You are on page 1of 10

Thu ho ch di n án dân s l n 1-H s 003

BÀI THU HO CH DI N ÁN DÂN S I. Tóm t t v án :

L N4-H

S

LAO

NG 01

Nguyên n: Ph m Xuân D ng, Cán b giám sát, tr ng Ban qu n lý d án ch ng trình h tr ngành Nông nghi p (ASPS-NMU) ± B NN và Phát tri n

nông thôn. Mang CMTND s : 011651891, do công an Hà N i c p ngày 19/9/1989 H kh u th ng trú: s 22 Nguy n Thái H c ± Ba ình ± Hà N i i n tho i: 0912570592 B n: Ban qu n lý các d án Nông nghi p ± B NN và Phát tri n nông thôn. a ch : s 2 Ng c Hà, Ba ình, Hà N i. i di n b n: + Ông D ng V n Xanh, Tr ng ban Qu n lý các d án Nông nghi p ± B (NN&PTNT) + Ông Nguy n Th Hinh, i u ph i viên qu c gia D án ch ng trình h tr ngành nông nghi p (ASPS); + Ông Ole Sparre Perdersen, c v n d án ch ng trình H tr ngành nông nghi p (ASPS). II. N i dung v vi c : Ban qu n lý qu c gia (National Management Unit, ³NMU´) c a d án Ch ng trình h tr ngành Nông nghi p ± (Agricultural Sector Programe Support, ³ASPS´) là m t n v tr c thu c c a Ban qu n lý các d án Nông Nghi p, ho t ng d a trên Hi p nh ký k t gi a hai n c Vi t Nam và an M ch - Ngày 15/12/2004 ông Ph m Xuân D ng và Ban qu n lý các d án Nông nghi p ± B NN và Phát tri n nông thôn ã ký k t HDLD v i n i dung: BALCDANN ng ý nh n vào làm vi c t i Ban qu n lý qu c gia (Nationa l Management Unit, sau ây g i t t là ³NMU´) c a d án Ch ng trình h tr ngành Nông nghi p ± (Agricultural Sector Programe Support, sau ây g i t t là ³ASPS´) thu c BQLCDANN v i v trí là cán b giám sát tr ng c a Ch ng trình. Theo n i dung c a H p ng ông Ph m Xuân D ng b t u th c hi n công vi c chính th c t ngày 15/12/2004 t i tr s V n phòng c a NMU t i s 2 Ng c Hà ± Ba ình ± Hà N i.
D ng Th Mai Hoa ± C-8.1

Thu ho ch di n án dân s l n 4- H s lao

ng 01

n ngày 30/8/2005, BQLCDANN ã y quy n cho ông Nguy n Th Hinh, i u ph i viên qu c gia và ông Ole Sparre P erdersen, c v n tr ng Ch ng trình ng i n c ngoài (Ng i c a d án) ra thông báo n ph ng ch m d t h p ng lao ng i v i ông Ph m Xuân D ng k t ngày 30/9/2005 v i lý do k t qu làm vi c c a ông Ph m Xuân D ng không áp ng c các i u ki n công vi c c giao Trong th òi gian t ngày 30/8/2005 k t khi thông báo c ban hành, ông Ph m Xuân D ng ã nhi u l n có n th và i n tho i tr c ti p xin ý ki n v i lãnh o BQLCDANN nh m yêu c u can thi p và b o v quy n l i h p pháp c a mình, có v n b n yêu c u Ban ch p hành công oàn can thi p và b o v quy n l i ng i lao ng nh ng c ng không c áp l i. Ngày 20/9/2005 ông Ph m Xuân D ng ã y quy n chính th c cho lu t s àm phán, hòa gi i v i phía i di n ng i s d ng lao ng (lãnh o BQLCDANN) nh m b o v quy n và l i ích h p pháp c a ông Ph m Xuân D ng nh ng không t k t qu Ngày 20/11/2005, ông Ph m Xuân D ng ã làm n kh i kiên ra toà án yêu c u BQLCDANN ti n hành b i th ng và thanh toán nh ng kho n nh sau: - V kho n ti n tr c p m t vi c làm: + Yêu c u BQLCDANN ti n hành thanh toán ti n tr c p m t vi c làm tính k t th i i m m t vi c làm (th i i m thông báo) cho t i th i i m k t thúc h p ng lao ng (t ngày 31/8/2005 n 15/12/2005 là 3,5 tháng. C th nh sau: l ng và các kho n ph c p (theo h p ng lao ng) 650USD/tháng * 15.901 (t giá) * 3,5 tháng = 36.174.775 ng. + Cùng v i m t kho n ti n t ng ng v i 02 tháng l ng: 650USD/tháng * 15.901 (t giá) * 2 tháng = 20.671.300 ng. + T ng c ng s ti n tr c p m t vi c làm là: 36.174.775 ng + 20.671.300 ng = 56.846.075 ng. - V kho n b i th ng thi t h i: ngh BQLCDANN ti n hành b i th ng cho tôi kho n ti n t ng ng v i 05 tháng l ng do vi ph m ngh a v báo tr c và các chi phí c h i khác tìm vi c làm m i: 650USD/tháng * 15.901 (t giá) * 5 tháng = 51.678.250 ng. T ng s ti n mà phía BQLCDANN ph i thanh toán là: 56.846.075 ng + 51.678.250 ng = 108.524.000 ng . V phía ASPS cho r ng, ASPS ch a ban hành Quy t nh n ph ng ch m d t h p ng v i ông D ng mà ch là b n thông báo tr c và v n nhi u
Nguy n Th Hu ± C-8.1 Trang 2

Thu ho ch di n án dân s l n 4- H s lao

ng 01

l n yêu c u ông D ng i làm trong th i i m t ngày 1/9 ± 30/9/2005, nh ng ông D ng ã t ý ngh vi c, không bàn giao l i tài s n và công vi c. ASPS yêu c u ông D ng ph i b i th ng nh sau : + ASPS-NMU không có cán b giám trong su t th i gian t tháng 9/2005 n tháng 12/2005 do không th bàn b c i n ch m d t h p ng lao ng v i ông D ng, i u này d n n lãnh o c a D án ph i làm thêm công tác giám sát, thi t h i t i thi u là 650USD* 4 tháng = 2.600USD + Ông D ng ch a ch u bàn giao tài li u, tài s n c a ASPS -NMU d n ên Lãnh o c a d án ph i dò d m truy l i t t c các s li u, tài li u trong su t 8 tháng làm vi c c a ông D ng m t r t nhi u công s c và th i gian. Thi t h i t i thi u là 650USD* 8 tháng = 5.200USD +T ng c ng ông D ng ã gây thi t h i cho ASPS -NMU t i thi u là 7.800 USD. T ng này ch a k các thi t h i v uy tín khác do ông D ng gây ra cho ASPS-NMU
II. K HO CH H I C A LU T S PHÁP C A NGUYÊN N B O V QUY N VÀ L I ÍCH H P 

Câu h i i v i nguyên n: Ph m Xuân D ng: 1. Trong th i gian làm vi c t i d án, anh ã b lãnh o nh c nh l n nào v ý th c làm viêch c ng nh hi u qu công vi c ch a? 2. K t ngày 30/8/2005 anh có n c quan làm vi c bình th ng không 3. Khi nh n c thông báo cho ngh vi c, anh ã làm gì? 4. Anh nói r ng anh ký vào 02 b n h p ng lao ng úng không? 5. Ai là ng i cung c p b n thông bao cho ngh vi c c a d an cho anh  Câu h i i v i b n: 1. BQL d án nói r ng không ch m d t h p ng lao ng i v i ông D ng, v y Ban gi i thích nh th nào v b n thông báo cho ngh vi c c a Ban mà ông D ng có c? ` 2. BQLDA gi i thích nh th nào v vi c các biên b n hop c a ban nêu v ý th c k lu t lao ng c a ông D ng mà v n không công nh n b ng thông báo ch m d t H L là v n b n chính th c. 3. Trong v n b n ch m d t h p ng lao ng, Ng i ký vào v n b n có ph i là Ông Ole Sparre Perdersen, c v n d án ch ng trình H tr ngành nông nghi p và ông Nguy n Th Hinh, i u ph i viên qu c gia D án ch ng trình h tr ngành nông nghi p (ASPS) hay không

Nguy n Th Hu ± C-8.1

Trang 3

Thu ho ch di n án dân s l n 4- H s lao

ng 01

III.

B N LU N C

B O V N

QUY N VÀ L I ÍCH H P PHÁP C A

LU T S

CHO NGUYÊN

Kính th a H i ng xét x , Tôi là Nguy n Th Hu - Lu t s thu c V n Phòng Lu t s H- oàn Lu t S Hà N i c anh Ph m Xuân D ng sinh n m 1972, H kh u th ng trú: s 22 Nguy n Thái H c ± Ba ình ± Hà N i m i làm ng i b o v quy n và l i ích h p pháp. Tôi có m t t i phiên toà hôm nay th c hi n vi c b o v quy n và l i ích h p cho thân ch mình. Th a H i ng xét x , C n c h p ng lao ng gi a ban qu n lý d án và thân ch c a tôi, tôi có th kh ng nh thân ch c a tôi ã ki n úng i t ng và yêu c u Ban qu n lý các d án b i th c hi n n bù v v t ch t và tinh th n cho thân ch tôi b i các lý do sau: Ngày 01/12/2004, Thân ch tôi, ông Ph m Xuân D ng và Ban qu n lý qu c gia d án Ch ng trình h tr ngành Nông nghi p (G i t t là ASPS ± NMU) mà i di n lúc b y gi là Ông D ng V n Xanh ± Tr ng ban qu n lý các d án Nông nghi p kiêm i u ph i viên qu c gia c a Ch ng trình ã ký h p ng lao ng có th i h n là 1n m, có kh n ng kéo dài thêm. Trong quá trình th c hi n H L t 15/12/2005 n ngày 30/8/2005, BQLCDANN ã y quy n cho c p d i c a mình là ông Nguy n Th Hinh, i u ph i viên qu c gia và ông Ole Sparre Perdersen, C v n tr ng Ch ng trình ng i n c ngoài (Ng i c a d án) ra v n b n m t cách t ng t thông báo n ph ng ch m d t h p ng lao ng i v i ông D ng v i n i dung và lý do h t s c n gi n r ng n ng l c và trình c a ông D ng không áp ng c các i u ki n công vi c c giao. Trong su t th i gian m t tháng k t khi nh n c thông báo c a BQLDA, thân ch tôi ã nhi u l n có n th và i n tho i tr c ti p xin ý ki n v i lãnh o BQLDA nh m yêu c u can thi p và b o v quy n và l i h p pháp c a thân ch tôi, th m chí thân ch tôi c ng có v n b n yêu c u Ban ch p hành công oàn can thi p và b o v quy n l i ng i lao ng nh ng c ng không c áp l i Kính th a H i ng xét x , V vi c ch ng minh b n thông báo c a ASPS i v i ông Ph m Xuân D ng thông báo ch m d t h p ng lao ng chính là Quy t nh n ph ng ch m d t h p ng lao ng v i ông D ng, b i vì :

Nguy n Th Hu ± C-8.1

Trang 4

Thu ho ch di n án dân s l n 4- H s lao

ng 01

- Th nh t : ASPS và thân ch c a tôi ã th a thu n ra các i u kho n c a H p ng thuê d ch v lao ng trong th i h n c nh d a trên c s t nguy n và cs ng ý nh t trí c a hai bên. C n c kho n 9 H p ng thuê d ch v lao ng trong th i h n c nh v i ASPS ± NMU t i Hà N i ngày 1/12/2004: ³Ông ho c ASPS ± NMU có th h y b HD này b t k lúc nào b ng v n b n thông báo cho phía bên kia tr c 30 ngày ho c hoàn tr m t tháng l ng c b n thay cho thông báo ó ´, ASPS ± NMU ã th a thu n v i thân ch tôi v vi c H y b H p ng này b t k lúc nào b ng: ³V n b n thông báo cho phía bên kia´, nh v y, hai bên có th hi u r ng, khi m t trong hai bên h y b H p ng thuê d ch v lao ng s g i cho bên kia m t v n b n thông báo v vi c ch m d t h p ng.. - Th 2 : Trong thông báo có nêu rõ ³ s ch m d t h p ng là ngày 30/09/2005, có ngh a là 30 ngày k t ngày hôm nay, 30 tháng 8 n m 2005´, nh v y, trong B n thông báo ã n nh rõ th i gian ch m d t h p ng và th i h n báo tr c cho thân ch tôi là 30 ngày theo úng quy nh t i i u 9 trong H p ng và th i h n báo tr c theo quy nh t i i m b, kho n 3 i u 38 B Lu t Lao ng. Qua s phân tích trên, c n c vào i u 9 H p ng d ch v thuê lao ng ngày 1/12/2004 và i m b, kho n 3 i u 38 B Lu t Lao ng có th k t lu n r ng b n thông báo c a ASPS ngày 30/08/2005 là m t v n b n thông báo n ph ng ch m d t h p ng có hi u l c theo úng th a thu n c a hai bên trong H p ng ngày 01/12/2004. Và ó chính là m t Quy t nh n ph ng ch m d t h p ng lao ng tr c th i h n có hi u l c c a ASPS i v i anh D ng. Thân ch tôi là anh Ph m Xuân D ng là m t ng i có trình chuyên môn cao, anh D ng ã tham gia t tuy n d ng công khai c a Ban qu n lý d án, ng i tr c ti p ph ng v n và tuy n d ng anh D ng là ông D ng V n Xanh ± Tr ng ban qu n lý các d án nông nghi p kiêm i u ph i viên qu c gia ch ng trình ASPS. Sau khi c nh n, anh D ng ã ph i tr i qua hai tháng th vi c t i ASPS ch ng t n ng l c và trình chuyên môn c a mình và b n h p ng vào ngày 1/12/2004 ã ch ng t c thân ch tôi là hoàn toàn áp ng c yêu c u c a công vi c và tiêu chu n mà Ban lãnh o c a Ban qu n lý ra. Vi c Ban qu n lý l y lí do thân ch tôi không áp ng c yêu c u công vi c c a ASPS là hoàn toàn không có c n c .

Nguy n Th Hu ± C-8.1

Trang 5

Thu ho ch di n án dân s l n 4- H s lao

ng 01

Ông Nguy n V n Hinh và ông Ole Sparre Perdersen có trình bày ã nhi u l n nh c nh nh ng anh D n g không s a ch a nh ng không có b t k m t v n b n nào ch ng minh cho nh ng l n nh c nh và khi n trách ó. Theo quy nh t i Kho n 1, i u 36 B Lu t Lao ng và Kho n 1, i u 12 Ngh nh 44/2003/ND ± CP h ng d n chi ti t m t s i u c a B lu t lao n g v H p ng lao ng: ³ Ng i lao ng th ng xuyên không hoàn thành công vi c theo h p ng lao ng là không hoàn thành nh m c lao ng ho c nhi m v c giao do y u t ch quan và b l p biên b n ho c nh c nh b ng v n b n ít nh t hai l n trong m t tháng, mà sau ó không kh c ph c´. Nh ng trong th i gian làm vi c là 8 tháng t i ASPS, Anh D ng ch a ch u b t c m t bi n pháp x lý k lu t nào, và c ng không có b t c m t v n b n nh c nh ho c biên b n nào c l p th hi n vi c thân ch tôi th ng xuyên không hoàn thành công vi c theo h p ng lao ng. Do ó, vi c H p ng lao ng c a anh D ng b ch m d t tr c th i h n v i lý do không hoàn thành công vi c là không xác áng. Nh v y, c n c vào i u 9 H p ng d ch v thuê lao ng ngày 1/12/2004 và i m b, kho n 3 i u 38 B Lu t Lao ng, kho n 1, 3 i u 38 B Lu t Lao ng và kho n 1 i u 12 Ngh nh 44/2003/ND ± CP h ng d n chi ti t m t s i u c a B lu t lao ng, ASPS ã ra m t Quy t nh n ph ng ch m d t h p ng lao ng v i lý do không chính áng i v i anh Ph m Xuân D ng, vi ph m v c n c ra Quy t nh n ph ng ch m d t h p ng lao ng. Sau khi nh n c thông báo ngày 30/8/2005 v vi c ch m d t h p ng c a ASPS i v i mình, thân ch tôi v a i làm v a g i n ki n ngh lên các c quan có th m quy n c p trên c giúp . K t ngày 01/09/2005, anh D ng v n ti n hành i làm bình th ng, th c hi n công vi c giám sát tr ng, n ngày 15/09/2005, vi c thân ch tôi i làm c toàn b nhân viên t ng 1 xác nh n, trong th i gian này, ASPS ã yêu c u ông D ng ph i bàn giao l i toàn b chìa khóa, máy tính và các công vi c c a ông D ng ang gi i quy t cho m t chuyên viên khác. M t khác, thân ch c a tôi ã b u i ra cu c h p Ban i u hành ngày 15/9/2005 (có 4 ng i nhân viên v n phòng làm ch ng: bà Lan, bà Tr n Bích Vân, ông Ph n Thiên Hoàng và bà Mai Tú Uyên). Nh v y, có th th y r ng, trong th i gian t 1/9 ± 15/9, thân ch tôi là ông D ng v n n c quan làm vi c bình th ng nh ng ASPS ã t ch thu toàn b c s v t ch t ph c v cho nhu c u công vi c c a thân ch tôi, ng th i không cho thân ch tôi ti p xúc v i các công vi c và ho t ng c a ASPS trong th i h n ó. Chính vì quá b c xúc i v i các hành ng c n tr công vi c c a ASPS, nên ngày 15/9/2005, ông D ng có làm
Nguy n Th Hu ± C-8.1 Trang 6

Thu ho ch di n án dân s l n 4- H s lao

ng 01

n xin ngh phép theo u i v ki n nh ng không c ASPS ng ý. Tuy nhiên, thân ch tôi vì mu n òi l i quy n và l i ích h p pháp c a mình, ã ngh vi c gi i quy t công vi c trên. Nh v y, t các phân tích trên, có th k t lu n r ng ASPS ã có nh ng hành vi h n ch công vi c c a ông D ng và ông D ng không h có hành vi t ý ngh vi c nh theo yêu c u c a bên ASPS và chính vì lý do ó, ông D ng không h ph i ch u b t c m t kho n ti n b i th ng nào cho ASPS.
Yêu c u òi tr c p vi c làm

Vì vi c n ph ng ch m d t h p ng lao ng trái pháp lu t c a ASPS i v i thân ch tôi, làm cho thân ch tôi không có vi c làm, m t ngu n thu nh p trang tr i cho cu c s ng c a mình và gia ình. Do ó, theo quy nh c a pháp lu t, thân ch tôi ph i c b i th ng tr c p m t vi c làm, c th nh sau: - C n c kho n 1 i u 41 B Lu t Lao ng, ³ng i s d ng lao ng n ph ng ch m d t h p ng lao ng trái pháp lu t thì ph i th a nh n ng i lao ng tr l i làm công vi c theo h p ng ã ký và ph b i th ng m t kho n ti n t ng ng v i ti n l ng và ph c p (n u có) trong nh ng ngày ng i lao ng không c làm vi c c ng v i ít nh t hai tháng ti n l ng và ph c p l ng (n u có)´. Nh v y, vi c thân ch tôi yêu c u òi s ti n tr c p m t vi c làm là có c n c , c th nh sau:  Ti n l ng trong th i gian thân ch tôi không c làm vi c mà n u không có s n ph ng ch m d t trái pháp lu t là 3,5 tháng c tính t th i i m m t vi c làm (th i i m nh n c thông báo) n th i i m k t thúc h p ng lao ng ( t ngày 31/8/2005 ± 15/12/2005). C th là: 650USD/tháng * 15.901 (t giá) * 3,5 tháng = 36.174.775 ng.  ng th i c tr c p thêm ít nh t hai tháng ti n l ng và ph c p theo quy nh c a B lu t lao ng: 650USD/tháng * 15.901 (t giá) * 2 tháng = 20.671.300 ng. T ng s ti n tr c p m t vi c làm là: 36.174.775 ng + 20.671.300 ng = 56.846.075 ng. V yêu c u B i th ng thi t h i: Vi c b n ph ng ch m d t h p ng lao ng v i lý do không xác áng c a ASPS ã nh h ng r t nhi u n tâm lý và công vi c c a thân ch tôi. Anh D ng ã m t r t nhi u th i gian và công s c, g i th khi u n i, g p g tr c ti p nh ng ng i có th m quy n c a c quan c p trên
Nguy n Th Hu ± C-8.1

ngh

c c giúp
Trang 7

Thu ho ch di n án dân s l n 4- H s lao

ng 01

nh ng u không nh n c s gi i áp th a áng nào. M t khác, vi c t ng t b ch m d t h p ng tr c th i h n s làm nh h ng n uy tín và danh d c a thân ch tôi, làm m t r t nhi u c h i thân ch tôi tìm c nh ng công vi c phù h p v i n ng l c chuyên môn và m c thu nh p n nh. Nh v y, ch v i vi c b ch m d t h p ng lao ng tr c th i h n vi ph m c n c c a ASPS ã làm t n h i r t nhi u n v t ch t và tinh th n c a anh Ph m Xuân D ng, nêu thân ch tôi yêu c u òi b i th ng thi t h i v danh d là hoàn toàn th a áng, m c b i th ng c tính nh sau: - B i th ng thi t h i danh d và h tr tìm vi c làm m i t ng ng là 05 tháng l ng * 650USD= 3.250USD. Nh v y t ng s ti n ASPS ph i b i th ng cho thân ch tôi là 6.150USD t ng ng là 106.000.000 ng. Trên ây là toàn b ph n trình bày lu n c b o v quy n và l i ích c a anh Ph m Xuân D ng. Kính mong H i ng xét x xem xét. Xin chân thành c m n H i ng xét x ã l ng nghe!
IV.NH N XÉT DI N ÁN

Nh n xét chung:

1.

Ch t a phiên tòa: u i m:

H n ch

Nguy n Th Hu ± C-8.1

Trang 8

Thu ho ch di n án dân s l n 4- H s lao

ng 01

2.

Các HTND: u i m:

H n ch :

3.

Ki m sát viên: u i m:

H n ch :

4.

Lu t s b o v quy n và l i ích h p pháp cho nguyên u i m:

n:

Nguy n Th Hu ± C-8.1

Trang 9

Thu ho ch di n án dân s l n 4- H s lao

ng 01

H n ch :

5.

Lu t s b o v quy n và l i ích h p pháp c a b u i m

n:

H n ch :

6. Các vai di n khác:

Nguy n Th Hu ± C-8.1

Trang 10