Vên thîng uyÓn Vên thîng uyÓn lµ mét khu vên tr×nh bµy nh÷ng c¶nh quan k× thó

cña thiªn nhiªn ®îc thu nhá. Trong vên cã hoa th¬m cá l¹ trong thiªn h¹, nh÷ng k× thô, qu¸i th¹ch...nh÷ng s¶n phÈm sinh vËt c¶nh cã chÊt lîng nghÖ thuËt vµo lo¹i cao nhÊt. TÊt c¶ ®îc bµi trÝ mét c¸ch nghÖ thuËt ®Ó cho nhµ vua vµ tr¨m quan thëng l·m. HÇu hÕt c¸c triÒu ®¹i vua trªn thÕ giíi ®Òu cã vên thîng uyÓn vµ mçi vên ®Òu mang b¶n s¾c d©n téc cña níc m×nh. Vên c¶nh Th¨ng Long trong C«ng viªn Yªn Së ®îc x©y dùng dùa vµo ý tëng trªn. Chóng ta ®ang tÝch cùc chuÈn bÞ cho mét lÔ kØ niÖm lín, kØ niÖm 1.000 n¨m Th¨ng Long – §«ng §« - Hµ néi. Chóng ta ®· vµ ®ang ra søc t×m tßi, gi÷ g×n vµ kÕ thõa nh÷ng g× lµ tinh hoa trong truyÒn thèng v¨n ho¸ ngh×n n¨m v¨n hiÕn cña ViÖt Nam. Ngêi ViÖt Nam ®· cã thó ch¬i sinh vËt c¶nh tõ hµng ngh×n n¨m nay mµ mét trong nh÷ng c¸i n«i sinh vËt c¶nh cña c¶ níc hiÖn cßn tån t¹i vµ ®ang ph¸t triÓn, ®ã lµ lµng VÞ Khª x· §iÒn X¸ - huyÖn Trùc Ninh – Nam §Þnh. VËy mµ cho ®Õn nay, mét trong nh÷ng biÓu tîng v¨n ho¸ ®Æc s¾c cña d©n téc cßn cha ®îc quan t©m x©y dùng, ®ã lµ vên thîng uyÓn. X©y dùng Vên c¶nh Th¨ng Long trong C«ng viªn Yªn Së, tríc hÕt nh÷ng ngêi x©y dùng muèn t¸i t¹o vên thîng uyÓn kh«ng chØ ®Ó chµo mõng Hµ néi mét ngh×n tuæi, mµ cßn muèn ®Ó l¹i mét kh«ng gian v¨n ho¸ truyÒn thèng ®Æc s¾c cho con ch¸u mai sau. Vên thîng uyÓn lµ mét tæ hîp kiÕn tróc nhµ vµ vên, bªn c¹nh hoa th¬m cá l¹, phong c¶nh h÷u t×nh lµ nh÷ng kiÕn tróc cæ truyÒn phôc vô cho viÖc nghØ ng¬i, gi¶i trÝ cña tao nh©n mÆc kh¸ch. §ã lµ nhµ ®¹i ®×nh n»m chÝnh gi÷a vên lµm n¬i héi häp trong dÞp kØ niÖm nh÷ng danh nh©n v¨n ho¸, nghÖ thuËt; n¬i truyÒn thô nh÷ng tinh hoa v¨n ho¸ cña d©n téc cho con ch¸u mai sau; n¬i bµn b¹c, héi th¶o vÒ nh÷ng c«ng viÖc v¨n ho¸, nghÖ thuËt cña ®Êt níc... Ngoµi nhµ ®¹i ®×nh n»m chÝnh gi÷a vên, xung quanh sÏ cã nh÷ng s¬n ®×nh, thuû ®×nh, lÇu hoÆc ®×nh nghªnh phong... lµm n¬i thëng l·m nh÷ng s¶n phÈm v¨n ho¸ truyÒn

thèng d©n téc, n¬i tr×nh diÔn nh÷ng ®Æc s¾c cña c¸c ngãn cÇm, k×, thi, ho¹ trong níc vµ quèc tÕ, tríc hÕt lµ nh÷ng tinh hoa trong truyÒn thèng nghÖ thuËt cña c¸c níc §«ng Nam ¸ vµ ch©u ¸. T¹i ®©y cßn tr×nh bµy nghÖ thuËt thëng trµ ®Æc s¾c cña d©n téc vµ mét sè níc bÇu b¹n nh Trung hoa, NhËt b¶n... N¬i ®©y cßn cã thÓ lµ mét trong nh÷ng n¬i héi häp vµ gi¶i trÝ cña c¸c nguyªn thñ quèc gia ¢u, ¸ trong nh÷ng lÇn ®Õn ViÖt Nam lµm viÖc. ***

C¸c bíc ph¶i lµm : 1- ViÕt vµ th«ng qua ý tëng. §©y lµ c«ng viÖc quan träng hµng ®Çu. 2- C¨n cø vµo ý tëng mµ x©y dùng dù ¸n. Trong dù ¸n sÏ cã phÇn néi dung thÓ hiÖn rÊt tØ mØ c¸c yªu cÇu vÒ nghÖ thuËt bµi trÝ, c¸c s¶n phÈm trng bµy, cã minh ho¹ b»ng ¶nh hoÆc h×nh vÏ. Mét phÇn quan träng trong dù ¸n lµ ph¬ng ¸n duy tr× vên. 3- Dù ¸n sÏ ®îc thÓ hiÖn b»ng c¸c b¶n vÏ qui ho¹ch, thiÕt kÕ, c¶nh ®å... 4- SÏ dùng mét sa bµn víi tØ lÖ chÝnh x¸c ®Ó th«ng qua tríc khi x©y dùng. 5- C¨n cø vµo dù ¸n sÏ lµm mét b¶n dù to¸n tØ mØ. §©y lµ mét c«ng viÖc khã, ®ßi hái chuyªn m«n cao, v× vËy ph¶i mêi c¸c chuyªn gia ®ãng gãp ý kiÕn vÒ c¸c lÜnh vùc v¨n hãa, lÞch sö, mÜ thuËt, sinh vËt c¶nh, kiÕn tróc nhµ vµ s¶n phÈm lµng nghÒ truyÒn thèng. CÇn thµnh lËp Ban thêng trùc lo c¸c c«ng viÖc nµy. * C«ng viÖc cô thÓ:

1- Tæ chøc mét cuéc häp trao ®æi ý kiÕn vÒ ý tëng, vÒ c¸c chñ ®Ò, phong c¸ch nghÖ thuËt sÏ thÓ hiÖn trong vên, sao cho nã xøng ®¸ng lµ mét vên c¶nh tiªu biÓu cña c¶ níc. Dù kiÕn kh¸ch mêi : Gs. TrÇn Quèc Vîng, Nhµ Hµ néi häc NguyÔn Vinh Phóc, nhµ sö häc D¬ng Trung Quèc, «. Phan §¨ng Long (Së VHTT Hµ Néi ), Trung t©m khoa häc mÜ thuËt sinh vËt c¶nh (thuéc Héi sinh vËt c¶nh ViÖt nam) vµ....; mét sè anh chÞ em cã chuyªn m«n liªn quan. C¸c kh¸ch mêi sÏ nhËn ®îc mét b¶n dù th¶o vÒ ý tëng vµ mét sè yªu cÇu tríc thêi h¹n häp mét th¸ng. 2- C¨n cø vµo dù th¶o ®· ®îc th¶o luËn, sÏ tiÕn hµnh ®ång thêi 2 viÖc : 1/ X©y dùng dù ¸n. 2/ Ph¸c th¶o thiÕt kÕ tæng thÓ. 3- Ban thêng trùc sÏ triÖu tËp mét cuéc häp cã mêi c¸c nh©n vËt cÇn thiÕt ®Ó th«ng qua 2 c«ng tr×nh trªn. 4- TiÕn hµnh chØnh lÝ l¹i c¸c dù th¶o. 5- Mêi c¸c ®ång chÝ ®· tham dù cuéc häp 1 ®ãng gãp ý kiÕn. 6- ChØnh lÝ l¹i c¸c dù th¶o, ph¸c th¶o. 7- TiÕn hµnh thiÕt kÕ (hå s¬ A) . 8- Th«ng qua lÇn thø 3 (víi c¸c thµnh phÇn nh lÇn 1). 9X©y dùng sa bµn. 10-Th«ng qua lÇn chãt trªn sa bµn. 11-Mêi mét sè ®ång chÝ l·nh ®¹o cao cÊp ®Õn xem vµ cho ý kiÕn. 12-B¸o c¸o lªn c¸c c¬ quan cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng. 13- Sau khi ®îc phÐp sÏ tiÕn hµnh thiÕt kÕ kÜ thuËt, lËp kÕ ho¹ch x©y dùng. C¸c nhµ ®Çu t cÇn cung cÊp kinh phÝ ®Ó tiÕn hµnh c¸c viÖc trªn, trong ®ã cã kinh phÝ ®Ó mua s¾m mét sè thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho c«ng viÖc nh m¸y tÝnh, m¸y in, camªra...C¸c thiÕt bÞ nµy kh«ng ph¶i chØ ®Ó lµm dù ¸n mµ cßn rÊt cÇn trong c¶ qu¸ tr×nh x©y dùng vÒ sau. ***