You are on page 1of 13

Kontrola obywatelska, czyli jak patrze wadzy na rce?

Przemysaw ak
Anna Cioch

Kto tu rzdzi?

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Art. 4.
1.

Wadza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej naley do Narodu.

2.

Nard sprawuje wadz przez swoich przedstawicieli lub bezporednio.

Ustawa o samorzdzie gminnym

Art. 1.
1. Mieszkacy gminy tworz z mocy prawa wsplnot samorzdow.
2. Ilekro w ustawie jest mowa o gminie, naley przez to rozumie
wsplnot samorzdow oraz odpowiednie terytorium.

Dostp do informacji publicznej

http://informacjapubliczna.org.pl/

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej


Art. 61.
1.

2.

3.

4.

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dziaalnoci organw wadzy publicznej oraz osb
penicych funkcje publiczne. Prawo to obejmuje rwnie uzyskiwanie informacji o dziaalnoci
organw samorzdu gospodarczego i zawodowego a take innych osb oraz jednostek
organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuj one zadania wadzy publicznej i gospodaruj
mieniem komunalnym lub majtkiem Skarbu Pastwa.
Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostp do dokumentw oraz wstp na posiedzenia
kolegialnych organw wadzy publicznej pochodzcych z powszechnych wyborw, z moliwoci
rejestracji dwiku lub obrazu.
Ograniczenie prawa, o ktrym mowa w ust. 1 i 2, moe nastpi wycznie ze wzgldu na
okrelone w ustawach ochron wolnoci i praw innych osb i podmiotw gospodarczych oraz
ochron porzdku publicznego, bezpieczestwa lub wanego interesu gospodarczego pastwa.
Tryb udzielania informacji, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, okrelaj ustawy, a w odniesieniu do Sejmu
i Senatu ich regulaminy.

http://informacjapubliczna.org.pl

http://watchdogportal.pl/baza-inicjatyw-strazniczych/

KONSULTACJE SPOECZNE
W systemie demokratycznym suwerenem sa obywatele, kto rzy sprawuja rza dy bezpos rednio lub
przez przedstawicieli, kto rym udzielili mandatu w wyborach. Celem konsultacji jest poprawa
jakos ci decyzji i legislacji. Wysuchanie racji ro znych stron pozwala wczes nie wychwycic bedy i
stworzyc bardziej wywazone rozwia zania. Decyzje moga wtedy uwzgledniac zro znicowane
potrzeby obywateli, grup, s rodowisk i instytucji spoeczen stwa obywatelskiego.
Konsultacje suza artykulacji i wymianie pogla do w, a nie prowadzeniu sporo w.
Konsultacje sa kluczowym sposobem wa czania obywateli w proces podejmowania decyzji.
Udzia obywateli w procesie ksztatowania polityk publicznych i rozwia zan prawnych przyczynia
sie do urzeczywistniania dobra wspo lnego postrzeganego w kategoriach jakos ci zycia caej
spoecznos ci.(...)
Konsultacje sa inicjowane przez administracje publiczna rza dowa i samorza dowa .
Uczestniczenie w konsultacjach jest prawem kazdego obywatela.
Po to, by konsultacje mogy speniac te funkcje, istotne jest kierowanie sie ponizszymi zasadami.
(Siedem Zasad Konsultacji)

SIEDEM ZASAD KONSULTACJI


1. DOBRA WIARA
Konsultacje prowadzone sa w duchu dialogu
obywatelskiego. Strony suchaja sie nawzajem,
wykazuja c wole zrozumienia odmiennych racji.
2. POWSZECHNOSC
Kazdy zainteresowany tematem powinien mo c
dowiedziec sie o konsultacjach i wyrazic w nich swo j
pogla d.
3. PRZEJRZYSTOSC
Informacje o celu, reguach, przebiegu i wyniku
konsultacji musza byc powszechnie dostepne. Jasne
musi byc , kto reprezentuje jaki pogla d.
4. RESPONSYWNOSC
Kazdemu, kto zgosi opinie, nalezy sie merytoryczna
odpowiedz w rozsa dnym terminie, co nie wyklucza
odpowiedzi zbiorczych.

5. KOORDYNACJA
Konsultacje powinny miec gospodarza odpowiedzialnego za
konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. Powinny one
byc odpowiednio umocowane w strukturze administracji.
6. PRZEWIDYWALNOSC
Konsultacje powinny byc prowadzone od poczatku procesu
legislacyjnego. Powinny byc prowadzone
w zaplanowany sposob i w oparciu o czytelne reguy.
7. POSZANOWANIE INTERESU OGOLNEGO
Choc poszczegolni uczestnicy konsultacji maja prawo
przedstawiac swoj partykularny interes, to ostateczne
decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych
konsultacji powinny reprezentowac interes publiczny i
dobro ogolne.

Niezwykle istotnym obszarem, ktory wymaga dziaan naprawczych jest szeroko


rozumiana komunikacja wadz samorza dowych z mieszkancami Rabki-Zdroj.
Powinno sie to odbywac zarowno na poziomie docierania roznymi kanaami z
bieza ca informacja na temat pracy Urze du Miasta i podejmowanymi
inicjatywami, lepszej konsultacji spoecznej (w tym takze oczekiwanie wie kszej
elastycznosci w zakresie miejsc i por organizowanych spotkan), a takze
poprawy pracy samego Urze du zarowno w zakresie rozwoju elektronicznej
administracji oraz e-usug publicznych, jak i szeroko rozumianej poprawy
jakosci pracy Urze du.

(Strategia Rozwoju
Gminy Rabka-Zdrj na lata 2014 - 2020)

Dzikujemy!

adresy e-mail:
stanczyk@stanczyk.org.pl
poradnictwoprawne@stanczyk.org.pl
facebook:
www.facebook.com/fundacjastanczyka
www.facebook.com/PrzejrzystyKrakow
biuro:
ul. Sawkowska 12 (oficyna I p.), 31-014 Krakw
Wesprzyj Fundacj darowizn na dziaalno statutow:
ALIOR BANK 81 2490 0005 0000 4500 5191 0410

You might also like