You are on page 1of 1

Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació
SEETDiC
SEE Trastorns del Desenvolupament i Conducta

FASES I ESTRATÈGIES PER LA GESTIÓ DE L’ENUIG

Fases Comportament Estratègies


Calma Estabilitat emocional, Utilitzar rutines, estructures, normes i
comportaments productius i expectatives predibles; comunicació
interaccions amb altres clara, instruccions de qualitat,
atenció al comportament positiu i
promoure el desenvolupament
d’habilitats socials.
Desencadenant Situacions i/o circumstàncies que Utilitzar la resolució de problemes,
comencen el cicle (conflictes, resolució de conflictes i estratègies
desacords, pressions, errors, de gestió de l’estrès.
estressors...)
Agitació No resoldre els problemes té com Utilitzar estratègies per calmar com
a conseqüència l’excitació reconèixer els sentiments (“Veig que
emocional (enuig, disgust, estàs disgustat”, “estic segur que
inquietud, frustració...) i el estàs frustrat/enfadat,...)
descentrament del comportament Deixar espai i temps per calmar-se
(mirada fixa, pobre contacte ocular,(separar, deixar de parlar
retraïment, sons i paraules temporalment sobre els problemes,
curtes...) caminar al voltant...) i fer una
activitat de distracció temporalment
(alguna cosa divertida o interessant).
Acceleració L’escalada del comportament Evitar l’escalada verbal de
involucra a altres en el conflicte declaracions (lluites de poder,
(discussió, desafiament, culpar); estar en calma, mantenir el
comentaris provocatius, protestes, respecte i l’objectivitat; explicar el
plors, amenaces, intents de fugida, comportament esperat i la
abús verbal...) conseqüència si no es segueix (s’ha
de tenir un pla elaborat prèviament) i
seguir el procediment aplicant la
conseqüència.
Punt més alt Amenaces greus a la seguretat Aïllar i apartar als altres de la
d’un mateix o dels altres situació de còlera; demanar ajuda; i,
(destrucció de la propietat, si es necessita, contenir la còlera del
assalts,autolesions, nen (guiar-lo físicament a un lloc
hiperventilació...) segur o limitar completament)
Baixada Reducció de l’agitació amb un Aïllar i supervisar a l’alumne, deixant
comportament poc col·laborador un temps per refredar la situació,
(confusió, retraïment, culpa, mantenir a l’alumne dedicat a un
negatives, eludir la discussió, treball independent i restablir les
possible receptivitat a les condicions de l’entorn (recollir i
instruccions...). netejar alguna cosa que hagi resultat
malmesa a causa de l’incident).
Recuperació Retornar a l’estat de calma, però Retornar a les rutines normals,
amb un to baix, amb l’anhel o continuant amb les conseqüències,
impaciència de tornar a la tasca o desenvolupant un pla per el proper
l’activitat. incident, i comunicant les
expectatives de comportament.
Document elaborat pel SEETDiC Vallès Occ.