jaaonaaqana ilaivhMgsTna saIgala

ircaD- baaK

sakaL JaalaI haotI.samaud`acyaa fosaaL%yaa laaTaMvar saUya-ikrNao camacamat haotI. iknaa-yaapasaUna qaaoDyaa AMtravar
maicCmaarIcaI ek baaoT yao}na ]BaI raihlaI. samaud`pxyaaMcaa ek qavaa maaSaaMcyaa tukDyaaMsaazI itkDo Qaavalaa AaiNa
Aapapsaat BaaMDU laagalaa.
yaa sagaLyaa kaolaahlaapasaUna dUr ..ekTaca, ek pxaI ]DNyaacaa sarava krIt haota.SaMBar fUT ]Mca jaa}na %yaanao
Aaplao daonhI paya jauLivalao,caaoca var kolaI AaiNa vaa-yaacyaa vaogaanao tao KalaI Jaopavalaa.%yaacyaa DaoLyaat ek AagaLo
toja JaLkt haoto. hvaot ]DNyaacyaa eka AvaGaD p`karacaa tao sarava krIt haota.prMtu eka CaoTyaa caukImauLo %yaacao
pMK qarqa$ laagalao. hvaotca %yaacaa taola gaolaa AaiNa eKadyaa inajaI-va dgaDasaarKa tao samaud`at kaosaLlaa. vaastivak
samad`pxaI Asao kQaI pDt naahIt.]Dta ]Dta ASaa p`karo pDNao hI %yaaMcyaasaazI laaijarvaaNaI gaaoYT Asato.
prMtu yaa pxyaavar %yaa pDNyaacaa yai%kMicathI pirNaama Jaalaa naahI.tao pMK fOlaavaUna AakaSaat ]DNyaacaa baarka[-nao
AByaasa krt haota.tao kaoNaI saamaanya pxaI navhta. tao haota ..jaao
jaaonaaqana ilaivhMgsTna saIgala.
sava-saamaanyat: samaud`pxyaaMnaa ]DNao farsao maaihtI nasato – iknaa-yaava$na Anna imaLvaNyaasaazI jaaNao AaiNa prt
yaoNao.basa\. ]DNyaat %yaaMnaa farsao svaarsya nasato.kovaL Anna imaLivaNao haca %yaaMcyaa ]DNyaacaa hotU Asatao. prMtu yaa
samaud`pxyaalaa nausato KaNyaaipNyaat $caI navhtI,%yaalaa ]DNao savaa-t jaast mah<vaacao vaaTt haoto. AaiNa yaaamauLoca [tr
pxaI AaiNa %yaacao Aa[-vaiDla doKIla %yaacyaavar naaraja haoto. samaud`acyaa laaTaMnaa samaaMtr ]McaIvar ]DNyaat kaya fayada
? yaa vaoL GaalaivaNyaatUna kaya saaQya haoNaar ?
“tU [tr samaud`pxyaaMsaarKa ka vaagat naahIsa jaa^na ?” %yaacaI Aa[- ivacaart Asao. “]DNao ibaDNao dusa-yaaMvar saaopva. tU
naIT Kat jaa.p`kRtIcaI kaLjaI Gao. tU iktI ASa@t Jaalaa Aahosa.”
%yaacao vaiDla saaMgat, “ho baGa jaa^na, Aata qaMDI sau$ hao[-la. ]qaL paNyaatIla maasao Kaola paNyaat jaatIla. tulaa
KraoKr kahI iSakayacao Asaola tr maasao pkDayalaa iSak. ]DNao ha ek caaMgalaa SaaOk Aaho. pNa %yaamauLo tU PaaoT
Ba$ Saktaosa ka ? AapNa Anna imaLivaNyaasaazIca ]Dtao ho ivasa$ nakaosa.”
jaaonaaqananao maana DaolaavalaI. %yaanaMtr kahI idvasa [tr samaud`pxyaaMp`maaNaoca %yaanao Annaacyaa SaaoQaat maicCmaarIcyaa naavaa
palaqyaa Gaatlyaa. pNa %yaacyaa svaBaavaalaa to maanavat navhto.
“maaJyaakDUna Asao saacaobaMd kama haoNaar naahI. maI ]Dona. malaa AjaUna baroca kahI iSakayacao Aaho”.
%yaanaMtr qaaoDyaaca vaoLat jaaonaaqana ekTaca dUr samaud`at ]Dayalaa laagalaa. tao ]paSaI haota pNa AanaMdat haota.tao
]DNyaacyaa navaIna lakbaI iSakt haota.tao Aata [tr kaoNa%yaahI samaud`pxyaapoxaa vaogaanao ]DU Sakt haota.

1

samaud`sapaTIpasaUna hjaar fUT ]McaIva$na %yaanao Aaplao pMK fDfDivalao AaiNa Kalacyaa idSaonao saurkaMDI maarlaI.saha
saokMdat tao sa<ar maOlaacyaa vaogaanao KalaI yao} laagalaa. yaa vaogaalaa taola saaMBaaLNao ho AitSaya AvaGaD kama haoto.
%yaanao vaarMvaar p`ya%na kolao haoto.pNa sa<ar maOlaacyaa vaogaanao varcyaa idSaonao ]Dayalaa laagatanaa %yaacaa taola jaa}na tao
samaud`acyaa inaLyaa laaTaMvar AadLayacaa.Aaolao pMK vaaLivatanaa tao manaaSaI ivacaar krIt Asao – “maI kaya k$ ?
vaogaat Asatanaa pMK Aijabaat na hlaivata p`ya%na k$ ka ? %yaavaoLI SarIr Acala Avasqaot AaNaU ka ?”
yaanaMtr %yaanao daona hjaar fUT }McaIva$na saurkaMDI maarlaI. maagacyaavaoLcao QaDo %yaacyaa caaMgalaoca laxaat haoto. yaavaoLI tao
yaSasvaI Jaalaa.dha saokMdatca tao navvad maOlaacyaa vaogaanao ]Dayalaa laagalaa. %yaasaazI p`caMD baL laagalao..pNa tao
yaSasvaI Jaalaa haota.samaud`pxaI iktI vaogaanao ]DU Saktat yaacaa %yaanao ivak`ma sqaapna kolaa haota.prMtu yaSa kovaL kahI
xaNaca iTklao. jyaaxaNaI %yaanao pMKaMcaa kaona badlalaa %yaacaxaNaI taola jaa}na tao samaud`at jaa}na kaosaLlaa.
ra~ JaalaI haotI.gailatgaa~ hao}na ksaatrI paoht tao iknaa-yaavar Aalaa. %yaacao SarIr zNakt haoto ..pMKaMmaQyao
takd navhtI. praBavaacao AaoJao %yaalaa sahna haot navhto. “maI jar samaud`at bauDUna maolaao Asatao tr baro Jaalao Asato”.
tao manaaSaI ivacaar krt haota. PaaNyaat DubakI maartanaa AatIla Aavaaja %yaalaa eokU Aalaa.. “AKorIsa maI kaya
k$ Saktao ? maI ek saamaanya samaud`pxaI Aaho. maI maaJyaa mayaa-daMmaQyao ADklaao Aaho.maI jar caaMgalao ]DNyaasaazI
janmaalaa Aalaao Asatao tr maaJyaa bauiwcaI p`t vaogaLI AsalaI AsatI. maI vaogaanao ]DNyaasaazI janmaalaa Aalaao Asatao tr
maaJoa pMK CaoTo Asato va maI maaSyaMaeOvajaI ]MdIr Kallao Asato. maaJao vaiDla yaaogya toca saaMgat haoto..malaa maaJaa ha
]DNyaacaa maUK- hT\T saaoDayalaa hvaa. malaa maaJyaa qavyaat prt jaa}na maI jaao kahI Aaho %yaat samaaQaana maanaayalaa
hvao. maI ek saaQaarNa AaiNa mayaa-Midt kuvatIcaa samaud`pxaI Aaho.”
Aata %yaanao ek saaQaa samaud`pxaI mhNaUna jagaayacaa inaEcaya kolaa.%yaacao Aa[- vaiDla va qavyaatIla [tr pxaI sauwa yaa
inaNa-yaavar KUYa Jaalao Asato.tao eka saamaanya samaud`pxyaasaarKa ]Dt iknaa-yaakDo inaGaalaa. tao Aata pMK fOlaavaNao,
]Mca ]DNao ho sava- saaoDUna doNaar haota. Aata kaoNatohI Aavhana navhto mhNaUnaca ApyaSaacaI BaItI sauwa navhtI.
ra~ JaalaI haotI AaiNa tao ]Dt haota. prt %yaalaa AatIla Aavaaja eOkU Aalaa “ samaud`pxaI kQaIca ra~I ]Dt
naahIt. tsao Asato tr %yaaMcao DaoLo GaubaDasaarKo maaozo Asato AaiNa pMK parvyaasaarKo CaoTo Asato. %yaaMnaa idSaocao &ana
doNaaro Daoko Asato”.
hvaot SaMBar fUTaMvar Asatanaa jaaonaaqanacao DaoLo camaklao. %yaacao duKNao gaayaba Jaalao. “ CaoTo pMK..parvyaasaarKo
CaoTo pMK ..”
hoca ]<ar Aaho.
“maI pNa iktI maUK- Aaho.]DNyaasaazI malaa CaoTo pMK hvaot.vaogaanao ]Dtanaa malaa baahorcao kllao imaTUna Gao}na AatIla
CaoTo pMK vaap$na ]Dayalaa hvao. CaoTo pMK !”

2

%yaanao kaLyaaBaaor samaud`ava$na daona hjaar fUT ]Mca ]D\DaNa kolao.ApyaSa ikMvaa maR%yacaoU Baya Aata %yaacyaa manaat
navhto. %yaanao baahorIla kllao mauDplao AaiNa AatIla CaoTyaa pMKaMnaI vaa-yaacyaa vaogaanao tao ]DU laagalaa. vaogaanao %yaanao
Kalacyaa idSaonao saurkaMDI maarlaI. sa<tr maOla..navvad ..ekSao vaIsa AaiNa AjaUnaca jaaorat..taSaI ekSao caaLIsa
maOla. yaa vaogaamauLo doKIla %yaacyaa baahorIla pMKaMnaa kahIca ~asa haot navhta. paNyaajavaL yao}na %yaanao pMK hlaivalao
AaiNa ek plaTI Gao}na tao prt caMd`akDo Jaopavalaa. %yaacyaa )dyaat navaIna AaSaa pllaivat Jaalyaa hao%yaa. tao KUp
AanaMdat haota. ekSao caaLIsa maOlaacaa vaoga AaiNa sava- gaaoYTI %yaacyaa khyaat..%yaacaa svat:varca ivaSvaasa basat
navhta. daonacyaa izkaNaI paca hjaar fUTaMva$na ]Dtanaa kaya vaaTola ? tao AaEcaya-caikt haot haota.
kahI xaNaaMpUvaI- %yaanao kolaolaa inaEcaya tao ivasa$na gaolaa. tI svat:laa idlaoolaI vacanao taoDNyaat %yaalaa kahIhI du:K haot
navhto. AsalaI vacanao saamaanya samaud`pxyaaMsaazI Asatat. jaao sava-EaoYz Aaho %yaacao Asalyaa vacanaaMXaI kahIca doNaoGaoNao
navhto.
Aqak pirEama AaiNa Apar maohnat Gao}na tao AjaUna caaMgalao ]DNyaacao p`ya%na krt raihlaa.dusa-yaaca idvaSaI %yaacaa vaoga
daonaSao caaOda maOla haota. yaa vaogaalaa CaoTyaaSaa caukInaodoKIla %yaacyaa SarIracyaa icaMQaDyaa Jaalyaa Asa%yaa. pNa vaogaat
takd haotI..vaogaat AanaMd haota..vaogaanao ]DNao AlaaOikk haoto.
taSaI daonaSao caaOda maOla. samaud`pxyaaMcyaa jagaat ha ek eOithaisak xaNa haota.prMtu jaaonaaqana ekTaca puZo jaat
raihlaa.Aata tao pTkna hvaa tsaa vaLU Sakt haota. qavyaatIla [tr pxyaaMnaa Aaplyaa yaSaacaI khaNaI saaMgaayalaa
jaaNyaaeovajaI jaaonaaqana hvaot ]Dtanaacyaa ivaivaQa kramatIMcaa sarava krt raihlaa. hvaot igarkI GaoNyaasaar#yaa ik`yaaMcaa
tao baarka[-nao AByaasa k$ laagalaa.
ra~I tao ekdma qakUna Aaplyaa qavyaat paohaocalaa.%yaalaa vaaTlao kI [tr pxaI %yaacyaa saahsaacaI va %yaacyaa p`ya%naaMcaI
p`SaMsaa krtIla.Aata AayauYya jagaNyaalaa iktItrI karNao haotI.idvasaBar saDlaolyaa maaSaaMcyaa tukDyaaMsaazI BaaMDt
rahNyaapoxaa AayauYyaalaa p`yaaojana haoto. Aata samaud`pxaI A&anaacyaa AMQa:karatUna baahor yao}na ]DNyaacao &ana imaLvaU
SakNaar haoto. ivaivaQa kaOSalyao Aa%masaat k$ SakNaar haoto. Aata samaud`pxaI mau@t haoNaar haoto.to sava- ]DU SakNaar
haoto. samaud`pxyaaMcao BaivaYya Aata ]jvala haoto.
samaud`pxyaaMnaI ek sava-saaQaarNa saBaa AamaMi~t kolaI.to sava- jaaonaaqanacaI p`tIxaa krt haoto.jaaonaaqanalaa saBaot savaa-Mcyaa
maQyaBaagaI yaoNyaasa saaMigatlao gaolao. hI kaoNa%yaahI samaud`pxyaasaazI A%yaMt SarmaocaI baaba haotI. samaud`pxyaaMcyaa pMcaayatInao
Aaplaa inaNa-ya saunaavalaa.
“jaaonaaqana ilaivhMgsTna saIgala , tulaa ek idvasa tuJyaa baojabaabadarpNaacaI jaaNaIva hao[-la.tU jao kahI kolaosa tI ek
maaozI caUk haotI.Aaplyaalaa yaa jagaat cairtaqaa-saazI Anna imaLivaNao va jaastIt jaast ijavaMt rahNao yaasaazI pazivalao
gaolao Aaho. toca Aaplyaa AayauYyaacao saaqa-k Aaho.”
pMcaaMnaa Aajavar kaoNa%yaahI AaraopInao ]<ar idlao navhto. pNa jaaonaaqana maaozyaanao AaorDlaa.
3

“kaoNata baojabaabadarpNaa ? tumhI ho kaya mhNata Aahat ? maaJyaahUna jaast jabaabadar kaoNa AsaU Saktao.maI
jaIvanaacaa Kra Aqa- SaaoQalaa Aaho.hjaarao vaYao- AapNa saDlaolyaa maaSaaMcyaa tukDyaaMsaazI BaaMDt Aalaao Aahaot.pNa
Aata Aaplyaa AayauYyaalaa ek ivaiSaYT ]i_YT Aaho.iSakNao..SaaoQa GaoNao.. mau@t haoNao.malaa ek saMQaI dyaa.maI
maaJyaa SaaoQaaba_la saaMgatao”.
saBaot smaSaanaSaaMtta psarlaI.kaoNaIca baaolat navhto.saBaa samaaPt JaalaI. savaa-MnaI Aaplao kana baMd k$na jaaonaaqanakDo
paz ifrvalaI.jaaonaaqana Aata ekTa rahU laagalaa. ekTo rahaNyaat %yaalaa ivaSaoYa du:K navhto. du:K Asaola tr
evaZoca haoto kI [tr pxaI ]DNyaacao mah<va samajaU Sakt navhto. jaaNaUnabaujaUna svat:cao DaoLo baMd k$na Gao}na to Aaplao
]jvala BaivaYya naakart haoto.
itkDo jaaonaaqana raoja navaIna kahItrI iSakt haota.Aata tao paNyaacyaa p`vaahat dha fUT Kaola paohNaa-yaa maaSaaMcaI
sauwa iSakar k$ Sakt haota. maasaomaaraMnaI foklaolyaa Annaacyaa tukDyaaMavar AaiNa saDlaolyaa maaSaaMvar Aata %aao paoT
BarNyaasaazI AvalaMbaUna navhta. tao pMK psa$na AakaSaat laaMbavar if$na yaot Asao.
%yaanao f@t svat:saazI kahItrI imaLivalao haoto. qavyaatIla [traMsaazI naahI. yaacaoca %yaalaa vaa[-T vaaTt haoto. ]Mca
]DNyaasaazI %yaanao jaI ikMmat maaojalaI haotI %yaacaI %yaalaa pvaa- navhtI. saamaanya pxaI BaItI, WoYa, raga ASaa BaavanaaMnaI
Barlaolao sauKasaIna AayauYya jagatat va lavakrca ma$na jaatat.
…………………
ek idvasa jaaonaaqananao daona samaud`pxyaaMnaa AakaSaat ]Dtanaa paihlao. to A%yaMt kaOSalyaanao AakaSaat ivahar krt
haoto.jaaonaaqananao %yaaMcaI prIxaa GaoNyaacao zrivalao.%yaanao Aaplyaa pMKaMcaa kaona qaaoDasaa badlalaa AaiNa tao jara saMqagatInao
]DU laagalaa. %yaa daona samaud`pxyaaMnaI hubaohUbapNao tSaaca saMqagatInao ]Dayalaa sau$vaat kolaI. jaaonaaqananao jaovha Kalacyaa
idSaonao saurkaMDI maarlaI tovha %yaaMnaI pNa tsaoca kolao.
AKorIsa jaaonaaqanakDo pahUna %yaa daona samaud`pxyaaMnaI ismathasya kolao AaiNa to mhNaalao
“AamhI tuJyaa gaTatIla Aahaot jaaonaaqana.AamhI tulaa Aaplyaa GarI nyaayalaa Aalaao Aahaot. ho Gar KUp ]Mca izkaNaI
Aaho ”o.
“malaa qavyaatUna kaZUna Taklao Aaho AaiNa malaa Gar naahI”. jaaonaaqana mhNaalaa.
“yaahUna jaast ]Mcaava$na ]DNao malaa ASa@ya Aaho”.

4

“naahI jaaonaaqana..tulaa jamaola.tU KUp kahI iSaklaa Aahosa.tuJyaa iSaxaNaacaa ek AQyaaya saMplaa Aaho AaiNa puZcaa
sau$ krNyaacaI vaoL Aata AalaI Aaho”.
jaaonaaqana %yaa daoGaaMbaraobar ]Dalaa AaiNa AakaSaat dRiYTAaD Jaalaa.
taoo tr svaga-ca haota.pRqvaIva$na vartI ]Dtanaa %yaacaa doh camakt haota. yaoqao tao pRqvaIpoxaa duPPaT gatInao ]DU Sakt
haota. Aata tao taSaI daonaSao pnnaasa maOla vaogaanao sahja ]Dt haota.svagaa-t kSaalaaca mayaa-da navhtI.
yaoqao ek DJanaBar samaud`pxaI haoto. itqao %yaalaa AapNa Aaplyaa Garat Aahaot Asaoca vaaTt haoto. vaaLUvar
]trNyaasaazI %yaalaa Aaplao pMK vaakvaUna gatI kmaI kravaI laagalaI.[trjaNa pMK na hlaivata ]trlao.%yaaMcao svat:cyaa
SarIravar ivalaxaNa inayaM~Na haoto. jaaonaaqana qakUna iknaa-yaavarca JaaopI gaolaa.yaoqao iSakNyaasaarKo baroca haoto.pRqvaI
AaiNa yaa jaagaot ekca frk haota.
“yaoqaIla samaud`pxaI %yaacyaasaarKaca ivacaar krt haoto. %yaa savaa-Mnaa ]DNyaat prmaanaMd imaLt haota. %yaaMcyaa AayauYyaacao
]i_YT ekca haoto - ]DNyaat trbaoja haoNao.to sava- kuSala samaud`pxaI haoto AaiNa raojacyaa raoja to tasanatasa ]Mca
]DNyaacaa sarava krNyaat magna Asat.”
svat:cyaa kaiflyaalaa Aata jaaonaaqana javaLjavaL ivasarlaaca haota.ek idvasa %yaanao Aaplyaa eka sahka-yaalaa
ivacaarlao “yaoqao [tko kmaI samaud`pxaI ksao kaya ? pRqvaIvar tr hjaarao samaud`pxaI haoto”.
“hjaarao , laaKao samaud`pxyaaMmaQaUna eKadaca yaoqao yao}na paohaocatao. tU %yaaMcyaatIla ek Aahosa jaaonaaqana.AamhI sava-jaNa
iktI ihMDUna yaoqao paohaocalaao to Aamacao Aamhalaa maaihtI.pNa tU ekaca fT@yaat [tko iSaklaasa kI tulaa
AamacyaasaarKo yaoqao paohaocaNyaasaazI janmamarNaacao hjaarao foro pDlao naahIt.”
ek idvasa ra~Icyaa vaoLI ihMmat k$na jaaonaaqana p`mauKakDo gaolaa.%yaalaa nauktoca kLlao haoto kI p`mauK Aata lavakrca
ho jaga saaoDUna jaaNaar Aaho.
“caaMga”..jaaonaaqananao jarasao Gaaba$na hak maarlaI. %yaa vaRw samaud`pxyaanao Aaplyaa dyaaLU najaronao %yaacyaakDo pahat
ivacaarlao, “baaola baaLa”.p`mauK kaoNa%yaahI samaud`pxyaapoxaa jalad ]DU Sakt haota.%yaalaa ]DNyaatIla Anaok baarkavao
maaihtI haoto. [traMnaa AjaUna %yaacyaakDUna iSakNyaasaarKo baroca iSallak haoto.
“yaanaMtr kaya hao[-la ? AamhI sava-jaNa kuzo jaaNaar ? svagaa-saarKI kaoNatIca dusarI jaagaa naahI ka ?”

5

“p`%yaxaat svaga- naavaacaI kaoNatIhI jaagaa naahIyao jaaonaaqana. svaga- mhNajao kaoNatIhI jaagaa naahI AaiNa kaoNatIhI vaoL
naahI.svagaa-caa Aqa- Aaho pirpUNa- haoNaM.caaMga baaolata baaolata xaNaBar qaaMbalaa.. tU KUp jalad ]Dtaosa naa ?”
“malaa jalad ]Dayalaa KUp AavaDtM” jaaonaaqana mhNaalaa.
“jyaa xaNaI tU pirpUNa- gatInao ]DSaIla %yaa xaNaI svagaa-t AsaSaIla.AaiNa hI gatI taSaI hjaar .. kraoD maOla naahI
ikMvaa p`kaSaacyaa gatI[tkI pNa naahI.karNa p`%yaok saM#yaolaa ek mayaa-da Aaho..AaiNa pirpUNa-tolaa kaoNatIca saImaa
naahI.pirpUNa- gatI mhNajao basa\.. %yaa gatInao ]DNaM.”
kaoNa%yaahI pUva-saUcanaoiSavaaya caaMga xaNaat itqaUna lauPt Jaalaa AaiNa PaaNyaajavaL pnnaasa fUTaMvar jaa}na ]Baa
raihlaa.xaNaBaratca tao itqaUnahI idsaonaasaa Jaalaa AaiNa jaaonaaqanacyaa KaMdyaapaSaI idsaU laagalaa.
“yaat far majaa yaoto”. tao mhNaalaa.
jaaonaaqana stbQa Jaalaa.svagaa-ba_la ivacaarayacao ivasa$na gaolaa.
“tumhI ho ksao krta ? Asao krtanaa na@kI kaya vaaTto ? yaamauLo tumhI iktI dUrpya-Mt jaa} Sakta ?”
“tumhI yaamauLo hvao tovha hvao itqao jaa} Sakta”.vaRw pxyaanao saaMigatlao. “maI sava- izkaNaI if$na Aalaao Aaho. savaat AaEcaya-kark gaaoYT ASaI Aaho kI jao p`vaasaacyaa maaohanao pUNa-%vaalaa naakartat to kuzoca jaa} Sakt naahIt.AaiNa
jao pirpUNa-tosaazI JagaDtat to sava- izkaNaI jaa}na yaotat.”
“tumhI malaa Asao ]DNao iSakvaala ka ?” jaaonaaqananao ivacaarlao. %yaalaa Aata yaa Apiricat rs%yaavar caalaNao
BaItIdayak vaaTt haoto.
“vaaTlyaasa tU Aa<aa lagaoca iSakNao sau$ k$ Saktaosa”. caaMga mhNaalaa.
caaMga QaImyaa gatInao baaolat haota va Aaplyaa iSaYyaakDo AiBamaanaanao pahat haota.
“jar tulaa ivacaaraMcyaa gatInao ]Dayacao Asaola tr ho manaat AaQaI zsava kI tU itqao paohaocalaa Aahosa.”
caaMgacyaa mhNaNyaacaa Aqa- Asaa haota kI, jaaonaaqana , tU svat:laa tuJao baocaaLIsa [Mca pMK Asalaolao SarIr samajaU
nakaosa.tuJao Aist%va sqalakalaacyaa baMQanaatUna mau@t Aaho.

6

jaaonaaqana idvasara~ AxarSa: tp k$ laagalaa.AaiNa ek idvasa iknaa-yaavar DaoLo imaTUna ]Baa ivacaarMat hrivalaolaa
Asatanaa %yaalaa vaaTlao kI %yaalaa caaMgacao mhNaNao kLlao Aaho. “ho pUNa- sa%ya Aaho.maI ek AsaIma.. mayaa-dariht
Asaa samaud`pxaI Aaho. maI pirpUNa- Aaho”. tao AanaMdanao baoBaana Jaalaa.
“Saabaasa pz\zo” caaMga mhNaalaa. %yaacyaa Aavaajaat yaSaacaI pavatI haotI.
jaaonaaqananao DaoLo ]GaDlao. tao %yaa vaRw samaud`pxyaabaraobar kaoNa%yaatrI vaogaLyaaca iknaa-yaavar ]Baa haota. toqaIla
ihrvyaa AakaSaat daona saaonaorI saUya- camakt haoto.
“SaovaTI tulaa maaJao mhNaNao laxaat Aalao”. caaMga mhNaU laagalaa. “pNa tulaa AjaUna AByaasa kravaa laagaola”.
jaaonaaqanalaa tI jaagaa navaIna haotI. “AapNa kuzo Aahaot ?”. %yaanao ivacaarlao.
“AapNa prga`havar Aahaot. yaoqaIla AakaSa ihrvao Aaho AaiNa saUyaa-p`maaNao daona taro Aahot”.
caaMga SaaMtpNao ]<arlaa. navaIna AasamaMtacaa %yaacyaavar Aijabaat pirNaama Jaalaa navhta.
pRqvaI saaoDlyaavar p`qamaca jaaonaaqana AaorDlaa.. “hI yaui@t KraoKr vaaprat yaoto tr”
“hI yaui@t naohmaIca kamaasa yao[-la. f@t tumhalaa svat:laa na@kI maaihtI paihjao kI tumhI kuzo jaaNaar Aahat”.
Parttanaa saMQyaakaL hao}na gaolaI haotI.[tr samaud`pxaI jaaonaaqanakDo BayaBaIt najaronao pahat haooto. %yaaMnaI nauktoca
%yaalaa DaoLyaadoKt AdRSya haotanaa paihlao haoto.
samaud`pxyaaMcyaa AiBanaMdnaacyaa vaYaa-vaat jaaonaaqana ek imainaTapoxaa jaast rmaU Saklaa naahI.
“maI yaoqao navaIna Aaho. malaa AjaUna tumacyaakDUna baroca kahI iSakayacao Aaho.”
“malaa ho Kro vaaTt naahIo”.sauilavana naavaacaa ek samaud`pxaI mhNaalaa. “tU navaIna kahIhI iSakayalaa Gaabart naahIsa.maI
tuJyaasaarKa inaBa-ya samaud`pxaI dha hjaar vaYaa-t paihlaa naahI. Aata tr tU savaa-t AvaGaD kama krayalaa tyaar
Aahosa.tU dyaa AaiNa p`oma yaacaa Aqa- iSakayalaa tyaar Aahosa.”
baGatabaGata ek maihnaa saMplaa AaiNa jaaonaaqananao AaEcaya-kark vaogaanao p`gatI kolaI.mauLatca tao navaIna gaaoYTI pTapT
iSakayacaa pNa vaRw samaud`pxyaacaa Kasa iSaYya mhNaUnahI %yaanao navaIna gaaoYTI lavakr Aa%masaat kolyaa. naMtr ek idvasa
caaMga naahIsaa Jaalaa. jaatanaacao %yaacao SaovaTcao Sabd haoto..”jaaonaaqana..naohmaI sagaLyaaMvar p`oma AaiNa dyaa kr.
jasajasao idvasa jaa} laagalao jaaonaaqanalaa pRqvaIcaI AazvaNa vyaakUL k$ laagalaI. pRqvaIvar

7

Asatanaa %yaalaa Aa<aacyaa &anaacyaa ek SataMSa ikMvaa ek hjaaraMSa sauwa &ana Asato tr to jaIvana iktI sauKacao Jaalao
Asato. tao ivacaar k$ laagalaa. kdaicat pRqvaIvar Asaa kaoNaI samaud`pxaI Asaola jaao baMQanaatUna mau@t haoNyaasaazI
QaDpDt Asaola. iSaLyaa BaakrIcaa tukDa AaiNa saDlaolao maasao yaapoxaa jaast kahI imaLivaNyaacyaa maagao
Asaola.%yaacyaasaar#yaa Anaok jaNaaMnaa qavyaatIla [tr pxyaaMnaI Kro baaolaNyaapasaUna pravaR<a kolao Asaola.yaa ivaYayaavar tao
ijatka Kaolavar ivacaar k$ laagalaa ittko %yaacao mana pRqvaIvar jaaNyaasaazI AaoZ Gao} laagalao.
jaaonaaqana vaR<aInao ek iSaxak haota.AaiNa p`%yaok samaud`pxyaalaa %yaanao p`aPt kolaolyaa KropNaatIla AanaMdacaI Jalak
daKivaNyaacaI [cCa baaLgaUna haota.
pRqvaIvarIla samaud`pxaI navaIna kahI iSakayalaa tyaar haotIla kI naahI yaaba_la sauilavanacyaa manaat SaMka haotI. tao
mhNaalaa,
“ho baGa jaa^na..[tr pxaI tuJao mhNaNao eoktIla ho tU ksao gaRhIt Qarlaosa ? ek mhNa Aaho ..jaao samaud`pxaI savaa-t
puZcao pahU Saktao taoca savaa-t ]Mca ]DU Saktao. tU ijaqaUna Aalaa Aahosa to samaud`pxaI AjaUna jaimanaIvarca
Aahot.ekmaokaMbaraobar BaaMDtahot.to svagaa-pasaUna hjaarao maOla KalaI Aahot.to ijaqao ]Bao Aahot itqaUna tU %yaaMnaa svagaksaa kaya daKvaU SakSaIla ? %yaaMnaa Aaplyaa pMKaMcaI Taoko sauwa idsaU Sakt naahIt. tU [qaoca raha jaa^na AaiNa
yaoqaIla samaud`pxyaaMnaa iSakva.yaaMnaa tuJao iSakvaNao samajaola. jar caaMga %yaacyaa AaQaIcyaa jagaat inaGaUna gaolaa Asata tr
tulaa kaoNaI iSakivalao Asato ?”
sauilavanacao mhNaNao Kro haoto..jaao samaud`pxaI savaa-t dUrcao pahU Saktao taoca savaa-t ]Mca ]DU Saktao.
jaaonaaqananao itqaoca navaIna pxyaaMbaraobar kama sau$ koolao.to sava- huSaar haoto va navaIna &ana lagaoca ga`hNa krt.pNa %yaalaa
vaarMvaar jaunyaa jagaacaI AazvaNa yao} laagalaI.
“pRqvaIvar ek daona samaud`pxaI trI navaIna &anasaMpadnaacaI laalasaa baaLgat AsatIla. jyaa idvaSaI %yaalaa Aaplyaa
kLpatUna baihYkRt kolaM %yaaca idvaSaI jar %yaalaa caaMgasaarKa p`iSaxak laaBalaa Asata tr Aaja %yaalaa iktItrI jaast
&aana imaLalao Asato.”
“sauilavana maI caalalaao”. jaaonaaqana ek idvasa mhNaalaa. “tuJao iSaYya Aata vaogaanao p`gatI krIt Aahot.navaIna iSaYya
imaLvaayalaa tulaa to madt krtIla”.
“malaa kLto Aaho kI PaRqvaIvar Asalaolyaa samaud`pxyaaMnaa jar kaoNaI svaga- daKvaU Sakt Asaola tr tao ekca Aaho
jaaonaaqana ilaivhMgsTna saIgala. tuJyaa p`vaasaasaazI SauBaocCa !” sauilavananao inaraop idlaa.
%yaanaMtrcyaa AayauYyaat jaaonaaqananao kovaL Aaplyaa pRqvaIvarIla baaMQavaaMcaa ivacaar kolaa.Aata dohacyaa baMQanaatUna tao mau@t
haota.
………………….
8

Flaocar yaa samaud`pxyaacao vaya AjaUna lahana haoto AaiNa %yaacyaavar far Anyaaya Jaalaa haota.
“%yaaMnaa kaya vaaTola to mhNaU dot”. %yaanao DaoMgaravar ]Dtanaa ivacaar kolaa.. “nausato pMK fDfDt [kDUna itkDo
]DNao ho kaya ]DNao Aaho ka ? ho tr icalaTosauwa krtat. maI p`mauKasamaaor hvaot ek kaolaaMTI kaya maarlaI , malaa
qavyaacyaa baahorca kaZlao. to kaya sagaLo AaMQaLo Aahot ka ? %yaaMcyaa ho laxaat ksao yaot naahI kI AapNa jar
]Dayalaa iSaklaao tr samaud`pxyaaMsaazI tI iktI AiBamaanaacaI baaba zrola.”
“to kaya ivacaar krtat yaacaI malaa Aijabaat pvaa- naahI.ek idvasa maI yaa savaa-Mnaa daKvaUna do[-na kI ]DNao kaya
Asato AaiNa to sava-jaNa svat:cyaa vaagaNyaacaa pScaa<aap krtIla”. ha %yaacyaa AMtma-naatUna Aalaolaa Aavaaja eokUna tao
Sarmalaa.
“Floacar [tka ragaavaU nakoasa.tulaa qavyaatUna kaZUna TakUna [trManaI svat:caoca nauksaana k$na Gaotlao Aaho. sa%ya
kLlyaavar %yaaMnaa yaa sagaLyaacaa pScaa<aap hao[-la. tU %yaaMnaa maaf kr AaiNa %yaaMnaa sa%ya samajaavaUna doNyaasaazI madt
kr”.
Floacarcyaa Davyaa baajaUnao jagaatIla savaa-t &anaI samaud`pxaI ]Dt haota. %yaalaa Aaplao pMK hlaivaNyaacaI garja pDt
navhtI. t$Na Flaocarlaa kahI kLonaa. “ho kaya GaDtMya, malaa vaoD tr naahI naa laagalaM ?”
ek Aavaaja %yaacyaa kanaat GaumaU laagalaa. “tulaa ]DayacaMya ka” ?
“haoya malaa ]DayacaMya”
“Flaocar, jar tulaa ]DNaM iSakayacaM Asaola tr malaa vacana do kI tU qavyaatIla [traMnaa maaf krSaIla AaiNa %yaaMnaa
&anaacaI navaIna iSaKro daKivaNyaacaa p`ya%na krSaIla.”
Flaocarcao vaya lahana haoto. tao AjaaNa haota va AhMkarI haota.pNa svat:cyaa manaacyaa AavaajaapuZo tao kahI baaolaU
Saklaa naahI.
“maI ]DNao iSakayalaa tyaar Aaho. zIk Aaho. AapNa AaQaI AByaasa caalaU k$. tLp%yaa samaud`pxyaanao saaMigatlao”.
jaaonaaqana dUrvarcyaa iSaKraMvar gaaola cakra maa$ laagalaa. %yaacaa iSaYya ]%saahI AaiNa trtrIt haota. %yaacyaat
iSakNyaacaI dud-mya [cCa haotI. Flaocarnao ek idvasa hvaot ek igarkI krNyaacaa p`ya%na kolaa pNa tao AyaSasvaI
Jaalaa.

9

“tU maaJyaabaraobar svat:caahI vaoL vaayaa Gaalavatao Aahosa jaaonaaqana.maI maUK- baoA@kla Aaho. iktIhI p`ya%na kolaa trI
ho malaa jamaNaar naahI.” Floacar mhNaalaa.
jaaonaaqananao Flaocarlaa tIca kramat k$na daKivalaI.Floacar baarka[-nao jaaonaaqanalaa nyaahaLt haota.
tIna maihnyaat jaaonaaqanalaa saha iSaYya imaLaloa.to sava- baihYkRt va iSakNyaacaI mah<vaakaMxaa Asalaolao haoto. %yaa savaa-Mnaa
]DNyaacao AvaGaD p`kar saaopo vaaTt haoto pNa %yaamaagacao tM~ jaaNaUna GaoNyaat to kmaI pDt haoto.
“AaplyaatIla p`%yaok pxaI svatM~tocao p`tIk Aaho”. jaaonaaqana saaMgat Asao.
“saMtuilat va inayaMi~t ]DNyaatUnaca AapNa svat:cao Aist%va isaw k$ Saktao. jaI gaaoYT Aaplyaalaa ADvaU pahIla
%yaalaa dUr saaravayaasa hvao. yaasaazIca AapNa evaZyaa kzINa ksartI iSakt Aahaot.”
idvasaBaracyaa EamaanaMtr sagaLo iSaYya qakUna jaat. %yaaMnaa navanavaIna gaaoYTI AaiNa vaogavaana ]DNao iSakNyaat majaa vaaTt
haotI.navaIna iSakNyaacaI %yaaMcaI BaUk vaaZt haotI.prMtu ho kaoNaacyaaca laxaat Aalao navhto kI hvaa , pMK yaap`maaNaoca
]DNyaacaa ivacaar ho ek sa%ya haoto.
“tumacao eka pMKapasaUna dusa-yaa pMKapya-Mtcao SarIr ha ek ivacaar Aaho. ivacaaraMcao baMQana taoDlyaavarca tumhI dohacao
baMMQana taoDU Sakala”. jaaonaaqana saaMgat Asao.
PaNa %yaacao mhNaNao %yaaMcyaapya-Mt paohaocaU Sakt navhtI.eka maihnyaanaMtr jaaonaaqananao prt qavyaat prtNyaacaa ivaYaya
kaZlaa.
“AamhI Aa<aa prt jaayalaa tyaar naahI”. honrI naavaacyaa samaud`pxyaanao baaolaayalaa sau$vaat kolaI. “itkDo Aamacao ksao
svaagat hao[-la ? Aamhalaa qavyaabaahor kaZlao Aaho. Aata prt AamhI kaoNa%yaa taoMDanao itkDo jaaNaar ?”.
sava- ivadyaaqaI- Asvasqa idsat haoto. qavyaacaa ek inayama haota kI baihYkar Taklaolyaa pxyaalaa prt qavyaat Gaot
nasat. gaolyaa dha hjaar vaYaa-t ha inayama taoDayacaI kaoNaIca ihMmat kolaI navhtI. inayamaap`maaNao prt jaaNao Sa@ya navhto
AaiNa jaaonaaqana saaMgat haota kI qavyaat prt jaa. inaNa-ya Gyaayalaa AjaUna vaoL laavalaa Asata tr jaaonaaqana ekTaca
prt gaolaa Asata.
“AapNa jar Aata qavyaat naahI tr %yaacyaa kayadyaaMcao palana krNyaacaI trI kaya garja Aaho”.
Flaocar [trManaa mhNaalaa. “pNa itkDo jar BaaMDNa vagaOro Jaalao tr AapNa jaaonaaqanalaa madt k$ SakU.”
…………………………….

10

maga %yaa Aaz jaNaaMnaI piScaomaokDo ]D\DaNa kolao. sagaLyaaMcao pMK ekmaokaMnaa javaLjavaL spSa- krt haoto. jaaonaaqana
savaa-t puZo haota. Flaocar ]javaIkDo tr koilvana DavaIkDo haota. ekSao pstIsa maOla yaa vaogaanao %yaaMcaa qavaa %yaaMcyaa
kaiflyaava$na ]Dt haota. kaiflyaatIla pxaI ekdma stbQa Jaalao.Aaz hjaar samaud`pxaI yaa Ad\Baut dRSyaakDo DaoLo
ivasfa$na pahat raaihlao.AazhI jaNaaMnaI hvaot ek igarkI GaotlaI AaiNa pMKMacaI Aijabaat fDfD na krta
ivanaasaayaasa to vaaLUvar ]trlao.%yaaMcaa ha qavaa ASaa p`karo hvaot igarkI GaoNao hI ina%yaacaI baaba Asalyaap`maaNao KalaI
]trlaa haota.
kaiflyaat navaIna pxaI AalyaacaI gaaoYT AlpavaQaIt YaT\kNaI- JaalaI. yaa pxyaaMnaa tr AapNa kaiflyaabaahor kaZlao
haoto maga to prt ksao Aalao ?. kaiflyaatIla pxyaaMnaa tr kahI ]majatca navhto. kdiacat yaamauLoca BaaMDNa haoNyaacaI
vaoL AalaI naahI.
“ho zIk Aaho kI yaa savaa-Mnaa AapNa h_par kolao haoto pNa %yaaMnaa [tko ivalaxaNa ]DNao kaoNaI iSakivalao
?”o.kaiflyaacyaa p`mauKanao Aa&a kolaI kI yaa navaIna Aaloalyaa pxyaaMSaI kaoNaIhI baaolaayacao naahI. jaao kaoNaI %yaaMcyaaSaI
baaolaola %yaalaahI kaiflyaatUna h_par kolao jaa[-la. %yaaMcaI doKBaala krNaa-yaalaa doKIla haca inayama laagaU hao[-la.
sagaLyaaMnaI jaaonaaqanakDo paz ifrvalaI. prMtu ivacailat na haota %yaanao Aaplyaa ivadyaaqyaa-Mbaraobar ]D\DaNaacao QaDo caalaU
zovalao.tao %yaaMnaI trbaoja haoNyaasaazI satt p`ao%saahna dot Asao.
“maaiT-na” tao eka ivadyaaqyaa-var AaorDlaa “tU mhNataosa kI tulaa saMqa ]D\DaNa caaMgalao jamato pNa to tU maaJyaasamaaor
k$na daKva. naahItr tuJao kaOSalya p@ko haoNaar naahI. mhNaUna prt ekda ]DUna daKva”.
maaiT-nalaa AaScaya- vaaTlao. saMqa ]D\DaNaacyaa kramatI savaa-Msamaaor k$na daKivatanaa %yaalaaca svat:cyaa xamatobad\dla
AaiBamaana vaaTlaa. hvaa AgadI SaaMt Asatanaa doKIla baahorIla pMKaMcaI fDfD na krta vaaLUva$na ]Mca AakaSaat
sahjapNao ]DUna tao prt KalaI yao} Sakt haota. yaacap`karo caalsa- raola^MD naavaacyaa samaud`pxyaanao pva-traMgaaMmaQyao caaovaIsa
hjaar fUT ]Mca ]DNyaacao QaaDsa kolao va tao idmaaKat prtlaa. dusa-yaa idvaSaI AjaUna ]Mca ]DNyaacaa %yaanao inaScaya
kolaa.naMtr Flaocarnao hvaot ivalaxaNa kramatI kolyaa. %yaacao paMZroSauBa` pMK saUya-ikrNaaMmauLo camakt haoto. DaoLo idpt
AsaUnasauwa Kalacao Anaok pxaI %yaalaa nyaahaLt haoto.
jaaonaaqana Aaplyaa ivadyaaqyaa-Mbaraobarca Asaayacaa.tao %yaaMnaa navaIna kramatI iSakvaayacaa, %yaatIla taMi~k gaaoYTIMcao
baarkavao samajaavaUna dyaayacaa, sallao dyaayacaa AaiNa %yaaMcyaavar iSakNyaasaazI dbaava AaNaUna %yaaMnaa p`ao%saahna dyaayacaa.
tao ivadyaaqyaa-Msamavaot kaLoa#yaa ra~Isauwa ]D\DaNaaMcaa AByaasa krt Asao. kaiflyaatIla baakIcao pxaI ek dusa-yaaMnaa
KoTUna %yaaMnaa baGat rahat.
AByaasa saMplyaavar sava- ivadyaaqaI- vaaLUvar phuDt va jaaonaaqanacao mhNaNao SaaMtpNao eokt,. %yaatIla kahI gaaoYTI %yaaMcyaa
Dao@yaava$na jaat tr kahIMcao naIT Aaklana haot Asao.

11

ra~Icyaa vaoLI yaa ivadyaaqyaa-MjavaL kaiflyaatIla kahI pxaI ]%sauktonao yao}na basat. to sava- gaaoYTI laxapUva-k eokt.
AMQaaramauLo kaiflyaatIla [tr sadsya %yaaMnaa pahU Sakt navhto.sakaL haoNyaaAaQaI to kaiflyaat prt jaat.
ek maihnyaanaMtr kLpatIla ek pxaI baahor Aalaa va %yaanao ]D\DaNa iSakNyaacaI [cCa vya@t kolaI.yaa kRtImauLo
Toirnsalaa doKIla baihYkRt vhavao laagalao. tao jaaonaaqanacaa Aazvaa iSaYya Jaalaa. puZcyaaca ra~I ikk- maonaaD- naavaacyaa
AjaUna ek samaud`pxyaanao laDKDt vaaLUva$na caalat yaot jaaonaaqanacao paya Qarlao.
“malaa madt kr. %yaanao ivanavaNaI kolaI. malaa AayauYyaat ]DNao savaa-t ip`ya Aaho.”
“Aa<aa cala”. jaaonaaqana mhNaalaa. “Aa<aa jaimanaIva$na ]z. AapNa lagaoca iSakNao caalaU k$.”
“tulaa kLt naahIyao..malaa maaJao pMK hlaivata doKIla yaot naahIt”.
“maonaaD- ..Aata tU jaIvana jagaNyaasaazI mau@t Aahosa.tulaa tuJao Aist%va iTkivaNyaacaI QaDpD Aata krta yao[-la.
kahIhI tulaa ADvaU SakNaar naahI.pxyaaMsaazI haca Kra AaiNa SaaSvat inayama Aaho”.
“tulaa vaaTto Aaho kI maI ]DU Sakona.”
“maI evaZoca saaMgatao Aaho kI Aata tU svatM~ Aahosa.”
ikk- maonaaD-nao pMK fOlaavaUna sahjapNao AakaSaat Jaop GaotlaI.pacaSao fUT }McaIvar tao AanaMdanao AaorDlaa.. “maI ]DU
Saktao. maI ]DU Saktao”. %yaacyaa Aavaajaanao kaiflyaatIla [tr pxaI jaagao Jaalao.
sakaLI ivadyaaqyaa-Mcyaa inavaasasqaanaabaahor hjaarao samaud`pxyaaMcaI rIGa laagalaI haotI.sava-jaNa ]%sauktonao maonaaD-kDo pahat
haoto. Aaplyaalaa kaoNaI pahat Asaola Asalyaa gaaoYTIMcaI Aata %yaaMnaa pvaa- navhtI. to sava- jaaonaaqanacao mhNaNao eokUna
samajaavaUna GaoNyaacaa p`ya%na krt haoto.
jaaonaaqanacao ivacaar saaQao haooto. “]DNao p`%yaok samaud`pxyaacaa janmaisaw AiQakar Aaho. baMQanaatUna mau@t haoNao ho p`%yaok
samaud`pxyaacao inaiScat Baivatvya Aaho . svatM~ haoNyaat yaoNaaro sava- ADqaLo par kra. maga tI prMpra Asaola ,
AMQaEawa Asaola ikMvaa AjaUna kaoNatIhI ADcaNa Asaola.”
“ikMvaa tao kaiflyaacaa inayama Asaola” gadI-tUna ek Aavaaja Aalaa.
“svatM~tokDo naoNaaraca inayama Kra Asatao”. jaaonaaqana saaMgat haota.”

12

“AamhI tuJyaasaarKo kQaI ]DU SakU. tU tr ivaSaoYa Aahosa.kuSala Aahosa. AaiNa saaxaat prmaoSvaracao $p Aahosa.
Aamacyaa savaa-Mpoxaa EaoYz Aahosa.”
“Flaocar, raola^MD, laaovaola yaaMcyaakDo paha. tosauwa prmaoSvaracao $p Aahot ka ? ho sava- AaplyaasaarKoca tumacyaa
maaJyaasaarKoca Aahot. tumhI AaiNa to yaaMcyaat f@t ekca frk Aaho. %yaaMnaa Aaplyaa ‘sva’caI KrI AaoLK pTlaI
Aaho. AaiNa %yaaMnaI &anaacyaa idSaonao p`vaasa sau$ kolaa Aaho.”
raoja gadI- vaaZU laagalaI.kahIjaNa p`Sna ivacaart, kahI pUjaa krt, tr kahIjaNa WoYaanao pahat. kahIjaNa mhNat,
jaaonaaqana ek mahana Aa%maa Aaho. kahIjaNa mhNat , tao kaLacyaa hjaarao vaYao- puZo Aaho. ivacaarpUva-k jaaonaaqana
mhNaayacaa “yaa p`karcaI ]D\DaNao naohmaIca haot AalaI Aahot. qaaoDyaa p`ya%naanaMtr kaoNaIhI tI Aa%masaat k$ Sakola.
yaacaa sqaLkaLaSaI kaya saMbaMQa ?”
……………………
AazvaDyaanaMtr ek GaTnaa GaDlaI. Flaocar eka ivadyaaqyaa-laa vaogaanao ]DNyaacao p`a%yaixak daKvat haota. %yaanao saat
hjaar fUT ]McaIva$na saurkaMDI maarlaI. tao vaaLUlaa paya TokivaNaar [t@yaat ek t$Na pxaI %yaacyaa vaaTot
Aalaa.%yaapasaUna svat:laa vaacaivaNyaasaazI Flaocar Gaa[-Gaa[-t DavaIkDo vaLlaa AaiNa taSaI daonaSao maOla yaa vaogaanao eka
phaDavar jaa}na AadLlaa.
%yaalaa vaaTlao kI tao ABaodya phaD eka navaIna jagaacaa drvaajaa Aaho.AadLtanaa tao Gaabarlaa haota pNa Aata tao
eka navaIna AMtraLat trMgat haota.%yaalaa jaaonaaqanacao Sabd Aazivalao.
“AapNa hLUhLU Aaplyaa mayaa-daMvar ivajaya imaLvaU. qaaoDyaa saravaanaMtr AapNa phaDatUna ]DNao sauwa iSakU.”
“jaaonaaqana , tU [kDo ksaa ? tao phaD, to AadLNao, maI maRt Jaalaao naahI ka” ?
“Flaocar ivacaar kr. jar tU maaJyaaSaI baaolatao Aahosa tr tU maolaolaa naahIsa. tU phaDavar AadLtanaa Aaplyaa
jaaiNavaocaa str pTkna badlalaasa. Aata tU yaa ]McaIvar paohaocaUna puZo iSakU Saktaosa.ikMvaa tulaa vaaTlao tr tU prt
kaiflyaat jaa}na sauwa iSakvaU Saktaosa”. jaaonaaqana mhNaalaa.
“malaa prt jaayacao Aaho. maI Aa<aaca kahI navaIna ivadyaaqyaa-Mnaa iSakvaayalaa sau$vaat kolaI Aaho.”
“jaSaI tuJaI majaI- Flaocar. Aata Aaplao SarIr mhNajao f@t ek ivacaarSa@tI Aaho.”
Flaocarnao saMmatIdSa-k maana DaolaavalaI. Aaplao pMK sarL kolao AaiNa phaDaKalaI Aaplao DaoLo ]GaDlao. Flaocarlaa tsao
jaatanaa pahUna sava- samaud`pxaI itqao gaaoLa Jaalao haoto.
“baGaa tao prt ijavaMt Jaalaa. tao maolaa haota AaiNa Aata caalatao Aaho.”

13

“mahana Aa%myaacyaa pu~anao %yaalaa spSa- k$na jaIvanadana idlao Aaho”.
“naahI tao hI gaaoYT naakartao Aaho .tao saOtana Aaho. saOtana Aaplao vaaTaoLo krNyaasaazI Aalaa Aaho”.
Aata caar hjaar samaud`pxaI jamaa Jaalao haoto. “saOtana saOtana” ASaa GaaoYaNaa caarI baajaUMnaI kanaavar pDt hao%yaa.
“AapNa yaoqaUna inaGaUna gaolaao tr tulaa baro vaaTola ka Flaocar ? ”. jaaonaaqananao ivacaarlao.
“haoya.baro vaaTola”.Flaocarnao ]<ar idlao.
%yaa xaNaI to gadI-pasaUna saaQaarNa AQyaa- maOlaavar haoto. gadI-tIla pxyaaMcyaa Taokdar caaocaIMnaI jaovha %yaaMnaa TaocaNyaacaa
p`ya%na kolaa tovha itqao f@t ivarL hvaa haotI.
“AsaM ka ?” jaaonaaqana ivacaar krt haota. “pxyaaMnaa ho samajaavaNao kI to mau@t Aahot. svatM~ Aahot AaiNa qaaoDyaa
saravaanaMtr ]Dayalaa iSakU SaktIla. ho kama [tko AvaGaD ka Aaho ? ”
sakaLpya-Mt gadI- Aaplaa kalacaa ranaTIpNaa ivasarlaI haotI. pNa Flaocar tI GaTnaa ivasa$ Sakt navhta. “jaaonaaqana ,
tU kaiflyaatIla pxyaaMnaa p`oma krayalaa , svaPnao pahayalaa iSakvalaosa. PaNa jyaaMnaI tuJaa jaIva Gyaayacaa p`ya%na kolaa %yaa
pxyaaMvar tU p`oma ksao k$ Saktaosa ? ”
“Flaocar , tulaa AByaasa krtanaa p`%yaok samaud`pxyaacao f@t gauNa pahayalaa hvaot AaiNa to Aa%masaat krayacaa p`ya%na
krayalaa hvaa.p`omaacaa haca Aqa- malaa AiBap`ot haota. tulaa ekda ho iSakta AalaM kI KUp samaaQaana vaaTola.”
“Mmalaa eka pxyaacaI AazvaNa yaoto. %yaacao naava haoto Flaocar.%yaalaa kaiflyaanao baihYkRt kolao haoto. %yaanao %yaa narkat
saMGaYa- k$na svat:BaaovatI ek svaga- banaivalaa. Aata tao saMpUNa- kaiflyaalaa maaga-dSa-na krtao Aaho.”
Flaocarlaa kahIca samajaonaa. %yaanao BayaBaIt maud`onao jaaonaaqanalaa ivacaarlao “ maI ? kaiflyaacaa p`mauK ? ksao Sa@ya Aaho
? tU yaoqaIla gau$ Aahosa. tU Aamhalaa saaoDUna jaa} Sakt naahIsa.”
“ka jaa} Sakt naahI ? Asao iktItrI kaiflao AsatIla , iktItrI Flaocar AsatIla jyaaMnaa yaa Flaocarpoxaa ik%yaok
jaast pTIMnaI maaga-dSa-kacaI garja Asaola. jyaaMnaa ]jaoDacaI p`tIxaa AaiNa garja Asaola.”
“maI ? jaaonaaqana , maI ek saamaanya samaud`pxaI Aaho AaiNa tU ek………”
“maI ek mahana samaud`pxyaacaa pu~ Aaho”. jaaonaaqana Flaocarcao mhNaNao maQyaoca qaaMbaivalao. “Aata tulaa maaJaI Aijabaat
garja naahI. tulaa Aata f@t svat:laa AaoLKayacao Aaho. Aaplyaa AatIla Amayaa-d ‘Flaocar’ yaa samaud`pxyaalaa naIT
AaoLKayacao Aaho. taoca Aata tuJaa Kra gau$ Aaho. tU ho samajaavaUna Gao AaiNa icaMtna kr.”

14

xaNaaQaa-t jaaonaaqanacao SarIr hvaot holakavalao AaiNa tao ekdma pardSa-k banalaa. “maaaJyaa baabatIt Afvaa psarvaU
nakaosa AaiNa malaa prmaoSvar banavaU nakaosa.maI kovaL ek samaud`pxaI Aaho AaiNa malaa ]D\DaNa ip`ya Aaho.”
“jao tU svat:cyaa DaoLyaaMnaI baGatao Aahosa %yaavar ivaSvaasa zovaU nakaosa Flaocar. DaoLo kovaL eka mayaa-dopya-Mtcaoca
daKivatat. tU ho samajaUna Gao.jao tulaa idsaola %yaacaa SaaoQa Gao. tulaa AapaoAap rsta idsaola.”
SarIracao holakavao Aata qaaMbalao. jaaonaaqana SaUnyaat ivalaIna Jaalaa.
kahI vaoLanao Flaocar AvakaSaat Jaopavalaa. %yaalaa ivadyaaqyaa-Mcaa ek navaInaca jaqaa idsalaa.to sava- iSakNyaat t%pr
haoto.
“tumhalaa savaa-t p`qama ho laxaat Gyaayalaa hvao” ..%yaanao Aaplyaa Baardst Aavaajaat saaMgaayalaa sau$vaat kolaI.
“kI p`%yaok samaud`pxaI Amayaa-d svatM~ta va maui@tcao p`tIk Aaho. p`%yaok samaud`pxaI %yaa mahana Aa%myaacaaca ek ihssaa
Aaho. tumacao sava- SarIr eka pMKapasaUna dusa-yaa pMKaapya-Mt kovaL ek ivacaar yaaplaIkDo kahI naahI.”
t$Na ivadyaaqyaa-Mnaa Aaplyaa iSaxakacao mhNaNao kLt navhto.
“calaa Aata pihlaa QaDa sau$ k$”. Flaocar mhNaalaa. ho mhNat Asatanaa Flaocarlaa %yaacyaa ima~acyaa [maanadarpNaacaa
saaxaa%kar Jaalaa. %yaacyaa svat:maQyaodoKIla %yaa mahana Aa%myaacao AvaSaoYa haoto.
“ Aata kaoNatIca mayaa-da , kaoNatoca baMQa naahIt jaaonaaqana” …tao ivacaar k$ laagalaa. “maI SaUnyaatUna p`gaT hao}na
tulaa ]DNyaaivaYayaI ek daona navaIna gaaoYTI saaMgaona.tI vaoL Aata far dUr naahI.”
Flaocarnao maMdismat kolao. tao ivadyaaqyaa-Msamavaot eka ivalaxaNa samaaQaanaacaa AnauBava Gaot haota.
samaaPt
……………………………………

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful