You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 23 marca 2016 | Nr 6 (207)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE BIZNES

eglowna Odra szans dla biznesu

Zabyn
na wiosn

Fot. Agnieszka Gogolewska

Wzrasta zainteresowanie przemysu transportowaniem towarw drog wodn.


Ch udziau w tego typu przedsiwziciu zadeklarowaa niedawno Grupa Azoty ZAK.
KATARZYNA SOLARZ

yczy redakcja

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

BDZIEMY MIE
NOWYCH POLICJANTW
Fot. KPP

Wiele mwi si ostatnio o


wznowieniu eglugi na Odrze.
Sprzyja temu przychylno administracji rzdowej, ktra powoaa w ubiegym roku Ministerstwo Gospodarki Wodnej i
eglugi rdldowej. Kdzierzyn-Kole zyska niedawno
cennego inwestora - jest nim
spka Kdzierzyn-Kole Terminale, ktra chce zrewitalizowa kozielski port i uruchomi
tam terminal kontenerowy,
adunkw drobnicowych oraz
adunkw pynnych. Pierwsze
prace ruszyy i aktualnie spka jest na etapie przebudowy
tego trzeciego terminalu.
Podczas zwoanej niedawno konferencji pt. Czy Odra
moe by nasz szans?, temat powrotu do eglugi Odr
podjy rwnie Zakady Azotowe, ktre posiadaj wasny
port. Jego budowa rozpocza
si w 1966 roku. By to pierwszy element projektu dotyczcego rdldowej drogi wodnej na odcinku Odra-Dunaj.
Port w zakadach Azotowych
Kdzierzyn uruchomiono w
1970 roku. Prowadzi do niego
tzw. Kana Kdzierzyski, ktry wwczas umoliwia transport drog wodn przez Kana
Gliwicki i dalej przez Odr. Do
1983 roku transportowano t
drog nawozy sztuczne. Obecnie jest otwarty dla eglugi,
jednak niewykorzystywany,
bowiem nie spenia parametrw technicznych potrzebnych do transportu rzecznego.
Odra ma tzw. drugi stopie eglownoci, a do spawiania towarw potrzebny jest czwarty.
Potrzebne s wic wielomiliardowe inwestycje dotyczce m.in. remontu stopni wodnych pitrzcych wod, bez
ktrych egluga Odr staje si
niemoliwa i zamiera. Teraz,
gdy rzd rozpatruje powrt
do transportu rzecznego, ronie nadzieja tutejszych wadz

Otwarcia si
na drugiego czowieka,
na dobre sowa,
umiech, yczliwo...

W konferencji brali udzia przedstawiciele samorzdw, znani biznesmeni


i przedsibiorcy, ktrzy s zainteresowani inwestowaniem w eglug na Odrze.
i biznesu, e Odra stanie si
dwigni lokalnej gospodarki,
nawet jeli proces ten potrwa
dugie lata.
Bardzo si cieszymy, e
administracja rzdowa prbuje na nowo podj ten temat,
e zaczyna si o tym mwi,
e powstao nowe ministerstwo - mwi podczas konferencji prezes zarzdu Grupy
Azoty ZAK SA - Adam Leszkiewicz. Nadarza si okazja,
ebymy w Kdzierzynie-Kolu i w naszych zakadach odkurzyli myl zwizan z wykorzystaniem drogi wodnej
do transportu i osiganiem w
zwizku z tym celw biznesowych - powiedzia Leszkiewicz.
Grupa Azoty widzi duy
potencja w transporcie rzecznym, ten bowiem jest duo
taszy ni drogowy i kolejowy.
Rozbudowa odrzaskiej drogi
wodnej umoliwiaby Kdzie-

rzynowi, a konkretnie Zakadom Azotowym bezporedni eksport towarw drogami


rzecznymi na rynki niemieckie bez koniecznoci przeadunkw na barki w Szczecinie,
jak to ma miejsce dzi. Drog
wodn mogaby rwnie odbywa si wymiana towarw pomidzy Azotami i partnersk
spk w Policach.
Co wane, projekt ma poparcie wadz wojewdzkich.
- Wojewoda bardzo powanie
traktuje budow drogi wodnej na Odrze -. zapewnia Kamil Bortniczuk z Wydziau
Infrastruktury i Nieruchomoci Opolskiego Urzdu Wojewdzkiego. - Dziaania rzdu
w kilku ostatnich miesicach
pozwalaj nam stwierdzi, e
dawno nie byo tak dobrego
klimatu dla tego typu inwestycji jaki jest dzisiaj. Wojewoda
opolski w lad za dziaaniami

rzdowymi powoa Zesp


ds. bezpieczestwa i rozwoju
w zakresie Odrzaskiej Drogi
Wodnej - poinformowa Bortniczuk. Przedstawiciel Adriana Czubaka zapewnia, e za
sowami pjd czyny w postaci
donansowania tej inwestycji.
- Kdzierzyn-Kole powinien
by i bdzie sercem opolskich
dziaa do rozwoju Odrzaskiej Drogi Wodnej - doda.
Z kolei prezydent miasta
Sabina Nowosielska podkrelia, e jest bardzo duo organizacji, ktre lobbuj na rzecz
Odry i to wanie takiego silnego, wsplnego i zdecydowanego lobbingu potrzebuje zaniedbana od lat rzeka. - Odra
da szans biznesowi, miastu i
rodowisku, zatem sprbujmy
wszyscy razem tak lobbowa,
abymy potem mogli twardo
powiedzie, e jest to dla nas
szansa - apelowaa prezydent.

W sali konferencyjnej KWP w Opolu nowi policjanci


lubowali na sztandar.
46 nowych funkcjonariuszy wstpio w szeregi
opolskiej policji. Szeciu
z nich rozpocznie sub
w Komendzie Powiatowej Policji w Kdzierzynie-Kolu.
W sali konferencyjnej
KWP w Opolu odbyo si uroczyste lubowanie na sztandar. Nowo przyjci policjanci otrzymali z rk I Zastpcy
Komendanta Wojewdzkiego
Policji w Opolu akt lubowania. Adepci wyjad na przeszkolenie podstawowe do
Szkoy Policji w Pile, skd po
zdobyciu wiedzy teoretycznej
i praktycznej z zakresu prze-

pisw prawa i taktyki policyjnej, a take po doskonaleniu


umiejtnoci strzeleckich, tra do suby w policji. Szeciu
nowych funkcjonariuszy bdzie penio sub w Kdzierzynie-Kolu. Podczas uroczystoci 5 opolskich policjantw
otrzymao od Ministra Spraw
Wewntrznych i Administracji listy motywacyjne za szczeglne osignicia, inicjatyw i
skuteczno w realizacji ustawowych zada policji. Wrd
wyrnionych by asp. szt. Artur Sielski z kdzierzysko-kozielskiej policji.
MN

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze
Najtaniej w regionie

Czytaj rwnie
str. 5

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Wiadomoci

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE HISTORIA

Nowi patroni w miecie


Fot. Agnieszka Gogolewska

W cigu ostatnich kilku miesicy przybyo nazw ulic, rond, a nawet mostw.
Wrd najbardziej znanych s Rafa Wojaczek, Jan Surzycki, czy Wiktor Ludwikowski.
katarzyna solarz

Patroni ulic, rond czy mostw maj by w jaki sposb


zwizani z miastem. To czsto bardzo barwne postaci.
Wrd nich jest poeta przeklty, przedwojenny inspektor Policji Pastwowej i dziaacz niepodlegociowy, ktry walczy i
poleg pod Starym Kolem.
Najblisza
uroczysto
nadania imienia zaplanowana
jest na 23 kwietnia. Swojego
patrona Wiktora Ludwikowskiego zyska wwczas anonimowy dotychczas most na
Odrze, usytuowany pomidzy
ulic Xawerego Dunikowskiego, a kozielsk Wysp. Niedawno rada miasta podja uchwa w tej sprawie. Jak zaznacza
autor wniosku - lokalny badacz
historii, Bogusaw Rogowski, to
nie tylko uchwaa historyczna,
ale i porzdkujca.

23 kwietnia
nastpi odsonicie tabliczki z
imieniem Wiktora
Ludwikowskiego.
Od tej pory, gdy dziennikarze bd podawa jaki komunikat o wypadku, nie bd
nazywa mostw pierwszym
czy drugim w zalenoci od tego z ktrej strony wjedamy
do Kola, bo bdzie ju wiado-

Data nadania imienia nie jest przypadkowa, bowiem to wanie 23 kwietnia przypada 130.
rocznica urodzin przyszego patrona.
mo, e jest most Jzefa Dugosza jak dotychczas i most Wiktora Ludwikowskiego.
Ludwikowski by jednym z
twrcw sub porzdkowych
w Polsce. Zasuy si m.in.
tym, e jako przedstawiciel na
kraj wsppracowa przy tworzeniu Midzynarodowej Komisji Policji Kryminalnych, w
1923 zaoonej jako Interpol.
Z ciekawszych informacji dotyczcych Ludwikowskiego warto
wspomnie, e by organizatorem pierwszej polskiej centrali kryminalistycznej. Wprowadzi stosowanie daktyloskopii
w pracy policji, czyli techniki
ledczej zajmujcej si badaniami porwnawczymi linii papilarnych doni w celu ustalenia
sprawcy przestpstwa.
Co ma wsplnego z miastem ta posta? Po wojnie Ludwikowski osiad w Kdzie-

rzynie-Kolu, a w 1945 roku


otworzy pierwsz w Kolu restauracj Repatriantka. Rok
pniej zosta naczelnikiem
Etapowym Oddziau Pastwowego Urzdu Repatriacyjnego
w Kdzierzynie-Kolu, nastpnie by kierownikiem Banku
Ludowego. By rwnie radnym Powiatowej Rady Narodowej i dziaaczem spoecznym.
Wstpi do Polskiej Partii Socjalistycznej, a od lutego 1953
roku dziaa jako sekretarz zarzdu powiatowego PZPR w
Kdzierzynie-Kolu. Zosta wybrany komendantem powiatowego Zwizku Weteranw Powsta lskich i piastowa t
funkcj przez 13 lat. Zmar 24
marca 1959 roku i zosta pochowany na cmentarzu w Kdzierzynie-Kolu.
Troch wczeniej Kdzierzyn-Kole przypomnia so-

bie o innej postaci zwizanej z


miastem, a mianowicie o Rafale Wojaczku. Zosta patronem
nowego ronda, ktre znajduje
si na skrzyowaniu ulic Tartacznej, Reja i Kozielskiej. Poeta przeklty, jak lubi go nazywa krytycy, mieszka przez
rok w jednej z dzielnic miasta,
czyli na osiedlu Pogorzelec,
w pobliu ktrej znajduje si
wspomniane rondo. Przebywa
tu u swojego ojca Edwarda Wojaczka, ktry by nauczycielem
w tutejszym liceum wieczorowym. W Kdzierzynie-Kolu
Wojaczek zda rwnie matur.
Inicjatorem nadania imienia Wojaczka by radny miejski, Micha Nowak, ktry od
dawna o to zabiega.
Nazywanie ulicy czy ronda to forma upamitnienia osb
lub wydarze wanych dla spoecznoci -mwi podczas uro-

czystoci nadania imienia. Tak


osob dla naszego miasta jest
Rafa Wojaczek, jeden z najwybitniejszych polskich poetw XX
wieku. Jego ycie byo przez pewien czas zwizane z miastem,
dlatego to rondo ma by trwaym ladem, jaki tu po nim zostanie podkrela.
Jeszcze wczeniej, rwnie
na osiedlu Pogorzelec, gona
bya sprawa zmiany nazwy placu Gwardii Ludowej na plac Jana Surzyckiego. Radnych kua
w oczy nazwa zbrodniczej organizacji, jak ich zdaniem bya
Gwardia Ludowa. Inicjatorem
uchway w sprawie zmiany nazwy placu by przewodniczcy
rady miasta Andrzej Kope. Jako patrona placu wskaza Jana
Surzyckiego, uczestnika III powstania lskiego i dziaacza niepodlegociowego, ktry walczy
i poleg pod Starym Kolem.

Kwestia nadania imienia


rondu czy ulicy moe dzieli rne rodowiska i wywoywa spory polityczne, moralne czy historyczne. Tak byo w przypadku
zmiany nazwy placu Gwardii
Ludowej, ktra wpisuje si w
proces dekomunizacji nazw ulic
w caej Polsce.
Na swojego patrona czeka
teraz kozielski amfiteatr. Tym
razem ma szans zosta nim
kobieta Teresa Iwaniszewska-Haremza, wokalistka przeomu
lat 70-tych i 80-tych, ktra urodzia si w Kolu i wystpowaa
na scenie amfiteatru. Za nadanie amfiteatrowi jej imienia s
zwolennicy rewitalizacji obiektu
skupieni wok lokalnego portalu Retromuzyka.pl. Podpisy pod
listem otwartym w tej sprawie
zbiera Zbigniew Kowalski, redaktor portalu. W tym roku
mija dwudziesta rocznica mierci jednej z bardziej znanych postaci kultury naszego miasta
pani Teresy Iwaniszewskiej-Haremzy. Artystka niejednokrotnie
staa na deskach tego malowniczo pooonego amfiteatru. Jest
jeszcze sporo osb pamitajcych pomiennowos dziewczyn z gitar, dysponujc anielskim gosem - czytamy midzy
innymi w treci listu. Zbigniew
Kowalski zoy ju stosowny
wniosek do urzdu miasta. Radni zdecyduj, czy dziewczyna
o anielskim gosie patronowa
bdzie muszli koncertowej w kozielskim parku nad Odr.

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Szykuje si dua inwestycja


na Polu Poudniowym

Dokocz ciek rowerow


na Dbowej

Podpisano kolejny list intencyjny na zagospodarowanie


jednej z dziaek na najwikszym obok kozielskiego portu
terenie inwestycyjnym Kdzierzyna-Kola.

W tym roku bezpiecznie pokonamy szlak pieszo-rowerowy


wok kpieliska w Reskiej Wsi. Trzy samorzdy zrzuciy
si na dokoczenie inwestycji.

Pole Poudniowe to liczcy


prawie 77 hektarw teren przeznaczony gwnie pod inwestycje przemysowe. Znajduje si
na ulicy Naftowej tu obok linii kolejowej Kdzierzyn - Gliwice, a od poudniowej strony
graniczy z byymi zakadami
chemicznymi w Blachowni.
Teren tworzy bardzo dobre
warunki do zakadania tam

firm produkcyjnych i tworzenia nowych miejsc pracy.


Wiadomo ju, e na jednej
z dziaek bdzie miaa swoj
siedzib firma przerabiajca
popioy. 7 marca podpisano
kolejny list intencyjny. Stronami porozumienia s gliwicka spka PTH Technika,
gmina Kdzierzyn-Kole oraz
Kdzierzysko-Kozielski Park
Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Katarzyna Krentusz
Iwona Cybulska, Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Przemysowy. List sygnowali


prezydent Sabina Nowosielska i prezes PTH Technika,
Pawe Gajowski. W zwizku z
planowan inwestycj przewidywane jest utworzenie okoo
20 nowych miejsc pracy. Planowany termin rozruchu to
2018 rok.
ks

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

W S P P R A C A

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Niedawno wadze miasta i


powiatu zdecydoway, e wespr finansowo gmin Reska
Wie. Chodzi o domknicie
trasy pieszo-rowerowej wok
akwenu Dbowa. Dotychczas
cieka nagle urywaa si i kilkuset metrowy kawaek ruchliwej drogi trzeba byo pokona,
idc poboczem.
Podczas ostatniej sesji powiat zdecydowa o przeznaczeniu 100 tys. z na dokoczenie
budowy cieki. Uchwa w tej
sprawie podja rwnie rada
miasta, ktra doda tak sam
kwot.
Razem z gmin dooylimy si do tego zadania, ale
cao kosztowa bdzie okoo 400 tys. z - mwi Magorzata Tudaj, starosta powiatu
kdzierzysko-kozielskiego.
Gmina Reska Wie, ktra
jest gwnym inwestorem wyoy 200 tys. z.
Akwen Dbowa jest najwikszym strzeonym kpieliskiem w powiecie, z ktrego
gwnie w sezonie letnim licznie korzystaj rwnie miesz-

kacy
Kdzierzyna-Kola.
Dlatego, jak podkrelali radni, remont jest o tyle istotny,
e suy bdzie nie tylko gminie Reska Wie. Rowerzyci,
mionicy biegania, czy nordic

Prawie

400 tys. z
bdzie kosztowa
dokoczenie
cieki.
walking-u bezpiecznie pokonaj teren wok jeziora, nie
wjedajc na drog powiatow. Bezpieczniejsi bd rwnie plaowicze, spacerujcy
wok akwenu. W sumie cieka bdzie liczya 4 kilometry.
Poza ni powstan rwnie
nowe miejsca parkingowe.
W tej chwili przeprojektowujemy parking, ogaszamy
przetarg, a prace rusz za ptora miesica - powiedzia wjt
Reskiej Wsi Marian Wojciechowski.

W tym roku rozpoczyna


si rwnie remont jedynego
miejskiego odkrytego basenu
w Azotach, ktry zakoczy si
dopiero w przyszym roku, dlatego akwen w Dbowej moe
by tego lata szczeglnie obleganym miejscem wypoczynku.
Dbowa jest wyrobiskiem powirowym, wraz z
przylegymi do niego terenami, zajmuje powierzchni prawie 80 hektarw. Na terenie
kpieliska jest pole namiotowe
i kempingowe, a take wyznaczone s miejsca na rozpalenie
ogniska. W pobliu znajduje
si bar Hula Gula, gdzie mona zje smaon ryb i dania
kuchni polskiej. Tam rwnie
jest ogrdek dla dzieci, plac zabaw i boisko do siatkwki plaowej. Nad akwenem dziaaj
te wypoyczalnie sprztu pywajcego: dek wiosowych,
rowerw wodnych i kajakw
z kolei na trasie cieki rowerowej jest rwnie siownia do
wicze na wieym powietrzu.
ks

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

REKRUTACJA
DO PRZEDSZKOLI
Rodzice wypeniaj wniosek o przyjcie dziecka do
przedszkola w formie elektronicznej. Bdzie on dostpny na
stronie internetowej https://
naborp-kandydat.vulcan.net.
pl/kedzierzynkozle. Do 25 marca do godz. 15:00. Rodzic moe wskaza nie wicej ni trzy
przedszkola, w kolejnoci od
najbardziej do najmniej preferowanego. Wydrukowany
wniosek naley zoy w jednym przedszkolu - tym najbardziej preferowanym, do 25
marca do godz. 15:00.
Zasady rekrutacji do przedszkoli, w tym harmonogram rekrutacji oraz kryteria naboru i
ich warto punktowa, s dostpne na tablicach ogosze
oraz na stronach internetowych przedszkoli i Urzdu Miasta Kdzierzyn-Kole.

REGION

3 miliony
na wyposaenie szk

TRWAJ ZAPISY DO
MIEJSKICH PLACWEK
OWIATOWYCH
Do przedszkoli nabr koczy si 25 marca, do szk
podstawowych 31 marca, a
do klas sportowych ju 18
marca.

Wiadomoci 3

23 marca 2016, nr 6 (207)

REKRUTACJA
DO SZK
Do klasy pierwszej szecioletniej szkoy podstawowej
uczniowie przyjmowani s:
a) z urzdu dzieci zamieszkae w obwodzie szkoy, na
podstawie zgoszenia rodzicw.
b) na wniosek rodzicw
(prawnych opiekunw)
dzieci zamieszkae poza obwodem szkoy, jeeli
szkoa dysponuje wolnymi miejscami oraz jeeli warunki organizacyjne
na to pozwalaj. Rodzice (prawni opiekunowie)
maj prawo zoy wnioski
do trzech wybranych szk
ze wskazaniem kolejnoci
wyboru.
Zgoszenia i wnioski s
przyjmowane przez szkoy
do 31 marca. Wnioski do klas
sportowych s przyjmowane
do 18 marca. Szczegowe informacje dotyczce rekrutacji
mona znale na stronach internetowych szk.
ks

Powiat stawia na ksztacenie zawodowe i realizuje


duy projekt edukacyjny. Skorzystaj na nim uczniowie
eglugi, Budowlanki oraz Zespou Szk
Technicznych i Oglnoksztaccych w Azotach.

Na nowym wyposaeniu pracowni skorzystaj m.in. uczniowie ZSTiO w Azotach.


katarzyna solarz

KDZIERZYN-KOLE KULTURA

Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

GDY KSI POLAN


MIESZKO I CHRZEST
PRZYJ...

w skrcie

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

GazetaInformator.pl >>

W ramach projektu edukacyjnego powstan najnowoczeniejsze


pracownie
mechatroniczne,
napdw
elektrycznych, chemiczne, gastronomiczno-kelnerskie oraz
nawigacji i eksploatacji siowni okrtowych. -Ta ostatnia dla
uczniw Zespou Szk eglugi
rdldowej zbudowana zostanie na kozielskiej wyspie - precyzuje Ireneusz Winiewski,
dyrektor Centrum Ksztacenia
Praktycznego i Ustawicznego.
Pozostae pracownie z najnowszym sprztem powstan w Zespole Szk nr 1 w Kolu oraz

Zespole Szk Technicznych i


Oglnoksztaccych w Azotach.
Przystosowanie pomieszcze i wyposaenie, a take zakup dwch nowych odzi (dla
Zespou Szk eglugi rdldowej) zostanie pokryte ze
rodkw unijnych - informuje
starosta Magorzata Tudaj.
Jak podaj wadze powiatu, realizacja projektu bdzie
przebiegaa etapowo, a pierwsze efekty bdzie wida jeszcze
w tym roku, kiedy zakoczone
zostan prace remontowo-budowlane.
Uczniowie bd odbywa
nauk na jeszcze wyszym poziomie ni obecnie i atwiej

znajd prac, bo ich zawody


odpowiadaj na zapotrzebowanie rynku pracy. Mechatronika
i elektryka, a take chemia czy
gastronomia to wedug specjalistw kierunki, po ktrych w
najbliszych latach atwiej bdzie znale zatrudnienie. Pracodawcy wci zgaszaj zapotrzebowanie na absolwentw
szk, ktre je ksztac. Ju teraz CKPiU dysponuje m.in. jedn z najnowoczeniejszych pracowni energii odnawialnej. Ten
kierunek rwnie ma si rozwija, zgodnie z przyjt niedawno przez powiat strategi dla
owiaty ponadgimnazjalnej.

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

Razem atwiej
podejmowa wyzwania
Samorzdowcy z regionu powoali stowarzyszenie pod nazw
Kdzierzysko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny.

Wystaw zdj Justyny abu przedstawiajcych opolskie


chrzcielnice mona oglda do 30 kwietnia w siedzibie
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolu, Rynek 3.
W Kdzierzynie-Kolu witowano obchody 1050. rocznicy wprowadzenia chrzecijastwa w Polsce.
Obchody symbolicznej
rocznicy wprowadzenia chrzecijastwa w Polsce rozpocz
wernisa wystawy zdj Justyny abu pt.Chrzcielnice
Wojewdztwa Opolskiego.
Artystka pokazaa 20 zabytkowych chrzcielnic w rnych
stylach z terenu caej Opolszczyzny. Kilka z tych zabytkw
sztuki sakralnej znajduje si
rwnie na terenie powiatu
kdzierzysko-kozielskiego.
Podczas wernisau mona byo take posucha pieni pa-

syjnych w wykonaniu dyrektor MBP Izabeli Migocz.


Uroczystoci odbyway si
rwnie w kociele pw. Wniebowzicia NMP, gdzie zostao wystawione misterium Ja
Ciebie chrzcz...., w wykonaniu znanego aktora - Marka
Frckowiaka i gregoriaskiej
scholi z Opola. O konsekwencjach chrystianizacji na ziemiach polskich w wykadzie
pt. Klucz do wspczesnoci.
O sigajcych nas konsekwencjach Chrztu Polski opowiedzia ks. ukasz Libowski.
ks

W urzdzie miasta odbyo


si spotkanie Subregionu Kdzierzysko-Strzeleckiego,
podczas ktrego powoano
nowe stowarzyszenie. Celem
Kdzierzysko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru
Funkcjonalnego jest m.in. podejmowanie inicjatyw gospodarczych i spoecznych oraz
pozyskiwanie rodkw z funduszy zewntrznych na realizacj wyznaczonych celw.
Przewodniczc zarzdu
stowarzyszenia zostaa prezydent miasta Sabina Nowosiel-

ska, a wiceprzewodniczcym
Waldemar Gaida - czonek zarzdu powiatu strzeleckiego.
W zarzdzie zasiedli rwnie:
starosta Magorzata Tudaj,
burmistrz Strzelec Opolskich
Tadeusz Goc, burmistrz
Ujazdu Tadeusz Kauch ,
wjt Bierawy Krzysztof Fico, oraz Alojzy Parys wjt
Cisku.
Samorzdowcy z poudniowo-wschodniej
Opolszczyzny podsumowali trzyletni prac na rzecz
rozwoju naszego regionu. W

cigu tych kilku lat powstaa


m.in. strategia rozwoju subregionu, koncepcja budowy
cieek rowerowych midzy
gminami, dokumentacja rozbudowy szpitali powiatowych
oraz przeprowadzono audyty
energetyczne 34 budynkw,
niezbdne do termomodernizacji. Dziaania pochony
blisko dwa miliony zotych,
jednak 90% rodkw pochodzio z funduszy Unii Europejskiej.
ks

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

QR CODE

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

SPOTKANIE
DLA PRZEDSIBIORCW
Lokalny Punkt Informacyjny w
Kdzierzynie-Kolu zaprasza na
spotkanie informacyjne dla przedsibiorcw dot. rozwoju dziaalnoci (w tym dziaanie 1.1 Innowacje
w przedsibiorstwach RPO WO
2014-2020), ktre bdzie miao
miejsce 1 kwietnia o godz. 11:00 w
sali nr 5 przy Placu Wolnoci 13 w
Kdzierzynie-Kolu. Szczegowe
informacje: 77 47 25 039, 77 40 34
179. Udzia w spotkaniach jest bezpatny. Ze wzgldu na ograniczon
liczb miejsc, o udziale decyduje
kolejno zgosze.
KIERMASZ
TANIEJ KSIKI
Szkoa Podstawowa im. Alfonsa Zgrzebnioka w Dziergowicach
serdecznie zaprasza na trwajcy
kiermasz taniej ksiki (ksiki z
Tuliszkowa). To kolejna impreza w
ramach projektu Ksiki naszych
marze skierowana do szerokiego
grona odbiorcw. Ksiki mona
oglda jeszcze do 23 marca.
GMINA BIERAWA:
INWESTYCJE 2016
Waniejsze zamierzenia inwestycyjne i remontowe: przebudowa ulicy
Szkolnej w Starym Kolu, przebudowa drogi transportu rolnego
Bierawa Stare Kole, budowa
boiska przy Zespole Szk Dwujzycznych w Solarni, budowa owietlenia ulicznego ulica Brzozowa w
Dziergowice, odbudowa chodnika
po robotach kanalizacyjnych przy
ulicy Kozielskiej w Dziergowicach,
remont drogi na osiedlu w Kotlarni,
remont roww melioracyjnych,
malowanie i wymiana paneli w budynku Urzdu Gminy, malowanie
Szkoy Podstawowej w Starym Kolu, malowanie Szkoy Podstawowej
w Solarni, malowanie Gimnazjum
w Bierawie, remont klubu w Starym Kolu, remont szatni na boisku
LZS w Starym Kolu.
PISANKI, PISANKI,
JAJKA MALOWANE
Gminne Przedszkole w Cisku ju
od kilku lat jest organizatorem
przegldu plastycznego pn. Pisanki, pisanki, jajka malowane. W
marcu biecego roku odby si ju
XII Midzyprzedszkolny przegld
plastyczny, w ktrym uczestniczyy
przedszkola powiatu Kdzierzysko-Kozielskiego. Owocem pracy
przedszkolakw i ich nauczycieli s
przepikne prace o tematyce jajka
wielkanocnego. Wystaw mona
zobaczy na parterze Urzdu Gminy Cisek.
PUNKT SKUPU ODPADW
W BAEJOWICACH
Gmina Cisek prowadzi dziaania
w sprawie realizacji punktu skupu
odpadw, w tym zomu, na czci
dziaki w Baejowicach. Zapewniajc moliwo udziau spoeczestwu w sprawie, zawiadamia strony
postpowania o prawie do czynnego udziau w kadym jego stadium.
KONKURS FOTOGRAFICZNY CZTERY PORY ROKU
Wjt Gminy Polska Cerekiew
zaprasza do udziau w I edycji
Konkursu Fotograficznego z cyklu
Cztery Pory Roku. Konkurs potrwa do koca 2016 roku, co kwarta bd wybierane trzy zdjcia,
ktre ozdobi stron internetow
urzdu oraz profil na Facebok-u
w trakcie danej pory roku. Zdjcia
zgaszane do konkursu musz by
tematycznie zwizane z gmin,
mog przedstawia miejsca, osoby,
wydarzenia. Wicej informacji na
www.polskacerekiew.pl.

4 Edukacja

23 marca 2016, nr 6 (207)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
EDUKACJA

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Modzi sportowcy nagrodzeni


za szczeglne osignicia
KATARZYNA SOLARZ

Fot. Starostwo Powiatowe Kdzierzyn-Kole

UDOWODNILI, E MAJ
GOW DO CHEMII

Dziewiciu uczniw otrzymao od starosty stypendia,


dziki ktrym bd mogli jeszcze bardziej rozwija swoje umiejtnoci.

Bardzo ciesz si ze zdobycia tego stypendium. To


dodatkowa motywacja, aby
jeszcze bardziej si stara. Jedziectwo nie jest tanim sportem. Kolejne rodki na pewno
wic si przydadz - mwia
m.in. Jagoda Dbrowska, ktra ma na swoim koncie zoty
medal Pucharu Polski w ujedeniu.
Podczas uroczystoci w II
Liceum Oglnoksztaccym za
szczeglne osignicia w zakresie kultury i sportu nagrody otrzymali rwnie Mateusz
Gibaszek, Aneta Komor, Marta
Hasny, Magdalena Giet, Dominik Foltyn, Wojciech Tol, Kamil Semeniuk i Patryk Schutze.
Wszyscy maj na swoim koncie
znaczce sukcesy na arenach
oglnopolskich i midzynarodowych.
Mamy fenomenaln i
wszechstronnie uzdolnion
modzie. Sukcesy naszych
uczniw to oczywicie przede
wszystkim efekt ich cikiej
pracy i talentu, ale rwnie
zaangaowania i wsparcia ze
strony nauczycieli. Mamy bar-

Wicestarosta Jzef Gisman osobicie wrcza modym sportowcom nagrody


za szczeglne osignicia w zakresie kultury i sportu.
dzo dobr kadr dyrektorsk
i wietnie zarzdzane szkoy.
Rzecz jasna rywalizuj one ze
sob, ale jest to pozytywne i
wszystkim wychodzi na dobre,
czego dowodem s wysokie
pozycje naszych placwek w
oglnopolskim rankingu Perspektyw mwi - wicestarosta
Powiatu Jzef Gisman.
Podczas gali brzowe i

srebrne tarcze jakoci otrzymali dyrektorzy szk, ktre


zostay laureatami prestiowego rankingu Perspektyw.
To Technikum nr 2 w Zespole Szk eglugi rdldowej,
II Liceum Oglnoksztacce,
Technikum nr 3 w Zespole
Szk nr 3, Technikum nr 1 w
Zespole Szk nr 1, oraz I Liceum Oglnoksztacce.

W uroczystoci wzili
udzia dyrektorzy placwek,
nauczyciele, uczniowie wraz
ze swoimi rodzicami, radni powiatowi. Gal uwietni wystp
uczniw kdzierzyskiego liceum, ktrzy zaprezentowali
gociom oryginalne aranacje
muzyczne znanych przebojw,
wiersze oraz pokaz taca.

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Policja edukuje nieletnich

Fot. KPP Kdzierzyn-Kole

Uczniowie Szkoy Podstawowej nr 1 gocili w Komendzie Powiatowej Policji


w Kdzierzynie-Kolu. Ju wiedz, e nie warto ama prawa i zaczyna z uywkami.
W ubiegym tygodniu
uczniowie zamienili budynek
szkoy na komend policji.
Podczas zaj modsza aspirant
Magorzata Cisowska, zajmujca si prolaktyk spoeczn,
uwiadomia modym ludziom,
e zachowania zabronione
kocz si konsekwencjami
prawnymi. Funkcjonariuszka
zwrcia uwag na sytuacje, w
ktrych moe doj do amania
prawa, przestrzega modzie
przed nieodpowiedzialnym zachowaniem oraz przedstawia
negatywne skutki stosowania
uywek.
Szstoklasici uywajc alko-gogli przekonali si, jak al-

Zajcia z dziemi prowadzia modsza aspirant Magorzata Cisowska,


zajmujca si prolaktyk spoeczn.
kohol wpywa na koordynacj
ruchow i umiejtnoci poznawcze. Dowiedzieli si take, jakie konsekwencje prawne mog wynikn na skutek

amania prawa. Modzie aktywnie wczaa si w dyskusj,


a take zadawaa wiele pyta.
Spotkanie z policjantem miao
na celu uwiadomienie im, ja-

kie konsekwencje prawne mog wynikn z niewaciwego


zachowania.
MN

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Niemiecka modzie z wizyt w starostwie


Kilkudziesicioosobowa grupa modziey z powiatu Hohenlohe gocia
w Kdzierzynie-Kolu.
Partnersk umow o
wsppracy powiatw: kdzierzysko-kozielskiego i Hohenlohe podpisano w padzierniku 2009 roku. Od tamtego
czasu setki modych ludzi odbyo praktyki u ssiadw na
zachodzie, w renomowanych
hotelach, restauracjach, specjalistycznych zakadach pracy.
Przez ten czas modzie miaa

okazj do wsplnej nauki, szlifowania jzykw obcych, poznawania kultury i nawizywania znajomoci.
Wszyscy tu wywodzimy si z kadry nauczycielskiej,
znamy problemy modziey,
wiemy, czym jest wychowanie
i jak ksztatowa mode umysy
- zaznaczy wicestarosta Jzef
Gisman i doda, e wizyta jest

<< GazetaInformator.pl

okazj nie tylko do poznania


si, przez co tworzymy wspln
Europ, ale te kreowania kolejnych planw na przyszo.
Znamy si od dawna i
przyjechalimy tu bardziej jako przyjaciele, ni partnerzy,
nasza wsppraca znakomicie
si ukada, bardzo chtnie was
odwiedzamy i wcielamy w ycie wiele ciekawych pomysw

mwi dyrektor szkoy partnerskiej Volker Steffen.


Modzie z powiatu Hohenlohe miaa okazj zwiedzi wiele ciekawych zaktkw Opolszczyzny, a take odby wsplne
zajcia lekcyjne z podopiecznymi klasy gastronomicznej Zespou Szk nr 1 w Kolu.
KS

Popularny na Opolszczynie konkurs dla gimnazjalistw Chemiczna


Gowa, nabiera rozpdu.
W tym roku przyjechali uczniowie z Jemielnicy,
Rudzica i Nysy.
Konkurs Chemiczna Gowa odbywa si zawsze w Zespole Szk nr 3 w Kdzierzynie-Kolu, ale coraz czciej
rywalizuj w nim uczniowie nie
tylko z terenu powiatu i okolic,
ale te z Jemielnicy, Rudzica i Nysy. W tym roku wydarzenie objo swoim zasigiem
waciwie dwa wojewdztwa.
Swoich reprezentantw zgosio 16 szk gimnazjalnych,
przyjechao okoo 150 osb.
Rywalizacji przypatrywali si
przedstawiciele wadz powiatu,
miasta oraz rm chemicznych i
instytucji branowych.
- Bardzo si ciesz, e z roku na rok konkurs nabiera rozpdu. Szkoa w Sawicicach od
lat jest kuni kadr dla wielu
zakadw chemicznych w Kdzierzynie-Kolu - powiedziaa
starosta powiatu kdzierzysko-kozielskiego Magorzata
Tudaj.

Modych uczestnikw zabawy dopingowali m.in. przedstawiciele Kdzierzysko-Kozielskiego Parku Przemysowego


oraz Klastra Chemii Specjalistycznej Chem-Ster.
- Chemia jest nasz przyszoci, wic cieszymy si z duego zainteresowania tym konkursem. To wietny pomys do
zachcania modych ludzi, by
pogbiali swoje zainteresowania t dyscyplin. Im wczeniej
wzbudzimy ciekawo chemi u
modego czowieka, tym wiksza szansa, e w przyszoci osignie on w niej sukcesy - mwi
wiceprezes Zarzdu Grupy Azoty ZAK S.A. Mirosaw Ptasiski.
Do drugiego etapu zakwalikowano 10 zespow, ktre
zgromadziy najwiksz liczb punktw. W czci drugiej
uczniowie pracowali zespoowo. I miejsce zajo gimnazjum
z Pawowiczek, a kolejne dwa
gimnazja z Nysy. Zwycizcom
ufundowano atrakcyjne nagrody, m.in. wysokiej klasy aparaty
fotograczne oraz sprzt elektroniczny.
KS

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

MODZIE PYTA, EKSPERCI ODPOWIADAJ


W kozielskim oglniaku
odbyy si pierwsze warsztaty z cyklu "Modzie rozmawia... - maj one zapocztkowa cykl spotka
modych ludzi ze specjalistami rnych dziedzin.
Tematem pierwszej dyskusji z cyklu "Modzie rozmawia bya przemoc stosowana w rnych rodowiskach,
wobec rnych osb i przybierajca rone formy. Uczestnicy dyskusji mieli okazj dowiedzie si m.in. na czym polega
R E K L A M A

i jak przebiega proces zakadania niebieskiej karty, czy


jak wyglda interwencja policji w sprawach zagraajcych
yciu osb dowiadczajcych
przemocy. Poruszona bya take kwestia przemocy w szkole bd w Internecie. Uczniowie, gwnie dua cz grupy
Amnesty International dziaajcej w szkole, zadawali zaproszonym ekspertom pytania dotyczce omawianego problemu.
KS

Gospodarka 5

23 marca 2016, nr 6 (207)

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

ledzimy zmiany

Bezpatne kursy
dla modych bezrobotnych
Orodek Szkolenia Zawodowego OHP w Wodzisawiu lskim prowadzi
aktualnie nabr na bezpatne kursy, ktre pomog modym ludziom
w znalezieniu pracy.

REKL AMY

GRATIS!

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Fot. PIXABAY

GazetaInformator.pl >>

Dziki kursom OHP modzi ludzie nabd umiejtnoci aktualnie


potrzebne na rynku pracy.

Drukarka fiskalna
jsza w Polsce!
ie
n
m
aj
N
J
E
Temo HS
Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

Osoby midzy 18. a 24. rokiem ycia, niepracujce i nieuczce si w systemie dziennym
oraz posiadajce wyksztacenie maksymalnie na poziomie
rednim mog wzi udzia w
nastpujcych kursach:
operatora obrabiarek CNC
(150 godzin dydaktycznych, w
tym 100 godzin praktycznych),
spawacza metod MAG (145
godzin dydaktycznych, w tym
120 godzin praktycznych),
elektryka z uprawnieniami
SEP do 1 kV (50 godzin dydaktycznych),

magazyniera-sprzedawcy z
obsug wzka jezdniowego
z bezpieczn wymian butli
gazowej oraz moduem kasy
skalnej (100 godzin dydaktycznych, w tym 67 godzin z
obsugi wzka jezdniowego).
W kadym szkoleniu moe
wzi udzia 10 osb, ktre po
ukoczeniu kursu otrzymaj
odpowiednie zawiadczenie, a
po egzaminie zoonym z wynikiem pozytywnym - uzyskaj
uprawnienia zawodowe.
Wicej informacji o kursach udziela Orodek Szkole-

nia Zawodowego OHP (Os. 1


Maja 16 a, 44-304 Wodzisaw
l., tel.: 32/ 72-93-200 lub mail: osz.wodzislaw@wp.pl).
Jednostki OHP, ktre dziaaj na terenie powiatu wodzisawskiego, powstay dziki wsppracy lskiej
Wojewdzkiej
Komendy
Ochotniczych Hufcw Pracy
w Katowicach ze Starostwem
Powiatowym w Wodzisawiu
lskim.
KR

Od 1 kwietnia obowizuje nowy wzr


deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

Fot. PIXABAY

Rozpoczynajc lub wznawiajc dziaalno gospodarcz, przedsibiorca jako


patnik skadek zobowizany jest zoy deklaracj rozliczeniow ZUS DRA.
Co zmieni si w kwietniu?

Mobilne kasy
i drukarki fiskalne

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Patnik skadek jest zobowizany do obliczania, potrcania z przychodw ubezpieczonych, rozliczania oraz
opacania nalenych skadek
za kady miesic kalendarzowy. Patnik, ktry wypaca
ubezpieczonym wiadczenia z
ubezpiecze spoecznych lub
nansowane z budetu pastwa, podlegajce rozliczeniu
w ciar skadek na ubezpieczenia spoeczne, w dokumentach wykazuje take wypacone wiadczenia.
Rozliczenia skadek patnik dokonuje na formularzach
rozliczeniowych. Za dany miesic sporzdza i przekazuje do
ZUS komplet dokumentw

rozliczeniowych, ktry skada


si z deklaracji rozliczeniowej
ZUS DRA oraz doczonych
do niej imiennych raportw
miesicznych (ZUS RCA, ZUS
RZA, ZUS RSA).
Co si zmienio w deklaracji ZUS DRA? Wzr zosta przystosowany do zmian
wprowadzanych ustaw z 24
lipca 2015 r. o zmianie ustawy
o wiadczeniach rodzinnych
oraz niektrych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1217).
W formularzu zostay powikszone pola, aby umoliwi rozliczenie duych kwot
skadek. Dziki temu zostan
ograniczone przypadki, kiedy
konieczne byoby przekazy-

wanie za jeden okres rozliczeniowy dwch kompletw dokumentw rozliczeniowych.


Ponadto udostpniono pole,
w ktrym bd wykazywane
kwoty wypaconych podwysze zasikw macierzyskich
do wysokoci kwoty wiadczenia rodzicielskiego. Wprowadzone zmiany nie wpywaj
na zasady i sposb rozliczania
nalenych skadek i wypaconych wiadcze. Umoliwi
one duym patnikom skadek rozliczenie wyszych kwot
nalenych skadek w jednym
komplecie dokumentw rozliczeniowych.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

6 Gospodarka

23 marca 2016, nr 6 (207)

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Podsumowanie akcji Szybki PIT


w galeriach handlowych
Od 11 do 13 marca 2016 r. w najpopularniejszych centrach handlowych
w najwikszych miastach w Polsce mona byo skorzysta z punktw rozlicze
na terenie galerii. Ze sposobnoci skorzystao ponad 15 tys. Polakw!
Fot. PIXABAY

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

<< GazetaInformator.pl

Inteligentne urzdzenia skalne


Polski producent
ELZAB pokazuje jak wspczesne urzdzenia
ib.pl
wspieraj dziaania reklamowe placwki.
Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl
Proponowana przez ELZAB drukarka skalna Mera TE posiada unikatowe
rozwizania, ktre mona wykorzysta w kwiaciarniach, cukierniach, sklepach
monopolowych oraz innych placwkach, w ktrych jest potrzeba wywietlania
hasa promocyjnego, komunikatu, godziny lub daty imienin wraz z imieniem
solenizanta.
Wywietlacz Mery TE mona dowolnie obraca w kierunku klienta,
za wywietlana reklama moe posiada dowoln grak, tekst lub logo rmy.
Mera TE jest doceniana rwnie na rynku za niewielkie gabaryty, co pozwala
na instalacje na stanowiskach, w ktrych jest mao miejsca.

Drukarka fiskalna
Mera TE

owe
skada yczenia imiein

KUPUJC

KA S F I S KA L N
3 MIESICE

REKL AMY

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

GRATIS!

NOWO!

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Z roku na rok Polacy skadaj coraz wicej PIT-w przez


Internet. W 2011 r. ju prawie
milion zezna PIT przesano t
drog, rok pniej ponad dwa
razy tyle, by w 2013 r. osign
poziom 3,5 mln. W 2014 r. zoono 5,2 mln PIT-w, za w
2015 r. ponad 7 mln.
Wydarzenie organizowane byo w ramach akcji Ministerstwa Finansw Szybki PIT.
Nazwa kampanii nawizuje do
faktu, i PIT mona w szybki,
prosty i bezpieczny sposb zoy przez Internet. Akcja ma
rwnie pokaza, e administracja podatkowa moe by
przyjazna, nowoczesna, dostpna w miejscach, gdzie po-

datnicy spdzaj swj wolny


czas. W tym roku z galerii handlowych zostao wysanych ponad 10 tys. e-PIT-w.
Pracownicy wybranych
urzdw byli dostpni w galeriach od pitku do niedzieli.
Udzielili oni szczegowych informacji na temat rozliczenia
dochodw uzyskanych w 2015
r. Jak podaje Ministerstwo Finansw, eksperci wyjaniali
take wtpliwoci zwizane z
ulgami podatkowymi i odliczeniami, ale przede wszystkim
pomagali wprowadzi PIT do
systemu e-Deklaracje i sprawnie wysa go przez Internet.
Osoby, ktre rozliczyy si w
galerii handlowej otrzymay

take urzdowe potwierdzenie


odbioru zeznania (UPO).
Osoby, ktre nie mogy
skorzysta z usug akcji organizowanej w centrach handlowych, przez cay czas mog
zadawa pytania w specjalnie
przygotowanej do tego aplikacji na stronie Szybki Pit.
Przypominamy, e w ramach akcji Ministerstwa Finansw, ju 16 kwietnia we
wszystkich urzdach skarbowych zostan zorganizowane
dni otwarte, podczas ktrych
pracownicy administracji podatkowej bd pomaga podatnikom przy skadaniu PIT-w.
DR

Ministerstwo Finansw planuje


niekorzystne zmiany w zakresie procedury
podatkowej?
Eksperci alarmuj, e jeli planowana zmiana przepisw wejdzie w ycie,
podatnicy bd zmuszeni odwoywa si w kadej sprawie do sdu
administracyjnego.
Przygotowywane dziaania wprowadzaj powane
modykacje, ktre zlikwiduj
moliwo rozpatrzenia spraw
przez Izb Skarbow. Resort
Finansw pracuje nad moliwoci wprowadzenia jednoinstancyjnego postpowania
podatkowego. Sytuacja ta generuje kontrowersje w rodowisku prawniczym. Eksperci twierdz, e zapowiadane
zmiany mog by niezgodne
z Konstytucj. Podkrelaj
oni, i aby sd administracyjny mg wydawa decyzje merytoryczne, naleaoby
zmieni najwaniejsz ustaw w Pastwie, w tym art.
10 stanowicy o trjpodziale
wadzy. O tym, e sdownictwo administracyjne nie jest
powoane do wydawania decyzji merytorycznych, natomiast do kontroli dziaalnoci administracji publicznej,
stanowi art. 184 Konstytucji.

Z kolei artyku 78 stanowi, e


kada ze stron ma prawo do
zaskarenia orzecze i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Odstpstwo od tej reguy moe zosta okrelone w
ustawie.
Ponadto, odwoywanie si
w kadej sprawie do sdu administracyjnego, oznacza ponoszenie wyszych kosztw
przez podatnikw. Nietrudno
si dziwi, e budzi to rwnie
ich niepokj. Na chwil obecn w Izbie Skarbowej nie obowizuje odpatno. W przypadku rozpatrywania sprawy
przez sd administracyjny,
pojawiaj si opaty, ktrych
wielko uzaleniona jest od
rodzaju prowadzonej sprawy
dot. nalenoci pieninych.
Kwoty bd oscylowa do 100
tys. zotych - od 1% do 4%
wartoci zaskarenia, a powyej 100 tys. nie mniej ni 2
tys. i nie wicej ni 100 tys. z.

Eksperci zwracaj rwnie


uwag, e sdy administracyjne zostan zarzucone dodatkowa prac. W cigu roku nie
bd zajmowa si 27 tysicami, lecz 40 tysicami spraw.
Ministerstwo Finansw
broni pomysu przekonujc,
e planowane modykacje
przyspiesz postpowania w
urzdach oraz usprawni ich
prac. Przekonuj rwnie,
e wysoko wykwalikowana
kadra bdzie moga si zaj
innymi sprawami a jednoinstancyjne postpowanie obowizuje choby w Zakadzie
Ubezpiecze Spoecznych.
Proponowane zmiany nie
s nowoci. Podobne zaoenia prbowano wdroy w
2002 r., jednak po pojawieniu
si zarzutw niekonstytucyjnoci, zdecydowano zawiesi
nad nimi prace.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 6/2016


racibrz

GazetaInformator.pl 23 marca 2016 nr 6 (207)

gospodarka

Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

Patronat medialny:

Fot. Justyna Koniszewska

Prawie 1000 gimnazjalistw, ponad 1000 ofert pracy dla bezrobotnych


- Powiatowe Targi Pracy i Edukacji zakoczone ogromnych sukcesem.
justyna koniszewska

W dniach, 16-17 marca, w Centrum Ksztacenia


Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy
ul. Wileskiej, odbyway
si Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. W pierwszym
dniu uczniowie szk gimnazjalnych mogli zapozna
si z ofert ponadgimnazjalnych placwek owiatowych. Swoj propozycj
edukacyjn
przedstawiy
rwnie szkoy policealne i
wysze z powiatu raciborskiego.
Jedn z nich byo Technikum nr 3 w Raciborzu. Chcemy pokaza niezdecydowanym gimnazjalistom,
e u nas praktyka idzie w
parze z teori - opowiada jedna z uczennic technikum, pokazujc swoje
wypieki. Z kolei I Liceum
Oglnoksztacce postawio
na oryginalne stroje. - Liczy
si rozpoznawalno i aby zaciekawi potencjalnych przyszych naszych uczniw - opoR E K L A M A

Tegoroczne Targi Pracy poczono z Targami Edukacyjnymi. Pomys okaza si trafiony.


Targi przycigny spor liczb odwiedzajcych. Zaprezentowano ponad 1000 ofert pracy.
wiada uczennica, przebrana
za dam dworu, ywcem wyjt z epoki redniowiecza.
Okazuje si, e ulotki
i katalogi to za mao, aby

zachci gimnazjalistw,
dlatego szkoy stawiaj na
inno
przedstawianej
oferty. Chopcy z Gimnazjum w Lubomi mwi: -

Nam takie atrakcje bardzo


si podobaj, zapadaj w
pami i w pewien sposb
podpowiadaj, jak szko
wybra.

W drugim dniu osoby


bezrobotne, poszukujce
pracy i uczniowie ostatnich
klas szk ponadgimnazjalnych, wchodzce na rynek

pracy, spotkali si z pracodawcami. Bya rwnie


moliwo zapoznania si z
ofert edukacyjn szk policealnych i wyszych.
Tegoroczne Targi Pracy po raz pierwszy zostay
poczone wraz z Targami
Edukacyjnymi. - Chcielimy stworzy wiksz
korelacj midzy edukacj a rynkiem pracy komentuje starosta, Ryszard
Winiarski.
Nadmienia
rwnie, e idea, ktra
przywiecaa poczeniu
targw, jest zwizana ze
cisym powizaniem edukacji z rynkiem pracy wojewdztwa lskiego. cznie zaprezentowano 1124
oferty pracy przez 77 wystawcw. Oferty lokalne to
595, 226 zagraniczne, 150
upowszechniane w ramach
Sieci EURES, z kolei 150
ofert pochodzi z innych
urzdw. Nie zabrako najwikszych firm z Raciborza, midzy innymi: Eko-Okna, ZPC Mieszko czy
RAFAKO.

PLUSY BIZNESU

KDZIERZYN-KOLE

23 marca 2016, nr 6 (207)

DLA

<< GazetaInformator.pl

GOSPODARKA

Siatkwka wabikiem dla inwestorw?


Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Przy autostradzie A4 stan wielki bilbord, ktry ma zachci potencjalnych przedsibiorcw do inwestowania w Kdzierzynie-Kolu. Widniej
na nim twarze czoowych siatkarzy ZAKSY.
KATARZYNA SOLARZ

Kdzierzysko-Kozielski
Park Przemysowy, ktry zarzdza terenami inwestycyjnymi
w gminie ( m.in. tzw. pole poudniowe) reklamuje si przy
autostradzie A4. Biznesmeni
z KKPP stawiaj na rozpoznawalne twarze siatkarzy ZAKSY,
czyli druyny, ktra znana jest
w caej Polsce i za granic. Haso na bilbordzie brzmi - Inwestuj w Kdzierzynie-Kolu, a
umiechnici od ucha do ucha Grzegorz Bociek, Rafa Buszek i
Jurij Gadyr, unosz kciuki w gecie zachty. Reklama miasta o
wymiarach 18 na 6 metrw stana na wysokoci miejscowoci
ernica w pobliu Gliwic.

Bilbord zachcajcy potencjalnych inwestorw


stan przy autostradzie A4 na wysokoci
miejscowoci ernica w pobliu Gliwic.

RADLIN - INWESTYCJE

Nowe owietlenie w centrum miasta jest energooszczdne, ekologiczne,


a do tego - daje o wiele
wicej wiata.
Nowe owietlenie uliczne
zainstalowane zostao na placu Radliskich Olimpijczykw, terenie przy Miejskim
Orodku Kultury oraz na odcinku ul. Mariackiej. Podobne lampy od dwch lat funkcjonuj rwnie przy tni w
Radlinie. Lampy - jak podkrela urzd - s energooszczdne, ekonomiczne i ekologiczne, a przy tym daj o
wiele wicej wiata. - wiato
emitowane przez nie jest bardziej punktowe, nakierowane
konkretnie na plac i jezdnie.
Poprzednie lampy emitoway
wiato bardziej rozproszone
- dodaje

Fot. Remigiusz mietana, UM Radlin

RADLIN ZAINWESTOWA
W OWIETLENIE TYPU LED
fot. PAP

ARTYKUY BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSP.
WE

wiato emitowane przez lampy ledowe jest bardziej


punktowe, nakierowane konkretnie na plac i jezdnie.
Koszt nowego owietlenia to ok. 70 tys. zotych.
Wadze Radlina zamierzaj zainwestowa w tego ty-

pu lampy rwnie w innych


miejscach w miecie.
KK

R E K L A M A

Zdrowych, pogodnych

wit Wielkanocnych,
przepenionych wiar, nadziej i mioci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotka w gronie rodziny
i wrd przyjaci
oraz wesoego "Alleluja".

Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

Racibrz, ul. Eichendorffa 12


Tel./fax 32 415 29 34
32 430 30 36 | kom. 512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

23 marca 2016, nr 6 (207)

PLUSY BIZNESU
DLA

4 Wiadomoci

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

REGION ZDROWIE

Medyczna pielgnacja stp dla pacjentw z grupy ryzyka


Problemy zdrowotne, stany patologiczne w obrbie stp
s polem pracy podologa, czyli specjalisty medycznej pielgnacji stp.
Grup ryzyka, jest grupa
osb chorujca na rnego rodzaju choroby oglnoustrojowe. Takimi chorobami s: choroby metaboliczne, choroby
koci i staww, choroby ukadu
sercowo-naczyniowego,
ukadu nerwowego, hormonalnego, choroby autoimmunologiczne, choroby nowotworowe
oraz wiele innych. Do grup ryzyka zaliczamy rwnie wszystkie osoby niepenosprawne, po
przebytych powanych urazach, operacjach oraz zabiegach chirurgicznych.
Wymienionym chorobom
towarzysz liczne i charakterystyczne dla nich powikania
w obrbie koczyn dolnych.
Nale do nich: zesp stopy cukrzycowej, zmiany zwyrodnieniowe koci i staww,
R E K L A M A

przewleka niewydolno ylna, niedokrwienie, zaburzenia


czucia, czy te obrzki chonne.
Powikania tych chorb
wpywaj znaczco na stan
skry i paznokci koczyn dolnych. Objawiaj si w postaci
zakae bakteryjnych, wirusowych oraz grzybiczych skry i paznokci, zapale skry,
owrzodze, a take trudno gojcych si ran. Dochodzi jeszcze
sucho, szorstko skry, pknicia, rozpadliny na pitach,
modzele, odciski, pogrubiae,
zrogowaciae paznokcie wbijajce si lub wrastajce w do
wraliw skr.
Takie problemy zdrowotne, stany patologiczne w obrbie stp s polem pracy
podologa, czyli specjalisty medycznej pielgnacji stp. Po-

dolog posiada szerok wiedz


na temat tych i innych chorb,
potra uwzgldni wskazania
i przeciwwskazania do zabiegu pielgnacyjnego stp oraz
dostosowa waciw terapi.
Wanym zadaniem specjalisty
jest rwnie dziaanie prolaktyczne wszelkich powika chorobowych.
Zabiegi medycznej pielgnacji stp dla pacjentw z
grupy ryzyka, oparte s na wiedzy medycznej i wsppracy z
lekarzami rnych specjalnoci. Narzdzia oraz opatrunki
wykorzystywane do kadego
zabiegu s sterylne i bezpieczne. Praca podologa z pacjentem jest wyjtkowa i wymaga
duej ostronoci. Oznacza to,
e w warunkach domowych nie
naley dziaa na wasn rk!

Moe to bowiem prowadzi do


pogorszenia stanu zdrowia, a
nawet do amputacji. Wskazane
jest korzystanie z zabiegw pielgnacji stp raz na dwa miesice, cho zdarza si i czciej.
Podolog informuje pacjenta
o prawidowej pielgnacji domowej i zasadach prolaktyki
zdrowotnej.
MH Kosmetologia
lecznicza i pielgnacyjna
Tel: 662-181-134
Monika Hutny
kosmetolog-specjalista
pielgnacji stp
Artyku sponsorowany

Monika Hutny - kosmetolog-specjalista pielgnacji stp

REGION ZDROWIE

Sprawne przekucie uszu


Dzisiejsza technologia sprawia,
e przekucie uszu jest cakowicie bezbolesne.
Wiele mam pyta nas, jaki
jest najlepszy wiek na przekucie dziecku uszu. Niektre z nich martwi si, e
przekucie moe bole. Dziki nowoczesnym rozwizaniom przekuwanie nigdy
nie byo tak proste, szybkie
i niemal nieodczuwalne nawet dla dzieci. Oczywicie
wszyscy postrzegamy bl
inaczej. U wikszoci osb
moment przekucia uszu
jest prawie nieodczuwalny, niektrzy mog poczu
may dyskomfort. Podobnie
jak w przypadku wizyty u lekarza zmartwienie u dzieci
powoduje raczej fakt postawienia ich w nieznanej dotd sytuacji. Moesz oszczdzi dziecku niepotrzebnych
obaw unikajc sw, ktre
mog je przestraszy, takich jak przekuwanie czy
pistolet. W zamian powiedz co w stylu Chodmy po twoje kolczyki albo,
e specjalista od przekuwania uszu ma may przyrzd
do zakadania kolczykw.
Wane jest aby odpowiednio przygotowa dziecko na
ten moment aby nie byo zestresowane i niechtnie nastawione.

Dzieci s podekscytowane kolczykami, zwaszcza


jeli mog pomc wybra
je samodzielnie. Innym doskonaym pomysem jest
podarowanie bonu prezentowego na kolczyki. Mona
te starszym dziewczynkom
przygotowa pudeeczko na
skarby Moje pierwsze kolczyki. To moe by liczne
mae pudeko na pierwsz
par kolczykw oraz inne
pamitki, takie jak kosmyk
pierwszych citych wosw
lub pierwszy zgubiony zb.

Bdzie ono przypomina


dziecku o jego pierwszych
kolczykach przez cae ycie.
Wykorzystujemy
wycznie nasze sterylne i hipoalergiczne kolczyki do
przekuwania. Ponadto moemy Ci doskonale doradzi w doborze dobrej jakoci materiaw, z ktrych
wykonane s kolczyki. Nasz
salon to wspaniae miejsce
dla Ciebie i Twojego dziecka aby znale idealne, wysokiej jakoci kolczyki w
licznych wzorach.

Studio Kosmetyczne IRENA Gajewska


Racibrz ul. Duga 32 | tel.: 32 415 23 80
Godziny otwarcia:
od poniedziaku do pitku: 9:00 19:00
w soboty: 9:00 14:00
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

23
marca
2016,
nr 6 (207)
23 marca
2016,
nr 6 (207)

Zabynij na wiosn

Zoty rodek 55
Wiadomoci

RACIBRZ HANDEL

Odwie swoj garderob i zabynij na wiosn!


Zapraszamy do odnowionego Centrum Chiskiego przy ulicy Rybnickiej.
nic tak poprawia nastroju,
jak udane zakupy!
Centrum
Chiskie
AI-Fashion ju wymienio
swj asortyment z zimowego
na wiosenny, dajc szerokie
pole do popisu wszystkim
tym, ktrzy pragn zabysn tej wiosny.
W ofercie AI-Fashion

znajd Pastwo szeroki wybr odziey i obuwia dla kobiet, mczyzn oraz dzieci.
Dodatkowo Centrum Chiskie proponuje stylowe torebki, bielizn, rnorodne dodatki do codziennych
oraz eleganckich stylizacji, a
take przerne kosmetyki i
perfumy.

Oferujemy szczeglnie
atrakcyjne ceny, dobr jako oraz potny wachlarz
produktw, dziki czemu z
pewnoci kady znajdzie u
nas co idealnego dla siebie.
Gwarantujemy mi i profesjonaln obsug, ktra suy pomoc w zakresie doradztwa.

Centrum Chiskie AI-Fashion


ul. Rybnicka 97, 47-400 Racibrz
Godziny otwarcia:
marzec-padziernik pon.-sob. 9:00-20:00, nd. 10:00-19:00
listopad-luty: pon.-sob. 9:00-19:00nd. 10:00-19:00
Artyku sponsorowany
Fot. Justyna Koniszewska

Wiosna to czas, w ktrym wszystko budzi si do


ycia. Ju wkrtce grube
swetry bdziemy mogli zamieni na bluzki z krtkim
rkawem, a zimow kurtk
na ramonesk. Z pewnoci
warto wic pozytywnie nastawi si na nadchodzce
zmiany, a jak wiadomo

R E K L A M A

RACIBRZ ZDROWIE

Cellulit - problem estetyczny kobiet XXI w.


Skd si bierze i jak z nim walczy?
Cellulit jest efektem niedostatecznego wydalania kocowych produktw przemiany
materii, a wic wadliwego funkcjonowania ukadu limfatycznego. Zmiany s widoczne w postaci nieregularnych zgrubie,
guzkw podskrnych, a w zaawansowanym stadium zmiany
staj si bolesne. Cellulit niestety ma tendencj do pogbiania
stopnia zaawansowania. Nierwna skra jest zmartwieniem
ponad 90% Europejek - take
modych i szczupych osb.
Fizjolodzy wi epidemi
cellulitu z gospodark hormonaln, zaburzeniami krenia
wywoanymi nie tylko brakiem
ruchu, ale i zbyt ciasnym ubraniem, infekcjami ginekologicznymi lub jelit, zaburzeniami
trawienia, niedoczynnoci wtroby, gwatownym przyrostem
i spadkiem wagi, niewaciw
diet, uwarunkowaniami genetycznymi. Aby mc cieszy si
zdrow i pikn skr naley
racjonalnie si odywia, uprawia sport, wysypia si, wypija co najmniej 2 litry wody mineralnej dziennie. Efekt bdzie
zadowalajcy przy poczeniu
zdrowego trybu ycia z odpowiednimi zabiegami kosmetycznymi. Jestemy po to, by
pomc Pastwu odnie zwycistwo w walce z cellulitem.
Oferujemy rnorodne zabie-

gi z uyciem profesjonalnego
sprztu.
- Body Master Combo
- jest to masa caego ciaa specjaln gowic wyposaon w
ruchome kulki, ktre masuj
zassany do gowicy fad skrny.
Zabieg jest jedn z najskuteczniejszych metod walki z cellulitem. Przynosi podane efekty
w spalaniu tkanki tuszczowej
i redukcji cellulitu. Ponadto
skutecznie modeluje sylwetk,
wzmacnia minie i polepsza
odywianie tkanek.
- Megason - nieinwazyjna liposukcja ultradwikowa.
Urzdzenie to skutecznie rozbija nagromadzony tuszcz, walczy z najbardziej zaawansowanymi stadiami cellulitu. Naley
zabiegi te poczy z aktywnoci zyczn lub elekrostymulacj, ktra mamy rwnie w
naszej ofercie.
- Elektrostymulacja
zabieg, ktry stymuluje prac
mini za pomoc prdu, ktry pobudza je do rytmicznych
skurczw porwnywalnych z tymi, jakie pojawiaj si podczas
wicze zycznych. Wzmacnia
minie i ujdrnia skr.

- Fale radiowe to najbardziej zaawansowany technologicznie system sucy do:


niechirurgicznego modelowania sylwetki, redukcji cellulitu,
redukcji zmarszczek, ujdrniania i napinania skry.
Serdecznie zapraszamy do
skorzystania z naszej oferty.
UWAGA ! TYLKO DO 31
MARCA WIOSENNA MEGA PROMOCJA W YASUMI
- WYKUPUJC PAKIET ZABIEGW NA TWARZ LUB
CIAO OTRZYMUJESZ DODATKOWO 50% W PREZENCIE!
Instytut Yasumi
ul. Matejki 2a/14
Racibrz
tel. 533 033 000
www.raciborz-yasumi.pl
Artyku sponsorowany

6
R E K L A M A

Z regionu

reklama

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

23 marca 2016, nr 6 (207)

reklama

Z regionu

racibrz gastronomia

Klimatyczne miejsce w twojej okolicy

Na trasie z Rybnika do Raciborza w przepiknej scenerii lasu znajduj si Zajazd Zota Iglica.
jolanta zabielska

Obiekt gastronomicznohotelowy w Pogrzebieniu Pana


Franciszka Malinowskiego powstay w miejscu tradycyjnych
festynw. Skada si z wiey ze
zot iglic, piknych tarasw,
okazaych dbowych drzwi zapraszajcych do wntrza luksusowych pomieszcze. Wok
znajduj si parkingi upikszone zadban rolinnoci .
Bajkowy wygld dopeniaj
wodne oczka poronite trzcin, kolorowe kaczki pluskajce si w wodzie, pomaraczowe
rybki, ktre podpywaj do rozbawionych goci.
Myskie koo zatacza kolejne krgi tu przed karczm
skd dochodz dwiki wesoej
muzyki i zapach grillowanych
przysmakw. Obok plac zabaw
i rozemiane dzieci, ktre bez
koca szalej na hutawkach,
zjedalniach i buduj zamki z
piasku.
Nieopodal wida wwz, a
tam palenisko oboone kamieniami i drewniane awki na ktrych siedz chopcy i dziewczyny. Piek kiebaski i piewaj, a
wiatr piosenki niesie. To nie jest
zwyky wwz, wanie tutaj latem mode pary w towarzyskie
swoich najbliszych przyrzekaj sobie mio romantyczny
lub w plenerze, a salwy armatnie gosz dobr nowin.
Potem gocie spiesznie poR E K L A M A

przekada si na dobre samopoczucie goci.


Jako jedyny w okolicy zbudowa gruntowy wymiennik
ciepa wykonany w technologii antybakteryjnej i antygrzybicznej majcy swe zastosowanie min. w uzdrowiskach
kodzkich, w teatrze zdrojowym w Polanicy. Powietrze
w obiekcie jest czyste poprzez
dwukrotn redukcj bakterii i
grzybw co potwierdzaj badania przeprowadzone przez Politechnik wrocawsk. Zbudowa take wasn oczyszczalni
ciekw i stacj uzdatniania
wody. Dziki temu woda jest
najwyszej jakoci.
Zajazd Zota Iglica Pana
Franciszka Malinowskiego zaprasza wszystkich, ktrzy kochaj pikno i dobry smak.

RESTAURACJA
ZOTA IGLICA
ul. Kornowacka 53
44-285 Pogrzebie

daj do klimatyzowanej Sali Balowej, aby zakosztowa


smakw potraw przyrzdzonych przez kucharzy z powoania. Profesjonalna i dyskretna
obsuga dba o kady szczeg.

Wystrj Sali, iluminacja i dobra


muzyka nastrajaj do zabawy.
Rwnie atrakcyjna jest Sala Kominkowa gdzie trzask palcych si drewien i degustacja
wymienitych wdlin robio-

nych w Zotej Iglicy wedug starych sprawdzonych receptur


sprawiaj, e chce si tu wraca.
Dla tych goci, ktrzy chc
by duej w tym bajkowym
miejscu, Zota Iglica oferuje

wygodne i dobrze wyposaone


pokoje. To jednak nie wszystko.
Pan Franciszek Malinowski czowiek niezwyky zadba
nie tylko o pikno obiektu, ale
rwnie o ekologie i zdrowie co

Noclegi | Przyjcia
tel. 517 565 007, 324301742
www.zlotaiglica.pl

Artyku sponsorowany

Z regionu

zdrowie

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

region zdrowie

Dramatycznie spada liczba szczepie


pawe strzelczyk

Mimo szeregu dziaa


podjtych przez sanepid
w celu propagowania
szczepie, liczba osb
szczepicych si kolejny
rok z rzdu spada.

Prawie Grypa i infekcje


grypopodobne zawsze byy
najwikszym problemem
epidemiologicznym w I
oraz IV kwartale roku i najczstszymi chorobami zakanymi na terenie powiatu raciborskiego. Najwicej

zachorowa odnotowano
w grupach wiekowych 5-14
lat oraz 15-64 r..
Pomimo podjcia szeregu dziaa w zakresie
propagowania szczepie
ochronnych oraz przeprowadzania przez racibor-

sk Stacj akcji informacyjnych, skierowanych do


spoeczestwa, a dotyczcych profilaktyki grypy,
nie znalazo to podanego efektu w liczbie osb
zaszczepionych przeciwko
grypie.

R E K L A M A

racibrz gastronomia

Jak zdiagnozowa
chorob serca?
Wedug danych statystycznych, rocznie na niewydolno
serca umiera a 60 tys. Polakw. Jak zdiagnozowa chorob
we wczesnym jej stadium i podj skuteczne leczenie?
Rozmowa z dr n. med., kardiologiem Witoldem Streb.

Jakie badania pozwalaj na ustalenie przyczyn


kardiologicznych blu w
klatce piersiowej?
Podstawowym badaniem
byo i jest nadal badanie EKG.
Spoczynkowe EKG pozwala
rozpozna ostre niedokrwienie minia sercowego. Pozwala rwnie podejrzewa
inne przyczyny blu, jak na
przykad przerost i przecienie minia sercowego, czy te
obecno odczynu zapalnego
ze strony osierdzia.
A co, jeli EKG jest prawidowe? Czy to wyklucza
chorob wiecow?
Czsto zdarza si, e EKG
nie wskazuje na powan cho-

rob, a do rozpoznania prowadz inne badania. Na przykad


w badaniu UKG jestemy w
stanie zaobserwowa zaburzenia kurczliwoci minia sercowego albo stwierdzi inne
przyczyny, jak choby wad
zastawki aortalnej czy ttniaka aorty. Tego typu badania
wykonujemy w NZOZ Kardio-Plus. Dysponujemy obecnie dwoma aparatami UKG, a
nasza pracownia, jako jedyna
w subregionie, posiada certyfikat Sekcji Echokardiografii
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To wyrnienie
to dowd wysokich kwalifikacji naszego personelu, ale take
wiadectwo dbaoci o sprzt,
na ktrym s wykonywane badania.
W diagnostyce choroby wiecowej wykonuje
si rwnie badania wysikowe?

Tak. W przypadku diagnostyki stabilnej choroby wiecowej wykonuje si rwnie


badania obcieniowe. Jednym z nich jest test wysikowy,
w trakcie ktrego rejestrowany
jest zapis EKG. Pozwala on na
wykrycie zmian nieobecnych w
trakcie spoczynku. Badanie to
jest rwnie przeprowadzane
w naszym orodku. Pamita
jednak naley, e przed testem
wysikowym konieczne jest badanie lekarskie, poniewa istnieje szereg przeciwwskaza
do tego typu badania.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin
Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 7

23 marca 2016, nr 6 (207)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
ROZRYWKA

Przez dwa dni bylimy polsk stolic pieni marynarzy


18 marca wystartowa 28 Oglnopolski Przegld Piosenki eglarskiej i Poezji Morskiej Szantki.
Raz do roku nie chemi i
siatkwk Kdzierzyn-Kole
stoi, lecz morsk pieni. Wiedz to od lat mionicy szant,
ktrzy zjedaj tu z caej Pol-

ski. Po bilety ustawiaj si zwykle gigantyczne kolejki, a sala


wypenia si po brzegi. Tak byo
i tym razem. W pitek, 18 marca, w Domu Kultury Kole festiwal otworzy Wieczr Poezji
Morskiej. Publiczno moga

posucha m.in. zespou Mechanicy Shanty, a w programie


Poezja pisana wdrwk wystpili: Franciszek Haber, Marek Szurawski, Ryszard Muzaj,
Dominika ukowska, Andrzej
Korycki oraz Zbigniew Mu-

rawski z crk Maj. W sobot,


19 marca, impreza przeniosa
si do Domu Kultury Chemik,
gdzie wystpi zesp Pery i
otry, dajc popis tradycyjnego piewu eglarzy - acappella. Potem byo ju tylko lepiej.

Porywajcy koncert da zesp


Stonehenge - artyci wypiewali i wytaczyli celtyckiego
ducha z niezwyk ywioowoci i wystpili, a jake w szkockich kiltach. Imprez towarzyszc bya gieda winyli. Czarne

krki przycigny rwnie


niema liczb mionikw gramofonowego brzmienia. Oko
cieszya te wystawa zdj 3D
Uroki zielonej wyspy, a podniebienie palia wystawa Piwa
wiata.
Fot. Iwona Naworska

katarzyna solarz

R E K L A M A

8 Zdrowie

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Pena lista bezpatnych bada i szczepie


W ramach Programu ochrony zdrowia na lata 2014-2016 s realizowane kolejne bezpatne badania
i szczepienia prolaktyczne, nansowane ze rodkw gminy Kdzierzyn-Kole.
KATARZYNA SOLARZ

Badania
prolaktyczne
dotycz mieszkacw zameldowanych na pobyt stay lub
czasowy powyej roku na terenie gminy Kdzierzyn-Kole,
a szczepienia ochronne dziewczt, zameldowanych na pobyt
stay lub czasowy powyej roku
na terenie Kdzierzyna-Kola,
z wyjtkiem dziewczt przebywajcych w rodzinach zastpczych, gdzie dopuszcza si meldunek tymczasowy.
1. Program prolaktyki i zakae wirusem brodawczaka
ludzkiego- szczepienia przeciwko wirusowi HPV dla
dziewczt urodzonych w roku 2004 oraz kontynuacja
szczepie dziewczt urodzonych w 2003, a niezaszczepionych w 2015 roku.
Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w
Kdzierzynie-Kolu Poradnie ginekologiczne: Przychodnia przyszpitalna - ul.
Roosevelta 2 tel. 77 40 62
538 Przychodnia specjalistyczna - ul. Harcerska 11
tel. 77 48 34 613 Maksymalna liczba dziewczt objtych
programem 249. Wymagana wczeniejsza rejestracja.
2. Program prolaktyki i wczesnego wykrywania raka
szyjki macicy (bad. ginekologiczne wraz z pobraniem
materiau) dla osb ur. od
01.01.1947 r. do 31.12.1956
r. oraz od 01.01.1992 r. do
31.12.1998 r.
Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w
Kdzierzynie-Kolu Poradnie ginekologiczne: Przy-

chodnia przyszpitalna - ul.


Roosevelta 2 tel. 77 40 62
538Przychodnia specjalistyczna - ul. Harcerska 11
tel. 77 48 34 613 Maksymalna liczba osb objtych
programem to 500 osb.
Wymagana wczeniejsza
rejestracja.
3. Program prolaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi (mammograa, USG) dla
osb ur. od 01.01.1967 r. do
31.12.1976 r.
Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w
Kdzierzynie-Kolu. Pracownia mammograi: Przychodnia przyszpitalna ul. 24
Kwietnia 7 tel. 77 40 62 527
Pracownie USG szpital:
ul. Roosevelta 2 tel. 77 40
62 429 Maksymalna liczba
osb objtych programem
to 428 osb. Wymagana
wczeniejsza rejestracja.
4. Program prolaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy (badanie densytometryczne szyjki koci udowej)
dla kobiet ur. od 01.01.1941
r. do 31.12.1961 r. oraz mczyzn ur. od 01.01.1941 r. do
31.12.1956 r.
Centrum MedycznoDiagnostyczne ARTIMEX
EURODENT Plac Jana Surzyckiego 1 tel. 77 48 10 592
Maksymalna liczba osb
objtych programem to 666
osb. Wymagana wczeniejsza rejestracja.
5. Program prolaktyki i wczesnego wykrywania raka
prostaty (bad. markera nowotworowego PSA w suro-

wicy krwi)dla osb ur. od


01.01.1951 r. do 31.12.1966 r.
Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w
Kdzierzynie-Kolu Punkty
pobra: Zakad diagnostyki
laboratoryjnej ul. Roosevelta 2 od poniedziaku do pitku, 7:30-12:00 Przychodnia
specjalistyczna ul. Harcerska 11 od poniedziaku do
pitku 7:00-11:00 Maksymalna liczba osb objtych
programem to 1136 osb.
Nie wymaga wczeniejszej
rejestracji.
6. Program prolaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego (bad. kau na
krew utajon) dla osb ur. od
01.01.1943 r. do 31.12.1973 r.
Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w
Kdzierzynie-Kolu Punkty
pobra: Zakad diagnostyki
laboratoryjnej ul. Roosevelta 2 od poniedziaku do pitku, 7:30-12:00 Przychodnia
specjalistyczna ul. Harcerska 11 od poniedziaku do
pitku 7:00-11:00 Maksymalna liczba osb objtych
programem to 1230 osb.
Nie wymaga wczeniejszej
rejestracji.
7. Program prolaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy
(bad. hemoglobiny glikowanej HbA1c) dla osb ur. od
01.01.1943 r. do 31.12.1973 r.
Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w
Kdzierzynie-Kolu Punkty
pobra: Zakad diagnostyki
laboratoryjnej ul. Roosevelta 2 od poniedziaku do pitku, 7:30-12:00 Przychodnia

specjalistyczna ul. Harcerska 11 od poniedziaku do


pitku 7:00-11:00 Maksymalna liczba osb objtych
programem to 3055 osb.
Nie wymaga wczeniejszej
rejestracji.
8. Program prolaktyki i wczesnego wykrywania chorb
naczyniowych (badanie gospodarki lipidowej wraz z
oznaczeniem
wspczynnika aterogennoci) dla
osb ur. od 01.01.1950 r. do
31.12.1981 r.
Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w
Kdzierzynie-Kolu Punkty
pobra: Zakad diagnostyki
laboratoryjnej ul. Roosevelta 2 od poniedziaku do pitku, 7:30-12:00 Przychodnia
specjalistyczna ul. Harcerska 11 od poniedziaku do
pitku 7:00-11:00. Maksymalna liczba osb objtych
p rogramem to 3529 osb.
Nie wymaga wczeniejszej
rejestracji.
9. Program prolaktyki i wczesnego wykrywania chorb tarczycy (bad USG,
TSH i FT4) dla osb ur. od
01.01.1953 r. do 31.12.1983 r.
Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w
Kdzierzynie-Kolu Pracownie USG szpital: ul. Roosevelta 2 tel. 77 40 62 429 ul.
Judyma 4 tel. 77 40 62 753
Wymagana wczeniejsza rejestracja na badanie USG.
Badania laboratoryjne wykonywane s po badaniu USG
bez wczeniejszej rejestracji.
Punkty pobra: Zakad diagnostyki laboratoryjnej ul. Ro-

osevelta 2 od poniedziaku do
pitku, 7:30-12:00 Przychodnia specjalistyczna ul. Harcerska 11 od poniedziaku do pitku 7:00-11:00 pracownia USG
szpitala przy ul. Roosevelta 2 (2
pomieszczenia) od wtorku do
pitku 07:30-12:00 pracownia
USG szpitala przy ul. Judyma
4 poniedziaek, 09:00-12:00
Maksymalna liczba osb objtych programem to 974 osoby.
10.
Program
prolaktyki i wczesnego wykrywania chorb naczyniowych
OUN (bad. UDP ttnic zewntrzczaszkowych)
dla
osb ur. od 01.01.1943 r. do
31.12.1973 r.
Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w
Kdzierzynie-Kolu Pracownie USG szpital: ul.
Roosevelta 2 ul. Judyma 4
tel. 77 40 62 429 tel. 77 40
62 753 Maksymalna liczba
osb objtych programem
to 800 osb. Wymagana
wczeniejsza rejestracja.
11. Program prolaktyki i
wczesnego
wykrywania
grulicy i chorb puc RTG
klatki piersiowej wymagane skierowanie od lekarza.
dla osb ur. od 01.01.1951 r.
do 31.12.1971 r.
Samodzielny Publiczny
Zesp Opieki Zdrowotnej w Kdzierzynie-Kolu

Pracownie RTG szpital:


ul. Roosevelta 2 od poniedziaku do pitku 11:3019:00 Pracownia RTG w
przychodni specjalistycznej ul. Harcerska 11 od poniedziaku do pitku 8:0014:30 Maksymalna liczba
osb objtych programem
to 1000 osb. Nie wymaga
wczeniejszej rejestracji.
12. Program rehabilitacji
mieszkacw gminy Kdzierzyn-Kole dla wszystkich
mieszkacw zameldowanych na pobyt stay lub czasowy powyej roku na terenie gminy Kdzierzyn-Kole
2 rodzaje zabiegw po 10
powtrze Gabinet Rehabilitacji REHA-BOM Pawe Bomba w Kdzierzynie-Kolu ul. Poziomkowa
13 tel. 77 483 70 32 Maksymalna liczba punktw
33.000. Wymagana wczeniejsza rejestracja. Gabinet
Rehabilitacji REHA-BOM
Pawe Bomba w Kdzierzynie-Kolu ul. Stanisawa
Moniuszki 2/I tel. 77 481
10 85 Maksymalna liczba
punktw 33.000.Wymagana wczeniejsza rejestracja.
Niepubliczny Zakad Opieki Zdrowotnej OLMED ul.
Portowa 70/IA tel. 77 482
49 43 Maksymalna liczba
punktw 33.000.Wymagana wczeniejsza rejestracja.

Kady mieszkaniec gminy Kdzierzyn-Kole zameldowany na


pobyt stay lub czasowy powyej roku (na co najmniej 12 miesicy przed wykonaniem zabiegu) moe skorzysta z dwch
rodzajw zabiegw w cigu roku, przy czym na kady rodzaj
zabiegu przypada nie wicej ni dziesi powtrze.

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Przez Kdzierzyn-Kole biegnie trasa pomaraczowej PoMOCY


26 kwietnia rusza wielka sztafeta, ktrej misj jest pomoc potrzebujcym dzieciom i ludziom dotknitym depresj.
Biegacze i kolarze przemierz Polsk od Tatr po Batyk bez przerwy. Przed nimi ponad 5 tysicy kilometrw.
Pomysodawc akcji Pomaraczowa PoMOC jest
stowarzyszenie Rajsport Active z Sieradza. Sportowcy
chc przede wszystkim zebra pienidze na pomoc dla
potrzebujcych dzieciakw, a
przy okazji wycign z domu
ludzi dotknitych depresyjn
niemoc.
Priorytetem jest dla nas
zbirka funduszy na leczenie,
rehabilitacj i sprzt niezbdny do ycia dla ok. dwudziestu chorych dzieci wytypowanych spord podopiecznych
kilku fundacji, ktrych sytuacja materialna nie pozwala
na samodzieln walk z chorob tumacz organizatorzy.
Drugi cel akcji to walka z
depresj poprzez sport. Jest
to odpowied na problem,
ktry dotyczy aktualnie okoo
miliona osb w Polsce.
Wycigamy rk do
osb, ktre zatraciy rado

ycia i podday si depresji


chcemy pomc im wyj z cienia i da moliwo cieszenia
si kadym dniem oraz moliwociami jakie daje sport.
Uwierz w siebie - nie ma rzeczy niemoliwych! My to wiemy, a wkrtce wiedzie bdzie
cay kraj! Zarazimy pozytywnie kadego to gwarantowane przekonuj sportowcy.
Dwa zespoy, biegowy i
rowerowy, przemierz Polsk od Zakopanego do Gdaska, pokonujc cznie ponad
5 tys. kilometrw w systemie
sztafetowym bez przerwy.
Biegacze bd biegli w osi
pnoc poudnie, po minimum 20 kilometrw kady.
Rowerzyci okr ca Polsk, a potem dopdz biegaczy, aby wsplnie niszowa
nad Motaw. Ich jednorazowa dawka to minimum 100
kilometrw.
Na trasie Pomaraczowej
PoMOCY znalaz si te K-

dzierzyn-Kole. Tu take trenuj pasjonaci skupieni wok Rajsport Active.


Nasza trasa wiedzie
przez Gogolin i Opole, bo tam
organizuj treningi. Dalej s
m.in. Kalisz, Sieradz, Zduska Wola. Nabr wci trwa,
najatwiej tra do nas przez
wsplne treningi zachca Tomasz Antosiak, jeden z
czonkw stowarzyszenia.
Kto nie czuje si na siach na wiksze wyzwanie,
moe wesprze miakw na
krtszym dystansie, towarzyszc im przez jaki czas.
Pomaraczowa poMOC nie
jest bowiem imprez wycznie dla wysportowanych.
Na caej trasie mog si do
nich przyczy mieszkacy
poszczeglnych miejscowoci i przebiec czy przejecha
wsplnie jak cz dystansu. Najprawdopodobniej tak
wanie bdzie w Kdzierzynie-Kolu.

Udzielimy wam wszelkiej pomocy zapewnia


prezydent Sabina Nowosielska podczas spotkania
z organizatorami. Obja
te wydarzenie na terenie
miasta swoim patronatem.
Pomaraczowa
poMOC
wystartuje 26 kwietnia z
Zakopanego. Tego samego
dnia przez Kdzierzyn-Kole przemkn kolarze. Biegacze dotr tu dzie pniej, okoo godz. 15.00. od
strony Raciborza. Ich trasa
bdzie wioda dalej przez
Gogolin i Opole. 2 maja
oba zespoy maj dotrze
do Gdaska.
Rajsport Active w kadym miecie, w ktrym ma
swoich zawodnikw, wybiera trjk dzieci, ktrym
chce pomc. W Kdzierzynie-Kolu s to podopieczni Promyczka. Kdzierzyscy biegacze promuj
takie dzieci, aby sponsorzy

mogli je zauway i im pomc.


Pomaraczowa poMOC
odbdzie si pod patronatem ministra sportu i turystyki Witolda Baki oraz
stacji Polsat News. Wespr
je take mistrz Polski w
biegach Artur Kozowski i

wicemistrz olimpijski Karol


Kozu, pikarz Ruchu Chorzw i reprezentacji Polski
Mariusz Stpiski, a take
mistrzyni Polski i brzowa medalistka Europy w
short-tracku Aida Bella.
KS

Wicej informacji
na stronie:
www.pomaranczowapomoc.pl
R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 9

23 marca 2016, nr 6 (207)

KDZIERZYN-KOLE BIZNES

Grupa Azoty przynosi coraz wiksze zyski


katarzyna solarz

Przychody ze sprzeday
przekroczyy poziom 10 mld z
wobec 9,9 mld z w roku ubiegym. Zysk na akcje wzrs w
ujciu rok do roku o ponad 160
proc. Rentowno sprzeday
mierzona mar EBIT/EBITDA, po wyczeniach zdarze
jednorazowych zrealizowano
na poziomie odpowiednio powyej 8 proc. i blisko 14 proc.
Raportowane dzi wyniki za 2015 rok to z pewnoci
dobra wiadomo dla rynku.
Jestem przekonany, e dalsza integracja Grupy Azoty i
wzrost jej innowacyjnoci zapewni firmie dalszy stabilny i
bezpieczny rozwj - powiedzia
Mariusz Bober, Prezes Zarzdu
Grupy Azoty.

Planowane nakady inwestycyjne


na obecny 2016
rok wynosz okoo

2 mld z.

Z perspektywy kluczowych
segmentw biznesowych gwnym motorem napdowym
wynikw Grupy Azoty w 2015
roku by Segment Nawozw
generujcy wzrost przychodw
rok do roku o blisko 9 proc. (do
poziomu ponad 6 mld z) i marR E K L A M A

y operacyjnej EBIT o ponad 15


proc. (do poziomu blisko 840
mln z). Intensyfikacja produkcji na instalacjach nawozowych
(gwnie w obszarze amoniaku,
mocznika i przede wszystkim
nawozw wieloskadnikowych)
pozwolia realizowa widoczne
efekty skali, by osign mar
EBITDA na poziomie 16 proc.
Wpyw na tak znaczc popraw wynikw w segmencie miaa skutecznie realizowana polityka handlowa oraz relatywnie
niskie ceny surowcw strategicznych (gaz ziemny, wgiel).
W Segmencie Tworzywa w
raportowanym okresie poziom
mary EBITDA w dalszym cigu by ujemny, ale w stosunku
do 2014 roku warto ta wzrosa z 2% do 0,8%. Niestety niekorzystne tendencje, gwnie w
obszarze kaprolaktamu, wynikajce m.in. ze spadku popytu
w Chinach (jako efekt spowolnienia gospodarki) znaczco
ograniczyy sprzeda wolumenw, konsumujc tym samym
nadwyk wynikow, wypracowan w segmencie produktw wyej przetworzonych. Na
powysze wyniki mia wpyw
odpis aktualizujcy warto
majtku instalacji do produkcji cykloheksanu z benzenu, co
skutkowao obnieniem wyniku segmentu o kwot blisko 12
mln z. Ostatecznie segment zakoczy rok z wynikiem EBIT-

Fot. materiay Azoty S.A.

Firma zakoczya 2015 rok historycznie rekordowymi wynikami finansowymi.


Zysk netto wynis blisko 692 mln z i by wyszy a o 427 mln z od wyniku za 2014 rok.

Mariusz Bober, prezes zarzdu Grupy Azoty S.A.,


jest przekonany, e dalsza integracja Grupy Azoty i wzrost
jej innowacyjnoci zapewni firmie stabilny i bezpieczny
rozwj.
DA (-) 10,4 mln z przy przychodach na poziomie 1,2 mld
z.
W Segmencie Chemia wynik EBITDA osign poziom
134,7 mln z, w sposb znaczcy
poprawiajc mare (r/r) do poziomu 6 proc. (z 2 proc. w 2014

r.). Widoczny wzrost rentownoci sprzeday to gwnie efekt


spadku cen gazu ziemnego bdcego kluczowym surowcem
do produkcji melaminy i mocznika dla celw technicznych, a
take korzystnej sytuacji cenowej na rynku siarki dodatko-

wo wzmocnionej korzystnymi
relacjami kursowymi. Odnotowany spadek skonsolidowanego przychodu segmentu o
kwot 203 mln z do rocznego poziomu 2,3 mld z to efekt
gwnie spadkw cenowych w
segmencie OXO podajcych
za spadkiem surowcw ropopochodnych.
Inwestycje Grupy Azoty w
2015 roku:
czne nakady inwestycyjne Grupy Azoty w 2015 roku
wyniosy blisko 907 mln z i zostay sfinansowane ze rodkw

wasnych oraz pakietu umw


kredytowych, a ponadto poyczek z NFOiGW i WFOiGW.
Planowane nakady inwestycyjne na obecny 2016 rok wynosz
okoo 2 mld z.
W Kdzierzynie-Kolu wydatki inwestycyjne ZAK-u za
rok 2015 osigny wynik na
poziomie 263 mln z. Wydatki
wygeneroway m.in. takie inwestycje jak Nowa elektrociepownia - Etap I, Baza logistyczna
dla nawozw ciekych RSM z
dodatkiem modyfikatorw czy
Instalacja OXOVIFLEX.

10 Ogoszenia

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE
Szybko, pewnie i do domu. Poyczka dla kadego. OPTIMA:
pienidze do rki, maksimum
wygody, profesjonalna obsuga
przedstawiciela, spata cotygodniowa lub comiesiczna. Tel.
734 157 566
Biuro Kredytowe oferuje najlepsze oferty poyczkowe w miecie.
Wszystko w jednym miejscu. Specjalna oferta dla emerytw. Przekonaj si jak mamy dla ciebie
ofert. Kdzierzyn-Kole, tel. 791
082 261.

KREDYT

50 tys.

Biuro Rachunkowe BEMARKO S.C. oferuje kompleksowe


rozliczenia roczne przy zastosowaniu wszelkich moliwych
do uzyskania ulg. Kontakt telefoniczny 500 162 110 lub osobisty: ul Matejki 6, 47-220 Kdzierzyn-Kole.
Zamieszkaj u siebie. Sprawdzimy nowe zasady dopaty. Porwnamy oferty bankw. Pomoemy zaatwi formalnoci.
Serdecznie zapraszamy.
Tel. 784 629 926.

KREDYT

100 tys.

rata 549 z

rata 689 z

32 700 70 40
790 501 503

32 700 72 11
792 115 113

Oprocentowanie od 2,9%

Oprocentowanie od 2,9%

na kolorowym tle 14 z

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

RNE

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!

TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. KdzierzynKole i okolice.
Tel. 511 929 121.

RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

PRACA

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych w Niemczech
Tel. 32 5065587
Zatrudni od zaraz osob do Pubu
w rdmieciu. Wymagania: dyspozycyjno i ch do pracy. Wicej informacji pod nr 696 218 03.
Zatrudni mod dyspozycyjn
Pani do sklepu z odzie uywan. Atrakcyjne wynagrodzenie,
okoo 3 tys. z. netto. Wymagania:
dyspozycyjno i ch zaoenia
wasnej dziaalnoci.
Tel. 696 218 031
Firma Milpol w Kdzierzynie-Kolu zatrudni: Mczyzn do
demontau aut, mile widziana
znajomo brany motoryzacyjnej Oferty prosz kierowa na maila bd osobicie w godz. 8 - 17.
Al. Jana Pawa II 49 K-Kole. Tel.
723 103 303
Firma zatrudni pracownika do
ochrony obiektu w miejscowoci
Kdzierzyn Kole, obrb Kole z
orzeczeniem o niepenosprawnoci w stopniu znacznym lub
umiarkowanym ze schorzeniami specjalnymi. Wicej informacji pod nr tel: 734 741 792 w dni
robocze w godzinach od 9:00 do
15:00.
Centrum Nauki i Biznesu AK poszukuje nauczyciela na kierunek:
Florysta. CV i list motywacyjny

prosimy dostarczy bezporednio


do sekretariatu przy ul. Garncarskiej 3 w Kdzierzynie-Kolu.
Zatrudni serwisanta- elektronika
do naprawy softowej oraz sprztowej telefonw komrkowych oraz
kontroli jakoci sprztu. Moliwo douczenia. Wymagane wyksztacenie rednie lub wysze
oraz samodzielno.
Tel. 690 969 233.
Zatrudni pytkarzy i malarzy z
dowiadczeniem. Tel. 503 124
204.
Restauracja z Kola zatrudni kucharza/kuchark z dowiadczeniem. Zapewniamy zwrot kosztw
dojazdu oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 604 955 669.

>>PRACA<<
DORADCA
KLIENTA
Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres

biuro@raciborskiemedia.pl

MOTORYZACJA
Auto skup Kdzierzyn-Kole, najlepsze ceny w regionie, szybki odbir gotwka od rki. Tel. 509 656
739.
Skup Aut za gotwk Kdzierzyn.
Stare Kole. Kupi kade auto, cae

NIERUCHOMOCI
Sprzedam kiosk w centrum Kdzierzyna, nadaje si idealnie pod ma
dziaalno gospodarcz.
Tel. 665 394 980.
Do wynajcia niewielki lokal uytkowy w Kdzierzynie-Kolu przy ul.
Korfantego 19. Lokal jest wyremontowany, posiada toalet, centralne

ogrzewanie i alarm. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 722 538.


Wynajm pilnie budynek biurowo-mieszkalny, powierzchnie magazynowo-garaowe oraz wiaty. czna powierzchnia dziaki to 2 488
m2, czna powierzchnia uytkowa
645,9 m2. Tel. 506 141 240.

SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

lub uszkodzone. Od razu gotwka.


Tel. 518 203 575
Skup samochodw za gotwk,
kada marka, pacimy od rki. Tel.
796 990 837.

Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie,


papa zwyka, termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa.
Tel. 664 807 199.
Wynajm koparki i koparko-adowark do wszelkiego rodzaju prac
ziemnych, oferuj rwnie prace
zwizane z wycink drzew. Kdzierzyn-Kole, tel. 516 028 454.
Usugi remontowe: gadzie, panele, tynki, kafelki, malowanie, zabudowy pytami, suty podwieszane,
cianki dziaowe, wymiana okien i
drzwi itp. Wszystko wedle yczenia
klientw, konkurencyjne ceny, zadzwo i sprawd. Rwnie ukada-

nie kostki brukowej. Tel. 886 283


352.
Wykonuj tumaczenia streszcze
prac inynierskich, magisterskich i
innych dyplomowych na jzyk angielski. Jestem studentk lologii
angielskiej, posiadam certykat
FCE. Krtki czas realizacji.
Tel. 883 404 799.
Wymiana opon na sezon zimowy
od rki, bez kolejek. Wymiana
opon, wywaanie k, krtkie terminy. Poborszw, tel. 518 168 940.

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

GazetaInformator.pl >>

23 marca 2016, nr 6 (207)


R E K L A M A

Zapowiedzi 11

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 9 KWIETNIA

SPOTKANIA PODRNICZE
9 kwietnia o godz. 17:00 w
Galerii Sztuk Wszelakich kolejne spotkanie podrnicze.
Mariusz Stachowiak opowie
o swojej przygodzie w Gambii. Tak o projekcie pisze jego twrca: Projekt o ktrym
marzyem lata cae. Dokadnie

od czasu, kiedy wrciem z mojej pierwszej dalekiej podry


po Azji. Przegldaem zdjcia
ludzi, ktrych spotkaem na
swojej drodze, wspominajc
spotkania z nimi i cieszc si
jednoczenie, e mam jeszcze
ich zdjcia. Wstp wolny.

Zobacz zapowiedzi

KDZIERZYN-KOLE DK KOLE 16 KWIETNIA

KOZIELSKA SCENA KOMEDIOWA


16 kwietnia w DK Kole
czeka nas spora dawka dobrej
zabawy. Wszystko za spraw kolejnej odsony Kozielskiej Sceny Komediowej. Tym
razem spotkamy si z Impro
kolektywem Przyjezdni. Pocztek, godz. 19:00. Impro ko-

lektyw Przyjezdni to teatr improwizowany, w skad ktrego


wchodz artyci z caej Polski,
ktrych drogi zbiegy si w stolicy. Przyjechali do Warszawy,
by improwizowa! Ich yciowe
i artystyczne cieki przeciy
si w stolicy, gdzie w okolicach

Placu Wilsona. Bynajmniej nie


wpadli na siebie przypadkiem
niesieni lunatycznym pdem
lemingw. Wpadli wiadomie,
na siebie i na pomys stworzenia fuzji talentw i dowiadcze. Bilety w cenie 15 z.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 17 KWIETNIA

zyk na ywo przeniesie dzieci


w zupenie inny, zaczarowany
wiat. Historia maej majowej
muszki, ktra ma przed sob
tylko jeden dzie ycia na ziemi
potra wzruszy. Przekonaj si
o tym dwaj przyjaciele lis i dzik,

ktrym wydaje si, e jest im w


yciu bardzo le. Poznajc tego
sympatycznego owada zostan
postawieni przed trudnym zadaniem - przeycia wraz z ni
caego ycia w jeden dzie. Bilet:
12 - normalny, 10 z - ulgowy.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 23 KWIETNIA

NIEZWYKY PROJEKT MUZYKW AMY WINEHOUSE


23 kwietnia o godz. 18:00
w DK "Chemik" niezwyky projekt muzyczny pn. "Amy Lives",
stworzony przez byych muzykw Amy Winehouse. PrzyR E K L A M A

szo a nie przeszo, to motto


muzycznego projektu "Amy Lives". Na scenie zobaczymy muzykw, ktrzy towarzyszyli Amy
Winehouse na scenie i w studiu.

Xanton Blacq, klawiszowiec


Amy, lider zespolu postawi sobie prosty i jednoczenie niezwykle skomplikowany cel: da
ludziom, ktrych Amy Wineho-

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

GRATIS!

SPEKTAKL PIJ KOCHANA


Wszystkich, ktrym nie
udao si w styczniu dotrze na
spektakl "pij kochana" w wykonaniu studentw PWST we
Wrocawiu DK "Chemik" zaprasza 17 kwietnia o godz. 14.00.
Teatr lalek w poczeniu z mu-

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

use zostawia o wiele za wczenie Jej muzyk w najlepszym


wykonaniu. A kto zagra lepiej
od jej muzykw? Bilety w cenie
80 z parter, 70 z balkon.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

12 Rozrywka

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Groniec zapiewaa Osieck


W Domu Kultury Chemik wystpia Katarzyna Groniec. Prezentowaa album ZOO
z piosenkami Agnieszki Osieckiej.
katarzyna solarz

certy promujce album ZOO


s nastrojowe, towarzysz im
skromne zabiegi sceniczne, takie jak: klimatyczne wizualizacje czy taniec. W koncertowym

repertuarze s takie utwory jak


"Uciekaj moje serce, "Danse macabre", "Wielka woda",
"Kokaina", "Zoo" czy "Dzikuska". Katarzyna Groniec jest

znakomit artystk, wielokrotnie nagradzan i kochan


przez publiczno za wdzik,
ironi, liryzm, pazur sceniczny,
ale przede wszystkim za wybit-

ne umiejtnoci interpretacyjne. Z albumem ZOO artystka


koncertuje w caej Polsce. Kdzierzyn-Kole znalaz si na
tej koncertowej mapie.
Fot. Iwona Naworska

ZOO to tytu koncertu,


ktry jest muzycznym spotkaniem z niezapomnianymi

utworami Agnieszki Osieckiej.


Groniec ''ubiera'' je we wasn
wraliwo artystyczn, konfrontuje si z nimi, dodajc nowe, elektroniczne rytmy. Kon-

Zobacz ca fotorelacj

R E K L A M A

You might also like