You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 23 marca 2016 | Nr 6 (207)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

Za nami kolejny Wodzisawski


Jarmark Wielkanocny
y ialny:
erammed
Wspionat
Patr
dobre tematy!

REGION EKOLOGIA

Niezwykoci przyrody
powiatu raciborskiego i okolic
Fot. Justyna Koniszewska

Wodzisawianie po raz kolejny mieli okazj zrobi wyjtkowe


zakupy na rynku czy skorzysta z wielu ciekawych atrakcji.

Zabyn
na wiosn

160 stron wystarczyo, by w jednym miejscu znalazo si


to, co w naszym regionie przyrodniczym najpikniejsze.

Czytaj wicej str. 7

Otwarcia si
na drugiego czowieka,
na dobre sowa,
umiech, yczliwo...
yczy redakcja

WODZISAW LSKI POLICJA

Pocztek Wodzisawskiego
Jarmarku Wielkanocnego zaplanowano na dziesitego, a koniec
na dwudziestego czwartego
marca. wito ledzia, grillowanie w klimacie PRL-u, dzie
techniki, festiwal organizacji
pozarzdowych, konkurs na
wielkanocn palm, powitanie
wiosny... Tegoroczny program
imprezy pka w szwach. Wodzisawianie, po raz kolejny, mogli
rwnie odwiedzi kilkanacie

jarmarcznych domkw, w ktrych wystawcy zaprezentowali


duy wybr ozdb witecznych
(stroikw, wiec), sodyczy wielkanocnych (zajczkw, barankw itp.), biuterii artystycznej
ze stali, swojskich wdlin z Podlasia (kiebasy, szynki, wdzona
sonina), miodw z ekologicznej
pasieki i wiele rodzajw serw.
Organizatorem Wodzisawskiego Jarmarku Wielkanocnego jest Izba Gospodarcza w
Wodzisawiu lskim, przy duej pomocy ze strony Urzdu

POLICJANT
ROZBI RADIOWZ
Zobacz ca fotorelacj

R E K L A M A

Miasta i Wodzisawskiego Centrum Kultury. Organizowaniu


kolejnych, zarwno zimowych,
jak i wiosennych, jarmarkw
w miecie przywieca szczytna
idea promowania lokalnych i
polskich wytwrcw i ich produktw.

9 marca oznakowany radiowz policyjny uderzy w


ogrodzenie jednej z posesji
w Rydutowach. 33-letnia
policjantka zostaa przewieziona do szpitala.
Kolizja miaa miejsce ok.
godz. 13:40. Funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Pszowie
patrolowali teren miasta radiowozem oznakowanym marki
Kia Ceed. Na ul. Chrszcza, w
rejonie skrzyowania z ul. Sikorskiego, 32-letni kierujcy straci
panowanie nad pojazdem i uderzy w ogrodzenie jednej z posesji. 33-letnia pasaerka pojazdu
zostaa przewieziona do szpitala,
skd, po wykonanych badaniach,
zostaa zwolniona do domu.
Policjant kierujcy radiowozem by trzewy. Okolicz-

Fot. Stra Poarna Wodzisaw l.

JUSTYNA KONISZEWSKA

Sprawca wypadku moe


odpowiedzie za szkod
wyrzdzon w mieniu
policji.
noci zdarzenia wyjaniaj
wodzisawscy policjanci. Prowadzone bdzie rwnie postpowanie w sprawie szkody
w mieniu policji.
KK

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

23 marca 2016, nr 6 (207)

WODZISAW LSKI SAMORZD

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

CENTRUM USUG
SPOECZNYCH
W DAWNYM HOTELU
Fot. Justyna Koniszewska

Starosta nadzoruje, koordynuje


i... pracuje. O zmianach sw kilka
Fot. Justyna Koniszewska

Cho od wyboru Ireneusza Serwotki na stanowisko Starosty Wodzisawskiego


mino niewiele czasu, pojawio si wiele kwestii wymagajcych (mniej lub bardziej)
pilnego rozwizania.
KATARZYNA KRENTUSZ

Zgodnie z zapowiedziami,
pierwsze zmiany w Starostwie
Powiatowym wprowadzone
zostay w systemie funkcjonowania jego zarzdu. Nowy
model zakada bowiem, e
kady z jego czonkw peni
bdzie jasno okrelone funkcje. W myl tej zasady, precyzyjny zakres swoich obowizkw ma rwnie nowy starosta
powiatu i, jak zapowiada, nie
bd to wycznie funkcje reprezentacyjne. Starosta kieruje pracami zarzdu powiatu. Jest rwnie kierownikiem
starostwa powiatowego, przewodniczcym Komisji Bezpieczestwa i Porzdku, a z racji
przepisw szczegowych peni
rwnie okrelone wane funkcje w odniesieniu do kierownikw powiatowych sub, stray
i inspekcji (jak sanepid, inspektorat nadzoru budowalnego,
inspektorat
weterynaryjny,
stra poarna i policja). Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w
Wodzisawiu l., starosta sprawuje te bezporedni nadzr
nad Wydziaem Obywatelskim,
Ochrony Informacji Niejawnej
i Zarzdzania Kryzysowego,
Biurem Kontroli, Biurem Prasowym, Biurem Prawnym, audytorem wewntrznym, sub
BHP oraz biurem Powiatowego
Rzecznika Konsumentw wymienia rzecznik prasowy starostwa, Wojciech Raczkowski.
Niedawne spotkania Ireneusza Serwotki z wadzami

Cho nowy starosta w wikszym stopniu peni bdzie rol


koordynatora dziaa powiatu, jego rola nie ograniczy si
do funkcji reprezentacyjnych.
gmin miay na celu zaznajomienie si zarzdu powiatu
z najpilniejszymi sprawami
i kwestiami, koniecznymi do
rozwizania na linii powiat
gminy. Po cyklu wizyt inauguracyjnych, przyszed czas na
kolejne spotkania robocze, organizowane na bieco sta-

rosta rozmawia ju ponownie


z prezydentem miasta Wodzisawia lskiego, Mieczysawem Kiec oraz spotka si ze
starost raciborskim, Ryszardem Winiarskim.
Mimo tego, i starosta
Serwotka urzduje od trzech
tygodni, podjto ju wie-

le istotnych zagadnie, jak


kwestia Drogi Gwnej Poudniowej, parkingu wok tzw.
przychodni specjalistycznej
w Wodzisawiu l., gruntw
Skarbu Pastwa potrzebnych
gminom do realizacji pewnych
przedsiwzi inwestycyjnych
i wielu innych podkrela
rzecznik powiatu.
Aktualnie, najwikszym
wyzwaniem dla starosty i zarzdu powiatu pozostaje jednak doprowadzenie do stanu rwnowagi sytuacji w PP
ZOZ. Oczywicie, ani starosta, ani zarzd powiatu nie bd rcznie sterowa sprawami
Zakadu od tego jest dyrektor. Wadze powiatu omawiaj jednak moliwoci pomocy
dla PP ZOZ oraz optymalnych
rozwiza dla zakadu. W tej
m.in. sprawie zostao zorganizowane specjalne posiedzenie zarzdu powiatu (21 marca przyp. red.), powicone
wycznie sprawom szpitali, a
take spotkanie starosty Ireneusza Serwotki z byym wiceministrem zdrowia, obecnie europosem Bolesawem
Piech wyjania Wojciech
Raczkowski.
Z poczynionych na spotkaniach w gminach ustale,
dla Starostwa Powiatowego
zrodziy si kolejne zadania.
Inn kwesti s rwnie biece sprawy powiatu. Z oczywistych jednak wzgldw,
kwestia stabilizacji sytuacji
powiatowych szpitali pozostaje obecnie t priorytetow.

Centrum Usug Spoecznych bdzie kolejn jednostk


w miecie, w ktrej mieszkacy uzyskaj wsparcie od
odpowiednio wykwalikowanej kadry.
Nowa jednostka w miecie
bdzie stanowi rozwinicie dziaalnoci Wodzisawskiej Placwki Wsparcia Dziennego "Dziupla".
Oferty przetargowe na przebudow budynku byego hotelu, znajdujcego si na terenie
stadionu (ul. Czyowicka 29b)
skada mona byo w Urzdzie
Miasta Wodzisawia lskiego
do 21 marca. W miejscu tym
w przyszoci powsta ma Centrum Usug Spoecznych - jednostka wiadczca rnorodne
usugi dla lokalnej spoecznoci.
W Centrum mieszkacy
otrzymaj odpowiedni pomoc i wsparcie od specjalistw.
Usugi wiadczy bdzie wykwalikowana kadra pedagogw, psychologw i terapeutw.
W ramach dziaalnoci maj
odbywa si tam m.in. zajcia
wyrwnawcze dla dzieci, ktre
potrzebuj pomocy w nauce czy
zajcia dla rodzicw. Inwestycja
ma zosta zrealizowana z udziaem rodkw unijnych.
Na obecnym etapie, wykonawca bdzie mia za zadanie

m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, inwentaryzacji


budynku i audytu energetycznego, projektu budowlanego
i wykonawczego, kosztorysu
inwestorskiego i przedmiaru
robt, uzyskanie niezbdnych
pozwole. Zakres opracowania
obejmuje a 4 zadania, mianowicie roboty oglnobudowlane,
termomodernizacj budynku,
zagospodarowanie terenu wok budynku, czyli zaprojektowanie cigw pieszo-jezdnych,
zaprojektowanie terenw zielonych wok budynku oraz zaprojektowanie placu zabaw, jak
rwnie wyposaenie budynku.
Wykonawca bdzie mia
czas do poowy lipca na zoenie dokumentacji wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia
na budow lub zgoszenia robt budowlanych oraz do koca wrzenia na uzyskanie co
najmniej w I instancji decyzji pozwolenia na budow lub
skutecznego zgoszenia robt
budowlanych.
KK

WODZISAW LSKI SAMORZD

Starosta liczy na dobr wspprac z wadzami miast i gmin


Zgodnie z zapowiedziami, nowy starosta powiatu wodzisawskiego, Ireneusz Serwotka,
odby szereg spotka inauguracyjnych z wodarzami.
Pierwsze z zapowiadanych
spotka starosty Ireneusza Serwotki i przewodniczcego Rady
Powiatu, Eugeniusza Wali, odbyo si w Wodzisawiu lskim. W trakcie spotkania z
prezydentem miasta, Mieczysawem Kiec, poruszono m.in.

kwesti przystosowania budynku Starostwa Powiatowego


(pooonego przy ulicy Bogumiskiej) do potrzeb osb niepenosprawnych, wsppracy w
sferze kompleksowego rozwizywania problemu bezdomnoci zwierzt na terenie powiaZesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Katarzyna Krentusz
Iwona Cybulska, Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia graki i reklamy:
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Redakcje:
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

tu oraz planw zwizanych z


budow Drogi Gwnej Poudniowej. Wizyta starosty bya
rwnie okazj do omwienia
kwestii zwizanych ze stanem
drg powiatowych na terenie
miasta. Prezydent wskaza na
piln potrzeb modernizacji

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


gracznych i reklam zastrzeone.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

ulic Grniczej oraz Kokoszyckiej oraz konieczno poprawy


bezpieczestwa na skrzyowaniu ulic Pszowskiej i Grniczej.
W Pszowie i Radlinie najistotniejszym z poruszonych
podczas pierwszej wizyty tematw bya rwnie Droga
Gwna Poudniowa. Ze wzgldu na mnogo innych kwestii,
na jakie wskazay szefowe obu
miast, starosta wkrtce planuje kolejne konsultacje im
powicone. Trudnych tematw nie mona byo unikn
rwnie w Rydutowach. Burmistrz Kornelia Newy omwia z Ireneuszem Serwotk aktualn sytuacj w Powiatowym
Publicznym Zakadzie Opieki
Zdrowotnej. Podczas spotkania rozmawiano rwnie o remontach drg czy organizacji
komunikacji midzygminnej.
Wanym tematem bya take przyszo Liceum Oglnoksztaccego im. Noblistw
Polskich.

Rozmowy z wjtem Godowa, Mariuszem Adamczykiem,


skupiay si przede wszystkim
na wsplnych inwestycjach drogowych, bowiem, jeszcze w tym
roku, powiat bdzie modernizowa ptorakilometrowy odcinek ul. 1 Maja w Skrzyszowie,
a take uczestniczy nansowo
w przebudowie ul. Wyzwolenia. Spraw otwart pozostaje
wsplny wniosek o donansowanie z unijnych rodkw przebudowy drg lokalnych po obu
stronach polsko-czeskiej granicy oraz wykorzystanie istniejcej infrastruktury drogowej dla
rozwoju strefy przemysowej w
Skrzyszowie. Wanym tematem bya rwnie kwestia Drogi
Gwnej Poudniowej. Z kolei w
Gorzycach, jedn z kluczowych
spraw byo wyegzekwowanie od
PKP - PLK naprawy wrt przeciwpowodziowych w Olzie, a
take uregulowanie spraw wasnociowych dotyczcych nieruchomoci, po ktrych biegnie

m.in. kana odwadniajcy pola i


prowadzcy do dawnych wyrobisk wirowych.
Spotkania w Mszanie i
Marklowicach miay charakter
oglny i suyy przede wszystkim wymianie informacji o
sprawach wymagajcych pilnego zaatwienia lub interwencji.
Podczas wizyty w Lubomi - rozmawiano o najwikszych inwestycjach infrastrukturalnych
w powiecie wodzisawskim, tj.
budowie Zbiornika Racibrz
Dolny oraz tzw. Nowych Nieboczw.
Podczas kadej z kolejnych
wizyt w poszczeglnych gminach, starosta podkrela, e
spotkania te maj by wiadectwem zmiany nastawienia powiatu do gmin, a take nowego
otwarcia we wzajemnej wsppracy, w ktrej to powiat ma w
wikszym stopniu peni funkcje usugowe.
KK

AZISKA ZDROWIE

WODZISAW LSKI BEZPIECZESTWO

Fot. Stra Poarna Wodzisaw l.

W czci teoretycznej straacy musieli rozwiza test skadajcy si z 30 pyta, a w czci


praktycznej na egzaminowanych
czekay inscenizowane zdarzenia,
w ktrych niezbdne byo dziaanie zespoowe i zestaw PSP-R1,
w jaki na co dzie wyposaone s
Jednostki Ratowniczo-Ganicze.
Wszyscy egzaminowani pozytywnie zwerykowali swoj
wiedz i umiejtnoci, dziki czemu otrzymali certykat wany
przez okres 3 lat.
KK

WODZISAW LSKI KULTURA

Fot. Muzeum w Wodzisawiu l.

WSPOMNIENIA LAT
DZIECICYCH W MUZEUM

Planowana wystawa w Muzeum byaby


doskona okazj do rodzinnej podry w czasie.
swoj wasn histori... moecie da im szans na drugie ycie w wodzisawskim Muzeum!
zachca do udziau Muzeum.
Placwka jest zainteresowana jak najstarszymi przedmiotami, do maks. lat 60-tych
XX wieku (wcznie). Jeeli
jestecie w posiadaniu przedmiotw, ktre mog wzbogaci
ekspozycj wodzisawskiego
Muzeum, pracownicy placwki prosz o kontakt codziennie
od 7:30 do 15:30 (w rod do
17:00). Mona rwnie skontaktowa si telefonicznie: (32)
455 25 74 lub mailowo: etnologia@muzeum.wodzislaw.pl.
Eksponaty przyjmowane
bd do 11 kwietnia biecego
roku.
KK

w skrcie

RADNI OTRZYMAJ TABLETY


Urzd Miasta Wodzisawia lskiego nabdzie 25 nowoczesnych
tabletw dla radnych. Gwnym
celem zakupu urzdze ma by
poprawa funkcjonowania Biura
Rady Miasta w kontaktach z radnymi. Bdzie to rwnie oszczdno czasu, a nawet kosztw, ktre
do tej pory generowane byy przez
drukowanie wielokrotnie tych samych materiaw i dokumentw.

ramymedialny:
Wspienat
Patro
dobre tematy!

Mieszkacy mog czu si bezpiecznie. Straacy doskonale


poradzili sobie na egzaminie recertykacyjnym.

Muzeum w Wodzisawiu
lskim planuje zorganizowanie wystawy pt. Kraj
lat dziecinnych. Najmodsi w obiektywie i nie tylko.
Na wystawie pt. Kraj lat
dziecinnych. Najmodsi w
obiektywie i nie tylko znalazyby si zdjcia dzieci ze zbioru Muzeum oraz przedmioty
zwizane z okresem dziecistwa.
Na ekspozycji zaprezentowane zosta mog rwnie
Wasze rzeczy! Jeli gdzie na
waszym strychu, w piwnicy,
na dziace zalegaj stare zabawki, ksiki, mebelki, lub
inne przedmioty zwizane z
najmodszymi, trzymane z
sentymentu,
przywoujce
wiele wspomnie, obdarzone

REGION

Pom maej Berenice


zacz chodzi

STRAACY POTWIERDZILI
SWOJ WIEDZ
I UMIEJTNOCI

32 wodzisawskich straakw przystpio do egzaminu recertyfikacyjnego z Kwalifikowanej


Pierwszej Pomocy.
Egzamin recertyfikacyjny odby si 9 marca w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej
w Wodzisawiu lskim.
Przed komisj wojewdzk do egzaminu stano 30
funkcjonariuszy z KP PSP w
Wodzisawiu lskim oraz 2
funkcjonariuszy KM PSP z
Jastrzbia-Zdroju.

Wiadomoci 3

23 marca 2016, nr 6 (207)

Dziki kosztownej rehabilitacji, maa Berenika z azisk


(gmina Godw) bdzie miaa szans samodzielnie zacz chodzi,
a w przyszoci sta si samodzielna i niezalena.
KATARZYNA KRENTUSZ

O tym, e ich crka bdzie


niepenosprawna,
pastwo
Borkowscy dowiedzieli si podczas bada prenatalnych, w 22.
tygodniu ciy. - Rozszczep krgosupa, przepuklina oponowo-rdzeniowa, wodogowie, stopy
kosko-szpotawe - te terminy
niewiele dla nas wtedy znaczyy, napaway lkiem. Lekarze
nie byli w stanie niczego nam
obieca - mwi rodzice 5-letniej Bereniki.
Dziewczynka urodzia si
w 33. tygodniu ciy, w stanie
cikim. Jeszcze w tej samej dobie przesza operacj zamknicia przepukliny w odcinku
krzyowym krgosupa, a par
dni pniej, ze wzgldu na narastajce wodogowie, przeya
kolejn operacj: wszczepienie
zastawki mzgowo-otrzewnowej.
Dziki systematycznej, specjalistycznej i bardzo kosztownej rehabilitacji, w wieku 4,5
lat Berenika zacza chodzi
w sprzcie ortopedycznym. W
styczniu biecego roku, dziewczynka przesza powan operacj neurochirurgiczn odkotwiczenia rdzenia krgowego,
dziki czemu po raz pierwszy
pojawio si u niej czucie w stopach. - By nie zaprzepaci tej
szansy, konieczny jest w najbliszym czasie wyjazd na in-

Fot. ychf.org

GazetaInformator.pl >>

Zobacz
pen list
organizacji
w regionie

Maa Berenika teraz uczy si chodzi,


ale w przyszoci chciaaby rwnie mc taczy.
tensywny turnus rehabilitacyjny, ktrego koszt wynosi 5700
z mwi rodzice dziewczynki.
Na ten cel, na stronie fundacji You Can Help, wanie
trwa zbirka pienidzy.To jednak nie jedyne wydatki, jakie
musz ponosi rodzice. czny koszt rnych terapii, sprztu ortopedycznego i leczenia
to kilkadziesit tysicy zotych
rocznie. Przed nimi jeszcze wiele wyzwa i medyczno-rehabilitacyjnych planw.
Maa Berenika to obecnie
energiczna 5-latka, ktra z
radoci uczszcza do przedszkola, pynnie czyta i pisze,

uwielbia muzyk i teatr. W


przyszoci chciaaby zosta...
tancerk.
Jeli chcecie pomc dziewczynce w realizacji jej miaych
marze, moecie zrobi to poprzez stron internetow fundacji You Can Help (http://
ychf.org/pomozmy-berenice-zaczac-chodzic) oraz dokonujc wpaty na konto:
Fundacja You Can Help
ING Bank lski
07 1050 1461 1000 0090
3082 3281
w tytule: Berenika

GORZYCE KULTURA

Zakoczya si modernizacja
WDK w Gorzycach
Ocjalne otwarcie gorzyckiej placwki kultury, po generalnym
remoncie i kompleksowej modernizacji, nastpio 7 marca.
Realizacja inwestycji rozpocza si w listopadzie 2014 roku. Cakowita warto zadania
to okoo 2 mln 350 tys. zotych,
z czego koszty poniesione w
2014 roku wyniosy 237 tys. z,
a w 2015 - ponad 2 mln 100 tys.
z. Projekt budowlany opracowaa rma Archiplan, a wykonawc inwestycji by Fobud.
Uroczyste otwarcie placwki rozpoczo si msz wit,
po ktrej nastpio symboliczne powicenie nowego orodka kultury. Wydarzenie, prowadzone przez dyrektor WDK
w Gorzycach, Danut Parm,
uwietni krtki koncert w wy-

konaniu zespow dziaajcych


pod egid WDK. Dla goci kolejno na scenie zaprezentoway
si zespoy: Sinfonietta pod
kierunkiem Henryka Krtkiego
oraz Gorzyczanie, Vocalsi i Kameleon pod kierunkiem Urszuli
Wachtarczyk.
Podczas mszy witej wystpi chr Melodia z Osin,
pod kierunkiem Magorzaty
Blutko.
Histori miejsca tworz
przede wszystkim ludzie. Mam
nadziej, e w bardzo krtkim
czasie w tym kulturalnym ciele, w tych murach zagoci ywy
duch. Mam nadziej, e nasz

nowy dom kultury w nowej


szacie stanie si drugim domem
dla Wszystkich funkcjonujcych w jego zasigu dziaania
rodowisk, organizacji i stowarzysze kulturalnych, owiatowych i spoecznych (...) ycz,
by to miejsce byo miejscem ywych spotka, miejscem, w ktrym rodz si przyjanie, miejscem takich wydarze, ktre
bdziemy wspomina przez
dugie lata - powiedzia w trakcie swojego przemwienia wjt
gminy Gorzyce, Daniel Jakubczyk.
KK

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

QR CODE

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

OWIETLENIE
TYPU LED W RADLINIE
W centrum miasta Radlin zamontowano nowe owietlenie typu
LED jest ono energooszczdne, ekologiczne, a do tego - daje o
wiele wicej wiata. Nowa oprawa owietleniowa znalaza si na
placu Radliskich Olimpijczykw,
terenie przy Miejskim Orodku
Kultury oraz na odcinku ul. Mariackiej. Podobne lampy od dwch
lat funkcjonuj rwnie przy tni
w Radlinie. Koszt nowego owietlenia to ok. 70 tys. zotych.
PRACOWNICY
MUZEUM Z WIZYT
W PRZEDSZKOLU
14 marca, pracownicy wodzisawskiego Muzeum odwiedzili dzieci
z Publicznego Przedszkola nr 8 w
Wodzisawiu lskim, aby opowiedzie im o dawnych tradycjach
i obrzdach wielkanocnych na
Grnym lsku. Podczas zaj,
przedszkolaki dowiedziay si
m.in. o starym obrzdzie cichej
wody oraz urowej rodzie.
Najmodsi z duym zainteresowaniem suchali o starych wierzeniach mieszkacw lska i chtnie brali udzia w przygotowanych
dla nich zajciach.
BEZPATNE PORADY
PRAWNE W DZIUPLI
W wodzisawskiej Placwce
Wsparcia Dziennego Dziupla,
co tydzie, udzielane s bezpatne
porady prawne. Po pomoc przyj
mona w kad rod, midzy
godz. 15:15 a 16:15. Do dyspozycji
klientw s wolontariusze Fundacji Obrony Praw Czowieka. Ze
wzgldu na due zainteresowanie
bezpatnymi poradami, w Dziupli obowizuj wczeniejsze zapisy w sekretariacie placwki.
NOWO
NA PYWALNI NAUTICA
Od 15 marca w jacuzzi solankowym na pywalni w Gorzycach
stosowana jest bardzo bogata w
biopierwiastki sl kodawska. Kpiel solankowa jest nie tylko przyjemna, ale rwnie korzystna
dla zdrowia. Woda wzbogacona
mineraami dziaa rozluniajco,
relaksujco oraz agodzco na napicia zyczne i psychiczne.
BEZPIECZNY,
BO WIDOCZNY
Wodzisawscy policjanci prowadz kolejne dziaania majce na
celu popraw bezpieczestwa
pieszych w ruchu drogowym. W
ramach akcji Bezpieczny, bo widoczny, policjanci po zmroku nie
tylko nakadali mandaty, ale rwnie rozdawali odblaski i rozmawiali z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Akcje
na rzecz bezpieczestwa pieszych
bd kontynuowane.
BUDYNEK STAREJ
SZKOY NA SPRZEDA
Gmina Ndza zamierza wystawi
na sprzeda budynek zlokalizowany przy drodze wojewdzkiej - ul.
Jana III Sobieskiego, w ktrym do
pocztku lat 90-tych funkcjonowaa szkoa podstawowa. Budynek ma dwa pitra oraz nadajce
si do zagospodarowania poddasze. Jego powierzchnia uytkowa
to ponad 630 m2. Stoi na blisko
40-arowej dziace.

4 Edukacja

23 marca 2016, nr 6 (207)

RYDUTOWY SPORT

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Moda szachistka z Rydutw


wicemistrzyni Polski

EKONOMIK
NAWIZA
WSPPRAC

W Jastrzbiej Grze, na
Mistrzostwach Polski Modzikw w szachach spotkao si
68 najzdolniejszych modych
szachistek z caej Polski. Zacita rywalizacja trwaa do samego koca, bowiem dopiero
w ostatniej partii rozstrzyga
si wynik turnieju. Martyna
graa z utalentowan szachistk z Chrzanowa i tylko dziki
umiejtnociom zdobytym na
treningu oraz zachowaniu zimnej krwi udao jej si pokona
rywalk i zdoby tytu wicemistrzyni Polski.
To ju nie pierwszy sukces
Martyny Starosty. Moda sza-

chistka ma ju na swoim koncie srebrny medal Mistrzostw


Polski Juniorek do lat 8, a take medale w mistrzostwach
z krtkim czasem do namysu. Dziki temu wynikowi zyskuje prawo reprezentowania
kraju w Mistrzostwach Europy Juniorw, ktre odbd si
w sierpniu w Pradze. Ponadto zdobya kwalifikacje do kadry juniorw, a to oznacza, e
bdzie moga uczestniczy w
szkoleniach prestiowej Akademii Szachowej Polskiego
Zwizku Szachowego.
Trenerem zawodniczki jest
midzynarodowy mistrz szachowy Marcin Waach.

Fot. Urzd Miasta Rydutowy

Martyna Starosta, zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego Ognisko


Rydutowy zaja 2. miejsce podczas Mistrzostw Polski Modzikw w szachach.
katarzyna krentusz

W sierpniu moda szachistka bdzie reprezentowaa


nasz kraj na Mistrzostwach Europy Juniorw w Pradze.

WODZISAW LSKI EDUKACJA

ZS nr 2 nagrodzony za projekt
upamitniajcy spoeczno ydowsk

R E K L A M A

13 uczniw ZS nr 2, wraz ze swoim opiekunem, Justyn


Orszulak, osobicie odebrao wyrnienie podczas gali
Szkoy Dialogu w Warszawie.
take na licznych dziaaniach
dodatkowych: spektaklach teatralnych, akcjach spoecznych
polegajcych na sprztaniu starych kirkutw, tworzeniu przewodnikw czy spotkaniach ze
wiadkami historii.
Projekt Nieistniejce Miasto ladami Wodzisawskich
ydw, przygotowany przez
uczniw klasy III d Gimnazjum
nr 1, znalaz si w gronie finalistw, czyli najlepiej przeprowadzonych projektw. Zesp
Szk nr 2 otrzyma rwnie tytu Szkoy Dialogu 2015.
W ramach projektu gimnazjalici przygotowali dwie wy-

cieczki ladami wodzisawskich


ydw oraz zorganizowali Tydzie ydowski w swojej szkole, zapoznajc innych uczniw z
histori ydw w Wodzisawiu,
witami ydowskimi, tradycyjnym jedzeniem, tacem i jzykiem hebrajskim. Przygotowali
nawet przewodnik, ktry mona pobra ze strony szkoy,
a swoje dziaania promowali
przez zaoony profil w portalu
spoecznociowym Facebook
(pod nazw Nieistniejce Miasto ladami Wodzisawskich
ydw).
kk

tykw z dziedziny ksigowoci,


dziki czemu stan si atrakcyjniejsi na rynku pracy.
Porozumienie ze Stowarzyszeniem Ksigowych w Polsce
zostao podpisane 10 marca.
Szko reprezentowaa dyrektor Maria Lach, za organizacj
ksigowych wiceprezes Henryk Herman oraz dyrektor stowarzyszenie Marianna Ulfik.
To nie jedyna tego rodzaju
umowa, jak zawar wodzisawski Ekonomik. W listopadzie
2015 r., podczas lskiej Jesieni Kulinarnej, podpisano porozumienia z przedstawicielami
hurtowni rybnej Neptun z
Czyowic, Doradztwa Podatkowego Graczyk, wodzisawskiego hotelu Amadeus oraz Tornado Sp. z o.o., prowadzcej
m.in. Dom Gocinny Jordan.
W tym przypadku rwnie chodzio o lepsze powizanie edukacji szkolnej z wymogami rynku pracy.
kk

REGATTA CROSS
NA DZIE KOBIET
Fot. ZS nr 2 Wodzisaw l.

Na gali obecni byli gocie:


wicemarszaek senatu Bogdan
Borusewicz, Rzecznik Praw
Dziecka Marek Michalak, ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, naczelny rabin Polski
Michael Schudrich oraz przewodniczcy Rady Fundacji Forum Dialogu Henryk Wujec.
Przygotowane w ramach
programu projekty uczniowskie skupiay si nie tylko na
wycieczkach po poszczeglnych miejscowociach, ale

Dziki umowie zawartej


ze Stowarzyszeniem Ksigowych w Polsce Oddzia
w Katowicach, uczniowie
Ekonomika bd mogli
uczestniczy w wykadach
i warsztatach prowadzonych przez cenionych w
rodowisku ksigowych
praktykw.
Umowa Zespou Szk Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisawiu l. ze stowarzyszeniem przewiduje m.in.
wspln organizacj konkursw, wymian dowiadcze, a
co najwaniejsze objcie od
wrzenia 2016 roku patronatem Stowarzyszenia Ksigowych uczniw klas pierwszych
i drugich kierunku technik ekonomista. Uczniowie tych klas,
od nowego roku szkolnego, bd mieli moliwo nabywania
wiedzy teoretycznej i praktycznej z wykorzystaniem programw ksigowych nie tylko od
swoich szkolnych nauczycieli,
ale te od specjalistw i prak-

WODZISAW LSKI SPORT

Przygotowanie przez uczniw projektw upamitniajcych spoeczno ydowsk


w miejscowociach, z ktrych pochodz, byo celem programu edukacyjnego Forum Dialogu.
Gala Szkoy Dialogu miaa miejsce 8 marca, w gmachu Teatru Wielkiego Opery
Narodowej w Warszawie. W
uroczystoci wzio udzia ponad 1000 osb z 46 szk caej
Polski uczniw, nauczycieli, przedstawicieli samorzdu
oraz zaproszonych goci. Zesp Szk nr 2 w Wodzisawiu
reprezentowany by przez grup 13 uczniw kl. III d wraz z
opiekunem projektu Justyn
Orszulak.

<< GazetaInformator.pl

Oprcz pamitkowego
medalu na mecie kada z
pa otrzymaa mi niespodziank w postaci tulipana z okazji minionego
Dnia Kobiet.
13 marca w Wodzisawiu
na terenie orodka Gosaw
Sport Center odbyy si zawody biegowe oraz Nordic
Walking - "Regatta Cross na
Dzie Kobiet". Organizatorem imprezy by Klub Sportowy "FORMA Wodzisaw
lski oraz wspomniany Gosaw Sport Center. Na starcie
152 zawodnikw przywita

prezes klubu, Zbigniew Marszakowski. Zawodnicy mieli


do pokonania 5 kilometrw,
tras w wikszoci crossow,
wiodc malowniczymi, polnymi ciekami Jedownika.
Trasa, cho krtka, sprawia
troch trudnoci, za spraw
zalegajcego bota.
ap

Wyniki w poszczeglnych
kategoriach wiekowych na
gazetainformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 5

23 marca 2016, nr 6 (207)

WODZISAW LSKI GOSPODARKA

WODZISAW LSKI PRACA

Dla duych rodzin zwrot


podatku tylko w 30 dni!

Szukasz pracy? Naucz si szy!


Osoby szukajce pracy mog wzi udzia w 6-tygodniowym,
intensywnym kursie szycia i otrzyma szans odbycia patnego stau.

Fot. PIXABAY

Ministerstwo Finansw, zobowizao naczelnikw urzdw


skarbowych do sprawnego zorganizowania procesu
przyznawania zwrotu podatku dla podatnikw, ktrzy s
uprawnieni do korzystania z rzdowego programu dla rodzin
wielodzietnych.

W regionie wodzisawskim
dziaa co najmniej kilkanacie
maych i rednich przedsibiorstw poszukujcych szwaczek i krawcowych. Dlatego
te, rmy zrzeszone w ramach
Izby Gospodarczej w Wodzisawiu lskim we wsppracy z
Powiatowym Centrum Ksztacenia Ustawicznego przygotowuj kolejny, ciekawy projekt,
adresowany do osb bezrobotnych, a take chccych zdoby dodatkowe kwalikacje.

6-tygodniowy,
intensywny
kurs wakacyjny szycia przemysowego I stopnia skada
si z 75 godzin zaj teoretycznych, prowadzonych w Powiatowym Centrum Ksztacenia
Ustawicznego w Wodzisawiu
lskim oraz 75 godzin zaj
praktycznych, zorganizowanych przez MK Maryla rmie
dziaajcej w brany odziey liturgicznej i dziecicej.
Efektem kursu jest nie tylko zdobycie kwalikacji, ale

take - moliwo podjcia


pracy w rmie Partnera projektu. MK Maryla gwarantuje
bowiem jednej osobie moliwo odbycia patnego, 3-miesicznego stau. Szczegowe
informacje uzyska mona
pod numerem telefonu 660
155 080.
Szczegowe informacje
uzyska mona pod
nr telefonu: 660 155 080

R E K L A M A

DOMINIKA RUDZKA

Przyspieszony tryb zwrotu


nadpaty dla podatnikw, ktrzy s uprawnieni do korzystania z rzdowego programu dla
rodzin wielodzietnych, to 30
dni od dnia zoenia zeznania
podatkowego drog elektroniczn.
W sprawnym wypacaniu zwrotw podatku ma pomc specjalne narzdzie informatyczne, ktre umoliwi
biece monitorowanie elek-

Mieczyaw Kieca Prezydent Miasta Wodzisawia lskiego


oraz
Krzysztof Dybiec Prezes Izby Gospodarczej w Wodzisawiu lskim
tronicznych zezna rocznych,
w ktrych wykazano nadpat
podatku, zwizan z ulg prorodzinn z tytuu wychowywania minimum trojga dzieci. W
takiej sytuacji system automatycznie wskazuje tych podatnikw, ktrzy s obsugiwani preferencyjnie, a zarazem zgodnie
z przepisami prawa.
Pozostali podatnicy, ktrzy
posiadaj Kart Duej Rodziny, ale nie odliczaj w swoim
zeznaniu podatkowym (zoonym drog elektroniczn) ulgi

prorodzinnej z tytuu wychowywania co najmniej trojga


dzieci, mog liczy na podobne
uatwienia. Wystarczy, e zawiadomi swj urzd skarbowy o posiadaniu karty. Jak to
zrobi? Wystarczy w elektronicznych deklaracjach PIT-36
i PIT-37 w polach (odpowiednio) 327 i 141 poinformowa
o korzystaniu z Karty Duej
Rodziny. Pozwoli to urzdom
skarbowym obsugiwa takie
zeznania wedug przyspieszonej cieki zwrotu nadpaty.

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

PFRON przyznaje donansowania


na wyrwnywanie rnic
Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych
ogosi kolejn edycj Programu Wyrwnywania Rnic Midzy
Regionami III.

W ramach "Programu Wyrwnywania Rnic Midzy


Regionami III" mona uzyska
donansowanie do likwidacji barier w urzdach, placwkach edukacyjnych czy domach
samopomocy na utworzenie
spdzielni socjalnych osb
niepenosprawnych,
zakup
lub przystosowanie pojazdw
przewocych osoby niepenosprawne, na wkad wasny w
projektach aktywizacji osb niepenosprawnych oraz dodatkowe rodki na aktywizacj zawodow osb niepenosprawnych.
Wnioskodawcami mog
by (w zalenoci od rodzaju
wsparcia): powiat, gminy, podmioty prowadzce placwki
edukacyjne lub rodowiskowe
domy samopomocy, organizacje pozarzdowe lub jednostki
prowadzce warsztaty terapii
zajciowej. Kadego realizatora obowizuj te warunki brzegowe:
1. Do 150.000,00 z na likwidacj barier w urzdach, placwkach edukacyjnych lub rodowiskowych domach samopomocy
w zakresie umoliwienia osobom niepenosprawnym poruszania si i komunikowania.
2. Do 34.000,00 z na kade no-

woutworzone stanowisko pracy w spdzielni socjalnej osb


prawnych, proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy osoby niepenosprawnej zatrudnionej na
tym stanowisku.
3. Na likwidacj barier transportowych do:
a) 80.000,00 z dla samochodw osobowych, zwanych
dalej "mikrobusami", ktre w
wersji standardowej s samochodami 9-cio miejscowymi,
specjalnie przystosowanymi
do przewozu osb na wzkach inwalidzkich,
b) 70.000,00 z dla pozostaych
samochodw osobowych,
zwanych dalej "mikrobusami", ktre w wersji standardowej s samochodami 9-cio
miejscowymi,
c) 250.000,00 z dla autobusw.
4. Do 9.000,00 z na kad osob niepenosprawn objt programem aktywizacyjnym, ktra
bdzie w sposb stay korzystaa
z rezultatw projektu, przy czym
projekt musi dotyczy co najmniej 30 osb niepenosprawnych.
Wnioski dotyczce donansowania wkadu wasnego
w projektach aktywizacji i lub
integracji osb niepenosprawnych wnioskodawcy skadaj samodzielnie w lskim Oddziale
PFRON w terminie od 7 marca
do 10 listopada 2016 roku. W
pozostaych obszarach wnioski i
wystpienia skada si w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzi-

nie w Wodzisawiu lskim, w


terminie od 7 marca do 11 kwietnia 2016 roku.
Wnioski do PCPR naley
skada w wersji papierowej i
elektronicznej (pyta CD) w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisawiu lskim, ul. Waowa
30 (pokj nr 11) z dopiskiem na
kopercie "Program wyrwnywania rnic midzy regionami III".
Nastpnie zostan one zwerykowane pod wzgldem formalnoprawnym i merytorycznym.
Projekty zakwalikowane do
donansowania zostan przedstawione lskiemu Oddziaowi
PFRON w Katowicach.
Tre programu oraz procedury dostpne s na stronie internetowej PFRON www.pfron.
org.pl w zakadce "Programy i
zadania PFRON Programy i
zadania realizowane obecnie".
Formularze (wnioski) wraz
z zacznikami oraz informacje
mona uzyska te na stronie
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie lub osobicie w siedzibie PCPR w Wodzisawiu lskim (ul. Waowa 30, pok. 14,
tel. 32 455 14 30).
Osob do kontaktw ze
strony Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wodzisawiu lskim jest Regina Mazurkiewicz (tel. 32 4551430 wewn.
34) oraz Izabela Machnik (tel.
324551430 wewn.33).
KK

zapraszaj na

I Forum Biznesowe
w Sercu Subregionu Zachodniego

MYL GLOBALNIE
DZIAAJ LOKALNIE
15 kwietnia 2016 r.

Hotel Amadeus (ul. Jastrzbska 9)


CelemBusiness
Forum Biznesowego
ForBS jest wspieranie procesu dialogu pomidzy przedsibiorstwami i lokalnymi
Local
Forum
wadzami samorzdowymi a placwkami edukacyjnymi, promocja procesu integracji europejskiej skierowanej
na rozwj przedsibiorczoci w lokalnych rodowiskach, promocja osigni lokalnych przedsibiorcw na
Mieczysaw Kieca Prezydent Miasta Wodzisawia lskiego
arenie krajowej i midzynarodowej, wspieranie przedsibiorczoci
i przeciwdziaanie bezrobociu oraz integracja
oraz
rodowisk wiejskich ze rodowiskiem miejskim. Krzysztof Dybiec Prezes Izby Gospodarczej w Wodzisawiu lskim

Podczas kwietniowej konferencji wystpi: pose do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, zaozapraszaj na
yciel BNI w Polsce - Grzegorz Turniak, prezydent miasta Mieczysaw Kieca, prezes IG w Wodzisawiu lskim Krzysztof Dybiec, prezes PREVAC dr Andreas Glenz, dyrektor zarzdzajcy POL-EKO
I Forum
Biznesowe
wprezydenta
Sercu Subregionu
Zachodniego
Aparatura Sebastian
Kowalski
oraz doradca
Wodzisawia l. ds.
Owiaty Eugeniusz Ogrodnik.
W tym dniu, profesor Jerzy Buzek opowie o szansach i zagroeniach sektora MSP, a Grzegorz Turniak, zaoyciel
BNI w Polsce, zainspiruje do budowy strategii zwikszajcej zaangaowanie lokalnego biznesu.

MYL GLOBALNIE DZIAAJ LOKALNIE

Wicej szczegw na ocjalnej stronie internetowej:www.forbs.com.pl


Kontakt: 607 313 550, biuro@ig.wodzislaw-slaski.pl
15 kwietnia 2016, Wodzisaw lski
Partnerzy
strategiczni:
Partnerzy
strategiczni:

Patronat medialny:

www.forbs.com.pl

6 Gospodarka

23 marca 2016, nr 6 (207)

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ledzimy zmiany

Bezpatne kursy
dla modych bezrobotnych
Orodek Szkolenia Zawodowego OHP w Wodzisawiu lskim prowadzi
aktualnie nabr na bezpatne kursy, ktre pomog modym ludziom
w znalezieniu pracy.

REKL AMY

GRATIS!

Drukarka fiskalna
w Polsce!
za
js
ie
n
m
aj
N
J
Temo HS E
Inteligentne urzdzenia skalne
Polski producent ELZAB pokazuje jak wspczesne urzdzenia
wspieraj dziaania reklamowe placwki.

Dziki kursom OHP modzi ludzie nabd umiejtnoci aktualnie


potrzebne na rynku pracy.
Osoby midzy 18. a 24.
rokiem ycia, niepracujce i nieuczce si w systemie
dziennym oraz posiadajce
wyksztacenie maksymalnie
na poziomie rednim mog
wzi udzia w nastpujcych
kursach:
operatora obrabiarek CNC
(150 godzin dydaktycznych, w
tym 100 godzin praktycznych),
spawacza metod MAG (145
godzin dydaktycznych, w tym
120 godzin praktycznych),
elektryka z uprawnieniami
SEP do 1 kV (50 godzin dydak-

tycznych),
magazyniera-sprzedawcy z
obsug wzka jezdniowego
z bezpieczn wymian butli
gazowej oraz moduem kasy
skalnej (100 godzin dydaktycznych, w tym 67 godzin z
obsugi wzka jezdniowego).
W kadym szkoleniu moe
wzi udzia 10 osb, ktre po
ukoczeniu kursu otrzymaj
odpowiednie zawiadczenie, a
po egzaminie zoonym z wynikiem pozytywnym - uzyskaj
uprawnienia zawodowe.
Wicej informacji o kur-

sach udziela Orodek Szkolenia Zawodowego OHP (Os. 1


Maja 16 a, 44-304 Wodzisaw
l., tel.: 32/ 72-93-200 lub mail: osz.wodzislaw@wp.pl).
Jednostki OHP, ktre dziaaj na terenie powiatu wodzisawskiego, powstay dziki wsppracy lskiej
Wojewdzkiej
Komendy
Ochotniczych Hufcw Pracy
w Katowicach ze Starostwem
Powiatowym w Wodzisawiu
lskim.
KR

Od 1 kwietnia obowizuje nowy wzr


deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
Rozpoczynajc lub wznawiajc dziaalno gospodarcz, przedsibiorca jako
patnik skadek zobowizany jest zoy deklaracj rozliczeniow ZUS DRA.
Co zmieni si w kwietniu?
Fot. PIXABAY

ib.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Fot. PIXABAY

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

<< GazetaInformator.pl

Proponowana przez ELZAB drukarka skalna Mera TE posiada unikatowe


rozwizania, ktre mona wykorzysta w kwiaciarniach, cukierniach, sklepach
monopolowych oraz innych placwkach, w ktrych jest potrzeba wywietlania
hasa promocyjnego, komunikatu, godziny lub daty imienin wraz z imieniem
solenizanta.
Wywietlacz Mery TE mona dowolnie obraca w kierunku klienta,
za wywietlana reklama moe posiada dowoln grak, tekst lub logo rmy.
Mera TE jest doceniana rwnie na rynku za niewielkie gabaryty, co pozwala
na instalacje na stanowiskach, w ktrych jest mao miejsca.

Drukarka fiskalna
Mera TE

owe
skada yczenia imiein

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl
Oddziay:

Patnik skadek jest zobowizany do obliczania, potrcania z przychodw ubezpieczonych, rozliczania oraz
opacania nalenych skadek
za kady miesic kalendarzowy. Patnik, ktry wypaca
ubezpieczonym wiadczenia z
ubezpiecze spoecznych lub
nansowane z budetu pastwa, podlegajce rozliczeniu
w ciar skadek na ubezpieczenia spoeczne, w dokumentach wykazuje take wypacone wiadczenia.
Rozliczenia skadek patnik dokonuje na formularzach
rozliczeniowych. Za dany miesic sporzdza i przekazuje do
ZUS komplet dokumentw

rozliczeniowych, ktry skada


si z deklaracji rozliczeniowej
ZUS DRA oraz doczonych
do niej imiennych raportw
miesicznych (ZUS RCA, ZUS
RZA, ZUS RSA).
Co si zmienio w deklaracji ZUS DRA? Wzr zosta przystosowany do zmian
wprowadzanych ustaw z 24
lipca 2015 r. o zmianie ustawy
o wiadczeniach rodzinnych
oraz niektrych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1217).
W formularzu zostay powikszone pola, aby umoliwi rozliczenie duych kwot
skadek. Dziki temu zostan
ograniczone przypadki, kiedy
konieczne byoby przekazy-

wanie za jeden okres rozliczeniowy dwch kompletw dokumentw rozliczeniowych.


Ponadto udostpniono pole,
w ktrym bd wykazywane
kwoty wypaconych podwysze zasikw macierzyskich
do wysokoci kwoty wiadczenia rodzicielskiego. Wprowadzone zmiany nie wpywaj
na zasady i sposb rozliczania
nalenych skadek i wypaconych wiadcze. Umoliwi
one duym patnikom skadek rozliczenie wyszych kwot
nalenych skadek w jednym
komplecie dokumentw rozliczeniowych.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 6/2016


racibrz

GazetaInformator.pl 23 marca 2016 nr 6 (207)

gospodarka

Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

Patronat medialny:

Fot. Justyna Koniszewska

Prawie 1000 gimnazjalistw, ponad 1000 ofert pracy dla bezrobotnych


- Powiatowe Targi Pracy i Edukacji zakoczone ogromnych sukcesem.
justyna koniszewska

W dniach, 16-17 marca, w Centrum Ksztacenia


Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy
ul. Wileskiej, odbyway
si Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. W pierwszym
dniu uczniowie szk gimnazjalnych mogli zapozna
si z ofert ponadgimnazjalnych placwek owiatowych. Swoj propozycj
edukacyjn
przedstawiy
rwnie szkoy policealne i
wysze z powiatu raciborskiego.
Jedn z nich byo Technikum nr 3 w Raciborzu. Chcemy pokaza niezdecydowanym gimnazjalistom,
e u nas praktyka idzie w
parze z teori - opowiada jedna z uczennic technikum, pokazujc swoje
wypieki. Z kolei I Liceum
Oglnoksztacce postawio
na oryginalne stroje. - Liczy
si rozpoznawalno i aby zaciekawi potencjalnych przyszych naszych uczniw - opoR E K L A M A

Tegoroczne Targi Pracy poczono z Targami Edukacyjnymi. Pomys okaza si trafiony.


Targi przycigny spor liczb odwiedzajcych. Zaprezentowano ponad 1000 ofert pracy.
wiada uczennica, przebrana
za dam dworu, ywcem wyjt z epoki redniowiecza.
Okazuje si, e ulotki
i katalogi to za mao, aby

zachci gimnazjalistw,
dlatego szkoy stawiaj na
inno
przedstawianej
oferty. Chopcy z Gimnazjum w Lubomi mwi: -

Nam takie atrakcje bardzo


si podobaj, zapadaj w
pami i w pewien sposb
podpowiadaj, jak szko
wybra.

W drugim dniu osoby


bezrobotne, poszukujce
pracy i uczniowie ostatnich
klas szk ponadgimnazjalnych, wchodzce na rynek

pracy, spotkali si z pracodawcami. Bya rwnie


moliwo zapoznania si z
ofert edukacyjn szk policealnych i wyszych.
Tegoroczne Targi Pracy po raz pierwszy zostay
poczone wraz z Targami
Edukacyjnymi. - Chcielimy stworzy wiksz
korelacj midzy edukacj a rynkiem pracy komentuje starosta, Ryszard
Winiarski.
Nadmienia
rwnie, e idea, ktra
przywiecaa poczeniu
targw, jest zwizana ze
cisym powizaniem edukacji z rynkiem pracy wojewdztwa lskiego. cznie zaprezentowano 1124
oferty pracy przez 77 wystawcw. Oferty lokalne to
595, 226 zagraniczne, 150
upowszechniane w ramach
Sieci EURES, z kolei 150
ofert pochodzi z innych
urzdw. Nie zabrako najwikszych firm z Raciborza, midzy innymi: Eko-Okna, ZPC Mieszko czy
RAFAKO.

PLUSY BIZNESU

KDZIERZYN-KOLE

23 marca 2016, nr 6 (207)

DLA

<< GazetaInformator.pl

GOSPODARKA

Siatkwka wabikiem dla inwestorw?


Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Przy autostradzie A4 stan wielki bilbord, ktry ma zachci potencjalnych przedsibiorcw do inwestowania w Kdzierzynie-Kolu. Widniej
na nim twarze czoowych siatkarzy ZAKSY.
KATARZYNA SOLARZ

Kdzierzysko-Kozielski
Park Przemysowy, ktry zarzdza terenami inwestycyjnymi
w gminie ( m.in. tzw. pole poudniowe) reklamuje si przy
autostradzie A4. Biznesmeni
z KKPP stawiaj na rozpoznawalne twarze siatkarzy ZAKSY,
czyli druyny, ktra znana jest
w caej Polsce i za granic. Haso na bilbordzie brzmi - Inwestuj w Kdzierzynie-Kolu, a
umiechnici od ucha do ucha Grzegorz Bociek, Rafa Buszek i
Jurij Gadyr, unosz kciuki w gecie zachty. Reklama miasta o
wymiarach 18 na 6 metrw stana na wysokoci miejscowoci
ernica w pobliu Gliwic.

Bilbord zachcajcy potencjalnych inwestorw


stan przy autostradzie A4 na wysokoci
miejscowoci ernica w pobliu Gliwic.

RADLIN - INWESTYCJE

Nowe owietlenie w centrum miasta jest energooszczdne, ekologiczne,


a do tego - daje o wiele
wicej wiata.
Nowe owietlenie uliczne
zainstalowane zostao na placu Radliskich Olimpijczykw, terenie przy Miejskim
Orodku Kultury oraz na odcinku ul. Mariackiej. Podobne lampy od dwch lat funkcjonuj rwnie przy tni w
Radlinie. Lampy - jak podkrela urzd - s energooszczdne, ekonomiczne i ekologiczne, a przy tym daj o
wiele wicej wiata. - wiato
emitowane przez nie jest bardziej punktowe, nakierowane
konkretnie na plac i jezdnie.
Poprzednie lampy emitoway
wiato bardziej rozproszone
- dodaje

Fot. Remigiusz mietana, UM Radlin

RADLIN ZAINWESTOWA
W OWIETLENIE TYPU LED
fot. PAP

ARTYKUY BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSP.
WE

wiato emitowane przez lampy ledowe jest bardziej


punktowe, nakierowane konkretnie na plac i jezdnie.
Koszt nowego owietlenia to ok. 70 tys. zotych.
Wadze Radlina zamierzaj zainwestowa w tego ty-

pu lampy rwnie w innych


miejscach w miecie.
KK

R E K L A M A

Zdrowych, pogodnych

wit Wielkanocnych,
przepenionych wiar, nadziej i mioci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotka w gronie rodziny
i wrd przyjaci
oraz wesoego "Alleluja".

Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

Racibrz, ul. Eichendorffa 12


Tel./fax 32 415 29 34
32 430 30 36 | kom. 512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

23 marca 2016, nr 6 (207)

PLUSY BIZNESU
DLA

4 Wiadomoci

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

REGION ZDROWIE

Medyczna pielgnacja stp dla pacjentw z grupy ryzyka


Problemy zdrowotne, stany patologiczne w obrbie stp
s polem pracy podologa, czyli specjalisty medycznej pielgnacji stp.
Grup ryzyka, jest grupa
osb chorujca na rnego rodzaju choroby oglnoustrojowe. Takimi chorobami s: choroby metaboliczne, choroby
koci i staww, choroby ukadu
sercowo-naczyniowego,
ukadu nerwowego, hormonalnego, choroby autoimmunologiczne, choroby nowotworowe
oraz wiele innych. Do grup ryzyka zaliczamy rwnie wszystkie osoby niepenosprawne, po
przebytych powanych urazach, operacjach oraz zabiegach chirurgicznych.
Wymienionym chorobom
towarzysz liczne i charakterystyczne dla nich powikania
w obrbie koczyn dolnych.
Nale do nich: zesp stopy cukrzycowej, zmiany zwyrodnieniowe koci i staww,
R E K L A M A

przewleka niewydolno ylna, niedokrwienie, zaburzenia


czucia, czy te obrzki chonne.
Powikania tych chorb
wpywaj znaczco na stan
skry i paznokci koczyn dolnych. Objawiaj si w postaci
zakae bakteryjnych, wirusowych oraz grzybiczych skry i paznokci, zapale skry,
owrzodze, a take trudno gojcych si ran. Dochodzi jeszcze
sucho, szorstko skry, pknicia, rozpadliny na pitach,
modzele, odciski, pogrubiae,
zrogowaciae paznokcie wbijajce si lub wrastajce w do
wraliw skr.
Takie problemy zdrowotne, stany patologiczne w obrbie stp s polem pracy
podologa, czyli specjalisty medycznej pielgnacji stp. Po-

dolog posiada szerok wiedz


na temat tych i innych chorb,
potra uwzgldni wskazania
i przeciwwskazania do zabiegu pielgnacyjnego stp oraz
dostosowa waciw terapi.
Wanym zadaniem specjalisty
jest rwnie dziaanie prolaktyczne wszelkich powika chorobowych.
Zabiegi medycznej pielgnacji stp dla pacjentw z
grupy ryzyka, oparte s na wiedzy medycznej i wsppracy z
lekarzami rnych specjalnoci. Narzdzia oraz opatrunki
wykorzystywane do kadego
zabiegu s sterylne i bezpieczne. Praca podologa z pacjentem jest wyjtkowa i wymaga
duej ostronoci. Oznacza to,
e w warunkach domowych nie
naley dziaa na wasn rk!

Moe to bowiem prowadzi do


pogorszenia stanu zdrowia, a
nawet do amputacji. Wskazane
jest korzystanie z zabiegw pielgnacji stp raz na dwa miesice, cho zdarza si i czciej.
Podolog informuje pacjenta
o prawidowej pielgnacji domowej i zasadach prolaktyki
zdrowotnej.
MH Kosmetologia
lecznicza i pielgnacyjna
Tel: 662-181-134
Monika Hutny
kosmetolog-specjalista
pielgnacji stp
Artyku sponsorowany

Monika Hutny - kosmetolog-specjalista pielgnacji stp

REGION ZDROWIE

Sprawne przekucie uszu


Dzisiejsza technologia sprawia,
e przekucie uszu jest cakowicie bezbolesne.
Wiele mam pyta nas, jaki
jest najlepszy wiek na przekucie dziecku uszu. Niektre z nich martwi si, e
przekucie moe bole. Dziki nowoczesnym rozwizaniom przekuwanie nigdy
nie byo tak proste, szybkie
i niemal nieodczuwalne nawet dla dzieci. Oczywicie
wszyscy postrzegamy bl
inaczej. U wikszoci osb
moment przekucia uszu
jest prawie nieodczuwalny, niektrzy mog poczu
may dyskomfort. Podobnie
jak w przypadku wizyty u lekarza zmartwienie u dzieci
powoduje raczej fakt postawienia ich w nieznanej dotd sytuacji. Moesz oszczdzi dziecku niepotrzebnych
obaw unikajc sw, ktre
mog je przestraszy, takich jak przekuwanie czy
pistolet. W zamian powiedz co w stylu Chodmy po twoje kolczyki albo,
e specjalista od przekuwania uszu ma may przyrzd
do zakadania kolczykw.
Wane jest aby odpowiednio przygotowa dziecko na
ten moment aby nie byo zestresowane i niechtnie nastawione.

Dzieci s podekscytowane kolczykami, zwaszcza


jeli mog pomc wybra
je samodzielnie. Innym doskonaym pomysem jest
podarowanie bonu prezentowego na kolczyki. Mona
te starszym dziewczynkom
przygotowa pudeeczko na
skarby Moje pierwsze kolczyki. To moe by liczne
mae pudeko na pierwsz
par kolczykw oraz inne
pamitki, takie jak kosmyk
pierwszych citych wosw
lub pierwszy zgubiony zb.

Bdzie ono przypomina


dziecku o jego pierwszych
kolczykach przez cae ycie.
Wykorzystujemy
wycznie nasze sterylne i hipoalergiczne kolczyki do
przekuwania. Ponadto moemy Ci doskonale doradzi w doborze dobrej jakoci materiaw, z ktrych
wykonane s kolczyki. Nasz
salon to wspaniae miejsce
dla Ciebie i Twojego dziecka aby znale idealne, wysokiej jakoci kolczyki w
licznych wzorach.

Studio Kosmetyczne IRENA Gajewska


Racibrz ul. Duga 32 | tel.: 32 415 23 80
Godziny otwarcia:
od poniedziaku do pitku: 9:00 19:00
w soboty: 9:00 14:00
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

23
marca
2016,
nr 6 (207)
23 marca
2016,
nr 6 (207)

Zabynij na wiosn

Zoty rodek 55
Wiadomoci

RACIBRZ HANDEL

Odwie swoj garderob i zabynij na wiosn!


Zapraszamy do odnowionego Centrum Chiskiego przy ulicy Rybnickiej.
nic tak poprawia nastroju,
jak udane zakupy!
Centrum
Chiskie
AI-Fashion ju wymienio
swj asortyment z zimowego
na wiosenny, dajc szerokie
pole do popisu wszystkim
tym, ktrzy pragn zabysn tej wiosny.
W ofercie AI-Fashion

znajd Pastwo szeroki wybr odziey i obuwia dla kobiet, mczyzn oraz dzieci.
Dodatkowo Centrum Chiskie proponuje stylowe torebki, bielizn, rnorodne dodatki do codziennych
oraz eleganckich stylizacji, a
take przerne kosmetyki i
perfumy.

Oferujemy szczeglnie
atrakcyjne ceny, dobr jako oraz potny wachlarz
produktw, dziki czemu z
pewnoci kady znajdzie u
nas co idealnego dla siebie.
Gwarantujemy mi i profesjonaln obsug, ktra suy pomoc w zakresie doradztwa.

Centrum Chiskie AI-Fashion


ul. Rybnicka 97, 47-400 Racibrz
Godziny otwarcia:
marzec-padziernik pon.-sob. 9:00-20:00, nd. 10:00-19:00
listopad-luty: pon.-sob. 9:00-19:00nd. 10:00-19:00
Artyku sponsorowany
Fot. Justyna Koniszewska

Wiosna to czas, w ktrym wszystko budzi si do


ycia. Ju wkrtce grube
swetry bdziemy mogli zamieni na bluzki z krtkim
rkawem, a zimow kurtk
na ramonesk. Z pewnoci
warto wic pozytywnie nastawi si na nadchodzce
zmiany, a jak wiadomo

R E K L A M A

RACIBRZ ZDROWIE

Cellulit - problem estetyczny kobiet XXI w.


Skd si bierze i jak z nim walczy?
Cellulit jest efektem niedostatecznego wydalania kocowych produktw przemiany
materii, a wic wadliwego funkcjonowania ukadu limfatycznego. Zmiany s widoczne w postaci nieregularnych zgrubie,
guzkw podskrnych, a w zaawansowanym stadium zmiany
staj si bolesne. Cellulit niestety ma tendencj do pogbiania
stopnia zaawansowania. Nierwna skra jest zmartwieniem
ponad 90% Europejek - take
modych i szczupych osb.
Fizjolodzy wi epidemi
cellulitu z gospodark hormonaln, zaburzeniami krenia
wywoanymi nie tylko brakiem
ruchu, ale i zbyt ciasnym ubraniem, infekcjami ginekologicznymi lub jelit, zaburzeniami
trawienia, niedoczynnoci wtroby, gwatownym przyrostem
i spadkiem wagi, niewaciw
diet, uwarunkowaniami genetycznymi. Aby mc cieszy si
zdrow i pikn skr naley
racjonalnie si odywia, uprawia sport, wysypia si, wypija co najmniej 2 litry wody mineralnej dziennie. Efekt bdzie
zadowalajcy przy poczeniu
zdrowego trybu ycia z odpowiednimi zabiegami kosmetycznymi. Jestemy po to, by
pomc Pastwu odnie zwycistwo w walce z cellulitem.
Oferujemy rnorodne zabie-

gi z uyciem profesjonalnego
sprztu.
- Body Master Combo
- jest to masa caego ciaa specjaln gowic wyposaon w
ruchome kulki, ktre masuj
zassany do gowicy fad skrny.
Zabieg jest jedn z najskuteczniejszych metod walki z cellulitem. Przynosi podane efekty
w spalaniu tkanki tuszczowej
i redukcji cellulitu. Ponadto
skutecznie modeluje sylwetk,
wzmacnia minie i polepsza
odywianie tkanek.
- Megason - nieinwazyjna liposukcja ultradwikowa.
Urzdzenie to skutecznie rozbija nagromadzony tuszcz, walczy z najbardziej zaawansowanymi stadiami cellulitu. Naley
zabiegi te poczy z aktywnoci zyczn lub elekrostymulacj, ktra mamy rwnie w
naszej ofercie.
- Elektrostymulacja
zabieg, ktry stymuluje prac
mini za pomoc prdu, ktry pobudza je do rytmicznych
skurczw porwnywalnych z tymi, jakie pojawiaj si podczas
wicze zycznych. Wzmacnia
minie i ujdrnia skr.

- Fale radiowe to najbardziej zaawansowany technologicznie system sucy do:


niechirurgicznego modelowania sylwetki, redukcji cellulitu,
redukcji zmarszczek, ujdrniania i napinania skry.
Serdecznie zapraszamy do
skorzystania z naszej oferty.
UWAGA ! TYLKO DO 31
MARCA WIOSENNA MEGA PROMOCJA W YASUMI
- WYKUPUJC PAKIET ZABIEGW NA TWARZ LUB
CIAO OTRZYMUJESZ DODATKOWO 50% W PREZENCIE!
Instytut Yasumi
ul. Matejki 2a/14
Racibrz
tel. 533 033 000
www.raciborz-yasumi.pl
Artyku sponsorowany

6
R E K L A M A

Z regionu

reklama

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

23 marca 2016, nr 6 (207)

reklama

Z regionu

racibrz gastronomia

Klimatyczne miejsce w twojej okolicy

Na trasie z Rybnika do Raciborza w przepiknej scenerii lasu znajduj si Zajazd Zota Iglica.
jolanta zabielska

Obiekt gastronomicznohotelowy w Pogrzebieniu Pana


Franciszka Malinowskiego powstay w miejscu tradycyjnych
festynw. Skada si z wiey ze
zot iglic, piknych tarasw,
okazaych dbowych drzwi zapraszajcych do wntrza luksusowych pomieszcze. Wok
znajduj si parkingi upikszone zadban rolinnoci .
Bajkowy wygld dopeniaj
wodne oczka poronite trzcin, kolorowe kaczki pluskajce si w wodzie, pomaraczowe
rybki, ktre podpywaj do rozbawionych goci.
Myskie koo zatacza kolejne krgi tu przed karczm
skd dochodz dwiki wesoej
muzyki i zapach grillowanych
przysmakw. Obok plac zabaw
i rozemiane dzieci, ktre bez
koca szalej na hutawkach,
zjedalniach i buduj zamki z
piasku.
Nieopodal wida wwz, a
tam palenisko oboone kamieniami i drewniane awki na ktrych siedz chopcy i dziewczyny. Piek kiebaski i piewaj, a
wiatr piosenki niesie. To nie jest
zwyky wwz, wanie tutaj latem mode pary w towarzyskie
swoich najbliszych przyrzekaj sobie mio romantyczny
lub w plenerze, a salwy armatnie gosz dobr nowin.
Potem gocie spiesznie poR E K L A M A

przekada si na dobre samopoczucie goci.


Jako jedyny w okolicy zbudowa gruntowy wymiennik
ciepa wykonany w technologii antybakteryjnej i antygrzybicznej majcy swe zastosowanie min. w uzdrowiskach
kodzkich, w teatrze zdrojowym w Polanicy. Powietrze
w obiekcie jest czyste poprzez
dwukrotn redukcj bakterii i
grzybw co potwierdzaj badania przeprowadzone przez Politechnik wrocawsk. Zbudowa take wasn oczyszczalni
ciekw i stacj uzdatniania
wody. Dziki temu woda jest
najwyszej jakoci.
Zajazd Zota Iglica Pana
Franciszka Malinowskiego zaprasza wszystkich, ktrzy kochaj pikno i dobry smak.

RESTAURACJA
ZOTA IGLICA
ul. Kornowacka 53
44-285 Pogrzebie

daj do klimatyzowanej Sali Balowej, aby zakosztowa


smakw potraw przyrzdzonych przez kucharzy z powoania. Profesjonalna i dyskretna
obsuga dba o kady szczeg.

Wystrj Sali, iluminacja i dobra


muzyka nastrajaj do zabawy.
Rwnie atrakcyjna jest Sala Kominkowa gdzie trzask palcych si drewien i degustacja
wymienitych wdlin robio-

nych w Zotej Iglicy wedug starych sprawdzonych receptur


sprawiaj, e chce si tu wraca.
Dla tych goci, ktrzy chc
by duej w tym bajkowym
miejscu, Zota Iglica oferuje

wygodne i dobrze wyposaone


pokoje. To jednak nie wszystko.
Pan Franciszek Malinowski czowiek niezwyky zadba
nie tylko o pikno obiektu, ale
rwnie o ekologie i zdrowie co

Noclegi | Przyjcia
tel. 517 565 007, 324301742
www.zlotaiglica.pl

Artyku sponsorowany

Z regionu

zdrowie

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

region zdrowie

Dramatycznie spada liczba szczepie


pawe strzelczyk

Mimo szeregu dziaa


podjtych przez sanepid
w celu propagowania
szczepie, liczba osb
szczepicych si kolejny
rok z rzdu spada.

Prawie Grypa i infekcje


grypopodobne zawsze byy
najwikszym problemem
epidemiologicznym w I
oraz IV kwartale roku i najczstszymi chorobami zakanymi na terenie powiatu raciborskiego. Najwicej

zachorowa odnotowano
w grupach wiekowych 5-14
lat oraz 15-64 r..
Pomimo podjcia szeregu dziaa w zakresie
propagowania szczepie
ochronnych oraz przeprowadzania przez racibor-

sk Stacj akcji informacyjnych, skierowanych do


spoeczestwa, a dotyczcych profilaktyki grypy,
nie znalazo to podanego efektu w liczbie osb
zaszczepionych przeciwko
grypie.

R E K L A M A

racibrz gastronomia

Jak zdiagnozowa
chorob serca?
Wedug danych statystycznych, rocznie na niewydolno
serca umiera a 60 tys. Polakw. Jak zdiagnozowa chorob
we wczesnym jej stadium i podj skuteczne leczenie?
Rozmowa z dr n. med., kardiologiem Witoldem Streb.

Jakie badania pozwalaj na ustalenie przyczyn


kardiologicznych blu w
klatce piersiowej?
Podstawowym badaniem
byo i jest nadal badanie EKG.
Spoczynkowe EKG pozwala
rozpozna ostre niedokrwienie minia sercowego. Pozwala rwnie podejrzewa
inne przyczyny blu, jak na
przykad przerost i przecienie minia sercowego, czy te
obecno odczynu zapalnego
ze strony osierdzia.
A co, jeli EKG jest prawidowe? Czy to wyklucza
chorob wiecow?
Czsto zdarza si, e EKG
nie wskazuje na powan cho-

rob, a do rozpoznania prowadz inne badania. Na przykad


w badaniu UKG jestemy w
stanie zaobserwowa zaburzenia kurczliwoci minia sercowego albo stwierdzi inne
przyczyny, jak choby wad
zastawki aortalnej czy ttniaka aorty. Tego typu badania
wykonujemy w NZOZ Kardio-Plus. Dysponujemy obecnie dwoma aparatami UKG, a
nasza pracownia, jako jedyna
w subregionie, posiada certyfikat Sekcji Echokardiografii
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To wyrnienie
to dowd wysokich kwalifikacji naszego personelu, ale take
wiadectwo dbaoci o sprzt,
na ktrym s wykonywane badania.
W diagnostyce choroby wiecowej wykonuje
si rwnie badania wysikowe?

Tak. W przypadku diagnostyki stabilnej choroby wiecowej wykonuje si rwnie


badania obcieniowe. Jednym z nich jest test wysikowy,
w trakcie ktrego rejestrowany
jest zapis EKG. Pozwala on na
wykrycie zmian nieobecnych w
trakcie spoczynku. Badanie to
jest rwnie przeprowadzane
w naszym orodku. Pamita
jednak naley, e przed testem
wysikowym konieczne jest badanie lekarskie, poniewa istnieje szereg przeciwwskaza
do tego typu badania.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin
Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

23 marca 2016, nr 6 (207)

EK LOGIA
RACIBRZ EKOLOGIA

Niezwykoci przyrody powiatu raciborskiego i okolic

Wiele ciekawostek, opisy


gatunkw a take zachwycajce zdjcia. Tak w skrcie
opisa mona album dr. Jana Dudy pt. Niezwykoci
przyrody powiatu raciborskiego i okolic .W rod, 16
marca, odbya si jej prezentacja. Zgromadzonych goci
powita wicestarosta Marek
Kurpis.
Warto doda, e pomys
na wydanie takiej publikacji zrodzi si ju kilka lat temu. Pierwszy pomys pojawi si jeszcze za kadencji
starosty Adama Hajduka.
Przykadem tego jest staa
wystawa fotograi dr. Dudy
znajdujca si w budynku
starostwa. Jednak szczegy
publikacji zostay omwione
pniej i postanowilimy ten
pomys zrealizowa - mwi
Krzysztof Sporny, kierownik
Referatu Ochrony rodowiska, Gospodarki Wodnej i
Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Jan Duda to dr nauk lenych, przez 24 lata pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Na swoim koncie ma wydane ksiki, artykuy opublikowane w czasopismach
przyrodniczych a take wygoszone referaty. Jest pomysodawc i jednoczenie
realizatorem idei utworzenia Arboretum Bramy Morawskiej w raciborskim lesie
Obora. - Znam przyrod caej Polski, ale take Alp czy
Szwajcarii i Austrii. Przyroda w naszym powiecie jest
tak bogata, e trudno j z
czymkolwiek porwnywa.
Jest ona nieprzecitna decyduje o tym klimat czy blisko Bramy Morawskiej.
Jest tu bardzo wiele unikatowych gatunkw, ktre u nas wystpuj licznie,
a w Europie s rzadkoci
opowiada dr Jan Duda,
przyrodnik, autor publikacji.
W ksice znale mona
wiele interesujcych faktw
oraz zdj dotyczcych cha-

Podczas prezentacji na Zamku Piastowskim


w Raciborzu dr Jan Duda z zamiowaniem
opowiada o wybranych gatunkach rolin i zwierzt.

JAWORZNO - EKOLOGIA

Planowana jest publikacja II wydania ksiki,


ktra ma by znacznie poszerzona oraz poprawiona.
W albumie mona niestety
znale bdy. Wynika to z
faktu, e dr Duda ciko zachorowa i nie zdono nanie ostatecznej poprawki. Poza tym do pierwszego
wydania niebawem ukae
si korekta. Dr Duda podkrela, e w tworzeniu publikacji pomagao mu wiele
osb, w szczeglnoci fotografw. Jednak znaczca wikszo zdj jest autorstwa dr. Dudy oraz jego
syna.
Ksika nie bdzie dostpna w sprzeday, jednak
bdzie szeroko rozpropagowana na terenie caego powiatu. Za porednictwem
gmin pozycja tra do poszczeglnych
jednostek
owiatowych, bibliotek, instytucji kultury, ponadto
bdzie dostpna w referacie
rodowiska a take w urzdach gmin.

REGION - EKOLOGIA

NIEMAL 600 TYSICY


ZOTYCH NA ZIELONE SZKOY
Fot. WFOIGW w Katowicach

SPOTKANIE KONSULTACYJNE
W ORODKU GEOSFERA
Odbyy si kolejne konsultacje Listy przedsiwzi
priorytetowych
planowanych do donansowania ze rodkw
Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na 2017 rok.
9 marca w Jaworznie odbyo si spotkanie powicone licie przedsiwzi planowanych do donansowania.
Otworzyli je: Jerzy Suchy
przedstawiciel organizacji
ekologicznych Wojewdztwa
lskiego w Radzie Nadzorczej oraz Agnieszka Siemiska zastpca Prezesa Zarzdu Funduszu. Zebranym
przedstawione zostay zasady
udzielania donansowania ze
rodkw WFOiGW w Katowicach oraz przykadowe
zadania zrealizowane dziki
rodkom Funduszu. Kierownik OEEG GEOsfera w Jaworznie omwia prezentacj pod tytuem Zewntrzne
rda nansowania - moliwoci rozwoju edukacji pozaformalnej na przykadzie
Orodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w
Jaworznie.

rakterystyki zycznogeogracznej oraz krajobrazowej,


rwnie w starych granicach
powiatu obejmujcych czciowo ziemi gubczyck,
rybnick oraz czesk. Autor pisze m.in. o tworkowskim lesie, czoku, Gipsowej Grze, Meandrach
Odry czy Wielikcie. Wiele
uwagi powicono ptakom
oraz Arboretum Bramy Morawskiej. Ponadto w publikacji znajduj si informacje o zabytkowych alejach
oraz regionalnej przyrodzie
sprzed setek i milionw lat.
Album zosta w znacznej mierze donansowany
ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dziki
naszym staraniom uzyskalimy dotacj w wysokoci
80% kosztw kwalikowanych - byo to 20 tysicy
zotych. Pozostae fundusze
pochodz z budetu powiatu
- dodaje Krzysztof Sporny z
raciborskiego starostwa.

Uczestnicy spotkania mieli okazj zapozna


si z zasadami udzielania donansowania
ze rodkw WFOiGW w Katowicach.
W konsultacjach uczestniczyo ponad 30 przedstawicieli ekologicznych organizacji pozarzdowych. Spotkanie
byo take okazj do zwiedzenia orodka GEOsfera w Jaworznie oraz do indywidualnych rozmw z pracownikami
Zespou Ochrony Przyrody,
Edukacji Ekologicznej i Prolaktyki Zdrowotnej WFOiGW
w Katowicach.
Przypomnijmy, w ramach
konsultacji odbyy si take

spotkania dla przedstawicieli jednostek samorzdu terytorialnego 7 marca a take dla przedsibiorcw oraz
spdzielni mieszkaniowych
14 marca.
Prezentacja nt. zasad
udzielania donansowania
ze rodkw WFOiGW w
Katowicach dostpna jest na
stornie internetowej Funduszu.
IC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na zielone szkoy, ktre


zorganizowane zostan w
miejscowociach nadmorskich, wyjedzie prawie
2500 dzieci.
10 marca Zarzd Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach podj kolejne decyzje o donansowaniu wyjazdw dzieci na
tzw. zielone szkoy. Wnioski
na zadania pod nazw Prolaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdw
rdrocznych w roku szkolnym 2015/2016 zoone zostay przez gminy: Gliwice, Katowice, Krupski Myn, Orzesze
i Pszczyna. Na zielone szkoy,
ktre zorganizowane zostan
w miejscowociach nadmorskich, wyjedzie prawie 2500
dzieci. Efektem ekologicznym
wyjazdw bdzie: wzmocnienie organizmw dzieci, dziki
programowi prolaktyki zdrowotnej oraz podniesienie wiadomoci ekologicznej dzieci
poprzez realizacj programu
edukacji ekologicznej.
Cakowity koszt wyjazdw
wyniesie 2 729 787 zotych
dotacja z WFOiGW 591 470
zotych.

Fot. WFOIGW w Katowicach

IWONA CYBULSKA

Fot. Mariusz Jankowski

160 stron wystarczyo, by w jednym miejscu znalazo si to,


co w naszym regionie przyrodniczym najpikniejsze.

Prawie 2,5 tys. dzieci z wojewdztwa lskiego wyjedzie w


tym roku na ekologiczne zielone szkoy.
Donansowanie otrzymaj:
- Gmina Gliwice - 121 020 z,
- Gmina Katowice - 427 170 z,
- Gmina Krupski Myn - 2 500 z ,
- Gmina Orzesze - 18 710 z,
- Gmina Pszczyna - 22 070 z.

8 Motoryzacja

23 marca 2016, nr 6 (207)

WODZISAW LSKI KOMUNIKACJA

KU PRZESTRODZE!

Promocja PKP: Taniej


z Wodzisawia do Warszawy

BUKW POLICJA

g podrowa jeszcze taniej.


Bilety SuperPromo mona kupowa w caym okresie
przedsprzeday (najwczeniej
na 30 dni przed terminem odjazdu), a do wyczerpania limitu.

Bilety SuperPromo nabywa mona w kasie biletowej,


biletomacie, serwisie e-IC czy
przez aplikacj mobiln. Nie s
one jednak dostpne u konduktora w pocigu.

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

Owietlenie ul. Tczowej jeszcze w tym roku


Urzd Miasta Wodzisawia lskiego ogosi przetarg na budow owietlenia ulicy Tczowej.
Wykonawcy zainteresowani realizacj zadania - budowa owietlenia ulicy Tczowej
- mog skada swoje oferty
w Biurze Obsugi Klienta (ul.
Bogumiska 4b, 44-300 Wodzisaw lski), w terminie do

29 marca. Przyszy wykonawca bdzie mia za zadanie: posadowienie supw typu strunobetonowe erdzie wirowane
22 sztuki, umocowanie szafki przyczeniowej, monta
opraw owietleniowych LED

22 sztuki, monta sieci napowietrznej dugo 850 mb,


budowa niezbdnych uziemie (na pocztku, w rodku i
na kocu linii napowietrznej),
prby oraz pomiary pomontaowe, wykonanie powykonaw-

czej inwentaryzacji geodezyjnej.


Przewidywany termin zakoczenia prac, wstpnie, ustalono na 31 maja.
kk

REGION POLICJA

Daj znak! I bd bezpieczny na pasach


Urzd Miasta Wodzisawia lskiego ogosi przetarg na budow owietlenia ulicy Tczowej.
W nowej kampanii spoecznej policjanci zalecaj
pieszym, aby, poprzez wycignicie rki, zasygnalizowali kierowcom, e chc przej
przez jezdni.
Kampania Daj znak i
przejd bezpiecznie przez
jezdni realizowana jest przez
Wydzia Ruchu Drogowego
Komendy Wojewdzkiej Policji w Katowicach i Krajowe
Centrum Bezpieczestwa Ruchu Drogowego. Celem akcji
jest poprawa bezpieczestwa
w rejonie przej dla pieszych.
W ramach swoich dziaa, policjanci sugeruj pieszym, aby, przed wejciem
na przejcie, poprzez wycignicie rki poinformowali o swoim zamiarze kierowcw. Oczywicie, wykonanie
gestu nie jest jednoznaczne z
natychmiastowym wkroczeniem na jezdni - pieszy powinien wczeniej upewni si,
e zosta zauwaony i w danej
chwili istnieje taka moliwo.
R E K L A M A

Jzyk gestw od wiekw stanowi szybkie i sprawne narzdzie komunikacji. Jeli kierowcy doceni gest uniesionej
rki, jasno sygnalizujcy ch
przejcia przez jezdni i stanie
si on znakiem stosowanym w
codziennych relacjach pieszy kierowca, by moe w kocu
uda si wpyn na zmniejszenie liczby tragicznych zdarze.
A statystyki s zatrwaajce.
W Polsce, najczciej ofiarami wypadkw drogowych s

wanie piesi. - Jak wynika z


danych statystycznych, w latach 20042014, na polskich
drogach zdarzyo si blisko
149 tys. wypadkw z udziaem
pieszych, w ktrych ponad 140
tys. osb zostao rannych, a ponad 18 tys. osb zgino. Przez
wiele lat rocznie gino w Polsce ok. 2 tys. pieszych i dopiero w 2008 roku zaznaczya si
mocna tendencja spadkowa.
Jednak i tak wskanik zabitych
pieszych na milion mieszka-

cw, na przejciach bez sygnalizacji w Polsce jest kilka razy


wikszy ni w Hiszpanii czy
Niemczech. W naszym kraju
wynosi on 4,8; podczas gdy w
Hiszpanii - 1,3; w Niemczech
- 0,8; a w Holandii 0,6 - wyjania Komenda Wojewdzka
Policji w Katowicach.
Z prowadzonej przez policjantw analizy zdarze drogowych wynika, e 85% wypadkw z udziaem pieszych
zaistniao z winy kierujcych
pojazdami, a jedynie 11% - z
winy niechronionych uczestnikw ruchu drogowego. Gwn przyczyn wypadkw byo
nieustpienie pieszemu pierwszestwa na pasach. W 2014
roku, na drogach samego wojewdztwa lskiego zgino 33
pieszych, a 483 osoby zostay
ranne. W 2015 roku mier na
przejciach dla pieszych poniosy 33 osoby, a 478 doznao obrae ciaa.
kk

Fot. SP Wodzisaw

Limitowana, bezterminowa
pula taszych biletw dostpna jest w pocigach Express
Intercity Premium (EIP) oraz
Express Intercity (EIC). W ra-

mach tej oferty, cena biletu na


odcinku Wodzisaw lski
Warszawa w klasie 2. wynosi
59,00 z, a w klasie 1. - 89,00 z.
Od tych cen przewonik odlicza
take ulgi ustawowe, dziki czemu uczniowie czy studenci mo-

WYBUCH I POAR
SAMOCHODU

Gdy samochd eksplodowa, jego wacicielka,


na szczcie, nie bya w pobliu.
Niemal doszcztnie spon samochd osobowy,
pozostawiony na terenie
orodka wypoczynkowego w Bukowie.
Zdarzenie miao miejsce, 11
marca, ok. godz. 1:00 w nocy.
Przyczyn poaru bya eksplozja znajdujcego si w samochodzie zbiornika LPG. Huk,
jaki spowodowa pojazd wybuchajc, obudzi znajdujcych
si nieopodal wdkarzy, ktrzy
wezwali suby ratunkowe.

Przybyli na miejsce straacy dogasili palcy si samochd. Swoje czynnoci


podjli take wodzisawscy
policjanci. Przez duszy
czas nie by znany los osoby
kierujcej pojazdem, ktra
doprowadzia samochd na
teren orodka. Na szczcie,
wkrtce straacy odnaleli ca i zdrow wacicielk
pojazdu.
kk

WODZISAW LSKI POLICJA

Z DACHOWANIA
WYSZA BEZ SZWANKU
Fot. KPP Wodzisaw l.

Dziki SuperPromo w PKP Intercity do Warszawy pocigiem mona dojecha


ju od 59 zotych od osoby.
katarzyna krentusz

<< GazetaInformator.pl

Cho zdarzenie wygldao naprawd gronie,


kobieta nie odniosa wikszych obrae.
O sporym szczciu moe
mwi 48-letnia mieszkanka powiatu raciborskiego, ktra w Gorzycach stracia panowanie
nad pojazdem, dachowaa i uderzya w inny samochd.
Zdarzenie miao miejsce
13 marca ok. godz. 9:10 na
ul. Rybnickiej w Gorzycach.
48-letnia mieszkanka powiatu
raciborskiego, jadc samocho-

dem marki Peugeot 307 w kierunku Wodzisawia l., stracia


panowanie nad pojazdem, zjechaa na prawe pobocze, gdzie
dachowaa a nastpnie uderzya w zaparkowany przy posesji
samochd marki Dacia Sandero. Mimo bardzo gronie wygldajcego zdarzenia, kobieta
nie odniosa powaniejszych
obrae. 48-latka bya trzewa.
kk

SKRZYSZW POLICJA

ZASN I SPOWODOWA WYPADEK


Kierowca Hyundaia Getz
zasn za kierownic, w
wyniku czego zjecha na
przeciwny pas ruchu i zderzy si z prawidowo jadcym Oplem Cors.
8 marca, ok. godz. 16:29
w Skrzyszowie, kierowca Hyundaia Getz zasn za kierow-

nic, w wyniku czego zjecha


na przeciwny pas ruchu i zderzy si z prawidowo jadcym
Oplem Cors. Szybka reakcja
kobiety kierujcej Oplem pozwolia, na szczcie, na uniknicie zderzenia czoowego.
kk

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 9

23 marca 2016, nr 6 (207)

WODZISAW LSKI KULTURA

RYDUTOWY KONCERTY

WCK otrzymao 14 tys.


zotych na organizacj
festiwalu Muzykon

Skubas na rydutowskiej scenie


Na deskach Rydutowskiego Centrum Kultury panowa tajemniczy,
nostalgiczny i nieco mroczny klimat. Artyci z grupy muzycznej
Skubas zaczarowali zgromadzon publiczno.
12 marca w mglisty wieczr RCK zorganizowa koncert Skubasa z zespoem. Artyci zaprezentowali bardzo
klimatyczny zestaw muzyczny,

katarzyna krentusz

Na organizacj Muzykonu,
Wodzisawskie Centrum Kultury otrzymao 14 tys. z dofinansowania, pochodzcego z
programu Kultura Dostpna
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach programu zoonych zostao w sumie 839
wnioskw. Tylko 151 z nich
otrzymao dofinansowanie.
Wrd nich w cisej czowce
najlepiej ocenionych wrd samorzdowych instytucji kultury, znalaz si rwnie projekt
WCK.
Zaoeniem projektu jest
umoliwienie dostpu do kultury na najwyszym poziomie
mieszkacom Wodzisawia lskiego, majcym ograniczony
dostp do takich instytucji jak
filharmonia, opera czy teatr. W
obecnej formule, wodzisawski

Muzykon bdzie organizowany


ju po raz smy.
Projekt jest nie tylko sposobem na wyrwnywanie szans
w dostpie do kultury wysokiej,
ale rwnie ma na celu rozbudzenie wraliwoci artystycznej u osb pozostajcych poza
obiegiem ycia kulturalnego
mwi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisawskiego Centrum
Kultury.
Zadanie skada si z trzech
etapw, ktre bd realizowane w padzierniku i listopadzie
br. Pierwszy etap to cykl bezpatnych koncertw o wysokich walorach artystycznych,
organizowanych w: kociele
Wniebowzicia NMP, w kociele Ewangelicko-Augsburskim oraz w Urzdzie Stanu
Cywilnego (podczas koncertw
zaproszeni artyci zaprezentuj
repertuar muzyki klasycznej od
renesansu po muzyk wsp-

Nie mam dla Ciebie mioci.


Utwr publiczno zapiewaa
wraz z zespoem. Koncert zakoczy si bisami.
Fot. Justyna Koniszewska

Jesieni, ju po raz smy, zorganizowany zostanie Wodzisawski


Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej MUZYKON.

ktry zauroczy widowni zgromadzon w murach Rydutowskiego Centrum Kultury. Tego


wieczoru nie zabrako dobrze
znanych hitw, midzy innymi

czesn). W drugim etapie przewiduje si organizacj warsztatw muzycznych dla trzech


grup spoecznych (wychowankowie WPWD Dziupla, podopieczni Warsztatw Terapii
Zajciowej oraz suchacze Wodzisawskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku). W trzecim
etapie z kolei zaplanowano wyjazd do siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia w Katowicach na koncerty dostosowane do potrzeb danej grupy.

WODZISAW LSKI KONCERTY

Improwizacyjne Voo Voo


Pnym popoudniem 12
marca polska grupa muzyczna
Voo Voo wystpia na deskach
Wodzisawskiego Centrum Kultury. Artyci zaprezentowali szeroki wachlarz swojej twrczoci
na rynku muzycznym dziaaj
ju bowiem od lat 80. XX wieku.
Publiczno zgromadzona
w murach WCK, kady kolejny
utwr nagradzaa gromkimi brawami. Koncert zespou by poczony z wspania gr wiate na
scenie, dziki czemu widownia
moga jeszcze lepiej wczu si w
klimat, jaki tego wieczoru bez
wtpienia udao si stworzy zaproszonej do Wodzisawia grupie.

Fot. Justyna Koniszewska

Hipnotyzujca muzyka, wyszukane kompozycje, w ktrych


wana jest kada nuta, a przede wszystkim improwizacje,
ktre urzekaj. Zesp Voo Voo zawadn wodzisawsk publicznoci.

Zobacz ca fotorelacj

Zobacz ca fotorelacj

jk
R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

10 Ogoszenia

23 marca 2016, nr 6 (207)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

rwnie bogat ofert chwilwek


z moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy
przedstawienia dokumentw dochodowych! Tel 530 499 444.

Poyczki pozabankowe.
Nawet do 25 tys.! Dla osb ze z
histori kredytow. Rwnie z zajciami komorniczymi! Posiadamy

Nie ma sytuacji bez wyjcia i nie ma


takich problemw, ktrych nie daoby si rozwiza. Jestemy po to,
by pomc Ci Oferowana przez nas
poyczka bez BIK to propozycja dla
kadego, kto znalaz si w cikiej
sytuacji i potrzebuje nagego dopywu gotwki. Tel. 500 198 766.

KREDYT

KREDYT

50 tys.

100 tys.

rata 549 z

rata 689 z

32 700 70 40
790 501 503

32 700 72 11
792 115 113

Oprocentowanie od 2,9%

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


PRACA

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 4,9%.
Dugi okres kredytowania nawet
do 120 m-cy. Minimum formalnoci. Szybka decyzja.Bez ogranicze wiekowych! Ju dzi, umw
si z naszym doradc na bezpatne
sprawdzenie oferty dla Ciebie! Tel
530 499 444.

na kolorowym tle 14 z

Oprocentowanie od 2,9%

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych w Niemczech
Tel. 32 5065587

Zatrudni osob do montau ogrodze typu siatka pleciona , panele


zgrzewane, bloczki upane typu Joniec. Mile widziane dowiadczenie.
Tel. 500 036 928

>>PRACA<<
REDAKTOR
DZIENNIKARZ

Redakcja gazety regionalnej


oraz portalu internetowego
zatrudni dziennikarza.

Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

>>PRACA<<
DORADCA
KLIENTA
Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres

biuro@raciborskiemedia.pl

RNE
Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha
trapez, blachodachwka, obrbki
blacharskie, papa zwyka, termozgrzewalna, gont, rynny, styropapa.
Tel. 664 807 199.
Tanio Remonty. Regipsy, suty
podwieszane, cianki, malowanie,
kafelkowanie, elektryka i inne prace wykoczeniowe. Tel. 661290935
Usugi transportowe wywrotk,
adowno do 3t, rozmiar skrzyni
3,2x2,05m. Tel. 501 618 999, 505
360 310.
Miae kolizj, wypadek? Zapraszamy do naszego biura a wywalczymy
dla Ciebie odszkodowanie z ktrego
bdziesz zadowolony!
Tel. 505 403 206.
Garae blaszane, bramy garaowe,
wiaty, hale, magazynki budowlane,
itp. Monta i transport gratis Tel.
608 467 942.

Lakiernictwo pojazdowe, oferujemy solidne i tanie usugi lakiernicze. Tel. 791 182 806.
Wypoyczalnia samochodw dostawczych, osobowych, autolawet
oraz przyczep Wodzisaw lski,
Rybnik, Jastrzbie Zdrj, Racibrz. Wszystkie samochody na
kategori prawa jazdy kat. B.
Tel. 692 789 660.

SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

Oferuj:

sprztanie

mieszka,

Praca w sklepie abka w Wodzisawiu l. jako kasjer-sprzedawca na


1/2 etatu. Rejestracja w PUP, ksieczka sanepidowska, dowiadczenie, dyspozycyjno.
Tel. 503 116 274.

Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.

MOTORYZACJA

tuj, pomaluj, wykonuj wszelkie


prace stolarskie: szafy na wymiar,
kuchnie itd. Polecam kontakt 600
319 825 lub 664956380.

Potrzebujesz pomocy w starciu z


ubezpieczalni, chcesz kupi samochd, dokona wyceny, kosztorysu
samochodu? Potrzebujesz porady
motoryzacyjnej? Zadzwo. Posiadam pitnastoletnie dowiadczenie zwizane z likwidacj kadego
rodzaju szkd, wycen, kosztorysowania napraw pojazdw. Tel. 502
550 209.
Tanie remontowanie. Wyremontuj
od A do Z kafelkowanie, tapetowanie, malowanie, gadzie i wszelkie prace stolarskie. Tanio i profesjonalnie. Tel. 664 956 380.

Kupi kade auto bez wyjtku! Najlepsze ceny , gotwka od rki. Tel.
664 087 328.
Fachowo i tanio. Wykafelkuj ciany i podogi, poo panele, wytape-

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

sprztanie domw, sprztanie blokw, sprztanie osiedli mieszkaniowych, sprztanie biur, sprztanie
po remontach, pielgnacja terenw zielonych, odnieanie,mycie
okien. Tel. 530 000 158.

GazetaInformator.pl >>

23 marca 2016, nr 6 (207)


Zobacz zapowiedzi

WODZISAW LSKI MIPBP 30 MARCA

warsztat zostanie wzity autor,


ktrego chyba nikomu nie trzeba przedstawia, a mianowicie
sam Charles Dickens. Tajemnica Edwina Drooda, bo ta po-

wie genialnego pisarza zostanie przerobiona na marcowym


spotkaniu mionikw ksiek
to powie niezwyka.

wo: biuro@mosir-centrum.
pl. Wszystkie informacje bd
dostpne rwnie na stronie
internetowej: www.mosir-centrum.pl oraz na facebookowym
prolu MOSiR-u.

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

WODZISAW LSKI ORODEK BALATON 3 KWIETNIA

CROSS BKITNA WSTGA BALATONU


Ju 3 kwietnia na trasie
wok wodnego orodka Balaton w Wodzisawiu l. rozegrana zostanie kolejna edycja
Cross Bkitna Wstga Balatonu. Rywalizacja rozpocznie si
punktualnie o godzinie 11.00.

Zgoszenia przyjmowane bd
poprzez wypenienie formularza na stronie internetowej:
www.elektronicznezapisy.pl;
w biurze zawodw, w miar
wolnych miejsc, telefonicznie,
fax: (32) 4551519 lub e-mailo-

250 wizytwek

RYDUTOWY FENIKS 8 KWIETNIA

KONCERT STANISAWY CELISKIEJ


Rydutowskie Centrum
Kultury FENIKS zaprasza
na wyjtkowe wydarzenie
koncert Stanisawy Celi-

skiej. Wydarzenie odbdzie


si 8 kwietnia o godz. 19:00
na sali teatralnej. Bilety w
cenie 70 z (w przedsprzeda-

y do 18.03.2016) oraz 80 z
(od 19.03.2016). Telefoniczna rezerwacja miejsc: 32 45
77 006.

WODZISAW LSKI WCK 9 KWIETNIA

KONCERT KUBY BLOKESZA I PIOTRA MACHALICY


Wodzisawskie Centrum
Kultury zaprasza na koncert
Kuba Blokesz, Piotr Machalica, ktry obdzie si 9 kwietnia, o godzinie 17:00. Cakowity dochd z koncertu zostanie
przekazany na Wodzisawski
Orodek Rehabilitacji i Terapii
Dzieci i Modziey. Cegieki, w
cenie 25 z, do nabycia w kaR E K L A M A

Zapowiedzi 11

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

DKK: CHARLES DICKENS


TAJEMNICA EDWINA DROODA
30 marca o godz. 17:00 odbdzie si kolejne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Ksiki w
Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Tym razem na

R E K L A M A

sie Wodzisawskiego Centrum


Kultury i w siedzibie WORiT.
Tytu koncertu: Szkice Wystpi: Kuba Blokesz i Piotr
Machalica oraz gocinie - Martyna Czech (Chwila Nieuwagi). Akompaniowa im bdzie
czteroosobowy zesp muzykw (fortepian, wiolonczela,
kontrabas i perkusja).

GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

12 Rozrywka

wizytwki, ulotki >>>

23 marca 2016, nr 6 (207)

32 414 90 30, 533 355 277

WODZISAW LSKI KULTURA

Folklorystyczna
Vladislavia zachwycia

Zobacz ca fotorelacj

O dojrzewaniu, przemijaniu i zmieniajcym si piknie.


Tymi sowami mona opisa now propozycj muzyczn
Zespou Pieni i Taca Vladislavia.
justyna koniszewska

odbicie w lustrze zmienia si na


przestrzeni lat, lustro pozostaje
elementem niezmiennym w jej
yciu. Organizatorem tego penego folkloru przedsiwzicia
byo Wodzisawskie Centrum
Kultury.
Fot. Justyna Koniszewska

13 marca na deskach Wodzisawskiego Centrum Kultury


odby si premierowy koncert
grupy artystycznej Vladislavia
pt. "O czasie i lustrze". Wspa-

niaa muzyka na gralsk nut i


pikne, kolorowe stroje oczaroway oczy i uszy zgromadzonej
publicznoci.
Historia, ktr przedstawili artyci, opowiedziana jest z
perspektywy kobiety. Cho jej

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl