You are on page 1of 2

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació SEETDiC SEE Trastorns del Desenvolupament i Conducta

GUIÓ PER ELABORAR EL PLA D’ACOLLIMENT DE L’ALUMNE DESPRÉS D’UNA EXPULSIÓ Després dels dies d’expulsió, proposem que es faci un Pla d’Acolliment de l’alumne. L’objectiu ha de ser tancar el conflicte anterior i donar a conèixer de nou les expectatives del centre en relació al seu comportament. Prèviament, és convenient haver tractat amb l’equip docent tots els punts, per assegurar que el professorat és coneixedor i ha participat en l’elaboració de les propostes que es faran a l’alumne.

Pla d’Acolliment: • • • • Qui el rep el dia que torna? Cal demanar al pare o a la mare que el portin i assisteixin a la primera reunió amb l’alumne? Què li expliquem? El seu horari El suport personal del que pot disposar en el cas que es trobi en un moment potencialment conflictiu. Accions que pot fer en el cas que es trobi en un moment potencialment conflictiu. Quins comportaments s’espera que tingui a les classes. Quins comportaments s’espera que tingui a les estones d’esbarjo i durant els canvis de classe. Els comportaments que no se li permetran (seleccionar-ne dos o tres) i les conseqüències que poden comportar. Li demanem: Quins compromisos està disposat a assumir. Com podem ajudar-lo per detectar els moments potencialment conflictius. Què fa per reduir el malestar o l’ansietat davant d’una situació conflictiva. Com podem ajudar-lo a reduir el malestar i l’ansietat.

Del resultat de l’entrevista, si es creu convenient, es pot fer un document o una guia per donar al noi i a la família.

La conducta del professional que el rep hauria de tenir les característiques següents: 1. Seria convenient que fos un professor acceptat per l’alumne i que sigui percebut com “algú al que importo”. La qualitat del contacte ha de permetre a l’alumne afrontar la realitat existent i començar a treballar les seves dificultats. 2. Ser cortès. Ser personal. Demostrar a l’alumne que es preocupa per ell i s’interessa per al seu benestar. 3. Seure de tal forma que es mantingui el contacte visual amb l’alumne. Parlar amb ell i mai per a ell. 4. Escoltar a l’alumne i tractar d’entendre la seva percepció. Facilitar els esforços de l’alumne per comunicar allò que vol dir. 5. Animar a l’alumne a fer preguntes i a contestar-les apropiadament. 6. Enfocar el procés educatiu en la seva conducta present, no en la seva conducta històrica. Acceptar els sentiments expressats per el noi, però no explorar la motivació inconscient. Preguntar que?, com?, i qui?, però limitar les preguntes de perquè? 7. No sermonejar, moralitzar ni formular judicis de valor sobre el comportament de l’alumne. 8. Ajudar a l’alumne a crear un pla pràctic per augmentar la seva conducta responsable. Aquest pla és un esforç cooperatiu.

Document elaborat pel SEETDiC Vallès Occ.