Universitatea ,,Al I Cuza,, Iagi Departamentul pentru Pregltirea personalului Didactic

Anul universitar: 2009-2010 Modul Psihopedagogic, Nivel II
Cursuri postuniversitare

l. Informa{ii generale despre curs gi seminar Disciplina: Psihopedagogia adolescen{ilor gi adul{ilor
Informafii despre titularul de curs gi lucriri practice: titlul gtiinlific: Georgeta Diac, lector univ. dr. Informafii de contact: getad@uaic.ro
2.

Nume,

3. Bibliografia orientativS: Adams G.R., Berzonsky M, 2009, Psihologia adolescenfei. Manualul Blackwell, polirom, Iagi ALECU, Gabriela BADEA, Dan. BUNESCU, Gheorghe, coord., 1997, Educafia pirin{ilor : strategii gi programe : ghid pentru formarea formatorilor, EDp, Bucuregti Andreoletti C., Demick J., (2003), Handbook of Adutt Development, Springer Science& Business Media, New York Birch Ann, (2000), Psihologia dezvoltlrii, Ed Tehnicd, Bucureqti Crefu Tinca,200l, Psihologia vArstelor, Ed. CREDIS-Bucuresti; Cosma Traian, 2008, $edintele cu pirinfii in gimnaziu, polirom, Iagi Debesse, M., 1970, Psihologia copilului de la nagtere la adolescen{I., E.D.p.

Delors J, 2000, Comoara l5untrici. Raportul UNESCO

Educa{ie in sec XXI, Ed Polirom, Iaqi Jarvis, P., (2004), Adult Education & Lifelong Learning, RoutledgeFalmer, London and New york Muntean A.,2006, Psihotogia dezvoltlrii umane, Editura polirom, Iagi Paloq R., Ungureanu D. (coordn) 2007, Educatia adul{ilor. Baze teoretice gi repere practice, Editura Polirom, Iaqi; PALO$, Ramona, 2007, invdlarea la vdrsta adultd, EDp, Bucureqti Siebert, Horst, 2001, Inv5{area autodirijatl, Ed Institutul European, Iagi Arves; $chiopu, U.,Yerza, E., 1981, Psihologia virstelor., E.D.p., Bucureqti $chiopu, U.,Yerza,8., 1989, Adolescen{a-personalitate gi limbaj, Ed. Albatros; Vrdgmas Ecaterina, 2002, consilierea qi educa{ia pdrin{ilor, Aramis, Bucuresti

al Comisiei Internationale

pentru

Surlea Cosmina Florentina, Florea Nicoleta-Adriana, 2006, $coala gi consilierea pdrin{ilor, Ed.

4. Bibliografi e obligatorie: Adams G.R., Berzonsky M,2009, Psihologia adolescen{ei. Manualul Blackwell, Polirom, Iaqi Muntean A,2006, Psihologia dezvoltErii umane, Editura polirom, Iagi
Paf oq R, Ungureanu D (coordn) 2007, Educa{ia adul{ilor. Baze teoretice gi repere practice, Editura Polirom, Iagi

in format electronic.

5. Materiale folosite in cadrul procesului educa{ional specific disciplinei: Materialele utilizate in cadrul cursurilor gi al seminariilor sunt: videoproiector, suport de curs

6. Descrierea disciplinei: Cursul urmdre5te urmdtoarele obiective: r Identificarea specificului procesului de dezvoltare uman6 ; o Familiarizarea cu principalele teorii gi modele ale dezvolt6rii psihice; . Operarea corectA cu terminologia din domeniul psihologiei dezvoltdrii umane gi psihologiei vdrstelor;

r o o o

Identificarea particularitdlilor procesului qi patternurilor de dezvoltare Ia vdrsta adolescentei Identificarea particularitAtilor dezvoltdrii cognitive la vArsta adultd; ldentificarea principalelor caracteristici ale procesului de invd{are la vdrsta adultd; Familiarizarea cu aspectele procesuale ?n educatia adul{ilor.

;

7. Tematica cursului:

l. ? 3 4. : 9 7.

Modele qi teorii modeme asupra dezvoltlrii psihice; Aspecte cognitive ale dezvoltErii: Aspecte psiho sociale in dezvoltare; Educalia adullilor in contextul educa{iei permanente Aspecte procesuale in educalia adulfilor

Dezvoltarea umand_ aspecte generale, bazele dezvoltirii umane; Aspecte generale gi specificeile procesului de dezvoltare psihicd;

8. Tematica materialelor pentru evaluarea finall: r Socializarea timpurie- aspecte generale gi specifice;

gi analizafi cauzal dificultatile pe care ie intampinali in activitatea dvs adolescenlii; propunefi solu{ii de prevenire
-Prezentali

o o o o o o o

psihicl;

importan{a acestui proces

in

dezvoltarea

Relafia de ataqament gi importanla ei in procesul de dezvoltarea psihici a copilului; Perspectiva europeand asupra educa{iei permanente; Educatia adultr]:1. experien{e romdnegti, propuneri pentru viitor; Invdtarea autodirijatd la vdrsta adultd- aspecte teoretice gi repere apricative; Educatia pdrinlilor intre teoretic practic; Ai Stilurile parentale 9i rolul lor in formarea gi dezvoltarea

personalit6lii copiilor;

c

gi de

amelioiur.

o I o

Proiectafi planul unei activitdfi formativ-informative cu adultli (de ex o Proiectali planul unei activitdfi nonformale cu adolescentii:

Prezentati qi analiza{i cauzal dificultdtile pe care le intampinafiin activitatea dvs cu adullii; propuneti solu{ii de ameliorare, preintdmpinare; Analizati un factor care influenleazd procesul de dezvoltare psihicd a unei persoane;
o16 de

u

u".rtoiu;

cu

dirigen{ie);

trimis prin pogta electronicd la adresa menfionatd.

9. Modul de evaluare: Evaluarea se va face pe baza unui material elaborat sub forma unui referat de la subiectele propuse mai sus. Acest material va predat

fi

gtiinfific pornind la urm[toarea intdlnire de curs sau va fi

Lector dr Georgeta Diac

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful