You are on page 1of 3

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Servei Educatiu Específic per a l’alumnat amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta SEETDiC

COM ES POT PROMOURE COMPORTAMENT POSITIU??

Objectiu: Procurar establir normes clares i el màxim de concretes

Cal plantejar-les en positiu, han de ser concretes i específiques • • • • Que siguin poques (3-6) Negociar-les amb els alumnes Expressar-les en forma de comportament i positivament Enganxar-les en un lloc visible de la classe

Objectiu: Ensenyar les normes i les expectatives de comportament a classe • • • • • •

Recordar sovint les normes, ensenyar-les activament amb exemples d’alumnes que les segueixen. Mantenir contacte ocular amb els estudiants. Circular per la classe i supervisar el treball, donant feed-back preferiblement positiu. Utilitzar senyals verbals per redirigir l’activitat de l’estudiant, havent-lo pactat prèviament. Assegurar-se que els/les alumnes entenen el que han de fer. Es pot comprovar fent que algú les repeteixi Comunicar freqüentment les seves expectatives sobre l’ús del temps a classe.

Objectiu: Incrementar la freqüència amb què posem atenció a conductes positives • • • •

El fet de posar més atenció a un determinat comportament facilita que aquest augmenti, ja que l’atenció actua com a reforçador. Ens interessa trobar ocasions en que aquests alumnes realitzen conductes positives i posar atenció en fer-los saber que allò és el que esperem. Donar atenció positiva que actuarà de reforçador de la conducta i tendirà a repetir-se. Un altre aspecte són les expectatives nostres respecte al comportament d’un alumne determinat, si estem convençuts que és capaç de comportar-se de forma adequada, augmentarà el seu autoconcepte positiu.

Objectiu: Utilitzar els reforçadors de forma efectiva • • • •

La utilització sistemàtica i estratègica de les alabances i atenció del professorat millora la conducta a classe dels alumnes. Elogiar freqüentment els/les alumnes per conducta apropiada i ignorar-los de forma sistemàtica. Els alumnes TDAH necessiten programes de modificació de conducta més intensius. Cal supervisar de molt a prop el comportament dels alumnes a classe per poder reforçar de forma consistent. Àmbit escolar tipus de reforçadors: activitats o privilegis, reforçadors socials i reforçadors materials, elogi verbal que augmenta la motivació intrínseca, és un reforçador molt positiu.

Objectiu: Utilitzar el càstig suau de forma efectiva

L’objectiu és reduir el comportament inadequat, podem incloure reprimendes verbals, temps fora de reforçament. Reprimendes: perden la seva efectivitat si s’utilitzen molt. Cal que siguin breus, fermes, immediates, coherents i fetes de forma tranquil·la. Convé reforçar 4 cops més sovint que desaprovar verbalment. Cost resposta: Normalment es fa a partir de punts. Cal explicar molt bé quins comportaments faran perdre privilegis. Convé evitar discussions en el moment que s’aplica. Temps fora de reforçament: De més a menys restrictiu: ignorar, suprimir estímuls reforçadors, excloure del grup i expulsar de classe. Només és eficaç si hi ha un contrast clar entre el reforç positiu i la falta d’aquest quan es comporta malament.

Objectiu: Anticipar situacions problemàtiques i seguir unes pautes que ajudin a controlar-les • •

A vegades és més efectiu parlar de les conseqüències positives d’un comportament adequat (predisposa positivament) que del càstig que comporta el no tenir-lo. Molts alumnes estan acostumats als càstigs i això els fa poc efecte. En els moments de treball individual apareixen problemes TC, poden utilitzar mètodes d’autocontrol de l’alumne, entrenar en l’autosupervisió, interactuar freqüentment amb els alumnes i utilitzar incentius per haver treballat correctament. El professor pot ensenyar una targeta verda quan tot va bé i una vermella quan cal parar...

Objectiu: Tractar els/les alumnes amb exigència adaptada a les seves possibilitats • •

Les d’aprenentatge condicionen moltes vegades el comportament (com no s’entén res es dediquen a molestar) Abans d’exigir si l’alumne té una feina cal plantejar-se si és capaç de fer-la, no solament quan a la capacitat, també cal tenir en compte els seus hàbits i capacitat d’atenció.

Objectiu: Abans de posar un càstig plantejar-los si aquell comportament és conscient i si el control d’aquella conducta està sota el seu domini. • Els càstigs són més efectius quan més curts, immediats són. Ha de tenir relació amb la conducta que es pretén castigar. Tenir en compte que alguns comportaments a vegades es deuen a trastorns psicològics i per tant s’està castigant una dificultat.

Resum extret de la llicència d’estudis de Milos Salguedo. Elaborat per EAP Pla de l’Estany.