You are on page 1of 10

OMAA O IKAPO . .E.

. 40 A 115 21
www.haf.gr/
X. Y
e-mail: osmaa@haf.gr
POEPO: 210-6464549
. PAMM.: 210-8705190
PAMMAT.: 210-8705191
OITHP.: 210-8705192
MHTPO: 210-6439306
A: 210- 6464803

EKOTH
. EPOYH A (I) ..
POEPO IKAPOY . .E.

M ..
A ,
E E
O..M.A.A.
,
.
E


.
O , ,
, K
, . M
.

Y.. ,

, .
..
www.haf.gr.

EKOTIKH APAH: MEMI A.E.


23 A 105 52
T: 210-5240728, F: 210-5224556
E: memfisae@otenet.gr
EIMEEIA - YNTONIMO EKOH:
. X
E: gamaxixi@gmail.com

IKAPOY

EPIOIKH EKOH TOY OMAA O IKAPO . .E.


A. 01 / MAPTIO 2016
OIKOOMIKO YNETAIPIMO MONIMN AIMATIKN AEPOOPIA O IKAPO . .E.

POKHH
(T )
. A N 544/25-2-2016 &5/8-03-2016,
K & N.1667/1986

1. T .. ,
.. 20 M, 27 M T K 3 A
10:00 14:00 M.
2.
, .
3.
I ,
3 A, (
) .
. . EPOYH A (I) ..
POEPO O..M.A.A. O IKAPO . .E.

EMATA HMEPHIA IATAH


. A N 545/8-03-2016 & K

1. & .
2. T E E.
3. I-A X 2015 & .
4. 2016.
5. & .
6. .
7. & .
8. & .
9. , ,
.
10. K.
11. .
12. .

OMAA O IKAPO . .E.

ENHMEPH OIKOEOYXN AETOY KAPYTOY, N 3/2016

E
A, 10-3-2016

A O A K, O OMAA O IKAPO YN. .E. , N. 1667/1986, Y O. O A (I) .. .


.. E.. O ,
.

H..A.
E ..
E.E. K 3 A 2016 ( ), 10.00 A M A


A K.
H , ,
11.00
,
..
OMAA O IKAPO YN. .E.
/ / K ,
.

T , M OMAA IKAPO
YN..E. ,
E .
O K, : http://www.ikaroskarystos.gr/index.html, .
M O A K, K M E
N 1 & 2 2016,
.. E.E.,
O A K.
E , (6983510213)
(george.kargas@gmail.com),

E .
A , , E E O A K, ,
OMAA O IKAPO YN. .E., ,
M .
EPIO . KAPA
T (TA) ..
O A K, &
E OMAA O IKAPO YN. .E.

K
10 I , , . A/EA, AI,
MTA, AYBETA, EAAA, .. O, ,
.

1 / MAPTIO 2016

T Y..
( IKAPO).

E & ...

OMAA O IKAPO . .E.

O
1. Jolly House
H E K,
45..
, .
T

13.570,00 ( A.) H 1.250 60, , 80 , ( ) , ,
.
, . . K, M E, E .

2.

A (A ) .., , ( ) 300 /.. ( ). O ( 100 /..) , .


M (bestoffer), . E ,
,

.

3.
O K
K ( ) 60 /..
850 /.

4.
E ,
, . ,
, ,

, .

. -

1 / MAPTIO 2016

OMAA O IKAPO . .E.

1 / MAPTIO 2016

2016

O OMAA
O IKAPO . .E. E &
2015, & ( 2011) K, , .
T .

E M

OMAA O IKAPO . .E.

N OMAA O IKAPO . .E.

T .. OMAA IKAPO

IKAPO 24/09/1968 N
505/1970
Y E A
A/EA . .E. . M N.4280/2014
O
E Y O. K 24/11/2014 E
A . M , K 19/2015 , .

O M
M
. . E
,
,
.
750 E,
. .

E
M EA & MTA
& , . E .
T , YEA


T , ( , ).

M
M K-

.E. Y. O.
B EA YEA
IKAPOY.
6/12/2015
20/1/2016 .
4/2/2016 . AEA :
: . A (I) .., A: .
Y (I) .., : E.
A (I) .., T: . A (I), M: K I.
(YI), M B. K K/ (YI)
A : . B A (I) .., X. (EA) .., K. Y (I) .., I. Y (E) .. B T T (I) ..

E
. K T (TA) .., K. Y (E) .., E.
A (I) .., . M A (I) .. N. T (I) ..
A : . (YI) ..
. , K,
IKAPOY
, , 11
(, , ).

O K
IKAPOY A , 11 , , ,
, ,
, A . E
K ,
A 11 , .


, , , , .
.

OMAA

O IKAPO . .E.

OIKOOM. YN/MO MON. AIM. AEPOOPIA OMAA O IKAPO

A I X 2015 OMAA O IKAPO


A. ENIKA
1. K N
A E E () 2015,
E E X
.
2.
:
. O I / 31/12/2015
o / (E
)
. H K E 2015,
2014.
3. A K E ( X 2015/2014), :
. ( ) 38.894,22
39.279,00 .
. 23.316,20 13.795.48
2015 (-)
15.578,02 25.483,52 2014.
A :

B. EOA (YNPOME MEN)


O 38.894,22 39.279,00
.

. EOA
1. AK 61 AMOIBE KAI EOA TPITN, 15.100,00 8.100,00 . T (12.000,00 )
(3.100,00 ). H 2014 .
2. AK 62 APOXE TPITN 1.985,97 , 1.151,12 .
T OTE, ETA
PEGASUS .
3. AK 63 OPOI & TEH
3.989,08 3.460,25 A, / A
.
4. AK 64 IAOPA EOA
1.256,15 1.084,11 -

, .
5. 66 AOBEEI 2015 .
3.216,96 , . T A
X .
O K, , /,
/
.

. AOTEEMATA XPHH( 1/1/-31/12/2015)


A (I K E)
/
12.361,06 . T 2015.

/ K 1.544,34
.
A
/ K. 2015 1.000,00
.

OMAA

O IKAPO . .E.

You might also like