You are on page 1of 3

Datum: 2008-12-15 Lokal: Olsson o Hane Media Partner Närvarande: Peter Hane Per Ljunggren Jessica Lindgren Dan

Ek Åke Haglund Bengt Akterhag § 1 Mötets öppnande samt godkännande av dagordning. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. § 2 Val av justeringsman. Jämte ordföranden utsågs Peter Hane till att justera protokollet. § 3 Föregående mötesprotokoll. • Avvaktar med särskild handräckning vad gäller lgh 25 (M. Eriksson) MBF handlägger ärendet. • I avtalet med MBF ingår det att de byter trasiga lampor och sköter yttre underhåll. • Nedförsbacken till garaget är dåligt sandat, Åke kontaktar MBF. Förslag att vi flyttar ”sandlådan” utanför frisören till garaget. § 4 Ekonomi. • Budgeten är numer inlagd på resultat räkningen. Den ska ligga på hemsidan Det vi kan avläsa i ekonomin är att vi förnärvarande gör ett plusresultat för månaden med 22 000:-. • Lånet delar vi upp på två lika stora delar 7 725 000:- per del. Den ena delen binder vi på ett år på 2,90 % ränta samt ett 3 månaders bindningstid på 3,07%. Vi kommer att amortera 100 000:- på helår. • Tidigare förslag till styrelsearvode godkännes, se bilaga.

§ 5 Bostadsrätter. 1. Inget nytt. 2. Inget nytt se föregående protokoll och paragraf 3. 3. Kostnaden för för Brf Tallhöjden ang vattendskada i lgh 18 kommer att uppgå till 10 000:- detta motsvarar 1/3 av den totala kostnaden, styrelsen godkänner detta pga de omständigheter som uppstått i samband med överlåtelsen. För att försöka undvika kostnader för liknande skador för föreningen kommer Peter Hane och Dan Ek att utföra fuktmätningar hos våra hyresgäster. Detta kommer att genomföras under januari 2009. Medlemmarna i föreningen har också en möjlighet att få sina våtutrymmen fuktmätta mot en mindre summa. Peter och Dan går ut med en skrivelse för info innan detta blir utfört.

§ 6 Hyresgäster. • Service/Underhåll.

1. Koderna till trapphusen är ändrade till 2306. 2. Inköp av ny torktummlare (hus 43) kommer att kosta ca 40 000:- inkl moms. Vi avvaktar reparationsförslag. Trumman till en tvättmaskin i 43:an är lös. Det går att tvätta men vi avvaktar med reparation. 3. Ny kyl och frys är inköpt till Bergöö i 43 A som är en av våra hyresgäster, kostnad 6 300:§ 7 Parkeringsplatser. 1. Kontrakten på våra p-platser ligger på MBF. Åke har kopior på dessa. 2. Åke kontrollerar eventuellt prisjustering av våra lokaler som hyrs ut. § 8 Inre underhåll. 1. Nyckelschema se bif lista. Totalt kommer det att upphandlas 118 cylindrar Hänglåsen till skyddsrumsutrustning klipps, nya hänglås införskaffas som kommer att vara kompatibla med fastighetsskötarnyckeln. Vi beslutar att offerten från jourlås ska accepteras. Arbetet ska påbörjas i januari. Skrivelse går ut till medlemmarna samt hyresgäster. Åke ansvarar för detta. MBF kommer att vara ”nyckelansvarig”. Eftersom MBF ombesörjer detta kommer Tallhöjden få en kostnad på 4 500:- inkl moms som styrelsen accepterar. 2. Köksfläktar Priset på fläktarna (inkl montering) kommer att vara 6 500:- för en vit samt 7 300:- för en som är rostfri. Åke ansvarar att information samt beställningsmöjlighet går ut till samtliga medlemmar. Styrelsen beslutar att föreningen står för halva kostnaden. 3. Jessica informerar om jour/störningsjour samt b.la låsöppning som utförs av Svensk bevakningstjänst. Kostnaden för detta är 250:-/mån exkl moms. Jessica kommer att sammanställa till nästa möte vad som ingår i detta. § 9 Yttre underhåll. 1. Dan kontaktar fösäljaren angående status på ”markis frågan”. Info på nästa styrelsemöte. 2. Åke ansvarar för att skrivelse går ut till alla i 3:an om tallen på baksidan. Svar på denna skrivelse ska lämnas in skriftligt till Bengt Akterhag senast den 15/1-09. 3. Begränsad brandsyn: Se bifogad lista. 4. Åke ansvarar för att få ut en formell skrivelse till kommunen angående asfaltering på platsen. § 10 Projekt. • Styrelserum. Peter tar på sig att måla den bruna väggen i styrelserummet en gång till. Dokumentskåpet nere hos Jessica på Mimer, hämtar Peter den 18/12-08. Peter hyr ett släp som debiteras föreningen. Åke och Peter tar på sig att skruva möbler som är kvar till styrelserummet. • Jessica och Åke sammanställer och skriver ut info angående ordningsregler som ska distrubieras till medlemmarna. Detta redovisas till styrelsen vid nästa möte. • Städpersonal Får flytta från styrelserummet till tvättstugan. Åke kontaktar städledaren den 16/12-08. • Hyresförhandlingen ang LVU är inte klart. § 11 Skrivelser. Inget att rapportera. § 12 Rapporter. Inga rapporter

§ 13 Övrigt. § 14 Nästa möte. Nästa möte 19 januari 2009, klockan 18:00

Vid protokollet: _________________ Bengt Akterhag, sekr. Justeras: ____________________ Åke Haglund, ordf _______________________ Peter Hane, just man