You are on page 1of 6

WMO-raad

Vergadering 29 maart 2016
Aanwezig: Dick Hage, Anneke Lueks, Ali Deen, Joke Cusveller- Stols, Max van Ewijk, Benno Weustink
Mede aanwezig: Mariska Siksma, Melissa Deenstra, Ineke Verberne (gemeente Enkhuizen), Miriam
van Vuuren (notulist)
Op de publieke tribune: Afwezig met afbericht: Arie van Geest, Kees Krul
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen
- Deze keer is er geen publiciteit gezocht voor de vergadering.
- Jazy Veldhuyzen, jongerenwerker, komt iets later i.v.m. agendapunt 6.
- Mw. Siksma is er vanavond voor het laatst. De ambtelijke ondersteuning van de Wmo-raad
Enkhuizen wordt eind april overgedragen aan Michaëla van der Velden. Er is een vacature
voor de plaats van Mariska Siksma. Wie dat wordt horen we nog.
3. Verslag vergadering 25 januari 2015
- Blz. 3; Michaëla van der Velden zou nog informatie over laaggeletterdheid aan dhr. Weustink
sturen. Dat is helaas niet gebeurd. Wel is het advies uiteindelijk afgerond en wordt vanavond
ter vaststelling voorgelegd.
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Presentatie Ineke Verberne (kwaliteitsmedewerker SED-gemeenten)
Zie ook de hand-outs.
In de SED-gemeenten zijn Ineke Verberne en Melissa Deenstra aangesteld als toezichthouders op de
Wmo. Het toezichthouderschap kan door de gemeente op verschillende manieren ingevuld worden:
een onafhankelijke externe organisatie, of intern binnen de ambtelijke organisatie.
De toezichthouders zijn vooral actief als zich een calamiteit voordoet. Als er iets mis gaat, zijn zij de
eersten die geïnformeerd worden. Bij de jeugd ligt het toezicht nog bij de inspectie, maar ook hierover
ontvangen de toezichthouders alle relevante informatie. Aanleiding voor onderzoek zijn calamiteiten,
klachten of signalen van cliënten of instellingen, uitslagen klanttevredenheidsonderzoek, of gewoon op
eigen initiatief onderzoek.
Hun bevoegdheid omvat dossieronderzoek, inzage in cliëntdossiers, inzage in afspraken met zorgverleners, etc. De toezichthouders zijn per 1/1/15 benoemd. Afgezien van eventuele calamiteiten houden
zij toezicht op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen en de zorg die de instellingen leveren. Hierover
zijn in het inkoop- en aanbestedingstraject afspraken gemaakt. Wanneer er met die afspraken in de
praktijk problemen ontstaan, zijn de toezichthouders er. Het calamiteitenprotocol staat omschreven in
de handout.
Een cliënt kan een klacht indienen bij de zorgverlener, wanneer dat niet lukt kan de cliënt ook bij de
gemeente om bemiddeling vragen. Daarnaast is er tegen gemeentelijke beschikkingen altijd bezwaar

1

en beroep mogelijk. Leveranciers hebben de plicht incidenten te melden, serieuze problemen moeten
ook bij de betreffende inspectie (zie handout) gemeld worden.
Er is geen aparte instantie die toezicht houdt op de uitvoering van de wet door de gemeente. De gemeenteraad toetst de uitvoering van beleid, daarnaast is er de jaarlijkse accountantsverklaring, de
rekenkamercommissie en natuurlijk de klachtencommissie.
De regionale toezichthouders hebben regelmatig contact. Audits worden in de hele regio door Facit
gedaan (alle 7 West-Friese gemeenten doen mee). Er zijn ook gemeenten die Facit hebben aangesteld als toezichthouder. Binnen de SED-organisatie ondersteunt Facit de toezichthouders waar nodig.
In 2015 heeft Facit 10 zorgbedrijven bezocht, locaties bekeken, cliëntendossiers bekeken, cliëntenraden gesproken, administratie bekeken, etc.. Hun advies hierover is onderweg naar het college. Dit
stuk wordt niet openbaar. V.w.b. de jeugdzorg ligt de toezichthoudersfunctie nog bij de Inspectie
Jeugdzorg, voor de Wmo ligt die bij de gemeente. De Inspectie Jeugdzorg houdt de gemeentelijke
toezichthouders op de hoogte van lopende onderzoeken (momenteel 1 in Enkhuizen).
Mw. Verberne en mw. Deenstra zijn beiden niet fulltime bezig met de toezichthoudersfunctie. De hoeveelheid tijd per week die zij er aan besteden varieert; dit hangt ook af van de situaties die zich voordoen. Als de situatie zich voordoet, kunnen beiden hun andere werkzaamheden laten vallen en zich
focussen op het toezichthouderschap. Voor hun overige werkzaamheden zijn er andere collega’s die
kunnen bijspringen. Mw. Verberne heeft een achtergrond als Wmo-consulent en kwaliteitsmedewerker, mw. Deenstra heeft een juridische achtergrond en bewaakt o.a. de juridische kwaliteit van de
gemeentelijke beschikkingen..
De Wmo-raad vraagt beide dames om in hun werk de cliënt centraal te stellen, en zoveel mogelijk
vanuit diens perspectief te redeneren. Ook zijn zij in de juiste positie om toezicht te houden op de
vraag of de plannen en wensen die de gemeente heeft neergelegd in de aanbesteding ook uitgevoerd
worden.
Overige vragen en opmerkingen:
- Het keukentafelgesprek is maar een deel van het totale onderzoek naar wat een cliënt precies
nodig heeft om te kunnen participeren.
- De consulenten binnen de SED krijgen als opdracht te kijken wat de cliënt nodig heeft, zonder
budget in het achterhoofd. Wat er nodig is, heeft prioriteit. Als iemand heel veel zorg nodig
heeft, kan wel bekeken worden of er misschien een Wlz indicatie nodig is i.p.v. Wmo. Daar
hoort dan een CIZ indicatie bij.
- Facit doet tot nu toe aangekondigde audits. Als het nodig blijkt, kunnen dat ook onaangekondigde worden. Ieder jaar worden er 10 zorgaanbieders geaudit. Mw. Deenstra en mw. Verberne zullen er uiteindelijk zelf ook een grotere rol in gaan spelen.
- Facit is een groot bureau, maar er is voor SED 1 contactpersoon die zelf ook de audits doet.
Facit is bij diverse Wmo-raadsleden bekend als een betrouwbare en professionele partner.
- Bij het inzien van cliëntendossiers (dit mogen de toezichthouders zonder toestemming van de
cliënt) hebben de toezichthouders geheimhoudingsplicht.
- Cliënten hoeven niet perse te weten wie de toezichthouders zijn. Als zij klachten hebben kunnen ze die bij de zorgaanbieder neerleggen en als dat niet lukt via de consulent van de gemeente, of desnoods bij de betreffende inspectie. En natuurlijk is de weg van bezwaar & beroep voor een cliënt open.
- De SED-gemeenten hechten veel waarde aan keuzevrijheid voor cliënten. De meeste vormen
van hulp en ondersteuning worden door meerdere zorgaanbieders aangeboden (de meer
specialistische zorg uitgezonderd). Voor cliënten is dat goed. Inwoners van Enkhuizen hebben
recht op ondersteuning bij zaken die ze niet zelf kunnen regelen.
- Er zijn weinig verschillen in beleid tussen de SED-gemeenten. Het belangrijkste verschil is de
bijstandsnorm (Enkhuizen hanteert een hogere norm dan de anderen).
- De feitelijke rapportages van de toezichthouder zijn niet openbaar, en niet beschikbaar voor
de Wmo-raad. Als er een evaluatierapport c.q. trendrapportage opgesteld wordt (waarin
hooguit geanonimiseerde casussen staan), krijgt de Wmo-raad daar wel inzage in.

2

De voorzitter dankt mw. Verberne en mw. Deenstra hartelijk voor hun bijdrage en wenst hen veel succes bij het verder invullen van hun functie.
5. Stand van zaken brede participatieraad
De notitie is tot op heden nog niet besproken met de wethouder. Dit wordt veroorzaakt door het vertrek van mw. Siksma. Zij heeft voor haar vertrek geen tijd om de vormgeving van de nieuwe participatieraad verder op te pakken, en heeft daarom de notitie overgedragen aan de regisseur van de afdeling Samenleving. En die is er nog niet in geslaagd om iemand te vinden die deze taak (naast zijn/haar
huidige takenpakket) kan oppakken. Voor mw. Van der Velden is het ook teveel om in haar eentje op
te pakken. Kortom, de planning van juli is nu ook niet meer haalbaar.
Vanuit de SED moet er 1 contactpersoon zijn voor de 3 Wmo-raden, zodat er 1 persoon is waar alle
raden terecht kunnen voor al hun vragen, ondersteuning en informatie. Deze contactpersoon moet
een achtervang hebben, in geval van afwezigheid van nr.1 . Mw. Van der Velden was de achtervang
van mw. Siksma. Zij wordt de eerste contactpersoon voor de Wmo-raad van Enkhuizen. Wie de nieuwe achtervang wordt is nog niet bekend. Deze persoon wordt de voorlopige eerste contactpersoon
voor de raden van Drechterland en Stede Broec.
Overigens beïnvloedt deze ontwikkeling de motivatie van veel leden van de raad wel. (en niet positief)
Of en zo ja welke consequentie we daaraan verbinden moeten we nog bekijken (mocht er een brief
aan het college uit voortvloeien, deze graag voor 15 april bij mw. Siksma indienen).
6. Jongerenwerk (Jazy Veldhuyzen en Diego, vrijwilliger bij Cayen)
Diego houdt zich o.a. bezig met het organiseren van een politieke bijeenkomst in Cayen.
De Wmo-raad gaat straks op in een brede participatieraad, voor het hele Sociaal Domein. Dat betekent dat ook de Jeugdwet en (deels) de participatiewet (vooral het minimabeleid, bijzondere bijstand
en schuldhulpverlening) straks onder die raad vallen. Er wordt een volledig nieuwe start gemaakt, met
ook nieuwe mensen. Er komt een dagelijks bestuur bestaand uit een voorzitter en twee of drie andere
leden. Zij stellen werkgroepen samen op basis van de adviezen die er gevraagd worden c.q. die naar
hun gevoel nodig zijn. Jeugd wordt hoogstwaarschijnlijk een van de werkgroepen. De nieuwe participatieraad moet daarom voeling hebben met wat er leeft bij de jeugd in Enkhuizen. In de werkgroep
hoeven niet alleen jongeren te zitten (tot 23 jaar), maar wel mensen van alle leeftijden die veel affiniteit met en kennis van het onderwerp hebben. Het staat iedere burger van Enkhuizen (en Drechterland en Stede Broec) vrij te solliciteren naar een plek in het bestuur of in een van de werkgroepen.
Wie zou voor de nieuwe raad een goede gesprekspartner zijn om meer feeling met de jeugd te krijgen? Zijn er alternatieve manieren om de jeugd te bereiken anders dan ze ‘live’ te spreken?
Op dinsdag 10 mei is er ’s avonds een bijeenkomst in Cayen. De organisatie (waaronder Diego) nodigt zowel gemeenteraadsleden uit als jongeren van zeer diverse achtergrond. Het is belangrijk dat
het gesprek tussen jeugd en politiek op gang komt. Deze raad is ook van harte uitgenodigd. Naar
aanleiding van deze avond kun je ook direct met jongeren in gesprek. De voorzitter stuurt de uitnodiging door. Het gesprek dat op 10 mei georganiseerd wordt is eenmalig, zonder verdere verplichtingen.
Het zou natuurlijk wel mooi zijn als hier iets uit opbloeit, zoals een regelmatig contact tussen de gemeenteraad en de jongeren.
De poging om de Jeugd Advies Commissie nieuw leven in te blazen is helaas een zachte dood gestorven. De meest geschikte kandidaten voor het voorzitterschap haakten om allerlei redenen af. Het
grote achterliggende probleem is echter niet alleen de kwaliteit van de voorzitter, maar ook dat de
structuur nogal formeel is (statuten, voorzitter, vergaderen, beleidsstukken, etc.). Dat werkt niet goed
bij de huidige jeugd. De jongeren die de politieke avond op 10 mei organiseren, zijn ook de jongeren
die de nieuwe raad kunnen helpen meedenken over hoe de jongeren zo goed mogelijk te bereiken.
Ideaal zou zijn: een basisgroepje van 3 jongeren die zich beschikbaar willen houden voor de werkgroep, met daar tegenover voor hen leuke trainingen en interessante ervaringen (afgezien van de
presentiegelden, die ze ook graag krijgen). En zij kunnen dan op het moment dat dat relevant wordt
bijeenkomsten organiseren en de vragen voorleggen aan hun publiek.

3

Diego denkt dat hoe snel jongeren opgetrommeld kunnen worden onderschat wordt. Evenementen die
binnen een week zijn georganiseerd, worden goed bezocht. De jeugd is sneller dan je denkt, en heeft
ruimte in de agenda. Als je gemotiveerde jongeren vindt voor deze groep, die ook bereid zijn dingen
opzij te zetten, dan gaat het wel werken. Het meest ideaal zou zijn om een basisgroepje met diverse
achtergronden te vinden (bezoeker jongerencentrum, sporter, allochtoon, etc.) Het wordt interessant
voor jongeren door hen iets te kunnen bieden: een concrete vraag die direct betrekking heeft op hun
leefwereld, en als ‘tegenprestatie’ bijvoorbeeld een training die ze in hun latere loopbaan kunnen gebruiken (eventmanagement, coachingsvaardigheden, etc.). En het is ook belangrijk dat ze zien dat er
daadwerkelijk iets gedaan wordt met hun inbreng.
Kindergemeenteraad:
In de subsidieverordening 2016 is de subsidiestructuur veranderd. Organisaties kunnen alleen nog
subsidies voor projecten aanvragen. Een van de projecten voor het jongerenwerk is het opzetten van
een kindergemeenteraad. En die raad kan natuurlijk ook een bron van informatie zijn voor de nieuwe
participatieraad.
Er wordt ook gewerkt aan goede voorlichting over drugs en alcohol, zowel voor jongeren als ouders.
Voorlichting moet goed afgestemd worden op de doelgroep.
De voorzitter bedankt beide heren voor hun waardevolle inbreng, en ziet de uitnodiging voor 10 mei
graag tegemoet.
7. Jeugdverordening en voortgang cliëntervaringsonderzoek
De Wmo-raad heeft wel advies gegeven over de nieuwe verordening Jeugd, maar heeft geen inbreng
gehad op het cliëntervaringsonderzoek. De manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd is namelijk
al vanaf hogerhand vastgelegd. De gemeente kan er niets aan veranderen, de Wmo-raad dus ook
niet. Hopelijk zijn de resultaten dusdanig dat er wel relevante informatie uit komt.
De conceptadviezen Verordening Jeugd en Beleidsregels Pgb’s worden goedgekeurd. De voorzitter
stuurt ze via mw. Siksma naar het college.
Hoogte Pgb (art. 5.4) ontbreekt in de beleidsregels. Mw. Siksma past dit aan.
8. Voortgang cliëntervaringsonderzoek
De SED-organisatie heeft een extra pakket (onderzoek) ingekocht. Dit is het maximaal haalbare, en
wordt gebruikt als nulmeting.
Er is ook een nulmeting over telefonische bereikbaarheid. Mw. Siksma vraagt na wat daar de stand
van zaken is, en zorgt dat de Wmo-raad de uitslag van die nulmeting krijgt. Er lijkt van alles onduidelijk
te zijn bij het vinden van de (telefonische) gegevens van het Wmo-loket voor cliënten voorafgaand aan
hun eerste aanmelding. Vaak komen mensen die in de gemeentegids onder ‘Wmo’ kijken terecht bij
de voorzitter.
Mw. Siksma zorgt dat de Wmo-raad inzage krijgt in de vragen en in de onderzoeksresultaten zodra
die beschikbaar zijn. De Wmo-raad maakt zich zorgen over de kwaliteit van de vragen in de enquête.
9. Voorlopige planning 2016.
- Maandag 25 april
- Maandag 27 juni
- (Reservedatum: 5 september 2016)
- Maandag 26 september
- Maandag 28 november
10. Ingekomen/uitgaande post
- Zie site
- Geen op- en aanmerkingen. Dhr. Van Ewijk krijgt nog steeds geen post.
- wmoraad@enkhuizen.nl is het juiste mailadres.

4

11. Advies laaggeletterdheid
Op- en aanmerkingen:
- Kleine tekstwijziging ‘zie hierboven’ moet ‘onder’ zijn – tekst staat verder op.
- Brief aan het college: de gezondheid van de opsteller van het advies is niet relevant. Het college weet formeel ook niet hoe lang de raad met dit advies bezig is geweest, het is tenslotte
een ongevraagd advies.
De voorzitter stuurt het advies via mw. Siksma naar het college.
12. Rapport Inkoopcommissie
Er staan punten in dit rapport waar de Wmo-raad scherp op moet zijn (en straks de Participatieraad).
Het is goed als de raad op de hoogte is van het inkoopbeleid.
Afgesproken wordt de vraag bij de wethouder neer te leggen: hoe denkt hij over dit stuk, wat zou de
rol van de nieuwe raad in zijn visie moeten zijn?
Idealiter komt in april (of mei?) het stuk aan de orde in het Madivosa. Het doel daarvan is dat de wethouders in het Madivosa van ieder aanbestedingstraject bedenken of ze het voorleggen aan hun individuele adviesraad en of dat dan voor advies, kennisname, of instemming moet zijn. In 2016 moet er
weer veel aanbesteed worden, dus het is wel relevant.
Idee van mw. Siksma: voor nieuwe aanbestedingen worden er marktconsultaties gehouden, gemeenten gaan in gesprek met zorgaanbieders. Misschien is het een goed idee als een afvaardiging van de
commissie Inkoop daar bij aanwezig is? Afgesproken wordt deze vraag ook bij de wethouder neer te
leggen.
Het rapport gaat op de agenda van de agendacommissie.
13. Termijnagenda
Handig instrument om te zien wat er gaat komen. Hij staat op de site van de gemeente, en wordt regelmatig bijgewerkt.
14. Wie gaat waar naartoe?
- Film GGZ ‘de kunst van het ouder worden’ (in Heerhugowaard).
- 3 mei: algemene ledenvergadering Koepel Wmo-raden
15. Voortgangsoverzicht
Er is een raadsbijeenkomst geweest over het Sociaal Domein. De voorzitter heeft gevraagd of we
daar bij mogen zijn. Dat mag niet, omdat het gaat over personen en financieel–strategische informatie
zijn dergelijke bijeenkomsten niet openbaar.
Op 15 mei is er opnieuw een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad over het Sociaal Domein,
en daar komt dan ook de kwartaalrapportage aan de orde. De voorzitter heeft de griffier gevraagd of
we er dan wel bij mogen zijn. Dit is onwaarschijnlijk, het gaat namelijk over een niet-openbare informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad waarin o.a. besproken wordt hoeveel van het budget er al gebruikt is.
Helaas is er in de communicatie wat onnodige wrijving over ontstaan… We vragen het gewoon opnieuw aan de griffier, en als hij duidelijk kan uitleggen waarom het niet mogelijk is dat de Wmo-raad
aanwezig is bij deze avond, is dat natuurlijk geen probleem. De Wmo-raad heeft begrip voor de grenzen aan de openbaarheid wanneer specifieke cijfers en zorginstellingen aan de orde komen.
16. Rondvraag
- Het faillissement van TSN is bekend. Ook de begeleiding van TSN is inmiddels over de kop,
maar binnen de SED-gemeenten had niemand die begeleiding. In Enkhuizen worden de cliënten en de medewerkers (tegen de huidige arbeidsvoorwaarden) overgenomen door Miep. Het

5

gaat om 125 cliënten en 29 medewerkers. Miep heeft hier geen subsidie voor gekregen. Miep
is een Zeeuwse organisatie, voortkomend uit schoonmaakbedrijf Koster & Co. Er waren in deze regio 3 zorgaanbieders die de medewerkers tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden (of vergelijkbaar) over wilden nemen. Alle anderen wilden dat niet. Overname door Buurtzorg (en subsidie aan Buurtzorg) was juridisch en aanbestedingtechnisch onhaalbaar. Per 1 januari 2017
moet de huishoudelijke hulp opnieuw aanbesteed worden.

17. Sluiting 22:00

6