You are on page 1of 2

Amplitudna modulacija (AM) Standardna amplitudna modulacija (AM) primjenjuje se za prenos inforamacija na dugim, srednjim i kratkim talasima.

Jedan je od najstarijih i najčešćih oblika modulacije: podrazumjeva da se amplituda visokofrekventnog (VF) signala mijenja proporcionalno sa trenutnom vrijednošću niskofrekventnog (NF) signala.

Signal informacije (NF)

Noseći signal (VF)

Modulisani signal bez anvelope (AM)

Modulisani signal sa anvelopom (AM)

Karakteristika amplitudne modulacije je da se mijenja amplituda nosioca. U amplitudi talasa nosioca je sadržana informacija koja se prenosi, (na primjer glas).Ukratko rečeno amplitudna modulacija radi sledeće: ulazni signal se sabira sa nosiocem u mješaču (engl. frequency mixer). Izlazni signal iste je frekvencije kao noseći talas, ali mu se amplituda mijenja kao amplituda ulaznog signala u ritmu frekvencije ulaznog signala. Izlazni signal se tada pojačava i šalje u antenu. Ako su noseći i modulacioni signal oblika:

Amplitudno modulisani signal umod može se predstaviti kao:

Ako su početne faze jednake nuli,

m-dubina ili stepen modulacije. Dubina modulacije ima veliki uticaj na oblik AM signala kao što vidimo na sledećoj slici. Očigledno je da za m>1 obvojnica (anvelopa) AM signala više nije jednaka modulacionom signalu, odnosno, pojavila su se izobličenja u procesu modulacije, što nije dozvoljeno, pa je maksimalna dozvoljena dubina modulacije 1. Drugim riječima, amplituda modulacionog signala ne smije biti veća od amplitude nosećeg signala. U stvarnosti modulacioni signal nije sinusoidni signal jedne frekvencije nego se radi o pojasu frekvencija koje odgovaraju sadržaju audio signala na ulazu u modulator. Ovaj oblik najjednostavnijeg modulacionog signala naziva se AM signal s dva bočna osega. Skraćenica kojom se označava ovaj oblik je AM DSB (engl. Amplitude Modulation Dual Side Band). Neki češći oblici su AM DSB signal s potisnutim nosiocem (AM DSB SC – AM DSB Suppressed Carrier) koji je našao svoju primjenu npr. kod prenosa stereo informacije u UKV radiodifuziji. Po frekvencijskom spektru vrlo sličan, ali po sadržaju veoma različit je oblik signala AM ISB (engl. Amplitude Modulation Independent Side Band). Specifičnost ovog signala je što svaki bočni opseg sadrži odvojenu i međusobno nezavisnu informaciju. Odnos S/Š se time smanjuje, ali je moguće prenjeti veću količinu informacije. Za prenos govora kod kojeg nije potrebno postići veliki odnos S/Š koristi se modulisani signal sa samo jednim bočnim opsegom (gornjim ili donjim). Ova vrsta AM signala naziva se AM SSB prenos (AM Single Side Band). Osim uštede u korišćenu spektra, smanjuje se potrebna snaga odašiljača, što ovaj sistem čini pogodnim za primjenu kod mobilnih AM komunikacionih sistema.

Dodatna ušteda je korišćenje AM SSB prenosa s potisnutim nosiocem (oznaka AM SSB SC). Budući da je audio informacija promjenjivog spektralnog sadržaja, kod AM SSB SC prenosa teško je otkriti referentnu frekvenciju modulicionog signala (prenosna frekvencija), pa je ovaj sistem zgodan za primjenu u zaštićenim komunikacijskim mrežama. Kao još jednu posebnu vrstu AM signala spomenimo prenos sdjelomično potisnutim jednim bočnim opsegom – AM VSB (eng. AM Vestigial Side Band). Ova vrsta prenosa se koristi kod analogne TV radiodifuzije.