You are on page 1of 96

Jednostka prowadząca

Wydział Prawa i Administracji

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Wydział Historyczny

Wydział Fizyki

Wydział Biologii

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Zarządzania

Wydział Historyczny

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Centrum Europejskie

Wydział Neofilologii

Wydział Polonistyki

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Neofilologii

Wydział Polonistyki

Wydział Neofilologii

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej

Wydział Neofilologii

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Polonistyki

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich


Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskiach

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskiach

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Wydział Polonistyki

Wydział Polonistyki

Wydział Filozofii i Socjologi

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Fizyki

Nauczycielskie Kolegium Fizyki

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geologii

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych

Instytut Orientalistyczny

Ośrodek Studiów Amerykańskich

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny
Wydział Neofilologi

Wydział Neofilologii

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Wydział Neofilologii

Instytut Orientalistyczny

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Neofilologii

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Wydział Neofilologii

Centrum Studiów Latynoamerykańskich

Instytut Orientalistyczny

Ośrodek badań nad Tradycją Antyczną i w Europie środkowo-wschodniej

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Biologii

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Wydział Pedagogiczny

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Psychologii

Wydział Socjologii i Filozofii

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Zarządzania
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych


Unit

Faculty of Law and Administration

Centre for Local Government and Development Studies

Faculty of History

Faculty of Physics

Faculty of Biology

Faculty of Biology

Faculty of Chemistry

Faculty of Chemistry

Faculty of Chemistry

Faculty of Chemistry

Faculty of Chemistry

Faculty of Journalism and Political Sciences

Faculty of Economics

Faculty of Economics

Faculty of Economics

Faculty of Economics

Faculty of Economics

Faculty of Economics, Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics

Faculty of Economics,Faculty of Management

Faculty of History

Faculty of Journalism and Political Sciences

Centre for Europe

Faculty of Modern Languages

Faculty of Polish Studies

Faculty of Applied Linguistics and East-Slavonic Studies

Faculty of Modern Languages

Faculty of Polish Studies

Faculty of Modern Languages

The Center for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe

Faculty of Modern Languages

Faculty of Applied Linguistics and East-Slavonic Studies

Faculty of Polish Studies

Faculty of Applied Linguistics and East-Slavonic Studies


Faculty of Modern Languages

Faculty of Modern Languages

Faculty of Applied Linguistics and East-Slavonic Studies

Faculty of Applied Linguistics and East-Slavonic Studies

University College of English Language Teacher Education

University College of German Language Teacher Education

University College of French Language Teacher Education

Faculty of Polish Studies

Faculty of Polish Studies

Faculty of Philosophy and Sociology

Faculty of Economics

Faculty of Physics

College of Physics Teacher Education

Faculty of Geography and Regional Studies

Faculty of Geography and Regional Studies

Faculty of Geography and Regional Studies

Faculty of Geography and Regional Studies

Faculty of Geography and Regional Studies

Faculty of Geology

Faculty of Geography and Regional Studies

Faculty of Geography and Regional Studies

Faculty of History

Faculty of History

Faculty of History

Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics

Faculty of Economics

Institute of Oriental Studies

American Studies Centre

Institute of Oriental Studies

Institute of Oriental Studies

Institute of Oriental Studies

Institute of Oriental Studies

Institute of Oriental Studies

Institute of Oriental Studies


Faculty of Modern Languages

Faculty of Modern Languages

Institute of Oriental Studies

Institute of Oriental Studies

Institute of Oriental Studies

Faculty of Modern Languages

Institute of Oriental Studies

Faculty of Applied Linguistics and East-Slavonic Philology

Faculty of Modern Languages

Institute of Oriental Studies

Institute of Oriental Studies

Faculty of Modern Languages

Centre for Latin-American Studies

Institute of Oriental Studies

Centre for the Study of Classical Tradition in Poland and East-Central Europe

Institute of Oriental Studies

Institute of Oriental Studies

Institute of Oriental Studies

Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics

Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics

Faculty of History

Faculty of History

Faculty of Biology

Inter-Faculty Studies in Environmental Protection

Faculty of Education

Faculty of Journalism and Political Sciences

Faculty of Journalism and Political Sciences

Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization

Faculty of Law and Administration

Faculty of Psychology

Faculty of Philosophy and Sociology

Faculty of Applied Social Sciences and Resocialization

Faculty of Journalism and Political Sciences

Faculty of Management
College of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities (The Center for Studies on
the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe)

College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences


Nazwa kierunku studiów (wg.MENiS)

Administracja

Administracja

Archeologia

Astronomia

Biologia

Biotechnologia

Chemia

Chemia

Chemia

Chemia

Chemia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia Matematyka

Ekonomia Zarządzanie i Marketing

Etnologia

Europeistyka

Europeistyka

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia
Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia Polska

Filologia Polska

Filozofia

Finanse i bankowość

Fizyka

Fizyka

Geografia

Geografia

Geografia

Geografia

Geografia

Geologia

Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka Przestrzenna

Historia

Historia sztuki

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informatyka

Informatyka i Ekonometria

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Matematyka

Matematyka

Muzykologia

Muzykologia

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Pedagogika

Politologia

Politologia

Politologia

Prawo

Psychologia

Socjologia

Socjologia

Stosunki Międzynarodowe

Zarządzanie i Marketing
Makrokierunek

Makrokierunek
Name der Studienrichtung (laut Bildungsministrum)

Verwaltung

Verwaltung

Archäologie

Astronomie

Biologie

Biotechnologie

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

Chemie

Journalistik und Öffentlichkeitsarbeit

Wirtschaftswissenschaften

Wirtschaftswissenschaften

Wirtschaftswissenschaften

Wirtschaftswissenschaften

Wirtschaftswissenschaften

Wirtschaftswissenschaften Mathematik

Wirtschaftswissenschaften Verwaltung und Marketing

Völkerkunde

Europäistik

Europäistik

Philologie

Philologie

Philologie

Philologie

Philologie

Philologie

Philologie

Philologie

Philologie

Philologie

Philologie
Philologie

Philologie

Philologie

Philologie

Philologie

Philologie

Philologie

Polnische Philologie

Polnische Philologie

Philosophie

Finanzen und Bankwesen

Physik

Physik

Geographie

Geographie

Geographie

Geographie

Geographie

Geologie

Raumplanung

Raumplanung

Geschichtswissenschaften

Kunstgeschichte

Wissenschaftliche Information und Bibliothekswissenschaft

Informatik

Informatik und Ökonometrie

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde
Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Landeskunde

Mathematik

Mathematik

Musikwissenschaften

Musikwissenschaften

Umweltschutz

Umweltschutz

Pädagogik

Politologie

Politologie

Politologie

Rechtswissenschaften

Psychologie

Soziologie

Soziologie

Internationale Beziehungen

Verwaltung und Marketing


Makrofachrichtung

Makrofachrichtung
Specjalność

Administracja

Samorząd terytorialny

Analityka

Chemia

Chemia biologiczna

Chemia informatyczna

Chemia nowych materiałów

Dziennikarstwo

Ekonomia integracji europejskiej

Ekonomia międzynarodowa

Ekonomia przedsiębiorstwa

Ekonomia sektora publicznego

Ekonomiczno-matematyczna

Ekonomiczne-menedżerska

Filologia angielska

Filologia bałtycka

Filologia białoruska

Filologia germańska

Filologia klasyczna i kultura antyczna

Filologia niderlandzka

Filologia nowogrecka

Filologia romańska

Filologia rosyjska

Filologia słowiańska

Filologia ukraińska
Filologia węgierska

Filologia włoska

Języki specjalistyczne - tłumaczenia

Lingwistyka Stosowana

Nauczanie Języka Angielskiego

Nauczanie Języka Niemieckiego

Nauczanie Języka Francuskiego

literaturoznawczo-językoznawcza

Literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej

Nauczanie Fizyki

Geografia ekonomiczna

Geografia fizyczna

Geografia regionalna

Kartografia

1. Geologia stratygraficzna i poszukiwawcza 2. Geologia czwartorzędu 3. Paleontologia 4. Geochemia, mineralogia i petrologia

Gospodarka przestrzenna krajów rozwijających się w dobie globalizacji

Rozwój regionalny i gospodarka przestrzena w Unii Europejskiej

Afrykanistyka

Amerykanistyka

Arabistyka

Asyriologia

Egiptologia

Etiopistyka

Hebraistyka

Hetytologia
Hungarystyka

Iberystyka

Indologia

Iranistyka

Japonistyka

Językoznawcza

Koreanistyka

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Literaturoznawczo-kulturoznawcza

Mongolistyka

Sinologia

Studia Filologiczno-Kulturoznawcze Europy Zachodniej

Studia latynoamerykańskie

Stosunki międzykulturowe

Studia śródziemnomorskie

Studia wschodnie

Turkologia

Tybetologia

1 Metody matematyczne w finansach 2 Metody matematyczne w ubezpieczeniach 3 Matematyka stosowana 4 Nauczanie

Muzykologia stosowana

1.Ogólnopedagogiczna 2.Edukacja początkowa z reedukacją 3.Edukacja


początkowa i wczesne nauczanie języka angielskiego 4.Edukacja
początkowa i medialna 5.Edukacja początkowa 6.Animacja społeczno-
kulturalna;

Nauki polityczne

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Polityka społeczna

Socjologia

Stosowane nauki społeczne

1. Studia pozaeuropejskie 2. Międzynarodowa polityka handlowa 3. Integracja europejska 4.Dyplomacja współczesna

1 Zarządzanie przedsiębiorstwem 2 Rachunkowość i finase 3 Zarządzanie międzynarodowe 4 Zarządzanie publ


Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze


Fachbereich

Verwaltung

Territoriale Selbsverwaltung

Analytik

Chemie

Biochemie

Informatikchemie

Chemie der neuen Stoffe

Journalistik

Internationale Wirtschaftswissenschaft

Betriebswirtschaft

Öffentlichkeitswirtschaft

Wirtschaftswissenschaften und Mathematik

Wirtschaftswissenschaften und Managerbetriebswirtschaft

Englische Philologie

Baltische Philologie

Weiβrussische Philologie

Germanische Philologie

Klassische Philologie und Kultur der Antike

Niederländische Philologie

Neugrechische Philologie

Romanische Philologie

Russische Philologie

Slawische Philologie

Ukrainische Philologie
Ungarische Philologie

Italianische Philologie

Fachsprachen- Übersetzungen

Angewandte Linguistik

Sprachkolleg für Englisch

Sprachkolleg für Deutsch

Sprachkolleg für Französisch

Literaturwissenschaften und Sprachwissenschaften

Polnische Literatur und polnische Sprache in der europäischen Zivilisation

Lehrerkolleg für Physik

Ökonomische Geographie

Physische Gheographie

Regionale Geographie

Kartographie

wartorzędu 3. Paleontologia 4. Geochemia, mineralogia i petrologia 5. Geologia inżynierska 6. Hydrogeologia 7. Ochrona środowiska

Raumplanung der Entwicklungsländer in der Globaliesierungszeit

Regionalentwicklung und Raumplanung in der Europäischen Union

Afrikanistik

Amerikanistik

Arabistik

Assyriologie

Ägyptologie

Äthiopistik

Hebraistik

Hethitologie
Ungaristik

Studium für Iberistik und Iberoamerika

Indologie

Iranistik

Japanistik

Sprachwissenschaften

Koreanistik

Landeskunde des Mittel- Osteuropas

Literaturwissenschaften und Landeskunde

Mongolistik

Sinologie

Philologisch- landeskundliches Studium Westeuropas

Lateinamerikanisches Studium

Interkulturelle Beziehungen

Studium des Mittelmeers

Osteuropa-Studien

Turkologie

Tibetanistik

matyczne w ubezpieczeniach 3 Matematyka stosowana 4 Nauczanie matematyki

Angewandte Musikwissenschaft

1.Allgemeinpädagogik 2. Primarunterricht mit Umerziehung 3. Primarunterricht


der englischer Sprache 4.Primarunterricht und Medialbildung 5. Primarunterricht
6. Gesellschaftlich-kulturelle Animation

Politwissenschaften

Gesellschaftlische Vorbeugung und Resozialisierung

Sozialpolitik

Soziologie

Angewandte Sozialwissenschaften

ndlowa 3. Integracja europejska 4.Dyplomacja współczesna 5. Bezpieczeństwo i studia strategiczne 6. Graduate M. A. Program in I

Wirtschaftlische Verwaltung
Kollegium für individeuelles,
interdisziplinares, geistswissenschaftlisches Studium
Kollegium für individeuelles,
interdisziplinares, mathematisch- naturwissenschaftlisches Studium
Jednostka prowadząca

Wydział Prawa i Administracji

Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Wydział Historyczny

Wydział Fizyki

Wydział Biologii

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych,Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Zarządzania

Wydział Historyczny

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Centrum Europejskie

Wydział Neofilologii

Wydział Polonistyki

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Neofilologii

Wydział Polonistyki

Wydział Neofilologii
Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie
Środkowowschodniej

Wydział Neofilologii

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Polonistyki

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich


Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Wydział Polonistyki

Wydział Polonistyki

Wydział Filozofii i Socjologi

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Fizyki

Nauczycielskie Kolegium Fizyki

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geologii

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych

Instytut Orientalistyczny

Ośrodek Studiów Amerykańskich

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny
Wydział Neofilologi

Wydział Neofilologii

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Wydział Neofilologii

Instytut Orientalistyczny

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Neofilologii

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Wydział Neofilologii

Centrum Studiów Latynoamerykańskich

Instytut Orientalistyczny

Ośrodek badań nad Tradycją Antyczną i w Europie środkowo-wschodniej

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Biologii

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Wydział Pedagogiczny

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Psychologii

Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Zarządzania
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
(Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie
Środkowowschodniej)
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-
Przyrodniczych
Führende Einheit

Fakultät für Rechtswissenschaft und Verwaltung

Zentrum für territoriale Selbsverwaltung und lokale Entwicklung

Fakultät für Geschichte

Fakultät für Physik

Fakultät für Biologie

Fakultät für Biologie

Fakultät für Chemie

Fakultät für Chemie

Fakultät für Chemie

Fakultät für Chemie

Fakultät für Chemie

Fakultät für Journalistik und Politwissenschaften

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Fakultät für Mathematik, Informatik und Mechanik

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Fakultät für Verwaltung

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Fakultät für Verwaltung

Fakultät für Journalistik und Politwissenschaften

Europäisches Zentrum

Fakultät für Neuphilologie

Fakultät für Polonistik

Fakultät für Angewandte Linguistik und Ostslawische Philologien

Fakultät für Neuphilologie

Fakultät für Polonistik

Fakultät für Neuphilologie

Forschungszentrum für Antiketradition in Polen und Mittelosteuropa

Fakultät für Neuphilologie

Fakultät für Angewandte Linguistik und Ostslawische Philologien

Fakultät für Polonistik

Fakultät für Angewandte Linguistik und Ostslawische Philologien


Fakultät für Philosophie und Soziologie

Fakultät für Angewandte Linguistik und Ostslawische Philologien

Fakultät für Angewandte Linguistik und Ostslawische Philologien

Fakultät für Angewandte Linguistik und Ostslawische Philologien

Leherkolleg für Englisch

Leherkolleg für Deutsch

Leherkolleg für Franzosisch

Fakultät für Polonistik

Fakultät für Polonistik

Fakultät für Philosophie und Soziologie

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Fakultät für Physik

Lehrerkolleg für Physik

Fakultät für Geographie und Regionale Studien

Fakultät für Geographie und Regionale Studien

Fakultät für Geographie und Regionale Studien

Fakultät für Geographie und Regionale Studien

Fakultät für Geographie und Regionale Studien

Fakultät für Geologie

Fakultät für Geographie und Regionale Studien

Fakultät für Geographie und Regionale Studien

Fakultät für Geschichte

Fakultät für Geschichte

Fakultät für Geschichte

Fakultät für Mathematik, Informatik und Mechanik

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Institut für Orientalistik

Zentrum für Amerakanische Studien

Institut für Orientalistik

Institut für Orientalistik

Institut für Orientalistik

Institut für Orientalistik

Institut für Orientalistik

Institut für Orientalistik


Fakultät für Neuphilologie

Fakultät für Neuphilologie

Institut für Orientalistik

Institut für Orientalistik

Institut für Orientalistik

Fakultät für Neuphilologie

Institut für Orientalistik

Fakultät für Angewandte Linguistik und Ostslawische Philologien

Fakultät für Neuphilologie

Institut für Orientalistik

Institut für Orientalistik

Fakultät für Neuphilologie

Zentrum für Lateinamerakanische Studien

Institut für Orientalistik

Forschungszentrum für Antiketradition in Polen und Mittelosteuropa

Institut für Orientalistik

Institut für Orientalistik

Institut für Orientalistik

Fakultät für Mathematik, Informatik und Mechanik

Fakultät für Mathematik, Informatik und Mechanik

Fakultät für Geschichte

Fakultät für Geschichte

Fakultät für Biologie

Umweltschutzstudium

Fakultät für Pädagogik

Fakultät für Journalistik und Politwissenschaften

Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften und Resozialization

Fakultät für Journalistik und Politwissenschaften

Fakultät für Rechtswissenschaft und Verwaltung

Fakultät für Psychologie

Fakultät für Philosophie und Soziologie

Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften und Resozialization

Fakultät für Journalistik und Politwissenschaften

Fakultät für Verwaltung


Zentrum für Interdisciplnäre Individuelle Humanistische Studien (Forschungszentrum für Antiketradition in
Polen und Mittelosteuropa)
Kollegium für individeuelles,
interdisziplinares, mathematisch- naturwissenschaftlisches Studium
Jednostka prowadząca

Wydział Prawa i Administracji

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Wydział Historyczny

Wydział Fizyki

Wydział Biologii

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Zarządzania

Wydział Historyczny

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Centrum Europejskie

Wydział Neofilologii

Wydział Polonistyki

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Neofilologii

Wydział Polonistyki

Wydział Neofilologii
Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie
Środkowowschodniej

Wydział Neofilologii

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Polonistyki

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich


Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Wydział Polonistyki

Wydział Polonistyki

Wydział Filozofii i Socjologi

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Fizyki

Nauczycielskie Kolegium Fizyki

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geologii

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych

Instytut Orientalistyczny

Ośrodek Studiów Amerykańskich

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny
Wydział Neofilologi

Wydział Neofilologii

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Wydział Neofilologii

Instytut Orientalistyczny

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Neofilologii

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Wydział Neofilologii

Centrum Studiów Latynoamerykańskich

Instytut Orientalistyczny

Ośrodek badań nad Tradycją Antyczną i w Europie środkowo-wschodniej

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Biologii

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Wydział Pedagogiczny

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Psychologii

Wydział Socjologii i Filozofii

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Zarządzania
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
(Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie
Środkowowschodniej)
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-
Przyrodniczych
Faculté

Faculté de Droit et d'Administration

Faculté d'Histoire

Faculté de Physique

Faculté de Biologie

Faculté de Biologie

Faculté de Chimie

Faculté de Chimie

Faculté de Chimie

Faculté de Chimie

Faculté de Chimie

Faculté de Journalisme et des Sciences Politiques

Faculté des Sciences Economiques

Faculté des Sciences Economiques

Faculté des Sciences Economiques

Faculté des Sciences Economiques

Faculté des Sciences Economiques


Faculté des Sciences Economiques Faculté des Mathématiques, d'Informatique et de
Mécanique

Faculté des Sciences Economiques, Faculté de Gestion

Faculté d'Histoire

Faculté de Journalisme et des Sciences Politiques

Centre Européen

Faculté des Langues Modernes

Faculté des Lettres polonaises

Faculté de Linguistique Appliquée et de Philologies Slaves Orientales

Faculté des Langues Modernes

Faculté des Lettres Polonaises

Faculté des Langues Modernes

Centre d'Etudes de la Tradition Antique en Pologne et en Europe Centrale de l'Est

Faculté des Langues Modernes

Faculté de Linguistique Appliquée et de Philologies Slaves Orientales

Faculté des Lettres Polonaises

Faculté de Linguistique Appliquée et de Philologies Slaves Orientales


Faculté des Langues Modernes

Faculté des Langues Modernes

Faculté de Linguistique Appliquée et de Philologies Slaves Orientales

Faculté de Linguistique Appliquée et de Philologies Slaves Orientales

Collège Universitaire de Formation des Professeurs d'Anglais

Collège Universitaire de Formation des Professeurs d'Allemand

Collège Universitaire de Formation des Professeurs de Français

Faculté des Lettres Polonaises

Faculté des Lettres Polonaises

Faculté de Philosophie et de Sociologie

Faculté des Sciences Economiques

Faculté de Physique

Collège de Formation des Professeurs de Physique

Faculté de Géographie et d'Etudes Régionales

Faculté de Géographie et d'Etudes Régionales

Faculté de Géographie et d'Etudes Régionales

Faculté de Géographie et d'Etudes Régionales

Faculté de Géographie et d'Etudes Régionales

Faculté de Géologie

Faculté de Géographie et d'Etudes Régionales

Faculté de Géographie et d'Etudes Régionales

Faculté d'Histoire

Faculté d'Histoire

Faculté d'Histoire

Faculté des Mathématiques, d'Informatique et de Mécanique

Faculté des Sciences economiques

Institute des Civilisations Orientales

Centre d'Etudes Américaines

Institute des Civilisations Orientales

Institute des Civilisations Orientales

Institute des Civilisations Orientales

Institute des Civilisations Orientales

Institute des Civilisations Orientales

Institute des Civilisations Orientales


Faculté des Langues Modernes

Faculté des Langues Modernes

Institute des Civilisations Orientales

Institute des Civilisations Orientales

Institute des Civilisations Orientales

Faculté des Langues Modernes

Institute des Civilisations Orientales

Faculté de Linguistique Appliquée et des Philologies Slaves

Faculté des Langues Modernes

Institute des Civilisations Orientales

Institute des Civilisations Orientales

Faculté des Langues Modernes

Centre d'Etudes Latinoaméricaines

Institute des Civilisations Orientales

Centre d'Etudes de la Tradition Antique en Pologne et en Europe Centrale de l'Est

Institute des Civilisations Orientales

Institute des Civilisations Orientales

Institute des Civilisations Orientales

Faculté des Mathématiques, d'Informatique et de Mécanique

Faculté des Mathématiques, d'Informatique et de Mécanique

Faculté d'Histoire

Faculté d'Histoire

Faculté de Biologie

Etudes Interdisciplinaires de Protection de l'Environnement

Faculté de Pédagogie

Faculté de Journalisme et des Sciences Politiques

Faculté des Sciences Sociales Appliquées et de Resocialisation

Faculté de Journalisme et des Sciences Politiques

Faculté de Droit et d'Administration

Faculté de Psychologie

Faculté de Sociologie et de Philosophie

Faculté des Sciences Sociales Appliquées et de Resocialisation

Faculté de Journalisme et des Sciences Politiques

Faculté de Gestion
Collège d'Individuelles Études Interdisciplinaires en Sciences Humaines (Centre d'Etudes
de la Tradition Antique en Pologne et en Europe Centrale de l'Est)
Collège d'Individuelles Etudes Interdisciplinaires des Sciences de la Vie et des
Mathématiques
Nazwa kierunku studiów (wg.MENiS)

Administracja

Administracja

Archeologia

Astronomia

Biologia

Biotechnologia

Chemia

Chemia

Chemia

Chemia

Chemia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia Matematyka

Ekonomia Zarządzanie i Marketing

Etnologia

Europeistyka

Europeistyka

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia
Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia Polska

Filologia Polska

Filozofia

Finanse i bankowość

Fizyka

Fizyka

Geografia

Geografia

Geografia

Geografia

Geografia

Geologia

Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka Przestrzenna

Historia

Historia sztuki

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informatyka

Informatyka i Ekonometria

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Matematyka

Matematyka

Muzykologia

Muzykologia

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska
Pedagogika

Politologia

Politologia

Politologia

Prawo

Psychologia

Socjologia

Socjologia

Stosunki Międzynarodowe

Zarządzanie i Marketing
Makrokierunek

Makrokierunek
Disciplina

Administración

Arqueología

Astronomía

Biología

Biotecnología

Química

Química

Química

Química

Química

Periodismo y Comunicación Social

Economía

Economía

Economía

Economía

Economía

Economía Matemáticas

Economía Gestión de Empresas y Marketing

Etnología

Estudios Europeos

Estudios Europeos

Filología

Filología

Filología

Filología

Filología

Filología

Filología

Filología

Filología

Filología

Filología
Filología

Filología

Filología

Filología (Filologia)

Filología

Filología

Filología

Filología Polaca

Filología Polaca

Filosofía

Banca y Finanzas

Física

Física

Geografía

Geografía

Geografía

Geografía

Geografía

Geología

Gestión Territorial (Gestión Espacial)

Gestión Territorial (Gestión Espacial)

Historia

Historia del Arte

Información Científica y Biblioteconomía

Informática

Informática y Econometría

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales
Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Estudios culturales

Matemáticas

Matemáticas

Musicología

Musicología

Protección del Medio Ambiente

Protección del Medio Ambiente

Pedagogía

Ciencias Políticas

Ciencias Políticas

Ciencias Políticas

Derecho

Psicología

Sociología

Sociología

Relaciones Internacionales

Gestión de Empresas y Marketing


Estudios multidisciplinarios

Estudios multidisciplinarios
Specjalność

Administracja

Samorząd terytorialny

Analityka

Chemia

Chemia biologiczna

Chemia informatyczna

Chemia nowych materiałów

Dziennikarstwo

Ekonomia integracji europejskiej

Ekonomia międzynarodowa

Ekonomia przedsiębiorstwa

Ekonomia sektora publicznego

ekonomiczno-matematyczna

ekonomiczno-menedżerska

Filologia angielska

Filologia bałtycka

Filologia białoruska

Filologia germańska

Filologia klasyczna i kultura antyczna

Filologia niderlandzka

Filologia nowogrecka

Filologia romańska

Filologia rosyjska

Filologia słowiańska

Filologia ukraińska
Filologia węgierska

Filologia włoska

Języki specjalistyczne - tłumaczenia

Lingwistyka Stosowana

Nauczanie Języka Angielskiego

Nauczanie Języka Niemieckiego

Nauczanie Języka Francuskiego

literaturoznawczo-językoznawcza

Literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej

Nauczanie Fizyki

Geografia ekonomiczna

Geografia fizyczna

Geografia regionalna

Kartografia

1. Geologia stratygraficzna i poszukiwawcza 2. Geologia czwartorzędu 3. Paleontologia 4. Geochemia, mineralogia i petrologia 5. Geologia in

Gospodarka Przestrzenna krajów rozwijających się w dobie globalizacji

Rozwój regionalny i gopsodarka przestrzenna w Unii Europejskiej

Afrykanistyka

Amerykanistyka

Arabistyka

Asyriologia

Egiptologia

Etiopistyka

Hebraistyka

Hetytologia
Hungarystyka

Iberystyka

Indologia

Iranistyka

Japonistyka

Językoznawcza

Koreanistyka

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Literaturoznawczo-kulturoznawcza

Mongolistyka

Sinologia

Studia Filologiczno-Kulturoznawcze Europy Zachodniej

Studia latynoamerykańskie

Stosunki międzykulturowe

Studia śródziemnomorskie

Studia wschodnie

Turkologia

Tybetologia

1 Metody matematyczne w finansach 2 Metody matematyczne w ubezpieczeniach 3 Matematyka stosowana 4 Nauczanie matematyki

Muzykologia stosowana

1.ogólnopedagogiczna 2.edukacja początkowa z reedukacją 3.edukacja początkowa i wczesne


nauczanie języka angielskiego 4.edukacja początkowa i medialna 5.edukacja początkowa
6.animacja społeczno-kulturalna;

Nauki polityczne

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Polityka społeczna

Socjologia

Stosowane nauki społeczne

1. Studia pozaeuropejskie 2. Międzynarodowa polityka handlowa 3. Integracja europejska 4.Dyplomacja współczesna 5. Bezpieczeństw

1 Zarządzanie przedsiębiorstwem 2 Rachunkowość i finase 3 Zarządzanie międzynarodowe 4 Zarządzanie publiczne 5M


Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze


Especialidad

Administración

Química Analítica

Química

Química Orgánica

Química Informática

Química de Nuevos Materiales

Periodismo

Economía Internacional

Economía de la Empresa

Economía del Sector Público

Economía y Matemáticas

Economía y Gestión de Empresas

Filología inglesa

Estudios de lenguas bálticas

Filología bielorrusa

Filología alemana

Filología y culturas clásicas

Filología holandesa

Estudios de Griego Moderno

Filología francesa

Filología rusa

Filología eslava

Filología ucraniana
Filología húngara

Filología italiana

Lenguajes especializados, Traducción e Interpretación

Linguistica aplicada

Didáctica del inglés

Didáctica del alemán

Didáctica del francés

Literatura y Lingüística

Lengua y literatura polacas en la cultura europea

Didáctica de física

Geografía económica

Geografía fisica

Geografía regional

Cartografía

tologia 4. Geochemia, mineralogia i petrologia 5. Geologia inżynierska 6. Hydrogeologia 7. Ochrona środowiska 8. Geologia złożowa i gospodarcza *

Gestión territorial de los países en vias de desarollo en las época de la globalizatión

Desarollo regional y gestión territorial en la Unión Europea

Información Científica y Biblioteconomía

Estudios Africanos

Estudios Americanos

Estudios Árabes

Asiriología

Egiptología

Estudios Etíopes

Estudios Hebreos

Hetitología
Lengua y cultura húngaras

Estudios ibéricos e iberoamericanos

Lenguas y culturas de la India

Lengua y cultura iraníes

Estudios Nipones

Lingüística

Estudios Coreanos

Estudios interculturales de Europa Central y Oriental

Estudios literario-culturales

Estudios Mongoles

Sinología

Estudios interdisciplinarios de Lenguas y Culturas de Europa Occidental

Estudios latinoamericanos

Relaciones interculturales

Estudios Mediterráneos

Lengua y cultura turcas

Matemáticas

Musicología aplicada

1.pedagogía de la enseñanza 2.educación primaria y re-educación 3.educación


primaria y enseñanza temprana del inglés 4. educación primaria y mediática
5.educación primaria 6.animación socio-cultural

Ciencias Políticas

Prevención y rehabilitación social

Política social

Sociología

Ciencias sociales aplicadas

acja europejska 4.Dyplomacja współczesna 5. Bezpieczeństwo i studia strategiczne 6. Graduate M. A. Program in International Relations

3 Zarządzanie międzynarodowe 4 Zarządzanie publiczne 5 Marketing 6 Zarządzanie potencjałem społecznym firmy 7 Bankowość, ubezpieczen
Estudios interdisciplinarios individuales en Humanidades

Estudios interdisciplinarios de Matemáticas y Ciencias naturales


Jednostka prowadząca

Wydział Prawa i Administracji

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Wydział Historyczny

Wydział Fizyki

Wydział Biologii

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Dziennikarstwa i Nauk politycznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Zarządzania

Wydział Historyczny

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Centrum Europejskie

Wydział Neofilologii

Wydział Polonistyki

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Neofilologii

Wydział Polonistyki

Wydział Neofilologii

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej

Wydział Neofilologii

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Polonistyki

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich


Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Wydział Polonistyki

Wydział Polonistyki

Wydział Filozofii i Socjologi

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Fizyki

Nauczycielskie Kolegium Fizyki

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geologii

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych

Instytut Orientalistyczny

Ośrodek Studiów Amerykańskich

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny
Wydział Neofilologi

Wydział Neofilologii

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Wydział Neofilologii

Instytut Orientalistyczny

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Neofilologii

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Wydział Neofilologii

Centrum Studiów Latynoamerykańskich

Instytut Orientalistyczny

Ośrodek badań nad Tradycją Antyczną i w Europie Środkowo-Wschodniej

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Instytut Orientalistyczny

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Biologii

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska


Wydział Pedagogiczny

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydziała Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Psychologii

Wydział Socjologii i Filozofii

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Zarządzania
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (Ośrodek Badań nad Tradycją
Antyczną w Polsce i w Europie Środkowowschodniej)

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych


Unidad docente

Facultad de Derecho y Administración

Facultad de Historia

Facultad de Física

Facultad de Biología

Facultad de Biología

Facultad de Química

Facultad de Química

Facultad de Química

Facultad de Química

Facultad de Química

Facultad de Periodismo y Ciencias Políticas

Facultad de Ciencias Económicas

Facultad de Ciencias Económicas

Facultad de Ciencias Económicas

Facultad de Ciencias Económicas

Facultad de Ciencias Económicas

Facultad de Ciencias Económicas Facultad de Matemáticas, Informática y Mecánica

Facultad de Ciencias Económicas Facultad de Dirección y Gestión de Empresas

Facultad de Historia

Facultad de Periodismo y Ciencias Políticas

Centro de Estudios Europeos

Facultad de Lenguas Modernas

Facultad de Filología Polaca

Facultad de Lingüistica Aplicada y Fiilologias Eslavas Orientales

Facultad de Lenguas Modernas

Facultad de Filología Polaca

Facultad de Lenguas Modernas

Centro de Investigaciones sobre la Tradición Antigua en Polonia, Europa Central y Oriental

Facultad de Lenguas Modernas

Fakulta de Lingüística Aplicada y Fiilologias Eslavas Orientales

Facultad de Filología Polaca

Fakulta de Lingüística Aplicada y Fiilologias Eslavas Orientales


Facultad de Lenguas Modernas

Facultad de Lenguas Modernas

Facultad de Lingüistica Aplicada y Fiilologias Eslavas Orientales

(Faculta) Facultad de Lingüistica Aplicada y Fiilologias Eslavas Orientales

Centro de Formación del Profesorado de Inglés

Centro de Formación del Profesorado de Alemán

Centro de Formación del Profesorado de Francés

Facultad de Filología Polaca

Facultad de Filología Polaca

Facultad de Filosofía y Sociología

Facultad de Ciencias Económicas

Facultad de Física

Centro de Formación del Profesorado de Física

Facultad de Geografía y Estudios Regionales

Facultad de Geografía y Estudios Regionales

Facultad de Geografía y Estudios Regionales

Facultad de Geografía y Estudios Regionales

Facultad de Geografía y Estudios Regionales

Facultad de Geología

Facultad de Geografía y Estudios Regionales

Facultad de Geografía y Estudios Regionales

Facultad de Historia

Facultad de Historia

Facultad de Historia

Facultad de Matemáticas, Informática y Mecánica

Facultad de Ciencias Económicas

Instituto de Estudios Orientales

Centro de Estudios Americanos

Instituto de Estudios Orientales

Instituto de Estudios Orientales

Instituto de Estudios Orientales

Instituto de Estudios Orientales

Instituto de Estudios Orientales

Instituto de Estudios Orientales


Facultad de Lenguas Modernas

Facultad de Lenguas Modernas

Instituto de Estudios Orientales

Instituto de Estudios Orientales

Instituto de Estudios Orientales

Facultad de Lenguas Modernas

Instituto de Estudios Orientales

Facultad de Lingüistica Aplicada y Fiilologias Eslavas Orientales

Facultad de Lenguas Modernas

Instituto de Estudios Orientales

Instituto de Estudios Orientales

Facultad de Lenguas Modernas

Centro de Estudios Latinoamericanos

Instituto de Estudios Orientales

Centro de Investigaciones sobre la Tradición Antigua en Polonia, Europa Central y Oriental

Instituto de Estudios Orientales

Instituto de Estudios Orientales

Instituto de Estudios Orientales

Facultad de Matemáticas, Informática y Mecánica

Facultad de Matemáticas, Informática y Mecánica

Facultad de Historia

Facultad de Historia

Facultad de Biología

Estudios Interdepartamentales de Protección del Medio Ambiente

Facultad de Pedagogía

Facultad de Periodismo y Ciencias Políticas

Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y Rehabilitación

Facultad de Periodismo y Ciencias Políticas

Facultad de Derecho y Administración

Facultad de Psicología

Facultad de Filosofía y Sociología

Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas y Rehabilitación

Facultad de Periodismo y Ciencias Políticas

Facultad de Dirección y Gestión de Empresas


Centro de Interdepartamentales Estudios Individuales de Humanidades (Centro de Investigaciones sobre la Tradición Antigua en Polonia, Europa Cent

Interdepartamentales Estudios Individuales de Matemáticas y Ciencias Naturales


n Antigua en Polonia, Europa Central y Oriental)
Nazwa kierunku studiów (wg.MENiS)

Administracja

Administracja

Archeologia

Astronomia

Biologia

Biotechnologia

Chemia

Chemia

Chemia

Chemia

Chemia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia Matematyka

Ekonomia Zarządzanie i Marketing

Etnologia

Europeistyka

Europeistyka

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Kulturoznawstwo

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia
Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia

Filologia Polska

Filologia Polska

Filozofia

Finanse i bankowość

Fizyka

Fizyka

Geografia

Geografia

Geografia

Geografia

Geografia

Geologia

Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka Przestrzenna

Historia

Historia sztuki

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informatyka

Informatyka i Ekonometria

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Matematyka

Matematyka

Muzykologia

Muzykologia

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Pedagogika

Politologia

Politologia

Politologia

Prawo

Psychologia

Socjologia

Socjologia

Stosunki Międzynarodowe

Zarządzanie i Marketing
Makrokierunek

Makrokierunek
Отделение

Администрация

Администрация

Археология

Астрономия

Биология

Биотехнология

Химия

Химия

Химия

Химия

Химия

Журналистика и общественная коммуникация

Экономика

Экономика

Экономика

Экономика

Экономика

Экономика и математика

Экономика, управление и маркетинг

Этнология

Европеистика

Европеистика

Филология

Филология

Филология

Филология

Филология

Филология

Филология

Филология

Филология

Филология

Филология
Филология

Филология

Филология

Филология

Филология

Филология

Филология

Польская филология

Польская филология

Философия

Финансы и банковское дело

Физика

Физика

География

География

География

География

География

Геология

Пространственнaя экономика

Пространственнaя экономика

История

История искусств

Научная информация и библиотековедение

Информатика

Информатика и эконометрия

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение
Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Культуроведение

Математика

Математика

Музыковедение

Музыковедение

Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды

Педагогика

Политология

Политология

Политология

Право

Психология

Социология

Социология

Международные отношения

Управление и маркетинг
Отделение с правом выбора нескольких смежных курсов

Отделение с правом выбора нескольких смежных курсов


Specjalność

Administracja

Samorząd terytorialny

Analityka

Chemia

Chemia biologiczna

Chemia informatyczna

Chemia nowych materiałów

Dziennikarstwo

Ekonomia integracji europejskiej

Ekonomia międzynarodowa

Ekonomia przedsiębiorstwa

Ekonomia sektora publicznego

ekonomiczno-matematyczna

ekonomiczno-menedżerskie

Filologia angielska

Filologia bałtycka

Filologia białoruska

Filologia germańska

Filologia klasyczna i kultura antyczna

Filologia niderlandzka

Filologia nowogrecka

Filologia romańska

Filologia rosyjska

Filologia słowiańska

Filologia ukraińska
Filologia włoska

Filologia węgierska

Języki specjalistyczne - tłumaczenia

Lingwistyka Stosowana

Nauczanie Języka Angielskiego

Nauczanie Języka Niemieckiego

Nauczanie Języka Francuskiego

literaturoznawczo-językoznawcza

Literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej

Nauczanie Fizyki

Geografia ekonomiczna

Geografia fizyczna

Geografia regionalna

Kartografia

1. Geologia stratygraficzna i poszukiwawcza 2. Geologia czwartorzędu 3. Paleontologia 4. Geochemia, mineralogia i petrologia

Gospodarka Przestrzenna karjów rozwijających się w dobie globalizacji

Rozwój regionalny i gopsodarka przestrzenna w Unii Europejskiej

Informatyka i Ekonometria

Afrykanistyka

Amerykanistyka

Arabistyka

Asyriologia

Egiptologia

Etiopistyka

Hebraistyka

Hetytologia
Hungarystyka

Iberystyka

Indologia

Iranistyka

Japonistyka

Językoznawcza

Koreanistyka

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Lieraturoznawczo-kulturoznawcza

Mongolistyka

Sinologia

Studia Filologiczno-Kulturoznawcze Europy Zachodniej

Studia latynoamerykańskie

Stosunki międzykulturowe

Studia śródziemnomorskie

Studia wschodnie

Turkologia

Tybetologia

1 Metody matematyczne w finansach 2 Metody matematyczne w ubezpieczeniach 3 Matematyka stosowana 4 Nauczanie

Muzykologia stosowana

1.ogólnopedagogiczna 2.edukacja początkowa z reedukacją 3.edukacja


początkowa i wczesne nauczanie języka angielskiego 4.edukacja
początkowa i medialna 5.edukacja początkowa 6.animacja społeczno-
kulturalna;

Nauki polityczne

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Polityka społeczna

Socjologia

Stosowane nauki społeczne

1. Studia pozaeuropejskie 2. Międzynarodowa polityka handlowa 3. Integracja europejska 4.Dyplomacja współczesna

1 Zarządzanie przedsiębiorstwem 2 Rachunkowość i finase 3 Zarządzanie międzynarodowe 4 Zarządzanie publ


Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze


Специализация

Администрация

Аналитика

Химия

Биологическая химия

Информационная химия

Химия новых материалов

Журналистика

Международная экономика

Экономика предприятия

Экономика публичного сектора

Математическая экономика

Менеджерская экономика

Английская филология

Балтийская филология

Белорусская филология

Германская филология

Античная филология и культура

Нидерландская филология

Новогреческая филология

Романская филология

Русская филология

Славянская филология

Украинская филология
Итальянская филология

Венгeрская филология

Специалистические языки-переводы

Прикладная лингвистика

Преподавание английского языка

Преподавание немецкого языка

Преподавание французского языка

Литературоведение и лингвистика

Польская литература и язык в европейской цивилизации

Преподавание физики

География

wartorzędu 3. Paleontologia 4. Geochemia, mineralogia i petrologia 5. Geologia inżynierska 6. Hydrogeologia 7. Ochrona środowiska

Пространственнaя экономика развивающихся стран в эпохе глобализации

Региональное развитие и пространственная экономика в Европейском Союзе

Информатика и эконометрия

Африканистика

Американистика

Арабистика

Ассириолгия

Египтология

Эфиопская культура

Древнееврейская культура

Хеттитология
Венгерская культура

Иберистика

Индология

Иранистика

Японистика

Языковедение

Кореанистика

Культура Ценральной и Восточной Европы

Литература и культура

Монголoведение

Синология

Центр филологии и культуры Западной Европы

Латиноамериканская культура

Межкультурные отношения

Средиземноморская культура

Туркология

matyczne w ubezpieczeniach 3 Matematyka stosowana 4 Nauczanie matematyki

Прикладное музыковеедение

1.Общепедпгогическая 2.Начальное образование и перевоспитание 3.Начальное


образование и обучение английскому языку на начальном этапе. 4. Начальное и
медийное образование. 5. Начальное образование. 6. Культурно-общественное
воспитание

Политические науки

Общественная профилактика и ресоциализация

Общественная политика

Социология

Прикладные общественные науки

Международные отношения

Управление хозяйством
Межфакультетский ценр обучения гуманитарным наукам

Межфакультетский ценр обучения естественным наукам


Jednostka prowadząca

Wydział Prawa i Administracji

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Wydział Historyczny

Wydział Fizyki

Wydział Biologii

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Dziennikarstwa i Nauk politycznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Zarządzania

Wydział Historyczny

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Centrum Europejskie

Wydział Neofilologii

Wydział Polonistyki

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Neofilologii

Wydział Polonistyki

Wydział Neofilologii
Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie
Środkowowschodniej

Wydział Neofilologii

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Polonistyki

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich


Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Wydział Polonistyki

Wydział Polonistyki

Wydział Filozofii i Socjologi

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Fizyki

Nauczycielskie Kolegium Fizyki

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geologii

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych

Instytut Orienatlistyczny

Ośrodek Studiów Amerykańskich

Wydział Neofilologii

Instytut Orienatlistyczny

Instytut Orienatlistyczny

Instytut Orienatlistyczny

Instytut Orienatlistyczny

Instytut Orienatlistyczny
Wydział Neofilologi

Wydział Neofilologii

Instytut Orienatlistyczny

Instytut Orienatlistyczny

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Neofilologii

Instytut Orienatlistyczny

Instytut Orienatlistyczny

Wydział Neofilologii

Centrum Studiów Latynoamerykańskich

Instytut Orienatlistyczny

Ośrodek badań nad Tradycją Antyczną i w Europie środkowo-wschodniej

Instytut Orienatlistyczny

Instytut Orienatlistyczny

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Historyczny

Wydział Historyczny

Wydział Biologii

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Wydział Pedagogiczny

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydziała Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Psychologii

Wydział Socjologii i Filozofii

Wydziała Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Wydział Zarządzania
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
(Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie
Środkowowschodniej)
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-
Przyrodniczych
Факультет или институт

Факультет права и администрации

Исторический факультет

Физический факультет

Биологический факультет

Биологический факультет

Химический факультет

Химический факультет

Химический факультет

Химический факультет

Химический факультет

Факультет журналистики и политических наук

Экономический факультет

Экономический факультет

Экономический факультет

Экономический факультет

Экономический факультет

Экономический факультет Факультет математики, информатики и механики

Экономический факультет Факультет управления

Исторический факультет

Факультет журналистики и политических наук

Европейский центр

Филологический факультет

Факультет Полонистики

Факультет прикладной лингвистики и восточнославянских филологий

Филологический факультет

Факультет Полонистики

Филологический факультет

Центр исследований античной традиции в Польше, Центральной и Восточной Европе

Филологический факультет

Факультет прикладной лингвистики и восточнославянских филологий

Факультет Полонистики

Факультет прикладной лингвистики и восточнославянских филологий


Филологический факультет

Филологический факультет

Факультет прикладной лингвистики и восточнославянских филологий

Факультет прикладной лингвистики и восточнославянских филологий

Университетский центр обучения преподавателей английского языка

Университетский центр обучения преподавателей немецкого языка

Университетский центр обучения преподавателей французского языка

Факультет Полонистики

Факультет Полонистики

Философско-социологический факультет

Экомический факультет

Физический факультет

Университетский центр обучения преподавателей физики

Факультет Географии и Региональных Исследований

Факультет Географии и Региональных Исследований

Факультет Географии и Региональных Исследований

Факультет Географии и Региональных Исследований

Факультет Географии и Региональных Исследований

Геологический факультет

Факультет Географии и Региональных Исследований

Факультет Географии и Региональных Исследований

Исторический факультет

Исторический факультет

Исторический факультет

Факультет математики, информатики и механики

Экономический факультет

Институт Востоковедения

Центр Американистики

Филологический факультет

Институт Востоковедения

Институт Востоковедения

Институт Востоковедения

Институт Востоковедения

Институт Востоковедения
Филологический факультет

Филологический факультет

Институт Востоковедения

Институт Востоковедения

Филологический факультет

Филологический факультет

Филологический факультет

Факультет прикладной лингвистики и восточнославянских филологий

Филологический факультет

Институт Востоковедения

Институт Востоковедения

Филологический факультет

Центр латиноамериканской культуры

Институт Востоковедения

Центр исследований античной традиции в Польше, Центральной и Восточной Европе

Институт Востоковедения

Институт Востоковедения

Факультет математики, информатики и механики

Факультет математики, информатики и механики

Исторический факультет

Исторический факультет

Биологический факультет

Межфакультетский центр изучения проблем охраны окружающей среды

Педагогический факультет

Факультет журналистики и политических наук

Факультет прикладных общественных наук и ресоциализации

Факультет журналистики и политических наук

Факультет права и администрации

Писхологический факультет

Философско-социологический факультет

Факультет прикладных общественных наук и ресоциализации

Факультет журналистики и политических наук

Факультет управления
Межфакультетский центр обучения гуманитарным наукам (Центр исследований античной традиции в Польше, Центральной и Восточной Европ

Межфакультетский центр индивидуального обучения естественным наукам


Центральной и Восточной Европе)