You are on page 1of 6

DUR

pro!. K. Drewnofskiejo

ORGAN

TOWARZYSTWA POLITECHNICZNEGO
"WIE

KOMITET REDAKCYJNY SKADALI Pp.:


Przewodniczcy: Maryan Kuczyiiski. Czonkowie: Maurycy Altenberg, Dr. Stefan Bartoszewicz, Kazimierz
Brewnowski, Tadeusz Fiedler, Edwin Hauswald, Aleksander Krttger, Dyonzy Krzyczkowski, Stanisaw
Leon Syroczyuski i Aleksander Wierzbicki.

REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY:

IK:I*OR
S Y N I B W s K: I ,
Profesor Szkoy Politechnicznej.
POLITECHN'KA WARSZAWSKA
BIBLIOTEKA ZAKADU

ADMINISTRATOR CZASOPISMA:

MARYAN
em. st. Inspektor c. k. kolei pastwowych.

L. inw.

Rocznik

7-

ka. j xiv-

XIX:"V"I. 19O8,

z 8 tablicami i licznymi rysunkami w tekcie.

POLI"

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
BIBUOTEKA Z A K A D U ^ /
MIERNICTWA ELEKTRGTEpi4NtZNEGO
i TdfYSOKICiMfJfPI

L. I

L. i'w

L. ka

LWW

1908.

NAKADEM TOWAEZYSTWA POLITECHNICZNEGO WE LWOWIE.


ZWIZKOWA DJiUKAKNIA WE LWOWIE (UL. LINDEGO, 4).

V ZA-.:::.,

SPIS
zawartych w roczniku XXVI Czasopisma Technicznego* z roku 1908.
I. Artykuy i prace.

Stronica
B a e c k e r Tadeusz. Wpyw sposobu podparcia belek
prostych na natenie dodatkowe z powodu
zmian temperatury ,
.
.
,
.
.
. 7, 19
B a l i c k i Wacaw Dr. Znaczenie betonu uzbrojonego
139
Kilka uwag o cichycli stropach elazno-betonowych
293
Kilka uwag o obliczaniu supw elazno-betonowych
338
B e z i m i e n n i e . Kolej lokalna Lww-Podhajce 216, 225
Konkurs na rekonstrukcy ratusza we Lwowie
99
Memorya Tow. Politechnicznego w sprawie
nadzoru kotw parowych
. . . . .
46
Nowa fundacya
. 827
Przepisy dotyczce wykonania zeskadw nioscych z betonu ubijanego lub elazno-betonowych w budownictwie ldowem
170, 189, 203, 218
B i y Karol. Stal szybkosprawna
165
B1 a u t h Jan Dr. Dreny betonowe i gliniane
.
. 177
B o g u c k i J a n Dr. Rozwj budownictwa elaznego
i jego wpyw na architektur
.
.
. 299, 809
B o t t c h e r ucyan Dr. Rektyfikacya elipsy
. 185, 201
B r a t r o Emil. Rachunkowy i wykrelny sposb przyblionego wyznaczania obwodu elipsy .
.
. 252
B r y a Sfc. W. Przestrzenne powiex-zohnie wpywowe
237
C h r z a n o w s k i Wiesaw. Nowoczesne wyksztacenie
techniczne inynierw budowy maszyn
.
, 155
Falowanie gazw spalonych podczas wydmuchu
u gazowych maszyn
285
Db r y c z Stefan. ruby bezpieczestwa w kotach . 289
D r e w n o w s k i Kazimierz. W sprawie sownictwa
elektrotechnicznego .
. . .
121
Z wystawy elektrotechnicznej w Marsylii
1908 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
334, 845
E b e r m a n n Ludw. Tadeusz. Uwagi o wyborze i budowie kotw parowych
153
Wyrwnanie napenie przy stawidach suwakowych
226
~ Nowe motory ropowe
. . . .
279, 811, 333
F o l k i e r s k i K, Z literatury betonu i elazo-betonu
173
elazno-betonowy mur oporowy dla nasypu
drogowego w Siemieniu
239
J. J. Uproszczony wzr do obliczania przepywu wody
w kanaach betonowych
105
Skd powstaje woda zaskrna
. . . .
187
J. J. Obliczenie dugoci przewau wody w kanaach
burzowych
229

Stronica
K r t i g e r A. W. Popioy z lokomotyw w usugach
nawierzchni drg elaznych
144
Pierwszy midzynarodowy kongres drogowy 1H08 264
Stulecie eglugi parowej
9, 17
L a n g e Jerzy. Postpowanie przy pomiarze przepywu
cieczy przez rury gwne o wielkiej rednicy
zapomoc wodomierza o maym kalibrze .
.

261

L y s s y Eugeniusz. Opory ruchu na kolejach elaznych


.
. 181, 197, 218
w wietle najnowszych bada
u c z k w Wiktor. Wycieczka naukowa Wydziau
Inynieryi przez nowe koleje alpejskie w r. 1907
4?, 67, 87, 102, 119, 149
M a r c i c h o w s k i Marceli Dr. Najkorzystniejsze stropy 249
M o o z a s k i W. Filtry biologiczne
.
.
.
. 141
Niementowski
technicznej
P a w l i k Stefan.
dziau pl

Stefan. Mowa Eoktora Szkoy Polina inauguracy roku szkolnego 1908


Teorya i praktyka pomiaru i pow gospodarstwach ziem polskich
66, 86, 97, 113,
P o m i a n o w s k i Karol. Teoretyczne zasady wyzyskania si wodnych
Wycieczka Wydziau Inynieryi w r. 1908
.
P r a g o w s k i A. Opieka nad maszynami w rolnictwie

297

183
21
242
188

R o s o s k i Romuald. O wydajnoci i oddziaywaniu


studzien
116, 137
W sprawie artykuu: Teoretyczne zasady wyzyskania si wodnych"
69
S k w a r c z y s k i Wadysaw. Wysokie kominy fabryczne
1, 29, 53, 73, 98
S t e f a n o w s k i B. Jeszcze sw par o wyksztacniu inynierw budowy
S z c z e p a s k i Tadeusz. Zastosowanie wysuwki logarytmicznej do obliczania rur wodocigowych

314
278

W t o r e k Karol Dr. Nawierzchnia poprzeczna pod


dziaaniem si pionowych . . . .
83, 56, 75
W e i s s Juliusz. "Urzdzenie linowe do przewozu
drewna .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
231
W o w k o n o w i o z Romuald. Postpy gazowego wiata arowego
273, 321

II. Dzia grniczy.


Bezimiennie. Nowy sposb pogbiania szybw .
P r z e t o c k i W. Grnictwo i hutnictwo w G-alicyi
w r. 1906 .
. ,

160

106

1/

II
Stronica
P r z e t o c k i W. Grnictwo i hutnictwo w Galicyi
w r. 1907
S41
S y r o c z y s k i Leon. Sprawozdania z literatury grniczej
11, 159, 206

III. Sprawozdania z literatury technicznej.


Akademia handlowa w Urbana
Amerykaskie drogi elazne
Austryackie kolejki w r. 1906
Automobilowy wz
Blachy kotowe
Brak wozw
Budowa kolei Portland et Seatle
Budynek anatomiczny w Monachium
Bulwar elazno-betonowy
Cement i elazo-beton
Ohyo automobilw
Ciekawa walka atramentowa

128
266
319
281
49
805
295
349
328
109
26S
.178

Dach peronowy eazno-Mtoriowy ,


.
.
.
. 258
Dowiadczenia ze supami elazno-betonowymi .
. 802

nad sposobami zwizania nowego betonu ze starym


303

z przegubami betonowymi
.
.
. 349

itad motorem gazowym . . . .


161

stratami
ciepa
238
);

wytrzymaoci drewna .
.
. 110

Poplewel.le'a z filarami murowanymi . 111


Droga piesza midzy nawierzchniami wicej'torowych linii
,
. 246
Drogi elazne w Indyach holenderskich . . . .
198

ziemi w r. 1906
291
51
Drukarstwo tkanin
Drut stalowo-miedziany
90
Dworzec Wiktorya
352

przetokowy w Engelsdorf
194
Dyblowanie poprzecznych podkadw
. . . .
128
Elastycane zcze szyn
128, 265
Elektrownia pdzona gazem torfowym .
.
.
. 238
Elektryczna kolej podziemna dla poczty listowej
w Berlinie
,
. 265

kolejka Mattuglia, Abbazia, Lorrana


. 128
Elektryczne urzdzenia do podnoszenia lokomotyw . 831

zgrzewanie
50
.
, walcowanie zwrotne
.
,
.
,'
, 164
Faliste .zuywanie si szyn
27
Geologiczne badanie tuneli .
.
.
.
.
.
. 829
Hale warstatu lokomotyw w Pile .
.
.
.
. 831
Hartowanie narzdzi
255
Hartowaiiie powierzchni
256
Hutnictwo elaza w Niemczech
89
Impregnowanie drewna
.
.

,
.
. 5 0

cukrem
192
Jakiego natenia poprzecznego potrzebuj supy
elazne .
,
, 223
Jazda po prawym torze ' . , * , ' ,
,
.
.
,' ' 195
Kamie kotowy
208
Katastrofa na mocie Pont-de-Ce .
.
.
, 111
Kierunek ubijania betonu .
.
,
,
,
,
. 350
Koa pdowe z elazo-betonu .
,
.
,
,
, 267
Koa zazbione
. . . . .
,
256
K zbatych szlifowanie
. :
. ;
,
,
50
Kolej

elektryczna . . . . , / , , ,
h
przez Kaukaz
.
.
.
centralna New Jersey
linowa na Virgl. .
.
,
. ' ,
,
,
Mongolska . . .
i ' , ',
.
.
n a J ungfrau .
,
.

,
. . ,
,
Kongo z Matafi do Lt,opoldsville .
.'-,'.'
Libito-Katanga
,

268
2-7
127
, ; jg7
, 193
. 2 7
. ,'. 198
,.' ". ,

Stronica
Kolej New York-New Haven - Hartford . . .
.258

obwodowa Moskwy
851

syberyjska
126

Skalmierzyce-Szczypirno-Kalisz
. . . .
127

na Szpicbergu
27

Uganda
198
. 806
Kolejnictwo w Austryi w cigu lat 18981908 .
146
Kolejowe wozy akumulatorowe
Kominy z blokw betonowych
802
Komory pancerne
222
Kompresory odrodkowe
11
Koszta wonictwa wozami motorowymi n a Wgrzech
265

zakupna wzgldnie wyrobu lokomotyw .


. 851
Krzywa przejciowa
128
Kulki oyskowe
256
czenie blach przez stapianie
90
acuchy kotwiczne
. 257
Leizna kowalna
222
,
71
Liczba wozw motorowych
Liczne dowiadczenia ze supami elazno-kratowymi
w Pittsburgu
349
281
Luny bieg motorw gazowych
Maszyna do odlewania rur
,

formierska
Mauretania
Mierzenie tkanin
.
Most drogowy midzy Ruhrort a Hamburgiem .
Henryka Hudsona
.
.
,
.
. ' , . '
kolej, elazno-beton. n a Eodanie . . . .

i drogowy nad portem w H a m b u r g u


Maryacki na kanak> we Wiedniu . . .
na Guindy w Trgnier
. . . . . .
. . . .
nad wwozem Bch w arzwasser
elazno-betonowy o rozpit. 70 . . . .
Mosty sklepione

z ijwek walcowan. z pomostem beton. .

.
.

.
.
.

805
90
288
51
849
288
110
26
111
110
110
26
164
162

Nadmiar wozw kolejowych


881
Najdusza prostolijna i najtasza droga elazna na
ziemi
828
Najkrtsze poczenie kolejowe midzy Tryestem
a Abbazy .
.
.
.
.
.
.
. 295
268
Najwikszy komin na wiecie
Naprawa kotw
.
.
.228
. 192

zapomoc stapiania gazowego .

podkadw kolejowych
26
Narzdzia obrabiajce .
.
.
.
.
.
.
. 192
Nauka w szkoach politechnicznych
". ' . ' .
.
124
Nawierzchnia belgijskich kolei pastwowych
.
. b29

elektr. kolei podziemnej w Budapuszcie


194
Niebezpieczestwo piorunw dla budowli elaznobetonowych
267
Normalne papiery
91
Normy angielskie dla zeskadw elazno-betonowych
13
Nieszczliwe wypadki na kolejach Stanw Zjedn. .
71
Nowe dowiadczenie ze supami elazno beton. .
,
51
Nowe muzeum dla budownictwa i kolejnictwa w Berlinie .
.
.
72
Nowe pisma
.
.
.
.
.
.
. . .
71, 129
Nowe poczenie kolejowe miday Eosy a Syberya, . 193
Nowe warataty saskich kolei pastwowych .
.
. 194
Nowe zcze szyn .
.
.
.
,
,
.
.
,
129
Nowy dworzec kolei H a r r i m a n n
.
.
.
,
, 194
Nowy rodzaj domw dla chorych 1 domw mieszkalnych
.
.
802
Nowy kondensator Mocickiego .
.
.
.
, ' .
147
sposb mieszania wkien
.
.
.
.
. 193.

ustrj pomostu elaznego


162
Nowsze skrtomierze
.
.
.
.
.
.
.
. 257
O budowie nowego dworca w H a m b u r g u
O kolejach amerykaskich

296
168

O kolei t r a n s w a a l s k i e j
O m o s t a c h u k o n y c h elaznych .
O

wiszcych
.
.

Stronica
295

,
.

163
347

O obliczeniu sklepie mostowych bezprzegubowych


O reformie r u c h u t o w a r o w e g o

109
71

O r o b o t a c h publicznych i rodkach przewozowych


O serwonaotorach

306
304

O staoci sklepie, u y t y c h j a k o pomost

. . .

111

O szybkoci w y k o n a n i a budowli elazno-betonowych


258
O wdrwce szyn .
.
.
.
jgfi
O w y t r z y m a o c i krzyulcw i s u p w k r a t o w y c h
.
111
' j2g
O z u y w a n i u si szyn .
.
.
,
,
Obcien ; e pali
259
Obliczenie p y t elazno b e t o n o w y c h

s u p w cigych

816
26

Ochrona pilotw d r e w n i a n y c h w wodzie morskiej


Odlewnictwo
.
.
.
.
.
Odlewy elazne
Ognisko k o w a l s k i e .
. . .
.
.
.
.
O g r o m n y s k a d n a wgiel z elazo-betonu
O k r t y do gaszenia poarw
.
.
.
,
.

.
,
.
.
.

317
19 \
222
125
303
305

Olbrzymi m o s t elazno-betonowy n a Hudsonie .


.
O p a l a n i e lokomotyw rop .
.
.
.
.
.
.
O r g a n i z a c y a r u c h u ekon. na kolejach drugorzdnych
Osobliwy s y s t e m r e g u l a c y i
Otwory nieokrge .
.
.
.
,
, .
.
.
Osadzenie t a r c z y szlifierskiej
.
.
.
.
.
.

342
71
305
goj
222
223

P a r o w o z o w n i e elazno-betonowo
.
.
.
.
.
i(
Pekin-Pary w automobilu
P e r o n y i h a l e pnocno-ameryk. dworcw kolejowych
P k a n i e szyn

w Ameryce
.
.
. ;.
.
.
.
Piasek formierski
Piece kupolowe
Pidziesiciolecie kolei Aussig Cieplice . . . .

podwodnego d r u t u telegraf, midzy


E u r o p a Ameryk
.
.
.
.
.
P i a do klocw brukowych .
P o d a w a n i e s y g n a w zapomoe t r b k i . . . .
P o d k a d k i z elastycznego m a t e r y a u
.
.
.
.

304
266
129
125
27
49
126
318

P o d k a d y kolejowe elazno-drewniane
. . .

z d r e w n a l u b elaza . . .

z elaza "wewntrz prne


.
.
Podoe torw '

Poczenie gibkie dla sklepie

kolejowe midzy Rossy a I n d y a m i


P o m o s t elazno-betonowy mostw blaszanych
;, ' b e t o n o w y l u b elazno-betonowy mostw
gowych

.
.
,
.
.
.

.
.

.
.
dro-

331
223
831
194
352
880
330
26
163
127
842
349

Poprzeczne p o d k a d y kolejowe z australskiego d r e w n a

z drewna z wkadkami .
P o r o w a t o odleww
P o s t p y n a polu t r a k c y i elektrycznej w Szwajearyi .

w budowie kotw parowych


. . . .
P o w i e r z c h n i a zetknicia koa ze szyn .
.
.
.
P r a s y rubowe
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Prasowanie k wagonowych
P r d z m i e n n y jednofazowy
P r e c y z y j n e szlifowanie .
.
.
.
,,, ,
.
.
P r b a pocigu s a n i t a r n e g o .
.
.
. . . .
Prby z przegubami betonowymi
P r o j e k t najkrtszego poczenia E u r o p y z I n d y a m i
i Australi
. . .
.
.
.
.
.
.
kolei podziemnej we W i e d n i u

26
286
49
146
161
329
126
49
208
90
265
269

P r o j e k t o w a n e drogi elazne w R o s s y i

350

129
193

P r o j e k t y najkrtszego poczenia kolej, midzy Genu


a Medyolanem
.
.
.
.
.
.
.
329
.
elazno-betonowego m o s t u w e F r y b u r g u
.
350
P r z e b u d o w a d w o r c a osobowego Ludgate-hill w Londynie
.330

Stronica
Przdzalnictwo lnu
.
.
, . ,
. . .
.
50
Przejazd doom ulicy ksicia E e g e n t a w Wilmersdorf
163
Przeksztacenie kolei wzkotorowej na normalnotorow
281
Przesunicie gwnego budynku stacyjnego w Antwerpii
Przewrotnia wozw kolejowych
Przyblione wzory do obliczenia belek systemu Viorendee'la
.
.
.
Przyblione wzory dla zeskadw elazno-betonowych
Przyczyny wadliwych odleww
Przytwierdzenie dyliny n a mostach
. . . .

296
129
802
802
256
849

Rdzewienie elaza
221
Eedukcya spadkw na kanadyjskiej Pacific w bryfc.
'
Kolumbii
.328
.Rozporzdzenie austr. kolejow. dyrekcyi budowy dotycz, zesk. elazno-beton.
.
.
.
.
.
110
Eozwj drg elaznych w Republice Argentyskiej .
295

, Turcyi
236

fabr. lokomotyw Ealdwinu w Filadelfii .


.
128

maszyny parowej .
.
.
.
.
.
852

manometrw .
.
.
.
.
.

' 162

sieci kolei i ruchu, wzrost rezult. finHiis. pruskich kolei

' .
.235

wielkich motorw gazowych


.
.

12
Rozszerzenie mostu na Sekwanie w Oorbeil .
.
.110

w Halli n a d Spal
.
259
Rozarzanie nitw .
.
.
. . . .
164
Ruch pocigw na. kolejach szwajcarskich
.
.
352
Ruchome tablice rozdzielcze
,
.
..
.
.,
.
147
Rury miedziane
. . . .
.
.
.
.
', 131
Samoczynne elektryczne zapory
Sie drg elaznych Chin .
.
Skutek turbin parowych
Spichlerz z elaza .
.
Spi dzwonowy
. . .

rogatkowe .
.
.
329
.
.
.
.
' 851
.

. 1^7
304
.
.
.
. " .
. 8 9


Sposb wypeniania prni midzy szyn a ubkiem
Stacye dla lokomotyw n a pnocno-ameryk; kolejach
Stale specyalne
.

Stal. t a n t a l o w a
- . - . . ' .
\
.
.
.
:
Stalowe koa wozowe .
.
.
.
. . . .
Statystyka austr. drg elaznych za r. 1906 .
.

elektrycznych kolei drogowych Wielkiej


Brytanii
.
.
. . . .
.
.
Stokowe supy elazno-bctonowe
Strugarka o ruchomym stole
.
.
.
.

Strugarki do drewna
.
.
.
.

. . .

Szczeglnj' system budowy betonowych domw ..

Szklane nici
.
.
.
.
.
.

.
8ztuczne cignienie w pytach elaznych
.

:.

?
26
236
221
89
331
'^34

196
801
126
192
317
126
162

. . .

^6^
27

T k a n i n y ukonie tkane

Tory piaskowe
Trakcya elektryczna na gwnych liniach kolejowych
Trbka do podawania sygnaw gwizdawki lokomotywy
Trzy. mosty elazno-betonowe kolejowe .
.

Trwao papieru
.

supw telegraficznych
.
.
.
.

z
drewna
.
.
.
.

51
329
305
195
803
"0
50
19

Tunel Rovet

Turbiny parowe
.
.
.
.
.
.
.

Turbina parowa
Udoskonalenie zcza szyn .
.
. . ..
. . . . .
Ukadanie i przymocowanie szyn
.
.
. . .
Unikanie wykoleje na zwrotnicach wjazdowych

27
164
0*
194
329
296

Szyny kolejowe
.
.
.
Szyny o wadze. 58fc^rn a mb

. . . .

Urzdzenie do adowania wgla


.
.
Usuwanie m g y w farbiarniach
.
..
Uycie maszyn do robt przy nawierzchni

.
.
.

.
..
.

.
.
.

831
51
27

IV
Stronica
"W sprawie projektu kolei podziemnej we Wiedniu . 2(iB
Walka konkurencyjna midzy angielsk. zarzdami
kolejowymi
352
Wiata elazna o rozpitoci 5517 ni
316
Wiedeski dworzec centralny
218
Wielkoci momentu podporowego
268
Wnioski w celu zapobieenia wypadkom przy budowlach elazno betonowych.
259
Wpyw elektrycznoci na ciao ludzkie .
.
.
. 147

iloci wody na wytrzymao zaprawy cemen162


towej

ogrzewania na elazo
49

ubijania na wytrzymao betonu . . .


71

ustroju pomostu na wielko drgali dwigarw


110
Wz do samoczynnego wyadowywania . . . .
z urawiem parowym
Wozy kolei miejskich systemu Pay-as-you-enter"
.

kolejowe z elaza

71
265
194
128

Wycig n a Wetterhorn
Wykres dla wyznaczenia przekroju prtw .
.
.
Wyksztacenie warstatowe
Wyrb rdzeni do form
Wysortowywanie taboru kolejowego
. . . .
Wytrzymao budynkw elazno-betonowych na eksplozye
Wzrost cen benzyny

127
81G
8!)
69
805
828
196

Z nowszej literatury o wyzyskaniu si wodnych


.
26
Zabezpieczenie przeciw zwalnianiu si rub zcza
szyn.
194
Zaamanie stropw elazno-betonowych .
.
. . 267
Zapory rogatkowe dla przejazdw w poziomie szyn . 329
Zaprowadzenie trakcyi elektrycznej w Austryi .
. 26B
Zbite odlewy
191
elazne podkady kolejowe
286
elazno-betonowy dach peronowy
258

dziesicio-pitrowy budynek .
, 258

,i
jaz
802
elazo-beton do budowy odpieracza fal .
.
.
. 828
elazo a stal
125
Zuycie paliwa w piecach kupolowych . . . .
89
Zuywanie si szyn
]25
Zwrotnice sprynowe i krzyownice o ruchom} cli
skrzydach

246

IV. Bibliografia i krytyka.


B e t o n - K a l e n d e r 1909. Oceni St. W. Brya

819

B o r s c h Dr, I n g , J. B. Forscherarbeiten auf dem


Gebiete des Eisenbetons. Oceni W. Halicki

C o n c r e t e c o u n t r y r e s i d e n c e s . Oceni Stefan
Brya
D z i a k i e w i c z W o d z i m i e r z . Budowa wodocigu
w Bochni. Oceni F Piestrah

853
268
381

F ' r s t e r M, Balkenbrucken in Eisenbeton. Oceni


W. Balicki

306

Goldel P a u l . Prasis u. Theorie des Eisenbetons.


Oceni K. Folkiershi

208

H a b e r k a l t K. u. P o s t u v a n c s i t z Dr. F. Die Berechnung der Tragwerke aus Beton-Eisen etc.

Oceni W. Salichi
H a n d b u c h f. Eisenbetonbau.

806

Oceni Stefan

Brya
260, 319
K e r s t e n C. BrUcken in Eisenbeton. Oceni W. Balicki 178
K i l k a u w a g do s p r a w o z d a n i a o pracy Budowa
wodoc. w Bochni", Napisa S. Iiostoski .
. 342
L e d e r e r A r t h u r Dr. I n g . Analytische Ermittelung und Anwendung von Einflusslinien. Oceni W. Balicki

353

Stronica
MOrsch E. Der Eisenbetonbau. Oceni W. Balicki . 180
P o l a k Dr. Jzef. Wykad hygieny miast, Oceni
Ti, Iiostoski
29

V. Nekrologia.
3aker Benjamin
Jodaszewski ukasz
elvin Lord
luschee Tadeusz
tfandeles Dawid
Ptaszynski Stanisaw
Steingraber Gustaw
Woli Bernard
Zakrzewski Jan

18
72, 108
72
807
807
807
208
. . . .
224
807

VI, Wiadomoci osobiste.


196
223
52
196
196
196
196
196
196
196
196
196

Balicki W.
pler K. .
ustachiewicz Marceli
Sembarzewski D.
isman Ferdynand
Komorowski M.
Irzyanowski Boman
.Iwaniewski F.
S.uebenbauer K,
Schaefer W.
.
.
3eremeta J.
Smolyski A.

VII, Jozinaitoci.
Angielski wywz lokomotyw
Dziesiciolecie ustawy patentowej w Austryi
Fabryka lokomotyw Balwina w Filadelfii
.
Frekwencya szk politechn. w Austryi . .
Kana Suezki
Katedry robt wodnych rozdzia
Kongres architektw, VIII midzynarodowy

elektrotechniczny

telegraficzny

.
.
.

.
.
.

282
148
148
332
320
111
52
112
307

Konkurs na dwr wiejski


13

projekt kocioa w Limanowej .


.
. 844
afisza dla fabryki
dachwek

354
Burtyn" .

zdrojowiska Swo354
szowice" .

powikszenie gmachu Tow. kredyt, m.


808
Warszawy
181
Kolej elektryczna na poudniowej stronie Tatr .
112
midzy Atlantykiem a Oceanem Spokojnym
z Aten do Saloniki
147
Krajowy wiec gorzelniczy
248
Krakowskie Towarzystwo Techniczne .
.
.
91, 246
Nowa gwna linia kolejowa Wiede-Bogu min .
.

kolej lena
Nowy palnik do lampek bezpieczestwa
.
.
.
Opalanie rop okrtu Lusitania
Oryginalna katastrofa kolejowa w Siamie .
.
.
Protok sdu w sprawie konkursu na dwr wiejski
Przesunicie mostu drogowego w Czerniowcach .
.
Sekcya elektrotechniczna w Tow. Politeehnicznem .
Sia maszyn parowych na ziemi
Skadowiska wgla pod wod
Teatr w pocigu kolejowym
Telegraf przez Sahar
Towarzystwo Techniczne w Rydze
Typ wagonw do drzewa
Upadek wozu elektrycznej kolei w Chicago .
.
.

148
148
270
819
354
209
320(
181,
14.8
224
112
148
131
282
804

V
Stronica
W sprawie konkursu n a afisz dla wystawy w CVcstochowie
844
Walne Zgromadzenie Tow. In. o. k. kolei pastw. . 196
Wystawa elektrotechniczna w Marsylii . . .
28, 92

w Japonii
72

w Jarosawiu
. . . . . . .
148

wiatowa w Brukseli .
,
.
.
.
.112
Wywz zboa w Syberyi
308
Zapotrzebowanie wgla na austr. kolejach -pastw. . 270
Zawalenie si tunelu w Chinach
112
Zbytkowne omnibusy motorowe w Londynie
.
.
Zjazd abituryentw lwowskiej szkoy realnej z r, 1367/8
Zwizek niemieckich zarzdw kolejowych .
.
.

Stronica
Dnia 15 stycznia 1908. Wykad koi. A. Teodorowieza: O nowem urzdzeniu fabrycznem gazowni miejskiej"
211

22 stycznia 1908. Wykad koi. M Swobody:


Z podry do Egiptu"

211

29 stycznia 1908. Wykad prof. St. P a w l i k a :


Teorya i prakt. pomiaru i podziau pl w gospodarstwach ziem polsk."

211

5 lutego 1908. Wykad koi. M. Malanki:


O kanalizacyi miast"

211

12 lutego 1908. Dyskusya nad odczytem koi.


Malanki

212

19 lutego 1908. Wykad Dr. St. Olszewskiego:


O znaczeniu ekonomicznem wgla brunatnego
we wschodniej Galicyi"

212

308
332
210

VIII. Sprawy Towarzystwa Politechnicznego.


Koo Architektw we Lwowie
Oddzia Tow. Politechnicznego w StaDisawowie
Protok Walnego Zgromadzenia z 26 lutego 1908
Regulamin Sekcyi Koo Architektw Polskich
we Lwowie"
Sekcya Inynierw Mechanikw

224
28
178

.
.

4 marca 1908. Wykad koi. Lyssego: O granicach prdkoci jazdy"


11 marca 1908. Wykad koi. Peszkowskiego:
O urzdzeniach przeciw kamie, kotowemu"

271
355

Z dnia 3 lutego 1908


,, 17

2 marca
16

30
,
13 kwietnia ,,
4 maja

1 czerwca
.22

1 lipca

Zwoanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .


Wycieczki Towarzystwa Politechnicznego .
,

14
15
16
132
182

IX. Spis tablic, doczonych do Czasopisma Technicznego".


Tablica

IIV.

17

VIII.

,1

,,

IX

XII.

V, VI.
VII.
XIV-XVII.
XVIII, XIX.
XIX a.
XX.

Projekty na ratusz we Lwowie


JJ

,,

1)|)

JI

"

Nawierzchnia poprzeczna

Pomiar pl
Opory ruchu
Wyrwnanie napenie
Zbiornik w Mauer

8C8

Sprawozdania z posiedze Wydziau gwnego.

Sprawozdania ze zgromadze tygodniowych.


Dnia 20 listopada 1907. Wykad koi. Wierzbickiego
A.: O projekcie naprawy kopca Unii lubelskiej"

27 listopada 1907. Narada w sprawie V Zjazdu


Austr. Inynierw i Architektw we Wiedniu

4 grudiiia 1907. Dysknsya dalsza nad Zjazdem

11 grudnia 1907. Wykad Br. Ohodkiewicza:


O taryf, kolej, po upastww, kolei prywatnych"

18 grudnia 1907. Wykad koi. K. Bilego:


O stali szybkosprawnej"

58

Nr. 3
.

VI

,,4
5
7
11
14
15

272
272
272
282
282
283
283
284
284
284
. 5 2
. 211