You are on page 1of 2

C

u
p
of
Ex
cel
l
enc
e
Nac
a
r
ag
ua
Mo
nt
ec
ri
s
to2
0
09#
2
0

LI
MI
TE
DED
I
T
ION

C
oun
tr
yN
:ik
ar
a g
ua
F
ar
m:Mo
nt
ec
ri
st
o
V
ar
ie
ty
:Ca
tu
r
r
a
P
ro
ces
si
ngS
y
st
e m
:Wa
sh
edan
ds
u
ndr
i
ed
R
egi
on
:L
asS
ab
a n
as
,M
ad
ri
z
A
lt
i
tu
de:
140
0mas
l
I
nt
er
na
ti
on
al
Jury
Sco
r
e:
84.
47
R
ank
:20

Farm Description wrriten by owner


himself – Mr. Jaime José Molina Fiallos
About 40 years ago, I inherited the Monte Cristo farm
from my parents. Our farm offers the coffee varietals
called Bourbon and Caturra. During the past years, by
spending more time with buyers, I have learned better
techniques and tools to deliver a quality cup that our
buyers prefer.
Our high quality is obtained from the beginning of the
process. The picking personnel are encouraged and
motivated by fair wages, as well as recognition for the-
ir good work. They pick only the ripest cherries, process
them quickly and pack them for delivery to buyers
that prefer top quality.
I feel very proud, and grateful, because I have won
the title of Cup of Excellence for 2 consecutive years.
I am recognized as a high quality producer thanks to
this program and the recognition that it has brought
to my farm, it's workers and our coffee. This is all thanks
to the Cup of Excellence Competition!

Taste profile
Aroma/flavor – grapes, citric, chocolate cake, dark
chocolate mint,
Acidity – apple, strong, bold,
Notes – buttery body, creamy mouthfeel, silky

What is CoE
The Cup of Excellence (CoE), is the most esteemed a-
ward given out for top coffees. These awards come
from a strict competition that selects the very best
coffee produced in that country for that particular
year. These winning coffees are chosen by a select
group of national and international cuppers and are
cupped at least five different times during the com-
petition process. Only coffees that continuously score
high enough are allowed to move forward in the com-
petition. The final winners are awarded the prestigious
Cup of Excellence® and sold to the highest bidder
during an internet auction.
C
u
p
of
Ex
cel
l
enc
e
Nac
a
r
ag
ua
Mo
nt
ec
ri
s
to2
0
09#
2
0

LI
MI
TE
DED
I
T
ION

K
r
aj
:Ni
kar
agu
a
F
a
rm
a:Mon
te
cr
i
st
o
O
d
mia
na:C
at
ur
r
a
P
r
oc
es
:Kaw
amy
ta,
ana
s
t
ęp
ni
esu
s
z
on
an
apat
i
o
R
e
gi
on:
Las
Sa
ba
nas
,Ma
d
r
iz
W
y
sok

ć:1
400
m e
t

wn
.
p.
m.
W
y
ni
kpunk
t
owy
m i
ęd
zy
n
ar
od
owe
g
oj
ur
y:
84
.4
7
M
i
ej
sc
e:20

Opis farmy przez w³aœciciela


– Pana Jaime José Molina Fiallos
„Oko³o 40 lat temu odziedziczy³em farmê Monte
Cristo po moich rodzicach. Nasza farma oferuje od-
miany kawy nazywane Bourbon i Caturra.
Podczas ostatnich lat, spêdzaj¹c coraz wiêcej czasu
z kupcami, nauczy³em siê lepszych technik i sposob-
ów dostarczania wartoœciowej kawy dla moich
Klientów.
Nasz wysoka jakoœæ utrzymywana jest ju¿ od pocz¹tku
procesu. Osoby zbieraj¹ce kawê motywowane i za-
chêcane s¹ przez uczciwe wynagrodzenie jak i ci¹g³e
docenianie ich ciê¿kiej pracy. Zbierane s¹ jedynie do-
jrza³e owoce, nastêpnie szybko obrabiane i wysy³ane
do Klientów, którzy doceniaj¹ wysok¹ jakoœæ.
Jestem dumny i wdziêczny, poniewa¿ zdoby³em tytu³
Cup of Excellence ju¿ drugi raz z rzêdu. Jestem rozpoz-
nawany jak producent kawy wysokiej jakoœci. A to
wszystko dziêki programowi CoE i rozg³osowi jak i dziêki
niemu uzyska³a moja farma, pracownicy i kawa.”

Profil smakowy
Aromat/Smak – winogrona, cytrusy, ciasto czekol-
adowe, ciemna miêta czekoladowa;
Kwaskowatoœæ – silna, mocna, jab³ko;
Akcenty – maœlane body, kremowe, jedwabiste.

Co to jest CoE
Nagroda Cup of Excellence (CoE), jest najwiêkszym
wyró¿nieniem jakie mo¿e otrzymaæ dana kawa.
Nagroda otrzymywana jest podczas konkursu ocenia-
j¹cego kawy z danego kraju i roku.
Smak, aromat i wszelkie w³aœciwoœci organo-
leptyczne, oceniane s¹ przez grupê miêdzy-
narodowych sêdziów podczas co najmniej 5 rund -
tak aby wynik nie by³ dzie³em przypadku. Do kolejn-
ych etapów przechodz¹ tylko te kawy, które konsek-
wentnie oceniane s¹ najwy¿ej. Finaliœci otrzymuj¹
Certyfikat Cup of Excellence i sprzedawane s¹ pod-
czas aukcji – tylko najwy¿ej licytuj¹cym. Kawy wy³-
aniane podczas konkursu s¹ wyj¹tkowo rzadko spo-
tykane i w relatywnie ma³ych iloœciach.