PERLEMBAGAAN KELAB PENGGUNA

Perkara 1 : NAMA DAN ALAMAT KELAB 1.1 Nama Kelab Pengguna ___________________________________________________ ___________________________________________________ 1.2 Alamat Kelab Pengguna ___________________________________________________ ___________________________________________________ Perkara 2 : TUJUAN Untuk membentuk generasi pengguna yang bijak, rasional, kompeten dan bertanggungjawab. Perkara 3 : OBJEKTIF 3.1 3.2 3.3 Meningkatkan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab pengguna serta isu-isu kepenggunaan semasa. Meningkatkan pengalaman, didalam hal-hal kepenggunaan. Memupuk semangat berpasukan dan bersatu-padu dikalangan ahli-ahli kelab di dalam membuat keputusan dan menyuarakan pendapat di dalam hal-hal kepenggunaan. 3.4 Menyemarakkan kegiatan kepenggunaan dikalangan ahli kelab dan rakan-rakan sekolah. Perkara 4 : KEAHLIAN 4.1 Syarat-syarat keahlian 4.1.1 Keahlian terbuka kepada semua murid sekolah. 4.1.2 Permohonan untuk menjadi ahli boleh dibuat menggunakan borang permohonan menjadi ahli kemahiran dan kepimpinan

(borang PMA) dan mestilah dikemukakan kepada Setiausaha . 4.1.3 Kelulusan permohonan menjadi ahli akan dipertimbangkan oleh Jawatankuasa. Keputusan Jawatankuasa untuk menerima atau menolak sesuatu permohonan adalah muktamad. 4.1.4 Setiap permohonan untuk menjadi ahli adalah diatas kerelaan sendiri tanpa dipaksa atau dipengaruhi oleh mana-mana pihak. 4.2 Hak Ahli Seseorang yang telah disahkan keahliannya berhak untuk :4.2.1 Mengundi dalam pemilihan ahli jawatankuasa kelab; 4.2.2 Menjadi calon dalam pemilihan ahli jawatankuasa kelab; 4.2.3 Melibatkan diri dan menyertai aktiviti-aktiviti kelab; 4.2.4 Menggunakan peralatan dan kemudahankemudahan kepunyaan kelab; 4.2.5 Mengemukakan cadangan, idea, dan aduan kepada kelab mengenai isu-isu yang berbangkit. 4.3 Kewajiban Ahli Seseorang murid yang telah disahkan menjadi ahli kelab wajib:4.3.1 Menghormati, mendukung dan mematuhi

perlembagaan dan peraturan-peraturan kelab ini sepanjang masa dalam semua keadaan;

4.3.2 Mematuhi, kelab;

menghormati

dan

melaksanakan

semua keputusan yang dibuat oleh jawatankuasa 4.3.3 Menjaga dan mempertahankan nama baik, maruah dan identiti kelab; 4.3.4 Memelihara dan menjaga harta benda kelab; 4.3.5 Sentiasa bekerjasama dan bermuafakat dengan ahli-ahli lain. 4.4 Pemberhentian dan pemecatan ahli 4.4.1 Ahli yang hendak berhenti daripada menjadi ahli kelab hendaklah menyerahkan permohonan bertulis 14 hari terlebih dahulu kepada Setiausaha. Permohonan untuk berhenti daripada menjadi ahli akan diluluskan oleh jawatankuasa kelab atas nasihat Guru Penasihat; 4.4.2 Mana-mana ahli yang gagal mematuhi peraturan atau bertindak dengan cara yang akan mencemarkan nama baik kelab boleh dipecat atau digantung keahliannya oleh jawatankuasa kelab atas nasihat Guru Penasihat. Sebab-sebab hendaklah di pemecatan atau pergantungan

maklumkan kepada ahli tersebut.

Perkara 5 :

JAWATANKUASA TAHUNAN (MAT) 5.1

KELAB

DAN

MESYUARAT

AGUNG

Ahli Jawatankuasa (AJK) Jawatankuasa kelab hendaklah dianggotai oleh :5.1.1 Pengerusi

5.1.2 Timbalan Pengerusi 5.1.3 Setiausaha 5.1.4 Penolong Setiausaha 5.1.5 Bendahari 5.1.6 wakil tingkatan (maksima tujuh ahli) 5.2 Pemilihan Jawatankuasa 5.2.1 Pemilihan jawatankuasa hendaklah diadakan

semasa Mesyuarat Agong Tahunan kelab; 5.2.2 Nama-nama untuk setiap jawatan hendaklah dicadangkan, disokong dan diundi. Senarai nama jawatankuasa yang terpilih hendaklah disahkan oleh Pengetua Sekolah sebelum boleh berfungsi; 5.2.3 Pemilihan hendaklah dibuat secara undian; 5.2.4 Sekiranya berlaku kekosongan jawatan, Guru Penasihat berhak melantik pengganti dikalangan ahli biasa dengan persetujuan AJK; 5.2.5 Mesyuarat Agong tergempar boleh diadakan jika diperlukan oleh jawatankuasa atau dengan permintaan ahli-ahli kelab.

Perkara 6 :

PERANAN DAN TUGAS UTAMA JAWATANKUASA Jawatankuasa kelab adalah bertanggungjawab sepenuhnya atas semua aspek pengurusan dan pentadbiran kelab termasuklah yang berikut :6.1 Merancang dan mengaturkan kegiatan-kegiatan kelab berdasarkan buku panduan dan kit aktiviti; 6.2 Menentu dan membuat keputusan atas perkara-perkara mengenai perjalanan kelab berlandaskan perlembagaan dan peraturan;

6.3 Mengurus, merancang dan mengawal perbelanjaan kelab dengan mengambil kira bimbingan dan nasihat Guru Penasihat kelab; 6.4 Meneroka dan mewujudkan peluang untuk ahli-ahli mendapat dan mempertingkatkan pengalaman, pengetahuan dan kemahiran masing-masing secara berterusan; 6.5 Mengawal, menjaga dan menyelenggara harta benda, inventori dan bekalan pejabat kepunyaan kelab; 6.6 Menjadi penghubung diantara ahli-ahli kelab dengan Guru Penasihat, pihak pengurusan sekolah, kelab atau kelab lain-lain sekolah dan badan gabungan di peringkat daerah, negeri atau kebangsaan; 6.7 Menganjurkan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya dua bulan sekali; 6.8 Menganjur, mengurus dan mengelolakan mesyuarat-mesyuarat serta 6.9 melaksanakan keputusan yang yang tidak dihasilkan hadir daripada mesyuarat mesyuarat tersebut khususnya mesyuarat agong tahunan; Ahli-ahli Jawatankuasa jawatankuasa tiga kali berturut-turut tanpa sebab dan alasan yang munasabah akan tersingkir sebagai ahli jawatankuasa dan dianggap telah meletakkan jawatan; 6.10 Perkara 7 : Menyediakan laporan tahunan kelab.

TUGAS-TUGAS JAWATANKUASA 7.1 Tugas dan kuasa Pengerusi 7.1.1 Mengetuai usaha-usaha merancang, mengurus dan melaksana diatas; 7.1.2 Mengetuai pengurusan dan pentadbiran kelab serta mempengerusikan semua mesyuarat yang dirancang, diurus dan dikelolakan oleh jawatankuasa kelab; serta memantau semua tugas utama jawatankuasa seperti yang tersenarai didalam Perkara 6

7.1.3 Berhak menggunakan undi memutus dalam setiap mesyuarat yang dipengerusikannya selagi tidak melanggar atau bertentangan dengan perlembagaan dan peraturan-peraturan kelab; 7.1.4 Berkuasa perlu; 7.1.5 Mengetuai jawatankuasa disiplin kelab; 7.1.6 Menandatangani semua dokumen kewangan seperti resit penerimaan, arahan pembelian dan penyata pembayaran bersama-sama Setiausaha dan Bendahari; 7.1.7 Mewakili kelab dalam semua perjumpaan atau mesyuarat dengan kelab atau kelab lain; 7.1.8 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat Kelab. 7.2 Tugas dan kuasa Timbalan Pengerusi 7.2.1 Melaksanakan tugas dan memangku jawatan Pengerusi semasa ketiadaan atau ketidakhadiran Pengerusi ataupun dengan kebenaran bertulis daripada Pengerusi; 7.2.2 Membantu Pengerusi didalam usaha-usaha merancang, mengurus dan melaksana serta memantau semua tugas utama jawatankuasa seperti yang disenaraikan didalam Perkara 6; 7.2.3 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat kelab dan Pengerusi; 7.3 Tugas dan kuasa Setiausaha 7.3.1 Menjalankan kerja-kerja kelab mengikut peraturan dan keputusan mesyuarat jawatankuasa serta melaksanakan semua keputusan yang diluluskan didalam mesyuarat agong kelab dan mendokumenkan semua pelaksanaan; memanggil mesyuarat jawatankuasa dan mesyuarat jawatankuasa tergempar apabila difikirkan

7.3.2 Menguruskan hal-hal, surat menyurat, menyimpan semua rekod-rekod dan kertas-kertas kecuali kira-kira dan buku kewangan; 7.3.3 Menyedia, mengurus dan menyelenggara tugas kesetiausahaan kelab seperti penyimpanan rekod dan penyimpanan maklumat, mengemaskinian rekod kelab, menyebarkan maklumat kelab kepada ahli-ahli dan pendokumentasian aktiviti-aktiviti kelab; 7.3.4 Menyedia, 7.3.5 Mendaftar mengedar, ahli-ahli mengumpul baru dan dan memproses dan borang keahlian; menyedia mengemaskini rekod atau daftar keahlian kelab dan mendapatkan pengesahan daripada Guru Penasihat kelab; 7.3.6 Menyediakan buku rekod kehadiran ahli dan menandakan kehadiran ahli dalam setiap aktiviti yang dianjur, diurus dan dikelolakan oleh kelab; 7.3.7 Menyediakan laporan bagi setiap aktiviti yang dijalankan; 7.3.8 Menyediakan kelab; 7.3.9 Menerima dan mengumpul dan memproses aduanaduan, cadangan-cadangan, pendapat dan idea yang dikemukakan oleh ahli-ahli kelab; 7.3.10 Menyediakan kertas konsep dan kertas cadangan pelaksanaan bagi setiap aktiviti untuk dilaksanakan oleh jawatankuasa kelab; 7.3.11 Menandatangani dokumen-dokumen kewangan kelab seperti resit penerimaan, arahan pembelian dan penyata pembayaran bersama-sama Pengerusi dan Bendahari; 7.3.12 Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat, Pengerusi atau Timbalan Pengerusi. 6.4 Tugas dan kuasa Bendahari laporan tahunan kelab dan membentangkannya dalam mesyuarat agong tahunan

6.4.1 Mentadbir dan mengurus kewangan kelab; 6.4.2 Menerima, mengutip dan mengakaunkan pendapatan kelab; 6.4.3 Membayar bagi pihak kelab segala perbelanjaan atau tuntutan yang dikemukan oleh pembekal dan kelab merekodkan pembayaran yang dibuat; 6.4.4 Menandatangani semua dokumen kewangan seperti resit terimaan, arahan pembelian dan penyata pembayaran bersama-sama Pengerusi dan Setiausaha; 6.4.5 Menyimpan wang tunai ditangan tidak lebih daripada RM 20.00 6.4.6 Merancang dan mecadangkan kepada jawatankuasa kelab akan aktiviti-aktiviti atau projek-projek untuk menambah kewangan kelab; 6.4.7 Menyedia dan melaporkan penyata kewangan bulanan kelab dengan sesalinan kepada Guru Penasihat dan Pengetua Sekolah; 6.4.8 Menyediakan diaudit; 6.4.9 Membentang kelab; 6.4.10 Menyerahkan sesalinan penyata kewangan tahunan kelab yang telah disahkan dalam mesyuarat agong kepada Pengetua Sekolah; 6.4.11 Melaksanakan keputusan mesyuarat agong yang berkaitan dengan hal ehwal kelab; 6.4.12 Menyerahkan wang terkumpul kelab kepada Pengetua sekolah selepas 31 Oktober tahun berkenaan; 6.4.13 Menunaikan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pengerusi dan Setiausaha. dan melaporkan penyata kewangan tahunan yang diaudit dalam mesyuarat agong tahunan penyata kewangan kelab dan menyerahkannya kepada Pemeriksa Kira-kira untuk

6.5

Tugas dan kuasa ahli jawatankuasa; 6.5.1 Menghadiri semua mesyuarat ahli jawatankuasa; 6.5.2 Mengetuai sesuatu jawatankuasa yang ditubuhkan untuk mengurus dan mengelola sesuatu aktiviti atau projek kelab; 6.5.3 Mengemukakan cadangan,ulasan, kritikan dan pendapat berkaitan hal ehwal pengurusan dan pentadbiran kelab 6.5.4 Membantu melaksanakan keputusan-keputusan yang diluluskan dalam mesyuarat agong 6.5.5 Mengundi untuk meluluskan sesuatu keputusan yang dibuat oleh jawatankuasa kelab; 6.5.6 Melaksanakan Pengerusi, Bendahari. tugas-tugas yang diarahkan Setiausaha oleh atau Timbalan Pengerusi,

Perkara 8 :

KEWANGAN 7.1 Tahun Kewangan. Tahun kewangan bagi kelab ini ialah daripada Januari sehingga 31 Oktober tahun berkenaan;

7.2

Yuran keahlian Yuran keahlian ialah sebanyak RM 1.00 sebulan berdasarkan kelulusan yang diberikan oleh Pengetua sekolah seperti termaktub 1996 didalam Subperaturan Jil.42 9(3) dalam peraturanNo.41 peraturan pendidikan (Kelab Sekolah) 1998, Akta Pendidikan Warta Kerajaaan No.11Tambahan Perundangan (A) ; P.U.(A)196. bertarikh 21 Mei 1998.

7.3

Tabung Kelab 7.3.1 Sumber tabung kewangan kelab adalah daripada:

7.3.2.1 7.3.2.2 7.3.2.3 7.3.2.4 7.3.3

Yuran keahlian tahunan daripada setiap ahli yang berdaftar; Sumbangan daripada sekolah; Sumbangan Keuntungan daripada daripada pihak-pihak aktiviti yang yang diluluskan oleh Pengetua Sekolah; dijalankan oleh kelab.

Wang daripada tabung kewangan kelab boleh digunakan untuk:7.3.3.1 Membiayai kos pelaksanaan aktiviti atau projek yang dianjurkan oleh kelab, membayar sebarang pembelian barangan, peralatan dan aksesori untuk kegunaan kelab; 7.3.3.2 Membayar sebarang pembelian barangan, peralatan dan aksesori untuk kegunaan kelab; 7.3.3.3 Membayar sebarang perkhidmatan yang diperlukan oleh kelab.

7.4

Pentadbiran Kewangan Kelab. 7.4.1 Wang dari tabung kewangan kelab hanya boleh

digunakan untuk perkara-perkara yang berfaedah sesuai untuk tujuan dan matlamat kelab; 7.4.2 Setiap pengeluaran dan penggunaan wang daripada tabung kewangan kelab hendaklah dan disahkan oleh Pengerusi, Setiausaha Bendahari dengan

persetujuan Guru Penasihat; 7.4.3 Wang tunai hendaklah disimpan oleh Pengetua Sekolah atau Guru Penasihat seperti yang diarahkan oleh Pengetua Sekolah;

7.4.4 Penyata wang yang diterima dan dibelanjakan serta imbangan kira-kira bagi setahun kewangan hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diaudit oleh Pemeriksa Kira-kira; 7.4.5 Penyata kewangan tahunan kelab hendaklah diluluskan dalam mesyuarat agong tahunan kelab; 7.4.6 Tabung kelab. 7.5 Pemeriksa Kira-kira 7.5.1 Dua orang Pemeriksa Kira-kira akan dilantik dikalangan ahli dalam mesyuarat agong kelab; 7.5.2 Pemeriksa Kira-kira bertanggungjawab mengaudit dan mengesahkan penyata bulanan tabung kewangan kelab dan penyata kewangan tahunan kelab; 7.5.3 Pemeriksa Kira-kira berkuasa menyoal dan menasihati Bendahari berkaitan apa-apa keraguan dan ketidakseimbangan dalam penyata kewangan tabung kewangan kelab dan penyata kewangan tahunan kelab; 7.5.4 Tempoh perkhidmatan Pemeriksa Kira-kira adalah bagi setahun kewangan kelab. kewangan kelab akan diserahkan kepada Pengetua Sekolah pada setiap akhir tahun kewangan

Perkara 9 :

PEMBUBARAN

8.1

Kelab ini boleh dibubarkan secara sukarela dengan persetujuan tidak kurang daripada tiga-per-lima (3/5) jumlah ahli atau arahan dari Pengetua Sekolah;

8.2

Sekiranya Kelab hendak dibubarkan secara yang disebutkan di atas, maka segala hutang tanggungan Kelab yang sah hendaklah dijelaskan dan baki wang yang tinggal hendaklah

diserahkan kepada Pengetua sekolah mengikut cara yang dipersetujui di dalam Mesyuarat Agong.

Perkara 10 : LAMPIRAN

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6

Surat permohonan penubuhan kelab Borang Keahlian Sijil Pelantikan AJK (Lampiran 2) (Lampiran 3)

(Lampiran 1)

Format Laporan Aktiviti Kelab

(Lampiran 4) (Lampiran 5)

Undang-undang berkaitan kepenggunaan Alamat Kementerian, KPDNHEP Negeri-negeri dan Kelab-kelab Pengguna

(Lampiran 6)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful