You are on page 1of 177

‫هال‬

‫)ها  ﻥد (‬
‫____________________________________________________‬

‫د  ِِ‬
‫ﺕ! ا‬

‫ ددا‪:#! $%‬‬
‫داﻥ‪ ):0‬ا اﻥ در ‪ 9‬دوران ﺕ‪ 678‬اش‪ ،‬از س اول د‪+‬ن ﺕ ‪ 2‬ن داﻥ‪ ،/0‬ﻝ‪+ ,‬ر) (زد ‬
‫ه< ; رش ﻥ ( ‪ .‬ا) ﻥﻥ اﻥ‪ C‬دروس ‪ B‬ر‪@ ،A‬د و  ا) ﺕ!  ﻥ?م‬
‫(ز‪ %‬ا ‪H‬ﻝژ ‪ F‬ﺡ‪ #‬در داﻥ‪ /0‬ه ‪D‬رد داﻥ‪ :0‬ده‪ .‬از @رت ه) ا و ‪B‬م زﻥ; و‬
‫ﺕ‪ ،J8‬ﺕ‪ KL‬اﻥ‪J‬د) ا‪ .$‬ا دور در ‪+‬ر) از داﻥ‪ /0‬ه) ‪0‬ره)  ﺹرت ‪ F‬درس‬
‫‪ B‬ارا‪% H‬د و در (ن ‬

‫(زش و ‪@ A+‬رت ه) ال‪ ،‬ﺕ‪ J KL‬و اﻥ ‪ ) 0‬اﻥ‪J‬د) ‬

‫‪2‬دازﻥ‪ .‬ﺕ (ﻥ‪ :‬ا‪9‬ع دارم‪ ،‬در ﺕم ح ﺕ‪ 78‬و داﻥ‪/0‬ه ا ان ﺕن ‪ O‬در ;‪:‬ﻥ ﻥ‪0‬‬
‫ا‪ Q .$‬دﻝ‪ 6‬ا ‪JQ‬ان د‪%‬ار ﻥ‪ .$+‬ا‪C‬اد د ز) ه< ; ‪9‬ﻝ‪ ,‬دﻥ ﻥ‪C‬د اﻥ د‪ $R‬و‬
‫رو‪J+ ،%‬ﻥ ﻥ ‪B ،0‬ه و (ز ه را ﺕ‪ ، 68‬و ﻥ‪ J 8‬ﻥ‪ ); :‬و د‪Q‬ع از د ;‬
‫ه) ‪D‬د ‪S‬دازﻥ‪.‬‬
‫‪7J‬د از ﺕ! ) ب "ه ال"‪  ،‬ﺹرت ﺕر ‪ :‬رو) ا ﻥ‪R $‬ار ‪D‬اه ;‪ ،$Q‬در‬
‫دس ﻥ@دن (ز‪ %‬ا) ‪2 F‬ورش @رت ه) اﻥ ‪ 0‬ورز) اﻥ‪J‬د) ا‪ .$‬ﻥ ‪ +‬ﻥ‬
‫د و ‪%‬ا‪ ،‬و در ‪9‬ﺡ ‪ #:+‬ارا‪ ) H‬ﻝ‪2 ,‬دا‪ D‬و ا) ﺕ‪ #@L‬و ورز ; ‪ 0‬از ‪V‬ل ه و ﺕ ‬
‫ه) ‪Q‬اواﻥ د !‪ +‬ا‪; ،$‬ﻥ ا)  اﻥ ‪K02‬ر ﺕان ﺹرت ‪D‬د(ز از ب ا‪L‬د‬
‫د‪.‬‬
‫‪ %‬ام ‪V D‬ل ه و ا اﺹ را ارد) ! ‪ 0 # X/‬ذه‪ $‬و ‪D 6H+‬اﻥ )‬
‫ا اﻥ ه‪Y‬اﻥ دا‪ .% %‬ا‪; ،‬ن‪ ،‬ا ﺕ! ‪ D‬و ﻥ‪ .$+‬اوارم ‪D‬اﻥ ) ه‪0‬ر ا ‬
‫ﻥ‪ [ J‬را ;‪X%‬د ﻥ ﺕ در و ا ‪ Z‬ه) \) اﺹح ‪%‬ﻥ‪ .‬و اﻥ‪:‬م‪ ،‬ا ا ا ر) ‪% KO‬‬
‫ ;‪+‬ش ﺕ‪ KL‬اﻥ‪J‬د)‪ ،‬ز ) (زاد) و (زاد; ا‪.$‬‬
‫ا ‪gholami46@yahoo.com‬‬
‫‪D‬داد ‪1385‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪2‬‬

‫‪L/02‬ر‬

‫_________________‬
‫ه ال در رد @رت ه) اﻥ ‪0‬ن ا‪ .$‬ا ب ا) دور ه) و ﺕ‪ KL‬اﻥ‪J‬د) ﻥ‪%/‬‬
‫‪ %‬و ;‪ +‬ا) از ‪Ba‬ت  را ‪ Z%2‬ه‪ ) JC9 :‬و ﺕ\ ‪ ،b‬ﺕ‪ 68‬هن‪#+! ،‬‬
‫)هن ‪ ،(R‬ﺕ\‪ #‬ا‪J‬ا ‪ ،‬هن ﺕ‪ ،V‬ال (ر) و ﺕ‪ . C‬ا ﺡل ‪ %‬ام در ;‪ Z X‬و ‪9‬ح‬
‫ا ‪Ba‬ت‪ ،‬اﺹل را ‪ Z‬از (ﻥ‪\ c‬ل ا‪ $‬ﺹرت @رت ه) (زش ده‪ % .#‬ه)‬
‫ال ا) ;‪ +‬و\ از ‪V‬ل ه‪ ،‬از زﻥ; روز ;‪ Q‬ﺕ ‪ d8‬ه) و ‪ H+‬در ‪9‬‬
‫ﺕ‪ 678‬و زﻥ; ‪ ، ( Z2‬ارا‪ % H‬ا‪ .$‬ﺡود ‪ F‬م از ب ﺕ ه ا‪7D‬ص ‪ Q‬ا‪ .$‬در ‪2‬‬
‫ه ‪ ZY‬از ه ‪( F 67Q‬زن ﺕ ارا‪ f2 ،% H‬ه) (ﻥ@ در اﻥ@) ب ( ا‪ ،$‬ﺕ داﻥ‪ :0‬اﻥ‬
‫‪D #@Q‬د را از ﻝ‪ ,‬ز ‪ .‬در ‪ 2‬ن ه ‪ 67Q‬ﻥ‪ X‬ﺕ ه) ‪( $@! B‬زدن @رت ه) ال‬
‫;‪:‬ﻥ ‪ %‬ا‪.$‬‬
‫ا; ‪ O‬اﺹل و روش ه) اﻝ ح د ام اﻥارد ه‪ ،+‬ا در رد اﻥ‪Y‬ب ه‪9 ،‬ح و‬
‫ﺹرت ) ﻝ‪ ،,‬ن ‪ D‬ﻥ ‪;+‬ن ه‪.#+‬‬

‫∗‬

‫∗ ﺕ‪ J‬ه) ﻥ ‪ ،+‬دﻝ‪ L 6‬ﻥ‪C‬دن ﺡل ‪D‬اﻥ ‪Q‬ر زن‪ ،‬ﺡ‪h‬ف ‪.%‬م‬
‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬
‫‪J‬‬

‫_________________‬
‫ا ب در رد اﻥ ‪0‬ن ا‪ .$‬ا ب در رد ‪/O‬ﻥ‪ /‬اﻥ ‪0‬ن ا‪.$‬‬
‫در \) و‪ i‬واژ‪ ،‬ه ‪ )XO‬در ذه  ;‪h‬رد اﻥ ‪0‬ن ﺕ‪ .# ; KL‬ه‪O" # ;  /‬‬
‫‪ )KQ‬در دار)؟" ‪D‬اه‪ #‬اﻥ‪ #‬در ذه ات ‪h; O‬رد – ( ﺕ‪ :‬ا) ﺡ‪ +‬ا‪ F ،$‬ﺕ‪ 7‬ا‪،$‬‬
‫ ‪ F ،Z2 F ،9D F‬ﻥ‪/‬اﻥ ا‪+ ،$‬ﻝ ا) ا‪  $‬دﻥ‪C‬ل !اب اش ;د)‪ ،‬ﺹ‪ Q‬رؤ ‬
‫‪2‬داز) ا‪ .$‬ﺕ و‪ R‬ه‪0‬ر ه‪ ،+‬ه‪ 0‬ذه ﺕن ‪8‬ا دارد؛ ا \‪ ،‬زم ﻥ‪ $+‬ا) اﻥ ‪0‬ن‬
‫‪D 0%‬ج ده‪ .‬ا) اﻥ ‪0‬ن ﻥز) ا ب ﻥ‪ ،$+‬زم ﻥ‪ $+‬در دور ا) ‪ AJQ . $%‬زم‬
‫ا‪ $‬ه‪0‬ر ‪ .%‬ا ﺡل‪ ،‬در \) ‪8‬ودﺕ ‪ ،‬اﻥ ‪0‬ن ;ﻥ ) ‪D‬ﺹ از ‪\Q‬ﻝ‪ $‬ذه ا‪\Q .$‬ﻝ‬
‫ \ف ﺡ‪+ 6‬ﻝ ‪ ،‬ﻥ ر ‪ )X‬ا) ‪ ،6B F‬ﻝ\ ا) ا‪8‬ن‪ ،‬د‪Q‬ع از د ; ‪D‬د در رد ‪F‬‬
‫‪a‬ع ‪ d8‬اﻥ‪ X/‬ا‪ .$‬ا ‪@L‬م از اﻥ ‪0‬ن هز ه‪ #‬و‪ i‬ا‪ ،$‬ا د‪XO # $‬ه را ﺡ‪h‬ف‬
‫د ا ‪.#‬‬
‫ﻥ‪ $+Y‬ا ‪ ، K‬ﺕاﻥ‪ #‬ن اﻥ ‪0‬ن و اﺡ‪+‬س دن ﺕ ‪h/ X‬ار ‪ .#‬اﻥ ‪0‬ن ‪ D% (Q F‬ا‪ $‬در‬
‫(ن‪D ،‬ف ‪ f2‬ه) ‪ L9B‬ن‪ C ،# ,+ Q\ #% ،‬را در ‪ .#‬ا ﺕ ‪O ،X‬ن ا‪,‬‬
‫;ن ‪ ،‬ان \ ﻥ‪B + $+‬ا‪ )R b9‬دارد ‪a‬ورﺕ ‪ J‬ا‪ ،$‬ا ‪J [Y% K‬‬
‫ ‪B RQ‬ا‪ ،oKB .% b9‬ه< دﻝ و!د ﻥارد ﻥاﻥ‪ #‬ه دو را دا‪ :#% %‬ه‪ #‬اذهن رو‪،J %‬‬
‫و ه‪ #‬اﺡ‪+‬ت ‪%2‬ر‪ .‬ا اﻥ ‪0‬ن و اﺡ‪+‬س دن ﻥ‪ ZJ‬ه) ‪L‬وﺕ ز) ‪ ،‬و در ﺡت ذه ‬
‫رد ه) ‪L‬وﺕ دارﻥ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪4‬‬

‫دوم ا ‪ ، K‬اﻥ ‪0‬ن ه‪ Q‬ا‪ .$‬اﻥ ‪0‬ن ‪\Q‬ﻝ‪ $‬ه ﻥ رو ‪2‬داز) و ﺕ‪Q 6Y‬ق دارد‪ .‬در ‪D‬ل ‪2‬داز)‬
‫ ذه ‪D‬د را ره ‪ #‬ﺕ ه‪D :‬اه ‪ .0 2‬اﻥ ‪0‬ن ر) ا‪  $‬اﻥ‪:‬م ده‪ ،#‬و \‬
‫‪R‬ر) ﺕش زم دارد‪ .‬و از(ﻥ‪ :‬ا ‪\Q‬ﻝ‪\ $‬ف ه‪ Q‬ا‪ ،$‬ﺕاﻥ در!ت ‪ LY‬از ‪$JQ‬‬
‫اﻥ‪:‬م ‪ h2‬د‪ K .‬ا‪ $‬در ﺡ‪+ 6‬ﻝ ا)‪9 ،‬ح ﻥ ا)‪ ،C #@Q ،‬اﺙ‪C‬ت ﻥ?ﺕن‪  % Q ،‬ﻥ‪. 0‬‬
‫‪ o2‬اﻥ ‪0‬ن ‪D‬ل ‪2‬داز) ‪Q‬ق دارد‪ .‬در ‪D‬ل ‪2‬داز) اً ‪ $+K% $JQ‬ح ﻥ‪ .$+‬اﻥ ‪0‬ن ‪F‬‬
‫@رت ا‪@ .$‬رﺕ ه ‪R o‬ر) از (ن را دارا‪ ،$‬ا ه‪@ c‬رﺕ ا‪ $‬ه‪ o‬ﺕاﻥ (ن را‬
‫@‪C‬د ‪.0Y‬‬
‫;ه ‪Q+Q‬ن ا ‪ d8‬را ح د اﻥ (  ‪ #B F‬ا‪ F $‬ه‪? .‬ر‪%‬ن از "ه"‪@ ،‬رﺕ‬
‫ا‪% D( $‬د‪ ،‬ﻥ ﻥ‪:‬ر) ﻥا‪2 D‬ﻥ‪ 7R .‬ا ا‪ $‬در وﺡ ﻥ‪ $+Y‬را ن ‪F‬‬
‫ه ز ‪ .#‬اﻝ‪ C‬ﻥ ﺕاﻥ‪ #‬ه را از ‪! #B‬ا ‪ F .#‬ﻥ‪:‬ر  از ‪D‬اص ‪O‬ب‪ ،‬و ‪ F‬ﻥازﻥ ‪2‬ﻥ‬
‫ از ﺕ‪s‬ر) ‪XO J‬ه اﻥ‪ .‬ه ﺕﺕ‪ ,‬ﻥ‪R  X‬ر) از اﺹل ﺕ‪ 6K0‬ده ) ‪ #B‬را‬
‫اﻥ‪ .#‬ا ه ) ا اﺹل ﻥز) ﻥار ‪ – #‬ﺕ@ (ﻥ@ ﻥز دار ‪ #‬ا) ‪@ ,+‬رت اﻥ ‪0‬ن ‪a‬ور)‬
‫اﻥ‪ .‬در ‪D‬ل ‪; d8‬ه ‪ Z2 D‬ه) ﻥ?) ه‪ #‬ا‪%‬ر ‪D‬اه‪ #‬دا‪ ،$%‬ﺕ ر ‪RB‬ان ‪ )/2‬ا ‬
‫‪ ، 6H+‬ا ا ب در رد ﻥ? ) ‪ J‬ﻥ‪.$+‬‬
‫ ا وﺹ‪+ b‬ر) ‪XO‬ه را  ﻝ\ د‪ .‬اﺹل ‪+‬ر) را  (‪ ،$D‬و !‪h‬ب ا ﻝ‪ ,‬در @رت‬
‫ال ﺕن‪B ،‬دت اﻥ ‪ 0‬ورز) ﺕن‪8 ،‬ج ﺕ ‪ Q‬ا‪ Z2 .$‬از ا ‪% K‬وع ‪h/ ،#‬ار ‪R‬ر) د‪R‬‬
‫ﺕ ا ‪S ,‬داز ‪@ #‬رت اﻥ ‪0‬ن ‪/O‬ﻥ ‪ )XO‬ا‪ ،$‬و ‪ #0O oS‬اﻥاز) از ﻝ‪ Z2 ,‬رو دا‪%‬‬
‫‪.#%‬‬

‫__________________‬

‫ رت ه ان‬
‫__________________‬

‫ه‪t0 /‬ل اﻥ ‪0‬ن ه‪ \ ،#+‬هف ‪@Q‬ن ‪ )XO‬ا‪ #% .$‬ﺕ ‪ 02‬را ‪،# ; f2‬‬
‫‪+‬ﻝ ا) را ﺡ‪ ،# 6‬ﻥ‪ ; :‬را اﺙ‪C‬ت ‪D .#‬اه‪ #‬اﻥ‪ u! $B #‬ه) دا‪ O D‬د‪ ،‬ام ‪ F‬از‬
‫ﻥ‪X‬د ه رأ) ده‪/O ،#‬ﻥ ﺕ\ت و ‪ #‬ﺕ ور‪ /+K%‬ن ﻥﻥ‪ ،:‬ا ‪ K‬د زن رو  ن‬
‫وا‪ \R‬در رد ‪ O‬اﺡ‪ +‬دارد‪ .‬در ه ) ا ارد‪ ،‬ﺕان ;‪ # ,+ Q\ #%  $L‬از‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ Z2‬ﻥار ‪ .#‬و در ا‪ ,‬ارد ﻥ ﺕاﻥ‪( #‬ن \‪ $Q‬را ‪0‬ه ‪ #J+‬ﺡﺹ‪R  .# 6‬ر) ال ‪ ،#‬دو‬
‫دو ﺕ ‪@O‬ر ﺕ ‪ ،#‬ا‪C‬ط ‪ ،#‬و از ا‪B9‬ت !د ﻥ‪.# ); :‬‬
‫اس ‪ ،‬هار ﻝ\ ) ا‪C‬ط د ا‪ ،$‬و ‪ ) B‬ا ب ﻥ‪ X‬ا ‪a‬ع ا‪7D‬ص ‪ Q‬ا‪.$‬‬
‫ در رد اﻥاع ‪ bY‬ا‪C‬ط‪ ،‬و ا ‪ K‬در ه ‪ \R‬ام ‪ F‬را ر ‪ ،# C‬ﺹ‪D $C8‬اه‪ #‬د‪ .‬‬
‫‪R‬ا‪ B‬ارز ال ه را ﻝ\ ‪D‬اه‪ #‬د‪ ،‬و (ز ‪ #‬ن ا‪C‬ط ه) ‪D‬ب و ﺕ ‪ X‬ﻥ@‪ .#‬‬
‫‪B‬ان ‪ Z2‬در( ا!ز ده ‪ F‬رد ‪S [Y0‬داز ‪.#‬‬
‫‪ D‬ا ﻝ‪ $‬ه ‪R‬ﻥﻥ ﺕ‪ , 7‬د اﻥ  !‪( ,‬ن ‪ +‬ا در ‪D‬دروه ا!‪C‬ر) ا‪ .$‬ﺡن ا ‬
‫‪R‬ﻥن ; از ﻥ? (ر) ‪+‬ﻥ  ا  ﻥ ﻥ‪ $C+‬د ‪/‬ان ‪%‬ﻥ‪ )0 o‬دارﻥ ﺕ از‬
‫ﺕ‪7‬دف !ن ﻝ‪ #‬در ﻥ‪Y .‬ﻝ‪L‬ن ا‪ ,‬ارد ‪D‬ﺹ ا‪%‬ر  در (ﻥ@ ‪Q‬د ان ‪ 9D‬از‬
‫ﺕ‪7‬دف !ن ﻝ‪ #‬در د  ا ﻥ‪ +C‬د ا‪ .$‬ام ‪%‬اه @ ه‪+‬؟ ( ‪Y‬ﻝ‪L‬ن ‪ +‬‬
‫ا‪ V‬ه) ز د) را ذ ؟ ( ا‪\Q‬ن  در از (ر ا‪L‬د ؟ ‪h/‬ار ا) ادا )‬
‫‪Q d8‬ض ‪ + #‬وا‪ ً\R‬ا ﺕ ‪ ( .%‬ا ا ا) ﺕ! ‪R‬ﻥن رد ﻥ? ‪ $ L‬؟ﻥ –‬
‫ ‪D‬د) ‪D‬د ﻥ ‪ .‬ا ﺕ دن ‪ ، +‬و‪ + R‬ا!‪C‬ر) (ن را ﺕ!  ‪Q‬ض ‪ #‬دوﻝ‪  $‬‬
‫را ر‪Q‬ر ا ﺕ ‪X‬م ‪ D .‬از ا ‪Q‬ض د‪Q‬ع  و \‪(   ; y‬زاد ‪ #%‬ﺕ‬
‫‪D‬دن در ا رد ﺕ‪ o2 .# / #7‬در ا ‪ :‬دو ‪+‬ﻝ ح ا‪ :$‬ا  ه‪ ،‬و ﻥ‪ , ZJ‬دوﻝ‪.$‬‬
‫(  ﺕان ‪+‬ﻝ دوم را ﺕ‪( 6‬ر ‪ f2‬داد؟ ا; !اب ‪ L‬ا‪% #+R O ،$‬اه) ر ﺡ‪( 6‬ن ‬
‫( ؟‬
‫‪7J‬د از ‪ Z2  ; f2‬اوﻝ ا‪ $‬در  ح ‪ \ ) %‬ا (‪D  .‬د)‬
‫‪D‬د  ﻥ ;  از ‪R‬ﻥن ‪ +‬ا!‪C‬ر) ﺡ ‪ # $‬ﻥ ‪ .‬رو‪  %‬ده‪ .‬رو‪( %‬ن‬
‫را در ﺕ‪D ); #7‬د و د‪Q‬ع از (ن دﻥ‪C‬ل ‪  .#‬د ده ‪/O‬ﻥ ‪+‬ﻝ را ا!‪X‬ا ‪Q Z‬و‬
‫‪9 ،#K%‬ر) اﻥ‪ #‬ا‪9‬ن ﺡﺹ‪ # 6‬ه ﻥ‪K‬ت ط را ﻝ‪8‬ظ د ا ‪  .#‬اﺹﻝ ‬
‫ده  اس (ﻥ@ ﺕ‪% #+R O # / #7‬اه) ‪+ F‬ﻝ ‪ [Y0‬ط اﻥ‪ .‬و اﺹﻝ ده ا)‬
‫ﺕ\ ا ‪ K‬ا) ه ‪%‬ه ‪ O‬وزﻥ ‪.# % 6HR‬‬
‫ارزش ا @رت ه) ‪ J‬ال ه) ‪8‬ود ﻥ ‪%‬د‪ .‬در ‪+‬ر) از دور ه) ﺕ‪ ،78‬ا ‬
‫ه و ﻥ? ت ر‪ CR‬داﻥ‪% aB :0‬ﻥ و از او ‪D‬ا ‪%‬د (ﻥ@ را رد ‪ d8‬اﻥ‪J‬د) ‪R‬ار ده‪.‬‬
‫‪ K‬ا‪ $‬در ‪ F‬س ‪+ L+Q‬ﻝ ) ح‪ ،‬د ; !‪;C‬ا در ا ا‪D‬ر ‪%‬؛ در ادت ﺕاﻥ‬
‫ﺕ\ ‪ bY‬از هَ‪ d8 .% $‬اﻥ‪J‬د) درر ) ا ا ه \) ا‪ R‬دﻝ‪ 6‬ﻝ و ‪( B‬ﻥ@‪ .$‬ا) ‪#@Q‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪6‬‬

‫ ‪ F‬ﻥ? ) ‪ ،B‬ﻥ ﻥ? ﺕ‪%  ،6K‬اه ﺡ (ن ﻥ? را اﻥ‪ .‬اﻥ‪:‬م‪ ،‬در زﻥ; ‪7Y%‬‬
‫ د‪ $‬اﻥ‪Y‬ب ه) ‪ FO‬و ‪X‬ر; ‪X‬ﻥ‪ ،#‬و ا) اﻥ‪Y‬ب ﻥز ارز د ‪ 6‬ه ﺕ‪ #7‬و ﺡ|‬
‫ﺕم ‪ 6H+‬ط (ﻥ‪.#‬‬
‫ه‪  c‬ﺕاﻥ @رت ه) } ‪ b‬ﺕ) را ‪S‬وراﻥ‪ .‬ا‪ d8 ,‬ه دا‪ %‬ا ‪ $CRB #‬ﻥ‪:‬‬
‫ﻥ اﻥ‪O ،‬ن دا‪ H‬دور ‪ F‬دا ;‪ 0‬ا ‪ .#‬ا‪  ( Z2 ,‬دم در ‪" d8 9‬ز ‪D‬د را زﻥ"‪-‬‬
‫ \ در وا‪a iR‬ع واﺡ) ا‪%‬ر ﻥ ‪Q .‬ض ‪ +‬ال  در‪ $‬ﻥ‪ ! AJ $+‬را ‪F‬‬
‫‪ C9 6B‬ﻥ ‪ 6B‬دا‪2( %‬ﻥ ‪ o‬اﻥ‪ ،#‬ز ا ! ‪ [Y% F‬ﻝ‪ J‬ا‪ K .$‬ا‪ $‬د ‪D )/‬ف او‬
‫ال  زن  (زاد ‪ %‬ﺕ در رد ن ‪D‬دش ﺕ‪/ #7‬د‪ .‬ه دو ا ا‪Q‬اد ‪a‬ع ‪ ! AJ‬‬
‫‪2‬دا‪ D‬اﻥ‪ ،‬ا ‪ K‬ا‪? $‬ر‪%‬ن د‪ K ًJR‬ﻥ‪ K .%C‬ا‪ $‬ﻥ‪ L‬اول درﺹد ﻥ‪0‬ن دادن ﻥدر ا‪RD‬‬
‫‪ ،% ! AJ‬درﺡﻝ دو ‪R K‬ﻥﻥ دن (ن ‪ .%‬ا ‪ ! AJ ( K‬از ﻥ? ا‪ RD‬در‪$‬‬
‫ا‪ $‬ﻥدر‪ ،$‬و ا ‪R  ( K‬ﻥﻥ ‪R %‬ﻥﻥ‪ ،‬دو ‪L ) s+‬وت ه‪ .+‬ا ‪ 6H+‬ه‪ #‬ط اﻥ‬
‫)و ه ‪ 9D‬د; ‪% AD‬ﻥ( ا ‪ K‬ﻥ‪.+‬‬
‫ا; ا دو ﻥ‪ L‬اﻥ ا ﺕ‪L‬وت را ﺕ‪ [Y0‬ده‪ K ،‬ا‪ $‬در  اﺹ ه‪ #‬ا‪D‬ف ﻥ?) ﻥارﻥ‪( .‬ن‬
‫ ; ‪R  ! AJ‬ﻥﻥ ‪ K %‬ا‪ hS $‬د  ا ﺡل ‪ )! B ! AJ‬ا‪ $‬اﻥ‪:‬م (ن‬
‫ون دا‪ %‬دﻝ هن ‪R‬ر !)‪ ،‬ﻥدر‪ $‬ا‪ .$‬و (ن  ; ‪ ! AJ‬ا‪ RD‬ﻥدر‪ $‬ا‪ K ،$‬ا‪$‬‬
‫‪ hS‬د  ا ﺡل زن  (زاد ‪ %‬ﺕ ‪9‬ر ‪R‬ﻥﻥ ‪ K + . ! AJ‬ا‪ $‬ال ا راﺡ‬
‫‪D‬ﺕ ﻥ‪ hS‬د ا ه;‪ Z2 X‬از \ ا) ﺡ‪ 6‬ا‪D‬ف ﻥ داﻥ‪ #‬ﻥ‪D O :‬اه ‪ ،%‬و ﻥ ﺕاﻥ‪ #‬ا) ﺡ‪6‬‬
‫ا‪D‬ف ه ﺕش ‪ / ،#‬ا ‪ K‬اﻥ‪/O #‬ﻥ ‪ 6H+‬را ﺕ‪ X‬ﻥ@‪  .#‬ﺕاﻥ در ‪2‬ورش ا @رت ‬
‫ ‪. F‬‬
‫در ا رد ‪D‬ص‪ ،‬ﺡ‪+ 6‬ﻝ ) ‪′‬ز ‪D‬د را زدن‪ ′‬د ا‪O ،$‬ا دو ‪+‬ﻝ ) ‪ bY‬ﺕ‪ A‬دو واژ‬
‫) !ا;ﻥ ) " ا‪ "RD‬و " ‪R‬ﻥﻥ" از ه‪% X #‬ﻥ‪+ .‬ﻝ ه‪ /‬د‪%‬ار ‪%‬د دو ﻥ‪L‬‬
‫ ‪ F‬واژ را ر ;ﻥ‪ ،‬ا دو \) ‪L‬وت را از (ن اد ‪Q .‬ض ‪  d8‬ا ‪ %‬‬
‫(   ‪\Q‬ﻝ‪ $‬ه) داﻥ‪ :0‬ن ﻥ داد ‪%‬د ‪ .D‬ا; ‪ F‬ﻥ‪ 7Y0 L‬ﻥ ‪B‬د) را در ﻥ? دا‪،% %‬‬
‫در ﺡﻝ ?ر د ‪ )/‬ه ﻥع ارز ‪( ،%‬ﻥ‪ /‬اﺡ ا دو ﻥ‪ L‬ه ام ز ‪D‬د را ‪D‬اه زد‪ .‬ا;‬
‫\ﻥ ‪ bY‬واژ را در ﻥ? ‪D ،# /‬اه‪ $L; #‬در ا ‪ :‬ﻥ‪a  d8 X‬ع واﺡ) ﻥ‪ .$+‬ا‬
‫اﺹح ‪ d8‬در ا ‪ :‬د‪%‬ارﺕ ا‪O ،$‬ا ﺕ‪L‬وت \ در ز € زن ‪ XD‬ا‪ .$‬ﺕز "ﻥ" واژ )‬
‫ را ا‪ .$‬ﺡ?  اﺡل وز ء ﺕ‪L‬ه‪  #‬واژ ه ﻥ "دا"‪(" ،‬زاد)"‪،‬‬
‫"‪ "0B‬و "ه" ‪JO‬ر ‪ 0‬ا‪.$‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪7‬‬

‫ا ‪a‬ع را ﺡز د ‪ )/‬از  رﻥ‪L :‬ه‪ #‬و ﺕ\ر ‪ .b‬در ه اﻝ از واژ;ن اﻥ‪X‬ا‪B‬‬

‫ا‪L‬د ‪ .#‬ا) ‪V‬ل‪ ،‬در ‪a ، ! AJ d8‬ع ) ا ا‪ ! ( $‬زﻥ ا‪[Y% F ( ،$‬‬
‫ا‪$‬؟ ( وا! ﺡ‪J‬ق ا‪$‬؟ واژ;ن ا ﻝ‪ F‬ذ ‪L %‬ه‪ #‬اﻥ‪X‬ا‪ B‬اﻥ‪ ،‬و ا‪/O d8 ,‬ﻥ‪ /‬ﺕ\ ‪ b‬ا ‬
‫‪L‬ه‪;  #‬دد‪ .‬ا‪ ،,‬دم ه‪ /‬ز ‪D‬د را زﻥ واژ;ن را \ﻥ ‪L‬وﺕ ا\ل ‪.‬‬
‫ﺡ ه‪ /‬ه‪ #‬ا و‪ 6K0 ia‬ز ﻥ‪ ،%C‬ه‪ 0‬ارز‪ %‬ا‪ )\ $‬واژ;ن ‪D‬د را ﺕ ﺡ ا‪K‬ن‬
‫رو‪ %‬و ﺹ € ز ‪ .#‬ارا‪ ) H‬ﺕ\ ‪ b‬ا) ‪L D‬ه‪ #‬ﻥ "دا" ﻥ@ ‪ $‬د‪%‬ار ا‪ $‬و اذهن‬
‫!‪ +‬ا) ‪D B‬د را  (ن ﻥ@د اﻥ‪ $JQ a .‬ﻥ‪ ،$+‬ا  رو‪ %‬ده ‪$ X‬‬
‫‪( )/2‬ن‪ ،‬و‪a‬ح و د‪ $R‬اﻥ ‪ 0‬ا‪ .$‬ه‪ c‬ا روش ﺕ‪L A+‬ه‪ #‬و واژ;ن ! ) را در دور ه)‬
‫(ز‪ %‬ح ‪%‬ﻥ ﺕ‪. 6@+‬‬
‫ﺕ ! در رد @رت ه) از ه‪0; #‬دن ا ه ‪Q \ :#L; Y‬و‪+ F +K%‬ﻝ ﻝ‪ L‬ه ‪،Z‬‬
‫ﺕ ‪X‬ﻥ@دن ن ا ه) ﺕ‪ AC‬و ﺕ‪ )\ 68‬واژ;ن‪ .‬ا ه‪ c‬زم ا‪ $‬ا ه را دور ر ه‪h/ #‬ار ‪.#‬‬
‫اﻥ ‪0‬ن ه‪X+ #‬م ﺕ‪ X:‬ا ه‪ $‬و ه‪ #‬ﺕ‪( i:‬ﻥ@‪ .‬ا) ‪ F #@Q‬زﻥ‪ :‬ال زم ا‪ $‬ﺕ (ن را ‬
‫ا!‪X‬ا ‪Q Z‬و‪ ،#K%‬ا ه‪(  c‬ن را در ز و‪ i‬ﺕ) ‪R‬ار ده‪ .#‬ه‪/‬م ‪2‬دا‪+ F D‬ﻝ ‪ ،‬ا‪,‬‬
‫‪RّD‬ﻥ ﺕ را ﺡ‪ 6‬ه ه‪ /‬وز   ‪C%‬ه‪( $‬ن ‪ 6H+‬ﺡز ه) د ‪ /‬ﺕ! ‪ .#‬در ‪ F‬دور‬
‫داﻥ‪/0‬ه‪ ،‬هن ‪9‬ر ‪ #@Q‬ه !‪X‬ء از ‪ #@ ,‬ا‪ ،$‬زم ا‪ 6 $‬ﻝ‪ ,‬را ;ﻥ ا) ن ده‬
‫‪ #‬در ‪R‬ﻝ‪O F ,‬ر‪O‬ب ‪ #:+‬در( ‪.‬‬
‫در وا‪ iR‬ا‪ ,‬ﺕاﻥ‪ #‬ا ه) ح ‪ %‬در دور ه) ‪ bY‬در را ﺕ‪ V .# i:‬در ‪ F‬س د ‬
‫ ا‪D‬ق‪ K ،‬ا‪a $‬ع ‪ d8‬ا ‪2 %‬ل ‪0‬ء ه ) ‪ )2‬ه‪/O .$‬ﻥ ا ‪@L‬م ﺕاﻥ ‬
‫ﺕﺹ‪ b‬ا‪7R‬ددان از ‪2‬ل‪B ،‬ان ا‪X‬ار ‪C‬دﻝ ﺕ‪% AC‬؟ در س ‪B‬م ‪ ،‬ه‪/‬م ‪ d8‬‬
‫دا‪ K ،‬ا‪ $‬ا ا  ‪X; d8‬ارد ‪%‬د دم ‪R‬در ادار ) ار ‪D‬د ه‪( ( .+‬ﻥ‪ c‬از‬
‫رواﻥ‪ ،0‬ﺕر ‪ ،f‬و ‪ D( L+Q‬ا ‪ ƒ ،‬ا ‪ ,‬ا‪ $‬ﻥ‪( Q‬ن؟ ‪O‬ن ا ‪V‬ل ه ﻥ‪0‬ن ده‪،‬‬
‫ﺕ‪;( )\ i:‬ه از روا‪ J A‬در ‪X J‬رگ ﺕ ا‪ F .$‬ا در ‪ F‬ﺡز ﺕاﻥ ا) ا ا)‬
‫در ﺡز ا) د ‪  /‬اوﻝ ‪L‬وت ا‪% $‬ه) ‪Q‬اه‪( #‬ورد‪ .‬ا ‪ K‬دو ا  ﺕاﻥ ‪– % …R‬‬
‫ \ ه دو ه‪ #‬ﺹ‪ €8‬ﻥ‪@ .%C‬رت ه) ال  ‪  F‬ا روا‪ J A‬را ‪.# [Y0‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪8‬‬

‫______‬

‫‬
‫______‬

‫داﻥ‪  +‬ﺕاﻥ ‪ F %‬ﺕ در ‪:‬دت ‪2‬وز ‪ %‬و د ‪/‬ان را ا‪R‬ع ‪ .‬ا ا ﺕ@ ارزش‬
‫ ﻥ‪ .$+‬ﻥ? ‪ ،‬ﺡ ارزش اﺹ اش ه‪ #‬ﻥ‪ .$+‬هف ‪ Q ،$Q\ ,+ ،‬ﺡ‪ $JJ‬ا‪.$‬‬
‫‪2‬وز) در ‪ F‬د‪ )B‬اﻝ‪X‬ا \) در ‪ ،% ia‬و ‪ $+K%‬ﻥ‪ X‬اﻝ‪X‬ا \) ‪ D‬دن ﺕن ﻥ‪.$+‬‬
‫ا ‪ F K‬ﻥ? در‪ $‬ا‪ /+ ،A $‬وا‪\R‬ت دارد‪ ،‬و ارزش ‪ ) B‬ا ا‪ F  $‬‬
‫ ﺕ هار در ﺕس وا‪ R $\R‬ﻥ‪ .#‬ارزش ا ا‪(  )XO $‬زد دو‪ $‬دارم (ن‬
‫را ه ‪Y $B‬اﻥ‪.#‬‬
‫ه‪/‬م ;‪ /L‬د ‪/‬ان‪ $B ،‬ﻥ ﺕ@ \‪ $‬ا ه) ‪D‬د را ‪9‬ر ‪ J‬ح ‪X+ K ،‬م‬
‫ د‪% $R‬ن ‪ Y‬د ‪/‬ان ﻥ‪ X‬ه‪ .$+‬ا) ‪ $B‬دا‪ %‬زم ﻥ‪9 $+‬ف‪ ،‬ا‪%‬ق‪  ،‬ﺕ‪L‬وت ‪.#%‬‬
‫ز ) ‪ $B‬ا ا‪ $‬از ‪ #0O‬اﻥاز ‪9‬ف ‪a 6J‬ع ‪ . /‬ﺡ ا; د ; ‪ %‬در‪،% $‬‬
‫د‪%‬ار ان ‪ #0O‬اﻥاز) ‪ $Q‬ﺡو) ه ) ﺡ‪ .% $JJ‬ا ا ‪X+‬م (ن ا‪  $‬اﻥ‪7‬ف ‪%‬اه و‬
‫ال ه) ‪9‬ف ‪; 6J‬ش ‪Q‬ا ده‪ .‬ﺡ ا; در ﻥ@ ‪( $‬ﻥ@ را رد ‪ ،‬داﻥ‪ +‬ا ‪O K‬ا (ﻥ@ را رد ‬
‫‪ )@ #@Q % ،‬از ‪D ia‬دﺕن ده‪ ،$B .‬ﺕﺡود)‪; ،‬ا ‪ 0‬ا‪ ، X;  $‬و ‬
‫ا) ‪ Z X; %‬ﻥ ‪X+ $B .‬م @رت ه‪ #‬ه‪ .$+‬ﺡ ا; ل ﺡ‪ +‬ﻥ‪ $‬را ه‪ #‬دا‪ ،#% %‬ز ه‪#‬‬
‫ﺡ‪ JJ‬ﻥ ﺕاﻥ‪; $B #‬ا ‪ / ،#%‬ا ‪ K‬اﻥ‪/O #‬ﻥ ال ه را  ‪ # %‬دﻥ‪C‬ل و (ﻥ@ را ارز ‬
‫‪/O ،#‬ﻥ ‪ 6H+‬ط را از ه‪ #‬ﺕ‪ ،# FKL‬و ‪/O‬ﻥ از ض و ا@م در واژ;ﻥ  ر  ‪#‬‬
‫‪S‬ه‪.# X‬‬
‫!‪ ) C‬د ‪ )/‬از ‪ $B‬ه‪ $+‬در ارﺕ‪C‬ط د ‪/‬ان ﻥ‪+ ZJ‬ر @ دارد‪ .‬ا) اﻥ‪J‬ل ‪ X( $JQ‬ا ‬
‫ه ن‪  ،‬ز ) ‪ )KQ‬د ‪/‬ان را در ﻥ? ‪ .# /‬ﻥ‪ K‬ا) ا) ‪O‬ن وا‪ €a‬و @ ﻥ  ‬
‫ﻥ? ﻥ ر ;‪ L‬اش رزد ‪ %‬ا) د ‪ )/‬وا‪ €a‬ﻥ‪ ،%C‬و ا; (ن را ﻥ;‪h/ L‬ارم‪ K ،‬ا‪ $‬د ‪/‬ان‬
‫در‪? $‬ر ام را ﻥ‪ $B .@L‬ﺕاﻥ ‪Q‬ﺹ ;‪ Q‬از اﻥ ‪ 0‬ه) ‪D‬دن ا‪; ،$‬ﻥ ا) اﻥ‪( #‬ﻥ@ را‬
‫از ‪ #0O‬د ‪ .#C )/‬د ‪ )/‬در د ; ه‪ ،‬ﺕ!‪8‬ت‪ ،‬و ‪ F % [ 7D‬ﻥ‪  .$+‬د ; ن را ‬
‫‪9‬ر اﻥ‪J‬د) ﺡ? ‪ . #‬ﺕ@ اﻥ?ر ‪Y‬داﻥ ا)  ﺕان از ‪%‬د دا‪ ،$%‬ﺕاﻥ دﻥ‪C‬ل دن ارﺕ‪C‬ط ه)‬
‫‪ J‬ا‪ .$‬از ا !@‪ ، $‬ﻥ زن‪O ،‬ر‪O‬ب ‪ 0‬ا‪ $‬ون (ن ﻥ ﺕاﻥ‪ #‬د ‪/‬ان را‬
‫‪R‬ار ‪.#‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪9‬‬

‫ا ‪ #+R‬از ‪ $B‬و † در ﻥ‪%‬ر اه‪ $‬دارد‪ .‬ه‪/‬م ﻥ‪D ، %‬اﻥ ﺡ‪ a‬ﻥ‪ $+‬ﺕ در ﺹرﺕ ‪2‬م‬
‫ﻥ ‪ 6J +‬ﻥ‪ ،0‬از او ال ‪ .‬ا; ﻥاﻥ‪a #‬ع رد ﻥ?م را رو‪ %‬ن ‪ ،#‬ا; واژ;ن را‬
‫ \ﻥ ‪ @C ,‬ا\ل ‪D ،#‬اﻥ ﺡ‪y‬ر ﻥارد ﺕ از ‪Y‬اه ﺹ‪ # C‬و ?ر ام را رو‪ %‬‬
‫‪ .#‬ﺕ@ ‪  )XO‬د‪ $‬او ر ‪ C‬ﻥ‪ %/‬ام‪ .‬ا; ن ‪ ،% #@C‬از ﺕ\‪ C‬ه) \رض‬
‫‪aQ ، %2 #0O‬ﺕ ‪ Z2‬اﻥ‪ X/‬دا‪D ،% %‬اﻥ ﻥ ﺕاﻥ ا ‪ bR‬و ‪Y‬اه ‪ ,‬را‬
‫ا ‪ Z‬ﺕ‪ .# € 0‬ا ‪ ،‬در ﻥ‪%‬ر  @ ر‪Q‬ر ‪D J‬د را وز ده‪+ .#‬ر) از ‪K0‬ت‬
‫ﻥ‪%‬ر) در ﺡ‪K0 $JJ‬ت ‪ J‬اﻥ ‪0‬ن ه‪ .+‬ه ‪ 9D‬ﺕ ﻥ‪%‬ر ‪ K‬از @ ‪ %‬ه)‬
‫ﺕ ﺕ‪ FK‬ه) ا‪ ،$‬و در ا ب ‪+‬ر) از ا ;ﻥ ﺕ ه ‪.‬‬
‫ا ‪ $B‬ﺕ@ ‪ $yQ F‬ا!‪ B‬ﻥ‪ $B .$+‬از \ ) ﺹر در ا د ; ه) ‪Y‬ﻝ‪ ،b‬و از ﺡ‪$+‬‬
‫ ﻥز ه) ‪ D%‬د ‪/‬ان ‪Q‬اﺕ رود‪ .‬ﺡ ا; در ‪ 2‬ارﺕ‪C‬ط ‪R‬ار دن ه‪ #‬ﻥ‪ ،#%C‬ز ﺕاﻥ ‪Q‬ﺹ‬
‫;‪ Q‬از ‪ AD‬اﻥ ‪ 0‬ه ن و وار اﻥ‪J‬د) (ﻥ@ ‪ $yQ F‬ا‪ $B $yQ .$‬ا ‪ 9D‬ا‪ $‬‬
‫ﺕ@ ‪9‬ر ‪ B‬ﺕاﻥ‪ #‬ﻥ ‡ اﻥ ‪ 0‬ه ن را وار ‪ ،#‬از ﻥ‪CK ); :‬ر ‪S‬ه‪ ،# X‬و ﺕس ن ‬
‫وا‪ $\R‬را ﺡ‪ .# |L‬ﻥ‪ ); :‬ﻥ ﺕاﻥ @ از ‪(  % ) (Q‬ن ﻥ‪% : :‬د‪ .‬ه< ب‬
‫ز ا) ﻥ‪ $+‬ه ) ‪ f2‬ه را در اﻥ@ ‪ Z‬دا‪ % %‬ﺕ ا!\ (ن ‪ f2‬ه اﻥ‪  ( #‬ﺹاب‬
‫د ا ‪D .D #‬ب اﻥ ‪0‬ن ‪ ) (Q‬ا‪ $‬در (ن اﻥ ‪D 0‬د را !@‪ ، 0Y $‬ﺕ‪ Z D €87‬‬
‫‪2‬دازد‪D ،‬ات داور) ه) ‪:B‬ﻥ را ه‪0‬ار ده‪ ،‬و ه;‪ X‬از ‪2‬ن – ‪ f2‬دادن – "‪O‬ا؟"‬
‫‪Q‬و;‪h‬ار ﻥ ‪ .‬در ا رو ه‪ #‬ﺕﺡود) ;‪ 0 X‬ا‪ $‬و ا) ‪ Z X; %‬ﻥ ‪ .‬ا ‪%‬‬
‫ا‪X‬اره) رد ﻥز ا) ;‪ Z X‬را ده‪ ,R %  .‬ﻥ ا) ها ‪ $‬ده‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪10‬‬

‫ اول‬

‫ ه
و ار ه‬

‫______________‬
‫اار ا ا و 
 زن ا‪ .‬ا ه" ون واژ ه ر  ‪ ،‬و ون زن‬
‫ ‪$%‬ا‪ #‬ا هن را د&ان در ن &(ار‪ .#‬واژ ه دا ‪$.‬اس ن را ‪*+,‬ش ده‪ ،‬‬
‫‪0%‬رب ن ‪  ،  #5‬ا ‪4‬ن ده ‪ 3‬از ‪0%‬رب د&ان ‪$‬ز‪ ،#‬و ا ه" ‪ 2+‬ه" ‪ 
1‬‬
‫را ‪ .#3 67.‬ه ‪ 8‬از  د‪ ",‬زن‪ " :$0 ،‬اار ه" ‪$5 9‬ر ا" >رت ﺥ ‪ 3‬را ‪;+3‬‬
‫‪3‬د ا‪ .#‬ا ‪ %‬ا‪ 3 #‬ااره را ‪  $&9‬در* ‪4‬ر ‪ ? ،#‬ا" ان ار‪.‬‬
‫‪ 4‬از ‪3‬ر‪3‬ده" ‪ :‬زن‪A #+% ،‬ن ‪@$‬ت ا‪ .‬از ا ﺥص ‪(& 3‬ر‪ ،#‬ا‪ ;B‬واژ ه &‬

‫‪,‬و ه" ‪9‬ه ه‪F :*+‬ه‪ ،‬ه‪E ،‬ز ‪$‬ن ه و ‪ .B‬ن ده د* ا" از ‪9‬ه در ‪, 8‬و را ‪ FG‬‬
‫"  ‪ ،‬و واژ ا" را ‪, 
9 & 3‬وه ﺵ ‪$A7 8‬م ‪7 2 2J? .‬ه‪ #‬و ‪ " FG‬‬
‫‪1‬دازد‪ .‬در ‪$> 0E‬ا‪9 " FG :‬ه ‪
4 LG 
%M$‬را ﺥ‪$‬اه‪$ E #‬ﺥ‪ ،‬و ﺥ‪$‬اه‪ #‬د ‪ $&9 3‬‬
‫ ‪7‬ه‪$% #‬ا در ‪$ " FG‬ع ه و ‪ O‬ه >ار ‪.,‬‬
‫ا" ‪3‬رد د>‪7 L‬ه‪ ،#‬و ?‪ #A‬روا‪ Q‬ن ‪7‬ه‪@ ،P* #‬زم ا ‪ AE %‬را ‪ .#3 PR%‬در ?‪ :$0 3 2J‬‬
‫>‪$‬ا‪ ":‬را ا" ارز ‪R%‬ر‪ ،P‬ﺥ روش ه" ارا‪R% " T‬ر‪ P‬ﺥ‪$‬ب را ‪$ E‬ز‪.#‬‬
‫ا‪0‬م‪7 ،‬ه‪ #‬را ا" ﺥ*
‪F:‬را‪ %‬درر " ‪9‬ه ‪3‬ر ‪ .#,‬در ‪F: LU‬رات را در >ﻝ;‬
‫‪,‬ار ه ‪ 3‬ن ‪ .#3 2W% 3‬در ?‪ ،4 2J‬ﺥ‪$‬اه‪ #‬د ‪, $&9 3‬ار ه را ‪ ،#3 Y‬و‬
‫‪ 3 #A7 $&9‬دو ‪F:‬رت‪, ،‬ار " وا‪ ".‬را ن ‪, 3‬ار ه *‪7‬وت را‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪12‬‬

‫‪2‬‬
‫‪" FG‬‬

‫______________‬
‫?ض ‪ 3‬از ﺵ ‪$‬اه‪ 3 #‬درس ه را ‪ 3‬در ‪ 2JW% G‬داﺵ* ا ‪$% .3 " FG‬ا ‪ AE‬را ‬
‫اس ‪$[$‬ع ﺵن ‪ :3 " FG‬ه‪ ،‬ز‪ +‬ﺵ‪% ،‬ر\‪ ،‬و‪ .B‬ا‪$% 4‬ا ‪ AE‬را اس ‪]U‬‬
‫ﺵن ‪ . *?1 ، ،% :3 " FG‬ﺵ *‪$‬ا ﺵ‪ $‬ه" د&" ه‪ #‬ا" ‪ " FG‬درس ه ‪.‬‬
‫ه ﺵ‪ $‬ا" ‪ 3‬ا* ب ‪ ،3‬درس ه را در ‪,‬و ه >ار ده ‪ 3‬و *‪ 3‬ه‪ #‬دار‪ ،‬و ‪ AE‬را از‬
‫درس ه" د& * ‪ .3‬در ‪ 8 ، 2:‬د* ‪$1‬ﺵ در ذه
‪%‬ن ا‪0‬د ‪ ،3‬و ه در را در ‪$1‬ﺵ ‬
‫" ; اش ‪(,‬ار‪.‬‬
‫ ه‪$‬ار `‪$‬ل ‪9 " FG‬ه در ‪,‬و ه ه‪ ،#*+‬و دا‪
*+‬دﻝ‪E 2‬ن دﺵ‪$‬ار ‪$J% .+‬ر ‪ 3‬ﺥ‪$‬اه از‬
‫‪ 1$‬ر‪ *3‬ﺥ ‪ 3 3‬در ‪E‬ن اس ‪$‬رت ‪ *3‬ا" در >‪ +7‬ه ‪F%‬ر ﺵ ا‪ :‬رب ‪ $,‬در ‪3‬ر ن‬
‫‪ 7‬در ‪ 8‬رد‪ ،P‬رب ار در ‪ a @ 1‬ه" ‪ 60‬وات‪$ 8 ،‬ع ‪ 1‬ﺥ ا" در >‪3 8 " +7‬ر ‪$F.‬ت و‬
‫‪ :$‬د& ‪ 1‬در >‪E *1 " +7‬ن ﺵ‪$J% .‬ر ‪$ 3‬اه ا" ﻝ ‪1‬ن ‪%‬م ‪%‬ن در ‪ *3‬ا" ‪LW%‬‬
‫‪ , 3 3‬دا دارد‪ #*+ ،‬ده& د‪ ،$‬و ار>م ‪$G +> 1 +7> Q? .&3 " *3‬ر‬
‫‪ *3‬ا" از ‪*3‬ب ‪F%‬ر ﺵ ﺵ‪ .‬در ا
‪$‬رت ?*
‪ fE‬د‪F‬ﻝ‪ e‬ه‪ ،*+‬ا‪F
4 B ,‬ﺵ‪A ،‬‬
‫دﺵ‪$‬ار و ز ن ا‪.‬‬
‫در هن ‪$G‬ر ‪ % e1 3‬از ﺵ ﺥ‪$‬ا*‪ % #‬ﺵ‪ $‬ا" ا" ‪ " FG‬درس ه*ن ‪G‬ح ‪ ،3‬در ‪$‬رد‬
‫‪ 1$‬ر‪ *3 3‬ه‪ 5 +3 #‬ا" ‪G " FG‬ح ‪ ،3‬ا ‪5 8‬م ‪ " FG‬ه‪ #‬ه‪ 3 +‬در‬
‫زن رج ا‪ .‬ا" ‪ ، $‬واژ " "‪ R FG "j‬از ‪$.‬ات را ‪ 3 Y‬و ‪ AE‬را از د&‬
‫‪$.‬ات * ‪
4 .3‬ا ‪%5‬ن ا
‪,‬و " ز وا[] ‪ %‬از ‪E‬ن ﺵ ‪$* 3‬ان ‪E‬ن را ‪ FG‬‬
‫" ‪ .‬ﺥ‪$‬ب‪ ،‬وا[] ا – ‪$9‬ن ﺵ ‪3‬رد واژ ‪ Q+%‬دار‪ .‬ا و>* در ‪$3‬د‪ 3‬زن ‪$ E‬ﺥ*‪،‬‬
‫‪3 ` A‬د ‪ %‬ا
‪5‬م ‪ " FG‬را ‪ 3‬واﻝ
‪%‬ن ‪ R‬داﺵ* ﺵ ‪$‬ز‪ ،‬د &‪2F> + 9 .‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪13‬‬

‫از ا‪ 4‬ا
‪5‬م ‪ Q+‬ﺵ‪ ،$‬اﺵ*‪3 F‬د‪ , lm ،‬ه‪ 3 A?  ،j *7, #‬درﺥ*ن ه‪#‬‬
‫‪ ,‬ه‪ .*+‬ا‪
*7, 
,‬را ‪$‬ﺥ* ‪$‬د‪ ،‬ه " د ا*ن هن ‪  " *3‬ن ﺵ؛ در‬
‫و[‪$ 7G R‬د ‪ 3‬ا‪ e‬ه ﺵ‪ o‬و ‪E‬ﺵ‪.‬‬

‫__________________‬

‫ ‪$A7‬م ه و ‪J‬اق ه‬
‫__________________‬
‫‪ 4 " FG‬از ‪ 
% #A‬اار ه" ﺵﺥ* ‪ ،‬و >‪$‬ا‪ ":‬ه‪ 
% M$ % 3 83  3 +‬‬
‫‪ .#3 " FG
4 $W‬ا ‪ e1‬از ا‪ 4‬ا
>‪$‬ا‪q :‬داز‪@ ،#‬زم ا ا‪.lU‬ت " ‪E‬ﺵ ﺵ‪.#$‬‬
‫ه و> ‪ ،#3 " FG‬از م ه ] ‪7‬ه‪ [#‬ا*‪7‬د ‪$A7 .#3‬م ا " & ‪,‬وه از ‪9‬ه‬
‫ا ‪ 3‬ه‪ #‬در ‪, 8‬و >ار داد ا‪ #‬؛ ‪3‬ر‪3‬د ‪E‬ن ‪$1 8‬ﺵ " ذه ا‪ .‬در ‪ " FG‬درس ه*ن‪،‬‬
‫از ‪$A7‬م ه ه‪ ،‬ری‪ ،‬و ‪) .‬از ‪.‬وف ا" ن دادن ‪$A7‬م ه ا*‪7‬د ‪ .(#3‬ا"‬
‫‪$ E‬ﺥ*
واژ " "‪$A7 ،"j‬م را دارا ﺵ‪ .‬دا" ‪ " 1 8 3‬را ‪ $A7 ،3 P3‬‬
‫ا" ‪E‬ن ‪ FG‬از ‪ 1‬ه ااع ‪ ،3‬و ‪E‬ن ‪$A7‬م را در واژ " " ن ‪$3" lm ).3‬ار‪9 .("w‬ن ‪ 3‬‬
‫ا
‪m‬ل ه ن ده‪7 ،‬ه‪ #‬و واژ‪,‬ن ار‪F%‬ط ‪ &%&%‬دار‪$A7 8 .‬م ‪ 8‬ا ا؛ ‪ 8‬واژ ‪8‬‬
‫و " ز ا ‪ 3‬ا" ن ‪E‬ن ا ا*‪7‬د ‪ًR .#3‬ا &ه ﺥ ﺥ‪$‬اص ا
و ه ﺥ‪$‬اه‪#‬‬
‫داﺵ‪ .‬ا ?‪ lR‬از ده ‪ 3%‬ﺥ‪$‬د را ‪$UR‬ف ﺥ‪$‬د ‪7‬ه‪.#3 #‬‬

‫ ‪J‬اق ه‬
‫ا‪$A7 8 ,‬م ‪$1 8‬ﺵ " ذه ﺵ‪E ،‬ن ‪9‬ه ‪ 3‬در ا
‪$1‬ﺵ ‪(,‬ار‪ 9 #‬م دار؟ ا‪ A‬را اق‬
‫ه" ‪E‬ن ‪$A7‬م  ‪ .‬ا
‪J‬اق ه ) ‪J‬د‪ j 8% 8% ، (L‬ه" ‪A‬ن ا‪ ،‬و ‪J‬د‪ L‬ﺹ‬
‫‪ 8% 8%‬ﻝ ه و اﻝ ‪E‬ﺥ‪$% .‬ا‪ #‬د‪,‬ام را‪ " U‬ن ‪$A7 8‬م و ‪J‬د‪ L‬اش را ‪ 
9‬ن ده‪:#‬‬

‫‬
‫* * * * * * * * * * * * * * **‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪14‬‬

‫*ر ه" )*( ‪ " @ $J%‬اﺵء ا‪ .‬ﺥ‪$U‬ط ‪$‬رب اﺵ" ‪ R‬را ‪ 3‬در ‪$A7‬م ‪j) 0,‬‬
‫‪% ،%$31‬ز" ‪4‬و‪ 2‬و ‪ (B‬از ا" ‪ 3‬در ‪$A7‬م ‪% ، ,) 0,‬ج ‪ 2W‬و ه ‪ 9‬د&"‬
‫در ‪A‬ن ‪F j 3‬ﺵ( ا ‪.3‬‬

‫‪ O‬و ‪$‬ع‬
‫‪.‬ل ‪$A7‬م ‪$.‬ان را در‪$% .& 5‬ا‪ #‬د‪,‬ام ا
‪$A7‬م را  د‪,‬ام ‪$A7‬م ر‪ .#3 #‬ا ‬
‫ا
‪7‬ه‪ #‬و[‪$‬ح ه‪ QF% #‬ا‪$. +> j :‬ان ا‪ .‬ا
‪$% ;%%‬ا‪ #‬هدو ‪$A7‬م را در د‪,‬ام‬
‫وا‪ ".‬ن ده‪.#‬‬


ان‬
‫ ‬

‫‬

‫***** ****************‬

‫‪ 3 3 $%‬ه ‪J‬اق ه" ‪J ،‬اق ! ان ه‪ ،*+‬ا ! ان ا>‪+‬م د&" را ﺵ ‪ 2‬ﺵ‪$‬د –‬
‫‪ ,‬ه )‪ 3‬در د‪,‬ام ‪E‬ورد ﺵ ا(‪0 ،‬ب ه‪ ،‬ه ه‪ ،‬و ه " ‪$.‬ات د&‪ ! .‬ان ‪$A7‬م ‪*+,‬د‬
‫ا‪+‬؛ ‪$A7 j‬م ‪W‬ود‪ "%‬ا‪ .‬ه ‪ 
9 03‬را‪ U‬ا" ﺥ‪$‬رد‪$A7 ،#‬م ‪*+,‬د ‪ %‬را ﻥع و ‪$A7‬م‬
‫ ‪W‬ود ‪ %‬را ‪ .#  $%‬ا
‪ ;%%‬ه‪ #‬و ه‪ &' #‬ا‪$‬ا‪ :‬از ‪$. O‬ان ه‪*+‬؛ ‪$R‬م ا ‪ 3‬‬
‫ا‪$‬اع د&" ه‪ #‬در ا
د‪,‬ام ‪.0,‬‬
‫ﺵ در ز‪ +‬ﺵ ا " ‪ O‬و ‪$‬ع ‪E‬ﺵ ﺵ ﺵ‪ "R .‬ا
ا‪.lU‬ت در ‪ LU‬ا‪7* 3‬وت ا‪،‬‬
‫‪9‬ا ‪5 3‬م ‪ " FG‬ز‪ +‬ﺵ ‪+‬ر ‪ 2J7‬ا و ‪$U‬ح *" دارد‪ ،% ، $, :‬د* ‪ ،‬رد‪،‬‬
‫ﺵﺥ ‪ ? ،‬و‪ .‬ا در ‪ LU‬ه " ا
‪$U‬ح ز" ار‪$ .#‬ع و ‪ O‬ا" ‪$J‬د ‪ .3 73‬‬
‫‪l:‬و‪ ،‬در ز‪ +‬ﺵ "‪$‬ع" و "‪$U "O‬ح ‪ J‬در ‪ " FG‬د@ﻝ ‪ ،3‬ا در ‪ LU‬ا

‫واژ ه را ‪ $W‬ا‪UR‬ف ‪3 "%(1‬ر ‪$% O 8 .#,‬ا ه ‪,‬وه ﺵ ‪ 3‬ا‪$‬اع ‪ R‬را‬
‫ﺵ ‪ 2‬ﺵ‪$‬د‪ .‬ه
ﺥ‪ ! 3 #*7, G‬ان ‪ O 8‬ا؛ ا در ز‪ +‬ﺵ ‪E‬ن را ? و ﺥ‪$‬ا‪.‬‬
‫‪$ 8‬ع ‪$%‬ا ﺥ‪$‬د ز ‪ R O " :$0‬ﺵ‪ "O" .‬و "‪$‬ع" " در" و "دﺥ*" ا‪%.lU‬‬
‫‪ F+‬ه‪ .*+‬در ﺵ ﺥ‪$‬د –‪ F+‬واﻝ
اش‪ -‬دﺥ* ا‪ .‬ه
‪$A7 8 ،;%%‬م ‪$% 
R‬ا ‪ *+‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ #9‬ااز ‪ ،‬ه‪$ #‬ع ﺵ و ه‪ ! F+ lm .O #‬ان ‪$‬ع ا ا ‪$A7 F+‬م ‪W‬ود‪ ِ %‬ز(‬
‫‪ O‬ا‪.‬‬
‫ ا*‪7‬د از را‪$-O " U‬ع‪$% ،‬ا‪5 #‬م ه" ‪+‬ر ‪ " FG " f1‬ا‪0‬د ‪ .#3‬روﺵ
‪m 
%‬ل ا

‫‪ " FG‬در ز‪ +‬ﺵ ا‪ .‬ه ‪$.‬ا در ‪ FG‬ا" از ا‪$‬اع‪ , ،j ،‬و ‪> B‬ار ‪,‬د‪.‬‬
‫‪ Oq‬ا
ا‪$‬اع در اس ‪ " FG‬ﺵ‪*+1 :$‬اران‪,1 ،‬ن‪ ،‬ه ه ‪. ،‬ات و ‪B‬؛ ﺥ‪$‬د ا
اس‪،‬‬
‫ا‪$‬اع اس ر‪ A "*,‬داران و ‪,A‬ن ه‪*+‬؛ و اﻝ ‪E‬ﺥ‪$% .‬ان ا>‪+‬م د& ‪7‬ه‪ #‬را ه‪ #‬در‬
‫‪5‬م ه" ‪3 " FG A‬د‪ .‬و‪ 2‬ل ‪%‬ن را ‪$%‬ا ه‪ ،‬ﻝ ه و‪.3 " FG B‬ا‪A‬‬
‫‪*+, O‬ن ه‪ " $ 3 *+‬ﺥ‪$‬د ‪ :$‬از ‪ O‬ا‪ -' ./ ( 0‬ا‪ ،‬و اﻝ\‪ .‬ا‪ ,‬درس ه" ﺥ‪$‬د‬
‫ع ِ‬
‫ا‪$‬ا ِ‬
‫را اس ‪$[$‬ع ﺵن ‪3 " FG‬د ﺵ – ه‪% ،‬ر\‪ ،‬ا>*‪J‬د‪$% -8? ،‬ا ا
‪ " FG‬را در‬

‫‪,‬و ه" رگ ‪$: "%‬م ا‪$: ، +‬م ا*‪ :‬و ‪$:‬م ‪ .0& RFG‬در ‪$% .‬ان ه‬
‫ ‪ $A7‬را در ‪ " FG 8‬اس و ا‪$‬اع ‪) 0,‬و ‪9‬ن ‪ 3‬ﺥ‪$‬اه‪ #‬د‪ ،‬ا‪7 ;B‬ه‪ #‬را ‪$%‬ان در ‪5‬م‬
‫ه" ‪+‬ر *‪7‬و‪$ " FG %‬د(‪.‬‬

‫ا*ا‪ :‬و ا€ ‬
‫‪ e1‬از ا‪$> 4‬ا‪q " FG :‬داز‪@ ،#‬زم ا ‪E " *4‬ﺥ" اﺵر ‪ % :#3‬ن ا*ا‪ :‬و‬
‫ا€ ‪J .‬اق ه" ‪7‬ه‪ #‬ا€ ه‪*+‬؛ ه ‪3‬ام ‪ 8‬ﺵء ‪7‬د ا‪ .‬ا‪ ,‬ا" ه ‪ 8‬‬
‫داﺵ*‪9) #‬ن ‪ 3‬ا" ‪E‬د ن و ﺵ‪ A‬ه دار‪ ،(#‬م ه ا€  ﺵ‪ .‬ا ‪7‬ه‪ ) #‬دم ‪(0‬‬
‫ا*ا‪ :‬ه‪ .*+‬واژ " "ا*ا‪ ":‬در ا‪ 0‬دو ‪ + .R‬ا
‪$A7 3 R‬م ‪,‬وه از اﺵء‬
‫اﺵر دارد‪ ،‬و ) ‪ 8 2m‬ا‪ 9 8 (#‬ﺥص‪$A7 .‬م دم ﺵ ‪ 2‬ه " ‪E‬د ن ا‪ ،‬و ‪ 0‬ﺵ ‪ 2‬ه "‬
‫ﺵ‪ A‬ه‪ .‬دوم ا‪7 ، 4‬ه‪ #‬ان ﺥ‪ G‬ا*ا‪ :‬ه‪9 3 *+‬ه" *‪7‬و‪ %‬را در ‪, 8‬و >ار ده‪.‬‬
‫ ن دم‪ ،‬ﺵ‪ A‬ه‪ ،‬و ‪J‬د‪ L‬ه " ‪7‬ه‪7% ،#‬وت ه" ‪+‬ر" ه‪ AE .+‬را  ﺥ‪$ 4 G‬دن‪ 4 ،‬‬
‫ ﺥ‪ G‬ﺵ‪F‬ه ‪ AE‬را ‪.#3 3 8‬‬
‫ا*ا‪$ :‬دن ‪ 8‬و‪ F+ ,‬ا‪ .‬ه ‪ $A7‬دارا" در ا" از ا*اع ا‪$ 8 .‬ع ‪ *3‬از ‪O‬‬
‫ ‪ G$‬اش ا*ا‪ :‬ا‪, ،O .‬و رگ ‪ %‬و و‚ ‪ "%‬ا؛ و ‪J‬د‪E L‬ن ‪ e‬از ‪J‬د‪ L‬ا‪$‬ا‪ e:‬‬
‫ﺵ؛ و ﺵ‪F‬ه ‪J‬د‪E L‬ن ‪ O‬ه‪ *3 #‬از ﺵ‪F‬ه ‪J‬د‪ L‬ه ‪ 8‬از ا‪$‬ا‪ e:‬ه‪ #‬ا‪ .‬ا‪, ,‬و‬
‫‪$.‬ات را در ‪7% ،#& 5‬وت ه" ‪ AE‬ه‪+ #‬ر ‪ e‬از ‪7%‬وت ه ا ‪ 3‬ا‪, "€:‬و ‪ j‬ه‪#‬‬
‫دار‪ .‬ا
 @ر?*
در ‪FG‬ت ‪$‬ع‪ ،O-‬ا*اع ا?ود ﺵ‪$‬د‪ ،‬و ‪ 
1‬ر?*
در ا
‪FG‬ت‪،‬‬
‫ا€ ‪$‬دن ا?ا‪. e‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪16‬‬

‫@زم ا در ا‪ 3% 0‬ﺵ‪$‬د ‪ 3‬واژ " "ا€ " اﺵ" ‪$‬س ?‪W 4‬ود ﺵ‪$‬د‪ ،‬و واژ "‬
‫"ا*ا‪$ "R ":‬س ‪$‬دن ا‪ .‬ا" ‪m‬ل‪ ،‬ا‪ 3 %+.‬در ﻝ‪ 5W‬ا" ﺥص دار‪$ #‬س ‪،*+‬‬
‫ا ا€ ا‪ :‬ه‪3‬ام ‪ 8‬رﺥاد ‪7‬د ﺵ ‪ J‬ا‪ .‬و ‪7‬ه ‪ 3‬ا" ‪ " FG‬ا‪+.‬ت ا*‪R‬ل ‬
‫‪ #3‬ه د& ‪7‬ه‪ #‬ه‪$A7 lm .*+‬م ‪ 2-3‬از ا‪$‬اع اش‪ 2-3 ،‬ر ﻥ‪ ،5 6‬ا*ا‪ % :‬ا‪ ،‬ا از‬
‫‪ O‬ﺥ‪$‬د‪3 R ،‬ا‪ *3 ،78‬ا*ا‪ :‬ا‪.‬‬
‫ا
‪ %‬ن ا*ا‪ :‬و ا€  را ?‪ #A‬و‚ ‪ "%‬از ا&ر " ‪ " FG‬ر‪ ، 
% .‬‬
‫ﺥ اﺵء را ‪3 " FG‬د‪$. :#‬ات‪F ،‬ن‪ ،‬ﺵ‪A‬ه و‪ .B‬ا" ‪ %73‬ر‪ j‬ه‪ e3 ،‬ه ‬
‫دون‪ ،‬و روا‪ U‬ازدواج ه‪7 #‬ه دار‪$% .#‬ان ا
‪7‬ه‪ #‬را  اس در " ا*اع ﺵن در‬
‫‪FG‬ت ‪$‬ع‪> O-‬ار داد‪ ': ، 9 .‬و ‪ ,‬ا‪$‬اع ‪ O‬رﻥ ه‪*+‬؛ ‪ 3‬ﺥ‪$‬د ‪$%‬ا ‪ :$‬از ‪ < O‬ت‬
‫> ی= )در ‪73 2%‬ت ‪ 4?B‬ه‪$‬ش( ﺵ‪ .‬دون‪> ،‬م زدن و ﺵ ‪3‬دن‪ ،‬ا‪$‬ا‪ :‬از ‪3. O‬‬
‫ا‪ .‬ازدواج و دو‪ 6‬ا‪$‬ا‪ :‬از ‪ O‬روا'‪ @0 A‬ا‪).‬در ‪ ، " R‬ازدواج را‪ U‬ا" >‪ $‬ه‪+‬؛ و‬
‫ا
‪ $‬ا‪ +‬از ‪E‬ن ‪5 $&9 3‬م ه" ‪$% " FG‬ا ه‪$q‬ﺵ داﺵ* ﺵ‪(.‬‬

‫ ‪ 3 3 5.l‬در ه " ا
‪$‬ارد‪$A7 ،‬م ا*ا‪ ،O % :‬و ‪$A7‬م ا€ ‪$ %‬ع ﺵ‪ .‬ه‬
‫ ‪ ، $A7‬و ?‪7 Q‬ه‪$ #‬ط اﺵء و ه‪ $*+‬ه‪ ،‬دارا" در " ‪ R‬از ا*اع ا‪ ،‬و ه ‪ $A7‬در‬
‫>‪ +‬را‪$-O " U‬ع ‪ .0,‬ا
وا>‪ "F R‬ﺵ‪7 PR% " $‬ه‪ #‬ا ‪ 3‬در ?‪ R 2J‬ﺥ‪$‬اه‪#‬‬
‫‪$ E‬ﺥ‪ .‬ﺥ‪ G‬داﺵ*
ا
‪ *4‬در ‪$‬ﺵ*ر ‪+‬ر ‪ 7‬ا‪ .‬ا" ‪m‬ل ?ض ‪ 3 3‬دا* را در ‪$‬رد‬
‫ﺵ ‪ J‬ا‪ #‬ژان ‪$‬ﺵ* ا‪ ،‬و ‪ *7,‬ا " ژان  د& ا‪%‬ق ‪3 3.‬د"‪ .‬ا‪% #R ,‬ن از ﺵ ‪$‬اه ‪ 3‬‬
‫از ?‪ 2R‬ا€ ‪ "%‬ا*‪7‬د ‪
4 ،3‬ا را ‪ 
9‬ز‪" :3 +$‬ن  د& ا‪%‬ق ‪,‬م‬
‫داﺵ"‪$% E) .‬ا ?‪ 2R‬ا€ ‪3 "%‬ر ؟(‬
‫ا  در ‪ " +‬ان ا*ا‪$ :‬دن دو ?‪ 2R‬د> ‪ Q? + .#3‬ه& ‪R ً*.‬دار ﺥ‪$‬اه ‪$‬د ‪ 3‬‬
‫ ‪7‬ه‪ #‬ه‪ $, #‬ا" را‪$-O " U‬ع داﺵ* ﺵ‪$% &E .‬ا‪$A7 3 #$& #‬م ‪$A7 ،X‬م ‪ Y‬را ﺵ ‪ 2‬‬
‫ﺵ‪$‬د؛ و ﻝ(ا ‪ X‬ا*ا‪ % :‬ا‪ .‬ا ا‪7 ,‬ه‪ #‬ا
‪ $W‬ه‪$ #‬ط ‪F‬ﺵ‪$% $&9 ،‬ا‪ AE #‬را ‪ +‬‬
‫‪#3‬؟ ا‪7 ,‬ه‪$ #‬رد ‪ & +‬و ل ﺵ‪$% $&9 ،‬ا &‪3 3 $‬ام ‪ 8‬ا*ا‪ % :‬ا؟ ‪,‬ه ‬
‫‪$%‬ا‪ #‬ﺵ‪$A‬د‪ E‬داور" ه" ‪ FT‬داﺵ* ﺵ‪ *. ،#‬و>* ‪7 3‬ه‪$ #‬ط ﺵ – ‪$G‬ر ﺵ‪$A‬د"‪ ،‬دو‪.‬‬
‫ا*ا‪ % :‬از ‪ 5 C%‬ر‪ -‬ا ‪ @$R‬ا
‪E %‬ن ا ‪ + 
9 3‬ا" را ‪ A%‬درون ‪5 8‬م‬
‫‪$ -O‬ع ‪ 
R‬ا‪0‬م ده‪.#‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪17‬‬

‫‪:‬ز ن *ی‬
‫اﻝ‪ .P‬ا" ه ‪ 8‬از ‪7 7‬ه‪ #‬ز اﻝ‪3 3 3 
R (P‬ام ‪ ،O 8‬و ‪3‬ام ‪$ 8‬ع ا؛ ب( دو ‪$‬ع‬
‫د& از ‪E‬ن ‪ O‬را م ‪.F‬‬
‫‪.1‬‬

‫ا‪+‬ن‪$. ،‬ان‬

‫‪.2‬‬

‫ژا‪ ،3‬ﻝ‪F‬س‬

‫‪.3‬‬

‫ﺥ‪$‬درو‪ ،‬ا‪2F $%‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪ 7G: ،FJ:‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪$‬ه د"‪ ،‬‬

‫ب‪$ A? .‬ارد ز را ‪ ;%%‬ا?ا‪ e‬ا*اع ﺵن ‪.3 ;%‬‬
‫‪.1‬‬

‫ه ‪ ،‬ﺵ‪0‬ن‪ ،‬ﺥ‪$‬ا‪ ،‬ا‪+‬ن‬

‫‪.2‬‬

‫‪ ، ,‬ار‪*+1 ،#+,‬ار‪$, ،‬ﻝ ‬

‫‪.3‬‬

‫ *‪$‬از" ا@[‪l‬ع‪ ،‚ ،‬ﺵ‪2U*+ ،24‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪E‬ﻝژ‪@$? ،‬د‪? ،R ،‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪%$%‬ل‪ ،‬ﺵ‪ ،3‬ﺵ‪ +$ ،* 9 3‬‬

‫____________‬

‫‪9‬ا‪(' &,8 3‬‬
‫____________‬
‫‪3 ;% E? " FG‬دن ‪9‬ه در ‪@$‬ت ا‪9 " :$0 .‬ه ‪> 3‬ار ا ‪ " FG‬ﺵ‪– $‬‬
‫‪$.‬ات‪ ،‬دروس دا&ه‪ ،‬ه ‪ 9‬د& – ‪ O 8‬را ‪ 24%‬ده‪ ،‬و هف از ‪O #+% " FG‬‬
‫ ا‪$‬اع ا‪ $, ،‬ا" ‪ 3‬ه …ﻝ‪ 7‬اﺥ*‪J‬ص ‪ e @$R .‬از ‪ 8‬را ا" ‪ " FG‬ه‪ ،+‬و‬
‫‪ % e1‬در ‪m‬ل دور ه" در د‪ *+ 3 #‬ز ه‪ ،‬و ا‪ 3 %:lG‬دار‪$% ،#‬ا‪" FG #‬‬
‫ه" *‪7‬و‪ %‬ا‪0‬م ده‪ .#‬ا ‪ *.‬ا‪ ,‬ه† ‪ LG‬اوﻝ و & ا" ا" ‪F O 8 " FG‬ﺵ‪ ،‬ﺥ ﺵ‪$‬‬
‫ه ‪ %‬از ه‪ .*+‬دو >‪ " :‬ا ‪ " FG‬در ‪3‬در ز ن ﺵ ا‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ .1‬ا" ‪ 8 " FG‬ا‪ 2‬وا‪ :$0 .‬ا" از ا‪$‬ل ‪$4‬اﺥ را ‪9‬ن ‪3‬ر ‪ 3 ?,‬‬
‫ ‪@$‬ت)ا‪$‬اع( دوو ‚ و ‪ ‚ ‡3‬ﺵ‪.‬‬
‫‪ .2‬ا‪$‬ل ا*‪R‬ل ﺵ ذا‪ %‬ﺵ‪.‬‬

‫دو'و ﻥ‪ D‬و <‪' D % E‬دن‬
‫ ‪
4‬ا ا‪.lU‬ت "دوو ‚" و "‪ "‚ ‡3‬ا*ن ‪E‬ﺵ ‪F‬ﺵ‪ ،‬ا ‪R‬ن در ‪" > 2m‬ا" ه ‬
‫‪ 9‬و ه ‪ " 9‬ﺥ‪$‬دش "∗ ﺥ‪ l‬ﺵ ا‪(& .‬ار از " دوم ا
‪BE 2m‬ز ‪ .#3‬هف از‬
‫‪ " FG‬ا
ا ‪ 3‬ه ‪ "9‬را " ﺥ‪$‬دش &(ار‪ -#‬ه >‪ #‬از ‪ O 8‬را ‪ :$‬اﺥ*‪J‬ص ده‪.#‬‬
‫ا ا‪… 8 ,‬ﻝ‪ e 7‬از ‪$ 8‬ع اﺥ*‪J‬ص ‪$% ،‬ا‪E #‬ن را ?‪$ 8 Y* Q‬ع ا‪? .#‬ض ‪ 3‬‬
‫ﺥ‪$‬اه درس ه*ن را ا
‪@$‬ت ‪ :3 " FG‬ه‪ ،‬ز‪ +‬ﺵ‪% ،‬ر\‪ ،‬ا>*‪J‬د‪ .% ،‬در ا

‫‪$‬رت "ا>*‪J‬د ‪ "%‬را در ‪3‬ام ‪ FG‬ﺥ‪$‬اه ‪A‬د؟ ‪$9‬ن در ا‪@$ 0‬ت ه‪$q‬ﺵ دار‪ ،‬دا‪ E #‬‬
‫ا
درس را ‪$+W %‬ب ‪ #3‬ا>*‪J‬د‪ " FG " :> 
*+ O1 .‬ا
ا ‪ 3‬ا‪$‬اع ‪ F‬ه‪$q‬ﺵ‬
‫داﺵ* ﺵ‪ .‬ا
‪ ;U‬در ‪ 
9 LU‬ن ﺵ‪$‬د‪ 3‬ا‪$‬اع دو'و ﻥ‪ D‬ﺵ‪ :‬ه ‪$‬ع ورود ه "‬
‫ا‪ "€:‬ا‪$‬اع د& را ‚ ‪.3‬‬
‫ ‪ e‬اول ‪) @ > 2m‬ا" ه ‪ ‚ ‡3 " FG 3 $, ( 9‬ﺵ‪ :‬ا‪ ,‬ه " ا‪$‬اع را‬
‫‪3‬ر ه‪(& #‬ار‪ % (‡3) #‬ا‪ G$ O "€:‬را ‪$1‬ﺵ‪ e‬ده ) ‚ ﺵ(‪ .‬در ‪m‬ل >‪$R 2F‬م‬
‫‪$ ‚ l‬اه ‪$‬د‪ 1 A% .‬ه ‪
3‬‬
‫ا ‪ 3‬ا‪ ,‬ﺵ درس ?‪ 7+‬را ‪(,‬را ﺵ‪A1 " FG ،‬د" ‪ً 3‬‬
‫ ‪$%‬ا‪ Y % #9 #‬ده‪ ` ،#‬ه‪ ،‬خ ه و ‪B‬ن ه ﺥ‪$‬ار ه‪ .*+‬ا ‪E‬ﺵ‪4‬ر ا ‪ 3‬ا
ا‪$‬اع‬
‫ ‚ ه " ‪.+ 1 O‬‬
‫در ‪ " FG‬ا‪$‬اع ‪$ ‚ ،O 8‬دن ا
‪ % " FG 3 + R‬ا‪ "€:‬ﺵﺥ* ﺵ و ﺵﺥ* ‬
‫" ‪E‬ن ‪ O‬را ‪$1‬ﺵ‪ e‬ده‪ .‬ز‪ +‬ﺵن 
دار ‪+ 3‬ر" از ا‪$‬اع ‪,‬هن و ‪$‬ران ه‪$‬ز ‪ P3‬ا‪.‬‬
‫ا ‪ 3 + l>:‬ا
ﺥ‪5 G‬م ‪ " FG‬ز‪ +‬ﺵ را >‪ Y‬ا‪$ ‚ ‡3 " :> .#‬دن ‪&*+‬‬
‫ دا‪ R? e‬از ‪$ " U.‬رد ‪ " FG‬دارد‪ ،‬اﻝ‪ " 5.l *F‬ا‪ 4‬در ‪$‬رت ﻝوم ا?ا‪?R e‬‬
‫ ن ‪@$‬ت " ا‪0‬د ﺥ‪$‬اه‪3 #‬د‪
4 *. .‬ا در ‪$‬رد ‪9‬ه ‪ lR? 3‬در ‪$‬ردﺵن دا‪ A% ،#‬را‬
‫‪$J.‬ل ‪ R‬در ‪ " FG‬ا
ﺵ ‪$ 8 3‬ﻝ " " *‪ " >7‬داﺵ* ﺵ‪ O1 % #‬از ‪3 
R%‬دن ا‪$‬اع‪،‬‬
‫> را در ا
‪$‬ﻝ &‪ .#0‬ا ‪ ًW%‬از ا
و[‚ ا*ب ‪ ،#3‬زا " *‪$ 8 *. " >7‬ع ‪.+‬‬
‫‪A place for everything and everything in its place.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫∗‬

‫‪19‬‬

‫درج ا
‪$‬ﻝ ‪ 3.‬از ‪E‬ن ا ‪" 3‬ا
‪9‬ه [ور‪ ‰%‬ه† و *‪ 3‬ه‪ #‬ار‪ ،‬ا  دا‪ AE #‬را ‪ 9‬‬
‫" د&" &(ارم"‪ 2F> O1 .‬از ‪E‬ن ‪ 3‬درج ا
‪$‬ﻝ ‪
%‬در ده‪ @$R ،‬ارزد ‪ F 3‬ﺵ *‪$‬ان ‪8‬‬
‫ز ﺵﺥ " د& ا" ‪$5 O‬ر ‪3‬د‪.‬‬

‫اﺹ‪ F‬ی=ا‪6/‬‬
‫‪ " FG 8‬ﺥ‪$‬ب ‪ O‬را ا‪$‬ا‪ 3 3 #+% :‬دوو ‚ و ‪ ‚ ‡3‬ﺵ‪$% $&9 .‬ا‪ #‬ا

‫‪q " #+%‬داز‪#‬؟ ا*ا &(ار ‪ $‬ا" ور‪ #‬از ا‪ .#4 " #+% $&9 4‬خ‪.‬ل‪$.‬رﺥ‪ O‬در ‪ 4‬از‬
‫ف ‪.7‬‬
‫ ‪R‬ر ِ‬
‫دا*ن ه‪ *3 e‬ﺥﻝ را ‪ 3 P$%‬م ‪ِ $43‬ل ‪ِ 9‬‬
‫در ‪W7‬ت ‪*3 1‬ب ‪$‬ﺵ* ﺵ ‪$. 3‬ات ‪ #+> 9‬ا )اﻝ‪$. (P‬ات *‪ LR‬ا ‪q‬ا‪$%‬ر )ب(‬
‫‪$.‬ات ‪ Š7.‬ﺵ )ج( ‪$.‬ات ‪ %‬ﺵ )د( ﺥ‪ w$‬ه" ﺵﺥ‪$‬ار )( ‪1‬ن در )و(‬
‫‪$.‬ات ‪l1‬ل و ‪F‬وت )ز( ‪ j‬ه" وﻝ&د )‪ 3 AE (w‬در ا
‪ " FG‬ذ‪ 3‬ا )ل(‬
‫‪ 3 AE‬د‪$‬ا وار ‪) F‬م( ‪ 2>B‬ﺵرش ه )ن( ‪ "$> 8 3 AE‬ﺵ*" Š‪ P‬‬
‫ﺥ‪ $> $‬ﺵ ا )ص( )ع( ‪% 3 AE‬ز‪, ,‬ا را ﺵ‪ *+4‬ا )ف( ‪ 3 AE‬از دور ‬
‫‪} . 1‬ﺥ‪$‬رﺥ ﻝ‪$ OT$‬رﺥ‪{p.52 ،1937 ،other inquisitions ،O‬‬
‫‪E‬ﺵ‪4‬ر ا ‪ 3‬در ا
‪@$ " FG‬ت دوو ‚ ‪
4 l 3 .*+‬ا ‪ j 8 3‬وﻝ&د )ز( از دور ‬
‫ ‪) E 5 1‬ف(؛ و ‪$.‬ا *‪ LR‬ا ‪q‬ا‪$%‬ر)اﻝ‪ (P‬را  ‪$%‬ان ‪ "$> 8‬ﺵ*" Š‪ P‬‬
‫ﺥ‪3 $> $‬د)ن(‪ .‬ا
‪@$‬ت ه‪$q‬ﺵ ه" ﺵر" دار‪ .‬ا ا
‪‚ ‡3 ،PR%  ،" FG‬‬
‫ا ‪9‬ا ‪$ 3‬ﻝ " )ص( " " را دارد‪ .‬ا ا
 ‪ l> R‬ا زا )ص( هن ‪$‬ﻝ " " *‪ " >7‬ا‪.‬‬
‫ون ‪E‬ن‪+ " FG ،‬ر" از ‪$.‬ات را ﺵ ‪ 2‬ﺵ‪.‬‬

‫در?*
ا‪9 4‬ا ا
‪ ; " FG‬ا‪ ،‬دﺵ‪$‬ار ‪ .+‬ا
‪ " FG‬ا" ‪ O " #+%‬ه† ا‪2‬‬
‫‪$4‬اﺥ* را د‪F‬ل ‪ .3‬از ا‪ 2‬ﻝ‪) 4‬اﻝ‪ ،(P‬ا‪ 2‬ااض )ب( و ا‪) % 2‬ج( ‪1‬د و اﻝ‬
‫‪E‬ﺥ‪ .‬از ‪ 3 0E‬ن ا
ا‪$‬ل *‪[ P‬ور‪ %‬ه† را‪ U‬ا" و‪$‬د ارد‪E , " FG ،‬ﺵ‪ *7‬ﺵ‪$‬د‪.‬‬
‫در ‪$4 " FG‬ﺵ‪ % #‬ا‪$4 2‬اﺥ* را ‪ .#, 1‬ا‪ ,‬دور ه" در را اس ‪$[$‬ع ﺵن ‪ FG‬‬
‫" ‪E % ،#3‬ﺥ ه
ا‪ 2‬را د‪F‬ل ‪ ،#3‬و ا‪$‬ا‪  :‬را ‪ 3‬در ا‪ 2‬د&" ‪0,‬‬
‫در ‪ " FG‬درج ‪ .#4‬ه
‪F ،;%%‬ن را ‪$%‬ان ‪G‬ق *‪R‬د" ‪$ " FG‬د‪ :‬اس ‪3‬ر‪3‬د‬
‫) ه‪ ،‬ﻝ ه و ‪(B‬؛ اس ‪G 8F‬ا‪) .‬دار‪R*+ ،3‬ا‪ ،%‬ﻝ‪A9 T$‬رده و ‪(B‬؛ ‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪20‬‬

‫اس ‪ O‬د )‪$9‬ب‪3 ،8*l1 ،‬وم و ‪ .(B‬ا ه ا را ‪$G  ،#,  3‬ر ‪$4‬اﺥ د‪F‬ل‬
‫‪.#3‬‬
‫ه& ‪ " FG 8 3‬را در د‪,‬ا  ‪E‬ور‪$% #‬ا‪ #‬ا را ‪ #, 1 3‬در ‪3‬وﺵ ا" ز م‬
‫‪ O‬ور‪ .#‬ا" ‪m‬ل‪:‬‬

‫ن‬

‫ن‬
‫][‬
‫ رده‬

‫"! ا‬

‫]رد[‬
‫دا‪#‬ر‬

‫********** ******** **********‬

‫‪$‬‬

‫'&‪%‬‬

‫******** ********‬

‫
(‬

‫******‬

‫‪ 
9‬ﺥ*ر" را ‪$%‬ا‪ #‬در ه ‪5‬م ‪
4 9, ،#F " FG‬ا ه م ‪(,‬ار" ] ‪E‬ن ا‪2‬‬
‫‪E " FG‬ن ‪F‬ﺵ‪.‬‬
‫ﻝوم ‪$4‬اﺥ* ﻝ " & ‪$‬دن ا‪ .+ " FG 2‬ا" ‪m‬ل‪ ،‬ا‪$‬اع ‪$.‬ات از ‪A‬ت *‪ 7‬ه‪#‬‬
‫?ق دار‪ :‬ﺵ‪ ،24‬ر‪ ،j‬و د& ﺥ‪$‬اص ﺥر؛ ‪ $%E‬داﺥ و ?‪$‬ﻝ‪$‬ژ"؛ ر?*ر؛ ﺵ‪$% " $‬ﻝ ‪ 2m‬و ‪.B‬‬
‫ز‪ +‬ﺵن ه " ا
ﺥ ه را در ‪$. " FG‬ات ‪3‬ر ‪ .,‬ه& ‪ 1 3‬ه" ‪f1‬‬
‫و‪3‬ر دار‪ ; ،#‬ا ‪ %‬ا‪$‬ل ‪ ,9‬ا" را ‪3‬ر ‪ .#,‬در ا
>‪$ 2F‬ارد‪B ،‬ﻝ‪ ًF‬ا*‪R‬ل ‪ 8‬ا‪2‬‬
‫& ‪ RJ%‬ﺥ‪$‬اه ‪$‬د و ‪3‬رد ‪9‬ا ‪$‬اه داﺵ‪.‬‬
‫ا ه& ‪ e 3‬از ‪ 8‬ا‪ 2‬را ‪3‬ر ‪ "* $% ،#,‬داﺵ* ﺵ‪@$ 3 #‬ت ‪ 2.‬دوو‬
‫ ‚ ﺵ‪? .‬ض ‪$ 3‬اه‪ #‬ا?اد را اس ﺵ ‪ J‬ﺵن دو ‪$‬ﻝ " درون ‪,‬ا و ون ‪,‬ا ‪" #+%‬‬
‫‪ :#3‬ون ‪,‬ا ه ‪G‬ﻝ; ‪ ,‬و ‪(,‬ار‪ ،‬ا‪ ،$‬و ‪,‬د رو ه‪*+‬؛ ا درون ‪,‬ا ه و"‪ ،‬ﺥ‪$‬ددار‬
‫و ‪*W‬ط ا‪ .‬ا  ا
‪ 3 +3 " FG‬ا‪ ،$‬ا در ‪. 
:‬ل ﺥ‪$‬ددار ا ‪3 9‬؟ ‪G 3 +3‬ﻝ;‬
‫‪ ,‬و ‪(,‬ار ا‪ ،‬ا از ا‪1 $‬ه ‪ 9 3‬؟ در ا‪+ 0‬ﻝ ا
ا ‪ 3‬و‪ ,‬ه" *‪7‬وت ا?اد‬
‫ه ‪ 3‬ه" از ون ‪,‬ا و درون ‪,‬ا ‪$‬ر در ‪E‬؛ ﻝ(ا ا
‪@$‬ت دوو ‚ ‪ O1– *+‬‬
‫‪ 4‬از ا
و‪ ,‬ه را ا* ب ‪ #3‬و در ‪ 2‬د&" >ار ده‪ , lm ،#‬و ‪(,‬ار ‪ FG‬در ا اوا‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪21‬‬

‫‪9 ،FG‬ن ‪ 3‬ه ‪ O3‬در ‪ 4‬از ا
دو ‪$‬ﻝ &‪ ،0‬ا‪@$ 4‬ت *" ا‪0‬د ‪ % #3‬ا‪$‬اع *‪P‬‬
‫ﺵ ‪ J‬ه را ﻝ‪W‬ظ ‪.3‬‬
‫‪$> 
*+ O1‬ن ‪ " FG‬ا
ا ‪ 3‬ا وا‪ :$0 .‬ا" از ا‪$‬ل ‪$4‬اﺥ را ‪ $,‬ا" ‪3‬ر‬
‫‪@$ 3 #‬ت ‪ 2.‬دوو ‚ و ‪ ‚ ‡3‬ﺵ‪ .‬ا در ‪+‬ر" ‪$‬ارد‪ ،‬ا
>‪ e :‬از ‪ LG 8‬ا"‬
‫‪ e1 " #+%‬رو"  ‪ " :> .A‬دوم ا" ا* ب از ن ‪ ,‬ه ‪3‬ر ن ‪.E‬‬

‫وی‪ H‬ه( ذا‬
‫ >‪ " :‬دوم‪ " 1  " FG ،‬و‪ ,‬ه" ا ‪9‬ه ﺵ ‪ 3‬ه‪8 .#3 QF% #‬‬
‫و‪ ,‬ذا‪ ،%‬و‪ ,‬ا" د" ا‪ .‬ا‪$ ,‬اه‪ + #‬را ‪ 8 " 1‬و‪ ,‬ذا‪ %‬ا ‪،#3 " FG‬‬
‫ ‪9‬ه را در ‪, 8‬و >ار ده‪ 3 #‬ﺵ‪F‬ه* د" دار‪ ،‬و ‪9‬ه را از ه‪ #‬ا ‪ 3 #3‬ه‪7% #‬وت‬
‫د" دار‪ .‬و از ‪ 8 3 0E‬و‪ ,‬د" ‪+‬ر" از و‪ ,‬ه" ‪ WU‬را ﺵ ‪ 2‬ﺵ‪$‬د و ‪ AE‬را ‪][$%‬‬
‫ ده‪9 + 9 ،‬ه ‪ 3‬ﺵ‪F‬ه د" دار‪ ،‬و‪ ,‬ه" Šه" *‪ 3‬داﺵ* ﺵ؛ و ‪9‬ه ‪ 3‬‬
‫و‪ ,‬ه" ‪ 3* WU‬دار ‪
4‬ا ه† و اﺵ*ا‪ w‬د اﺵ* ﺵ‪.‬‬
‫&(ار ‪0‬دا ‪> "5‬و ‪$.‬ات از‪ .#‬ز‪ +‬ﺵن ‪$.‬ات را ‪@$‬ت ‪*+1‬ار‪ ،‬ﺥ‪،‬‬
‫دوز‪ . ،1 ،+‬و ‪ .3 " #+% B‬ا‪$‬ل ‪$‬رد ا*‪7‬د " ‪ AE‬ﺵ ‪ 2‬ﺵ‪$% " $‬ﻝ ‪$ 2m‬ر‬
‫)‪(, # %‬ار ا ز زا؟(‪$? ،‬ﻝ‪$‬ژ" داﺥ ) ‪ A‬دار ا  ‪ ،A‬ﺥ‪&$‬م ا ﺥ‪+$‬د؟(‪ ،‬و ﺵ‪$‬‬
‫" ‪$. *3.‬ان ا )ﺵ‪1 ،‬واز‪ ،‬ﺥش(‪ .‬ا
ا‪$‬ل ‪ F‬ه از دو و‪ ,‬ذا‪ %‬ه " ‪ $,‬ه" ز را‬
‫ﻝ‪W‬ظ ‪ :4‬اول ا‪ 8 4‬ار‪ e3 Q$% #+,‬ه‪ e‬ﺥ‪$‬د را در ‪ ،3 67. QW‬دوم ا‪ 4‬ﺥ‪$‬د را‬
‫ز‪$%‬ﻝ ‪ O1 .3‬ا
‪ " FG‬ه ‪ "F‬ا‪$‬ﻝ ذا‪ ،%‬و ا" ‪E AE‬ﺵ‪4‬ر ا‪$. .‬ا‪G 3 %‬ز‬
‫ ‪ A‬ز‪ +‬و ‪$%‬ﻝ ‪ ،3 2m‬ا‪ @*.‬اﺵ*ا‪3‬ت زد" دار‪ ،‬و ‪$% *RFG‬ان ‪ AE‬را ‪$:‬ان ‪, 8‬و‬
‫ ‪U‬ﻝ‪3 R‬د‪.‬‬
‫‪? O4:‬ض ‪$. 3 3‬ات را ‪ 8 LU‬و‪ B ,‬ذا‪:#3 " FG %‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪22‬‬


ان‬
‫]ر‪[#‬‬

‫زرد‬
‫‪&,‬ر* ه‬
‫ ‪ .‬ره‬

‫(‬

‫ ‪ / / 0‬ه‬

‫ ‪ .‬ر ه‬

‫‪ + ,‬ا*‬

‫خ‬

‫‪.‬س ه* ‪ + ,‬ا*‬

‫‪(, +‬‬

‫‪ $
2‬ه‬

‫ ‪ .‬ه 
ن‬

‫‪ 45‬ه‬

‫ ‪ *
3‬ر ه‬

‫‪6%# .7‬‬

‫‪*!".‬‬

‫ ه‬

‫اﻝ‪ *F‬ا
‪ 3 " FG‬از ‪$.‬ات ‪ ،+‬ا ه
>ر ‪ ?3‬ا ‪ " 1 " FG 24 %‬ر‪ j‬را‬
‫در‪$ .#‬ارد" ‪ 3‬در ه ‪,‬و >ار ‪ *?,‬ا‪ ،‬ر‪ j‬ه† و *‪ 3‬ه‪ #‬ار‪7% .‬وت ه" ن ?‪2‬‬
‫ه‪ $3 ،‬ه و ‪ 1‬ه ‪+‬ر د" ‪ %‬از ﺵ‪F‬ه ‪ WU‬ﺵن در ر‪ j‬ا‪ .‬و ا‪$ ;B‬ارد ‪$ 8‬ﻝ ‪$‬ارد‬
‫ ‪$‬ﻝ ا" د& * ﺵ‪F‬ه دار‪ .‬ﺵ‪F‬ه ه" ن ر ‪$‬ﻝ‪ 8‬ه" ‪ F‬و >‪ $A‬ا" ‪+‬ر د" ‪ %‬از ‪7%‬وت‬
‫ر‪ .AE j‬در *‪ ، 0‬ا
‪ ? " FG‬ا‪ .‬دا‪
*+‬ا‪$. 8 4‬ان ‪ 4 LR* 
R‬از ا
‪@$‬ت‬
‫ا‪ "$, F% ،‬ه† ‪? .+ 9‬ض ‪ A% 3‬ﺵ &‪$ 8 $‬ر ﺥ‪G "*+3‬ف ‪%‬ن ‪.E‬‬
‫ا
‪ %‬ن و‪ ,‬ه" ذا‪ %‬و ‪ B‬ذا‪ %‬در ز ه" د& ‪3 $&9‬ر ‪E‬؟ &(ار ‪ $ 9‬‬
‫‪q‬داز‪:#‬‬
‫ا‪ ;B‬و‪ ,‬ا ‪ 8‬ﺵء ﺥ* " د ‪3 ،‬ر‪3‬د ‪E‬ن ا‪ .‬ا
اﺵء ‪$J‬د ‪3‬ر" ﺥ* ﺵ ا‪ ،‬و‬
‫ا
‪$J‬د ‪E "$,‬ن ا ‪9 3‬ا ‪9‬ن ‪G‬ا‪ .‬ﺵ ا‪ .‬ا‪ ,‬در ‪$‬ز ﺵء ‪E‬ﺵ ﺥ‪$‬ر‪ ،‬ا‪@*.‬‬
‫ ‪ 3 1 
*+‬ا
 ‪3 9‬ر" ‪ E‬؟ ا‪% e1 \1 ,‬ن را &‪ ،‬ﺥ‪$‬اه دا‪9 3 +‬ا ‪E‬ن ﺵء‬
‫‪9‬ن ﺵ‪ 24‬و ﺥ*ر" دارد‪ ،‬ا" ‪ 9‬از ا
د ﺥ* ﺵ و ‪ .B‬در ‪$‬رد …‪+‬ت " ه
‪;U‬‬
‫دق ا‪ .‬ا‪ ,‬ﺵ‪ 3‬ه را ‪U‬ﻝ‪ RFG ،3 R‬ا ‪ AE 3‬را اس ‪3‬ر‪3‬دﺵن ‪E :3 " FG‬‬
‫ﺵ‪ @3 3‬ﺥ ‪$% %‬ﻝ ‪3‬؟ ‪ E‬ا*‪ :7‬ا ‪ B‬ا*‪:7‬؟‬
‫" >‪ 2‬ه " ‪> #*+‬ار دار و‬
‫در ‪$:‬م ‪ ،RFG‬و‪ ,‬ه" ‪ RFG‬ا در ز ‪ ]U‬ﺥ‪$‬اص Šه ِ‬
‫د ا
ﺥ‪$‬اص را ‪ 24%‬ده و ‪ .3 
F%‬و داان در ‪
*? 1‬ﺥ*ر ه" ه‪ 9‬د" ‪$ %‬اد‬
‫ ‪$‬رد ‪U‬ﻝ‪ R‬ﺵن ه‪ .*+‬ا" ‪m‬ل‪?$+? ،‬ن ‪$‬ن *ن‪$ ،‬اد را ‪A9‬ر ‪3 " #+% J:‬د‪ :‬ز 
‪،‬‬
‫ه‪$‬ا‪E ،‬ب و ‪ .e%E‬ا‪ AE 3 %:lG‬داﺵ*‪ ،‬ا
‪ " #+%‬دا ا" ‪$‬د‪ ،‬زا ‪. ًW$%‬ﻝ د – ‬
‫ها ‪$‬ر‪ %‬از اژ" )‪ (e%E‬را ﻝ‪W‬ظ ‪3‬د‪ .‬ا ﺵ دان رن " ا
‪ ،* " FG‬ول‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪23‬‬

‫‪%‬و ‪ :‬را ا‪0‬د ‪3‬د ا ‪ 3‬د را اس ا‪ #%‬ه" ‪ 24%‬ده اش ‪ .3 " FG‬ﺥ ه" ا‪#%‬‬
‫ه ‪+‬ر" از ‪ F‬ه" >‪ 2‬ه " د را ‪ ][$% :3 
F%‬ده ‪9 3‬ا ﺥ ‪ :‬در د "‬
‫ا‪%‬ق ‪.‬ﻝ ‪,‬ز ا‪9 ،‬ا ?ات ر" اﻝ‪ *+*4‬ا و اﻝ ‪E‬ﺥ‪ O1 .‬ول ‪%‬و ‪ " FG 8 :‬‬
‫‪ " 1‬و‪ ,‬ه" ذا‪ %‬ا‪.‬‬
‫در وادات  د&ان‪ ،‬ا*اردهن ا " ا‪9 9 4‬ه را ذا‪$+W %‬ب ‪ % f1 + #3‬از ‪E‬‬
‫‪$* *. 3‬ان در ا‪ 0‬ﺥ‪ l‬ﺵن ‪3‬د‪ .‬ا &(ار در ا‪& 0‬ه از‪$ #‬رد" ‪ 3‬در ‪E‬ن ا
ا*ارد‬
‫ه ا‪:‬ل ﺵ‪+ :$‬ﻝ " ‪ .‘RF%‬ن ا*ا‪ % $% "R ‘RF% ،:‬ه" ن دم و ‪ FG‬‬
‫" ‪ "F AE‬ا
‪ %‬ه‪ .‬ا
‪ ،R‬ه `‪$‬ل ‪A ‘RF%‬دن ا‪R .#‬ن  دادن ‬
‫ﺵ‪,‬دان‪3 ،‬ر? ن ن *[ن ﺵ`‪2‬؛ و ه‪ +3‬در ا* ب دو‪ ،‬ن دم ‪ .A ‘RF%‬ا ا‪ ;B‬‬
‫ ا
‪*R (" FG ) ‘RF%‬ض ‪ 24 4 ،#*+‬ن ‪A ‘RF%‬دن ‪ " 1‬و‪ ,‬ه اد‪،‬‬
‫ ‪( : ،+‬ه‪ F‬ا ‪ 3‬ذا‪ %‬ر‪ U‬ر?*ر ‪$‬رد ا*‪W‬ق ﺵ ‪ Y‬ار‪ .‬ا
‪3 ،;%%‬ر? ‪ 3‬‬
‫ ا" ? ه را ‪, e1‬د‪ ،‬در ‪E 1‬ن ا ‪[* 3‬ن ﺵ`‪ 2‬را ‪$% " 1‬ا‪ ،‬دا‪ e‬و‬
‫ﺵ ‪ J‬ﺵن ‪ 3 " FG‬و  ‪ " 1‬اد‪( + ،‬ه; ﺵن – ا
اس ‪$% 3‬ا‪ ،‬دا‪ e‬و‬
‫ﺵ ‪ J‬ذا‪3 ً%‬ر‪ E‬ﺵ` ‪$‬ط ا و اد‪ + ،‬و (ه;‪.‬‬
‫واژ " "ذا‪ "%‬ه ‪" "R‬د"" " ‪ "#A‬ا‪ .‬ا ‪9‬ن ‪ 3‬ا
‪m‬ل ه ن ده‪ ،‬ا*ارد ‪ 
R%‬‬
‫ا‪ "9 4‬د" ‪ #A‬ا‪ ،‬از ‪$‬رد" ‪$‬رد د& ?ق ‪
4 .3‬ا ‪ 
R%‬و‪ ,‬ه" ذا‪*+ %‬م‬
‫ل ه ‪ LW%‬ﺵ ) ‪ lm‬در ‪ ،(#:‬و ه ا
‪3‬ر ‪*W‬ج ان ‪ ?3‬ا‪l: .‬و‪
4 ،‬ا ‪ 3 +3‬‬
‫ *‪ P‬دار‪ ،‬و‪ ,‬ه" *‪7‬و‪ %‬را ذا‪ %‬ﺵر‪ ،lm .‬و‪ ,‬ذا‪F %‬ن ا" ا‪3 ;B‬ر‪3‬د ‪E‬ن‬
‫ا؛ ا ‪
4‬ا ‪ 8‬د‪$3‬را‪$%‬ر داﺥ ‪ * 3‬دﻝ`‪$‬ل ‪ 2T+‬ز‪ F‬ﺵ ﺵ‪ 3 F % ; ،‬‬
‫ ‪F‬ن را اس ‪E 8F‬ن ‪ .3 " FG‬ه† >‪ " :‬د " ﺵ ا" و‪$‬د ارد ‪$* 3‬ا‪E "&1 #‬ن‬
‫ا‪$‬ل ذا‪ " FG %‬را از ا‪$‬ل ‪ B‬ذا‪ %‬ا ‪ .#3‬داور" ﺥ‪$‬د را ‪3‬ر ‪ ،,‬و ‪
4 3 (q‬‬
‫ا د ن ﺥد د& ﺵ ‪$‬ا?‪F L‬ﺵ‪ .‬ا
‪.‬ل‪ ،‬ا
‪m‬ل ه ه‪ 
f‬ارزش ‪ "$0*+‬و‪ ,‬ه"‬
‫ذا‪ %‬را ن ده‪ :‬ا
و‪ ,‬ه ه‪$‬ار ﺥ*ر ‪ ?R‬و[‪$‬ح و ه‪+‬ز"  ‪.‬‬
‫‪ " FG 8 O1‬ﺥ‪$‬ب‪ O 8 ،‬را ‪ 8 LU‬ا‪ 8 2‬د* ا‪$‬ل ذا‪ %‬ا‪$‬اع اش ‪ " #+%‬‬
‫‪ .3‬ن ﺥ‪ *7, e1 " l‬ﺵ ‪ 2‬دو >‪ " :‬ا ز ا‪:‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ 8 .1‬ا‪ 2‬وا‪ 8 .‬د* ا‪$‬ل را ‪$U‬ر ‪$4‬اﺥ ‪9‬ن ‪3‬ر د ‪@$ 3‬ت )ا‪$‬اع(‬
‫دوو ‚ و در ‪ ‚ 23‬ﺵ‪.‬‬
‫‪ .2‬ا‪$‬ل ‪$‬رد ا*‪7‬د ذا‪ %‬ﺵ‪.‬‬

‫‪:‬ز ن *ی‬
‫ه ‪ 8‬از ‪ " FG‬ه" ز را ارز ‪ E 3 3 
R% + .3‬ا‪$4 2‬اﺥ* را ‪, 1‬د‪ ،‬دوو‬
‫ ‚ و در ‪ ‚ 23‬ا ﺥ‪ .‬ا‪ ,‬ا
‪E‬ز ‪$‬ن را ‪(,‬را‪ E E 3 3 
R% Oq ،‬ا‪3 2‬ر ر?* ‪ ،‬ا‬
‫ذا‪ %‬ا‪ .‬ا‪$F 
9 ,‬د ‪$4‬ﺵ ‪$J‬د ‪ J‬را ‪E LU 3 3‬ن *‪$‬ان ا ا ا" ‪" FG‬‬
‫‪3 
R%‬د‪.‬‬
‫‪*3 .1‬ب ه‪$ :‬ا‪ ،‬ﺵ‪9 ، $‬پ ‪+‬‬
‫‪ .2‬ر‪$3‬رد ه‪78 ،45 ،33 :‬‬
‫‪(B .3‬اه‪$, :‬ﺵ ه‪0F ،‬ت‪(B ،‬اه" ‪ $ ،"[.‬ت‪ ،‬ن ه‬
‫‪ #? .4‬ه‪ ،w% :‬و*ن‪$1 ،‬ر‪,$‬ا?‪ ،‬ﺥر‬
‫‪ .5‬دا‪$0‬ن‪ % %$3 :‬از ‪@ ** 160 ،** 160 % 150 ،** 150‬‬
‫‪ .6‬ورزش ه‪? ،E ،% :‬د"‪ B ،‬ر>*‬
‫‪ :2B .7‬رو‪? ،.‬وﺵ‪ ، ،,‬ﺥ ت‪ ،‬د*‬
‫‪ .8‬دم‪ ]% 3 AE :‬ده ن ﺵ‪ ]% 3 AE ،‬ده ‪A‬ن ﺵ‪.‬‬

‫____________‬

‫‪$U‬ح ز ن‬
‫____________‬
‫‪1 " FG "$W  
%‬داﺥ*‪ 3 #‬ا&ر ‪ " FG‬ه ‪$UR‬ف ‪3 ;%‬دن ‪9‬ه در ‪@$‬ت‪،‬‬
‫ ‪ O #+%‬ه ا‪$‬اع ا) ‪ 3‬ه دو ‪4: P* P$%‬د" وا‪ .‬ﺵ(‪ .‬در وا>‚ و>* از ‪7‬‬
‫ﺵوع ‪ ،#3 " FG‬ه
‪3‬ر را ‪ .#3‬ا ه >ار ‪ +‬از ‪ 7‬ﺵوع ‪ .#3‬ا‪ ;B‬‬
‫ ‪7‬ه ‪$‬ا ﺵ‪ 3 #$‬از >‪ " FG 2F‬ه ان ‪$$‬د ا‪ ،‬و ‪$J‬د ‪A‬دن ‪7‬ه‪ #‬در ‪]U‬‬
‫ ; از ‪ " FG‬اس‪ -‬ا‪$‬اع ا‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪25‬‬

‫?ض ‪ 3‬در ‪.‬ل ‪U‬ﻝ‪, " R‬ا‪ e‬ه" د ه‪ .*+‬دم ﺥ‪$‬د را ﺵ‪ ، R‬وه‪ ،‬ﺵ?‪ 7. ،3 ،R‬و ‪B‬‬
‫ ﺥ‪$‬ا‪ .‬ا
ه در ‪( .‬اه; *‪ 7‬ه‪ ،*+‬ا ه& ‪ LR% " FG ]U 8‬ار؛ ه& ا‪$‬اع‬
‫‪ AE .*+ O 8‬را  ‪+‬ن ‪3 +‬د‪ .‬ا" ‪m‬ل ‪3‬ن را ‪ ً*+ F‬وه ه ) ‪ 3‬در ا

‫?‪3 + (+ A‬د‪ 3 .‬ه را  ‪+ " FG‬ن )‪E 3‬ن ه‪ #‬در ﻝ‪$ + (+ +‬د‪8 .‬‬
‫ﺵ‪ R‬ه‪ + ّ  #‬ﺵ‪$‬د ) ‪ 3‬ز ه‪ #‬در ?‪$? A‬ق ‪$% " FG O1 .(+‬ا ﺵ‪ 24‬ز ﺵ‪:‬‬

‫‪9‬اه‪8‬‬
‫)"ن(‬

‫ 

‫)&ّ(‬

‫<

‫وه ‬

‫ &?‬

‫<‪ 2‬‬

‫د‪,‬ام ?‪$‬ق & ه‪ U 7‬ا‪7 ،+ .‬ه‪ #‬در ه ‪ ]U‬ز ن ‪ #3‬و ‪ e‬دارا" ‪ ]U‬ا*اع‬
‫‪ +4‬ﺵ‪ .‬در ا
‪$‬رد ‪E‬ﺵ‪4‬ر ا ‪ ّ 3‬و ‪ LR% ]U 8 &J 0‬دار و وه'‪ J>0 ،‬و ! ‬
‫ *‪ LR‬زﺵﺥ " ‪W‬ود ‪ *3) %‬ا*ا‪ (:‬از (ه; ّ ه‪ .*+‬دوم ا‪ ، 4‬ه& ‪@ 3‬زم ﺵ ‪$U %‬ح‬
‫را ا
‪ ;%%‬از ه‪ ،#3 * #‬ا‪7 ;B‬ه را ?ا‪ 3 #‬در ا‪ 2‬داد ا‪ .‬در ا
‪$‬رد‪7 ،‬ه‪#‬‬
‫ ّ و ‪*+K‬ن ه‪ 3 *+‬در ﻝ‪ +‬اوﻝ داد ا و ه
ﺥ‪ G‬در د‪,‬ام ‪ AE‬را در ‪1‬ا* >ار‬
‫داد ا‪ .#‬ا‪0‬م ا‪ ، 4‬د‪,‬ام درر " ‪G‬ح ‪  " FG 3‬ا ا" ده‪ B E :‬از ا‪l‬م و ‪$A‬د‬
‫ادن د&" ه‪ #‬ه‪+‬؟ ‪( E‬ه; ّ ﺵﺥ ه" د&" ه‪ #‬دارد؟ ‪ E‬ﺵ‪ R‬و ‪$A‬د ه‪ #‬ﺵﺥ ه دار؟‬
‫ا‪ ;B‬ه& ‪$[$ 3‬ع " را ‪$ E‬ز‪ ،‬و ‪ 8‬د* ‪7‬ه‪ #‬را د & ا
>‪ 2W% 2F‬ه‬
‫ز ‪1‬ا ‪ .3‬ا ‪3‬دن ‪$U‬ح *‪ P‬ز ن ‪7‬ه‪ #‬ﺥ ‪ % 7‬از ‪E‬ن ا ‪ 3‬ه ‪ 8‬از ‪7‬ه‪ #‬را ‬
‫‪$‬رت وا‪ ".‬ا‪U ,‬ﻝ‪ .3 R‬ا" ‪m‬ل‪ ،‬در ‪ 8‬دور " ‪$. " 5‬ق ‪
4‬ا ‪7‬ه ‬
‫‪%‬ی‪ ،F69 ،' ،7+@ ،.‬و ‪K/‬رت ‪$‬ا ﺵ‪ .$‬ا" ?‪A‬ن ا
‪7‬ه‪ #‬در ‪ 3‬ﺵارت ه و ‪0%‬وزه‬
‫ه از ‪$‬ع ه‪$+W $: #5 A% 3 ،*+‬ب ﺵ‪ $‬و ‪ Q$%‬دوﻝ ‪$‬رد ‪&1‬د >ار ‪,‬؛ و‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪26‬‬

‫ ه ) ﺥ‪+‬رت ﻝ( از >‪ #+‬ا‪ #‬ه‪ 3 ،*+‬ﺵ‪ 4‬ﺥ‪$ $J‬رد ‪&1‬د >ار ‪ .,‬ر‪#‬‬
‫‪ 8‬د‪,‬ام ﺵ ‪ 83‬ﺥ‪$‬اه ‪3‬د ‪ %‬ا
روا‪ Q‬را ذه
‪q+‬ر‪:‬‬

‫‪A‬ا@‬
‫]‪.‬ﺹ ' در ا ‪[ C‬‬
‫)‪A‬ا@ ‪(#%‬‬

‫)‪&A‬ﯾ‪ F‬ه(‬
‫]در‪[ A‬‬
‫‪H‬وز‬

‫‪$!,‬‬

‫) (‪ +‬ه(‬
‫‪".‬رت‬

‫ا
د‪,‬ام ‪l:‬و روﺵ
‪3‬دن ‪7‬ه‪G #‬ح وار ا‪ *4‬ا" ن ده ه " ا‪ #T‬و ت د& ‬
‫ارا‪ T‬ده‪.‬‬
‫‪ 4 3 3 $%‬از ‪7‬ه ‪ 3‬ا" ‪ 24%‬د‪,‬ام ا?ود ا‪ O 8 #‬ا‪% O 3 ،‬ا‪
L‬ﺵ‪ .‬ا
اوﻝ

‫ ‪$‬رد" ا ‪ O # 3‬در ا*ا ارا‪$ T‬د‪ ،‬ا ا
‪$‬رد در ‪ .+‬ه& ‪ 8 3‬د* ‪7‬ه‪ #‬‬
‫را ‪$ E‬ز‪ 8 ،‬د* " > را ه ‪ ،3‬ا‪$A7 ;B‬م ‪$. 23 3 R‬ز را در‬
‫‪,‬د‪$A7 
9 .‬م ژ‪ ً+ 4‬ا*ا‪ % :‬از ا‪$‬اع ‪E " G$‬ن ا‪ ،‬و ‪E + 9‬ﺵ ﺥ از @‪ 
%‬‬
‫‪$U‬ح ا*اع ‪ ?R % 3 83‬ن ‪A‬ن را ‪ *A‬ن ده ‪ % 8 .#3‬د" د&‪ % ،‬ن‬
‫ در ا د( ا‪ % 8 .‬د&‪ ،‬ن اﺵ" ‪) RFG‬ار ‬
‫اﺵ" اران و ن ه )ذ" ‪ّ .‬‬
‫ن(و ‪$J‬ع  ﺵ‪ " #+% 8 .‬ا د& ه‪ #‬ن ‪ 1‬ه" د" و ‪ 1‬ه" ذه ا‪:.‬‬
‫‪A‬ن ﺥرج و اﺵ" د" در ا ‪A‬ن درو ا ه و ا‪+.‬ت‪ 1) .‬ه" ذه ه‪ " $ #‬ﺥ‪$‬د ‬
‫‪@.‬ت ﺵﺥ* و ا&ﺵ – ا?‪4‬ر در ا ا‪+.‬ت – ‪ " #+%‬ﺵ‪ + 9 (.$‬ا*ا‪ 
% :‬د* از‬
‫ ‪7‬ه‪ #‬ژ‪ 8‬ه ﺵ ‪ 3‬ار‪$+? ،$U‬ف ‪$‬ن *ن‪ ،‬ا‪0‬م داد‪ .‬او ‪A‬ن را ‪9‬ه ) ‪ "R‬اﺵء( و‬
‫‪ e3‬ه‪ ،‬روا‪73 ،Q‬ت‪ ،‬ز ن ه‪ ،‬و ‪4‬ن ه ‪$ " #+%‬د‪ .‬ه& ‪ 3‬د‪F‬ل ‪, O 8‬د ﺵ ‬
‫ﺥ‪ G‬داﺵ*
ا
‪7‬ه‪ #‬د" ‪3‬ر‪%‬ن ‪ .‬ﺵ ه‪ #‬ا
>ر ا*اع ا*ن @زم ‪F‬ﺵ‪ ،‬ا ا‪3 , ,‬د ا

‫‪ " #+%‬ار‪$% $U‬ا راه*ن ﺵ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪27‬‬

‫‪E " *4 8‬ﺥ ه‪ #‬از هار &‪ O 8 #+% E? " FG .#$‬ا‪$‬اع اش ا‪ .‬ا
‪3‬ر ‬
‫?وﺵ‪ 8
*+4‬ﺵء اا ‪ :‬اش ‪$%$ .+‬ره و ‪ 2‬ﻝ‪ j‬ه ‪ T‬از ﺥ‪$‬دروه ه‪ ،*+‬ا ﺥ‪$‬د‬
‫‪E l‬ﺵ‪4‬ر ا‪ ،‬ا ه& ‪7 3‬ه‪ " #‬را ‬
‫ا‪$‬اع ل ه از ﺥ‪$‬درو ‪ .*+‬در ا
‪$‬رد ‪ً 3 *4‬‬
‫‪$ E‬ز‪
4 #‬ا را‪ *.‬در ا
‪$‬رد د‪9‬ر اﺵ*‪ F‬ﺵ‪? .#$‬ض ‪% 3‬ز‪ ,‬در ز‪ +‬ﺵ ‪$ E‬ﺥ* ا ‪ 3‬‬
‫‪1 +> #E‬و‪ 
o%‬ا‪ ،‬و ‪1‬و‪$ 8 
o%‬ﻝ‪$4‬ل ‪E‬ﻝ رگ ا ‪ 3‬از ز‪ 0‬ا" از اه" ‪ E‬ﺥ* ﺵ‬
‫ا‪ .‬از ‪ #E 3 0E‬ه ا‪$‬ا‪ :‬از ‪1‬و‪ 
o%‬ه‪
4 ،*+‬ا د‪,‬ام را را ا" ‪3 Y‬دن‬
‫را‪ U‬اﻝ&‪> $‬ار ده‪:‬‬
‫‪5‬و‪J
K‬‬

‫‪5‬و‪J
K‬‬

‫‪(#7‬ﯾ@‬

‫ا
‪ & 
7 %‬‬

‫ا د‪,‬ام ‪ً 3 a9‬‬
‫‪ l‬در ا‪ .‬ا ‪1 :$ E‬و‪ T 4 ،+ 
o%‬از ‪1‬و‪ 
o%‬ا‪ .‬ا" ?‪#A‬‬
‫در ‪A‬ن ه‪ #‬در‪ w‬را‪ U‬ه" ‪$ –O‬ع ‪ #A‬ا و ه‪ #‬روا‪ Q‬ء – ‪ ،23‬ا ا
دو را‪ U‬را ‪ F‬اﺵ*‪F‬‬
‫‪.?,‬‬

‫‪:‬ز ن *ی‬
‫ا‪ .L‬در د‪,‬ام ‪ " FG‬ز ه" ﺥﻝ را ‪.3 1‬‬
‫ﺡ‪ $‬ا‪F,‬‬
‫"‪JO‬‬
‫‪ #.‬‬

‫‪.........‬‬
‫‪.........‬‬

‫روان‬

‫‪.......‬‬

‫ب‪7 .‬ه‪ #‬ز را در ‪ 8‬د‪,‬ام ‪
oU ،3 #5% " FG‬ﺵ‪ 3 $‬ه ‪ 8‬در ‪F " FG ]U‬‬
‫>ار ‪ ، *?,‬و در ‪$‬رت ﻝوم ‪7‬ه ا" ‪ 24%‬د‪,‬ام ا[? ‪.3‬‬
‫ ‪ ،$‬ادت‪ ،‬ﺵ‪ ،‬ﺵ‪ ،R‬هه" ‪0 RFG ،+0%‬ن‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪28‬‬

‫ج‪ .‬د‪,‬ام ‪ " FG‬ز از ‪ 
9‬ا ‪ 3‬در ا
 ‪ e‬ان اﺵر ﺵ ‪3 U %‬د ا‪ .‬ﺥ‪U‬ه را ‪Y‬‬
‫‪ ،3‬و د‪,‬ام را ا‪l‬ح ‪.T‬‬
‫دو‪F‬‬
‫د ا 

‫‪ &&3 * + ,‬‬

‫‪5‬ر‪#‬‬

‫‪H * + ,‬ﯾ ‪ 
0, * + ,‬‬

‫دﯾ‪ !O‬ر*‬
‫‪2‬د‪P‬ر‬

‫
‪ . F‬ا‪+‬‬

‫___________________‬
‫‪ (' &,8‬و ‪8‬ح ری( ﻥ‪60‬ر‬
‫_____________________‬
‫‪ e1‬از ‪$[$ w%‬ع ‪ ،" FG‬ﺥ‪$‬ب ا ‪3‬رد ‪A :‬رت ه ‪$ E 
% 3‬ﺥ* ا‪q #‬داز‪.#‬‬
‫@ @زم ا ‪G‬ح ر" ‪E‬ن ‪BE‬ز ‪ .3‬در وا>‚‪G ،‬ح‬
‫ه& ‪ 3‬ﺵوع ‪$‬ﺵ*
ﻝ ا" ‪ً $R ،3‬‬
‫@ ‪ 
9‬ﺥ*ر" دارد‪:‬‬
‫هن ‪U " FG‬ﻝ‪ F‬ا ‪ 3‬ﺥ‪$‬اه در ﻝ ‪%‬ن &‪G 8 .0‬ح ‪ً $R‬‬
‫‪$: .1‬ان ا اول‬
‫اﻝ‪ .P‬ز‪$:‬ان اول‬
‫ب‪ .‬ز ‪$:‬ان دوم‬
‫ج‪ .‬ز‪$:‬ان ‪$‬م‬
‫‪$: .2‬ان ا دوم‬
‫اﻝ‪ .P‬ز ‪$:‬ان اول‬
‫ب‪ .‬ز ‪$:‬ان دوم‬
‫ا‪ ,‬ا
ﺥ*ر را ‪$‬د در ‪f‬ﺥ‪ ،‬و ا‪ `% 3‬در ‪E‬ن ه‪+ ،‬ر ﺵ‪ F‬د‪,‬ام ه" ‪ " FG‬ﺥ‪$‬اه ﺵ‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫ا‪ L‬ب ج‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫)‪(2‬‬
‫ا‪ L‬ب‬

‫‪29‬‬

‫ا‪G ,‬ح ر" ‪ $,‬ا" ‪ " FG‬ﺵ‪$> O1 ،‬ا‪ " FG :‬ا" ‪E‬ن ه‪ #‬دق ا‪(& .‬ار ‪. $&9 #F‬‬
‫‪ 24 8‬ﺵ‚ در ‪$‬ﺵ*ره ا‪G‬ب ا‪ ;U :‬وا‪ ".‬در ه" *‪ P‬ﻝ ‪4%‬ار ﺵ ا‪ .‬ا
و[‚‬
‫‪ l‬ه& رخ ده ‪$.G " #+% 3‬ار دوو ‚ ‪F‬ﺵ‪ .‬ا
‪ 0‬ﺵ‪$‬د ا‪ 4‬ا‪+.‬س ‪3‬‬
‫ ‪ً *W‬‬
‫ ‪ ;U‬وا‪ ".‬دو ‪$: 9‬ان ر‪ Q‬دارد‪ 24 8 .‬را• د&‪ ،‬ر‪ U‬ا‪ *4 8 :‬ا  ﻝ ‬
‫‪l‬‬
‫@ ا
‪$% 24‬ا ﺵ از ‪ً 3‬‬
‫ ﺥ‪$‬ا‪ ،‬و ‪ 5‬ر ‪ #3 3‬و ‪ *3 e‬ا" ‪ q9‬ﺵ ﺵ‪ً $R .‬‬
‫ ‚ ‪$F‬دن ‪G‬ح ‪$‬ﺵ*ر ﺵ؛ ‪G R‬ح وا>‪ FU 23 ًR‬را ‪ 3‬ﺥ‪$‬اه ن ‪$1 3‬ﺵ‪ e‬ده‪.‬‬
‫د‪$J. LG 3 #‬ل ‪ " FG‬دوو ‚ و ‪1 ‚ ًّ3‬و" از ‪ 8‬ا‪ 8 2‬د* ا‪$‬ل ‪$4‬اﺥ ا‬
‫ه
‪ ;U‬در ‪$‬رد ‪$‬ﺵ*ر ه‪ #‬دق ا‪$.G 8 :‬ار از ‪ 8‬ا‪ 2‬ا*@ﻝ‪ ،‬اﻝ&‪ ،2W% "$‬ﺥ‪Q‬‬
‫@ ‪ e‬از ‪ 
9 8‬ا را ‪$%‬ان ‪ ،?, 1‬ا را‬
‫روا* وا‪1 ".‬و" ‪ .3‬و از ‪ً $R 3 0E‬‬
‫ا* ب ‪3‬د ‪ 3‬ا" ‪$J‬د‪%‬ن ا ‪ %‬ﺵ‪ .‬ا" ‪m‬ل‪ ،‬ا‪$ ,‬ﺵ*ر‪%‬ن در ‪$‬رد ‪%‬ر\ ‪$% ،4 E‬ا‬
‫ ‪U‬ﻝ; را ‪% ;%%‬ر ‪ .3 #5%‬ا‪ ,‬هف ا ‪%‬ن ‪
*7,‬دا*ن ا‪l‬ب ﺵ‪
*?, 1 ،‬ا
ا‪; 2‬‬
‫ا‪ .‬ا ا‪ ,‬هف ‪%‬ن ‪ –W‬از ‪ : 2 : e‬در ا ‪ LTl: e‬ا>*‪J‬د" ‪$:‬ان ‪ 2 :‬ا‪l‬ب ﺵ‪&E ،‬‬
‫ﺵ ‪ *A‬ﺵ ‪U‬ﻝ; را ‪ W%‬ا
‪:‬و
‪.3 #5%‬‬
‫ا‪0‬م‪ ،‬در ‪$‬ﺵ*ر  ‪ ،" FG‬ه‪$‬ار ﺥ‪$‬ب ا ‪$U 3‬ح ز ن را در ‪ 5‬داﺵ* ﺵ‪ .‬ا‪ ,‬در‬
‫ ز‪$:‬ا ‪$.G‬ار ‪%‬ن ا?ود‪E ،‬ن را ‪ #3‬اه ‪ %‬از ‪$:‬ان ا ﺵد ا – در هن ‪$G‬ر ‪ 3‬‬
‫‪$ 8‬ع ‪ % #3‬از ‪ O‬اش ا*ا‪ :‬ا‪ .‬ا ‪
4‬ا ه&م ‪$‬ﺵ*
در ‪ 3‬در ‪$‬رد ‪E‬ن ‪:? ;U‬‬
‫‪+‬ر" ‪9‬ه ا" ‪
*7,‬دار‪ ،‬و ﺥ‪$‬اه ‪ e‬از ‪ " *4‬ا ‪E‬ن ‪ .3 3%‬در ا
‪$‬رت‪G ،‬ح‬
‫وار ‪%‬ن را ز&" ‪ % 3‬ا
‪ 3% `%‬در ‪E‬ن ﻝ‪W‬ظ ﺵ‪$‬د‪.‬‬
‫‪N/‬ﺹ&‬
‫‪ E? " FG‬ه‪A #‬دن ‪9‬ه در ‪,‬و ه ‪ " 1‬ﺵ‪F‬ه ه‪$A7 8 .‬م ا ا‪9 & 3 +‬ن‬
‫‪,‬وه ﺵ‪7 .‬ه‪ #‬رج در ‪5 8‬م ‪ " FG‬در ‪FG‬ت اس و ا‪$‬اع >ار ‪ .,‬ه ‪% $A7‬‬
‫ااز ا" ا*ا‪ :‬ا؛ ‪ O 8‬ا*ا‪ % :‬از ا‪$‬ا‪ e:‬ا‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪30‬‬

‫ه& ‪ O 8 3‬را ا‪$‬اع اش ‪ ،#3 " #+%‬ا‪$4 2‬اﺥ* را ا*‪7‬د ‪9 ،#3‬ن ‪ 3‬ا‪$‬اع‬
‫دوو ‚ و ‪ ‚ ًّ3‬ﺵ‪ .‬ه‪ 
f‬و‪ ,‬ه" ذا‪ %‬را ‪3‬ر ‪9 ،#,‬ن ‪ 3‬ا‪ "€:‬ه ‪$‬ع اً ﺵ‪ F‬‬
‫ﺵ‪ ،‬و اً ا‪ "€:‬ا‪$‬اع د& ?ق داﺵ* ﺵ‪.‬‬
‫ه& ‪7 3‬ه‪ " #‬را ‪$ E‬ز‪@ ،#‬زم ا ‪ %‬روا‪$ – O Q‬ع ن ‪7‬ه‪ #‬را ‪ Y %‬ده‪7 .#‬ه‪#‬‬
‫دارا" ‪ ]U 8‬ا*اع در ‪ +4 ]U‬از ‪FG‬ت >ار ‪.,‬‬
‫_______‬

‫*ی‪ O‬ه‬
‫_______‬
‫اﻝ‪ .P‬در ه ‪ 8‬از ه" ز‪ ،‬واژ ه" را واژ ه" ا*ا‪ ،% :‬و واژ ه" ا*ﻝ‪ 8‬را واژ‬
‫ه" ‪ *3‬ا*ا‪.3 
& :‬‬
‫‪ .1‬ن ‪$G‬ل ا‪%‬ق را >م زد‪.‬‬
‫‪4 > " & .2‬ر" ﺥ‪$‬رد و م اش را ‪G‬ف ر" ‪%1‬ب ‪3‬د‪.‬‬
‫‪ .3‬دﺥ* ن ‪ 8‬د ‪$‬ان ﺥ‪$‬ﺵو ون رود‪.‬‬
‫‪ .4‬د‪0‬هام ?ا" ‪ 8‬ا‪!Q‬‬
‫‪ # .5‬ااز اﻥ‪%‬ر ‪3‬د‪.‬‬
‫‪ .6‬ز‪.+ : B +. " 0% 8 "9 ,‬‬
‫‪ 8 .7‬ﻥ‪R‬م ون ‪ .‬د دوام ‪E‬ورد‪.‬‬
‫‪ 7R 24 A% .8‬ا
ا ‪ #3 8 3‬در ر[ ‪ 9‬ا‪.‬‬
‫‪ .9‬ز‪ e‬ه ‪ 3 ,‬ﺥر `‪l‬ن ‪$ #B‬ر‪.‬‬
‫‪ .10‬در ل ه" ‪$3 ،%E‬ر ن ‪l4‬ت ‪+‬ر ‪$‬ا ﺥ‪$‬اه ﺵ‪.‬‬
‫ب‪ .‬در ‪$‬رد ه ‪ 8‬از ‪ O‬ه" ز‪ ،‬اﺵء را ‪$> LU‬ا‪
oU .3 " FG :‬ﺵ‪% " FG 3 $‬ن‬
‫دوو ‚ و ‪ ‚ ًّ3‬ا‪ ،‬ا‪ 2‬ا‪$‬ل ‪$4‬اﺥ* را ‪3‬ر ‪ *?,‬ا‪ ،‬و ‪E‬ن ا ذا‪ %‬ا‪ .‬ا" ا‪G‬ن‬
‫*‪$% ،‬ا اﺵء ه ‪ 8‬از ‪$.‬ز ه را ‪ LU‬ا ‪ B‬ذا‪.3 " FG %‬‬
‫‪ .1‬اﻝ‪ +F‬‬
‫‪ .2‬ﻝ‪$‬ازم ﺥ&‬
‫‪ .3‬ا*رات‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪31‬‬

‫‪$3 .4‬ره‬
‫‪2B .5‬‬
‫ج‪ .‬د‪,‬ام ه ‪ 8‬از ‪7 :$0‬ه‪ #‬ز را ر‪) .3 #‬ﺥ در ‪ ]U 8‬ا*اع ه‪ *+‬و ‪ €R‬در ‪$U‬ح‬
‫ *‪ P‬ا‪
oU (.‬ﺵ‪ 3 $‬در ‪$‬رت ﻝوم ‪7‬ه را ا?ود ا‪.‬‬
‫‪E .1‬ب‪ ، ،‬ا‪+3‬ن‪ ، 
،‬د" ا‪E ، 
3 +3‬ه

‫‪ .2‬دو‪ ،"* ،‬ﺥ‪ ،e$‬ه‪4‬ر‪ ، : ،‬روا‪ Q‬ا‪+‬‬
‫‪ .3‬ا?‪ ،2U*+ ،‬رگ‪, ،‬د‪ A ،‬ر‪$: ،‬د"‬
‫‪ .4‬درﺥ*ن گ ر‪3 ،#3 ،‬ج‪ ،w> 2, ،‬ه‪$ ،•$‬ط‬
‫‪ .5‬ا>‪3 ،F% ،, ،‬ل‬
‫‪ .6‬ﺥ‪E ،#‬رزو‪ ،L: ، 5?. ،‬ﺵﺥ‬
‫د‪ .‬ه ‪ 8‬از ه" ز & >‪5 +‬م ‪ " FG‬در ‪$. 8‬ز ا‪7 .‬ه‪$ #‬رد ا*‪7‬د " …ﻝ‪ P‬را‬
‫ ‪ ،3 Y‬روا‪$ – O Q‬ع ن ‪ AE‬را ر‪ #‬و ‪ %4‬را ذ‪ 3 3 3‬روا‪ Q‬را روﺵ
 ‪.3‬‬
‫‪ 5 
*A" .1‬ا" ‪ 3‬در ‪$‬رد ا‪+‬ن ﺥ‪G‬م ر ا
ا ‪$ 3‬ع ﺵ ‪ 2‬دو اد *‬
‫ا‪> 3 +3 ،‬ض ده‪ ،‬و ‪> 3 +3‬ض ‪9] ".,‬رﻝ ﻝَ;‪*+ ،‬ره از اِﻝ"[‬
‫‪ ..." .2‬را ه" د‪*0‬ل اس ‪3 G‬دن ‪, + 8‬م ه" * ‪3‬ر ‪ 3 ،3‬ه ‪8‬‬
‫@ ا" ه‬
‫ ‪*+‬م ‪ `%‬در ‪… 9 8‬ﻝ‪ 1 A " 7‬از ‪.‬ﻝ* ‪.‬ﻝ د& ا‪ً $R ) .‬‬
‫ …ﻝ‪ A% 7‬دو ‪.‬ﻝ ‪
4‬ا‪ (.‬را ه" ‪E‬ﻝ‪$‬گ ا
‪ ،*+ 
9‬ز ‪1‬را *ه" ?‪4‬‬
‫& ا‪:lG‬ت در ‪`* AE‬ه ‪ *$1‬ا – ‪$U #,‬ح وﻝ*ژ‪ ] ".‬ر‪,‬ت ‪$‬دن‪،‬‬
‫ه‪$‬ش ‪ :$J‬و ﺵ [‬
‫‪ 
*+ " .3‬ار‪F%‬ط ن و[‪. R‬ل ار‪(, #+,‬ﺵ* اش ‪ Q$%‬ر‪ *+‬ه" ‪> +.‬ار ‬
‫ﺵ‪$‬د‪ .‬ر‪ *+‬ه ا‪:lG‬ت ‪ +.‬ورود" را ‪ O1‬از ﺥ‪ FJ: 8W% " %‬ا" ‪ "+3‬از ‪ M‬‬
‫‪% l‬م ‪$.‬اس ‪ 
9‬ر‪ *+‬ه دار‪...‬‬
‫&‪A‬ار" ‪ً *W .3‬‬
‫"ه& ‪ 3‬در ز‪: ,‬د" از ‪ 5?.‬ن د ‪9 ،#,‬ه ﺥ * از ‪ fE‬‬
‫ر‪*+‬ه" ‪$% +.‬ا ارا‪ T‬ده ز ‪1‬ا ‪ ... .#3‬د‪E‬ور" ‪9‬ه ‪ 2m‬ﺵر ‪
7%‬ه‬
‫ ا اﺵ ص " ‪1‬ر‪ w‬ه ه& ‪*+‬م ‪ WU‬از ‪1‬دازش ا ‪? + 3‬ا‪ %‬از >‬
‫ه" ر‪*+‬ه" ‪ +.‬ا‪E .‬ﺵ‪4‬ر ا ‪ " 5?. #*+ 3‬د&" در ‪3‬ر ﺵ‪ .‬ا ‪E‬‬
‫?‪ Q‬داﺵ*
‪ #*+ 8‬ا[? ‪ ?3 %‬ا؟‬
‫" ‪+‬ر" از روان ﻝ‪3 2‬د ا ‪l: 3‬و ‪ #*+‬ر‪*+‬ه د ‪ #3‬دو ‪ #*+‬د& ه‪#‬‬
‫و‪$‬د دارد‪ %$3 " 5?. 4 .‬ت ا‪ 3 ،‬ا‪:lG‬ت را ا" ز ه" ز ‪ ،%$3 ً*F+‬در‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪32‬‬

‫‪ 9 .‬د> ‪A& ،‬ار" ‪ .3‬د&" ‪ " 5?.‬ت ا‪ 3 ،‬در ‪E‬ن ا‪:lG‬ت ا" دور‬
‫ه" ‪+‬ر ‪ ،% @$G‬و ‪E % + 9‬ﺥ ‪A& ،:‬ار" ﺵ‪] ".$‬ه" ‪ ، 
*l,‬روا‪،‬‬
‫وا‪ e‬دوم[‬
‫‪" .4‬دو >‪J 2: #+‬اق ا‪ #‬ز ن ?* ا‪ 3 ،‬هدو ‪$: " 1‬ب ‪3‬دن ﺵ‪4 .‬‬
‫ا‪JW‬ر‪ ",‬ا و د&" اﺥّذ"‪.‬‬
‫"ه‪ 
f‬رو" ه‪ #‬ر?* ‪$%‬ان ن ‪$‬عا‪JW‬ر‪A %",‬د‪ Q$% 3 AE :‬ااره"‬
‫>‪ 2. $‬ﺵ‪$‬؛ ‪ Q? 3 AE‬ﺥ‪$> G‬ن [ا‪JW‬ر و د& >‪$‬ا
‚ ا‪JW‬ر‬
‫‪ $>B‬ﺵد ﺵ‪$‬؛ و ا‪JW‬ره ‪ 3‬ه ‪R‬ر" ‪$+W 0‬ب ﺵ‪R – $‬‬

‫و‪ Q‬ﺵن ‪ 0‬ا‪ A 9 ،‬ا‪JW‬ر‪ ",‬ﺵ و ‪E 9‬ن‪ $%] ".‬س ‪ .‬ﺵ‪ ،j‬ا* ب‬
‫و ‪[ ‰1‬‬
‫‪+ .‬ر" از دا& ه دروس را ‪3 " #+%‬؛ دا‪$0‬ن در ‪ 2JW% G‬دروس ‪ R‬را در ز ‬
‫ه" *‪(& P‬را‪ .‬ا" ‪ 
R%‬ا
درس ه‪ ،‬دا& ‪ 23‬دور را ‪5 .3 " #+% %@$‬م ‪#+%‬‬
‫" ز را – ‪ 3‬در ‪ .‬در ‪ 8‬دا& ‪ F*R‬ا‪:‬ل ﺵ‪$‬د – ‪$> LU‬ا‪ " FG :‬ارز ‪) .3‬‬
‫ا
‪5‬م را ‪5‬م دا& ﺥ‪$‬د &
‪(.3‬‬

‫هه‬

‫زن ه" ﺥر و ادت‬

‫ه‬

‫‪9‬‬

‫درام‬

‫?ا‪"$+‬‬

‫ا&‪+‬‬

‫‪E‬ﻝ‬

‫ ‪$‬‬

‫‪$‬‬

‫‪R%‬ت ?‪4‬‬

‫ ‪U‬ﻝ‪R‬ت ا‪$q‬ﻝ‬
‫ا*ﻝ‬
‫@‪ 
%‬‬
‫رو‬

‫‪$:‬م ا‪+‬‬

‫‪$:‬م ‪RFG‬‬

‫ا‪+‬ن ﺵ‬

‫اﺥ*ﺵ‬

‫ا>*‪J‬د‬

‫ز‪ +‬ﺵ‬

‫‪$ E‬زش‬

‫ﺵ‬

‫`ا?‬

‫‪$:‬م ‪%$q 3‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪33‬‬

‫‪%‬ر\‬

‫ز 
ﺵ‬

‫?‪ 7+‬‬

‫ر[ت‬

‫‪$:‬م ‬

‫?‪8‬‬

‫ادن‬

‫روا‬

‫ ‪ R‬ﺵ‬
‫و‪$. 8 .‬ز " ‪U‬ﻝ‪ %R‬را ‪E 3‬ن ‪E‬ﺵ دار ) ﺥ‪$‬اه ‪$‬ز( در ‪ ،& 5‬و د‪,‬ام ﺥ‬
‫‪ " FG‬ﺥ ‪7‬ه‪E " 1 #‬ن را ر‪ .3 #‬در ز ﺥ ‪$.‬ز ه" ‪A1
4‬د ﺵ ا‪:‬‬
‫‪ .1‬ه‪0‬ر" ه" روا‬
‫‪,  .2‬ار" ه‬
‫‪, " . 8 .3‬ه ‪$‬ر" ‪Y‬‬
‫‪ .4‬ا‪#T‬‬
‫‪ .5‬ر ه" ار‪GF%‬‬
‫‪ .6‬ذرات را‪%‬‬
‫‪ .7‬ژاه" اد‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪34‬‬

‫‪3‬‬
‫ر‬

‫________________‬
‫ ر ا  م را
ن ‪( .‬ن در '&‪ $% $‬د ‪ ،‬ه را ان ‬
‫ه ذه داﻥ‪ 
 /‬ر ﻥه ' ن از ‪ * ( 
+,‬ه )‪ .‬ر 
 ‪ 1‬‬
‫‪34‬ا ا‪ 2‬ه ( ‪ ./‬در رد ه د‪ 9‬و ﻥ‪ ً3/‬اﻥ‪ - 56‬ﻥ
 دو ن – ﻥ ز (اﻥ 
‬
‫ﻥار ‪ 
 .‬ﻥ= اﻥ 
<  ) ( * * ا ‪ /‬دود‪ .‬ا ا@?> ه رد ا‪3‬د‪ 9‬‬
‫ اﻥ‪*3‬ا و ‪ 9 A‬اﻥ‪ .‬ر 
 ‪ 1‬ه 
( ( *ه ار‪ 9‬دارﻥ و ( ار‪
,‬‬
‫د< ه دارﻥ‪ B .‬ر ا
*اره '‪ 5 3‬ه‪
.3/‬ا ا‪ E‬واﺽ‪(  
 C‬ا ر ا‪2‬‬
‫‪%‬ر ارز‪ 5‬ه‪I<
،3/‬ار 

‪ 5 
 ?G/ H‬ﺡ‪ $‬ﻥ ﻥ<ه
ﻥاز ‪.‬‬

‫_______________‬

‫رده ‬
‫_______________‬
‫ﻥ‪ /J‬ا‪  E‬اﻥ زه م را رو‪ . 2‬د ز‪ 9‬م 
را )‪ 3H‬ا‬
‫ اﻥ 
ﻥ‪5‬ﻥ ه واﺽ‪ C‬و )‪E‬ر از )ن ﻥ ‪1‬م‪ 
 ،‬ه
ون ‪H‬ﻥ ار‪ . 9‬ا ‪,‬ل ‬
‫‪ 93/1 $ L‬م ‪ – 9 1‬از ‪ ?5M‬در‪3H‬ن‪ 9*H ،‬ه‪ ،‬و @ ‪ – 9‬را در 
‪ .‬در ‪2E5 ، 3'L 4N‬‬
‫ا ‪
&J‬اﻥ ‪ M‬و ا‪&3%‬د از ‪? ?5M‬م اﻥ‪/‬ﻥ اﻥ‪ ،‬ا در رد ‪5‬ل ﻥ‪5‬ﻥ ه ﻥرو‪2‬‬
‫ ﻥ ‪PM‬ا' رواﻥ‪ L‬در ?م اﻥ‪/‬ﻥ (ان ‪ 2O5N‬ﻥ‪.‬‬
‫ اﻥ ا‪ 2‬وﺽ را در د‪1‬ام ا‪3‬ﻥاردن ﻥ‪L‬ن ده ‪:‬‬

‫م‬

‫م‬

‫* * * * * ‪* *a * *b * * *c‬‬

‫* * * * * * *‪* * *a b * * * c‬‬

‫در د‪1‬ام ‪ ،R( 5‬زه م اﻥ‪ SJ .‬داﻥ ‪ c‬در م ‪ ،T1‬ا دررد ‪b a‬‬
‫‪ 2O5N‬ﻥ ‪/‬؛ ا‪ 2‬ه‪5‬ن وﺽ‪ V‬د‪ U‬در ' 
ا‪ .‬در د‪1‬ام ‪ 5‬را‪ ،‬زه رو‪ 2‬و د‪ X %‬اﻥ‪.‬‬
‫‪ SJ‬ﻥ  داﻥ ‪ c‬در م ‪ E?
،T1‬ه‪ 2 A5‬داﻥ ‪ b‬ﻥ * ‪ ،T1‬ا ‪ a‬ﻥ‪ .T1 5‬ارد‬
‫رو ﻥ ‪ c‬را ﻥ‪5‬ﻥ ه "رادا‪ "+L" "5‬ﻥ ‪) Z5‬ﻥ را ﻥ‪) /J‬ز ‪ .‬در وا‪،V%‬‬
‫ه< از  ‪H‬اه از واژ‪ 9‬ارا‪ G‬ده ‪ ،‬ا@?> 
اﻥ‪ L‬ن 
ﻥ‪5‬ﻥ ه ﻥ )ن )@ز ‬
‫ – ا‪%‬ل \‪ $‬ه ﻥ "‪ ] 1 , 3JH‬ا‪ ".‬از ه‪ .M 2 5‬ا ا‪" 2‬ر" در ارد‬
‫ﻥرو ﻥ ‪ b a‬در ﺡاﻝ ز م ‪%‬ار ‪ 1‬ﻥ‪ ،‬ر‪ L1‬ﻥ ‪
.3/‬ا &‪ 1 5‬در رد ا‪E‬‬
‫) ا‪ 2‬ارد ﻥ * در  ‪ 
، H T1‬ر ﻥ ز دار ؛ ‪Z‬زم ا )زن ﺹ‪
4‬ا ‪6‬‬
‫در ا‪ +, 2‬ارا‪ G‬د‪ 2 (  .‬ر را ` ﻥ‪.‬‬
‫ 
‪ M4 H‬د‪ 9‬اﻥ  م ه‪ *1‬ﻥ‪ 5‬اﻥ زه ﺹ?> و ‪ 3J‬دا‪
.
3‬ا \ل‪ ،‬در ‪ ,‬‬
‫رﻥ‪ b‬ه‪ ،‬ﻥرﻥ‪ T‬در ز ن خ و زرد ‪%‬ار ‪ 1‬د‪ ،‬و ?م ﻥ ‪<( /‬ﻥ )ن را ‪ . 
+,‬ﻥ‪5‬‬
‫اﻥ )ن را ‪+‬ﻝ ‪M‬ا ‪  9‬ن خ و زرد 
اﻥ ‪( ،‬ا در ا‪ 2‬ﺹرت رﻥ‪ b‬ه ه ‪H‬اه 
د ‬
‫در ز ن خ و ﻥرﻥ‪% T‬ار ‪ 1‬ﻥ‪ .‬در ز‪ /‬ار‪1‬ﻥ *م ه ?ﻝ 
ﻥم او‪ ?1‬در ز‬
‫ ن ‪ 1‬هن و ‪M‬ﻥران ‪%‬ار ‪ 1‬ﻥ؛ ا‪M 2‬د ه ?و' ‪ $‬دارد و ﻥ ‪ 1‬هن '‪ *33‬اﻥ‪T‬م ده‪ ،‬و ه‬
‫ژ‪ U‬دارد و اﻥ ﻥ ‪M‬ﻥران ‪3JH .‬ﻥ ‪%‬ار ﻥ ‪ /‬در ا‪ T‬ا‪/ 2‬ﻝ ﻥ= را ﺡ‪ $‬‬
‫) ر ز ه ﺹ? دارﻥ – 
دا‪ . H – 
3‬ﻥ‪  3E‬ا‪ 2‬ا در ' زه ‬
‫م در‪ M‬از د‪ %‬و‪M‬د دارد‪ .‬و ر 
 ‪  5‬د‪ 3L
%‬دا‪. 
3‬‬
‫رد دوم ‪ ،‬رو‪ 2‬ﻥ‪5‬دن روا
‪ d‬ن ه ا‪ .‬ه واﺡ ه و ‪H‬د
‪ 9/‬ﻥ ‪3/‬؛ ه ‬
‫‪ E‬ا از ا‪ 9‬ه ‪ 
d‬ه را ‪ $ EL‬ده‪ 
 .‬ا‪ T‬د ه در ‪ 
+,‬ه ‪ -BM‬ﻥع 

‫ه ‪M‬ر ﻥ‪ .‬ا ارط ن ه از ا‪ 
+, 2‬ه 'ا رود‪ .‬رد م ه ‪1‬و‪ 9‬ﻥ‪5‬دن‬
‫ ‪ 
L  
+,‬ه‪.‬در 
‪ H‬ارد‪ ،‬ﻥ
 خ‪ ،‬ا ء و ه ه‪L‬ن ادرا‪I U‬ﻥ‪.‬‬
‫‪ 
5‬د‪ 5? X %‬اﻥ ه ن *ه‪ ،‬ا خ رﻥ‪ b‬را 
 ‪ .‬ا ا@?> &د‪ X‬‬
‫م و و‪ 1h‬ه ‪) U3L‬ﻥ ‪L $ 
% 5 +3/‬ه‪ 9‬ﻥ ‪3/‬؛ و ‪Z‬زم ا )ﻥ را 
وا‪ N‬ه ‪ 5‬در

‫ از ` داﻥ ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪36‬‬

‫م دو را در ﻥ=
< ‪ .‬ا‪% 1‬ار 
ا‪ 2‬م را 
ا ‪ /‬ﺽ ‪ C‬ده 
( ا اﻥ‪ 56‬‬
‫اﻥ ار‪ 9‬؟ ر ? ‪B‬؟ ( ؟ خ ؟ ا ﺹ' ﻥ‪5‬ده ا
*اره دوﻝ اﻥ و '‪ d+‬م‬
‫دﻥ ا از دوﻝ ارا‪ G‬ده‪ .‬ﻥ‪5‬ﻥ ه ﺡ‪ ،+ +‬ﻥ دوﻝ ا‪Z‬ت ‪ ،943‬را ﻥ‪ 5‬اﻥ 
ار‪SJL 9‬‬

‫ ‪ 

.‬ز 
ﻥ اﻥ‪*3‬ا ﺽ ‪ C‬ده  م دو 
‪ /‬ا ا‪],‬ق د ‪L‬و وﺽ‪% V‬اﻥ ‪2‬‬
‫ 
ا ‪ ،M‬ا‪M‬ا )ن ‪%‬اﻥ ‪ 2‬و ﺡ‪ k‬از وﻥان اش در 
ا 
ﻥ وه ‪H‬ر‪ M‬را دارا‪ .‬ه از ا‪2‬‬
‫?‪5‬ت ا‪3‬ﻝ  را
ن  
ا ' ( ‪ 3/‬ا‪3‬ات دوﻝ ه ﺽورت دارﻥ؛ ه از )ﻥ‬
‫ ﻥ از زﻥ‪Z, 9 T‬ﻥ ا م دو را 
&د‪ X‬وا‪ %‬اش 
‪%‬ار ‪ .‬ا‪ 1‬ا‪ 2‬زﻥ‪9 T‬‬
‫ﺽ 
– ا‪ SJ 1‬ه ﻥ را در ﻥ 
‪) -‬ﻥ<‪ 9‬م دو را ﻥ * ﺡ‪ ً3+ +‬ﻥ‪J‬اه '‪2E5 . 5‬‬
‫ا ‪
/‬زد ا‪ 2‬واژ‪ 9‬را و
` 
ﻥ‪ 
 4‬ر 
د‪ ،‬ا در ا‪ 2‬ﺡﻝ او &ر ‪ 5‬از‬
‫)ﻥ‪ 
A‬ز 
ن راﻥ ‪H‬اه دا‪ .‬و ا‪) 1‬ن ‪ SJ‬ه ﻥ را 
اﻥ‪ ،‬ن 
او ا‪E‬ن ‬
‫ده  م ‪ M‬را ﻥ * 'ا (‪) b‬ورد‪.‬‬
‫اﻥ 
ا ﺡ&ل ه ‪ 
M‬ه ‪ 
،5%‬ﻥ ارز‪ 5‬ا‪ .‬ا‪ 
 ? 
% 2‬ا‪E‬ن ‬
‫ده دا ' ن را ‪3/1‬ش ده ‪ ،‬و از ا‪'L3‬ت د< دن 
‪ . M 9‬ا ا‪ NH 2‬را ه دارد ‬
‫ م را 
ن ا‪ 9‬ا ‪ b1‬ﺡﺹ‪ $‬؛ 
ون ﺡ&ل ' رو از ‪* ( 
+,‬ه ‬
‫م ﺡ‪ ً3+ +‬ﻥ‪L‬ﻥ< )ﻥ‪ .‬ا‪ NH 2‬ه ه‪ /‬ا'اد ‪) ?3J‬ن م را 
ر 
ﻥ‪ ،‬ا‪ 9‬ه ‪+ 5‬‬
‫‪3‬و از ﺡز‪5 9‬ل )ن دا‪ .
3‬ر 
 ‪  5‬در 
ا 
ا‪NH 2‬ات ا‪. 
25‬‬
‫ 
)‪E‬ر دن ارط م 
د< ه ‪( 5‬ن داﻥ ه زﻥ‪) ، $5 T‬ن م‬
‫را 
&اق ه` ‪.  +‬‬
‫'ض  ه ‪ @ J‬را 
رو )‪I<
M‬ارد و )ن را 
ان )‪ 5/T 2H‬اش 
ﻥ‪I1 `5‬ارد‪.‬‬
‫) ا‪ 5/T 2‬اﺙ ه ا؟ 
‪ 2 ( 
 1 H‬ا؛ د<ان ه 
ه‪5‬ن ﺡّت ‪1‬‬
‫ ا‪N‬ر ﻥ ‪ ./‬در ا‪ T‬م ا'‪ 
X‬ا‪ 2‬ا ( ( *ه را ان &اق ه داﻥ‪ ./‬و ا‪2‬‬
‫‪/‬ﻝ ﺹ'ً رد ز ﻥ ‪ ./‬ﺡ ن ا‪ 2‬ه اد ‪H‬اه د ا‪ 2‬اﺙ ﻥ‪5‬ﻥ )‪E‬ر و اﻥ‪E‬ر‬
‫ﻥ‪ I‬از ه ا‪ ،‬و ‪+3‬ان اش ‪H‬اه ‪ 1‬ا‪ 2‬اﺙ )‪E‬را و 
د ه ﻥ ‪' X, ./‬وﻥ‪L‬ﻥن‬
‫ا‪T 2‬دﻝ '‪
 23‬ا ه ا ه دو ‪,‬ف
‪3‬اﻥ 
 )ن ا'‪ 5 . X‬ه( ‬
‫اﻥ‪*3‬ا ‪ ،‬و زﻥ‪ 9 T‬د< ه ‪) 5‬ن م را 
&د‪ X‬اش ﻥ ده دراز 
‪ ،‬اه‪ 5‬‬
‫ ا'*ون  د‪ 23' .‬ه‪) L 5‬ن ﻥ ‪ -/‬در رد ه‪ ،‬دم دزﻥ ‪ 9‬اﻥ‪ -‬ا‬
‫ﺡ‪] 3‬ش 
ا '‪ 23‬ﻥ * اﻥ را 
' رو‪ 2‬از م رد ﻥ= 
ﻥ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪37‬‬

‫رد م ‪' ،‬اه ﻥ‪5‬دن
ن ‪]H‬ﺹ ا از &د‪ X‬م ا‪ .‬ا‪ 1‬ه را 
ن ه‬
‫ 
اﻥ ‪ 34‬ه‪ 5‬ا‪],‬ت 
ط 
‪ +,‬ه  از ( *ه ه‪) ،3/‬ﻥ<‪ 9‬در‪H‬اه ' ا‪ 2‬‬
‫ه اﻥ ﺡو ا‪],‬ت 'اواﻥ 
‪
.‬ا \ل‪ ،‬ان ‪ 1‬ه‪ 5‬رف ?م اﻥ‪/‬ﻥ و ?م‬
‫ا‪ 
+, 
53M‬م اﻥن 
ط اﻥ‪ .‬ر 
ارا‪
 G‬ن ‪ &3J‬از ا‪ E‬ه ﺡو‬
‫( ‪<
  5 
،/‬ﻥ ن را = ﻥ< دار ‪H  .‬ب‪ ' ،‬ن از &د‪ X‬‬
‫م را '‪L‬د‪ ، 9‬و ان ه‪ ،‬ﻥ‪E‬ت ? ‪ ،‬و ذات را ارا‪ G‬ده‪ .‬م 
‪ ,H‬اﻥ‪T‬م ا‪ 2‬و‪ k‬‬
‫ارز‪ 5‬ا‪ ،‬ﺡ‪ 3‬در ارد – ﻥ اﻥن –  از ` داﻥ م ﻥ‪L‬ﻥ< ( ‪ +,‬ا از‬
‫( *ه‪.‬‬
‫‪]H‬ﺹ‪ ،‬رد ه ‪ 
 95‬ا‪% 2‬ار اﻥ‪ X % (1 :‬زه م 

ن ره ‪6‬‬
‫در ‪& +,‬د‪) X‬ن؛ ‪ 2 (2‬روا
‪ d‬ن م و د< ه ‪L' (3‬دن '‪ 3‬از &د‪ X‬‬
‫م دار ‪ .‬در
‪3H ،
`J‬ر ر را 
ر ‪H‬اه د‪ ،‬و 
‪%‬ا 
ر د ‬
‫وا‪ M‬ا‪ 2‬رده 
) ‪H‬اه ‪.‬‬

‫___________‬

‫ا ‬
‫___________‬
‫(ا 
ا ا دن  
راﺡ‪ 
3‬واژ‪ 9‬ﻥ ا‪ M‬ﻥ‪ E‬؟ < واژ‪ 9‬ﻥ ه 
ه‪= 2 5‬ر‬
‫ﻥ ‪3/‬؟ ‪H‬ب‪M ،‬اب ه
? ا و ه ‪ . H‬واژ‪ 9‬ﻥ 
ا وع ‪ >  T3/M‬ا‪ .‬ا واژ‪9‬‬
‫ﻥ ه ‪N‬ف 
واژ‪1‬ن اﻥ‪) .‬ﻥ ا@?> ( *
` از ‪3‬ادف ه واژ‪ 9‬را ارا‪ G‬ﻥ‪ 5‬ده‪ ،‬و 
ﻥرت ‪$‬‬
‫ز  ‪Z‬زم 
ا در'‪ 23‬م واژ‪ 9‬را رو‪
. 2‬ا  واژ‪Z Z5 9‬زم ا از واژ‪ 9‬ﻥ‬
‫'ا رو ‪.‬‬
‫ 
ا ‪+‬ﺹ ‪ ،?3J‬اﻥاع ‪ ?3J‬از ر > اﻥ‪ ،‬و ﻥ=م ه ‪H‬ص‪ ،‬ﻥ رﺽ ت ز‪، /‬‬
‫ا@?> ‪ 9‬ه ‪
&&J‬ا واژ‪1‬ن ن دارﻥ‪ .‬ا ‪ XN‬داﻥن ` ‪ 9%‬را ‪ SJL‬د‪ 9‬اﻥ 

‫ر ارا‪ G‬ر ‪+ M‬ﺹ م )‪ .‬ا‪% 2‬ا در در ز
ن ‪ 9‬اﻥ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪38‬‬

‫ا ‬
‫‪ BM $ 
 .1‬و 'رق 
‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻥ ‪ ? H‬و ‪4 ? H V‬ود 
‪.‬‬
‫‪ 
 .3‬و‪ 1h‬ه ذا &د‪ X‬م را
ن دارد‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻥ دور 
‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻥ ‪ $‬واژ‪1‬ن ? @ ﺽور 
‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻥ 

ﻥ ‪ 9 A ،‬ا‪3‬ر 
‪.‬‬

‫‪ BM $‬و 'رق 
دن‬
‫‪ BM $ 
 (1‬و 'رق 
‪
.‬ا ' ا‪ ] ،9% 2‬اﻥن را در ﻥ=
< ‪:‬‬
‫"اﻥ‪/‬ن ﺡ اﻥ ا ‪  M ."$%‬ا‪ 2‬دو
‪ `J‬دارد‪ .‬واژ‪" 9‬ﺡ ان" ‪ +,‬و ‪ V‬ا ‬
‫اﻥ‪/‬ن 
)ن ?‪ X‬دارد‪ .‬ا‪ 2‬اﻥ‪/‬ن را 
ان ﻥ از ‪
! BM‬ان ‪ . 
+,‬واژ‪،"$%" 9‬‬
‫ و‪ 1h‬را ‪  SJL‬اﻥن را از د< اﻥاع ا‪ *53 BM 2‬زد‪ .‬ا‪ `J
2‬از را‬
‫'رق ‪H‬اﻥ‪  -‬ن اﻥ‪/‬ن و د< ﺡ اﻥت 'ق ﻥ‪ 
.‬ﻥرت ان 'رق را در واژ‪ 9‬واﺡ‪،‬‬
‫ﻥ "‪
"$%‬ن د‪ ،‬ا ه‪ L 5‬و‪'  k‬رق‪' ،‬ق ﻥدن ن م و د< اﻥاع ا‪ BM B .‬ﻥ‬
‫ﻥم ‪H‬ﻥاد‪H 
 5 1‬ﻥاد‪ 9‬ا ار‪ 9‬دارد 
ان ?‪ X‬دار؛ و 'رق ﻥ ﻥم ‪ 5 5‬را از‬
‫د< ا‪H 6‬ﻥاد‪ 9‬ن ‪ 
 . *53‬ا‪3H 2‬ر را ‪ BM d‬و 'رق ﻥ‪.‬‬
‫‪5‬ل ‪ NJ X, 2‬از ا‪
،9% 2‬ن ﻥ‪E‬دن ‪ BM‬ا‪ .‬و ﻥ‪L‬ﻥ ‪5‬ل ا‪ 2‬ﺡ‪I‬ف ‪ ،BM‬ر 
د‬
‫واژ‪1‬ﻥ ﻥ " )ن ا " 
‪ ]\ .‬ا‪) Lُ " ?5M 1‬ن ا ‪H‬د 
" را 
ان در‬
‫ﻥ=
< ‪ BM ،‬در )ن ‪+‬د ا‪ .‬ا‪ 1‬ﻥاﻥ ُ‪ ،/ ( L‬ا‪ 2‬در رد ‪) BM‬ن ه { ( * 
‪ 5‬ﻥ‪5‬‬
‫‪ ) .1‬از ‪ b BM‬ه‪ ،‬از ‪ $1‬ه‪ ،‬ﻥ اُدو?‪ 2‬ا؟‬
‫‪ BM‬ﻥ * ﻥ 'رق‪Z ،‬زم ﻥ ‪ /‬در ?‪
5‬ن د‪ .‬ا‪ 1‬ا ‪ $‬را و ? ﻥ‪  ?+‬ر ‪ M‬ﺡ‪$5‬‬
‫و ﻥ‪ BM ،  &J $+‬در ‪%‬ﻝ> " و ? ﻥ‪  ?+‬ر"
ن ‪ 9‬ا‪  .‬از ازدواج ‬
‫اﻥ ( ‪@) 2‬ز د " ازدواج د و زن )ن ا ‪ ،"...‬ا‪ BM $ 2‬ا‪
،‬‬
‫و‪M‬د در )ن از رت ")ن ا " ا‪3‬د‪ .
9 9‬زا ‪ 1‬ازدواج ﻥ را
‪  N‬ن ‬
‫د و زن ا‪ .‬ه<  را   ‪ ` 1‬ا ا@?> از &ر ا‪3‬د‪ 9‬‬
‫ ‪ 25" 1 ]\ ،‬دن"‪ ،‬اﻥ‪T‬م دادن 'ﻝ ‪= 
3‬ر 
د ر ا"‪ .‬ز 
ن ‪,‬ق
‪ /‬ر 
ا‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪39‬‬

‫‪ SJL‬دن ‪ BM‬در ا‪ 3H‬ر  ‪I1‬ارد‪
.‬ا ‪Z ،BM 2‬زم ا 
دﻥل ﻝ ه در 
<د‬
‫ را‪ +, 
VM‬و ‪ V‬ا‪.‬‬
‫(ا ‪ SJL‬دن ‪ BM‬اه‪ 5‬دارد؟ دﻝ ‪ $‬ﻥ‪ /J‬ا‪ 2‬ا داﻥ‪ BM 23/‬در ‪& S JL‬د‪ X‬م 

‫ ‪ BM . 5‬ا‪],‬ت
‪ /‬ر 
 ‪ ]\ . $+3‬ا‪ 1‬ﻥاﻥ '?ر‪ * ( 2  ،/ ( 2‬‬
‫ اﻥ 
‪ <
5‬ا‪ 2‬ا '?ر‪ 2‬ﻥ ‪ E‬ا‪3‬ﻝ ا‪ 
.‬ه‪ ،X, 2 5‬رت اﻥ‪/‬ن ﺡ ان‬
‫ا‪1 ،‬ﻥ  را در رد‪ 9‬ا ز‪% 3H /‬ار ده‪ ،‬و ا‪],‬ت و را 
ﺹرت ‪ $+3 &3J‬‬
‫ – ا‪M E‬دات زﻥ‪ 9‬ا ه‪ ، 3/‬ا‪ E‬ا ه‪ ، 3/‬ا‪
E‬ا
‪ +‬و ﻝ \‪ $‬ﻥ ز ه ‪ &JL‬دار و‬
‫اﻝ}‪' .‬ض 
‪J‬اه ‪ $‬ا را  ‪) BM .‬ن ( ‪/‬؟ ) ` ا‪ 231 ]\ :‬ﺡ‪+ +‬؟ ‬
‫و‪ 3 &J 1h‬ا‪ 231 
 :‬ﺡ‪+ +‬؟ ا‪ /M ( E‬را 
‪ ، *1‬وت ا‪T‬د ‪ &J .‬را‬
‫در ﻥ=
<  ه‪ *1‬دروغ ﻥ‪ ،1 5‬ا ﺹ' 
ا‪ ,H 2‬ه‪ *1‬دﻝ ? 
ا دروغ ‪ 231‬ﻥا‪ 3‬ا‪.‬‬
‫و ا‪ 
1‬ﻥ‪ V‬اش 
ه‪ *1‬در دروغ ‪ 1‬درﻥ‪ b‬ﻥ‪ . 5‬ا‪ 1‬ﺹا‪ %‬را از ‪ ` BM‬ه 
اﻥ ‪) ،‬ﻥ<‪
9‬‬
‫( ‪ &J 2‬را ﺹدق 
ﺡ‪/‬ب )ور ؛ ا‪) 1‬ن را از ‪ BM‬ات 
اﻥ ‪ ،‬او را 
ﺹا‪5 %‬ر ‪.‬‬

‫ﻥ ‪ ? H‬و ‪ V‬و ﻥ ‪4 ? H‬ود‬
‫‪ (2‬ﻥ ‪ ? H‬و ‪4 ? H V‬ود 
‪ ? H  .‬و ‪ V‬ا‪ ،‬ا‪* ( 1‬ه را ‪ $‬د ‬
‫&اق م رد ﻥ= ﻥ ‪
.3/‬ا \ل‪" ،‬اﻥ‪/‬ن ﺡ اﻥ دو "‪ ? H ،‬و ‪ V‬ا‪ ،‬زا رت‬
‫ ف "ﺡ ان دو" ]و‪ 
9‬اﻥ‪/‬ن‪ ،‬ﻥ‪1‬ن را ﻥ * ‪ $‬د‪ .‬اﻥ ا‪ >?N 2‬را 
د‪1‬ام ز ﻥ‪L‬ن‬
‫ده ‪.‬‬

‫ان دو‬

‫ان‬

‫**********************‬

‫ن‬

‫‪4 ? H‬ود ‪ ? H‬و ‪
V‬دن ‪ ،‬دو > ‪63‬د ه‪ .3/‬ا ه دو 
را
‪  N‬ن م و &د‪ X‬اش‬
‫ 
 ‪1‬دﻥ‪ .‬هف از ‪& 2 ،‬د‪ X‬م ا‪&  .‬د‪ X‬در را ‪ 2‬ﻥ‪$ – E‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪40‬‬

‫&د‪ 35 3L
+‬از وا‪  – 
V%‬ﻥ ‪ ./‬ﻥ در 
ن ﻥ‪ +Z‬ا در ‪5‬ﻥ @ ‬
‫‪ 2‬را را‪ 9‬ده‪ 2 ،‬را را‪ 9‬ﻥ‪ 5‬ده‪.‬‬
‫ 
'‪\ 23‬ل ه ﻥ‪ €+‬اﻥ ﻥ‪L‬ن ده  ‪ ? H‬و ‪4 ? H V‬ود ا‪\ .‬ل ﻥ‪،€+‬‬
‫ﻥ‪5‬ﻥ ‪ &JL‬ا ﻥدر‪  3‬را ﺙ 
 ‪ .‬ا‪ 1‬اﻥ‪/‬ن را ﺡ ان دار  ‪ ،‬ا‪/ O‬‬
‫ه )
‪J‬ان( \ل ه ﻥ‪ €+‬ا‪ 2‬اﻥ‪ .‬از د<‪ ،‬ا‪ ? H 1‬و ‪\ ،
V‬ل ﻥ‪ €+‬رد‬
‫] در "داﻥ‪ / 9<L‬ا )ز ا ‬
‫ا 
م ?‪ X‬ﻥارد‪ ،‬ا در  ‪ً \ .T1‬‬
‫ر‪ U‬ده"‪ ،‬د
‪3‬ن \ل ﻥ‪ €+‬ا‪ .‬د
‪3‬ن ه ‪ /‬ا )ز ا ر‪ U‬ده‪ ،‬ا‬
‫داﻥ‪ 9<L‬ﻥ ‪ B ./‬ا‪ ? H 2‬و ‪ V‬ا؛ ‪5‬ل
` از ﺡّ دارد‪ .‬ا‪< " <
1‬ر ‪H‬د ‪9‬‬
‫و ‪ 9 A‬در @‪  I‬ا"‪ ،‬در رد <ره در @‪ 9% I‬ا ‪ 9 9 A‬اﻥ ( ان ‪1‬؟ <ر‬
‫ه ‪ 9%‬ا \ل ه ﻥ‪ 6+‬ه‪ 3/‬ﺙ 
  
‪%‬ر ' ‪ $‬ﻥ ‪/‬؛ ا‪? H 2‬‬
‫‪4‬ود ا‪.‬‬

‫ان دﯾار‬

‫ان‬

‫**********************‬

‫ا ه‬

‫اﻥ‪T‬م ا‪   M 
،E‬اﻥ ه ‪ ? H‬و ‪ V‬و ه ‪4 ? H‬ود 
‪' .‬ض  ‪ $3%‬را‬
‫‪H &J 23L‬رج از ‪ ?5‬ت ﻥ=  ‪ 
.‬ا‪ / 23L ، 2‬ه<م د'ع از ‪H‬د ﻥ * ‪$3%‬‬
‫‪/4‬ب د‪ ،‬ا ( ‪ 2‬ﻥ ‪ B ./‬ا‪ ? H 2‬و ‪ V‬ا‪ .‬ا در ‪ 2‬ﺡل ‪4 ? H‬ود ه ه‪./‬‬
‫'ض  
ز در ﺡ ‪ ?5 2‬ت ﻥ= 
‪H‬ﻥ‪/‬د ه‪N+5‬رش را
‪ .LE‬ا‪/4 $3% $5 2‬ب د‪،‬‬
‫ا ‪ X 
N‬ا‪ ، 2‬ا‪ $3% $5 2‬ﻥ ‪( ،/‬ن ﺡ ‪ ?5 2‬ت ﻥ= اﻥ‪T‬م ‪ 9‬ا‪ 
 B .‬ه دو‬
‫‪ X,‬اﻥاز ‪ NJ 9%‬؛ اﻥ ه‪*5‬ن ‪ ? H‬و ‪ V‬و ‪4 ? H‬ود 
‪ .‬ا‪ 2‬اﺡ‪53‬ل را اﻥ 

‫د‪1‬ام ز ﻥ‪ `5‬ده ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪41‬‬

‫"!‪% +‬رق‬

‫م‬

‫********* **** ***‬
‫ ` از ا‪% 
E‬ا د<
‚داز ‪I<
،‬ار در ا‪
T‬ا ‪%‬ر ‪. % 25‬‬

‫'ز ن &‪%‬‬
‫‪ BM‬و 'رق را در ه از ر ز ‪) . SJL‬ﻥ<‪ ? H )  2 9‬و ‪? H V‬‬
‫‪4‬ود ا‪ ،‬هدو؛ و \ل ه ﻥ‪ €+‬را

‪.‬‬
‫‪ ( ،/ ? .1‬در ر( دا‪ 2‬ا‪.‬‬
‫‪Z .2‬د‪I@ ،‬ا ا ﺡو ه‪.‬‬
‫‪ .3‬دزه د‪ 9‬ا‪
/‬ا ‪ 
? 
+‬ر‪.1*1‬‬
‫‪ ?% .4‬و ? ا 
ا ﻥ‪ 23‬ا  ان 
‪ 1 > M‬اﻥ‪.‬‬
‫‪M .5‬ﻥن ‪ ،‬ﺡ 

‪ Z‬و ‪  ] 
2‬ا‪.‬‬


ن و‪ 1h‬ه ذا‬
‫‪

 (3‬ﻥ< و‪ 1h‬ه ذا &د‪ X‬م 
‪& .‬د‪ X‬م ا@?> و‪ 1h‬ه ‪U3L‬‬

‪ /‬ر دارﻥ‪ H
.‬از ا‪ 2‬و‪ 1h‬ه ‪ 4N‬و 
‪ 
H‬د اﻥ‪( .‬ن در
‪% ƒ4‬ا ‪ 
+,‬د ‪،‬‬
‫اﺹ‪]N‬ح "ذا" 
 
د ا‪ :‬و‪ 
1h‬د‪ 2  ? ،‬و‪M‬د و‪ 1h‬ه د< ا‪
.‬ا‬
‫\ل‪ >?% ،‬ﺹا ‚` ‪H‬ﺹ ا‪T‬د ‪ B ،‬اﻥ ‪ >?%‬را ‪ R "  6‬پ" ‬
‫‪ .‬ا ﺹا " ‪ R‬پ" و‪ 4N 1h‬ا‪ .‬ا‪ 2‬ﺹا '‪&4 d+‬ل ‪M‬ﻥ رد اﺹ? ‪ >?%‬‬
‫ 
‪1‬دش در)وردن ‪H‬ن ا‪ .‬ا‪ 2‬رد ذا‪ /
،‬ر از د< ‪H‬ﺹ ه ‪ >?%‬را ﻥ * ‪: 2‬‬
‫(<ﻥ< ‚ ن اش‪ ،‬ار‪,‬ت اش 
‪H‬گ ه و هگ ه‪ ،‬و ﺡ‪ 3‬ﺹا ا‪T‬د ‪ .‬ا ‬
‫'ق ‪ ',  /‬ا‪ .‬ﺹا " ‪ R‬پ" رد ‪ >?%‬را ‪ 2‬ﻥ‪ 
. 5‬د
ور ‬
‫‪&+‬د ‪ 95‬از ‪L' ،‬دن ' ن از &د‪ X‬م ا‪ X, 23
.‬ﺡ&ل ا‪&+ 2‬د‪،‬‬
‫ ‪ d‬و‪ 1h‬ه ذا ا (ن درا‪ 2‬ﺹرت ﻥ و‪ 1h‬ه ‪H‬ﺹ را 
ا م
ن ‬
‫ ‪ E?
،‬ه‪ 2 A5‬و‪ 1h‬ه را
ن   
د و ‪ 1 2‬ه‪.3/‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪42‬‬

‫‪ 9%‬ذا 
دن و‪ 1h‬ه‪] ،‬و‪' 
9‬رق 
ا ‪ BM‬ه ﺹق ‪ b ]\ .‬ه 
( ‪BM‬‬
‫‪3/1‬د‪ X? 9‬دارﻥ‪ :‬ﺡ ان ه‪ ،3/‬ه‪5‬م ه‪ ،3/‬و ? د'ع ‪ &J‬ه‪ ،3/‬و اﻝ}‪ .‬ا 
ا ارا‪ G‬‬
‫ م‪
! ،‬ان 
‪ BM 23‬ا‪( ،‬ا ‪ ,‬ﺡ اﻥ ‪ 
،b‬د و ‪ 9 2‬از ا‪ 2‬ا‬
‫ ‪ b‬ه اﻥ 
اﻥ‪/‬ن ه 
ز ‪ ،‬از اﻥ‪/‬ن ه د'ع ‪.‬‬
‫‪ 9%‬ذا 
دن در رد 'رق ه ه< 
رن ) 
ا ‪ *5‬ﻥدن ن م و د<‬
‫اﻥاع ‪ `
،BM‬از را‪ 9‬و‪M‬د دا‪ .
3‬م اﻥن را در ﻥ=
< ‪] .‬و‪H 
9‬دورز‪،‬‬
‫ ن اﻥ‪/‬ن ه
‪ /‬ر از و‪ 1h‬ه ‪ U3L‬و ‪ 9 *53‬د< ه و‪M‬د دارد‪' :‬ور‪ ،‬ز 
ن‪،‬‬
‫‪/‬ت ا‪ ،53M‬اﻥ‪+3‬ل داﻥ` از ﻥ‪ 
?/‬ﻥ‪% ،
$/‬اﻥ ‪ ،2‬اﺹل ا‪ ،%]H‬ا‪ 9 A ,‬ا ﻥ اﻥ‪+3‬م‬
‫ & ن‪ ،‬خ ‪ ،,‬دا‪ 
*P 23‬اﻥاز‪ 9‬و ‪ ،2 1 A‬و ‪ $E‬و ‪ .2 E* ' $5‬ا ﻝ ا‬
‫‪ $+ ،U3L‬ا‪ /
? $+ .‬ر از ا‪ 2‬و‪ 1h‬ه‪ -‬ا ﻥ ه‪) 5‬ﻥ – ا‪ 
.‬ﻥ= ﻥ‪ 5‬ر ‪$+‬‬
‫‪( SJ‬ان ر
‪ $E 
N‬و ‪ $5‬اش دا‪ $+ .
3‬را ‪%‬در زد ز 
ﻥ اﻥ‪*3‬ا و 'ور‬
‫ا‪T‬د ‪/ ،‬ت ا‪%  
53M‬ا و ‪%‬اﻥ ‪ 
2 2‬د ‪ ' ،‬را 
ﻥ‪ $/‬ه 
‪$+3‬‬
‫ ‪ ،‬و @ ‪' ،$+ .9‬ر‪ %‬ا 
‪* 23L‬ان ' در 
ر‪ 9‬اﻥ‪/‬ن را در ‪H‬د '‪L‬د‪ 9‬زد‪.‬‬
‫(ن در '&‪ 
+, $‬د ‪
،‬ا ‪ 2‬ا‪ E‬ام و‪ 1h‬ه ذا اﻥ ه { ‪ 9%‬را‪ 3‬و‪M‬د‬
‫ﻥارد‪ 2E5 .‬ا 
‪ ،3L
' >/‬ﻥ=ن در رد و‪ 1h‬ه ذا 
‪* ( H‬ه ‪2E5 . P‬‬
‫ا ‪ 2‬و‪ 1h‬ه ذا ‪ $‬ارد
‪
ƒ4‬اﻥ< * 
 دم 
ن ا'‪ X‬ﻥارﻥ‪ 9% .‬‬
‫ذا 
دن 
‪  
: 2‬ه )ﻥ‪  A‬داﻥ‪ 

،‬ر ‪ 23
 1‬داور ات‪ ،‬ا ‪2‬‬
‫و‪ 1h‬ه را  اﻥ 
‪ .2*1‬و راه‪ 5‬ا‪ $5 2‬ه‪5‬ن ﻥ‪ E‬ا در '&‪
: CL $% $‬‬
‫دﻥل و‪ 1h‬ه
<د 
‪ 2 23L‬را ارا‪ G‬ده‪ .‬در رد ا ء ‪ H‬د
‪ ` ،L‬ه و‬
‫‪/‬ت‪ 
،‬دﻥل رد ن
<د‪ .‬در رد ا ‪ ، ,‬ﻥ ‪1‬ﻥ ه ز‪ 3H /‬ﺹ‬
‫' *‪ 
،E‬دﻥل ‪ & &H‬ه ز 

<د ‪ $‬و ‪ 2‬و‪ 1h‬ه ‪ 4N‬اﻥ‪.‬‬

‫ا*)ب از ر دور‬
‫‪ (4‬ﻥ دور 
‪' .‬ض  ﻝ‪ E‬را را
‪ N‬ا ﺡ‪   %+‬ن ‪ SJ‬و‬
‫( * ﻝ )ن ا‪%
،‬ار 
‪ .‬از )ﻥ‪ T‬در ا‪ 2‬از واژ‪" 9‬ﻝ" ا‪3‬د‪ ،9 9‬م‬
‫ﻝ‪ E‬را 
 ‪H‬دش ﺽ ‪ C‬ده‪ .‬ا‪) M 
 2‬ﻥ‪ E‬ﺽ ‪ C‬ده ﻝ‪( 
 E‬‬
‫‪) ،‬ن را داﻥ‪' 3/‬ض ‪ 1‬د‪ 1  
.‬م (<ﻥ 
‪H‬دش 
ط ا‪ ،‬ا ﻥ‪ 1 5‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪43‬‬

‫)ن م (<ﻥ 
د< ه 
وا‪ 
 %‬ط ا‪ .‬ا‪ 2‬ر‪ M 
9‬ﻥ‪
5‬د‪ .‬ﻥ ا>‬
‫&ر دور دا‪1 9‬دد‪.‬‬

‫ه< از ‪3‬ادف ه ا‪3‬د‪  9‬ﻥ * ه‪/ 2 5‬ﻝ رخ ﻥ‪' .5‬ض ﻝ‪ E‬را را
‪ N‬ا‬
‫ﺡ‪   %+‬ن ‪ SJ‬و ( * دارا )ن ا‪%
،‬ار 
‪" .‬ﻝ" و "دارا"‬
‫‪3‬ادف ه‪3/‬؛ دو واژ‪3 9‬وت 
ا
ن واﺡ ه‪ B .3/‬از ‪ M‬ه ‪
 ،‬ز ه دور‬
‫ا‪
:‬ز ه م ‪

+‬ا ‪H‬دش ا‪53‬ل ‪ 9‬ا‪ .‬و ا‪ 1‬اﻥ‪/‬ن را ﺡ ان اﻥ‪/‬ﻥار ‬
‫= را و‪* ( 1h‬ه = 
اﻥ ‪ ،‬ﺡ‪ %5‬را وا` اﺡ‪+5‬ﻥ  
ز ه‪` $EL 2 5‬‬
‫ ‪ّ  ،‬‬
‫ )‪ .‬در ه‪ 5‬ا‪ 2‬ارد ?‪5‬ت ا‪3‬ﻝ ‪3‬ادف اﻥ‪.‬‬
‫دور 
دن اﻥ ﺹرت ه ‪ k‬ﻥ *
 
‪' .‬ض  ه را د  زن‬
‫دارد‪ .‬ا‪ T‬ر ا‪E‬ﻝ ﻥارد‪, .‬ه و زن ه ‪ *53‬ه‪ .3/‬ا ا‪J

1‬اه زن را ‪/‬‬
‫  ه دارد‪ M ،‬دور ‪H‬اه دا‪ .‬رو‪E‬د 
‪) 3‬ن ا ﻥ‪ /J‬را
‪N‬‬
‫ ازدواج را  ‪H B‚ :‬اه اﻥ‪ /‬ه ‪,‬ه و ه زن را در ‪%‬ﻝ> ا‪ 2‬را
‪ .  N‬‬
‫م ‪ $EL‬ﻥ ه را ]ﺡ= ‪ 9 H
.‬اﻥ اﺙ ه را در ‪%‬ﻝ> ﺙ  ‬
‫‪%‬ار ا در ‪
>,J‬اﻥ< *د‪) :‬ﻥ ه را در ‪%‬ﻝ> ‪ /01‬ز‪ .  %)-, %.‬ا‪ 
2‬‬
‫‪ 2E5‬ا 
‪ 23‬رو‪E‬د 
ا ه 
 ﻥ‪ ،‬ا ا‪) 1‬ن را ` ‪ 
 1‬ا‪ 
>%‬‬
‫‪ /01‬ز‪ %)-, %.‬را در ‪%‬ﻝ> وا` ‪ 
>,J‬ه ﻥ‪. E‬‬

‫ا*)ب از ‪.‬رات ‪%.2‬‬
‫‪ (5‬ﻥ ‪ $‬واژ‪1‬ن ? @ ﺽور 
‪ .‬در ‪%  ?,‬ن
‪ 3/‬ا ‪ $‬را " در‪
 E‬‬
‫ق " 
ا>"‬
‫ا>" ‪H‬اﻥﻥ‪ .‬ا‪ (1‬ا‪ 2‬رت ا ‪ $‬را ﺹ  ا ‪ 
H‬ﻥ ‪' ./‬ر ِ‬
‫?م  ا ‪ $‬از ( ﻥ و ‪ 4‬ا ا‪3‬د‪ 9‬ﻥ‪ ، 5‬ا
‪ /‬ر ﻥ وه ‪ 4‬د< ه‬
‫ه‪ 3/‬در ا ‪ $‬ا‪3‬د‪ 9‬ﻥ‪ 5‬ﻥ؛ )ﻥ‪H A‬اه 
اﻥ ا‪ 2‬ا ( ﻥ و ‪ 4‬ا در ا ‪$‬‬
‫ 
ر رود‪ 
.‬ان \ﻝ د<‪' ،‬ض  ه<م ' "'رق"‪) ،‬ن را 
ان
‪ LJ‬از ‬
‫' دم ‪ BM‬ﻥ‪ .‬ا‪( 5 2‬اﻥ 
' ‪ 5‬از ( ‪' 3/‬رق ﻥ‪ 
ً5 . 5‬از‬
‫ر ? ا‪3M‬ب د‪( ،‬ا داﻥ‪ 23/‬ا‪ ( * ( E‬ﻥ ‪ 
،/‬ﻥ‪) 1 5‬ن ( * ( ه‪
./‬‬
‫ه‪ 2 5‬دﻝ ‪ Z5 ?  $‬از ‪ 9%‬ذا 
دن ﻥ * ‪. NJ‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪44‬‬

‫ 
ا‪ 2‬ﺡل‪ H
،‬ه ذاˆ ? اﻥ و ﻝ‪I‬ا ‪Z‬زم ا در ن رات 
ر 
د‪I .‬ب‪ ،‬د‬
‫ا ازدواج ﻥ‪E‬د‪ 9‬ا‪ .‬ﻥ‪ ،‬م '‪ +‬ا‪H 6' .‬ﻝ‪ M ،‬ا ( * در )ن ﻥ ‪./‬‬
‫از ‪
T‬اﻥ  م ? ا؟ در 
‪ H‬ارد  ‪L‬ﻥ ﻥ} ز 
ﻥ ‪Z‬زم را 
 ده‪:‬‬
‫ﻥ @ ا‪ 
،%]H‬ارزش‪ ،‬و ﻥ‪+3‬رن‪ .‬در @ ب ( ‪ 2‬ﻥ} ه‪ 
،‬داور ‪H‬د را 
ر ‪ . 1‬ه {‬
‫‪ 9%‬را‪ 3‬و‪M‬د ﻥارد‪ .‬ا 
‪) 3‬ن ا 
‪ T3/M‬و‪ 1h‬ه ا‪@) 
T‬ز و '‪ d+‬و‪
3%‬‬
‫و‪ 1h‬ه ? ‪ T3/M  $3‬ن ‪ +‬ﻥ‪.
9‬‬

‫‪5‬ه
از ز‪0‬ن ‪ 
4
5 ،78.‬ا)ر‬
‫‪ (6‬ﻥ 

ﻥ ‪ 9 A ،‬ا‪3‬ر 
‪ .‬ا‪ 9% 2‬را اﻥ ‪" 9%‬وﺽح"
‪J‬اﻥ ‪.‬‬
‫‪&+‬د از ‪ ،‬رو‪ 2‬دن ' ن از م ا‪ B .‬وﺽح ز 
ﻥ 
ا
ن  

‫ر 
‪ ،‬ﺡا‪ $%‬ﻥ ‪ 35‬از م رد واﺽ‪3 .
C‬ﻥ ﻥرو ه

‪ `
/‬از‬
‫)ﻥ 
‪3‬ان )ﻥ را در ا‪ ' T‬د‪ .‬ا ا 
م‪ 1 A ،‬و ا‪3‬ر‪ V $EL 9‬اﻥ‪.‬‬
‫  
ا‪ ,H 2‬ﻥرو‪ 2‬ا ه { ر د‪
+ %‬ا ‪ SJL‬دن ‪ * ( 6‬در‬
‫ 
د ﻥ‪ 5‬ده‪' .‬ض 
?غ را ﺡ? ا از ر رواﻥ  در )ن ‪d 4 
SJ‬‬
‫ز‪1‬ر د‪ .‬ا (<ﻥ اﻥ
< ‪ d 4 
&J‬ز‪1‬ر ‪ 9‬ﻥ؟ ) ز‪1‬ر 
‬
‫‪I‬ش ]ﻥ ‪ d 4‬ا‪ 53M‬ا‪  ،‬اﻥ ‪ $‬ر ن 
د‪1‬ه اﻥ‪+3‬د ه 
؟ ) د‪3‬‬
‫رت ه ‪ 3H‬ا‪ ،‬ﺡﻝ‪ 3‬ا ‪ ،,‬هدو؟ (ن ا‪ ` 2‬ه ﻥ‪L‬ن ده‪ ،‬واژ‪ 9‬‬
‫"ز‪1‬ر" ا‪ .‬رو‪ 2‬ﻥ ‪/ ( /‬ﻥ 
‪ +,‬دن ز‪1‬ر ?‪ ، 
 X‬و ( ‪/‬ﻥ‬
‫ﻥ؛ ا‪ +, 2‬زه دارد‪ .‬اﻝ‪H ،3‬د م ‪20‬غ ه زه ‪ 5‬دارد‪ ،‬ا ﻥ ‪‰/‬ﻝ را‬
‫ ‪ . 9 A‬ﻥ زه ` ﻥ  از زه م رد 
‪.‬‬
‫  ‪
9 A‬ان ‪ ,H‬ﻥرو‪ 2‬ا ز 
ﻥ اﻥ‪*3‬ا ' را 
ر ‪ 1‬د در‪) U‬ن از‬
‫ع ا‪3‬ا‪ U‬در‬
‫در‪H U‬د م دار ا‪ .‬ﻥ‪5‬ﻥ از ( ‪ 2‬ر ا‪ 2‬ا گ را اﻥ‪ِ N+‬‬
‫‪4‬ود  ‪ $EL .‬ا‪ 2‬ﻝ*وً ا 
م )ن ﻥ ‪ 
) ./‬ز  '?‪ /‬ﻥ= ا در 
ر‪ 9‬‬
‫ﺡ ت و ﺡ ت وا‪ 2 /‬اﻥ‪/‬ن اﻥ ا‪ 2‬را ] رو‪ 2‬ﻥ‪ ..5‬ا ‪ $EL‬ا‪ T‬ا‪2‬‬
‫ در ز  ‪
. 
 &&J‬ا ‪+‬ﺹ م‪ ،‬واژ‪1‬ن ا‪ 9 A  2‬از )ﻥ‬
‫ 
ر )‪ .‬ه‪ $EL 2 5‬در رد ر ' ﺡ‪+‬ق‪ ? ،‬و د< ﺡ ‪ N‬ه ‪ &&J‬ﻥ * رخ ده‪.‬‬
‫( ‪ 2‬ر اﻥ 
ا ‪&&J3‬ن ] رو‪ ،
2‬ا ا‪% 1‬ار 
 ‪H‬رج از ﺡ ‪) N‬ن‬
‫‪N S&J‬ح د‪) ،‬ﻥ<‪&+ 
 
9‬د م ﻥ ز دار 
ا 'د د ه ‪.
' $ 
%‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪45‬‬

‫ ا‪3‬ر 
ا‪ ,H 2‬ﻥرو‪ 2‬ا  د‪ X %‬م را 
 ﻥ‪ 5‬ده‪ E?
،‬ﺹ' ‪ L‬‬
‫‪N‬ح  
 اش ‪) .‬ه‪ b‬وف ‪" 1‬زﻥ‪ 1‬ر 
ر‪ 9‬ا" ‪ .‬ا‪ 2‬ا‪3‬ر‪9‬‬
‫ﻥ *‪ ،‬ﻥ ه ا‪3‬ر‪H 9‬ب د< & د‪ 9‬را 
ا اﻥ‪+3‬ل ?  اﻥ‪ 
L‬ر ‪ 1‬د‪.‬‬
‫اﻥ‪ L‬ا ﺽ ‪) C‬ن 
واژ‪1‬ن د‪ 2( 
X %‬را‪1‬اف ﻥ ز دارد‪ .‬ا 
ا ‪ 
،‬واژ‪1‬ن د‪X %‬‬
‫ﻥ ز دار ‪ .‬ا‪3‬ر‪ /
9‬ر ` ه را 
} ‪I1‬ارد‪ .‬زﻥ‪ 1‬د‪ ( 
+ %‬ﻥ‪ 4‬ﻥ 
ر‪ 9‬ا؟‬
‫ا‪ (  L 2‬ﺡ
‪ 
 d/‬؟ ) ا‪ 2‬ﺡ‪ + +‬ذا ﺡ ت ا ﺹ' (‪ L‬اﻥاز ا؟ ا‪3‬ر‪9‬‬
‫ه ا
*اره ارز‪
5‬ا اﻥ‪ L‬و ‪ <31‬ه‪ ،3/‬ا 
ر ﻥ‪.) 5‬‬
‫در ‪5T‬ع‪ 9% ` ،‬دارد‪:‬‬
‫‪ BM $ 
 .1‬و 'رق 
‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻥ ‪ ? H‬و ‪4 ? H V‬ود 
‪.‬‬
‫‪ 
 .3‬و‪ 1h‬ه ذا &د‪ X‬م را
ن دارد‪.‬‬
‫‪ .4‬ﻥ دور 
‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻥ ‪ $‬واژ‪1‬ن ? @ ﺽور 
‪.‬‬
‫‪ .6‬ﻥ 

ﻥ ‪ 9 A ،‬ا‪3‬ر 
‪.‬‬
‫ا‪% 2‬ا ا‪3‬ﻥارده ارز 
 ‪L‬د را 
 ده‪ .‬ه‪( – 2 A5‬ن در '&‪H 
$‬اه ‬
‫د‪ --‬ا‪% 2‬ا راه‪ 23H 5‬ر ﻥ * ه‪.3/‬‬

‫'ز ن &‪%‬‬
‫در ه از ر ز ‪) BM‬ا‪ 1‬و‪M‬د دارد( و 'رق را ‪) . SJL‬ﻥ<‪  SJL 9‬ام ‬
‫از ‪%‬ا ﻥ‪ 9 €+‬اﻥ )‪ 2E5‬ا
` از ‪ 9%‬ﻥ‪.(
9 €+‬‬

‫‪1 .1‬دﻥ ‪M‬اه ا در ه 
‪1‬دن )و‪ 3J‬د‪.‬‬
‫‪T .2‬ب ا ﻝس ‪ 9 *H‬ا‪.‬‬
‫‪) .3‬زاد ا‪  N‬ا در )ن دم )زاد ه‪.3/‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪46‬‬

‫‪ &J 3 .4‬ا واﻝ‪ 2‬اش زﻥ‪ 9‬ﻥ ‪.3/‬‬
‫‪P) .5‬ل ( * ا و‪I@ 3%‬ا ‪H‬د را ‪5‬م د 
‪ %‬ﻥ‪.‬‬
‫‪ ='4 .6‬ر ‪ /‬ا 
‪%‬ﻥﻥ ن ‪J 2 M d+‬ﻝ ا‪.‬‬
‫‪ &J / .7‬ا ه‪ L‬ر ﻥ ‪./‬‬
‫‪) .8‬زش ه< ا ‪ * ( /‬د ‪ 1‬د‬
‫‪ O, .9‬ﻥ 
ا د ‪ /‬ا‪.‬‬
‫‪J .10‬ر ان ‪ 4‬اﺡ‪/‬ت دم ‪ d‬واژ‪1‬ن ا‪.‬‬

‫____________‬

‫‪ :)-‬ر‬
‫____________‬
‫ر از )‪5‬ن ﻥزل ﻥ‪ 5‬ﻥ‪ .‬ه { ‪3‬ب ‪ 
N3/‬ه ﻥ ‪ $ /‬ه‪  5‬ﺹ‪H .
C 4‬د 

‫ر ‪H‬د را
‪/‬ز ‪
.‬ا ا‪ E‬ر

 ‪% X 
N‬ا ` ‪ ،
31‬ﻥ ز روال ه 
ا‬
‫ < ه‪ 
– 3/‬رو 
ا ‪ 23H‬ر
‪. L‬‬
‫از ` ‪  ، 9%‬اول از ه‪ 5‬اﻥ‪ .‬ا‪3
1‬اﻥ ‪ BM‬و 'ر‪ ، 

%‬در ‪5T‬ع ﻥ ‪? H‬‬
‫و ‪ 
V‬و ﻥ ‪4 ? H‬ود‪ ،‬و و‪ 1h‬ه ذا &د‪ X‬م را
ن ‪ ،‬اﻥ ] ‪ 
2O5N‬‬
‫ ن 
‪% %‬ا را ﻥ * ارﺽ ‪H‬اه د‪ .‬اﻥ )ن ‪%‬ا د< را )زن ه ‪ 3L‬ن 
اﻥ ‪ 

.‬ا‪،2‬‬
‫ﻥ‪1 2 3/J‬م 
ا  م‪ BM 23' ،‬ا‪) .‬ﻥ<‪ 
9‬دﻥل 'ر‪<
%‬د و‪ 1h‬ه ذا &د‪X‬‬
‫ را
ن و )ﻥ را از د< اﻥاع )ن ‪1 *53 BM‬داﻥ‪ .‬در ن‪
،‬ا )زن دو 
ر‪  9‬ن‪،‬‬
‫ 
دﻥل \ل ه ﻥ‪<
€+‬د‪ ،‬و ا‪ 5,‬ن ﺡﺹ‪   $‬ن دور‪ ،? ،‬ﻥرو‪ 2‬ﻥ ‪ ./‬ا‪M‬ز‪ 9‬ده ‬
‫‪%‬ر &‪ 
 $‬ه از ا‪1 2‬م ه
‚داز ‪ 
91) .‬ا‪5‬ل ا‪ 2‬روش 
 رد ‪H SJL‬اه دا‪.H‬‬

‫ ; *<‬
‫ه<  را ا 
اع  ‪* ( ،‬ه  )&د‪) X‬ن م( را ه‪<5‬و‪ ،  9‬و )ﻥ را در‬
‫‪ 
$ 
+‬د< ( *ه ‪%‬ار ده ‪ /+ .‬و ‪ ،? 
+‬ذات اﻥ‪ L‬ن ه‪ .3/‬ه ‪ 
 T‬ﻥ ‪X‬‬
‫ داز‪ ،‬ه‪5‬ار‪ > 9‬ا 
‚ " ‪—X‬در ‪( $ 
+‬؟" در ‪' ،‬رق 
ا‪ } ` 2‬‬
‫ده‪' .‬رق م رد ﻥ= را از د< اﻥاع ه‪5‬ن ‪ *53 BM‬زد‪ .‬ا ه< ‪ BM‬را ﻥا‪3‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪47‬‬

‫ 
‪ ،‬ﻥ‪ 5‬داﻥ 
( ‪ *5‬را ‪N‬ح ‪' .‬ض  ‪H‬اه =‪1‬ن را  ‪
.‬ا ا‪ 2‬ر‬
‫?ت ن از ‪ 
+,‬را داﻥ 
ر ‪  1‬م را در ‪ -BM 
+,‬ﻥع ‪%‬ار ده ‪:‬‬

‫‪+‬وف )(ن‬

‫‪-%‬ن‬

‫‪,‬ان‬

‫"م‬

‫ﺡل داﻥ  ن 
ا‪ 2‬ﺹرت ‪H‬اه 
د‪T' " :‬ن ‪k‬ف ) ن ا ‪ "----‬و 
ا‪2‬‬
‫ > )د‪ 9‬ا ‪H M‬ﻝ را  ‪' ،‬رق را

‪ .‬داﻥ 
 ن '‪T‬ن ه و ‪M‬م ه و ﻝ ان ه‬
‫'ق
<‪I‬ار ‪ 
B ،‬دﻥل و‪ 1h‬ه ﻥ ‪ $E‬و رد ‪1‬د 

‪ 23‬و‪ M‬از ‪ B‬ا‪*5 2‬ﻥ‬
‫ 
)‪.‬‬
‫ن ' ﻥ‪ /‬را‪1 .‬ه‬
‫ 
‪ ,H‬دا‪  
3‬در اﻥ‪J3‬ب ‪% ،BM‬ار ا ه را  ‪ ،‬و ﻥ واژ‪ِ 1‬‬
‫ واژ‪ 9‬واﺡ‪ ،‬دو م ‪3‬وت را
ن ‪
 B .‬ا )ن دو م 
دو ‪3‬وت ﻥ ز دار ‪،‬‬
‫ ‪ BM‬ه ‪3‬و دارﻥ‪
.‬ا \ل‪ ،‬واژ‪<
" 9‬ﻥ<" اﻥ 
 ‪ ,‬ا‪],‬ق د‪ :‬اﺡ‪/‬س‬
‫‪ 'E‬ر'‪ V‬ﻥ‪L‬ﻥ ن ‪H‬د و ( * د< – ‪ M ،&J‬ا ‪M‬ﻥ د<‪ .‬ه‪ 2 A5‬ا‪ 2‬واژ‪ 9‬اﻥ‬

ﻥ< ا‪ N‬ا‪&3%‬د 
‪( .‬ن 
اد رل ر‪ ،B‬در وﺽ  دار‪ ،‬ر‪1‬ان از ‪&4‬ل‬
‫رن
<ﻥ ﻥ‪ .‬ا‪&+ 1‬دن از
<ﻥ< اول 
‪) ،‬ﻥ<‪ />? BM 
X?3 9‬ا‪ ،‬و 
در‬
‫‪ 
$ 
+‬د< ا‪% ,‬ار ‪ 1‬د‪ .‬ا‪= 1‬رن دوم
<ﻥ< 
‪) ،‬ﻥ<‪) BM 9‬ن اﻥ ‪,‬ا@‬
‫ا )‪A‬د 
 در )ن 
 ن
<ﻥ< و د< ا‪ d‬ا‪&3%‬د 'ق
<‪I‬ار ‪.‬‬
‫ه<  واژ‪ 
9‬ﻥ‪ 4‬ا‪3‬ر ا‪53‬ل د ﻥ * ه‪5‬ن ﻥ‪ 3E‬را 
در ﻥ= دا‪ .‬ا‪3‬ر‪ 9‬ﻥ ً‬
‫ از ‪ BM‬را 
( *ه از ‪ BM‬د< ا‪5‬ل ‪
.‬ا \ل‪ ،‬ﻝ‪ EL‬واﺡ ﻥ= ا‪ ،‬ا‬
‫واژ‪" 9‬ﻝ‪ 
"EL‬ﻥ‪ 4‬ا‪3‬ر 
ا ﺹ ‪1‬و‪ 9‬ه @ ﻥ= ﻥ * ا‪53‬ل د 
‪) 
+,‬ن‬
‫ه دارﻥ‪ :‬ﻥ ﻝ‪ EL‬ر(<ن‪ ،‬ﻝ‪E
EL‬ران‪ ،‬و @ ‪ .9‬ا‪ +B E
1‬را (ن  ( ‪2‬‬
‫ا‪3‬ر‪ 9‬ه را ﻥ * در 
‪ 1‬د‪ ،‬ﻥ‪ 5‬اﻥ )ن را از ‪ BM‬وا! ه ﻥ‪
% C‬اﻥ ‪ .‬در ﺡ‪
،+ +‬ا ا‪ 2‬م‬
‫ا‪3‬ر د< ﻥ‪ 5‬اﻥ ‪ /M‬را ذ ‪ ،‬زا ﻥ‪ 5‬اﻥ ه‪ 5‬ا‪3‬را را از واژ‪ 9‬ﻝ‪ 9
EL‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪48‬‬

‫‪ 1‬ﻥ `
 ‪ .‬ا ﻥ ز ﻥ ‪ /‬ه‪ 5‬ر 
ده ا‪3‬ر را ﻥ * در ‪&+ . $‬د از‬
‫ ارا‪ 4  G‬اﻝ?= )را( م ا‪.‬‬
‫ه< اﻥ‪J3‬ب ‪ > CN 
BM‬اﻥ‪*3‬اع را درﻥ=
< ‪( .‬ن ‪T' ، 31‬ن اﻥ از ‪BM‬‬
‫‪E‬ف '‪ 
,‬ن 
‪ .‬ا ‪k‬ف ) ن ‪ 5/%‬از ﻝازم )‚*‪H‬ﻥ ا‪H ،‬د ﻥ ا
*ار ا‪H ،‬د‬
‫ﻥ از ا ‪ .
 L
 3H‬ه از ا‪ 2‬واژ‪1‬ن اﻥ‪*3‬ا از واژ‪ ?% 9‬ن ه‪ ،3/‬و ‪93/1‬‬
‫‪T' B‬ن داﻥ‪( ./‬ا ‪4‬ود ‪2‬‬
‫ و ‪ V‬از ( *ه را ` ده‪ .‬ه از )ن ه را ان ‪ِ M‬‬
‫)ﻥ‪E ،‬ف '‪ 
,‬ن را اﻥ‪J3‬ب ؟ 
ان ﻥ‪5‬ﻥ ا د<‪
! ،‬ان را 
ان ‪ِ BM‬ف اﻥن‬
‫اﻥ‪J3‬ب  ‪ ،‬ا ا‪4 2‬ود ‪ /M 2‬ﻥ ‪  /‬ان 
‪ .*1‬اﻥ‪/‬ن ه‪ 9 2 A5‬دار‪3/ ،‬ﻥار و از‬
‫ﻥ‪ 3/J‬ن )‪5‬ت ه( ا‪( .‬ا ‪ BM‬و ‪
! ، V‬ان را 
‪ *1‬؟ در هدو ا‪ 2‬ارد } در‬
‫ا‪ 2‬ﻥ‪ 3E‬ﻥ‪ 3‬ا  

ﻥ< و‪ 1h‬ه ذا ا 
‪ .‬ا‪ 1‬ﻝازم )‚*‪H‬ﻥ را 
ان ‪BM‬‬
‫'‪T‬ن 
 ‪) ، *1‬ﻥ<‪' 9‬رق ن 
‪ $‬ا‪ 2‬ا‪],‬ت 
د '‪T‬ن از ﻝازم )‚*‪H‬ﻥ ا 
ر‬
‫ﻥ ن )‪ .‬ا‪ 2‬و‪ 1h‬ذا '‪T‬ن ا‪ B ،‬اﻥ )ن را در ‪ BM‬ﻥ * درج ‪ .‬از د<‪،‬‬
‫ه اﻥ‪/‬ن 
د< ﻥ‪ 3/J‬ن‪3/ ،‬ﻥاران‪ 9 ،‬داران 
اﻥاز‪ 9‬ه اﻥ‪/‬ن 
‪ $‬ﺡ اﻥت ا‬
‫ﻥ ‪ B ./‬ا‪&+ 1‬دن ﻥ‪ '52‬ز‪ /‬س ‪ &&J‬ﻥ‪ ،‬ﻥ ز ﻥ ‪) /‬ن د< ه ه را ﻥ * ذ‬
‫ ‪ ,H 
.‬دا‪ L*1  
3‬ا‪&+ .‬د از ا‪ 2‬ا ا‪],‬ت ن از م‬
‫را '‪ 
d+‬ذ و‪ 1h‬ه 
د '‪L‬د‪ 9‬ز ‪.‬‬

‫ ; =رق‬
‫ه< 
دﻥل 'رق  ‪1‬د‪ 
،‬ا‪ 2‬ﻥ‪  3E‬را 
‪ ,H‬دا ا‪ 2‬ا 'رق 
 ن‬
‫&د‪ X‬م رد و د< اﻥاع )ن ‪I<
*5 BM‬ارد‪' .‬رق 
و‪ 1h‬ا از م را ذ ‬
‫ه‪& 5‬د‪ X‬م وا‪) M‬ن‪ ،‬و ا‪ 6‬د< اﻥاع '‪) %‬ﻥ؛ ا‪ 2‬ا ‪   2 56‬ﻥ ‪? H‬‬
‫‪4‬ود 
و ﻥ ‪ ? H‬و ‪ .(2 9%) V‬ا‪ 2‬و‪ 
1h‬ذا و ا 
‪ 2E5 .‬ا
‪3‬اﻥ  ن ه‪ 5‬‬
‫&د‪ X‬م و‪ 1h‬ه ‪ /
U3L‬ر

‪ ،‬ا ﻥ ه‪) 5‬ﻥ را ذ ‪ < ،‬ا‪ E‬ه‪
<5‬ا‬
‫‪ *5‬ﻥدن ن )ن م از د< اﻥاع ذ‪) $‬ن ‪ BM‬ﺽور 
‪
.‬ز ه ‪
B ،
L*1 
 ،‬‬
‫دﻥل و‪ 1h‬ه ذا
<د )‪.(3 9%‬‬
‫ه< ا‪5‬ل ‪ ,H 

،2 9%‬دا‪ 
3‬اﺡ‪53‬ل دارد 
ارد ز ور دا‪' . 
3‬ض‬
‫  ‪H‬اه ‪ 8,‬را  ‪ .‬وت ‪ 95‬ه 
د< ‪5T‬ت ‪E/‬ﻥ در ‪) 5M‬ﻥ‪B .‬‬
‫ 
ه‪ 5‬ا را 
‪%‬ر '
*رگ ه‪/4  3/‬ب ﻥ ‪ ،$‬و ا‪( ? H 2‬‬
‫را ﻥ‪ V‬د‪E) .‬ر ا ‪ 1000 
?4‬ﻥ ‪  5M‬رو‪/4 U 3‬ب د‪ ،‬در ﺡﻝ ‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪49‬‬

‫]ن 
‪ ? 2‬ن ﻥ ‪ 
 5M‬وﺽح  ا‪ .‬ا ن ‪*
U‬رگ و  (‬
‫ه { ‪' dH‬ﺹ‪ $‬د‪ + %‬و‪M‬د ﻥارد‪ .‬ا ا‪ 1‬د‪ 2O5N + %‬ﻥ ( ارد را &اق م 
اﻥ ‪<( ،‬ﻥ‬
‫ 
اﻥ  ن 
(‪+‬ر ‪4‬ود و ‪
V‬؟ ا‪ 2‬ال ‪ J‬دو ‪ Z‬دارد‪ .‬ا‪ 1‬ﻥ ز 

‫زه د‪ ]\ ، 
X %‬ه< 
دﻥل ر ن 
اق ﻥ= ‪ ،$‬در ﺡل ‪h‬وه` ا‪&3%‬د ه‪، 3/‬‬
‫ 
 ر د‪
+ %‬ا ‪ 5M‬وﺽ‪ ، V‬و را ‪ &&J‬ز ‪ .‬ا ا‪ 
1‬دﻥل د‪ &&J %‬ﻥ ‪،‬‬
‫ اﻥ را ﺹ' ‪E/ V5T‬ﻥ
*رگ  ‪ .‬واژ‪*
" 9‬رگ" 
رو ‪ ? 2‬ﻥ را‬
‫‪ $‬و رو‪ 1000 3‬ﻥ را ﻥ‪ V‬د‪ ،‬و ‪ V5T‬ه

‪ 2‬را ﻥرو‪I1 %
2‬ارد‪ B .‬ا‪
 2‬‬
‫‪56‬ن ‪3‬رف م ‪H‬اﻥ‪ ،‬و ‪ $‬ﻥاﺡ ‪ 5‬در زه‪ ،5 .‬اﻥ‪=3‬ر دار  

‫رو‪ 2‬دن زه م ‪ ، 5‬ا ﻥ‪ 5‬اﻥ از اﻥ‪=3‬ر دا‪ 
3‬ا 
م ذا )ن م‬
‫را زا‪. $‬‬
‫ه< ‪ 3 9%‬را 
ر 
‪ >?N ،‬د< را ﻥ * 
در ﻥ= دا‪( .‬ن د ‪ ،‬و‪1h‬‬
‫ذا‪ 
،‬د ا و د< و‪ 1h‬ه &د‪ X‬م را ﻥ * ‪ E . 2‬از اهاف ‪2 ( 2 ،‬‬
‫و‪ 1h‬ه ا‪ .‬ا ‪  M‬م 
ا ‪+‬ﺹ م‪ ،‬ه‪ > L 5‬ﻥ ‪  /‬ﻥ= ه ?‪5‬‬
‫را د‪ . $ H‬اﻥ )ب را &  ‪3H‬ر ‪) 5‬ن ‪ H2O‬ا‪ ،‬زا ا‪3H 2‬ر ‪ 5‬‬
‫
‪ /‬ر از د< ‪H‬اص د< )ب را ﻥ * ‪( ، 2‬ن وف ا ‪*M‬و ?ت ‪ 5‬در)‪9‬‬
‫ا‪ .‬ا > ﻥ ‪ /‬اﻥ‪/‬ن را ﺡ اﻥ  دارا
*رگ ‪ 2‬و ‪ *P 2 9 A‬ا— ‪(1‬‬
‫‪
*P $E‬د‪ 9‬ا 
 ان ‪H‬دورز داد‪ 9‬ا‪ .‬در ا‪ 2‬رد ‪ $EL‬ا‪ 2‬ا را
‪  N‬ن ‪ *P‬و‬
‫‪ $+‬ن (ان ?م ﻥد‪ 9‬ا؛ ﻥ= ه ‪M‬د @ ‪ N%‬و ﻥ‪ $‬اﻥ؛ و ا‪ 2‬وﺽ‪ V‬د‪ $ H‬دن )ﻥ در‬
‫ را ﻥ> زد‪ 9% B .‬ذا 
دن 
ارز 
د‪' :‬رق 

ﻥ< ذا ‪ 2‬و‪ 1h‬ه‬
‫‪.
9 3H‬‬
‫د‪ $ H‬دن ا‪],‬ت
‪
ƒ4‬اﻥ< * در ﻥ *‪ 
،‬دﻝ ? ‪ ، 
L‬ا‪ 
H 9‬ﻥ ‪ ./‬ه ‪ ،‬و ‬
‫ 
)ﻥ ده ‪( ،‬ر( 
را 
ا اﻥ‪ L‬و
‪ . 2 ƒ4‬در ﺡﻝ ا‪) 9‬ل‪ ،‬ا‪( 2‬ر(ب 

‪,‬ف‬
‫ 
‪1 
،‬ﻥ ا ﺹﺡن ﻥ=ات رض در رد ﺽع
‪3‬اﻥ 
ا ‪,‬ح ا‪Z3‬ل ه‪L‬ن از ه ‬
‫واﺡ ا‪3‬د‪ – 9‬و 
ا‪ > 2‬ﺡف ه را 
‪ .5‬ه‪ L 5‬ﻥ‪ 5‬اﻥ 
( ‪ ', 
2‬ا د 
‪ ،‬ا‬
‫ا‪ 2‬ه' ا 
 ﻥ= دا‪ 2E5 ،]\ .‬ا ‪ 
+3 2‬ا'‪/‬د‪ 1‬رواﻥ از اﺽ‪N‬اب ب‬
‫‪ 9‬ﻥ د‪ ،‬ا ا‪ 2‬ﻥ= ا
‪
ƒ4‬اﻥ< * در رد ? ﻥ‪H‬د)‪ 91‬ا'‪/‬د‪ 1‬ا‪ .‬ا‪% 1‬ار 


‫ ا‪ 2‬ﺽع 
رواﻥ‪ E  ƒ4
L‬ﻥ= ﻥ‪H‬د)‪ 91‬ا‪ 
،‬ا'‪/‬د‪ 1‬را در ‪%‬ﻝ ‬
‫
‪3‬اﻥ 
 )ن 
ا'‪ d ]\ ، 
X‬اﺡ‪/‬ت )‪1‬هﻥ ا‪ 2‬رﺽ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪50‬‬

‫وار‪ 1 %‬د ﻥ)‪G‬‬
‫‪ B‬از ا‪ BM E‬و 'رق را '‪1 ، 3‬م ﻥ ن )زدن ا‪ 
.‬ا‪ 5,‬ن ﺡﺹ‪  $‬‬
‫دور ﻥ ‪ ? ،/‬ﻥ ‪ <) /‬ا‪H E‬د م ? 
(‪ ،‬و ا‪ E‬از ز 
ﻥ ‪ ،9 A ،‬ا‪3‬ر 
‪9‬‬
‫ﻥ‪ 1 5‬د‪\  
.‬ل ه ﻥ‪ 
، . 

€+‬دﻥل ( *ه 
 در م ‪ ،T1‬ا 


‫ ‪ 9 V‬اﻥ‪ :‬ا‪\ 2‬ل ه ﻥ‪ €+‬ﻥ‪L‬ن ده  ‪4 ? H‬ود ا‪ .‬و 

دﻥل ( *ه‬
‫ 
 در م ﻥ‪ ،T1 5‬ا ‪ X 
N‬در م ‪H‬اه ‪ : T1‬در ا‪ 2‬ﺡﻝ ‪ ? H‬و ‪ V‬ا‪.‬‬
‫ا‪ 
1‬دﻥل \ل ه ﻥ‪<
€+‬د ‪ ،‬ا ه { \ل ﻥ‪ 6+‬ا ﻥ‪ ، E‬اﻥ 
ﺹ‪ 4‬ن ‪ 2O5N‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ر‪0‬د ا‪
, :‬‬
‫ﺡل روال ‪ 23H‬را ور د ‪I<
،‬ار 
]ش 
ا م ‪0‬ز‪<( 
،‬ﻥ ‬
‫ان ا‪ 2‬روال را در ‪ .'1 $5‬ا‪ 2‬م )ن ﻥ ‪ ./‬در ﺡ‪ 
'/? ' ،+ +‬ﻥم ﻝدو‪b‬‬
‫و‪ 23L<3‬در ‪L 
3‬ر اﺡ‪T3‬ج د‪ 9‬ا 
ز را ﻥ‪ 5‬ان د (ن اﻥاع
‪ /‬ر ‪3‬وت‬
‫ 
ز ه ه { ‪H‬ﺹ ‪ 3L‬ﻥارﻥ )ﻥ را از 'ﻝ ه د< ‪. *53‬‬
‫ 
ا \ل رو ه را ]ﺡ=  " 
ز" ﻥ ‪= .‬رم 
ز ه رو ﺹ‪
،4‬ز ه 

‫ورق‪
،‬ز ه 
پ‪
،‬ز ه اﻝ‪ ، ‚5‬و ﻥ )ن ا‪ .‬ه‪ 5‬ا ( و‪ M‬ا‪3‬ا دارﻥ؟‪ ...‬ا‪1‬‬
‫)ﻥ را وار ‪ * ( ،‬ا ﻥ‪  5‬در ه‪ 5‬ن ‪ E?
،
U3L‬ه ه‪ ،‬و روا
‪ N‬ن‬
‫‪ $‬ن 
 ‪ ) ...‬ه‪ 5‬ن ‪1′‬م ‪ ′9‬اﻥ؟ ‪N‬ﻥ‘ 
‪) . /+ [ U ] X-O‬‬
‫ه‪
L 5‬د و 
‪ ،H‬ر‪  
%‬ن 
ز<ان در ر ا؟ 
'ل ورق
ﻥ‪ . L‬در 
ز ه 
پ‬
‫ 
د و 
‪ H‬ه‪/‬؛ ا ه< د پ اش را 
دار زﻥ و )ن را 
ز ‪ 1‬د‪ ،‬ا‪ 2‬و‪1h‬‬
‫ه ﻥ د‪ 
.‬ﻥ‪ L+‬رت و ﻥ‪ B‬ا  
<؛ و وت ن رت در ‪N‬ﻥ‘ و‬
‫رت در ‪ B‬را ]ﺡ= ‪ ...‬و اﻥ 
ه‪1 
X, 2 5‬و‪ 9‬ه
‪ /‬ر
‪ /‬ر زد د< از‬

‫ 
ز ه ه
‚داز ؛ و 
 ه ه ‪k‬ه و زا‪ $‬ﻥ‪] .‬ﻝدو‪ b‬و‪h ،23L<3‬وه` ه‬
‫'?‪[/‬‬
‫‪ 5?/‬ﺡ‪ 
X‬و‪ 23L<3‬ا 
ز ه اﻥاع
‪ /‬ر ‪3‬و دارﻥ‪ ،‬و ن ن
‪ /‬ر وت ه ه‪ ./‬ا‪2‬‬
‫ﻥ‪L‬ن ده م ‪0‬ز ] اﻥ‪*3‬ا ا‪ .‬ا ) ه‪ 2 A5‬ﻥ‪L‬ن ده ا‪ 2‬م ﻥ‪L‬ﻥ ا؟‬
‫ا‪M‬ز‪ 9‬ده ا‪Z3‬ل او را 
ان (ﻝ` 'ض و 
 ) ان از ‪ B‬ارا‪
 G‬ا 
ز‬
‫ 
)‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪51‬‬

‫‪5 X 
N‬ل‪@) BM 23' 

،‬ز ‪
.‬ز 'ﻝ اﻥ‪/‬ﻥ ا‪) 
B ،‬ن را در ‪ 
$ 
+‬د<‬
‫'ﻝ ه اﻥ‪/‬ﻥ ‪%‬ار ده ‪ .‬ﻥ‪ ,H 
 * ( 2 3/J‬ن ر ا‪ 2‬ا 
ز را ان در ‪
$ 
+‬‬
‫ر ‪%‬ار داد‪ .‬وت 
د ن ر دن و 
ز دن و‪M‬د دارد‪
:‬ز ه 
‪+‬ﻝ دوم ?‪ X‬دارﻥ‪.‬‬
‫اﻝ‪1 3‬ه دم رن را 
ز وار ‪H‬اﻥ‪ 2E5 ]\ ،‬ا ر
< "@‪
I‬ز  "‪ .‬ا‬
‫رو‪ 2‬ا ا‪ 2‬ا‪3‬ر‪ 9‬ا؛ او ‪H‬اه ﻥ‪ 9‬را ‪‰ 4‬ﺙ ‪%‬ار ده‪( ،‬ن ر 
 ‪4‬‬
‫اﻝ?= 
ز ﻥ ‪
B ./‬ز ه 
‪ X? /M‬دارﻥ  اﻥ )ن را " 
ز دن"
‪J‬اﻥ ‪
.‬ا‬
‫رو‪ 2‬ﻥ‪5‬دن ا‪ E‬در 
ز 
'ﻝ ه ‪ 4‬ور دار ه
*ر‪Z/1‬ن و ه دن 
ان ه ‬
‫دازﻥ‪I<
،‬ار از واژ‪ C 9‬ا‪3‬د‪* ( ( . 9‬ه از ‪ C BM‬اﻥ؟ >‪] H‬و‪

9‬ز ه‪$ ،‬‬
‫'ﻝ ه ﻥ ‪ 1‬و و‪I1 %‬راﻥ‪'/ ،‬ت ‪] N V%‬ت‪ ،‬و ر‪ S%‬ا‪ B .‬ان ‪ 
+,‬ن 

‫ا‪ 2‬ﺹرت در )‪:‬‬

‫ﯾ‪.‬‬

‫‪5‬ز‪ 3‬ه‬

‫ﺱ‪ 2‬ه‬

‫ﺱ‬

‫ر‪/0‬‬

‫ ا‪ ? ' 2‬از 'ﻝ ه ‪ 4‬ﻥ )) اﻥ ارد د< را ه ذ ؟(‪ .‬و اﻝ‪C 3‬‬
‫و ر 'ﻝ ه )د ﻥ ‪' .3/‬ﻝ ه د< را ه ﻥ زﻥ‪H 1‬ﻥاد‪ 1‬و ا‪ 53M‬ان ذ‬
‫د‪ .‬ا ا‪

+, 2‬ا ‪&+‬د  ‪.‬‬
‫ ` از ا‪' 
E‬رق
‚داز ‪I<
،‬ار درﻥ‪*T /M  
 b‬ا د‪ 9‬ا ( ‪5/% C ./‬‬
‫'ﻝ ا‪ ،‬ر ه ه‪N 5‬ر‪ .‬از ﻥ= ' *ﻝژ ه دو ‪*?3/‬م ﺹف اﻥژ اﻥ‪ .‬وت )ﻥ )‪E‬را در‬
‫اهاف و ﻥ‪ ‘3‬ن ا‪ .‬ا‪ 1‬ا‪ 2‬ﻥ‪ 3E‬را ‪
3L
5‬ر ‪ ' 
،‬ن از 
ز ه ‪SJ . 5‬‬
‫در ر 
دﻥل ( ه' ا؟ 
ا \ل * را درﻥ=
< ‪ .‬از ‪ ،M‬هف * 
ز‪1‬داﻥن‬
‫] دم ا‪ .‬ا‪ 2‬رد *‪ E‬ا‪ .‬از ‪ 3M‬د<‪ ،‬هف * اﻥ ل در)وردن‪5 ،‬‬
‫ 
دم ا‪3‬د‪ 9‬از ذه‪ 2‬اش 
ا ﺡ‪  M .
$G/ $‬هف اول ن ‪5‬م *‪E‬ن ‪ U3L‬ا‪:‬‬
‫ 
ز‪1‬داﻥن ] هف ذا *‪ E‬ا‪ ،‬ا‪ 2‬هف‪ ،‬ه‪5‬ن رد *‪ E‬ا‪ .‬از د<‪ ،‬اهاف‬
‫‪E* &J‬ن ر
‪ 
N‬ذات *‪ 
E‬ان ﺡ' ﻥارﻥ‪ .‬ا‪ 2‬اهاف از د‪ 
3‬د‪ 3‬د< ‪3‬وت‬
‫ 
؛ ا‪ 2‬اهاف 
اﻥ< *‪ 9‬ه 'د
‪ <3/‬دارد‪ .‬ا‪ *5 2‬ن رد و اﻥ< *‪ 9‬را اﻥ در رد‬
‫ه ﺡ' ا در ﻥ= دا‪. 
3‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪52‬‬

‫ﺡل ا‪M‬ز‪ 9‬ده ‪ C‬را ]ﺡ= ‪ .‬در ‪ C‬ه اﻥ< *‪ 9‬ه ا‪J‬ص ‪3‬وت اﻥ‪
6
.‬ا ‪) >/‬را`‬
‫ 
ز ‪ ،‬و 
‪
6‬ا ‪H‬دﻥ‪5‬؛ ‪%‬ﻥن ﺡ' ا و ‪5%‬ر 
زان 
ا ل 
ز ‪ .‬ه' ذا‬
‫ 'ﻝ ‪” ،‬ﻝ ‪ U3L‬ن اﻥاع ‪ 2 C /%‬ا‪ ،‬در ﻥ رد ﺡ' ‪.SJL‬‬
‫در ا‪ T‬وت ذا ن ر و ‪ C‬رخ ﻥ‪ .5‬رد ه ﻥع ر‪ ،‬ﻝ ‪ 3H Z‬ا ‪،‬‬
‫‪M‬ا از 'ﻝ ا‪T‬د ‪) 9‬ن‪H 
،‬د ‪H‬د دارا ارزش ا‪ B .‬هف ذا ‪ 
C‬ا‪ 2‬ﻝ ‬
‫ﻥ ‪' ./‬ﻝ ‪ ' 4‬ﻥ‪ @ /‬ا‪ * ( .‬ا  )ن را ﺹ ً' 
‪H ,H‬دش اﻥ‪T‬م ده ‪.‬‬
‫ا‪ 2‬ا ﺡ‪ 3‬در رد ‪%‬ن ﺡ' ا ه ﺹدق ا‪ 
.‬او ل ده 
ز ‪' ،‬ﻝ ‪ 3‬ه ‪T‬ن اﻥ< *‬
‫اﻥ‪T‬م ده 
‪  +‬دم ‪H‬اه ‪ 
. 5‬ا‪ 2‬او ر ‪ ،‬ﻥ 
ز‪ .‬ا ‪H‬د 
ز )'ل‪،‬‬
‫‪N‬ﻥ‘‪ ،‬ه(( هز ‪ C 5/%‬ا زا اهاف 
ز )‪ $1‬زدن‪ ،‬ت دن( 
‪H‬د ‪H‬د ارز‪5‬‬
‫ﻥ ‪ .3/‬ارزش )ﻥ از ا‪ T‬ﻥ د ﻝ ه از 'ﻝ ‪ 3‬ه‪ 3/‬دم )ﻥ را ' ﻥ‪ /‬ارز‪5‬‬
‫ ‪5‬رﻥ‪.‬‬
‫ 
در ﻥ= دا‪ 23‬ه‪ 5‬ا‪] 2‬ﺡ=ت‪I<
،‬ار 
دﻥل 'ر‪
 
%‬ز ه را از د< اﻥاع ‪*53 C‬‬
‫زد‪ .‬در ‪ N%‬ا در 
‪ Z‬ﻥ‪ ، $+‬و‪ 
23L<3‬وت ه ن 
ز ه ‰  ‪ 
H
:‬ورق اﻥ‪T‬م‬
‫ ﻥ‪ 
6
،‬پ‪ 6
،‬رو ﺹ‪4‬؛ 
‪ 5/M 6‬اﻥ و 
‪ H‬ذه‪ 
3L
6
.‬رت‬
‫اﻥ و 
‪  
6‬ﻥ‪ B .B‬ه { از ا‪ 2‬و‪ 1h‬ه را ﻥ‪ 5‬ان و‪' M‬رق 
ز ‪' .'1‬رق 
ز ه‬
‫ 
 ن ه‪& 5‬د‪
X‬ز ‪ .
U3L‬در رد ر‪  
%‬ن 
ز‪E‬ن ( ان ‪1‬؟ ا@?> 
ز ه‬
‫ﻝ ا ر‪ 3 
%‬دارﻥ‪ ،‬ا ( ‪
 2‬ز ه ‪4 ? H‬ود ‪H‬اه 
د‪ ،‬زا 
‪
6‬ز ه ر‪ 3 
%‬ﻥ ‪ .3/‬در‬
‫‪ N%‬ا از و‪ 23L<3‬ﻥ‪ ، $+‬او 
ز ﻥ‪ 9‬ا \‪' $‬ل ورق را 
ان \ل ﻥ‪ €+‬ذ ‪ .‬ا‬
‫) در رد ا‪
2‬ز ه ﻥ‪ 5‬اﻥ
< ‪H 
SJ‬دش ر‪  
%‬؟ ا@?> 
ز ه ﻥ‪ 9‬را‬
‫( ‪ 2‬ﺹ  ‪ $EL .‬ا‪ 2‬ﺹ در ا‪3‬ر 
دن )ن ا‪ .‬ا‪ 1‬ا‪ 2‬ﺹ را 
 ‪ 4‬اﻝ?=‬
‫)ن در ﻥ=
< ‪
،‬ان  در 
ز ه ﻥ‪ SJ 9‬ر‪H > %‬دش ا‪ .‬ا‪H 
5 1‬دن ر‪ 
%‬‬
‫ و 
ﻥ‪
/ ( ، 9‬زﻥ‪ 9‬د؟‬
‫ا
<‪I‬ار د 
ﻥار ‪ .‬ه<  ﻥ‪
9‬ز  ‪ 4 
،‬اﻝ?= ﻥ‪ 5‬ان ‪ 1‬دار ر‪ 
%‬‬
‫ ‪ ،‬ا هز ان ‪ 2E5 1‬ا 
 
ز‪( .‬ا ‪%‬ا 
ز هف ‪ &JL‬را ‪. 2‬‬
‫ا‪ 2‬هف اﻥ 
‪1‬داﻥن ورق 
‪ .‬ا‪) 1‬ن هف را ﺡﺹ‪
، $‬ﻥ‪ 9‬ا‪ .‬در ا‪ 
T‬رد ا‪M‬‬
‫  و‪ ،? 1h‬و ذا 
ز ه 
ﻥ= ر‪
 .‬ز 
ون ‪%‬ا 
( ﻥ؟ در ه‬
‫ 
ز ا‪% ،‬ا ه‪ 1  /‬هف )ﺽع 
ز( ( ‪ ،/‬و ه‪
 1 2 A5‬ا ﺡ&ل )ن‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪53‬‬

‫هف ( ا
*اره را اﻥ 
ر ‪ . 1‬ا‪ 2‬ه‪5‬ن ( * ا (ﻝ` 
ز را ا‪T‬د ‪ ،‬و را 

‫ر 
د ا‪3‬ر‪ 9‬ر‪H 
 
%‬د رﻥ‪ .‬ﺡ‪ 3‬در 
ز ه ر‪ 3 
%‬ه ‪ ،‬و‪ 1h‬و‪M‬د ‪%‬ا‪ ،‬ا از‬
‫ر‪ 
%‬ا‪ ،‬زا ‪%‬ا ه‪ 3/‬ر‪ 
%‬را ا‪T‬د ‪% :‬ا اد 
ز‪E‬ن را‪ ،‬و ﺽع ر‪ 
%‬را‬
‫‪. SJL‬‬

‫‪ B‬ن را اﻥ ( ‪
2‬ن ‪
:‬ز ﺹر از ‪ C‬ا از د‪% 3‬ا ‪ 9 $ EL‬‬
‫ه' ‪?N‬ب و ا
*اره ‪T‬ز ﺡ&ل )ن هف را ‪ 
. SJL‬واژ‪ "9 $ EL" 9‬در ا‪ 2‬‬
‫‪ِ 3H $‬ر 
ز‪ ،‬وا
‪% 
3/‬ا ا‪.‬‬
‫د‪ . %‬ا‪ 2‬واژ‪ 
9‬د‪ %‬اﻥ‪J3‬ب ‪ 9‬ا‪ 2‬را 
ﻥ اﺹ ِ‬
‫ه‪'  M 2 A5‬رق ا‪ $ ?4 
 
H 
 2‬ن از ‪
BM‬ز ‪M‬ر در )‪] .‬ﺡ= د ‬
‫‪ C‬را ﻥ از ‪ M‬اهاف ‪3 &J‬وت 
ر اﻥ<‪ .‬ه دو ﻥع 'ﻝ را ان ه 
ا ‪1‬‬
‫و ه ‪ >/‬اﻥ‪T‬م داد‪ *5 .‬ا‪ 2‬دو ﻥع 'ﻝ را 
در اهاف دروﻥ ن داﻥ‪ ./‬و 'رق 
‬
‫ ‪ 1‬هف دروﻥ 
ز از ‪.) T‬‬
‫ا‪M‬ز‪ 9‬ده 
‪ 
23L1‬دﻥل \ل ه ﻥ‪ ،€+‬ن را
ˆز ‪ ? H ) .‬و ‪ V‬ا؟ ) ( * @ از‬
‫ 
ز را ه ‪ $‬د؟ ‪ +‬در ا 'ﻝ ه ‪ 4‬د< ه ه‪4 9% /‬ر اﻥ‪ .‬در‬
‫ا‪% 
E‬ا راه‪ 5‬را ر د – ﻥ 
د<ان 
‪H‬رد ‪ .‬در ‪ V5M 5‬دن‪ 9% ،‬‬
‫‪%‬ﻥﻥ ه‪ 1  /‬ﻥ ‪5‬ه رد ]‪ %‬ن را 
زد‪ .‬ا ه از ا‪% 2‬ا 
'ﻝ ‪ 3‬ا'*ود‪9 9‬‬
‫اﻥ 
ون ا‪% 2‬ا ه اﻥ اﻥ‪T‬م ‪ 1‬د‪ .‬ا‪% 2‬ا هف ا‪' 2‬ﻝ ه را ‪ SJL‬ﻥ‪ 5‬؛ ‪ %‬ه‬
‫ 
ا
*اره ﺡ&ل اهاف اﺹ? ﻥ‪ B .‬ا‪' 2‬ﻝ ه ‪  X 
N‬از 
ز‪ $EL3 ،‬از ‪%‬ا‬
‫ﻥ ‪.3/‬‬
‫) ا‪4 ? H 2‬ود ا؟ ) ه { 
ز ا را 'و ‪I1‬ارد؟ در رد \ل و‪ 23L<3‬از د ‬
‫پ را 
دار زﻥ و ‪ 1‬د ( ان ‪1‬؟ ‪H‬ب‪ ، 
،‬در ا‪ 2‬ﺡﻝ ﻥ * ‪ 9%‬ا ه‪ /‬‬
‫هف و ا
*اره ‪T‬ز را ‪" : SJL‬پ را 
‪,‬ف دار ب ‪ 2‬و ` از )ﻥ‪ E‬از 
<‪I‬رد‬

< ش" ا‪( 2‬ان ‪ 9%‬ﻥ ‪ ./‬ا ‪H‬ب‪H ،‬د 
ز ه (ان 
ز ﻥ ‪? ./‬م ﻥ ‪' ) /‬ﻝ د‪U‬‬
‫ را ارﺽ  ﻥ‪ ،‬ا ه‪? 2 A5‬م ﻥ ‪' 2 () /‬ﻝ ‪ 3‬را 
 
ز ‪/4‬ب د ﻥ‪.‬‬
‫در ا‪ 
T‬رد ز ور دار ‪ ،‬و (ن د ‪ ،‬ﻥ‪ 5‬ان اﻥ‪=3‬ر دا زه ‬
‫ﺹ?> از زه ‪H‬د م رد دا‪ <) 
3‬ا‪J
E‬اه م را ‪ .( &&J‬‬
‫اﻥ در )ن 
 ه‪* ( 5‬ه را 
رو در م ‪ ،$ T1‬و ه‪* ( 5‬ه را‬
‫ 
رو در م ﻥ‪ T1 5‬ﻥ‪ V‬د‪ ،‬و ارد ز را ﻥ * ﻥرو‪I1 %
2‬ارد‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪54‬‬

‫ 

ا‪) ،2‬ﻥ‪ 
 T‬ﻥ= ‪ 2‬ر‪ 
H  ،‬ا‪H 
5 .‬د &‪ 
 <
5‬ا‪2‬‬
‫ ا'‪ X‬ا ‪ – H‬ﻥ‪ 3E‬ا 
 ‪ 2‬از )ن @? د‪ 9‬ام‪ .‬ا 'رغ از ا‪ 
E‬ﺡﺹ‪$‬‬
‫ا'‪ X‬ا ﻥ‪ )' ،‬ا‪Z3‬ل ‪) L‬ن ﻥ‪L‬ﻥ< رو ا 
ا  م ‪ 3'1‬د‪.‬‬

‫'ز ن &‪%‬‬
‫‪ E‬از ه ز را  ‪:‬‬
‫روزﻥ‪) ،X?5 ،‬ر‪5‬ن‪ .‬م را در ‪ -BM 
+,‬ﻥع ‪%‬ار ده ‪ ،‬و‪ 1h‬ذا

 )ن م‬
‫را از د< اﻥاع ‪ ، *53 BM‬و 
دﻥل \ل ه ﻥ‪<
€+‬د‪ .‬و‪ BM  +3 3%‬و 'رق‬
‫در را '‪ 3‬ا‪H ،‬د را ه( د‪ X %‬در ‪
?5M‬ن ‪.‬‬

‫‪/$I‬‬‫ ر ا 
 ‪ 1‬م 
( ‪ .‬رد ‪& 2 ،‬د‪ X‬م‪L' ،‬دن‬
‫ف از )ن &د‪ ،X‬و ر
‪ d‬دادن م 
د< ه ا‪.‬‬
‫ 
‪ /M‬را م 
ان ?‪ X‬دارد‪ ،‬و و‪ 1h‬ه ذا م )'رق )ن را(
ن ‪' .‬رق‬
‫&د‪ X‬م را از از د< اﻥاع ه‪5‬ن ‪*T BM‬ا ﻥ‪  .5‬ﻥ ‪ ? H‬و ‪4 ? H V‬ود‬
‫ 
‪ .‬ﻥ دور 
‪ ،‬از واژ‪1‬ن ? @ ﺽور‪ ،‬ز 
ﻥ ﻥرو‪ 2‬ا‪3‬د‪. 9‬‬
‫ 
ا 
‪ 
، 23H‬ﻥ‪ BM /J‬را

‪ 
B‚ ،‬دﻥل 'ر‪ +, 
%‬ﺹ‪ 4 4‬از‬
‫&د‪ X‬را ‪*T‬ا  و و‪ 1h‬ه ذا ن را
ن دارد‪ ،‬درﻥ 
‪\ 23/M‬ل ه ﻥ‪ €+‬و 
ر‬
‫‪) + 
N‬ن 
د< ‪%‬ا‪ ،‬ﻥ‪ T 3‬را ‪T‬دًا وار ‪.‬‬

‫_______‬

‫&‪:‬‬
‫_______‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪55‬‬

‫اﻝ‪ .‬در ه از ر ز ‪% ) 9% (  SJL‬ا( ﻥ‪ 9 €+‬اﻥ؛ و ب( رت را ‪T‬دا (ن‬

ن   از واژ‪1‬ن ا‪3‬ﻝ 
‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻝ‪ LJ
EL‬از ار` ‪L‬ر ا از ﻥ ا‪3‬د‪. 9‬‬
‫‪ V RZ .2‬ﻥر ‪ $ 
%‬ﺡ‪ $5‬ا 
ا دا‪53H $H‬ن ا‪3‬د‪ 9‬د و 
 ‪53H‬ن ‪%‬ار ‬
‫‪ 1‬د‪.‬‬
‫‪ .3‬د دادن )ن ا دو ﻥ د را ه‪ <5‬را '‪L‬ر ده‪.‬‬
‫‪ 5 +, BM .4‬ا &د‪ X‬م 
)ن ?‪ X‬دارﻥ‪.‬‬
‫‪5
.5‬ر وﺽ ‪ 3‬ا در )ن ار‪1‬ﻥ ‪ 
/‬ا‪ E* %‬ﻥ ز دارد‪.‬‬
‫‪ L .6‬ور ‪ /‬ا  ‪ L‬اش را 
راﺡ‪ 3‬اﻥ‪T‬م ده‪.‬‬
‫‪ SJ .7‬د‪ 9‬ﻝح ‪ &J‬ا 
راﺡ‪H >' 3‬رد‪ :M).‬ا‪ 2‬ﺹ' 
‪ ,H‬ا‪E‬‬
‫"‪E "SJ‬ار ‪ ،9‬دور ﻥ ‪/‬؛ درﺹد د ح ه‪ 3/‬و ﻥ ‪(.KL,‬‬
‫‪ .8‬اﻥ‪ L‬ن 'ﻝ '‪ E‬ه'‪ 5‬ا هف از )ن ا‪3M‬ب از ‪.NH‬‬
‫‪ .9‬رواﻥ‪ L‬داﻥ‪ L‬ا هف از )ن ‪N‬ﻝ ر'‪3‬ر )د ا‪.‬‬
‫‪ ? .10‬ا‪3‬ا واﺡ ا‪M‬ر‪ 9‬ﻥ‪ 9L‬در ‪53H‬ن ( واﺡ ا‪.‬‬
‫‪ .11‬اﺹ]ﺡت 
د زن 
‪)  P‬ن ا‪.‬‬
‫‪ &J T .12‬ا ‪O/‬ل ا‪M‬ا  ا‪.‬‬
‫ب‪ .‬از ‪
$E‬ن ا@?> 
ا ‪ 23H‬ﻝ‪ ، N‬ﻥ‪]5M ،3E‬ت ‪&%‬ر ا‪3‬د‪ 9‬د‪ .‬در د‪\ 9‬ل ارا‪G‬‬
‫‪ 9‬اﻥ‪ .‬ا‪% 1‬ار 
)ﻥ را ر ‪/4 M‬ب ‪% ( ،‬ا را ﻥ‪ €+‬؟‬
‫‪)" .1‬دم ‪34‬م ه‪= 
*1‬ر 
‪ /‬ه ‪ 2‬ﻥ‪] ". 5‬ﻥس[‬
‫‪ ،3JH " .2‬دا‪H 23‬ﻥاد‪ 9‬ا
*رگ‪ ،‬دو دا‪H @ ،3‬ار و 
‪ 4‬ا‪ ،‬در د<‪".‬‬
‫]‪M‬رج
ِﻥ*[‬
‫‪P ?" .3‬ت‪ ،‬ه وادا‪ 23‬د<ان 
‪%‬ل ( * ا ‪H‬د 
ان 
ور ﻥار‪".‬‬

‫]) 
اِ 
ن[‬

‫‪ " .4‬رر ‪H‬ا‪ M‬ا ‪ ? 6' 
91‬ده‪Z] ".‬رو[‬
‫‪" .5‬اﻥ‪]+‬ب اﻥ‪T‬ر ﻥر 
د" ]‪[ 5H‬‬
‫‪H" .6‬ﻥ ‪ M‬ا و‪) 

3%‬ﻥ‪
T‬و‪ 5 
،‬را
‚‪I‬ﻥ‪] ".‬را 
ت 'و[‬
‫‪ ='4" .7‬ر دوﻝ‪53‬د ا دل در ‪1‬و ه ه ‪M‬د دارد‪ ،‬در ‪ $ 
+‬او ﻝ ال ا ‬
‫‪H‬اهن ‪) *<M‬ﻥن 
ه ه د< ا‪)] ".‬وز
س[‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪56‬‬

‫‪1 ? / ( 
" .8‬؟ ‪ 5 % /‬ه‪ * ( 5‬را داﻥ و ه { ( * 
ا` ارزش ﻥارد"‬
‫]ا‪E‬ر وا?[‬
‫‪4 ،" .9‬ﺹ‪ 9‬دن ‪ $<M‬ا‪ 9‬ه 
ﺡ&ر ?‪5‬ت ا" ]‪[?
$G‬‬
‫‪ XL " .10‬ه‪T *1‬ر ﻥ ‪ ‰3  <
 3/‬ا" ]ار <ل[‬

‫ج‪ .‬ه از ر ز را ارز 
 ‪ .‬ا‪  E' 1‬ا‪ 93‬اﻥ – در 
‪ H‬ارد ا‪ 5& 2‬دار و‬

‪
ƒ4‬اﻥ< * ا – ‪% 9%‬ا را '‪  E‬ﻥ‪ €+‬د‪ 9‬اﻥ
ن ‪.‬‬
‫‪ " .1‬اﻥ‪/‬ن‪ ،‬ار‪1‬ﻥ ‪ 5/‬ا  اﻥ ‪H‬رج از رﺡ در ﻥ * 
زﻥ‪ 1‬ادا ده‪]".‬ﻥ 
د
‪،‬‬
‫ﻥ ر‪[1981 ، 12 ،*5 U‬‬
‫‪ " .2‬ان زن )ن ر ‪ 9‬ا‪T 2‬دﻝ ] را ﺡ‪ ، $‬و اﺹ? ´ﻝ ال´ را در ر}‬
‫ ن
ن ‪

.‬ن د‪´ ،9‬ﻝ ال´ ‪ /‬ا  ‪I‬د 
=ر 
‪M 
H 23‬‬
‫  ه‪ L 5‬در ﺡل ‪ P‬ا‪ P ،‬دوﻝ ‪*1‬ﻥ‪ I‬ا‪] .‬ﻥ 
د
‪ ،‬ﻥ ر‪،*5 U‬‬
‫‪[1976 ZM 27‬‬
‫‪ +' " .3‬را در‪%‬ﻝ> م ‪4‬و ﻥ‪ /‬ان 
‪,‬ر  ﻥ‪5‬د و 
ﻥ‪ 4‬ز‪1‬ر‬
‫ا‪53‬ل د‪ ...‬ا'اد‪H ،‬ﻥاد‪ 9‬ه و ‪1‬و‪ 9‬ه از ‪ M‬را ان '‪ +‬اﻥ< '‪ %‬د‪
3‬‬
‫اﻥا از ‪L ،IP‬ر در 'ﻝ ه‪ ،‬ا‪ d‬و ?*و ز‪ 
3/‬در ‪ M‬ن ‪ 5‬‬
‫دارﻥ‪ ،‬د 
‪,‬ر ‪3/1‬د‪ 9‬ا ‪ 9 XL 9 3'I‬اﻥ‪ 3 ] .‬ون ‪ +' ،‬در 
‪3‬ﻥ [‬
‫‪L " .4‬اﻥ`‪´ 
:‬ﻥ و وارد دن´ا؛ ء رد ‪L‬اﻥ` 
اﻥاز‪ 9‬و وزن ‪ &JL‬دا‪3‬‬

‫ 
‪ ،‬ا 
ا ‪&+‬د ه ‪% $ 
% O‬ل ا‪] .‬را‪ M‬ﻥ‪
" ،‬زﻥ‪ 5‬و ' ‪ ،"23‬در هش‬
‫ [‬
‫‪ ?5 M" .5‬ا ﻥ‪% €%‬ﻥﻥ 
 اﻥ‪T‬م اش را ‪ V‬د‪ 9‬و 
ا` ‪T‬زا در ﻥ= ‪3'1‬‬
‫ا‪ . ،*5 M] ".‬و?‪/‬ن و ر‪A‬رد هﻥ‪ M ،23/‬و 
‪[L‬‬
‫‪" .6‬ﺹا‪ 231 %‬ه)ن ( * ا در ذه‪ 2‬ن ا‪] ".‬ر‪A‬رد‪ ، 
.،‬ﺡ‪ X‬و ‪[ 
H‬‬
‫‪ 2 " .7‬رﻥ را )زاد داﻥ ﺽ‪ 2‬ﺡ‪ E‬دم‪ d ،‬دم‪ ،‬و 
ا دم و در ﺹرت ﻝ*وم‬
‫‪) 9 +‬ن 
‪] ".‬واﻝ‪ 3‬رپ‪ " ،‬ﺡ\ ‪ ) :‬رﻥ ه اﻥ ﺡ‪ + +‬را
<؟"‪?T ،‬‬
‫ هرز‪ ،‬ژاﻥ ‪[1985‬‬
‫‪ " .8‬ﺡ‪ E‬دا ه‪5‬ار‪ 
9‬ﺡ‪ 3E‬ا در )ن وﻥان‪ ،‬اد ' از )ﻥن‪،‬‬
‫ﻥ‪” 95‬ﺙ اراد‪
5 9‬؛ )زاداﻥ‪ ،‬و ‪ X 
N‬ﺹر ‪ $5 +3/‬؛ و ﺡ‪5‬ن را‪ ،‬و‬
‫‪%‬اﻥ ‪ 2‬ادار‪ M 9‬را ‪] ". 2‬رل ِ
‪ ،ِE‬دا رن [‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪57‬‬

‫‪" .9‬اد
ت‪] ،‬ش اﻥ‪/‬ن ا 
ا دا‪ 23H‬وان ﻥدر‪ 3‬ا‪ d‬اش‪] " .‬راﻝ واﻝو ان‪" ،‬وا‬
‫و‘ ‪Z‬ﻥور"[‬
‫‪" .10‬در ﺡ‪ ،+ +‬ان زن را ‪3H‬ر ه'‪ 5‬از روا
‪% d‬رت د‪(] ".‬رﻝ*‪ ،‬ا‪ .‬ﻝ 
?م‪،‬‬
‫ ه و 
زاره [‬
‫‪ " .11‬اﻥ‪ L‬ن ‪ ?@ 3% %‬ا‪' 3/ 5
] ".‬ﻝ‪ ،‬ا و ﻥ‪ /‬ن [‬
‫‪ ? 2 " .12‬را زﻥ از رف ن  ‪ 
،‬ﻥ‪  4‬ن 
ﻝ‪ 9+‬ا از ‪ ,‬را‬
‫)‪E‬ر زد‪] ".‬ب 
وﻥ'‪ ? ،E/‬و ارزش ه اﻥ‪/‬ﻥ[‬
‫‪" .13‬ﻥه ] 
 ﻥه دوﻝ‪ 3‬ا‪&3%‬د[‪ ،‬ﻥ وﻝ دادن ا 
‪) >M‬ن ‪+ 9%‬‬
‫‪% M‬ﻥن ‪*1‬ار را 
‪ € T 9%‬ﻥ‪] ".5‬ﻥ 
د
‪، Reason ?T ،‬‬
‫ژاﻥ ‪[1985‬‬
‫‪)] " .14‬ز`[ ‪ ?5‬ا در ا‪3 d‬ل ‪= 
9‬ر ‪? L‬ل ‪%‬ﻥن ﻥ‪) ،3H‬زدن‬
‫ وﺽ‪' V‬ﺽ ‪ ،‬ﻥ‪L‬ن دادن ‪%‬ﻥن ?م اﻥ‪T‬م ‪ 1‬د" ]ﻝ‪ P‬ﻥ و
‪[3/‬‬
‫‪ .15‬ﻝ ت ?‪ P‬ا‪M‬ر ا ‪
،SJ‬ون ا‪H V' E‬ﺹ را در ﻥ= دا‪ 
،
3‬دوﻝ ‬
‫دازد &وف ‪J‬ر‪ M‬د 
ﻥ‪5 V‬م ا‪] .‬ادوارد ? <‪3/M ،25‬ره در ‪ 2‬ﻝ ت[‬
‫پ‪ .‬در ه ‪ M‬از ‪]5M‬ت ز‪ ،‬واژ‪ 9‬ا‪3‬ﻝ ‪ E‬ا‪53‬ل ‪ 9‬ا‪ ) .‬ا‪ 2‬واژ‪ 9‬در ه دو ‪ ?5M‬م واﺡ را‬

ن دارد؟ در ه ‪ ?5M ،M‬اول را 
دو ‪  /+‬و اﺡ‪Z53‬ت ز را 
ر ‪ :‬واژ‪ 9‬ا‪3‬ﻝ ‬
‫در ه دو ‪ ?5M‬م واﺡ را
ن ‪ ،‬واژ‪ 9‬دو م ‪3‬وت را
ن ‪  ،‬واژ‪ 9‬در ‪ E‬از‬
‫‪ ?5M‬ه ا‪53‬ﻝ ا‪3‬ر از د< ا‪.‬‬
‫‪ () .1‬ا‪) 1‬ه‪ 2‬را در ‪, d 4‬ب
<‪I‬ار ‪H‬رد‪ 9‬د‪.‬‬
‫ب( ا‪? 1‬ه را ‪I<
 
1 ?M‬ار ‪H‬رد‪ 9‬د‪.‬‬
‫‪ M () .2‬ا ‪ 2') $+‬زﻥش‬
‫ا‪ 2‬ز‪ 1 9‬ده ( ‪M 2‬م ﻝ‪ N‬‬

‫ﺹ 
 
‪ 2 M‬زﻥش‬
‫ زد و 
ز 
ز ‪ 2‬زﻥش‬
‫]‪ H‬م[‬

‫ب( ‪ 
%‬ﻥر 
د‪
9‬ا'وز ‪M‬م ‬

‫‪N‬ب
< ر ‪M‬ن 
م ‬
‫ا 
‪ H‬ز ﻝ‪I‬ت ب ام ‬

‫ در ﻝ ‪ BE‬رخ ر د‪ 9‬ا‬

‫]ﺡ'–[‬
‫‪ E' () .3‬در )زن ا ‪%‬ل م‪.‬‬
‫ب( )زد‪9‬ا در ا‪`H J
 2‬‬


ون ‪ 
 L‬از ا‪ 2‬ور‪ ,‬ر‪`H H‬‬
‫]ﺡ'–[‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪58‬‬

‫‪ () .4‬روا
‪ d‬ن دو ‪L‬ر )‪ 9‬از ` ا‪.‬‬
‫ب( 
ا ر ‪ 1‬ه‪*5‬ن 
ار ‪H‬ﻥاد‪ 1‬و و‪ k‬ر اش
‪ /‬ر ` زا ا‪.‬‬
‫پ( (ن 
ا‪5‬ل ` ﻥ‪1‬ﻥ ‪ 3/E‬د‪ ،‬ا ا‪5‬ل ` 
)ه‪H `E( 2‬ار ‪) 1 L >M‬ن ‬
‫د‪.‬‬
‫‪ () .5‬ز اﻥ‪]+‬ب زﻥ ‪ >T‬ار (خ‬

‫از ا‪/' 2‬ﻥ ه*اران ه*ار دارد د‬

‫]ﺡ'–[‬
‫ب( اﻥ‪]+‬ب‚ﻥ ‪& E‬ر اﻥ‪/‬ن را از ‪ 9<M‬اش در ‪M‬ن ‪ P‬داد‪.‬‬
‫پ( اﻥ‪]+‬ب ‪H‬د را 
‪5‬م ‪M‬ن ﺹدر  ‪.‬‬
‫]‪[3L 
54‬‬

‫ت‪ .‬ه ز را در د‪1‬ام ‪  > 
+,‬روا
‪-BM d‬ﻥع را ﻥ‪L‬ن ده‪) .‬ﻥ<‪ 9‬ه م را‬
‫ ‪.‬‬

‪&2. ،L ،‬ن‪% $ ،M
،‬‬
‫ث‪ .‬ه از ه ز را  ‪.‬‬
‫‪P .1‬ب‬
‫‪= .2‬رق‬
‫‪ .3‬وام‬
‫‪
T .4‬‬
‫‪
5 .5‬و‬
‫‪ .6‬روزﻥ ‪ /‬ﻥ‪W‬ر‬
‫‪ ). .7‬‬
‫‪! .8‬دت‬
‫ج‪ .‬ه از ر ز از ور‪ /‬را 
ر ‪ .‬ه ه و وت ه ن )ﻥ را
ن ‪ ،‬و
< ‬
‫ 
ﻥ=ن ام 
‪ 3‬ا‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪59‬‬

‫‪ " .1‬ور‪LH 
$ /‬ﻥ 
ا ‪L‬د ‪+‬ﺹ  ا‪] ،‬از ‪ [?5M‬ه ‪1‬ﻥ ا‪5‬ل ‪LH‬ﻥ 

‫=ر ا‪T‬د ر> در ‪ LJ
 M‬از ‪%] "M‬ﻥن ﺽ ور‪3
3/‬ﻥ [‬
‫‪ " .2‬ور‪ /‬ار‪E‬ب ‪ 5‬و ﻥ=م ‪/H ،$3%‬رت‪ ،‬و 
‪1‬هن 
ا ا‪T‬د وﺡ‪ L‬در ‪ M‬ﻥ ‪$‬‬
‫ 
‪+‬ﺹ  ا‪M /] ".‬ﻥن[‬
‫‪ " .3‬ور‪LH /‬ﻥ‪ 5 3‬ا ‪ 
%‬ﻥ )ن وﻥان و ‪&+‬د اﺹ? )ن ‪ 6‬روﺡ  ا‪ 3‬ز‬
‫‪H‬اه از د‪ 
M >?M 25‬ﺽع ا" ]ﻥ 
د
‪ ،‬ﻥ ر‪) 6 ،*5 U‬ور‪،$‬‬
‫‪[1986‬‬
‫‪" .4‬ور‪ /‬ا‪5‬ل @ ‪%‬ﻥﻥ زور ‪LH‬ﻥ‪  3‬د ? ا‪J‬ص اال‪= 
،‬ر‬
‫ارب ا‪M‬ر دوﻝ‪ ،‬وﻥان‪ ،‬ه
‪ LJ‬از ‪
VM‬ا ﺡ&ل اهاف  ا‪53M‬‬
‫ﺹرت ‪ 1‬د‪ ] ".‬ر‪ 5‬اف‪[).
.‬‬
‫‪" .5‬ور‪) 
 /‬ن ‪LH /%‬ﻥ‪ 3‬ا‪],‬ق د ‪ d 9<1‬زن ه ا‪J‬ﺹ ا‪5‬ل ‬
‫د 
ا ‪ >/‬اهاف  ‪I‬ه ن ‪ 
$ 
+3‬ارب اﻥ" ]ﻥ 
د
‪،‬‬
‫ﻥ ر‪[1986 ،ZM 5 ،*5 U‬‬
‫چ‪ 3H) 5 
.‬ه ‪H‬د دررد ر‪ ،‬را
‪  N‬ن ه د‪ 3‬از واژ‪1‬ن ز را ح ده ‪SJL .‬‬
‫  ام ا‪ 6‬ه د‪3 3‬ادف اﻥ‪ ،‬ووت ه  ن واژ‪1‬ن ﻥ‪3‬ادف را
ن ‪.‬‬
‫‪
.1‬ز‪ ،‬ورزش‬
‫‪ .2‬دﻝ ‪/M ،‬ر‪T ،‬ع‬
‫‪) .3‬زار‪ ،‬رﻥ‪ ،`T‬ه ‪2‬‬
‫‪ .4‬ﺹدق‪ ،‬را‪ ،<3‬ﺹ‪5 5‬‬
‫‪) .5‬زش‪ ، ? ،‬رورز‬
‫‪) .6‬رﻥ<ا‪ ،‬ﻥ‪>&3 ،93/‬‬
‫‪) .7‬را`‪>I ،2 G*،‬‬
‫‪ .8‬ا@ا‪ 1 ،1‬ا‪IM ،‬اب‬
‫ح‪ .‬در ﻥ<رش ا و روان‪ 3H) ،‬ه‪3‬ن در رد ‪ *5‬ن )ﻥ‪ A‬ذا و ا ا و )ﻥ‪ A‬ﺡ ا‬
‫ا‪ 
،‬رن )‪ ،‬و 
‪] BE‬ش 
ا ا ﻥ‪  5 /‬ذه‪H 2‬د را 
ارد ا‬
‫‪ 
. *53‬ا‪= 2‬ر در ا‪ T‬دو ‪, 25‬ح ‪ 9‬ا‪:‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪60‬‬

‫‪
.1‬ا ‪
 /‬ز ‪ X-O‬ﻥ‪
N+‬ز را
? ﻥ ‪5? 35 
،/‬ت ‪
 9 2E5‬ز را ح‬
‫ده ‪.‬‬
‫‪ 
.2‬دو واﻝ‪H 2‬د ﻥ ا 
‪ ، /‬و 
ح د‪ $Z‬ﻥ زن‪ ،‬از )ﻥ در‪H‬ا ل ‪) .‬ﻥ<‪9‬‬
‫ﻥ‪ 3‬ن را 
ﺹرت ?<ا ‪]H‬ﺹ ‪' .‬ض  
ا ه ?‪ 100 
5‬ن
‚داز‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪61‬‬

‫‪4‬‬

‫ ار ه‬

‫______________‬
‫در دو  ه را 
ر د‪ .‬در 
! ب‪ ،‬ﺕ 
ار ه ‪#‬داز‪( .‬ار' & ‪%‬رت‪ ،‬‬
‫& 
ن ا)‪
.‬ا‪, -‬ل‪:‬‬
‫‪1 #‬ن & ‪/0‬درو ا)‬
‫‪/0‬دروه و ‪ 342‬ا‪2‬‬
‫ا‪/0 839‬دروه ‪76‬ر‪6‬خ دار‪2‬‬
‫
;  ه ‪ -‬ا‪( :‬ار' ه ‪/7‬م درو ه=;‪ .‬ا‪/7 :‬م & ?‪ : > - 4%‬از ‪( 6‬ه را ‪@AB‬‬
‫ ;؛ و (ار' ه در ‪/‬رد ‪C‬ن ?‪ .;/ -( 6 4%‬ه 
و'
;‪ -‬ا ء‪ G; ،‬ه‪0 ،‬ﺹ ه‪ ،‬و روا
‪E‬‬
‫‪ ، 
B‬ا
(ار‪I -‬ور‪
 -‬ا‪ -‬ا‪ B2‬ن و ‪ : :A‬ه=;‪ .‬ا ‪/7‬م 
‪/0‬د‪/0 -‬د & ا‪ - B2‬‬
‫‪ ،)= 2‬و & واژ' 
‪/0‬د‪/0 -‬د ه ‪ ./ 2 J‬ه ‪6‬ر‪ 
/6‬اه ;;‪ ،‬ا وا‪L‬ه‪ 4 4L -‬ا‪ B2‬و‬
‫‪( :A‬ار' ه ه=;‪.‬‬
‫‪( 7‬ار' ه & ‪7‬رت ا 
ا‪ -‬ا‪M‬ل ا)‪ .‬ه;‪ P‬در ‪/‬رد =‪ 3O‬ا‪ / ،  NI/ -‬‬
‫ (ار' ا‪ -‬در) ا)‪ .‬ا ‪/2‬ا‪  2‬ن (ار' ه ‪ 
B‬ا‪ 2‬ا ‪ ;= 2 1‬ﺕ( !ﺉ ‪ ،/‬در ‪)4 4L‬‬
‫‪ 2‬دا‪
6  2‬ور‪ -‬دار‪ 2 ،‬ﺕ‪/‬ا‪ @A NI/ C  /P
 2‬د‪A P‬ﻝ‪ . 0 ) NI/ R‬ه;‪P‬م‬
‫‪ : P; &%‬دن ‪/‬اه 
‪/! 
،- V 2 & N2‬ا‪ TU; : 2‬را 
ر 
‪ ،‬و !‪/‬ا‪ TU; : 2‬روا
‪: > E‬‬
‫ ن (ار' ه را 
ن دار‪ .2‬در ا‪U 
، :‬ﻝ> ‪( -‬ار' ه ‪#‬داز – ا;‪( 1‬ار' ه ‪ ،;= 6‬و‬
‫‪ 72C 2/P6‬را از ه ﺕ ( ده ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪62‬‬

‫_____________‬

‫ ار ه و ت‬
‫_____________‬
‫& و‪ X‬ا (ار' ا‪ :‬ا)  در) ا) و ‪2‬در)‪ .‬ا ‪% :‬رت "‪C - =V‬زاد‪ "-‬را 
ن‬
‫;‪ ،‬ز' ‪ ; > -‬در ‪// 2 7‬ر‪ Z‬را ‪2‬م 
د' ام‪ .‬ا ا‪% :‬رت ‪ 2‬در) ا) و ‪2 2‬در)‪ .‬ا‪% :‬رت‬
‫ه ‪/ 2 ( 6 J‬؛ ﺕ;‪2 & 7‬م ا)‪ .‬ا ا ﺝ‪ 3‬ا‪ -‬را ‪C - =V " ;2‬زاد‪ G
-‬از ‪ 300‬ارﺕع‬
‫دارد" 
ن ;‪( 'P2C ،‬ار' ‪ : > -‬را 
ن د' ام‪ .‬و ‪ L‬ا ‪2‬ا‪ C  2‬ا‪( :‬ار' در) ا) ‪2‬در)‪،‬‬
‫ دا‪ 1 
 2‬از ا‪ :‬دو 
‪.‬‬
‫‪;6‬ن ا‪, :‬ل ‪B2‬ن ده‪( & M/> ،‬ار' ﺕ‪ & E/‬ﺝ‪
3‬ن ‪/‬د‪ .‬ا ه ‪ -‬ﺝ_ت 
ن (ار'‬
‫ه ‪ .;= 2‬ﺝ_ت ا‪ B# 7‬را ‪U‬ح ;;‪ C" :;2 ،‬ﺕ‪# R 31‬ن ﺕم ‪/0‬د را ا‪V2‬م داد' ا؟"‪.‬‬
‫ﺝ_ت ا‪ -‬ه ‪ 2‬ده;‪ " :‬ﺕ‪/0 R 31‬د را ا‪V2‬م 
'!"‪ c42 .‬ا‪7d‬ر (ار' ا‪ @A M/> -‬ﺝ_ت‬
‫اِ‪%0‬ر‪ -‬ا)‪ .‬ﺝ_ت اِ‪%0‬ر‪ -‬ا‪7d‬ر )اِ‪%0‬ر( ;; ‪ -( 6‬وا!> ) دارد‪
h# .‬ا‪
-‬ن & (ار' 
ﺝ‪3‬‬
‫ا‪ -‬اِ‪%0‬ر‪ 2 -‬ز دار‪ ،‬و ا‪ =! :‬ﺝ‪ 3‬را ‪/‬رد 
ر !ار ده ‪ .‬ه& از ﺝ_ت ز اِ‪%0‬ر‪ -‬ا‪:2‬‬
‫‪ ّ; V‬ا)‪.‬‬
‫ 
‪2# 0‬ن در ز=ن 
‪ -/‬ﺝ;‪/‬ب ‪#‬واز ;;‪.‬‬
‫‪
:‬ا‪ -‬ﺕ>‪_ U‬ت & ‪X#‬و ‪/0  #‬اه‪.‬‬
‫ا‪ :‬ﺝ‪( 6 3‬ه‪ =
-‬ر وﺕ را 
ن ;;‪ ،‬ا ‪0‬ر ‪ 2=1 - #‬دار‪ .2‬ه ام دارا‪& -‬‬
‫‪/I/‬ع ا) ‪2# 0
" ،" V" :‬ن" و "‪ .":‬و ه ام دارا‪% & -‬رت >‪ 3‬ا) )";ّ ا)"‪" ،‬در‬
‫ز=ن 
ﺝ;‪/‬ب ‪#‬واز ;;" و "‪/0 ...‬اه"( 
 ‪/I/ ;/‬ع ‪M/> .; 6 )= 6‬‬
‫در د‪/‬ر ز 
ن و ;‪% TU‬رت >‪ 3‬را َ‪/k‬ل ‪ & .;2‬ﺝ‪ 
 - 3‬ا‪0 :‬ر ‪/I/ – #‬ع و‬

‫‪/k‬ل – را دا 
‪;6 .‬ن ‪/0‬اه د‪ :1 ،‬ا) & ﺝ‪ ' l # 3‬ﺕ از ا‪ ،
:‬ا ‪ 2‬ﺕ‪/‬ا‪ 2‬د' ﺕ‬
‫از ا‪/I/ & .
:‬ع 
ون ‪/k‬ل & ‪/k‬ل 
ون ‪/I/‬ع‪ ،‬ﺝ‪ 3‬ا‪ 2 -‬ا)؛ !‪ >U‬ا‪ -‬از &‬
‫ﺝ‪ 3‬ا)‪% h# .‬رات ز !‪ >U‬ا‪:2‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪63‬‬

‫ 
ز‪.-‬‬
‫ا‪=# :‬ان ‪.R302‬‬
‫ز ‪ -/‬ر 
ر‪.‬‬
‫دو ;‪.'2 m‬‬
‫دو ‪,‬ل اول ﺕ‪/‬ا‪/I/ ;2‬ع 
;‪ ،‬و دو ‪,‬ل دوم ‪/k‬ل‪ ،‬ا ه ‪ J‬ام 
‪/0‬د‪/0 -‬د‪ ،‬ﺝ‪.;= 2 3‬‬

; 
ا‪
،:‬ا‪
-‬ن & (ار' ‪ 2‬ز; & ﺝ‪ - 3‬اِ‪%0‬ر‪/I/ 
، -‬ع و ‪/k‬ل‪ ،‬ه= ‪ .‬ا ‪ 2‬ﺕ‪/‬ا‪ 2‬‬
‫(ار' ه و ﺝ_ت را ‪( . P
1‬ار'‪ & ،‬ا‪ B2‬ا)‪ ،‬ا ﺝ‪ & 3‬ا
(ار ز 
‪
2‬ا‪
-‬ن ‪C‬ن ا‪ B2‬ا)‬
‫– در) هن ?‪/‬ر & واژ' ا
(ار‪ -‬ز 
‪
2‬ا‪
-‬ن & ‪/7‬م ا)‪ .‬دو ﺝ‪ - 3‬وت ﺕ‪/‬ا‪( ;2‬ار'‬
‫ وا‪ -L‬را 
ن ;;‪ ،‬در) هن ?‪/‬ر دو واژ' ‪ -‬وت ﺕ‪/‬ا‪/7 ;2‬م وا‪ -L‬را 
ن ;;‪ .‬و &‬‫ﺝ‪ - 3‬وا‪ L‬ﺕ‪/‬ا‪ G
2‬از & (ار' را 
ن ;‪ 
.‬در 
 ‪ : ;6 2/P6‬ا)‪.‬‬
‫هف در ;‪U TU‬ﻝ> ‪ -‬ز 
ن 
‪/0 ?0‬د ز 
ن ‪/U> 13
،)= 2‬ف 
‪ P2/P6 7‬ا>ل ز 
ن ﺝ‪)7‬‬
‫ﺹ‪/‬رت
;‪ -‬و 
ن ا‪ B2‬هن ا)‪ .‬هف ‪ 
:=P2‬ا‪ l # oU -/‬ه‪ -‬ز 
‪ 2‬ا)؛ ﺕ
‪ ; %‬‬
‫در وا!‪
%3U 6 N‬ن ' ا)‪/

.‬ز ‪( 2/P6‬ار' ا‪ -‬را & ﺝ‪
: > - 3‬ن ;‬
‫ﺕ‪ @ AB‬ده ‪ ،‬و ‪  7
2/P6‬دو ﺝ‪( ،: > - 3‬ار' ‪ -‬وا‪ -L‬را 
ن ;;‪ .‬در
‪/0 >
GA‬اه د‬
‫ ‪ 2/P6‬واژن ;د 
ز‪ & -;> - '2‬ﺝ‪ 3‬ا‪ ،2‬و ‪ 2/P6‬ﺕوت در واژن 
ر ر‪( -;> ،‬ار'‬
‫ 
ن ' را ﺕ‪  p‬ده‪0 
hq .‬ر د‪/‬ر‪ -‬ﺝ‪# 3‬داز‪ ،‬و 
;  ‪/! 2/P6‬ا د‪/‬ر‪-‬‬‫ 
 ا‪1‬ن ده; ﺕ ا‪ B2‬ه ه‪ ' l # 6‬ﺕ را ﺹ‪/‬رت
;‪. ; -‬‬

‫___________________‬

‫ ار ه و ﻡ واژ ن‬
‫___________________‬
‫ض ; دو ﺝ‪ 3‬دار ﺕ;‪ 7‬در & واژ' ا‪_0‬ف دار‪ X V" :2‬ا)‪ ".‬و "‪ Y V‬ا)‪ ".‬ا ‪ X‬و ‪Y‬‬
‫ 
‪/7 P2‬م وا‪ 'P2C ،;
-L‬ا‪ :‬دو ﺝ‪( 3‬ار' ‪ -‬وا‪ -L‬را 
ن ;;؛ ا ه ‪C‬ن واژ' ه وت‬
‫ 
;‪ 'P2C ،‬ا‪ :‬دو ﺝ‪( 3‬ار' ه‪ -‬وﺕ را 
ن ;;‪ .‬ا‪ '! :‬ا‪ / -‬ا) و ا‪ 839‬ر 
د ‪C‬ن ‪C‬ن‬
‫ا)‪ .‬ا دو واژ' ادف 
;‪ ،‬ﺝ_ت ‪L‬ﺹ (ار' ‪ -‬وا‪ -L‬ه=;‪ 3> V :‬ا)‪/C V ،‬زر ا)‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪64‬‬

‫ا واژن ‪2‬ادف 
;‪ ،‬وا‪ oI‬ا) ﺝ_ت ه 
‪( P2‬ار' ه‪ -‬وﺕ ‪/0‬اه;
‪/‬د‪ !;3
 V :‬ا)‪.‬‬
‫‪s V‬ه ا)‪ .‬ا ن ا‪ :‬دو ‪ L‬ا‪ML‬ت د‪ -P‬ه ه=)‪.‬‬
‫ 
ا‪, -‬ل‪ :1 ،‬ا) واژ' ه در & ?‪ -;
4%‬ﺝ;‪/2-h‬ع 
ه 
‪/‬ط 
;‪ .‬ﺝ‪- 3‬‬
‫‪3= V‬ن ا)‪،‬‬
‫‪ ّ; V‬ا)‪ ،‬و‬
‫‪ > V‬ا)‪.‬‬
‫(ار' ه‪ -‬وﺕ را 
ن ;; زا واژن 
ر ر در ‪/k‬ل ه – =‪3‬ن‪ ،ّ; ،‬و >— ‪/U‬ح‬
‫وﺕ از ا‪(2‬اع دار‪ .2‬ه ام 
ا‪ -‬واژ' ‪ ->
-‬ﺝ;‪ h‬و 
ا‪ -‬واژ' ‪/2 3%! -‬ع ا)‪ .‬ا‪ :‬ﺝ‪ V 3‬را‬
‫در ?‪ - 4%‬وا‪ -L‬از دم !ار ‪ 2‬ده‪/0 
:‬ا‪2‬ن رو 
‪ : #‬ا‪ :‬ﺝ_ت‪4%? ،‬ﺕ ‪ V‬در ‪C‬ن ;‪V‬‬
‫‪k‬ودﺕ و ‪k‬ودﺕ ‪/‬د‪.‬‬
‫‪U‬ﻝ> ‪ -‬ﺕ>ر‪? R‬ق د‪ -P‬را ‪B2‬ن داد ه  ﺕ‪/‬ا‪ ;2‬در ‪/ 
:‬ط
‪/‬دن‪ ،‬از ه وت 
;‪ .‬ا‪:‬‬
‫ﺝ_ت را _‪: ; xL‬‬

=‪%1‬ل & 
ز‪ -‬ا)‪ ،‬و‬

=‪%1‬ل & ورزش ا)‪.‬‬

; 
ﺕ>‪ R‬ز‪ ،‬دا‪  2‬ز هن ورزش ‪ 6 ،)= 2‬ا‪ :‬دو ارﺕ‪%‬ط ‪(2‬د‪ 1‬دار‪: ;6 .2‬‬
‫‪ 1 )= 2‬ا‪(2‬ا ﺕ از د‪ -P‬ا)؛ ا‪ :‬ه ‪ 1 )= 2‬ن د‪ -P‬را 
;‪/‬ان ‪/2‬ع‬
‫در 
د‪ .‬ا‪ :‬دو ‪/7‬م ?‪ - 4%‬د! ‪ 2=1 ً4‬از >ﻝ ) ه را ‪ 2 G/#‬ده;‪
0
.‬ز‪ -‬ه ورزش‬
‫‪ (X-O ;2) ;= 2‬و 
‪ 0‬ورزش ه 
ز‪ # ;2) ;= 2 -‬د' رو‪ .(-‬ﺕوت در ر! ا) 
ا‪-‬‬
‫ﺕ>‪ R‬دو ‪/7‬م اد' ; ‪ .‬وﺝ ‪
- AB‬ز‪ -‬ه‪ -; '! ،‬ن ا)؛  ن 
ز‪ -‬ه و‬
‫د‪ P‬ا‪/2‬اع ﺕ‪ ; '!  o‬ا‪ 2‬ق ار‪ .‬وﺝ ‪ - AB‬ورزش ه‪ ،‬و‪1( X‬‬
‫ن ا)؛ 
‪ :‬ورزش ه ود‪ P‬ﺕ‪k‬ﺕ  ﺕ‪ Zk‬دار‪ 2‬ق ار‪C h# .‬ز‪/‬ن ا;‪' 1‬‬
‫‪ C‬دو واژ' ‪/7‬م وا‪ -L‬را 
ن ;; ‪/ : ;6‬د‪ C :‬ه دو واژ' ?‪ - 4%‬وا‪ -L‬از ‪( 6‬ه را‬
‫‪;; @AB‬؟ و ‪C C‬ن ‪( 6‬ه را 
‪ -;%‬و‪ X‬ه‪ -‬وا‪;; ( -L‬؟ 
ا‪ -‬ال ا‪:‬‬
‫‪C‬ز‪/‬ن‪ '/ ،‬ه‪ -;
4%? -‬و ﺕ>‪ R‬را 
ر  ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪65‬‬

‫د ه ‬
‫>‪ M/‬دو واژ' را ادف ر‪ 2‬ا ‪/7‬م وا‪ -L‬را 
ن ;;‪ "3 
!" :‬و "د‪،"m‬‬

‫"‪/0‬درو" و "اﺕ‪ "&3ِ"،" %/‬و "دارا"‪ .‬ا ه واژ‪/7 2‬م وا‪ -L‬را 
ن ;;‪ ،‬د‪M‬ﻝ)‬
‫ه‪ ;I -‬وﺕ دار‪ .2‬ا‪ :‬واژن ﺕو ذه; ا‪=L‬ت وﺕ را ;‪ ،;; 4‬ﺕا‬
‫ه‪ -‬وﺕ ا‪V‬د ;;‪
.‬ا‪, -‬ل ‪ :‬ﺕ‪/‬ا‪ 2‬در ﺕ‪/‬ﺹ ‪ & - 2‬دا‪ 83U /VB2‬وا‪ -L‬را 

‫ه & از دو ﺝ‪ 3‬ز 
ن ;‪:‬‬
‫‪C‬ذر 
‪/‬اد در اش ﺕ=‪ E3‬ﺕم دارد‪.‬‬
‫‪C‬ذر در‪ 
/0 Z‬از ‪/‬اد در اش دارد‪.‬‬
‫ا‪ :‬دو ﺝ‪( 3‬ار' ‪ -‬وا‪ -L‬را 
ن ;;‪ ،‬زا واژن اﻝ & ‪/7‬م وا‪ -L‬دار‪ .2‬ا اوﻝ‬
‫ﺕ‪! /‬رت و ا‪/ 
?L‬اد در را اﻝ‪ ،; 4‬در ‪L‬ﻝ دو _ ﺕ ا)؛ و اﺹ_‬
‫ﺕ‪ -/‬را اﻝ‪/0 - ';=/2 & .; 2 4‬ب ا‪ :‬ﺕوت ه‪ -‬ن د‪M‬ﻝ) ه‪ ;I -‬واژن را 
ا‪-‬‬
‫‪/L‬ل ‪/3U - V 2‬ب 
ر  د‪ .‬ا ﺕوت در د‪M‬ﻝ) ه‪ %2 ;I -‬را 
ا‪ :‬ا‪ '%‬ا‪2‬ازد‬
‫ (ار' ه‪ -‬وﺕ 
ن ' ا‪ .2‬ا‪ :‬ا 
و‪ 'X‬ه;‪ P‬اه ) دارد د‪M‬ﻝ) ه‪ ;I -‬دارا‪-‬‬
‫ 
ر ‪.;
-/! ; )%,‬‬
‫در ‪/‬رد واژن 

ر ;‪ ،‬اﺹ‪L_U‬ت ﺕ‪
-( C 4k‬ا‪ -‬ا?_ق 
و' ه‪X2 /! -‬اد‪ ،-‬‬
‫‪ L‬ه دار‪/; 
.‬ان دو ‪,‬ل ر‪ "3" ،';2V2‬اﺹ‪ L_U‬ﺕ‪
( C 4k‬ا‪" -‬ر د'" ‪،‬‬
‫و "‪/AC‬ر" اﺹ‪> ًL_U‬دل " 
ز" ا)‪ .‬در ه & از ا‪/ :‬ارد‪ ،‬واژ' ه‪ -‬اﺹ‪ L_U‬و |د 
‪2‬‬
‫د! ‪/7 
4‬م وا‪ -L‬د‪M‬ﻝ) دار‪ .2‬ﺕ;‪ 7‬ﺕوت ‪ 72C‬در د‪M‬ﻝ) ‪ ;I‬ن ا)‪ .‬در ‪/‬رد واژن 

ر‬
‫‪ ،)%,‬رو‪ :‬ﺕ‪ :=L ،2/2 :‬ﺕ>‪ %‬ه ه=;‪7" .‬دار" هن "‪ ")x2 -‬ا)‪ ،‬ا ?; ‪:‬‬
‫‪ )%,‬ﺕ‪ -‬دارد‪.‬‬
‫ 
ا‪L :‬ل‪ 
،‬ه‪ B‬ر
‪/‬د‪ :1 .‬ا) واژ' ه د‪M‬ﻝ) ه‪ ;I -‬وﺕ دار‪ 2> ،2‬وﺕ‬
‫‪ ( 2‬دا 
;‪ :1 :‬ا) ‪/7‬م وا‪ -L‬را 
ن ‪ .;;12‬ه & زوج ازدواج ‪12‬د' را ‪C‬درس‬
‫وا‪ -L‬دار‪ ،2‬ه ز‪ ;2 -‬و ه زا‪ .2‬در ا;‪ V‬ﺕوت >; ‪/7B‬د‪ -‬وﺝ‪/‬د دارد‪% & .‬رت‬
‫زوج را در ?‪ '; - 4%‬ران ‪ ،72‬و د‪ .; 2 : ;6 -P‬ه‪ : ;l‬واژ' ‪>=" -‬ن" ا‪839‬‬
‫ 
ا‪ -‬ا?_ق 
‪4‬ا اد' ‪/‬د‪ .‬و ه دو واژ' 
?‪ - 4%‬وا‪ -L‬از دم ار' دار‪ 2= :2‬‬
‫! ا‪21‬ت ﻝ ا‪ .2‬ا واژ' ‪ " 4" -‬د‪M‬ﻝ) 
ا‪2 :‬ارد ‪6‬ا ا‪ :‬دم ! ا‪21‬ت د‪ -‬ا‪– .2‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪66‬‬

‫ ﺕ‪/0 4‬دن‪ ،‬ﺝ> 
‪
)A‬ن 
—در ‪L‬ﻝ "=>‪ AB "R‬ار' 
ﺕ‪ 4‬‬
‫اﺝع دارد‪ h# .‬دو ﺝ‪- 3‬‬
‫‪/20‬اد' ‪ 4 -k -‬ا‪ ،2‬و‬
‫‪/20‬اد' ‪ R>= -k -‬ا‪2‬‬
‫(ار' ه را 
ن ;; !ر‪ -‬وت ه=;‪ G # .‬از ا;‪  /P
1‬ﺕوت دو واژ' ﺹً در‬
‫د‪M‬ﻝ) ‪ ;I‬ن ا)‪ 
،‬ا? ;ن ‪L‬ﺹ ;  >‪ 2‬ﺕ‪ )k‬اﻝ‪ x3‬ن وت ‪

.)= 2‬ر‬
‫;  ‪0 C‬ﺹ ه‪ -‬وﺕ را 
د‪ T‬ن ‪ )%=2‬ده;‪ ،‬و ‪ 72C‬را 
 ‪ '/‬ه‪3A -‬‬
‫?‪. 0 ،;; -;
4%‬‬

‫ا"!ر ه‬
‫در ‪/‬رد ا>ر' ه =‪0 - 3O‬ﺹ 
وز ;‪ _%! .‬د ر 
د ا>ر' ه‪" ;2 ،‬ز‪& 2‬‬
‫ 
ر' ا)"‪
،‬ا‪ -‬اراﺉ ‪ -‬ﺕ>‪ .)= 2 8; R‬ا ا>ر' ه در 
) ه‪ -‬د‪ =
P‬ر ارز; ا‪،2‬‬
‫و ه‪/‬ار' از ‪ 72C‬اد' ; ‪ .‬ا>ر' ه ا‪1‬ن ده; ﺕ ز 
ن ‪/0‬د را داب ﺕ و اﺕ ز؛‬
‫ا>ر' ه ‪%‬ه) ه و ﺕوت ه‪ ;> Rd -‬را ;‪d .;; 4‬ا 
ن ن 
ا‪-k2‬‬
‫د‪ P‬د‪/‬ار ا)‪ .‬ا‪ 
،‬ه ‪ ،?0 :‬ﺕ>‪ & %‬ﺝ‪ - 3‬ا>ر‪ 1B -‬ا)‪ :‬ﺹ‪/‬رت
;‪& -‬‬
‫ا>ر' 
>;‪ -‬ﺕ‪ )k‬اﻝ‪( x3‬ار' ا‪
 -‬ن دارد د‪/‬ار ا)‪ _, .‬و!  ‪/‬‬
‫خ خ" ﺕ‪ 
7 %B‬ر 
د‪ .‬ا از ‪ 6‬ﺝ‪)7‬؟ ‪ - =4‬او ز=)‬
‫"‪ 
/%k‬رُز‪ -‬ا) ِ‬
‫;‪/x; .)= 2 0‬رش ا‪ T )= 2 :‬رو‪ ' ' & -‬ا)‪ .‬رو‪ :‬ا) ;‪/x‬ر او از ا‪:‬‬
‫ا>ر' ز‪/%k %‬ب ا)—ا‪ -;> :‬ﺕ‪ )k‬اﻝ‪ x3‬ا>ر' ا)‪ .‬ا دو ‪%‬رت‬
‫خ خ‪ ،‬و‬
‫‪ 
/%k‬رُز‪ -‬ا) ِ‬
‫‪ 
/%k‬ز‪)%‬‬
‫(ار' ‪ -‬وا‪ -L‬را 
ن ‪" .;; 2‬ز‪ "%‬واژ' ا‪ =
-‬ر ا‪(2‬ا ا)‪ .‬ا‪ :‬ا>ر'‪ L ،‬از ز‪%‬‬
‫و‪ 'X‬ا‪ -‬ا) ‪/%k‬ب دارد‪ :‬ز‪ Rd %‬و ‪/1‬ه; & رُز‪ ،‬و ‪ 2‬ز‪ & 89 %‬ار '‪،‬‬
‫ ز‪/0 %‬ش
; و ‪ h2 & 
C‬زرد‪ .‬ه‪ : ;l‬ه‪ -‬رُز ‪0‬ر دار‪/x; =
6 h# .2‬ر ‬
‫ا‪/%k 
( 2 :‬ب اش ?>; زن و د (اج ا)‪% :  ;
 .‬رﺕ ﺕ‪ )k‬اﻝ‪) x3‬‬
‫ د! ‪ -;> 4‬ا>ر' را 
‪ )72 
2‬د‪/‬ار ا)‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪67‬‬

‫_ ‪6‬ا 

د‪%2‬ل ﺕﺝ ا‪ -‬ﺕ‪ )k‬اﻝ‪ 
x3‬؟ ‪6‬ا ﺹ ‪  /P2‬ا‪( :‬ار' را 
ن ‬
‫اﺹ ً‬
‫خ خ؟ ‪/0‬ب‪ ،‬ه ﺕ‪/‬ا‪ . ; : ;6 2‬ﺕ‪/‬ا‪
 2‬ون ﺕ‪ 3k‬‬
‫; ‪ 
/%k :‬رّز‪ -‬ا) ِ‬
‫ا>ر' از ‪C‬ن ﻝت 
‪ .‬ا ه;‪P‬م ا‪M‬ل‪ ،‬ﺝ ‪/‬ﺝ روا
‪ 4U; E‬ن (ار' ه ه= ‪M/> ،‬‬
‫دا‪ & :‬ﺕ>‪ %‬ﺕ‪ )k‬اﻝ‪I x3‬ور‪ -‬ا)‪
.‬ا‪ -‬ا;‪
1‬ا‪( &  2‬ار' ‪ 6 : > -‬ارﺕ‪?%‬ﺕ 

‫د‪( P‬ار' ه دارد‪ 
،‬د! ‪
4‬ا‪C  2‬ن (ار' ‪ / 6‬و ‪ ./ 2 6‬ا دو ‪ 2‬در &
‪k‬‬
‫‪/0‬د از واژن ا>ر‪ -‬اد' ;;‪ ،‬ﺕ و! ا>ر' ه‪B‬ن را 
واژ‪ 2‬ﺕ‪ )k‬اﻝ‪ x3‬ﺕﺝ‬
‫‪ ، ;12‬وا!> ‪/A2‬اه دا‪ )=2‬از ‪L 6‬ف ز‪ .;2‬در ‪ ) >!/ : ;6‬ه‪ 
،‬ا>ر' ه را ﺕ>‪ %‬‬
‫; ‪ ،‬و ﺕ;‪ '! 7‬ا‪
 -‬ا‪ -‬ا‪ :‬ر دار‪ 7% _ ،‬ا)‪ 
:‬ﺕ>‪ - %‬ه‪ 6‬ﺕ‪=L ،‬س ﺕ‪ ،‬و‬
‫>‪/4‬ل ﺕ از ا>ر' اراﺉ ده ‪.‬‬
‫>‪ & : M/‬ﺕ>‪/4> %‬ل د‪/‬ار ‪ .)= 2‬ا>ر' ا‪ 
-‬ا‪2‬از' ‪ -‬ا>ر' ه‪ -‬ا‪2> 2‬‬
‫‪ ;9‬دارد‪
.‬ا‪, -‬ل‪ ،‬را' ‪ 3L‬را "‪/0 "1
C‬ا‪2‬ن 
ان >;) ‪C‬ن را' ‪ kU L‬ا)‪ .‬ا‪& :‬‬
‫ا>ر' ‪ ->
& -‬ا)‪ 
،‬را‪ -;> 
L‬ﺕ‪ )k‬اﻝ‪ 
! x3‬ﺕ>‪ %‬ا)‪ .‬ه‪ : ;l‬ز 
ن ‪ #‬از‬
‫ا>ر' ه‪ُ " -‬د'" ا)‪ :‬واژ‪C 2‬ن !ر 
ا‪
-‬ن ا>ر‪ & -‬ا' 
ر ر ا‪ 2‬ا;‪/‬ن‬
‫ 
‪ -;> P2‬ﺕ‪ )k‬اﻝ‪C x3‬ن ا' ' ا‪C _, .2‬ن !ر از ا>ر' ‪
":" 1( -‬ا‪
-‬ن ;‪G‬‬
‫ذه; ‪ 7‬ن اد' ' د‪ 7 P‬ن از >‪ 2‬ﺕ‪ )k‬اﻝ‪C x3‬ن ‪/=k‬ب ‪/‬د‪ 
.‬ه ‪ :‬ﺕﺕ ‪ 8‬‬
‫ا‪ =# 839‬را ‪;0‬ان‪ ،‬دم را ‪P2/0‬م‪ 3! ،‬ن را ‪6‬ق و‪ ...‬ﺕ‪/‬ﺹ ‪ . ; R‬ا 
ا‪% :‬رات 
‪ B2‬‬
‫
;  ه ‪ -‬واژن اﻝ & 
‪ -;%‬ا>ر' ا=) ا;‪/‬ن 
ﺹ‪/‬رت >;‪ -‬ﺕ‪ )k‬اﻝ‪x3‬‬
‫در‪ 'C‬ا)‪ .‬در ‪/ : ;6‬ارد‪ ،-‬اﺹ_ ‪ 2‬ز‪ 
-‬ﺕ>‪.)= 2 %‬‬
‫‪_0‬ﺹ‪ & -;> ،‬ﺝ‪( – 3‬ار' ا‪
 -‬ن ; –
=‪ -;> 
P‬واژن ﺕ‪ 1B‬ده;' اش دارد‪.‬‬
‫ 
ا‪ -‬ﺕ‪ & -;> @ AB‬واژ'‪ ،‬و ﺕ> ‪ :‬ا;‪ C 1‬دو واژ' ‪%‬رت >;‪ -‬وا‪ -L‬دار‪ ،2‬روش ه‪-‬‬
‫?‪ -;
4%‬و ﺕ>‪ R‬را 
ر  ﺕ ‪ 6 P2
 ; @AB‬ه ه=;‪ ،‬و از ﺕوت د‪M‬ﻝ)‬
‫ه‪ . ; /# B6 ;I -‬و ا & واژ' ‪%‬رت 
‪ /k2‬ا>ر‪ -‬اد' ' 
‪M/> ،‬‬
‫ 

د‪%2‬ل ﺕ>‪ %‬ﺕ‪ )k‬اﻝ‪ x3‬اش
‪P‬د‪.‬‬

‫&زﻡ ن ﺕ‪#$‬‬
‫در ‪/‬رد ه ﺝ) از ﺝ_ت ز‪ ،‬ﺕ> ‪( C  ; :‬ار' ‪ -‬وا‪ -L‬را 
ن ;; ‪. 0‬‬
‫‪ (C .1‬از ‪ 'V;#‬ﺕن ;‪ - 'x‬دﻝ‪. ;
 -q‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪68‬‬

‫ب( از ‪ 'V;#‬ﺕن ;‪ - 'x‬ز‪. ;
 %‬‬
‫‪ (C .2‬دزد‪ '; -‬ا)‪.‬‬
‫ب( دزد‪ -‬ﺝم ا)‪.‬‬
‫‪/k (C .3‬د ‪
3 0‬ه‪/‬ش ‪.)= 2‬‬
‫ب( ‪/k‬د ﺕ ( ‪.)= 2‬‬
‫‪ (C .4‬ا‪ %‬روز‪P2 2‬ر ا)‪.‬‬
‫ب( ا‪
%‬ا‪ & -‬روز‪ 2‬ر ;‪.‬‬
‫‪ ) (C .5‬را‪ : :=ُ - ';2‬ﺝ‪ ) 
/3 40 /3‬ا)‪.‬‬
‫ب( ‪ - 4‬ﺝ‪ 40 
/3‬ﺕ را‪.2‬‬

‫‪ (C .6‬ا 
اه ‪C‬دم ﺝاد' ا‪ -‬ا)‪.‬‬
‫ب( ا 
اه ‪C‬دم ‪ AB‬ا)‪.‬‬
‫‪ (C .7‬ا?_ﺕ د‪ :‬از ن 
دا ‪.‬‬
‫ب( ﺝ‪/‬س د‪. B :‬‬
‫‪ GA‬را زد‪.‬‬
‫‪B0 (C .8‬ر ُ َ‬
‫ب( ‪B0‬ر 
او دو) ‪.‬‬
‫‪
(C .9‬ه ‪/
- U0 -‬د‪.‬‬
‫ب( ‪ NU4‬ز‪/
=L 2‬د‪.‬‬
‫‪ (C .10‬او ‪/0 3 0‬ب ا)‪.‬‬
‫ب( او 
‪.2 -k =2‬‬
‫‪ :A (C .11‬اش ر‪/
';2V2‬د‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪69‬‬

‫ب( ‪ :A‬اش ﺕ‪/
( C 4k‬د‪.‬‬
‫‪ (C .12‬از د) اش ‪ 2%‬ه=‪.‬‬
‫ب( ا‪! :‬ر ‪L‬ﻝ را  ﺕ‪/‬ا‪ 2‬ده;‪ G‬را ‪ #‬از ‪/0‬ن ;‪.‬‬

‫____________________‬

‫ ار ه و د"! ر زن‬
‫____________________‬
‫ﺝ‪ 3‬از واژ' ه ‪ ' 0‬ا)‪ ،‬ا ا !ار 
ﺝ‪ ;> 3‬دا 
‪3 ،‬ت را ‪ 2‬ﺕ‪/‬ان '‬
‫ا‪; -‬ر ه ‪ . 6‬واژ' ه 

?ق > ; ‪ ،; 
)0‬در) ‪ ;2‬ﻝ‪C – 20 o‬ﺝه‪،‬‬
‫ﺕ ه‪ ،‬ﺕ‪ A‬ه و ‪/‬ن ه – 

?ق > ; ;ر ه ‪72‬د' ‪ 2/‬ﺕ ‪ 20‬ا‪ -‬را
=ز‪/! .2‬ا‬
‫د‪/‬ر ز 
ن 
 ‪ 2/P6 ;/‬واژ' ه را ;ر ه
‪P‬ار‪ ،‬هن ?‪/‬ر & ‪
20 B42‬‬
‫ ‪ 2/P6 /‬ﻝ‪ o‬را ‪ . ; 82‬ﺕ=‪ 
E3‬د‪/‬ر 
 ا‪1‬ن ده ﺕ & ا‪ B2‬را‪ ،‬ه‬
‫!ر ه ‪ ،
Rd ' l #‬ﺹ‪/‬رت
;‪ ، ; -‬و ‪C‬ن را 
‪
-/k2‬ن ;  
ا‪ -‬د‪P‬ان ! 

‫‪ .
7‬در ا‪ 2/P6 
،GA
:‬ﺕ‪s‬ﺙ ‪0‬ر د‪/‬ر‪ -‬ﺝ‪( 
3‬ار' ا‪
 -‬ن ; ‪#‬داز‪.‬‬
‫‪ G #‬ﺕ د ‪ :1‬ا) واژ' ا‪ -‬در & ﺝ‪ 3‬ﺕ‪( 12C 
; p‬ار' ا‪ 
 -‬ﺝ‪
3‬ن ‪/‬د‬
‫ﺕ‪ .; p‬ه‪ : ;l‬ﺕ‪/‬ا‪0 2‬ر د‪/‬ر‪ -‬ﺝ‪ 3‬را ﺕ‪ p‬ده 
ون ‪( 12C‬ار' ا‪
 -‬ن ;‬
‫‪/‬ض ‪/‬د‪
.‬ا‪, -‬ل‪:‬‬
‫ا‪k‬ن ‪C‬ا
‪ 7‬از ‪. ;7‬‬
‫ا‪k‬ن ‪
;7‬ﺕ از ‪C‬ا ‪.‬‬
‫‪/I/‬ع ﺝ‪ - 3‬اول "‪C‬ا" ا)‪ ،‬در ‪L‬ﻝ ‪/I/‬ع ﺝ‪ - 3‬دوم "‪ ";7‬ا)‪ .‬ا رو‪ :‬ا) ‬
‫ه دو ﺝ‪ 3‬را
‪ - U‬وا‪ -L‬را ن ا‪ :‬دو ‪
2‬ن ;;‪ .‬از ‪ ،4U; x2‬ا‪ :‬دو ﺝ‪> 3‬دل ا‪،2‬‬
‫>; (ار' ‪ -‬وا‪ -L‬را 
ن ;;‪ 
.‬ه ‪ :‬ﺕﺕ ‪ ،8‬دو ﺝ‪- 3‬‬
‫ا‪_4‬ل ‪/q#‬ﻝ ‪ h‬را ‪ )=1‬داد‪ ،‬و‬
‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪70‬‬

‫‪/q#‬ﻝ ‪ h‬از ا‪_4‬ل ‪/0 )=1‬رد‬
‫از ‪> 4U; x2‬دل ا‪ .2‬اوﻝ ‪L‬ﻝ) ‪ 3‬دارد‪ ،‬و دو ‪L‬ﻝ) >‪/‬ﻝ؛ ا ه دو ;‪ G‬وا‪ -L‬را 
ن‬
‫ ;;‪.‬‬
‫ 
ا‪/4 -‬د ‪ 7 83U ،‬ﺕ در 
ر' ‪ -‬د‪/‬ر ز 
ن ا‪ :‬ا) د‪/‬ر 
 ا‪1‬ن ده ﺕ در &‬
‫ﺝ‪ - 3‬وا‪ G
L‬از & (ار' را 
ن ; ‪ .‬ا‪ L 83U :‬در ‪/‬رد د' ﺕ‪ :‬ا‪/2‬اع ﺝ‪ ،3‬دارا‪-‬‬
‫& ‪/I/‬ع و & ‪/k‬ل ا‪ ( 2 ،2‬ﺹدق ا) زا ﺕ‪/‬ا‪ 2‬از ﺹ) ه و د‪ P‬اِ;دات 
ا‪ -‬درج‬
‫ا?_ت
‪ B‬در ﺝ‪ 3‬اد' ; ‪ .‬ض ; =
‪ " ،/P‬در ‪; -(! - 20‬ر در‪6‬‬
‫ز‪ ." ; 2‬ا‪% :‬رت ‪ -/k‬ا?_ت ز ا)‪:‬‬
‫‪ (1‬در ‪ 20‬ا‪ -‬ز‪. ; 2‬‬
‫‪C (2‬ن ‪ (! 20‬ا)‪.‬‬
‫‪C (3‬ن ‪; 20‬ر در‪ 6‬ا)‪.‬‬
‫ه & از ا‪( :‬ار' ه ﺕ‪ & E/‬ﺝ‪
3‬ن ' ا‪ ،2‬و ‪! ';/‬ﺉ 
در ه ‪.)72C -‬‬
‫ ﺕ‪/‬ان 
اد' از ‪L‬وف ر
‪) E‬و‪ ، ،‬ا(‪% ،‬رات ‪/‬ﺹ‪/‬ﻝ )‪C ،‬ن ‪ ،(6‬و د‪ P‬ا
(اره‪-‬‬
‫د‪/‬ر‪ ،-‬ﺝ_ﺕ
= ر ‪ ' l #‬ﺕ ‪ .)0‬ﺝ‪ - 2/2 - 3‬ز را _‪C >
 ; xL‬ن را 
(ار'‬
‫ه‪
-‬ز‪ '2‬اش ‪. ;1‬‬
‫‪(L‬ب د‪/‬ات‪ ،‬در ل ‪; 1980‬ل ‪ ; h3V‬را از د) داد‪ G ،‬ل
> 
&‬
‫‪ #‬وز‪ )P -‬ا‪ ،( P2‬در ‪C‬ن ﺕ‪/‬ا‪C )=2‬را‪9 ;2 4?; -‬ب و ‪9‬ب ‪ 2‬را >‪M/‬‬
‫ 
‪ xk‬ران را‪ -‬ده; =‪ ،; 8‬دو 
ر' 
; =‪. E3‬‬
‫‪(L (1‬ب د‪/‬ات در ل ‪; 1980‬ل ‪ ; h3V‬را از د) داد‪.‬‬
‫‪(L (2‬ب د‪/‬ات در ل ‪; 1986‬ل ; را 
د) )‪.‬‬
‫‪ # (3‬وز‪ -‬ل ‪ )P 1986‬ا‪/
( P2‬د‪.‬‬
‫‪ (4‬د‪/‬ات ه ‪C‬را‪ 4?; -‬را =‪ 8‬د‪ xk 
M/> 2‬ران را‪ -‬ده;‪.‬‬
‫‪9 - 4U; (5‬ب >‪ xk 
M/‬ران را‪ -‬ده‪.‬‬
‫‪ (6‬د‪/‬ات ه ‪C‬را‪9 - 4U; -‬ب را =‪ 8‬د‪.2‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪71‬‬

‫‪9 - 4U; (7‬ب ‪ xk 
M/> 2‬ران را‪ -‬ده‪.‬‬
‫‪ (8‬د‪/‬ات ه ‪C‬را‪9 - 4U; -‬ب ‪ 2‬را =‪ 8‬د‪.2‬‬
‫در ا‪, :‬ل ‪ ،( 2‬ﺝ‪ P2
3‬ه ‪ -‬ا‪( :‬ار' ه‪/ -‬ق )‪ .‬ا ﺝ‪ 3‬در) 
‪( 2 (8) -(1) h# ،‬‬
‫ 
در) 
;‪ ،‬و 
‪ .h1‬ﺝ‪ - 3‬اﺹ‪ =
- '/ 3‬ر ا!د‪ -‬ﺕ‪
-‬ا‪ -‬اراﺉ ‪ -‬ا‪ :‬ا?_ت‬
‫ا)‪ ،‬ا از ‪ 
4U; x2‬ا‪ :‬د (ار' ه‪ -‬ﺕ‪ 1B‬ده;' اش >دل ا)‪.‬‬
‫‪ 2/P6‬ه;‪ 
 P‬ﺝ‪ 3‬ا‪ ;2 ' l # -‬ﺝ‪/ M
- 3‬اﺝ ‪( ،/‬ار' ه‪
-‬ز‪ '2‬را‬
‫ﺕ‪ @ AB‬ده ؟
‪ :7‬رو‪1‬د ا‪ :‬ا) ﺕ‪/‬ر ;  = ه=  ﺝ‪ 3‬را 
ن د'‪ ،‬و از ‪/0‬د‬

‪/0 : q‬د را >‪U 6 
7‬ﻝ‪/2 %‬د' ا؟ 
ا‪ -‬ا;‪% 1‬رت در) 
‪( 6 6 ،‬ه 

‫در) 
؟ ‪ 6‬ﺕ>اد و!‪
( N‬ن ' ا‪2‬؟ ه‪ : ;l‬ﺕ‪/‬ا‪ 2‬ﺕ‪/‬ر ;  ‪ @A‬د‪-P‬‬
‫‪%‬رت را 
ن د' ا)‪ ،‬و 
ه ‪ '/ -‬ه 
‪  B2‬ﺕ‪/‬ا‪ 2‬او را 
‪6‬ﻝ‪ 
. P
G‬ه‬
‫(ار' ه ‪  ; 1‬ا ‪2‬در) 
;‪ ،‬ﺹ‪% )k‬رت را زا ;;‪ .‬در ه دو روش‪M ،‬زم‬
‫ا) ﺕ ‪/0 7‬د از د‪/‬ر ز 
ن را 
ا‪ # -‬د' دن روش 
ر ‪ .‬ح ﺕم ا
(اره‪ -‬د‪/‬ر‪-‬‬
‫ا‪  -‬ﺕ‪/‬ا‪ 
 2‬ر 
‪ ،‬ب ﺝا‪ 2‬ا‪ .83? -‬ا 
 ‪ 12‬را در ‪ x2‬دا 
 

‫و‪
'X‬ا‪ TU; -‬اه ) دار‪.2‬‬
‫‪deja‬‬
‫‪,‬رات ﻡ)'ود (' و ‪ $*+‬ﻡ)'ود ('‬‫‪%‬رت‪ & ،‬وا‪ L‬د‪/‬ر‪ -‬ا) دارا‪/I/ & -‬ع و & ‪/k‬ل 
‪ 
;
.‬ا‪ :‬ه ﺝ‪3‬‬
‫د) دارا‪% & -‬رت ا)‪ .‬ا & ﺝ‪ 3‬ه‪ : ;l‬ﺕ‪/‬ا‪L 2‬و‪% ;6 & -‬رت ‪( 2‬‬
‫ 
 واژن ‪%‬رت اﺹ‪ 3‬را ﺕ‪/‬ﺹ ‪
.;; R‬ا‪, -‬ل‪ ،‬در ﺝ‪- 3‬‬
‫‪ (1‬ژا‪ 2/#‬ه‪ ،‬زد ه ‪/0‬ر‪ ،2‬د‪6‬ر ‪.2/ %3! - 3L‬‬
‫‪/I/‬ع ‪%‬رت اﺹ‪") 3‬ژا‪ 2/#‬ه"( ﺕ‪% E/‬رت " زد ه ‪/0‬ر‪ ،"2‬ﺕ‪/‬ﺹ ‪ ' R‬ا)‪.‬‬
‫>‪% M/‬رت (ار' ا‪ -‬را _و' 
‪C‬ن ‪ 6‬ﺕ‪% E/‬رت اﺹ‪
3‬ن ‪/‬د‪
،‬ن دارد‪ .‬ا‬
‫ا‪ 83U :‬ه ‪ B‬ﺹدق ‪ .)= 2‬ﺝ‪ (1) - 3‬را 
‪,‬ل ز ‪: ; =4‬‬
‫‪ (2‬ژا‪ 2/#‬ه زد ه ‪/0‬ر‪ 2‬د‪6‬ر ‪.2/ %3! - 3L‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪72‬‬

‫‪ 6‬ﺕوﺕ ن ا‪ :‬دو ﺝ‪ 3‬وﺝ‪/‬د دارد؟ ‪/0‬ب‪ ،‬در )‪% (2‬رت ‪ ،‬اق واژ' ‪" -‬ژا‪ 2/#‬ه" را‬
‫ 
ز‪ ; > - 4%?-‬از ژا‪ 2/#‬ه ‪k‬ود ;‪ 72C :‬زد ه ‪/0‬ر‪ .2‬در ‪ ،V 2‬‬
‫ﺕ‪/‬ﺹ ‪ R‬وا‪ -L‬در ‪/‬رد ‪C‬ن ز‪ 4%?-‬دار‪ ،‬در ‪/‬رد ژا‪ 2/#‬ه ه ‪ ./ 2 ( 6 J‬ﺕ‪/‬ا‪ 2‬‬
‫ا‪ 83U :‬را 
دام ز ‪B2‬ن ده ‪:‬‬
‫ژا‪ 2/#‬ه‬

‫ د‪6‬ر ‪2/ %3! - 3L‬‬
‫‪C‬ن ه زد‬
‫ه ‪/0‬ر‪2‬‬

‫********************************‬

‫از ‪ -/‬د‪ ،P‬در ﺝ‪% ،(1) - 3‬رت ‪ 83U‬د‪ -P‬را 
ن ;‪ ،‬و ا ِ‬
‫ق ‪/I/‬ع را ‪k‬ود ‪2‬‬
‫‪ 2‬زد‪ (1) h# .‬دو ‪ 83U‬را 
ن ;‪ :‬ا;‪ 1‬ژا‪ 2/#‬ه )ه ن( ‪،2  %3! - 3L‬‬
‫و ژا‪ 2/#‬ه ) 
ز ه‪ ،‬ه ن( زد ه ‪/0‬ر‪:h# .2‬‬

‫زد ه ‪/0‬ر‪2‬‬
‫ د‪6‬ر ‪2/ %3! - 3L‬‬

‫ژا‪ 2/#‬ه‬

‫********************‬
‫‪%‬رﺕ ‪ (2) ;2‬را & ‪%‬رت ‪k‬ود;;' ‪ ،;2‬زا د‪/I/ T‬ع ‪/‬رد ﺕ‪/‬ﺹ ‪ R‬را‬
‫‪k‬ود ;;؛ ا )‪% (1‬رﺕ ‪k 9‬ود ;;' ا)‪ .‬ا‪ :‬ﺕ( ﺕً در ‪%‬رات ‪L‬و‪ "" -‬و "‪C‬ن‬
‫" ال ‪/‬د‪ h# ،‬ه;‪% : ;6 
 P‬راﺕ 
‪/0‬ر ‪M‬زم ا) از ‪/0‬د
‪C  q‬‬
‫‪%‬رت ‪k‬ود ;;' ا) ‪.∗ 0‬‬

‫∗ اﻝ‪ %‬در ز 
ن ر ﺕ‪ @ AB‬ا‪ :‬ﺕ( ‪C‬ن ﺕ ا)‪/6 .‬ن دو ﺝ‪ 1 3‬د‪/‬ر‪ -‬وﺕ دار‪" :2‬ژا‪ ;#‬ه "‪ ،‬در 
ا 
"ژا‪2/#‬‬
‫ه " ‪ .‬م‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪73‬‬

‫ﺡ‪$‬وف ر‪.‬‬
‫‪C‬ن ﺕ‪ - '/ :‬ﺕ ‪( 8‬ار' ه در & ﺝ‪ - 3‬وا‪ L‬اد' از ‪L‬وف ر
‪ E‬ا)‪ .‬در ﺝ‪- 3‬‬
‫"
;‪ B‬و د از ‪ M
'/‬ر;"‪L ،‬ف ر
‪" E‬و" دو ‪/I/‬ع را 
ه ﺕ ‪ ; 8‬ﺕ دو (ار' را‬
‫ 
ن ;‪ :‬ا;‪ B;
1‬از ‪ M
'/‬ر)‪ ،‬و ا;‪ 1‬د از ‪ M
'/‬ر)‪ .‬ه ‪ :‬ر را ﺕ‪/‬ان 
ا‪-‬‬
‫‪/k‬ل ه ا‪V2‬م داد‪ B;
" _, ،.‬اد‪ ،‬و ;& اش ‪ 
 ")=1‬دو ﺝ‪: - 3‬‬
‫]
;‪ B‬اد و ;& اش ‪ [)=1‬و ]د ه ه ‪/? :‬ر [‪.‬‬
‫ه;‪ P‬دو ﺝ‪ - 3‬را 
ه ‪ 2/ #‬ده ‪ & ،‬ﺝ‪L 8 - 3‬ﺹ ‪/‬د  ﺕ‪/‬ا‪ 2‬‬
‫ 
?‪/‬ر ‪2‬د‪C :‬ن را 
ﺹ‪/‬رت "‪ p‬و ‪ G2 "q‬ده ‪ ،‬در ‪C‬ن ‪L‬وف ‪ p‬و ‪/ - ';2 q‬ﻝ ه‪-‬‬
‫( ه=;‪ h# .‬ه & از ﺝ_ت ز & ‪ 2/2‬از ‪0‬ر ‪ p‬و ‪ q‬ا)‪:‬‬
‫] رُز خ ا)[ و ] س  ا)[‪.‬‬
‫]د‪ P‬ه ‪ ( 6 J‬ر ‪ [; 2‬و ]ه ‪ h J‬اه ) ‪ 2‬ده[‪.‬‬
‫]‪ [
/0 :‬و ]ﺕ‪.[
/0 /‬‬
‫]‪ [
/0 :‬و ]ﺕ‪.[- &/ /‬‬
‫در ه ‪ -‬ا‪/ :‬ارد دو (ار' دار در & ﺝ‪ 8 - 3‬ﺕ‪ ' T‬ا‪ .2‬در ;‪ p′ ،TU‬و ‪
′q‬‬
‫;‪/‬ان (ار' ا‪ ( -‬و وت از دو (ار' ‪ p -‬و ‪/=k q‬ب ‪/‬د – ‪( 6‬ار' ‪8 -‬‬
‫‪ G
-( 6‬از ﺕ ‪/ 8‬ﻝ ه‪ .)= 2 G‬دﻝ ا‪ :‬ق ‪72‬دن‪
 ،‬ا‪ -‬د‪( P‬ار' ه‪ -‬ﺕ ‪( 2 %‬‬
‫ﺹدق ا)‪ ،‬ا‪ :‬ا) ﺕ ‪( 8‬ار' ه ‪ G
-( 6‬از ‪/V‬ع اﺝ(ا‪ ./ G‬ﺝ‪ - 3‬ز را‬
‫_‪: ; xL‬‬
‫]‪ 20(qC 
:‬ر[ زا ];
‪/‬دم[‪.‬‬
‫‪ p‬زا ‪.q‬‬
‫ا‪( :‬ار' ﺕ‪ 20(qC 
: ; T‬ر‪ ،‬ﺕ‪/
; : ; T‬دم‪ ،‬و ‪ /‬‬
‫را
‪ ; > - U‬ن ا‪ :‬و!‪ N‬وﺝ‪/‬د دارد‪ P; .‬ام ‪ )3‬ر‪/
20(qC 
: :‬د‪L h# .‬ف ر
‪U‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪74‬‬

‫"زا" 
 ا?_ت د‪ -P‬ده ورا‪/V -‬ع ‪/‬ﻝ ه)‪ .‬در ‪ ،V 2‬در ‪( )4 4L‬ار'‬
‫ 
ن د' ا‪ ،q ،p :‬و ‪ p‬زا ‪ 2/2 . q‬ه‪ -‬د‪ -P‬از (ار' ه‪ -‬ﺕ ‪ %‬را در ز 
; ‪:‬‬
‫‪ ،p (1‬ا ‪.q‬‬
‫‪. q ،p 6 (2‬‬
‫‪ G # p (3‬از ‪.q‬‬
‫‪ h# p (4‬از ‪.q‬‬
‫‪ p (5‬در ‪.q : L‬‬
‫ه & از ا‪/ :‬ارد‪ ،‬ﺝ‪ p 3‬را ﺕ‪ q ،; T‬را ﺕ‪ ،; T‬و را
‪ ; > U‬را ‪ p :
( 2‬و‬
‫‪ q‬ﺕ‪ .; T‬در )‪ (1‬و )‪ (2‬را
‪ - U‬ﺕ‪ :%‬ﺕ>رض 
!ار ا)‪ .‬ا‪ :‬ﺝ_ت ‪ p ;/‬و‬
‫‪ q‬هدو در) ا‪ :1 6 ،2‬ا) ‪2‬زر ‪ .;2‬در )‪ (4) ،(3‬و )‪( ،(5‬ار' ‪ -‬ﺕ ‪ %‬ﺕ‪T‬‬
‫ ; & را
‪ - U‬ز‪ 2‬ن ‪ p‬و ‪ q‬وﺝ‪/‬د دارد‪.‬‬

‪P‬ار دو ﺕ ‪ 8‬د‪ P‬را ه _‪  ; xL‬در ;‪ 7 )72 
TU‬ه=;‪:‬‬
‫‪ (6‬ا ‪.q 'P2C ،p‬‬
‫‪. q p (7‬‬

‫‪L ;2‬وف ر
‪ ′،3%! U‬ا‪ ′‬و ‪ ( 2 ′′‬را
‪ ; > - U‬را  ن ‪/‬ﻝ ه‪( -‬ار' وﺝ‪/‬د دارد‬
‫ﺕ‪ .;; T‬ا ا‪ :‬دو‪_0
،‬ف
‪ ، 4‬ﺕ‪( ;; 2 T‬ار' ‪ -‬ﺕ ‪ %‬در) ا)‪ .‬ﺝ‪- 3‬‬
‫"ا 
ام ﺕ‪/‬ا‪ )=2‬ﺹ‪ : ،;; )%k‬د‪/‬ا‪ 2‬م" ‪ 
 / 2‬ام ﺕ‪/‬ا‪ 2‬ﺹ‪،; )%k‬‬
‫ ‪ :‬د‪/‬ا‪ ' 2‬ام؛ ﺕ;‪ / 7‬ا اوﻝ در) 
‪ ،‬دو ‪ ( 2‬در) ا)‪ 
.‬ه ‪ :‬ﺕﺕ ‪،8‬‬
‫ﺝ‪ 
" - 3‬ام ﺹ‪/; -( 6 : ; )%k‬م" ‪ 
 / 2‬ام ﺕ‪/‬ا‪ 2‬ﺹ‪،; )%k‬‬
‫و ‪/; -( 6 : / 2‬م؛ ﺕ;‪ 1 / 7‬از ا‪ :‬دو (ار' 
در) 
‪ h# .‬در )‪ (6‬و‬
‫)‪ ،(7‬ﺕ;‪( & 7‬ار'‪( ;> ،‬ار' ‪ -‬ﺕ ‪ %‬ﺕ‪/ T‬د‪.‬‬
‫‪L‬وف ر
‪ ′E‬ا‪ ′‬و ‪ 7 - 12 ′′‬را در ‪/‬رد رد ز 
ن ‪1C‬ر ;;‪ .‬ه;‪ P‬ﺝ‪ 3‬ا‪ -‬را‬
‫ 
ن ; ‪ -( 6 ،‬را ﺕ‪ . ; T‬ا ا ‪C‬ن ﺝ‪ 3‬ﺕ ‪ G
 ;> ،
%‬از & (ار'‬
‫ 
‪ ،‬در ‪ 2 )4 4L‬ﺕ‪/‬ا‪ 2‬ه ‪( -‬ار' ه را ﺕ‪ & . ; T‬ﺝ‪ 8 - 3‬ﺕ‪/‬ا‪( 2‬ار' ا‪ -‬را‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪75‬‬

‫ 
ن ;‪
،‬ون ا;‪C 1‬ن را ﺕ‪ '! 
h# .; T‬ن را در ‪/‬رد ‪ & :=1‬ﺝ‪

3‬ز‪'2‬‬
‫ه‪ G‬اﺹ_ح ; ‪_ .‬و' 
‪( :‬ار' ه در ﺝ‪ 3‬در ن ﺕ‪/ T‬د‪( 
،‬ار'‬
‫ه را ‪  ; @AB ( 2‬در ﺝ‪
3‬ن ‪ ،2/‬ا ﺕ‪( ;2 – 2/ 2 T‬ار' ه‪ p -‬و ‪q‬‬
‫در ﺝ‪ 3‬ا‪ 1 
-‬ا ‪ .q 'P2C ،p‬ا;‪/‬ن
‪P‬ار 
‪,‬ل د‪ -P‬از ه ‪ :‬ﺕ(
‪q‬داز‪.‬‬
‫‪,‬رات ا"‬‫ض ; در ‪/‬رد ا‪A‬ام & ‪ I4‬ر
‪ = ، ; k‬ا‪ G‬ه‪/>2 %‬ل او را‬
‫د‪C‬ور‪ :1 .; -‬ا) 
‪: /P‬‬
‫ا‪ :‬وا!> ) ] ‪ -!C‬دوار
‪ 7‬ا)[ ‪/ 
2‬ط ا)‪.‬‬
‫‪%‬رت دا‪ 0‬و را ‪%‬رت ا ‪% 4
;2 .;/‬رات‪ ،‬ا‪% :‬رت ‪L ( 2‬و‪/I/ & -‬ع‬
‫)"‪ -!C‬دوار"( و & ‪/k‬ل )"
‪ 7‬ا)"( 
‪ .‬ا‪_0
،‬ف ‪%‬راﺕ ‪ G #‬ﺕ د‪،‬‬
‫‪/I/‬ع ‪%‬رت اﺹ‪ 3‬را ﺕ‪/‬ﺹ ‪ .; 2 R‬ا‪% :‬رت ‪/0‬د ‪/I/‬ع ا)‪% .‬رت ا‪ ،‬ﺝ‪" - 3‬‬
‫‪ -!C‬دوار
‪ 7‬ا)" را 
‪/I/‬ع & ﺝ‪ - 3‬درازﺕ و ‪ ' l #‬ﺕ ﺕ‪ .; %‬در ‪ ،V 2‬‬
‫دو (ار' را ﺕ‪ T‬د' ا‪ .‬ﺕ‪ T‬د' ا ‪ -!C‬دوار
‪ 7‬ا) )ا
‪ -( 6 /P‬وا!> )‬
‫دارد‪  / ،‬در) ا)(‪ .‬و ﺕ‪ T‬د' ا ا‪ :‬وا!> ) 

‪/ 
2 k‬ط ا)‪ .‬از‬
‫‪ -/‬د‪ P‬ض ;   
‪:‬‬
‫‪ -!C C ] )= 2 7‬دوار
‪.[2 
7‬‬
‫در ا;‪ V‬ه واژن دا‪ 0‬و & ‪%‬رت ا ا‪ .2‬در ا;‪ ( 2 V‬دو (ار' 
ن د' ا‪ ،‬و 
ز ه‬
‫ﺕ‪ T‬د' ا ه‪ -!C 8‬دوار ر
‪ k

U‬ﺕن ‪2‬ارد‪ .‬ا ا‪
:‬ر ﺕ‪12 T‬د' ا ‪-!C‬‬
‫دوار
‪ 7‬ا)‪/ .‬ن واژ' ‪ "C" -‬ا‪ :‬ا)  ا‪ G# :‬را ‪/B‬د' 
! ا ا‪.‬‬
‫& ‪%‬رت ا ﺕ‪/‬ا‪ 2‬در ‪/k‬ل ه ;‪/ '2V‬د‪ .‬در ا‪L :‬ﻝ) ه & (ار' را 
ن ;‪ ،‬ا‬
‫ 
ز ه ‪C‬ن (ار' ﺕ‪/‬ا‪ 2‬ﺕ‪ .%2 
' T‬ا‪ :‬دو ﺝ‪ 3‬را 
ه ‪: ; =4‬‬
‫‪ (1‬رﺉ ‪ h‬ﺝ‪/7‬ر دا‪ 2‬ﺝ;‪(2 m‬د& ا)‪ ،‬و‬
‫‪ (2‬رﺉ ‪ h‬ﺝ‪/7‬ر 
ور دارد ﺝ;‪(2 m‬د& ا)‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪76‬‬

‫در ه دو ‪/‬رد‪ -( 6 ،‬را در ‪/‬رد رﺉ ‪ h‬ﺝ‪/7‬ر ﺕ‪ . ; T‬در ه دو ‪/‬رد از ‪%‬رت ا‬
‫"ﺝ;‪(2 m‬د& ا)" 
ا‪ -‬ا‪42‬ل ‪ l2C‬رﺉ ‪ h‬ﺝ‪/7‬ر دا‪
 2‬ور دارد اد' ' ا)‪ .‬و در ه‬
‫دو ‪/‬رد ‪%‬رت ا & (ار' را 
ن ;‪ .‬ﺕوت در ا;‪C (1) )V‬ن (ار' را ﺕ‪ T‬‬
‫;‪ ،‬در‪L‬ﻝ )‪.; 2 : ;6 (2‬‬
‫ا
‪  /P‬رﺉ ‪ h‬ﺝ‪/7‬ر دا‪ 2‬ﺝ;‪(2 m‬د& ا)‪/ ،‬ن ‪L‬ف ن ا‪ :‬ا) ‪(2‬د‪1‬‬
‫ﺝ;‪ & m‬وا!> ) ا)‪ 2 .‬ﺕ‪/‬ان ‪ -( 6‬را وا!> ) ‪2‬ارد دا‪ 
;
.)=2‬ا‪ ،:‬در ﺝ‪2 ،(1) - 3‬‬
‫ﺕ;‪ 7‬د' > ; را 
رﺉ ‪ h‬ﺝ‪/7‬ر ‪ )%=2‬ده ‪C 13
،‬ن د' را ﺹ‪/=k ( 2 o k‬ب ; ‪.‬‬
‫‪ h#‬دو ‪ ( 6‬را ﺕ‪ T‬د' ا؛ ‪ 1‬در ‪/‬رد رﺉ ‪ h‬ﺝ‪/7‬ر‪ ،‬و د‪ -P‬در 
ر' ‪ -‬ﺝ;‪ .m‬ا در )‪،(2‬‬
‫ د' رﺉ ‪ h‬ﺝ‪/7‬ر را ﺕ‪12 T‬د' ا‪ .‬واژ' ‪
" -‬ور دارد" ‪2 2/ : ;6‬ارد‪ L .‬ا 
او‬
‫‪/‬ا‪ T‬ه
‪/‬د' 
‪ ،‬در ا‪ :‬ﺝ‪/0 3‬د را 
‪C‬ن د' >‪12 7‬د' ا‪ h# .‬در ا‪/ :‬رد‪( ،‬ار' ا‪-‬‬
‫را ﺕ‪% E/‬رت ا 
ن ' ﺕ‪12 T‬د' ا‪ .‬ﺕ;‪ -( 6 7‬ﺕ‪ T‬د' ا‪ ،‬ا‪( :‬ار' ا)‬
‫ رﺉ ‪ h‬ﺝ‪/7‬ر ‪
: ;6‬ور‪ -‬دارد‪.‬‬
‫ﺕ‪/‬ﺝ ;  ﺕوت ن )‪ (1‬و )‪L (2‬ﺹ > ه‪ 
-‬ر ر ا)‪ " :‬دا‪ "2‬در 
ا 
" 
ور‬
‫دارد"‪ .‬ز 
ن ر دارا‪(
- 4%? -‬ر از ا>ﻝ ا) 
ا‪ -‬ﺕ‪/‬ﺹ ‪ l2C R‬دم ‪ ;/‬و‬
‫ ا‪ 
;B2‬ر رو‪ .2‬ﺕ‪/‬ا‪ 2‬ا‪ > :‬ه را‪ 8=L 
،‬ا;‪  l2C 1‬ا‪ ' ' B2‬را‬
‫ﺕ‪ 
،2 ;; T‬ا‪ :‬ﺕﺕ ‪ 8‬ﺕ‪: ; -;
 =4‬‬

‫‪X‬‬

‫ ور دارد‬

‫ دا‬

‫ ا ‬

‫ ﯾد‬

‫  ‬
‫ !‬

‫ ‪p‬‬

‫ ا ‬

‫‪X‬‬

‫  ‬

‫ ‪p‬‬

‫ ا ‬
‫('&‪ %‬ا ‬

‫‪#$‬ن ا ‬

‫در ‪/‬ن ) را) ‪%‬رﺕ را در ‪/‬رد ‪ X‬ﺕ‪ ; T‬ا ‪/0‬د ‪ p‬را ﺕ‪ . ; 2 T‬ﺕ;‪7‬‬
‫ا‪ X :A B2‬را ذ ; ‪ .‬ا در ‪/‬ن ) ‪ ،6‬ﺕ‪.p  ; T‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪77‬‬

‫در ‪U‬ﻝ> ‪ -‬د‪/‬ر ز 
ن‪ ،‬ﺕ(‪ -‬ا;‪/‬ن ن ا‪ :‬دو ?‪ 4%‬از ا>ل ‪72‬د‪ _ ،‬ﺝ(ﺉ ا)‪
،‬‬
‫?‪/‬ر‪ 
 -‬ز‪ )L‬ن ذ ا)‪ .‬ا در ‪U‬ﻝ> ‪
-‬هن‪ ،‬دا‪ :=2‬ا;‪( ';/ & C 1‬ار' ‪-‬‬
‫> ; را 
;‪/‬ان ‪ 1‬از ‪4‬ت اش ﺕ‪( E4 ،; T‬ارش ده ‪ @A‬د‪C -P‬ن‬
‫(ار' را ‪#‬د‪ L ،‬ﺕ ا)‪ .‬ﺕ‪
 3k‬هن ه را در 
> ‪9C‬ز ‪/0‬اه د‪ .‬در ا‪،: L :‬‬
‫ ‪/‬ا‪U 2‬ﻝ‪ %‬را در ا‪ 0/C GA
:‬ا در دو ‪ - 12‬ا ‪_0‬ﺹ ; ‪ )=A2 .‬ا;‪& ،1‬‬
‫ﺝ‪ - 3‬وا‪ L‬ﺕ‪/‬ا‪L 2‬و‪ G
-‬از & (ار' 
‪ 2 h# ،‬ز دار ﺕ ﺝ_ت ‪ ' l #‬را 
(ار' ه‪-‬‬
‫ 
ز‪ '2‬اش و
‪ . ;1B‬دوم ا;‪ ،1‬ه;‪M ، ; : ;6 P‬زم ا) ن (ار' ه ﺕ‪T‬‬
‫ ‪ 2/‬و ‪
 72C‬ن ‪ 2/‬ا ﺕ‪ 2/ 2 T‬ﺕ( ‪. 72‬‬

‫&زﻡ ن ﺕ‪#$‬‬
‫(ار' ه را در ﺝ_ت ز 
ن ' ‪ ; @AB‬؛ ‪ hq‬ﺕ> ‪  ; :‬ام & ﺕ‪ ' T‬ا‪.2‬‬
‫‪#  > .1‬د ا‪ '%‬د' ا)‪.‬‬
‫‪
: .2‬ا‪ -‬ﺕ>‪_ U‬ت & ‪X#‬و ‪/0  #‬اه‪ ،‬ا ا=ل ‪L‬ل ‪/%2‬د' ام‪.‬‬
‫‪ .3‬ا اج ر ﺝ را
‪ P‬د‪/# B
،‬ل در ‪C‬ورد‪.‬‬
‫‪ .4‬د‪ -‬را دم ‪ G & E4‬دا)‪.‬‬
‫‪ ;
: .5‬ﺹر را 
ا‪ -‬ا‪ 
A2‬ت ‪(2 84‬د '
‪/‬د دم‪.‬‬
‫‪ .6‬د‪//‬س‪/=3 ،‬ف ‪
،22/‬ور دا) ه ‪ -‬ا ء از اﺕ ه ‪ ' 0‬ا‪.2‬‬
‫‪ .7‬ا;‪ =
1‬ر‪BL -‬ات ﺕ‪/ E/‬اد  
ه ارﺕ‪%‬ط 
!ار ;;‪' 0; - '# ،‬‬
‫ا=)‪.‬‬
‫‪ .8‬ا ‪ 20 6‬زر‪ ،‬و ‪/ ، L2‬اه 
ا‪ 7 -‬دن دزد ‪2‬ا)‪ ،‬دا‪ )=2‬او‬
‫;ه‪1‬ر ا)‪.‬‬
‫‪ h# .9‬از ‪6‬پ ‪4‬ﻝ ‪ -‬ﺕ;‪ -‬در ‪ - B2‬دا‪ ،/VB2‬رﺉ ‪ h‬دا‪ 
 ) '1B2‬دا‪/VB2‬ن‬
‫را د‪ ،‬ا ‪L %2‬ف ن را ; ‪.‬‬
‫‪ .10‬از ‪ V2C‬ا‪=2‬ن ار‪ = 2‬ز‪ '2‬ا)‪ ،‬ا)؛ از ‪ ! V2C‬ا)‪ ،‬از ا ‪/0‬د ‪'C‬‬
‫ا)‪.‬‬

‫ ‪12‬‬
‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪78‬‬

‫(ار' ه وا‪ L‬ه‪ -‬ا‪ B2‬ا‪( .2‬ار' ‪ %3U‬را 
ن ;؛ ‪ & h#‬ﺕ‪ T‬ا)  در) ا) ‬
‫‪2‬در)‪( & M/> .‬ار' 
& ﺝ‪ - 3‬اِ‪%0‬ر‪
-‬ن ‪/‬د ‪L‬و‪/I/ -‬ع و ‪/k‬ل ا)‪ ،‬و‬
‫& ﺝ‪ - 3‬وا‪ L‬ﺕ‪/‬ا‪ G
P2
2‬از & (ار' 
‪.‬‬
‫ 
ا‪ -‬ﺕ‪( @ AB‬ار' (ار' ه‪ & -‬ﺝ‪ 3‬ﺕ‪ 
،; T‬ه >;‪ -‬واژن ﺕ‪ 1B‬ده;' ‪-‬‬
‫ﺝ‪ ،3‬و ه ‪0‬ر د‪/‬ر‪C -‬ن را _‪ . ; xL‬در ا‪/ :‬رد‪ ،‬ا دو واژ' ‪/7‬م وا‪ -L‬را 
ن ;;‪،‬‬
‫>;‪ -‬وا‪ -L‬دار‪ L ،2‬ا د‪M‬ﻝ) ه‪ ;I -‬ن وت 
‪ .‬ا & واژ' ‪%‬رت 
‪-/k2‬‬
‫ا>ر‪ -‬ا>ل ' 
‪
،‬ا‪ -‬ﺕ> ‪( = 6 :‬ار' ‪ -‬ا‪7d‬ر ' 
ﺕ>‪ %‬ﺕ‪ )k‬اﻝ‪C x3‬ن واژ' ‬
‫‪%‬رت را 

‪.‬‬
‫‪ :1‬ا) ‪0‬ر د‪/‬ر‪ & -‬ﺝ‪ 3‬ﺕ‪
; p‬ون ا;‪ 1‬ﺕ‪ - p‬در (ار' ا‪ -‬ﺕ‪; T‬‬
‫ا‪V‬د ‪/‬د‪ .‬ا
(اره‪ -‬د‪/‬ر‪L ;2 -‬وف ر
‪% ،E‬رات ‪k‬ود ;;' و ‪k 9‬ود ;;'‪ ،‬و ‪%‬رات‬
‫ا ‪ 
( 2‬ا‪1‬ن ده; ﺕ
‪ G‬از & (ار' را در & ﺝ‪ 8 - 3‬وا‪ L‬درج ; ‪
.‬ا‪-‬‬
‫‪ & :=1‬ﺝ‪/ 
' l # - 3‬ﻝ ه‪( 
،G‬ار' ه را ﺕ‪ @ AB‬ده  ﺕ‪ ' T‬ا‪ ،2‬و ‪( 2‬‬
‫(ار' ه را 
ن ' ا‪C 
،2‬ن ﺕ‪.;
' T‬‬

‫_____‬
‫ﺕ‪3#$‬‬
‫_____‬
‫اﻝ‪
.R‬ا‪ -‬ه & از ﺝ_ت ز‪ ،‬ﺝ‪ - 3‬د‪  

-P‬هن (ار' ) (ار' ه( را 
ن ;‪ .‬‬
‫ﺕ‪/‬ا‪ -;> ‘L 
 2‬ﺝ‪3 ،3‬ت‪0 ،‬ر د‪/‬ر‪ ،-‬هدو را ﺕ‪ p‬ده ‪.‬‬
‫‪M .1‬ﻝ و ا‪72 N!/ L‬ر ه‪ P‬را د‪.2‬‬
‫‪ 
m .2‬رو‪/0 
#2 -‬اب ر)‪.‬‬
‫‪ .3‬ا‪ ML‬اوز 
ران ‪
2‬رد‪.‬‬
‫‪ .4‬وش ‪ E%I‬ﺹ‪/‬ت اش را 
‪ %50‬ﺕ‪.0 R A‬‬
‫‪ q=1 .5‬ه 
‪/‬د و ه ‪.h/2 ;B2‬‬
‫‪_ >? .6‬س ‪/

/0 3‬د‪ ،‬ا ر ‪C‬ه= دا)‪.‬‬
‫‪/6 .7‬ن ‪76‬ر;‪ %‬ﺕ>‪ U‬ا)‪ 2 ،‬ه ﺕ‪/‬ز‪.2/ 2 N‬‬
‫‪ .8‬ه ‪ -‬ا‪=2‬ن ه 
ا 
‪ ' T30‬ا‪.2‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪79‬‬

‫‪ .9‬ا 
اﺹ‪7‬ن‪/20 ،‬اد' ام در ‪ V2C‬ز‪
،;; 2‬دم‪ 72C ،‬را
‪.;
 B‬‬
‫‪ .10‬ﺝن ﻝ‪ ) :/‬دم ذاﺕً ور ا‪ ،2‬ا ‪/%! :‬ل ‪2‬ارم‪.‬‬
‫ب‪ .‬ﺝ_ت ز از (ارش ه‪ -‬ﺕدف 
' دم 
ا‪ ) -‬ه‪ # 
-‬د' ا‪.2‬‬
‫(ار' ا‪ -‬را در ه & 
ن ' ‪. ; @AB‬‬
‫‪ : 
 
&" .1‬ﺕدف د و ز ‪ :‬ام ر)‪".‬‬
‫‪/ 
:" .2‬ن ﺙ 
 از ) د‪ C P‬ﺕدف دم‪".‬‬
‫‪ : " .3‬از ‪ 
0 - L‬ن 
ون ‪C‬م‪ 
،‬در‪/0‬ا‪ '2‬ام ‪P2‬ه دم‪ ،‬و 
‪/0
N2‬ردم‪".‬‬
‫‪/6" .4‬ن 
‪/
'2‬د ام ?ف 
ود‪ ،‬او را ز ‪".‬‬
‫‪ " .5‬و! 
‪76‬ررا' ر م‪6 ،‬اغ راه; !‪/%2 V2C _%‬د راه ‪". (%‬‬
‫‪/ 
" .6‬ر ‪  h 3#‬ﺹ ‪ '2‬ام‪ ،‬ا و! _ه را 
دا‪ 7 ،‬م ﺝ‪ V‬ام‬
‫‪ =1‬ا)‪".‬‬
‫‪2 : & " .7‬ﺉ راه ‪ : 
، (%‬ام ﺕدف د‪ ،‬و ‪". #2‬‬
‫‪" .8‬ه;‪P‬م ‪C‬ن 
‪ ،20‬ا‪%‬ه 
‪ - 20‬د‪ -P‬ر‪ ،‬و 
در‪2 0‬ا ﺕدف دم‪".‬‬
‫‪ 4= 9 )3" .9‬ا‪ :‬ﺕدف د ‪/‬ﺕ‪/‬ﻝ ا‪ 
-‬ده‪B 2‬د در ; =‪/
34‬د‪".‬‬
‫‪ " .10‬ﺕدف ه;‪ P‬رخ داد در ) را) ‪/0‬درو 
ون راه; زدن ﺝ‪d /3‬ه ‪".‬‬
‫پ‪
.‬ا‪ -‬ه & از واژن ز‪ ،‬دو واژ' ‪ -‬د‪  

P‬هن ‪/7‬م را 
ن ;;‪ 
1 ،‬د‪M‬ﻝ)‬
‫‪ ،)%, ;I‬و د‪ 
-P‬د‪M‬ﻝ) ‪ _, .; ;I‬در ‪/‬رد "‪ @A‬ﻝ‪/A‬رد'" ﺕ‪/‬ا‪ 2‬ا‪ - :‬را‬
‫‪ : ;6‬ﺕ‪: ; 1‬‬
‫ﻡ‪,5‬‬
‫‪7‬و‪ 2‬ﺝاد'‬

‫ﻡ‪4‬‬

‫ ‪5‬‬
‫‪ @A‬ﻝ‪/A‬رد'‬

‫ ‪4‬‬

‫ ﺕ‪/‬ا‪ 2‬ه از ا>ر' ه و ه از اﺹ‪L_U‬ت ﺕ‪ )k‬اﻝ‪ x3‬اد' ; ‪.‬‬
‫‪/s .1‬ر دوﻝ)‬
‫‪/B .2‬ر ‪)= 2/‬‬
‫‪ُ .3‬د'‬
‫‪/0# .4‬ر‪-‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪80‬‬

‫‪R , .5‬‬
‫‪ .6‬رو‪q‬‬
‫‪/>B .7‬ف‬
‫‪8 .8‬‬
‫‪s .9‬ه‬
‫‪; .10‬ذه‪:‬‬

‫ت‪
.‬ا‪ -‬ه د از (ار' ه‪ -‬ز‪ & ،‬ﺝ‪ - 3‬وا‪  =/;
L‬در ‪C‬ن ه ‪( -‬ار' ه ﺕ‪' T‬‬
‫ 
;‪ .‬ﺕ‪/‬ا‪ 2‬ﺕ ‪C‬ن ‪ ;> L‬ﺕ‪ 72C ;12 p‬را 
ز‪. ; =/2‬‬
‫‪ .1‬دوز ‪=0‬و د' ‪ /3‬دو‪! .‬ار ا) ‪=0‬و در راﺕ‪ .; ) :‬ا‪ :‬ﺕ‪x2 
:‬‬
‫‪=0‬و ‪;6‬ان ;‪/%2 : P‬د‪.‬‬
‫‪/=# x2 
.2‬ر >ا‪ m;3 ،2‬ﺕ‪ E/‬ا‪=2‬ن ‪2O2‬رﺕل ا‪0‬اع ' ا)‪ .‬ا‪ :‬د' ا‪=2‬ن‬
‫ه‪2O2 -‬رﺕل ‪ m;3‬را ا‪0‬اع د' ا‪;6 2‬ان ‪(2‬د ا‪=2‬ن ;ن ‪/=# .)= 2 #‬ر‬
‫>ا‪ 2‬اد ا‪=2‬ن ; دا‪/= 'PB2‬ف ا)‪.‬‬
‫‪ M/> .3‬ا‪I‬اد ﺝب ه ‪ ; T -# .2/ 2‬ا)‪ .‬هد‪ ; -‬را دو) ‪2‬ارد‪ .‬د' ل‬
‫ا) از ازدواج ‪ -# - ';0‬و هد‪ -‬رد‪.‬‬
‫‪C .4‬زاد‪
-‬ن‪ ،‬ﺝ(ء ‪I‬ور‪ -‬د‪/‬ا ا)‪ .‬در ‪=B3#‬ن روز‪ 2‬ه را ‪/=2‬ر ;;‪ .‬ا‬
‫‪C‬زاد‪
-‬ن & ‪/‬ﻝ ‪I -‬ور‪ -‬د‪/‬ا 
‪/B h# ،‬ر‪ -‬روز‪ 2‬ه را ‪/=2‬ر‬
‫ ; ! د‪/‬ا ا)‪.‬‬
‫‪ M‬ﺕ‪/‬ﻝ ;;' را =‪/O‬ل زن ه‪ 2 -‬از ‪M/k‬ت اش دا‪ .2‬ا ﺕ‪/‬ﻝ ;;'‬
‫‪/2! .5‬ن >‪ً /‬‬
‫ا‪ 
-‬ف ;;ن ‪M/k‬ت اش ه‪B‬ار ده ‪/k‬ﻝ ‪ Z2U0‬ا)‪/2! ،‬ن‬
‫ﺕ‪/‬ﻝ ;;' را =‪/O‬ل زن ‪/A2‬اه د‪ .‬ا ‪0‬ار‪C2 ?0 
-‬ه ‪/0‬د از ف‬
‫‪/k‬ﻝ زن د‪
،‬ز ه !‪/2‬ن ﺕ‪/‬ﻝ ;;' را =‪/O‬ل ‪ 2‬دا‪.2‬‬
‫ث‪ >U! .‬ه‪ -‬ز
= ر ‪#‬ا?;ب ا‪ .2‬ﺕ> ‪  ; :‬ه & ‪( ;6‬ار' ‪ ( -‬را 
ن دارد؛‬
‫‪ >U! hq‬را ‪;6‬ن 
ز‪ ; =/2‬ه (ار' ﺕ;‪
& 7‬ر ﺕ‪.
' T‬‬
‫‪ 1B .1‬ه‪ )3‬ا‪ :‬ا) 
= ر
_ﺕ‪ R 31‬ا)‪ .‬او ‪ 2‬ﺕ‪/‬ا‪ 2‬در ‪/‬رد ه ‪ ( 6 J‬ﺕ 
‪ P‬د‪.‬‬
‫او ه‪/‬ار' ا‪ ،;1

6 B2‬ا ه( ر‪ x2 
.; 2 -‬ر او از ﺕ ‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪81‬‬

‫ ‪ -‬اا' دارد‪ 2 .‬ﺕ‪/‬ا‪ >I/ 2‬اﺕ‪A‬ذ ;‪ .‬ه ‪ B‬دور ‪/0‬دش ‪
06‬ون ا;‪
1‬‬
‫ﺝ 
‪.‬‬
‫‪ .2‬روح ‪ 2‬ا)‪ 2 .‬د‪
13
،‬ا‪ -‬ه ‪ !
B‬ا)‪ G # .‬از ﺕ‪/‬ﻝ
‪/‬د' و ‪ h#‬از گ ‪( 2‬‬
‫_ ‪/ 
2‬د‪ .)= 2 2‬ه ‪ 2 ( 6 J‬ﺕ‪/‬ا‪ L 2‬ت اش را ‪ .; 83‬روح‬
‫‪/0‬اه
‪/‬د‪ .‬روح اﺹ ً‬
‫ﺝودان ا)‪ 2 ،‬ﺕ‪/‬ان ‪/ 
2‬دش د‪ .‬ﺝ=‪ ( 6 ،‬د‪ -P‬ا)‪ :‬ﺝ=  د؛ روح ﺕ ا 

!‬
‫ا)‪ .‬ا‪ :‬دو ا وت ا‪.2‬‬
‫‪" .3‬هف از ا‪ :‬رﻝ 
ن & اﺹ د' 
ا‪ -‬ها) رر اﺝع 
ااد ﺕ‪ E/‬اﺝ‪%‬ر و‬
‫;ل ا)‪ 
 ،‬ﺹ‪/‬رت اﺝ‪%‬ر ‪ 1‬و 
‪V‬زات ه‪ 
 ،2/2! -‬ﺕﺙ ا‪
!_0‬‬
‫ا‪1‬ر ‪ /‬ال ‪/‬د‪C .‬ن اﺹ‪ ،‬ﺕ;‪ 7‬ه ا) دن‪ 
6 ،‬ﺹ‪/‬رت د‪ -‬و‬
‫‪ 6‬ﺝ>‪ 'C ،‬ا‪ 2‬در ‪C‬زاد‪ -‬ه & از ااد اﺝع ا‪ ،; 30‬اﺹ ﺹ ‪ )2‬از‬
‫‪ h2‬ا)‪ .‬ا;‪ 1‬ﺕ;‪/4 7‬د‪/2! -‬ن ﺕ‪/‬ا‪/ /k2 
2‬ﺝ‪ 
7‬ا‪ -‬اﺝع ن‪
،‬‬
‫‪_0‬ف  و اراد' ن‪ ،‬ال ‪/‬د ﺝ‪ - /3‬از زن ر‪2‬ن 
د‪P‬ان ا)‪.‬‬
‫‪ ...‬ﺕ;‪ BA
7‬از ال ‪ @A‬در !‪%‬ل ‪C‬ن در 
ا 
ﺝ> =‪/O‬ل ا) ‪C‬ن اﻝ ه=; ‬
‫‪/‬ﺝ د‪P‬ان ا‪ .2‬در
‪/0 
 BA‬د ‪/ 
@A‬ط ‪/‬د‪ ،‬ا‪_4‬ل او ‪ T3U‬ا)‪.‬‬
‫‪;_
L @A‬زع ‪/0‬د‪ ،‬ﺝ= و ذه‪ :‬اش 
‪] ".‬ﺝن ا‪/‬ارت ‪ ،‬در 
ب ‪C‬زاد‪[-‬‬
‫ج‪
.‬ا‪ -‬ه & از !‪>U‬ت ز‪ ،‬ه ‪( -‬ار' ه را 
ن ; ‪ ; )7‬؛ ‪@AB hq‬‬
‫;  ام & ﺕ‪ ';/ E/‬ﺕ‪ ' T‬ا‪ ،2‬و ام & ﺕ‪ 'B2 T‬ا‪.2‬‬
‫‪ ".1‬ا‪=2‬ن ‪C‬زاد 
د‪ ،C  2‬و ه ﺝ در ز‪ V2‬ا)‪] ".‬ژان ژا‪ Z‬رو‪! ،/‬ارداد اﺝ[‬
‫‪" .2‬د‪/0 8B‬اب دم 
ز 
‪2‬رﻝ ر ام" ]دا; دو ‪/‬ر‪ِ ،‬ر ِ
‪[1‬‬
‫‪/20 " .3‬اد' ه‪ )A%/0 -‬ه ‪ ,‬ه ا‪ .2‬ا 

‪ A‬ه ‪/20‬اد' ا‪/0 - '/ 
-‬دش ا)‪".‬‬
‫]ﻝ‪ /O‬ﺕ‪/‬ﻝ=‪ 2C ،-/‬ر‪[; 2‬‬
‫‪" .4‬ﺕ‪ 7‬ن ر‪P‬ران ا‪2‬؛
‪ )B7‬از ‪C‬ن ‪2C‬ن ا)‪.‬‬
‫ر‪P‬ران ﺕ زدن ا‪ :2‬زا 
‪/C‬د 
;‪.‬‬
‫ر‪P‬ران 
د 
ران ا‪2C :2‬ن وارﺙن ز ‪ :‬ا‪] ".2‬ا‪[ V2‬‬
‫‪ 'C :" .5‬ام ﺕ (ار را د‪ 2 ،; :‬ا;‪(
1‬رگ اش دارم‪.‬‬
‫‪
...‬وﺕ‪/‬س ‪ 8 V2‬زاد'‬
‫ 
ﺕ‪ /‬ا) (ار ﺝ' ?‪ 83‬ا)؛‬
‫ا ‪;6‬ن 
‪ U0 ،‬گ ﺕ‪ ' 81‬ا)‪،‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪82‬‬

‫و (ار ‪
= A#‬و ‪/0‬اه داد‪".‬‬
‫]و‪ 3‬م ‪ ، q=1‬ﺝ‪/‬ﻝ ‪/‬س (ار[‬
‫‪ " .6‬ا‪ )4 4L & :‬ﺝ‪/B27‬ل ا)‪ & ،‬د ‪ِ V‬د دارا‪ B # -‬ا‪/3U 
،)>;# -‬ب &‬
‫ه= 
‪] ".‬ﺝ ‪9 ،: C :‬ور و ‪B #‬اور‪[-‬‬
‫‪
" .7‬وژواز‪ 2 -‬ﺕ;‪_ 7‬ح ه ‪#‬دا‪ 
 0‬ه_‪ G‬ر‪ 13
،2‬د‪# 2‬ورد' – ?‪4%‬‬
‫ ر رن‪C --‬ن _ح ه را 
ر ‪# :2‬وﻝر" ]رل ر‪ h‬و در‪G‬‬‫ا‪(L )= 2 ،h3P2‬ب ‪[)= 2/‬‬
‫‪" .8‬ا‪=2‬ن از گ ها‪ ،‬هن ‪/ 2/‬د‪ Z‬از ﺕر‪ 1‬ﺕ؛ و هن ‪ 2/‬ﺕس‬
‫?‪/ > %‬د‪ Z‬از ﺕر‪ 
1‬ا=‪ 2‬ه دا‪ :‬زد' '‪ ،‬ﺕس از گ ‪ ' : ;6 ( 2‬ا)‪".‬‬
‫]ا‪" ،:1
h =2‬در 
ب گ"‪ ،‬ر‪M‬ت[‬
‫‪ 
:" . 9‬ﺝ;‪ P‬ر‪/6 ،‬ن ‪/0‬ا ‪C‬زادا‪ 2‬ز‪ ،; 2‬ﺕ;‪ T4L 
7‬ا ‪ L‬ت رودررو‬
‫ 
‪ ،‬و
‪/2  ; %‬ا‪ 
=2‬از ‪
)> %? l2C‬ا‪ :0/C -‬دارد‪ ،‬ﺕ‪ /‬ا‪ 
-‬م‪".‬‬
‫]ه;‪ -‬ﺕوا‪ ،‬واﻝن[‬
‫‪ .10‬ا‪ T4L :‬را 
‪ 7‬ر‪ :‬ه ‪ -‬ا‪=2‬ن ه 
ا 
‪ ' T30‬ا‪2‬؛ ‪0‬ﻝ‪ T‬ن 

‫ه‪ 22 83 !/4L P‬ارزا‪ 2‬دا؛ از ﺝ‪ - 3‬ا‪/4L :‬ق‪/4L ،‬ق ‪ L‬ت‪C ،‬زاد‪ -‬و‬
‫ﺝ=‪> -/V‬دت ا)؛ 
ا‪ -‬ﺹ ‪ )2‬از ا‪/4L :‬ق‪ ،‬دوﻝ) ه ن ‪C‬د ن ﺕ‪ ' 1B‬ا‪،2‬‬
‫ ‪B‬و ) ن را ‪2/ )/1L‬ن  ‪ ] " ... .2‬ا_ ‪ -‬ا‪_4‬ل ‪[1C‬‬
‫چ‪ ;B# 2= .‬ه‪ V; x2 -‬را ﺕ;‪ ;/ ;;  x‬ﺕ واژن ‪ G#‬ه‪B‬ن ﺕ‪L‬‬
‫ا‪1‬ن 
?‪ ;
2‬ﺕ د‪M‬ﻝ) ه‪ ;I -‬دارا‪
-‬ر ‪ —# ،; )%,‬ه را ﺝ‪ )7‬ده ‪ .;;12‬‬
‫‪ G#‬ز در ل ‪ ،1979‬در ‪_0‬ل دور' ‪k
-‬ان ا‪2‬ژ‪
-‬ا‪U V;x2 -‬ح ' ا‪ .2‬ام &‬
‫را 
?‪ 2‬ﺕ  
؟‬
‫‪/%  ; 1 C " .1‬د ‪ 2‬در 
ر' اش ;‪ /‬وا!> ا) ‪ 
E4‬ا‪ ?0 :‬‬
‫‪/% ;/‬د ‪ )2‬دار ) ه‪ ) ! 2 -‬ه‪M
-‬ﺕ‪ -‬ﺕ> ‪;; :‬؟" )‪.
.‬‬
‫اس‪// 2/‬ر‪ Z‬ﺕ((‬
‫‪# " .2‬ز‪ )2‬رﺕ 
 ا) ‪/%‬د ‪ )2‬دار‪ ; 1 C .‬او‪I‬ع ‪42C‬ر ‬
‫‪#‬ز‪0 / )2‬اب ا)‪  ; 1 ،‬او‪I‬ع اﺹ_ 
‪)= 2‬؟" )‪.
.‬‬
‫اس‪// 2/‬ر‪ Z‬ﺕ((‬
‫‪ 0
" .3‬از دم ‪/% ;/‬د ا
;(‪ :‬و ‪ )2‬وﺝ‪/‬د دارد‪/6 ،‬ن ﺕ‪ I4‬از ‪I‬‬
‫‪ B #‬ا)‪ .‬د ا‪ -‬د‪ ;/ P‬دروا!‪/% N‬د
;(‪ :‬و ‪ )2‬وﺝ‪/‬د ‪2‬ارد‪13
،‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪83‬‬

‫) ه ‪C‬ن را 
ا‪/ -‬د ‪/0‬د ا‪1L‬ر د' ا‪/% C – ; 1 6 .2‬د
;(‪ :‬و‬
‫‪ )2‬وا!> ا)؟" )را‪(#‬‬
‫ح‪ .‬ض ;  و = )‪ (X‬ه=  ‪ @A‬د‪ (Y) -P‬را 
اﺕ‪7‬م د‪/0 1k 
-‬ا‪'2‬‬
‫ا)‪ ،‬و ض ; ﺕ>‪ 2/2! R‬د‪ : ;6 -‬ا)‪:‬‬
‫ د‪ 2 E39 -‬و!‪/ N‬ﺝ‪/‬د ﺕ‪ [Y] 7 E/‬ا) ‪;6‬ن  ]‪ 2/ 
[X‬ا‪/ -‬ﺝ 
ان‬
‫اد ; و در اﺙ ا‪ :‬اد د‪6‬ر زن ‪/‬د‪.‬‬
‫ 
ا‪
-‬دن ‪ : ;6‬د‪ -/‬ا‪( ;6 
 ،-‬ار' ‪ ( -‬را اﺙ‪%‬ت ; ؟‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪84‬‬

‫ دوم‬

‫هن ه‬

‫در ا  
 ا ل
داز‪ .‬ا ل 
ف  ق در '&ار‪ %‬ه ؛
"! ا‬
‫ه ف از ا ل‪ )*+ ،‬ا 
‪ ,-‬ﺵ ‪&' +‬ار‪ %‬ا در ا ﺥ‪
 ،/‬ﺕا‪ 1‬ا ﺕ‪ /3‬ور ﺵ‪5‬‬
‫ '&ار‪ %‬ا ‪ +‬در
ا‪61‬رد ﺵ ‪ ،‬ا ﺕ‪8 //7‬ا در ور ﺵ ؛ ‪ 9+‬را وادارد ‪ +‬در ‬
‫;ن ور را =<د‪ .‬در ه" ا 
ارد‪ ،‬در ا ل 
 روا@
?>
‪/‬ن '&ار‪ %‬ه روو ه‪ ،/9‬و ﺕ*‪5/‬‬
‫ا روا@ ‪ ،‬ا ل را ﺕ‪ A/-B‬و ارز
‪./?+‬‬
‫‪ 5 ACD‬واﺡ  ا ل
دازد ‪ +‬در
?‪ G‬هن ‪
% / 
1‬ﺵد‪ .‬در ا ‪ ACD‬ﺥاه‪
; /‬ﺥ ‪+‬‬
‫‪
>
168‬ت و ‪ H/1‬هن را
*‪; 168 ،/?+ 5‬ن را ﺥر ه
?> اش ‪D‬و‪+‬ه‪) /‬ﺕ‪A/-B‬‬
‫‪ ،(/?+‬و ‪; 168‬ن را ارز ‪ ./?+‬در ‪ N
 
 6 ACD‬ه
داز – ? هن ه ‪ -3‬‬
‫‪ +‬در ;‪
>
Q1‬ت ﺡ>‪ ً>/‬ﺵاه  ‪ H/1 ST1‬ارا‪ "1 R‬ده? ‪
U1 8' ،‬ر ‪ H/1 V
+‬ﺵ? ‪ .‬در‬
‫;‪
 H1‬ور ﺥ از را‪ W‬ﺕ
‪ N‬ه ﺥاه‪ /‬داﺥ ‪ ،‬و
; 
ز ‪ Q1; 168 +‬را در ا‪ * 1‬ه و‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪85‬‬

‫!ت‬1 ‫ و ﺥ از‬، ?!D‫ ا‬/‫ ﺕ ﺥاه‬% /Y/ ‫ هن ه‬U1 7 ACD ‫ در‬./‫ ده‬5/*‫ ﺕ‬%
‫ه روز‬6T'
./?+

‫ و ارز ﺵن را‬A/-B‫) ﺕ 
ط ﺕ‬Z

86

www.secularismforiran.com

‫‪5‬‬

‫ﺕ‪ A/-B‬هن ه ‬

‫در ز ‪ QD‬از '&ار‪ %‬ه 
‪ )-‬را
‪: /?/‬‬
‫‪/ (1‬ون ران
رد‪.‬‬
‫‪/ (2‬ون ران ‪ "1‬رد‪.‬‬
‫‪ 
(3‬در ل ‪ -----‬د‪
; /1‬م‪ 3] .‬ﺥ را ‪[ /?+‬‬
‫‪ (4‬ﺕ 
س ‪T3‬ن ‪ /91‬ر‪Q"3 e/R‬ر ا ت 
‪ % B‬د‪.‬‬
‫‪ (5‬در ﺕان روده 
رو‪. 1‬‬
‫ اﺡ‪9‬س ﺡ>رت
‪. ?+‬‬
‫‪ (6‬ﺵ‪/9 + C‬ر ‪
?g‬ز‪ً "
1‬‬
‫‪ (7‬دو 
!‪ /‬ا‪ B-‬را
‪ B‬ود ‪. ?+‬‬
‫ 
‪/‬ره ‪ +‬در ‪ / ACD‬د ‪ ،‬ه ‪ h‬از ا ‪ -"3‬ه '&ار‪ - 
+ %‬را ‪/‬ن
‪ : ??+‬ه ‪ h h‬ا‪* 1‬‬
‫ ‪ A 
+‬را‪ ،‬ﺕ@ ‪/ A 
+ -"3 h‬ن
‪ . ??+‬ا 
ه"‪ 6‬در‬

‫‪ . ?9/1‬ﺕ 
س ‪T3‬ن ‪ /91‬ر‪e/R‬‬

‫‪Q"3‬ر ا ت 
‪71 % B‬د‪ ،‬روده در ﺕان ‪ "1‬رو‪ (4) – 1‬و )‪1 (5‬در‬
‫‪&' ; + /6‬ار‪ %‬ا در‬

‫ه‪
168 . ?9‬ﺕا‪/1‬‬

‫ا ‪1‬؟ در ‪/9‬ر 
ارد‪  ،‬ا ل 
‪ A‬ﺵ‪  .‬د‪71‬ل ﺵاه ‬

‫و ‪&' /-j‬ار‪ %‬ﺵ‪./‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪87‬‬

‫_________‬

‫ا ل‬
‫_________‬
‫ا ا?! در‪8 /‬ا ا ل ‪/1‬ز دار‪<6 ،‬ار ‪&' QD‬ار‪ %‬ه ‪D‬ق را از  ‪ /‬ر ‪ ./?+‬از‬
‫)‪ (1‬ﺵوع ‪./?+‬‬
‫;ﺵ!ر ا ‪ "1 
+‬ﺕا‪ 1‬ا‪ + 1‬ا‪?+‬ن در ‪ + 3‬ﺵ" ا ‪+‬ب را
ﺥا‪ /1‬ران
رد ‪ .1‬ا 
ﺵ"‬

ﺕا‪*
 /1‬ه ‪ ،/>9
 %‬ﺵاه ﺡ‪ 9‬ﺥدﺕن در ا '&ار‪ %‬را ر ‪ 
. /?+‬ا ‪D
,9+‬‬
‫از ‪ + 3‬ز‪
،/?+
' 1‬د

+‬ﺵ?‪ ،/‬و و‪ + n‬در ;‪ Q1‬ﺵ‪+‬‬

‫دار 
*ه ات ﺥد 
! ‬

‫ه‪ ./9‬ا 
ا ‪1‬ع ‪ 8' ، D
,9+‬دا
? ا و‪ S/‬دارد‪ ،‬ا 
ﺕ?‪ * Q‬از ;‪ Y1‬را ‪
+‬دا‪ /1‬ﺕ*!‪
A/‬‬
‫ده ‪ .‬ﺕ‪C‬ر ‪ + /?+‬ﺕ‪ H‬ﺵ" ?‪ %H‬ا رو ‪Q3‬ن ﺵ ‪ .‬ه ‪ n‬ر ه ‪ +‬از ﺥ‪o‬ل ا ?‪ /?/7 %H‬و‪A"j‬‬
‫‪ ، /?+‬ﺕ?‪ !8+ Q‬از ‪Q3‬ن از در‪; Y‬ن ه ا
ﺵد‪ .‬در ا ه وا‪g ً"/>9
+ /n‬ر ﺕ‪ H‬‬

*ه ‪/9 ، /?+
%‬ر و‪ Sn‬د‪ 6‬ه ه‪*
+ ?9‬ه ‪!1 %‬د‪ %‬ا ‪168 .‬؟‬
‫'&ار‪ (3) %‬را
‪o‬ﺡ‪
168 . /?+ U‬دا‪ + /1‬در ‪ 
 8‬ﺵ ‪ %‬ا ؟ ‪8‬ن وا ﺕن ﺵ" '‪ T‬ا‪، 1‬‬
‫ﺕر‪ p‬ﺕ ﺕن را
دا‪ Q1; . /1‬از ا رﺥ اد ﺕ‪ />9
 H‬داﺵ ا‪ ، 1‬و ﺵ" ;‪ T' Q1; Y1‬ا‪ 1‬ا‪"j‬د ‪+‬د‪%‬‬
‫ا ‪ .‬ﺵ" در ز 
ن ر ‪Q"3‬ر ‪T3‬ن ز‪71 % 1‬د‪ %‬ا ‪
168 ،‬دا‪ + /1‬او ‪ /91‬ر‪Q"3 e/R‬ر ; 
!‬
‫‪71‬د‪ %‬ا ؟ ﺵ" از 
‪ -‬ﺕر‪ p‬ﺕن‪+ ،‬ب ه در ‪ 3
 ،‬د‪
; 6‬ﺥ ا ‪ /91 +‬ر‪Q"3 e/R‬ر‬
‫; 
! ‪3‬ج واﺵ?‪ 6‬د‪ ،‬و ‪T3‬ن 
د‪ .‬روﺵ ا ‪ -
1 +‬ﺕن و ‪+ % ?91 1‬ب ﺕر‪ p‬ه ‪/‬‬
‫از ﺵ" ﺵه ر‬

‫‪Q"3‬ر ‪T3‬ن ‪71‬د‪ %‬ا‪ . 1‬ا 
;‪ Q1‬ا 
‪ ,-‬را از ‪9+‬ن د‪
; 6‬ﺥ ا‪ Q1; + 1‬ه‬

‫ﺥد از د‪6‬ا‪
; 1‬ﺥ ا‪ ، 1‬ﺕ ‪ + 3‬ا ز‪ + 19+ %/H1‬ل ‪ 1800‬ز‪ % 1‬د‪ %‬ا‪ 1‬و رﺥ اده‬
‫ز 
‪ 1‬ﺵن را ‪7t‬‬

‫‪+‬د‪ %‬ا‪ % "j 
. 1‬ا از 
‪D‬‬

‫ 
ن را ا ‪ /?8‬از د‪6‬ان ‪8 ./?+
,9+‬ن 

‫;د
‪/‬ن
ﺕا‪ /1‬ﺕ‪H‬رب 
ن را
?>‪ ،/?+ A‬ا‪91‬ن ه
ﺕا‪ %H? ?1‬ه ‪ 3‬ا'‪ 1‬ﺵن را در ‪/Uj %H? h‬‬
‫اد‪u‬م ‪. ??+‬‬
‫ا 
ز ه ‪/9‬ر ‪&/8‬ه ‪Q3‬ن ‪D‬ا ا ?‪

. ?1

/Uj %H‬ر‪ D‬دار ‪ +‬از ﺡ‪S"3 A‬‬
‫ﺕ‪H‬رب ‪; A+‬د
‪/‬ن ه ‪D‬اﺕ ا ‪&/8 
.‬ه در 
رد
?*ء ‪/‬ر‪
%‬ن‪ wD ،‬دورد ‪ ،‬و اوﺽع درون اﺕ‬
‫ه
دا‪&/8 – /1‬ه ‪ +‬ه‪ + y/‬ام را ‪*
ً"/>9
9+‬ه ‪!1 %‬د‪ %‬ا ‪ 
.‬ا 
رف را ا ل ‪+ ,9+‬د‪%‬‬
‫ا‪ .‬ه?‪ + 
6‬ا ل
‪ ،/?+‬روا@
‪/‬ن '&ار‪ %‬ه را ‪+‬ر
'‪ /‬ﺕ ‪D‬ا 
زه ;‪ Y1‬را ‪+‬‬

‪*
ً"/>9‬ه ‪ /?+
%‬در‪./‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪88‬‬

‫در ﺥ 
ارد‪ ،‬دو '&ار‪ B1 %‬ه 
ط ا‪ + 1‬ا' ! در ﺵ ‪ ،‬د‪1 6‬در ﺵ ؛ ‪/?8‬‬
‫'&ار‪ %‬ه را ‪1‬ز'ر
'? ‪ .‬دور‪&' %‬ار‪ %‬ه )‪ (1‬و )‪ (2‬را ‪ "1 
. /?/7‬دا‪ 1‬ه?‪ + 
6‬ﺵ"
*‪N‬ل‬
‫ﺥا‪ 1‬ن ا ‪+‬ب ه‪ + ، /9‬ام ‪ h‬در
!ن ﺵ" در ا ‪ .‬ا 

دا‪ (1) + 1‬و )‪ (2‬ه دو ‪ "1‬ﺕا‪ ?1‬در‬
‫ﺵ? ؛ ه"& 
ن ‪ "1‬ﺵد در ‪ 3 h‬ه ران ‪7‬رد و ه ‪71‬رد‪ .‬ا دو '&ار‪ zn?
%‬ا‪ . 1‬ه"‪&' /?Y‬ار‪ %‬ه

‫ﺕا‪ ?1‬را ا ‪ e!j‬ا ه داﺵ ﺵ? ‪ ? :‬ا' ! در‬
‫ﺡ ‪&' h ،‬ار‪ V
%‬د‪ 6‬ا‬

‫ﺵ ‪ ،‬د‪ 6‬ه در‬

‫ﺵ ‪ .‬در ا‬

‫و ا ﺵاه ‪D‬اه
;ورد‪?j .‬ان ‪ 1"1‬ا از ا را‪ ،‬‬

‫'&ار‪; %‬ﺥ ‪ QD‬را
‪o‬ﺡ‪. /?+ U‬‬
‫ 
ه"‪
6‬دا‪ + /1‬روده در ﺕان ‪ "1‬رو‪ 1‬؛ '&ار‪1 (5) %‬در‬

‫ا ‪ .‬ا 
‪ "+ % j‬از 

‫ﺡ>‪ ً>/‬در ﺕان د‪ %‬ا‪ 1‬و روده ;‪ H1‬را د ‪ %‬ا‪ ، 1‬ﺡ ‪; + 19+‬ن روده را د ‪ %‬ا‪+ 6T' 1‬د‪ %‬ا‪ . 1‬ا‬

‪ ? 
. 9/1 Q‬ﺕ‪
H‬ن
دا‪ + /1‬ﺥ‪/‬‬

‫‪/‬ل ;ب ‪
{j‬ﺵد ﺕ ;ب ‪ Q3‬ﺡ‪/1 + ?+ +‬و‬

‫ ;ن وارد
ﺵد‪ ،‬و
دا‪/1 + /1‬و ا‪' -‬ا‪ 1‬ا ‪; + ،‬ب را "‬
‫‪ 
j‬ه‪ + ?9‬ه" ‪ 3‬ز
‪ /‬دق ا‪ ، 1‬و
‪"w‬ن ﺵن ا ا‬

‫‪ . *+
/‬ا ه ال‬

‫‪ +‬روده ﺕان ه 
‪ ?1‬روده‬


‪ @/B‬ﺥد 
ن ر‪D‬ر‪

. ??+‬دا‪1 (5) + /1‬در ا ‪ ،‬ﺡ ا' ه'& روده ﺕا‪ 1‬را ‪ % 1‬ﺵ‪ ،/‬زا‬
‫ا '&ار‪ zn1 %‬ال ‪ 
j‬ا ‪ ?7
+‬ﺕ‪ H‬ه‪. ?9‬‬
‫در 
رد '&ار‪
8 (6) %‬ﺕان '‪ T‬؟ ; در‬

‫ا‬

‫ اﺡ‪9‬س‬
‫‪ +‬اﺵ ‪/9 +‬ر ‪
?g‬ز‪ً "
?1‬‬

‫ﺡ>رت
‪ ??+‬؟ ا 
رد از
|ل ‪ 1"' -7n‬ز‪ 11‬ﺕ ا ‪ 
*/ .‬در‪ /?+
}1‬ﺕ ;ن ‪
./* 1/‬‬
‫ﺕا‪ 19+ /1‬را ‪
+‬ﺵ?‪ /‬ﺥ‪; g‬ور‪ Q1; ،‬را ‪/9 +‬ر ‪ ?g‬زن ه‪ ،/?+ 5*
?9‬و از ﺥد‬
‫=‪ ; + /‬ا اﺵص اﺡ‪9‬س ﺡ>رت دار‪ 1‬؟ 
ﺕا‪ 1+ /1‬ا و و ‪ ; /?/7‬روا‪?*1‬ن ا‬
‫ را ر ‪+‬د‪ %‬ا‪ !"
 .1 1‬ا‬

‫‪ ?g + /* 1/‬ز‪ 1‬ا‪ 61/ ,-u‬ﺥ‪ 
C‬‬

‫ا ‪ ،‬و‬

‫ﺥرده ﺥ‪ 3  1"C‬ا‪ ,-u‬از ﺡ‪ e‬ﺡ>رت ‪1‬ﺵ
ﺵ‪ . 1‬ه ﺵ‪ %/‬ا را ‪ – /6 / +‬ا ‪; %‬ل ;ن‬
‫ا‬

‫‪ +‬ه" ﺵاه را ‪ – /?+ /6? h7‬داور 
در 
رد در ‪1‬در ا '&ار‪1 %‬ﺵ از ر@‬

‫دادن
?> ;ن 
‪ D‬ﺥاه د ‪ +‬ﺡ‪+ A‬د‪ %‬ا ‪.‬‬
‫ا‪H1‬م‪&' ،‬ار‪/ (7) %‬ن ‪
h‬ﺽ‪H
/ -9
h  /' S‬د ا‪ &/61‬ا ‪ .‬در ا 
رد‪،‬‬
‫ ا‪D‬اد ‪ /-j  gn U1‬ا '&ار‪ %‬دار‪ ، 1‬و ا‪ ,-u‬در 
رد اش ‪. ??+
{B‬‬
‫ﺥ‪o‬ف دو
|ل ‪ً "
،A7n‬‬
‫در‬

‫ ه"‪ /‬ﺥ‪ !"
،g‬ا‬

‫ از در ‪1‬در ا در ا?‪ . "1 ,? 
1 H‬ا 
‪/?8‬‬

‫*
?‪ ,‬ا ‪ .‬ه?‪
+ 
6‬دم  
ﺽع ‪?+‬ل ا‪ ، ??+
{B B-‬ﺕ?‪ Q‬ﺕ‪B/3‬ت ﺵ‪ C‬ﺥد‬
‫را ‪/‬ن ‪ "1‬دار‪+
Q1; . 1‬ﺵ? ‪*1‬ن ده? ‪
+‬ﺽ‪ S‬ﺵن در ا ‪
.‬ا‪?+ SD‬ل ا‪ B-‬ﺥاه ‪+‬ﺵ‪*1 /‬ن‬
‫ده ‪ +‬ا ﺡ‪C‬ل ارزﺵ 
‪+ ?1‬ه ‪ ، ?3‬ه‪ y/‬راه ‪?+ &3‬ل ا‪ B-‬و‪3‬د ‪ 1‬ارد‪?+ )
.‬ل ا‪B-‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪89‬‬


‪+‬ﺵ ‪*1‬ن ده ‪ B
+‬ود ‪+‬دن 
!‪/‬‬

‫ا‪ zn1 B-‬ﺥ از ال 
‪ ?1‬ﺡ‪ G‬ﺵ‪ 5‬ا د‪D‬ع از ‪3‬ن‬

‫ﺥد
ﺵ ‪ .‬در ه ﺡل‪ ،‬ه ف از ا ل‪ ،‬ﺕ€‪
/‬ﺽ‪ S‬ﺥد ذ‪ +‬د ‪ A‬ا ‪.‬‬


> 
‪ H/1 ،‬و هن‬

|ل ه ‪ +‬در د ﺵ
‪ A‬ا‪1‬اع 
‪ T-‬از ا ل د‪ ،‬ا 
ه"‪ 61*1 Q1; 6‬ا‪ 6‬واﺡ ‪ &/1‬ه‪
. 9‬‬
‫در ه 
رد
‪+‬ﺵ‪ /‬در '&ار‪ %‬ا را ا‪7t‬ت ‪ :/?+‬ا?! در ﺕان روده ‪
/‬رو‪ ، 1‬ا?! ا‪D‬اد‬
‫‪/9‬ر ‪ ?g‬زن اﺡ‪9‬س ﺡ>رت
‪ ، ??+‬ا?! دو ) ‪ /!
( 71‬ا‪ B-‬را
‪ B‬ود ‪ . ?+‬در
?‪/?8 ،G‬‬
‫'&ار‪ %‬ه را

‪ . ? 
1‬و در ه 
رد 
 ﺕ!‪ /‬د‪&' 6‬ار‪ %‬ه ‪-
+‬م
دا‪ H/1 ،/1‬را‬
‫ﺡ"
‪ ./?+‬ا '&ار‪ %‬ه را ت
‪
>
. ? 
1‬ت در
|ل اول‪1n ،‬ن 'ا‪ 1‬و ﺥ‪/ /‬ل ;ب د‪. 1‬‬
‫در
|ل ;ﺥ‪ 
>
،‬ا ‪
+‬ا‪?+ SD‬ل ا‪ B-‬ا‪T‬د‪ ?+
%‬ا '&ار‪ %‬ا‬
‫را ‪+‬ه
ده و
> 
 ‪D‬د 
) ‪?+‬ل ا‪ B-‬ا '&ار‪ %‬ا‬
‫ه‪&' h . ?9‬ار‪ 
>
1 9T1 D %‬ا‬

‫و ‪ .H/1 1‬در‬

‫‪ B
+‬ود‬

‫ﺕ"‪o h-‬ح‪?3 ،‬‬

‫‪
+‬دم دارا ﺡ‪ G‬د‪D‬ع از ‪3‬ن ﺥد‬

‫ه"ن ‪g‬ر ‪QT
h +‬م ‪ @>D‬در را د‪6‬‬


‪T‬ه‪
/‬ﺕا‪1 e?3 1‬ع ﺵ ‪&' h ،‬ار‪ %‬ه ‪ @>D‬در را د‪&' 6‬ار‪ %‬ه
ﺕا‪ H/1 
>
1‬ﺵ ‪.‬‬
‫‪ h‬د
> 
ت ه"ا‪ H/1 h %‬را ‪ h‬هن
‪ . ? 
1‬در '‪6T‬ه روز 
‪ &/1 %‬هن 
?‬
‫ا ل‪ ،‬اﺕ! ﺵاه ا ﺕ> ‪ /' H/1‬ا ‪ " + /'
o|
.‬او ا ا‪7t‬ت اد‪ j‬ه‪n 1‬‬
‫ارا‪
R‬ده "‪ .‬در
?‪ ،G‬هن 
? ‪ h‬د '&ار‪ %‬ه ‪ +‬ﺥ از ;‪
>
) Q1‬ت( ‪?j‬ان ﺡ
‬
‫ﺵه د‪ (H/1) 6‬ﺕ‪
G C‬ﺵ‪ . 1‬در ا ‪ ACD‬روش ه  ﺕ‪ A/-B‬و ارز هن ه را 

‫ﺥاه‪+ /‬د‪ .‬ا 
‪ /‬از ا?! ﺕ‪ A/-B‬و ارز =داز‪<6 ،‬ار ‪ /?/7‬ه?‪ h + 
6‬هن 
ا‪
3‬‬
‫ﺵ ‪; 168‬ن را ﺕ*‪ 5/‬ده‪./‬‬

‫ﺕ*‪ 5/‬هن ه‬
‫ه?‪' 9+  + 
6‬ش
ده‪ ?
 /‬را
ﺥا‪ h ،/1‬رﺵ ‪ -"3‬را در„
‪ ./?+‬و ا‪U1‬ر دار‬

‪/‬ن ;ن ‪o"3‬ت را ا ﺵ ‪ ? ،‬دارا '‪ 1‬ا ال 
ن ده? ‪ %‬ﺥر ﺵ? ‪ .‬را 
> 
ت و‬
‫ راو رﺵ ا‬
‫ ه‪ 1‬در ‪+‬ر ‪ 9/1‬؛ 
" ً‬
‫‪ H/1‬ﺕ?‪ ! Q‬از ا ال ا ‪ .‬در ‪ n h‬روا ‪ً "
،‬‬
‫از رﺥ اده را ز'
ده ‪ ،‬و ا‪ 
A‬ن ده? ‪ ،%‬ﺕﺕ‪ ,/‬و‪n‬ع ﺡادث ا ‪ .‬در ‪ n h‬ﺕ‪ ، T/‬راو‬
‫‪ h‬رﺵ وا‪ /n‬را در 
رد ‪/ &/8‬ن
دارد؛ ا رﺵ ه را
ﺕان ‪g‬ق 
‪ 
T-‬ن داد‪ ،‬ا 
در‬
‫ ه‪ 1‬و‪3‬د ‪ 1‬ارد‪ h + Y1; .‬هن را از د‪ 6‬ا‪6‬ه ‪/‬ن 
"&
‪ ، "1‬ﺕ‪o‬ش‬
‫ا 
رد ‪ً "
&/1‬‬
‫ا *‪ >?
17/‬از ‪ ,-
h‬ا ‪ )V
.‬ﺕ?‪ &/8 + ' "1 
 Q‬را در
? ارد؛ او ه"‪/?Y‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪90‬‬

‫د ‪ -‬ا 
>‪+ j‬دن 
 در ;ن‪ ،‬و ﺕﺽ‪ †/‬ا?! ‪8‬ا 
‪
,-‬رد ‪U1‬ش در ا ‪ ،‬ارا‪
R‬ده ‪.‬‬
‫ ﺥ اﺵرات ‪; N‬ﺵ!ر
ﺵد‪ .‬ا
|ل‪ ،‬واژ‪?" %‬ا" ‪*1‬ن
ده ‪ 7-
+‬‬
‫ا ‪ً "
Cn‬‬
‫ ‪/ 61*1‬ن ‪ 
>
h‬در ;ن ا ‪.‬‬
‫‪ e +‬از ;ن
; ‪ /' H/1‬ا ‪ .‬واژ‪" %‬زا" 
" ً‬
‫در زن ‪D‬ر ‪ /?8‬واژ'ن ‪/9 61*1‬ر ا‪ . 1‬در ا?‪ QD H‬از را‪ W‬ﺕ ﺵن ;
‪ %‬ا ‪:‬‬

‫‪
>
61*1‬‬

‫‪H/1 61*1‬‬

‫از ;‪+ H1‬‬

‫?ا‬

‫‪8‬ن‬

‫‪e‬‬

‫زا‬
‫ ‪D‬ض‬
‫ د‪A/‬‬

‫در ‪H/1‬‬
‫;‪%61‬‬
‫ا‪7t‬ت
ﺵد ‪+‬‬

‫'‪+ /‬‬

‫ﺽورﺕً دار ‪+‬‬

‫ ﺥ‪g‬‬


ر‪ /‬ا ‪+‬‬

‫‪ U1‬ا?!‬

‫<ا‬

‫ه?‪ /?8 + 
6‬واژ'‪
1‬ا‪
3‬ﺵ ‪ 1*1 ،‬ﺥ ا از ا?! ‪ h‬هن و‪+‬ر دار ‪ ،‬و

‫ﺕا‪ /1‬از ‪61*1‬ه ا ﺕ"‪Q1 &//‬دن
‪/‬ن
‪/‬ن
> 
ت و ‪ H/1‬ا‪T‬د‪. /?+ %‬‬
‫ا 
‪ "1‬ﺕا‪ /1‬ا ‪ 61*1‬ه را ‪g‬ر 
ﺵ‪+ ?/‬ر '‪ . /‬ﺥ از واژ'ن در ز
‪ ?/‬ه ‪ &3‬هن ‪+‬ر‬

رو‪ . 1‬در ‪
; '" /‬م ‪ +‬ﺕ ‪ ?8‬ان ‪8 -- 9/1 ,u‬ن 
در ;ن در ه&اران ‪ ,u‬ه‪8" ،" 9‬ن"‬
‫ 
? " 
‪ " ?1‬ا ‪ ،‬و ‪ . >?
61*1 h 1‬از د‪/u ،6‬ب واژ'ن ‪ 61*1‬ﺽورﺕً 
? ‪/u‬ب‬
‫هن ‪ o|
. 9/1‬ا' ‪9/" 6‬ن ز
‪ /‬ﺥ*! ا — 
‪ %&7‬زار در ;‪ % 1 H1‬ام‪ ،".‬در ‪ -"3‬‬
‫دوم ﺵه ا ﺕ€‪ H/1 /‬ام ارا‪ R‬داد‪ %‬ام‪ 8' ،‬ه‪ y/‬واژ‪ 61*1 %‬را ‪+‬ر ‪71‬د‪ %‬ام‪ .‬ﺥ‪ g‬داﺵ ﺵ‪ /‬‬
‫ 
‪ ?"noj‬ر ﺥد زن ‪ h ./9/1‬هن را ا
‪/‬ن '&ار‪ %‬ه ‪ ،‬و ‪ 
 noj‬در
?‪ G‬ر ‬
‫‪ /?8‬روا ا ‪D ،‬رغ از ا?! ا روا@ ﺕ@ واژ'ن ‪ 61*1‬ﺕ‪ †C‬ﺵ ‪ %‬ﺵ? ﺥ‪ e ./‬روش ا ‬
‫ا ﺕ*‪ 5/‬هن ه‪ ،‬ﺥا‪ 1‬د‪ ،G/n‬از ‪!1‬ﺕ ‪+ )V
+‬ﺵ‪/ % /‬ن ‪ ، ?+‬ﺕ"‪&' &//‬ار‪ %‬ه ا‪QZ‬ر‬
‫ﺵ ‪ ،%‬و ﺕ*‪ 5/‬روا@
‪/‬ن ;‪ . Q1‬ا‪3‬ز‪ %‬ده‪ /‬ذ‪|
?8 +‬ل =داز‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪91‬‬

‫ا ‪ n‬از '&ارش ‪? h‬ا‪ 1‬ز ‪ 1‬ر‪6‬ن در ل ‪
A>1 1984‬ﺵد‪ n;" :‬ر‪6‬ن '‪´ : T‬ﺡ>‪ >/‬ا‬
‫ا ‪ / +‬و اﺥ‪o‬ق ‪ 3‬ا ‪ <1‬ا‪ ، 1‬و ‪8‬ن د
‪ ?7‬اﺥ‪o‬ق ا ‪ ،‬د و ‪ /‬ﺽورﺕً 
ﺕ‪ @7‬ه‪´. ?9‬‬
‫"]‪/1‬ر„ ﺕ"&‪ [1984، '; 24 ،‬در ا ‪&' n‬ار‪ %‬و‪3‬د دارد‪ / (1) :‬و اﺥ‪o‬ق ‪ 3‬ا ‪ <1‬ا‪ 1‬؛‬
‫)‪ (2‬د
‪ ?7‬اﺥ‪o‬ق ا ؛ و )‪ (3‬د و ‪
/‬ط ه‪; -"3 . ?9‬ﺥ ر‪6‬ن اً ‪/‬ن د‪ 6‬از )‪(3‬‬
‫ا ‪ ; .‬ا ‪ h‬هن ا ؟ ﺥب‪ ،‬واژ‪8" %‬ن"‪; 61*1 ،‬ن ا ‪C>
+‬د از )‪/ (2‬ن ‪ 
>
h‬ا ‪.‬‬
‫واژ‪" %‬ﺽورﺕً" ‪/‬ن
‪ H/1 (3) + ?+‬ا ‪ .‬ا واژ‪ %‬ان 
? ‪ +‬ا' ﺵ" )‪ (1‬و )‪ (2‬را =< ‪ ،‬‬
‫)‪ (3‬را ‪ e . <= &/1‬ز ‪ 1‬در ا‪ / : '
A‬اﺥ‪o‬ق ر@ دارد‪،‬اﺥ‪o‬ق د ر@ دارد‪e ،‬‬
‫‪ /‬د ر@ دارد‪ .‬ا ‪ h‬هن ا ‪.‬‬
‫ﺡل ‪<6‬ار 
|ل دﺵارﺕ =داز‪ .‬ا ‪ n A>1 n‬ا از ا‪ 9!; h/o+ t‬دو ﺕ‪+‬و‪1 A‬م‬
‫د 
‪+‬ا در ; 
!‪:‬‬
‫‪ A‬ﺡ‪
ِ /"+‬دم ‪ />j 1‬ا و ‪9
1‬ر؛ ا ا‪ A‬در‬
‫]‪ [1‬در ; 
!‪ ،‬ﺥ‪o‬ف د‪*+ 6‬ره‪ ،‬ا ِ‬
‫? ه
‪ >9‬و در ‪1n‬ن
? رج ا ؛ ;زادا‪ *?
1‬ا ‪ ،‬و راد‪ / j‬ﺕ ‪ W1‬اش‬
‫وا‪
A‬ﺵد‪.‬‬
‫]‪ [2‬در ; 
!‪
،‬دم ‪n‬ا
>?? و
‪ H‬را ﺕ‪ ??+
//‬و از ‪ %63‬ه‪ TC?
/‬در 
رد‬
‫ 
‪T-‬ن از ‪1n‬ن را ﺡ! در
‪9V
. ??+‬ت ‪ 1 ، 
"j‬ﺕ?‪ Q‬در ال‪ + ،‬در ه" ‪"t‬ات‬
‫ﺵن د 
‪+‬اﺕ‪ h/‬ا‪< ... 1‬ا 
دم ﺡ‪7‬ن ﺡ>‪ n >/‬رت ا‪. 1‬‬

‫ه دو ? ا ‪ %‬ا‪ -‬واﺡ را ‪/‬ن
‪ : ??+‬ا?! ; 
! ‪*+‬ر ا د 
‪+‬اﺕ‪ .h/‬و ه دو 
‪ 7?3 3‬‬
‫واﺡ از د 
‪+‬ا ه‪ : ?9‬ا‪ A‬ﺡ‪
/"+‬دم‪ .‬ا?! ﺡ!
 رﺽ ﺡ!
ﺵ‪' 1‬ن ﺵ ‪ ? .‬اول‬
‫ا 
‪ ,-‬را ون ذ‪ +‬هن ا‪QZ‬ر
‪&' . ?+‬ار‪ %‬ا ‪ >1 +‬و'ل )؛( از ه ‪ 3‬ا ﺵ ‪ %‬ا‪?j 1‬ان‬

> 
ت و ‪ H/1‬ه 
ط ‪ ,-
h )-
 7?3 !- ، ?9/1‬ا‪/ B1 . 1‬ن ا?! ا‪ A‬د 
‪+‬ا ‬
‫‪ >8‬ر در ; 
! ‪D‬ا'‪ 9‬ا ‪ .‬در ? دوم ا 
‪ h ،‬هن
‪" ./‬واژ‪<" %‬ا" در ‪; -"3‬ﺥ ‪; 61*1‬ن‬
‫ا ‪+
)V
+‬ﺵ ‪ H/1‬ا ‪/6‬د‪ :‬ا?! 
دم در ; 
! ﺡ‪7‬ن ﺡ>‪ n >/‬رت ا‪ . 1‬و ا ا ‪H/1‬‬
‫'‪ 
>
?8 /‬ذ‪
. ?+
+‬دم ‪ (%6?+) ??>
 %n‬و ‪) H
 %n‬ر‪Q"3 e/R‬ر( را ﺕ‪ ، ??+
//‬و ‬
‫‪?j‬ان ه‪ TC?
/‬در داد'‪ %‬ه ‪ ?3‬ﺡﺽ
ﺵ‪ . 1‬ا
> 
ت واژ'ن ‪ % *1 5*
61*1‬ا‪ ، 1‬ا 

‫روﺵ ا ‪ Q1; )V
+‬را ‪?j‬ان ﺵاه ا ‪ H/1‬اش ذ‪. ?+
+‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪92‬‬

‫ﺕ ?‪ H‬از ﺵ" ﺥا ام ‪ +‬ا روﺵ ﺵ‪Q‬د‪ n ،‬ر ر '‪ D‬از واژ'ن ‪/
،61*1‬ن هن و‬
‫‪/u‬هن ﺕ"& ‪ . /Q1‬ه?‪ */ + 
6‬در 
رد ‪+‬ر‪+‬د درو‪ 1‬هن ه ‪ 
/‬ز – 
‪ + 7-‬در  ‬
‫ ان
داز – ا ﺕ"&‪ Q1‬ه ;ن ﺕ ﺥاه? ﺵ ‪.‬‬

‫ز ن ﺕی‬
‫ا ه ‪ h‬از را'اف ه ز‪ ،‬ﺕ‪ B
; + /?+ //‬ه‪ 1‬ه‪ 9‬ﺥ‪ ./‬ا' ‪ /?8‬ا ‪
>
،‬ت و‬
‫‪ H/1‬را
*‪. /?+ 5‬‬
‫ ﺕ‪C‬و ;ن ‪/T/+‬‬
‫‪ .1‬ﺕ‪&-‬ن ‪
-+‬ﺕا‪ / 1‬از ﺕ‪&-‬ن ‪j‬د ﺵ‪j % ??/ !7‬ﺽ ‪ ، ?+‬و 
" ً‬
‫ ﺕ دارد‪ .‬ا د ‪ 9 8 ،A‬ﺕ اد
*‪+‬ن ﺕ‪&-‬ن ‪ j -+‬ا‪&D‬ا ‪.‬‬
‫‪ /91 .2‬ﺵ‪ +‬ه ‪j‬ﺽ ‪ % ??+‬ﺕ‪&-‬ن ‪1 -+‬اﺡ دورا‪D‬د‪ %‬ﺥ 
ت
داد‪ -D . 1‬ا‬
‫‪1‬اﺡ از ‪
 /-+‬ا‪ &+‬ﺕ‪/9 1&-‬ر دورﺕ از ;ن د ‪ +‬ا‪ ?1‬از ‪ 1; Gg‬ﺕ‪C‬و واﺽ‪ B‬‬
‫  ﺕ= ه ‪
,C1‬ﺵ‪ ، 1‬ا 
اج را
'‪ ?D‬‬
‫در‪ . ??+ D‬ج ه ‪ ?-‬ﺕ‪ً "
+ 1&-‬‬
‫و  ﺥ‪ 1‬ه '‪+
A/9‬د‪. 1‬‬
‫‪ .3‬از ;‪ /91 + H1‬ﺵ‪ +‬ه ﺕ‪&-‬ن ‪ ,3
-+‬ﺵ ‪ 1‬ﺕ ﺵ"ر ‪' ??/‬ن ا‪ %69‬ه ﺕ‪ 1&-‬و‬
‫در;
;‪ Q1‬از ;'‪ Q‬ا‪&D‬ا ‪ ،‬ﺵ‪ +‬ه ﺕ‪ 1&-‬ﺕد از رﺵ ? ﺵن ا>‪7‬ل‬
‫‪+‬د‪. 1‬‬
‫‪ .4‬ا‪?+‬ن ‪ +‬ﺵ‪ +‬ه ‪ -+‬ﺡ 
ه و ﺵ‪ Q‬ه را ‪ &/1‬ﺵ داد‪ %‬ا‪ ، 1‬رت ر‪ 7n‬ا‬
‫ﺵ‪ +‬ه ها در;
‪ %‬ا‪. 1‬‬
‫‪ .5‬در ﺡ 
ه‪ ،‬ﺕ>‪ "/1 7‬از ﺥ‪ 1‬ه
*„ ﺕ‪&-‬ن ‪ -+‬ه‪ h ،. ?9‬و‪"
-+ e‬ل ﺵ
‪A‬‬
‫‪1+‬ل ه ﺕ‪1+ ?1
، -B
1&-‬ل ا‪ ، -‬و ‪ h‬دو ﺵ‪ !7‬ﺥ‪ 7‬ا ‪
„*
.‬ﺕا‪ 1‬‬
‫داﺥ ه&? ‪1+ ،*/‬ل ه ‪ -/D‬د‪ 
1 6‬ه اﺥ‪ C‬ﺕ را ‪ &/1‬در‪. ?+ D‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪93‬‬

‫‪ 1 .6‬رت ا دو ﺵ‪ + D
+‬در ‪1‬ﺡ‪ /‬واﺡ ‪ ??+ *+ A+‬و
‪ "/>9‬ه ر‪. ??+ n‬‬
‫ا ان 
? ‪ +‬ﺕ‪&-‬ن ‪ ً/7g -+‬رت ا‪CB1‬ر در
; و دو ا
>راﺕ ‬
‫وﺽ‪. ?+ S‬‬
‫‪ .7‬از د‪  -+ ،6‬ها ‪ ،‬ﺕ‪&-‬ن 
هار‪ %‬ا‪ ،‬و د‪ 6‬ر‪ 1‬ه ر‪ . ?+
n‬و ‬
‫‪?j‬ان ‪ h‬ر‪ 1‬ارﺕ‪7‬ط ‪ ، "3‬ﺕ@ ا‪; A‬زاد ‪/‬ن ‪
1/‬ﺵد‪< ،‬ا ‪ 71‬ﺕ‪?+ B‬ل
>رات‬
‫دو ﺵ ‪.‬‬

‫___________________‬

‫ﺕ‪ /‬د'ام هن ه‬
‫_____________________‬


ﺕا‪
>
/1‬ت هن را 
اد ﺥم ;ن‪ ،‬و ‪ H/1‬را
‪CB‬ل ‪ Q1‬هن ﺕ‪C‬ر ‪ ./?+‬ا ‪ h QD‬هن‬
‫ زم ا ا‪ + /1‬در ا
‪/‬ن – ا ﺕ"|‪ ،A/‬درون ‪+‬رﺥ‪ 1‬هن– ‪<'
8‬رد‪+ .‬ر‪+‬د درو‪ 1‬‬
‫هن را‪' ? ،‬م ه
‪&H‬ا را ‪ +‬از
> 
ت  ‪"/ H/1‬د‪
%‬ﺵد در‪ ./‬ا
‪&H‬ا ‪+‬دن‬
‫ا 
اﺡ‪ h ،A‬ﺵ‪ %/‬ﺕ‪ /‬د'ام را ‪+‬ر
'‪ + /‬در ;ن ﺕ?‪ Q‬از دو ‪"1‬د ا‪T‬د‪
%‬ﺵد‪ ،‬ا 

‫;‪ >1‬ر ا‪1‬ف < ا ‪ +‬از ‪ "1 e‬هن ه ‪. ; &/1 % /Y/‬‬

‫روش ﺕ‪ /‬د'ام‬
‫! از ‪"1‬ده ‪ 1!/‬ا ‪ +‬از
> 
 ‪ H/1‬اﺵر‪ . ?+
%‬ا ‪!/‬ن ‪
h‬ﺡ‪' -‬م ا ل را ‪*1‬ن

‫ده ؛ و ‪ 61*1‬را 
‪/‬ن ‪ 
>
h‬و ‪ H/1‬ا ا ‪ "/>9
+‬از ;ن '‪
D‬ﺵد‪D .‬ض ‪ /?+‬ﺵ" ‬
‫ ا?! ‪?+‬ل ا‪ zn1 B-‬ﺡ‪ G‬د‪D‬ع از ﺥد ا ‪; /-j ،‬ن اﺡ‪H‬ج
‪ %61; . /?+‬ا ل ﺕن را
ﺕا‪ 1‬‬
‫رت ز ‪ h‬د'ام ‪*1‬ن داد‪:‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪94‬‬

‫ودﯾ 
ا  دع از د ب د‪.‬‬

‫دو‪& %‬ﯾ ‪ #$%‬ا را ود ('‪.‬‬

‫ا هن ‪ Q1‬د‪ %‬ا ‪ 
>
h @>D .‬و ‪
h‬ﺡ‪ -‬ا ل دارد‪< .‬ا ‪ A+‬ﺥر هن ﺕ?‪h Q‬‬
‫‪!/‬ن ‪*1‬ن داد‪
%‬ﺵد‪.‬‬
‫ا 
ا' ‪ /‬از ‪ 
>
h‬و‪3‬د داﺵ ‪8‬؟ ;‪!/ 168 %61‬ن  ‪ H/1‬ر ‪/?+‬؟ در ﺥ ‬
‫ 
ارد‪ ،‬دو
> 
 ‪ */‬ه ‪ H/1‬ا
?‪
H‬ﺵ‪ . 1‬در 
ارد د‪
>
،6‬ت ه ‪ ??+ "1 A"j‬؛‬
‫? ه ‪ +‬ام از ‪ 3 Q3‬ا'‪ 1‬ا ‪ H/1‬را ﺕ€‪ . ?+
/‬ا دو ا‪ 6‬ﺵ‪ %/‬ه 
‪T‬وﺕ رت‬
‫د'ام در
;? ‪ e ،‬ﺕ‪ + /?+ //‬در ‪ h‬هن از ‪ +‬ام ا‪ 6‬ا‪T‬د‪ %‬ﺵ ‪ %‬ا ‪ .‬ا ‪*1‬ن دادن ا‬
‫ﺕ"&‪<6 ،‬ار دو ه‪ 1‬را ‪ / +‬ﺕ 
ح ﺵ ر ‪./?+‬‬
‫او هن ر‪6‬ن در 
رد ‪ /‬و د ا ‪o+ , .‬م او ا ا ‪ / (1) :+‬اﺥ‪o‬ق ر@ دارد‪ ،‬و‬
‫)‪ (2‬اﺥ‪o‬ق د ر@ دارد‪? ،‬ا )‪ / (3‬د ر@ دارد‪ .‬ا هن ‪ 61*1‬ا‪ 6‬اول ا ‪.‬‬

> 
ت )‪ (1‬و )‪ (2‬ه ﺕ‪ ,/+‬ﺵ‪ 1‬ﺕ )‪ (3‬را ‪ H/1‬ده? ‪.‬در ا?‪ h ?1
H/1 H‬ﺕ‪ „/‬ا‪ >D‬ا ‪ +‬از‬
‫ه 
! ! از
> 
ت ا ؛ ه ‪ h‬از
> 
ت را ‪ +‬دار‪ ،‬ﺕ‪
„/‬ا‪ . D‬ا
> 
‪+‬‬
‫‪ /‬وا‪ 9‬اﺥ‪o‬ق ا ‪ ،‬ﺥد ﺥد ‪ &/8‬در 
رد د ‪ e ، ' "1‬ه‪ y/‬د‪ -/‬ارا‪ "1 R‬ده ‪+‬‬
‫‪ / /?+ !D‬د ر@ دارد‪ .‬ه"‪ /‬ﺕﺕ‪ ،,/‬ا
> 
‪ +‬اﺥ‪o‬ق د ر@ دارد‪ ،‬ﺥد ﺥد‬
‫‪ &/8‬در 
رد ‪ e ، ' "1 /‬ا
> 
ه د‪ -/‬ا ارﺕ‪7‬ط ‪ /‬و د  ‪ "1‬ده ‪ .‬ﺕ?‪Q‬‬
‫ه?‪ + 
6‬ا
> 
ت را ‪?+‬ر ه ‪<6‬ار
ﺕا‪ h /1‬هن ‪ ./‬ا وا‪ /n‬را
ﺕا‪+  /1‬ر‬
‫دن ‪"1 h‬د د‪oj
oj ? ،6‬و‪*1 ،(+) %‬ن ده‪ ،/‬ﺕ
> 
ت را ه و‪+ ./?+ A‬رد ا‪ j‬اد ‬
‫‪&' 3‬ار‪ %‬ه
‪&H‬ا‪ ،‬د'ام هن را ﺵ!‪ A‬ز ر
‪:/?+‬‬

‫)‪(1)+(2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪95‬‬

‫ 
از ‪!/ h‬ن ا‪T‬د‪+ %‬د‪ %‬ا‪ + ،‬از ﺥ@ وا‪
>
A‬ت ا 
اد ‪ ،D‬ﺕ ا وا‪ /n‬را ‪*1‬ن ده ‪+‬‬

> 
ت 
‪ h ً>T‬هن واﺡ را
ز‪. 1‬‬
‫‪ e!j‬ا هن‪ n ،‬ا را ‪ +‬از ﺕ‪+‬و‪ A‬در 
رد د 
‪+‬ا در ; 
! ‪+ A>1‬د
‪o‬ﺡ‪. /?+ U‬‬
‫هن او را
ﺕان ‪/ /?8‬ن ‪+‬د‪
(1) :‬دم ‪ ??>
 %n‬و ر‪Q"3 e/R‬ر را ا‪1‬ب
‪ ، ??+‬و )‪
(2‬دم‬
‫ ‪?j‬ان ه‪ TC?
/‬در داد'‪ %‬ه ﺡﺽ
ﺵ‪ 1‬ﺕ ﺡ! ‪H
 Q
; + ??+‬م ﺵ?ﺥ ﺵد ﺥ‪./‬‬
‫? ا )‪
(3‬دم ا 
ر دو را ‪?+‬ل
‪
>
. ??+‬ت )‪ (1‬و )‪ H/1 o>9
(2‬را ﺡ"
‪ . ??+‬ا'‬
‫ز ﺕ*‪ h H/1 /7‬ﺕ‪ „/‬ا‪ >D‬را در‪; U1‬ور‪
>
،‬ت 
‪ ?1‬ن ه ا‪ >D‬ه‪ + ?9‬در ا 
رد ه‬
‫دو در و@ و ‪ 1‬در
?‪ Q‬ا‪ /‬ه ‪ ,C1‬ﺵ ‪ %‬ا‪ . 1‬ه ‪ 8‬ا ن ه ‪ */‬ﺵ? ‪ ،‬ﺕ‪ !B9
/‬ﺕ
ﺵد‪،‬‬
‫ا 
از ‪ 3‬در ;وردن ! از ن ه ﺽورﺕً
?‪ H‬ا‪D‬دن ﺕ‪ "1 „/‬ﺵد‪ e .‬ا ﺡ>‪
+ >/‬‬
‫‪+‬ر'&اران ﺡ!
را ا‪1‬ب
‪ ،/?+‬ﺥد ﺥد ﺵه  ا
‪
+ j‬دم ﺡ!
را ‪?+‬ل‬

‪D ، ??+‬رغ از ا?! ; 
دم ‪?j‬ان ه‪ TC?
/‬ه در
‪ +B‬ﺡﺽ
ﺵ‪ 1‬ﺥ‪ ./‬و‪3‬د ه‪/‬‬

?‪
 TC‬د
ه‪ ،‬ﺥد ﺥد‪ ،‬ﺵه 
*ر‪
+‬دم در ﺡ!
ا ‪D ،‬رغ از ا?! ; ;‪1‬ن‬
‫‪ 1' ?"1‬ه ا ﺡ!
ا‪1‬ب
‪ ??+‬ﺥ‪ e ./‬در ﺕ‪ /‬د'ام ا هن‪ ،‬از ‪"1‬د ‪ +‬ا‪T‬د‪ "1 %‬‬
‫‪ !- /?+‬دو ‪!/‬ن ‪ 3‬ا'‪ 1‬را ر
‪ + /?+‬ه ‪g h‬ر ‪ 3‬ا'‪ 1‬از دو
> 
 ‪
Q?
H/1‬‬
‫ﺵ‪: 1‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫?ا‪ h ،‬د
> 
 دو ﺵ‪
)-
 %/‬ﺕا‪ H/1 ?1‬ا
?‪ H‬ﺵ‪
. 1‬ﺕا‪ /1‬ا‪ 6‬اول را‬
‫ه‪
>
 1‬ت ﺕ‪ ) /"H‬ﺥ‪ ،(S"3
oj g‬و ا‪ 6‬دوم را ه‪
>
 1‬ت ‪/u‬ﺕ‪ /"H‬ا‪ ./1‬در‬
‫ه ﺡ ‪ ،‬ﺕ اد
> 
ت
ﺕا‪ 1‬ه‪ >8‬ر ‪
+‬ﺥاه ﺵ ‪ .‬ا '‪ T‬ا?! ; ‪ h‬د از
> 
ت ﺕ‪ /"H‬‬
‫ا‪ 1‬ﺥ‪ ،/‬ه ‪ h‬از
> 
ه را ‪ 3‬ا'‪o
1‬ﺡ‪ ،/?+ U‬و از ﺥد =‪ ; /‬ا
> 
 ﺥد ﺥد‪ ،‬ون‬

> 
ت د‪ H/1 ،6‬را *‪ ?+
17/‬ﺥ‪ ./‬رو د‪ ! 6‬ا ا ‪ /= +‬ا' ! از
> 
ت ‪1‬در‬
‫د ‪8‬؟ ; ‪ A+‬هن را ﺥاب
‪ ?+‬؟ ا' ‪ /?8‬ﺵ ‪
>
،‬ت ﺕ‪ /"H‬ا‪ 1‬؛ ? ا ﺡ‪C‬ل ‪ H/1‬ه‬
‫وا‪ 9‬ا‪ . 1‬ا 
ا' ر‪1 u‬در ‪ * ،
>
h‬از هن ‪
>
%61; ، 1" 3‬ت ‪/u‬ﺕ‪ /"H‬ا‪ 1‬؛ ? ‬
‫ه ‪ 3 h‬ا'‪ H/1 1‬را *‪ . ??+
17/‬ا' ا ;ز 
ن ه را ا‪"j‬ل ‪+‬د ‪ ،‬ا 
ه?ز 
" ‪ ، *1‬ﺥب ا‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪96‬‬

‫‪
>
+‬ت را ﺕ‪9B
/"H‬ب ‪ /?+‬؛ ا رو!د
‪ 1gB‬ﺕ ا ‪-3 .‬ﺕ ‪ +‬ر‪n ،/D‬ا‪ ACT
j‬ﺕ در‬
‫ 
رد ا‪1‬اع ﺥص هن ﺥاه‪
; /‬ﺥ ‪ .‬هن ه ‪ +‬در ;‪
>
Q1‬ت ﺕ‪ ,/+‬ﺵ‪ 1‬ﺕ ‪ H/1‬ا را‬
‫*‪. ??+ 17/‬‬
‫در ه‪
>
 1‬ت ‪/u‬ﺕ‪ ، /"H‬ﺕ اد ‪!/‬ن ه ‪ H/1 +‬ه"‪6‬ا
ﺵ‪ 1‬دوﺕ ) ‪ (*/‬ا ‪; .‬‬
‫وﺽ‪
/‬ﺕا‪ e!j 1‬ه ﺵ ؟ ;
ﺕا‪!/ /1‬ن ه داﺵ ﺵ‪ + /‬از ‪ 
>
h‬دو ‪ H/1 ?8‬‬
‫ 
‪T‬وت وا'ا ﺵ‪ 1‬؟ ? ‪&' h ; ،‬ار‪
%‬ﺕا‪ 1‬ﺡ
‪ /‬از ‪ H/1 h‬ﺵ ؟ >‪
ً?/‬ﺕا‪?8 . 1‬ن ‪ / +‬ﺕ‬

‪o‬ﺡ‪+ U‬د‪1n ،‬ن 'ا‪; "w
1‬ن ا ‪ +‬روده ﺕان ‪
/‬رو‪ . 1‬ه"‪

>
/‬ﺕا‪ 1‬ا‬
‫‪ + 
H1/ H/1‬روده در ‪=1‬ل‪71 ،‬ا!‪ ،‬ه‪ 3‬د‪ 6‬ه ‪
/‬رو‪
e . 1‬ﺕا‪&' /1‬ار‪ %‬ه‬
‫‪/9‬ر از ا د‬

‫را‪ ،‬ا ه" 
‪ AB‬ه‪ ،‬رت ? ‪ + /?+‬ه ‪ h‬ﺕ@ ‪1n‬ن 'ا‪
17/* 1‬‬

‫ﺵ‪ . 1‬ا' '&ار‪ %‬ه را ﺵ"ر‪&' %‬ار ‪ ،/?+‬د'ام ﺡ‪ /?8 A‬ﺥاه ﺵ ‪:‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪....‬‬

‫در ه" هن ه ‪ +‬ﺕ‪?+‬ن ر ‪+‬د‪ %‬ا‪&' h ،‬ار‪ 
>
 /
 %‬د و ‪ ،H/1‬ا 
هدو ‪71‬د‪ .‬ا 

‫ا ‪  ًD‬ﺥ‪ g‬د‪ 
+ %‬ﺕ  ‪ 3‬ﺕ?‪ Q‬هن ه ‪/9‬ر د‪ %‬داﺥ ا‪ .‬در ﺕ‪ !T‬روز 
‪ ،%‬و ‪&/1‬‬
‫در ‪-j‬م و د‪
6‬ﺽ‪j‬ت ;‪+‬د
‪ ،h/‬ا‪ ,-u‬ز‪ %/H1‬ه ا ل روو
ﺵ‪ 
 
>
h :‬ﺵاه ‬


H/1 h V‬ده ‪; + ،‬ن ه ‪ 1‬ﺥد *‪7/‬ن ‪ H/1‬د‪
6‬ﺵد‪ ،‬و ا ;ﺥ‪ ،e!j .‬ا ا‬
‫ د‪71‬ل
> 
ا
'د ‪
+‬ﺽ‪
S‬ن را ﺕ> ‪ %61; ، ?+‬د‪71‬ل
> 
 د‪'
6‬د ‪7/* +‬ن‬

> 
 اول ﺵ ‪ ،‬و ا ;ﺥ‪ .‬ا
|ل‪ ،‬ا'‪  9+‬ا?! ‪?+‬ل داﺵ ا‪ zn1 B-‬ﺡ‪ G‬د‪D‬ع از ﺥد‬

ﺵ ‪?+ )
،‬ل ا‪ B-‬ﺵ ‪
،‬ﺕا‪8 :/= /1‬ا ‪D‬ض
‪
+ /?+‬دم ‪ /?8‬ﺡ> دار‪ 1‬؟ ;ن ﺵ‪5‬‬

ﺕان ‪ p‬ده ‪ :‬زا 
دم ﺡ‪ G‬ﺡ‪/‬ت دار‪ ، 1‬و ?ا ﺡ‪ G‬د‪D‬ع از ﺥدﺵن را دار‪Q8 e . 1‬ر'&ار‪ %‬ه‪9‬‬
‫‪  +‬ان ه داﺥ ‪:‬‬
‫‪
(1‬دم ﺡ‪ G‬ﺡ‪/‬ت دار‪. 1‬‬
‫‪
(2‬م ﺡ‪ G‬د‪D‬ع از ﺥد را دار‪. 1‬‬
‫‪?+ (3‬ل ا‪ B-‬ﺡ‪ G‬د‪D‬ع از ﺥد 
دم را ‪. ?+
z>1‬‬
‫‪ (4‬دو ‪ /!
71‬ا‪ B-‬را
"?ع ‪. ?+‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪97‬‬

‫‪ +‬د'ام ;ن ا ﺵ!‪
A‬ﺵد‪:‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2) + (3‬‬

‫)‪(4‬‬

‫ا هن دو 
ﺡ‪') -‬م( دارد‪ ،‬و '&ار‪ (2) %‬ه ‪' H/1‬م اول ا و ه
> 
 'م دوم‪ h .‬هن‬

ﺕا‪' ?8 1‬م داﺵ ﺵ ‪.‬‬
‫ا‪3‬ز‪ %‬ده‪ Y1; /‬را ‪ +‬ﺕ‪?+‬ن ; 
ﺥ‪ /‬ﺥ‪ o‬و 
ور ‪ 
./?+‬در 
رد ﺥر هن ‪Q8‬ر ‪/ !1‬ن ‪"1‬د‪ ،‬و‬
‫ا ه ‪ % jn h !1‬ﺕ‪ /‬د'ام و‪3‬د دارد‪.‬‬
‫‪ h .1‬هن د ‪ 
>
h +‬و ‪ H/1 h‬داﺵ ﺵ ؛ ا ‪*1‬ن دادن ‪/
1/‬ن ;‪ Q1‬از ‪h‬‬
‫‪!/‬ن ا‪T‬د‪. /?+ %‬‬
‫‪ h .2‬هن
ﺕا‪ / 1‬از ‪' h‬م داﺵ ﺵ ‪ 1' ،‬ا ‪&' h +‬ار‪ /
 %‬ا‪ 1‬ه ‪H/1‬‬
‫) ‪' h‬م( و ه
> 
) 'م د‪ (6‬ﺵ ؛ ا ‪*1‬ن دادن ه 'م از ‪ 3 1!/‬ا'‪ 1‬ا‪T‬د‪
%‬‬
‫‪g ،/?+‬ر ‪
+‬ﺡ‪; -‬ﺥ در ‪n /‬ار
'‪/‬د‪.‬‬
‫‪ 
>
h .3‬واﺡ
ﺕا‪ / 1‬از ‪ H/1 h‬را *‪ ?+ 17/‬؛ ا ;ن ‪!/‬ن ه وا'ا ر ‪. /?+‬‬
‫‪ H/1 h .4‬واﺡ
ﺕا‪ / 1‬از ‪g  ،
>
h‬ر ﺕ‪/u /"H‬ﺕ‪ ، /"H‬ﺡ" ﺵد؛‬
‫ا
> 
ت ﺕ‪
oj /"H‬‬

‫‪ +‬و ‪!/ h‬ن‪ ،‬و ا
> 
ت ‪ /u‬ﺕ‪!/ /"H‬ن ه وا'ا ‪+‬ر‬

‫ ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪98‬‬

‫‪+ (1) !1‬در ا ه" هن ه دق ا ؛ درﺡ>‪ ، >/‬ا ‪ ? !1‬ﺕ) هن در ا ‪.‬‬
‫‪!1‬ت ‪ 2‬ﺕ ‪/ 4‬ن ' ﺥر ه 
‪ T-‬ا ‪ h +‬هن
ﺕا‪ 1‬داﺵ ﺵ ‪ + ،‬ا ه ‪ +‬ام ‪ h‬ﺵ‪%/‬‬
‫ ﺕ‪ /‬د'ام دار‪ e .‬ا‪?+‬ن ه ‪ n‬ر ه ‪ +‬هن ‪ % /Y/‬ﺵ – ه ‪' ?8‬م ه ‪ +‬داﺵ ﺵ ‪
>
h ،‬‬
‫ه ﺕ اد ‪ H/1‬را *‪ ، ?+ 17/‬ه ﺕ اد
> 

‪ H/1 h V‬ﺵ? – ا‪; /1‬ن را رت د'ام‬
‫در;ور‪.‬‬

‫ِال ای روش‬
‫'م ‪91‬‬

‫ا ا‪"j‬ل ا روش‪ ،‬ﺕ*‪ H/1 5/‬و
> 
ت‪ ،‬و ﺵ"ر‪<' %‬ار ;‪ . Q1‬ا ﺵ"ر‪ %‬ه ‪7?3 D‬‬

‫ ‪n‬ارداد دار‪ ، 1‬ﺕ
‪7H‬ر ‪71‬ﺵ‪&' /‬ار‪ %‬ه را ز‪ ،/?+ 91‬و
‪ 8 + 9/1 Q‬ا‪ j‬اد را ا‪T‬د‪ ./?+ %‬ا‬
‫ﺡل‪،‬ه?‪ + 
6‬د'ام ه‪ ?
1‬را ر
‪ Q
، /?+‬ا ‪ +‬ه" '&ار‪ %‬ه ‪ *>1 +‬ا‪ ??+
T‬‬
‫ﺵ"ر‪ %‬ا ‪791‬‬

‫ده‪ . /‬ا' 
ﺵ
‪ -"3 A‬ا ‪ % /Y/‬ﺵ ‪
،‬ﺕا‪; /1‬ن را ‪o"3‬ت ز‪ % 1‬اش ‪D‬و*!?‪. /‬‬

‫ ‪oj‬و‪ ،%‬ﺕ?‪&' Q‬ار‪ %‬ه ﺵ"ر‪
791 %‬ده‪ + /‬ﺕ‪ G C‬ﺵ ‪ %‬ﺵ? ‪ .‬ا' ه‪ 1‬ﺡو ‪7j‬رﺕ ﺵ!‪ A‬ا'‬
‫‪ q %61; p‬ﺵ ‪; A+ %61; ،‬ن ‪7j‬رت ‪ h‬ﺵ"ر‪ 791 %‬ده‪ /‬؛ و ‪ p‬و‪ q‬را ‪ 3‬ا'‪ 1‬ﺵ"ر‪<' %‬ار ‪ . /?!1‬ه"‪+ /‬‬
‫ه" 
> 
ت و ‪ H/1‬را
‪&H‬ا و ﺵ"ر‪<' %‬ار ‪"1‬د‪
،‬ﺕا‪ /1‬د'ام ﺥر هن را ر ‪ ./?+‬ا‪3‬ز‪%‬‬
‫ده‪ /‬ا ‪ 1"1‬ر د'ام ‪ ?8‬هن =داز‪.‬‬

‫ ‪ ،
U1‬ا ه‪ 1‬ﺕ‪ H‬ا‬
‫اد‪ j‬ﺕ‪ H‬دوم ا ا‬

‫‪ [1] +‬ه" ا‪ 1‬ا 
ه ز‪ % 1‬وا ? دار‪ Q1; + 1‬ه ا‪ 1‬ا 
ه‪. ?9‬‬

‫‪ [2] +‬روز'ر د ‪ +‬ه‪ 19 y/‬ار رو ز
‪ /‬و‪3‬د ‪ 1‬اﺵ ‪ .‬ا‪?+‬ن ا'‬

‫ا‪3‬ز‪ %‬ده‪ /‬ا دو را وا‪/n‬ت ﺕ‪D H‬ض ‪ %61; ،?+‬ا اد‪ 19 [3] + j‬اران از ‪ 19 /u‬اران ‪1‬ﺵ ‬
‫ﺵ ‪ %‬ا‪ H/1 ، 1‬ا د‪ %‬ا ‪ A>1] .‬از ﺕم ِِ‪" ،A‬ﺕ!
‪' A‬ا ا'?‪ -H
،"h/‬هرز‪ ،‬ژا‪ 1‬‬
‫‪[1985‬‬
‫ﺕ‪ A/-B‬ا هن د‪ %‬ا ‪ ،‬زا
‪; )V‬ن را ﺥ و داﺥ ارا‪ R‬داد‪ %‬ا ‪ .‬او
' ‪&' +‬ار‪(3) %‬‬
‫‪ H/1‬ا ‪ ،‬و )‪ (1‬و )‪ (2‬را ‪?j‬ان
> 
ت اش 
ح
‪
>
. ?+‬ت هن ;ﺵ!را ﺕ‪ /"H‬ه‪ . ?9‬ا'‬

> 
 )‪ (1‬را =< ا 
)‪ (2‬را رد ‪ ،/?+‬هن ‪D‬و
ر&د‪ .‬ا وا‪/n‬‬
‫ه‪ + ?9‬ﺥد ا‪ 1‬ا 
ه ز‪ % 1‬ا‪ &/8 ، 1‬را در 
رد ‪ 19‬اران ‪t‬‬

‫‪ +‬ا‪ 1‬ا 
ه ز‪ % 1‬دارا وا ? ‬

‫‪ 6
، ?+ "1‬ا?! ‪oj‬و‪+ <= %‬‬

‫روز'ر ‪ 19‬اران و‪3‬د ‪ 1‬اﺵ? ‪ .‬ه"‪ /‬د‪ ،A/‬ا' '&ار‪ (2) %‬را ‪ &/1‬ﺕ‪ /?+ G C‬ا 
)‪ (1‬را رد ‪،/?+‬‬
‫هن ‪D‬و
ر&د‪ e .‬د'ام هن د‪ %‬ا ‪:‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪99‬‬

‫)‪(2)+(1‬‬

‫)‪( 3‬‬
‫ﺕ‪ + /?+ 3‬در 
هن‪ 
،‬ﺵ"ر‪ %‬ه را در
‪ -"3 1/‬ه ‪Q1‬د‪ %‬ام‪ 1 ،‬در ا ا ;‪ .Q1‬ا ان ﺥ‪ g‬ا‬
‫‪ +‬واژ'ن ا ا ‪o"3‬ت ا ‪g‬ح '&ار‪ %‬ه و ﺕﺽ‪ Q1; >1 †/‬در هن ه‪ . ?9‬ا واژ‪ %‬ه 
‪ ?1‬دار‪9‬‬
‫ه ه‪ + ?9‬ا ? هن ا‪T‬د‪
%‬ﺵ‪ . 1‬ا 
د'ام 
ا
!ن
ده ﺕ ‪!/‬ن و ‪
oj‬‬

‫‪ +‬را‬

‫‪ &63‬ا دار‪ 9‬ه ‪ ./?+‬در ه ‪&' ، -"3‬ار‪ g
 %‬در ‪7j h‬رت ا" درج ﺵ ‪ "+" + %‬ﺵوع‬

ﺵد‪ – .‬ه"‪ /‬ﺥ‪ g‬ﺵ"ر‪ %‬ه را ‪ e‬از ;ن '<اﺵ ا‪ ) .‬د‪ ،*
A/‬ا'
ﺥا‪ 3 /‬ذ‪D +‬‬
‫‪ h‬ﺵ"ر‪&' A+ ،%‬ار‪ %‬را در د'ام ‪/‬ور ‪ ،‬ز ه زم ‪71‬د ‪ +‬واژ'ن ‪ 61*1‬را ذ‪ Q1; . /?+ +‬ه"‪?Y‬ن‬
‫دار‪9‬‬

‫ه ‪ N‬ه‪"1 + ?9‬ده د'ام ‪ &63‬ﺵن
ﺵ‪ (. 1‬و ;ﺥ ا?!‪ ،‬ﺕ‪ )V
+ /?+ 3‬ﺕ‪ /+‬‬


‪ (1) + ?+‬و )‪ (2‬وا‪/n‬‬

‫ه ﺕ‪ H‬ه‪U?
. ?9‬ر او ا ا‬

‫‪ +‬ا '&ار‪ %‬ه ‪D‬ﺽ‪/‬ت ف ‪، ?9/1‬‬

‫‪ ?7
!-‬ﺵاه ‪ "-j‬ا‪ . 1‬ا' او ;ن ﺵاه را ‪ &/1‬ذ‪+ +‬د‪ %‬د‪ ،‬ا هن ‪ /‬از ‪' h‬م
داﺵ ‪ ،‬و‬
‫)‪ (1‬و )‪oj ،(2‬و‪ (3) 
>
 %‬دن‪ W1 ،‬ﺡ‪ A‬از ;ن ﺵاه ‪
&/1 -7n‬د‪. 1‬‬
‫ ‪?j‬ان
|ل دوم‪<6 ،‬ار ﺥد 
ن ه‪; ./?+ ? 1‬ن '&ار‪ %‬را د
;ور ‪
′ +‬د 
‪/9 + 1‬ر ‪?g‬‬

ز‪ ?1‬اﺡ‪9‬س ﺡ>رت دار‪ ′ 1‬؟ ‪<6‬ار ‪
; /?/7‬ﺕا‪ /1‬ﺥد 
ن ا ﺡ" از ا اد‪ j‬ه‪9 1‬ز؟ ‬
‫ ‪?g‬‬
‫د‪71‬ل ‪+‬دن ﺥ@ ا ‪ / +‬ﺕ ذ‪+ +‬دم‪
،‬ﺕا‪ /1‬ﺕ‪ 3‬ﺥد را ا ‪
!1‬ف ‪ً "
+ /?+‬‬
‫ز‪ ،"w
ُ 1‬و‪ %‬ه?‪Q3 + 
6‬‬

‫ا‪H1‬م ﺵد‪ j1 61/ ،‬ﺥ‪ 
C‬‬

‫ ‪
U1‬ر ‪ .‬ا 
‪8‬ا ‪ 9+‬‬

‫ ا ﺥ‪; + 9/1 g‬ن ﺵ‪ 1' 5‬ا ‪7"+‬د اﺡ‪9‬س

‫ه"‪ Q3 */‬ااز ﺥ‪ ?+

C‬؟ ; 
" ً‬
‫‪ ?+‬؟ ا‪3‬ز‪ %‬ده‪ /‬ا ا ‪ %‬ه را در ‪/ QD‬ور‪ .‬و ‪8‬ن ﺕﺕ‪ ,/‬ﺵ"ر‪&' %‬ار '&ار‪ %‬ه در ‪ h‬هن
‪Q‬‬
‫‪
، 9/1‬ﺕا‪ /1‬ا ر از ‪u; H/1‬ز ‪:/?+‬‬
‫‪
(1‬د 
ن ‪/9‬ر ‪ ?g‬زن اﺡ‪9‬س ﺡ>رت
‪. ??+‬‬
‫‪ ?g (2‬ز‪T
1‬ط '‪ 1‬ا ﺥ‪ Q3 
C‬ا ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺥ‪1 Q3 
C‬ﺵ از اﺡ‪9‬س ﺡ>رت ا ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪100‬‬

‫‪o"3‬ت )‪ (2‬و )‪; (3‬ﺵ!را
> 
ﺕ ﺕ‪ /"H‬ه‪ ?9‬؛ ه‪ h y/‬ﺕ?‪ H/1 Q‬را ﺡ" ‪ e . ?+ "1‬ا' اه‪/‬‬
‫هن را رت د'ام در;ور‪
/?8 ،‬ﺵد‪:‬‬

‫)‪(2) + (3‬‬

‫)‪(1‬‬
‫ﺡل ‪D‬ض ‪ 
>
9+ /?+‬دوم 
ن ? )‪ (2‬را ‪/6 8‬د – ‪D‬ض ‪ + /?+‬ﺥد 
ن ‪B‬‬

‫;ن‬

‫ﺵ‪ h‬داﺵ ﺵ‪
; ./‬ﺕا‪ /1‬هن ه د‪; ST1 6‬ن ارا‪ R‬ده‪/‬؟ ;ﺥ ‪ ?g‬ز‪
1‬ﺕا‪ 1‬ﺵخ ‪ 17g‬و‬
‫‪ 1H? !1‬ه ﺵ ‪ ?g .‬زدن
ﺕا‪ 1' 1‬ا ‪/‬ن ‪ />9
/u‬ر‪ ، nD‬ه اﺡ‪9‬س د‪ 6‬ه ﺵ ‪
.‬‬
‫ﺕا‪ p /1‬ده‪ ،- + /‬ا 
‪ ,-‬ا دُزه ‪ ?g +‬در‬

‫ا ‪ .‬ا 
 ‪
U1‬ر ‪ ?g‬ز‪ "w
ُ 1‬و‬


‪T‬ط ه"‪ Cn */‬ﺕ"‪ 9‬و ﺕ‪ />B‬د‪6‬ان ا‪H1‬م
'‪/‬د‪ .‬و
‪ A/‬ﺥار ‪+‬دن د‪6‬ان ه?‪ + 
6‬ه‪ y/‬د‪ -/‬‬
‫ا ‪71‬ﺵ ‪ j1 ،‬ااز ﺥ‪ 
C‬ا ‪ e .‬ا‪?+‬ن دو
> 
 د‪ 6‬دار‪:‬‬
‫‪ ?g (4‬ز‪T
1‬ط‪ ،‬ﺕ‪o‬ش ا ﺕ"‪ 9‬د‪6‬ان ا ‪.‬‬
‫‪ (5‬ﺕ"‪ 9‬د‪6‬ان ‪ j1‬ااز ﺥ‪ 
C‬ا ‪.‬‬
‫ا دو
> 
‪ (2) ?1
&/1‬و )‪ (3‬ﺕ‪ /"H‬ه‪
، ?9‬ﺕا‪ /1‬د'ام را ‪9' /?8‬ش ده‪:/‬‬

‫)‪(4) + (5‬‬

‫)‪(3) + (2‬‬

‫)‪( 1‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪101‬‬

‫ﺡل ه‪ 1‬دو 'م دار‪ .‬ا' اه‪ /‬ا ‪ {B‬را
‪ ACT‬ﺕ '‪  ،/‬د‪71‬ل د ‪ -‬ا
> 
 )‪(3‬‬
‫‪6 &/1‬د‪ ،‬و ﺥط ا ل د‪ 6‬را ‪ &/1‬د‪71‬ل ‪ /'  ./?+‬ا روش‪ ،‬هن ه‪ % /Y/ 8‬ﺕ
ﺵد‪،‬‬
‫ا 
در ;ن ﺡ ‪ &/1‬ه"‪ /‬ﺕﺕ‪+ QD ،,/‬دن
> 
ت و ا‪&D‬ودن ﺵن د'ام ادا 

ده‪./‬‬
‫ﺡل ‪<6‬ار ‪ 1"1‬د‪ 6‬را ر ‪ + ،/?+‬ا ر از
> ‪ h‬روز‪ 
1‬درر‪*+ 9/8 %‬ورز‬
‫‪
A>1‬ﺵد‪ .‬ا
|ل ‪oj‬و‪*1 %‬ن دادن روش ر د'ا
‪ ،‬ﺡو ‪ "Q
 !1‬در 
رد
‪&H‬ا ‪+‬دن '&ار‪%‬‬
‫ه 
‪3‬د در ‪ h‬هن ا ‪ h .‬ر ‪ n‬ز را ا‪ /1‬و ﺵ"ر‪&' %‬ار‪ %‬ه ‪ +‬درج ‪+‬د‪ %‬ام ﺕ‪3‬‬
‫‪: /?+‬‬
‫ ا‪ -‬ا ا ‪
; +‬ﺕان ‪*+‬ورز را ‪ / 
1 ? h‬ﺥ‪ p ./‬ا ا ‪ "1 [1] +‬‬
‫ﺕان ‪ /?8‬ﺕ‪C‬ر از ‪*+‬ورز داﺵ ‪ .‬د ‪ A‬ا داﺵ‬
‫وا‪/n‬‬

‫ﺥ‪+ o‬د‪91 :‬‬

‫‪ % /Y/‬ا‪ ، 1‬ا 

ﺕان ;‪ Q1‬را در ا دو‬

‫ا?!‪*+ [2] ،‬ورز وا‪3
 9‬دات ز‪ % 1‬و ‪ ?;D‬ه ز‪ 9‬ا ‪،‬‬

‫درﺡ ‪
[3] ،+‬اد ﺥم ?‬

‫‪ 13‬ار ‪ ، ?9/1‬و ‪ ?;D‬ه ;ن
!‪ !/1‬ا ؛ و دوم ا?!‪[4] ،‬‬

‫‪+‬رﺥ‪ n
1‬ا ‪ ،‬و ا‪U1‬ر
رود ‪ n
+‬ﺵ ‪ ،‬درﺡ ‪&
[5] +‬ر‪ ،j‬ا' ﺥب ‪ *+‬ﺵد‪ ،‬ﺕ‬
‫ا

‪ ، 1‬و ا' ‪*+‬‬

‫ﺵد‪ ،‬ﺕ ا ‪1‬د
ﺵد‪] .‬وِ‪ِ 1‬ل ِ‪!*+" ،‬ر و ﺥ‪ /‬دار"‪ ،‬ﺽ"‪ "/‬‬

‫‪/1‬ر„ ﺕ"&‪D 26 ،‬ر‪[1985 ،‬‬
‫‪ 91‬ﺕ‪ -"3 
+ /?+ 3‬دوم را ﺵ"ر‪&' %‬ار ‪+‬د‪ %‬ام و ‪ -"3 1‬اول را‪ -"3 .‬اول * را در‬
‫ 
رد ‪*+‬ورز 
ح
‪ ، ?+‬ون ا?! ﺕ‪ > C‬در ;ن ﺵ ؛ ﺕ‪ G C‬در ‪ -"3‬دوم
; ‪&' e .‬ار‪ %‬‬
‫)‪ (1‬ا ا ‪ "1 :+‬ﺕان ‪*+‬ورز را ‪? h‬‬

‫ا‪61‬ﺵ ‪ .‬ا ‪?8 ،-"3‬ن ‪ )V
+‬ذ‪ p" +‬ا ا‬

‫‪ "+‬و ارا‪ QD R‬از د ‪ e A‬از ;ن
*‪ ، ?+
5‬در ﺡ>‪>/‬‬

‫‪ H/1‬هن ا ‪ .‬ا د ‪ A‬در ‪h‬‬

‫‪/9 -"3‬ر ‪ 1 g‬ارا‪
R‬ﺵ‪; + 1‬ن را ‪Q8‬ر '&ار‪ %‬ﺕ>‪+ /9‬د‪ %‬ام‪.‬‬

ﺕان د ‪ 
+‬ه '&ار‪ 3 %‬ا'‪ h 1‬ﺵ"ر‪ 1 791 %‬اد‪ %‬ام‪ Y1; .‬را ‪ (2) +‬ﺵ"ر‪&' %‬ار ‪+‬د‪ %‬ام‪ ،‬در‬
‫ﺡ>‪>/‬‬

‫ 
‪ ,+‬از دو ا‪QZ‬ر
‪&H‬ا ‪*+ (2a) :‬ورز 
‪3‬دات ز‪ % 1‬وا‪ 9‬ا ‪ ،‬و )‪*+ (2b‬ورز ‬

‫‪ ?;D‬ه ز‪ 9‬وا‪ 9‬ا ‪ .‬د‪
>
6‬ت را ‪
&/1‬ﺕان ‪ */‬ﺕ‪+ &H‬د؛ ﺥ‪C‬ص )‪ % /Y/ (5‬ا ‪.‬‬
‫‪8‬ا ا ‪n‬ت
‪&H‬ا را ‪ 3‬ا'‪ 1‬ﺵ"ر‪&' %‬ار ‪/?!1‬؟ زا در هن ‪ >1‬ه
‪&H‬ا ‪ 1‬ار‪U?
. 1‬ر
‪ )V‬از‬
‫ا?! ‪ '
B‬ا ل اش را "
ﺕان در دو وا‪ /n‬ﺥ‪+ o‬د" ا ا ‪ +‬دو ﺥ@ ا 
‪&H‬ا‬
‫ارا‪
R‬ده ‪ .‬و ه?‪ + 
6‬ا ل اش را ر
‪ ،/?+‬در
‪ + /‬او از دو ‪Q3‬‬
‫?‬


‪/‬ن ‪*+‬ورز و‬

‫‪D‬ق
'<ارد‪
:‬اد و ‪ ?;D‬ه ز‪ ، 9‬در ا ‪ /u‬ز‪ 9‬؛ و ‪ 1 g‬دن ‪&*+"j‬ار در ا‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪102‬‬

‫‪+ "j‬رﺥ‪ e .1‬زم ‪9/1‬‬

‫ا ل اش را ‪D */‬و *!?‪
./‬ﺕا‪ /1‬ه ‪ 7?3‬از ;‪ Y1‬را ‪ +‬در 
رد‬

‫‪*+‬ورز و ?
' ‪&' h ،‬ار‪9B
%‬ب ‪./?+‬‬
‫از ;‪ + '
)V
+ H1‬دو ﺥ@ ا ل را د‪71‬ل
‪ ، ?+‬ا‪U1‬ر داﺵ ﺵ‪ + /‬د'ام ﺡو دو ‪!/‬ن‬
‫ه"‪6‬ا ‪ (1) H/1‬ﺵ ‪ .‬ا 

‪Q8‬ر
> 
دار‪ !"
168 &/8 /?8 .‬ا ؟ ﺕ‪ (2) + /?+ 3‬و )‪(3‬‬

> 
ﺕ ﺕ‪ /"H‬ا‪ . 1‬ا'
> 
 )‪ (3‬را ‪? '
+‬‬

‫از ‪
/?8‬اد و ‪ ?;D‬ه ا‪T‬د‪ ، ?+ "1 %‬‬


> 
 )‪*+ '
+ (2‬ورز ‪
 69‬اد و ‪ ?;D‬ه ز‪ 9‬دارد ‪&D/1‬ا‪ (2) 
>
،/‬در 
رد‬
‫ا?! ; ‪*+‬ورز ‪? h‬‬

‫ا‬

‫ ﺥ‪ ،/‬ه‪ (2) e . ' "1 y/‬و )‪"1 (3‬د ‪ +‬ه ‪ ، ?
1/‬و ‬

‫‪!/ h‬ن ‪
Q?
H/1‬ﺵ‪ . 1‬ه"‪ /‬ﺕ‪ A/-B‬در 
رد )‪ (4‬و )‪ (5‬ه ‪ <D1‬ا ‪ ،‬و ‪ A+‬د'ام ﺵ!‪ A‬ز

‫ﺵد‪:‬‬

‫)‪(2) + (3‬‬

‫)‪(4) + (5‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺕ‪ (2) + /?+ 3‬و )‪g (3‬ر ﺕ‪ (4) /"H‬و )‪
(5‬ط ‪ . ?9/1‬ا ان ﺥ‪ g‬ا ‪ +‬ا دو ‪،
>
T3‬‬
‫ﺥط ا 
‪&H‬ا ه‪ ?9‬و ه"‪ /‬ﺥ‪ /u g‬ﺕ‪ /"H‬ا‪ . 1‬ا
|ل‪D ،‬ض ‪ (3) 
>

+ /?+‬را‬
‫ ا د‪/ S? + A/‬ﺵ‪ "/‬ه از 
اد و ‪ ?;D‬ه ز‪ 9‬ا‪T‬د‪ ، ??+
%‬رد ‪ ./?+‬در ا ﺡ ‪ ،‬ه‪ 1‬‬
‫‪!/ +‬ن "‬

‫‪ ’8‬ارا‪ R‬ﺵ ‪D %‬و
ر&د‪ ،‬ا 
ﺥ ﺵ ا ه‪!/ + 1‬ن "‬

‫را ‪*1‬ن داد‪ %‬ﺵ ‪،%‬‬

‫وارد ‪ )V
. ; "1‬ز ه
ﺕا‪ 1‬اﺡ‪H‬ج ‪ + ?+‬از ‪ U1‬دور‪ %‬ز 
‪ %Q 1‬ور ‪/
nD‬ن ‪*+‬ورز و‬
‫? ه‪. 9‬‬
‫‪?8‬ن ‪ +‬ا
|ل ه ‪*1‬ن
ده? ‪ ،‬ﺵ‪ %/‬ر د'ام‪ ،‬روش ‪ 16‬ا ا ﺕ‪ A/-B‬هن ه 
ﺽ‪j‬ت‬
‫و ﺥره 
‪T‬وت 

ده ‪ .‬ا 

ﺕز‪ %‬ا‪T‬د‪ %‬از ا ا&ار را ;‪u‬ز ‪+‬د‪ %‬ا‪ .‬در  ‪ ،‬ﺥاه‪ /‬د ‬
‫‪ +‬ا روش ‪+ 168‬ر ارز هن ه
; ‪.‬‬

‫ز ن ﺕی‬
‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪103‬‬

‫ه‪ h‬از هن ه ز را ﺵ!‪ h A‬د'ام در;ور ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﺡ"ً ﺥ‪1‬اد‪; %‬ﺕ ار ه‪ . ?9‬ه‪ / T‬او ‪on h‬د‪ %‬ا"س ‪*1‬ن ا ‪ }?-‬اش ﺥ ‪.‬‬
‫‪ ,?
?+ "1 !D .2‬ﺵ ‪ +‬در ا ﺕم درس روا‪ ?*1‬را ‪/6‬م‪8 ،‬ن در ‪ +‬ا دور‪%‬‬
‫ ‪D‬ق ‪/6 e19/‬م ﺕ اﺥ‪ A‬دارد‪ ،‬و ا' ‪ 3‬روا‪ h ?*1‬درس از دا‪-j % !*1‬م ‪/6‬م ‪ 
1‬‬
‫ام ‪3 Q‬ر
ﺵد‪.‬‬
‫‪; .3‬دان‪ ،‬ﺵ‪ Q?
Q‬ا‪?3 /‬ب ‪ u‬اان‪ ،‬در ا‪ 6-3 Q1‬ﺥزن وا‪ Sn‬ﺵ ‪ %‬ا ‪ .‬ه"‪/‬‬
‫ﺥ‪ 1 ،g‬ﺕ?‪ Q‬ﺕ"م ل ;ب و ها 'م دارد‪ !- ،‬در 
ض ﺵ ده ‪B‬ا ‪9j‬ن ‪&/1‬‬
‫ه‪. 9‬‬
‫‪ .4‬ا‪o‬ح 
‪/‬ت ه ﺵ
‪ A‬دو َرو 
"& ا ‪; / :‬وردن
‪&/‬ان 
‪/‬ت ه‪ ،‬و ‪ %'&' 9‬ه‬
‫ 
‪/‬ﺕ ‪ ،
U1 .‬ا‪o‬ح 
‪/‬ﺕ از ‪ / U1‬ﺕ?‪ Q‬ه?‪ !"

6‬ا ‪ +‬ا ا ‪+‬ه
‪&/‬ان 
‪/‬ت‬
‫ه ا‪3‬ا در; ‪ ،‬و ‪ e‬از ;ن '&'‪ %‬ه
‪ 9‬ود ﺵ‪8 . 1‬ن ﺕ و‪&/
+ n‬ان 
‪/‬ت ه ‪+‬ه ‪، /1‬‬
‫'&'‪ %‬ه ا 'و‪ %‬ه ذ ‪ ST1‬ارزﺵ"? ه‪ ، ?9‬و ‪/9‬ر از ا 'و‪ %‬ه ;‪ >1‬ر ‪ n‬رﺕ"? ه‪+ ?9‬‬
‫‪  
1‬ا‪o‬ح 
‪/‬ﺕ را ﺵ!‪
9‬ا‪. ??+ 3‬‬
‫‪ h .5‬دا‪ %R‬ا"رف‪ ،‬دارا ارزﺵ ا ﺥ‪1‬اد‪ %‬ا ‪ ،‬و ‪"/n o 
+‬‬

‫اش
ارزد‪ .‬ا‬

‫&ر'‪ 9‬ن دا‪ %R‬ا"رف ا&ار 
ا‪ S 3‬ا ‪ .‬و ا ‪+‬د‪+‬ن‪
; 7?
،‬زﺵ ‪D‬اه

‫;ورد ﺕ ;‪ Y1‬را ‪ +‬در
ر
; 
ز‪ 1‬ﺕ!"‪8 . ?+ A/‬ا؟ زا در
ر ;‪  
1 h Q1‬ﺥ‬
‫‪ D‬و
?‪ H9‬را 
'‪ ، 1/‬درﺡ ‪ h +‬دا‪ %R‬ا"رف ;‪ Q1‬ا
!ن
ده 
ﺽ‪j‬ت 
رد‬
‫‪ noj‬ﺵن را ﺕ‪ h‬ﺕ‪. ??+ 3 h‬‬

‫_______________‬

‫ارز هن ه‬
‫_______________‬

‫د'ام ا&ار ارزﺵ"? ا ﺕ‪ A/-B‬هن ا ‪ .‬د'ام 
‪ ?1‬ﺕ‪ C‬اﺵ ا!‪ e‬از هن ا ‪ + ،‬ﺥر‬
‫درو‪ 1‬هن را ;ﺵ!ر
‪ . ?+‬ا 
ﺕ‪ A/-B‬هن ﺥد ﺥد ن ‪+‬ر ‪ . 9/1‬ه ف ا‪ -‬ارز هن‬
‫ا ‪ ،‬ﺕ‪ A/-B‬ﺕ?‪ h Q‬و‪ A/1 -/‬ا ه ف ا ‪ 168 .‬هن ه را ارز ‪/?+‬؟ از ‪/
8‬ره ‬
‫ا‪T‬د‪/?+ %‬؟ ﺥ‪; g‬ور ‪ +‬ه" ه ف ا ل‪ ،‬ﺕ‪ //‬در ‪1‬در '&ار‪ %‬ه ا‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪ "1 +‬ﺕا‪/1‬‬

‫‪104‬‬

‫‪ +‬ق در ‬


‪*
 ً"/>9‬ه ‪ %‬ﺡ‪ 9‬در ﺵن را ﺕ‪ h e ./?+ G/>B‬هن ﺥب‪ ،‬ه‪ 1‬ا‬
‫‪ H/1‬اش را ﺕ‪. ?+
//‬‬

‫ا‪!B‬م
?> ‬
‫ا ا‪7t‬ت ‪ ،H/1 h‬هن دو و' ا‪ -‬داﺵ ﺵ ‪ .‬و' ه ‪ +‬در ا‪!D‬ر و '‪T‬ره روز 
‪%‬‬
‫ 
ن ;‪ Q1‬را ه"ار‪ %‬روﺵ? ‪B‬ظ ‪ 91 ./?+ "1‬ا?!‪
>
،‬ت هن دق ﺵ? ‪ .‬هن روﺵ ا‬
‫‪ +‬در ;ن 
ط ‪+‬دن ‪&' h‬ار‪ %‬وا‪ /n‬ه ا ‪ +‬از ‪
/‬دا‪ /1‬ق ;ن '&ار‪ %‬را ‪./?+
t‬‬
‫‪ e‬ا هن ;وردن از وا‪/n‬‬

‫ه ;‪u‬ز ‪/?+‬؛
> 
ت ‪1‬در‬

‫ه‪ &/8 y/‬را ‪t‬‬

‫‪ . ??+ "1‬دوم ا?!‪،‬‬


> 
ت از ‪
H/1 B1 >?
U1‬ط ﺵ? ‪ +‬ا' ;ن
> 
ت در ﺵ? ‪,3
 &/1 H/1 ،‬‬
‫;‪ Q1‬در ﺵ ‪/ .‬ن د‪
>
+ 9/1 D+ @>D ،6‬ت در ﺵ? ؛ ‪
H/1  !-‬ط ﺵ? ‪ .‬در ‬

> 
ت ا ‪ +‬در ‪ H/1‬را ا
!ن <
زد‪.‬‬
‫‪ /91‬و' ‪ h‬هن ﺥب‪ ? ،‬در
> 
ت‪ ،‬را 
‪/‬ن هن و وا‪/n‬‬

‫ﺥر‪ 3‬را ‪n‬ار

‫‪ . ?+‬و' دوم‪ ? ،‬ر@ داﺵ
> 
ت ‪ ،H/1‬ا‪H91‬م درو‪ 1‬هن را ا‪H‬د
‪ . ?+‬ا' ﺕ"|‪ A/‬هن ‬
‫‪?j‬ان ﺕ‪"j Q+/‬د ز 'د ‪ +‬ﺕ‪ +/‬ا‪ >D‬را ‪
61‬دار‪
، 1‬ﺕا‪ /1‬ا و' دوم را ا‪!B‬م
?> ‬
‫ا‪ :/1‬ا‪!B‬م
?> ? ‪ّn‬ت
> 
ت ا *‪ 17/‬از ‪.H/1‬‬
‫ا دو و' ه 
ط‪ ،‬ا 
از ه 
"& ا‪ 1 . 1‬در
> 
ت ﺕ‪ + ?+
/"w‬هن ‪ n‬ﺵ ‪ ،‬و ‪1‬‬
‫ا‪!B‬م
?> هن
‪&-9‬م در
> 
ت اش ا ‪ .‬ا ه دو
‪ 3 -9‬ا'‪ 1‬ا‪ . 1‬ا ا?! ا‪8 /1‬ا‪،‬‬
‫ا ﺕ"|‪ A/‬را
‪o‬ﺡ‪ : /?+ U‬ا' اه‪9
/‬ﺡ ‪ )+‬اﺕ‪ n‬را ا‪g ، /1‬ل و ‪j‬ض ;ن را ا‪ 1‬از‪ ، /'
%‬و ;‪Q1‬‬
‫را در ه ﺽب
‪ . /?+‬ا ا?!
‪9‬ﺡ در را ‪ ، //‬ا‪ 1‬از‪ /' %‬و ﺽب را د‪ n‬ا‪H1‬م ده‪ /‬د‪.‬‬
‫‪ e‬دو ‪1‬ع ﺥ
ﺕا‪ 1‬رخ ده ‪ !"
:‬ا در ا‪ 1‬از‪ ، /?+ /' %‬ا 
در ‪ A"j‬ﺽب اﺵ‪ /?+ %7‬؛ ا 
‪ ?1‬‬
‫ﺡ ا ‪
>
+‬ت هن در ه‪ ?9‬ا 
‪ H/1‬را *‪ !"
 . ??+ "1 17/‬ا‬

‫در ا‪ 1‬از‪ /' %‬اﺵ‪%7‬‬

‫‪ ، /?+‬ا 
‪ A"j‬ﺽب را در ا‪H1‬م ده‪ /‬؛ ا 
‪ ?1‬ه‪ !B9
1‬ا ‪
>
+‬ت ;ن ‪1‬در ا‪ . 1‬در‬
‫ه"ن ‪g‬ر ‪
+‬ﺕا‪ /1‬دو ‪ j‬د را در ه ﺽب ‪ ،/?+‬ون ا?! ا‪ j‬اد ﺽب ﺵ ‪ %‬د‪ % ?"1 >/n‬اﺵ‪ R/‬ﺵ? ‬
‫‪ +‬ا‪ 1‬از‪+ /' %‬د‪ %‬ا‪
،‬ﺕا‪ /1‬از ه د
> 
ت‪ ،‬ون در ‪ D' U1‬ا?! در‬

‫ا‪ H1 ،1 1‬‬


?> ‪./6‬‬

| &‪D ./1‬ض ‪+

/?+‬ﺵ ﺵ" را 
>‪ + ?+ j‬اج را‪ AQ % ?1‬ا‪61‬ر ا ‪ ،‬و هن ام ا ﺵ ‬
‫‪ +‬او د‪ %‬ل ‪ "3 /‬ﺵ ‪ %‬ا ‪ .‬ا' او وا‪ "3 n‬ﺵ ‪ %‬ﺵ ‪ 
 
>
،‬در ا ‪ ،‬ا 
هن ام ‪/9‬ر‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪105‬‬

‫‪ o‬از‬
‫ﺽ‪ )/‬ا ‪ h @>D .‬گ ‪ "3‬ه‪ &/8 y/‬را در 
رد ‪ AQ‬ا‪61‬ر را‪ % ?1‬ا‪7t‬ت ‪ H/1 . ?+ "1‬ا ً‬

> 
ﺡ‪ "1 A‬ﺵد‪ .‬ا 
ا‪?+‬ن ‪D‬ض ‪ + /?+‬هن 
ا ﺵ ‪ +‬اج دا‪D H*1‬ق ‪ T9-D e19/‬ا ‪ ،‬و‬
‫ه" دا‪H*1‬ن ‪D‬ق ‪ T9-D e19/‬را‪' ?1‬ن ‪ AQ‬ا‪61‬ر ه‪ . ?9‬ا ر ! از
> 
ت )
> 
 دوم( ‬
‫روﺵ? ‪1‬در ا ‪ e ،‬ا هن اار ‪ . 9/1‬ا 

‪ + /?/‬ا' ا
> 
در
د‪ &/1 H/1 ،‬‬
‫ 
‪; ,3‬ن در
د‪ .‬ا هن از ‪/9 >?
U1‬ر ‪ n‬ا ‪ ،‬زا ا '&ار‪ + %‬اج را‪AQ % ?1‬‬
‫ا‪61‬ر ا‬

‫ هن را ‪ "1 n‬دا‪ 6
،/1‬ا?!‬
‫از دو
> 

H/1‬ﺵد‪ .‬در ‪ {B‬ه روز 
‪ً "
،%‬‬


> 
ت اش در‬

‫ﺵ? ‪ ? .‬هن ‪oj‬و‪ %‬ا‪!B‬م
?> ‪ ،‬ا‪!B‬م ﺡ>‪ &/1 >/‬داﺵ ﺵ ‪ .‬ا 
در‬


?‪ ،G‬ا‪!"
#‬م ‪QT
h‬م ﺵ‪ ?D -7‬ا ‪ ًD +‬را درو‪/
1‬ن
> 
ت و ‪ H/1‬را ‪B‬ظ
‪ ، ?+‬و ‪1‬‬
‫را 
‪/‬ن
> 
ت و وا‪/n‬‬

‫را‪ h .‬هن
ﺕا‪ 1‬دارا ‪ )/‬ﺕ راﺕ
> 
ت ﺵ ‪ ،‬و در‬

‫‪ /j‬ﺡل از ‪ !B9
>?
U1‬ﺵ ‪.‬‬
‫ا‪ /?8 7‬ه‪ 1‬در ‪ H/1‬اش را ا‪7t‬ت ‪ . ?+ "1‬ا‪7t‬ت ‪&-9
H/1‬م ;ن ا‬

‫‪ +‬ه
> 
ت هن در‬

‫ﺵ? و ه هن ا‪!B‬م
?> داﺵ ﺵ ‪8 e .‬ا ‪ /?8‬ﺕ"& ‪/
gn‬ن ا دو و' هن ‪ARn‬‬
‫ﺵ؟ د‪ A/‬ا ﺕ"&‪ 1' Q1‬ا ﺕ>‪+ /9‬ر ذه? ا ‪ .‬ا ﺕ‪ /' /"C‬در 
رد ا?! ;
> 
ت در ا‪ 1‬‬
‫ ‪/1‬ز
? ا‪jog‬ﺕ از د‪ ،-j ?1
،S?
6‬ﺕر‪*
 ،p‬ه ات ﺥد 
ن ه‪ ./9‬ه?‪/?8 + 
6‬‬
‫ ‪ً "
،1‬‬
‫ا‪jog‬ﺕ را ‪
G?
،/?+ ,9+‬ﺕا‪ 168 + 6 
 1‬از ;‪ + /6 H1 Q1‬ﺥ
‪; ?7‬ن‬
‫ا‪jog‬ت ﺵ? ‪+ .‬ر
?‪ G‬ﺕ و ا‪ 1‬ارده ا ﺕ‪ //‬ا‪!B‬م درو‪ 1‬هن ه ‪ .‬ﺡ ا' ‪ 1‬ا‪; + /1‬‬

> 
ت در ا‪ ،1 1‬ا ا‪ 1‬ارده ‪ Q1‬ارزﺵ"? ه‪ . ?9‬و‪ n‬ه‪
1‬ا‪
3‬ﺵ ‪ +‬اﺵ‪ %7‬‬
‫‪
U1‬ر ‪ ،‬ا ا‪ 1‬ارده 
‪ ??+
h"+‬ﺕ ِاﺵ!ل هن را ﺕ*‪ 5/‬ده‪ /‬و ااد ﺥد را د‪/ n‬ن‬
‫‪ ./?+‬ه?‪ /' H/1 h + 
6‬را
ﺵ? ‪; +‬ن 
ا‪ ،/>D‬ا ا‪ 1‬ارده 
‪ ??+
h"+‬ﺕ در ا‬
‫و <ش ه‪ 1‬ﺽ‪ )/‬ا ;ن ‪>
H/1‬و

‫‪ ./?+‬و ا' 
" ‪71‬ﺵ‪&' ; + /‬ار‪ %‬ا دق ا‬

‫ ‪+‬ذب‪ ،‬ا ا‪ 1‬ارده 

'? ‪ 9n 8 +‬ﺵاه  ا‪7t‬ت ;ن 
ط
ﺵ‪. 1‬‬

‫ارز ا‪!B‬م
?> ‬
‫ا‪!B‬م
?> در‪3‬ﺕ دارد‪ .‬در‪ 3‬ا‪!B‬م‪&/
،‬ان ﺡ" ‪
>
+‬ت از ‪;
A"j H/1 h‬ور‪– 1‬‬
‫? ا?! در دن ;ن
> 
ت‪&/
8 ،‬ان در دن ‪
H/1‬ا‪ . ? 
H1‬ه‪ 8‬ه‪ n 1‬ﺕ ﺵ ‪،‬‬
‫ا را 
‪/‬ن
> 
ت و ‪ !B
H/1‬ﺕ ا ؛ و ه‪ 8‬هن ﺽ‪ )/‬ﺕ ﺵ ‪ ،‬ا را ‪9‬‬

‫ﺕ ا ‪.‬‬

‫ا ‪*1‬ن دادن ﺕ‪T‬وت در‪3‬ت ﺡ" در ا ‪/‬ر ا‪!B‬م‪<6 ،‬ار 
|ل د‪ n‬اج در را‪ ' ?1‬ز 'د‪.‬‬
‫ا
‪ 
T‬ا ‪ +‬او ‪ h‬گ ‪ "3‬در‪+ D‬د‪ ،%‬در ‪/ n‬ر ا‪!B‬م
?> ا ا ‪ H/1‬ا ‪ +‬او‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪106‬‬

‫را‪ AQ % ?1‬ا‪61‬ر ا ‪?8 .‬ن ‪ / +‬ﺕ د ‪ 
>
،‬ا‪7/* o‬ن ;ن
‪9/1 j‬‬

‫‪ +‬او را‪AQ % ?1‬‬

‫ا‪61‬ر ا ‪ .‬ﺡل ‪D‬ض ‪ /?+‬ا‪ + /1‬او ‪ h‬ر ه?‪6‬م ر„ ‪+‬دن‪ ،‬د ِر 
ﺵ‪ /‬اش را دار ر‪% 1 
}?/+‬‬
‫ا ‪ .‬ا ه ‪ ?8‬ان ﺵه  ‪ AQ‬ا‪61‬ر او ‪9/1‬‬

‫– ‪ h‬ر 
‪ 1‬ن د‪ AQ A/‬ا‪61‬ر دن را‪9/1 % ?1‬‬

‫–‬

‫ا 
دره ﺡل ا ه ﺵه 
‪ . j‬ه"‪ D+ /‬ا ﺕ * در ذه 
ن ‪ ? >1‬د‪ .‬ا' ﺥ‪7‬دار ﺵ ‪+‬‬
‫او ر در ;ز 
ن ‪ -"j‬را‪ ' ?1‬رد ﺵ ‪ %‬ا ‪ ،‬و ‪ h‬ﺕ‪C‬دف ‪ 3‬ه داﺵ ا ‪n ،‬ت ﺡ"‬
‫‪
*/‬ﺵد؛ ا ﺵاه ;ن ‪ H/1‬را ‪ +‬او را‪ % ?1‬ﺥ ‪ ، 9/1‬ﺕ>‬

‫از ‪H/1‬‬


‪ . ??+‬ا' ا‪H1‬م ا‪ + /1‬د ‬

‫‪ *8‬اج ‪ 10‬از ‪ 100‬ا ‪ ،‬و ا?! او در ﺕ*‪D 5/‬ق
‪/‬ن ال 'ز و ﺕ
& را
*!‪ A‬دارد‪
>
،‬ت 
ن‬
‫در ‪ H/1‬را ﺡ>‪
n ً>/‬ز‪ ، 1‬ا هن ‪/9‬ر ‪ n‬ﺥاه د‪.‬‬
‫در ‪ ACD‬ه ‪ ،‬در ﺡ‪ 
/‬ا‪1‬اع 
‪ )-‬هن‪ ،‬ا‪ 1‬ارد ه را ‪ +‬ا ارز ا‪!B‬م ه ‪1‬ع‬
‫هن
?‪ ,‬ا‪ 1‬ﺥاه‪
; /‬ﺥ ‪ .‬ا 
در ا?‪ H‬ا‪

j A‬رد ‪ U1‬ا‬

‫‪ +‬ﺕ@
|ل ‪*1 /‬ن داد‪ %‬ﺵ ‪
:‬‬

‫ا‪!B‬م ‪ h‬هن را  ا?! ﺵ!ف
‪/‬ن
> 
ت و ‪ H/1‬اش ‪ >8‬ر ا ارز ‪+‬د‪ .‬روش ارز ‬
‫ ا ‪n‬ار ا‬

‫‪D +‬ض ‪
>
/?+‬ت دق ﺵ? ‪ ،‬و =‪ ; /?/7 e‬ه?ز 
> ‪
1‬ﺕان در 
رد در ‬

‫‪ H/1‬ﺵ‪+ h‬د ‪D .1‬ض در
> 
ت‪/ H/1 ; /?/7 ،‬ن ﺵ ‪ ،%‬ﺕ?‪ H/1 Q‬ا‪9‬‬

‫‪ +‬ﺵاه ﺡﺽ‬


ﺥا‪ 1‬؟ ا' ‪ /?8‬ﺵ ‪ ،‬هن ‪ n‬ا ‪ .‬ا 
ا' ‪ W1‬د‪ &/1 6‬ﺵ? ‪ +‬ه"‪&/
/‬ان ﺵاه ز'ر‬
‫ﺵ? ‪8‬؟ در ا رت هن ﺽ‪ )/‬ﺕ ا ‪.‬‬
‫در د'ام ‪ h‬هن‪ ،‬ه ‪ % ?"1 1!/‬را ا
?>
‪/‬ن
> 
ت و ‪ H/1‬ا ‪ e .‬ا ه ‪!/‬ن‪،‬‬
‫ ‪ 3‬ا'‪ 1‬در 
رد ا‪!B‬م ‪ /' H/1‬داور ‪ ،/?+‬و ا‪!B‬م ‪ -+‬هن ‪ &/1‬ﺕ از ا‪!B‬م
‪ TV‬ه‬
‫ا ‪ .‬ه?‪ TV
+ 
6‬ه را ه ”‪ " /?+
S"3‬دو ا‪ A‬را در ‪ U1‬داﺵ ﺵ‪ 91 . /‬ا?!‪ ،‬ه‪ 1‬‬
‫‪ /‬از ‪' h‬م ‪ "1‬ﺕا‪ 1‬از ﺽ‪ )/‬ﺕ 'م اش ‪ n‬ﺕ ﺵ ‪ .‬دوم ا?!‪ ،‬ه?‪ + 
6‬در ‪' h‬م‪
>
،‬ﺕ ‬
‫‪/u‬ﺕ‪ /"H‬دار – ? دو ‪!/‬ن ‪ H/1 h */‬ه"‪6‬ا
ﺵ‪ – 1‬هن د ‪ +‬ه"ن
‪n "!B‬‬
‫ﺕ
‪ TV‬ا ‪<6 .‬ار ه ‪ h‬از ا ال را ر ‪./?+‬‬
‫وه*‪6‬ا‪ + 1‬هش را 

‪ ??+‬در‪ D‬ا‪ + 1‬هش دو‪-n‬ه ه"‪9‬ن ﺵ‪7‬ه‬

‫‪ */‬ه دار‪ 1‬ﺕ‬

‫هش دو‪-n‬ه ‪/u +‬ه"‪9‬ن ه‪ . ?9‬از ا ﺵه ‪ + 1/'
H/1‬هش ﺕﺡ ﺕ@ ژن ه ﺕ‪
//‬ﺵد‪.‬‬
‫زا دو‪-n‬ه ه"‪9‬ن از ‪ U1‬ژ‪9! !/1‬ن ه‪ ، ?9‬ا 
در 
رد دو‪-n‬ه ‪/u‬ه"‪9‬ن ‪ . 9/1 /?8‬ﺥ ‬
‫‪oj‬و‪ D' H/1 %‬ا‪ † + 1‬هﺵ ‪ h‬ﺵ‪ 5‬را ‪ "1‬ﺕان ; 
زش ﺕ" ا‪&D‬ا داد‪ .‬در ا?‪Q8 H‬ر‬
‫'&ار‪ %‬دار‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺵ‪7‬ه هﺵ دو‪-n‬ه ه"‪9‬ن ‪ /‬از دو‪-n‬ه ‪/u‬ه"‪9‬ن ا ‪.‬‬
‫‪ (2‬دو‪-n‬ه ه"‪9‬ن از ‪ U1‬ژ‪ !/1‬ه"‪9‬ن ه‪ ، ?9‬درﺡ ‪ +‬دو‪-n‬ه ‪/u‬ه"‪9‬ن ‪. ?9/1 /?8‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪107‬‬

‫‪ (3‬هش ﺕﺡ ﺕ@ ژن ه ﺕ‪
//‬ﺵد‬
‫‪ (4‬هش را ‪ "1‬ﺕان ; 
زش ﺕ" ا‪&D‬ا داد‪.‬‬
‫ﺥر ا هن ‪ /?8‬ا ‪:‬‬

‫)‪(1) + (2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(4‬‬
‫)در ﺡ>‪ ، >/‬ا هن ‪/9‬ر ‪ % /Y/‬ﺕ از ا ا ‪ ،‬زا 'م اول‪ ? ،‬از )‪&-9
، (3) (2)+(1‬م روش ه‬
‫‪
; D*/‬ر ا ‪ .‬ا 
 ه"‪ /‬ﺵ!‪ A‬ه ا
>‪C‬د ‪
-D‬ن ‪ D+‬ا ‪(.‬‬
‫در 'م اول‪
>
،‬ت ﺵاه
‪ "!B‬ا ‪D H/1‬اه
‪ . ??+‬ا‪ 7‬ﺵ!ف ‪/
!8+‬ن
> 
و ‪
n H/1‬‬
‫ 
‪ . 1‬ﺵ!‪1 + D‬ﺵ از ا
!ن ‪ /' H/1‬ه د‪ 6‬از
> 
ت ا ‪ .‬ﺵ ﺵ‪7‬ه‬

‫‪/
*/‬ن هش دو‪-n‬ه‬

‫ه"‪9‬ن ‪1‬ﺵ از ر‪D‬ر !‪9‬ن وا و 
‪/‬ن ﺵن ;‪ Q1‬ﺵ – ‪ +‬ا ﺕ‪ /B
?//7‬ا و ‪ 1‬ژ‪ . !/1‬ا 
ا‬
‫‪D‬ﺽ‪ }?8  /‬زدن ‪ . 1

T-j‬در ‪/u‬ب د‪ 6‬ﺵاه ‪>
(3) ،‬ل ﺕ ‪ H/1‬ا ا ‪
+‬ﺕان از‬
‫ر دو‪-n‬ه '‪ . D‬ا 

ﺡ‪ -‬دوم هن‪ ،‬از )‪/9 (4) (3‬ر ﺽ‪ )/‬ﺕ ا ‪ .‬ا ‪ h +‬و'
‪ ?7‬‬
‫ژ‪ !/1‬دارد‪ ،‬ان 
? ‪9/1‬‬

‫ ‬
‫‪ @/B
+‬ﺕ€‪; /t‬ن ‪ 1‬ارد‪&1 .‬د‪ ?7
?/ h‬ژ‪ !/1‬دارد‪ ،‬ا 

" ً‬

‫‪&? ،h?/j‬ه ﺕ" ‪3 ،‬اﺡ ﺕ‪
†/BC‬ﺵد‪ .‬ﺥ ‪"/‬ر ه دارا
?*ء ژ‪ !/1‬را
ﺕان ﺕ‪<N‬‬
‫ ورزش ‪7Q‬د داد‪ !"
e .‬ا هش ه ﺕ" ; 
زش ا‪&D‬ا ‪ A+ e .‬هن‪ ،‬ز‪ /H1‬ا‬

‫‪+‬‬

‫‪ h‬ﺡ‪ >-‬ﺽ‪ )/‬دارد‪ ،‬و ‪ ?/ %"1‬ا‪!B‬م
?> ;ن ه‪ h ./‬ز‪ "1 /H1‬ﺕا‪ !B
1‬ﺕ از‬
‫ﺽ‪ )/‬ﺕ ﺡ‪ >-‬اش ﺵ ‪.‬‬
‫ﺡل ا‪3‬ز‪ %‬ده‪ /‬ا‪ A‬دوم =داز‪+ .‬رل 'ن در ! از
> ت اش ‪ /?8‬ه‪;
1‬ورد ) 
‪"
G‬ل‬
‫ 
ا‪ j‬اد را ا
*‪+ 5‬دن '&ار‪ %‬ه درج ‪+‬د‪ %‬ام(‪:‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪108‬‬

‫"]‪  -j [1‬ﺕ‪ H‬ا ‪ [2] ،‬در  ‪ /*+ 8‬ن ‪ /
&3‬ه ‪ " n‬ا ‪ [3] ،‬در„ ‪Q/+‬ن‪،‬‬
‫‪?8‬ن ‪ +‬ه‪*' 9‬د‪ %‬ا ‪? .‬ا‪' -j [4] ،‬ه
‪&-9‬م ﺵ‪ 
Q‬ا ‪ &N
] "... .‬و‪[+‬‬
‫در ا?‪; H/1 H‬ﺵ!را )‪ (4‬ا ‪ ،‬و )‪
>
(3)-(1‬ت ‪ /u‬ﺕ‪; /"H‬ن
‪ e . ?"1‬د'ام ا هن ‪
/?8‬‬
‫ﺵد‪:‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪!/‬ن "‬

‫ﺥد‪-‬هن ا‬
‫‪ 61*1 ’8‬ا ُ‬

‫را ا
‪/‬ن ﺵ‪ 
Q‬‬
‫ﺵ‪ 
Q‬‬

‫‪  -j :+‬ﺕ‪ H‬ا ‪/1 e ،‬ز
? ﺵ‪ 
Q‬‬

‫و ا‪H1‬م ;ز 
و‪3‬د دارد؟
"! ا‬

‫ا ‪ .‬ا 
‪8‬‬

‫;ز 
ه
‪B‬ج هش‪!H?+ ،‬و ﺵ? ‪ ،‬ا 

‫‪8‬؟ ا هن ‪ 9‬ﺽ‪ 6
، "1
)/‬ا?!
?‪U‬ر 'ن ;ز 
 
اد ﺥ‪ „1‬د‪ %‬ﺵ ‪ .‬در‬

‫ 
رد ‪!/‬ن ‪ ،‬از )‪
8 ،(4) (2‬ﺕان '‪ T‬؟ در ا?‪ H‬هن اار و‪+‬ر دار‪ /*+ 8 .‬ن‬
‫‪&3‬م ه ‪ ، " n‬ﺵ‪ 5‬را در 
ض ا‪&Q‬ا و ﺥ‪ 
C‬‬
‫هن "‬

"! ا‬

‫را‬

‫‪" ?1
 &/1‬‬

‫ﺥد‪-‬‬
‫د‪6‬ان ‪n‬ار
ده ‪ e ،‬ﺵ‪

Q‬ﺥاه ‪ُ .‬‬

‫‪ =8‬ﺽ‪ )/‬ا ‪*'" .‬د' رو در„ ‪Q/+‬ن‪?8 ،‬ن ‪ +‬ه‪&/1 " 9‬‬


‪B‬ج ‪!H?+‬و‪ ، /?/j ?
 ،‬ﺵ ‪ ،‬ا 
ز ه ‪; 1/‬ن ﺵ‪ 
Q‬‬

‫ا?‪ /?8 H‬از ا ل 'ن ﺡ"‬

‫ﺽ‪ )/‬ا ‪
) .‬ﺕا‪ /1‬در‬

‫‪*' /?8 /6 + /?+‬د' ا
‪&-9‬م ; 
د' ‪/
&3 D' 8‬ت‬

‫ﺥد‪-‬هن
‪&H‬ا 
ا‪ !- ،/9/1 3‬ا ﺕ?‪/ Q‬ن د‪ 6‬از هن‬
‫‪ " n‬ا ‪ ،‬ا 
در ا رت ‪ُ h &/1‬‬
‫و
ﺵ ‪ h 
e (.‬در ا?‪ H‬هن ه"‪6‬ا دار ‪ +‬دو ‪/9 1/‬ر ﺽ‪ ،)/‬و ‪/ h‬ن ‪n o 
+‬‬
‫دارد‪ /?8 168 .‬ه‪ 1‬را در ‪ /-+‬ﺥد ارز ‪/?+‬؟ ا‪!B‬م ا هن د ‪ +‬ه"ن ا‪!B‬م ‪ 1/‬‬
‫ﺥد‪-‬هن د‪
>
6‬ت وا‪< ، 9/1 9‬ا ﺕ@ >‪ /‬ﺕ‪ "1 )/w‬ﺵد‪،e!j .‬‬
‫و اش
ﺵ ‪ .‬ا ُ‬
‫ا' ;ن دو
‪ H/1 V‬ﺵ? ‪n ،‬ت ‪ A+‬هن را
ا‪&D‬ا? ‪ h .‬هن ه"‪6‬ا ‪ h */‬ﺕر

‪ 1‬ﺕ ‬
‫ز‪ ./H1‬زا ﺕر
ﺕا‪ n 1‬ﺕ از ه ‪ +‬ام از رﺵ ه ﺵ ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪109‬‬

‫ﺥد‪-‬هن ه را ‬
‫ﺥد‪-‬هن ه ز‪ % 1‬اش ا ‪ .‬ﺕ  ‪ ،3‬ا‪!B‬م ُ‬
‫‪ e‬ا‪!B‬م ‪ h‬هن‪ ،‬ﺕ از ُ‬
‫‪g‬ر ﺵ‪Q‬د‪  ،‬در ﺕ"‪& /‬ر' ﺵ!ف
‪/‬ن
> 
ت و ‪ ،H/1‬ارز ‪+‬د‪ .‬ا 

ﺕا‪ /1‬ﺵ‪ %/‬‬
‫د‪ 6‬را ‪! &/1‬ر '‪ ./‬ا روش
‪ 1' ?7‬ا  روش ﺕ‪ /‬د'ام ا ‪.‬‬


> 
ت
‪T‬وض‬
‫هن را ا‪9‬‬


‪/‬ن ‪ h‬د
> 
و ‪ .H/1 h‬ا 

دم ‪ 1‬رت ه" 
> 
ﺕ را ‪ +‬ا‪T‬د‪ ??+
%‬‬

‫‪/‬ن
دار‪ . 1‬در ا‪ ,-u‬هن ه‪ ،‬ﺥ
> 
ت
‪T‬وض ا‪ ، 1‬ا 
‪/‬ن ‪ % *1‬ا‪ 1‬؛ ? ﺽ"? ه‪.† 1 ، ?9‬‬
‫ن ‪?+ ST1‬ل ا‪ B-‬ا د ‪ B
+‬ود ‪+‬دن ﺕ"‪ h-‬ا‪+ H?
B-‬ه ‪
?3‬ﺵد‪ .‬روﺵ‬
‫ا
|ل ه ِ‬
‫ا ‪ +‬ا هن‪ ،‬ون ا?! ‪/‬ن ‪D ?+‬ض
'‪/‬د ‪+ +‬ه ‪1‬خ ‪-
?3‬ب ا ‪ .‬در ‪/9‬ر 
ارد‪،‬‬
‫ 
‪ ?1‬ا 
رد‪ 
>
h ،‬ﺽ"? ‪8 1

n‬ن روﺵ و ‪8‬ن و‪8‬ا ‪ .‬ا'
ﺥا‪ /‬ﺕ"


‪T‬وﺽت 
ن را زن ;ور‪ ،‬ﺡف ه روز 
‪
%‬ن ‪/9‬ر ﺕ‪ ?C‬و دور و دراز
ﺵ ‪>
.‬ل ا ‪+‬‬
‫ﺕ?‪
>
Q‬ت ‪ ، 3‬ا و ‪ {B‬ا‪ h &/61‬هن را ‪/‬ن ‪+‬د‪ .‬ا 
'ه
> 
ﺕ ‪ ?1

T'1 +‬ا و‬
‫‪ {B‬ا‪ &/61‬ا‪ ، 1‬و هن را ;ن ﺕ از ;ن ‪ + 8‬وا‪ n‬ه‪. ?"1
9‬‬
‫ه?‪ "6‬ﺕ‪ h A/-B‬هن‪ ،‬ﺕ*‪
>
5/‬ت ﺽ"? ;ن اه"‪/‬‬

‫دارد‪
%61; .‬ﺕان ا ;‪ 
oj Q1‬در ‪U1‬‬

‫'‪ . D‬ا
> 
ت ﺽ"? ‪ 3‬ا‪ j‬اد از ﺡوف ا‪T‬د‪ /?+
%‬ﺕ ;‪ Q1‬را از
> 
ت ‪ ًB‬ااز ﺵ ‪%‬‬
‫ 
"& ‪ ./?+‬ا
|ل‪ ،‬هن ‪?+‬ل ا‪ ،B-‬ﺵ!‪ A‬د'ام ز در
; ‪:‬‬
‫‪ B
(1‬ود ‪+‬دن ﺕ"‪ h-‬ا‪ ?3 B-‬را ‪+‬ه
ده ‪.‬‬
‫‪+ (a‬ه ‪-
?3‬ب ا ‪.‬‬
‫‪ (2‬دو ﺕ"‪ h-‬ا‪ B-‬را
‪ B‬ود ‪. ?+‬‬

‫)‪(a) + (1‬‬

‫)‪(2‬‬
‫در ﺽ"‪ ،‬ﺕ‪ (1) + /?+ 3‬و )‪
>
(a‬ﺕ ﺕ‪ /"H‬ا‪ . 1‬ا ‪ !1‬ه"ار‪ %‬در 
رد
> 
ت ﺽ"? دق‬
‫ا ‪ 
>
h .‬ﺽ"? را ا ﺥ‪ g‬ا هن
?‪U‬ر
‪; + /?+‬ن
> 
ا ‪ 1/‬دادن ‪h‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪110‬‬


> 
 ا‪QZ‬ر ﺵ ‪ H/1 %‬ﺽور ا ‪
>
.‬ت ﺽ"? ه"ار‪ † 
>
h %‬ه"ا‪
%‬ﺵ‪. 1‬‬
‫ا' ‪/u 3 
>
h‬ﺕ‪ /"H‬هن ‪&D/‬ا‪ h ،/‬ﺥ@ ا ‪ 3‬را ‪g‬ح ‪+‬د‪ %‬ا‪ ،‬و ا د‪6‬‬
‫ 
دل ﺕ‪ A/-B‬هن ﺡ>‪9B
% ?' >/‬ب ‪ "1‬ﺵد‪.‬‬
‫در‪
 7 ACD‬ﺽع
> 
ت ﺽ"? زﺥاه‪ . *' /‬در ا?‪ Q
 !1 H‬ا ا ‪
>
/?/7 +‬ت‬
‫ﺽ"? ‪
168‬ﺕا‪ H? ?1‬ا‪!B‬م
?> ‪ + /T' . ??+ h"+‬ا‪!B‬م
?> ﺕ از
‪&/‬ان‬
‫ﺵ!ف
‪/‬ن
> 
ت هن و ‪; H/1‬ن ا ‪ .‬ه ‪ 8‬ا ﺵ!ف &رگ ﺕ ﺵ ‪ ،‬هن ﺽ‪ )/‬ﺕ ا ‪.‬‬
‫ا‪?+‬ن
ﺕان ارا‪ 3 
>
h R‬ا ﺵ!ف را ‪ h8+‬ﺕ ‪+‬د‪ .‬ا
|ل‪ ،‬د ‪ +‬هن‬
‫"اج د‪ %‬ل ‪ "3 /‬ﺵ ‪ e ،%‬را‪ AQ % ?1‬ا‪61‬ر ا "‪3 ،‬ر ﺽ‪ )/‬ا ‪ .‬ا 

ﺕا‪ /1‬‬
‫ا‪&D‬ودن ا
> 
‪" +‬ه‪ h + e+‬ر ‪ "3‬ﺵ ‪ %‬ﺵ ‪ ،‬را‪ AQ % ?1‬ا‪61‬ر ا "‪; ،‬ن را ‪ n‬ﺕ‬
‫ز‪ !"
.‬ا ا ‪+‬ر ﺕ>‪ ، U1 ,-‬ا 
‪ . 9/1 /?8‬ا ﺕﺕ‪ 
,/‬از ;ب ‪./' "1 %+‬‬
‫ا‪!B‬م ‪ */‬هن ‪ Q
Q‬ﺵ ن ‪ 3 
>
h‬ﺡ‪ A‬ﺵ ‪ %‬ا ‪ 
>
.‬ا ‪ +‬ا‪?+‬ن از‬
‫;ن د‪D‬ع ‪+‬د‪/
.‬ن ا‪!B‬م ‪ h‬هن و
> 
ﺕ ‪D +‬ض
‪ ?+‬را ﺕ‪Q‬ﺕ ‪n‬ار ا ‪ .‬در ‪h‬‬
‫هن ‪ ،n‬ﺵ!ف
‪/‬ن
> 
ت ا‪QZ‬ر ﺵ ‪ %‬و ‪ h8+ H/1‬ا ‪ ،‬و ;ن ﺵ!ف را
ﺕان ﺕ@
> 
‬
‫ ﺽر ‪"1‬د ‪ +‬راﺡ ‪ An‬د‪D‬ع ﺵ ‪ h .‬هن ﺽ‪ )/‬ﺕ ﺵ!ف &ر' دارد‪; + ،‬ن را ﺕ?‪Q‬‬

ﺕان ‪ 
>
h‬ا ﺕ‪ + ،‬د‪D‬ع از ;ن دﺵارﺕ ا ‪"1 ،‬د‪ h .‬هن ‪ o 
+‬ﺽ‪،)/‬‬
‫ﺵ!‪ "/Uj D‬دارد‪ + ،‬ﺕ?‪ 
>
 Q‬ا 
ﺵد ‪; +‬ﺵ!را ‪1‬در ﺵ ‪ 
>
?1
،‬ا ‪ +‬در
|ل‬
‫ ذ‪ +‬ﺵ ‪
e .‬ﺕا‪ /1‬ﺵ!ف را ;ورد ‪ ،/?+‬و 
‪o‬ﺡ‪; U‬ن ‪
>
9n‬ﺕ ‪; +‬ن ﺵ!ف را 

‫‪&/
، ??+‬ان ا‪!B‬م هن را ﺕ‪./?+ //‬‬
‫‪<6‬ار 
|ل د‪= 6‬داز ‪ / +‬ﺕ د ‪ o7n .‬هن دوﺕ‪+‬و‪ A‬در 
رد د 
‪+‬ا را ﺕ‪A/-B‬‬
‫‪+‬د و د ‪
>
+‬ت اش از ‪1‬ع ‪/u‬ﺕ‪ /"H‬ه‪: ?9‬‬
‫‪
(1‬دم ‪' ?"1‬ن ﺵن را ا‪1‬ب
‪. ??+‬‬
‫‪
(2‬دم در ه‪ TC?
/‬ه ﺡ!
‪. ??+‬‬
‫‪
(3‬دم دو را ‪?+‬ل
‪. ??+‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪111‬‬

‫ﺥد‪-‬هن " را ‪/9‬ر ﺽ‪ )/‬ﺕ از ﺥُد‪-‬هن " ‪. "1
=8‬‬
‫و در ا‪o
&1‬ﺡ‪+ U‬د ‪ُ +‬‬

ﺕا‪ /1‬ا هن را ا‪&D‬ودن
> 
ا ﺕ> ‪ + /?+‬ا ‪ n‬ﺕ ‪"1‬دن ;ن ﺽور ا ‪ T' .‬ا?!‬
‫ 
دم دو را ‪?+‬ل
‪َ Q1; + ?
 ??+‬ا‪"j‬ل دو را ‪?+‬ل
‪ . ??+‬ه?‪
+ 
6‬دم در‬
‫ه‪ TC?
/‬ه ﺡ!
‪?+ + -"j ، ??+‬ل
‪H
A"j ، ??+‬زات
‪ 
H‬ن ا ‪ e .‬ا ﺕ> ‪H/1‬‬
‫'‪ (3) /‬از )‪ ،(2‬ا
> 
‪/1‬ز دار ‪ +‬ﺕ?‪ A"j Q‬دو ‪ 
H
 "+B
،‬ن ا ‪ ،‬د ‪A"j +‬‬
‫ا‪ -‬دو ا ‪ .‬ا ‪D‬ض‪ ،‬د ‪D ،+‬ض ‪ -/>t‬ا ‪ .‬ﺥ‪; g‬ن ‪&' Q‬ا‪ D‬داﺥ ‪ .‬زا دو‬
‫ه ﺥ‪+ -/‬ره د‪ 6‬ه
‪ : ??+‬ا‪oj‬م ‪/
، ??+
}?3‬ت وﺽ‪ ، ??+
S‬ا‪Cn‬د را ﺕ?‪ ??+
/U‬و‬
‫‪/9‬ر ‪+‬ره د‪ 6‬را ه ‪oj‬و‪+ "+B
 %‬دن
‪ 
H‬ن ا‪H1‬م
ده? ‪/1 e .‬ز ا‪&D‬ودن ‪D /?8‬ض‬

*!‪; V
، +‬ن ا ‪ +‬ا هن ‪/9‬ر ﺽ‪ )/‬ا ‪.‬‬
‫‪<6‬ار ه"‪ /‬ﺵ‪ %/‬را هن ‪  3‬ه ا‪"j‬ل ‪ h ./?+‬روز‪61 
1‬ر ‪ }?3 + 91
u‬د "‬
‫در وا‪ Sn‬ﺡ ‪H
h‬د ا ‪R‬ژ‪ h‬ه ‪71‬د‪ %‬ا ‪ ،‬زا ‪?8‬ن ‪
+‬رد ‪*1 /8‬ن
ده ‪9/1"+ ،‬‬
‫دن ‪ h‬دو‬

‫ ﺕ?‪9/1 D+ Q‬‬

‫ﺕ ;ن را دﺵ" ﺥد
‪9B‬ب ‪] "./?+‬ر‪Y‬رد ‪+‬ه‪" ،‬ر‪6‬ن و‬

‫'ر‪Q3 )8‬ن را ﺕ!ن داد‪1 27 ، 9=/+ -H
،" 1‬ا
‪ H/1 [1985 7‬هن ا ا ‪}?3 (1) +‬‬
‫د ‪H
h‬د ا ‪R‬ژ‪71 h‬د‪ %‬ا ‪ .‬ا 

> 
ت هن ‪ ?9/8‬؟
‪
)V‬رد ‪ /8‬را ذ‪ ، ?+
+‬ا 

‫ﺡ>‪ ً>/‬ه‪&' y/‬ار‪ %‬ا درر‪; %‬ن ا‪QZ‬ر ‪ /8 e . ?+ "1‬را داﺵ ﺵ‪ /‬ﺕ ًا ;ن ز 'د‪&' .‬ار‪%‬‬
‫ا ‪?j +‬ان
> 
ا‪QZ‬ر
ﺵد ا ا‬

‫‪ [!
;] 
(2) +‬ه دو‬

‫‪ 9/1"+‬را دﺵ" ‪ "1‬‬

‫ﺵ"ر‪ .‬ﺡل
دا‪?j /8 :/?+ 8 /8  + /1‬ان
| ا ا '&ار‪ %‬ذ‪ +‬ﺵ ‪ %‬ا ‪)V
e .‬‬
‫ا '&ار‪ %‬ه را ‪D Q‬ض ‪+‬د‪ h /8 (a) + %‬دو ‪ 9/1"+‬ا ‪ ،‬و )‪ /8 (b‬دﺵ" ; 
!
‪9B‬ب‬
‫‪ % *1‬ا ‪ (a) .‬و )‪ (b‬ﺵاه ا )‪ (2‬ه‪ + ، ?9‬ﺥد د‪ (1) A/‬ا ‪:e .‬‬

‫)‪(a) + (b‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(1‬‬
‫در 
ﺡ‪ -‬اول هن‪ )V
،‬ا ﺕ€‪&' h /‬ار‪j %‬م‪ ،‬ذ‪|
h +‬ل ‪ /?8 . ?+
% ?9‬هن ه ‬
‫ ﺽ‪ )/‬ه‪ ، ?9‬ا 
در ا 
رد ‪ )V
. 9/1 /?8‬اد‪ 
+ ?+ "1 j‬ه'& دو‬
‫ 
" ً‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫ه ‪9/1"+‬‬

‫را‬

‫‪112‬‬

‫دﺵ"
‪9B‬ب ‪ ./?+ "1‬او ‪
!?
ًD‬ﺵد ‪ 
+‬ه"‪9/1"+ */‬‬

‫ه را دﺵ"
ﺵ"ر‪ .‬ا اد‪j‬‬


‪ B‬ود ﺕ ا ‪ ،‬و ا ا‪7t‬ت ;ن ‪|
h‬ل ‪' e . ?+
T+‬م اول هن ‪ n o 
+‬ا ‪ .‬در 
رد 'م دوم‬
‫‪
8‬ﺕان '‪ T‬؟ ا 'م ‪>
&/1‬ل
‪ ، "1‬ا 
در ا?‪ H‬ﺵ!ف 
‪ ?/‬ه‪<6 e ، 9‬ار د‪71‬ل '&ار‪ %‬ا‬
‫‪6‬د ‪ +‬ا‪; 1‬ن را ‪&' /?8 . ?+‬ار‪ %‬ا ;ﺵ!را  ‪n‬ار ا ‪ (c) :‬ا' ‪ }?3‬د ‪H
h‬د ‬
‫ا ‪R‬ژ‪ h‬د‪ 
%61; ،‬ه ‪*+‬ر ‪ 9/1"+‬را دﺵ" ﺥد
‪9B‬ب
‪+‬د‪.‬‬
‫ا' ا
> 
را هن ‪&D/‬ا‪' ،/‬م دوم ‪
/?8‬ﺵد‪:‬‬

‫)‪(2) + (c‬‬

‫)‪(1‬‬
‫‪ !B9
ً?/> +‬ا ‪ .‬ﺡل  رت در
; ‪D h (c) ; :+‬ض
*!„ ا‬
‫‪ R&3‬و ﺽر ا ؟ ﺥب‪ !"
،‬ا‬

‫‪ /?8 9+‬اﺡ‪H‬ج ‪ }?3 : ?+‬د در ﺡ>‪>/‬‬

‫ ‪D h‬ض‬
‫‪H
h‬د ‬

‫ا ‪R‬ژ‪ h‬د‪ + %‬در ;ن ‪ /8‬ر‪
,/n‬ن د‪ %‬ا ؛ ا 
ا?! 
‪*+‬ر را دﺵ"
‪9B‬ب ‪ ،1 /?+‬د ‪+‬‬
‫در ‪+‬ﺕ‪
%‬ت‪ -9
h ،‬ااﺕ‪ h‬ا ‪ .‬و دو ‪ /8‬درا دﺵ"? ﺵرو دارا
& ‬
‫ااﺕ‪ h‬د‪ !"
.‬ا ا هن را ‪ .1 // % ??+ S1n‬ا 
در ه ﺡل ‪*1‬ن
ده ‪. 9/1 Q (c) +‬‬
‫ا ‪D‬ض '‪= Q (c) D‬داز‪ ،‬و از ;‪; )V
+ H1‬ن را ا ا?ج )‪ (1‬از )‪D (2‬ض
'‪/‬د‪،‬‬
‫هن اش ﺽ‪ )/‬ﺕ از ;‪
1‬ﺵد ‪ +‬ا ا
‪"1‬د‪.‬‬
‫‪ e‬د ‪ +‬ارز ‪ h‬هن‪ "j ،‬ﺕً ?‪ H‬ا‪!B‬م
?> ;ن 
ط
ﺵد‪ !"
.‬ا‬
‫ه‪1 1‬در‬

‫ﺵ? ‪ ،‬ا 
ﺥد هن ‪ n‬ﺵ ؛ و
"! ا‬


> 
ت ه‪ 1‬در‬


> 
ت‬

‫ﺵ? ‪ ،‬ا 
ﺥد هن‬

‫ﺽ‪ )/‬ﺵ ؛ در
> 
ت و ا‪!B‬م هن دو
‪ 3 -9‬ا'‪ 1‬ا‪ h . 1‬هن ﺥب ه دو ‪ 7?3‬را‬
‫داﺵ ﺵ ‪ ،‬ا 

?‪ "j G‬ﺕً 
ف ‪ 7?3‬دوم ا ‪ 
.‬ا‪!B‬م
?> را ?‪ H‬ﺵ!‪/
 + D‬ن‬

> 
ت و ‪+ H/1‬د ارز
‪ ./?+‬و &ر' ا ﺵ!ف را ﺕ@ ر
> 
ت
‪T‬وﺽ
?‪+ /H‬‬
‫ا ‪+‬دن ;ن ﺽور ا‪ . 1‬ا‪H1‬م‪ ،‬ا‪!B‬م ‪/-+‬‬

‫‪ h‬هن‪ ،‬ﺕ از ا‪!B‬م
‪ TV‬ه ا ‪ .‬ا'‬

‫ه‪ / 1‬از ‪' h‬م داﺵ ﺵ ‪ "1 ،‬ﺕا‪ n 1‬ﺕ از ﺽ‪ )/‬ﺕ 'م اش ﺵ ‪ .‬ا 
ا'‪' h‬م ﺵ
‪ ?8 A‬‬
‫ﺥ@ ه"‪6‬ا *‪7/‬ن ﺵ ‪ %61; ،‬هن د ‪n +‬ت ‪ n‬ﺕ ﺥ@ ا ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪113‬‬

‫ز ن ﺕی‬

‫ه ‪ h‬از ا ل ه ز را ﺕ‪ ، /?+ A/-B‬و =‪ e‬ا‪!B‬م ;ن را ارز ‪ . /?+‬ﺥ‪ g‬داﺵ ﺵ‪ + /‬داور‬
‫ﺕن درر‪ %‬ا‪!B‬م هن 
‪/
1/ ?7‬ن
> 
ت و ‪ H/1‬ﺵ ‪ ،‬و ‪ 1‬ا?! ; ‪
>
 H/1‬ت ‬
‫‪U1‬ﺕن در
ر? ﺥ‪ ./‬در رت &وم
> 
ت ﺽ"? را
*‪. /?+ 5‬‬
‫‪.1‬‬

‫ 

" ه‪; + 9‬رش و ;‪j 1‬ﺵ‪ G‬ه ه‪ . ?9‬ه دو ﺵن ;ن ‪ %61‬ﺥ‪*j %/‬ق را دار‪ ، 1‬و در‬
‫ﺽ"‪ 
،‬ﺕز‪ %‬د م ‪ +‬ه ﺡف
زد‪. 1‬‬

‫‪.2‬‬

‫ ون ‪  
1‬ﺕ€
‪ /‬ا‪ ، -D j"3‬ﺥ از ‪>D‬ا ه‪ 1 17/* y/‬ار‪ 
e ، 1‬ا ًا ‪ 71‬ا ‪ 
1‬را‬

‫‪ ./?+ N‬زا دو
‪ /9‬ا‪ /+‬دارد ‪ +‬ﺡ ا‪ */
An‬ه" 
دم را ﺕ€
‪. ?+ /‬‬
‫‪.3‬‬

‫‪  
1‬ﺕ€
‪ /‬ا‪ j1 j"3‬اﺥذ ا ‪ :‬ل را از ‪ h ,/3‬ﺵ‪/'
5‬د و ‪ ,/3‬د‪6‬‬

‫از
‪ . ?+‬از;‪+ + H1‬ر‪+‬د دو‬

‫ﺡ"‬

‫از ﺡ>ق ‪D‬د‪ ،‬از ‪ -"3‬ﺡ‪/!
G‬‬

‫‪D‬د ا ‪ ،‬دو‬

‫‪ 
1 
71‬ه ﺕ€
‪ /‬ا‪ j"3‬ﺵ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ا ت 

% B‬ﺥاه
?‪ SD‬ﺥد را در ﺥور
‪ 1/‬ﺕ€
‪ ، ?+ /‬و در ا ﺡ‪ /‬ر‪ 1‬ه دا‪ R‬از ‪z>1‬‬
‫ﺡ>ق * در ‪*+‬ره ا
?> ﺡف
ز‪ . ?1‬ا ت 

% B‬ﺥاه 
‪ S1‬د‪ /‬اان ‪?D‬ور‬
‫ه‪ 9‬ا ﺵد‪ ،‬و ر‪ 1‬ه
ام از "ﺕ‪ Q‬اﺕ" اان" ﺡف
ز‪ H/1 8 . ?1‬ا ‪ &3‬ا
ﺕان '‪D‬‬
‫‪ +‬ر‪ 1‬ه
&دور ; 
! ه‪ ?9‬؟‬
‫‪
.5‬دم ه?‪ 
6‬ﺡ‪ G‬رأ
? ‪ 18 +‬ﺵ‪ ، 1‬و در ا  ا رأ دادن ‪1 7t‬م ‪ . ??+‬از ;‪H1‬‬
‫‪D h +‬د ‪ >1; 18‬ر &رگ
‪9B‬ب
ﺵد ‪ +‬ا‪ 1‬در 
رد رأ دادن ﺕ‪/6 /"C‬د‪ e ،‬‬
‫ه"‪ >1‬ر &رگ ﺵ"د‪ %‬ﺵد ‪ +‬ا‪ 1‬در 
رد ‪1‬ﺵ‪ /‬ن ا!‪ A‬ه ﺕ‪? . ?+ /' /"C‬ا‪ 11n ،‬‬

‪C‬ف ا!‪ A‬را ‪ 21 71‬ل ا‪&D‬ا داد‪.‬‬

‫ﺥ‪o‬‬
‫ا ل ‪ ?;D‬ارا‪ R‬ﺵاه ‪ ST1‬ق ‪<+‬ب ‪&' h‬ار‪ ،%‬ﺕ@ ر@ دادن
?> ;ن د‪&' 6‬ار‪ %‬ه ‪.‬‬
‫هن‪ ،‬واﺡ ا ل ا ‪ :‬هن د ا از '&ار‪ %‬ه‬

‫‪ +‬در ;‪ Q1‬ﺥ )
> 
ت( ‪?j‬ان
‪ V‬ﺵه ‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪114‬‬

‫ هن ﺕ@ واژ'ن ‪
5*
61*1‬ﺵد‪ ،‬ا 
ه"‪/?8 */‬‬
‫'&ار‪ %‬ا د‪ (H/1) 6‬ا‪QZ‬ر
ﺵ‪ً "
. 1‬‬
‫‪. 9/1‬‬
‫ﺕ‪ A/-B‬هن 
? ﺕ*‪ 5/‬ﺥر
?> ;ن ا ‪ .‬ا ﺕ‪ h A/-B‬هن روا@
?>
‪/‬ن
> 
ت و‬
‫‪ H/1‬هن را
*‪"1 5‬د‪ .‬روا@ 
‪T‬وت
"!
‪/‬ن '&ار‪ %‬ه ﺕ*!‪ A/‬ده? ‪ %‬هن را
ﺕان ﺕ@‬
‫‪!/‬ن ه و ‪
oj‬ه ‪oj‬و‪ %‬رت د'ام در;ورد‪ .‬ا روش 
ا
!ن
ده ﺕ
‪/‬ن
> 
ت ﺕ‪ /"H‬‬
‫و ‪/u‬ﺕ‪ /"H‬ﺕ"& ‪<6‬ار‪ ،‬و 
اﺡ‪&H
A‬ا هن را
*‪./?+ 5‬‬
‫ا ارز ‪ h‬هن‪ ،‬ﺕ‪
>
; + /?+ //‬ت در‬

‫ا‪ ،1 1‬و ‪ &/1‬ا‪!B‬م
?> هن را‬

‫‪ ./H?9‬ا‪!B‬م
?> ا 
? ا ‪ +‬ا'
> 
ت دق ﺵ? ‪ >8 ،‬ر ‪ H/1‬را ﺡ"
‪ . ??+‬ا ﺕ‪//‬‬
‫ 
! ﺕ‪ H‬ﺥد و ا‪jog‬ﺕ ه‪ + /9‬از
?‪ D
S‬د‪ 6‬در‪D‬‬
‫ ق
> 
ت‪ً "
،‬‬


‪/?+‬؛‬


?‪ "j G‬ﺕ 
ف روش ه ارز ا‪!B‬م هن ا ‪ .‬روش ا‪ -‬ارز ‪ ،‬ﺕ"‪& /‬ر' ﺵ!ف‬

‪/‬ن
> 
ت و ‪ H/1‬ا ‪ .‬روش د‪
>
D ،6‬ت
‪T‬وﺽ ا‬

‫‪ +‬ﺵ!ف را 
‪ ، ??+‬و =‪ e‬ﺕ"‪/‬‬

‫‪; B‬ن
> 
ت ا ‪ .‬در ه دو روش‪ ،‬ا‪!B‬م ه‪ / + 1‬از ‪
h‬ﺡ‪ -‬دارد ﺕ از ا‪!B‬م 
اﺡ‪A‬‬
‫ﺕ*!‪ A/‬ده? ‪; %‬ن ا ‪.‬‬

‫_______‬

‫ﺕ"‬
‫_______‬
‫ا)‪ .‬ه ‪ T3‬از هن ه ز ‪ H/1‬واﺡ دار‪ . 1‬ﺕ‪ + + /?+ //‬ام ‪ h‬ا‪!B‬م
?> ‪ */‬دارد‪.‬‬
‫ارز ﺵ" ‪ 71‬وا‪ 9‬ا ﺵ ‪
>
 ; +‬ت ‪
H/1‬ا‪ GD‬ه‪ /9‬ﺥ‪./‬‬
‫‪ .1‬ا)( دو‪8‬ﺥ ار ! از ‪ Q‬ورزش ه ‪ 
"j9 .‬دو‪8‬ﺥ ار ا و ن ‪/9‬ر ورز ‪%‬‬
‫ا دارد‪.‬‬
‫ب( دو‪8‬ﺥ ار ه" ‪owj‬ت ا‪ -‬را ‪+‬ر
'‪/‬د و ا ‪ ,-n‬و ‪j‬وق ﺕ"
?‪ 7‬ا ‪< ،‬ا‬
‫از ‪ Q‬ورزش ه ‪.‬‬
‫‪ .2‬ا)( ا وا‪/n‬‬

‫‪ +‬ﺡ>ق
‪+ /61/‬ر'ان ‪+‬رﺥ‪ 1‬ه درﺥ‪o‬ل ل ه ‪ 1300‬ﺕ ‪ %H? 1375‬ا ﺵ ‪%‬‬

‫‪*1‬ن
ده ‪ † +‬ز‪ ' 1‬در ا دور‪g %‬ز ‪ /' *8‬ا‪&D‬ا ‪ D‬ا ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪115‬‬

‫ب( در ل ‪ 1 1300‬و ‪ R‬د‪ 1 ،‬ﺕ‪&-‬ن و ‪&/ 1‬ا‪ † ?/> e .‬ز‪791 ' 1‬‬

‫ ;ن 
‪ Sn‬ﺕ ر‪D‬‬

‫ا ‪.‬‬
‫‪ .3‬ا)( ازدواج ? ﺥ ا ‪8‬ن ا 
دم ﺵ‪ Au‬در ?) ه 
ط ﺕ ار‪+‬ت ;ن ﺵ‪ AN‬ا‪H‬د
‪ ?+‬‬
‫ب (ازدواج ? ﺥ ا ‪8‬ن ه" 
دم 
€ه‪ A‬ﺥﺵ‪ 7‬ه‪. ?9‬‬
‫‪ .4‬ا)( دو‬

‫اان ‪ 71‬ﺡ&ب ا™‪' ،‬و‪ %‬ﺵ‪ . ?+ h"+ ، 1?7 
U1 7‬زا ا ‪ A"j‬ه"‪ 9‬ر‬


‪9B‬ب
ﺵد ‪ +‬دو‬

‫;ن ‪ &/1‬ﺡ&ب ا™ ‪ ?+
h"+‬و <ا 
را در ‪
U1‬دم ‪?7‬ن و
?> ﺥار‬


‪. ?+‬‬
‫ب( دو اان ‪ 71‬ﺡ&ب ا™ ‪?7‬ن ‪ ، ?+ h"+‬زا 
‪-‬م ‪ + 9/1‬ا ﺡ&ب در د
‪7‬رز‪ %‬ﺕ‪H‬وزات‬
‫اا‪ A/R‬ا ‪ n ,9+ ،‬رت ا ﺥد‪.‬‬
‫‪ .5‬ا)( ﺥ
ز ا‪73‬ر ‪ % /8‬ﺵد‪ ،‬زا ا‪3‬ا ‪/9‬ر ه&? ا ‪.‬‬
‫ب( ﺥ
ز ا‪73‬ر ﺡ>ق ر‪D‬ر ا ﺵ‪Q‬و‪ 1‬ان‪D ،‬رغ از ‪ /9?3‬و را‪< ، ?+
z>1 ،‬ا ‬
‫‪ % /8‬ﺵد‪.‬‬

‫ب‪ .‬ه ‪ h‬از هن ه ز را رت د'ام در;ور ‪ ! %61; .‬از
> 
ت اش را ا‪1‬ب ‪ /?+‬و ا‬
‫;ن هن ه د‪/ 6‬ور ‪.‬‬
‫‪ .1‬ا' اه در ‪+‬ه‪9‬ن ;ه ‪ + ، ?/7‬ﺵ ‪; .‬ه ه?‪ + 
6‬و ا *?د ‪D‬ار
‪. ?+‬‬
‫‪ .2‬ﺡ"‪ &? !* A‬در ? وق ‪
,>j‬ﺵ‪ Q1 /‬ﺥ‪ „1‬ا ‪/9 &? .‬ر ;ﺕ زا ‪ ،‬و ‪Q8‬ر‬
‫‪ >1; &? /‬ر ‪ n‬رت ا‪HT1‬ر دارد ‪
+‬ﺕا‪ 1‬دو ﺕُ 
د‪ %‬را ?‪ */  
-/+ %H‬ﺡ‪ +‬ده ‪.‬‬
‫‪ 71 
.3‬ﺥا ه ﺕور‪9‬‬

‫ه 'و'‪ /61‬ﺕ ده‪ ./‬ا وا‪ Q1; ?+‬را 
>‪ + ?+
j‬ﺵ‪%/‬‬

‫ﺵن ‪+‬رز ا ‪ ،‬و <ا ﺕ*‪ G‬ﺕ!ار ;ن
ﺵ‪. 1‬‬
‫‪/
.4‬ن دو ﺕ"‪'&+‬ا و دو
‪D 79‬ق ‪ % "j‬ا ه‪ . 9‬دو ه ﺕ"‪'&+‬ا 'ه د 
‪+‬ا ﺕ‬

ده? ‪ ،‬ا 
دو ه
‪ 79‬ه'&‪.‬‬
‫ از ‪/‬وان ﺵن
ﺥاه? ‪ +‬ز‪ ' 1‬ره‪7‬ان ‪ nD‬را ارزﺵ"? ﺕ از ز‪ ' 1‬‬
‫‪ nD .5‬ه
<ه‪ً "
7‬‬
‫ن ‪&j‬ت ‪ eT1‬ه‪ h y/‬از ا دو اد‪ j‬را‬
‫ﺥد ‪ ،‬و داور ه ;‪1‬ن را ‪ ,R‬ﺕ از >‪ /‬ا‪ h . ?1‬ا‪ِ 91‬‬
‫‪< "1‬د‪< ،‬ا ‪ 9+ /?8 "+‬را در
‪/‬ن ا‪ nD wj‬ه
‪. /‬‬
‫پ‪ .‬ﺕ‪ + /?+ //‬ه ‪ h‬از ‪n‬ت ز ﺡو ه‪ 1‬ا‬

‫ ﺥ‪ ./‬ا' ‪ /?8‬ا ‪ ،‬د'ام ;ن هن را ر‬

‫‪. /?+‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪116‬‬

‫‪ " .1‬د‪ + <= 1n‬ه‪ y/‬و‪ Q3‬از ز‪ ' 1‬ا‪91‬ن ‪ + 9/1‬ا ‪71 Q
 
3‬ﺵ ‪ ،‬زا ﺵ‪ 5‬ه‬
‫‪g‬ر ﺵ ‪ * 1/ ، ?+ A"j ،‬در دت ﺵ‪ C‬اش ‪ >1‬دارد‪ .‬دﺕ ‪C>
+‬د ‪ 
3‬ا و ‬
‫ﺵ ‪ ،‬و ‪ &/1‬ز‪ ' 1‬ﺵ‪
5‬ﺕا‪ 1‬ا‪ ?+ ،* 1‬و ﺵ‪ + 19+ /C‬او درارﺕ‪7‬ط ه‪ ، ?9‬ﺕ‪/t‬‬
‫‪<6‬ارد‪] ".‬ال‪.‬ﺕ ‪ .‬هب هوس‪7/ ،‬ا‪[9/‬‬
‫‪&3 " .2‬ء ا‪ -‬ا ‪n h‬ار ه‪ + ، 9‬د‬
‫‪"
.Tgj‬ل ا ا‬

‫‪ +‬دو ﺕ*ن را ‪j‬ﺽ ‪+‬د‪<u ، 
' :‬ا‪ ،‬و‬

‫‪ h +‬رﺵ ‪n‬اره را 
> ار 
?‪<u ، 
' Q‬ا
?‪ ،,‬و ا‪ + 1‬‬

‫‪j‬ا‪u; )g‬ز ‪+‬د‪ .‬ه‪&/
8‬ان ‪j‬ا‪ )g‬ا‪&D‬ا ‪

' ،‬ﺕا‪ 1‬ﺕ?‪; ,‬ن ‪+‬ه ‪.‬‬
‫ه?‪j + 
6‬ا‪ )g‬ﺥد ل '
ﺵ‪ ، 1‬د‪no
/?8 6‬ﺕ را ‪n‬ار ‪ "1‬ﺥا‪ ./1‬در ه‪y/‬‬

‫ﺵا ‪<u 71‬ا را از ‪ 
1‬ﺡ<ف ‪+‬د‪3] ".‬د 
رﺕ‪ ،/‬ﺕ‪ /‬ه ﺥ‪ ?َ
1‬ا ر‪D‬ر ‪u‬‬
‫‪[†/B‬‬
‫‪" .3‬و‪3‬د ﺕ"‪ A‬ز‪9‬‬

‫ﺵ?ﺥ ] ‪ [ ?3‬ان 
?‬

‫‪/n
+‬‬

‫ه ‪ +‬در ;ن ر‪D‬ر ‪!?3‬را‪1‬‬

‫وز
‪ ، ??+‬از ﺵ‪ C‬ﺵ‪ 5‬د‪T
6‬وت ا‪ 73 ? ، 1‬ا‪ "1 j"3‬ﺕا‪ 100 1‬در 
‪S1‬‬
‫در ‪ 
3‬ﺵد‪ ،‬و ﺕز‪?3 S‬‬

‫وز ‪?3‬‬

‫‪ A 
j‬ا ? ا اد ا ‪?3‬‬

‫در † ‪
 
3‬ﺕا‪ ، 1‬ﺕ ﺡ ود‪ ،‬زﺕب ﺕز‪ S‬ا‬

‫ﺵ ‪ ./+ &"/3] ".‬و‪9-‬ن و ر‪Y‬رد ه‪?3 .91‬‬

‫و‬

‫ﺵ *[‬
‫‪" .4‬از ;‪ + H1‬ه" روان در 
‪ 1‬ه‪ ،‬از ‪ -"3‬در 
ن دارو‪ "1‬ه‪Z ،‬ها ﺕ ﺡ 
‪ tV‬ه‪ ، ?9‬و از‬
‫;‪ + H1‬در 
رد ا‪/u t‬دارو‪"1‬ه ﺕ‪ //7‬ه 
رﺽ ارا‪
R‬ﺵد‪ 9 8 ،‬ه" ‪/u‬دارو‪"1‬ه ‬
‫‪ /u ng‬از ;‪ Y1‬در ‪ U1‬ه
‪ 6168 ّ/7‬ا‪t‬ﺵن '‪
T‬ﺵد‪ ،‬ا‪D] ". ??+ t‬در‪+ h‬وز‪،‬‬
‫";? ‪ h %‬ﺕه‪ /1 ،‬ر‪ 21 ،h/-‬ژا‪[1985 ،1‬‬
‫‪; 
" .5‬دم 
‪ w‬ه‪ A/-j ...9‬ام‪ .‬ه‪<3 y/‬ا‪ 1 /‬ارم‪ /-+ ?+ !D .‬ام 
‪/‬ب ا ‪. ...‬‬
‫" ‪Q‬‬

‫‪ +‬ز‪ ' 1‬ام ا ‪g‬ر ا ‪9/ .‬‬

‫
ﺵد‪ .‬ا‪?+‬ن ‪ AQ8‬ام‪+ o7n .‬ر
? دو‬

‫دم‪ ،‬ا 
د‪+ .9/1 6‬ر
? ﺵ‪ -‬ا دم‪9' .‬خ دم و از '‪9‬ﺥ ام <ت
دم‪. ...‬‬
‫"و‪ n‬ارب ر‪3‬ع ه ا ‪V‬ا ا‪*Q ، 1
;
u‬ن ‪
D+‬زدم و وﺽح از ﺕ‪/>B‬‬
‫‪+‬دن ﺵن ﺵد 
ن
ﺵ م‪D] ".‬دور دا‪ ، !9D‬دداﺵ ه زز
‪[/‬‬
‫‪ " .6‬اﺕ‪B‬د ‪"3‬ه‪ /‬ﺵرو‪ ،‬ر‪ n u‬رت ‪ 
U1‬اش‪ h ،‬ا‪ n‬رت ا‪Cn‬د ‪ . 9/1‬از ﺥ 
اد ﺥم‬
‫‪<6 +‬ر‪ ،‬ﺵرو ا‪ + ,-u‬ه را ‪C
+‬ف ‪' ??+‬ن ; 
! ‪ ,g‬ا‪ ، 1‬ﺕ‪ % "j . ?+ "1 /‬‬
‫درات ;ن ‪T1‬‬

‫و 'ز ا ‪ + ،‬در ﺕ‪ Q1; /‬ه
*!‪o‬ﺕ دارد ‪"/n +‬‬

‫‪&1‬و ‪T1‬‬

‫در زاره‬

‫‪ 1Q3‬ان ه ا‪&D‬ود‪ %‬ا ‪ > 
] ".‬وال ا ژور‪1‬ل‪ 12 ،‬د
‪[1985 ،7‬‬
‫‪ .7‬ﺕ?‪ eT‬ا '‪ ،%/‬ﺵ
‪ 7B
A‬ﺥد‪+‬ر د و زن ا ‪ .‬ه ‪ † 8‬ﺡ‪ %T‬ه ﺕ‪7‬دل 'ز رو‬
‫گ ‪ */‬ﺵ ‪ ،‬د ا‪ */ + /9+‬ا ‪D &?D‬اه
ﺵد‪ .‬ا 
ﺡ‪ %T‬ه ﺕ‪ /7‬را ‪&/1‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪117‬‬

‫ﺕ‪ Q %/' e ، ??+
A/Q9‬ا‪&D‬ا د ا‪ + /9+‬در‪ D‬اش را از د‬

‫دادن ;ب ‪*/‬‬

‫=دازد‪. ِ3] ".‬اِ‪´ " ،-/
.‬در„´ '‪ %/‬از ﺡ‪ %T‬ه و "’ ه"‪/1 e? ،‬ز‪1 30 ،‬ا
‪[1985،7‬‬
‫‪ .8‬ز'ر ‪ ،‬‬

‫وار‪ %‬ذه ه ﺡ>‪ /‬ا ‪7
،‬د دو"دان‪D9-/D ،‬ن و روﺡ‪/1‬ن ‪9‬‬

‫ا ‪.‬‬

‫‪ h‬روح &رگ ه‪ 1/
y/‬ا ز'ر ‪ 1‬ارد‪ .‬ه"ن ‪ n‬ر ان ﺕ‪  + ?+
3‬اش ‬
‫دار‪ .‬ه ;‪ Y1‬را ‪ +‬ا‪?+‬ن
ا‪D * 1‬ش ‪ ،6‬و ‪D‬دا ه ه ;‪ Y1‬را ‪
+‬ا‪ * 1‬درﺵ ااز‬
‫‪ zn1 8' ،+‬ه ;‪ Y1‬ﺵ ‪ +‬ا 
وز '‪ T‬ا" ]را) وا و ا 
ن‪" ،‬ا‪"j‬د ‪["eT1‬‬
‫‪/9" .9‬ر از 
ﺥا ا‪ + 1‬در 
رد ﺵ ‪Z +  3‬ها از ﺵ!‪ D /=9‬ﺵ ‪ ،%‬ا‪QZ‬ر ‪...?+ U1‬‬
‫ د ‪ A‬ذ‪ A‬ا‪C1‬ب ا ﺵه او ‪: "1
A"B 
1 9‬‬
‫"* ا ﺵه ه;‪ + Y1‬ﺵ!‪1 /=9‬ﺵ 
‪T‬وت ا‪. 1‬‬
‫"* 
 ﺥا‪ 1‬ن ﺵ ه او‪ /‬ا او 
‪" ?1‬ﺵ!‪j h %‬ﺵ‪ ،"G‬و "و‪1‬س و ُاد?‪
"e‬دا‪h7 /1‬‬
‫ﺵ!‪ /=9‬در ا ا ‪ 168‬د؛ و ا ﺵ ا‪ o‬ان ه ‪. ?1
"1‬‬
‫"* ﺵ!‪ /=9‬در ز 
ن ﺡ‪/‬ت ﺥد ‪?8‬ن ﺵ‪ /Q‬د ‪
+‬د 
ن ه‪ &/8 y/‬را از او ‪D‬و ‪Q1 "1‬د‪ . 1‬در‬
‫ ‪1 ،e!j‬م او ‪&/8‬ه ه ‪8‬پ
‪+‬د‪ 1‬ﺕ از ‪1‬م اش ‪ %Q‬دار ‪ ، ??+‬ﺵه ‪ ?/> +‬از‬
‫;ن او ‪. 9/1‬‬
‫"‪; H/1‬ﺵ!ر ا‬

‫–
‪B‬ل ا ‪ +‬ا اﺵر
‪ "1/‬از ﺥ 
 او ﺕاو ‪ %‬ﺵ ‪] ".‬اِ‪.‬ال‪.‬رُوز‪ 
1 ،‬‬

‫ د‪/1 ،/‬ر„ ﺕ"&‪ 8 ،‬د
‪[1985 ،7‬‬
‫‪ " .10‬ﺕ!
‪ A‬ا‪D‬اد ‪ +‬در ا‪>1‬ل ژن ه*ن ‪ A91‬ه  
‪ GD‬ﺕ از >‪ ?+
A"j /‬داش

‫ده ‪ .‬ا ﺡل زﺕ‪&-9
+ ، 9?3 /‬م اﺥ‪o‬ط ژن ه زن ژن ه 
د ا ‪ Q ،‬ژ‪ 1‬زن را‬
‫ ‪ )C1‬ﺕ>‪
A/-‬ده ‪. ..‬‬
‫" '‪ T‬د‪ +‬و‪ ´& 
/-‬ر‪+1 u‬ر; 
‪Z‬ه ﺕ‪ 9?3 A|
/‬ا ا‪>1‬ل ژن ه‪،‬از ;‪ + H1‬ا‪,-u‬‬
‫'‪ 1‬ه ا ﺵ‪ 9?3 %/‬زﺕ‪
/‬ﺵ‪ ، 1‬د ا ﺵ‪; %/‬ن ‪ n‬ر زد ﺵ ‪ +‬ه&? ‬
‫'&اف اش ‪/‬رزد‪] " ´.‬ار‪ h‬ا‪ e! ;" ،Q+‬ﺽور ا ؟ ﺕ!
‪' A‬ان ﺡ‪/‬ان ا‪/1 ،". 1‬ر„‬
‫ﺕ"&‪
25 ،‬رس‪[1986 ،‬‬
‫ت‪ .‬ا ه ‪ h‬از '&ار‪ %‬ه ز‪ ،‬ا)( ‪ h‬هن ;ن ‪9‬ز ‪ ،‬و ب( ‪ h‬هن ‪; /-j‬ن ‪9‬ز ‪ .‬هن‬
‫ﺥد را رت د'ام در;ور ‪ ،‬و ;ن را ﺕ ﺡ ا
!ن ‪ n‬ز )ﺡ ا' ا ا 

‪&-9‬م ;ن ﺵ ‪ +‬از‬

> 
ﺕ ا‪T‬د‪
Q1; + /?+ %‬ا‪.( /9/1 GD‬‬
‫‪ .1‬رز
? 'ن در دا‪ %6*1‬ه"ن 
‪/‬ره ﺕ‪ -/CB‬را ;ورد‪ + ??+ %‬دا‪H*1‬ن‪.‬‬
‫‪ .2‬دو  ه" ‪
+ 19+‬ﺥاه? در دا‪ %6*1‬ﺕ‪ h"+ ??+ A/CB‬ه&? =دازد‪.‬‬
‫‪ .3‬ه ‪ Sn
+ 9+‬ﺕ>‪ ,-‬در ا 
‪B‬ن ن ﺕم '‪/‬ا‪D‬د از دا‪ %6*1‬اﺥاج ﺵد‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪118‬‬

‫‪ 9
.4‬ن د‪/‬ن ﺡ‪ 1 G‬ار‪ ,/3 1‬ه دا‪
; 1‬زان را ا ‪
D‬اد 
ر ‪6‬د‪. 1‬‬
‫‪ .5‬ه ‪ / 9+‬از ‪ 6 21‬دو ل ﺥ
‪ ،‬در ‪/1‬وه
‪ †-9‬در ‪ 
1‬ه ‪j‬م‬
‫ا"?‪7H
T‬ر ﺵد‪.‬‬
‫ث‪ .‬ه ‪ h‬از '&ار‪ %‬ه ز را ‪?j‬ان
> 
 ‪ h‬هن ‪
. /6‬ﺕا‪ "/>9
/1‬از ;ن ‪ /?+ /' H/1‬‬
‫ ا?! ا ‪; /' H/1‬ن را 
> 
ت د‪ 6‬ه"ا‪) /?+ %‬ا رو اﺥ‪ /‬ﺕ‪
/‬ﺵد(‪ .‬هن ﺥد را ﺕ‬
‫ﺡ ا
!ن
‪ !B9‬ز ‪ ،‬و در ﺡ‪ /‬ﺕ ;ن‪ ،‬د'ام اش را ر ‪ . /?+‬ه?‪ + 
6‬ﺕ"م ﺵ ‪; ،‬ن را در ‪h‬‬
‫را'اف ‪/‬ن ‪/ /?+ . /?+‬ن ﺕن ﺕ ﺡ ا
!ن روﺵ و 
>‪ % ??+ j‬ﺵ ‪.‬‬
‫‪& .1‬ر'‪ 9‬ن در ا ا‪"j‬ل ﺵن
‪9‬ل ه‪. ?9‬‬
‫‪
.2‬دان و ز‪1‬ن دارا ﺕا‪ 1‬ه  !‪ 19‬ا داﺥ ه ‪+‬ر ه‪. ?9‬‬
‫‪ .3‬ه‪ e+ y/‬ﺕ ا ز‪. 1
"1 % 1‬‬
‫‪ ،}?3 .4‬ﺥ‪91"1‬ز ﺕ ‪ * A"j‬ا ‪.‬‬
‫‪; .5‬زاد ﺥ ا‪ 1‬اﺥ ‪3‬ن
ارزد‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪119‬‬

‫ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت‬
‫ﻓﺼﻞ ‪ 6‬از ﮐﺘﺎب‪ :‬ھﻨﺮ اﺳﺘﺪﻻل ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻤﺎدﯾﻦ‬
‫)‪(The Art of Reasoning with Symbolic Logic‬‬
‫ﻧﻮﺷﺘﮫ دﯾﻮﯾﺪ ﮐِﻠِﯽ‬
‫ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻣﯿﺮﻏﻼﻣﯽ‬
‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ :‬ﯾﻌﻨﯽ درﺟﮫ ی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺪﻣﺎت از ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ‬
‫ﻣﯽ آورﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺒﻘﮫ ای از ﺑﺮھﺎﻧﮭﺎ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت‬
‫ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ﺑﺮھﺎن ھﺎﯾﯽ ﭼﻨﺎن ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺪﻣﺎت آﻧﮭﺎ اﺻﻼ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﺎن را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ‪ ،‬ﻣﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ھﺴﺘﯿﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ھﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﺮھﺎن‪ ،‬و آﻣﻮﺧﺘﻦ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ آن‪ ،‬ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺑﺮھﺎن ھﺎی ﻏﻠﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﻗﺾ آن ﻗﻮاﻋﺪ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫اﻣﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪﯾﮏ ﻃﺒﻘﮫ ی ﺧﺎص از ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت را ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ از ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت‪ ،‬آﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ و ﺑﺤﺚ ھﺎی روزﻣﺮه ﻣﮑﺮرا ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ‪ .‬ﮔﺎھﯽ‬
‫آﻧﮭﺎ را ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﻣﻘﺪﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﺪق ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﺎن ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ‬
‫ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻧﺎآﮔﺎه‪ ،‬ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮھﺎن ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺮﺑﻮط ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ‬
‫ﻣﺮدم ﻣﮑﺮرا ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﮫ دو دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد را اﮐﻨﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ‬
‫ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺗﺎن از آﻧﮭﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،.‬و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﺤﺜﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬آﻧﮭﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﺪ‪ .‬آﮔﺎھﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽ آورد‪ .‬دﻟﯿﻞ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﮭﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﺮا اﯾﻦ اﯾﻦ اﻟﮕﻮھﺎی‬
‫ﺑﺮھﺎن ﻏﻠﻂ اﻧﺪاز اﻧﺪ‪ ،‬در ﻓﮭﻢ ﺳﺮﺷﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮب ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد‪ .‬ھﺮ ﻣﺮض ﺟﺪﯾﺪی ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮑﺎن‬
‫ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬آﻧﺎن را از ﺳﺮﺷﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﮔﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ ،‬ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻨﻄﻖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ اﻧﮕﺎﺷﺖ‪ .‬اﻧﻮاع اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺪ‪ ،‬ﺑﺴﯽ ﭘﺮﺷﻤﺎرﺗﺮ از‬
‫اﯾﻨﮭﺎﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺗﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ام ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺤﺚ ھﺎی روزﻣﺮه ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻮاﺟﮫ‬
‫ﺷﻮﯾﺪ‪ ،‬و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺮﺷﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮب ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺨﺶ اول ﺑﮫ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﮐﮫ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ‬
‫اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ذھﻨﯽ)ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ( اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺗﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ اﻧﮑﺎر‬
‫ﺻﺤﺖ ﮔﻔﺘﮫ ی او رخ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﮫ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد‪ .‬ﻣﻨﻄﻖ داﻧﺎن ﻗﺮون وﺳﻄﺎ‬
‫ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ‪ ،‬و ﻟﺬا دارای ﻧﺎم ھﺎی ﻻﺗﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی‪،‬‬
‫ﻧﺎم ھﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺟﺰو واژﮔﺎن روزﻣﺮه ی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎﻧﺎن درآﻣﺪه اﻧﺪ‪ .‬در دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎم ھﺎی ﻻﺗﯿﻦ راﯾﺞ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬و‬
‫آﻧﮭﺎ را در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ذﮐﺮ ﮐﺮده ام‪.‬‬

‫___________________________‬

‫ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ‬
‫___________________________‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺪﻻل‪ ،‬ﻋﯿﻨﯿﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻋﯿﻨﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﮭﺪ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ آﻧﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺪون‬
‫ﺗﻌﺼﺐ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ داوری‪ .‬ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ﮔﻮﻧﮫ ای ﻧﻘﺾ ﻋﯿﻨﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ )ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮﯾﺴﻢ(‬
‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺳﺮراﺳﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺨﻄﯽ از ﻋﯿﻨﯿﺖ‪ ،‬ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺮآن‬
‫ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﯿﺰی درﺳﺖ اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﺎور دارﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ اﮔﺮ ‪ p‬ﮔﺰاره ی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬
‫ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ دارد‪:‬‬
‫ﻣﻦ ﺑﺎور دارم‪/‬ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ‪ p‬درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫‪ P‬درﺳﺖ اﺳﺖ‬
‫در ﺑﺮھﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻗﺴﻢ‪ ،‬ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ذھﻨﯽ – ﺻﺮف اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎور ﯾﺎ ﻣﯿﻠﯽ دارﯾﻢ—ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ‬
‫ﺻﺪق ﯾﮏ ﮔﺰاره ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻄﺎی اﯾﻦ ﺑﺮھﺎن را ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻘﺪﻣﮫ ی ﺿﻤﻨﯽ آن درﯾﺎﺑﯿﻢ‪ .‬ﺑﺮای‬
‫ﻗﻮی ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮھﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﮫ راﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﮫ ھﺮآﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺎور دارم ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﯾﻌﻨﯽ ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻓﺮض ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧﻄﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﯿﻢ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ذھﻦ دارﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ‬
‫ﯾﮏ روش ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎﯾﻤﺎن درﺳﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؛ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ‬
‫ﻋﯿﻨﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ درﺟﮫ اول اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮫ اﻓﺮاد اﻇﮭﺎرات ﺷﺎن را ﺑﺎ "ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ" ﯾﺎ "اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ" آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺿﺮورﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی‬
‫ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﺪاول ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮات اﺳﺖ‪ ،‬و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﯿﮫ ﮐﻼم ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﯿﻨﯽ‬
‫اراﺋﮫ داد‪ .‬اﻇﮭﺎرات درﺑﺎره ی اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ھﻢ ﺿﺮورﺗﺎ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ‬
‫اﺣﺴﺎﺳﯽ را ﮐﮫ درﻣﻮرد ﯾﮏ دوﺳﺖ دارم ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﻢ؛ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮم ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻃﻔﮫ‪ ،‬اﺣﺴﺎس ﻧﻔﺮت‬
‫اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﮫ‪ .‬روﻧﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ذھﻨﯽ ﯾﺎ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ :‬اﮔﺮ ﺷﻮاھﺪ را ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﻢ‪ ،‬ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ؛‬
‫و اﮔﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮم ﮐﮫ ﻧﻔﺮت ﻣﯽ ورزم‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮم ﮐﮫ اﺣﺴﺎﺳﻢ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﻮﺟﮫ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ذھﻨﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ‪ ،‬ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺑﯿﺎن ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ‪ ،‬درﺑﺎره ی ﭼﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ‬
‫ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد‪ .‬ﺷﺨﺺ ﺗﻨﮭﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ‬
‫ﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﺑﺎور ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ را دﻟﯿﻞ ﺑﺮ درﺳﺘﯽ آن ﺑﺪاﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﺮراﺳﺘﯽ ﮐﮫ در دﯾﺎﮔﺮام ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی‬
‫ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ‪ ،‬و اﻏﻠﺐ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﺎب و آﺷﮑﺎری ﮐﮫ در ﮐﺘﺎب ھﺎی درﺳﯽ ﺑﯿﺎن‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬رﺳﻮاﺗﺮ از آﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺎن ﺷﻮد‪ .‬در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ‪ ،‬ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ﺷﮑﻞ ھﺎی ﻇﺮﯾﻒ ﺗﺮ و ﭘﻮﺷﯿﺪه‬
‫ﺗﺮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ھﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل‪:‬‬
‫"ﻓﺮدا درﺑﺎره اش ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ"‪ ،‬ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ اﺳﺖ از اﺳﮑﺎرﻟﺖ اوھﺎرا در رﻣﺎن ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﮫ‪ .‬اﯾﻦ روﺷﯽ ﺑﺮای‬
‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮑﺘﮫ‪ ،‬اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮدا ھﺮﮔﺰ ﻓﺮا ﻧﻤﯽ رﺳﺪ‪ :‬او ﺻﺮﻓﺎ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض‬
‫ﺿﻤﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن وﻗﺎﯾﻊ‪ ،‬از ھﺴﺘﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬آﻧﮭﺎ را از ذھﻦ اش ﻣﯽ راﻧﺪ‪ .‬ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﺷﯿﻮه‬
‫ای ﺑﺮای ﮔﺰﯾﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ذھﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ – و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد—ﺷﯿﻮه ای ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ‬
‫از ﻧﺘﺎﯾﺞ‪ ،‬ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ﺑﺎور ﺑﮫ آﻧﮭﺎﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم در ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﮭﺎرﺗﯽ ﺷﮕﺮف‬
‫دارﻧﺪ‪ ،‬و اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﮔﮭﮕﺎه ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را ﺑﮫ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎت درآورﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫"ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ‪ p‬را ﺑﭙﺬﯾﺮم‪ ،‬ﭘﺲ ‪ p‬درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪ ".‬اﯾﻦ اﺳﺖ ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫"ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎرآﻣﺪه ام ﮐﮫ ‪ ". X‬اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺑﺮاز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﺎدی ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ در ﺑﺤﺚ از راﺑﻄﮫ ی ﺟﻨﺴﯽ ﭘﯿﺶ از ازدواج‪ ،‬در ﺟﻮاب ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﺑﮫ‬
‫ﻧﻔﻊ آن ﺑﮕﻮﯾﺪ "ﺧﻮب‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺰرگ ﺷﺪه ام ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻮر راﺑﻄﮫ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ‪ ".‬اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه‬
‫ای ﺑﺎرآﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ آن ﻋﻘﯿﺪه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ آن‬
‫ﻋﻘﯿﺪه را ﺑﭙﺬﯾﺮد؛ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ ﮐﮫ آن ﻋﻘﯿﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ‬
‫ﺑﺎوری دارد؛ و ﻟﺬا ﻗﺴﻤﯽ ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺮھﺎﻧﯽ را ﻋﻠﯿﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﻘﺎدﺗﺎن ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ‪،‬‬
‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻓﻮرا آن را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯿﺪ‪ ،‬و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آن اﻋﺘﻘﺎد را رھﺎ ﻧﮑﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺑﺨﺮدی ھﺴﺘﯿﺪ‪ .‬ﺑﺴﯿﺎری از‬
‫ﺑﺎورھﺎی ﻣﺎ – ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻣﻮارد اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻦ‪ ،‬اﺧﻼق و ﺳﯿﺎﺳﺖ— ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﺮی ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﺗﺄﻣﻞ اﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎ‬
‫ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن ﺗﺠﺎرب و ﺗﺄﻣﻼت را ﻓﻮرا ﺑﮫ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎت درآورﯾﻢ‪ ،‬و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ را ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ﯾﮏ‬
‫ﺑﺮھﺎن ﻧﺎﻗﺾ آن رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬اﻣﺎ از آن ﺑﺮھﺎن ھﺎی ﻧﺎﻗﺾ ھﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ‪ .‬ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺑﺮھﺎن ھﺎی ﻧﻘﺾ‪ ،‬ﺑﺎ‬
‫ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ وارﺳﯽ ﻧﮑﺮدن اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺎن آﺳﺎن ﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺗﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺴﻤﯽ ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫"ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪ ".‬ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ دو ﻧﻔﺮ درﺑﺎره ی ﻣﻨﺸﺎء‬
‫زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻣﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﮫ ﻧﻮع ﻣﺎ ﺛﻤﺮه ی ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ؛ ﻣﮭﺪی ﮐﮫ آﻓﺮﯾﻨﺶ‬
‫ﮔﺮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ " ﺧﻮب‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪ ".‬ﻣﻨﻈﻮر ﻣﮭﺪی از‬
‫اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای او درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ )ﯾﺎ ھﺴﺖ(‪ ،‬ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﮭﺪی اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ او آن را ﻗﺒﻮل‬
‫ﻧﺪارد )ﯾﺎ دارد(‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮر او اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ‪ :‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎور داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎور‬
‫ﻧﺪارم‪ .‬در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ای درﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬او ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﮐﮫ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ادﻋﺎ‬
‫ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺪام ﻃﺮف اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ اﻇﮭﺎر ﮐﻨﺪ‪ ،‬و ﻣﻔﮭﻮم درﺳﺘﯽ را‬
‫ﭘﯿﺶ ﻧﮑﺸﺪ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻔﮭﻮم درﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر دادن وﺟﮭﮫ ای ﻋﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎور اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺪون اراﺋﮫ ی‬
‫ھﯿﭻ ﺷﺎھﺪی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آن‪ ،‬ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ دو ﻃﺮف ﺣﻖ دارﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﮫ‬
‫ﻣﺪﻋﺎھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻘﯿﺾ ھﻢ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ھﺮدو درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﻮرد‪ ،‬ﻣﻔﮭﻮم اﯾﻨﮑﮫ ﭼﯿﺰی "ﺑﺮای ﻣﻦ درﺳﺖ‬
‫اﺳﺖ" ﺣﺎوی ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﮫ ی ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﺳﺖ‪ :‬ﺑﮫ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﮔﺰاره ای ﺑﺎور دارد‪ ،‬ﺑﮫ آن ﮔﺰاره ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬
‫ﻋﯿﻨﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ‪ ،‬دﺳﺖ ﮐﻢ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﺑﮫ زﻧﮓ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ‬
‫ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ ی روزﻧﺎﻣﮫ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ "ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‬
‫دھﺪ ﮐﮫ ‪ 90‬درﺻﺪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ھﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاﻟﯿﺪ را ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ‪] ".‬ﻻرﻧﺲ ﻟَﺪر‪" ،‬ﻃﺮح ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎﻧﻮار"‪،‬‬
‫ﺿﻤﯿﻤﮫ ی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ‪ 12 ،‬دﺳﺎﻣﺒﺮ‪ [1985 ،‬ﻣﻮﻟﻒ ﮐﮫ ﻣﺪاﻓﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاﻟﯿﺪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﻘﯿﺪه اش‬
‫ﺑﮫ ﻧﻈﺮاﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﮫ ھﻤﺎن دﻟﯿﻞ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ‬
‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮھﺎن ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ‪:‬‬
‫اﮐﺜﺮﯾﺖ )ﻣﺮدم‪ ،‬ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﻏﯿﺮه( ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﮫ ‪p‬‬
‫‪ p‬درﺳﺖ اﺳﺖ‬
‫در اﯾﻦ ﻣﻮرد‪ ،‬ﺣﺎﻟﺖ ذھﻨﯽ ﻋﺪه ی زﯾﺎدی از ﻣﺮدم‪ ،‬و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ درﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺰاره‬
‫ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮھﺎن ﻧﯿﺰ ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﺳﺖ – و ﻟﺬا ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮض ﺿﻤﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ‬
‫ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪ :‬ﺑﮫ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻓﺮض ﺷﺪه ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎورداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
‫درﺳﺖ اﺳﺖ‪ ،‬درﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ‬
‫زﻣﯿﻦ ﻣﺴﻄﺢ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﮫ ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﻏﯿﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﺟﺎدوﮔﺮ اﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫ارﺗﮑﺎب ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎوری را ﺑﮫ ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم آن‬
‫را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ)ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﮫ آن ﻣﺮدم در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ(‪ ،‬ﺑﭙﺬﯾﺮد‪ .‬ﭼﮫ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ی‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ھﺮﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ‪ .‬ﯾﮏ رواﯾﺖ از اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ‪ ،‬ﺑﺮھﺎن ﺳﻨﺖ اﺳﺖ – ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﮫ "ﻣﻦ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎم ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻢ‪ ،‬ﭼﻮن ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﺎ ﮐﮫ در آن ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ در‬
‫ﺗﻀﺎد اﺳﺖ‪ ".‬ﮔﻐﺘﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮏ اﺻﻞ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﺎ وﺳﯿﻌﺎ آن را‬
‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬و ﺻﺮف اﯾﻨﮑﮫ آﻧﮭﺎ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﯾﮏ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ‬
‫ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮھﺎن "ﻣﻮج آﯾﻨﺪه" ﻧﺎﻣﯿﺪ – ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﮫ‪" :‬ھﻤﮫ ی ﻣﻠﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی دوﻟﺘﯽ‬
‫ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن دارﻧﺪ؛ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺴﻮخ درﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﮐﻨﺎر ﻧﮭﺪ‪ ".‬ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﮫ اﺻﻞ ﯾﺎ‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻮج آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ھﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺗﻮﺳﻞ‬
‫ﺑﮫ ﺗﺮﺟﯿﺢ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از آن اﺻﻞ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺮھﺎن ھﺎی‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪ .‬ﻋﯿﻨﯿﺖ‬
‫ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻣﺎدﮔﯽ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ درﺳﺘﯽ ﯾﮏ اﺻﻞ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻋﺪه‬
‫ی زﯾﺎدی از ﻣﺮدم آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ھﻨﮕﺎم اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ‬
‫دﻧﺒﺎل ﺷﻮاھﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ ﺻﺮف ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﻋﻼوه‪ ،‬در ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ‬
‫ﺗﻮﺳﻂ رأی ﻋﻤﻮم اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ آﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻧﯿﺰ‪ ،‬اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺼﻮن از‬
‫ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ از ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ارﺗﮑﺎب ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ‬
‫ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﮔﺰاره ای در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ درﺳﺘﯽ آن ﮔﺰاره ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻋﻮاﻃﻒ‬
‫اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪﮐﮫ ﺑﺮای واداﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﮫ‪ ،‬ﺑﮫ ﺟﺎی ﺷﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻋﻮاﻃﻒ او ﺗﻮﺳﻞ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻨﻮﻧﺪه اش ﺑﺎوری را ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﮫ‬
‫ﺑﺎ آن ﺑﺎور ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺳﺎزد‪ .‬اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻢ‪ ،‬ﻋﺪاوت‪ ،‬ﺗﺮس‪ ،‬اﻓﺴﻮس‪ ،‬ﻣﻌﺼﯿﺖ‪ ،‬ﯾﺎ ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ‪ .‬در ﻋﻤﻞ‪،‬‬
‫او اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اش ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺗﻮﺳﻂ ﺑﮫ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺮﯾﺢ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺳﺎل ‪ 1964‬آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﺷﻌﺎر ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑَﺮی ﮔُﻠﺪواﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ "در دﻟﺘﺎن ﻣﯽ‬
‫داﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺣﻖ ﺑﺎ اوﺳﺖ"‪ .‬اﻣﺎ اﻏﻠﺐ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻋﻮاﻃﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ‬
‫ھﺎی ﭘﺮﺷﻮر و ﺷﺮر ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﻼﻏﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ آﮐﻨﺪه از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ‪ ،‬ﻣﻨﻄﻘﯿﻮن ﻗﺮون‬
‫وﺳﻄﺎ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ را ‪ – argumentum ad populum‬ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺗﻮده—ﻧﺎم ﻧﮭﺎده ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از آﺷﮑﺎر‬
‫ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی آن "ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ" ھﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺧﻄﯿﺒﺎن اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ دارای ﺑﺎر ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ ،‬در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ را ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در آﮔﮭﯽ ھﺎ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ در اﺧﺒﺎر‬
‫و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﺤﻮر ﮐﺮدن ﺑﯿﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻼﻏﺖ و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارھﺎی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ آﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﯾﮏ‬
‫ﻧﺘﯿﺠﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺮد‪ ،‬ﺑﺎ اﺣﺴﺎس‬
‫ﺷﺎن ﻧﯿﺰ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ‪ .‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺨﻨﻮران ﺧﺒﺮه‪ ،‬ﻣﻨﻄﻖ و ﺑﻼﻏﺖ را ﺗﻮأم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﯿﻦ اﺛﺮ ﺣﺎﺻﻞ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬ﺣﺘﯽ در آﮔﮭﯽ ھﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﺸﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﻋﻘﻼﻧﯽ‬
‫ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﻋﻮاﻃﻒ ﺗﻨﮭﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﻼﻏﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ‬
‫اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﺮد‪،‬ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ﻋﻮاﻃﻔﺶ داوری ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﻢ؟ ﯾﮏ آزﻣﻮن ﺧﻮب‪ ،‬ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺮھﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎﻃﻔﯽ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﺮھﺎن‪ ،‬ﺷﮑﺎف ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺰارد‪ ،‬آﻧﮕﺎه دﻟﯿﻠﯽ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎﺷﯿﻢ‬
‫ﮐﮫ ﻣﻘﺼﻮد از ﺑﯿﺎن ﻋﺎﻃﻔﯽ )ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ‪ ،‬ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ( ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﮫ ی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮕﺬارﯾﺪ‬
‫اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮﮐﯿﻨﮓ در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺸﮭﻮر ﮔﻔﺖ‪:‬‬
‫ﻣﻦ روﯾﺎی آن روزی را در ﺳﺮدارم ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﭙﺎﺧﯿﺰد و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪ " :‬ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ‬
‫ﺑﺪﯾﮭﯽ اﻧﺪ ‪ -‬ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﻣﺮدم ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ...".‬ﻣﻦ روﯾﺎی آن روزی را در ﺳﺮ دارم ﮐﮫ ﺣﺘﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯿﺴﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ‬
‫‪ ،‬اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺮِ ﺗﻔﺘﯿﺪه در ﮐﻮره ی ﺑﯿﺪاد و ﺳﺘﻢ‪ ،‬ﺑﮫ واﺣﮫ ی آزادی و داد ﺑﺪل ﮔﺮدد‪ .‬ﻣﻦ روﯾﺎی روزی را درﺳﺮ دارم ﮐﮫ‬
‫ﭼﮭﺎر ﮐﻮدک ام در ﮐﺸﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎن‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ﻣﺤﺘﻮای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺎن‬
‫درﺑﺎره ی آﻧﮭﺎ داوری ﺷﻮد‪] .‬ﻧﻘﻞ از ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺮوﻣﭙﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻮﺷﺘﮫ ی اﺳﺘﻔﻦ ﺑﯽ‪ .‬اوﺗﺲ[‬

‫اﯾﻦ ﻗﻄﻌﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ آﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﮐﯿﻨﮓ ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺰ اراﺋﮫ ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﮫ‪ ،‬اﯾﻦ ﻗﻄﻌﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪ " :‬آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎده ﺷﺪه ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺮاﺑﺮ‬
‫ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮدم‪ ،‬ﮐﮫ ﻣﻮروﺛﯽ اﺳﺖ‪ ،‬درﺑﺎره ﺷﺎن ﻗﻀﺎوت‬
‫ﮐﺮد‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﻗﻀﺎوت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺮدم )"ﻣﺤﺘﻮای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺎن"( ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ‬
‫اﺻﻞ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن و ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن رﻓﺘﺎر ﺷﻮد‪ ".‬اﺑﺰارھﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ‬
‫ﮐﯿﻨﮓ‪ --‬ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯿﺴﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺮ"‪ ،‬اﺷﺎره اش ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن اش – ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎ رﻗﯿﺐ ﺑﺮھﺎن او‬
‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ ،‬ﻣﻌﻨﺎی آن اﺻﻮل اﻧﺘﺰاﻋﯽ را اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮ‪ ،‬روﺷﻦ ﺗﺮ‪ ،‬و ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺎل‪ ،‬ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻗﻄﻌﮫ‪ ،‬ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﻼﻣﯿﮫ ای را ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﮓ اﺗﻤﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه‪:‬‬
‫ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪن ھﺮ ﻣﻮﺷﮏ‪ ،‬ﺧﻄﺮ ﮐﺸﺘﺎر ھﺴﺘﮫ ای ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺮ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﻧﮕﺮم‪ ،‬ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺤﯿﻒ ﻣﺎن را‬
‫ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن ھﺎی زﺑﺎﻧﮫ ھﺎی آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎراﻧﺪ‪ ،‬ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺗﻠﯽ از آھﻦ ﭘﺎره ھﺎی ﮔﺪاﺧﺘﮫ اﺳﺖ؛ ﻻﺑﮫ ی ﺗﺮﮐﯿﺪن‬
‫ﺳﺮخ رگ ھﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽ ﺷﻨﻮی‪ .‬و آﻧﮕﺎه ﻓﺎﺗﺤﺎن ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﻨﺪ‪ :‬ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﻣﻮﺷﺎن ﮔﺮزه و ﻟﺸﮑﺮ ﺳﻮﺳﮏ ھﺎ ‪.‬‬

‫ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﻣﻮﻟﻒ در ﺟﻤﻠﮫ ی اول ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺷﮏ ھﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ‬
‫اﺗﻤﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﯿﻢ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺎﺟﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺷﮏ‬
‫ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﻮﻟﻒ از ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻤﯽ را‬
‫ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺮھﺎن اش ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻋﺒﺎرت را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ‬
‫اﺗﻤﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺮھﺎن او ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪:‬‬
‫ﺟﻨﮓ اﺗﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻼح ھﺎ ی اﺗﻤﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺑﺮھﺎن ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ؛ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﮫ و ﻧﺘﯿﺠﮫ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ اﺗﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر‬
‫ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻮﻟﻒ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ درﭘﯽ ﺑﻤﺒﺎران اﺗﻤﯽ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ‪ .‬او در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻼﻏﺖ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ‬
‫ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺎن‪ ،‬ﻣﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﻌﻒ ﺑﺮھﺎن اش ﺑﺎزدارد‪ ،‬و ﻟﺬا ﻣﻮﺿﻊ اش را ﺑﺎ اﺑﺰاری ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ زور )‪(Argumentum ad Baculum‬‬
‫زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻮزف اَدﯾﺴﻮن‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻤﯽ‪ ،‬ﻧﻮﺷﺖ‪:‬‬
‫ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺒﺎت ﺑﺮاھﯿﻦ ‪ ...‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ھﺎ ﯾﺎ ﮔﺮوه ھﺎ ھﺮ ﯾﮏ ﺻﺪ ھﺰار ﻣﺒﺎﺣﺜﮫ ﮔﺮ را در ﺳﻮی ﺧﻮد ﮔﺮد ﻣﯽ‬
‫آوردﻧﺪ‪ ،‬و آﻧﮭﺎ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬روزﮔﺎری ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﮫ ﻗﻮت اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد‬

‫‪ ‬اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ی اﺳﺘﻘﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ‪ .‬م‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫ﻣﯽ ﻧﺎزﯾﺪ ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ آن را ﺑﺮ ﺳﻼح ھﺎﯾﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ‪ :Ratio Ultima Regum --‬ﻣﻨﻄﻖ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن‪] .‬اﺳﭙﮑﺘﺎﺗﻮر‪ ،‬ﺷﻤﺎره‬
‫ی ‪ 4 ،239‬دﺳﺎﻣﺒﺮ‪[1711 ،‬‬

‫ﺗﻌﺒﯿﺮ اَدﯾﺴﻮن ﻃﻌﻨﮫ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ‪ :‬اﺳﺘﻔﺎده از زور ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﻧﮭﺎده ی اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﮭﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺮھﺎن ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﮔﺴﯿﻞ ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﭼﻤﺎﻗﺪار ﯾﮏ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﯿﺴﺖ)‪ Baculum‬در ﻻﺗﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﻤﺎق زدن‬
‫اﺳﺖ(‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ را وادارم ﭼﯿﺰی را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ‪ ،‬دﻟﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاده ام ﮐﮫ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ آن ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ؛‬
‫ﺷﻤﺎ را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه ام ﺗﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ آن درﺳﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﺑﮫ زور را ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻮﻧﮫ ای از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻋﻮاﻃﻒ داﻧﺴﺖ‪.‬‬
‫ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ زور‪ ،‬ﺑﺎ اﺟﺒﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ ،‬ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽ ﭘﺮدازد‪،‬‬
‫ﺑﺮای ﻣﻨﻊ ﺑﯿﺎن اﯾﺪه ھﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬و اﺟﺒﺎر ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﯾﺪه ھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از زور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ھﺪف از اﻋﻤﺎل‬
‫اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺎن‪ ،‬ﺗﺎﺛﺮ ﻧﮭﺎدن ﺑﺮ ﺑﺎورھﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﻟﺰوﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ زور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪی اﻋﻤﺎل ﺷﻮد‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ از‬
‫ﺗﮭﺪﯾﺪات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬھﺒﯽ آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﺪ‪ ،‬او را ﻋﺎق‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﺑﺪ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ رﻓﯿﻖ اش را ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﻄﻊ‬
‫راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﻗﺒﻮل ﺑﺎوری "واﻣﯽ دارد" – ھﻤﮕﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ اﻧﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎن ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ‪،‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ھﻤﻨﻮا ﮐﺮدن ﺑﺎورھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ ،‬و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻏﯿﺮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای‬
‫ارﻋﺎب دارد ﺗﺎ ﻓﺮد را ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺄﻟﻮف ﺧﻮد وادارد‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﮫ رﯾﺸﺨﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد‪،‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻘﺒﯿﺢ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺬﻣﺖ ﺷﻮد )"ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻮک اﯾﻨﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،(".‬ﯾﺎ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ "دﯾﮕﺮ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ"‪،‬‬
‫و اﻟﯽ آﺧﺮ‪ .‬ارﻋﺎب از ھﺮ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ وادار ﺳﺎزد‪ ،‬ﭘﺲ ﮐﻤﺘﺮ از اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬
‫زور ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫آزﻣﻮن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ‬
‫ھﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ :‬ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ‪،‬‬
‫ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻋﻮاﻃﻒ‪ ،‬ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ زور‪ .‬در ھﺮ ﻣﻮرد ﻧﻮع ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬

‫ﻗﺎﻋﺪه ی ﻃﻼﯾﯽ‪ ،‬ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺘﻮاراﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا در ھﻤﮫ ی ﻧﻈﺎم ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫واردات‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ را ﺗﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎن را ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ‪ .‬ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﮫ ﭘﻮل ﺗﺎن را‬
‫ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ دِوو ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺑﮫ آن ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدا ﺑﭽﮫ ھﺎﯾﺶ ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬
‫ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮑﻤﮫ ھﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ‪ ،‬از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﯾﮏ ذره ﺗﺠﻤﻞ ﻣﯽ ارزد ﮐﮫ ﮐﻔﺎﺷﯽ در‬
‫اﺻﻔﮭﺎن‪ ،‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺷﻐﻞ اش را از دﺳﺖ دھﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﺮﻗﺪر ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﯿﻮه ی ﮐﻨﺘﺮل ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬
‫ﺷﺎن اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻦ آن را ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮم‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎرآﻣﺪه ام ﮐﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﯾﮫ ی ﻓﺴﺎد و‬
‫ﺗﺒﺎھﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺎﯾﺪی دوﻟﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ھﺎ ﺣﺎﮐﯽ‬
‫از ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺴﺘﺮده ی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻌﻠﻢ ﺑﮫ ﺷﺎﮔﺮد‪ ..." :‬ﺑﺎﻻﺧﺮه‪ ،‬ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در دﯾﺪﮔﺎه ات‪ ،‬ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎش ﮐﮫ ﮐﯽ ﻧﻤﺮه ی اﻣﺘﺤﺎن‬
‫ات را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪".‬‬
‫" ﺧﻮب‪ ،‬ﺑﺮو ﺑﺎھﺎش ازدواج ﮐﻦ‪ .‬ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ دل ﻣﺎدرت ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ؟ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﻮ او را ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫از ﻣﻦ دوﺳﺖ داری—اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻦ ﭼﮫ؟ ﻣﻦ ﮐﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻢ؟ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺎدرت ھﺴﺘﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺴﺖ‬
‫ﺳﺎل زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ام ﺗﺎ ﺗﻮ زوج دﻟﺨﻮاه ات را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ‪ ، ،‬و ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮوی ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﮔﻞ ﭘﺴﺮ‪"...‬‬

‫‪ ‬ﻓﺮﻣﺎن "ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻦ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد"‪ ،‬ﮐﮫ در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ درج ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬م‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫_______‬

‫اﻋﺘﺒﺎر‬
‫______‬
‫در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ‪ 5‬ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ‪ .‬اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﺳﺖ‬
‫اوﻟﯽ از ﺷﻮاھﺪ ﻣﺆﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻧﺴﺒﯿﺖ‪ ،‬ﺷﮑﻞ دی‪.‬ان‪ .‬ای‪ ،‬و راﺑﻄﮫ ی ﻣﯿﺎن ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن و ﺳﺮﻃﺎن در دﺳﺖ‬
‫ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد و دﯾﮕﺮ ﺑﺎورھﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ‪ .‬آﮔﺎھﯽ ﻣﺎ از رﺧﺪاد ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﻨﺎد و ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ‪.‬‬
‫درﺑﺎره ی رﺧﺪادھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ھﻢ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺸﺮﯾﺎت ‪ ،‬ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻃﻼع ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ‪.‬‬
‫دادﮔﺎه ھﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﮔﻮاھﯽ ﺷﺎھﺪان ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﻮاھﯽ‬
‫ﺷﺎھﺪان را ﺑﺴﻂ دھﯿﻢ ﺗﺎ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ‪.‬‬
‫ارزش ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﻮاھﯽ ھﺎ‪ ،‬ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺎھﺪ دارد‪ .‬ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای را ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ﮔﻮاھﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ‬
‫ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ‪ ،‬اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد‪:‬‬
‫‪ X‬ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪p‬‬
‫‪ P‬درﺳﺖ اﺳﺖ‬
‫اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮھﺎﻧﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﻨﻄﻘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ دو ﻓﺮض در ﻣﻮرد آن درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﮫ‪،‬‬
‫‪ X‬ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ در ﻣﻮرد اش ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ؛ او ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﻣﻮرد آن ﻣﻮﺿﻮع را داﺷﺘﮫ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ‪ p‬ﮔﺰاره ای از ﯾﮏ ﺣﯿﻄﮫ ی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬آﻧﮕﺎه ‪ X‬ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺣﯿﻄﮫ ﺗﺒﺤﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﯿﺎن‬
‫ﯾﮏ رﺧﺪاد ﺑﺎﺷﺪ‪ X ،‬ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬دوم اﯾﻨﮑﮫ‪ X ،‬ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺪ‬
‫ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻋﯿﻨﯽ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ‪ ،‬ﺗﺤﺮﯾﻒ‪ ،‬ﯾﺎ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ‪ X ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ را‬
‫ﻣﯽ داﻧﺪ و آن را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪ .‬ھﺮدوی اﯾﻦ ﺷﺮوط ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﮔﻮاھﯽ ﺿﺮوری ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه آل‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ‬
‫اﯾﺠﺎﺑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ‪ X‬ﺻﺎﻟﺢ و ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ‪ .‬دﺳﺖ ﮐﻢ‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﯿﭻ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎﺑﯽ ای ﺑﺮ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ‪ ،‬ﯾﺎ‬
‫ﻏﯿﺮﻋﯿﻨﯿﺖ او داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺑﮫ دو ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ای ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﻋﺘﺒﺎر ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ )‪(Argumentum ad Verecundiam‬‬
‫ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻼم اش ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺨﺼﺺ در ﺣﯿﻄﮫ ای از ﻣﻌﺮﻓﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق‪ ،‬ﻋﻠﻢ‪،‬‬
‫ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دارد‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﺒﺎر را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﮔﻮاھﯽ ﺷﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ‬
‫اﮔﺮ آن ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮﻧﯿﺎوردﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﺮط ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آن ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻔﺮوض‪ ،‬ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ—در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﺮط‬
‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺧﺎرج از ﺣﯿﻄﮫ ی ﺗﺨﺼﺺ ﺷﺎن اﻇﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ ،‬در‬
‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎری اﻏﻠﺐ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭼﮭﺮه ھﺎی ﻣﻌﺮوف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﮏ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﮭﻮر‪ ،‬آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻣﻮرد‬
‫ﻋﻼﻗﮫ اش را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﯾﮏ ھﻨﺮﭘﯿﺸﮫ ی ﺳﯿﻨﻤﺎ‪ ،‬ﮐﻮﻟﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﺘﺎره ھﺎ ﺗﻨﮭﺎ‬
‫اﻓﺰودن ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ھﯿﭻ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ای درﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ھﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﮫ ی ﯾﮏ‬
‫اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ آن ﻣﺤﺼﻮل‬
‫ﺧﻮب اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺶ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻠﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪ .‬ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ‪ .‬ﻧﮫ ﻣﮭﺎرت در زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل‬
‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﯽ آب ﭘﺮﺗﻘﺎل دارد‪ ،‬و ﻧﮫ ﺗﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮی درﺑﺎره ی ﮐﻮﻟﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ھﻤﯿﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ی راک‪ ،‬ﯾﺎ‬
‫ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ذﮐﺮ ﺷﻮد‪ .‬ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﺎ ﻣﺠﺮب در ﺣﯿﻄﮫ ای ورای ﺗﺨﺼﺺ ﺷﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ‬
‫ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺷﺎن ھﯿﭻ وزﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﻈﺮ ﯾﮏ آدم ﻋﺎدی ﻧﺪارد‪ .‬اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮫ ی دﯾﮕﺮی ھﻢ در ﻣﻮرد ﻓﺮض ﺻﻼﺣﯿﺖ‬
‫ھﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻏﻠﺐ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ‪ .‬ﯾﮏ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری دﯾﻮاﻧﮫ اﺳﺖ‪،‬‬
‫دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﮐﻤﺎل ﺻﺤﺖ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﯿﻨﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ھﺎ ﺑﮫ‬
‫ﺑﯿﮑﺎری داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ‪ ،‬دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺷﺘﻐﺎل زاﺳﺖ‪ .‬در ﮔﺴﺘﺮه ی وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ – از اﯾﻤﻨﯽ‬
‫ﻧﯿﺮوﮔﺎه ھﺎی اﺗﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ دﻻﯾﻞ ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ‪ ،‬ﺗﺎ رﯾﺸﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری – ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺧﺘﻼف‬
‫ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد‪ .‬در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﮫ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻃﺮف ھﺎی ﺑﺤﺚ‪،‬‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﯽ ذی ﺻﻼح ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬و ﻧﮫ "ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن"ی ﺧﻮدﺧﻮاﻧﺪه‪ .‬اﮔﺮ آﻧﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ھﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ‬
‫اﺳﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﯿﻨﺎ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﺧﻄﺎ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﺎ‪ ،‬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آدم ﻋﺎدی‪ ،‬در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ﺷﺎن داوری ﮐﻨﯿﻢ—در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﭼﺎر‬
‫ﻧﺒﻮدﯾﻢ در وﺣﻠﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺰد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ‬
‫ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺷﺮط ﺻﻼﺣﯿﺖ را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬و ھﺮ ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ‬
‫ﮔﺮوه از ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ دو ﻃﺮف ﻣﺠﺎدﻟﮫ را درﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬و ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ‬
‫ای ﺑﺮﺳﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺷﺮط دوم اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻔﺮوض‪ ،‬ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ‪ ،‬از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﭼﮭﺮه ھﺎی ﻣﺸﮭﻮر ﭘﻮل ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ‬
‫در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﻧﮕﯿﺰه ی آﺷﮑﺎری ﺑﺮای ﺗﺤﺴﯿﻦ آن ﻣﺤﺼﻮل دارﻧﺪ‪ ،‬ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮدﺷﺎن در ﻣﻮرد آن‬
‫ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬اﯾﻦ ﺷﺮط ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ درﺑﺎره ی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ‬
‫ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﺎ ﻧﻔﻊ ﻣﻌﯿﻨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ—ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﯿﻄﮫ ی ﺗﺨﺼﺼﯽ اش ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺧﻮد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن‬
‫اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ :‬ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن را ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ و وﮐﯿﻞ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﮐﯿﻠﯽ‬
‫ﮐﮫ در دادﮔﺎه از ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﺣﻤﻘﯽ را ﺟﺎی ﻣﻮﮐﻞ ﻧﺸﺎﻧﺪه‪.‬‬
‫ﺳﻨﺠﺶ ﻋﯿﻨﯿﺖ اﻣﺎ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﮫ ای ﺧﻄﺮات ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه‬
‫ھﺎی اﺗﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ‪ .‬دﻟﯿﻞ ﮔﺰارﺷﮕﺮ اﯾﻦ‬
‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﻊ آﺷﮑﺎری در ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه دادن ﺧﻄﺮاﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪان اﯾﻦ روﯾﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻔﻊ آﺷﮑﺎری در اﻏﺮاق درﺑﺎره ی اﯾﻦ ﺧﻄﺮات‬
‫دارﻧﺪ‪ ،‬زﯾﺮا اﯾﻦ روﯾﮑﺮد‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ‪ ،‬و ﻟﺬا اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد‪.‬‬

‫ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ‪ ،‬و ﮐﻠﺒﯽ ﻣﺴﻠﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﭼﻮن و ﭼﺮا ﮐﺮدن در ﻋﯿﻨﯿﺖ ھﺮ‬
‫ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ روﯾﮫ ی اﻓﺮاﻃﯽ را ﭘﯿﺸﮫ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎنِ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺰﯾﺖ ھﻤﮑﺎری در ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﯿﻢ‪ .‬ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ‪،‬‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺮ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﺪری اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺨﺮداﻧﮫ ﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ‬
‫ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯽ ﻏﺮض اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻼف اش ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد—ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ دﻻﯾﻞ‬
‫ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﮏ در اﯾﻦ ﻓﺮض داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬در ھﺮ ﺣﺎل‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬ﻣﺜﻼ‪ ،‬در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در‬
‫ﻗﺒﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﻨﻌﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر واﺣﺪی ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات‬
‫دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﮑﮫ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻨﮭﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﻧﺶ ﯾﺎ ﻣﮭﺎرﺗﯽ‬
‫ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ آدم ﻋﺎدی ﻓﺎﻗﺪ آن اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ—اﮔﺮ در ﺣﯿﻄﮫ ی ﻓﮭﻢ ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ‪ ،‬ارزﺷﺪاوری‪،‬‬
‫دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﯾﺎ ﺗﺪﻗﯿﻘﯽ در ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ—آﻧﮕﺎه آدم ﻋﺎدی ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮاھﺪ را ﺑﻔﮭﻤﺪ‪ ،‬و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻣﺎ‬
‫ﻋﺮﺿﮫ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﻮد ﺑﮫ داوری دﯾﮕﺮی اﺗﮑﺎ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﭼﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﺳﺖ‬
‫‪‬ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﻮﺟﮫ دارد ﮐﮫ در آﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب‪ ،‬اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬م‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫اول داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬ﺑﮫ ﻣﻌﺮف دﺳﺖ دوم ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﮫ وﯾﮋه ھﻨﮕﺎﻣﯽ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ‬
‫ﻣﻮﻟﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ھﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮھﺎن اش را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ :‬ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ او ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺧﻠﻞ ﺑﺮھﺎن اش‬
‫را ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از اﺷﺨﺎص ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻖ اﻧﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺨﺺ ﺳﺘﯿﺰی )‪(Ad Hominem‬‬
‫ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﺷﺨﺺ ﺳﺘﯿﺰی‪ ،‬اﻇﮭﺎرات ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد آن ﺷﺨﺺ‪ ،‬و ﻧﮫ اﻇﮭﺎرات او‪ ،‬ﻧﻔﯽ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﺻﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد‪ .‬اﻣﺎ ھﺪف ھﻤﮕﯽ آﻧﮭﺎ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‬
‫ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻇﮭﺎر‪ ،‬و روش آﻧﮭﺎ ﺳﻌﯽ در ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﮔﻮﯾﻨﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮏ ﺑﺮھﺎن ﺷﺨﺺ ﺳﺘﯿﺰ‬
‫ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ دارد‪:‬‬
‫)‪ X‬ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ X) + (p‬ﺷﺨﺺ ﺑﺪی اﺳﺖ(‬
‫‪ P‬ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ اﺳﺖ زﯾﺮا درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﯾﮏ اﻇﮭﺎر‪ ،‬ﯾﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺮھﺎن ﺣﺎﻣﯽ آن‪ ،‬ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ‪،‬‬
‫اﻧﮕﯿﺰه ھﺎ‪ ،‬ﯾﺎ ھﺮ ﺧﺼﯿﺼﮫ ی دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ آن اﻇﮭﺎر ﯾﺎ ﺑﺮھﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﮫ در ﻣﻮرد ﺷﮭﺎدت دادن‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﯿﺼﮫ ھﺎﯾﯽ را ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻮﺿﻊ اش ﻧﻈﺮ‬
‫ﻣﺮﺟﻌﯽ را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﯿﻨﯿﺖ آن ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻔﺮوض‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در‬
‫ﻣﻮرد او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬در ﻣﺤﮑﻤﮫ ای ﮐﮫ از ھﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻈﺮ ﺷﮭﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮد‪ ،‬اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺖ‪ ،‬ﯾﺎ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ‪ ،‬ﺑﯽ‬
‫اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن ﻣﺮاﺟﻊ ﯾﺎ ﺷﮭﻮد‪ ،‬دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﮫ‬
‫دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺧﺎرج از اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ—ﯾﻌﻨﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺎدﺗﯽ در ﮐﺎر‬
‫ﻧﺒﺎﺷﺪ—ﺑﺮھﺎن ﺷﺨﺺ ﺳﺘﯿﺰی ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ اﺳﺖ‪ ،‬و اﻟﺴﻼم‪ .‬اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﺑﺮای دﯾﺪﮔﺎھﺶ آورد‪ ،‬ﻣﺴﺌﻠﮫ ی اﻋﺘﺒﺎر او‬
‫ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ او ﭼﻘﺪر ﻓﺎﺳﺪ ﯾﺎ اﺣﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮھﺎن را ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ‪ ،‬در ﺧﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد‪ ،‬ﺗﻮھﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ—ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺎرض ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺣﻤﻖ‪ ،‬ﮐﻮدن‪،‬‬
‫ﻓﺮوﻣﺎﯾﮫ‪ ،‬ﺳﻄﺤﯽ‪ ،‬ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ‪ ،‬ﮐﻮردل‪ ،‬ﻣﺮﺗﺠﻊ‪ ،‬ﻣﺰدور‪ ،‬ﻣﻔﻠﻮک‪ ،‬ﻋﻮﺿﯽ‪ ،‬اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ‪ ،‬ﻣﺘﺤﺠﺮ و اﻟﺦ‪ .‬واژﮔﺎن ﺗﻮھﯿﻦ‬
‫و ﺗﺤﻘﯿﺮ ھﻢ در زﺑﺎن ﺑﺴﯽ ﭘﺮﺷﻤﺎراﻧﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﻋﻼوه‪ ،‬ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻘﯿﮫ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت‪ ،‬ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ در ﺷﮑﻞ ﺧﺎم آن‬
‫ﮐﺎﻣﻼ راﯾﺞ اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺸﺎﺟﺮه ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ‪ ،‬اﻏﻠﺐ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬و "ﭼﻮ ﺧﺸﻢ آﯾﺪش ﺑﺎﻃﻞ‬
‫ﺑﮕﻮﯾﺪ"‪ .‬در ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮھﺎن ھﺎی ﺷﺨﺺ ﺳﺘﯿﺰی ﺷﯿﻮه ی راﯾﺠﯽ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت‪ ،‬و ﮐﺎراﻓﺰار ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ‬
‫ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺳﺎزی و ﺣﻤﻠﮫ ﭘﺮدازی در ﭘﯽ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﺻﻮر ﻇﺮﯾﻒ ﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬اﺟﺎزه‬
‫دھﯿﺪ ﺗﻌﺪادی را ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬
‫ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻦ دروﻏﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ آﻣﯿﺰ ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺧﻮد دروﻏﮕﻮی‬
‫رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﮫ ﺑﺴﺎ وﺳﻮﺳﮫ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ‪" :‬ﺑﺒﯿﻦ ﮐﯽ داره اﯾﻨﻮ ﻣﯽ ﮔﮫ!" اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ اﺳﺖ – ھﯿﭻ‬
‫ﮐﺲ دوﺳﺖ ﻧﺪارد از ﻓﺮوﻣﺎﯾﮫ ﺗﺮ از ﺧﻮد ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺸﻨﻮد – اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻮﻋﯽ از ﺷﺨﺺ ﺳﺘﯿﺰی‬
‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮھﺎن ‪") tu quoque‬ﺗﻮ ھﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮی"( ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮫ داﻣﻦ دﯾﮕﺮی ھﻢ آﻟﻮده‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ اﯾﺪ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺎز ﺟﺎﻟﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ از ﺳﯿﺮ ﺑﺸﻨﻮد ﮐﮫ ﺑﻮ ﻣﯽ دھﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬
‫درھﺮﺣﺎل ﭘﯿﺎز ھﻢ ﺑﻮ ﻣﯽ دھﺪ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫ﯾﮏ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ از ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﺷﺨﺺ ﺳﺘﯿﺰی ھﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻊ ﮐﺴﯽ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﻨﯿﻢ‬
‫ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮫ اش ﺑﺎ ﻋﻤﻞ اش‪ ،‬ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﺿﻊ اش ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﺎل ﮐﻼﺳﯿﮏ آن‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽ‬
‫ﮔﻮﯾﺪ‪ " :‬ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ؟ " از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮫ‬
‫ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻮﺻﯿﮫ اش را در ﻣﻮرد ﺧﻮدش ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد‪ ،‬ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺘﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ی او ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛‬
‫ﯾﮏ آدم رﯾﺎﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰ درﺳﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﺮھﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻋﺮﺿﮫ دارد‪ .‬اﯾﻦ ھﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی در‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ :‬ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎران ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬دﻟﯿﻞ ﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ‬
‫ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از آن دوﻟﺖ ﻟﻄﻤﮫ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ راﺑﻄﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ‬
‫از درون دوﻟﺖ ﺑﮫ آن اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎران اﻏﻠﺐ ﺣﺎﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮ رژﯾﻢ ھﺎی‬
‫ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﮫ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻟﯿﺒﺮال ھﺎ در ھﺮ دو ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻟﺬا ھﺮ ﮔﺎه‬
‫ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ‪ ،‬ﻟﯿﺒﺮال ھﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎران وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮدن ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺿﺪ و‬
‫ﻧﻘﯿﺾ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و ھﺮ دو دﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮاﺿﻊ‬
‫ﺷﺎن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻮاﺿﻊ رﻗﯿﺐ ﺗﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر‬
‫ھﺴﺘﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻣﺸﮑﻞ آﻧﮭﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺴﺌﻠﮫ ی ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻮاھﺪی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻮﺿﻊ‬
‫ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺷﮑﻞ آﺧﺮی از ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﺷﺨﺺ ﺳﺘﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﻔﯽ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺣﺮﯾﻒ‪ ،‬ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی اﯾﻦ‬
‫ادﻋﺎﺳﺖ ﮐﮫ او در ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﮫ از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ذی ﻧﻔﻊ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ راھﮑﺎر‪ ،‬ﺑﮫ ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان‬
‫ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد )ﭼﻨﺎن ﮐﮫ در ﺑﺤﺚ ﻗﺒﻞ دﯾﺪﯾﻢ(‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ھﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ای از آن در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ ی‬
‫ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ‪ " :‬ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺤﻔﻈﮫ ﮐﺎر در داﻻس‪ ،‬درﻗﻠﺐ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﻔﺘﺨﯿﺰ ﺗﮕﺰاس‪ ،‬در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﮫ آﯾﺎ رﺋﯿﺲ‬
‫ﺟﻤﮭﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺰاری ﮐﮫ ﮐﻨﮕﺮه وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎر‬
‫ﻓﺮﯾﺎد ´ﻧﮫ´ ﺳﺮ دادﻧﺪ‪ ".‬آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬
‫ﮔﺰاری آزاد ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ او ﺑﮫ ﺟﺎی اراﺋﮫ ی ﺑﺮھﺎن ﻣﺴﺘﺪﻟﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺰاری آزاداﻧﮫ‪ ،‬ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ "اﯾﺎﻟﺖ‬
‫ﻧﻔﺘﺨﯿﺰ ﺗﮕﺰاس" اﯾﻦ اﯾﺪه را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎن اﺳﺖ‪ ،‬و ﻟﺬا‬
‫ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﮫ ی ﺑﯿﺸﺘﺮ رد ﮐﺮد‪ .‬ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ راھﮑﺎر را "ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدن ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ" ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ‪ ،‬ﮐﮫ ﺑﮫ‬
‫وﺿﻮح ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ اﻧﮕﯿﺰه ای ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻮﺿﻌﯽ دارد‪ ،‬ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ‬
‫آن ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ‪ ،‬و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮھﺎن ھﺎﯾﺶ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎر‬
‫آﻧﮭﺎ ﯾﮑﺴﺮه اﻧﮕﺎﺷﺖ‪.‬‬
‫در ﻣﺠﺎدﻻت رودررو‪ ،‬ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدن ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪" :‬ﺗﻮ ﻓﻘﻂ‬
‫ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ ‪ ."...‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪" :‬ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ آذر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﮐﻼس‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎھﺎش دوﺳﺖ ھﺴﺘﯽ‪ ".‬ﯾﺎ " ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ از ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺮادرت را اﻋﺪام‬
‫ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .".‬اﻇﮭﺎراﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ اﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اراﺋﮫ داده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ آذر اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬وﺟﻮد اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎن در ﺑﺎره ی آن ﻣﻮاﺿﻊ‪ ،‬ﺧﻠﻠﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﻮاری ﺑﺮھﺎن‬
‫ھﺎﯾﺘﺎن وارد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬و ﭼﻨﯿﻦ اﻇﮭﺎراﺗﯽ اھﺎﻧﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﯾﺮاد ھﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪" :‬ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ‬
‫ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﮔﻮش ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﭼﻮن از ﭘﯿﺶ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﯽ؛ اﺳﺘﺪﻻل ات ﭼﯿﺰی ﺟﺰ زﺑﺎن ﺑﺎزی‬
‫ﺑﮫ ﺳﻮد ﻋﻮاﻃﻒ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ات ﻧﯿﺴﺖ‪ ".‬اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻮذﯾﺎﻧﮫ ای از ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﺷﺨﺺ ﺳﺘﯿﺰی اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ‬
‫اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺎن را ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﯿﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺗﺎن زاﯾﻞ ﮐﻨﺪ؛ و ﺑﺬر ﺷﮏ ﺑﮫ ﺧﻮد و ﺷﺮم ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ‪ .‬درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ داوری ﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ذھﻨﯽ ﺟﮭﺖ دھﯽ ﻧﺸﻮد‪ .‬و درﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺧﻄﺮ ﻓﺮوﻏﻠﺘﯿﺪن ﺑﮫ ذھﻨﯿﺖ‬
‫ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺗﮭﺎم ﻧﺎروای ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻣﻨﻄﻘﯽ )ﯾﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ آن( را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ‪.‬‬

‫آزﻣﻮن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ‬
‫ھﺮ ﯾﮏ از اﻇﮭﺎرات زﯾﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ‪ :‬ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ‪،‬‬
‫ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺳﺘﯿﺰی )ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮ ھﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮی و ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدن ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ( ‪ .‬در ھﺮ ﻣﻮرد ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬

‫ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ درﻣﻮرد ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬و اﻣﻀﺎی ﻣﻌﺎھﺪات ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﺪ‪ .‬آﺧﺮ ﻣﮕﺮ اﻣﺎم راﺣﻞ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ "اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ" ھﺸﺪار ﻧﻤﯽ داد؟‬
‫ﭼﺮا ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﮫ ی دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ؟ آﻧﮭﺎ‬
‫ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﺪ‪ ،‬و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ھﺮ ﻗﺪر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدﺟﮫ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﮐﮫ "اﮔﺮ ﻣﻠﻞ ﻓﻘﯿﺮ در دراز ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ی ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﯾﺎد ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ‬
‫ﻏﺬای ﻣﻮردﻧﯿﺎزﺷﺎن را ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ" اﻇﮭﺎر ﻧﻈﺮی ﺳﻨﮓ دﻻﻧﮫ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﺮﮔﺰ ﻃﻌﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را‬
‫ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮدﯾﺪ اﯾﻦ را ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﯿﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮭﻢ ﺑﺎﺷﺪ – ﺣﺘﯽ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﭼﮭﺎر ﺳﺘﻮن از ﺻﻔﺤﮫ ی اول اش را ﺑﮫ آن اﺧﺘﺼﺎص داده‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻔﺴﺮان ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ھﻤﯿﺸﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ را ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ "ﺛﺮوت ھﺎی ﺑﺎدآورده" ﮐﺴﺐ‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮدﺷﺎن از ھﺮ ﺗﺠﺎرت دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮل درﻣﯽ آورد‪.‬‬

‫____________________________‬

‫ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ‬
‫____________________________‬
‫در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﺑﺮھﺎن ھﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ در اﺳﺘﺪﻻل‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ‬
‫ﻋﻮاﻃﻒ‪ ،‬ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎ‪ ،‬و ﺧﺼﯿﺼﮫ ھﺎی ﻓﺮدی‪ ،‬ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺑﮫ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ‬
‫ﺧﻄﺎھﺎﯾﯽ در ﺧﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺑﺮھﺎن ھﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺼﺎدره ﺑﮫ ﻣﻄﻠﻮب )ﺑﺮھﺎن دوری(‬
‫ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣَﺪرﺳﯽ ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺻﻮری ﺑﺤﺚ را ﻃﺮح ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ھﺪف از آن‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺚ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬اﺛﺒﺎت‬
‫درﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد‪ :‬ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮔﺰاره ی ‪ p‬را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ‪ ،‬دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻼف‬
‫اش را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد در ﺑﺤﺚ‪ ،‬ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺣﺮﯾﻒ ﺗﺎن ﺑﺎ‬
‫آﻧﮭﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ از او ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ‪ :‬آﯾﺎ ‪ q‬را ﻗﺒﻮل داری؟ ‪ r‬را ﭼﻄﻮر؟ و اﻟﯽ آﺧﺮ‪ .‬ﺣﺎل اﮔﺮ درﺻﺪد اﺛﺒﺎت ‪p‬‬
‫ھﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺣﺮﯾﻒ ﺗﺎن ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺧﻮد ‪ p‬را ﺑﭙﺬﯾﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ھﯿﭻ‬
‫ﺗﻼﺷﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ‪ .‬اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺣﺮﯾﻒ ﺗﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ‪ ،‬در اﯾﻦ‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺰاره ی ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻣﺼﺎدره ﮐﺮده اﯾﺪ‪ .‬ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ "ﻣﺼﺎدره ﺑﮫ ﻣﻄﻠﻮب" ﻣﺠﺎز‬
‫داﻧﺴﺘﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در اﺳﺘﺪﻻل ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎدره ﺑﮫ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﺷﻮد‪ .‬ھﺪف از اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻨﺪن ﺑﺮ درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ‬
‫ﯾﮏ ﮔﺰاره )ﻧﺘﯿﺠﮫ( ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺮدن آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺰاره ھﺎﯾﯽ )ﻣﻘﺪﻣﺎت( اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎور ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺷﺎن‬
‫دارﯾﻢ‪ .‬اﮔﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎن ﮐﺎری ﺟﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﺮدن ‪ p‬ﺑﮫ ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ‪ ،‬ھﯿﭻ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮھﺎن ھﺎی دوری ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ دوری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ھﻤﯿﺸﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮔﺰاره ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﮫ در ﺑﺮھﺎﻧﯽ‬
‫ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ھﻤﺎن ﮔﺰاره‪ ،‬ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ اﺳﺖ‪.‬‬
‫روﺷﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﺑﯿﺎن ﻣﺠﺪد ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﮫ‪ ،‬در ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪p‬‬
‫‪p‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﮭﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﮔﺰاره ای ﺑﮫ دو ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی ﺷﻮد‪ ،‬ﭼﻨﺎن ﮐﮫ‬
‫ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ اش را ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ [1]" :‬ﺟﺎﻣﻌﮫ‬
‫وﻇﯿﻔﮫ دارد از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ]‪ [2‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻖ دارﻧﺪ از‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ‪ ".‬ﺟﻤﻠﮫ ی )‪ (2‬ھﻤﺎن ﮔﺰاره ی )‪ (1‬را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪" :‬ﺟﺎﻣﻌﮫ" ھﻤﺎن "اﺟﺘﻤﺎع"‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬و "ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان" ھﻤﺎن "ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ" ھﺴﺘﻨﺪ و وﻇﯿﻔﮫ ای ﮐﮫ در )‪(1‬‬
‫ذﮐﺮ ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮی از ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در )‪ (2‬ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﺮ دو ﻋﺒﺎرت ﺷﻤﺎره ی واﺣﺪی‬
‫ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺮدم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎدره ی ﺑﮫ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﺰاره ای ﺑﮫ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﭼﻨﺎن واﺿﺢ ﻣﯽ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺷﻮاھﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آن اراﺋﮫ ﻧﻤﻮد؛ ﭘﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ‬
‫ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و او را ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮش آن ﮔﺰاره وادارد‪ ،‬آن را ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻇﺮﯾﻒ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ دور ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ را‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد‪ :‬ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ‪ p‬ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮫ ی ‪ q‬ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد‪ ،‬ﮐﮫ ‪ q‬ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮫ ی ‪ p‬ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫)ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ(‪ .‬ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﺨﺪا)ﻣﻠﺤﺪ( ﺑﺮ ﺳﺮ وﺟﻮد ﯾﮏ ھﺴﺘﯽ‬
‫ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻣﺤﺎﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪ .‬او از ﻣﻦ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﮫ ﺧﺪا وﺟﻮد دارد‪ ،‬و ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ‪" ،‬زﯾﺮا ﻗﺮآن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ‬
‫ﮔﻮﯾﺪ‪ ".‬اﮔﺮ او ﺑﺎز ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﻗﺮآن را درﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ‪ ،‬و ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ دھﻢ ﮐﮫ ﻗﺮآن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎﺑﻞ‬
‫اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻼم ﺧﺪاﺳﺖ‪ ،‬اﺳﺘﺪﻻﻟﻢ دوری اﺳﺖ‪ :‬ﻣﻘﺪﻣﮫ ی ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﺪا را ﻓﺮض ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ‬
‫دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﺎن ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﺪﻻل ھﺎی دوری اﻏﻠﺐ در ﺑﺤﺚ ھﺎﯾﯽ رخ‬
‫ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ اﯾﺮاد را ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬
‫ﯾﮏ ﺷﮑﻞ راﯾﺞ دﯾﮕﺮ از اﺳﺘﺪﻻل دوری‪ ،‬ﺗﻌﺮﯾﻒ دوری اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﺎﻟﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ھﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪:‬‬
‫ھﺎدی‪" :‬ھﻤﮫ ی دوﻟﺖ ھﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻋﺮاق ﻣﻮاﻓﻖ اﻧﺪ‪".‬‬
‫ﻣﺮﯾﻢ‪" :‬در ﻣﻮرد آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﻮدﻧﺪ؟"‬
‫ھﺎدی‪" :‬اﻣﺎ آﻧﮭﺎ دوﻟﺖ ھﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪".‬‬
‫ﻣﺮﯾﻢ‪" :‬ﭼﺮا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟"‬
‫ھﺎدی‪" :‬ﭼﻮن ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ی ﺑﮫ ﻋﺮاق ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ‪".‬‬
‫در اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل‪ ،‬ھﺎدی ﻧﺘﯿﺠﮫ ای را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ از آن دﻓﺎع ﮐﻨﺪ – اﯾﻨﮑﮫ ھﻤﮫ ی دوﻟﺖ ھﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ‬
‫ﻋﺮاق ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ – را در ﺗﻌﺮﯾﻒ دوﻟﺖ اﺳﺘﮑﺒﺎری درج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬او ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد "ﺣﻘﯿﻘﯽ"‬
‫ﺑﻮدن اﺳﺘﮑﺒﺎری ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺸﻮر ھﺎ را ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ ،‬ﻟﺬا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺻﻠﯽ را ﮐﮫ ھﺎدی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪،‬‬
‫اﺑﻄﺎل ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬اﻣﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص‪ ،‬او ﺟﺎﻣﮫ ی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﻣﯽ دوزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻣﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫اش ﺑﺮازﻧﺪه آﯾﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ او را ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ﻣﺼﺎدره ﺑﮫ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻨﯿﻢ‪) .‬ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ‪ ،‬ﺑﮫ‬
‫ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ دوری ﻧﯿﺴﺖ‪ :‬ﻣﻔﮭﻮم اﺳﺘﮑﺒﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ دوری ﺑﻮدن از ﻧﻘﺶ اﯾﻦ‬
‫ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﺑﺮھﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺼﺎدره ی ﺑﮫ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻨﻨﺪه‪ ،‬ﺿﺮورﺗﺎ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دوری ﻧﯿﺴﺖ‪(.‬‬
‫ﯾﮏ ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ از ﻣﺼﺎدره ی ﺑﮫ ﻣﻄﻠﻮب ھﺴﺖ ﮐﮫ آﻧﺮا ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﺎل ﮐﻼﺳﯿﮏ آن ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ اﺳﺖ‬
‫ﮐﮫ از ﺷﺎھﺪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ‪" ،‬آﯾﺎ از ﮐﺘﮏ زدن ھﻤﺴﺮﺗﺎن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ؟" اﮔﺮ ﺷﺎھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ "ﺑﻠﮫ"‪ ،‬ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ‬
‫ھﻤﺴﺮش را ﻣﯽ زده اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ "ﻧﮫ"‪ ،‬ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ‬
‫آﺷﮑﺎر اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ‪ ،‬ﺑﮫ رﻏﻢ ﻇﺎھﺮش‪ ،‬ﺑﺴﯿﻂ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ دو ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ :‬آﯾﺎ‬
‫ﻣﺮد اﺻﻼ ھﻤﺴﺮش را ﮐﺘﮏ زده اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪ ،‬آﯾﺎ از زدن دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﺳﺖ؟ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ از‬
‫ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ اول‪ ،‬ﭘﺮﺳﺶ دوم را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ آن را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯿﻢ‪ .‬ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﺎ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪن ﭘﺮﺳﺶ‬
‫اول‪ ،‬ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ آن "ﺑﻠﮫ" اﺳﺖ‪—.‬ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺎدره ی ﺑﮫ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻋﻤﻮﻣﺎ‪ ،‬اﻏﻠﺐ‬
‫ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ آن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ھﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﻢ‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﮑﺮ آن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ھﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮑﺎر را ﺧﻮد اﻇﮭﺎر ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬در ﻣﺜﺎل ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺎﻻ‪،‬‬
‫ﺷﺎھﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ "ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﻣﻦ اﺻﻼ ﺷﺮوع ﺑﮫ زدن ھﻤﺴﺮم ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم‪".‬‬

‫ﺗﻌﺎﻗﺐ )‪(Post Hoc‬‬
‫ﻧﺎم ﻻﺗﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺪه ی ‪ psot hoc ero propter hoc‬اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ‪":‬ﭘﺲ از اﯾﻦ‪ ،‬ﻟﺬا در اﺛﺮ اﯾﻦ"‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﻠﯿﺖ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری دارد‪:‬‬
‫‪ A‬ﭘﯿﺶ از ‪ B‬رخ داده اﺳﺖ‬
‫‪ A‬ﻋﻠﺖ ‪ B‬اﺳﺖ‬
‫اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮی رخ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ ،‬ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ آن‬
‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻟﻄﯿﻔﮫ ی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﮫ‪" :‬ﭼﺮا ﺳﻮت ﻣﯽ زﻧﯽ؟"‪" ،‬ﺗﺎ ﻓﯿﻞ ھﺎ را ﻓﺮاری دھﻢ‪" ،".‬اﻣﺎ اﯾﻦ اﻃﺮاف ﻓﯿﻠﯽ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪" ، ".‬ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ‪ ،‬ﺳﻮت زدﻧﻢ اﺛﺮ ﮐﺮده‪".‬‬
‫ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﺗﻌﺎﻗﺐ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬روزی‪ ،‬ﮐﺴﯽ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ آورده و آن را ﻧﺎﺷﯽ از‬
‫ﺷﮑﺴﺘﻦ آﯾﻨﮫ‪ ،‬راه رﻓﺘﻦ زﯾﺮ ﻧﺮدﺑﺎن‪ ،‬ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺟﻐﺪ‪ ،‬ﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻘﺪم دﯾﮕﺮی اﻧﮕﺎﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬روزی داﻧﺶ آﻣﻮزی‬
‫اﻣﺘﺤﺎن اش را ﺧﻮب داده‪ ،‬و ﻟﺬا ھﻤﯿﺸﮫ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﮫ ی اﻣﺘﺤﺎن ھﻤﺎن ﭘﯿﺮاھﻦ "ﺧﻮش ﯾﻤﻨﯽ" را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ ﮐﮫ آن روز‬
‫ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺟﺪی ﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ رواﺑﻂ ﻋﻠّﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﮫ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ‬
‫ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﮔﺎھﯽ ﻣﺸﺎوران ﺑﻮرس ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﺪودی ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻮﺟﺐ‬
‫ﺻﻌﻮد ﯾﺎ ﻧﺰول ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺷﺪه‪ ،‬دﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻌﺎﻗﺐ ھﻨﮕﺎم ﺗﺄﻣﻞ در ﻋﻠﻞ‬
‫رﺧﺪاد ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ھﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻞ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی‪ ،‬ﯾﺎ ﻋﻠﻞ روﻧﺪھﺎی‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻃﻼق‪ ،‬ﻧﯿﺰ رخ دھﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ رﺧﺪاد ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪه ی ‪ B‬ﭼﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻮاﻣﻠﯽ‬
‫ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ آﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻨﮑﮫ ﻋﺎﻣﻞ ‪ A‬ﻋﻠﺖ ‪ B‬ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ‪ A‬و ‪B‬‬
‫راﺑﻄﮫ ای ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮاھﺪی ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ راﺑﻄﮫ ی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ‬
‫وﺟﻮد دارد‪ .‬در ﺑﺨﺶ ‪ 4‬اﻧﻮاع ﺑﺮھﺎن ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮاھﺪی را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد‪ .‬ﻓﻌﻼ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺑﮫ داوری ﺷﮭﻮدی ﻣﺎن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺎﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ‪ A‬ﻋﻠﺖ ‪ B‬اﺳﺖ‪ ،‬از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ‪:‬‬
‫آﯾﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ‪ A‬ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﭘﯿﺶ از ‪ B‬واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ‪ A‬از آن ﻗﺴﻢ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ ‪ B‬ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ‬
‫ﺷﺨﺺ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ‪ A‬ﺑﺮ ‪ B‬اراﺋﮫ داده اﺳﺖ؟‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫ﺷﻖ ﮐﺎذب‬
‫ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ درﻣﻮرد درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ ای اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﮫ ﻧﺪرت ﻧﺘﯿﺠﮫ را در ﺧﻼء ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺑﻠﮑﮫ ﮔﺴﺘﺮه ای از دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻤﮑﻦ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ‪ .‬ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎره ی اﻗﺪام ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬آن‬
‫را در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﮫ ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﯿﻢ‪ .‬ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﺮﺿﯿﮫ ای ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﮏ رﺧﺪادی ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬آن را‬
‫در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺿﯿﮫ ھﺎ ﻣﯽ آزﻣﺎﯾﯿﻢ‪ .‬ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺿﻌﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬از ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺰ‬
‫آﮔﺎھﯿﻢ‪ .‬ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻨﮑﮫ‪ ،‬ﺗﻔﮑﺮ اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺰﯾﻨﺶ از ﻣﯿﺎن ﺷﻘﻮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﺷﻖ ﮐﺎذب ھﻨﮕﺎﻣﯽ رخ‬
‫ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﮫ ی اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﻤﮑﻦ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬و ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﭘﺲ آن ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﺷﺪه‬
‫ام‪ .‬ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ دو ﻧﻘﻄﮫ ی ﺣﺪی ﯾﮏ ﮔﺴﺘﺮه ی ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ داﺷﺘﻦ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺛﺮوت‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﻣﺮﮐﺐ ﻧﯿﺰ رخ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ از ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎی ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﮫ‬
‫اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ از ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در ﺳﺎل ‪ 1979‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد ﮐﮫ‪ " :‬آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻔﺘﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره اش‬
‫ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻔﺖ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ؟" ]ﺳﯽ‪.‬ﺑﯽ‪ .‬اس‪/‬ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ[ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﺮض ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﯾﻨﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ )‪(1‬‬
‫ﮐﻤﺒﻮد واﻗﻌﯽ اﺳﺖ‪ ،‬و )‪ (2‬ﺗﻮﻃﺌﮫ ی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت دﯾﮕﺮی ھﻢ ھﺴﺖ‪ (3) :‬ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮرد‬
‫ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺬر دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﯾﺎ )‪ (4‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و‬
‫ﻧﺎﺷﯽ از ھﯿﭻ ﺗﻮﻃﺌﮫ ای از ﺳﻮی ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ را ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺤﺴﻮب‬
‫ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﺑﺪون ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﻓﺮض ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ )‪ (3‬و )‪ (4‬ﻧﺎدرﺳﺖ اﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﻣﻮردی از ﺷﻖ ﮐﺎذب‬
‫درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ از اﯾﻦ ﺷﻘﻮق ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻇﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ‪ ،‬آﻧﮭﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ از اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﺎﺟﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﮑﻮﻻرﺗﺮ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺳﻮی‬
‫اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬زﯾﺮا اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ اش را در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺧﺪا ﻧﯿﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ‬
‫ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت اش ﻣﻌﻨﺎ دھﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﭼﺮا اﯾﻨﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﻘﻮق ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺑﺮھﺎن ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﻓﺮض ﻣﯽ‬
‫ﮔﯿﺮد ﮐﮫ اﻓﺮاد ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی وارای ﺧﻮدﺷﺎن‪ ،‬ﭼﯿﺰی "ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺗﺮ"‪ ،‬ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬
‫ﻓﺮض‪ ،‬اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﮐﮫ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎ دھﻨﺪ‪ ،‬ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﻧﮭﺪ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮض درﺳﺖ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﺧﯿﺮ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ :‬ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ آن ﺑﮫ ﺑﺮھﺎن آوری دﯾﮕﺮی‬
‫ﻧﯿﺎز اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﺷﻘﯽ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﺎر ﮔﺬارد‪ ،‬ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ‪ ،‬داﺷﺘﻦ ذھﻨﯽ ﺑﺎز و ﺗﺨﯿﻠﯽ ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ‪ .‬ھﺮ ﻗﺪر ھﻢ ﮐﮫ از ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺎن‪ ،‬و ﺑﺮھﺎن آن‬
‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬ھﻤﯿﺸﮫ ارزش دارد ﮐﮫ درﻧﮓ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ‪ :‬آﯾﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮده ام؟ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ‬
‫اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی دﯾﮕﺮی ھﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد؟ اﻏﻠﺐ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ‬
‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ آن را از زاوﯾﮫ ای ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﻢ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ‬
‫ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﻖ دﯾﮕﺮی را ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮاﺿﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬
‫در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻠﮫ ای ﺑﺮاﯾﻤﺎن راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﻤﮕﯽ ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎ در ﺑﺮ روی ﻣﻮاﺿﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﺸﻮده ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺗﺠﺎھﻞ )‪(Argumentum ad Ignorantiam‬‬
‫ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﺐ در اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ "ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ‪ ،".‬ﻣﻦ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ "ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ‬
‫ﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﮑﺮده ای؟"—و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﺗﺠﺎھﻞ ﻣﯽ ﺷﻮم‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺮھﺎن ﮐﮫ ﭼﻮن ﻧﺎدرﺳﺘﯽ‬
‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫ﭼﯿﺰی ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﭘﺲ درﺳﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺗﺠﺎھﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ‪ ،‬در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﮔﺰاره ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ‬
‫درﺳﺖ اﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ درﺳﺘﯽ ﮔﺰاره ھﺎی ﻣﻌﺎرض اش اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻧﻤﺎد ‪ -p‬را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺾ ﯾﺎ‬
‫ﻧﻔﯽ ‪ p‬ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﻢ‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪:‬‬
‫درﺳﺘﯽ‪ -p‬ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‬
‫‪ p‬درﺳﺖ اﺳﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺑﺮھﺎن از آﻧﺠﺎ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﺪان ﺷﻮاھﺪی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ‪ ، -p‬ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ درﺳﺘﯽ ‪ p‬ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ‪ .‬از آن ﺗﻨﮭﺎ‬
‫ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ‪ –p‬درﺳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻮزﯾﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ وزش ﺗﻮﻓﺎن در ﻣﺸﺘﺮی ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻏﯿﺎب ﺷﻮاھﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻘﻂ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗﺪرﮐﺎﻓﯽ‬
‫ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻗﻀﺎوت ﺑﺰﻧﯿﻢ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮭﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺒﺪل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻣﻔﺮغ ﺑﮫ ﻃﻼ ﺑﺪل ﻧﻤﯽ‬
‫ﮔﺮدد‪.‬‬
‫در ﻣﺜﺎل ھﺎی ﺑﺎﻻ از ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﺗﺠﺎھﻞ‪ ،‬ﮔﺰاره ی ‪ p‬ﯾﮏ ادﻋﺎی اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﻮد‪ :‬اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮده اﯾﺪ‪ ،‬ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ‬
‫ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ در ﻣﺸﺘﺮی وزﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رخ دھﺪ ﮐﮫ ‪ p‬ادﻋﺎﯾﯽ ﺳﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻓﻘﺪان‬
‫ﺷﻮاھﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ‪ ،‬ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ؛ ﻓﻘﺪان ﺷﻮاھﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ وزﯾﺪه اﺳﺖ‪،‬‬
‫ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﻧﻮزﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬در دﯾﺎﮔﺮام ﺑﺎﻻ‪ p ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻠﺒﯽ ﯾﺎ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ھﺮ ﺣﺎل ‪ - p‬ارزش‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻒ آن را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؛ و در ھﺮدو ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻖ‪ ،‬ﻣﯿﺎن ادﻋﺎھﺎی ﺳﻠﺒﯽ و‬
‫اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺗﻘﺎرﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺟﻮد دارد‪.‬‬
‫اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ادﻋﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽ دارﻧﺪ‪ .‬دﻟﯿﻞ اش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ‪ ،‬ﻣﮕﺮ‬
‫در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ادﻋﺎھﺎی اﯾﺠﺎﺑﯽ‪ ،‬ﺑﮫ ﻧﺪرت ادﻋﺎﯾﯽ ﺳﻠﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﭼﻨﺎن‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺪرت در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﮔﻔﺘﮕﻮ ھﺴﺘﯿﻢ‬
‫ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺟﻨّﯽ ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ ﺑﺎﻻی ﺷﺎﻧﮫ ی ﭼﭗ ﺗﺎن ﻣﯽ ﭘﻠﮑﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺷﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ از ﻣﻦ‬
‫ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری دارم )ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻓﯿﺼﻠﮫ دھﯿﻢ‪ ،‬زﯾﺮا ﻣﻦ ﮔﻔﺘﮫ ام‬
‫ﮐﮫ آن ﺟﻦ ﻧﺎدﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ(‪ .‬در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﺮده ام‪ ،‬ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎھﺪ ﺑﯿﺎورم‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را‬
‫ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻢ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ھﺮﮔﺰ درﺻﺪد اﻧﮑﺎر اﯾﻨﮑﮫ ﺟﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺷﺎﻧﮫ ﺗﺎن ﻣﯽ ﭘﻠﮑﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﻤﯽ آﻣﺪﯾﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‪ ،‬اﮔﺮ‬
‫ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد‪ ،‬درﺻﺪد اﻧﮑﺎر آن ﺑﺮﻧﻤﯽ آﻣﺪﯾﺪ‪ .‬و ﺗﮑﻠﯿﻒ اراﺋﮫ ی ﺷﻮاھﺪ ﺑﺮ اﺗﮭﺎم زﻧﻨﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ھﻤﯿﺸﮫ ادﻋﺎی اﯾﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮپ را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﯽ اﻧﺪازد‪ ،‬و ادﻋﺎی‬
‫اﯾﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﮫ اراﺋﮫ ی ﺷﻮاھﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ اﻇﮭﺎری ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ او‬
‫ﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮑﺎر ﺑﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی ھﻤﺎﻧﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و ﻧﮫ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ زﺣﻤﺖ اﺛﺒﺎت ﺧﻼف ادﻋﺎی او؛ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ‪ ،‬ﺧﻮد‬
‫ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺗﺠﺎھﻞ ﺷﺪه اﯾﺪ‪) .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن داﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺪام ﻣﯽ‬
‫ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﺎن را در آن اﻧﺪازﻧﺪ‪ :‬آﻧﮭﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﻃﺌﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬و آﻧﮕﺎه ادﻋﺎﯾﺸﺎن را‬
‫ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻣﯽ اﻧﮕﺎرﻧﺪ‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻼف اش را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ (.‬ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﺮﻓﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن‬
‫ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ آن ادﻋﺎ ﺑﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ اﺳﺖ‪ ،‬و از ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﻮاھﺪی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آن اراﺋﮫ دھﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻮاھﺪ اراﺋﮫ ﺷﺪ‪،‬‬
‫آﻧﮕﺎه ﺗﻮپ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ اﻓﺘﺎده؛ اﮔﺮ ﺷﻮاھﺪ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ را ﮐﮫ ﭼﺮا آﻧﮭﺎ را ﻣﻮﺟﮫ‬
‫ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ‪ ،‬ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ‪.‬‬
‫ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه‪ ،‬اﯾﻦ اﺻﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺑﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻼف اش ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﻇﮭﺎر اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ‪ ،‬اراﺋﮫ ی ادﻋﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ‪ :‬ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮی‪ ،‬ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻘﺪر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﯾﮏ ﺧﺼﯿﺼﮫ ی ﺳﻠﺒﯽ اﺳﺖ‪ :‬ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻘﺪان ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﮫ‬
‫اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ او ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﮫ ﻣﺤﮑﻤﮫ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﮫ‬
‫ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ در وﺣﻠﮫ ی اول ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او اﺗﮭﺎم زده اﻧﺪ ﻣﮑﻠﻒ اﻧﺪ ﺷﻮاھﺪی ﻟﮫ ادﻋﺎﯾﺸﺎن اراﺋﮫ‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫دھﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ھﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاﺋﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﻣﯽ دارد ﮐﮫ اﺗﮭﺎم ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺷﮏ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ اﺛﺒﺎت‬
‫ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺘﮭﻢ ﺗﺒﺮﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ‬
‫آﯾﺎ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺳﺖ؟ ﻧﮫ‪ .‬اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ‪ ،‬ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ‬
‫ی ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺗﺠﺎھﻞ ﺷﺪه اﯾﻢ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ اﺻﻞ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﺪ ﮔﻨﺎھﮑﺎر را رھﺎ ﮐﺮدن ﺑﮫ‬
‫از ﯾﮏ ﺑﯽ ﮔﻨﺎه را ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدن اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﯽ رﺑﻄﯽ )‪(Non Sequitur‬‬
‫ﺗﺮﺟﻤﮫ ی ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ ﻋﺒﺎرت ﻻﺗﯿﻦ "‪ "non seqiutur‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ "از آن ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد" اﺳﺖ‪ .‬ﯾﮏ‬
‫ﺑﺮھﺎن ﺑﯽ رﺑﻂ ﺑﺮھﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی آن اﺻﻼ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎت رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ‬
‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ در ﻣﻮرد ھﻤﮫ ی ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﭘﺲ در ﺣﻘﯿﻘﺖ‪ ،‬ﺑﯽ رﺑﻄﯽ ﻗﺴﻤﯽ ﻣﻘﻮﻟﮫ ی ﻣﺘﻔﺮﻗﮫ ﺑﺮای ﺑﺮھﺎن ھﺎی ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ آﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ در‬
‫اﻟﮕﻮھﺎی ﺧﺎص ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ‪ .‬در ﺧﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﺑﯽ رﺑﻄﯽ‪ ،‬ﺷﮑﺎف آﺷﮑﺎری ﻣﯿﺎن‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻧﺘﯿﺠﮫ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﮔﺰارش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ دﯾﺪﯾﻢ – "ﭼﻮن ﻋﺎﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺪام‬
‫ﻃﺮف ﺑﺮود‪ ،‬او را زﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ‪ ".‬اﯾﻦ ﺟﻮر ﺧﻠﻞ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﺳﺘﻤﺎﯾﮫ ی ﻟﻄﯿﻔﮫ ﭘﺮدازی اﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ‬
‫ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﺻﻮر ﻇﺮﯾﻒ ﺗﺮی ھﻢ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭼﻨﯿﻦ آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﺟﺎزه‬
‫دھﯿﺪ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ اﻟﮕﻮی راﯾﺞ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ‪.‬‬
‫"‪ ...... X‬اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ آن وﺿﻊ ﺷﻮد‪ ".‬ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺮ ﮐﺮد‪ .‬اﮔﺮ‬
‫ﮔﻮﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ‪ x ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او اﺧﻼﻗﺎ ﺧﻄﺎﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه وﮐﯿﻞ‬
‫ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ x ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ‬
‫ﮔﻮﯾﻨﺪه ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﺷﺪ‪ x ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻀﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ھﺮ ﻣﻮرد‪،‬‬
‫ﺑﺮھﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽ رﺑﻂ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﮫ اﺳﺖ‪ ،‬و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد‬
‫ﻣﺴﺄﻟﮫ اﯾﺴﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ‪ .‬ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﻣﻨﻄﻘﯽ‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮﺿﯽ ﺿﻤﻨﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن‬
‫آورﯾﻢ ﮐﮫ "دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ ‪ ......‬اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﺪ‪ ".‬اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻓﺮﺿﯽ درﺑﺎره ی‬
‫ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ دوﻟﺖ‪ ،‬و ﻣﺴﺘﻠﺰم دﻓﺎﻋﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ی ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﺮادات‬
‫ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﮫ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﮫ‬
‫آﯾﺎ از ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن‪ .‬ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد اﻇﮭﺎرات اﯾﺠﺎﺑﯽ از ﻗﺴﻢ "‪X‬‬
‫‪ ......‬اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺒﺎری ﺷﻮد‪ ".‬ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺎﺷﺪ‪ x ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﻣﺴﺎﻋﺪت ﯾﺎ دﻟﺴﻮزی ﺑﮫ ﺣﺎل ﻓﻘﺮا ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ x ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻔﻆ‬
‫زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﮫ ی ﻣﻔﺮوض درﺑﺎره ی ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ ﻓﺮض ﺷﺪه‪ ،‬ﮐﮫ ﺑﺪون‬
‫دﻓﺎع از آن‪ ،‬ﺑﺮھﺎن ﺑﯽ رﺑﻂ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﯾﮏ ﻧﻮع راﯾﺞ دﯾﮕﺮ از ﺑﯽ رﺑﻄﯽ‪ ،‬ﺑﺮھﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻮن ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه‪ ،‬آن ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬آﺷﮑﺎر ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ دﯾﺪن ﯾﮏ ﺗﻮﻃﺌﮫ ورای ھﺮ رﺧﺪاد اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ‬
‫ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری را ﮐﮫ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﻧﻈﺮاش ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺮﺧﯽ‬
‫دوﻟﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﮫ آب ﺑﮫ آﺳﯿﺎب دﺷﻤﻦ رﯾﺨﺘﮫ‪ ،‬ﻣﻮاﺟﺐ ﺑﮕﯿﺮ ﯾﺎ ﺟﺎﺳﻮس ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ‬
‫ﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ وﻗﺘﯽ دوﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ھﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺮدم ﻓﻮرا آن را ﻧﺸﺎﻧﮫ ی‬
‫واﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ دوﻟﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ‪.‬اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ‬
‫ھﺎی اﻋﻤﺎل ﻗﺼﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ—ﻣﻌﻠﻮل ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻧﺒﯽ اھﺪاف اﺻﻠﯽ اﻧﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه‬
‫ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺼﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺮﻓﺎ‬
‫‪ –‬اﯾﻨﮑﻪ "ﮐﺎر‪ ،‬ﮐﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎﺳﺖ"‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﯾﺒﻪ ای آﺷﻨﺎ از ﺳﮫﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﯿﯿﻦ رﺧﺪادھﺎی‬
‫ﺳﯿﺎﺳﯽ درآﻣﺪه‪ ،‬ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺳﻞ ﻓﺮاوان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﯿﻮه ی ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﮐﻪ "ﺗﺌﻮری‬
‫ﺗﻮﻃﺌﻪ" ھﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬م‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫ﻣﺤﺎﺟﮫ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ آن ﭘﺪﯾﺪه رخ داده‪ ،‬ﯾﺎ وﻗﻮع آن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮاھﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ‬
‫وﺟﻮد آن ﻗﺼﺪ اراﺋﮫ دھﯿﻢ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮫ وﯾﮋه ھﻨﮕﺎﻣﯽ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺎﻣﺪ‪ ،‬از ﺟﮭﺖ اﻟﮕﻮی آﻣﺎری ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای‬
‫ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﺠﺎد ﻗﺼﺪی آن‪ ،‬ورای ﻗﺪرت ھﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل‪ ،‬در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ درﺻﺪ‬
‫اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ "ﻧﺨﺒﮫ ﮔﺮا ﺷﺪن اﻋﺘﯿﺎد" ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ آﻣﺎری اﺳﺖ‪ ،‬و ﻣﺴﻠﻤﺎ‬
‫ﻣﺤﻞ اﻋﺘﻨﺎﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ آن را ﻧﺸﺎﻧﮫ ی از "ﭘﺮوژه ی ﻣﻌﺘﺎد ﺳﺎزی ﻧﺨﺒﮕﺎن"داﻧﺴﺘﻦ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﯿﻢ‬
‫ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ از روی ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﯽ رﺑﻂ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ‬
‫ﺷﻮاھﺪی ﺑﺮ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی اراﺋﮫ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻗﺴﻢ ﺳﻮم از ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ھﺎی ﺑﯽ رﺑﻂ‪ ،‬را ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی اﻧﺤﺮاف ھﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع‬
‫در وﺳﻂ ﺑﺮھﺎن ﻋﻮض ﺷﻮد‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺑﺎ اﺗﮭﺎم اﻗﺪام ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ‪ ،‬دادﺳﺘﺎن از ﺗﮭﺪﯾﺪ ھﺎی‬
‫ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ از ھﻤﮫ ﺳﻮ ﮐﺸﻮر را اﺣﺎﻃﮫ ﮐﺮده‪ ،‬از ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﮫ ھﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده‪ ،‬از ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ‪ ،‬از ﮐﺜﺮت‬
‫ﻧﻔﻮذی ھﺎ و ﺧﺎﺋﻨﺎن ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ‪ ،‬از ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﺑﺮھﮫ ی ﻓﻌﻠﯽ و ﮐﺬا و ﮐﺬا‪ ،‬داد ﺳﺨﻦ دھﺪ‪ .‬ﺣﺎل آﻧﮑﮫ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺘﮭﻢ واﻗﻌﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ‬
‫ﺷﮑﻞ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﻣﺘﮭﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻗﺪام ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﮭﺪﯾﺪ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ھﻤﮫ ﺳﻮ ﮐﺸﻮر را اﺣﺎﻃﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪(3‬و ‪ (n ... (4‬اﻇﮭﺎراﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﮫ ھﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده‪ ،‬ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ‪ ،‬ﮐﺜﺮت ﻣﺰدوران و ﺧﺎﺋﻨﺎن‪،‬‬
‫و دﯾﮕﺮ ﺷﻮاھﺪ‪.‬‬
‫)‪(n‬‬
‫)‪(1‬‬

‫…‬

‫)‪(4‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(2‬‬

‫راھﮑﺎر دادﺳﺘﺎن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ‪ .‬او ﺗﻮﺟﮫ را از )‪ (1‬ﺑﮫ )‪ (2‬ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬زﯾﺮا اﺛﺒﺎت )‪ (2‬ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎده ﺗﺮ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﺑﺮاﻓﺘﺎدن رژﯾﻢ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ؟ اﻣﺎ دادﺳﺘﺎن اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻮت ﺑﺮھﺎن ھﺎی ﺣﺎﻣﯽ )‪ ،(2‬درﺳﺘﯽ )‪ (1‬را ﺑﮫ ذھﻦ ﻣﺘﺒﺎدر‬
‫ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮔﺮﭼﮫ اﺗﮭﺎم ﻣﺘﮭﻢ ﻣﺴﺄﻟﮫ ی ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اﯾﺴﺖ‪ .‬ﭼﻨﺎن ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ‪ ،‬اﻏﻠﺐ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی اﻧﺤﺮاف‬
‫دﺳﺖ در ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻋﻮاﻃﻒ دارد‪ :‬اﻧﺤﺮاف ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﮭﺘﺮ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﺑﯽ رﺑﻂ‪ ،‬ﻋﻮاﻃﻔﯽ ﻗﻮی‬
‫ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد‪ .‬ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط را اﺻﻄﻼﺣﺎ "ﭘﯿﺮاھﻦ ﻋﺜﻤﺎن"‪ ‬ھﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص از ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی اﻧﺤﺮاف را ﺳﭙﺮﺑﻼ ‪) ‬ﯾﺎ ﭘﮭﻠﻮان ﭘﻨﺒﮫ( ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ در ﺑﺤﺚ‬
‫ھﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺮﯾﻒ اش را ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﮫ و ﯾﺎ اﻓﺮاﻃﯽ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن‬
‫ﺑﯿﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه‪ ،‬و ﻧﮫ ﺑﯿﺎن اﺻﻠﯽ را‪ ،‬رد ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ داﻧﺶ ﺟﻮﯾﯽ در ﮐﻼس ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ از ﻣﻦ‬
‫ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﮐﻼﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎص دھﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ دھﻢ‪" :‬ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ھﻤﮫ ی وﻗﺖ‬
‫ﮐﻼس را ﺻﺮف ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ھﺎی ﺑﯽ ھﺪف ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﭼﻮن در آن ﺻﻮرت ھﯿﭻ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی ﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد"‪،‬‬
‫ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﺳﭙﺮﺑﻼ ﺷﺪه ام‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی‬
‫*در ﻣﺘﻦ ‪=) Red Herring‬ﺷﺎه ﻣﺎھﯽ ﻗﺮﻣﺰ(‪ .‬ﻣﻮﻟﻒ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ وﺟﮫ ﺗﺴﻤﯿﮫ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺎه ﻣﺎھﯽ ﺑﮕﻨﺪد ﺑﮫ رﻧﮓ‬
‫ﻗﺮﻣﺰ درﻣﯽ آﯾﺪ و ﭼﻨﺎن ﺑﻮی زﻧﻨﺪه ای ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺳﮓ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗﺎراﻧﺪ‪.‬م‬
‫‪Straw man ‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫وﻗﺖ ﮐﻼس را ﺑﮫ ﺑﺤﺚ آزاد اﺧﺘﺼﺎص دھﯿﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪) .‬اﮔﺮ دﯾﺎﮔﺮام اﯾﻦ ﻣﺜﺎل را رﺳﻢ‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﮕﻮی ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی اﻧﺤﺮاف اﺳﺖ‪ (.‬ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﺳﭙﺮﺑﻼ اﻏﻠﺐ ھﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ‬
‫ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه‪ ،‬و ﻋﻮاﻃﻒ دﺧﯿﻞ در آﻧﮭﺎ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ وﯾﮋه در ﺳﯿﺎﺳﺖ‪ ،‬و در ﻣﺠﺎدﻻت ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن‬
‫و ﻋﺸﺎق ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﺑﮕﺮدﯾﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﺎزده ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی راﯾﺞ را‪ ،‬ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ﻓﺮﻋﯽ آﻧﮭﺎ را ﮐﮫ ﻧﺎم ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ‪،‬‬
‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ‪ :‬اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت در ﮐﺎدر ذﯾﻞ ﻓﮭﺮﺳﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎن ﮐﮫ در اﺑﺘﺪا اﺷﺎره ﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ‬
‫ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺎھﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ را درﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﺗﻨﮭﺎ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺮھﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ در ﻣﺜﺎل ھﺎی زﯾﺮ‪ ،‬و‬
‫زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮھﺎن ھﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ھﻤﮫ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﺪ‪.‬‬

‫آزﻣﻮن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ‬
‫ھﺮﯾﮏ از ﺑﺮھﺎن ھﺎی زﯾﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ آن ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﯾﺎ‬
‫ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ .1‬دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ را از ﺗﮭﺮان رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﮐﻨﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻣﺮای ارﺗﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ اﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﯿﺶ از ﺷﺴﺖ درﺻﺪ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ارﺗﺶ ﺗﺮک ﯾﺎ ﮐﺮد ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﭘﺮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻤﺪﻧﯽ ﺷﻨﯿﻊ و ﻣﻨﺰﺟﺮ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﺪاق آزادی ﺑﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮب‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ .4‬از ﻧﮑﺎت ﺳﯿﺎه ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ی دوﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ درﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب او‪ ،‬ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻓﺎﺣﺸﯽ‬
‫ﺳﻘﻮط ﮐﺮد‪ .‬ﻟﺬا او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻠﯿﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﭙﺬﯾﺮد‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺮھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮب از آب درﻣﯽ آﯾﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ‪ ،‬ﺷﻌﺮھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ھﻢ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای ﭘﺎی‬
‫آب‪ ،‬ﺑﻮده اﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﺷﻌﺎر ﮐﻮﺗﺎه داﻧﺴﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﺷﻌﺮھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﮫ‬
‫ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪...‬‬
‫‪ .6‬ﭼﺮا در ﻣﻮرد وﺟﻮد اﺑﺮﻗﺪﻗﺪ ﺷﮏ دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟‬
‫‪ .7‬آﻗﺎی ﻣﻘﺪم‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﻣﻦ‪ ،‬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺒﺮﮔﺮا‪ ،‬ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﻨﺶ ھﺎی ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬و ھﻤﮫ ی ﮐﻨﺶ‬
‫ھﺎﯾﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ای ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ‬
‫ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ اﻧﮕﯿﺰه ای ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از اﻧﮕﯿﺰه ای دﯾﮕﺮ را ﺳﺮﻟﻮﺣﮫ ی ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ‪ .‬اﻣﺎ‬
‫اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﮕﯿﺰه ای ﮐﮫ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در واﻗﻊ ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﻮده‪ ،‬زﯾﺮا‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻋﻤﻞ ﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .9‬داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ‪ ،‬ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درآﻣﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ دارﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎﯾﺪ راه ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪" .10‬ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮم ﭼﺮا ﺷﻤﺎ از ﺗﻮزﯾﻊ واﺣﺪ ھﺎی درﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬آﯾﺎ‬
‫ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺻﻼ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟"‬
‫‪ .11‬ﭘﺮﺳﺸﯽ از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ‪ :‬آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﯿﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎص‬
‫ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﺪه از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ؟‬
‫‪ .12‬ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دوﺳﺘﻢ دارد‪ .‬ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﺎور ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻧﮫ‪ .‬اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻨﻢ‪ .‬آﺧﺮ‬
‫ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ او در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻤﯽ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ دوﺳﺘﺶ دارد دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت‬
‫ﺗﻮﺟﮫ‪ :‬ھﺮﯾﮏ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻓﺎرق را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ؛ ﺟﻨﺲ در ھﺮ ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ‪ :‬اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎور ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ای دارد‪ ،‬ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ درﺳﺘﯽ آن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ‪ :‬اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮫ ﻋﺪه ی زﯾﺎدی ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﮔﺰاره ای ﺑﺎور دارﻧﺪ‪ ،‬ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ درﺳﺘﯽ آن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻋﻮاﻃﻒ‪ :‬ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﻧﺪن ﮔﺰاره ای ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ی ﻋﻮاﻃﻒ‪.‬‬

‫ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ زور ‪ :‬ﭘﺬﯾﺮاﻧﺪن ﮔﺰاره ای ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ‪ :‬ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮔﻮاھﯽ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪ درﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺰاره‪ ،‬ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ‬
‫ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی ارﺿﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ‪ ،‬ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺎن ﮔﻮاھﯽ ھﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺨﺺ ﺳﺘﯿﺰی‪ :‬اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺧﺼﯿﺼﮫ ی ﻣﻨﻔﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﻇﮭﺎرات او ﻧﺎدرﺳﺖ‪ ،‬ﯾﺎ‬
‫ﺑﺮھﺎن اش ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدن ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ‪ :‬ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﻔﯽ اﻇﮭﺎر ﯾﺎ ﺑﺮھﺎن ﺷﺨﺼﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻨﮑﮫ او اﻧﮕﯿﺰه ی‬
‫ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﮫ ای ﺑﺮای ﻗﺒﻮل آن دارد‪.‬‬
‫ﻣﺼﺎده ی ﺑﮫ ﻣﻄﻠﻮب )ﺑﺮھﺎن دوری(‪ :‬ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﮔﺰاره ﺑﺎ ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﮔﺰاره از‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺎت اش اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﮐﺐ‪ :‬ﺗﻼش ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻻﻧﺪن ﮔﺰاره ای ﺑﮫ ﮐﺴﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﮫ آن ﮔﺰاره را ﻣﻔﺮوض ﻣﯽ‬
‫ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫ﺗﻌﺎﻗﺐ‪ :‬اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ رﺧﺪادی ﭘﯿﺶ از دﯾﮕﺮی واﻗﻊ ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻃﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اوﻟﯽ ﻋﻠﺖ‬
‫دوﻣﯽ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺷﻖ ﮐﺎذب‪ :‬ﺣﺬف ﺑﯽ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط‪.‬‬
‫ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺟﮭﻞ‪ :‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻘﺪان ﺷﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﯾﮏ ﮔﺰاره‪ ،‬ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ درﺳﺘﯽ ﮔﺰاره ی ﻧﻘﯿﺾ آن‪.‬‬
‫ﺑﯽ رﺑﻄﯽ‪ :‬ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﮔﺰاره ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮاھﺪی ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط‪.‬‬
‫ﺳﭙﺮﺑﻼ‪ :‬ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﻔﯽ ﯾﮏ ﮔﺰاره‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﯿﮫ ﮔﺰاره ای دﯾﮕﺮ‪.‬‬

‫ﺧﻼﺻﮫ‬
‫ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ‪ ،‬ﺧﻄﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ؛ ﺑﺮھﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ اش را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬
‫ﻓﺼﻞ ﻣﻘﻮﻟﮫ ای از ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت را ﭘﻮﺷﺶ داد – ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ – اﯾﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت در‬
‫اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺳﺨﻦ روزﻣﺮه ﺑﮫ ﮐﺮات رخ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﻔﮫ ھﺎی ﻏﯿﺮﻋﯿﻨﯽ‪ ،‬ﯾﺎ ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﮫ‬
‫اﻧﺪ‪ :‬ﻣﯿﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم‪ ،‬ﻋﻮاﻃﻒ و زور‪.‬‬
‫دو ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی دﯾﮕﺮ—ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و ﺷﺨﺺ ﺳﺘﯿﺰی—ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی‬
‫ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮاھﺪ ﮔﻮاھﺎن اﻧﺪ‪.‬‬
‫زﯾﺮﻣﻘﻮﻟﮫ ی ﺳﻮم‪ ،‬ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ﻇﺮﯾﻒ ﺗ ِﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ‪ ،‬ﺧﻄﺎھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻧﺘﯿﺠﮫ‪ ،‬و ﺑﯽ رﺑﻄﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ :‬ﻣﺼﺎدره ی ﺑﮫ ﻣﻄﻠﻮب‪ ،‬ﺗﻌﺎﻗﺐ‪ ،‬ﺷﻖ ﮐﺎذب‪ ،‬ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺗﺠﺎھﻞ‪ ،‬و ﺑﯽ رﺑﻄﯽ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫_________‬

‫ﺗﻤﺮﯾﻦ‬
‫_________‬
‫اﻟﻒ‪ .‬ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ )ﯾﺎ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت( ھﺮ ﯾﮏ از ﺑﺮھﺎن ھﺎی زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﺑﯿﺘﻞ ھﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه راک دھﮫ ی ‪ 1960‬ﺑﻮدﻧﺪ—آﻟﺒﻮم ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﻓﺮوش‬
‫داﺷﺖ‪.‬‬
‫‪" .2‬ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺤﺸﺮی ﺑﻮد‪".‬‬
‫"ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟"‬
‫"ﺧﻮب‪ ،‬ﻣﻦ ازش ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ‪".‬‬
‫‪ .3‬ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﺨﺪاﯾﯽ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺟﺎﺧﻮردم‪ .‬آﯾﺎ ﭘﺪرت ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی داری؟‬
‫‪ .4‬ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ھﺴﺘﯽ ﮐﮫ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ی‬
‫ﻣﺮدم ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد را دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪" .5‬ﺳﺎرا‪ ،‬اﻣﺸﺐ را ﭘﯿﺶ ام ﺑﻤﺎن‪".‬‬
‫"ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﻢ؟"‬
‫"ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﯽ؟"‬
‫‪ .6‬ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮔﺮ‪" :‬آﻗﺎی وزﯾﺮ دﻓﺎع‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺷﮏ ھﺎی دورﺑﺮد ﺷﮭﺎب‪ 3-‬را ﭘﯽ رﯾﺰی‬
‫ﮐﺮدﯾﺪ‪ .‬آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرآﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ‬
‫دھﯿﺪ؟"‬
‫وزﯾﺮ‪" :‬ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ‪ .‬اﯾﺮان ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی دﻓﺎﻋﯽ ﻗﻮی ﻧﯿﺎز دارد‪ .‬ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﮫ ی‬
‫ﮐﺸﻮر ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﺻﻠﺢ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺎن‬
‫ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ از ارزش ھﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎن‪ ،‬ﺑﮫ ﺻﻠﺢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ‪ .‬ﻣﺎ در دﻧﯿﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬و‬
‫اﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﮫ ﻣﺎ را "ﺗﺮورﯾﺴﺖ" ﺧﻄﺎب ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﮫ وﻇﯿﻔﮫ ام در ﻗﺒﺎل ﻣﻠﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم‪".‬‬
‫‪ .7‬ﮐﺴﯽ ﮐﮫ رواﻧﮑﺎوی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﻓﺮوﯾﺪ را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎ‬
‫دراﺛﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﮫ از ﻋﻘﺪه ی اودﯾﭗ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬و ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺮد را ﺑﮫ ﺑﯿﺮاھﮫ ﻣﯽ‬
‫ﮐﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ اﻣﺮوز در ﮐﻼس ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪم ﮐﮫ او ﺑﺮای‬
‫ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﺮاد ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز‪ ،‬از ارﺳﻄﻮ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﯽ ﮐﺮد‪.‬‬
‫‪ .9‬ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪار‪" :‬ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﺎن ﮐﻔﺶ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ‪ .‬آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ آﻧﮭﺎ را‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻨﺪی اش ﮐﻨﻢ؟"‬
‫‪ .10‬داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻢ‪" :‬ﭼﺮا ﺑﮫ ﻣﻦ ‪ 12‬داده اﯾﺪ؟ ھﻤﮫ ی ﻣﻌﻠﻢ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﻤﺮه ی ﺑﺎﻻی ‪ 15‬داده اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه دادن ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ‪".‬‬
‫ب‪ .‬ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از ﮔﺰاره ھﺎی زﯾﺮ‪ ،‬ﺑﺮھﺎﻧﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺮوﺷﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﻌﯽ‬
‫ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﺗﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮراﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻇﺮﯾﻒ و ﻣﻮﺟﮫ ﻧﻤﺎ ﺳﺎزﯾﺪ‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬

‫ﻣﺮﺟﺎن دروغ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺟﻦ دﯾﺪه اﺳﺖ ]ﺷﻖ ﮐﺎذب[‬
‫دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺻﺎدرات ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻣﺮدم‪ ،‬ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺪودﮐﺮدن آن وﺿﻊ ﮐﻨﺪ ]ﺗﻮﺳﻞ‬
‫ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ[‬
‫ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺳﯽ ﻓﺮاوان‪ ،‬ﺳﺮﻃﺎن را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ]ﺗﻌﺎﻗﺐ[‪.‬‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﮫ را ﻗﻨﺪاق ﮐﺮد ]ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ[‪.‬‬
‫ﻣﻮﺑﯽ دﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎھﮑﺎر ادﺑﯽ اﺳﺖ ]ﺑﯽ رﺑﻄﯽ[‪.‬‬
‫ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زﯾﻨﺖ زن ﺣﻔﻆ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ ]ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ زور[‪.‬‬
‫ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ]ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﺟﮭﻞ[‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪ .8‬ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﻣﻨﻄﻖ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ]ﻣﺼﺎدره ی ﺑﮫ ﻣﻄﻠﻮب[‪.‬‬
‫‪ .9‬ﻣﻦ اﯾﻦ درس را ﭘﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ]ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮاﯾﯽ[‪.‬‬
‫‪ .10‬ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری‪ ،‬ﻃﺒﻘﮫ ی ﮐﺎرﮔﺮ را اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ]ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻋﻮاﻃﻒ[‪.‬‬
‫پ‪ .‬ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮھﺎن ھﺎی زﯾﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬

‫‪.8‬‬

‫‪.9‬‬

‫"در ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ ی ﻣﻮرخ ‪ 21‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ‪ ،‬ج‪.‬ﺑﻮدوﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ´آﮔﮭﯽ ھﺎی دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺦ ﻣﺮدم را ﻧﻤﯽ‬
‫زﻧﻨﺪ´اﻣﺎ اﻏﻠﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﺧﺎﻧﯿﺎت را ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ای در اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آن‬
‫ﻣﯽ داﻧﻨﺪ‪.‬‬
‫" ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ‪ %57‬ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ روی آوردن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ‪،‬‬
‫‪ %47‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺳﯿﮕﺎر ﺗﺮک آن را ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" ]ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﺮدﺑﯿﺮ‪ ،‬وال اﺳﺘﺮﯾﺖ‬
‫ژورﻧﺎل‪ 5 ،‬دﺳﺎﻣﺒﺮ‪[1986 ،‬‬
‫"ﺳﻨﺎﺗﻮر رودﻣﻦ ﯾﮏ "ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﭘﯿﺘﺰا" ﺑﺮای ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﻣﺠﺎدﻟﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد‪ :‬ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻮدﺟﮫ ‪5‬‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ اداﻣﮫ داﺷﺖ‪ ،‬ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ‪ 20‬دﻗﯿﻘﮫ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﯿﺘﺰاﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻨﺎﺗﻮر آﺳﭙﯿﻦ ﺳﻔﺎرش داده‬
‫ﺑﻮد رﺳﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﯿﺼﻠﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪] ".‬وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل‪ 13 ،‬دﺳﺎﻣﺒﺮ‪[1985 ،‬‬
‫"ﯾﮭﻮدﯾﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻠﻖ ﺷﻮروی ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮب‪ ،‬ھﻮﺷﻤﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش در اﺗﺤﺎد‬
‫ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬در ﺷﻮروی ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮭﻮدﯾﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد‪] ".‬ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ‬
‫ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ‪ ،‬ﻧﻘﻞ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در وﯾﻦ‪[1985 ،‬‬
‫"ھﻤﭽﻨﯿﻦ‪ ،‬ﺷﮭﺮ‪ ،‬اﯾﺎﻟﺖ و دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﺴﺄﻟﮫ ی ﭘﺮﮐﺮدن اوﻗﺎت ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﮫ‬
‫ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪ .‬اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻨﺰل‬
‫اﺳﺖ‪] ".‬ﺗﻮﻧﯽ ﺷﻮارﺗﺰ‪" ،‬ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮدﮐﺎن در روز—ﯾﮏ ﻧﯿﺎزﻣﻠﯽ "‪ ،‬ﺿﻤﯿﻤﮫ ی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ‪،‬‬
‫‪ 3‬ژاﻧﻮﯾﮫ‪[1986 ،‬‬
‫"ادوارد ﻣﺎر ﻃﺮﻓﺪار آن اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ´ﺷﺄن و ﮐﺮاﻣﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه’ را ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن ﮔﺮوﮔﺎن‬
‫ھﺎﯾﻤﺎن درﺗﮭﺮان ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ‪ ،‬او ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮی در آن ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫ ﻧﺪارد‪] ".‬ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﺮدﺑﯿﺮ‪،‬‬
‫ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ‪ 4 ،‬دﺳﺎﻣﺒﺮ‪[1979 ،‬‬
‫"رأی ´آری´ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺗﺒﻌﯿﺖ از اراده ی ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ‪] " .‬آﯾﺖ اﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ‪ ،‬ﻧﻘﻞ از "ای‬
‫ﺑﯽ ﺳﯽ ﻧﯿﻮز"‪ 2 ،‬دﺳﺎﻣﺒﺮ‪[1979 ،‬‬
‫"ﺳﻮال‪ .‬ﺳﻨﺎﺗﻮر ﻣﮏ ﮔﯽ‪ ،‬ﭼﺮا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺘﯽ اراﺋﮫ ی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ‬
‫ھﺴﺘﯿﺪ؟‬
‫س و اﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺴﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد‪ .‬ﺟﻮرج واﺷﻨﮕﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را‬
‫"ﺟﻮاب‪ .‬ﭼﻮن ﺑﺎ ا ّ‬
‫زﻧﺠﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻠﺖ را ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد‪ .‬اﻧﺤﺼﺎر ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﮫ ھﺎی‬
‫ﭘﺴﺘﯽ در ھﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ای در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ‪] ".‬ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﮔﯿﻞ ﻣﮏ ﮔﯽ‪ ،‬ﯾﻮ‪.‬اس‪ .‬ﻧﯿﻮز‬
‫اﻧﺪ ورﻟﺪ رﯾﭙﻮرت‪ 13 ،‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪[1976‬‬
‫" ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ‪ ...‬ﺷﻤﺎ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ را درﺳﺖ درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮏ ﮐﻮدک‬
‫ﺑﯽ ﮔﻨﺎه زاده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺸﯽ اﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬
‫در آن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن – اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯽ دﻓﺎع‪ ،‬ﻧﺎدﯾﺪه و ﻧﺎﺷﻨﯿﺪه در رﺣﻢ ﻣﺎدر‪ ،‬اﻣﺎ در ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﻣﺎ – ﺑﮫ درون‬
‫ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺮﺣﮫ ﺷﺮﺣﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪،‬ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻠّﺎل ﻧﻤﮑﯽ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮد‪] ".‬ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﺮدﺑﯿﺮ‪ ،‬ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ‪ 8 ،‬اﮐﺘﺒﺮ‪[1980 ،‬‬
‫"وﯾﺘﻨﯽ اﺳﺘﺎﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‪ ،‬ﯾﮏ اﻋﻼن ´ﺑﺮای ﻓﺮوش´ ﺑﺮ در ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﮫ اش در آﭘﻠﻨﺪ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ آوﯾﺨﺖ‪ .‬اﻣﺎ‬
‫ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﮫ ﻋﻤﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 2:22‬دﻗﯿﻘﮫ ی ﯾﮏ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﮫ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد‪.‬‬
‫"ﺳﮫ روز ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻄﻠﻮب اش‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ‪ 238000‬دﻻر ﻓﺮوش رﻓﺖ‪ .‬و آﻗﺎی اﺳﺘﺎﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﺮوش‬
‫ﺳﺮﯾﻊ را ﻣﺪﯾﻮن اﺧﺘﺮﮔﻮﯾﺶ‪ ،‬ﺟﺎن ﺑﺮﻧﺎرد‪ ،‬داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ‪ 12‬ﺳﺎل ﻣﺸﺎور اش ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫"ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ی آﻗﺎی اﺳﺘﺎﯾﻦ‪ :‬ﺟﺎن ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﯾﮏ اﻋﻼن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ‬
‫وﺿﻌﯿﺖ ھﻼل ﻣﺎه دارد‪ ،‬و ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺎه ھﺎ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ ای ﺑﮫ ﻓﺮوش رود‪] ".‬ﮐﺎﺗﻠﯿﻦ ای‪ .‬ھﯿﻮز‪،‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫"آﯾﺎ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪن ﯾﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﮫ ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ اﺧﺘﺮﮔﻮﯾﺘﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ"‪ ،‬وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل‪12 ،‬‬
‫اﮐﺘﺒﺮ‪1986 ،‬‬
‫‪" .10‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ داﻧﺸﻤﻨﺪان ھﻨﻮز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ دو زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﭘﯿﺎﭘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ‬
‫ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭘﮋوھﺸﮕﺮی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﻮرج اﺳﺘﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ را ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬اﺳﺘﻮن ﮐﮫ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ‬
‫ﺑﺮای ﺳﯽ آی ای ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﮫ ﺑﺴﺎ دو زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺨﺖ اﺧﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻘﻮط ﻣﺎھﻮاره ی‬
‫روﺳﯽ ﮐﺎﺳﻤﻮس ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻧﺎدا رخ داد‪ .‬او ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ی اﺳﺘﺎر ﮔﻔﺖ‪´ :‬ﻣﻦ‬
‫اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎھﻮاره ﮐﻞ آب و ھﻮای ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺨﺶ ھﺎی دﯾﮕﺮی از‬
‫آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺎھﻮاره ﮐﮫ در ژاﻧﻮﯾﮫ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد‪ ،‬درﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ‬
‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ آب و ھﻮای ﮐﻞ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ را ﮐﮫ ﺗﻮﻓﺎن ھﺎی ﺑﺮﻓﯽ در آﻧﺠﺎ رخ داد ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ‪ ...‬ﻗﺒﻮل دارم ﮐﮫ‬
‫ﺷﻮاھﺪ ﻣﺘﻘﻨﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻧﺪارم‪ ،‬اﻣﺎ ﺷﺎھﺪی ھﻢ ﻋﻠﯿﮫ آن ﻧﯿﺴﺖ‪] "´. ...‬اﺳﮑﭙﺘﯿﮑﺎل اﯾﻨﮑﻮﯾﺎﯾﺮﯾﺰ‪ ،‬ﭘﺎﯾﯿﺰ‬
‫‪[ 1978‬‬
‫‪ ..." .11‬روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ‪ ،‬و ﻧﯿﺰ ھﻨﮕﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری‪ ،‬ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ‬
‫ﻗﻀﺎت را ﻣﻨﺴﻮب ﮐﻨﺪ‪ .‬در ھﺮ دو ﻣﻮرد‪ ،‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻀﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده‬
‫اﻧﺪ‪] ".‬دادﺳﺘﺎن ژﻧﺮال ادوﯾﻦ ﻣﯿﺲ‪ ،‬ﻧﻘﻞ از ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ‪ 12 ،‬آﮔﻮﺳﺖ‪[1986 ،‬‬
‫‪" .12‬اﻣﺎ ﺗﺎ آن ھﻨﮕﺎم ﮐﮫ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﮫ اﻧﮕﺎره ھﺎی ﺑﺮوژواﯾﯽ ﺧﻮد از آزادی‪ ،‬ﻓﺮھﻨﮓ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن و اﻟﺦ ھﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺎ‬
‫درﺑﺎب ﻗﺼﺪﻣﺎن ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮوژواﯾﯽ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ .‬ﮐﻞ اﯾﺪه ھﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺮآﯾﻨﺪ‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮوژواﯾﯽ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮوژواﯾﯽ ﺗﺎن‪] ". ...‬ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ و ﻓﺮدرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ‪ ،‬ﻣﺎﻧﯿﻔﯿﺴﺖ‬
‫ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ[‬
‫‪" .13‬اﻣﮑﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﮐﮫ در دوره ی ﻓﻄﺮت ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ]ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی ‪ 1965‬ﺗﺎ ‪ [1975‬ﺑﺮای اﺗﺒﺎع اروﭘﺎی‬
‫ﺷﺮﻗﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻨﺒﺶ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ]در ﻟﮭﺴﺘﺎن[ ﺑﻮد‪ .‬ﯾﮏ ﮔﺮوه از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎن‬
‫ﮐﮫ ‪ 10000‬ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ھﻤﮫ ی رده ھﺎی ﺟﻨﺒﺶ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ ،‬درﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺪود‬
‫‪ 70‬درﺻﺪ آﻧﺎن دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﻣﺎه را در ﻏﺮب‪ ،‬ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺳﻮﺋﺪ ﯾﺎ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ‪] ".‬ﻟﻮﺳﯽ‬
‫ﮐﻤﯿﺴﺎر‪" ،‬ﭼﺮا ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﺳﻔﺮ اﻧﺪ؟"‪ ،‬ﺿﻤﯿﻤﮫ ی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ‪ 2 ،‬دﺳﺎﻣﺒﺮ‪[1985 ،‬‬
‫‪]" .14‬اِد ﮐﻮچ‪ ،‬ﺷﮭﺮدار وﻗﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرک[ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ‪´:‬ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺧﻮب ﻓﺮوش ﻧﮑﺮده اﺳﺖ‪´.‬و‬
‫ﻣﺮا ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺎره ی دﺳﺖ ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮد‪] ".‬ﻧﯿﮑﻮﻻس ﻟِﻤﺎن‪" ،‬ﮐﻮچ ﺑﮫ ﻗﺪر ﺗﻮان ﮐﻮچ"‪ ،‬ﻧﯿﻮ رﭘﻮﺑﻠﯿﮏ‪20 ،‬‬
‫ژاﻧﻮﯾﮫ‪[1986 ،‬‬
‫‪ " .15‬دﮐﺘﺮ آﻟﻔﺮد ﮐﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ´ﻣﺎ اﺻﻼ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﮭﺪﮐﻮدک ھﺎ ﭼﮫ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ دارﻧﺪ‪...‬‬
‫"´و ﺣﺪود ‪ 90‬درﺻﺪ ﻣﮭﺪﮐﻮدک ھﺎ‪ ،‬ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﮫ ﺗﺤﺖ ﺿﺎﺑﻄﮫ در آﻣﺪه‬
‫اﻧﺪ‪ ،‬و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﮭﺪاری رﺳﻤﯽ ﻣﺎ ﻋﺎﻟﯽ‬
‫ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ دﭼﺎر ھﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬در‬
‫ﻣﻮرد ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺮواﻧﮫ ﻧﺪارﻧﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ ﻣﻦ ﺣﺪس ﻣﯽ زﻧﻢ‬
‫ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد‪] "´.‬ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ‪ 3 ،‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‪[1984 ،‬‬
‫‪ ... " .16‬وﻗﺘﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ زاﺋﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﺎرو ﺑﻨﮫ ﺷﺎن وارد ]ﻓﺮودﮔﺎه ھﯿﺜﺮو ﻟﻨﺪن[ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬و رو ﺑﮫ‬
‫ﺳﻮی ﻣﮑﮫ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺮدد ﻣﻮﻗﺘﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪ‪ .‬دو ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎروھﺎﯾﺸﺎن ﺗﮑﯿﮫ داده ﺑﻮدﻧﺪ‪ ...‬ﺑﺎ‬
‫ﻧﻔﺮت اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫"ﯾﮑﯽ ﺷﺎن ﮔﻔﺖ‪´ :‬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ھﺎی ﻟﻌﻨﺘﯽ‪ ،‬اوﻧﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮان ﻋﺒﺎدت ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺷﻮن رو اﻧﺠﺎم ﺑﺪن‪ ،‬ﭼﺮا‬
‫ﻧﻤﯽ روﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﻮ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺷﻮن ﮐﻨﻨﺪ؟´‬
‫"ھﻤﮑﺎرش ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧَﻤﮫ ﮐﻤﺘﺮ اﺣﻤﻖ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ‪´ :‬ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺷﻮن ﻧﻤﯿﺎد‪ ،‬ﻧﮫ؟ اوﻧﺎ ﯾﮫ‬
‫ﻣﺴﭽﺪ ﻻزم دارن‪ ،‬ﻧﮫ؟´‬
‫"اوﻟﯽ ﺑﺎ ﻃﻌﻨﮫ ﺟﻮاب داد‪´ :‬ﺑﻌﻠﮫ!‪ ،‬ھﻤﯿﻦ رو ﺗﻮی ھﯿﺜﺮو ﮐﻢ دارﯾﻢ‪ ،‬ﯾﮫ ﻣﺴﭽﺪ ﻟﻌﻨﺘﯽ‪´.‬‬
‫"دوﻣﯽ ﺻﺒﻮراﻧﮫ ﺟﻮاب داد‪´ :‬ﻣﻦ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﮔﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮫ ﻣﺴﭽﺪ ﺑﺴﺎزﯾﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﮔﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺷﻮن‬
‫ﻧﻤﯽ ﯾﺎد‪ .‬رﺳﻢ و رﺳﻮم ﺷﻮن ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﮫ‪...´.‬‬
‫" ´ﺧﻮب ﭘﺲ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮫ ﮐﻨﯿﺴﮫ و ﯾﮫ ﻣﻌﺒﺪ ھﻨﺪو ھﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ‪ .‬ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮫ ﺑﺖ ﻗﺮﻣﺰ ھﻢ ﻻزﻣﮫ ﮐﮫ ھﻨﺪﯾﺎ‬
‫دورش ﺑﺮﻗﺼﻦ؟‪"´...‬‬
‫]دﯾﻮﯾﺪ ﻟﻮدج‪ ،‬ﺟﮭﺎن ﮐﻮﭼﮏ[‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪ ..." .17‬ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻮد ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ]ﺗﻠﻔﻨﯽ[ ﮐﺎرآﻣﺪ‪ ،‬ﭘﯿﺸﺮو‬
‫و ﭘﺎﯾﺪاری را اراﺋﮫ دھﻨﺪ‪ .‬ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرآﻣﺪ از ﻋﮭﺪه ی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮﺳﻮدده ﯾﺎ‬
‫ورﺷﮑﺴﺘﮫ ﺧﺎرج اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎﮐﺎرآ و ﻏﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮو اراﺋﮫ دھﻨﺪ‪.‬‬
‫]ﺗﺌﻮدور ام‪ .‬وﯾﻞ‪ ،‬ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﮫ ی اِی‪ .‬ﺗﯽ‪ .‬اﻧﺪ ﺗﯽ ‪[1914‬‬
‫ت‪ .‬ﻣﺎ ﻣﻐﺎﻟﻄﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﯾﻢ‪ :‬آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ ذھﻨﯿﺖ ﮔﺮا ھﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬
‫آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﺘﻮی ﺧﻄﺎھﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻧﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻒ( آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی دوﺑﺪو ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ؟ ب( آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﯿﻮه ی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮی از ھﻤﯿﻦ‬
‫ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؟) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﮫ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪(.‬‬
‫ث‪ .‬دﯾﺎﮔﺮام ھﺮ ﯾﮏ از ﺑﺮھﺎن ھﺎی زﯾﺮ را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬و اﻋﺘﺒﺎر آن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬و اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ‬
‫ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ،‬آن ﻣﻐﺎﻟﻄﮫ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪.5‬‬

‫‪.6‬‬

‫‪.7‬‬

‫" ھﯿﺌﺖ دوﻟﺖ از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﺘﮭﻢ ﺷﺪه ﮐﮫ در اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﻓﺮاط ﮐﺮده ‪ ،‬و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ آن اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮد ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اش ﺑﮫ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬اﻣﯿﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ – ﭼﻨﺎن ﮐﮫ اﻧﺘﻘﺎدات ]از ھﺮ دو‬
‫ﺳﻮ[ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ‪ --‬روﯾﮫ ای را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل‬
‫ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ‪] .‬ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ ﮐﺎرﺗﺮ‪ ،‬ﻧﻘﻞ از ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ‪ 3 ،‬اﮐﺘﺒﺮ‪[1977 ،‬‬
‫"اﮔﺮ وﻇﯿﻔﮫ ی ﻧﻘﺎش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺴﺨﮫ ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺎﻗﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ‬
‫ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ داوری واﺣﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ‪ :‬اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ آن ﻧﺴﺨﮫ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ‪ ...‬ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻗﺪ‬
‫ﻣﻌﺘﺒﺮ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ‪ ...‬ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﮫ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻘﯿﻢ ﻧﺎﻗﺪ ﻣﯿﺎن آری ﯾﺎ ﻧﮫ‪ ،‬ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ‬
‫ﮐﮫ از ذھﻦ ﻣﯽ ﺗﺮاود‪ ".‬ﯾﺎﮐﻮب ﺑﺮوﻧﻮﻓﺴﮑﯽ‪ ،‬ﻋﻠﻢ و ارزش ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ[‬
‫"اﺳﺘﺪﻻل دون ﺑﯽ‪ .‬ﮐﯿﺘﺲ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﯾﻨﮑﮫ ھﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﻼح ﮔﺮم داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ]" ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻠﻊ ﺳﻠﺢ ﻣﺪﻧﯽ"‪،‬‬
‫ﻣﻨﺪرج در ﺷﻤﺎره ی ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﮫ[ﻣﺮا ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮑﺘﮫ ای ﮐﮫ در ﺑﺤﺚ او ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ‬
‫ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﮫ ی ﮔﺮم ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت ﺑﺰرگ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺮوش ﺳﻼح ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ھﺎی ﻓﺸﺎر‬
‫ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در اﯾﺎﻟﺖ و دوﻟﺖ ﻓﺪرال دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪ‪ ،.‬ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎرﺷﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻮد وﻟﯽ‬
‫ﻧﻌﻤﺘﺎن ﺧﻮد‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻼح‪ ،‬ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪] .‬ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﺮدﺑﯿﺮ‪ ،‬ﻣﺠﻠﮫ ی ھﺎرﭘﺮز‪ ،‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ‬
‫‪[1987‬‬
‫ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن در اﻧﺴﺎن ھﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن درﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ھﻤﮫ ی ﻣﻮادی ﮐﮫ ﺳﺮﻃﺎن زاﯾﯽ ﺷﺎن درﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ‬
‫ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻃﺎن زا ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮادی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه‪ ،‬ﯾﺎ‬
‫ﻣﻈﻨﻮن ﺑﮫ ﺳﺮﻃﺎن زاﯾﯽ در اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺳﺮﻃﺎن در او ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ‬
‫ﯾﺎﺑﺪ‪].‬ج‪.‬ای‪.‬ھﺎف‪ ،‬ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﺮدﺑﯿﺮ‪ ،‬ﺑﺎروﻧﺰ‪ 7 ،‬ﻣﯽ‪[1984 ،‬‬
‫"ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاﻧﺪﯾﻒ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮاه‪-‬ﻧﺎﺧﻮاه‪ ،‬ھﺮﭼﮫ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ‬
‫ﺧﻮش آﯾﺪ‪ ،‬ﺑﮫ‪-‬ھﺮ‪ -‬ﻗﯿﻤﺘﯽ اﻓﺘﺎد‪ .‬در ‪ 30‬ﺳﺎل اول اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ‪ 288‬ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﻮد ﺑﺮده ﺑﻮد‪ .‬در ﺳﮫ‬
‫ﺳﺎل ﭘﺲ از آن‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ ‪ 451‬ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻗﺮض ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺨﺎرج ﺗﻮﺳﻌﮫ اش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪] .‬ﺟﺎن دوﺛﺮی‪،‬‬
‫" ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺣﺒﺎب ﺑﺮاﻧﺪﯾﻒ را ﺗﺮﮐﺎﻧﺪ؟" رﯾﺰِن‪ ،‬ﻣﯽ ‪[1985‬‬
‫"ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ‪ ،‬اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ اﯾﺎﻟﺖ ھﺎ‪،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺴﺎﺳﺎت اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﺎن‪ ،‬ﺑﺮای دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ‬
‫ﻗﺮن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ وﺿﻊ ﮐﺮده اﻧﺪ ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻧﮫ اﯾﺴﺖ ﻗﻮی ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﮫ‪ ،‬ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﺣﻖ‬
‫ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ´ﭼﻨﺪان در ﺳﻨﺖ ھﺎ و وﺟﺪان ﻣﺮدم ﻣﺎ رﯾﺸﮫ دار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎدی ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد‪]" ´.‬رو وی‪.‬‬
‫وِﯾﺪ‪ ،‬ج‪ .‬رﻧﮑﻮﯾﺴﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻧﺪت[‬
‫" وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺎﺗﻠﺮ‪ ،‬ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺑﻨﯿﺎد دﻓﺎع از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ‪ ،‬ﮐﮫ در ﺧﻼل ھﺎی ﺳﺎل ھﺎی ‪ 1966‬و ‪1972‬‬
‫ﭘﯿﺸﺮو ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد د‪.‬د‪.‬ت ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺑﺮھﺎن اش را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎه‬
‫اورﯾﻞ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ‪´ :‬ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻼف اش را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ‬
‫ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا ھﻤﯿﺸﮫ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ھﺴﺖ ﮐﮫ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﮐﺴﯽ آن را ﻧﺒﯿﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪،‬‬
‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ھﻤﯿﺸﮫ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ھﺴﺖ ﮐﮫ آن ﭼﯿﺰ ﺳﺮﻃﺎن زا‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺳﺮﻃﺎن زاﯾﯽ اش ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪] " ´...‬وﯾﻠﯿﺎم ﺗﻮﮐﺮ‪" ،‬ﻣﻮش ھﺎ و آدم ھﺎ"‪ ،‬ﻣﺠﻠﮫ ی‬
‫ھﺎرﭘﺮز‪ ،‬آﮔﻮﺳﺖ ‪[1978‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫ دوم‬

‫هن ه‬

‫در ا  
 ا ل
داز‪ .‬ا ل 
ف  ق در '&ار‪ %‬ه ؛
"! ا‬
‫ه ف از ا ل‪ )*+ ،‬ا 
‪ ,-‬ﺵ ‪&' +‬ار‪ %‬ا در ا ﺥ‪
 ،/‬ﺕا‪ 1‬ا ﺕ‪ /3‬ور ﺵ‪5‬‬
‫ '&ار‪ %‬ا ‪ +‬در
ا‪61‬رد ﺵ ‪ ،‬ا ﺕ‪8 //7‬ا در ور ﺵ ؛ ‪ 9+‬را وادارد ‪ +‬در ‬
‫;ن ور را =<د‪ .‬در ه" ا 
ارد‪ ،‬در ا ل 
 روا@
?>
‪/‬ن '&ار‪ %‬ه روو ه‪ ،/9‬و ﺕ*‪5/‬‬
‫ا روا@ ‪ ،‬ا ل را ﺕ‪ A/-B‬و ارز
‪./?+‬‬
‫‪ 5 ACD‬واﺡ  ا ل
دازد ‪ +‬در
?‪ G‬هن ‪
% / 
1‬ﺵد‪ .‬در ا ‪ ACD‬ﺥاه‪
; /‬ﺥ ‪+‬‬
‫‪
>
168‬ت و ‪ H/1‬هن را
*‪; 168 ،/?+ 5‬ن را ﺥر ه
?> اش ‪D‬و‪+‬ه‪) /‬ﺕ‪A/-B‬‬
‫‪ ،(/?+‬و ‪; 168‬ن را ارز ‪ ./?+‬در ‪ N
 
 6 ACD‬ه
داز – ? هن ه ‪ -3‬‬
‫‪ +‬در ;‪
>
Q1‬ت ﺡ>‪ ً>/‬ﺵاه  ‪ H/1 ST1‬ارا‪ "1 R‬ده? ‪
U1 8' ،‬ر ‪ H/1 V
+‬ﺵ? ‪ .‬در‬
‫;‪
 H1‬ور ﺥ از را‪ W‬ﺕ
‪ N‬ه ﺥاه‪ /‬داﺥ ‪ ،‬و
; 
ز ‪ Q1; 168 +‬را در ا‪ * 1‬ه و‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪85‬‬

‫!ت‬1 ‫ و ﺥ از‬، ?!D‫ ا‬/‫ ﺕ ﺥاه‬% /Y/ ‫ هن ه‬U1 7 ACD ‫ در‬./‫ ده‬5/*‫ ﺕ‬%
‫ه روز‬6T'
./?+

‫ و ارز ﺵن را‬A/-B‫) ﺕ 
ط ﺕ‬Z

86

www.secularismforiran.com

‫‪5‬‬

‫ﺕ‪ A/-B‬هن ه ‬

‫در ز ‪ QD‬از '&ار‪ %‬ه 
‪ )-‬را
‪: /?/‬‬
‫‪/ (1‬ون ران
رد‪.‬‬
‫‪/ (2‬ون ران ‪ "1‬رد‪.‬‬
‫‪ 
(3‬در ل ‪ -----‬د‪
; /1‬م‪ 3] .‬ﺥ را ‪[ /?+‬‬
‫‪ (4‬ﺕ 
س ‪T3‬ن ‪ /91‬ر‪Q"3 e/R‬ر ا ت 
‪ % B‬د‪.‬‬
‫‪ (5‬در ﺕان روده 
رو‪. 1‬‬
‫ اﺡ‪9‬س ﺡ>رت
‪. ?+‬‬
‫‪ (6‬ﺵ‪/9 + C‬ر ‪
?g‬ز‪ً "
1‬‬
‫‪ (7‬دو 
!‪ /‬ا‪ B-‬را
‪ B‬ود ‪. ?+‬‬
‫ 
‪/‬ره ‪ +‬در ‪ / ACD‬د ‪ ،‬ه ‪ h‬از ا ‪ -"3‬ه '&ار‪ - 
+ %‬را ‪/‬ن
‪ : ??+‬ه ‪ h h‬ا‪* 1‬‬
‫ ‪ A 
+‬را‪ ،‬ﺕ@ ‪/ A 
+ -"3 h‬ن
‪ . ??+‬ا 
ه"‪ 6‬در‬

‫‪ . ?9/1‬ﺕ 
س ‪T3‬ن ‪ /91‬ر‪e/R‬‬

‫‪Q"3‬ر ا ت 
‪71 % B‬د‪ ،‬روده در ﺕان ‪ "1‬رو‪ (4) – 1‬و )‪1 (5‬در‬
‫‪&' ; + /6‬ار‪ %‬ا در‬

‫ه‪
168 . ?9‬ﺕا‪/1‬‬

‫ا ‪1‬؟ در ‪/9‬ر 
ارد‪  ،‬ا ل 
‪ A‬ﺵ‪  .‬د‪71‬ل ﺵاه ‬

‫و ‪&' /-j‬ار‪ %‬ﺵ‪./‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪87‬‬

‫_________‬

‫ا ل‬
‫_________‬
‫ا ا?! در‪8 /‬ا ا ل ‪/1‬ز دار‪<6 ،‬ار ‪&' QD‬ار‪ %‬ه ‪D‬ق را از  ‪ /‬ر ‪ ./?+‬از‬
‫)‪ (1‬ﺵوع ‪./?+‬‬
‫;ﺵ!ر ا ‪ "1 
+‬ﺕا‪ 1‬ا‪ + 1‬ا‪?+‬ن در ‪ + 3‬ﺵ" ا ‪+‬ب را
ﺥا‪ /1‬ران
رد ‪ .1‬ا 
ﺵ"‬

ﺕا‪*
 /1‬ه ‪ ،/>9
 %‬ﺵاه ﺡ‪ 9‬ﺥدﺕن در ا '&ار‪ %‬را ر ‪ 
. /?+‬ا ‪D
,9+‬‬
‫از ‪ + 3‬ز‪
،/?+
' 1‬د

+‬ﺵ?‪ ،/‬و و‪ + n‬در ;‪ Q1‬ﺵ‪+‬‬

‫دار 
*ه ات ﺥد 
! ‬

‫ه‪ ./9‬ا 
ا ‪1‬ع ‪ 8' ، D
,9+‬دا
? ا و‪ S/‬دارد‪ ،‬ا 
ﺕ?‪ * Q‬از ;‪ Y1‬را ‪
+‬دا‪ /1‬ﺕ*!‪
A/‬‬
‫ده ‪ .‬ﺕ‪C‬ر ‪ + /?+‬ﺕ‪ H‬ﺵ" ?‪ %H‬ا رو ‪Q3‬ن ﺵ ‪ .‬ه ‪ n‬ر ه ‪ +‬از ﺥ‪o‬ل ا ?‪ /?/7 %H‬و‪A"j‬‬
‫‪ ، /?+‬ﺕ?‪ !8+ Q‬از ‪Q3‬ن از در‪; Y‬ن ه ا
ﺵد‪ .‬در ا ه وا‪g ً"/>9
+ /n‬ر ﺕ‪ H‬‬

*ه ‪/9 ، /?+
%‬ر و‪ Sn‬د‪ 6‬ه ه‪*
+ ?9‬ه ‪!1 %‬د‪ %‬ا ‪168 .‬؟‬
‫'&ار‪ (3) %‬را
‪o‬ﺡ‪
168 . /?+ U‬دا‪ + /1‬در ‪ 
 8‬ﺵ ‪ %‬ا ؟ ‪8‬ن وا ﺕن ﺵ" '‪ T‬ا‪، 1‬‬
‫ﺕر‪ p‬ﺕ ﺕن را
دا‪ Q1; . /1‬از ا رﺥ اد ﺕ‪ />9
 H‬داﺵ ا‪ ، 1‬و ﺵ" ;‪ T' Q1; Y1‬ا‪ 1‬ا‪"j‬د ‪+‬د‪%‬‬
‫ا ‪ .‬ﺵ" در ز 
ن ر ‪Q"3‬ر ‪T3‬ن ز‪71 % 1‬د‪ %‬ا ‪
168 ،‬دا‪ + /1‬او ‪ /91‬ر‪Q"3 e/R‬ر ; 
!‬
‫‪71‬د‪ %‬ا ؟ ﺵ" از 
‪ -‬ﺕر‪ p‬ﺕن‪+ ،‬ب ه در ‪ 3
 ،‬د‪
; 6‬ﺥ ا ‪ /91 +‬ر‪Q"3 e/R‬ر‬
‫; 
! ‪3‬ج واﺵ?‪ 6‬د‪ ،‬و ‪T3‬ن 
د‪ .‬روﺵ ا ‪ -
1 +‬ﺕن و ‪+ % ?91 1‬ب ﺕر‪ p‬ه ‪/‬‬
‫از ﺵ" ﺵه ر‬

‫‪Q"3‬ر ‪T3‬ن ‪71‬د‪ %‬ا‪ . 1‬ا 
;‪ Q1‬ا 
‪ ,-‬را از ‪9+‬ن د‪
; 6‬ﺥ ا‪ Q1; + 1‬ه‬

‫ﺥد از د‪6‬ا‪
; 1‬ﺥ ا‪ ، 1‬ﺕ ‪ + 3‬ا ز‪ + 19+ %/H1‬ل ‪ 1800‬ز‪ % 1‬د‪ %‬ا‪ 1‬و رﺥ اده‬
‫ز 
‪ 1‬ﺵن را ‪7t‬‬

‫‪+‬د‪ %‬ا‪ % "j 
. 1‬ا از 
‪D‬‬

‫ 
ن را ا ‪ /?8‬از د‪6‬ان ‪8 ./?+
,9+‬ن 

‫;د
‪/‬ن
ﺕا‪ /1‬ﺕ‪H‬رب 
ن را
?>‪ ،/?+ A‬ا‪91‬ن ه
ﺕا‪ %H? ?1‬ه ‪ 3‬ا'‪ 1‬ﺵن را در ‪/Uj %H? h‬‬
‫اد‪u‬م ‪. ??+‬‬
‫ا 
ز ه ‪/9‬ر ‪&/8‬ه ‪Q3‬ن ‪D‬ا ا ?‪

. ?1

/Uj %H‬ر‪ D‬دار ‪ +‬از ﺡ‪S"3 A‬‬
‫ﺕ‪H‬رب ‪; A+‬د
‪/‬ن ه ‪D‬اﺕ ا ‪&/8 
.‬ه در 
رد
?*ء ‪/‬ر‪
%‬ن‪ wD ،‬دورد ‪ ،‬و اوﺽع درون اﺕ‬
‫ه
دا‪&/8 – /1‬ه ‪ +‬ه‪ + y/‬ام را ‪*
ً"/>9
9+‬ه ‪!1 %‬د‪ %‬ا ‪ 
.‬ا 
رف را ا ل ‪+ ,9+‬د‪%‬‬
‫ا‪ .‬ه?‪ + 
6‬ا ل
‪ ،/?+‬روا@
‪/‬ن '&ار‪ %‬ه را ‪+‬ر
'‪ /‬ﺕ ‪D‬ا 
زه ;‪ Y1‬را ‪+‬‬

‪*
ً"/>9‬ه ‪ /?+
%‬در‪./‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪88‬‬

‫در ﺥ 
ارد‪ ،‬دو '&ار‪ B1 %‬ه 
ط ا‪ + 1‬ا' ! در ﺵ ‪ ،‬د‪1 6‬در ﺵ ؛ ‪/?8‬‬
‫'&ار‪ %‬ه را ‪1‬ز'ر
'? ‪ .‬دور‪&' %‬ار‪ %‬ه )‪ (1‬و )‪ (2‬را ‪ "1 
. /?/7‬دا‪ 1‬ه?‪ + 
6‬ﺵ"
*‪N‬ل‬
‫ﺥا‪ 1‬ن ا ‪+‬ب ه‪ + ، /9‬ام ‪ h‬در
!ن ﺵ" در ا ‪ .‬ا 

دا‪ (1) + 1‬و )‪ (2‬ه دو ‪ "1‬ﺕا‪ ?1‬در‬
‫ﺵ? ؛ ه"& 
ن ‪ "1‬ﺵد در ‪ 3 h‬ه ران ‪7‬رد و ه ‪71‬رد‪ .‬ا دو '&ار‪ zn?
%‬ا‪ . 1‬ه"‪&' /?Y‬ار‪ %‬ه

‫ﺕا‪ ?1‬را ا ‪ e!j‬ا ه داﺵ ﺵ? ‪ ? :‬ا' ! در‬
‫ﺡ ‪&' h ،‬ار‪ V
%‬د‪ 6‬ا‬

‫ﺵ ‪ ،‬د‪ 6‬ه در‬

‫ﺵ ‪ .‬در ا‬

‫و ا ﺵاه ‪D‬اه
;ورد‪?j .‬ان ‪ 1"1‬ا از ا را‪ ،‬‬

‫'&ار‪; %‬ﺥ ‪ QD‬را
‪o‬ﺡ‪. /?+ U‬‬
‫ 
ه"‪
6‬دا‪ + /1‬روده در ﺕان ‪ "1‬رو‪ 1‬؛ '&ار‪1 (5) %‬در‬

‫ا ‪ .‬ا 
‪ "+ % j‬از 

‫ﺡ>‪ ً>/‬در ﺕان د‪ %‬ا‪ 1‬و روده ;‪ H1‬را د ‪ %‬ا‪ ، 1‬ﺡ ‪; + 19+‬ن روده را د ‪ %‬ا‪+ 6T' 1‬د‪ %‬ا‪ . 1‬ا‬

‪ ? 
. 9/1 Q‬ﺕ‪
H‬ن
دا‪ + /1‬ﺥ‪/‬‬

‫‪/‬ل ;ب ‪
{j‬ﺵد ﺕ ;ب ‪ Q3‬ﺡ‪/1 + ?+ +‬و‬

‫ ;ن وارد
ﺵد‪ ،‬و
دا‪/1 + /1‬و ا‪' -‬ا‪ 1‬ا ‪; + ،‬ب را "‬
‫‪ 
j‬ه‪ + ?9‬ه" ‪ 3‬ز
‪ /‬دق ا‪ ، 1‬و
‪"w‬ن ﺵن ا ا‬

‫‪ . *+
/‬ا ه ال‬

‫‪ +‬روده ﺕان ه 
‪ ?1‬روده‬


‪ @/B‬ﺥد 
ن ر‪D‬ر‪

. ??+‬دا‪1 (5) + /1‬در ا ‪ ،‬ﺡ ا' ه'& روده ﺕا‪ 1‬را ‪ % 1‬ﺵ‪ ،/‬زا‬
‫ا '&ار‪ zn1 %‬ال ‪ 
j‬ا ‪ ?7
+‬ﺕ‪ H‬ه‪. ?9‬‬
‫در 
رد '&ار‪
8 (6) %‬ﺕان '‪ T‬؟ ; در‬

‫ا‬

‫ اﺡ‪9‬س‬
‫‪ +‬اﺵ ‪/9 +‬ر ‪
?g‬ز‪ً "
?1‬‬

‫ﺡ>رت
‪ ??+‬؟ ا 
رد از
|ل ‪ 1"' -7n‬ز‪ 11‬ﺕ ا ‪ 
*/ .‬در‪ /?+
}1‬ﺕ ;ن ‪
./* 1/‬‬
‫ﺕا‪ 19+ /1‬را ‪
+‬ﺵ?‪ /‬ﺥ‪; g‬ور‪ Q1; ،‬را ‪/9 +‬ر ‪ ?g‬زن ه‪ ،/?+ 5*
?9‬و از ﺥد‬
‫=‪ ; + /‬ا اﺵص اﺡ‪9‬س ﺡ>رت دار‪ 1‬؟ 
ﺕا‪ 1+ /1‬ا و و ‪ ; /?/7‬روا‪?*1‬ن ا‬
‫ را ر ‪+‬د‪ %‬ا‪ !"
 .1 1‬ا‬

‫‪ ?g + /* 1/‬ز‪ 1‬ا‪ 61/ ,-u‬ﺥ‪ 
C‬‬

‫ا ‪ ،‬و‬

‫ﺥرده ﺥ‪ 3  1"C‬ا‪ ,-u‬از ﺡ‪ e‬ﺡ>رت ‪1‬ﺵ
ﺵ‪ . 1‬ه ﺵ‪ %/‬ا را ‪ – /6 / +‬ا ‪; %‬ل ;ن‬
‫ا‬

‫‪ +‬ه" ﺵاه را ‪ – /?+ /6? h7‬داور 
در 
رد در ‪1‬در ا '&ار‪1 %‬ﺵ از ر@‬

‫دادن
?> ;ن 
‪ D‬ﺥاه د ‪ +‬ﺡ‪+ A‬د‪ %‬ا ‪.‬‬
‫ا‪H1‬م‪&' ،‬ار‪/ (7) %‬ن ‪
h‬ﺽ‪H
/ -9
h  /' S‬د ا‪ &/61‬ا ‪ .‬در ا 
رد‪،‬‬
‫ ا‪D‬اد ‪ /-j  gn U1‬ا '&ار‪ %‬دار‪ ، 1‬و ا‪ ,-u‬در 
رد اش ‪. ??+
{B‬‬
‫ﺥ‪o‬ف دو
|ل ‪ً "
،A7n‬‬
‫در‬

‫ ه"‪ /‬ﺥ‪ !"
،g‬ا‬

‫ از در ‪1‬در ا در ا?‪ . "1 ,? 
1 H‬ا 
‪/?8‬‬

‫*
?‪ ,‬ا ‪ .‬ه?‪
+ 
6‬دم  
ﺽع ‪?+‬ل ا‪ ، ??+
{B B-‬ﺕ?‪ Q‬ﺕ‪B/3‬ت ﺵ‪ C‬ﺥد‬
‫را ‪/‬ن ‪ "1‬دار‪+
Q1; . 1‬ﺵ? ‪*1‬ن ده? ‪
+‬ﺽ‪ S‬ﺵن در ا ‪
.‬ا‪?+ SD‬ل ا‪ B-‬ﺥاه ‪+‬ﺵ‪*1 /‬ن‬
‫ده ‪ +‬ا ﺡ‪C‬ل ارزﺵ 
‪+ ?1‬ه ‪ ، ?3‬ه‪ y/‬راه ‪?+ &3‬ل ا‪ B-‬و‪3‬د ‪ 1‬ارد‪?+ )
.‬ل ا‪B-‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪89‬‬


‪+‬ﺵ ‪*1‬ن ده ‪ B
+‬ود ‪+‬دن 
!‪/‬‬

‫ا‪ zn1 B-‬ﺥ از ال 
‪ ?1‬ﺡ‪ G‬ﺵ‪ 5‬ا د‪D‬ع از ‪3‬ن‬

‫ﺥد
ﺵ ‪ .‬در ه ﺡل‪ ،‬ه ف از ا ل‪ ،‬ﺕ€‪
/‬ﺽ‪ S‬ﺥد ذ‪ +‬د ‪ A‬ا ‪.‬‬


> 
‪ H/1 ،‬و هن‬

|ل ه ‪ +‬در د ﺵ
‪ A‬ا‪1‬اع 
‪ T-‬از ا ل د‪ ،‬ا 
ه"‪ 61*1 Q1; 6‬ا‪ 6‬واﺡ ‪ &/1‬ه‪
. 9‬‬
‫در ه 
رد
‪+‬ﺵ‪ /‬در '&ار‪ %‬ا را ا‪7t‬ت ‪ :/?+‬ا?! در ﺕان روده ‪
/‬رو‪ ، 1‬ا?! ا‪D‬اد‬
‫‪/9‬ر ‪ ?g‬زن اﺡ‪9‬س ﺡ>رت
‪ ، ??+‬ا?! دو ) ‪ /!
( 71‬ا‪ B-‬را
‪ B‬ود ‪ . ?+‬در
?‪/?8 ،G‬‬
‫'&ار‪ %‬ه را

‪ . ? 
1‬و در ه 
رد 
 ﺕ!‪ /‬د‪&' 6‬ار‪ %‬ه ‪-
+‬م
دا‪ H/1 ،/1‬را‬
‫ﺡ"
‪ ./?+‬ا '&ار‪ %‬ه را ت
‪
>
. ? 
1‬ت در
|ل اول‪1n ،‬ن 'ا‪ 1‬و ﺥ‪/ /‬ل ;ب د‪. 1‬‬
‫در
|ل ;ﺥ‪ 
>
،‬ا ‪
+‬ا‪?+ SD‬ل ا‪ B-‬ا‪T‬د‪ ?+
%‬ا '&ار‪ %‬ا‬
‫را ‪+‬ه
ده و
> 
 ‪D‬د 
) ‪?+‬ل ا‪ B-‬ا '&ار‪ %‬ا‬
‫ه‪&' h . ?9‬ار‪ 
>
1 9T1 D %‬ا‬

‫و ‪ .H/1 1‬در‬

‫‪ B
+‬ود‬

‫ﺕ"‪o h-‬ح‪?3 ،‬‬

‫‪
+‬دم دارا ﺡ‪ G‬د‪D‬ع از ‪3‬ن ﺥد‬

‫ه"ن ‪g‬ر ‪QT
h +‬م ‪ @>D‬در را د‪6‬‬


‪T‬ه‪
/‬ﺕا‪1 e?3 1‬ع ﺵ ‪&' h ،‬ار‪ %‬ه ‪ @>D‬در را د‪&' 6‬ار‪ %‬ه
ﺕا‪ H/1 
>
1‬ﺵ ‪.‬‬
‫‪ h‬د
> 
ت ه"ا‪ H/1 h %‬را ‪ h‬هن
‪ . ? 
1‬در '‪6T‬ه روز 
‪ &/1 %‬هن 
?‬
‫ا ل‪ ،‬اﺕ! ﺵاه ا ﺕ> ‪ /' H/1‬ا ‪ " + /'
o|
.‬او ا ا‪7t‬ت اد‪ j‬ه‪n 1‬‬
‫ارا‪
R‬ده "‪ .‬در
?‪ ،G‬هن 
? ‪ h‬د '&ار‪ %‬ه ‪ +‬ﺥ از ;‪
>
) Q1‬ت( ‪?j‬ان ﺡ
‬
‫ﺵه د‪ (H/1) 6‬ﺕ‪
G C‬ﺵ‪ . 1‬در ا ‪ ACD‬روش ه  ﺕ‪ A/-B‬و ارز هن ه را 

‫ﺥاه‪+ /‬د‪ .‬ا 
‪ /‬از ا?! ﺕ‪ A/-B‬و ارز =داز‪<6 ،‬ار ‪ /?/7‬ه?‪ h + 
6‬هن 
ا‪
3‬‬
‫ﺵ ‪; 168‬ن را ﺕ*‪ 5/‬ده‪./‬‬

‫ﺕ*‪ 5/‬هن ه‬
‫ه?‪' 9+  + 
6‬ش
ده‪ ?
 /‬را
ﺥا‪ h ،/1‬رﺵ ‪ -"3‬را در„
‪ ./?+‬و ا‪U1‬ر دار‬

‪/‬ن ;ن ‪o"3‬ت را ا ﺵ ‪ ? ،‬دارا '‪ 1‬ا ال 
ن ده? ‪ %‬ﺥر ﺵ? ‪ .‬را 
> 
ت و‬
‫ راو رﺵ ا‬
‫ ه‪ 1‬در ‪+‬ر ‪ 9/1‬؛ 
" ً‬
‫‪ H/1‬ﺕ?‪ ! Q‬از ا ال ا ‪ .‬در ‪ n h‬روا ‪ً "
،‬‬
‫از رﺥ اده را ز'
ده ‪ ،‬و ا‪ 
A‬ن ده? ‪ ،%‬ﺕﺕ‪ ,/‬و‪n‬ع ﺡادث ا ‪ .‬در ‪ n h‬ﺕ‪ ، T/‬راو‬
‫‪ h‬رﺵ وا‪ /n‬را در 
رد ‪/ &/8‬ن
دارد؛ ا رﺵ ه را
ﺕان ‪g‬ق 
‪ 
T-‬ن داد‪ ،‬ا 
در‬
‫ ه‪ 1‬و‪3‬د ‪ 1‬ارد‪ h + Y1; .‬هن را از د‪ 6‬ا‪6‬ه ‪/‬ن 
"&
‪ ، "1‬ﺕ‪o‬ش‬
‫ا 
رد ‪ً "
&/1‬‬
‫ا *‪ >?
17/‬از ‪ ,-
h‬ا ‪ )V
.‬ﺕ?‪ &/8 + ' "1 
 Q‬را در
? ارد؛ او ه"‪/?Y‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪90‬‬

‫د ‪ -‬ا 
>‪+ j‬دن 
 در ;ن‪ ،‬و ﺕﺽ‪ †/‬ا?! ‪8‬ا 
‪
,-‬رد ‪U1‬ش در ا ‪ ،‬ارا‪
R‬ده ‪.‬‬
‫ ﺥ اﺵرات ‪; N‬ﺵ!ر
ﺵد‪ .‬ا
|ل‪ ،‬واژ‪?" %‬ا" ‪*1‬ن
ده ‪ 7-
+‬‬
‫ا ‪ً "
Cn‬‬
‫ ‪/ 61*1‬ن ‪ 
>
h‬در ;ن ا ‪.‬‬
‫‪ e +‬از ;ن
; ‪ /' H/1‬ا ‪ .‬واژ‪" %‬زا" 
" ً‬
‫در زن ‪D‬ر ‪ /?8‬واژ'ن ‪/9 61*1‬ر ا‪ . 1‬در ا?‪ QD H‬از را‪ W‬ﺕ ﺵن ;
‪ %‬ا ‪:‬‬

‫‪
>
61*1‬‬

‫‪H/1 61*1‬‬

‫از ;‪+ H1‬‬

‫?ا‬

‫‪8‬ن‬

‫‪e‬‬

‫زا‬
‫ ‪D‬ض‬
‫ د‪A/‬‬

‫در ‪H/1‬‬
‫;‪%61‬‬
‫ا‪7t‬ت
ﺵد ‪+‬‬

‫'‪+ /‬‬

‫ﺽورﺕً دار ‪+‬‬

‫ ﺥ‪g‬‬


ر‪ /‬ا ‪+‬‬

‫‪ U1‬ا?!‬

‫<ا‬

‫ه?‪ /?8 + 
6‬واژ'‪
1‬ا‪
3‬ﺵ ‪ 1*1 ،‬ﺥ ا از ا?! ‪ h‬هن و‪+‬ر دار ‪ ،‬و

‫ﺕا‪ /1‬از ‪61*1‬ه ا ﺕ"‪Q1 &//‬دن
‪/‬ن
‪/‬ن
> 
ت و ‪ H/1‬ا‪T‬د‪. /?+ %‬‬
‫ا 
‪ "1‬ﺕا‪ /1‬ا ‪ 61*1‬ه را ‪g‬ر 
ﺵ‪+ ?/‬ر '‪ . /‬ﺥ از واژ'ن در ز
‪ ?/‬ه ‪ &3‬هن ‪+‬ر‬

رو‪ . 1‬در ‪
; '" /‬م ‪ +‬ﺕ ‪ ?8‬ان ‪8 -- 9/1 ,u‬ن 
در ;ن در ه&اران ‪ ,u‬ه‪8" ،" 9‬ن"‬
‫ 
? " 
‪ " ?1‬ا ‪ ،‬و ‪ . >?
61*1 h 1‬از د‪/u ،6‬ب واژ'ن ‪ 61*1‬ﺽورﺕً 
? ‪/u‬ب‬
‫هن ‪ o|
. 9/1‬ا' ‪9/" 6‬ن ز
‪ /‬ﺥ*! ا — 
‪ %&7‬زار در ;‪ % 1 H1‬ام‪ ،".‬در ‪ -"3‬‬
‫دوم ﺵه ا ﺕ€‪ H/1 /‬ام ارا‪ R‬داد‪ %‬ام‪ 8' ،‬ه‪ y/‬واژ‪ 61*1 %‬را ‪+‬ر ‪71‬د‪ %‬ام‪ .‬ﺥ‪ g‬داﺵ ﺵ‪ /‬‬
‫ 
‪ ?"noj‬ر ﺥد زن ‪ h ./9/1‬هن را ا
‪/‬ن '&ار‪ %‬ه ‪ ،‬و ‪ 
 noj‬در
?‪ G‬ر ‬
‫‪ /?8‬روا ا ‪D ،‬رغ از ا?! ا روا@ ﺕ@ واژ'ن ‪ 61*1‬ﺕ‪ †C‬ﺵ ‪ %‬ﺵ? ﺥ‪ e ./‬روش ا ‬
‫ا ﺕ*‪ 5/‬هن ه‪ ،‬ﺥا‪ 1‬د‪ ،G/n‬از ‪!1‬ﺕ ‪+ )V
+‬ﺵ‪/ % /‬ن ‪ ، ?+‬ﺕ"‪&' &//‬ار‪ %‬ه ا‪QZ‬ر‬
‫ﺵ ‪ ،%‬و ﺕ*‪ 5/‬روا@
‪/‬ن ;‪ . Q1‬ا‪3‬ز‪ %‬ده‪ /‬ذ‪|
?8 +‬ل =داز‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪91‬‬

‫ا ‪ n‬از '&ارش ‪? h‬ا‪ 1‬ز ‪ 1‬ر‪6‬ن در ل ‪
A>1 1984‬ﺵد‪ n;" :‬ر‪6‬ن '‪´ : T‬ﺡ>‪ >/‬ا‬
‫ا ‪ / +‬و اﺥ‪o‬ق ‪ 3‬ا ‪ <1‬ا‪ ، 1‬و ‪8‬ن د
‪ ?7‬اﺥ‪o‬ق ا ‪ ،‬د و ‪ /‬ﺽورﺕً 
ﺕ‪ @7‬ه‪´. ?9‬‬
‫"]‪/1‬ر„ ﺕ"&‪ [1984، '; 24 ،‬در ا ‪&' n‬ار‪ %‬و‪3‬د دارد‪ / (1) :‬و اﺥ‪o‬ق ‪ 3‬ا ‪ <1‬ا‪ 1‬؛‬
‫)‪ (2‬د
‪ ?7‬اﺥ‪o‬ق ا ؛ و )‪ (3‬د و ‪
/‬ط ه‪; -"3 . ?9‬ﺥ ر‪6‬ن اً ‪/‬ن د‪ 6‬از )‪(3‬‬
‫ا ‪ ; .‬ا ‪ h‬هن ا ؟ ﺥب‪ ،‬واژ‪8" %‬ن"‪; 61*1 ،‬ن ا ‪C>
+‬د از )‪/ (2‬ن ‪ 
>
h‬ا ‪.‬‬
‫واژ‪" %‬ﺽورﺕً" ‪/‬ن
‪ H/1 (3) + ?+‬ا ‪ .‬ا واژ‪ %‬ان 
? ‪ +‬ا' ﺵ" )‪ (1‬و )‪ (2‬را =< ‪ ،‬‬
‫)‪ (3‬را ‪ e . <= &/1‬ز ‪ 1‬در ا‪ / : '
A‬اﺥ‪o‬ق ر@ دارد‪،‬اﺥ‪o‬ق د ر@ دارد‪e ،‬‬
‫‪ /‬د ر@ دارد‪ .‬ا ‪ h‬هن ا ‪.‬‬
‫ﺡل ‪<6‬ار 
|ل دﺵارﺕ =داز‪ .‬ا ‪ n A>1 n‬ا از ا‪ 9!; h/o+ t‬دو ﺕ‪+‬و‪1 A‬م‬
‫د 
‪+‬ا در ; 
!‪:‬‬
‫‪ A‬ﺡ‪
ِ /"+‬دم ‪ />j 1‬ا و ‪9
1‬ر؛ ا ا‪ A‬در‬
‫]‪ [1‬در ; 
!‪ ،‬ﺥ‪o‬ف د‪*+ 6‬ره‪ ،‬ا ِ‬
‫? ه
‪ >9‬و در ‪1n‬ن
? رج ا ؛ ;زادا‪ *?
1‬ا ‪ ،‬و راد‪ / j‬ﺕ ‪ W1‬اش‬
‫وا‪
A‬ﺵد‪.‬‬
‫]‪ [2‬در ; 
!‪
،‬دم ‪n‬ا
>?? و
‪ H‬را ﺕ‪ ??+
//‬و از ‪ %63‬ه‪ TC?
/‬در 
رد‬
‫ 
‪T-‬ن از ‪1n‬ن را ﺡ! در
‪9V
. ??+‬ت ‪ 1 ، 
"j‬ﺕ?‪ Q‬در ال‪ + ،‬در ه" ‪"t‬ات‬
‫ﺵن د 
‪+‬اﺕ‪ h/‬ا‪< ... 1‬ا 
دم ﺡ‪7‬ن ﺡ>‪ n >/‬رت ا‪. 1‬‬

‫ه دو ? ا ‪ %‬ا‪ -‬واﺡ را ‪/‬ن
‪ : ??+‬ا?! ; 
! ‪*+‬ر ا د 
‪+‬اﺕ‪ .h/‬و ه دو 
‪ 7?3 3‬‬
‫واﺡ از د 
‪+‬ا ه‪ : ?9‬ا‪ A‬ﺡ‪
/"+‬دم‪ .‬ا?! ﺡ!
 رﺽ ﺡ!
ﺵ‪' 1‬ن ﺵ ‪ ? .‬اول‬
‫ا 
‪ ,-‬را ون ذ‪ +‬هن ا‪QZ‬ر
‪&' . ?+‬ار‪ %‬ا ‪ >1 +‬و'ل )؛( از ه ‪ 3‬ا ﺵ ‪ %‬ا‪?j 1‬ان‬

> 
ت و ‪ H/1‬ه 
ط ‪ ,-
h )-
 7?3 !- ، ?9/1‬ا‪/ B1 . 1‬ن ا?! ا‪ A‬د 
‪+‬ا ‬
‫‪ >8‬ر در ; 
! ‪D‬ا'‪ 9‬ا ‪ .‬در ? دوم ا 
‪ h ،‬هن
‪" ./‬واژ‪<" %‬ا" در ‪; -"3‬ﺥ ‪; 61*1‬ن‬
‫ا ‪+
)V
+‬ﺵ ‪ H/1‬ا ‪/6‬د‪ :‬ا?! 
دم در ; 
! ﺡ‪7‬ن ﺡ>‪ n >/‬رت ا‪ . 1‬و ا ا ‪H/1‬‬
‫'‪ 
>
?8 /‬ذ‪
. ?+
+‬دم ‪ (%6?+) ??>
 %n‬و ‪) H
 %n‬ر‪Q"3 e/R‬ر( را ﺕ‪ ، ??+
//‬و ‬
‫‪?j‬ان ه‪ TC?
/‬در داد'‪ %‬ه ‪ ?3‬ﺡﺽ
ﺵ‪ . 1‬ا
> 
ت واژ'ن ‪ % *1 5*
61*1‬ا‪ ، 1‬ا 

‫روﺵ ا ‪ Q1; )V
+‬را ‪?j‬ان ﺵاه ا ‪ H/1‬اش ذ‪. ?+
+‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪92‬‬

‫ﺕ ?‪ H‬از ﺵ" ﺥا ام ‪ +‬ا روﺵ ﺵ‪Q‬د‪ n ،‬ر ر '‪ D‬از واژ'ن ‪/
،61*1‬ن هن و‬
‫‪/u‬هن ﺕ"& ‪ . /Q1‬ه?‪ */ + 
6‬در 
رد ‪+‬ر‪+‬د درو‪ 1‬هن ه ‪ 
/‬ز – 
‪ + 7-‬در  ‬
‫ ان
داز – ا ﺕ"&‪ Q1‬ه ;ن ﺕ ﺥاه? ﺵ ‪.‬‬

‫ز ن ﺕی‬
‫ا ه ‪ h‬از را'اف ه ز‪ ،‬ﺕ‪ B
; + /?+ //‬ه‪ 1‬ه‪ 9‬ﺥ‪ ./‬ا' ‪ /?8‬ا ‪
>
،‬ت و‬
‫‪ H/1‬را
*‪. /?+ 5‬‬
‫ ﺕ‪C‬و ;ن ‪/T/+‬‬
‫‪ .1‬ﺕ‪&-‬ن ‪
-+‬ﺕا‪ / 1‬از ﺕ‪&-‬ن ‪j‬د ﺵ‪j % ??/ !7‬ﺽ ‪ ، ?+‬و 
" ً‬
‫ ﺕ دارد‪ .‬ا د ‪ 9 8 ،A‬ﺕ اد
*‪+‬ن ﺕ‪&-‬ن ‪ j -+‬ا‪&D‬ا ‪.‬‬
‫‪ /91 .2‬ﺵ‪ +‬ه ‪j‬ﺽ ‪ % ??+‬ﺕ‪&-‬ن ‪1 -+‬اﺡ دورا‪D‬د‪ %‬ﺥ 
ت
داد‪ -D . 1‬ا‬
‫‪1‬اﺡ از ‪
 /-+‬ا‪ &+‬ﺕ‪/9 1&-‬ر دورﺕ از ;ن د ‪ +‬ا‪ ?1‬از ‪ 1; Gg‬ﺕ‪C‬و واﺽ‪ B‬‬
‫  ﺕ= ه ‪
,C1‬ﺵ‪ ، 1‬ا 
اج را
'‪ ?D‬‬
‫در‪ . ??+ D‬ج ه ‪ ?-‬ﺕ‪ً "
+ 1&-‬‬
‫و  ﺥ‪ 1‬ه '‪+
A/9‬د‪. 1‬‬
‫‪ .3‬از ;‪ /91 + H1‬ﺵ‪ +‬ه ﺕ‪&-‬ن ‪ ,3
-+‬ﺵ ‪ 1‬ﺕ ﺵ"ر ‪' ??/‬ن ا‪ %69‬ه ﺕ‪ 1&-‬و‬
‫در;
;‪ Q1‬از ;'‪ Q‬ا‪&D‬ا ‪ ،‬ﺵ‪ +‬ه ﺕ‪ 1&-‬ﺕد از رﺵ ? ﺵن ا>‪7‬ل‬
‫‪+‬د‪. 1‬‬
‫‪ .4‬ا‪?+‬ن ‪ +‬ﺵ‪ +‬ه ‪ -+‬ﺡ 
ه و ﺵ‪ Q‬ه را ‪ &/1‬ﺵ داد‪ %‬ا‪ ، 1‬رت ر‪ 7n‬ا‬
‫ﺵ‪ +‬ه ها در;
‪ %‬ا‪. 1‬‬
‫‪ .5‬در ﺡ 
ه‪ ،‬ﺕ>‪ "/1 7‬از ﺥ‪ 1‬ه
*„ ﺕ‪&-‬ن ‪ -+‬ه‪ h ،. ?9‬و‪"
-+ e‬ل ﺵ
‪A‬‬
‫‪1+‬ل ه ﺕ‪1+ ?1
، -B
1&-‬ل ا‪ ، -‬و ‪ h‬دو ﺵ‪ !7‬ﺥ‪ 7‬ا ‪
„*
.‬ﺕا‪ 1‬‬
‫داﺥ ه&? ‪1+ ،*/‬ل ه ‪ -/D‬د‪ 
1 6‬ه اﺥ‪ C‬ﺕ را ‪ &/1‬در‪. ?+ D‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪93‬‬

‫‪ 1 .6‬رت ا دو ﺵ‪ + D
+‬در ‪1‬ﺡ‪ /‬واﺡ ‪ ??+ *+ A+‬و
‪ "/>9‬ه ر‪. ??+ n‬‬
‫ا ان 
? ‪ +‬ﺕ‪&-‬ن ‪ ً/7g -+‬رت ا‪CB1‬ر در
; و دو ا
>راﺕ ‬
‫وﺽ‪. ?+ S‬‬
‫‪ .7‬از د‪  -+ ،6‬ها ‪ ،‬ﺕ‪&-‬ن 
هار‪ %‬ا‪ ،‬و د‪ 6‬ر‪ 1‬ه ر‪ . ?+
n‬و ‬
‫‪?j‬ان ‪ h‬ر‪ 1‬ارﺕ‪7‬ط ‪ ، "3‬ﺕ@ ا‪; A‬زاد ‪/‬ن ‪
1/‬ﺵد‪< ،‬ا ‪ 71‬ﺕ‪?+ B‬ل
>رات‬
‫دو ﺵ ‪.‬‬

‫___________________‬

‫ﺕ‪ /‬د'ام هن ه‬
‫_____________________‬


ﺕا‪
>
/1‬ت هن را 
اد ﺥم ;ن‪ ،‬و ‪ H/1‬را
‪CB‬ل ‪ Q1‬هن ﺕ‪C‬ر ‪ ./?+‬ا ‪ h QD‬هن‬
‫ زم ا ا‪ + /1‬در ا
‪/‬ن – ا ﺕ"|‪ ،A/‬درون ‪+‬رﺥ‪ 1‬هن– ‪<'
8‬رد‪+ .‬ر‪+‬د درو‪ 1‬‬
‫هن را‪' ? ،‬م ه
‪&H‬ا را ‪ +‬از
> 
ت  ‪"/ H/1‬د‪
%‬ﺵد در‪ ./‬ا
‪&H‬ا ‪+‬دن‬
‫ا 
اﺡ‪ h ،A‬ﺵ‪ %/‬ﺕ‪ /‬د'ام را ‪+‬ر
'‪ + /‬در ;ن ﺕ?‪ Q‬از دو ‪"1‬د ا‪T‬د‪
%‬ﺵد‪ ،‬ا 

‫;‪ >1‬ر ا‪1‬ف < ا ‪ +‬از ‪ "1 e‬هن ه ‪. ; &/1 % /Y/‬‬

‫روش ﺕ‪ /‬د'ام‬
‫! از ‪"1‬ده ‪ 1!/‬ا ‪ +‬از
> 
 ‪ H/1‬اﺵر‪ . ?+
%‬ا ‪!/‬ن ‪
h‬ﺡ‪' -‬م ا ل را ‪*1‬ن

‫ده ؛ و ‪ 61*1‬را 
‪/‬ن ‪ 
>
h‬و ‪ H/1‬ا ا ‪ "/>9
+‬از ;ن '‪
D‬ﺵد‪D .‬ض ‪ /?+‬ﺵ" ‬
‫ ا?! ‪?+‬ل ا‪ zn1 B-‬ﺡ‪ G‬د‪D‬ع از ﺥد ا ‪; /-j ،‬ن اﺡ‪H‬ج
‪ %61; . /?+‬ا ل ﺕن را
ﺕا‪ 1‬‬
‫رت ز ‪ h‬د'ام ‪*1‬ن داد‪:‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪94‬‬

‫ودﯾ 
ا  دع از د ب د‪.‬‬

‫دو‪& %‬ﯾ ‪ #$%‬ا را ود ('‪.‬‬

‫ا هن ‪ Q1‬د‪ %‬ا ‪ 
>
h @>D .‬و ‪
h‬ﺡ‪ -‬ا ل دارد‪< .‬ا ‪ A+‬ﺥر هن ﺕ?‪h Q‬‬
‫‪!/‬ن ‪*1‬ن داد‪
%‬ﺵد‪.‬‬
‫ا 
ا' ‪ /‬از ‪ 
>
h‬و‪3‬د داﺵ ‪8‬؟ ;‪!/ 168 %61‬ن  ‪ H/1‬ر ‪/?+‬؟ در ﺥ ‬
‫ 
ارد‪ ،‬دو
> 
 ‪ */‬ه ‪ H/1‬ا
?‪
H‬ﺵ‪ . 1‬در 
ارد د‪
>
،6‬ت ه ‪ ??+ "1 A"j‬؛‬
‫? ه ‪ +‬ام از ‪ 3 Q3‬ا'‪ 1‬ا ‪ H/1‬را ﺕ€‪ . ?+
/‬ا دو ا‪ 6‬ﺵ‪ %/‬ه 
‪T‬وﺕ رت‬
‫د'ام در
;? ‪ e ،‬ﺕ‪ + /?+ //‬در ‪ h‬هن از ‪ +‬ام ا‪ 6‬ا‪T‬د‪ %‬ﺵ ‪ %‬ا ‪ .‬ا ‪*1‬ن دادن ا‬
‫ﺕ"&‪<6 ،‬ار دو ه‪ 1‬را ‪ / +‬ﺕ 
ح ﺵ ر ‪./?+‬‬
‫او هن ر‪6‬ن در 
رد ‪ /‬و د ا ‪o+ , .‬م او ا ا ‪ / (1) :+‬اﺥ‪o‬ق ر@ دارد‪ ،‬و‬
‫)‪ (2‬اﺥ‪o‬ق د ر@ دارد‪? ،‬ا )‪ / (3‬د ر@ دارد‪ .‬ا هن ‪ 61*1‬ا‪ 6‬اول ا ‪.‬‬

> 
ت )‪ (1‬و )‪ (2‬ه ﺕ‪ ,/+‬ﺵ‪ 1‬ﺕ )‪ (3‬را ‪ H/1‬ده? ‪.‬در ا?‪ h ?1
H/1 H‬ﺕ‪ „/‬ا‪ >D‬ا ‪ +‬از‬
‫ه 
! ! از
> 
ت ا ؛ ه ‪ h‬از
> 
ت را ‪ +‬دار‪ ،‬ﺕ‪
„/‬ا‪ . D‬ا
> 
‪+‬‬
‫‪ /‬وا‪ 9‬اﺥ‪o‬ق ا ‪ ،‬ﺥد ﺥد ‪ &/8‬در 
رد د ‪ e ، ' "1‬ه‪ y/‬د‪ -/‬ارا‪ "1 R‬ده ‪+‬‬
‫‪ / /?+ !D‬د ر@ دارد‪ .‬ه"‪ /‬ﺕﺕ‪ ،,/‬ا
> 
‪ +‬اﺥ‪o‬ق د ر@ دارد‪ ،‬ﺥد ﺥد‬
‫‪ &/8‬در 
رد ‪ e ، ' "1 /‬ا
> 
ه د‪ -/‬ا ارﺕ‪7‬ط ‪ /‬و د  ‪ "1‬ده ‪ .‬ﺕ?‪Q‬‬
‫ه?‪ + 
6‬ا
> 
ت را ‪?+‬ر ه ‪<6‬ار
ﺕا‪ h /1‬هن ‪ ./‬ا وا‪ /n‬را
ﺕا‪+  /1‬ر‬
‫دن ‪"1 h‬د د‪oj
oj ? ،6‬و‪*1 ،(+) %‬ن ده‪ ،/‬ﺕ
> 
ت را ه و‪+ ./?+ A‬رد ا‪ j‬اد ‬
‫‪&' 3‬ار‪ %‬ه
‪&H‬ا‪ ،‬د'ام هن را ﺵ!‪ A‬ز ر
‪:/?+‬‬

‫)‪(1)+(2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪95‬‬

‫ 
از ‪!/ h‬ن ا‪T‬د‪+ %‬د‪ %‬ا‪ + ،‬از ﺥ@ وا‪
>
A‬ت ا 
اد ‪ ،D‬ﺕ ا وا‪ /n‬را ‪*1‬ن ده ‪+‬‬

> 
ت 
‪ h ً>T‬هن واﺡ را
ز‪. 1‬‬
‫‪ e!j‬ا هن‪ n ،‬ا را ‪ +‬از ﺕ‪+‬و‪ A‬در 
رد د 
‪+‬ا در ; 
! ‪+ A>1‬د
‪o‬ﺡ‪. /?+ U‬‬
‫هن او را
ﺕان ‪/ /?8‬ن ‪+‬د‪
(1) :‬دم ‪ ??>
 %n‬و ر‪Q"3 e/R‬ر را ا‪1‬ب
‪ ، ??+‬و )‪
(2‬دم‬
‫ ‪?j‬ان ه‪ TC?
/‬در داد'‪ %‬ه ﺡﺽ
ﺵ‪ 1‬ﺕ ﺡ! ‪H
 Q
; + ??+‬م ﺵ?ﺥ ﺵد ﺥ‪./‬‬
‫? ا )‪
(3‬دم ا 
ر دو را ‪?+‬ل
‪
>
. ??+‬ت )‪ (1‬و )‪ H/1 o>9
(2‬را ﺡ"
‪ . ??+‬ا'‬
‫ز ﺕ*‪ h H/1 /7‬ﺕ‪ „/‬ا‪ >D‬را در‪; U1‬ور‪
>
،‬ت 
‪ ?1‬ن ه ا‪ >D‬ه‪ + ?9‬در ا 
رد ه‬
‫دو در و@ و ‪ 1‬در
?‪ Q‬ا‪ /‬ه ‪ ,C1‬ﺵ ‪ %‬ا‪ . 1‬ه ‪ 8‬ا ن ه ‪ */‬ﺵ? ‪ ،‬ﺕ‪ !B9
/‬ﺕ
ﺵد‪،‬‬
‫ا 
از ‪ 3‬در ;وردن ! از ن ه ﺽورﺕً
?‪ H‬ا‪D‬دن ﺕ‪ "1 „/‬ﺵد‪ e .‬ا ﺡ>‪
+ >/‬‬
‫‪+‬ر'&اران ﺡ!
را ا‪1‬ب
‪ ،/?+‬ﺥد ﺥد ﺵه  ا
‪
+ j‬دم ﺡ!
را ‪?+‬ل‬

‪D ، ??+‬رغ از ا?! ; 
دم ‪?j‬ان ه‪ TC?
/‬ه در
‪ +B‬ﺡﺽ
ﺵ‪ 1‬ﺥ‪ ./‬و‪3‬د ه‪/‬‬

?‪
 TC‬د
ه‪ ،‬ﺥد ﺥد‪ ،‬ﺵه 
*ر‪
+‬دم در ﺡ!
ا ‪D ،‬رغ از ا?! ; ;‪1‬ن‬
‫‪ 1' ?"1‬ه ا ﺡ!
ا‪1‬ب
‪ ??+‬ﺥ‪ e ./‬در ﺕ‪ /‬د'ام ا هن‪ ،‬از ‪"1‬د ‪ +‬ا‪T‬د‪ "1 %‬‬
‫‪ !- /?+‬دو ‪!/‬ن ‪ 3‬ا'‪ 1‬را ر
‪ + /?+‬ه ‪g h‬ر ‪ 3‬ا'‪ 1‬از دو
> 
 ‪
Q?
H/1‬‬
‫ﺵ‪: 1‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫?ا‪ h ،‬د
> 
 دو ﺵ‪
)-
 %/‬ﺕا‪ H/1 ?1‬ا
?‪ H‬ﺵ‪
. 1‬ﺕا‪ /1‬ا‪ 6‬اول را‬
‫ه‪
>
 1‬ت ﺕ‪ ) /"H‬ﺥ‪ ،(S"3
oj g‬و ا‪ 6‬دوم را ه‪
>
 1‬ت ‪/u‬ﺕ‪ /"H‬ا‪ ./1‬در‬
‫ه ﺡ ‪ ،‬ﺕ اد
> 
ت
ﺕا‪ 1‬ه‪ >8‬ر ‪
+‬ﺥاه ﺵ ‪ .‬ا '‪ T‬ا?! ; ‪ h‬د از
> 
ت ﺕ‪ /"H‬‬
‫ا‪ 1‬ﺥ‪ ،/‬ه ‪ h‬از
> 
ه را ‪ 3‬ا'‪o
1‬ﺡ‪ ،/?+ U‬و از ﺥد =‪ ; /‬ا
> 
 ﺥد ﺥد‪ ،‬ون‬

> 
ت د‪ H/1 ،6‬را *‪ ?+
17/‬ﺥ‪ ./‬رو د‪ ! 6‬ا ا ‪ /= +‬ا' ! از
> 
ت ‪1‬در‬
‫د ‪8‬؟ ; ‪ A+‬هن را ﺥاب
‪ ?+‬؟ ا' ‪ /?8‬ﺵ ‪
>
،‬ت ﺕ‪ /"H‬ا‪ 1‬؛ ? ا ﺡ‪C‬ل ‪ H/1‬ه‬
‫وا‪ 9‬ا‪ . 1‬ا 
ا' ر‪1 u‬در ‪ * ،
>
h‬از هن ‪
>
%61; ، 1" 3‬ت ‪/u‬ﺕ‪ /"H‬ا‪ 1‬؛ ? ‬
‫ه ‪ 3 h‬ا'‪ H/1 1‬را *‪ . ??+
17/‬ا' ا ;ز 
ن ه را ا‪"j‬ل ‪+‬د ‪ ،‬ا 
ه?ز 
" ‪ ، *1‬ﺥب ا‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪96‬‬

‫‪
>
+‬ت را ﺕ‪9B
/"H‬ب ‪ /?+‬؛ ا رو!د
‪ 1gB‬ﺕ ا ‪-3 .‬ﺕ ‪ +‬ر‪n ،/D‬ا‪ ACT
j‬ﺕ در‬
‫ 
رد ا‪1‬اع ﺥص هن ﺥاه‪
; /‬ﺥ ‪ .‬هن ه ‪ +‬در ;‪
>
Q1‬ت ﺕ‪ ,/+‬ﺵ‪ 1‬ﺕ ‪ H/1‬ا را‬
‫*‪. ??+ 17/‬‬
‫در ه‪
>
 1‬ت ‪/u‬ﺕ‪ ، /"H‬ﺕ اد ‪!/‬ن ه ‪ H/1 +‬ه"‪6‬ا
ﺵ‪ 1‬دوﺕ ) ‪ (*/‬ا ‪; .‬‬
‫وﺽ‪
/‬ﺕا‪ e!j 1‬ه ﺵ ؟ ;
ﺕا‪!/ /1‬ن ه داﺵ ﺵ‪ + /‬از ‪ 
>
h‬دو ‪ H/1 ?8‬‬
‫ 
‪T‬وت وا'ا ﺵ‪ 1‬؟ ? ‪&' h ; ،‬ار‪
%‬ﺕا‪ 1‬ﺡ
‪ /‬از ‪ H/1 h‬ﺵ ؟ >‪
ً?/‬ﺕا‪?8 . 1‬ن ‪ / +‬ﺕ‬

‪o‬ﺡ‪+ U‬د‪1n ،‬ن 'ا‪; "w
1‬ن ا ‪ +‬روده ﺕان ‪
/‬رو‪ . 1‬ه"‪

>
/‬ﺕا‪ 1‬ا‬
‫‪ + 
H1/ H/1‬روده در ‪=1‬ل‪71 ،‬ا!‪ ،‬ه‪ 3‬د‪ 6‬ه ‪
/‬رو‪
e . 1‬ﺕا‪&' /1‬ار‪ %‬ه‬
‫‪/9‬ر از ا د‬

‫را‪ ،‬ا ه" 
‪ AB‬ه‪ ،‬رت ? ‪ + /?+‬ه ‪ h‬ﺕ@ ‪1n‬ن 'ا‪
17/* 1‬‬

‫ﺵ‪ . 1‬ا' '&ار‪ %‬ه را ﺵ"ر‪&' %‬ار ‪ ،/?+‬د'ام ﺡ‪ /?8 A‬ﺥاه ﺵ ‪:‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪....‬‬

‫در ه" هن ه ‪ +‬ﺕ‪?+‬ن ر ‪+‬د‪ %‬ا‪&' h ،‬ار‪ 
>
 /
 %‬د و ‪ ،H/1‬ا 
هدو ‪71‬د‪ .‬ا 

‫ا ‪  ًD‬ﺥ‪ g‬د‪ 
+ %‬ﺕ  ‪ 3‬ﺕ?‪ Q‬هن ه ‪/9‬ر د‪ %‬داﺥ ا‪ .‬در ﺕ‪ !T‬روز 
‪ ،%‬و ‪&/1‬‬
‫در ‪-j‬م و د‪
6‬ﺽ‪j‬ت ;‪+‬د
‪ ،h/‬ا‪ ,-u‬ز‪ %/H1‬ه ا ل روو
ﺵ‪ 
 
>
h :‬ﺵاه ‬


H/1 h V‬ده ‪; + ،‬ن ه ‪ 1‬ﺥد *‪7/‬ن ‪ H/1‬د‪
6‬ﺵد‪ ،‬و ا ;ﺥ‪ ،e!j .‬ا ا‬
‫ د‪71‬ل
> 
ا
'د ‪
+‬ﺽ‪
S‬ن را ﺕ> ‪ %61; ، ?+‬د‪71‬ل
> 
 د‪'
6‬د ‪7/* +‬ن‬

> 
 اول ﺵ ‪ ،‬و ا ;ﺥ‪ .‬ا
|ل‪ ،‬ا'‪  9+‬ا?! ‪?+‬ل داﺵ ا‪ zn1 B-‬ﺡ‪ G‬د‪D‬ع از ﺥد‬

ﺵ ‪?+ )
،‬ل ا‪ B-‬ﺵ ‪
،‬ﺕا‪8 :/= /1‬ا ‪D‬ض
‪
+ /?+‬دم ‪ /?8‬ﺡ> دار‪ 1‬؟ ;ن ﺵ‪5‬‬

ﺕان ‪ p‬ده ‪ :‬زا 
دم ﺡ‪ G‬ﺡ‪/‬ت دار‪ ، 1‬و ?ا ﺡ‪ G‬د‪D‬ع از ﺥدﺵن را دار‪Q8 e . 1‬ر'&ار‪ %‬ه‪9‬‬
‫‪  +‬ان ه داﺥ ‪:‬‬
‫‪
(1‬دم ﺡ‪ G‬ﺡ‪/‬ت دار‪. 1‬‬
‫‪
(2‬م ﺡ‪ G‬د‪D‬ع از ﺥد را دار‪. 1‬‬
‫‪?+ (3‬ل ا‪ B-‬ﺡ‪ G‬د‪D‬ع از ﺥد 
دم را ‪. ?+
z>1‬‬
‫‪ (4‬دو ‪ /!
71‬ا‪ B-‬را
"?ع ‪. ?+‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪97‬‬

‫‪ +‬د'ام ;ن ا ﺵ!‪
A‬ﺵد‪:‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2) + (3‬‬

‫)‪(4‬‬

‫ا هن دو 
ﺡ‪') -‬م( دارد‪ ،‬و '&ار‪ (2) %‬ه ‪' H/1‬م اول ا و ه
> 
 'م دوم‪ h .‬هن‬

ﺕا‪' ?8 1‬م داﺵ ﺵ ‪.‬‬
‫ا‪3‬ز‪ %‬ده‪ Y1; /‬را ‪ +‬ﺕ‪?+‬ن ; 
ﺥ‪ /‬ﺥ‪ o‬و 
ور ‪ 
./?+‬در 
رد ﺥر هن ‪Q8‬ر ‪/ !1‬ن ‪"1‬د‪ ،‬و‬
‫ا ه ‪ % jn h !1‬ﺕ‪ /‬د'ام و‪3‬د دارد‪.‬‬
‫‪ h .1‬هن د ‪ 
>
h +‬و ‪ H/1 h‬داﺵ ﺵ ؛ ا ‪*1‬ن دادن ‪/
1/‬ن ;‪ Q1‬از ‪h‬‬
‫‪!/‬ن ا‪T‬د‪. /?+ %‬‬
‫‪ h .2‬هن
ﺕا‪ / 1‬از ‪' h‬م داﺵ ﺵ ‪ 1' ،‬ا ‪&' h +‬ار‪ /
 %‬ا‪ 1‬ه ‪H/1‬‬
‫) ‪' h‬م( و ه
> 
) 'م د‪ (6‬ﺵ ؛ ا ‪*1‬ن دادن ه 'م از ‪ 3 1!/‬ا'‪ 1‬ا‪T‬د‪
%‬‬
‫‪g ،/?+‬ر ‪
+‬ﺡ‪; -‬ﺥ در ‪n /‬ار
'‪/‬د‪.‬‬
‫‪ 
>
h .3‬واﺡ
ﺕا‪ / 1‬از ‪ H/1 h‬را *‪ ?+ 17/‬؛ ا ;ن ‪!/‬ن ه وا'ا ر ‪. /?+‬‬
‫‪ H/1 h .4‬واﺡ
ﺕا‪ / 1‬از ‪g  ،
>
h‬ر ﺕ‪/u /"H‬ﺕ‪ ، /"H‬ﺡ" ﺵد؛‬
‫ا
> 
ت ﺕ‪
oj /"H‬‬

‫‪ +‬و ‪!/ h‬ن‪ ،‬و ا
> 
ت ‪ /u‬ﺕ‪!/ /"H‬ن ه وا'ا ‪+‬ر‬

‫ ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪98‬‬

‫‪+ (1) !1‬در ا ه" هن ه دق ا ؛ درﺡ>‪ ، >/‬ا ‪ ? !1‬ﺕ) هن در ا ‪.‬‬
‫‪!1‬ت ‪ 2‬ﺕ ‪/ 4‬ن ' ﺥر ه 
‪ T-‬ا ‪ h +‬هن
ﺕا‪ 1‬داﺵ ﺵ ‪ + ،‬ا ه ‪ +‬ام ‪ h‬ﺵ‪%/‬‬
‫ ﺕ‪ /‬د'ام دار‪ e .‬ا‪?+‬ن ه ‪ n‬ر ه ‪ +‬هن ‪ % /Y/‬ﺵ – ه ‪' ?8‬م ه ‪ +‬داﺵ ﺵ ‪
>
h ،‬‬
‫ه ﺕ اد ‪ H/1‬را *‪ ، ?+ 17/‬ه ﺕ اد
> 

‪ H/1 h V‬ﺵ? – ا‪; /1‬ن را رت د'ام‬
‫در;ور‪.‬‬

‫ِال ای روش‬
‫'م ‪91‬‬

‫ا ا‪"j‬ل ا روش‪ ،‬ﺕ*‪ H/1 5/‬و
> 
ت‪ ،‬و ﺵ"ر‪<' %‬ار ;‪ . Q1‬ا ﺵ"ر‪ %‬ه ‪7?3 D‬‬

‫ ‪n‬ارداد دار‪ ، 1‬ﺕ
‪7H‬ر ‪71‬ﺵ‪&' /‬ار‪ %‬ه را ز‪ ،/?+ 91‬و
‪ 8 + 9/1 Q‬ا‪ j‬اد را ا‪T‬د‪ ./?+ %‬ا‬
‫ﺡل‪،‬ه?‪ + 
6‬د'ام ه‪ ?
1‬را ر
‪ Q
، /?+‬ا ‪ +‬ه" '&ار‪ %‬ه ‪ *>1 +‬ا‪ ??+
T‬‬
‫ﺵ"ر‪ %‬ا ‪791‬‬

‫ده‪ . /‬ا' 
ﺵ
‪ -"3 A‬ا ‪ % /Y/‬ﺵ ‪
،‬ﺕا‪; /1‬ن را ‪o"3‬ت ز‪ % 1‬اش ‪D‬و*!?‪. /‬‬

‫ ‪oj‬و‪ ،%‬ﺕ?‪&' Q‬ار‪ %‬ه ﺵ"ر‪
791 %‬ده‪ + /‬ﺕ‪ G C‬ﺵ ‪ %‬ﺵ? ‪ .‬ا' ه‪ 1‬ﺡو ‪7j‬رﺕ ﺵ!‪ A‬ا'‬
‫‪ q %61; p‬ﺵ ‪; A+ %61; ،‬ن ‪7j‬رت ‪ h‬ﺵ"ر‪ 791 %‬ده‪ /‬؛ و ‪ p‬و‪ q‬را ‪ 3‬ا'‪ 1‬ﺵ"ر‪<' %‬ار ‪ . /?!1‬ه"‪+ /‬‬
‫ه" 
> 
ت و ‪ H/1‬را
‪&H‬ا و ﺵ"ر‪<' %‬ار ‪"1‬د‪
،‬ﺕا‪ /1‬د'ام ﺥر هن را ر ‪ ./?+‬ا‪3‬ز‪%‬‬
‫ده‪ /‬ا ‪ 1"1‬ر د'ام ‪ ?8‬هن =داز‪.‬‬

‫ ‪ ،
U1‬ا ه‪ 1‬ﺕ‪ H‬ا‬
‫اد‪ j‬ﺕ‪ H‬دوم ا ا‬

‫‪ [1] +‬ه" ا‪ 1‬ا 
ه ز‪ % 1‬وا ? دار‪ Q1; + 1‬ه ا‪ 1‬ا 
ه‪. ?9‬‬

‫‪ [2] +‬روز'ر د ‪ +‬ه‪ 19 y/‬ار رو ز
‪ /‬و‪3‬د ‪ 1‬اﺵ ‪ .‬ا‪?+‬ن ا'‬

‫ا‪3‬ز‪ %‬ده‪ /‬ا دو را وا‪/n‬ت ﺕ‪D H‬ض ‪ %61; ،?+‬ا اد‪ 19 [3] + j‬اران از ‪ 19 /u‬اران ‪1‬ﺵ ‬
‫ﺵ ‪ %‬ا‪ H/1 ، 1‬ا د‪ %‬ا ‪ A>1] .‬از ﺕم ِِ‪" ،A‬ﺕ!
‪' A‬ا ا'?‪ -H
،"h/‬هرز‪ ،‬ژا‪ 1‬‬
‫‪[1985‬‬
‫ﺕ‪ A/-B‬ا هن د‪ %‬ا ‪ ،‬زا
‪; )V‬ن را ﺥ و داﺥ ارا‪ R‬داد‪ %‬ا ‪ .‬او
' ‪&' +‬ار‪(3) %‬‬
‫‪ H/1‬ا ‪ ،‬و )‪ (1‬و )‪ (2‬را ‪?j‬ان
> 
ت اش 
ح
‪
>
. ?+‬ت هن ;ﺵ!را ﺕ‪ /"H‬ه‪ . ?9‬ا'‬

> 
 )‪ (1‬را =< ا 
)‪ (2‬را رد ‪ ،/?+‬هن ‪D‬و
ر&د‪ .‬ا وا‪/n‬‬
‫ه‪ + ?9‬ﺥد ا‪ 1‬ا 
ه ز‪ % 1‬ا‪ &/8 ، 1‬را در 
رد ‪ 19‬اران ‪t‬‬

‫‪ +‬ا‪ 1‬ا 
ه ز‪ % 1‬دارا وا ? ‬

‫‪ 6
، ?+ "1‬ا?! ‪oj‬و‪+ <= %‬‬

‫روز'ر ‪ 19‬اران و‪3‬د ‪ 1‬اﺵ? ‪ .‬ه"‪ /‬د‪ ،A/‬ا' '&ار‪ (2) %‬را ‪ &/1‬ﺕ‪ /?+ G C‬ا 
)‪ (1‬را رد ‪،/?+‬‬
‫هن ‪D‬و
ر&د‪ e .‬د'ام هن د‪ %‬ا ‪:‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪99‬‬

‫)‪(2)+(1‬‬

‫)‪( 3‬‬
‫ﺕ‪ + /?+ 3‬در 
هن‪ 
،‬ﺵ"ر‪ %‬ه را در
‪ -"3 1/‬ه ‪Q1‬د‪ %‬ام‪ 1 ،‬در ا ا ;‪ .Q1‬ا ان ﺥ‪ g‬ا‬
‫‪ +‬واژ'ن ا ا ‪o"3‬ت ا ‪g‬ح '&ار‪ %‬ه و ﺕﺽ‪ Q1; >1 †/‬در هن ه‪ . ?9‬ا واژ‪ %‬ه 
‪ ?1‬دار‪9‬‬
‫ه ه‪ + ?9‬ا ? هن ا‪T‬د‪
%‬ﺵ‪ . 1‬ا 
د'ام 
ا
!ن
ده ﺕ ‪!/‬ن و ‪
oj‬‬

‫‪ +‬را‬

‫‪ &63‬ا دار‪ 9‬ه ‪ ./?+‬در ه ‪&' ، -"3‬ار‪ g
 %‬در ‪7j h‬رت ا" درج ﺵ ‪ "+" + %‬ﺵوع‬

ﺵد‪ – .‬ه"‪ /‬ﺥ‪ g‬ﺵ"ر‪ %‬ه را ‪ e‬از ;ن '<اﺵ ا‪ ) .‬د‪ ،*
A/‬ا'
ﺥا‪ 3 /‬ذ‪D +‬‬
‫‪ h‬ﺵ"ر‪&' A+ ،%‬ار‪ %‬را در د'ام ‪/‬ور ‪ ،‬ز ه زم ‪71‬د ‪ +‬واژ'ن ‪ 61*1‬را ذ‪ Q1; . /?+ +‬ه"‪?Y‬ن‬
‫دار‪9‬‬

‫ه ‪ N‬ه‪"1 + ?9‬ده د'ام ‪ &63‬ﺵن
ﺵ‪ (. 1‬و ;ﺥ ا?!‪ ،‬ﺕ‪ )V
+ /?+ 3‬ﺕ‪ /+‬‬


‪ (1) + ?+‬و )‪ (2‬وا‪/n‬‬

‫ه ﺕ‪ H‬ه‪U?
. ?9‬ر او ا ا‬

‫‪ +‬ا '&ار‪ %‬ه ‪D‬ﺽ‪/‬ت ف ‪، ?9/1‬‬

‫‪ ?7
!-‬ﺵاه ‪ "-j‬ا‪ . 1‬ا' او ;ن ﺵاه را ‪ &/1‬ذ‪+ +‬د‪ %‬د‪ ،‬ا هن ‪ /‬از ‪' h‬م
داﺵ ‪ ،‬و‬
‫)‪ (1‬و )‪oj ،(2‬و‪ (3) 
>
 %‬دن‪ W1 ،‬ﺡ‪ A‬از ;ن ﺵاه ‪
&/1 -7n‬د‪. 1‬‬
‫ ‪?j‬ان
|ل دوم‪<6 ،‬ار ﺥد 
ن ه‪; ./?+ ? 1‬ن '&ار‪ %‬را د
;ور ‪
′ +‬د 
‪/9 + 1‬ر ‪?g‬‬

ز‪ ?1‬اﺡ‪9‬س ﺡ>رت دار‪ ′ 1‬؟ ‪<6‬ار ‪
; /?/7‬ﺕا‪ /1‬ﺥد 
ن ا ﺡ" از ا اد‪ j‬ه‪9 1‬ز؟ ‬
‫ ‪?g‬‬
‫د‪71‬ل ‪+‬دن ﺥ@ ا ‪ / +‬ﺕ ذ‪+ +‬دم‪
،‬ﺕا‪ /1‬ﺕ‪ 3‬ﺥد را ا ‪
!1‬ف ‪ً "
+ /?+‬‬
‫ز‪ ،"w
ُ 1‬و‪ %‬ه?‪Q3 + 
6‬‬

‫ا‪H1‬م ﺵد‪ j1 61/ ،‬ﺥ‪ 
C‬‬

‫ ‪
U1‬ر ‪ .‬ا 
‪8‬ا ‪ 9+‬‬

‫ ا ﺥ‪; + 9/1 g‬ن ﺵ‪ 1' 5‬ا ‪7"+‬د اﺡ‪9‬س

‫ه"‪ Q3 */‬ااز ﺥ‪ ?+

C‬؟ ; 
" ً‬
‫‪ ?+‬؟ ا‪3‬ز‪ %‬ده‪ /‬ا ا ‪ %‬ه را در ‪/ QD‬ور‪ .‬و ‪8‬ن ﺕﺕ‪ ,/‬ﺵ"ر‪&' %‬ار '&ار‪ %‬ه در ‪ h‬هن
‪Q‬‬
‫‪
، 9/1‬ﺕا‪ /1‬ا ر از ‪u; H/1‬ز ‪:/?+‬‬
‫‪
(1‬د 
ن ‪/9‬ر ‪ ?g‬زن اﺡ‪9‬س ﺡ>رت
‪. ??+‬‬
‫‪ ?g (2‬ز‪T
1‬ط '‪ 1‬ا ﺥ‪ Q3 
C‬ا ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺥ‪1 Q3 
C‬ﺵ از اﺡ‪9‬س ﺡ>رت ا ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪100‬‬

‫‪o"3‬ت )‪ (2‬و )‪; (3‬ﺵ!را
> 
ﺕ ﺕ‪ /"H‬ه‪ ?9‬؛ ه‪ h y/‬ﺕ?‪ H/1 Q‬را ﺡ" ‪ e . ?+ "1‬ا' اه‪/‬‬
‫هن را رت د'ام در;ور‪
/?8 ،‬ﺵد‪:‬‬

‫)‪(2) + (3‬‬

‫)‪(1‬‬
‫ﺡل ‪D‬ض ‪ 
>
9+ /?+‬دوم 
ن ? )‪ (2‬را ‪/6 8‬د – ‪D‬ض ‪ + /?+‬ﺥد 
ن ‪B‬‬

‫;ن‬

‫ﺵ‪ h‬داﺵ ﺵ‪
; ./‬ﺕا‪ /1‬هن ه د‪; ST1 6‬ن ارا‪ R‬ده‪/‬؟ ;ﺥ ‪ ?g‬ز‪
1‬ﺕا‪ 1‬ﺵخ ‪ 17g‬و‬
‫‪ 1H? !1‬ه ﺵ ‪ ?g .‬زدن
ﺕا‪ 1' 1‬ا ‪/‬ن ‪ />9
/u‬ر‪ ، nD‬ه اﺡ‪9‬س د‪ 6‬ه ﺵ ‪
.‬‬
‫ﺕا‪ p /1‬ده‪ ،- + /‬ا 
‪ ,-‬ا دُزه ‪ ?g +‬در‬

‫ا ‪ .‬ا 
 ‪
U1‬ر ‪ ?g‬ز‪ "w
ُ 1‬و‬


‪T‬ط ه"‪ Cn */‬ﺕ"‪ 9‬و ﺕ‪ />B‬د‪6‬ان ا‪H1‬م
'‪/‬د‪ .‬و
‪ A/‬ﺥار ‪+‬دن د‪6‬ان ه?‪ + 
6‬ه‪ y/‬د‪ -/‬‬
‫ا ‪71‬ﺵ ‪ j1 ،‬ااز ﺥ‪ 
C‬ا ‪ e .‬ا‪?+‬ن دو
> 
 د‪ 6‬دار‪:‬‬
‫‪ ?g (4‬ز‪T
1‬ط‪ ،‬ﺕ‪o‬ش ا ﺕ"‪ 9‬د‪6‬ان ا ‪.‬‬
‫‪ (5‬ﺕ"‪ 9‬د‪6‬ان ‪ j1‬ااز ﺥ‪ 
C‬ا ‪.‬‬
‫ا دو
> 
‪ (2) ?1
&/1‬و )‪ (3‬ﺕ‪ /"H‬ه‪
، ?9‬ﺕا‪ /1‬د'ام را ‪9' /?8‬ش ده‪:/‬‬

‫)‪(4) + (5‬‬

‫)‪(3) + (2‬‬

‫)‪( 1‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪101‬‬

‫ﺡل ه‪ 1‬دو 'م دار‪ .‬ا' اه‪ /‬ا ‪ {B‬را
‪ ACT‬ﺕ '‪  ،/‬د‪71‬ل د ‪ -‬ا
> 
 )‪(3‬‬
‫‪6 &/1‬د‪ ،‬و ﺥط ا ل د‪ 6‬را ‪ &/1‬د‪71‬ل ‪ /'  ./?+‬ا روش‪ ،‬هن ه‪ % /Y/ 8‬ﺕ
ﺵد‪،‬‬
‫ا 
در ;ن ﺡ ‪ &/1‬ه"‪ /‬ﺕﺕ‪+ QD ،,/‬دن
> 
ت و ا‪&D‬ودن ﺵن د'ام ادا 

ده‪./‬‬
‫ﺡل ‪<6‬ار ‪ 1"1‬د‪ 6‬را ر ‪ + ،/?+‬ا ر از
> ‪ h‬روز‪ 
1‬درر‪*+ 9/8 %‬ورز‬
‫‪
A>1‬ﺵد‪ .‬ا
|ل ‪oj‬و‪*1 %‬ن دادن روش ر د'ا
‪ ،‬ﺡو ‪ "Q
 !1‬در 
رد
‪&H‬ا ‪+‬دن '&ار‪%‬‬
‫ه 
‪3‬د در ‪ h‬هن ا ‪ h .‬ر ‪ n‬ز را ا‪ /1‬و ﺵ"ر‪&' %‬ار‪ %‬ه ‪ +‬درج ‪+‬د‪ %‬ام ﺕ‪3‬‬
‫‪: /?+‬‬
‫ ا‪ -‬ا ا ‪
; +‬ﺕان ‪*+‬ورز را ‪ / 
1 ? h‬ﺥ‪ p ./‬ا ا ‪ "1 [1] +‬‬
‫ﺕان ‪ /?8‬ﺕ‪C‬ر از ‪*+‬ورز داﺵ ‪ .‬د ‪ A‬ا داﺵ‬
‫وا‪/n‬‬

‫ﺥ‪+ o‬د‪91 :‬‬

‫‪ % /Y/‬ا‪ ، 1‬ا 

ﺕان ;‪ Q1‬را در ا دو‬

‫ا?!‪*+ [2] ،‬ورز وا‪3
 9‬دات ز‪ % 1‬و ‪ ?;D‬ه ز‪ 9‬ا ‪،‬‬

‫درﺡ ‪
[3] ،+‬اد ﺥم ?‬

‫‪ 13‬ار ‪ ، ?9/1‬و ‪ ?;D‬ه ;ن
!‪ !/1‬ا ؛ و دوم ا?!‪[4] ،‬‬

‫‪+‬رﺥ‪ n
1‬ا ‪ ،‬و ا‪U1‬ر
رود ‪ n
+‬ﺵ ‪ ،‬درﺡ ‪&
[5] +‬ر‪ ،j‬ا' ﺥب ‪ *+‬ﺵد‪ ،‬ﺕ‬
‫ا

‪ ، 1‬و ا' ‪*+‬‬

‫ﺵد‪ ،‬ﺕ ا ‪1‬د
ﺵد‪] .‬وِ‪ِ 1‬ل ِ‪!*+" ،‬ر و ﺥ‪ /‬دار"‪ ،‬ﺽ"‪ "/‬‬

‫‪/1‬ر„ ﺕ"&‪D 26 ،‬ر‪[1985 ،‬‬
‫‪ 91‬ﺕ‪ -"3 
+ /?+ 3‬دوم را ﺵ"ر‪&' %‬ار ‪+‬د‪ %‬ام و ‪ -"3 1‬اول را‪ -"3 .‬اول * را در‬
‫ 
رد ‪*+‬ورز 
ح
‪ ، ?+‬ون ا?! ﺕ‪ > C‬در ;ن ﺵ ؛ ﺕ‪ G C‬در ‪ -"3‬دوم
; ‪&' e .‬ار‪ %‬‬
‫)‪ (1‬ا ا ‪ "1 :+‬ﺕان ‪*+‬ورز را ‪? h‬‬

‫ا‪61‬ﺵ ‪ .‬ا ‪?8 ،-"3‬ن ‪ )V
+‬ذ‪ p" +‬ا ا‬

‫‪ "+‬و ارا‪ QD R‬از د ‪ e A‬از ;ن
*‪ ، ?+
5‬در ﺡ>‪>/‬‬

‫‪ H/1‬هن ا ‪ .‬ا د ‪ A‬در ‪h‬‬

‫‪/9 -"3‬ر ‪ 1 g‬ارا‪
R‬ﺵ‪; + 1‬ن را ‪Q8‬ر '&ار‪ %‬ﺕ>‪+ /9‬د‪ %‬ام‪.‬‬

ﺕان د ‪ 
+‬ه '&ار‪ 3 %‬ا'‪ h 1‬ﺵ"ر‪ 1 791 %‬اد‪ %‬ام‪ Y1; .‬را ‪ (2) +‬ﺵ"ر‪&' %‬ار ‪+‬د‪ %‬ام‪ ،‬در‬
‫ﺡ>‪>/‬‬

‫ 
‪ ,+‬از دو ا‪QZ‬ر
‪&H‬ا ‪*+ (2a) :‬ورز 
‪3‬دات ز‪ % 1‬وا‪ 9‬ا ‪ ،‬و )‪*+ (2b‬ورز ‬

‫‪ ?;D‬ه ز‪ 9‬وا‪ 9‬ا ‪ .‬د‪
>
6‬ت را ‪
&/1‬ﺕان ‪ */‬ﺕ‪+ &H‬د؛ ﺥ‪C‬ص )‪ % /Y/ (5‬ا ‪.‬‬
‫‪8‬ا ا ‪n‬ت
‪&H‬ا را ‪ 3‬ا'‪ 1‬ﺵ"ر‪&' %‬ار ‪/?!1‬؟ زا در هن ‪ >1‬ه
‪&H‬ا ‪ 1‬ار‪U?
. 1‬ر
‪ )V‬از‬
‫ا?! ‪ '
B‬ا ل اش را "
ﺕان در دو وا‪ /n‬ﺥ‪+ o‬د" ا ا ‪ +‬دو ﺥ@ ا 
‪&H‬ا‬
‫ارا‪
R‬ده ‪ .‬و ه?‪ + 
6‬ا ل اش را ر
‪ ،/?+‬در
‪ + /‬او از دو ‪Q3‬‬
‫?‬


‪/‬ن ‪*+‬ورز و‬

‫‪D‬ق
'<ارد‪
:‬اد و ‪ ?;D‬ه ز‪ ، 9‬در ا ‪ /u‬ز‪ 9‬؛ و ‪ 1 g‬دن ‪&*+"j‬ار در ا‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪102‬‬

‫‪+ "j‬رﺥ‪ e .1‬زم ‪9/1‬‬

‫ا ل اش را ‪D */‬و *!?‪
./‬ﺕا‪ /1‬ه ‪ 7?3‬از ;‪ Y1‬را ‪ +‬در 
رد‬

‫‪*+‬ورز و ?
' ‪&' h ،‬ار‪9B
%‬ب ‪./?+‬‬
‫از ;‪ + '
)V
+ H1‬دو ﺥ@ ا ل را د‪71‬ل
‪ ، ?+‬ا‪U1‬ر داﺵ ﺵ‪ + /‬د'ام ﺡو دو ‪!/‬ن‬
‫ه"‪6‬ا ‪ (1) H/1‬ﺵ ‪ .‬ا 

‪Q8‬ر
> 
دار‪ !"
168 &/8 /?8 .‬ا ؟ ﺕ‪ (2) + /?+ 3‬و )‪(3‬‬

> 
ﺕ ﺕ‪ /"H‬ا‪ . 1‬ا'
> 
 )‪ (3‬را ‪? '
+‬‬

‫از ‪
/?8‬اد و ‪ ?;D‬ه ا‪T‬د‪ ، ?+ "1 %‬‬


> 
 )‪*+ '
+ (2‬ورز ‪
 69‬اد و ‪ ?;D‬ه ز‪ 9‬دارد ‪&D/1‬ا‪ (2) 
>
،/‬در 
رد‬
‫ا?! ; ‪*+‬ورز ‪? h‬‬

‫ا‬

‫ ﺥ‪ ،/‬ه‪ (2) e . ' "1 y/‬و )‪"1 (3‬د ‪ +‬ه ‪ ، ?
1/‬و ‬

‫‪!/ h‬ن ‪
Q?
H/1‬ﺵ‪ . 1‬ه"‪ /‬ﺕ‪ A/-B‬در 
رد )‪ (4‬و )‪ (5‬ه ‪ <D1‬ا ‪ ،‬و ‪ A+‬د'ام ﺵ!‪ A‬ز

‫ﺵد‪:‬‬

‫)‪(2) + (3‬‬

‫)‪(4) + (5‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺕ‪ (2) + /?+ 3‬و )‪g (3‬ر ﺕ‪ (4) /"H‬و )‪
(5‬ط ‪ . ?9/1‬ا ان ﺥ‪ g‬ا ‪ +‬ا دو ‪،
>
T3‬‬
‫ﺥط ا 
‪&H‬ا ه‪ ?9‬و ه"‪ /‬ﺥ‪ /u g‬ﺕ‪ /"H‬ا‪ . 1‬ا
|ل‪D ،‬ض ‪ (3) 
>

+ /?+‬را‬
‫ ا د‪/ S? + A/‬ﺵ‪ "/‬ه از 
اد و ‪ ?;D‬ه ز‪ 9‬ا‪T‬د‪ ، ??+
%‬رد ‪ ./?+‬در ا ﺡ ‪ ،‬ه‪ 1‬‬
‫‪!/ +‬ن "‬

‫‪ ’8‬ارا‪ R‬ﺵ ‪D %‬و
ر&د‪ ،‬ا 
ﺥ ﺵ ا ه‪!/ + 1‬ن "‬

‫را ‪*1‬ن داد‪ %‬ﺵ ‪،%‬‬

‫وارد ‪ )V
. ; "1‬ز ه
ﺕا‪ 1‬اﺡ‪H‬ج ‪ + ?+‬از ‪ U1‬دور‪ %‬ز 
‪ %Q 1‬ور ‪/
nD‬ن ‪*+‬ورز و‬
‫? ه‪. 9‬‬
‫‪?8‬ن ‪ +‬ا
|ل ه ‪*1‬ن
ده? ‪ ،‬ﺵ‪ %/‬ر د'ام‪ ،‬روش ‪ 16‬ا ا ﺕ‪ A/-B‬هن ه 
ﺽ‪j‬ت‬
‫و ﺥره 
‪T‬وت 

ده ‪ .‬ا 

ﺕز‪ %‬ا‪T‬د‪ %‬از ا ا&ار را ;‪u‬ز ‪+‬د‪ %‬ا‪ .‬در  ‪ ،‬ﺥاه‪ /‬د ‬
‫‪ +‬ا روش ‪+ 168‬ر ارز هن ه
; ‪.‬‬

‫ز ن ﺕی‬
‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪103‬‬

‫ه‪ h‬از هن ه ز را ﺵ!‪ h A‬د'ام در;ور ‪.‬‬
‫‪ .1‬ﺡ"ً ﺥ‪1‬اد‪; %‬ﺕ ار ه‪ . ?9‬ه‪ / T‬او ‪on h‬د‪ %‬ا"س ‪*1‬ن ا ‪ }?-‬اش ﺥ ‪.‬‬
‫‪ ,?
?+ "1 !D .2‬ﺵ ‪ +‬در ا ﺕم درس روا‪ ?*1‬را ‪/6‬م‪8 ،‬ن در ‪ +‬ا دور‪%‬‬
‫ ‪D‬ق ‪/6 e19/‬م ﺕ اﺥ‪ A‬دارد‪ ،‬و ا' ‪ 3‬روا‪ h ?*1‬درس از دا‪-j % !*1‬م ‪/6‬م ‪ 
1‬‬
‫ام ‪3 Q‬ر
ﺵد‪.‬‬
‫‪; .3‬دان‪ ،‬ﺵ‪ Q?
Q‬ا‪?3 /‬ب ‪ u‬اان‪ ،‬در ا‪ 6-3 Q1‬ﺥزن وا‪ Sn‬ﺵ ‪ %‬ا ‪ .‬ه"‪/‬‬
‫ﺥ‪ 1 ،g‬ﺕ?‪ Q‬ﺕ"م ل ;ب و ها 'م دارد‪ !- ،‬در 
ض ﺵ ده ‪B‬ا ‪9j‬ن ‪&/1‬‬
‫ه‪. 9‬‬
‫‪ .4‬ا‪o‬ح 
‪/‬ت ه ﺵ
‪ A‬دو َرو 
"& ا ‪; / :‬وردن
‪&/‬ان 
‪/‬ت ه‪ ،‬و ‪ %'&' 9‬ه‬
‫ 
‪/‬ﺕ ‪ ،
U1 .‬ا‪o‬ح 
‪/‬ﺕ از ‪ / U1‬ﺕ?‪ Q‬ه?‪ !"

6‬ا ‪ +‬ا ا ‪+‬ه
‪&/‬ان 
‪/‬ت‬
‫ه ا‪3‬ا در; ‪ ،‬و ‪ e‬از ;ن '&'‪ %‬ه
‪ 9‬ود ﺵ‪8 . 1‬ن ﺕ و‪&/
+ n‬ان 
‪/‬ت ه ‪+‬ه ‪، /1‬‬
‫'&'‪ %‬ه ا 'و‪ %‬ه ذ ‪ ST1‬ارزﺵ"? ه‪ ، ?9‬و ‪/9‬ر از ا 'و‪ %‬ه ;‪ >1‬ر ‪ n‬رﺕ"? ه‪+ ?9‬‬
‫‪  
1‬ا‪o‬ح 
‪/‬ﺕ را ﺵ!‪
9‬ا‪. ??+ 3‬‬
‫‪ h .5‬دا‪ %R‬ا"رف‪ ،‬دارا ارزﺵ ا ﺥ‪1‬اد‪ %‬ا ‪ ،‬و ‪"/n o 
+‬‬

‫اش
ارزد‪ .‬ا‬

‫&ر'‪ 9‬ن دا‪ %R‬ا"رف ا&ار 
ا‪ S 3‬ا ‪ .‬و ا ‪+‬د‪+‬ن‪
; 7?
،‬زﺵ ‪D‬اه

‫;ورد ﺕ ;‪ Y1‬را ‪ +‬در
ر
; 
ز‪ 1‬ﺕ!"‪8 . ?+ A/‬ا؟ زا در
ر ;‪  
1 h Q1‬ﺥ‬
‫‪ D‬و
?‪ H9‬را 
'‪ ، 1/‬درﺡ ‪ h +‬دا‪ %R‬ا"رف ;‪ Q1‬ا
!ن
ده 
ﺽ‪j‬ت 
رد‬
‫‪ noj‬ﺵن را ﺕ‪ h‬ﺕ‪. ??+ 3 h‬‬

‫_______________‬

‫ارز هن ه‬
‫_______________‬

‫د'ام ا&ار ارزﺵ"? ا ﺕ‪ A/-B‬هن ا ‪ .‬د'ام 
‪ ?1‬ﺕ‪ C‬اﺵ ا!‪ e‬از هن ا ‪ + ،‬ﺥر‬
‫درو‪ 1‬هن را ;ﺵ!ر
‪ . ?+‬ا 
ﺕ‪ A/-B‬هن ﺥد ﺥد ن ‪+‬ر ‪ . 9/1‬ه ف ا‪ -‬ارز هن‬
‫ا ‪ ،‬ﺕ‪ A/-B‬ﺕ?‪ h Q‬و‪ A/1 -/‬ا ه ف ا ‪ 168 .‬هن ه را ارز ‪/?+‬؟ از ‪/
8‬ره ‬
‫ا‪T‬د‪/?+ %‬؟ ﺥ‪; g‬ور ‪ +‬ه" ه ف ا ل‪ ،‬ﺕ‪ //‬در ‪1‬در '&ار‪ %‬ه ا‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪ "1 +‬ﺕا‪/1‬‬

‫‪104‬‬

‫‪ +‬ق در ‬


‪*
 ً"/>9‬ه ‪ %‬ﺡ‪ 9‬در ﺵن را ﺕ‪ h e ./?+ G/>B‬هن ﺥب‪ ،‬ه‪ 1‬ا‬
‫‪ H/1‬اش را ﺕ‪. ?+
//‬‬

‫ا‪!B‬م
?> ‬
‫ا ا‪7t‬ت ‪ ،H/1 h‬هن دو و' ا‪ -‬داﺵ ﺵ ‪ .‬و' ه ‪ +‬در ا‪!D‬ر و '‪T‬ره روز 
‪%‬‬
‫ 
ن ;‪ Q1‬را ه"ار‪ %‬روﺵ? ‪B‬ظ ‪ 91 ./?+ "1‬ا?!‪
>
،‬ت هن دق ﺵ? ‪ .‬هن روﺵ ا‬
‫‪ +‬در ;ن 
ط ‪+‬دن ‪&' h‬ار‪ %‬وا‪ /n‬ه ا ‪ +‬از ‪
/‬دا‪ /1‬ق ;ن '&ار‪ %‬را ‪./?+
t‬‬
‫‪ e‬ا هن ;وردن از وا‪/n‬‬

‫ه ;‪u‬ز ‪/?+‬؛
> 
ت ‪1‬در‬

‫ه‪ &/8 y/‬را ‪t‬‬

‫‪ . ??+ "1‬دوم ا?!‪،‬‬


> 
ت از ‪
H/1 B1 >?
U1‬ط ﺵ? ‪ +‬ا' ;ن
> 
ت در ﺵ? ‪,3
 &/1 H/1 ،‬‬
‫;‪ Q1‬در ﺵ ‪/ .‬ن د‪
>
+ 9/1 D+ @>D ،6‬ت در ﺵ? ؛ ‪
H/1  !-‬ط ﺵ? ‪ .‬در ‬

> 
ت ا ‪ +‬در ‪ H/1‬را ا
!ن <
زد‪.‬‬
‫‪ /91‬و' ‪ h‬هن ﺥب‪ ? ،‬در
> 
ت‪ ،‬را 
‪/‬ن هن و وا‪/n‬‬

‫ﺥر‪ 3‬را ‪n‬ار

‫‪ . ?+‬و' دوم‪ ? ،‬ر@ داﺵ
> 
ت ‪ ،H/1‬ا‪H91‬م درو‪ 1‬هن را ا‪H‬د
‪ . ?+‬ا' ﺕ"|‪ A/‬هن ‬
‫‪?j‬ان ﺕ‪"j Q+/‬د ز 'د ‪ +‬ﺕ‪ +/‬ا‪ >D‬را ‪
61‬دار‪
، 1‬ﺕا‪ /1‬ا و' دوم را ا‪!B‬م
?> ‬
‫ا‪ :/1‬ا‪!B‬م
?> ? ‪ّn‬ت
> 
ت ا *‪ 17/‬از ‪.H/1‬‬
‫ا دو و' ه 
ط‪ ،‬ا 
از ه 
"& ا‪ 1 . 1‬در
> 
ت ﺕ‪ + ?+
/"w‬هن ‪ n‬ﺵ ‪ ،‬و ‪1‬‬
‫ا‪!B‬م
?> هن
‪&-9‬م در
> 
ت اش ا ‪ .‬ا ه دو
‪ 3 -9‬ا'‪ 1‬ا‪ . 1‬ا ا?! ا‪8 /1‬ا‪،‬‬
‫ا ﺕ"|‪ A/‬را
‪o‬ﺡ‪ : /?+ U‬ا' اه‪9
/‬ﺡ ‪ )+‬اﺕ‪ n‬را ا‪g ، /1‬ل و ‪j‬ض ;ن را ا‪ 1‬از‪ ، /'
%‬و ;‪Q1‬‬
‫را در ه ﺽب
‪ . /?+‬ا ا?!
‪9‬ﺡ در را ‪ ، //‬ا‪ 1‬از‪ /' %‬و ﺽب را د‪ n‬ا‪H1‬م ده‪ /‬د‪.‬‬
‫‪ e‬دو ‪1‬ع ﺥ
ﺕا‪ 1‬رخ ده ‪ !"
:‬ا در ا‪ 1‬از‪ ، /?+ /' %‬ا 
در ‪ A"j‬ﺽب اﺵ‪ /?+ %7‬؛ ا 
‪ ?1‬‬
‫ﺡ ا ‪
>
+‬ت هن در ه‪ ?9‬ا 
‪ H/1‬را *‪ !"
 . ??+ "1 17/‬ا‬

‫در ا‪ 1‬از‪ /' %‬اﺵ‪%7‬‬

‫‪ ، /?+‬ا 
‪ A"j‬ﺽب را در ا‪H1‬م ده‪ /‬؛ ا 
‪ ?1‬ه‪ !B9
1‬ا ‪
>
+‬ت ;ن ‪1‬در ا‪ . 1‬در‬
‫ه"ن ‪g‬ر ‪
+‬ﺕا‪ /1‬دو ‪ j‬د را در ه ﺽب ‪ ،/?+‬ون ا?! ا‪ j‬اد ﺽب ﺵ ‪ %‬د‪ % ?"1 >/n‬اﺵ‪ R/‬ﺵ? ‬
‫‪ +‬ا‪ 1‬از‪+ /' %‬د‪ %‬ا‪
،‬ﺕا‪ /1‬از ه د
> 
ت‪ ،‬ون در ‪ D' U1‬ا?! در‬

‫ا‪ H1 ،1 1‬‬


?> ‪./6‬‬

| &‪D ./1‬ض ‪+

/?+‬ﺵ ﺵ" را 
>‪ + ?+ j‬اج را‪ AQ % ?1‬ا‪61‬ر ا ‪ ،‬و هن ام ا ﺵ ‬
‫‪ +‬او د‪ %‬ل ‪ "3 /‬ﺵ ‪ %‬ا ‪ .‬ا' او وا‪ "3 n‬ﺵ ‪ %‬ﺵ ‪ 
 
>
،‬در ا ‪ ،‬ا 
هن ام ‪/9‬ر‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪105‬‬

‫‪ o‬از‬
‫ﺽ‪ )/‬ا ‪ h @>D .‬گ ‪ "3‬ه‪ &/8 y/‬را در 
رد ‪ AQ‬ا‪61‬ر را‪ % ?1‬ا‪7t‬ت ‪ H/1 . ?+ "1‬ا ً‬

> 
ﺡ‪ "1 A‬ﺵد‪ .‬ا 
ا‪?+‬ن ‪D‬ض ‪ + /?+‬هن 
ا ﺵ ‪ +‬اج دا‪D H*1‬ق ‪ T9-D e19/‬ا ‪ ،‬و‬
‫ه" دا‪H*1‬ن ‪D‬ق ‪ T9-D e19/‬را‪' ?1‬ن ‪ AQ‬ا‪61‬ر ه‪ . ?9‬ا ر ! از
> 
ت )
> 
 دوم( ‬
‫روﺵ? ‪1‬در ا ‪ e ،‬ا هن اار ‪ . 9/1‬ا 

‪ + /?/‬ا' ا
> 
در
د‪ &/1 H/1 ،‬‬
‫ 
‪; ,3‬ن در
د‪ .‬ا هن از ‪/9 >?
U1‬ر ‪ n‬ا ‪ ،‬زا ا '&ار‪ + %‬اج را‪AQ % ?1‬‬
‫ا‪61‬ر ا‬

‫ هن را ‪ "1 n‬دا‪ 6
،/1‬ا?!‬
‫از دو
> 

H/1‬ﺵد‪ .‬در ‪ {B‬ه روز 
‪ً "
،%‬‬


> 
ت اش در‬

‫ﺵ? ‪ ? .‬هن ‪oj‬و‪ %‬ا‪!B‬م
?> ‪ ،‬ا‪!B‬م ﺡ>‪ &/1 >/‬داﺵ ﺵ ‪ .‬ا 
در‬


?‪ ،G‬ا‪!"
#‬م ‪QT
h‬م ﺵ‪ ?D -7‬ا ‪ ًD +‬را درو‪/
1‬ن
> 
ت و ‪ H/1‬را ‪B‬ظ
‪ ، ?+‬و ‪1‬‬
‫را 
‪/‬ن
> 
ت و وا‪/n‬‬

‫را‪ h .‬هن
ﺕا‪ 1‬دارا ‪ )/‬ﺕ راﺕ
> 
ت ﺵ ‪ ،‬و در‬

‫‪ /j‬ﺡل از ‪ !B9
>?
U1‬ﺵ ‪.‬‬
‫ا‪ /?8 7‬ه‪ 1‬در ‪ H/1‬اش را ا‪7t‬ت ‪ . ?+ "1‬ا‪7t‬ت ‪&-9
H/1‬م ;ن ا‬

‫‪ +‬ه
> 
ت هن در‬

‫ﺵ? و ه هن ا‪!B‬م
?> داﺵ ﺵ ‪8 e .‬ا ‪ /?8‬ﺕ"& ‪/
gn‬ن ا دو و' هن ‪ARn‬‬
‫ﺵ؟ د‪ A/‬ا ﺕ"&‪ 1' Q1‬ا ﺕ>‪+ /9‬ر ذه? ا ‪ .‬ا ﺕ‪ /' /"C‬در 
رد ا?! ;
> 
ت در ا‪ 1‬‬
‫ ‪/1‬ز
? ا‪jog‬ﺕ از د‪ ،-j ?1
،S?
6‬ﺕر‪*
 ،p‬ه ات ﺥد 
ن ه‪ ./9‬ه?‪/?8 + 
6‬‬
‫ ‪ً "
،1‬‬
‫ا‪jog‬ﺕ را ‪
G?
،/?+ ,9+‬ﺕا‪ 168 + 6 
 1‬از ;‪ + /6 H1 Q1‬ﺥ
‪; ?7‬ن‬
‫ا‪jog‬ت ﺵ? ‪+ .‬ر
?‪ G‬ﺕ و ا‪ 1‬ارده ا ﺕ‪ //‬ا‪!B‬م درو‪ 1‬هن ه ‪ .‬ﺡ ا' ‪ 1‬ا‪; + /1‬‬

> 
ت در ا‪ ،1 1‬ا ا‪ 1‬ارده ‪ Q1‬ارزﺵ"? ه‪ . ?9‬و‪ n‬ه‪
1‬ا‪
3‬ﺵ ‪ +‬اﺵ‪ %7‬‬
‫‪
U1‬ر ‪ ،‬ا ا‪ 1‬ارده 
‪ ??+
h"+‬ﺕ ِاﺵ!ل هن را ﺕ*‪ 5/‬ده‪ /‬و ااد ﺥد را د‪/ n‬ن‬
‫‪ ./?+‬ه?‪ /' H/1 h + 
6‬را
ﺵ? ‪; +‬ن 
ا‪ ،/>D‬ا ا‪ 1‬ارده 
‪ ??+
h"+‬ﺕ در ا‬
‫و <ش ه‪ 1‬ﺽ‪ )/‬ا ;ن ‪>
H/1‬و

‫‪ ./?+‬و ا' 
" ‪71‬ﺵ‪&' ; + /‬ار‪ %‬ا دق ا‬

‫ ‪+‬ذب‪ ،‬ا ا‪ 1‬ارده 

'? ‪ 9n 8 +‬ﺵاه  ا‪7t‬ت ;ن 
ط
ﺵ‪. 1‬‬

‫ارز ا‪!B‬م
?> ‬
‫ا‪!B‬م
?> در‪3‬ﺕ دارد‪ .‬در‪ 3‬ا‪!B‬م‪&/
،‬ان ﺡ" ‪
>
+‬ت از ‪;
A"j H/1 h‬ور‪– 1‬‬
‫? ا?! در دن ;ن
> 
ت‪&/
8 ،‬ان در دن ‪
H/1‬ا‪ . ? 
H1‬ه‪ 8‬ه‪ n 1‬ﺕ ﺵ ‪،‬‬
‫ا را 
‪/‬ن
> 
ت و ‪ !B
H/1‬ﺕ ا ؛ و ه‪ 8‬هن ﺽ‪ )/‬ﺕ ﺵ ‪ ،‬ا را ‪9‬‬

‫ﺕ ا ‪.‬‬

‫ا ‪*1‬ن دادن ﺕ‪T‬وت در‪3‬ت ﺡ" در ا ‪/‬ر ا‪!B‬م‪<6 ،‬ار 
|ل د‪ n‬اج در را‪ ' ?1‬ز 'د‪.‬‬
‫ا
‪ 
T‬ا ‪ +‬او ‪ h‬گ ‪ "3‬در‪+ D‬د‪ ،%‬در ‪/ n‬ر ا‪!B‬م
?> ا ا ‪ H/1‬ا ‪ +‬او‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪106‬‬

‫را‪ AQ % ?1‬ا‪61‬ر ا ‪?8 .‬ن ‪ / +‬ﺕ د ‪ 
>
،‬ا‪7/* o‬ن ;ن
‪9/1 j‬‬

‫‪ +‬او را‪AQ % ?1‬‬

‫ا‪61‬ر ا ‪ .‬ﺡل ‪D‬ض ‪ /?+‬ا‪ + /1‬او ‪ h‬ر ه?‪6‬م ر„ ‪+‬دن‪ ،‬د ِر 
ﺵ‪ /‬اش را دار ر‪% 1 
}?/+‬‬
‫ا ‪ .‬ا ه ‪ ?8‬ان ﺵه  ‪ AQ‬ا‪61‬ر او ‪9/1‬‬

‫– ‪ h‬ر 
‪ 1‬ن د‪ AQ A/‬ا‪61‬ر دن را‪9/1 % ?1‬‬

‫–‬

‫ا 
دره ﺡل ا ه ﺵه 
‪ . j‬ه"‪ D+ /‬ا ﺕ * در ذه 
ن ‪ ? >1‬د‪ .‬ا' ﺥ‪7‬دار ﺵ ‪+‬‬
‫او ر در ;ز 
ن ‪ -"j‬را‪ ' ?1‬رد ﺵ ‪ %‬ا ‪ ،‬و ‪ h‬ﺕ‪C‬دف ‪ 3‬ه داﺵ ا ‪n ،‬ت ﺡ"‬
‫‪
*/‬ﺵد؛ ا ﺵاه ;ن ‪ H/1‬را ‪ +‬او را‪ % ?1‬ﺥ ‪ ، 9/1‬ﺕ>‬

‫از ‪H/1‬‬


‪ . ??+‬ا' ا‪H1‬م ا‪ + /1‬د ‬

‫‪ *8‬اج ‪ 10‬از ‪ 100‬ا ‪ ،‬و ا?! او در ﺕ*‪D 5/‬ق
‪/‬ن ال 'ز و ﺕ
& را
*!‪ A‬دارد‪
>
،‬ت 
ن‬
‫در ‪ H/1‬را ﺡ>‪
n ً>/‬ز‪ ، 1‬ا هن ‪/9‬ر ‪ n‬ﺥاه د‪.‬‬
‫در ‪ ACD‬ه ‪ ،‬در ﺡ‪ 
/‬ا‪1‬اع 
‪ )-‬هن‪ ،‬ا‪ 1‬ارد ه را ‪ +‬ا ارز ا‪!B‬م ه ‪1‬ع‬
‫هن
?‪ ,‬ا‪ 1‬ﺥاه‪
; /‬ﺥ ‪ .‬ا 
در ا?‪ H‬ا‪

j A‬رد ‪ U1‬ا‬

‫‪ +‬ﺕ@
|ل ‪*1 /‬ن داد‪ %‬ﺵ ‪
:‬‬

‫ا‪!B‬م ‪ h‬هن را  ا?! ﺵ!ف
‪/‬ن
> 
ت و ‪ H/1‬اش ‪ >8‬ر ا ارز ‪+‬د‪ .‬روش ارز ‬
‫ ا ‪n‬ار ا‬

‫‪D +‬ض ‪
>
/?+‬ت دق ﺵ? ‪ ،‬و =‪ ; /?/7 e‬ه?ز 
> ‪
1‬ﺕان در 
رد در ‬

‫‪ H/1‬ﺵ‪+ h‬د ‪D .1‬ض در
> 
ت‪/ H/1 ; /?/7 ،‬ن ﺵ ‪ ،%‬ﺕ?‪ H/1 Q‬ا‪9‬‬

‫‪ +‬ﺵاه ﺡﺽ‬


ﺥا‪ 1‬؟ ا' ‪ /?8‬ﺵ ‪ ،‬هن ‪ n‬ا ‪ .‬ا 
ا' ‪ W1‬د‪ &/1 6‬ﺵ? ‪ +‬ه"‪&/
/‬ان ﺵاه ز'ر‬
‫ﺵ? ‪8‬؟ در ا رت هن ﺽ‪ )/‬ﺕ ا ‪.‬‬
‫در د'ام ‪ h‬هن‪ ،‬ه ‪ % ?"1 1!/‬را ا
?>
‪/‬ن
> 
ت و ‪ H/1‬ا ‪ e .‬ا ه ‪!/‬ن‪،‬‬
‫ ‪ 3‬ا'‪ 1‬در 
رد ا‪!B‬م ‪ /' H/1‬داور ‪ ،/?+‬و ا‪!B‬م ‪ -+‬هن ‪ &/1‬ﺕ از ا‪!B‬م
‪ TV‬ه‬
‫ا ‪ .‬ه?‪ TV
+ 
6‬ه را ه ”‪ " /?+
S"3‬دو ا‪ A‬را در ‪ U1‬داﺵ ﺵ‪ 91 . /‬ا?!‪ ،‬ه‪ 1‬‬
‫‪ /‬از ‪' h‬م ‪ "1‬ﺕا‪ 1‬از ﺽ‪ )/‬ﺕ 'م اش ‪ n‬ﺕ ﺵ ‪ .‬دوم ا?!‪ ،‬ه?‪ + 
6‬در ‪' h‬م‪
>
،‬ﺕ ‬
‫‪/u‬ﺕ‪ /"H‬دار – ? دو ‪!/‬ن ‪ H/1 h */‬ه"‪6‬ا
ﺵ‪ – 1‬هن د ‪ +‬ه"ن
‪n "!B‬‬
‫ﺕ
‪ TV‬ا ‪<6 .‬ار ه ‪ h‬از ا ال را ر ‪./?+‬‬
‫وه*‪6‬ا‪ + 1‬هش را 

‪ ??+‬در‪ D‬ا‪ + 1‬هش دو‪-n‬ه ه"‪9‬ن ﺵ‪7‬ه‬

‫‪ */‬ه دار‪ 1‬ﺕ‬

‫هش دو‪-n‬ه ‪/u +‬ه"‪9‬ن ه‪ . ?9‬از ا ﺵه ‪ + 1/'
H/1‬هش ﺕﺡ ﺕ@ ژن ه ﺕ‪
//‬ﺵد‪.‬‬
‫زا دو‪-n‬ه ه"‪9‬ن از ‪ U1‬ژ‪9! !/1‬ن ه‪ ، ?9‬ا 
در 
رد دو‪-n‬ه ‪/u‬ه"‪9‬ن ‪ . 9/1 /?8‬ﺥ ‬
‫‪oj‬و‪ D' H/1 %‬ا‪ † + 1‬هﺵ ‪ h‬ﺵ‪ 5‬را ‪ "1‬ﺕان ; 
زش ﺕ" ا‪&D‬ا داد‪ .‬در ا?‪Q8 H‬ر‬
‫'&ار‪ %‬دار‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺵ‪7‬ه هﺵ دو‪-n‬ه ه"‪9‬ن ‪ /‬از دو‪-n‬ه ‪/u‬ه"‪9‬ن ا ‪.‬‬
‫‪ (2‬دو‪-n‬ه ه"‪9‬ن از ‪ U1‬ژ‪ !/1‬ه"‪9‬ن ه‪ ، ?9‬درﺡ ‪ +‬دو‪-n‬ه ‪/u‬ه"‪9‬ن ‪. ?9/1 /?8‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪107‬‬

‫‪ (3‬هش ﺕﺡ ﺕ@ ژن ه ﺕ‪
//‬ﺵد‬
‫‪ (4‬هش را ‪ "1‬ﺕان ; 
زش ﺕ" ا‪&D‬ا داد‪.‬‬
‫ﺥر ا هن ‪ /?8‬ا ‪:‬‬

‫)‪(1) + (2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(4‬‬
‫)در ﺡ>‪ ، >/‬ا هن ‪/9‬ر ‪ % /Y/‬ﺕ از ا ا ‪ ،‬زا 'م اول‪ ? ،‬از )‪&-9
، (3) (2)+(1‬م روش ه‬
‫‪
; D*/‬ر ا ‪ .‬ا 
 ه"‪ /‬ﺵ!‪ A‬ه ا
>‪C‬د ‪
-D‬ن ‪ D+‬ا ‪(.‬‬
‫در 'م اول‪
>
،‬ت ﺵاه
‪ "!B‬ا ‪D H/1‬اه
‪ . ??+‬ا‪ 7‬ﺵ!ف ‪/
!8+‬ن
> 
و ‪
n H/1‬‬
‫ 
‪ . 1‬ﺵ!‪1 + D‬ﺵ از ا
!ن ‪ /' H/1‬ه د‪ 6‬از
> 
ت ا ‪ .‬ﺵ ﺵ‪7‬ه‬

‫‪/
*/‬ن هش دو‪-n‬ه‬

‫ه"‪9‬ن ‪1‬ﺵ از ر‪D‬ر !‪9‬ن وا و 
‪/‬ن ﺵن ;‪ Q1‬ﺵ – ‪ +‬ا ﺕ‪ /B
?//7‬ا و ‪ 1‬ژ‪ . !/1‬ا 
ا‬
‫‪D‬ﺽ‪ }?8  /‬زدن ‪ . 1

T-j‬در ‪/u‬ب د‪ 6‬ﺵاه ‪>
(3) ،‬ل ﺕ ‪ H/1‬ا ا ‪
+‬ﺕان از‬
‫ر دو‪-n‬ه '‪ . D‬ا 

ﺡ‪ -‬دوم هن‪ ،‬از )‪/9 (4) (3‬ر ﺽ‪ )/‬ﺕ ا ‪ .‬ا ‪ h +‬و'
‪ ?7‬‬
‫ژ‪ !/1‬دارد‪ ،‬ان 
? ‪9/1‬‬

‫ ‬
‫‪ @/B
+‬ﺕ€‪; /t‬ن ‪ 1‬ارد‪&1 .‬د‪ ?7
?/ h‬ژ‪ !/1‬دارد‪ ،‬ا 

" ً‬

‫‪&? ،h?/j‬ه ﺕ" ‪3 ،‬اﺡ ﺕ‪
†/BC‬ﺵد‪ .‬ﺥ ‪"/‬ر ه دارا
?*ء ژ‪ !/1‬را
ﺕان ﺕ‪<N‬‬
‫ ورزش ‪7Q‬د داد‪ !"
e .‬ا هش ه ﺕ" ; 
زش ا‪&D‬ا ‪ A+ e .‬هن‪ ،‬ز‪ /H1‬ا‬

‫‪+‬‬

‫‪ h‬ﺡ‪ >-‬ﺽ‪ )/‬دارد‪ ،‬و ‪ ?/ %"1‬ا‪!B‬م
?> ;ن ه‪ h ./‬ز‪ "1 /H1‬ﺕا‪ !B
1‬ﺕ از‬
‫ﺽ‪ )/‬ﺕ ﺡ‪ >-‬اش ﺵ ‪.‬‬
‫ﺡل ا‪3‬ز‪ %‬ده‪ /‬ا‪ A‬دوم =داز‪+ .‬رل 'ن در ! از
> ت اش ‪ /?8‬ه‪;
1‬ورد ) 
‪"
G‬ل‬
‫ 
ا‪ j‬اد را ا
*‪+ 5‬دن '&ار‪ %‬ه درج ‪+‬د‪ %‬ام(‪:‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪108‬‬

‫"]‪  -j [1‬ﺕ‪ H‬ا ‪ [2] ،‬در  ‪ /*+ 8‬ن ‪ /
&3‬ه ‪ " n‬ا ‪ [3] ،‬در„ ‪Q/+‬ن‪،‬‬
‫‪?8‬ن ‪ +‬ه‪*' 9‬د‪ %‬ا ‪? .‬ا‪' -j [4] ،‬ه
‪&-9‬م ﺵ‪ 
Q‬ا ‪ &N
] "... .‬و‪[+‬‬
‫در ا?‪; H/1 H‬ﺵ!را )‪ (4‬ا ‪ ،‬و )‪
>
(3)-(1‬ت ‪ /u‬ﺕ‪; /"H‬ن
‪ e . ?"1‬د'ام ا هن ‪
/?8‬‬
‫ﺵد‪:‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪!/‬ن "‬

‫ﺥد‪-‬هن ا‬
‫‪ 61*1 ’8‬ا ُ‬

‫را ا
‪/‬ن ﺵ‪ 
Q‬‬
‫ﺵ‪ 
Q‬‬

‫‪  -j :+‬ﺕ‪ H‬ا ‪/1 e ،‬ز
? ﺵ‪ 
Q‬‬

‫و ا‪H1‬م ;ز 
و‪3‬د دارد؟
"! ا‬

‫ا ‪ .‬ا 
‪8‬‬

‫;ز 
ه
‪B‬ج هش‪!H?+ ،‬و ﺵ? ‪ ،‬ا 

‫‪8‬؟ ا هن ‪ 9‬ﺽ‪ 6
، "1
)/‬ا?!
?‪U‬ر 'ن ;ز 
 
اد ﺥ‪ „1‬د‪ %‬ﺵ ‪ .‬در‬

‫ 
رد ‪!/‬ن ‪ ،‬از )‪
8 ،(4) (2‬ﺕان '‪ T‬؟ در ا?‪ H‬هن اار و‪+‬ر دار‪ /*+ 8 .‬ن‬
‫‪&3‬م ه ‪ ، " n‬ﺵ‪ 5‬را در 
ض ا‪&Q‬ا و ﺥ‪ 
C‬‬
‫هن "‬

"! ا‬

‫را‬

‫‪" ?1
 &/1‬‬

‫ﺥد‪-‬‬
‫د‪6‬ان ‪n‬ار
ده ‪ e ،‬ﺵ‪

Q‬ﺥاه ‪ُ .‬‬

‫‪ =8‬ﺽ‪ )/‬ا ‪*'" .‬د' رو در„ ‪Q/+‬ن‪?8 ،‬ن ‪ +‬ه‪&/1 " 9‬‬


‪B‬ج ‪!H?+‬و‪ ، /?/j ?
 ،‬ﺵ ‪ ،‬ا 
ز ه ‪; 1/‬ن ﺵ‪ 
Q‬‬

‫ا?‪ /?8 H‬از ا ل 'ن ﺡ"‬

‫ﺽ‪ )/‬ا ‪
) .‬ﺕا‪ /1‬در‬

‫‪*' /?8 /6 + /?+‬د' ا
‪&-9‬م ; 
د' ‪/
&3 D' 8‬ت‬

‫ﺥد‪-‬هن
‪&H‬ا 
ا‪ !- ،/9/1 3‬ا ﺕ?‪/ Q‬ن د‪ 6‬از هن‬
‫‪ " n‬ا ‪ ،‬ا 
در ا رت ‪ُ h &/1‬‬
‫و
ﺵ ‪ h 
e (.‬در ا?‪ H‬هن ه"‪6‬ا دار ‪ +‬دو ‪/9 1/‬ر ﺽ‪ ،)/‬و ‪/ h‬ن ‪n o 
+‬‬
‫دارد‪ /?8 168 .‬ه‪ 1‬را در ‪ /-+‬ﺥد ارز ‪/?+‬؟ ا‪!B‬م ا هن د ‪ +‬ه"ن ا‪!B‬م ‪ 1/‬‬
‫ﺥد‪-‬هن د‪
>
6‬ت وا‪< ، 9/1 9‬ا ﺕ@ >‪ /‬ﺕ‪ "1 )/w‬ﺵد‪،e!j .‬‬
‫و اش
ﺵ ‪ .‬ا ُ‬
‫ا' ;ن دو
‪ H/1 V‬ﺵ? ‪n ،‬ت ‪ A+‬هن را
ا‪&D‬ا? ‪ h .‬هن ه"‪6‬ا ‪ h */‬ﺕر

‪ 1‬ﺕ ‬
‫ز‪ ./H1‬زا ﺕر
ﺕا‪ n 1‬ﺕ از ه ‪ +‬ام از رﺵ ه ﺵ ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪109‬‬

‫ﺥد‪-‬هن ه را ‬
‫ﺥد‪-‬هن ه ز‪ % 1‬اش ا ‪ .‬ﺕ  ‪ ،3‬ا‪!B‬م ُ‬
‫‪ e‬ا‪!B‬م ‪ h‬هن‪ ،‬ﺕ از ُ‬
‫‪g‬ر ﺵ‪Q‬د‪  ،‬در ﺕ"‪& /‬ر' ﺵ!ف
‪/‬ن
> 
ت و ‪ ،H/1‬ارز ‪+‬د‪ .‬ا 

ﺕا‪ /1‬ﺵ‪ %/‬‬
‫د‪ 6‬را ‪! &/1‬ر '‪ ./‬ا روش
‪ 1' ?7‬ا  روش ﺕ‪ /‬د'ام ا ‪.‬‬


> 
ت
‪T‬وض‬
‫هن را ا‪9‬‬


‪/‬ن ‪ h‬د
> 
و ‪ .H/1 h‬ا 

دم ‪ 1‬رت ه" 
> 
ﺕ را ‪ +‬ا‪T‬د‪ ??+
%‬‬

‫‪/‬ن
دار‪ . 1‬در ا‪ ,-u‬هن ه‪ ،‬ﺥ
> 
ت
‪T‬وض ا‪ ، 1‬ا 
‪/‬ن ‪ % *1‬ا‪ 1‬؛ ? ﺽ"? ه‪.† 1 ، ?9‬‬
‫ن ‪?+ ST1‬ل ا‪ B-‬ا د ‪ B
+‬ود ‪+‬دن ﺕ"‪ h-‬ا‪+ H?
B-‬ه ‪
?3‬ﺵد‪ .‬روﺵ‬
‫ا
|ل ه ِ‬
‫ا ‪ +‬ا هن‪ ،‬ون ا?! ‪/‬ن ‪D ?+‬ض
'‪/‬د ‪+ +‬ه ‪1‬خ ‪-
?3‬ب ا ‪ .‬در ‪/9‬ر 
ارد‪،‬‬
‫ 
‪ ?1‬ا 
رد‪ 
>
h ،‬ﺽ"? ‪8 1

n‬ن روﺵ و ‪8‬ن و‪8‬ا ‪ .‬ا'
ﺥا‪ /‬ﺕ"


‪T‬وﺽت 
ن را زن ;ور‪ ،‬ﺡف ه روز 
‪
%‬ن ‪/9‬ر ﺕ‪ ?C‬و دور و دراز
ﺵ ‪>
.‬ل ا ‪+‬‬
‫ﺕ?‪
>
Q‬ت ‪ ، 3‬ا و ‪ {B‬ا‪ h &/61‬هن را ‪/‬ن ‪+‬د‪ .‬ا 
'ه
> 
ﺕ ‪ ?1

T'1 +‬ا و‬
‫‪ {B‬ا‪ &/61‬ا‪ ، 1‬و هن را ;ن ﺕ از ;ن ‪ + 8‬وا‪ n‬ه‪. ?"1
9‬‬
‫ه?‪ "6‬ﺕ‪ h A/-B‬هن‪ ،‬ﺕ*‪
>
5/‬ت ﺽ"? ;ن اه"‪/‬‬

‫دارد‪
%61; .‬ﺕان ا ;‪ 
oj Q1‬در ‪U1‬‬

‫'‪ . D‬ا
> 
ت ﺽ"? ‪ 3‬ا‪ j‬اد از ﺡوف ا‪T‬د‪ /?+
%‬ﺕ ;‪ Q1‬را از
> 
ت ‪ ًB‬ااز ﺵ ‪%‬‬
‫ 
"& ‪ ./?+‬ا
|ل‪ ،‬هن ‪?+‬ل ا‪ ،B-‬ﺵ!‪ A‬د'ام ز در
; ‪:‬‬
‫‪ B
(1‬ود ‪+‬دن ﺕ"‪ h-‬ا‪ ?3 B-‬را ‪+‬ه
ده ‪.‬‬
‫‪+ (a‬ه ‪-
?3‬ب ا ‪.‬‬
‫‪ (2‬دو ﺕ"‪ h-‬ا‪ B-‬را
‪ B‬ود ‪. ?+‬‬

‫)‪(a) + (1‬‬

‫)‪(2‬‬
‫در ﺽ"‪ ،‬ﺕ‪ (1) + /?+ 3‬و )‪
>
(a‬ﺕ ﺕ‪ /"H‬ا‪ . 1‬ا ‪ !1‬ه"ار‪ %‬در 
رد
> 
ت ﺽ"? دق‬
‫ا ‪ 
>
h .‬ﺽ"? را ا ﺥ‪ g‬ا هن
?‪U‬ر
‪; + /?+‬ن
> 
ا ‪ 1/‬دادن ‪h‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪110‬‬


> 
 ا‪QZ‬ر ﺵ ‪ H/1 %‬ﺽور ا ‪
>
.‬ت ﺽ"? ه"ار‪ † 
>
h %‬ه"ا‪
%‬ﺵ‪. 1‬‬
‫ا' ‪/u 3 
>
h‬ﺕ‪ /"H‬هن ‪&D/‬ا‪ h ،/‬ﺥ@ ا ‪ 3‬را ‪g‬ح ‪+‬د‪ %‬ا‪ ،‬و ا د‪6‬‬
‫ 
دل ﺕ‪ A/-B‬هن ﺡ>‪9B
% ?' >/‬ب ‪ "1‬ﺵد‪.‬‬
‫در‪
 7 ACD‬ﺽع
> 
ت ﺽ"? زﺥاه‪ . *' /‬در ا?‪ Q
 !1 H‬ا ا ‪
>
/?/7 +‬ت‬
‫ﺽ"? ‪
168‬ﺕا‪ H? ?1‬ا‪!B‬م
?> ‪ + /T' . ??+ h"+‬ا‪!B‬م
?> ﺕ از
‪&/‬ان‬
‫ﺵ!ف
‪/‬ن
> 
ت هن و ‪; H/1‬ن ا ‪ .‬ه ‪ 8‬ا ﺵ!ف &رگ ﺕ ﺵ ‪ ،‬هن ﺽ‪ )/‬ﺕ ا ‪.‬‬
‫ا‪?+‬ن
ﺕان ارا‪ 3 
>
h R‬ا ﺵ!ف را ‪ h8+‬ﺕ ‪+‬د‪ .‬ا
|ل‪ ،‬د ‪ +‬هن‬
‫"اج د‪ %‬ل ‪ "3 /‬ﺵ ‪ e ،%‬را‪ AQ % ?1‬ا‪61‬ر ا "‪3 ،‬ر ﺽ‪ )/‬ا ‪ .‬ا 

ﺕا‪ /1‬‬
‫ا‪&D‬ودن ا
> 
‪" +‬ه‪ h + e+‬ر ‪ "3‬ﺵ ‪ %‬ﺵ ‪ ،‬را‪ AQ % ?1‬ا‪61‬ر ا "‪; ،‬ن را ‪ n‬ﺕ‬
‫ز‪ !"
.‬ا ا ‪+‬ر ﺕ>‪ ، U1 ,-‬ا 
‪ . 9/1 /?8‬ا ﺕﺕ‪ 
,/‬از ;ب ‪./' "1 %+‬‬
‫ا‪!B‬م ‪ */‬هن ‪ Q
Q‬ﺵ ن ‪ 3 
>
h‬ﺡ‪ A‬ﺵ ‪ %‬ا ‪ 
>
.‬ا ‪ +‬ا‪?+‬ن از‬
‫;ن د‪D‬ع ‪+‬د‪/
.‬ن ا‪!B‬م ‪ h‬هن و
> 
ﺕ ‪D +‬ض
‪ ?+‬را ﺕ‪Q‬ﺕ ‪n‬ار ا ‪ .‬در ‪h‬‬
‫هن ‪ ،n‬ﺵ!ف
‪/‬ن
> 
ت ا‪QZ‬ر ﺵ ‪ %‬و ‪ h8+ H/1‬ا ‪ ،‬و ;ن ﺵ!ف را
ﺕان ﺕ@
> 
‬
‫ ﺽر ‪"1‬د ‪ +‬راﺡ ‪ An‬د‪D‬ع ﺵ ‪ h .‬هن ﺽ‪ )/‬ﺕ ﺵ!ف &ر' دارد‪; + ،‬ن را ﺕ?‪Q‬‬

ﺕان ‪ 
>
h‬ا ﺕ‪ + ،‬د‪D‬ع از ;ن دﺵارﺕ ا ‪"1 ،‬د‪ h .‬هن ‪ o 
+‬ﺽ‪،)/‬‬
‫ﺵ!‪ "/Uj D‬دارد‪ + ،‬ﺕ?‪ 
>
 Q‬ا 
ﺵد ‪; +‬ﺵ!را ‪1‬در ﺵ ‪ 
>
?1
،‬ا ‪ +‬در
|ل‬
‫ ذ‪ +‬ﺵ ‪
e .‬ﺕا‪ /1‬ﺵ!ف را ;ورد ‪ ،/?+‬و 
‪o‬ﺡ‪; U‬ن ‪
>
9n‬ﺕ ‪; +‬ن ﺵ!ف را 

‫‪&/
، ??+‬ان ا‪!B‬م هن را ﺕ‪./?+ //‬‬
‫‪<6‬ار 
|ل د‪= 6‬داز ‪ / +‬ﺕ د ‪ o7n .‬هن دوﺕ‪+‬و‪ A‬در 
رد د 
‪+‬ا را ﺕ‪A/-B‬‬
‫‪+‬د و د ‪
>
+‬ت اش از ‪1‬ع ‪/u‬ﺕ‪ /"H‬ه‪: ?9‬‬
‫‪
(1‬دم ‪' ?"1‬ن ﺵن را ا‪1‬ب
‪. ??+‬‬
‫‪
(2‬دم در ه‪ TC?
/‬ه ﺡ!
‪. ??+‬‬
‫‪
(3‬دم دو را ‪?+‬ل
‪. ??+‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪111‬‬

‫ﺥد‪-‬هن " را ‪/9‬ر ﺽ‪ )/‬ﺕ از ﺥُد‪-‬هن " ‪. "1
=8‬‬
‫و در ا‪o
&1‬ﺡ‪+ U‬د ‪ُ +‬‬

ﺕا‪ /1‬ا هن را ا‪&D‬ودن
> 
ا ﺕ> ‪ + /?+‬ا ‪ n‬ﺕ ‪"1‬دن ;ن ﺽور ا ‪ T' .‬ا?!‬
‫ 
دم دو را ‪?+‬ل
‪َ Q1; + ?
 ??+‬ا‪"j‬ل دو را ‪?+‬ل
‪ . ??+‬ه?‪
+ 
6‬دم در‬
‫ه‪ TC?
/‬ه ﺡ!
‪?+ + -"j ، ??+‬ل
‪H
A"j ، ??+‬زات
‪ 
H‬ن ا ‪ e .‬ا ﺕ> ‪H/1‬‬
‫'‪ (3) /‬از )‪ ،(2‬ا
> 
‪/1‬ز دار ‪ +‬ﺕ?‪ A"j Q‬دو ‪ 
H
 "+B
،‬ن ا ‪ ،‬د ‪A"j +‬‬
‫ا‪ -‬دو ا ‪ .‬ا ‪D‬ض‪ ،‬د ‪D ،+‬ض ‪ -/>t‬ا ‪ .‬ﺥ‪; g‬ن ‪&' Q‬ا‪ D‬داﺥ ‪ .‬زا دو‬
‫ه ﺥ‪+ -/‬ره د‪ 6‬ه
‪ : ??+‬ا‪oj‬م ‪/
، ??+
}?3‬ت وﺽ‪ ، ??+
S‬ا‪Cn‬د را ﺕ?‪ ??+
/U‬و‬
‫‪/9‬ر ‪+‬ره د‪ 6‬را ه ‪oj‬و‪+ "+B
 %‬دن
‪ 
H‬ن ا‪H1‬م
ده? ‪/1 e .‬ز ا‪&D‬ودن ‪D /?8‬ض‬

*!‪; V
، +‬ن ا ‪ +‬ا هن ‪/9‬ر ﺽ‪ )/‬ا ‪.‬‬
‫‪<6‬ار ه"‪ /‬ﺵ‪ %/‬را هن ‪  3‬ه ا‪"j‬ل ‪ h ./?+‬روز‪61 
1‬ر ‪ }?3 + 91
u‬د "‬
‫در وا‪ Sn‬ﺡ ‪H
h‬د ا ‪R‬ژ‪ h‬ه ‪71‬د‪ %‬ا ‪ ،‬زا ‪?8‬ن ‪
+‬رد ‪*1 /8‬ن
ده ‪9/1"+ ،‬‬
‫دن ‪ h‬دو‬

‫ ﺕ?‪9/1 D+ Q‬‬

‫ﺕ ;ن را دﺵ" ﺥد
‪9B‬ب ‪] "./?+‬ر‪Y‬رد ‪+‬ه‪" ،‬ر‪6‬ن و‬

‫'ر‪Q3 )8‬ن را ﺕ!ن داد‪1 27 ، 9=/+ -H
،" 1‬ا
‪ H/1 [1985 7‬هن ا ا ‪}?3 (1) +‬‬
‫د ‪H
h‬د ا ‪R‬ژ‪71 h‬د‪ %‬ا ‪ .‬ا 

> 
ت هن ‪ ?9/8‬؟
‪
)V‬رد ‪ /8‬را ذ‪ ، ?+
+‬ا 

‫ﺡ>‪ ً>/‬ه‪&' y/‬ار‪ %‬ا درر‪; %‬ن ا‪QZ‬ر ‪ /8 e . ?+ "1‬را داﺵ ﺵ‪ /‬ﺕ ًا ;ن ز 'د‪&' .‬ار‪%‬‬
‫ا ‪?j +‬ان
> 
ا‪QZ‬ر
ﺵد ا ا‬

‫‪ [!
;] 
(2) +‬ه دو‬

‫‪ 9/1"+‬را دﺵ" ‪ "1‬‬

‫ﺵ"ر‪ .‬ﺡل
دا‪?j /8 :/?+ 8 /8  + /1‬ان
| ا ا '&ار‪ %‬ذ‪ +‬ﺵ ‪ %‬ا ‪)V
e .‬‬
‫ا '&ار‪ %‬ه را ‪D Q‬ض ‪+‬د‪ h /8 (a) + %‬دو ‪ 9/1"+‬ا ‪ ،‬و )‪ /8 (b‬دﺵ" ; 
!
‪9B‬ب‬
‫‪ % *1‬ا ‪ (a) .‬و )‪ (b‬ﺵاه ا )‪ (2‬ه‪ + ، ?9‬ﺥد د‪ (1) A/‬ا ‪:e .‬‬

‫)‪(a) + (b‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪(1‬‬
‫در 
ﺡ‪ -‬اول هن‪ )V
،‬ا ﺕ€‪&' h /‬ار‪j %‬م‪ ،‬ذ‪|
h +‬ل ‪ /?8 . ?+
% ?9‬هن ه ‬
‫ ﺽ‪ )/‬ه‪ ، ?9‬ا 
در ا 
رد ‪ )V
. 9/1 /?8‬اد‪ 
+ ?+ "1 j‬ه'& دو‬
‫ 
" ً‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫ه ‪9/1"+‬‬

‫را‬

‫‪112‬‬

‫دﺵ"
‪9B‬ب ‪ ./?+ "1‬او ‪
!?
ًD‬ﺵد ‪ 
+‬ه"‪9/1"+ */‬‬

‫ه را دﺵ"
ﺵ"ر‪ .‬ا اد‪j‬‬


‪ B‬ود ﺕ ا ‪ ،‬و ا ا‪7t‬ت ;ن ‪|
h‬ل ‪' e . ?+
T+‬م اول هن ‪ n o 
+‬ا ‪ .‬در 
رد 'م دوم‬
‫‪
8‬ﺕان '‪ T‬؟ ا 'م ‪>
&/1‬ل
‪ ، "1‬ا 
در ا?‪ H‬ﺵ!ف 
‪ ?/‬ه‪<6 e ، 9‬ار د‪71‬ل '&ار‪ %‬ا‬
‫‪6‬د ‪ +‬ا‪; 1‬ن را ‪&' /?8 . ?+‬ار‪ %‬ا ;ﺵ!را  ‪n‬ار ا ‪ (c) :‬ا' ‪ }?3‬د ‪H
h‬د ‬
‫ا ‪R‬ژ‪ h‬د‪ 
%61; ،‬ه ‪*+‬ر ‪ 9/1"+‬را دﺵ" ﺥد
‪9B‬ب
‪+‬د‪.‬‬
‫ا' ا
> 
را هن ‪&D/‬ا‪' ،/‬م دوم ‪
/?8‬ﺵد‪:‬‬

‫)‪(2) + (c‬‬

‫)‪(1‬‬
‫‪ !B9
ً?/> +‬ا ‪ .‬ﺡل  رت در
; ‪D h (c) ; :+‬ض
*!„ ا‬
‫‪ R&3‬و ﺽر ا ؟ ﺥب‪ !"
،‬ا‬

‫‪ /?8 9+‬اﺡ‪H‬ج ‪ }?3 : ?+‬د در ﺡ>‪>/‬‬

‫ ‪D h‬ض‬
‫‪H
h‬د ‬

‫ا ‪R‬ژ‪ h‬د‪ + %‬در ;ن ‪ /8‬ر‪
,/n‬ن د‪ %‬ا ؛ ا 
ا?! 
‪*+‬ر را دﺵ"
‪9B‬ب ‪ ،1 /?+‬د ‪+‬‬
‫در ‪+‬ﺕ‪
%‬ت‪ -9
h ،‬ااﺕ‪ h‬ا ‪ .‬و دو ‪ /8‬درا دﺵ"? ﺵرو دارا
& ‬
‫ااﺕ‪ h‬د‪ !"
.‬ا ا هن را ‪ .1 // % ??+ S1n‬ا 
در ه ﺡل ‪*1‬ن
ده ‪. 9/1 Q (c) +‬‬
‫ا ‪D‬ض '‪= Q (c) D‬داز‪ ،‬و از ;‪; )V
+ H1‬ن را ا ا?ج )‪ (1‬از )‪D (2‬ض
'‪/‬د‪،‬‬
‫هن اش ﺽ‪ )/‬ﺕ از ;‪
1‬ﺵد ‪ +‬ا ا
‪"1‬د‪.‬‬
‫‪ e‬د ‪ +‬ارز ‪ h‬هن‪ "j ،‬ﺕً ?‪ H‬ا‪!B‬م
?> ;ن 
ط
ﺵد‪ !"
.‬ا‬
‫ه‪1 1‬در‬

‫ﺵ? ‪ ،‬ا 
ﺥد هن ‪ n‬ﺵ ؛ و
"! ا‬


> 
ت ه‪ 1‬در‬


> 
ت‬

‫ﺵ? ‪ ،‬ا 
ﺥد هن‬

‫ﺽ‪ )/‬ﺵ ؛ در
> 
ت و ا‪!B‬م هن دو
‪ 3 -9‬ا'‪ 1‬ا‪ h . 1‬هن ﺥب ه دو ‪ 7?3‬را‬
‫داﺵ ﺵ ‪ ،‬ا 

?‪ "j G‬ﺕً 
ف ‪ 7?3‬دوم ا ‪ 
.‬ا‪!B‬م
?> را ?‪ H‬ﺵ!‪/
 + D‬ن‬

> 
ت و ‪+ H/1‬د ارز
‪ ./?+‬و &ر' ا ﺵ!ف را ﺕ@ ر
> 
ت
‪T‬وﺽ
?‪+ /H‬‬
‫ا ‪+‬دن ;ن ﺽور ا‪ . 1‬ا‪H1‬م‪ ،‬ا‪!B‬م ‪/-+‬‬

‫‪ h‬هن‪ ،‬ﺕ از ا‪!B‬م
‪ TV‬ه ا ‪ .‬ا'‬

‫ه‪ / 1‬از ‪' h‬م داﺵ ﺵ ‪ "1 ،‬ﺕا‪ n 1‬ﺕ از ﺽ‪ )/‬ﺕ 'م اش ﺵ ‪ .‬ا 
ا'‪' h‬م ﺵ
‪ ?8 A‬‬
‫ﺥ@ ه"‪6‬ا *‪7/‬ن ﺵ ‪ %61; ،‬هن د ‪n +‬ت ‪ n‬ﺕ ﺥ@ ا ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪113‬‬

‫ز ن ﺕی‬

‫ه ‪ h‬از ا ل ه ز را ﺕ‪ ، /?+ A/-B‬و =‪ e‬ا‪!B‬م ;ن را ارز ‪ . /?+‬ﺥ‪ g‬داﺵ ﺵ‪ + /‬داور‬
‫ﺕن درر‪ %‬ا‪!B‬م هن 
‪/
1/ ?7‬ن
> 
ت و ‪ H/1‬ﺵ ‪ ،‬و ‪ 1‬ا?! ; ‪
>
 H/1‬ت ‬
‫‪U1‬ﺕن در
ر? ﺥ‪ ./‬در رت &وم
> 
ت ﺽ"? را
*‪. /?+ 5‬‬
‫‪.1‬‬

‫ 

" ه‪; + 9‬رش و ;‪j 1‬ﺵ‪ G‬ه ه‪ . ?9‬ه دو ﺵن ;ن ‪ %61‬ﺥ‪*j %/‬ق را دار‪ ، 1‬و در‬
‫ﺽ"‪ 
،‬ﺕز‪ %‬د م ‪ +‬ه ﺡف
زد‪. 1‬‬

‫‪.2‬‬

‫ ون ‪  
1‬ﺕ€
‪ /‬ا‪ ، -D j"3‬ﺥ از ‪>D‬ا ه‪ 1 17/* y/‬ار‪ 
e ، 1‬ا ًا ‪ 71‬ا ‪ 
1‬را‬

‫‪ ./?+ N‬زا دو
‪ /9‬ا‪ /+‬دارد ‪ +‬ﺡ ا‪ */
An‬ه" 
دم را ﺕ€
‪. ?+ /‬‬
‫‪.3‬‬

‫‪  
1‬ﺕ€
‪ /‬ا‪ j1 j"3‬اﺥذ ا ‪ :‬ل را از ‪ h ,/3‬ﺵ‪/'
5‬د و ‪ ,/3‬د‪6‬‬

‫از
‪ . ?+‬از;‪+ + H1‬ر‪+‬د دو‬

‫ﺡ"‬

‫از ﺡ>ق ‪D‬د‪ ،‬از ‪ -"3‬ﺡ‪/!
G‬‬

‫‪D‬د ا ‪ ،‬دو‬

‫‪ 
1 
71‬ه ﺕ€
‪ /‬ا‪ j"3‬ﺵ ‪.‬‬
‫‪ .4‬ا ت 

% B‬ﺥاه
?‪ SD‬ﺥد را در ﺥور
‪ 1/‬ﺕ€
‪ ، ?+ /‬و در ا ﺡ‪ /‬ر‪ 1‬ه دا‪ R‬از ‪z>1‬‬
‫ﺡ>ق * در ‪*+‬ره ا
?> ﺡف
ز‪ . ?1‬ا ت 

% B‬ﺥاه 
‪ S1‬د‪ /‬اان ‪?D‬ور‬
‫ه‪ 9‬ا ﺵد‪ ،‬و ر‪ 1‬ه
ام از "ﺕ‪ Q‬اﺕ" اان" ﺡف
ز‪ H/1 8 . ?1‬ا ‪ &3‬ا
ﺕان '‪D‬‬
‫‪ +‬ر‪ 1‬ه
&دور ; 
! ه‪ ?9‬؟‬
‫‪
.5‬دم ه?‪ 
6‬ﺡ‪ G‬رأ
? ‪ 18 +‬ﺵ‪ ، 1‬و در ا  ا رأ دادن ‪1 7t‬م ‪ . ??+‬از ;‪H1‬‬
‫‪D h +‬د ‪ >1; 18‬ر &رگ
‪9B‬ب
ﺵد ‪ +‬ا‪ 1‬در 
رد رأ دادن ﺕ‪/6 /"C‬د‪ e ،‬‬
‫ه"‪ >1‬ر &رگ ﺵ"د‪ %‬ﺵد ‪ +‬ا‪ 1‬در 
رد ‪1‬ﺵ‪ /‬ن ا!‪ A‬ه ﺕ‪? . ?+ /' /"C‬ا‪ 11n ،‬‬

‪C‬ف ا!‪ A‬را ‪ 21 71‬ل ا‪&D‬ا داد‪.‬‬

‫ﺥ‪o‬‬
‫ا ل ‪ ?;D‬ارا‪ R‬ﺵاه ‪ ST1‬ق ‪<+‬ب ‪&' h‬ار‪ ،%‬ﺕ@ ر@ دادن
?> ;ن د‪&' 6‬ار‪ %‬ه ‪.‬‬
‫هن‪ ،‬واﺡ ا ل ا ‪ :‬هن د ا از '&ار‪ %‬ه‬

‫‪ +‬در ;‪ Q1‬ﺥ )
> 
ت( ‪?j‬ان
‪ V‬ﺵه ‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪114‬‬

‫ هن ﺕ@ واژ'ن ‪
5*
61*1‬ﺵد‪ ،‬ا 
ه"‪/?8 */‬‬
‫'&ار‪ %‬ا د‪ (H/1) 6‬ا‪QZ‬ر
ﺵ‪ً "
. 1‬‬
‫‪. 9/1‬‬
‫ﺕ‪ A/-B‬هن 
? ﺕ*‪ 5/‬ﺥر
?> ;ن ا ‪ .‬ا ﺕ‪ h A/-B‬هن روا@
?>
‪/‬ن
> 
ت و‬
‫‪ H/1‬هن را
*‪"1 5‬د‪ .‬روا@ 
‪T‬وت
"!
‪/‬ن '&ار‪ %‬ه ﺕ*!‪ A/‬ده? ‪ %‬هن را
ﺕان ﺕ@‬
‫‪!/‬ن ه و ‪
oj‬ه ‪oj‬و‪ %‬رت د'ام در;ورد‪ .‬ا روش 
ا
!ن
ده ﺕ
‪/‬ن
> 
ت ﺕ‪ /"H‬‬
‫و ‪/u‬ﺕ‪ /"H‬ﺕ"& ‪<6‬ار‪ ،‬و 
اﺡ‪&H
A‬ا هن را
*‪./?+ 5‬‬
‫ا ارز ‪ h‬هن‪ ،‬ﺕ‪
>
; + /?+ //‬ت در‬

‫ا‪ ،1 1‬و ‪ &/1‬ا‪!B‬م
?> هن را‬

‫‪ ./H?9‬ا‪!B‬م
?> ا 
? ا ‪ +‬ا'
> 
ت دق ﺵ? ‪ >8 ،‬ر ‪ H/1‬را ﺡ"
‪ . ??+‬ا ﺕ‪//‬‬
‫ 
! ﺕ‪ H‬ﺥد و ا‪jog‬ﺕ ه‪ + /9‬از
?‪ D
S‬د‪ 6‬در‪D‬‬
‫ ق
> 
ت‪ً "
،‬‬


‪/?+‬؛‬


?‪ "j G‬ﺕ 
ف روش ه ارز ا‪!B‬م هن ا ‪ .‬روش ا‪ -‬ارز ‪ ،‬ﺕ"‪& /‬ر' ﺵ!ف‬

‪/‬ن
> 
ت و ‪ H/1‬ا ‪ .‬روش د‪
>
D ،6‬ت
‪T‬وﺽ ا‬

‫‪ +‬ﺵ!ف را 
‪ ، ??+‬و =‪ e‬ﺕ"‪/‬‬

‫‪; B‬ن
> 
ت ا ‪ .‬در ه دو روش‪ ،‬ا‪!B‬م ه‪ / + 1‬از ‪
h‬ﺡ‪ -‬دارد ﺕ از ا‪!B‬م 
اﺡ‪A‬‬
‫ﺕ*!‪ A/‬ده? ‪; %‬ن ا ‪.‬‬

‫_______‬

‫ﺕ"‬
‫_______‬
‫ا)‪ .‬ه ‪ T3‬از هن ه ز ‪ H/1‬واﺡ دار‪ . 1‬ﺕ‪ + + /?+ //‬ام ‪ h‬ا‪!B‬م
?> ‪ */‬دارد‪.‬‬
‫ارز ﺵ" ‪ 71‬وا‪ 9‬ا ﺵ ‪
>
 ; +‬ت ‪
H/1‬ا‪ GD‬ه‪ /9‬ﺥ‪./‬‬
‫‪ .1‬ا)( دو‪8‬ﺥ ار ! از ‪ Q‬ورزش ه ‪ 
"j9 .‬دو‪8‬ﺥ ار ا و ن ‪/9‬ر ورز ‪%‬‬
‫ا دارد‪.‬‬
‫ب( دو‪8‬ﺥ ار ه" ‪owj‬ت ا‪ -‬را ‪+‬ر
'‪/‬د و ا ‪ ,-n‬و ‪j‬وق ﺕ"
?‪ 7‬ا ‪< ،‬ا‬
‫از ‪ Q‬ورزش ه ‪.‬‬
‫‪ .2‬ا)( ا وا‪/n‬‬

‫‪ +‬ﺡ>ق
‪+ /61/‬ر'ان ‪+‬رﺥ‪ 1‬ه درﺥ‪o‬ل ل ه ‪ 1300‬ﺕ ‪ %H? 1375‬ا ﺵ ‪%‬‬

‫‪*1‬ن
ده ‪ † +‬ز‪ ' 1‬در ا دور‪g %‬ز ‪ /' *8‬ا‪&D‬ا ‪ D‬ا ‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪115‬‬

‫ب( در ل ‪ 1 1300‬و ‪ R‬د‪ 1 ،‬ﺕ‪&-‬ن و ‪&/ 1‬ا‪ † ?/> e .‬ز‪791 ' 1‬‬

‫ ;ن 
‪ Sn‬ﺕ ر‪D‬‬

‫ا ‪.‬‬
‫‪ .3‬ا)( ازدواج ? ﺥ ا ‪8‬ن ا 
دم ﺵ‪ Au‬در ?) ه 
ط ﺕ ار‪+‬ت ;ن ﺵ‪ AN‬ا‪H‬د
‪ ?+‬‬
‫ب (ازدواج ? ﺥ ا ‪8‬ن ه" 
دم 
€ه‪ A‬ﺥﺵ‪ 7‬ه‪. ?9‬‬
‫‪ .4‬ا)( دو‬

‫اان ‪ 71‬ﺡ&ب ا™‪' ،‬و‪ %‬ﺵ‪ . ?+ h"+ ، 1?7 
U1 7‬زا ا ‪ A"j‬ه"‪ 9‬ر‬


‪9B‬ب
ﺵد ‪ +‬دو‬

‫;ن ‪ &/1‬ﺡ&ب ا™ ‪ ?+
h"+‬و <ا 
را در ‪
U1‬دم ‪?7‬ن و
?> ﺥار‬


‪. ?+‬‬
‫ب( دو اان ‪ 71‬ﺡ&ب ا™ ‪?7‬ن ‪ ، ?+ h"+‬زا 
‪-‬م ‪ + 9/1‬ا ﺡ&ب در د
‪7‬رز‪ %‬ﺕ‪H‬وزات‬
‫اا‪ A/R‬ا ‪ n ,9+ ،‬رت ا ﺥد‪.‬‬
‫‪ .5‬ا)( ﺥ
ز ا‪73‬ر ‪ % /8‬ﺵد‪ ،‬زا ا‪3‬ا ‪/9‬ر ه&? ا ‪.‬‬
‫ب( ﺥ
ز ا‪73‬ر ﺡ>ق ر‪D‬ر ا ﺵ‪Q‬و‪ 1‬ان‪D ،‬رغ از ‪ /9?3‬و را‪< ، ?+
z>1 ،‬ا ‬
‫‪ % /8‬ﺵد‪.‬‬

‫ب‪ .‬ه ‪ h‬از هن ه ز را رت د'ام در;ور ‪ ! %61; .‬از
> 
ت اش را ا‪1‬ب ‪ /?+‬و ا‬
‫;ن هن ه د‪/ 6‬ور ‪.‬‬
‫‪ .1‬ا' اه در ‪+‬ه‪9‬ن ;ه ‪ + ، ?/7‬ﺵ ‪; .‬ه ه?‪ + 
6‬و ا *?د ‪D‬ار
‪. ?+‬‬
‫‪ .2‬ﺡ"‪ &? !* A‬در ? وق ‪
,>j‬ﺵ‪ Q1 /‬ﺥ‪ „1‬ا ‪/9 &? .‬ر ;ﺕ زا ‪ ،‬و ‪Q8‬ر‬
‫‪ >1; &? /‬ر ‪ n‬رت ا‪HT1‬ر دارد ‪
+‬ﺕا‪ 1‬دو ﺕُ 
د‪ %‬را ?‪ */  
-/+ %H‬ﺡ‪ +‬ده ‪.‬‬
‫‪ 71 
.3‬ﺥا ه ﺕور‪9‬‬

‫ه 'و'‪ /61‬ﺕ ده‪ ./‬ا وا‪ Q1; ?+‬را 
>‪ + ?+
j‬ﺵ‪%/‬‬

‫ﺵن ‪+‬رز ا ‪ ،‬و <ا ﺕ*‪ G‬ﺕ!ار ;ن
ﺵ‪. 1‬‬
‫‪/
.4‬ن دو ﺕ"‪'&+‬ا و دو
‪D 79‬ق ‪ % "j‬ا ه‪ . 9‬دو ه ﺕ"‪'&+‬ا 'ه د 
‪+‬ا ﺕ‬

ده? ‪ ،‬ا 
دو ه
‪ 79‬ه'&‪.‬‬
‫ از ‪/‬وان ﺵن
ﺥاه? ‪ +‬ز‪ ' 1‬ره‪7‬ان ‪ nD‬را ارزﺵ"? ﺕ از ز‪ ' 1‬‬
‫‪ nD .5‬ه
<ه‪ً "
7‬‬
‫ن ‪&j‬ت ‪ eT1‬ه‪ h y/‬از ا دو اد‪ j‬را‬
‫ﺥد ‪ ،‬و داور ه ;‪1‬ن را ‪ ,R‬ﺕ از >‪ /‬ا‪ h . ?1‬ا‪ِ 91‬‬
‫‪< "1‬د‪< ،‬ا ‪ 9+ /?8 "+‬را در
‪/‬ن ا‪ nD wj‬ه
‪. /‬‬
‫پ‪ .‬ﺕ‪ + /?+ //‬ه ‪ h‬از ‪n‬ت ز ﺡو ه‪ 1‬ا‬

‫ ﺥ‪ ./‬ا' ‪ /?8‬ا ‪ ،‬د'ام ;ن هن را ر‬

‫‪. /?+‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪116‬‬

‫‪ " .1‬د‪ + <= 1n‬ه‪ y/‬و‪ Q3‬از ز‪ ' 1‬ا‪91‬ن ‪ + 9/1‬ا ‪71 Q
 
3‬ﺵ ‪ ،‬زا ﺵ‪ 5‬ه‬
‫‪g‬ر ﺵ ‪ * 1/ ، ?+ A"j ،‬در دت ﺵ‪ C‬اش ‪ >1‬دارد‪ .‬دﺕ ‪C>
+‬د ‪ 
3‬ا و ‬
‫ﺵ ‪ ،‬و ‪ &/1‬ز‪ ' 1‬ﺵ‪
5‬ﺕا‪ 1‬ا‪ ?+ ،* 1‬و ﺵ‪ + 19+ /C‬او درارﺕ‪7‬ط ه‪ ، ?9‬ﺕ‪/t‬‬
‫‪<6‬ارد‪] ".‬ال‪.‬ﺕ ‪ .‬هب هوس‪7/ ،‬ا‪[9/‬‬
‫‪&3 " .2‬ء ا‪ -‬ا ‪n h‬ار ه‪ + ، 9‬د‬
‫‪"
.Tgj‬ل ا ا‬

‫‪ +‬دو ﺕ*ن را ‪j‬ﺽ ‪+‬د‪<u ، 
' :‬ا‪ ،‬و‬

‫‪ h +‬رﺵ ‪n‬اره را 
> ار 
?‪<u ، 
' Q‬ا
?‪ ،,‬و ا‪ + 1‬‬

‫‪j‬ا‪u; )g‬ز ‪+‬د‪ .‬ه‪&/
8‬ان ‪j‬ا‪ )g‬ا‪&D‬ا ‪

' ،‬ﺕا‪ 1‬ﺕ?‪; ,‬ن ‪+‬ه ‪.‬‬
‫ه?‪j + 
6‬ا‪ )g‬ﺥد ل '
ﺵ‪ ، 1‬د‪no
/?8 6‬ﺕ را ‪n‬ار ‪ "1‬ﺥا‪ ./1‬در ه‪y/‬‬

‫ﺵا ‪<u 71‬ا را از ‪ 
1‬ﺡ<ف ‪+‬د‪3] ".‬د 
رﺕ‪ ،/‬ﺕ‪ /‬ه ﺥ‪ ?َ
1‬ا ر‪D‬ر ‪u‬‬
‫‪[†/B‬‬
‫‪" .3‬و‪3‬د ﺕ"‪ A‬ز‪9‬‬

‫ﺵ?ﺥ ] ‪ [ ?3‬ان 
?‬

‫‪/n
+‬‬

‫ه ‪ +‬در ;ن ر‪D‬ر ‪!?3‬را‪1‬‬

‫وز
‪ ، ??+‬از ﺵ‪ C‬ﺵ‪ 5‬د‪T
6‬وت ا‪ 73 ? ، 1‬ا‪ "1 j"3‬ﺕا‪ 100 1‬در 
‪S1‬‬
‫در ‪ 
3‬ﺵد‪ ،‬و ﺕز‪?3 S‬‬

‫وز ‪?3‬‬

‫‪ A 
j‬ا ? ا اد ا ‪?3‬‬

‫در † ‪
 
3‬ﺕا‪ ، 1‬ﺕ ﺡ ود‪ ،‬زﺕب ﺕز‪ S‬ا‬

‫ﺵ ‪ ./+ &"/3] ".‬و‪9-‬ن و ر‪Y‬رد ه‪?3 .91‬‬

‫و‬

‫ﺵ *[‬
‫‪" .4‬از ;‪ + H1‬ه" روان در 
‪ 1‬ه‪ ،‬از ‪ -"3‬در 
ن دارو‪ "1‬ه‪Z ،‬ها ﺕ ﺡ 
‪ tV‬ه‪ ، ?9‬و از‬
‫;‪ + H1‬در 
رد ا‪/u t‬دارو‪"1‬ه ﺕ‪ //7‬ه 
رﺽ ارا‪
R‬ﺵد‪ 9 8 ،‬ه" ‪/u‬دارو‪"1‬ه ‬
‫‪ /u ng‬از ;‪ Y1‬در ‪ U1‬ه
‪ 6168 ّ/7‬ا‪t‬ﺵن '‪
T‬ﺵد‪ ،‬ا‪D] ". ??+ t‬در‪+ h‬وز‪،‬‬
‫";? ‪ h %‬ﺕه‪ /1 ،‬ر‪ 21 ،h/-‬ژا‪[1985 ،1‬‬
‫‪; 
" .5‬دم 
‪ w‬ه‪ A/-j ...9‬ام‪ .‬ه‪<3 y/‬ا‪ 1 /‬ارم‪ /-+ ?+ !D .‬ام 
‪/‬ب ا ‪. ...‬‬
‫" ‪Q‬‬

‫‪ +‬ز‪ ' 1‬ام ا ‪g‬ر ا ‪9/ .‬‬

‫
ﺵد‪ .‬ا‪?+‬ن ‪ AQ8‬ام‪+ o7n .‬ر
? دو‬

‫دم‪ ،‬ا 
د‪+ .9/1 6‬ر
? ﺵ‪ -‬ا دم‪9' .‬خ دم و از '‪9‬ﺥ ام <ت
دم‪. ...‬‬
‫"و‪ n‬ارب ر‪3‬ع ه ا ‪V‬ا ا‪*Q ، 1
;
u‬ن ‪
D+‬زدم و وﺽح از ﺕ‪/>B‬‬
‫‪+‬دن ﺵن ﺵد 
ن
ﺵ م‪D] ".‬دور دا‪ ، !9D‬دداﺵ ه زز
‪[/‬‬
‫‪ " .6‬اﺕ‪B‬د ‪"3‬ه‪ /‬ﺵرو‪ ،‬ر‪ n u‬رت ‪ 
U1‬اش‪ h ،‬ا‪ n‬رت ا‪Cn‬د ‪ . 9/1‬از ﺥ 
اد ﺥم‬
‫‪<6 +‬ر‪ ،‬ﺵرو ا‪ + ,-u‬ه را ‪C
+‬ف ‪' ??+‬ن ; 
! ‪ ,g‬ا‪ ، 1‬ﺕ‪ % "j . ?+ "1 /‬‬
‫درات ;ن ‪T1‬‬

‫و 'ز ا ‪ + ،‬در ﺕ‪ Q1; /‬ه
*!‪o‬ﺕ دارد ‪"/n +‬‬

‫‪&1‬و ‪T1‬‬

‫در زاره‬

‫‪ 1Q3‬ان ه ا‪&D‬ود‪ %‬ا ‪ > 
] ".‬وال ا ژور‪1‬ل‪ 12 ،‬د
‪[1985 ،7‬‬
‫‪ .7‬ﺕ?‪ eT‬ا '‪ ،%/‬ﺵ
‪ 7B
A‬ﺥد‪+‬ر د و زن ا ‪ .‬ه ‪ † 8‬ﺡ‪ %T‬ه ﺕ‪7‬دل 'ز رو‬
‫گ ‪ */‬ﺵ ‪ ،‬د ا‪ */ + /9+‬ا ‪D &?D‬اه
ﺵد‪ .‬ا 
ﺡ‪ %T‬ه ﺕ‪ /7‬را ‪&/1‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪117‬‬

‫ﺕ‪ Q %/' e ، ??+
A/Q9‬ا‪&D‬ا د ا‪ + /9+‬در‪ D‬اش را از د‬

‫دادن ;ب ‪*/‬‬

‫=دازد‪. ِ3] ".‬اِ‪´ " ،-/
.‬در„´ '‪ %/‬از ﺡ‪ %T‬ه و "’ ه"‪/1 e? ،‬ز‪1 30 ،‬ا
‪[1985،7‬‬
‫‪ .8‬ز'ر ‪ ،‬‬

‫وار‪ %‬ذه ه ﺡ>‪ /‬ا ‪7
،‬د دو"دان‪D9-/D ،‬ن و روﺡ‪/1‬ن ‪9‬‬

‫ا ‪.‬‬

‫‪ h‬روح &رگ ه‪ 1/
y/‬ا ز'ر ‪ 1‬ارد‪ .‬ه"ن ‪ n‬ر ان ﺕ‪  + ?+
3‬اش ‬
‫دار‪ .‬ه ;‪ Y1‬را ‪ +‬ا‪?+‬ن
ا‪D * 1‬ش ‪ ،6‬و ‪D‬دا ه ه ;‪ Y1‬را ‪
+‬ا‪ * 1‬درﺵ ااز‬
‫‪ zn1 8' ،+‬ه ;‪ Y1‬ﺵ ‪ +‬ا 
وز '‪ T‬ا" ]را) وا و ا 
ن‪" ،‬ا‪"j‬د ‪["eT1‬‬
‫‪/9" .9‬ر از 
ﺥا ا‪ + 1‬در 
رد ﺵ ‪Z +  3‬ها از ﺵ!‪ D /=9‬ﺵ ‪ ،%‬ا‪QZ‬ر ‪...?+ U1‬‬
‫ د ‪ A‬ذ‪ A‬ا‪C1‬ب ا ﺵه او ‪: "1
A"B 
1 9‬‬
‫"* ا ﺵه ه;‪ + Y1‬ﺵ!‪1 /=9‬ﺵ 
‪T‬وت ا‪. 1‬‬
‫"* 
 ﺥا‪ 1‬ن ﺵ ه او‪ /‬ا او 
‪" ?1‬ﺵ!‪j h %‬ﺵ‪ ،"G‬و "و‪1‬س و ُاد?‪
"e‬دا‪h7 /1‬‬
‫ﺵ!‪ /=9‬در ا ا ‪ 168‬د؛ و ا ﺵ ا‪ o‬ان ه ‪. ?1
"1‬‬
‫"* ﺵ!‪ /=9‬در ز 
ن ﺡ‪/‬ت ﺥد ‪?8‬ن ﺵ‪ /Q‬د ‪
+‬د 
ن ه‪ &/8 y/‬را از او ‪D‬و ‪Q1 "1‬د‪ . 1‬در‬
‫ ‪1 ،e!j‬م او ‪&/8‬ه ه ‪8‬پ
‪+‬د‪ 1‬ﺕ از ‪1‬م اش ‪ %Q‬دار ‪ ، ??+‬ﺵه ‪ ?/> +‬از‬
‫;ن او ‪. 9/1‬‬
‫"‪; H/1‬ﺵ!ر ا‬

‫–
‪B‬ل ا ‪ +‬ا اﺵر
‪ "1/‬از ﺥ 
 او ﺕاو ‪ %‬ﺵ ‪] ".‬اِ‪.‬ال‪.‬رُوز‪ 
1 ،‬‬

‫ د‪/1 ،/‬ر„ ﺕ"&‪ 8 ،‬د
‪[1985 ،7‬‬
‫‪ " .10‬ﺕ!
‪ A‬ا‪D‬اد ‪ +‬در ا‪>1‬ل ژن ه*ن ‪ A91‬ه  
‪ GD‬ﺕ از >‪ ?+
A"j /‬داش

‫ده ‪ .‬ا ﺡل زﺕ‪&-9
+ ، 9?3 /‬م اﺥ‪o‬ط ژن ه زن ژن ه 
د ا ‪ Q ،‬ژ‪ 1‬زن را‬
‫ ‪ )C1‬ﺕ>‪
A/-‬ده ‪. ..‬‬
‫" '‪ T‬د‪ +‬و‪ ´& 
/-‬ر‪+1 u‬ر; 
‪Z‬ه ﺕ‪ 9?3 A|
/‬ا ا‪>1‬ل ژن ه‪،‬از ;‪ + H1‬ا‪,-u‬‬
‫'‪ 1‬ه ا ﺵ‪ 9?3 %/‬زﺕ‪
/‬ﺵ‪ ، 1‬د ا ﺵ‪; %/‬ن ‪ n‬ر زد ﺵ ‪ +‬ه&? ‬
‫'&اف اش ‪/‬رزد‪] " ´.‬ار‪ h‬ا‪ e! ;" ،Q+‬ﺽور ا ؟ ﺕ!
‪' A‬ان ﺡ‪/‬ان ا‪/1 ،". 1‬ر„‬
‫ﺕ"&‪
25 ،‬رس‪[1986 ،‬‬
‫ت‪ .‬ا ه ‪ h‬از '&ار‪ %‬ه ز‪ ،‬ا)( ‪ h‬هن ;ن ‪9‬ز ‪ ،‬و ب( ‪ h‬هن ‪; /-j‬ن ‪9‬ز ‪ .‬هن‬
‫ﺥد را رت د'ام در;ور ‪ ،‬و ;ن را ﺕ ﺡ ا
!ن ‪ n‬ز )ﺡ ا' ا ا 

‪&-9‬م ;ن ﺵ ‪ +‬از‬

> 
ﺕ ا‪T‬د‪
Q1; + /?+ %‬ا‪.( /9/1 GD‬‬
‫‪ .1‬رز
? 'ن در دا‪ %6*1‬ه"ن 
‪/‬ره ﺕ‪ -/CB‬را ;ورد‪ + ??+ %‬دا‪H*1‬ن‪.‬‬
‫‪ .2‬دو  ه" ‪
+ 19+‬ﺥاه? در دا‪ %6*1‬ﺕ‪ h"+ ??+ A/CB‬ه&? =دازد‪.‬‬
‫‪ .3‬ه ‪ Sn
+ 9+‬ﺕ>‪ ,-‬در ا 
‪B‬ن ن ﺕم '‪/‬ا‪D‬د از دا‪ %6*1‬اﺥاج ﺵد‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪118‬‬

‫‪ 9
.4‬ن د‪/‬ن ﺡ‪ 1 G‬ار‪ ,/3 1‬ه دا‪
; 1‬زان را ا ‪
D‬اد 
ر ‪6‬د‪. 1‬‬
‫‪ .5‬ه ‪ / 9+‬از ‪ 6 21‬دو ل ﺥ
‪ ،‬در ‪/1‬وه
‪ †-9‬در ‪ 
1‬ه ‪j‬م‬
‫ا"?‪7H
T‬ر ﺵد‪.‬‬
‫ث‪ .‬ه ‪ h‬از '&ار‪ %‬ه ز را ‪?j‬ان
> 
 ‪ h‬هن ‪
. /6‬ﺕا‪ "/>9
/1‬از ;ن ‪ /?+ /' H/1‬‬
‫ ا?! ا ‪; /' H/1‬ن را 
> 
ت د‪ 6‬ه"ا‪) /?+ %‬ا رو اﺥ‪ /‬ﺕ‪
/‬ﺵد(‪ .‬هن ﺥد را ﺕ‬
‫ﺡ ا
!ن
‪ !B9‬ز ‪ ،‬و در ﺡ‪ /‬ﺕ ;ن‪ ،‬د'ام اش را ر ‪ . /?+‬ه?‪ + 
6‬ﺕ"م ﺵ ‪; ،‬ن را در ‪h‬‬
‫را'اف ‪/‬ن ‪/ /?+ . /?+‬ن ﺕن ﺕ ﺡ ا
!ن روﺵ و 
>‪ % ??+ j‬ﺵ ‪.‬‬
‫‪& .1‬ر'‪ 9‬ن در ا ا‪"j‬ل ﺵن
‪9‬ل ه‪. ?9‬‬
‫‪
.2‬دان و ز‪1‬ن دارا ﺕا‪ 1‬ه  !‪ 19‬ا داﺥ ه ‪+‬ر ه‪. ?9‬‬
‫‪ .3‬ه‪ e+ y/‬ﺕ ا ز‪. 1
"1 % 1‬‬
‫‪ ،}?3 .4‬ﺥ‪91"1‬ز ﺕ ‪ * A"j‬ا ‪.‬‬
‫‪; .5‬زاد ﺥ ا‪ 1‬اﺥ ‪3‬ن
ارزد‪.‬‬

‫‪www.secularismforiran.com‬‬

‫‪119‬‬