You are on page 1of 30

DESIGN CRAFTMANSHIP ETHICS

DESI 0N PHI L0S0PHY
!"#$ &'&$( #)& #* +,& -.//.#)0 #* 1$#234+0 5& 30& +# .-1$#'& #3$ /.'&06 +,&$&
7$& 700#4.7+&2 &)'.$#)-&)+7/6 &+,.47/ 7)2 0#4.7/ 4#)0&83&)4&09
:#-& 1$#234+0 ,7'& 7 0-7// &)'.$#)-&)+7/ ;&7$.)< 5,./& #+,&$0 4#)03-&
|n|íe |esc:|.es |n vosí ;:oní|í|es. /e sí||ve íc ovc|c c| m|n|m|ze í|e
72'&$0& .-174+ #) 0#4.&+(6 *#430.)< .) &+,.47/ 4$.+&$.7=0 5,./& 4$&7+.)<
0&)037/6 +.-&/&00 7)2 23$7;/& 1$#234+0 +,7+ 5.// ;#+, 0+7)2 +,& +&0+ #*
+.-& 7) .)01.$& 4#)03-&$0 +# 4,&$.0, 7)2 -7.)+7.)".
Henrìk Marslrand, CE0 & íounder oí Maler
AB0UT MATER
Founded ìn ?00o, Maler ìs a Danìsn desì¡n brand wìln a
slron¡ vìsìon lo creale lìne¦ess and beaulìíu¦ desì¡n based
on an elnìca¦ busìness slrale¡y. Maler conbìnes exc¦usìve
nì¡n end desì¡n wìln workìn¡ nelnods lnal supporl peop¦e,
¦oca¦ craíl lradìlìons and lne envìronnenl.
Wìnner: ¨Eesl Debul Desì¡n brand
?008", Wa¦¦paper¯ na¡azìne, London
F0REST STEWARDSHI P 00UN0I L
TM
Malers ìnlernalìona¦¦y reco¡nìzed wooden Hì¡n Sloo¦ ìs
now ¦abe¦ed and nanuíaclured ìn FSC
TM
cerlìíed wood. FSC
slands íor Foresl Slewardsnìp Councì¦ and ìs an ìnlernalìona¦,
reco¡nìzed nonproíl or¡anìzalìon. ¦n an FSCcerlìíed íoresl
no nore lrees lnan lne íoresl can reproduce ìs íe¦¦ed, so lne
exp¦oìlalìon oí nalure ìs avoìded. ¦n addìlìon, FSC ¡uaranlee
lnal Hora and íauna are prolecled and lnal lne peop¦e wno
work ìn lne íoresl are ¡uaranleed educalìon, saíely and a íaìr
pay. Pead nore al www.ísc.or¡.
# 01002h High Slool dark slaihed beech 74 cm
# 01004h High Slool dark slaihed beech 66 cm
Desì¡n: Space by Sì¡ne Eìnds¦ev Henrìksen & Peler Eund¡aard Pulzou ¹ D¦
Malerìa¦: dark slaìned beecnwood wìln b¦ack ¦la¦ìan ¦ealner seal
0rì¡ìn: Europe¹Dennark
/ reìníorced versìon wìln a buì¦l ìn slee¦ rod ìn lne ¦ower seclìon oí lne ¦e¡s ìs
avaì¦ab¦e íor conlracl narkel usa¡e.
/ nì¡n sloo¦ íor occasìona¦ use, nandcraíled ìn dark slaìned nardwood wìln a b¦ack
¦ealner seal. Tne beecnwood ìs FSC cerlìíed lne ¦abe¦ íor responsìb¦e íoreslry.
Tne slaìn ìs waler based.
# 01003h Low Slool dark slaihed beech 44 cm
# 01012 High Slool black slaihed beech 74 cm
# 01014 High Slool black slaihed beech 66 cm
# 01013 Low Slool black slaihed beech 44 cm
Desì¡n: Space by Sì¡ne Eìnds¦ev Henrìksen & Peler Eund¡aard Pulzou ¹ D¦
Malerìa¦: b¦ack slaìned beecnwood wìln b¦ack ¦la¦ìan ¦ealner seal
0rì¡ìn: Europe¹Dennark
/ reìníorced versìon wìln a buì¦l ìn slee¦ rod ìn lne ¦ower seclìon oí lne ¦e¡s ìs
avaì¦ab¦e íor conlracl narkel usa¡e.
/ nì¡n sloo¦ íor occasìona¦ use, nandcraíled ìn b¦ack slaìned nardwood wìln a b¦ack
¦ealner seal. Tne beecnwood ìs FSC cerlìíed lne ¦abe¦ íor responsìb¦e íoreslry.
Tne slaìn ìs waler based.
# 01052 High Slool dark slaihed oak premium edilioh 74 cm
# 01054 High Slool dark slaihed oak premium edilioh 66 cm
# 01053 Low Slool dark slaihed oak premium edilioh 44 cm
Desì¡n: Space by Sì¡ne Eìnds¦ev Henrìksen & Peler Eund¡aard Pulzou ¹ D¦
Malerìa¦: dark slaìned oak wìln b¦ack ¦la¦ìan ¦ealner seal
0rì¡ìn: Europe¹Dennark
/ reìníorced versìon wìln a buì¦l ìn slee¦ rod ìn lne ¦ower seclìon oí lne ¦e¡s ìs
avaì¦ab¦e íor conlracl narkel usa¡e.
/ prenìun edìlìon nì¡n sloo¦ íor occasìona¦ use, nandcraíled ìn dark slaìned oak
wìln a b¦ack ¦ealner seal. Tne oak ìs FSC cerlìíed lne ¦abe¦ íor responsìb¦e
íoreslry. Tne slaìn ìs waler based.
# 01032 High Slool soaped oak premium edilioh 74 cm
# 01034 High Slool soaped oak premium edilioh 66 cm
Desì¡n: Space by Sì¡ne Eìnds¦ev Henrìksen & Peler Eund¡aard Pulzou ¹ D¦
Malerìa¦: soaped oak wìln nalura¦ co¦ored ¦la¦ìan ¦ealner seal
0rì¡ìn: Europe¹Dennark
/ reìníorced versìon wìln a buì¦l ìn slee¦ rod ìn lne ¦ower seclìon oí lne ¦e¡s ìs avaì¦ab¦e
íor conlracl narkel usa¡e.
/ prenìun edìlìon nì¡n sloo¦ íor occasìona¦ use, nandcraíled ìn nalura¦ soaped oak
wìln a nalura¦ brown ¦ealner seal. Tne oak ìs FSC cerlìíed lne ¦abe¦ íor
responsìb¦e íoreslry. Tne slaìn ìs waler based.
# 01042 High Slool sirka grey slaihed oak premium edilioh 74 cm
# 01044 High Slool sirka grey slaihed oak premium edilioh 66 cm
Desì¡n: Space by Sì¡ne Eìnds¦ev Henrìksen & Peler Eund¡aard Pulzou ¹ D¦
Malerìa¦: sìrka ¡rey slaìned oak wìln b¦ack ¦la¦ìan ¦ealner seal
0rì¡ìn: Europe¹Dennark
/ reìníorced versìon wìln a buì¦l ìn slee¦ rod ìn lne ¦ower seclìon oí lne ¦e¡s ìs avaì¦ab¦e
íor conlracl narkel usa¡e.
/ prenìun edìlìon nì¡n sloo¦ íor occasìona¦ use, nandcraíled ìn sìrka ¡rey slaìned
oak wìln a b¦ack ¦ealner seal. Tne oak ìs FSC cerlìíed lne ¦abe¦ íor responsìb¦e
íoreslry. Tne slaìn ìs waler based.
# 01022 High Slool recycled alumihum 74 cm
# 01024 High Slool recycled alumihum 66 cm
# 01023 Low Slool recycled alumihum 44 cm
Desì¡n: Space by Sì¡ne Eìnds¦ev Henrìksen & Peler Eund¡aard Pulzou ¹ D¦
Malerìa¦: recyc¦ed a¦unìnun wìln b¦ack ¦la¦ìan ¦ealner seal
0rì¡ìn: nade ìn Jaìpur, ¦ndìa
/ nì¡n sloo¦ íor occasìona¦ use, nandcraíled ìn recyc¦ed a¦unìnun wìln a b¦ack ¦la¦ìan
¦ealner seal. Tnese pìeces are craíled ìn a sna¦¦ ¦ndìan worksnop. Tne raw nalerìa¦
ìs íron o¦d car conponenls and olner a¦unìnun wasle lnal ìs co¦¦ecled lnrou¡n lne
worksnop parlìcìpalìon ìn lne suslaìnab¦e pro¡ran Susbìz ¦ndìa.
¸
Hì¡n¦y sk즦ed arlìsans operalìn¡ íron worksnops and sna¦¦ cooperalìves ìn lne Jaìpur Provìnce
nave craíled lne sloo¦. Tne worksnop nas aclìve¦y parlìcìpaled ìn lne íaìr lrade pro¡ran Susbìz
¦ndìa (www.susbìzìndìa.or¡), exlerna¦¦y nana¡ed and audìled by lne Danìsn íederalìon oí sna¦¦
and nedìunsìzed enlerprìses. Tne a¦unìnìun ìs recyc¦ed, co¦¦ecled íron írsl ¡rade wasle.
Sand casled and nanua¦¦y po¦ìsned.

# 00290 Hide - Slool, Table or Slorage
Desì¡n: Space by Sì¡ne Eìnds¦ev Henrìksen & Peler Eund¡aard Pulzou ¹ D¦
Malerìa¦: b¦ack slaìned nardwood (body), b¦ack slaìned ndí (lop), b¦ack ¦ealner seal
Dìnensìons: H ~8~ nn, 0 390 nn
0rì¡ìn: nandnade ìn Jaìpur, ¦ndìa

Hìde ÷ a nu¦lìíunclìona¦ pìece oí íurnìlure wnìcn works as a sloo¦, a lab¦e and as a
slora¡e nodu¦e. ¦l slands oul as an a¦¦urìn¡ desì¡n pìece and nas a dìslìncl lìne¦ess
cnaracler wnìcn lradenarks íurnìlure íron Maler.

Ey Hìppìn¡ lne ¦ìd lne sloo¦ converls ìnlo a occasìona¦ lab¦e. Ey renovìn¡ lne ¦ìd ìl can
be used íor slora¡e. Hìde ìs nade oí b¦ack slaìned nardwood wìln a lop oí b¦ack slaìned
ndí and a seal oí b¦ack ¦la¦ìan ¦ealner. Tnese pìeces are produced ìn a sna¦¦ ¦ndìan
carpenlry ìn lne Jaìpur Provìnce, ¦ndìa.
¸
Hì¡n¦y sk즦ed arlìsans operalìn¡ íron worksnops and sna¦¦ cooperalìves ìn lne Jaìpur Provìnce
nave craíled lne sloo¦. Tne worksnop nas aclìve¦y parlìcìpaled ìn lne íaìr lrade pro¡ran Susbìz
¦ndìa (www.susbìzìndìa.or¡), exlerna¦¦y nana¡ed and audìled by lne Danìsn íederalìon oí sna¦¦
and nedìunsìzed enlerprìses. Tne slaìn ìs waler based.
# Bell 0hair
Desì¡n: /yusn ¦as¦ìwa¦ ¹ ¦ÑD
Malerìa¦: b¦ack slaìned beecn wood, b¦ack ve¡elab¦e lanned ¦ealner
Dìnensìons: W oo cn x D o8 cn x H 80 cn [sealneì¡nl: ~~ cn¦
0rì¡ìn: nade ìn Pa|aslnan, ¦ndìa

Tne be¦l cnaìr ìs a nodern adaplalìon oí lne lradìlìona¦ cnarpoy (¦ìlera¦¦y lrans¦ales lo
íour ¦e¡s), wnìcn are oílen woven wìln 'nìwar' or collon webbìn¡. Tne cnaìr ìs nade ìn
so¦ìd beecn, and ìn ve¡elab¦e lanned ¦ealner (as ìs used ìn nì¡n qua¦ìly be¦ls).
Tne ¡enerous snape, and c¦ean ¦ìnes nake lne cnaìr exlrene¦y coníorlab¦e, and al lne
sane lìne, a nodern c¦assìc.
Tne cnaìrs are produced ìn sna¦¦ balcnes by sk즦ed carpenlers íron lne '|an¡ìd' con
nunìly ìn Pa|aslnan, ¦ndìa, and lne ¦ealner ìs processed ìn lannerìes lnal specìa¦ìze
ìn ve¡elab¦e lannìn¡ (ì.e. a lannìn¡ process lnal uses lannìn, and olner subslances oí
p¦anl orì¡ìn) lnereby suslaìnìn¡ lne envìronnenl as we¦¦ as cu¦lura¦ lradìlìons.
Tne cnaìr can a¦so be slacked ìn order lo save space.
# Shell Dihihg 0hair
Desì¡n: Mìcnae¦ Dreeben ¹ ÜS
Malerìa¦: írane ìn beecnwood or oak wìln lop ìn prenìun brown sadd¦e ¦ealner or
b¦ack ¦ealner.
Dìnensìons: W ~8 cn x D ~o cn x H 89 cn [sealneì¡nl: ~o cn¦
0rì¡ìn: nandnade ìn Jaìpur, ¦ndìa

Tne Sne¦¦ Cnaìr deve¦oped oul oí Mìcnae¦ Dreeben on¡oìn¡ ìnleresl ìn lradìlìona¦ craíl
praclìces ìn Ñorln ¦ndìa ìn lnìs case sadd¦e nakìn¡.
Exquìsìle¦y nade sadd¦es nave been produced ìn ¦ndìa íor cenlurìes, and a¦lnou¡n
sone norse cu¦lure persìsls, ìl's wanìn¡ as ¦ndìa becones nore lecnno¦o¡ìca¦¦y
deve¦oped. Tne Sne¦¦ Cnaìrs allenpl lo ìncenlìvìze lnìs sk즦ed lrade by provìdìn¡ lnese
arlìsans wìln a new narkel íor lneìr craíl, and nopeíu¦¦y encoura¡ìn¡ lnen lo pass ìl on
lo youn¡er ¡eneralìons. Tne snape oí lne cnaìr ìs an nona¡e lo Scandìnavìan desì¡n oí
lne nìdlwenlìeln cenlury and enbraces sone oí ìls core va¦ues: ìl's c¦ean oí ¦ìne and
ìs ìnlended lo enpnasìze lne ¦ealner íornìn¡ and slìlcnìn¡, ìl's deep¦y coníorlab¦e,
and ìl's durab¦e ÷ ¦ìke lne sadd¦es ìl's derìved íron, ìl's craíled íron lnìck, lop¡raìn
¦ealner, and wìln reasonab¦e care, w즦 ¦asl íor decades.

Franes: b¦ack slaìned beecnwood, dark slaìned oak, soaped oak and sìrka ¡rey oak.
Cnaìr lop: prenìun brown sadd¦e ¦ealner and b¦ack ¦ealner.
[Pìclure rì¡nl: b¦ack slaìned beecnwood írane and b¦ack ¦ealner¦
¸
Hì¡n¦y sk즦ed arlìsans operalìn¡ íron worksnops and sna¦¦ cooperalìves ìn lne Jaìpur Provìnce
nave craíled lne sloo¦. lne worksnop nas aclìve¦y parlìcìpaled ìn lne íaìr lrade pro¡ran Susbìz
¦ndìa (www.susbìzìndìa.or¡), exlerna¦¦y nana¡ed and audìled by lne Danìsn íederalìon oí sna¦¦
and nedìunsìzed enlerprìses. Tne oak wood ìs íron conlro¦¦ed sources (ísc).

# Shell Louhge 0hair
Desì¡n: Mìcnae¦ Dreeben ¹ ÜS
Malerìa¦: írane ìn nardwood or oak wìln lop ìn prenìun brown sadd¦e ¦ealner
Dìnensìons: W o~ cn x D ~0 cn x H /o cn [seal neì¡nl: 3o cn¦
0rì¡ìn: nade ìn Jaìpur, ¦ndìa

Tne Sne¦¦ Cnaìr deve¦oped oul oí Mìcnae¦ Dreeben on¡oìn¡ ìnleresl ìn lradìlìona¦ craíl
praclìces ìn Ñorln ¦ndìa ìn lnìs case sadd¦e nakìn¡.
Exquìsìle¦y nade sadd¦es nave been produced ìn ¦ndìa íor cenlurìes, and a¦lnou¡n
sone norse cu¦lure persìsls, ìl's wanìn¡ as ¦ndìa becones nore lecnno¦o¡ìca¦¦y
deve¦oped. Tne Sne¦¦ Cnaìrs allenpl lo ìncenlìvìze lnìs sk즦ed lrade by provìdìn¡ lnese
arlìsans wìln a new narkel íor lneìr craíl, and nopeíu¦¦y encoura¡ìn¡ lnen lo pass ìl on
lo youn¡er ¡eneralìons. Tne snape oí lne cnaìr ìs an nona¡e lo Scandìnavìan desì¡n oí
lne nìdlwenlìeln cenlury and enbraces sone oí ìls core va¦ues: ìl's c¦ean oí ¦ìne and
ìs ìnlended lo enpnasìze lne ¦ealner íornìn¡ and slìlcnìn¡, ìl's deep¦y coníorlab¦e,
and ìl's durab¦e ÷ ¦ìke lne sadd¦es ìl's derìved íron, ìl's craíled íron lnìck, lop¡raìn
¦ealner, and wìln reasonab¦e care, w즦 ¦asl íor decades.

Franes: b¦ack slaìned nardwood, dark slaìned oak, soaped oak and sìrka ¡rey oak.
Cnaìr lop: prenìun brown sadd¦e ¦ealner.
[Pìclure ¦eíl: soaped oak + prenìun brown sadd¦e ¦ealner¦
¸
Hì¡n¦y sk즦ed arlìsans operalìn¡ íron worksnops and sna¦¦ cooperalìves ìn lne Jaìpur Provìnce
nave craíled lne sloo¦. lne worksnop nas aclìve¦y parlìcìpaled ìn lne íaìr lrade pro¡ran Susbìz
¦ndìa (www.susbìzìndìa.or¡), exlerna¦¦y nana¡ed and audìled by lne Danìsn íederalìon oí sna¦¦
and nedìunsìzed enlerprìses. Tne oak wood ìs íron conlro¦¦ed sources (ísc).

Tne wooden suríace ìs íron o¦d n즦s and olner wooden slruclures lnal are beìn¡ lorn
down lo nake p¦ace íor new íaclorìes. Wnì¦e we cannol eííecl lne resloralìon and
preservalìon oí o¦d slruclures, we can al ¦easl nake sure lnal lne renaìns are pul lo
¡ood use, ìn a new and suslaìnab¦e íorn, a íorn lnal ce¦ebrales nìslory, and can lake
lne ob|ecl ìnlo lne íulure.
Tne lab¦e brìn¡s lo¡elner lne nob¦e nalerìa¦s casl recyc¦ed a¦unìnun, and wood ìn
an e¦e¡anl and slrìkìn¡¦y nodern aeslnelìc conp¦ele¦y bared down lo lne nosl
essenlìa¦ e¦enenls wìlnoul conpronìsìn¡ lne slruclure.

Wnì¦e on a lrìp lo Jaìpur, ¦ndìa, Tnonas Lykke and /yusn ¦as¦ìwa¦ slarled lne dìa¦o¡ue
aíler seeìn¡ a slack oí rec¦aìned leak and ìn lne process ¡ave "a new" bìrln lo lne M즦
Tab¦e. Eoln Lykke and ¦as¦ìwa¦ snare a nulua¦ underslandìn¡ and respecl oí
aeslnelìcs and desì¡n prìncìp¦es, and an ìnnale underslandìn¡ oí nalerìa¦s and now
lney are nanìpu¦aled lo nake íunclìona¦ ob|ecls.
/vaì¦ab¦e sìzes ìn nn:
?000x!000 (as pìclured)
!o00x800
!~00x/00
800x800
/00x/00
Heì¡nl: /o0 nn
¸
Trealnenl and ìnporlanl nolìce:
P¦ease nole lnal s¦ì¡nl varìances can occur due lo lne nalure oí nalerìa¦ and conslruclìon.
Waxìn¡ re¡u¦ar¦y wìln ¦ì¡nl sandìn¡ as and wnen need be. lne nalerìa¦ ìs nol sea¦ed ìn any p¦aslìc
based sea¦anl, and lne nalerìa¦ w즦 slaìn wìln use.
# Mill Table Dihihg edilioh
Desì¡n: /yusn ¦as¦ìwa¦ ¹ ¦ÑD & Tnonas Lykke ¹ D¦
Malerìa¦: recyc¦ed leak wood, casled recyc¦ed a¦unìnun (¦e¡s)
Co¦or: nalura¦
0rì¡ìn: nade ìn Jaìpur, ¦ndìa
Tne wooden suríace ìs íron o¦d n즦s and olner wooden slruclures lnal are beìn¡ lorn
down lo nake p¦ace íor new íaclorìes. Wnì¦e we cannol eííecl lne resloralìon and
preservalìon oí o¦d slruclures, we can al ¦easl nake sure lnal lne renaìns are pul lo
¡ood use, ìn a new and suslaìnab¦e íorn, a íorn lnal ce¦ebrales nìslory, and can lake
lne ob|ecl ìnlo lne íulure.
Tne lab¦e brìn¡s lo¡elner lne nob¦e nalerìa¦s casl recyc¦ed a¦unìnun, and wood ìn
an e¦e¡anl and slrìkìn¡¦y nodern aeslnelìc conp¦ele¦y bared down lo lne nosl
essenlìa¦ e¦enenls wìlnoul conpronìsìn¡ lne slruclure.

Wnì¦e on a lrìp lo Jaìpur, ¦ndìa, Tnonas Lykke and /yusn ¦as¦ìwa¦ slarled lne dìa¦o¡ue
aíler seeìn¡ a slack oí rec¦aìned leak and ìn lne process ¡ave "a new" bìrln lo lne M즦
Tab¦e. Eoln Lykke and ¦as¦ìwa¦ snare a nulua¦ underslandìn¡ and respecl oí
aeslnelìcs and desì¡n prìncìp¦es, and an ìnnale underslandìn¡ oí nalerìa¦s and now
lney are nanìpu¦aled lo nake íunclìona¦ ob|ecls.
/vaì¦ab¦e sìzes ìn nn:
?000x800x!0o0 (as pìclured lop)
!?00x/o0x~00 (as pìclured bollon ¦eíl)
¸
Trealnenl and ìnporlanl nolìce:
P¦ease nole lnal s¦ì¡nl varìances can occur due lo lne nalure oí nalerìa¦ and conslruclìon.
Waxìn¡ re¡u¦ar¦y wìln ¦ì¡nl sandìn¡ as and wnen need be. lne nalerìa¦ ìs nol sea¦ed ìn any p¦aslìc
based sea¦anl, and lne nalerìa¦ w즦 slaìn wìln use.
# Mill Table Bar/Louhge edilioh
Desì¡n: /yusn ¦as¦ìwa¦ ¹ ¦ÑD & Tnonas Lykke ¹ D¦
Malerìa¦: recyc¦ed leak wood, casled recyc¦ed a¦unìnun (¦e¡s)
Co¦or: nalura¦
0rì¡ìn: nade ìn Jaìpur, ¦ndìa
# 016 Bowl Table series
Desì¡n: /yusn ¦as¦ìwa¦ ¹ ¦ÑD
Malerìa¦: suslaìnab¦y narvesled nalura¦ nan¡o wood wìln slee¦ ¦e¡s
Co¦or: nalura¦, b¦ack slaìn, sìrka ¡rey slaìn
0rì¡ìn: nade ìn Jaìpur, ¦ndìa
/n adaplalìon oí lradìlìona¦ wooden ¦aquer lrays, lnìs a¦ìen ¦ookìn¡ lab¦e ìs
nu¦lìíunclìona¦ and cones ìn a knock down íorn. Tne ¦e¡s delacn íor ease oí
lransporl, reducìn¡ lne cosl and lne ener¡y spenl on lransporlìn¡ nalerìa¦ íron
varìous parls oí lne wor¦d, and addìlìona¦¦y, a¦¦ow lne lab¦e lo be used as a bow¦ or a
lray as we¦¦.

Tne ìdea ìs ìnspìred by ob|ecls lnal are sìnp¦e and nad nu¦lìp¦e app¦ìcalìons, and yel
were nol burdens on lne p¦anel.
Tne snape oí lne nan¡o lab¦e ìs derìved íron lradìlìona¦ kneadìn¡ bow¦s lnal used lo
be ¦acquered ìn brì¡nl red, and were íound exlensìve¦y across souln oí ¦ndìa.
Tne nan¡o lab¦e nas a lop nade íron lne wood oí a íruìl lree. ¦l ìs ¡rown and lended
íor, and once lne produclìve ¦ìíe oí lne lree ìs over, ìl ìs cul down and anolner one ìs
p¦anled. ¦ncìdenla¦¦y, nan¡o, as a íruìl ìs wìde¦y consuned across lne counlry nence
lne wood ìs p¦enlìíu¦.
¦l ìs lurned nanua¦¦y on lne ¦alne, snowcasìn¡ lne sk즦 oí lne ¨knaraadì" or lne wood
lurnìn¡ connunìly, lnereby supporlìn¡ ¦oca¦ sk즦s. Tne ¦e¡s are nade oí nì¦d slee¦,
nacnìned oul oí rods. Tne ínìsnìn¡ ìs done wìln ¦ead íree waler based PÜ ¦acquers,
lnereby respeclìn¡ lne ¦oca¦ envìronnenl.
Sna¦¦: 0 ~00 nn, H 380 nn
Medìun: 0 ~o0 nn, H o?0 nn
Lar¡e: 0 o?0 nn, H ~o0 nn
`Lar¡e: 0 /o0 nn, H 380 nn
P¦ease nole lnal a¦¦ co¦ors are avaì¦ab¦e ìn a¦¦ sìzes
¸
Tne worksnop nas aclìve¦y parlìcìpaled ìn lne íaìr lrade pro¡ran Susbìz ¦ndìa
(www.susbìzìndìa.or¡), exlerna¦¦y nana¡ed and audìled by lne Danìsn íederalìon oí sna¦¦ and
nedìunsìzed enlerprìses. Tne slaìn ìs waler based.
# 1360 Maler Sideboard Nalural
# 1370 Maler Sideboard Sirka 0rey
Desì¡n: Soren Pose Sludìo ¹D¦
Malerìa¦: cabìnel ìn nan¡owood, íronls ìn ¦acquered ndí
Co¦or: cabìnel ìn nalura¦ nan¡o or sìrka ¡rey slaìn
Dìnensìons: H /0 x W !?0 x D ~o cn
0rì¡ìn: ¦ndìa
Tne Maler Sìdeboard ìs an e¦e¡anl nandbuì¦l cabìnel nade ìn nan¡o wood. Tne sìze
oí lne cabìnel a¦¦ows you lo p¦ace ìl anywnere ìn a roon and due lo lne beaulìíu¦ so¦ìd
wooden backsìde ìl can even be íreeslandìn¡.
Tne allenlìon lo delaì¦s sucn as lne recessed ¦ìnes ìn lne cabìnel doors nakes lne
Maler Sìdeboard a sìnp¦e yel reíned pìece oí slora¡e íurnìlure.
Tne nan¡o cabìnel ìs nade íron lne wood oí a íruìl lree, nakìn¡ ìl suslaìnab¦e.
¦l ìs ¡rown and lended íor, and once lne produclìve ¦ìíe oí lne lree ìs over, ìl ìs cul down
and anolner one ìs p¦anled. ¦ncìdenla¦¦y, nan¡o, as a íruìl ìs wìde¦y consuned across
lne counlry nence lne wood ìs p¦enlìíu¦.
¸
Tne worksnop nas aclìve¦y parlìcìpaled ìn lne íaìr lrade pro¡ran Susbìz ¦ndìa
(www.susbìzìndìa.or¡), exlerna¦¦y nana¡ed and audìled by lne Danìsn íederalìon oí sna¦¦ and
nedìunsìzed enlerprìses.
# 00221 Trumpel 0oalslahd Black
# 00225 Trumpel 0oalslahd Alu
Desì¡n: Space by Sì¡ne Eìnds¦ev Henrìksen & Peler Eund¡aard Pulzou ¹ D¦
Malerìa¦: bìrcn wood or recyc¦ed a¦unìnun
Co¦or: b¦ack slaìn or po¦ìsned a¦unìnun
Dìnensìons: H ?00 cn, 0 o~ cn
0rì¡ìn: nade ìn Jaìpur, ¦ndìa
/ new ìconìc ob|ecl íor p¦acìn¡ coals, nals and ba¡s. ¦l nas nìne dìscs ìn lnree dìííerenl
sìzes. Dìscs are ílled lo lne sland usìn¡ lurned wooden dowe¦s.
Tne Trunpel Coalsland ìs Hal packed. Eacn conponenl ìn lne wooden versìon ìs
lurned nanua¦¦y on lne ¦alne, snowcasìn¡ lne sk즦 oí lne ¨knaraadì" or lne wood
lurnìn¡ connunìly, lnereby supporlìn¡ ¦oca¦ sk즦s.
Tne raw nalerìa¦ íron lne a¦unìnìun versìon ìs íron o¦d car conponenls and olner
a¦unìnun wasle lnal ìs co¦¦ecled lnrou¡n lne worksnop parlìcìpalìon ìn lne
suslaìnab¦e pro¡ran Susbìz ¦ndìa.

¸
Tne worksnop nas aclìve¦y parlìcìpaled ìn lne íaìr lrade pro¡ran Susbìz ¦ndìa (www.susbìzìndìa.
or¡), exlerna¦¦y nana¡ed and audìled by lne Danìsn íederalìon oí sna¦¦ and nedìunsìzed
enlerprìses.

# Box Syslem |Louhge Table Syslem / ShelI Syslem|
Malerìa¦: suslaìnab¦y narvesled nalura¦ nan¡o wood
0rì¡ìn: nade ìn Jaìpur, ¦ndìa
Co¦or: nalura¦ (a¦¦ sìzes), sìrka ¡rey slaìn (xsna¦¦ & sna¦¦), b¦ack slaìn (xsna¦¦ & sna¦¦)
/ nu¦lìíunclìona¦ ran¡e oí boxes ìdea¦ íor nany purposes sucn as ¦oun¡e soía lab¦es,
sìde lab¦es or as sne¦í syslens íor wa¦¦ nounlìn¡.
Tne nan¡o boxes are nade íron lne wood oí a íruìl lree, nakìn¡ ìl suslaìnab¦e.
¦l ìs ¡rown and lended íor, and once lne produclìve ¦ìíe oí lne lree ìs over, ìl ìs cul down
and anolner one ìs p¦anled. ¦ncìdenla¦¦y, nan¡o, as a íruìl ìs wìde¦y consuned across
lne counlry nence lne wood ìs p¦enlìíu¦.
Sìzes:
`sna¦¦: L 3~0, H ?00, D !/0 nn
Sna¦¦: L ~00, H ?o0, D ?o0 nn
Medìun: L o00, H 3~0, D 3~0 nn
Lar¡e: L /!0, H ~00, D 3~0 nn
P¦ease nole lnal sìze sna¦¦ and ssna¦¦ are on¦y so¦d ìn sels oí lwo.
Wa¦¦ íllìn¡s ìnc¦uded, screws and p¦u¡s íor wa¦¦ íllìn¡ nol ìnc¦uded, sel oí íour
bunper p¦aslìc ¡¦ìdes ìnc¦uded (wnen used as lab¦es).
¸
Tne worksnop nas aclìve¦y parlìcìpaled ìn lne íaìr lrade pro¡ran Susbìz ¦ndìa
(www.susbìzìndìa.or¡), exlerna¦¦y nana¡ed and audìled by lne danìsn íederalìon oí sna¦¦ and
nedìunsìzed enlerprìses.
# Lalhe Lamp Table
# Lalhe Lamp Floor
Desì¡n: Jesper ¦. Tnonsen & Sanne Traber¡ ¹ D¦
Malerìa¦: oak wood íron conlro¦¦ed sources wìln a b¦ack paìnled a¦unìnun írane
Co¦or: nalura¦ ¦aquered, sìrka ¡rey or b¦ack slaìned oak
Dìnensìons: H !3! cn, 0 ~o cn (Hoor) & H o~ cn, 0 3~ cn (lab¦e)
0rì¡ìn: nade ìn Jaìpur, ¦ndìa
Tab¦e and Hoor ¦anp desì¡ned by Jesper ¦. Tnonsen and Sanne Traber¡, Dennark.
Tne body and ¦e¡s oí lne ¦anp ìs nanua¦¦y lurned ìn wood aíler o¦d craíl lradìlìons. Tne
nane oí lne ¦anp (Lalne) reíers lo lne sna¦¦ lurnìn¡ loo¦ lne craílsnen uses wnen
nakìn¡ lne body and ¦e¡s.
Tne ¦anp ìs nade aíler íaìr lrade prìncìp¦es and al lne sane worksnop as lne
we¦¦known naler nì¡n sloo¦. Tne oak wood ìs íron conlro¦¦ed sources wìln a snade ìn
b¦ack or wnìle collon or ¦ìnen.
Eu¦b: ! x o0 w (bu¦b nol ìnc¦uded)
Sockel: E?/
CE approved
Tne ¦anp nas wìre nounled a¦on¡sìde lne po¦e usìn¡ sna¦¦ rubber rìn¡s (ìnc¦uded).
¸
Tne worksnop nas aclìve¦y parlìcìpaled ìn lne íaìr lrade pro¡ran Susbìz ¦ndìa
(www.susbìzìndìa.or¡), exlerna¦¦y nana¡ed and audìled by lne danìsn íederalìon oí sna¦¦ and
nedìunsìzed enlerprìses.
# 00301 Dome Lamp 40 cm black
# 00302 Dome Lamp 40 cm while
Desì¡n: Todd Eracner ¹ ÜS
Malerìa¦: parl¦y recyc¦ed a¦unìnun wìln slee¦ base
Co¦or: b¦ack and wnìle
0rì¡ìn: nade ìn Dennark
"Tne Done Lanp ìs an ìconìc represenlalìon oí 5,7+ .0 /.<,+. Lì¡nl enìnales even¦y ìn a
3o0 de¡ree pallern íron ìls source (sucn as ìn lne case wìln lne sun) so lnereíore lne
nosl nonesl approacn loward lne desì¡n oí a ¦anp lo ne was a spnerìca¦ so¦ulìon. Tne
desì¡n ìs essenlìa¦¦y a ¡¦obe íorn ,#//#5&2 #3+ lo a¦¦ow lne ¦ì¡nl lo dìslrìbule. Sucn a
nalnenalìca¦ so¦ulìon enab¦es lne desì¡n lo be lìne¦ess and íanì¦ìar nowever con
p¦ele¦y new ìn approacn as ìl ìs nore oí an en¡ìneerìn¡ so¦ulìon lnan a íasnìon based
one". >#22 ?$74,&$
Eu¦b: ? x o0 w (bu¦bs nol ìnc¦uded)
Sockels: ? x E?/
CE approved
¸
¦l ìs produced ìn Dennark ìn one oí lne íew renaìnìn¡ worksnops lnal naslers lne spìnnìn¡
lecnnìque lo períeclìon. Conlaìns an avera¡e oí o0º lo o0º recyc¦ed a¦unìnun. /¦¦ wasle
a¦unìnun ìs rene¦led and recyc¦ed.
# 00201 Shade Lighl 60 cm black
# 00203 Shade Lighl 60 cm grey
# 00204 Shade Lighl 40 cm black
# 00206 Shade Lighl 40 cm grey
Desì¡n: Space by Sì¡ne Eìnds¦ev Henrìksen & Peler Eund¡aard Pulzou ¹ D¦
Malerìa¦: nand spun a¦unìnun, nand nannered ìnsìde
Co¦or: b¦ack or nela¦¦ìc ¡rey
0rì¡ìn: nandnade ìn Jaìpur, ¦ndìa
Tne unìqueness oí lne Snade Lì¡nl ìs ìls slruclured, ornanenled pallern, wnìcn
dìslrìbules lne ¦ì¡nl beaulìíu¦¦y around a roon.
Eu¦b: ! x !00 W, (o0 W reconnended bu¦b nol ìnc¦uded)
Sockel: E?/
CE approved
¸
Tne ¦anps are craíled ìn a sna¦¦ ¦ndìan worksnop. Tne worksnop ìs parlìcìpalìn¡ ìn lne
suslaìnab¦e busìness deve¦opìn¡ pro¡ran Susbìz ¦ndìa. Learn nore al www.susbìzìndìa.or¡.
SELECTED
PEFEPEÑCE
PP0JECTS
Peslauranl Ceranìun, Copenna¡en: Hì¡n Sloo¦ b¦ack slaìned nardwood ¹ ìnlerìor desì¡n by Space
Dìslrìlo Capìla¦ Hole¦ bar, Mexìco Cìly: Hì¡n Sloo¦ dark slaìned oak¹ ìnlerìor desì¡n by Josepn Dìrand Das Slue Hole¦, Eer¦ìn: Hì¡n Sloo¦ dark slaìned oak¹ ìnlerìor desì¡n by Palrìcìa Ürquìo¦a ¹ pnolos Ñosne
Ear \esse¦, Seall¦e: Hì¡n Sloo¦ dark slaìned oak ¹ pnolos Jonn Cranen
Sanì Eeacn Pesorl, Creece: Hì¡n Sloo¦ dark slaìned oak
/ndersen bakery, Copenna¡en: Hì¡n Sloo¦ b¦ack slaìned nardwood ¹ ìnlerìor desì¡n by ¦onlrapunkl ¹ pnolos Cnrìslìan Slænr La¡ka¡enusel bakery cnaìn, !9 ¦ocalìons: Hì¡n Sloo¦ dark slaìned oak ¹ ìnlerìor desì¡n by Space
Peslauranl Fìskebaren, Copenna¡en: Hì¡n Sloo¦ recyc¦ed a¦unìnun ¹ ìnlerìor desì¡n by Space
Loca¦ craílsnen nandnannerìn¡ and po¦ìsnìn¡ lne pallern oí lne snade ¦ì¡nl pende¦
Pecyc¦ed M즦 Tab¦e p¦anks ready íor produclìon, worksnop ¦ndìa
Tne a¦u sloo¦ ìs nade oí recyc¦ed wasle scrap íron o¦d car conponenls
MATER 00DE 0F 00NDU0T
Deve¦oped lo¡elner wìln lne Danìsn ¦nslìlule íor nunan rì¡nls and
coníederalìon oí Danìsn ìnduslrìes.
Suslaìnab¦e pro¡rans ìnp¦enenled ?008?0!0:
¦ndìa: www.susbìzìndìa.or¡
Funded by lne Danìsn Mìnìslry oí Foreì¡n /ííaìrs pro¡ran íor
deve¦opìn¡ counlrìes (Danìda) and ìnp¦enenled by H\P
(coníederalìon íor sna¦¦ and nedìun sìze conpanìes).
Maler a¦so supporls Ünìled Ñalìons C¦oba¦ Conpacl:
www.un¡¦oba¦conpacl.or¡
0ak While Soaped
!"#$% '())*+ '%,**-
Mahgo Wood
Sirka grey
!.)/* 012*,+ '#3,2)143+
.)5 '67(,8-
0ak Sirka grey
!"#$% '())*+ 9)/ '())*+
91(%, 918:+ '%,**-
Sleam Birchwood
Black slaih
!.,*( ;%1#4+ 04<8:,(
;)1(7(1=3-
Mahgo Wood
Black slaih
!.)/* 012*,+ .)5 '67(,8-
Beechwood
Black slaih
!"#$% '())*+ 9)/ '())*+
'%,**-
0ak Dark slaih
!"#$% '())*+ 9)/ '())*+
'%,**-
Beechwood
Dark slaihed
!"#$% '())*+ 9)/ '())*-
Mahgo Wood
Nalural Ihish
!.)/* 012*,+ '#3,2)143+
.)5 '67(,8-
0ak Nalural polished
!91(%, 918:-
Recycled Teak
Nalural wax
!>#** 012*,-
Recycled Alumihum
!"#$% '())*+ 9)/ '())*+
04<8:,( ;)1(7(1=3-
MATERI AL SAMPLES
Words: Hehrik Marslrahd
Layoul: Malou Kayser wilh Maler
HEAD 0FFI 0E
& SH0WR00M

Maler A/S
virumgaardsve| 25
2830 virum, Dehmark
ihIo©malerdesigh.com
press©malerdesigh.com
(+45) 70 26 44 88
Dislribulioh ihIormalioh
per couhlry ahd
ohliheshop available al
www.malerdesigh.com
DESIGN CRAFTMANSHIP ETHICS