You are on page 1of 6

L rtyo; ajJjJEUO~ t5EjJEVO~ uq;IXTa jJi: Trj jJOUUIKrj «at TTaVW OTT' oAo Rock atlyo«.

To onuavnso EivGI OT! aTT' oAf} aurti mv Rock «ivnon TTOU urrapXEI reseuraia UTrjV EAAaoa atto ra EpaulTExvlKa «at f}jJIETTaYYEAjJoTIKa YKPOUrr, /3VrjKE etti TEAoue; Eva~ OiUKOe;, TTOU louk; Elva! jJla apxrj KI Eva rapoxouvqua V,a jJla ouveyeta. rTOU EXEI yiVEI rna avavxn.

Mia auvEVTeU~1l ono TOV 1161lPonouAo Koi TO aUYKpOTIlJ.lC «ITTupI6ouAo»

tloiv and AiVEe; jJEP€C; Kuf().oC/1oP'lat: a oluKoe;

«(/)/1 0 Y», ttpoiov Trje; ouveovaoiac EVOe; uXETIKa KGlVOUPYIOU POK - VKPOUTT, T!j~ «LTTUpICSouAac;» JJE TOV nauAo L!Of}POTTouA o.

H «LTTUploouAa» Of}jJ/OUPVrj8f}KE oro TEAo~ TOU '77 atto TOUe; aOEAC/1ouC; LrrupoTTOuAoue;, rov ToAf} MauTpoKaAo «al TOV Avtpea Mou(aKirf}. 0 nauAoe;

L/(5f}pOTTOuAo~, EivGI vvwaroc; aTTO Trj ouvepvaoia TOU - uav TpOVOUOIUTrj~ - JJE TOV rlavv'l MapKOTTOuA0, atto TO VTOUETO «LJO/JWV «al (/),vTia~», «al aTTO ra «MTTOUPjJTTouA'G). LTD «<P/lOY» 01 uTiXOI KO; 01 UUV8EUEIC; eivat OIKEe; TOU.

To KAI/Ja TOU OiUKOU, EiVGI f().aUIKa POK /JE apxera UTOIXEia jJTTAou(. Ekelvo O/JWC; ttoo TTpErrEI va TOVIUTEi eivat a EAA'lVIKO~ TOU atixo«.

I"j o

~

o c o z -c

e o I-l

W I III UJ

~

4: e

< a,

I... o t-c e-

H KINHEH

TOY EIIIIHNIKOY POK EINAI AKOMA C/JII.OY ...

LTrj UUVEVTt3U{f} ttou Of}/JOUJEUOU/JE, 0 nauAoc; LIOf}pOTTOU).O~ «al f} «LTTUPloouAo)J, /JIAaVE v,a TO «(/)/10 Y», Via Tie; auvausiec TOUe;, v,a mv Rock «ivnot; UTrjV EAAaoa «ai Via ra jJEAAoVTIKa TOU~ uxEo/a.

nOTE ~EKlv~oaTE oav «Inupu50uAa»; BaojA'l~ InuponouAo~: nai~alJE IJOUmK~ Kat 8EAaIJE vc KaVOUIJE Eva crUYKpornuo. =EKlv~cralJe TOV LEmEIJ~PIl TOU '77 IJE oAAIl cruv8ecrll. KI80pa enal~E 0 NIKoe; KI EYW, 0 Av6pEae,; Mou~aKiTIlc,; ~TOV ere VTPOIJe,; Kal oro IJTTOcrco 0 MaKIlC; 0 nA.aT~C;. Tpcvouoouce a KWaTae; KOUpEIJEVOe; Kai Aiyo coverspa xni n Peva AnoaToAi60u.

nal~olJE xni TToi~oUIJE Rock. EixalJE ~yoAEI IJEPIKO KOIJIJOTIO ana Stones KI crro Doors KI cure IJOC; oO~Yl1crav aTO vc ~yClJ\OUIJE IJIO 61K~ lJac,; 60uAEla.

Tov NOEJ,JgPfl TOU '77 KaVOIJE IJla auvauAia OTO OIVEIJO «Kvurorroc», rrou ElXE rroxu KaA~ an~XflOl"

Ana TOTE nal~oulJE cruvEXEla.

Mia onuovnxn EIJ<PaVlall TO '77 ~TOV aTO LTTOPTIVYK, rrou EIXE rrnpo noAu KOcrIJO.

Arro TOTE Kat IJEXPI TOV AnpiAlo KavaIJE auveXEla EIJ<PaviaEIe; crE auvauAiEC; ~ crE 6Ia<POpEe; EK6'lAwcrEIC;.

EKEi yvwpiaalJe TOV nauAo TOV L10floorrouao. b.ev JJn~KE JJEaa aTO vxooun, aAM E~yalvE aE IJEPIKE<; EIJ<pavloEIC; lJa~i lome; KI' EAEye IJEPIKO rpcvouoro. To vxpourr EiXE IJla nooelc Kat 0 na0Aoe; ~p8E onv ouveovcmc

Apvorspo EIXalJE KonOlEe; ena<pE<; IJE T~V erorplc xci aUJJ¢wv~aaI.lE vo I3YEi ouroc 0 olcrKoc;.

LTO IJHa~u OIJWe; TO YKPOllrT eiXE npoI3A~lJaTa. 'H peE KonOIOe; KOpeaIJOC;; KGi E<puyav 0 urmoicroc xol 0 rpcvouOlaT~C;.

'Era! aAAa~e r) auv8Ecr~ lJac;. 'Hp8E 0 ToArte; aTO urrooo Kai 0 TacroC; ere VTpalJC; KI ErOi npoxwp~cralJe oro 61- oxo,

Ti em6paOEIt; eXETE 6eXTEi V,a vo IIITOOETe OT~ "'OUOlK~ nou KOVETe Twpa; BaoiAI"I~: MEplKa KOlJlJCma TOU 6iaKou, urrooei va elvci OnOOEKTO, aAM Mv EK<ppo~auv TO vxpourr oov ouvoxo. To KOIJIJOTIO TOU Sioxou, eivci TOU nauAou. 'ETO"I 6EV eo IJnOpEcrw eyw IJEcra an' aUTEe; Tie; auv8ecrele; vo 6EI~w 6AEC; uou Tic; ernppoec, EKei lJeoa oro 6lcrKo EXW ~aAeI OplalJEVO eelJaTO b,Ka IJOU, IJE ocve pEe; Tie; Emppoec; ana POK xol IJnAou~.

nauAo~~~ 'A,\AWaTE 01 ~oOlKer;; ernpPOEC; TWV KOIJIJOTIWV ounov EivOi ~.mAou~ Kai pOKKal 1J0A,aTa KAaocrIKO. BamalJEVO ortAa6~ OTic; 60JJEc,; xci TO lJoTil3a TOU POK TOU '50 - '60. BaoiA'l~: Ynapxouv OIJUle,; KI OAAEe; Em- 6pacrEIe; rrou 6ev oclvovrm aTO Sioxo, nauAoc;: b.ev OI1JJaivEI nwe,; aUTEe; 01 ETTlPPOEe; rrou ouivovrm eivoi Kai 01 IJOVEe; rrou EXW oEXTei OT~ ~w~ IJOU, YnoPXouv Kat noAMc; aMEC; n00 iawe; oovouv crE aAAec; aouAEIEe;.

. Hart crE KOIJIJOTIO rrou nai~oulJe IJE rropee, unapxouv Emopacrele,; crro aMec,; 1J0UO"IKEe;. YnoPXouv srnppoec Jazz, AvaToAIK~e; ~OUO"IK~c,; KGi auyXpovou POK.

Ti EXETE va nEIrE Yla T~ ouvauAia TTOU 6li.JoorE Ta nEpOO~Eva XplOTOUYEvva OTO InOpTlYK;

BooIAI1 .. : 'Hrnv r] rrpurrn ouvauAia rrou nai~alJE ocv npWTP OVOlJa. Eixe rrponyr]8ei rrplv orro Ai yo KOIPO IJla nollu wpaia auvauAia moue; aylOu~ Avepvupouc,

naLlAoC;: KI' ElJei~ Koi TO KOIVQ rrepcouIJE OIJOp<j>o. Evw ore InopTIYK, ElJei~ Mv nEpaOalJE Ka86Aou ouopoo. npWT' an' alia r] oi8ouoa eivtn orrcocOEKTr] Via ouvauAia. H TEXVIK~ eVKanlcroon EVlvE OlO nool. Me TO rrou aVEJj~KaIJE KmaAaJjalJE nw~ nuooruv xaIJEVOI. t1EV prropouocus va. aKOUOOUiJE o Eva~ TOV aMov .. nOVTW~ TTpoona8~aOIJE .... Eyw npOaWITIKO oev EIJEIVa euXqpIOlr]J.lEVOC;. t1r]Aoo~ n auvauAia TOU InopTIYK OEV cvrmpoouirreue T~ IJOUOIK~ «rrcorcon TOU OUVKPOT~J.lOTO~ EKEivr] T~V EnOX~.

Koi 01 E~lJIavioEIC. one; OTO UTTOYEU} ar~v ",U]KO;

nauAo~: EKEi EJ.lepavlar~KalJE Yla vo KoAuep8011IJE Kc'mw~ OIKOVO!-lIKO. Ih-

crreuur DJ.lWC; nwc; TO POK ornv noi~ETal Ko8ql-lEPIVa ana Eva vxooun. no.vw ana Eva unvc, ep8EipETOI xci TO VKpoun xui TO pOK,

BaoiAIlCi: EKEi usee, oEv urropououue vo nai!;OUIJE oAec; Tic; IJEPEC; iJE KEepl, 'MIIEr, epOPE~ nai~alJE iJE KEepl KI aMee; OXI. KI' aUTO EivOI KOKO V"] TOV KOalJO,

rlmi 0 a""o~ 80 Ep8EI Ka] 80 nAr]PWOEI Yla vc cr' OKOUIJU AUTO oEv 'eiVOl KaA6.

'AC; I.IIA~OOU~E Via TO 6ioKO nou l3yaAaTE xui orllpi~Eral O· EAAIlVIKOUC; oriXOUfi·

nlOrEUErE mi.n. erOI eil nAIlOlclOETE rrsPIOOOTEPO KOOJ,lO ~ EKlJlpil~EOTE KaAuTepa;

nauAoC;: 'Orov rrepncrtno UTD Spouo lJi.}.,aw eMrJVIKO OV 8eAw vn 61aHIP~lJw j..110 EITOep~ IJE TOV omA.avo 1J0u.

'OTOV noi~e.lr, o'svo KAalJn, Via 010- oopouc AoyouC; - OXI IJOVO Yla Enaep~ iJE TO xorvo - TTpEnEr VO TTaiSEI~ Koi i5rooopc aMa aKOUOlJam rrou SEMr va T' aKOuoer 0 ailAoe; orro csvo .. Erm AOInov 80 rtperm va nai~EIr, Koi R. Stones Koi Lou Reed. TOTE EKeppa~Erc; aUTOUC;.

AMa ar~ orK~ aou 60uAEIO, Sa EK-

epPOOlE.ic; IJE TOV Tpono rrou IJEyoAwaEC;, rrou AelToupyeic; Ka! rrou sivcn 0 EMrwrKOr, Xwpor, OTTWr, Kai va TO KOVOUIJE. 0 opoc «~EvoepepT09) Eivar anoTuXrJIJEVOC;. H TeXVfj eivar IJOPep~ naYKO(JlJrac; ETTIKOrVwviac;. 'Orov EYW oxouui Patti Smith Mv T~V naipvw (JOV AIJ!EpIKaVa, aMa onv ov8pwno rrou OTEKETor oinAa IJOU Kai n rrcpeio uou sivcn napaAAfjAf] iJE T~V 61K~ Tr]t.;. 'Orov OKOUW Kcmolov vc EKeppo~ETar, yra IJEvo aUTOC; 0 Qv8pwnoe; OEV EXEr ncrpioc HEivr] T~ OlrYIJ~. 'Exer 1-110 TEAEiwc; aueon ETTaep~ IJE IJEva.

ToAIlC;: An' T~V ailAf] IJEpra 0 KaSE ov- 8pWTTOC; EXEr 1J08er vo IJIMEI IJla KOnote vAw(Jaa.

BaoIAIlS: IE fIra yllwoua bEv unapxel anAwe; 11 oroepopo ayvAIKwv - eAA'lvlKWV. Iiyoupa sivc: xoi TO OraepOPETrKa nEpr~oAoVTa nou oralJopepwvouv 610- ¢OpETIKE.C; IJOUOIKEC;,

To IJTTAou~ aiyoupo EK¢pa~Er KGi EITIPpEa~Er TOUe; aVSpwnouc; on' TOUe; orrolouc YEVV~SnKE. EKToC; an' TiC; ,\E~Erc; xui TO VO~lJaTa rrou KpU~Er, eivc:

Koi r] fjXrJTrK~. '000 Koi vc eivo: 0 'EA.r..'lva~ YVWOl'lC; T~C; aYVr..IK~C; yAwacrac;-

57

rTOU Mv slvo: - Mv TOU IJIAOVE 01 ~XOI orru»; 80 TOU lJI..\ouaav IJE Ti~ lI.E~EI~ c):iEYro - MENO - ArAno - nEINAO KAn.

Mv EivQI SElJa eurroorxornroc. Eivm aVaYKIl·

nauAo~: ria IJEva ro POK rreprcroorepo EK¢po~E T~V EnovaUTOTIKOTIlTO IJOU aTTEvavTI UTO KOIVWVIKO IJOU nEPI~aAAov, rropo T~ 1J0UGlKOTIlTO.

rl' OUTO KI' orcv EIJ¢aviarllKa oov rpnyoublar~t; POK, rpcvouoouoc TEAEiw~ orooxc xci aTEXVa. naAIUJTEpa 01 jJOUotxoi EOW ornv EMMa, nrov emppsoouevoi ana rnv AVOTOAIK~ KouATOUpO, onw<; 01 PEjJTTETEt; rrou EypOljJOV aPKETa KOlJlJClTla aE TOUPKIKI1 yAwaao. AUTi] T~ yAwaao ~EpavE KoAUTEpa. Kai a~IJEpa, OTO ovoxovo EMI1VIKO OVTEpYKpaOUVT, - OV IJnOpOulJE va TO nOUIJE ETOI - urrnpyouv OIJEPIKaVIKEt; AE~EIr; 0- nux: «c):iPIKOPW», «ha¢)} Koi AOiTIo. Eivm Ko811IJEpIVn ~wi] aUTO TO npovuo. Mv IJE EK¢pa~E EIJEva 0 8EOOWpOKr)r; wi 01 6Mol. f::..EV IJ.ou opxoucov aUTO. 'HSi:Ao nl6 aVETO, rno !3PWIJIKO, rno EK¢POOTIKO UTixo. No IJnv EivQI T!)OO KpauyaAEa ancvccrcnsoc warE oro TeAoe; VO KaToAi]YEI VO IJnv sivcr srrovoUTOTIKO<;. To POK OEV eXEI rrorpieo.

. EXEI alJEPIKaVIKIl aKI1V~, EyyAE~IKIl aKr)Vn, OMOVOIKn, YEPlJaVIK~ xui ~6AE. To POK EivQI naYKOOIJIO KOIVWVIKO ¢OlVOIJEVO.

AUTn EivQI IJHl noporrcvoi alTIO Ylo TOV EMI1VIKO arixo.

'AI) 1·IIA~ooulJlE OUVKEKpllJEva VII] TOu~ OTiXoul) TOU «C!>AOY)}.

Hxouv Aivo «jJPWIJIKQ», EivOi OVPIOI ... nauAo~: EIJEVO aUTOU TaU EIOOUe; 01 AE~Et(; IlE EvoXAoUVE xci IJE TPOllo(oUVE orcv Tie; cxouur, VIOli YEVV~Sr)KO ana rrcre po ~IOllnxavo. Eiucn ooroc, xcri OEV urropei OKOIJI1 vn ~EPW cv eiprn aA~Tr)e; ~ O.ev Ei!JOI. rl' aUTO onO¢EUYW vc TOUe; oivw TETOIOU Eiboue; TOUTOTI1TEe;, vrcri OEV ~EPW OV TOU~ OVnKOUV. 0 UTixm; ETIlPPOE<; EXEI onwaoi]TToTE. nOME~ aTT' OUTEt; sivm aUvEIOI1TE'). 'Onwc; UTO KOIJIJ<'HI «rol3opoi KAOouv» 11 ¢paar) «FleGoivovrcc IlEaO UTOV TPO!JO OTI rreSaivouv», rrou eivm TaU rKivallnEPK,

H ¢poal1 «Tuuvoi ana ovnrm Koi uiooc» EivOI orro rroinon TOU neTpou AVOYVWUTOKr),

YnoPXEI 11 ¢paal1 «jJlaw TO ouiuu 1l0U)} rrou slvcn ono Lou Reed,

To «vvuiprouv TO Xpicro IJEaa an' rnv rreivo TOU<;» EiVQI orro svov aVEKboTO UTixo TOU ¢iAou 1l0U TOU NiKOU T~ovuXOKI1.

YnapXEI ana Eva rpovouoi TOU GEObWPOKIl aE mixout; TOU Mn. Mrmov. TO

58

«rrrov npw'j T' AUYOUUTOU» rrou TO XPI1- OIIJOnOIW YIO TnV oVTi9Eal1, orov TO TPOYOUOI 1l0U ,.HAoEI yla TnV npOYIlOlIKOTI1TO, Irori 0 ov8pwnoe; UTa TPOYOU- 01 «OKOPOPEI» - vo 1.110 aKOiJll OiJEPIKaVIK~ AE~11 - EIJnOpEUETOI VOPKWTIKa. KI' an' TO «rircv npwi T' Auvoucrou KOVTO OT~ poocuvn». EYIVE a' QVTiSEal1 KGi aUVEXEIO TO «aKOpapl~E TO SOVOTO 'KEi OTn f::..E~OIJEVn», Errlorp; rno KOTW UnaPXEI EVOC; OTixoe; TOU ral3l3onouAou: «11' oyOAfJOTQ KOfJfJCITIO, ere IJOTIO Tile; TO Suo», EKEi oEixvw auvEIOIlTO rno Tie; srnpposc uou ana TOV Lol3l3onouAo, rrcvui ari,) UnOljJiE<; uou Yla TO KOIVWVIKO nEpl!3aMov crnv EMaoa. 'Ornv rrpurroxouco TOV Lai3l3onouAo TO 1967, nuouvc 20 Xpovwv.

Kai 0 fJOVOe; ovSpwnot; TTOU E~E¢paoE Ti<; unOljJiE~ uou nTOV 0 Iai3l3onouAo~. AUTE~ AOlTTov, EivOi auvEIOIlTec; srnpPOE<;.

Ynapxouv OfJWe; KI' oMEC; acruvEiol1TE<; ETTIppOec;, rrou bEv urropsl vo Ti<; !3aAEIC; o' Eva KavaA r,

. Exw napa TToMee; ETTlPpOEC; aTTO TnV YEVla TWV Beat Koi TnV curoxcrccrpo¢~ TOUe;, nou KI EKEi UTTOPXEI E~nYl1al1. rlaTi Evae; POKEP TTOU fJOXETOI Eva KOIVWVIKO nEpll3aMov, Mv ~EXVaEI nOTE, nw<; fJEaa UTa ouvoxo TTOU IJaXETOI, siVOl KI ouroc IJla IJOVaoo .. lowe; fJaAIOTO Kai crnpivpo.

KI EYW iawe; elum UT~pIYfJa. YnopXEI rrspirrnocn v' OKOUUTEi 0 OiOKOC; IJae; fJEaa aE craAOvlo xoi vc nouv «'Ax ri VOOTlfJouAIle; rrou elver, .. » KI' EYW Sa <paw T' ouno !JOU xni So KOITa~W va E~o<pavlarw.

'Orov AOITTOV EYW eXW Tn YVWIJI1 OTI 8' onoAufJovw TO KOIVWVIKO ouvoxo - nou KI' EYW EifJOI fJEaO TOU - eivtn <pUaiKO ar~v EK<ppaan fJOU vo EXW TToMa auTOKaTaarPO¢IKa UTOIXEia, TO orroic OEV or)fJoiVEI OTI eivci xni rrapavo·IKa.

H EKlj)paOIl, urropsl vo EXEI TETOIO OTOIXEia KI' OXI TO EPYO aUTO KoB' aUTO. rlOTi xwpie; aUYKpOUal1, OEV yivETOI rrpooooc, orrun; EinEO EYKEAe;. KI' ourc TO OTOIXEio, ~EPW OTI eivc: emopecouoi orro Tn vsvur TWV Beat. KI' ov KaTaOUiJE vc ljJa~OUIJE So Bpouue KI' aMo, YIOri xcvs«; bEv oVTAEi aTT' TO KEVO.

nOla eival OlJw," Il OXEOIl nov OIlIJEP'vti.Jv VEWV J.le TOU~ AIJEPIKOvouC; Beat TOU '60;

nauAoe.;: H al1fJEplVn aIJEpIKoVIKr) KOIvwvia OIKOivEI TnV unap~11 TWV Beat, KI eow OTnV EMooa, 0 OfJePIKOVIKOe; TPOnoc ~w~C;, Eml3aMETOI IJEPO fJE T~ uspu oAo xol rno noAu. 'Av OPVI1SW aUTO T(J npcvuo, So EivOI mpOU80KaiJIlAlafJ0<;. Au Tn Tn OTIYIJ~ 0XI 1J0vo EYW, aMa oAo

CTXEOOV TO KOIVWVIKO nEpll3aAAov KIVEiTOI ouuotovc fJE TOV ajJEplKavlKO TPOTTO ~wn<;.

'OTOV apxi~EIe; vo TO crUVElbIlTOnOIEi<; aUTO TO rrpovuo, TTaipVEI<; fJlO Beal'1. 'H evroocsom a' aUTO n aVTIOpa<; onsvcvri TaU, KI' orcv Opxi~EI<; Kai OVTIopae; ae KaT!, OUTOiJaTW~ aaxoAEiaOi iJa~i TOU IJE OTOIXEia TTOU TOU<; OV~KOUV. 'Eve ana QUTa TO OTOIXEia eivci TO POK, fJE TO orroio aPXlaa ana ilia I1AIKia Kai IJETa vo aUfJ!3aoi~w Kai ocv rpono ~wnc; KGi aaVaKOUafJO, Eloa OTI 0 TPOnor; T~t; ~w~<; IJOU EK¢PO~ETOI an' aUTO TO npoYIJO rrou AEYETOI POK,

Mrropsi vo AeYOTOVE Kai «iJTTETOUYIQ» ~ onwe; aMlwc; SE<;. AMa 11 ennvccrcmKOTI1TO !JOU, 01 oVllouXiEe; fJOU, «ci 01 ¢OVTOOlWOEI<; fJOU EK¢pa~oTOvE oro xwpo rrou AEYETOI POK, To vo EK¢pa~ofJOUVO a' EVa aAAo xwpo So nrov .. , Nai. MAo eXEI~ 60uAeqlEI Kai oe oAAou~ J.lOUOIKOU~ xWpou~. Me TOV MapKonouAo a~ nOUIJE ...

Mv ~fJOUV OI1!JlouPYO<;. 'HTOV IJla EI.Irreipio onv EKTEAEO'T~C;, Mnopw va O'OU rno OTI OTnV apx~ fJn~Ka couveicnro cro xwpo TOU Mopxorrouxou, aM6 crnv rropeio errovui, IJn~Ka auvElollTO, 'Hrov fJla eunejplo aUTO rrou MoVE au":

YXpovo EMI1VIKO TpaYOUOI rrou OEV fJOU rrpocosps KaiJfJlO ouvxivnon. n rroxu EAOXlmEe;,

BaoiAIl~: 'OA' aUTO EK¢pa~OUV TOV nauAo, LUIJ¢WVW O'E TToMa an' ounr, oAl\a ola¢wvw aE OplalJEVO, 'OTTW<; siVOl 0 EVVOIE<; «AIJEPIKOVIKOC; roorroc ~W~C;),

flO IJEVa TO aruA Tn<; ~wn<; nou ~OUVE xui 01 IJIlTPOTTOAw; TOU KaTTlTOAIOIJOU xci r) nEpl¢epEla onw<; eivrn 11 EAMoa - bEv sivo: ESVIKO. !UfJmW!JaTIKO Eva <q.mAOK» ElaayEI TOV alJEplKoVIKO TPOno ~wnc; KI Eva oMo ElaaYEI TOV PWGIKO rporro ~w~C;,

nauAol): Avo¢EP8I1Ka rroxmonxo KI' 0XI nOAITIKo. ~oi 11 Pwaia EXEI OUTIKO rporro ~Wnt; ...

BaoiAIlC;: noAlTlaJ.lo<; Kai nOAtTIK~ rrnyoivouv IJo(i. rlOTi i3AETlEIC; orqv lorrcvia, nou EXEI Koi aVOToAIKI'j (apoI3IKI'}) napaoo<J1l vo urrnpxouvv onuspc a~loAoya vxpourr, 'OA' ouro OEV !JETa¢EpOUV onAwe; npwTuna, oMo slvoi KGi 01 OV6YKE~ TETOIE<; rrou YEVVaVE oVTiSETE<; aVaYKEe; an' oUTEe; rrou ulTapxouv OT~V AiJEpIKn·

Eow crnv EMooa UnaPXEI EVa OOIE~OOO oro EAAllvlKO TPOYOUOI, noMoi oEv EXOUV KamAa!3EI OTI ~OUI-IE aEIlEyoAounoAEIe;, IJE ~POfJEPO 80pu!3o «ci xououepro xoi vOiJi~ouv OTI OUTEe; Tic; KOTamaaEIC; Sa TiC; EK¢paaouv 1-1'

Eva aKouOTIKO opvcvo.

Ma 0 ~Xo~ oEv eivm OKETO rrpolov TExvoAoVio~. 0 ~xo<; EK¢po~el T~V KOSE OUVXpovr) ~wh· Kai 11 oUYXPOVIl ~w~ ruipo, eivm 0 ~XOC; TOU AEw¢opeiou, TOU KOI . rrrpsoep, TOU avxoue; ... ourol 01 ~XOI unopxouv xni OT~V EAAOoo.

KI OlJwe; 0 EMI1VIKO<; hxo<; OEV Exel e)JnAouTIOTei. rl' aUTO l3A.EnEI<; OTI onuepo noMa rrropo QlWUVE POK, nap' 6Ao rrou Mv KoroAal3oivouv Ta AOVta, rlOTi 0 ~Xo<; TOU POK, EK¢poCel T~V enox~ 1J0e;, Koi YI' OUTe), npenel va OOUAEI.IIOUIJE rrovu, 0' curov TOV ~xo TO OIKO 1J0e; OKOUOIJOTO «ci vc ¢TI(j~OUIJE IJla IJOUOIKr,.

. AUTOe; 0 OiOKOC; rrou KOVOIJE IJE TOV nouAo OEV sivo: aUTO nou AEw, Elvm apKEHl KAoOlKO<; VIO vo 8ewPI18Ei npurrorurric. To SEIJO sivm aUTOe; 0 ~xoc; - nou susvo IJE EK¢pa~el rrnpc noAu - vo sivm Eva ~eKivl1lJa Via IJla oouAela rrou vrr aVTOnoKpivETOI OTic; Ka811- IJEpIVEe; lJae; ena¢Ee; IJE ro KOIVWVIKO nepll3aA.A.ov.

nauAoc;;: H EIOl3oA~ rou .6.UTIKOU TPOnou ~w~e; OT~V EMMa, EYIVE IJETanoA.ElJlKcl IJE ¢ol3eprj eTIlTaXUVOIl. Kai EvtiJ 0,1,,' ouro ro sepalJe Yla T' aOTIKO KEV-

,

rpo, IJE Tie; ITEPlooiE<; ITOU exovo J.lE TOV Mopxortouxo, Eioo TTWe; aur~ 11 ~W~ eXel IJnEi «ci mi<; napolJe8oplee; TTEPIOXEC;. Eivtn 11 TEXvoA.ovia 1300lKO, rrou EiVat T() rno EK¢POOTIKO OTOIXeiO TOU ouTIKOU noA.ITIOIJOU. LE TETOIO l3aepo rrou 11 nOOOTIK~ nopcviovn vc yiVETOI OE Bopoc T~~ ITOIOTl'lra~.

E6w rrovui IOXUEI aUTO rrou ypa¢el 0 8eo¢IMnouA.oc; 0' Eva op8po TOU, OTI 11 Eloj3oA~ TOU OIJEplKavlKou noAITIopou crov A¢PIKOVIKO - evw TO rorro- 8ETW OT~V EA,\Q6a - napoUOIo~el TO E~~C; ¢OIVOIJEVO: AVTi Via IJla OPIOTIK!l ooopohcon, rrnpcrnpelrm ana T~V nAEUpa T~<; EAA.Ooac;, 11 aVa~hTrjOrj IJlaC; TOUTOTI')TOe; J.le Til yvwar~ opoon «enrarpo.p~ OTic; pi~ec;;)), .6.I1Aao~ 1J1(1 OPVI101') VI' aUT~ Tr,V TeAIKi] o¢olJolwGIl-

AUTri o)Jw~ 11 ¢pooll eivci olKono lJaxaipl, rlaTi IJETO 400 XPOVIO Kai j3aAE aKAoj3loe;, sivoi ¢UOIKO curn rj xwpa VO ljJaXVel IJIO TOUTOTI1TO, oe rrporurro apXeYOva. AMa aUTO TO opxevovc OEV npenel vo rropouv IJla olaxpovlK~ onuoolc rrou eo TOUe; owoel lJeTa¢UOlK~ IJOp¢i], Of mull «AUTO sivo: xni TO rrepvouus». npenel vo ~aVaEPIJIlVEUTOUV

OUIJ¢Wva lJe T~V enox~ Koi Tr,V auvxoovn OKEI.III1. 'Av OEV yivel aUTO, KIVOUVEUOUIJE vo VivOUIJE aUTQ rrou Mel 0 l:ol3l3onouAoe; Via Tr,V nopaoooll. «nrWIJOTO VTUIJEVO IJE aal3aVO». AUTO EVlve crnv EAA.06a IJE T~V lTop06oo~ IJOe;.

AVTi8ETO ESW EXOUV rrcpei OIKO lJoe; oPXETuna xoi rc exouv sovOepPilVEUOEI, 'OITW~ 0 rIOUVK, 0 Xo'iAeu KI' OMOI, AUTol rc EXOUV OOV 1300lK~ IJOP¢~ Tile; nOloeioc; TOUe;. E)JEie; ncipvoups TO KEiIJEVO, TO IJETa¢p6<oUIJE Kai OUC1IOO'TIKa TO EXOUlJe ITfJ6ilSEi.

AUTa TO noovucro l1il VOlJi<~Ie; nwe; exouve KalJIJla IJEvaAI1 onoctcon, ME KovaVE vn OKE¢TW em uuroc 0 xwpoe; rrou AEveTol Rock 'n Roll slvm Via usvo noxu )JEvaAuTEPI1 enavoOTOTIK~ np6~11 an' OTI aMol xwpou nou EXOUV Tr,V TOjJneAa TaU enovccrcnxou.

Ta KEvrpa OIJIIJC;; TOU Rock 'n Roll EXOUV naBel lIevaAI1 KaBi~.,al1 Twpa reAeuTala, ..

nauAoc;;: Ka8i~l1o'l oEv EXEI Ep8EI. To Rock EXEI naPEI ~Ia IJDP¢~ nDU Mv IJOt; aV~Kel EIJD<;, VIOTi E:).I.EiC; T~V lJa8a~E ail-

illw,). .

EKeivo no':' AavaapEI Twpa ., .6':'011 ei-

59

val TO Disco.

nouAo«;;: AUTO sivrn EVa EI60-;; rrouevui 6ev TO ~Epw. Mv EXW KOI1I.11O: 0XEOIl !J' aUTO TO rrpovuo. 'OTDV KOf,J!JIO I3po6uo:

EXW rnei 5 - 1'0 nOT~pIO, urropei va aou·ivYKO:PW. MAO. TlnOTCI rrepcrrcvor,

T6 POK - onw-;; OWOTa AE.EI 11 Patti Smith - eivcu !JIO ouurtuxvoron EVEPYEIWV TaU nVEU!JaTO<; KGI T~e; KOpOI!J<;.

'Omv AOlTIov oonvs« T~V TExvoAoyio vo QmaXVEI KI' OXI TOV Qv8pwno, 11 EvePYEIO TaU nVEUf,JaTO<; ou~aVEI evavriov TWV EVEpyEIWV T~e; KopOIOe;. 01 EVEPYEIEC; T~e; KopOlae; f,J1l6EVI~OVTOI.

To Rock oEV TO YOUOTapEI aUTO. SeAEI vc XTunOEI n KopElia TaU oAAou (nOV f,JIMlEI. To Disco sivci KaSapa !JllxavIK~ f,JOUOIK~. Bo~ouv OT~ I3ITpivo 1110: YKOuevc !JE T~V kopudpn TIl<; KOI nE.q:m.l<; OT~V rrcvico.

AUTO sivo: TTlO KOvTa OT~V TEXvoAoYla KGI vlvsrrn oe 130poc; T~<; nOloTIK~<; nopaywYrl<;. T6 Rock oEv TO OVEXETOI. KI EYW cov KoAAITEXVIl<; 61:.v TO S1:.Aw. To Disco EIVOI vapKwTIKO TOU XEIPIOTOU eioou<;. rloTi urropxouv vnpxumKO nou oe OVOYKO~OUV vo ljJO~EI<; OUT~ T~ xaj.lEVIl YVr'JOiOTIlTO 000 oQ:lopa T~V eKQ:lpooll, UTT!lPXOUV Koi vcpxurn Ka rrou OE oonvouv oro va !;EXVO<;. KOI TO f,JEV npurrc cncvooeuovroi. TO 6e 6eUTEpo EIVOI VOlJllJa KGI 61OQ:lIWi~oVTOI KI' 611.0<;. Kai TO POK OT~V EAAa6a;

nwe;; pAenETe T~ o'lj.leplv~ IJOUOIK~ Kivl1o'l;

BaoiA'le;;: YnoPXouv no AM] vxpourr, 011.M 01 ETOlpiE<; KOI rc 110UOlKO svrurm bEV exouv macrEI T~V KIVI'IOr'J. H KaSe OUVOIKIO EXEI Koi TO vxpourr TI'I<;, TTOU TO U1l0OTIlPi~EI QlOVOTIKO ..

nauAoe;;: noAAe<; ¢op1:.C; lJo<; OVTII1ETWni~ouv onv QVTOYWVIOTEe:; TOU OIKOU TOUe:; YKpOLITT. LE rreocouevn ouvcuxla. f,Joe:; TTETa~OVE YIOOUPTIO ouo I1ETO: EVOC:; nooorrapox .. KOTOOTocrEIC; ~OpIKEC;.

IJI1VICIO n&plo6lKO KOIJI~ 101& &AA'I1Y&~ KCI ~&VOU~ aKITaOVpO<poU~

• KuKAOCPOP&1 KoBe 15) TOU IJI1VO~ • nepim&pc - K&VTPIKO 61- 6AIOnwA&lc.

60

ATT T~V oAAIl, UTTOPXEI IJla xcrcorccn TTOU oev oe oeXETOI f,JE. TinOTO KI 0 aAAo<; OE KO ITC]E I ouv napa~EVO ~wo. Arro ETOIpio, OTTO ncpoviovo, OTT!) lTDUVTIO, ana IlxoA~mr'J, orro rc TTaVTO. EivOI noAu 6uoKOAo vc EKQlpaorEic;. 86 cr¢lIXTeic; SEC; 6ev 8e<;.

BooIA'l«;;: Orroroonncre Of,Jw<; unopXOUV no AMi YKPOUTT. noAAo OTT aUTO 6ev eivoi UWOTO. 'Exouv OIJWC; 130aEI<;. Yrropyouv Ol1w<; xol noMa a!;loAoya YKPoUll orruic 01 Pe~ouf), 01 MnoUIJEpnvx KI oAAol. Eivci IJla KOTooroUIl rrou GV 6Ev SEQlouCTKwaEI eo OWUE.I TTOAU KaM vxooun.

no.uAoc;: t:.ev eo SEQlOUCTKWCTEI vrorl Eival TTlO OVaYKIl xni IJOAIOTO rrpooveuu-

IJEVIl. 'Orev Eva nalOI I3AETTEI OTI oev ~piaKETOI E6w, bev J3piuKeTOI EKei, 8e-' AEI vo~pE8Ei «rrrou rrou eo TOU nouv IJIG Koul3EVTa 80 TOU 6woouv TO xepl. No! «mou EKEi lJeCTa ~pioKo!Jal KI eyw. AUTO TO n0l6i So KOToA6J3EI OTI EYW nelVow, (JTI EXW KOTI va TOU mil rrou 01 oAAOI 6Ev IJ' aQl~vouv va TO rnii,

. EXEI yiVEI av6yKil aUT~ 11 KaTaO'TOall sol 6EV unopei va SEQ:lOUOKWaEI. BaoiA'le;;: Koi OT~V 8wcrQAoviKil urropXOUV OPKEHl aSloAoyo vxpourr.

KI e6w crnv A8~vo UnaPXEI ouvepvcoia cvcpeoc OTO vxpourr, 16lOil'epa JJE T(] vso OUYKpOT~IJOTa. AUT~ T~ OTIYfJ ~ ETOllJa~ETOI vn yiVEI EVOC; ouAAoyo<; ana EPOmTEXVIKa OUYKpOT~IJOTa. 0 OKO-

nail.4or; EIfS"pimouAor;

rEVII;,8"KE ro 7948 UT;'V A 8illla. napar"uE r;, Ma8"paTlK;' ExoAq rou navEf1Iurqpiou YIIl va tlma{EI ro llTOUETO iJapwII KOI t/JlliTlar; (pi TOV n . .lIEA,,Ylavvi6,,). ·Evar; plKpiJr; 6iuKOr; - TO =Eanaop« - 0 KOUpOr; TOUr; - Kai UuppfETOXq ura LP «ZwvTa"oi UTO KUTTaPO}} KOI «To POK uqpEPO)}. Mua TO VTDUiTO paa pi TOV B. NTaAAo UTO pffauuo KOI TO" N. TUIAoYlavv" UTa IITpapr; tlma(aVf Ta MrrouPPffoilAla Kai pyaAoli iva PIKPO 6iuKO ({(NTapqr; ° ° A"UTit, - AffOYO;'TfUU,,}»)iJuo XPOVIO uuvEpyouio uav Tpayou6/uTq, - "BoffOIOr; PETOV r,avv" MapKoffouAo. To 78 auvEpya(ETal PET;'V IffUpJ60uAa Kai PYOilifl 0 6iuKOf «t/JAOY1) ae UTiXOUr; Koi pOUOIKit 61Kla TOU.

BaaiA"r; Effup(mouAo{ (KIBapa)

rEvvilB"KE TO 7954 ("'7" A8qllo. ·ApXIUE va ffai{EI TO 7973 JlE TOil NiKO ·Aulpo. METa ono aUPPEToxtr; uE 610- tfJopa EpaUITE)(VIKa YKpourr, i:ffOI{E pi:

Toile; (cLsst Bsricsde» ro KaAoKoipl roil 76. Maa pi rov NiKo KaiToli .A. Mou{aKiT/] t/JTlafav r;,v Errupl6oilAo. 'EKavE 6i10 XPovla p08itpara POUUIK;,r; aTOV Ailliav EivaJ t/Jo/r"rqe; rile; NopIKite;.

MOUUIKtj

nDe; TOU cruMoyou 8a eivcn vo nooouAO~el rc vxpoun ana TOUe; OIO¢OpOUe; emT~Oloue;.

Merel TO ((<J)I\OY», eTOII,l(i~eTe KtlT! KalvouPYIO;

BaaiAIlC;: To KOIVOUPYIO, sivm KaTI noAu OIO¢OPETlKO.KoT' apx~ oev oouAEuoutJE me tJE TOV nauAo. EToltJo~OUIJ€ KaTI KOI .. II .. U:lTfa a NiKOe; KI EYW.. YmipXEI ~Orj Evae; aKEAEToc; nov bEv TOU EXEI 008Ei OKOlJa ., TeAIK~ uop¢~. rT~V xrnvouovro aUT~ oouAEIO, TO 1l0UaiKO 8etJora, sivm rno cruv8eTO, rno noAuj.lop¢a.

Eivcn rno EK¢paUTIKa rnc IJOUITIK~e; tJar; avaC~T.,arK AUTO rrou rtoooncaou tJE vo KOVOUIJE, eivcn v' a¢otJOlwaOUtJE

NiKo~ Enuponou),or (Kl6apo - ",avo)

r£Vvq8"KE TO 1957 UTqV A8qva. 'APXIfTE va no,{t:1 TO 74 CTTllv «NEa Epupvq Plastic Band» onou inol(t: piXPI TO 16. To 76 pof! pi TOV 06E),rflO TOU tlJla{avE TOUr «Lsst B81icsdfIJJ no« 6,a),u8qKov pEra ana pt:pIKOUr pqvEr. Tov EE1TTEPPpq TOU 77 po'(; pt TOUr A. Mou(aKiTq - M. Mn),O'),q - K. KOUPEptvo KO'; TOV O'6E),rflo TOU rflTlOXVOUV TqV EnupI60u),a. 'EKavE pa8qpO'TO' pOUUIKqr; UTOV A,Vlav YIO 6ilo XPOVIO', Ka6ciJr; KO'i O'ppov;a Ka; f/J),OOUTO UTO E8vIKO D6Eio.

KOAtiTEPO Tie; tJOUUlKE~ tJoe; ETTIppoeC;. OA OUTa 80 TO OOUAEljJOUtJE TO KaAoKaipi Yla va unopsrrouue vc TO nopouorooouus crnv apx~ T~~ uOI~6v.

To L.P. «<pI\OY» rrcu KUKAo¢oPilOE ~TOV TO rrpoiov T~C; ouvspvcoicc TaU nauAou !lorjponouAou tJE T~ «~TTUPIoouAO». Tuipc a K08evar; KOVEI flaAI 01-

K~ TOU OOUAEIO. .

nauAoc;: AUTO OtJwr; oev UlWaivEI TTWe; oev 80 ~ovaauvEpyaaroutJE.

BaaiAIlC;' AUTO TOV KQIPO nai~w 0' eva tJaya~i ornv nAoKa, OXI oov «~nuploouAO».

o Tococ nai~Ef vrpOIJr;, eyw uncoo nap' 6Ao rrou eitJOI Kl80piarac; KQi a T~ilJne; an' TOUr; «Ayanov8o~» noi~ef KI-

t/JwT06qpor; Tauor (rupnava)

rEvvq8"K£ TO 1950 urqv A8qva. 'APXIUE va nai(EI ui t:paUITt:XVIKO YKpoiln TO 69. npciJTq t:naYYE),paTlKq 60u),£la TO 73 PE 6,of/Jopa YKpoun Tqr; EnoXqr;. EuvtXluE uov fmaYYE),paTiar PEXPI TO Ka),OKaipl TOU 78 onoT£ Ka; Er'VE #E),Or Tqr; EnupI6ou),ar;.

Sapo, of: KOtJlJaTla nov Cream KI aAAwv. Eivoi KCITI rrou IJ' apeoEI KO! geAw vo TO TTpoxwp~aOUtJE. 'ETUI O'lIJIOUPyOUVTOI EueAIKTO axtitJora Ka! OUIJIJETexouv OIO¢OPOI clv9pwnOi. To TTpoytJa rrcei oro vo yiVEI Evar; TTupr,vac; POK, IJE av8pwnouc; nou IJnOpOUIJE va UUVEvo.,90uIJE.

IflOYVflTo<pWVIweVIl CTUVEVTEU§fl ITOU IT~PE 0 VIWPYOS KlJPla~i611~)

To),qr; MaUTpOKa),Or (P"ouuo)

revv;,8qKE TO 1952 urqv A8i]va. npciJTq E"Of/J;, pt TqV poualKq pia Kt- 6apa TO 1968. EnaYYE),poTIKa ano 70 - 72. MEplKa 6t:WpqTlKC, paB;,paTa noil Ta EYKaTE),EltpE (mwr; Kai Ko8E pOUUIKq 6pauTqploT"TO' JltXPI TO Ka),oKaipt TOU 78 "OU emaae. TO pnauO'o KO'; ano TOTt: nai(EI PE T;' EnYP/iJOYIIA, Eivat f/JOlTqTqr; Tqr A v. Ep"OpIKqr;

MOUUIKf/

61