You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 23 marca 2016 | Nr 6 (207)

GazetaInformator.pl

RACIBRZ EKOLOGIA

Racibrz egna si z alej drzew


Fot. Justyna Koniszewska

65 drzew wycito wzdu cieki rowerowej przy Zakadzie Karnym.

REGION - EKOLOGIA

Niezwykoci przyrody
powiatu raciborskiego i okolic
160 stron wystarczyo, by w jednym miejscu znalazo si to,
co w naszym regionie przyrodniczym najpikniejsze.

Czytaj wicej str. 7

RACIBRZ - POLICJA
xxx
PAWE STRZELCZYK

Z inicjatyw wycinki drzew przy raciborskim


wizieniu wystpiy wadze
zakadu karnego, ktre chc
w tym miejscu wybudowa
parking. Na wniosek Zakadu Karnego Miasto Racibrz
wydao decyzj zezwalajc
na usunicie 65 drzew z gatunku topola rosncych przy
ciece rowerowej przy uliR E K L A M A

cy Kociuszki. Wszystkie te
drzewa naleay do gatunku
topola balsamiczna, nie byy
wic drzewami o charakterze rodzimym. Ponadto wycink argumentowano zym
stanem drzewostanu. Usunite zostay topole, ktre
s bardzo kruchym drzewem. W czasie wycinki ta
teza potwierdzia si. Cz
drzew bya sprchniaa od
rodka.

Dyrekcja wizienia,
zwracajc si z wnioskiem
o usunicie topl, uzasadniaa, e zagraay one bezpieczestwu osb korzystajcych ze cieki rowerowej,
przechodniw, dziakowcw
oraz uytkownikw pobliskiej drogi. Ogldziny wykazay, e w koronach tych
drzew wystpowa liczny
posusz oraz martwe, grube
konary. Zakad Karny, uzy-

skujc zgod na usunicie


topl, zobowizany zosta do
dokonania nasadze zastpczych w postaci 132 drzew (z
gatunku: klon, db, grab lub
gg). Drzewa te maj zosta
posadzone do 31 padziernika tego roku w miejscu usunitych topl. Jeli Zakad
Karny nie dokona nasadzenia zastpczego, bdzie musia zapaci opat w wysokoci 1 452 412,44 z.

MIASTO MA KUPI
POLICJI ALKOMAT?
Dopiero co radni zaakceptowali zasadno wydania z
miejskiej kasy 20 tys. z na
dodatkowe weekendowe
patrole policji w miecie,
a ju raciborska komenda
zgasza kolejne zapotrzebowanie.
Cena alkomatu nie jest specjalnie wygrowana. To zaledwie 2214 z brutto. Alkomat
miaby by dostpny w siedzi-

bie komendy przy ul. Bosackiej


i suy kierowcom, chccym
sprawdzi czy nie s wczorajsi.
Prezydent Lenk wymyli nastpujcy kompromis: owszem,
niech policja zakupi za miejskie
pienidze potrzebne urzdzenie.
Ale niech wydzieli potrzebn
kwot z przekazanych wczeniej
20 tys.z na dodatkowe patrole.
PS

2 Wiadomoci

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

racibrz inwestycje

Niejasna przyszo ul. Dugiej

komentarz na gorco

pawe strzelczyk

Duga to ulica o historycznym charakterze, pod cisym


nadzorem konserwatora zabytkw, std kada ingerencja
w zabudow musi odpowiada
rygorom przeze narzuconym.
Podczas odbywajcego si 15
marca spotkania, histori ulicy
przypomnia w krtkim wystpieniu red. Grzegorz Wawoczny. Liczca 370 metrw, przez
wikszo czasu w rnych okresach bya najbardziej reprezentatywn ulic miasta, skupiajc
handel czy rzemioso. W latach
50-tych XX wieku podczas powojennej odbudowy prawie
cakowicie wyrugowano std
handel na rzecz funkcji mieszkalnych. Komercyjny charakter
odzyskaa po przebudowie w latach 80-tych. Przez ostatnie lata
tradycyjny handel stosunkowo
traci na znaczeniu na rzecz instytucji bankowych i parabankowych, stajc si czym przez
wielu ironicznie okrelanym jako lokalna Wall Street.
Prezydentowi udao si w
kocu sprowokowa zebranych
do dyskusji i wyraenia swoich
oczekiwa. Przedstawicielka
wydziau architektury racibor-

skiej PWSZ przekonywaa, i w


takich miejscach jak Duga nie
mona eksperymentowa. Miasto ma by miejskie, wic historyczna ulica musi nabra reprezentatywnego wygldu i by
odpowiednio wypromowana,
aby przyciga przyjezdnych. Jeli za chodzi o prowadzone tam
interesy, to powinno to zosta w
gestii samych przedsibiorcw,
ktrzy sami najlepiej wiedz
czym i gdzie warto si zajmowa.
Niejako w opozycji zgoszony zosta pogld, jakoby w
centrum i okolicach jest za duo wolnej przestrzeni. Skwery i
place naley zabudowywa i to
w opinii G. Wawocznego jest
szans na wymian pokoleniow, a co za tym idzie - na oywienie Dugiej.
Pozostali take zgosili kilka
uwag. Oto niektre z nich:
- Czsto dochodzi do konfliktu interesw pomidzy lokalnym biznesem a mieszkacami. Obie strony maj odmienne
oczekiwania, co do funkcjonowania ulicy w cisym centrum.
By moe naleaoby rodowiska skonfrontowa, aby wypracowa zadowalajcy wikszo
kompromis.
- Duga jest po prostu brzyd-

Fot. Justyna Koniszewska

Czy najbardziej reprezentatywny raciborski


deptak odzyska dawny blask? Pomysw jest wiele.

Koncepcje planistyczne powinny pojawi si jeszcze w tym


roku, aby w 2017 powstaa dokumentacja projektowa.
ka i niefunkcjonalna. W duym
stopniu przez to, e na prawie
caej dugoci biegnie na dwch
poziomach. Zwaszcza podwyszenie jest problemem - za mao jest wej na wyszy poziom,
miejsc gdzie mona usi i
odpocz, czy wreszcie godnej reprezentacyjnego deptaka
elementw maej architektury.
Cho z drugiej strony, dla radnego Leszka Szczasnego dwupoziomowo moe by atutem,
byle bya odpowiednio pomylana.

- Poziom niszy naley poszerzy kosztem wyszego i puci tam ciek rowerow. Obowizujcy zakaz jazdy rowerem
w godzinach dziennych i tak jest
notorycznie ignorowany, wic
wydzielenie pasa dla jednoladw zwikszyoby bezpieczestwo.
- Nie ma co prbowa
wskrzesza historii i za wszelk cen, dy do przywrcenia
handlowego charakteru Dugiej,
gdy handel po prostu przenis
si w inne miejsca, gdzie ma bar-

Leszek Szczasny
Radny Miasta
Racibrz
Trzy lata temu jako
RSS Nasze Miasto, razem
z Piotrem Dominiakiem
prowadzilimy szeroko zakrojony projekt pod nazw
Obywatelski Plan Rewitalizacji Centrum Raciborza.
Jednym z obszarw, ktrymi si zajmowalimy si
te ulica Duga. I co ciekawe wiele z tych hase i propozycji, ktre paday na
tym spotkaniu, jakie teraz
odbyo si w Urzdzie Miasta, pokrywa si z naszymi
wczeniejszymi ustaleniami. Szkoda e ju 3 lata temu miasto nie chciao pj za ciosem i majc
dziej sprzyjajce warunki (wiceprezydent Wojciech Krzyek
przyzna, e Dug omija, gdy
najzwyczajniej nie ma po co tam
wchodzi. Oponowa radny Wiesaw Szczygielski, ktry jak twierdzi, w Dugiej jest zakochany).
Dyskusja w wielu momentach odbiegaa od tematu ul.
Dugiej, przeradzajc si w dywagacje o oglnym ksztacie
centrum miasta wraz z rynkiem
i przylegymi ulicami, zmienia-

takiego gotowca, zacz


niektrych, przynajmniej
tych mniej kosztownych,
postulatw realizowa.
Oczywicie zdaj sobie spraw, e nie mona
rozprawia o ulicy Dugiej tylko jako o wycinku
rzeczywistoci - jej pustka
jest te przecie poniekd
zwizana z widncym na
naszych oczach i stajcym
si coraz bardziej prowincjonalnym caym Raciborzem. Wierz jednak,
e mimo tego opnienia
w dziaaniu wadz, da si
jeszcze doda ycia i uroku tej ulicy, bo ja sam z
dziecistwa bardzo mio j
wspominam i mam do niej
duy sentyment.
jcych si tendencji w handlu
wraz z pojawieniem si sklepw
wielkopowierzchniowych etc.
Niemniej pierwszy krok zosta
uczyniony. Zgodnie z przyjtym
przez prezydenta wstpnym harmonogramem, w 2016 roku powinny pojawi si pierwsze koncepcje planistyczne, aby w 2017
roku przystpi do sporzdzania
dokumentacji projektowej. Caa rzecz za ma potrwa do roku
2020.

racibrz - sprawy kontrowersyjne

Dzieci agituj za referendum? A. Ronin: to prowokacja


Czy nieletni chodz po domach i namawiaj do udziau w referendum w sprawie
odwoania prezydenta Lenka? Tomasz Cofaa twierdzi, e dochodz go takie sygnay.
- W ostatnich dniach w
godzinach wieczornych chodz dzieci po domach i zachcaj do wzicia udziau
w referendum (w sprawie
odwoania prezydenta Lenka, zainicjowanego przez
Ann Ronin) - poinformowa w trakcie posiedzenia
miejskiej komisji owiaty
Tomasz Cofaa. Jak zaznaczy, chodzi raczej o modzie, ktra ukoczya 13
rok ycia. Wyrazi nadziej,
i modzi ludzie czyni to za
zgod rodzicw, martwi si
te o ich bezpieczestwo. Wydaje mi si to odrobin
nieetyczne angaowa dzieci do takich spraw politycznych - zauway radny, uzupeniajc, i wiedz na ten
temat opiera na doniesieniach mieszkacw osiedla,
na ktrym mieszka.

Sowa o dziewczynkach
zachcajcych wieczorami
do udziau w referendum
spotkay si ze zdecydo-

Doniesieniom
Tomasza Cofay,
o dzieciach
chodzcych
po domach,
zaprzecza
Anna Ronin.
wan reakcj Anny Ronin.
Zadaa ona konkretnych
przykadw osb, ktre miay do czynienia ze wzmianZesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Katarzyna Krentusz
Magdalena Kubina, Katarzyna Solarz
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Iwona Cybulska
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

kowanymi sytuacjami. Jeli


za takie s, doradzia interwencj u wyznaczonych ku
temu organw zajmujcych
si prawidowym przebiegiem wyborw. - Jeli chcia
pan wywoa prowokacj to
jest pan w stanie i wanie to
robi. Nie ma czego takiego,
by osoby niepenoletnie chodziy po domach zaprzeczya, proszc o sprostowanie tej informacji. Dyskusj
zakoczy Marek Rapnicki,
wzywajc do potwierdzenia
lub zaprzeczenia powyszym
rewelacjom. Za Anna Ronin dopowiedziaa, e sama
jest dziennikark i wie, w jaki sposb to si odbywa, e
radny w obecnoci mediw
prbuje puci nierzeteln
informacj.
ps

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

~janka
nie moze mniejszosc rzadzic
wiekszoscia ntak nigdy nie bedzie wiec referendum nic nie
da
~pozdro
Ciesze sie niezmiernie z jakiejkolwiek inicjatywyodwolujacej obecnego prezydenta
raciborza - Pan Lenk juz swoj
czas mial - doprowadzenie
miasta do jednego z najszybciej wyludniajacych sie rejonow slaska :D drodzy panstwo
jesli chce prowadzic dyskusje
prowadzcie ja z argumantami
- zapomnialem ta inteligentniejsza czesc mieszkancow juz
wyjechala XD
~hehe
no super prowokacja, nieletni
obija mi sie po klatce, na dodatek nie informujc czego dotyczy referendum a ciemny lud
podpisywa... dobra zmiana
~Do radnego
A wykorzystywanie strony
klubu strefa do publikacji materiaw wyborczych oznaczonych logo komitetu wyborczego byo etyczne panie
Cofala?
~ghoul
Podejrzewam, e te rzekome
dzieci o ktrych mowa s pe-

noletnie. Tylko modo wygldaj, bo Duch Czasu by wobec


nich askawy...
~mj gos
Najatwiej hejtowa nie majc
nic na potwierdzenie swojego
hejtu. W tym jestecie mistrzami. Dobranoc.
~RC
Jest to prawda...modzie chodzi po domach i zbiera podpisy!!!I nawet jest to syn od Pani Ronin...wstyd!!!Wysyla
wlasne dzieci, wykorzystywa
ich do wlasnych celw!!Pytam
si...Jaka matka to jest?????
~koniec
Koniec kropka. Ronin kompromituje si po raz kolejny.
~do mj gos
Siedzisz w wiey? Moe dlatetego tak mao wiesz. Dobranoc?
~To
Spytaj Ronin kto stoi za ulotk antyniemieck. Moesz si
bardzo zdziwi, bardzo bardzo. Wiele drg prowadzi do
Pietrowic.
~mj gos
Kolejna brudna sztuczka po
ulotce anty-niemieckiej. Pani
Aniu niech Pani si nie daje.

132 tys. komentarzy na raciborz.com.pl


Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl

Wiele osb wiey w Pani iw


spiera w tej nierwnej walce.
~Ilia
Ronin, dzisiaj te posala
dzieci do zbierania podpisw?
Wstydu kobieto nie masz.
~Do radnego
A z banera wyborczego na
stronie sfery ktrego pan nie
da do wykazania do sprawozdania finansowego to pan si
ju wytumaczy, e pan wogole o etyce wspomina?
~podpis
Proponuj zatem takie przypadki dokumentowa. Kady
ma telefon z aparatem, kamer, dyktafonem. Jeli to
rzeczywicie prawda, z udowodnieniem nie powinno by
problemu w dzisiejszych czasach.
~te widziaem
Ja te mijaem na ul. Ogrodowej par modych ludzi, ktrzy
roznosili gazet referendaln.
Mieli ok. Kilkunastu lat. Modzie na oko z kocwki gimnazjum lub pocztku liceum.
Zatem w tym co mwi radny
Cofaa moe by wiele prawdy.
~Mania
Bdzie umiaa spojrze raciborzanom w oczy? Bdzie umiaa temu zaprzeczy patrzc im
w oczy?
~kot
Wstyd! Matka trjki dzieci
wysya dzieci na pierwsz lini
frontu!

GazetaInformator.pl >>

500+ coraz bliej.


Lawina wnioskw sparaliuje OPS?

konany jest take i prezydent


Lenk. Entuzjazmu nie podziela
jednak wiceprezydent Wojciech
Krzyek. Sam szyb to owszem,
wydatek rzdu maksymalnie

300 tysicy z. Jednake to nie


wszystko, aby winda znalaza
si w proponowanym miejscu,
trzeba by byo cakowicie przeorganizowa stref obsugi interesantw i system informacji o
urzdzie, aby petenci po wyjciu
nie bkali si po urzdzie w poszukiwaniu odpowiedniego wydziau. A to sprawia, e cakowity koszt wzrasta do miliona z.
- Mamy jednak wiadomo takiej potrzeby. Kiedy z pewnoci o tym pomylimy - podsumowa prezydent.
PS

RACIBRZ - SZPITAL

IZOLATKI PILNIE
POTRZEBNE
To w tej chwili najpilniejsza potrzeba inwestycyjna raciborskiego
szpitala. Ich koszt to ok.
1,5 mln z, bo nie da si
wydzieli miejsca na oddziale, lecz trzeba dobudowa je na zewntrz.
Budujc szpital, kierowano si wymogami dotyczcymi tego typu obiektw. Sk w tym, i z biegiem
lat wymogi te ulegaj zmianom, std te konieczno
dostosowania obiektw i
sprztu do aktualnie obowizujcych. Najpilniejsz
kwesti w tej chwili s izolatki dla oddziaw: zaka-

Fot. Pawe Strzelczyk

PAWE STRZELCZYK

Dobudowanie windy wymusza przenosiny


stray miejskiej. Nie wiadomo te, co z mozaik
na cianie urzdu.

w skrcie

Ju wkrtce rusza rzdowy program 500 z na dziecko.


W raciborskim OPS obawiaj si, e wszyscy uprawnieni rusz
z wnioskami w pierwszych dniach, co moe doprowadzi do chaosu.

16 marca czonkowie
miejskiej komisji owiaty
zapoznali si ze sprawozdaniem Orodka Pomocy Spoecznej. Wrd kwestii interesujcych radnych znalazo
si przygotowanie do rzdowego programu 500+, ktrego realizacja w Raciborzu
spada na barki OPS-u.
Wnioski o wypat przyjmowane bd od 1 kwietnia.
Halina Sacha, szefowa orodka, obawia si lawiny wnioskw w pierwszych dniach
funkcjonowania programu.
Cho OPS gotw jest przyjmowa wnioski nie tylko
w dwch miejscach, w ktrych dziaa, a take wyduy godziny pracy, moe to
jednak okaza si za mao.
Zwaszcza, e przedsiwzicie dopiero debiutuje i nikt
tak naprawd nie jest w stanie przewidzie, jak jego realizacja przebiega bdzie w

Halina Sacha, szefowa OPS-u, (z prawej) nie kryje obaw,


co do pocztkw realizacji programu 500+ .
praktyce. Uzasadnione obawy istniej zwaszcza, co do
sprawnoci programw informatycznych.
Dyrektor Sacha apeluje,
aby nie pieszy si ze skadaniem wnioskw. Mona
to zrobi do koca czerwca
- kady wniosek zoony do
tego czasu bdzie przyjty,
wany, a pienidze wypacone. Zoenie wniosku w

pierwszych dniach kwietnia


nie oznacza, i 500 z tra
na konto ju po kilku dniach.
Moe to potrwa miesic lub
nawet dwa.
W Raciborzu uprawnionych do wiadczenia ma by
ok. 3800 dzieci, co przekada si na 2000- 2500 wnioskw. Racibrz otrzyma na
wypaty 18 mln z na okres 9
miesicy.

RACIBRZ - OSIR

nego i pediatrycznego. O ile


w przypadku pediatrii szpital nie powinien mie problemu, gdy jest wydzielone miejsce i konieczna jest
(oprcz prac adaptacyjnych)
jedynie zgoda sanepidu, tak
ju w przypadku zakanego sprawa nie jest tak prosta. W istniejcym budynku
nie ma moliwoci zaadaptowania pomieszcze, std
konieczno wybudowania
ich od podstaw na zewntrz
obiektu. A to wedug wstpnych szacunkw koszt ok.
1,5 mln z za dwie izolatki.

LODOWISKO OSIR CZYNNE LATEM?


Z URBANEM TO MOLIWE
Fot. archiwum wasne

1 000 000 z.

Fot. Pawe Strzelczyk

WINDA W URZDZIE
MIASTA ZA MILION

Koszt windy
w urzdzie miasta
to nawet

REGION

RACIBRZ POMOC SPOECZNA

RACIBRZ - SAMORZD

W opinii prezydenta Raciborza winda w magistracie


by si przydaa. Obawia si
jednak spoecznej krytyki,
gdy sam szyb to wydatek
rzdu 300 tys. z. Za z adaptacj pomieszcze - nawet milion.
O udogodnienie dla petentw i urzdnikw raciborskiego magistratu upomnia si
podczas posiedzenia marcowej
komisji gospodarki miejskiej
radny Piotr Klima. O zasadnoci dobudowania windy prze-

Wiadomoci 3

23 marca 2016, nr 6 (207)

PS

RACIBRZ - GOSPODARKA

PRZEDSIBIORCY IZBY
ZWIEDZAJ ENSOL
Fot. Ireneusz Burek

Jeli wszystko pjdzie zgodnie z planem, mionicy


lizgawki bd mogli korzysta z niej rwnie latem.

Tym razem zamiast zwyczajowego niadania biznesowego


Raciborska Izba Gospodarcza zaprosia przedsibiorcw do
zwiedzenia rmy produkujcej kolektory soneczne ENSOL
sp. z o.o. Roman Majnusz, prezez zarzdu splki (rwnie
czonek RIG) oprowadzi goci po hali produkcyjnej i opowiedzia o technologiach jakie s wykorzystywane w raciborskim
zakadzie. Z zaproszenia obok czonkw Izby skorzystali m.in
rwnie prezydent Mirosaw Lenk, wiceprezydent Irena
ylak, wicestarosta Marek Kurpis, Tadeusz Wojnar - szef spdzielni Nowoczesna, ktra powszechnie stosuje rozwizania
kolektorw na swoich budynkach mieszkalnych.

Brzmi to troch jak science-ction, ale istnieje szansa, e na raciborskim lodowisku - tym samym na
ktre czsto syszymy narzekania, bdzie mona
lizga si rwnie w sezonie letnim.
URBAN to Inicjatywa
Wsplnotowa, ktrej celem jest
rozwj spoeczny i ekonomiczny miast oraz dzielnic znajdujcych si w kryzysie oraz
wsparcie rozwoju obszarw
miejskich. Inicjatywa URBAN
wspiera m.in. dziaania zwizane z popraw efektywnoci

wykorzystania energii (szczeglnie w zakresie wykorzystania rde energii odnawialnej


soca, wiatru i wody; wysoki
priorytet uzyskuj te projekty,
ktre zakadaj budow i wykorzystanie fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych, elektrowni sonecznych czy elektrowni
wodnych).
Tyle denicji. Co to ma
wsplnego z raciborskim lodowiskiem? Ni mniej ni wicej tylko to, e urzd miasta zwietrzy
szans i zamierza ubiega si o
donansowanie z tego programu przedsiwzi zwizanych z

popraw efektywnoci energetycznej obiektw OSiR na Zamkowej, gwnie lodowiska.


Prezydent Mirosaw Lenk
do oszczdnie dozowa informacje podczas posiedzenia
miejskiej komisji owiaty, bo
konkurencja w postaci innych
miast nie pi. Wyjawi tylko,
i chodzi o ponad milion euro, a przygotowania s w fazie gbokiej dyskusji z udziaem specjalistw. Wiadomo
te, e zgoszone rozwizania
wypracowane we wsppracy z
naukowcami musz by dalece
innowacyjne, ale te do szerszego stosowania w przyszoci.
Raciborskie lodowisko to
potwr pochaniajcy ogromne iloci energii. Dodatkowo
ze wzgldu na pogod i brak
dachu czsto wyczony z eksploatacji. Rozwizanie, nad
ktrym prowadzone s prace
ma m.in. pozwoli nie tylko na
tasz produkcj lodu, nowoczeniejsze sposoby mroenia
i chodzenia czy odzyskiwanie
energii. Jeli si uda, niewykluczone bdzie korzystanie
ze lizgawki rwnie w okresie
letnim. - Pracujemy, moe nam
si uda - zakoczy Lenk. Projekt ma by zoony do programu do koca marca.
PS

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

QR CODE

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

PROCESJA WIELKANOCNA W ZAWADZIE KS.


Tradycyjna procesja w wielkanocny poniedziaek w soectwie Zawada Ksica organizowana jest ju od ponad
30 lat. Zbirka uczestnikw
o godz. 13.00 na parkingu
przy kociele w Zawadzie Ks.
Procesja tradycyjnie objedzie
trzy wioski - od Zawady Ks. w
kierunku Ciechowic, potem
gu. Przy kadej przydronej
kapliczce i krzyu uczestnicy procesji zatrzymaj si na
modlitw i piew. W siodle,
w bryczce, na rowerze albo
pieszo - na procesj do gminy
Ndza zjedaj si uczestnicy
i gocie z caego regionu.
POWALCZ O PUCHAR
PRZEWODNICZCEGO
RADY GMINY
W sobot, 2 kwietnia, odbdzie si Turniej Piki Nonej
o Puchar Przewodniczcego Rady Gminy Ndza. O
tytu powalcz picioosobowe druyny. Zapisy trwaj
do 25 marca. - Organizujemy
turniej przede wszystkim dla
dobrej zabawy, by panowie
w naszym wieku popracowali nad kondycj. A poza tym,
to ju tradycja. Od wielu lat
my zapraszamy Czechw na
turniej do siebie, a potem oni
nas do siebie - mwi Gerard
Przybya, przewodniczcy
Rady Gminy Ndza. Szczegowe informacje i zapisy u organizatora Gerarda Przybyy,
nr tel.: 668 549 056.
BUDYNEK STAREJ
SZKOY NA SPRZEDA
Gmina Ndza zamierza wystawi na sprzeda budynek
zlokalizowany przy drodze
wojewdzkiej - ul. Jana III
Sobieskiego, w ktrym do pocztku lat 90-tych funkcjonowaa szkoa podstawowa.
Budynek ma dwa pitra oraz
nadajce si do zagospodarowania poddasze. Jego
powierzchnia uytkowa to
ponad 630 m2. Stoi na blisko
40-arowej dziace.
ZAGIN 32-LETNI
ANDRZEJ JUNGA

Ostatnim miejscem zamieszkania 32-letniego wodzisawianina bya Szkocja, gdzie


mia pracowa w miejscowoci Edynburg. Od ponad
miesica mczyzna w ogle
nie kontaktuje si jednak z
rodzin. Rysopis: wzrost 172
cm, waga okoo 70 kg, twarz
okrga, moe posiada kilkudniowy zarost, redniej
budowy ciaa, wosy krtkie,
brzowe, oczy niebieskie.
Wszystkie osoby posiadajce
jakiekolwiek informacje na
temat miejsca pobytu zaginionego proszone s o kontakt
osobisty lub telefoniczny z
Komend Powiatow Policji
w Wodzisawiu lskim pod
nr tel. 324537255, 324537285
lub z najblisz jednostk policji pod nr 997 lub 112.
POM MAEJ BERENICE ZACZ CHODZI
Dziki kosztownej rehabilitacji, maa Berenika z azisk
(gmina Godw) bdzie miaa
szans samodzielnie zacz
chodzi, a w przyszoci sta
si samodzielna i niezalena.
O tym, e ich crka bdzie
niepenosprawna, pastwo
Borkowscy dowiedzieli si
podczas bada prenatalnych,
w 22. tygodniu ciy. - Rozszczep krgosupa, przepuklina oponowo-rdzeniowa,
wodogowie, stopy kosko-szpotawe - te terminy niewiele dla nas wtedy znaczyy,
napaway lkiem. Lekarze
nie byli w stanie niczego nam
obieca - mwi rodzice 5-letniej Bereniki. Jej rehabilitacj wesprze mona rwnie,
dokonujc wpaty na konto:
Fundacja You Can Help ING
Bank lski 07 1050 1461
1000 0090 3082 3281 w tytule: Berenika.

4 Sylwetki

23 marca 2016, nr 6 (207)

ndza sylwetki

25 lat udzielaam lubw


Krystyna Tront o pracy, ktra daa jej wiele satysfakcji i osobistego szczcia.

Krystyna Tront od urodzenia jest mieszkank Ndzy. Jej cieka rozwoju bya
zaskakujca, nawet dla niej
samej, gdy jak podkrela:
spotkaa w yciu wielu yczliwych jej ludzi. Uczszczaa do
tej czerwonej szkoy podstawowej w Ndzy, nastpnie
do Liceum Ekonomicznego
w Raciborzu, po czym w 1974
roku podja pierwsz prac w biurze konstrukcyjnym
RAFAKO.
Jest on oraz matk
dwjki dzieci, a take potrjn babci. 1 padziernika 1976
roku podja prac w Urzdzie
Gminy Ndza na stanowisku
referenta w ksigowoci. Pani Krystyna nieustannie si
ksztacia. W 1989 roku uzyskaa tytu magistra administracji na wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu
lskiego, natomiast w 2003
roku ukoczya studia podyplomowe na kierunku administracja i zarzdzanie. W roku 1990 zostaa powoana na
stanowisko sekretarza gminy.
Pewnego razu wjt gminy,
ktry do tej pory jako jedyny
w urzdzie udziela lubw,
przyszed do pracy z blem
zba. W zwizku z tym uzna,
e nie jest w stanie udzieli
umwionego lubu. Wobec tego obowizek spad na Pani
Krystyn. Ten jej pierwszy
raz, gdy udzielia lubu, zapamitaa bardzo dokadnie i
to nie tylko przez fakt, i by
pierwszy, lecz dlatego, e jak
sama mwi zostaa wrzucona
na gbok wod, podczas gdy
nie potrafia pywa. Nie dostaa bowiem adnych wskazwek, jak si udziela lubu,
co wicej, nigdy te nie miaa
okazji by wiadkiem udzielanego lubu. W zwizku z
tym samodzielnie i zupenie
spontanicznie przygotowaa na szybko scenariusz tego,
jak bdzie przebiega ceremonia. Jak dzi pamitam
t par. Panna Moda siedziaa i pakaa prawie cay lub,
zreszt jak caa rodzina. Ja
przeraona z drcymi rkami podajc obrczki, tak e a

dzwoniy. Nie wiem, czy caa


ceremonia bya filmowana,
ale z pewnoci dzisiaj chciaabym to zobaczy - zapewnia
pani Krystyna, zaznaczajc
rwnoczenie, e w kwietniu
tego roku, wanie ta para obchodzi bdzie srebrne gody.
Pakali przez te twoje narracje, wyciskacze ez - dodaje
podczas rozmowy m. Od
tego pamitnego wydarzenia,
kady kolejny lub, przez nastpne 25 lat, udzielaa ju tylko i wycznie pani Krystyna.
No moe z wyczeniem jednej pary, ktra z wiadomych
wzgldw zostaa przekazana

lu: druhny spdniczkach w


niebiesk krateczk, charakterystyczny angielski samochodzik, ktrym przyjechaa
Para Moda... Niesamowite
przeycie - dodaje.
Jak wspomina, czsto zdarzao si, e udzielaa lubw
w wigili, sylwestra, czy niedziel. Nie dawaa sobie taryfy ulgowej. Zawsze bya dyspozycyjna, podporzdkowujc
swoje ycie pod yczenia Modej Pary. Zdarzay si takie
miesice, e jej terminarz by
tak zapchany, e trudno byo
znale w nim miejsce na rodzinne wydarzenia uzupeFot. Ireneusz Burek

martyna cebula
ireneusz burek

Krystyna Tront - sekretarz gminy Ndza przechodzi


na emerytur. 25 lat piastowaa funkcj kierownika
Urzdu Stanu Cywilnego.
wjtowi, a ktr bya jej crka
z przyszym ziciem.
Pani Krystyna mile wspomina luby, ktre odbyy si
poza siedzib Urzdu Stanu
Cywilnego. Kiedy zaleao to
w duej mierze od urzdnika,
ktry musia zdecydowa, czy
warunki zapewnione przez
Pastwa Modych odpowiadaj randze i powadze wydarzenia oraz gwarantuj bezpieczestwo zarwno urzdnika,
jak i goci. Zwykle zgadzaam si na takie rozwizania.
Nie zgodziabym si jedynie
w przypadku gdyby ceremonia oby si miaa w miejscu,
w ktrym byy talerze - przyznaje pani Krystyna. Pamitam ceremoni, ktra odbya
si w Szymocicach, w restauracji przy basenie. By to przepikny lub w angielskim sty-

R E K L A M A

EWMAR
Instalacje wod - kan.
C.O. w miedzi i w plastiku
Kotowanie
Ogrzewanie podogowe
Hydraulika

Ewelina Marek

ul.Powstacw lskich 31c


47-411 Grzegorzowice

tel.: 32/410 55 49
787 774 761
692 197 761

nia wypowied m Pani Krystyny.


Pani Krystyna z umiechem wspomina ceremoni,
ktrej bohaterami bya starsza para. Kiedy wszystko byo
ju przygotowane, Pan Mody
spontanicznie zacz powtarza: jo jej wszystko obiecom! Co by chciaa? Mom
ci co obieca?. Zdania te
zderzyy si z tumaczeniami
pani urzdnik, e wymogiem
udzielenia lubu jest powtrzenie za ni treci lubowania, na co Pan Mody odrzek:
niczego nie byda powtarzo!
Jej moga wszystko obieca,
co je do mie najwoniejsze,
ona wie, e jo dla niej wszystko zrobia. Trzeba byo dugich wyjanie, by ostatecznie przyszy m powtrzy
przy wiadkach tre przysi-

gi maeskiej. Na szczcie
udao si. To byo takie naturalne i szczere. Takie sytuacje
naprawd buduj - dodaje
pani Krystyna.
W pracy urzdnika Krystyna Tront niejednokrotnie
spotykaa si rwnie z sytuacjami trudnymi. Do jej obowizkw nalea bowiem rejestr zgonw i urodze. Do
koca ycia nie zapomn ojca,
ktry przyszed zgosi mier
swojego nastoletniego syna.
Dopytywanie o godzin zgonu, dane rodzicw, pniej
wstukiwanie tego wszystkiego na maszyn do pisania, wywaro na tym czowieku tak
presj, e bez sowa wyszed
przyznaje.
Na pytanie, czy bdzie jej
brakowao pracy w urzdzie,
pani Krystyna odpowiedziaa: Moe samej pracy w urzdzie nie, ale na pewno udzielania lubw. Tych wszystkich
historii, z ktrymi si na co
dzie stykaam. Tego autentycznego przeywania sytuacji
wraz z moimi parami.
Pani Krystyna Tront mwi, e w swoim yciu zawodowym wiele zawdzicza innym
osobom, ktre w stosownej
porze udzieliy jej wsparcia,
pomocy oraz wiary w to, e jej
si uda, tym samym kierujc
podzikowania w stron promotora prof. Henryka Goika,
zmaremu doktorowi Ernestowi Chroboczek za wsparcie jej
swym autorytetem, proboszczom z Gminy Ndza za cae
lata bezkonfliktowej wsppracy, a szczeglnie ksidzu
proboszczowi Joachimowi
Miksa, wszystkim radnym,
ktrzy zawsze byli dla niej na
pierwszym planie za okazywane jej zaufanie w jej pracy, a
wielu za yczliwo okazywan do dnia dzisiejszego, kademu z szefw Gminy za danie jej moliwoci pracy przez
prawie p wieku pracy, ktra
daa jej tyle satysfakcji i osobistego szczcia. Ze wzruszeniem podzikowania kieruje w stron wszystkich tych
osb, ktrzy zawsze z ni byli,
a w szczeglnoci jej rodzinie,
mamie oraz mowi, ktrzy
dziki udzielonemu wsparciu
nadali jej pracy sens.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Religia 5

23 marca 2016, nr 6 (207)

racibrz religia

Droga Krzyowa ulicami miast


Fot. Liliana Borkowska

Midzy osiedlowymi sklepikami, a ogrdkami dziakowymi.


Midzy krtymi zaukami, a wydeptanymi ciekami... Idziemy. Sami, chod w tumie.
justyna koniszewska

Tradycyjnie, jak kadego roku, organizowane s Drogi Krzyowe ulicami naszych miast i
wsi. Jest to jedyna okazja, aby
naboestwo Mki Paskiej
przey bez zbdnego pragmatyzmu, wyuczonych formuek
i zda. W ten jeden pitkowy
wieczr jawnie manifestujemy
wiar w Boga. Wystawiamy si
na widok publiczny, moliwe
wymianie i szyderstwo ze strony przechodniw. Wychodzimy z ciemnych awek wielkich
kociow, aby pokaza reszcie spoeczestwa, e wierzymy
prawdziwie.
Mamy przed sob 14 przystankw, stacji. Klikanacie
rozwaa na tematy, o ktrych
uczymy si od najmodszych
lat, a tak naprawd rozumiemy
je jak dzieci. Lecz mimo wszystko wyruszamy. eby zrozumie,
przey kolejny raz, ale w inny
sposb. Chod idziemy w tumie, kady sam jest w drodze. Z
wasnymi problemami dnia codziennego. Ze sabociami, ktre
nas niszcz. Z krzyem, pod ktrego ciarem upadamy wicej
razy ni Jezus. Szukamy Boga
podobnego do nas - sabego, u
kresu wytrzymaoci, bezsilnego.
Odnajdujemy Go u schyku
ycia. Razem zostajemy skazani,
bierzemy krzy, wyruszamy.
Droga jest trudna, pena
R E K L A M A

blu i cierpienia. Kto nam pomaga, kto zagaduje. Jestemy


sami, ale nie osamotnieni. Moemy liczy na pomocn do
bliniego. Nikt nie pozwoli nam
upa i ju nie wsta. Na kocu
drogi nie ma szczliwego zakoczenia. Lecz czy rzeczywicie?
Wierzymy, e mier nie jest
kocem, ale pocztkiem. Grb
dla chrzecijanina nie moe by
finaem, ale jedynie porzuceniem starego ycia i pocztkiem
nowego, czystego oraz peniejszego. Mwi si, e Miar wielkoci czowieka jest wyzwanie,
ktrego si podj i wygra. Wyzwanie wikszoci z nas, miao
wymiar duszego spaceru. Jednak mimo wszystko zostao podjte, a wygrana jest indywidualna dla kadego.

Zobacz fotorelacj na

raciborz.com.pl

Droga Krzyowa w Wodzisawiu lskim

Droga Krzyowa Rudy - Rybnik

Droga Krzyowa na Ostrogu:

Droga Krzyowa w Brzeziu

Droga Krzyowa w Raciborzu:

6 Gospodarka

23 marca 2016, nr 6 (207)

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ledzimy zmiany

Bezpatne kursy
dla modych bezrobotnych
Orodek Szkolenia Zawodowego OHP w Wodzisawiu lskim prowadzi
aktualnie nabr na bezpatne kursy, ktre pomog modym ludziom
w znalezieniu pracy.

REKL AMY

GRATIS!

Drukarka fiskalna
iejsza w Polsce!
n
m
aj
N
J
E
S
Temo H
Inteligentne urzdzenia skalne
Polski producent ELZAB pokazuje jak wspczesne urzdzenia
wspieraj dziaania reklamowe placwki.

Dziki kursom OHP modzi ludzie nabd umiejtnoci aktualnie


potrzebne na rynku pracy.
Osoby midzy 18. a 24.
rokiem ycia, niepracujce i nieuczce si w systemie
dziennym oraz posiadajce
wyksztacenie maksymalnie
na poziomie rednim mog
wzi udzia w nastpujcych
kursach:
operatora obrabiarek CNC
(150 godzin dydaktycznych, w
tym 100 godzin praktycznych),
spawacza metod MAG (145
godzin dydaktycznych, w tym
120 godzin praktycznych),
elektryka z uprawnieniami
SEP do 1 kV (50 godzin dydak-

tycznych),
magazyniera-sprzedawcy z
obsug wzka jezdniowego
z bezpieczn wymian butli
gazowej oraz moduem kasy
skalnej (100 godzin dydaktycznych, w tym 67 godzin z
obsugi wzka jezdniowego).
W kadym szkoleniu moe
wzi udzia 10 osb, ktre po
ukoczeniu kursu otrzymaj
odpowiednie zawiadczenie, a
po egzaminie zoonym z wynikiem pozytywnym - uzyskaj
uprawnienia zawodowe.
Wicej informacji o kur-

sach udziela Orodek Szkolenia Zawodowego OHP (Os. 1


Maja 16 a, 44-304 Wodzisaw
l., tel.: 32/ 72-93-200 lub mail: osz.wodzislaw@wp.pl).
Jednostki OHP, ktre dziaaj na terenie powiatu wodzisawskiego, powstay dziki wsppracy lskiej
Wojewdzkiej
Komendy
Ochotniczych Hufcw Pracy
w Katowicach ze Starostwem
Powiatowym w Wodzisawiu
lskim.
KR

Od 1 kwietnia obowizuje nowy wzr


deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
Rozpoczynajc lub wznawiajc dziaalno gospodarcz, przedsibiorca jako
patnik skadek zobowizany jest zoy deklaracj rozliczeniow ZUS DRA.
Co zmieni si w kwietniu?
Fot. PIXABAY

ib.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Fot. PIXABAY

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

<< GazetaInformator.pl

Proponowana przez ELZAB drukarka skalna Mera TE posiada unikatowe


rozwizania, ktre mona wykorzysta w kwiaciarniach, cukierniach, sklepach
monopolowych oraz innych placwkach, w ktrych jest potrzeba wywietlania
hasa promocyjnego, komunikatu, godziny lub daty imienin wraz z imieniem
solenizanta.
Wywietlacz Mery TE mona dowolnie obraca w kierunku klienta,
za wywietlana reklama moe posiada dowoln grak, tekst lub logo rmy.
Mera TE jest doceniana rwnie na rynku za niewielkie gabaryty, co pozwala
na instalacje na stanowiskach, w ktrych jest mao miejsca.

Drukarka fiskalna
Mera TE

owe

skada yczenia imiein

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Patnik skadek jest zobowizany do obliczania, potrcania z przychodw ubezpieczonych, rozliczania oraz
opacania nalenych skadek
za kady miesic kalendarzowy. Patnik, ktry wypaca
ubezpieczonym wiadczenia z
ubezpiecze spoecznych lub
nansowane z budetu pastwa, podlegajce rozliczeniu
w ciar skadek na ubezpieczenia spoeczne, w dokumentach wykazuje take wypacone wiadczenia.
Rozliczenia skadek patnik dokonuje na formularzach
rozliczeniowych. Za dany miesic sporzdza i przekazuje do
ZUS komplet dokumentw

rozliczeniowych, ktry skada


si z deklaracji rozliczeniowej
ZUS DRA oraz doczonych
do niej imiennych raportw
miesicznych (ZUS RCA, ZUS
RZA, ZUS RSA).
Co si zmienio w deklaracji ZUS DRA? Wzr zosta przystosowany do zmian
wprowadzanych ustaw z 24
lipca 2015 r. o zmianie ustawy
o wiadczeniach rodzinnych
oraz niektrych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1217).
W formularzu zostay powikszone pola, aby umoliwi rozliczenie duych kwot
skadek. Dziki temu zostan
ograniczone przypadki, kiedy
konieczne byoby przekazy-

wanie za jeden okres rozliczeniowy dwch kompletw dokumentw rozliczeniowych.


Ponadto udostpniono pole,
w ktrym bd wykazywane
kwoty wypaconych podwysze zasikw macierzyskich
do wysokoci kwoty wiadczenia rodzicielskiego. Wprowadzone zmiany nie wpywaj
na zasady i sposb rozliczania
nalenych skadek i wypaconych wiadcze. Umoliwi
one duym patnikom skadek rozliczenie wyszych kwot
nalenych skadek w jednym
komplecie dokumentw rozliczeniowych.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 6/2016


racibrz

GazetaInformator.pl 23 marca 2016 nr 6 (207)

gospodarka

Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

Patronat medialny:

Fot. Justyna Koniszewska

Prawie 1000 gimnazjalistw, ponad 1000 ofert pracy dla bezrobotnych


- Powiatowe Targi Pracy i Edukacji zakoczone ogromnych sukcesem.
justyna koniszewska

W dniach, 16-17 marca, w Centrum Ksztacenia


Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy
ul. Wileskiej, odbyway
si Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. W pierwszym
dniu uczniowie szk gimnazjalnych mogli zapozna
si z ofert ponadgimnazjalnych placwek owiatowych. Swoj propozycj
edukacyjn
przedstawiy
rwnie szkoy policealne i
wysze z powiatu raciborskiego.
Jedn z nich byo Technikum nr 3 w Raciborzu. Chcemy pokaza niezdecydowanym gimnazjalistom,
e u nas praktyka idzie w
parze z teori - opowiada jedna z uczennic technikum, pokazujc swoje
wypieki. Z kolei I Liceum
Oglnoksztacce postawio
na oryginalne stroje. - Liczy
si rozpoznawalno i aby zaciekawi potencjalnych przyszych naszych uczniw - opoR E K L A M A

Tegoroczne Targi Pracy poczono z Targami Edukacyjnymi. Pomys okaza si trafiony.


Targi przycigny spor liczb odwiedzajcych. Zaprezentowano ponad 1000 ofert pracy.
wiada uczennica, przebrana
za dam dworu, ywcem wyjt z epoki redniowiecza.
Okazuje si, e ulotki
i katalogi to za mao, aby

zachci gimnazjalistw,
dlatego szkoy stawiaj na
inno
przedstawianej
oferty. Chopcy z Gimnazjum w Lubomi mwi: -

Nam takie atrakcje bardzo


si podobaj, zapadaj w
pami i w pewien sposb
podpowiadaj, jak szko
wybra.

W drugim dniu osoby


bezrobotne, poszukujce
pracy i uczniowie ostatnich
klas szk ponadgimnazjalnych, wchodzce na rynek

pracy, spotkali si z pracodawcami. Bya rwnie


moliwo zapoznania si z
ofert edukacyjn szk policealnych i wyszych.
Tegoroczne Targi Pracy po raz pierwszy zostay
poczone wraz z Targami
Edukacyjnymi. - Chcielimy stworzy wiksz
korelacj midzy edukacj a rynkiem pracy komentuje starosta, Ryszard
Winiarski.
Nadmienia
rwnie, e idea, ktra
przywiecaa poczeniu
targw, jest zwizana ze
cisym powizaniem edukacji z rynkiem pracy wojewdztwa lskiego. cznie zaprezentowano 1124
oferty pracy przez 77 wystawcw. Oferty lokalne to
595, 226 zagraniczne, 150
upowszechniane w ramach
Sieci EURES, z kolei 150
ofert pochodzi z innych
urzdw. Nie zabrako najwikszych firm z Raciborza, midzy innymi: Eko-Okna, ZPC Mieszko czy
RAFAKO.

PLUSY BIZNESU

KDZIERZYN-KOLE

23 marca 2016, nr 6 (207)

DLA

<< GazetaInformator.pl

GOSPODARKA

Siatkwka wabikiem dla inwestorw?


Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Przy autostradzie A4 stan wielki bilbord, ktry ma zachci potencjalnych przedsibiorcw do inwestowania w Kdzierzynie-Kolu. Widniej
na nim twarze czoowych siatkarzy ZAKSY.
KATARZYNA SOLARZ

Kdzierzysko-Kozielski
Park Przemysowy, ktry zarzdza terenami inwestycyjnymi
w gminie ( m.in. tzw. pole poudniowe) reklamuje si przy
autostradzie A4. Biznesmeni
z KKPP stawiaj na rozpoznawalne twarze siatkarzy ZAKSY,
czyli druyny, ktra znana jest
w caej Polsce i za granic. Haso na bilbordzie brzmi - Inwestuj w Kdzierzynie-Kolu, a
umiechnici od ucha do ucha Grzegorz Bociek, Rafa Buszek i
Jurij Gadyr, unosz kciuki w gecie zachty. Reklama miasta o
wymiarach 18 na 6 metrw stana na wysokoci miejscowoci
ernica w pobliu Gliwic.

Bilbord zachcajcy potencjalnych inwestorw


stan przy autostradzie A4 na wysokoci
miejscowoci ernica w pobliu Gliwic.

RADLIN - INWESTYCJE

Nowe owietlenie w centrum miasta jest energooszczdne, ekologiczne,


a do tego - daje o wiele
wicej wiata.
Nowe owietlenie uliczne
zainstalowane zostao na placu Radliskich Olimpijczykw, terenie przy Miejskim
Orodku Kultury oraz na odcinku ul. Mariackiej. Podobne lampy od dwch lat funkcjonuj rwnie przy tni w
Radlinie. Lampy - jak podkrela urzd - s energooszczdne, ekonomiczne i ekologiczne, a przy tym daj o
wiele wicej wiata. - wiato
emitowane przez nie jest bardziej punktowe, nakierowane
konkretnie na plac i jezdnie.
Poprzednie lampy emitoway
wiato bardziej rozproszone
- dodaje

Fot. Remigiusz mietana, UM Radlin

RADLIN ZAINWESTOWA
W OWIETLENIE TYPU LED
fot. PAP

ARTYKUY BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSP.
WE

wiato emitowane przez lampy ledowe jest bardziej


punktowe, nakierowane konkretnie na plac i jezdnie.
Koszt nowego owietlenia to ok. 70 tys. zotych.
Wadze Radlina zamierzaj zainwestowa w tego ty-

pu lampy rwnie w innych


miejscach w miecie.
KK

R E K L A M A

Zdrowych, pogodnych

wit Wielkanocnych,
przepenionych wiar, nadziej i mioci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotka w gronie rodziny
i wrd przyjaci
oraz wesoego "Alleluja".

Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

Racibrz, ul. Eichendorffa 12


Tel./fax 32 415 29 34
32 430 30 36 | kom. 512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

23 marca 2016, nr 6 (207)

PLUSY BIZNESU
DLA

4 Wiadomoci

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

REGION ZDROWIE

Medyczna pielgnacja stp dla pacjentw z grupy ryzyka


Problemy zdrowotne, stany patologiczne w obrbie stp
s polem pracy podologa, czyli specjalisty medycznej pielgnacji stp.
Grup ryzyka, jest grupa
osb chorujca na rnego rodzaju choroby oglnoustrojowe. Takimi chorobami s: choroby metaboliczne, choroby
koci i staww, choroby ukadu
sercowo-naczyniowego,
ukadu nerwowego, hormonalnego, choroby autoimmunologiczne, choroby nowotworowe
oraz wiele innych. Do grup ryzyka zaliczamy rwnie wszystkie osoby niepenosprawne, po
przebytych powanych urazach, operacjach oraz zabiegach chirurgicznych.
Wymienionym chorobom
towarzysz liczne i charakterystyczne dla nich powikania
w obrbie koczyn dolnych.
Nale do nich: zesp stopy cukrzycowej, zmiany zwyrodnieniowe koci i staww,
R E K L A M A

przewleka niewydolno ylna, niedokrwienie, zaburzenia


czucia, czy te obrzki chonne.
Powikania tych chorb
wpywaj znaczco na stan
skry i paznokci koczyn dolnych. Objawiaj si w postaci
zakae bakteryjnych, wirusowych oraz grzybiczych skry i paznokci, zapale skry,
owrzodze, a take trudno gojcych si ran. Dochodzi jeszcze
sucho, szorstko skry, pknicia, rozpadliny na pitach,
modzele, odciski, pogrubiae,
zrogowaciae paznokcie wbijajce si lub wrastajce w do
wraliw skr.
Takie problemy zdrowotne, stany patologiczne w obrbie stp s polem pracy
podologa, czyli specjalisty medycznej pielgnacji stp. Po-

dolog posiada szerok wiedz


na temat tych i innych chorb,
potra uwzgldni wskazania
i przeciwwskazania do zabiegu pielgnacyjnego stp oraz
dostosowa waciw terapi.
Wanym zadaniem specjalisty
jest rwnie dziaanie prolaktyczne wszelkich powika chorobowych.
Zabiegi medycznej pielgnacji stp dla pacjentw z
grupy ryzyka, oparte s na wiedzy medycznej i wsppracy z
lekarzami rnych specjalnoci. Narzdzia oraz opatrunki
wykorzystywane do kadego
zabiegu s sterylne i bezpieczne. Praca podologa z pacjentem jest wyjtkowa i wymaga
duej ostronoci. Oznacza to,
e w warunkach domowych nie
naley dziaa na wasn rk!

Moe to bowiem prowadzi do


pogorszenia stanu zdrowia, a
nawet do amputacji. Wskazane
jest korzystanie z zabiegw pielgnacji stp raz na dwa miesice, cho zdarza si i czciej.
Podolog informuje pacjenta
o prawidowej pielgnacji domowej i zasadach prolaktyki
zdrowotnej.
MH Kosmetologia
lecznicza i pielgnacyjna
Tel: 662-181-134
Monika Hutny
kosmetolog-specjalista
pielgnacji stp
Artyku sponsorowany

Monika Hutny - kosmetolog-specjalista pielgnacji stp

REGION ZDROWIE

Sprawne przekucie uszu


Dzisiejsza technologia sprawia,
e przekucie uszu jest cakowicie bezbolesne.
Wiele mam pyta nas, jaki
jest najlepszy wiek na przekucie dziecku uszu. Niektre z nich martwi si, e
przekucie moe bole. Dziki nowoczesnym rozwizaniom przekuwanie nigdy
nie byo tak proste, szybkie
i niemal nieodczuwalne nawet dla dzieci. Oczywicie
wszyscy postrzegamy bl
inaczej. U wikszoci osb
moment przekucia uszu
jest prawie nieodczuwalny, niektrzy mog poczu
may dyskomfort. Podobnie
jak w przypadku wizyty u lekarza zmartwienie u dzieci
powoduje raczej fakt postawienia ich w nieznanej dotd sytuacji. Moesz oszczdzi dziecku niepotrzebnych
obaw unikajc sw, ktre
mog je przestraszy, takich jak przekuwanie czy
pistolet. W zamian powiedz co w stylu Chodmy po twoje kolczyki albo,
e specjalista od przekuwania uszu ma may przyrzd
do zakadania kolczykw.
Wane jest aby odpowiednio przygotowa dziecko na
ten moment aby nie byo zestresowane i niechtnie nastawione.

Dzieci s podekscytowane kolczykami, zwaszcza


jeli mog pomc wybra
je samodzielnie. Innym doskonaym pomysem jest
podarowanie bonu prezentowego na kolczyki. Mona
te starszym dziewczynkom
przygotowa pudeeczko na
skarby Moje pierwsze kolczyki. To moe by liczne
mae pudeko na pierwsz
par kolczykw oraz inne
pamitki, takie jak kosmyk
pierwszych citych wosw
lub pierwszy zgubiony zb.

Bdzie ono przypomina


dziecku o jego pierwszych
kolczykach przez cae ycie.
Wykorzystujemy
wycznie nasze sterylne i hipoalergiczne kolczyki do
przekuwania. Ponadto moemy Ci doskonale doradzi w doborze dobrej jakoci materiaw, z ktrych
wykonane s kolczyki. Nasz
salon to wspaniae miejsce
dla Ciebie i Twojego dziecka aby znale idealne, wysokiej jakoci kolczyki w
licznych wzorach.

Studio Kosmetyczne IRENA Gajewska


Racibrz ul. Duga 32 | tel.: 32 415 23 80
Godziny otwarcia:
od poniedziaku do pitku: 9:00 19:00
w soboty: 9:00 14:00
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

23
marca
2016,
nr 6 (207)
23 marca
2016,
nr 6 (207)

Zabynij na wiosn

Zoty rodek 55
Wiadomoci

RACIBRZ HANDEL

Odwie swoj garderob i zabynij na wiosn!


Zapraszamy do odnowionego Centrum Chiskiego przy ulicy Rybnickiej.
nic tak poprawia nastroju,
jak udane zakupy!
Centrum
Chiskie
AI-Fashion ju wymienio
swj asortyment z zimowego
na wiosenny, dajc szerokie
pole do popisu wszystkim
tym, ktrzy pragn zabysn tej wiosny.
W ofercie AI-Fashion

znajd Pastwo szeroki wybr odziey i obuwia dla kobiet, mczyzn oraz dzieci.
Dodatkowo Centrum Chiskie proponuje stylowe torebki, bielizn, rnorodne dodatki do codziennych
oraz eleganckich stylizacji, a
take przerne kosmetyki i
perfumy.

Oferujemy szczeglnie
atrakcyjne ceny, dobr jako oraz potny wachlarz
produktw, dziki czemu z
pewnoci kady znajdzie u
nas co idealnego dla siebie.
Gwarantujemy mi i profesjonaln obsug, ktra suy pomoc w zakresie doradztwa.

Centrum Chiskie AI-Fashion


ul. Rybnicka 97, 47-400 Racibrz
Godziny otwarcia:
marzec-padziernik pon.-sob. 9:00-20:00, nd. 10:00-19:00
listopad-luty: pon.-sob. 9:00-19:00nd. 10:00-19:00
Artyku sponsorowany
Fot. Justyna Koniszewska

Wiosna to czas, w ktrym wszystko budzi si do


ycia. Ju wkrtce grube
swetry bdziemy mogli zamieni na bluzki z krtkim
rkawem, a zimow kurtk
na ramonesk. Z pewnoci
warto wic pozytywnie nastawi si na nadchodzce
zmiany, a jak wiadomo

R E K L A M A

RACIBRZ ZDROWIE

Cellulit - problem estetyczny kobiet XXI w.


Skd si bierze i jak z nim walczy?
Cellulit jest efektem niedostatecznego wydalania kocowych produktw przemiany
materii, a wic wadliwego funkcjonowania ukadu limfatycznego. Zmiany s widoczne w postaci nieregularnych zgrubie,
guzkw podskrnych, a w zaawansowanym stadium zmiany
staj si bolesne. Cellulit niestety ma tendencj do pogbiania
stopnia zaawansowania. Nierwna skra jest zmartwieniem
ponad 90% Europejek - take
modych i szczupych osb.
Fizjolodzy wi epidemi
cellulitu z gospodark hormonaln, zaburzeniami krenia
wywoanymi nie tylko brakiem
ruchu, ale i zbyt ciasnym ubraniem, infekcjami ginekologicznymi lub jelit, zaburzeniami
trawienia, niedoczynnoci wtroby, gwatownym przyrostem
i spadkiem wagi, niewaciw
diet, uwarunkowaniami genetycznymi. Aby mc cieszy si
zdrow i pikn skr naley
racjonalnie si odywia, uprawia sport, wysypia si, wypija co najmniej 2 litry wody mineralnej dziennie. Efekt bdzie
zadowalajcy przy poczeniu
zdrowego trybu ycia z odpowiednimi zabiegami kosmetycznymi. Jestemy po to, by
pomc Pastwu odnie zwycistwo w walce z cellulitem.
Oferujemy rnorodne zabie-

gi z uyciem profesjonalnego
sprztu.
- Body Master Combo
- jest to masa caego ciaa specjaln gowic wyposaon w
ruchome kulki, ktre masuj
zassany do gowicy fad skrny.
Zabieg jest jedn z najskuteczniejszych metod walki z cellulitem. Przynosi podane efekty
w spalaniu tkanki tuszczowej
i redukcji cellulitu. Ponadto
skutecznie modeluje sylwetk,
wzmacnia minie i polepsza
odywianie tkanek.
- Megason - nieinwazyjna liposukcja ultradwikowa.
Urzdzenie to skutecznie rozbija nagromadzony tuszcz, walczy z najbardziej zaawansowanymi stadiami cellulitu. Naley
zabiegi te poczy z aktywnoci zyczn lub elekrostymulacj, ktra mamy rwnie w
naszej ofercie.
- Elektrostymulacja
zabieg, ktry stymuluje prac
mini za pomoc prdu, ktry pobudza je do rytmicznych
skurczw porwnywalnych z tymi, jakie pojawiaj si podczas
wicze zycznych. Wzmacnia
minie i ujdrnia skr.

- Fale radiowe to najbardziej zaawansowany technologicznie system sucy do:


niechirurgicznego modelowania sylwetki, redukcji cellulitu,
redukcji zmarszczek, ujdrniania i napinania skry.
Serdecznie zapraszamy do
skorzystania z naszej oferty.
UWAGA ! TYLKO DO 31
MARCA WIOSENNA MEGA PROMOCJA W YASUMI
- WYKUPUJC PAKIET ZABIEGW NA TWARZ LUB
CIAO OTRZYMUJESZ DODATKOWO 50% W PREZENCIE!
Instytut Yasumi
ul. Matejki 2a/14
Racibrz
tel. 533 033 000
www.raciborz-yasumi.pl
Artyku sponsorowany

6
R E K L A M A

Z regionu

reklama

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

23 marca 2016, nr 6 (207)

reklama

Z regionu

racibrz gastronomia

Klimatyczne miejsce w twojej okolicy

Na trasie z Rybnika do Raciborza w przepiknej scenerii lasu znajduj si Zajazd Zota Iglica.
jolanta zabielska

Obiekt gastronomicznohotelowy w Pogrzebieniu Pana


Franciszka Malinowskiego powstay w miejscu tradycyjnych
festynw. Skada si z wiey ze
zot iglic, piknych tarasw,
okazaych dbowych drzwi zapraszajcych do wntrza luksusowych pomieszcze. Wok
znajduj si parkingi upikszone zadban rolinnoci .
Bajkowy wygld dopeniaj
wodne oczka poronite trzcin, kolorowe kaczki pluskajce si w wodzie, pomaraczowe
rybki, ktre podpywaj do rozbawionych goci.
Myskie koo zatacza kolejne krgi tu przed karczm
skd dochodz dwiki wesoej
muzyki i zapach grillowanych
przysmakw. Obok plac zabaw
i rozemiane dzieci, ktre bez
koca szalej na hutawkach,
zjedalniach i buduj zamki z
piasku.
Nieopodal wida wwz, a
tam palenisko oboone kamieniami i drewniane awki na ktrych siedz chopcy i dziewczyny. Piek kiebaski i piewaj, a
wiatr piosenki niesie. To nie jest
zwyky wwz, wanie tutaj latem mode pary w towarzyskie
swoich najbliszych przyrzekaj sobie mio romantyczny
lub w plenerze, a salwy armatnie gosz dobr nowin.
Potem gocie spiesznie poR E K L A M A

przekada si na dobre samopoczucie goci.


Jako jedyny w okolicy zbudowa gruntowy wymiennik
ciepa wykonany w technologii antybakteryjnej i antygrzybicznej majcy swe zastosowanie min. w uzdrowiskach
kodzkich, w teatrze zdrojowym w Polanicy. Powietrze
w obiekcie jest czyste poprzez
dwukrotn redukcj bakterii i
grzybw co potwierdzaj badania przeprowadzone przez Politechnik wrocawsk. Zbudowa take wasn oczyszczalni
ciekw i stacj uzdatniania
wody. Dziki temu woda jest
najwyszej jakoci.
Zajazd Zota Iglica Pana
Franciszka Malinowskiego zaprasza wszystkich, ktrzy kochaj pikno i dobry smak.

RESTAURACJA
ZOTA IGLICA
ul. Kornowacka 53
44-285 Pogrzebie

daj do klimatyzowanej Sali Balowej, aby zakosztowa


smakw potraw przyrzdzonych przez kucharzy z powoania. Profesjonalna i dyskretna
obsuga dba o kady szczeg.

Wystrj Sali, iluminacja i dobra


muzyka nastrajaj do zabawy.
Rwnie atrakcyjna jest Sala Kominkowa gdzie trzask palcych si drewien i degustacja
wymienitych wdlin robio-

nych w Zotej Iglicy wedug starych sprawdzonych receptur


sprawiaj, e chce si tu wraca.
Dla tych goci, ktrzy chc
by duej w tym bajkowym
miejscu, Zota Iglica oferuje

wygodne i dobrze wyposaone


pokoje. To jednak nie wszystko.
Pan Franciszek Malinowski czowiek niezwyky zadba
nie tylko o pikno obiektu, ale
rwnie o ekologie i zdrowie co

Noclegi | Przyjcia
tel. 517 565 007, 324301742
www.zlotaiglica.pl

Artyku sponsorowany

Z regionu

zdrowie

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

region zdrowie

Dramatycznie spada liczba szczepie


pawe strzelczyk

Mimo szeregu dziaa


podjtych przez sanepid
w celu propagowania
szczepie, liczba osb
szczepicych si kolejny
rok z rzdu spada.

Prawie Grypa i infekcje


grypopodobne zawsze byy
najwikszym problemem
epidemiologicznym w I
oraz IV kwartale roku i najczstszymi chorobami zakanymi na terenie powiatu raciborskiego. Najwicej

zachorowa odnotowano
w grupach wiekowych 5-14
lat oraz 15-64 r..
Pomimo podjcia szeregu dziaa w zakresie
propagowania szczepie
ochronnych oraz przeprowadzania przez racibor-

sk Stacj akcji informacyjnych, skierowanych do


spoeczestwa, a dotyczcych profilaktyki grypy,
nie znalazo to podanego efektu w liczbie osb
zaszczepionych przeciwko
grypie.

R E K L A M A

racibrz gastronomia

Jak zdiagnozowa
chorob serca?
Wedug danych statystycznych, rocznie na niewydolno
serca umiera a 60 tys. Polakw. Jak zdiagnozowa chorob
we wczesnym jej stadium i podj skuteczne leczenie?
Rozmowa z dr n. med., kardiologiem Witoldem Streb.

Jakie badania pozwalaj na ustalenie przyczyn


kardiologicznych blu w
klatce piersiowej?
Podstawowym badaniem
byo i jest nadal badanie EKG.
Spoczynkowe EKG pozwala
rozpozna ostre niedokrwienie minia sercowego. Pozwala rwnie podejrzewa
inne przyczyny blu, jak na
przykad przerost i przecienie minia sercowego, czy te
obecno odczynu zapalnego
ze strony osierdzia.
A co, jeli EKG jest prawidowe? Czy to wyklucza
chorob wiecow?
Czsto zdarza si, e EKG
nie wskazuje na powan cho-

rob, a do rozpoznania prowadz inne badania. Na przykad


w badaniu UKG jestemy w
stanie zaobserwowa zaburzenia kurczliwoci minia sercowego albo stwierdzi inne
przyczyny, jak choby wad
zastawki aortalnej czy ttniaka aorty. Tego typu badania
wykonujemy w NZOZ Kardio-Plus. Dysponujemy obecnie dwoma aparatami UKG, a
nasza pracownia, jako jedyna
w subregionie, posiada certyfikat Sekcji Echokardiografii
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To wyrnienie
to dowd wysokich kwalifikacji naszego personelu, ale take
wiadectwo dbaoci o sprzt,
na ktrym s wykonywane badania.
W diagnostyce choroby wiecowej wykonuje
si rwnie badania wysikowe?

Tak. W przypadku diagnostyki stabilnej choroby wiecowej wykonuje si rwnie


badania obcieniowe. Jednym z nich jest test wysikowy,
w trakcie ktrego rejestrowany
jest zapis EKG. Pozwala on na
wykrycie zmian nieobecnych w
trakcie spoczynku. Badanie to
jest rwnie przeprowadzane
w naszym orodku. Pamita
jednak naley, e przed testem
wysikowym konieczne jest badanie lekarskie, poniewa istnieje szereg przeciwwskaza
do tego typu badania.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin
Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

23 marca 2016, nr 6 (207)

EK LOGIA
RACIBRZ EKOLOGIA

Niezwykoci przyrody powiatu raciborskiego i okolic

Wiele ciekawostek, opisy


gatunkw a take zachwycajce zdjcia. Tak w skrcie
opisa mona album dr. Jana Dudy pt. Niezwykoci
przyrody powiatu raciborskiego i okolic .W rod, 16
marca, odbya si jej prezentacja. Zgromadzonych goci
powita wicestarosta Marek
Kurpis.
Warto doda, e pomys
na wydanie takiej publikacji zrodzi si ju kilka lat temu. Pierwszy pomys pojawi si jeszcze za kadencji
starosty Adama Hajduka.
Przykadem tego jest staa
wystawa fotograi dr. Dudy
znajdujca si w budynku
starostwa. Jednak szczegy
publikacji zostay omwione
pniej i postanowilimy ten
pomys zrealizowa - mwi
Krzysztof Sporny, kierownik
Referatu Ochrony rodowiska, Gospodarki Wodnej i
Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Jan Duda to dr nauk lenych, przez 24 lata pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Na swoim koncie ma wydane ksiki, artykuy opublikowane w czasopismach
przyrodniczych a take wygoszone referaty. Jest pomysodawc i jednoczenie
realizatorem idei utworzenia Arboretum Bramy Morawskiej w raciborskim lesie
Obora. - Znam przyrod caej Polski, ale take Alp czy
Szwajcarii i Austrii. Przyroda w naszym powiecie jest
tak bogata, e trudno j z
czymkolwiek porwnywa.
Jest ona nieprzecitna decyduje o tym klimat czy blisko Bramy Morawskiej.
Jest tu bardzo wiele unikatowych gatunkw, ktre u nas wystpuj licznie,
a w Europie s rzadkoci
opowiada dr Jan Duda,
przyrodnik, autor publikacji.
W ksice znale mona
wiele interesujcych faktw
oraz zdj dotyczcych cha-

Podczas prezentacji na Zamku Piastowskim


w Raciborzu dr Jan Duda z zamiowaniem
opowiada o wybranych gatunkach rolin i zwierzt.

JAWORZNO - EKOLOGIA

Planowana jest publikacja II wydania ksiki,


ktra ma by znacznie poszerzona oraz poprawiona.
W albumie mona niestety
znale bdy. Wynika to z
faktu, e dr Duda ciko zachorowa i nie zdono nanie ostatecznej poprawki. Poza tym do pierwszego
wydania niebawem ukae
si korekta. Dr Duda podkrela, e w tworzeniu publikacji pomagao mu wiele
osb, w szczeglnoci fotografw. Jednak znaczca wikszo zdj jest autorstwa dr. Dudy oraz jego
syna.
Ksika nie bdzie dostpna w sprzeday, jednak
bdzie szeroko rozpropagowana na terenie caego powiatu. Za porednictwem
gmin pozycja tra do poszczeglnych
jednostek
owiatowych, bibliotek, instytucji kultury, ponadto
bdzie dostpna w referacie
rodowiska a take w urzdach gmin.

REGION - EKOLOGIA

NIEMAL 600 TYSICY


ZOTYCH NA ZIELONE SZKOY
Fot. WFOIGW w Katowicach

SPOTKANIE KONSULTACYJNE
W ORODKU GEOSFERA
Odbyy si kolejne konsultacje Listy przedsiwzi
priorytetowych
planowanych do donansowania ze rodkw
Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na 2017 rok.
9 marca w Jaworznie odbyo si spotkanie powicone licie przedsiwzi planowanych do donansowania.
Otworzyli je: Jerzy Suchy
przedstawiciel organizacji
ekologicznych Wojewdztwa
lskiego w Radzie Nadzorczej oraz Agnieszka Siemiska zastpca Prezesa Zarzdu Funduszu. Zebranym
przedstawione zostay zasady
udzielania donansowania ze
rodkw WFOiGW w Katowicach oraz przykadowe
zadania zrealizowane dziki
rodkom Funduszu. Kierownik OEEG GEOsfera w Jaworznie omwia prezentacj pod tytuem Zewntrzne
rda nansowania - moliwoci rozwoju edukacji pozaformalnej na przykadzie
Orodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w
Jaworznie.

rakterystyki zycznogeogracznej oraz krajobrazowej,


rwnie w starych granicach
powiatu obejmujcych czciowo ziemi gubczyck,
rybnick oraz czesk. Autor pisze m.in. o tworkowskim lesie, czoku, Gipsowej Grze, Meandrach
Odry czy Wielikcie. Wiele
uwagi powicono ptakom
oraz Arboretum Bramy Morawskiej. Ponadto w publikacji znajduj si informacje o zabytkowych alejach
oraz regionalnej przyrodzie
sprzed setek i milionw lat.
Album zosta w znacznej mierze donansowany
ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dziki
naszym staraniom uzyskalimy dotacj w wysokoci
80% kosztw kwalikowanych - byo to 20 tysicy
zotych. Pozostae fundusze
pochodz z budetu powiatu
- dodaje Krzysztof Sporny z
raciborskiego starostwa.

Uczestnicy spotkania mieli okazj zapozna


si z zasadami udzielania donansowania
ze rodkw WFOiGW w Katowicach.
W konsultacjach uczestniczyo ponad 30 przedstawicieli ekologicznych organizacji pozarzdowych. Spotkanie
byo take okazj do zwiedzenia orodka GEOsfera w Jaworznie oraz do indywidualnych rozmw z pracownikami
Zespou Ochrony Przyrody,
Edukacji Ekologicznej i Prolaktyki Zdrowotnej WFOiGW
w Katowicach.
Przypomnijmy, w ramach
konsultacji odbyy si take

spotkania dla przedstawicieli jednostek samorzdu terytorialnego 7 marca a take dla przedsibiorcw oraz
spdzielni mieszkaniowych
14 marca.
Prezentacja nt. zasad
udzielania donansowania
ze rodkw WFOiGW w
Katowicach dostpna jest na
stornie internetowej Funduszu.
IC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na zielone szkoy, ktre


zorganizowane zostan w
miejscowociach nadmorskich, wyjedzie prawie
2500 dzieci.
10 marca Zarzd Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach podj kolejne decyzje o donansowaniu wyjazdw dzieci na
tzw. zielone szkoy. Wnioski
na zadania pod nazw Prolaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdw
rdrocznych w roku szkolnym 2015/2016 zoone zostay przez gminy: Gliwice, Katowice, Krupski Myn, Orzesze
i Pszczyna. Na zielone szkoy,
ktre zorganizowane zostan
w miejscowociach nadmorskich, wyjedzie prawie 2500
dzieci. Efektem ekologicznym
wyjazdw bdzie: wzmocnienie organizmw dzieci, dziki
programowi prolaktyki zdrowotnej oraz podniesienie wiadomoci ekologicznej dzieci
poprzez realizacj programu
edukacji ekologicznej.
Cakowity koszt wyjazdw
wyniesie 2 729 787 zotych
dotacja z WFOiGW 591 470
zotych.

Fot. WFOIGW w Katowicach

IWONA CYBULSKA

Fot. Mariusz Jankowski

160 stron wystarczyo, by w jednym miejscu znalazo si to,


co w naszym regionie przyrodniczym najpikniejsze.

Prawie 2,5 tys. dzieci z wojewdztwa lskiego wyjedzie w


tym roku na ekologiczne zielone szkoy.
Donansowanie otrzymaj:
- Gmina Gliwice - 121 020 z,
- Gmina Katowice - 427 170 z,
- Gmina Krupski Myn - 2 500 z ,
- Gmina Orzesze - 18 710 z,
- Gmina Pszczyna - 22 070 z.

8 Motoryzacja

Motorady:
wojciech gawliczek

Podczas jazdy samochodem czujesz drenie kierownicy? Moesz by pewny, e


jeden z elementw ukadu
jezdnego jest uszkodzony.
Nie mona tak jedzi, ani
bagatelizowa tych objaww,
gdy chodzi o nasze bezpieczestwo.
Jeli drgania nie pojawiy si nagle s niewielkie i
wystpuj jedynie przy wikszych prdkociach, prawdopodobnie naley sprawdzi
wywaenie k. Czasem pomimo wywaenia, a nawet

23 marca 2016, nr 6 (207)

Jak wyeliminowa niebezpieczne drgania kierownicy?

dowaenia k, samochd
nadal le si prowadzi kierownica dry, a auto znosi na
boki. Wtedy naley sprawdzi stan zawieszenia. Jeli
jakakolwiek cz jest wybita, zuyta lub uszkodzona,
naley j wymieni. Dopiero pniej mona przystpi
do sprawdzenia i ustawienia
geometrii zawieszenia. Bardzo czsto to wanie ono
jest powodem niewaciwego zachowania auta. Jeeli
opona styka si z asfaltem
np. krawdzi, a nie czoem
bienika, moe to powodowa wibracje podobne do

NAPRAWY POWYPADKOWE

wywoywanych przez niewywaenie k. Niestety, nie zawsze skorygowanie parametrw do takich, jakie zaleca
producent, gwarantuje popraw zachowania auta. Bywa, e po duszej jedzie z
nieprawidowymi nastawami
zawieszenia opony s ju tak
zdeformowane, e trzeba je
wymieni. Przy okazji wizyty
w warsztacie zajmujcym si
naprawami zawiesze, warto
sprawdzi kondycj amortyzatorw.
Zdarza si, e drgania
pojawi si nagle np. po najechaniu na dziur w jezd-

MECHANIKA POJAZDOWA

ni. Moe to oznacza uszkodzenie felgi lub uszkodzenie


struktury wewntrznej opony. Na powierzchni opony
pojawia si wybrzuszenie i
nawet niedawno wywaona
opona staje si przyczyn
drga.
Jeli drgania pojawi si
wycznie podczas hamowania, wiadczy to moe
o skrzywieniu tarcz hamulcowych. Dodatkowym objawem bdzie delikatne pulsowanie pedau hamulca.
Moemy by niemal pewni,
e tarcze hamulcowe nadaj
si do wymiany bd przeto-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


region bezpieczetwo

Gdzie dochodzi do najtragiczniejszych


wypadkw z udziaem pieszych?
W Otwartym Regionalnym Systemie Informacji
Przestrzennej
(ORSIP) dostpna jest
ju interaktywna mapa
tragicznych wypadkw
drogowych na terenie
wojewdztwa lskiego.
Wydzia Ruchu Drogowego Komendy Wojewdzkiej Policji w Katowicach,
wsplnie ze lskim Centrum Spoeczestwa Informacyjnego, opracowa map tragicznych wypadkw
drogowych za lata 2012R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

2015. Pod uwag wzite zostay zdarzenia z udziaem


pieszych, w ktrych ponieli oni mier lub doznali
cikich obrae ciaa.
Dla kadego wypadku
mona wywietli dat i godzin, jego dokadne umiejscowienie na terenie wojewdztwa lskiego oraz
stan poszkodowanego.
Interaktywna mapa tzw.
miejsc niebezpiecznych ma
wpyn na popraw bezpieczestwa pieszych w ruchu drogowym - skorzysta

z niej mog bowiem nie tylko mieszkacy wojewdztwa, ale take - zarzdcy
drg, zobligowani do dba-

oci o infrastruktur drogow.


kk

czenia, w zalenoci od ich


stanu.
Czst przyczyn dokuczliwych drga kierownicy mog by zuyte przeguby posi. W tym wypadku
czstotliwo drga bdzie
zaleaa od przyspieszania

lub od hamowania, gdy obcione posie dr inaczej.


Nie powinnimy podejmowa pochopnie decyzji o wymianie drogich elementw,
pamitajc, e objawy czsto mog by takie same, a
przyczyny mog by rne.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Reklama 9

23 marca 2016, nr 6 (207)

reklama

poligrafia >>>

JU OTWARTE

ZAPRASZAMY

Racibrz, ul. Mickiewicza 10a

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

10 Ogoszenia

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE

KREDYT

KREDYT

50 tys.

100 tys.

rata 549 z

rata 689 z

32 700 70 40
790 501 503

32 700 72 11
792 115 113

Oprocentowanie od 2,9%

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

(wejcie od podwrza)

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

Oprocentowanie od 2,9%

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze
oprocentowanie
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2
(rg Opawskiej i Ogrodowej)

na kolorowym tle 14 z

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych w Niemczech
Tel. 32 5065587

>>PRACA<<
DORADCA
KLIENTA
Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B

>>PRACA<<
REDAKTOR

DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego
zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.

Moliwy sta lub zatrudnienie.

Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.

CV prosimy wysya na adres

CV prosimy wysya na adres

biuro@raciborskiemedia.pl

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10-17
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas

www.olx.pl
(tablica.pl)

biuro@raciborskiemedia.pl

ZDROWIE
PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
Tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT SAMOCHODW

lek. stom. Grayna


Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz
ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

AKUPUNKTURA
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena,
depresja, uszczyca,
niewydolno krenia
Rejestracja 781 289 867
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a
PORADNIA ORTOPEDYCZNA

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

Izabela Kuczmierczyk

AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

MECHANIKA
POJAZDOWA

Racibrz, ul. Opawska 27a/1

szybko tanio solidnie

Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Tel. 513 129 915


czynne: pn.-pt. 9-13

RNE

ALUZJE ROLETY!
Najtasze aluzje/rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351.
Racibrz, ul. Opawska 21/2
(rg Opawskiej i Ogrodowej).
Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka,
termozgrzewalna,
gont,
rynny, styropapa. Tel. 664
807 199.

PRACA
Zatrudni (lub inaczej) mechanika
samochodowego, do samochodw
ciarowych i dostawczych. Warunki bardzo dobre (do uzgodnienia).
Moliwe mieszkanie w Raciborzu.
Tel. 32 740 30 97.
Zatrudni (lub inaczej) mechanika
samochodowego oraz LPG (samodzielnego) w Raciborzu. Warunki
bardzo dobre, reszta do uzgodnienia. Tel. 32 740 30 97.

GABINET
BIOENERGOTERAPII
Schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu, stany blowe,
choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

www.centrovet.pl

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.
Gara do wynajcia, przy ulicy
Mariaskiej 4a (obok nerki). Tel.
604 52 05 89

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

23 marca 2016, nr 6 (207)


Zobacz zapowiedzi

KUNIA RACIBORSKA MOKSIR 3 KWIETNIA

LSKA OPERETKA KAMERALNA


KSINICZKA CZARDASZA
MOKSi w Kuni Raciborskiej zaprasza 3 kwietnia o
godz. 18:00 na niepowtarzalne
widowisko muzyczne w wykonaniu lskiej Operetki Kameralnej - Ksiniczka Czardasza. Operetka E. Kalmana
naley do ulubionych dzie te-

go gatunku. Od czasu skomponowania, czyli od roku 1915,


zachwyca niebywaym bogactwem melodii. Od pierwszej do
ostatniej nuty prawdziwa rewia
przebojw. Od kilku lat grupa
solistw lskich teatrw muzycznych, tworzcych tzw. l-

sk Operetk Kameraln, prezentuje na scenach i estradach


koncertowych skondensowan wersj tej operetki, w penej akcji scenicznej i z zachowaniem wszystkich numerw
muzycznych. Z udziaem 5 solistw (czyli bez chru i bale-

tu) Ksiniczka czardasza w


takiej postaci bya ju wystawiana na estradach lharmonii w Supsku, Zabrzu, Zielonej
Grze, Rzeszowie, Kaliszu, Toruniu oraz w domach kultury.
Bilety w przedsprzeday: 40 z.

dzenie nocy midzy regaami bibliotecznymi. Aby wzi


udzia w bibliotecznym ledztwie: wpisz si na list w bibliotece, wypoyczaj ksiki,

bierz udzia w konkursach i


imprezach organizowanych
przez bibliotek.

RACIBRZ MIPBP 1 KWIETNIA

NOC Z ANDERSENEM
Caonocna zabawa dla detektyww w wieku od 7 do 11
lat. Noc z Andersenem 2016
odbdzie si pod hasem
Agenci w subie ksiki i

bdzie tematycznie zwizana


z literatur detektywistyczn.
Dla dzieci zaplanowano wiele
atrakcji i oczywicie wyczekiwane przez wszystkich sp-

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
28 MARCA STRZECHA RACIBRZ
28 marca o godz. 17:30 w DK Strzecha odbd si lmowo-witeczne urodziny Zdeka Svrka organizowane
przez Jana Svrka, Spk ARTINII i Raciborskie Centrum
Kultury. Zdenk Svrk urodzi si 28 marca 1936 roku. Jest
aktorem, scenarzyst, komikiem znanym z lmw Kola czy
Butelki zwrotne.
31 MARCA KINO PRZEMKO RACIBRZ
31 marca w kinie Przemko w Raciborzu odbdzie si kolejny
seans lmowy w ramach DKF Puls. Tym razem bdzie mona
zobaczy lm Do utraty tchu. Michel, zbuntowany mody
mczyzna uciekajc skradzionym samochodem, zabija policjanta. Zdaje sobie spraw, e za kilka godzin bdzie cigany
przez policj caego kraju.
1 KWIETNIA GALERIA OBOK RACIBRZ
1 kwietnia o godz. 17:00 w galerii OBOK w Raciborzu odbdzie si spotkanie z rowerzyst niezwykym raciboR E K L A M A

rzaninem Janem Surg, ktry na swoim jednoladowcu


trzykrotnie, samotnie przemierzy Europ. Wydarzenie ma
zainaugurowa tegoroczny sezon otwarcia wypoyczalni rowerw przy ul. Dugiej 2. Ponadto odbdzie si wernisa prac
rowerzysty.
2 KWIETNIA NDZA
W sobot 2 kwietnia odbdzie si Turniej Piki Nonej o
Puchar Przewodniczcego Rady Gminy Ndza. O tytu
powalcz picioosobowe druyny. Szczegowe informacje i
zapisy u organizatora Gerarda Przybyy, nr tel.: 668 549 056.
2 KWIETNIA RCK RACIBRZ
2 kwietnia o godz. 16:00 w Raciborskim Centrum Kultury odbd si eliminacje powiatowe do 61. Oglnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego. OKR jest jedn z najstarszych
imprez amatorskiego ruchu artystycznego w Polsce. Konkurs
odbywa si w formie czterech turniejw: recytacja, wywiedzione ze sowa, teatr jednego aktora oraz poezja piewana.

R E K L A M A

Zapowiedzi 11

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

12 Reklama

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

W ALIOR BANKU SOLIDNI PAC MNIEJ!


W Alior BAnku solidni pAc mniej!

Dobrzy kierowcy za bezszkodow jazd otrzymuj due zniki na ubezpieczenie. Czy nie mona zatem nagrodzi solidnych klientw bankw regularnie spacajcych
kredyty? Ot mona! Alior Bank obnia a o 30% oprocentowanie poyczki gotwkowej lub kredytu konsolidacyjnego osobom z dobr histori kredytow.
kierownik
placwkiplacwki
partnerskiej
Alior Banku
w Raciborzu,
ul. Opawskiej
Oszczegach tej przeomowej oferty mwi Beata
Anna Alker,
Wokowska,
kierownik
partnerskiej
Alior
Banku w przy
Ktrzynie,
przy ul.42.
Powstacw Warszawy 1.
dobrzy kierowcy za bezszkodow jazd otrzymuj due zniki na ubezpieczenie. czy nie mona zatem nagrodzi solidnych klientw bankw regularnie spacajcych
kredyty? ot mona! Alior Bank obnia a o 30% oprocentowanie poyczki gotwkowej lub kredytu konsolidacyjnego osobom z dobr histori kredytow.
wkwotach
i terminach
zgodnych
z harmoA czy
z promocyjnej
oferty
Do jakiej
mona uzyska
kredyt
oszczegach tej przeomowej
oferty
mwi Anna
Wokowska,
kierownik
placwki
partnerskiej
Aliormog
Banku w ktrzynie,
przy kwoty
ul. powstacw
Warszawy
1.
nogramem
spat.
Jeli
klient
przez
co
skorzysta
osoby,
ktre
ju
spaciy
ipoyczk?
Beata Alker
Anna Wokowska
najmniej 12 miesicy regularnie spaca poyczki?
W przypadku nowej poyczki klient moe
Kierownik placwki
wkwotach
i terminach
harmo- A Oczywicie,
czy z promocyjnej
oferty mog
jakiej kwoty
mona uzyska
Kierownik placwki
swoje
poyczki
w zgodnych
innych zbankach,
wystpi
maksymalnie
o kwot kredyt
50 tys. z,
oferta dotyczy
rwnie osb, Do
nogramem
spat.
Jeli
klient
przez
co
skorzysta
osoby,
ktre
ju
spaciy
ipoyczk?
to przenoszc je do Alior Banku otrzyma ktre obecnie nie maj adnej poyczki, a gdy przenosi minimum jeden kredyt
Anna Wokowska
najmniej
12 miesicyz oprocentowaniem
regularnie spaca poyczki?
W przypadku
nowej
poyczki
moe
kredyt
konsolidacyjny
banku
nawet
o 200klient
tys. z.
ale ostatni spacili do 6 miesicy wstecz zinnego
Skd pomys na takKierownik
ofert? placwki
swoje o
poyczki
w innych bankach, od
kwot 50spat
tys. z,
Oczywicie,
oferta dotyczy
rwnie
osb, wystpi
30%.
daty zoenia
wniosku
o poyczk
Chcielimy doceni osoby, ktre regularnie niszym
Na jaki maksymalnie
okres monaorozoy
to przenoszc
je do
Alior Banku
otrzyma ktre
gdy przenosi
minimum jeden kredyt
obecnie
maj
adnej12
poyczki,
wAlior
Banku nie
i przez
ostatnie
miesicy akredytu
spacaj raty i nie maj adnych zalegoci Zapewne
i poyczki?
trzeba
dostarczy
wiele
kredyt
konsolidacyjny
z
oprocentowaniem
zinnego
banku

nawet
200 tys.
z. od 3
ale
ostatni
spacili
do
6
miesicy
wstecz
Skd
pomys
na
tak
ofert?
od jej spacenia nie zalegali z ratami. Okres kredytowania omoe
z tytuu posiadanych kredytw. Skoro winnych dokumentw?
wynie
niszym
o
30%.
od
daty
zoenia
wniosku
o
poyczk

Chcielimy
doceni
osoby,
ktre
regularnie
Na
jaki
okres
mona
rozoy
spat
branach solidni klienci s nagradzani, Ot nie. Aby otrzyma kredyt Wwczas oprocentowanie tej nowej miesicy do nawet 10 lat. Pozwala to na
Banku
i przezobnione
ostatnie 12
spacaj raty
maj adnych
Zapewne trzeba
dostarczy wieleniszym wAlior
i poyczki?
poyczki
zostanie
o miesicy
30% od kredytu
dlaczego
nie i nie
wyrni
osb zalegoci
z dobr konsolidacyjny
dogodne
rozoenie spaty i dostosowanie
z oprocentowaniem
od jej spacenia nie zalegali z ratami. Okres kredytowania moe wynie od 3
z tytuu posiadanych kredytw. Skoro winnych dokumentw?
histori kredytow? Jestemy pierwszym o 30%, wystarczy przedstawi dokumenty stawki bazowej, wynoszcej 10%. wysokoci rat do indywidualnych moliwoci
branach solidni klienci s nagradzani, Ot nie. Aby otrzyma kredyt Wwczas oprocentowanie tej nowej miesicy do nawet 10 lat. Pozwala to na
bankiem, ktry wpad na ten pomys.
potwierdzajce aktualne oprocentowanie Oczywicie Bank sprawdza te, czy klient finansowych klientw.
dlaczego nie wyrni osb z dobr konsolidacyjny z oprocentowaniem niszym poyczki zostanie obnione o 30% od dogodne rozoenie spaty i dostosowanie
Co konkretnie oznacza dobra historia poyczki w innym banku. Moe to by np. nie mia adnych opnie w spacie Dzikuj za rozmow, a klientw
histori kredytow? Jestemy pierwszym o 30%, wystarczy przedstawi dokumenty stawki bazowej, wynoszcej 10%. wysokoci rat do indywidualnych moliwoci
umowa kredytowa lub - zdat nie starsz innych zobowiza wobec bankw w cigu zapraszam do placwki partnerskiej
kredytowa, jakie warunki naley
bankiem, ktry wpad na ten pomys.
potwierdzajce aktualne oprocentowanie Oczywicie Bank sprawdza te, czy klient finansowych klientw.
ni 30 dni od daty dostarczenia do Banku roku przed zoeniem wniosku w Alior Alior Banku:
speni, by skorzysta z oferty?
Co konkretnie oznacza dobra historia poyczki w innym banku. Moe to by np. nie mia adnych opnie w spacie Dzikuj
za rozmow,
a klientw
ul. Opawska
42
Ktrzyn, ul.Powstacw
Warszawy 1,
Dobr histori kredytow klient tworzy - aktualny harmonogram spat czy Banku. Zgodnie z ide oferty, doceniamy Racibrz,
umowa kredytowa lub - zdat nie starsz innych zobowiza wobec bankw w cigu zapraszam
kredytowa, jakie warunki naley
do
placwki
partnerskiej
tel.89
32753
72312
2343
66
naprawd solidnych klientw.
dziki spacaniu rat swoich poyczek zawiadczenie zbanku.
ni 30 dni od daty dostarczenia do Banku roku przed zoeniem wniosku w Alior Alior Banku:
speni, by skorzysta z oferty?
Dobr histori kredytow klient tworzy - aktualny harmonogram spat czy Banku. Zgodnie z ide oferty, doceniamy Ktrzyn,
Warszawy 1,
Galeria ul.Powstacw
Dukat
zawiadczenie
zbanku.
naprawd
solidnych
klientw.
dziki spacaniu
rat swoich wynosi
poyczek
89
753
12
43
Rzeczywista
Roczna Stopa Oprocentowania
8,8%, cakowita
kwota kredytu
(bez kredytowanych kosztw): 50000
z, cakowita
kwota do zapaty:
59 907,91z, oprocentowanie
nominalne:
7%,
cakowity
koszt
kredytu: 9907,91 z
naprzeciwko
(w tym: prowizja: 1546,39 z (3%), odsetki: 8361,52 z), 52 rwne, miesiczne raty w wysokoci 1152,08z przykad reprezentatywny. Oferta dotyczy zobowiza spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla Klientw, ktrzy posiadaj
poyczki w innym banku oraz nie maj opnie w spacie swoich zobowiza kredytowych w cigu 12 miesicy, liczc wstecz od zoenia wniosku. Ostateczne warunki kredytowania zale od wiarygodnoci kredytowej Klienta, daty
wypaty
kredytu ioraz
daty patnoci pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 14.02.2016 r. Szczegy oferty w placwkach i na www.aliorbank.pl.
poYcZkA
konsolidAcjA

Z doBr HisTori kredYToW


prZYjd po nisZe oprocenToWAnie
rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 8,8%, cakowita kwota kredytu (bez kredytowanych
kosztw): 50 000 z, cakowita kwota do zapaty: 59 907,91 z, oprocentowanie nominalne: 7%,
cakowity koszt kredytu: 9907,91 z (w tym: prowizja: 1546,39 z (3%), odsetki: 8361,52 z), 52 rwne,
miesiczne raty w wysokoci 1152,08z przykad reprezentatywny. oferta dotyczy zobowiza spoza
Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla klientw, ktrzy posiadaj poyczki w innym banku oraz
nie maj opnie w spacie swoich zobowiza kredytowych w cigu 12 miesicy, liczc wstecz od
zoenia wniosku. ostateczne warunki kredytowania zale od wiarygodnoci kredytowej klienta, daty
wypaty kredytu oraz daty patnoci pierwszej raty. informacja handlowa wg stanu na 14.02.2016 r.
szczegy oferty w placwkach i na www.aliorbank.pl.