You are on page 1of 4

Vên thîng uyÓn

Vên thîng uyÓn lµ mét khu vên tr×nh bµy nh÷ng c¶nh
quan k× thó cña thiªn nhiªn ®îc thu nhá. Trong vên cã hoa
th¬m cá l¹ trong thiªn h¹, nh÷ng k× thô, qu¸i th¹ch...nh÷ng s¶n
phÈm sinh vËt c¶nh cã chÊt lîng nghÖ thuËt vµo lo¹i cao nhÊt.
TÊt c¶ ®îc bµi trÝ mét c¸ch nghÖ thuËt ®Ó cho nhµ vua vµ tr¨m
quan thëng l·m. HÇu hÕt c¸c triÒu ®¹i vua trªn thÕ giíi ®Òu cã
vên thîng uyÓn vµ mçi vên ®Òu mang b¶n s¾c d©n téc cña níc
m×nh.
Vên c¶nh Th¨ng Long trong C«ng viªn Yªn Së ®îc x©y
dùng dùa vµo ý tëng trªn.
Chóng ta ®ang tÝch cùc chuÈn bÞ cho mét lÔ kØ niÖm lín,
kØ niÖm 1.000 n¨m Th¨ng Long – §«ng §« - Hµ néi. Chóng ta ®·
vµ ®ang ra søc t×m tßi, gi÷ g×n vµ kÕ thõa nh÷ng g× lµ tinh
hoa trong truyÒn thèng v¨n ho¸ ngh×n n¨m v¨n hiÕn cña ViÖt
Nam. Ngêi ViÖt Nam ®· cã thó ch¬i sinh vËt c¶nh tõ hµng
ngh×n n¨m nay mµ mét trong nh÷ng c¸i n«i sinh vËt c¶nh cña
c¶ níc hiÖn cßn tån t¹i vµ ®ang ph¸t triÓn, ®ã lµ lµng VÞ Khª -
x· §iÒn X¸ - huyÖn Trùc Ninh – Nam §Þnh. VËy mµ cho ®Õn nay,
mét trong nh÷ng biÓu tîng v¨n ho¸ ®Æc s¾c cña d©n téc cßn
cha ®îc quan t©m x©y dùng, ®ã lµ vên thîng uyÓn.

X©y dùng Vên c¶nh Th¨ng Long trong C«ng viªn Yªn Së, tr-
íc hÕt nh÷ng ngêi x©y dùng muèn t¸i t¹o vên thîng uyÓn kh«ng
chØ ®Ó chµo mõng Hµ néi mét ngh×n tuæi, mµ cßn muèn ®Ó
l¹i mét kh«ng gian v¨n ho¸ truyÒn thèng ®Æc s¾c cho con ch¸u
mai sau.
Vên thîng uyÓn lµ mét tæ hîp kiÕn tróc nhµ vµ vên, bªn
c¹nh hoa th¬m cá l¹, phong c¶nh h÷u t×nh lµ nh÷ng kiÕn tróc
cæ truyÒn phôc vô cho viÖc nghØ ng¬i, gi¶i trÝ cña tao nh©n
mÆc kh¸ch. §ã lµ nhµ ®¹i ®×nh n»m chÝnh gi÷a vên lµm n¬i
héi häp trong dÞp kØ niÖm nh÷ng danh nh©n v¨n ho¸, nghÖ
thuËt; n¬i truyÒn thô nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ cña d©n téc cho
con ch¸u mai sau; n¬i bµn b¹c, héi th¶o vÒ nh÷ng c«ng viÖc
v¨n ho¸, nghÖ thuËt cña ®Êt níc...
Ngoµi nhµ ®¹i ®×nh n»m chÝnh gi÷a vên, xung quanh sÏ
cã nh÷ng s¬n ®×nh, thuû ®×nh, lÇu hoÆc ®×nh nghªnh
phong... lµm n¬i thëng l·m nh÷ng s¶n phÈm v¨n ho¸ truyÒn
thèng d©n téc, n¬i tr×nh diÔn nh÷ng ®Æc s¾c cña c¸c ngãn
cÇm, k×, thi, ho¹ trong níc vµ quèc tÕ, tríc hÕt lµ nh÷ng tinh
hoa trong truyÒn thèng nghÖ thuËt cña c¸c níc §«ng Nam ¸ vµ
ch©u ¸. T¹i ®©y cßn tr×nh bµy nghÖ thuËt thëng trµ ®Æc s¾c
cña d©n téc vµ mét sè níc bÇu b¹n nh Trung hoa, NhËt b¶n...
N¬i ®©y cßn cã thÓ lµ mét trong nh÷ng n¬i héi häp vµ
gi¶i trÝ cña c¸c nguyªn thñ quèc gia ¢u, ¸ trong nh÷ng lÇn ®Õn
ViÖt Nam lµm viÖc.

***

C¸c bíc ph¶i lµm :

1- ViÕt vµ th«ng qua ý tëng. §©y lµ c«ng viÖc quan träng


hµng ®Çu.
2- C¨n cø vµo ý tëng mµ x©y dùng dù ¸n. Trong dù ¸n sÏ cã
phÇn néi dung thÓ hiÖn rÊt tØ mØ c¸c yªu cÇu vÒ nghÖ
thuËt bµi trÝ, c¸c s¶n phÈm trng bµy, cã minh ho¹ b»ng
¶nh hoÆc h×nh vÏ. Mét phÇn quan träng trong dù ¸n lµ
ph¬ng ¸n duy tr× vên.
3- Dù ¸n sÏ ®îc thÓ hiÖn b»ng c¸c b¶n vÏ qui ho¹ch, thiÕt
kÕ, c¶nh ®å...
4- SÏ dùng mét sa bµn víi tØ lÖ chÝnh x¸c ®Ó th«ng qua tr-
íc khi x©y dùng.
5- C¨n cø vµo dù ¸n sÏ lµm mét b¶n dù to¸n tØ mØ.

§©y lµ mét c«ng viÖc khã, ®ßi hái chuyªn m«n cao, v×
vËy ph¶i mêi c¸c chuyªn gia ®ãng gãp ý kiÕn vÒ c¸c lÜnh vùc
v¨n hãa, lÞch sö, mÜ thuËt, sinh vËt c¶nh, kiÕn tróc nhµ vµ s¶n
phÈm lµng nghÒ truyÒn thèng.
CÇn thµnh lËp Ban thêng trùc lo c¸c c«ng viÖc nµy.

*
C«ng viÖc cô thÓ:
1- Tæ chøc mét cuéc häp trao ®æi ý kiÕn vÒ ý tëng, vÒ
c¸c chñ ®Ò, phong c¸ch nghÖ thuËt sÏ thÓ hiÖn trong v-
ên, sao cho nã xøng ®¸ng lµ mét vên c¶nh tiªu biÓu cña
c¶ níc.
Dù kiÕn kh¸ch mêi : Gs. TrÇn Quèc Vîng, Nhµ Hµ néi häc
NguyÔn Vinh Phóc, nhµ sö häc D¬ng Trung Quèc, «. Phan
§¨ng Long (Së VHTT Hµ Néi ), Trung t©m khoa häc mÜ
thuËt sinh vËt c¶nh (thuéc Héi sinh vËt c¶nh ViÖt nam)
vµ....; mét sè anh chÞ em cã chuyªn m«n liªn quan.
C¸c kh¸ch mêi sÏ nhËn ®îc mét b¶n dù th¶o vÒ ý tëng
vµ mét sè yªu cÇu tríc thêi h¹n häp mét th¸ng.

2- C¨n cø vµo dù th¶o ®· ®îc th¶o luËn, sÏ tiÕn hµnh ®ång


thêi 2 viÖc : 1/ X©y dùng dù ¸n. 2/ Ph¸c th¶o thiÕt kÕ
tæng thÓ.
3- Ban thêng trùc sÏ triÖu tËp mét cuéc häp cã mêi c¸c
nh©n vËt cÇn thiÕt ®Ó th«ng qua 2 c«ng tr×nh trªn.
4- TiÕn hµnh chØnh lÝ l¹i c¸c dù th¶o.
5- Mêi c¸c ®ång chÝ ®· tham dù cuéc häp 1 ®ãng gãp ý
kiÕn.
6- ChØnh lÝ l¹i c¸c dù th¶o, ph¸c th¶o.
7- TiÕn hµnh thiÕt kÕ (hå s¬ A) .
8- Th«ng qua lÇn thø 3 (víi c¸c thµnh phÇn nh lÇn 1).
9- X©y dùng sa bµn.
10-Th«ng qua lÇn chãt trªn sa bµn.
11-Mêi mét sè ®ång chÝ l·nh ®¹o cao cÊp ®Õn xem vµ
cho ý kiÕn.
12-B¸o c¸o lªn c¸c c¬ quan cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng.
13- Sau khi ®îc phÐp sÏ tiÕn hµnh thiÕt kÕ kÜ thuËt, lËp
kÕ ho¹ch x©y dùng.
C¸c nhµ ®Çu t cÇn cung cÊp kinh phÝ ®Ó tiÕn hµnh c¸c
viÖc trªn, trong ®ã cã kinh phÝ ®Ó mua s¾m mét sè thiÕt bÞ
cÇn thiÕt cho c«ng viÖc nh m¸y tÝnh, m¸y in, camªra...C¸c thiÕt
bÞ nµy kh«ng ph¶i chØ ®Ó lµm dù ¸n mµ cßn rÊt cÇn trong c¶
qu¸ tr×nh x©y dùng vÒ sau.

***

Rate