You are on page 1of 37

Strauss Cafe Poland Sp. z o. o.

Instrukcja obsugi

Swadzim, ul. Poznaska 50


62-080 Tarnowo Podgrne
tel. (061) 81 66 850
fax. (061) 81 66 801
www.strauss-group.pl

Z uwagi na swj atwy do zrozumienia styl, dokadno oraz szczegowe


omwienie zagadnie bezpieczestwa, instrukcja obsugi ekspresu do kawy
ENA 3 uzyskaa wyrnienie "Seal of Approval", przyznawane przez
niezaleny niemiecki instytut badawczy TV SD.

Wane wskazwki dotyczce bezpieczestwa


Niniejsze wskazwki dotyczce bezpieczestwa maj zastosowanie do
urzdze, ktre przeszy testy bezpieczestwa UL (Underwriters Laboratories
Inc.) (patrz tabliczka znamionowa oraz Rozdzia 9 Dane techniczne).
Naley przestrzega
podstawowych rodkw
bezpieczestwa

W celu zmniejszenia ryzyka poaru, poraenia prdem i/lub obrae ciaa,


podczas korzystania z urzdze elektrycznych naley zawsze przestrzega
podstawowych zasad bezpieczestwa, w tym nastpujcych rodkw
ostronoci:
gnaley przeczyta wszystkie instrukcje;
gnie naley dotyka gorcych powierzchni; naley uywa uchwytw
i pokrte;

ENA 3

gaby wyeliminowa niebezpieczestwo poaru, poraenia prdem lub


obrae ciaa nie naley zanurza przewodu sieciowego, wtyczek ani
korpusu urzdzenia w wodzie lub w innej cieczy;
gnie naley pozostawia urzdzenia bez dozoru, jeeli w pobliu znajduj
si dzieci;
gurzdzenie naley odczy od gniazda sieciowego, gdy nie jest uywane
lub przed jego czyszczeniem; przed montaem lub demontaem
elementw urzdzenia, a take przed jego czyszczeniem naley poczeka,
a urzdzenie ostygnie;
gnie naley uywa urzdzenia, jeeli przewd sieciowy lub wtyczka s
uszkodzone, jeeli nastpia awaria urzdzenia lub jeeli zostao ono
w jakikolwiek sposb uszkodzone; urzdzenie naley odda do
najbliszego autoryzowanego punktu serwisowego w celu jego
sprawdzenia, naprawy lub regulacji;
guywanie akcesoriw nie zalecanych przez producenta urzdzenia moe
sta si przyczyn poaru, poraenia prdem lub obrae ciaa;
gnie naley uywa urzdzenia na wolnym powietrzu;
gprzewd sieciowy nie powinien zwisa ze stou lub blatu ani dotyka
gorcych powierzchni;
gurzdzenia nie naley umieszcza na gorcym palniku gazowym lub
elektrycznym ani w rozgrzanym piekarniku (a take w ich pobliu);
gprzewd sieciowy naley zawsze najpierw podczy do urzdzenia,
a dopiero pniej do gniazda sieciowego; w celu odczenia urzdzenia od
prdu naley je wyczy ustawiajc przecznik w pozycji OFF, a
nastpnie wyj wtyczk z gniazda;
gnie naley uywa urzdzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
gpodczas uywania gorcej pary naley zachowa szczegln ostrono;
gurzdzenie przeznaczone wycznie do uytku domowego.

NALEY ZACHOWA NINIEJSZ INSTRUKCJ


Wskazwki dotyczce
specjalnego przewodu
sieciowego

a. Krtki przewd sieciowy zmniejsza niebezpieczestwo zwizane


z zapltaniem lub potkniciem si o niego. Ekspres do kawy ENA posiada
wtyczk z trzema bolcami z uziemieniem.
b. Dostpne s przeduacze, z ktrych mona korzysta pod warunkiem
zachowania ostronoci.
c. W przypadku uywania przeduacza:
1.

okrelone elektryczne wartoci znamionowe przeduacza nie


powinny by nisze ni elektryczne wartoci znamionowe
urzdzenia;

2.

jeeli urzdzenie wymaga uziemienia, przeduacz powinien


mie przewd trjyowy (z uziemieniem);

3.

duszy przewd naley uoy w taki sposb, aby nie zwisa ze


stou lub blatu, co mogoby grozi potkniciem si o niego lub
zrzuceniem ekspresu.

gJest to zabezpieczenie, dziki ktremu wtyczk mona woy do gniazda


spolaryzowanego tylko w jeden sposb.
2

ENA 3

gJeeli wtyczka nie wchodzi cakowicie do gniazda, naley j obrci. Jeeli


to nie skutkuje, naley skontaktowa si z wykwalifikowanym elektrykiem.
gW aden sposb nie naley przerabia wtyczki ani nie prbowa omija
tego zabezpieczenia.
Ostrzeenie

Aby zmniejszy ryzyko poaru lub poraenia prdem nie naley zdejmowa
adnej pokrywy serwisowej wewntrz nie ma czci podlegajcych wymianie
lub naprawie przez uytkownika. Napraw powinien dokonywa wycznie
autoryzowany personel.

Uwaga

Niniejsze urzdzenie jest przeznaczone do uytku domowego. Wszelkie


czynnoci serwisowe inne ni czyszczenie i konserwacja powinny by
wykonywane przez przedstawicieli autoryzowanych punktw serwisowych:
gNie naley zanurza podstawy ekspresu w wodzie ani podejmowa prb
jej demontau.
gAby zmniejszy ryzyko poaru lub poraenia prdem nie naley
zdejmowa korpusu ekspresu.
gWewntrz nie ma czci podlegajcych wymianie lub naprawie przez
uytkownika. Naprawy powinien dokonywa wycznie autoryzowany
personel.
gNaley upewni si, czy napicie w sieci jest zgodne z informacj o
napiciu podan na tabliczce znamionowej urzdzenia.
gDo pojemnika na wod nigdy nie wolno wlewa wody ciepej lub gorcej!
Napenia tylko wod zimn.
gPodczas uywania ekspresu naley uwaa, aby nie dotkn gorcych
czci urzdzenia oraz aby nie styka si z nimi przewd zasilajcy.
gDo mycia ekspresu nigdy nie naley uywa proszkw do szorowania ani
twardych przyborw czyszczcych.

NIGDY NIE NALEY


WYKONYWA
NASTPUJCYCH
CZYNNOCI (w przeciwnym
razie gwarancja straci
wano)

gDo mynka lub pojemnika kawy zmielonej (obejcie mynka) nigdy nie
naley wsypywa kawy rozpuszczalnej, czekolady itp. Zaburzy to dziaanie
komory zaparzajcej.
gDo pojemnika na ziarna nigdy nie naley wsypywa kawy, do ktrej
dodano cukier. W razie wtpliwoci naley skontaktowa si z
dystrybutorem.
gDo pojemnika na ziarna nigdy nie naley wsypywa niczego poza ziarnami
kawy (nie wsypywa czekolady, ryu, orzechw, przypraw, niczego poza
palonymi ziarnami kawy).
gNie naley wykonywa z ekspresem adnych czynnoci, ktre nie zostay
opisane w instrukcji obsugi. W razie wtpliwoci naley skontaktowa si
z dystrybutorem.

ENA 3

Ekspres do kawy ENA 3


Wane wskazwki dotyczce bezpieczestwa.............................................................................................. ..1
Elementy sterujce........................................................................................................................................... ..6
Waciwe uytkowanie..................................................................................................................................... ..8
Dla wasnego bezpieczestwa......................................................................................................................... ..8
Witamy w wiecie ekspresw do kawy firmy JURA...................................................................................... ..9
Strona internetowa firmy JURA.............................................................................................................. ..9
Pomoc dla Uytkownika (Knowledge Builder)........................................................................................ ..9
System zczy Connector System....................................................................................................... ..9
Trjkolorowy wywietlacz tekstowy........................................................................................................ 10
1 Przygotowanie urzdzenia do pracy i pierwsze uruchomienie................................................................. 10
Standardowe wyposaenie.................................................................................................................... 10
Przygotowanie ekspresu do pracy......................................................................................................... 10
Napenianie pojemnika na wod............................................................................................................ 10
Napenianie pojemnika na ziarna........................................................................................................... 11
Pierwsze uycie..................................................................................................................................... 11
Aktywowanie i uywanie filtra................................................................................................................ 12
Ustalanie i regulowanie twardoci wody................................................................................................ 12
Regulacja gruboci mielenia kawy......................................................................................................... 13
Wczanie ekspresu............................................................................................................................... 14
Wyczanie ekspresu............................................................................................................................. 14
2 Przygotowywanie kawy................................................................................................................................. 14
Wskazwki baristy................................................................................................................................. 14
Przygotowanie filianki kawy za dotkniciem jednego przycisku........................................................... 15
Przygotowanie dwch filianek kawy za dotkniciem jednego przycisku.............................................. 15
Kawa mielona........................................................................................................................................ 15
Ustawienia jednorazowe przed lub w trakcie przygotowywania napoju................................................. 16
Wprowadzanie ustawie domylnych dotyczcych iloci wody w zalenoci od wielkoci filianki ...... 16
Przygotowanie cappuccino za pomoc przystawki Professional Cappuccino Frother........................... 16
Przygotowanie cappuccino za pomoc przystawki Easy Cappuccino Frother....................................... 17
Przygotowanie cappuccino za pomoc dwustopniowej dyszy spieniajcej........................................... 17
Podgrzewanie mleka za pomoc przystawki Professional Cappuccino Frother.................................... 18
Podgrzewanie mleka za pomoc dwustopniowej dyszy spieniajcej..................................................... 19
Gorca woda......................................................................................................................................... 19
3 Ustawienia domylne w trybie programowania.......................................................................................... 19
Produkty................................................................................................................................................ 19
Tryb oszczdzania energii..................................................................................................................... 20
Automatyczne wyczenie ekspresu...................................................................................................... 20
Jednostki objtoci wody....................................................................................................................... 21
Jzyk..................................................................................................................................................... 21
4 Konserwacja.................................................................................................................................................. 22
Wskazwki dotyczce konserwacji........................................................................................................ 22
Pukanie ekspresu - tryb rczny............................................................................................................. 22
Wymiana filtra po zasygnalizowaniu takiej koniecznoci....................................................................... 22
Wymiana filtra - tryb rczny................................................................................................................... 23
Czyszczenie ekspresu po zasygnalizowaniu takiej koniecznoci.......................................................... 23
Czyszczenie ekspresu - tryb rczny...................................................................................................... 24
Odkamienianie ekspresu po zasygnalizowaniu takiej koniecznoci....................................................... 24
Odkamienianie ekspresu - tryb rczny................................................................................................... 25
Mycie przystawki Professional Cappuccino Frother............................................................................... 25
Czyszczenie przystawki Professional Cappuccino Frother.................................................................... 26
Demonta i mycie przystawki Professional Cappuccino Frother............................................................ 27
Mycie przystawki Easy Cappuccino Frother.......................................................................................... 27
Czyszczenie przystawki Easy Cappuccino Frother................................................................................ 27
Demonta i mycie przystawki Easy Cappuccino Frother....................................................................... 28
Demonta i mycie dwustopniowej dyszy spieniajcej............................................................................ 28
4

ENA 3

Usuwanie substancji obcych..................................................................................................................


Czyszczenie pojemnika na ziarna..........................................................................................................
Usuwanie kamienia z pojemnika na wod.............................................................................................
5 Filtr CLARIS plus woda do przygotowania doskonaej kawy.................................................................
6 Komunikaty na wywietlaczu.......................................................................................................................
7 Usuwanie prostych problemw....................................................................................................................
8 Transport i utylizacja w sposb neutralny dla rodowiska.......................................................................
Transport/oprnienie systemu..............................................................................................................
Utylizacja...............................................................................................................................................
9 Dane techniczne............................................................................................................................................
10 Dane kontaktowe.........................................................................................................................................
Indeks ...............................................................................................................................................................

Objanienie symboli
Ostrzeenia:
UWAGA
Zawsze naley zwraca uwag na
informacje oznaczone symbolem
UWAGA lub OSTRZEENIE. Haso
OSTRZEENIE wskazuje na
potencjalne niebezpieczestwo
powanych obrae ciaa, natomiast
haso UWAGA na potencjalne ryzyko
niewielkich obrae.
UWAGA
Symbol UWAGA ma za zadanie
sygnalizowa okolicznoci, ktre mog
spowodowa uszkodzenie ekspresu.

29
29
29
30
31
32
33
33
33
33
34
34

Stosowane symbole:
Informacje i wskazwki, dziki ktrym
korzystanie z ekspresu ENA bdzie jeszcze
atwiejsze.

Odniesienia do strony internetowej firmy


JURA, na ktrej mona znale dodatkowe
ciekawe informacje: www.jura.com.

ENA 3

Elementy sterujce

Rysunek: Ekspres do kawy ENA 3 Blossom White

Pojemnik na wod

2
3
4
5
6

Pojemnik na kaw mielon


Pojemnik na fusy
Tacka ociekowa
Pka na filianki
Pokrywa pojemnika na ziarna

Przecznik umoliwiajcy
przygotowanie gorcej wody lub pary

System zczy Connector System do


mocowania dysz wymiennych
Dwustopniowa dysza spieniajca
Dozownik kawy o regulowanej
wysokoci

9
10

ENA 3

1
2

Przycisk ON/OFF
Mynek

7
8

Pokrywa

4
5
6

Przycisk P
Przycisk konserwacji
Przecznik obrotowy

10
11

Wywietlacz
Przystawka Professional Cappuccino
Frother
Przystawka Easy Cappuccino
Frother
Dwustopniowa dysza spieniajca
Dysza wody gorcej

U naszych autoryzowanych przedstawicieli dostpne s nastpujce


dysze, ktre mona zamocowa w systemie zczy Connector System:

ENA 3

Waciwe uytkowanie
Ekspres jest przeznaczony do uytku domowego.
Naley z niego korzysta tylko w celu
przygotowywania kawy lub podgrzewania mleka
i wody. Wykorzystywanie ekspresu do jakiegokolwiek
innego celu bdzie uznawane za niewaciwe. JURA
Elektroapparate AG nie przyjmuje na siebie
odpowiedzialnoci za konsekwencje wynikajce
z niewaciwego uytkowania ekspresu.
Przed skorzystaniem z ekspresu naley uwanie
przeczyta instrukcj i stosowa si do zawartych
w niej zalece. Niniejsz instrukcj obsugi naley
przechowywa w pobliu ekspresu i w razie potrzeby
przekaza j kolejnemu uytkownikowi.

Dla wasnego bezpieczestwa


Naley uwanie zapozna si z poniszymi istotnymi
informacjami na temat bezpieczestwa.
Pozwol one unikn potencjalnego miertelnego
poraenia prdem:
gNigdy nie naley uywa ekspresu, jeeli jest on
uszkodzony lub jeeli jego kabel zasilania jest
uszkodzony.
gW przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia,
np. jeeli pojawi si zapach spalenizny, prosz
natychmiast odczy ekspres od zasilania
sieciowego i skontaktowa si z punktem
serwisowym firmy JURA.
gW przypadku uszkodzenia kabla zasilajcego
naprawy dokonuje bezporednio firma JURA lub
autoryzowany przez ni punkt serwisowy.
gNaley zapewni, aby ani ekspres do kawy, ani
kabel zasilajcy nie znajdowa si w pobliu
gorcych powierzchni.
gNaley uwaa, aby kabel zasilajcy nie
zaczepia si ani nie ociera o ostre krawdzie.
gNigdy nie naley samodzielnie otwiera ani
naprawia ekspresu. Nie wolno dokonywa
adnych modyfikacji, ktre nie zostay opisane
w instrukcji obsugi ekspresu do kawy ENA.
Ekspres do kawy zawiera czci pod napiciem.
Otwarcie ekspresu grozi miertelnymi
obraeniami ciaa. Wszelkie naprawy mog
wykonywa jedynie autoryzowane przez firm
JURA punkty serwisowe, ktre stosuj oryginalne
czci zamienne i akcesoria.

gNaley zapewni, e odpowiednia dysza zostaa


waciwie zainstalowana i jest czysta. Jeeli
dysza nie zostaa prawidowo zainstalowana lub
jeeli dojdzie do jej zatkania, wwczas istnieje
niebezpieczestwo odczenia si dyszy (lub jej
czci) od ekspresu.
Uszkodzony ekspres jest niebezpieczny i moe
spowodowa obraenia ciaa lub poar. Aby unikn
uszkodzenia oraz zwizanego z nim
niebezpieczestwa obrae lub poaru:
gNaley uwaa, aby kabel zasilania nie zwisa
luno, gdy mona si o niego potkn lub
spowodowa jego uszkodzenie.
gNie naley wystawia ekspresu na dziaanie
czynnikw atmosferycznych, takich jak deszcz,
mrz lub bezporednie nasonecznienie.
gNie wolno umieszcza ekspresu, kabla ani zczy
w wodzie.
gNie naley my ekspresu ani adnych jego
czci w zmywarce do naczy.
gPrzed rozpoczciem czyszczenia ekspresu
naley go wyczy oraz wyj wtyczk z gniazda
sieciowego.
gEkspres zawsze naley przeciera wilgotn, a
nie mokr ciereczk oraz unika dugotrwaego
opryskiwania wod.
gEkspres mona podcza do rda zasilania
tylko zgodnego z informacjami podanymi na
tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje si na spodzie ekspresu. Dodatkowe
informacje techniczne mona znale
w Rozdziale 9 Dane techniczne.
gNaley uywa wycznie oryginalnych
produktw czyszczcych firmy JURA.
gStosowanie akcesoriw, ktre nie s wyranie
zalecane przez firm JURA moe spowodowa
uszkodzenie ekspresu.
gNie wolno uywa karmelizowanych ziaren kawy
ani ziaren, do ktrych dodano inne skadniki.
gPojemnik na wod naley zawsze napenia
czyst, zimn wod.
gW przypadku duszej nieobecnoci ekspres
naley wyczy.

Dotknicie dyszy lub dozownikw kawy moe


spowodowa oparzenia:
gEkspres naley umieci w miejscu
niedostpnym dla dzieci.
gNie naley dotyka gorcych elementw. Naley
uywa przeznaczonych do tego uchwytw.
8

ENA 3
Niebezpieczestwo dla dzieci i osb o
ograniczonych zdolnociach obsugi urzdze:
gEkspres ten nie jest przeznaczony do obsugi
przez dzieci lub osoby o ograniczonych
zdolnociach.
gEkspres moe by uywany wycznie przez
osoby, ktre potrafi obsugiwa go w sposb
bezpieczny.
Bezpieczne uytkowanie filtra CLARIS plus:
gFiltry CLARIS plus naley przechowywa
w miejscu niedostpnym dla dzieci.
gFiltry naley przechowywa w suchych
warunkach w szczelnie zamknitym opakowaniu.
Nie naley wystawia filtrw na dziaanie
czynnikw, takich jak wysoka temperatura lub
bezporednie nasonecznienie.
gNIE naley uywa uszkodzonych filtrw CLARIS
plus.
gNIE naley otwiera filtrw CLARIS plus.

Witamy w wiecie ekspresw


do kawy firmy JURA

Strona internetowa firmy JURA


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej.

Na stronie www.jura.com znajd Pastwo


ciekawe i aktualne informacje na temat
ekspresu do kawy ENA oraz kadego
zagadnienia dotyczcego wiata kawy.

Pomoc dla Uytkownika (Knowledge


Builder)
Z ekspresem do kawy ENA mog si Pastwo take
zapozna w lekki i przyjemny sposb na komputerze.

Na stronie www.jura.com czeka na Pastwa


Pomoc dla Uytkownika (Knowledge Builder).
Interaktywny pomocnik LEO przedstawi
Pastwu wszystkie zalety ekspresu ENA
i wyjani, jak z niego korzysta.

System zczy Connector System


System zczy Connector System umoliwia
korzystanie z czterech rnych dysz:
gPrzystawka Professional Cappuccino Frother
(profesjonalny spieniacz do cappuccino)
gCappuccino
gGorce mleko

Szanowny Kliencie!
Dzikujemy za zaufanie okazane nam poprzez zakup
ekspresu do kawy ENA firmy JURA. Wybrali Pastwo
gswobod korzystania z tysicy rnych rodzajw
kawy ziarnistej;
gmoliwo dostosowywania mocy kawy do
wasnych preferencji;
gnisk cen kadej filianki kawy;
goraz kompaktowe urzdzenie, ktre mona
obsugiwa w atwy, intuicyjny sposb.
Niniejsza instrukcja pozwali Pastwu zapozna si ze
wszystkim, co trzeba wiedzie na temat obsugi
ekspresu oraz korzystania z jego dostosowanych do
indywidualnych potrzeb ustawie. Pozostae
omwione w niej zagadnienia obejmuj
rozwizywanie problemu powstawania kamienia oraz
wane wskazwki na temat konserwacji urzdzenia.
A tak przy okazji: sowo ENA pochodzi z greki
i oznacza "jeden". Majc to na uwadze, yczymy
Pastwu wielu miych, stymulujcych chwil dziki
urzdzeniu, ktre stanowi najlepszy wybr, jeli
chodzi o doskona przyjemno delektowania si
kaw.
Z powaaniem,
Emanuel Probst,
Dyrektor Naczelny
9

ENA 3
gPrzystawka Easy Cappuccino Frother (spieniacz
do cappuccino)
gCappuccino

Standardowe wyposaenie
W standardzie dostarczane s nastpujce elementy:
gw peni automatyczny ekspres do kawy ENA
firmy JURA;
ginstrukcja obsugi;
glejek do wsypywania kawy mielonej;
gyka do odmierzania kawy mielonej;
gfiltr CLARIS plus;
gpastylki czyszczce firmy JURA;
gpasek testowy Aquadur;

gDwustopniowa dysza spieniajca


gCappuccino
gGorce mleko

gklucz do mynka.
i

Ekspres do kawy ENA firmy JURA zosta


wyposaony w system zczy Connector
System do mocowania dysz wymiennych.
Dysze dostarczane wraz z ekspresem mog
si rni w zalenoci od modelu.

Przygotowanie ekspresu do pracy


Podczas przygotowywania ekspresu do pracy naley
przestrzega nastpujcych zasad:
gDysza wody gorcej

gustawi ekspres na rwnej powierzchni, odpornej


na wod;
gustawi ekspres ENA w miejscu pozwalajcym
unikn ewentualnego przegrzania urzdzenia.

Napenianie pojemnika na wod


Aby mc cieszy si doskona kaw zaleca si
codzienn wymian wody.
UWAGA
Mleko, woda mineralna lub inne pyny mog
uszkodzi pojemnik na wod lub ekspres.

Trjkolorowy wywietlacz tekstowy

u Pojemnik na wod naley napenia tylko


czyst, zimn wod.

Ekspres do kawy ENA posiada trjkolorowy


wywietlacz tekstowy. Poszczeglne kolory maj
nastpujce znaczenie:
gzielony: ekspres do kawy ENA jest gotowy do
uycia;
gczerwony: ekspres do kawy ENA sygnalizuje
konieczno podjcia okrelonego dziaania;
gty: tryb programowania.

1
Przygotowanie urzdzenia
do pracy i pierwsze
uruchomienie
Niniejszy rozdzia zawiera informacje konieczne do
bezproblemowego korzystania z ekspresu do kawy
ENA. Dziki nim krok po kroku ekspres zostanie
przygotowany do przyrzdzenia pierwszej kawy.

10

ENA 3
u Wcisn pokrto przecznika, aby
potwierdzi ustawienie jzyka.
Pojawia si komunikat OK, potwierdzajcy
zmian jzyka.
OPEN TAP

u Wyj pojemnik na wod i dokadnie


wypuka zimn wod.
u Napeni pojemnik czyst, zimn wod
i umieci go z powrotem w ekspresie.

u Umieci naczynie pod dysz.

Napenianie pojemnika na ziarna


UWAGA
Ziarna kawy, do ktrych w procesie obrbki dodano
inne skadniki (np. cukier), a take kawa uprzednio
zmielona lub liofilizowana uszkodzi mynek.
u Do pojemnika na ziarna naley wsypywa
wycznie ziarna kawy, ktre nie zostay
poddane adnej obrbce.
u Podnie pokryw pojemnika na ziarna.
u Wyczyci pojemnik, usuwajc wszelkie
zanieczyszczenia i substancje obce.

u Ustawi pokrto w pozycji


SYSTEM FILLING
CLOSE TAP

u Wsypa ziarna kawy do pojemnika na


ziarna.

u Ustawi pokrto w pozycji


HEATING
PRESS ROTARY

u Zamkn pokryw pojemnika.

u Wcisn pokrto przecznika obrotowego,


aby rozpocz proces pukania.
RINSING
READY

Przycisk ON/OFF peni take funkcj


wycznika zasilania. Wyczenie ekspresu do
kawy ENA powoduje jego cakowite
odczenie od rda zasilania.
i

OSTRZEENIE
Uywanie ekspresu z uszkodzonym kablem
zasilajcym stwarza niebezpieczestwo poraenia
prdem.
u Nigdy nie wolno uywa ekspresu, jeeli
jego kabel zasilajcy jest uszkodzony.

u Umieci naczynie pod dozownikiem kawy.

Pierwsze uycie
i

Po przygotowaniu pierwszego specjau


kawowego, jeeli mynek nie zosta jeszcze
w caoci wypeniony ziarnami kawy, na
wywietlaczu moe pojawi si komunikat
FILL BEANS. W takim przypadku naley
przygotowa inny napj kawowy.

Warunek wstpny: pojemnik na wod musi by


peny.
u Woy wtyczk do gniazda sieci
zasilajcej.
u Wczy ekspres przyciskiem ON/OFF.
SPRACHE DEUTSCH
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu
LANGUAGE ENGLISH.

11

ENA 3
co najmniej 500 ml.

Aktywowanie i uywanie filtra

u Wcisn pokrto przecznika.


OPEN TAP

W przypadku stosowania filtrw CLARIS plus ekspres


do kawy ENA nie bdzie ju wymaga odkamieniania.
i

Czynno zakadania filtra naley wykonywa


bez adnych zakce lub przerw. Zapewni to
optymalne dziaanie ekspresu.
Po dwch miesicach filtr przestanie dziaa.
Upyw czasu mona kontrolowa na
specjalnej tabliczce znajdujcej si na
pojemniku na filtr.

u Ustawi pokrto w pozycji .


FILTER RINSING. Z dyszy wypynie woda.
i

Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si


komunikat READY.

u Wciska przycisk P do momentu


pojawienia si komunikatu RINSE.

u Ustawi pokrto w pozycji


HEATING
READY

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu
FILTER -.

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu pojawienia si komunikatu YES .

Ustalanie i regulowanie twardoci wody


Im twardsza woda, tym czciej ekspres do kawy
ENA musi by odkamieniany. Z tego wzgldu wane
jest dostosowanie urzdzenia do twardoci wody.
i

u Wyj pojemnik na wod i oprni go.

u Delikatnie naciskajc, umieci nowy filtr


w pojemniku na wod.

Filtr zosta uaktywniony.

u Wcisn pokrto przecznika, aby


potwierdzi ustawienie.
OK
INSERT FILTER
u Otworzy pojemnik na filtr.

Woda moe by nieznacznie zabarwiona. Nie


jest to szkodliwe dla zdrowia ani nie wpywa
na smak.
Proces pukania filtra koczy si
automatycznie.
CLOSE TAP

u Podnie pokryw znajdujc si za


pokrtem przecznika obrotowego.

u Wcisn pokrto przecznika, aby


wywoa program.
NO -

W dowolnej chwili mona przerwa proces


pukania filtra. W tym celu naley przekrci
pokrto w kierunku zgodnym z ruchem
wskazwek zegara.

W przypadku stosowania filtra CLARIS plus,


i jeeli filtr jest aktywny, regulacja twardoci
wody nie jest moliwa.
Twardo wody mona ustawia w przedziale
od 1 do 30 dH. Funkcj t mona take
wyczy, co oznacza, e ekspres ENA nie
bdzie informowa o koniecznoci usunicia
kamienia.

Do ustalenia twardoci wody mona wykorzysta


pasek testowy Aquadur, ktry jest standardowo
dostarczany wraz z urzdzeniem.
u Umieci pasek testowy na krtk chwil
(jedn sekund) pod biec wod z kranu.
u Strzsn wod.
u Odczeka okoo 1 minuty.

u Zamkn pojemnik na filtr. Jeli sycha


kliknicie, to znaczy e jest on dobrze
umocowany.

u Odczyta stopie twardoci wody, kierujc


si stopniem odbarwienia paska testowego
Aquadur oraz opisem na opakowaniu.
Mona teraz ustawi twardo wody.

u Napeni pojemnik czyst, zimn wod


i umieci go z powrotem w ekspresie.
u Pod dysz postawi naczynie o pojemnoci
12

ENA 3
Przykad: zmiana twardoci wody z 16 dH na 25 dH.
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Podnie pokryw znajdujc si za
pokrtem przecznika obrotowego.
u Wciska przycisk P do momentu
pojawienia si komunikatu MAINTENANCE.

gWybiera gruby stopie mielenia dla ciemnych


ziaren.
gW przypadku ustawienia zbyt grubego
stopnia mielenia, kawa bdzie wypywa z
dozownika zbyt szybko.

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu
HARDNESS.
u Wcisn pokrto przecznika, aby
wywoa program.
16 dH
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu pojawienia si komunikatu
25 dH.
u Wcisn pokrto przecznika, aby
potwierdzi ustawienie.
Pojawi si komunikat OK, potwierdzajcy
ustawienie twardoci wody.
HARDNESS
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu EXIT.

Przykad: zmiana gruboci mielenia w trakcie


przygotowywania kawy.
u Umieci filiank pod dozownikiem kawy.
u Wcisn pokrto przecznika, aby
rozpocz przygotowanie kawy.
u Podczas pracy mynka ustawi waciw
grubo mielenia.

u Wcisn pokrto przecznika, aby wyj


z trybu programowania.
READY

Regulacja gruboci mielenia kawy


Grubo mielenia mona stale dostosowywa do
rodzaju kawy.
UWAGA
Regulowanie gruboci mielenia kawy, gdy mynek nie
pracuje moe spowodowa jego uszkodzenie.
u Grubo mielenia naley regulowa tylko
podczas pracy mynka.
Ustawiona grubo mielenia jest prawidowa, jeeli
kawa wypywa z dozownika rwnym strumieniem,
a na wierzchu tworzy si gsta pianka crema. Nasze
zalecenia:

1 CUP. Ustawiona wczeniej ilo wody


spywa do filianki. Proces przygotowywania
kawy koczy si automatycznie.
READY

gWybiera drobny stopie mielenia dla jasnych


ziaren.
gW przypadku ustawienia zbyt drobnego stopnia
mielenia, kawa bdzie jedynie sczy si
z dozownika.

13

ENA 3
Wczanie ekspresu
Po wczeniu ekspresu automatycznie pojawia si
komunikat mwicy o koniecznoci uruchomienia
procesu pukania.
u Wczy ekspres przyciskiem ON/OFF.
HEATING
PRESS ROTARY
u Umieci naczynie pod dozownikiem kawy.
u Wcisn pokrto przecznika, aby
uruchomi proces pukania. RINSING.
Rozpoczyna si pukanie ekspresu. Proces
pukania zostanie zakoczony
automatycznie.
READY

Wyczanie ekspresu
Jeeli przygotowywano napj kawowy, po wyczeniu
ekspresu automatycznie uruchamiane jest pukanie
urzdzenia.
u Umieci naczynie pod dozownikiem kawy.
u Wcisn przycisk ON/OFF.
RINSING. Rozpoczyna si pukanie
ekspresu. Proces pukania koczy si
automatycznie. Ekspres do kawy ENA
zostaje wyczony.
i

Przycisk ON/OFF peni take funkcj


wycznika zasilania. Wyczenie ekspresu do
kawy ENA powoduje jego cakowite
odczenie od rda zasilania.

Przygotowywanie kawy

gGrubo mielenia kawy: w ekspresie ENA


kawa jest wieo mielona za kadym razem, gdy
przygotowywany jest specja kawowy. Grubo
mielenia ma znaczcy wpyw na smak kawy.
Grubo mielenia dostosowuje si podczas
procesu mielenia.
gTemperatura: w trybie programowania ekspresu
ENA mona dostosowywa temperatur napojw
kawowych. Temperatura moe wpywa na smak
kawy, dlatego te naley j dostosowa do
wasnego gustu oraz rodzaju kawy ziarnistej.
gDozownik kawy o regulowanej wysokoci:
wysoko dozownika kawy mona dowolnie
dostosowywa do wielkoci filianek. Odlego
pomidzy dozownikiem kawy a brzegiem filianki
powinna by jak najmniejsza. Takie ustawienia
zapobiega rozpryskiwaniu si kawy oraz
umoliwia powstanie delikatnej, gstej pianki
crema.
Dodatkowo naley pamita o nastpujcych
wskazwkach baristy:
u Kaw naley przechowywa w suchym
miejscu. Tlen, wiato, ciepo i wilgo le na
ni wpywaj.
u Aby uzyska najlepszy aromat kawy, naley
uywa wycznie wieej, zimnej wody.
u Aby mc cieszy si doskona kaw
naley codziennie wymienia wod.
u Naley podgrzewa filianki.
u Sodzi yeczk, natomiast nie uywa
cukru w kostkach, aby nie niszczy pianki.

Wskazwki baristy
Barista to osoba zawodowo zajmujca si
przygotowywaniem kawy. Barista zna kady specja
kawowy i jest mistrzem w przygotowywaniu
doskonaych napojw. Wsplnie z ekspresem ENA
firmy JURA Pastwo take mog osign doskonae
wyniki.
Oprcz prostego przygotowywania kawy za
dotkniciem jednego przycisku, moliwe jest take
dostosowywanie smaku kawy do swoich wasnych
preferencji. W tym celu przygotowano rne opcje
ustawie. Prosz je wyprbowa:
gMoc kawy: moc kawy mona zmieni przed
przygotowaniem napoju lub w trakcie procesu
mielenia. W tym celu naley przekrci pokrto
przecznika obrotowego. Niniejsze ustawienie
zmienia ilo kawy. Im wiksza ilo kawy, jak
wykorzystuje si do przygotowania napoju, tym
smak specjau bdzie mocniejszy i bardziej
intensywny.
14

ENA 3
Przygotowanie filianki kawy za
dotkniciem jednego przycisku
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.

Przykad: przygotowanie filianki kawy


z wykorzystaniem kawy mielonej.
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Umieci filiank pod dozownikiem kawy.
u Otworzy pojemnik na kaw mielon.
FILL PRE-GROUND

u Umieci filiank pod dozownikiem kawy.


u Wcisn pokrto przecznika, aby
rozpocz przygotowanie kawy.
Podczas mielenia przez krtk chwil
wywietla si moc kawy.
1 CUP. Ustawiona wczeniej ilo wody
spywa do filianki. Proces
przygotowywania kawy koczy si
automatycznie.
READY

u Umieci lejek w pojemniku na kaw


mielon.

Przygotowanie dwch filianek kawy za


dotkniciem jednego przycisku
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Pod dozownikiem kawy umieci dwie
filianki.

u Do lejka wsypa jedn pask miark kawy


mielonej.

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu
2 CUPS.

u Wyj lejek.

u Wcisn pokrto przecznika, aby


rozpocz przygotowanie kawy.
2 CUPS. Ustawiona wczeniej ilo wody
spywa do filianek. Proces
przygotowywania kawy koczy si
automatycznie.
READY

u Wcisn pokrto przecznika, aby


rozpocz przygotowanie kawy.
1 CUP. Ustawiona wczeniej ilo wody
spywa do filianki. Proces
przygotowywania kawy koczy si
automatycznie.
READY

Kawa mielona
Dziki pojemnikowi na kaw zmielon mona wybra
drug mieszank kawy.
i

Nigdy nie naley dodawa wicej ni dwie


paskie yki kawy mielonej.
Kawa nie powinna by zbyt drobno zmielona,
gdy moe to spowodowa zablokowanie
systemu kawa bdzie jedynie sczy si
z dozownika.

u Zamkn pojemnik na kaw mielon.


1 CUP

Korzystajc z kawy mielonej mona take


przygotowa dwie filianki napoju. W tym celu
do lejka naley wsypa dwie paskie miarki
kawy mielonej. Przekrca pokrto
przecznika do momentu wywietlenia
komunikatu 2 CUPS, po czym wcisn je, aby
rozpocz przygotowywanie kawy.

Jeeli w zbiorniku znajduje si zbyt mao


kawy, na wywietlaczu pojawi si komunikat
NOT ENOUGH PRE-GROUND. Ekspres
przerwie prac.
dany napj naley przygotowa w cigu
ok. 1 minuty od wsypania kawy mielonej.
W przeciwnym razie ekspres przerwie prac
i powrci do trybu gotowoci do ponownego
uycia.
15

ENA 3
przecznika. Podczas mielenia
wywietlana jest moc kawy.

Ustawienia jednorazowe przed lub


w trakcie przygotowywania napoju

u Przytrzyma pokrto przecznika tak


dugo, a wywietli si komunikat
ENOUGH COFFEE?
Kawa spywa do filianki.

Przed przygotowaniem napoju lub w trakcie procesu


mielenia moliwa jest zmiana mocy kawy.
Dostpne s nastpujce opcje mocy 1 filianki kawy:
gagodna;

u W momencie, gdy w filiance znajdzie si


wystarczajca ilo kawy, wcisn
ponownie pokrto przecznika.
OK. Ustawienie domylne dotyczce iloci
wody dla jednej filianki kawy zostao
wprowadzone.
READY

gtypowa;
gmocna;
i

2 filianki kawy zawsze przygotowuje si przy


ustawieniu mocy kawy w pozycji agodna.
Ustawion wczeniej ilo wody mona
zmieni w trakcie procesu parzenia kawy
w tym celu naley przekrci pokrto
przecznika obrotowego.

Jednorazowe ustawienia przed i w trakcie


przygotowywania kawy zawsze wprowadza si
zgodnie z poniszym przykadem. Ustawienia te nie
s zachowywane.
Przykad: zmiana mocy 1 filianki kawy z TYPOWEJ
na MOCN przed przygotowaniem napoju.
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Umieci filiank pod dozownikiem kawy.
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu
STRONG.
u Wcisn i przytrzyma pokrto
przecznika do momentu wywietlenia
komunikatu STRONG.
Podczas mielenia na wywietlaczu pojawia
si komunikat STRONG.
1 CUP. Ustawiona wczeniej ilo wody
spywa do filianki. Proces
przygotowywania kawy koczy si
automatycznie.
READY

Wprowadzanie ustawie domylnych


dotyczcych iloci wody w zalenoci od
wielkoci filianki
i

Istnieje moliwo wprowadzenia ustawie


domylnych definiujcych ilo wody dla
1 filianki kawy. Podczas przygotowywania
2 filianek napoju wspomniana ilo bdzie
dozowana do kadej filianki.

Wspomniane ustawienie mona w dowolnym


czasie zmieni, powtarzajc powysz
procedur.

Przygotowanie cappuccino za pomoc


przystawki Professional Cappuccino
Frother
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Z przystawki Professional Cappuccino
Frother zdj osonk ochronn.
u Poczy rurk do mleka z dysz.
u Umieci koniec rurki w kartoniku
z mlekiem lub poczy z pojemnikiem na
mleko.
u Umieci filiank pod dysz.
u Ustawi dwign przecznika dyszy, tak
aby wskazywaa piank mleczn .

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu STEAM.
u Wcisn pokrto przecznika.
HEATING
Po podgrzaniu na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.

Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si


komunikat READY.
u Umieci filiank pod dozownikiem kawy.
u Wcisn i przytrzyma pokrto
16

ENA 3

u Ustawi pokrto w pozycji .


STEAM. Pianka jest przygotowywana.

u Ustawi pokrto w pozycji .


STEAM. Pianka jest przygotowywana.

u W momencie, gdy w filiance znajdzie si


wystarczajca ilo mlecznej pianki,
przekrci pokrto w kierunku zgodnym
z ruchem wskazwek zegara i ustawi
w pozycji .

u W momencie, gdy w filiance znajdzie si


wystarczajca ilo mlecznej pianki,
przekrci pokrto w kierunku zgodnym
z ruchem wskazwek zegara i ustawi
w pozycji .

Przygotowywanie wikszej iloci mlecznej


pianki mona kontynuowa w cigu ok. 40
sekund.

Przygotowywanie wikszej iloci mlecznej


pianki mona kontynuowa w cigu ok. 40
sekund.

u Umieci filiank pod dozownikiem kawy.

u Umieci filiank pod dozownikiem kawy.

u Wcisn pokrto przecznika, aby


rozpocz przygotowanie kawy.
1 CUP. Ustawiona wczeniej ilo wody
spywa do filianki. Proces
przygotowywania kawy koczy si
automatycznie.

u Wcisn pokrto przecznika, aby


rozpocz przygotowanie kawy.
1 CUP. Ustawiona wczeniej ilo wody
spywa do filianki. Proces
przygotowywania kawy koczy si
automatycznie.

Aby zapewni optymaln prac przystawki


Professional Cappuccino Frother naley
regularnie j puka i czyci (patrz Rozdzia
4 Konserwacja Przystawka Professional
Cappuccino Frother).

Aby zapewni optymaln prac przystawki


Easy Cappuccino Frother naley regularnie j
puka i czyci (patrz Rozdzia 4
Konserwacja Przystawka Easy Cappuccino
Frother).

Przygotowanie cappuccino za pomoc


przystawki Easy Cappuccino Frother

Przygotowanie cappuccino za pomoc


dwustopniowej dyszy spieniajcej

Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si


komunikat READY.

Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si


komunikat READY.

u Z przystawki Easy Cappuccino Frother


zdj osonk ochronn.

u Ustawi dwustopniow dysz spieniajc


w dolnym pooeniu.

u Poczy rurk do mleka z dysz.

u Pod dysz umieci filiank z mlekiem


w taki sposb, aby dysza bya zanurzona
w mleku.

u Umieci koniec rurki w kartoniku


z mlekiem lub poczy z pojemnikiem na
mleko.
u Umieci filiank pod dysz.

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu STEAM.
u Wcisn pokrto przecznika.
HEATING
Po podgrzaniu na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
17

ENA 3
i

u Wcisn pokrto przecznika.


HEATING
Po podgrzaniu na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.

Jeeli dysza nie siga do filianki, naley


podnie naczynie.
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu STEAM.

u Ustawi pokrto w pozycji .


STEAM. Gorce mleko jest
przygotowywane.

u Wcisn pokrto przecznika.


HEATING
Po podgrzaniu na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.

u W momencie, gdy w filiance znajdzie si


wystarczajca ilo mleka, przekrci
pokrto w kierunku zgodnym z ruchem
wskazwek zegara i ustawi w pozycji .

u Ustawi pokrto w pozycji .


STEAM. Gorca para spienia mleko.
u Ustawi pokrto w pozycji
podanej konsystencji.
i

po uzyskaniu

Uzyskanie dodatkowej iloci pary jest moliwe


w cigu ok. 40 sekund.
u Umieci filiank pod dozownikiem kawy.
u Wcisn pokrto przecznika, aby
rozpocz przygotowanie kawy.
1 CUP. Ustawiona wczeniej ilo wody
spywa do filianki. Proces
przygotowywania kawy koczy si
automatycznie.

Przygotowywanie wikszej iloci gorcego


mleka mona kontynuowa w cigu ok. 40
sekund.
Aby zapewni optymaln prac przystawki
Professional Cappuccino Frother naley
regularnie j puka i czyci (patrz Rozdzia
4 Konserwacja Przystawka Professional
Cappuccino Frother).

Aby zapewni optymaln prac


dwustopniowej dyszy spieniajcej naley
regularnie j puka (patrz Rozdzia 4
Konserwacja Demonta i mycie
dwustopniowej dyszy spieniajcej).

Podgrzewanie mleka za pomoc


przystawki Professional Cappuccino
Frother
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Z przystawki Professional Cappuccino
Frother zdj osonk ochronn.
u Poczy rurk do mleka z dysz.
u Umieci koniec rurki w kartoniku z
mlekiem lub poczy z pojemnikiem na
mleko.
u Umieci filiank pod dysz.
u Ustawi dwign przecznika dyszy, tak
aby wskazywaa mleko .

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu STEAM.
18

ENA 3
niebezpieczestwo poparzenia.

Podgrzewanie mleka za pomoc


dwustopniowej dyszy spieniajcej
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Ustawi dwustopniow dysz spieniajc
w grnym pooeniu.
u Pod dysz umieci filiank z mlekiem
w taki sposb, aby dysza bya zanurzona
w mleku.

u Naley unika bezporedniego kontaktu ze


skr.
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Umieci filiank pod dysz.
u Ustawi pokrto w pozycji .
WATER. Do filianki spywa gorca woda.
u W momencie, gdy w filiance znajdzie si
wystarczajca ilo wody, przekrci
pokrto w kierunku zgodnym z ruchem
wskazwek zegara.
READY

3
Ustawienia domylne w
trybie programowania
Produkty
W odniesieniu do jednej filianki kawy mona
zaprogramowa nastpujce ustawienia:
i

Jeeli dysza nie siga do filianki, naley


podnie naczynie.
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu STEAM.
u Wcisn pokrto przecznika.
HEATING
Po podgrzaniu na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Ustawi pokrto w pozycji .
STEAM. Gorca para podgrzewa mleko.
u Po osigniciu danej temperatury ustawi
pokrto w pozycji .

Uzyskanie dodatkowej iloci pary jest moliwe


w cigu ok. 40 sekund.
Aby zapewni optymaln prac
dwustopniowej dyszy spieniajcej naley
regularnie j puka (patrz Rozdzia 4
Konserwacja Demonta i mycie
dwustopniowej dyszy spieniajcej).

gilo wody: 15-240 ml;


gmoc kawy: AGODNA, TYPOWA, MOCNA;
gtemperatura: ZWYKA, WYSOKA.
Podczas przygotowywania dwch filianek kawy
zastosowanie maj nastpujce zasady:
u W przypadku przygotowywania dwch
filianek kawy, do kadej z nich dozowana
jest ilo wody ustawiona dla jednej
filianki.
u 2 filianki kawy zawsze przygotowuje si
przy ustawieniu mocy kawy w pozycji
agodna.
u 2 filianki kawy przygotowuje si
z zachowaniem tej samej temperatury, jaka
zostaa ustawiona dla 1 filianki.
Ustawienia domylne w trybie programowania zawsze
wprowadza si tak samo.
Przykad: zmiana ustawienia mocy jednej filianki
kawy z TYPOWEJ na MOCN.

Gorca woda
i

Aby przygotowa gorc wod, do systemu


zczy Connector System naley podczy
dysz wody gorcej lub dwustopniow dysz
spieniajc.

UWAGA
W zwizku z pryskaniem gorcej wody istnieje
19

ENA 3
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Podnie pokryw znajdujc si za
pokrtem przecznika obrotowego.
u Wciska przycisk P do momentu
pojawienia si komunikatu MAINTENANCE.

gPrzed przygotowaniem kawy lub gorcej


wody urzdzenie nagrzewa si.
Przykad: zmiana trybu oszczdzania energii
z ENERGY - na ENERGY .
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu
PRODUCT.

u Podnie pokryw znajdujc si za


pokrtem przecznika obrotowego.
u Wciska przycisk P do momentu
pojawienia si komunikatu MAINTENANCE.

u Wcisn pokrto przecznika, aby


wywoa program.
WATER

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu
ENERGY -.

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu
AROMA.

u Wcisn pokrto przecznika, aby


wywoa program.
ECONOMY -

u Wcisn pokrto przecznika, aby


wywoa program.
NORMAL

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu
ECONOMY .

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu
STRONG.

u Wcisn pokrto przecznika, aby


potwierdzi ustawienie.
Pojawia si komunikat OK, potwierdzajcy
ustawienie trybu oszczdzania energii.
ENERGY

u Wcisn pokrto przecznika, aby


potwierdzi ustawienie.
Na wywietlaczu pojawi si komunikat OK,
potwierdzajcy zmian ustawienia mocy
kawy.
AROMA

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu EXIT.
u Wcisn pokrto przecznika, aby wyj
z trybu programowania.
READY

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu EXIT.
u Wcisn pokrto przecznika, aby wyj z
programu.
PRODUCT
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu EXIT.
u Wcisn pokrto przecznika, aby wyj
z trybu programowania.
READY

Tryb oszczdzania energii


W ekspresie do kawy ENA mona ustawi domylny
tryb oszczdzania energii (E.S.M.).
Program ENERGY -/ :
gENERGY -

Automatyczne wyczenie ekspresu


Funkcja automatycznego wyczenia ekspresu do
kawy ENA pozwala oszczdza energi.
i

Godzin automatycznego wyczenia


ekspresu mona ustawia w przedziale od 0,5
do 9 godzin lub dezaktywowa.
(---HRS)

Przykad: zmiana godziny automatycznego


wyczenia ekspresu z 5 na 2 godziny.
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Podnie pokryw znajdujc si za
pokrtem przecznika obrotowego.

gEkspres ENA jest cay czas gotowy do


uycia.

u Wciska przycisk P do momentu


pojawienia si komunikatu MAINTENANCE.

gWszystkie napoje oraz gorc wod mona


przygotowa bez koniecznoci czekania.

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu AFTER.

gENERGY
gPo upywie ok. 5 minut ekspres przecza si
na temperatur oszczdnociow i nie jest
gotowy do uycia.
20

ENA 3
u Wcisn pokrto przecznika, aby
wywoa program.
5 HRS

u francuski;

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu 2 HRS.

u hiszpaski;

u Wcisn pokrto przecznika, aby


potwierdzi ustawienie.
OK. Godzina automatycznego wyczenia
ekspresu zostaa zmieniona.
OFF AFTER
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu EXIT.
u Wcisn pokrto przecznika, aby wyj
z trybu programowania.
READY

Jednostki objtoci wody


Objto wody moe by wywietlana w mililitrach
(ml) lub uncjach (oz).
Przykad: zmiana jednostki objtoci wody z ML na
OZ.
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Podnie pokryw znajdujc si za
pokrtem przecznika obrotowego.
u Wciska przycisk P do momentu
pojawienia si komunikatu MAINTENANCE.
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu UNIT.
u Wcisn pokrto przecznika, aby
wywoa program.
ML
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu OZ.

u holenderski;
u woski;
u portugalski.
Przykad: zmiana jzyka z angielskiego (ENGLISH)
na francuski (FRANCAIS).
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Podnie pokryw znajdujc si za
pokrtem przecznika obrotowego.
u Wciska przycisk P do momentu
pojawienia si komunikatu MAINTENANCE.
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu
LANGUAGE.
u Wcisn pokrto przecznika, aby
wywoa program.
ENGLISH
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu
FRANCAIS.
u Wcisn pokrto przecznika, aby
potwierdzi ustawienie.
Pojawia si komunikat OK, potwierdzajcy
zmian jzyka.
LANGUAGE
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu EXIT.
u Wcisn pokrto przecznika, aby wyj
z trybu programowania.
PRET

u Wcisn pokrto przecznika, aby


potwierdzi ustawienie.
Pojawia si komunikat OK, potwierdzajcy
zmian jednostki objtoci wody.
UNIT
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu EXIT.
u Wcisn pokrto przecznika, aby wyj
z trybu programowania.
READY

Jzyk
Jzyk zosta ustawiony podczas korzystania
z ekspresu po raz pierwszy.
Mona wybra jeden z nastpujcych jzykw:
u niemiecki;
u angielski;
21

ENA 3

Konserwacja

Ekspres do kawy ENA ma wbudowane nastpujce


programy konserwacji:

Wymiana filtra po zasygnalizowaniu takiej


koniecznoci
i

u pukanie ekspresu;

Po przefiltrowaniu 50 litrw wody filtr


przestanie dziaa. Ekspres automatycznie
powiadomi o koniecznoci wymiany filtra.

u wymiana filtra;
u czyszczenie ekspresu;

u odkamienianie ekspresu.

Naley czyci lub odkamienia ekspres oraz


wymienia filtr za kadym razem, gdy
zawieci si odpowiedni wskanik.

Wskazwki dotyczce konserwacji


W celu zapewnienia wieloletniego, niezawodnego
dziaania ekspresu ENA oraz zagwarantowania
optymalnej jakoci kawy urzdzenie wymaga
codziennej pielgnacji:

Po dwch miesicach filtr przestanie dziaa.


Upyw czasu mona kontrolowa na
specjalnej tabliczce znajdujcej si na
pojemniku na filtr.
Jeeli filtr CLARIS plus nie zostanie
uaktywniony, ekspres nie bdzie sygnalizowa
koniecznoci wymiany filtra.

Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si


komunikat READY / FILTER.
u Podnie pokryw znajdujc si za
pokrtem przecznika obrotowego.

gNaley oprnia pojemnik na fusy oraz tack


ociekow. Puka w ciepej wodzie.

u Wcisn przycisk konserwacji.


INSERT FILTER

gCzyst wod puka pojemnik na wod.

u Wyj pojemnik na wod i oprni go.

gPrzeciera powierzchni ekspresu wilgotn


ciereczk.

u Otworzy pojemnik na filtr i wyj zuyty


filtr.

gNaley regularnie puka dysz, jeeli bya ona


uywana do podgrzewania lub spieniania mleka.

u Delikatnie naciskajc, umieci filtr


w pojemniku na wod.

Pukanie ekspresu - tryb rczny


Po wczeniu ekspresu ENA, kiedy urzdzenie
nagrzeje si, automatycznie pojawia si komunikat
zachcajcy do uruchomienia procesu pukania.
Jeeli przygotowywano napj kawowy, po wyczeniu
ekspresu automatycznie uruchamiane jest pukanie
urzdzenia.
Proces pukania ekspresu mona uruchomi rcznie.
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Umieci naczynie pod dozownikiem kawy.
u Podnie pokryw znajdujc si za
pokrtem przecznika obrotowego.
u Wciska przycisk P do momentu
pojawienia si komunikatu MAINTENANCE.
u Wcisn pokrto przecznika, aby
wywoa program.
RINSE

u Zamkn pojemnik na filtr. Jeli sycha


kliknicie, to znaczy e jest on dobrze
umocowany.
u Napeni pojemnik czyst, zimn wod
i umieci go z powrotem w ekspresie.
u Pod dysz postawi naczynie o pojemnoci
co najmniej 500 ml.
u Wcisn pokrto przecznika.
OPEN TAP

u Wcisn pokrto przecznika obrotowego,


aby rozpocz proces pukania.
RINSING. Proces pukania koczy si
automatycznie. Na wywietlaczu pojawia
si komunikat
READY.
22

ENA 3
u Ustawi pokrto w pozycji
FILTER RINSING. Z dyszy wypynie woda.
i

W dowolnej chwili mona przerwa proces


pukania filtra. W tym celu naley przekrci
pokrto w kierunku zgodnym z ruchem
wskazwek zegara.
Woda moe by nieznacznie zabarwiona. Nie
jest to szkodliwe dla zdrowia ani nie wpywa
na smak.
u Proces pukania filtra koczy si
automatycznie.
CLOSE TAP
u Ustawi pokrto w pozycji
HEATING
READY

Wymiana filtra - tryb rczny


Czynno wymiany filtra mona zainicjowa rcznie.
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Podnie pokryw znajdujc si za
pokrtem przecznika obrotowego.
u Wciska przycisk P do momentu
pojawienia si komunikatu MAINTENANCE.
u Wcisn pokrto przecznika, aby
wywoa program.
RINSE

Program czyszczenia trwa zaledwie


ok. 15 minut.
Nie wolno przerywa programu, gdy moe to
mie negatywny wpyw na jako
czyszczenia.
Pastylki czyszczce firmy Jura dostpne s
u naszych lokalnych przedstawicieli.

Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si


komunikat CLEAN / READY.
u Podnie pokryw znajdujc si za
pokrtem przecznika obrotowego.
u Wcisn przycisk konserwacji.
EMPTY TRAY
u Oprni pojemnik na fusy oraz tack
ociekow i umieci je z powrotem
w ekspresie.
PRESS ROTARY
u Umieci naczynie pod dozownikiem kawy.
u Wcisn pokrto przecznika obrotowego,
aby rozpocz proces czyszczenia.
CLEANING. Z dozownika kawy wypywa
woda. Proces zostaje przerwany pojawia
si komunikat ADD TABLET.
u Otworzy pokryw pojemnika kawy
mielonej i wrzuci pastylk czyszczc
JURA.

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu FILTER.
u Wcisn pokrto przecznika.
INSERT FILTER
u Kontynuowa czynnoci poczwszy od
trzeciej wskazwki (oznaczonej
symbolem ) zgodnie z opisem podanym
w rozdziale Wymiana filtra po
zasygnalizowaniu takiej koniecznoci.

Czyszczenie ekspresu po
zasygnalizowaniu takiej koniecznoci
Po przygotowaniu 180 porcji kawy lub wykonaniu
80 operacji pukania ekspresu po jego wczeniu,
urzdzenie powiadomi o koniecznoci czyszczenia.
UWAGA
W przypadku uycia niewaciwego rodka
czyszczcego ekspres moe ulec uszkodzeniu i/lub
w wodzie mog pojawi si pozostaoci detergentu.
u Naley uywa wycznie oryginalnych
rodkw czyszczcych firmy JURA.

23

ENA 3
u Zamkn pokryw pojemnika.
PRESS ROTARY
u Wcisn pokrto przecznika.
CLEANING. Z dozownika kawy kilka razy
wypywa woda.
EMPTY TRAY
u Oprni pojemnik na fusy oraz tack
ociekow i umieci je z powrotem
w ekspresie.
READY

Czyszczenie ekspresu - tryb rczny


Proces czyszczenia ekspresu mona uruchomi
rcznie.

i/lub w wodzie mog pojawi si pozostaoci tego


rodka.
u Naley uywa wycznie oryginalnych
rodkw czyszczcych firmy JURA.
UWAGA
Przerwanie procesu odkamieniania moe uszkodzi
ekspres.
u Nie naley przerywa procesu
odkamieniania.
UWAGA
W przypadku kontaktu odkamieniacza z wraliwymi
powierzchniami nie mona wykluczy ich
uszkodzenia.
u Naley niezwocznie usun wszelkie
rozpryski.

Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si


komunikat READY.
u Podnie pokryw znajdujc si za
pokrtem przecznika obrotowego.

u Wciska przycisk P do momentu


pojawienia si komunikatu MAINTENANCE.

u Wcisn pokrto przecznika, aby


wywoa program.
RINSE

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu CLEAN.
u Wcisn pokrto przecznika.
EMPTY TRAY
u Kontynuowa czynnoci poczwszy od
trzeciej wskazwki (oznaczonej
symbolem ) zgodnie z opisem podanym
w rozdziale Czyszczenie ekspresu po
zasygnalizowaniu takiej koniecznoci.

Program odkamieniania trwa ok. 40 minut.


Pastylki odkamieniajce firmy JURA dostpne
s u naszych lokalnych przedstawicieli.
W przypadku uywania filtra CLARIS plus,
ktry zosta aktywowany wiadomo
o koniecznoci odkamienienia ekspresu nie
zostanie wywietlona.

Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si


komunikat DE-SCALE / READY.
u Podnie pokryw znajdujc si za
pokrtem przecznika obrotowego.
u Wcisn przycisk konserwacji.
EMPTY TRAY

Odkamienianie ekspresu po
zasygnalizowaniu takiej koniecznoci
W miar upywu czasu w ekspresie do kawy ENA
osadza si kamie. Ekspres automatycznie
powiadamia o koniecznoci odkamienienia. Szybko,
z jak postpuje ten proces, zaley od twardoci
uywanej wody.
UWAGA
rodek odkamieniajcy moe powodowa
podranienia skry i oczu.
u Unika kontaktu ze skr i oczami.
u Spukiwa odkamieniacz czyst wod.
W razie dostania si rodka
odkamieniajcego do oczu naley
skonsultowa si z lekarzem.
UWAGA
W przypadku uycia niewaciwego rodka
odkamiejniajcego ekspres moe ulec uszkodzeniu
24

ENA 3

Oprni pojemnik na fusy oraz tack


ociekow i umieci je z powrotem
w ekspresie.
AGENT IN TANK

kontynuowany.
EMPTY TRAY

Wyj pojemnik na wod i oprni go.


Cakowicie rozpuci jeden listek (3 pastylki
rodka odkamieniajcego firmy JURA)
w naczyniu zawierajcym 0,5 l wody. Moe
to potrwa kilka minut.

Oprni pojemnik na fusy oraz tack


ociekow i umieci je z powrotem
w ekspresie.
Ponownie zainstalowa dysz w systemie

zczy Connector System .


READY

Odkamienianie ekspresu - tryb rczny


Proces odkamieniania ekspresu mona
zainicjowa rcznie.
Warunek wstpny: na wywietlaczu
pojawia si komunikat READY.

Wla roztwr do pojemnika na wod.


Woy pojemnik na miejsce.
OPEN TAP

Ostronie odczy dysz od systemu


zczy Connector System.

Pod systemem zczy Connector System


postawi naczynie o pojemnoci co
najmniej 500 ml.

Ustawi pokrto w pozycji .


DE- SCALING. Z systemu zczy Connector
System kilka razy wypynie woda.
CLOSE TAP
Ustawi pokrto w pozycji .
DE- SCALING. Proces odkamieniania jest
kontynuowany.
EMPTY TRAY
Oprni pojemnik na fusy oraz tack
ociekow i umieci je z powrotem
w ekspresie.
Oprni naczynie i ponownie umieci je
pod systemem zczy Connector System.
FILL WATER TANK
Wyj pojemnik na wod, dokadnie go
wypuka i napeni wie, zimn wod, po
czym woy pojemnik na miejsce.
OPEN TAP
Ustawi pokrto w pozycji .
DE- SCALING. Z systemu zczy Connector
System kilka razy wypynie woda. Proces
zostaje przerwany. CLOSE TAP

Podnie pokryw znajdujc si za


pokrtem przecznika obrotowego.
Wciska przycisk P do momentu
pojawienia si komunikatu MAINTENANCE.
Wcisn pokrto przecznika, aby
wywoa program.
RINSE
Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu DESCALE.
Wcisn pokrto przecznika.
EMPTY TRAY
Kontynuowa czynnoci poczwszy od
trzeciej wskazwki (oznaczonej
symbolem ) zgodnie z opisem podanym
w rozdziale Odkamienianie ekspresu po
zasygnalizowaniu takiej koniecznoci.

Mycie przystawki Professional


Cappuccino Frother
W celu zapewnienia optymalnej pracy przystawki
Professional Cappuccino Frother, po uyciu jej do
mleka naley kadorazowo wypuka j wod.

Ekspres do kawy ENA nie posiada opcji


powiadamiania o koniecznoci mycia
przystawki Professional Cappuccino Frother.

Wyj koniec rurki z kartonika z mlekiem


lub z pojemnika na mleko.
Napeni naczynie wie wod i umieci
w nim koniec rurki.

Ustawi pokrto w pozycji .


DE- SCALING. Proces odkamieniania jest
25

ENA 3
u Pod dysz umieci drugie naczynie.

u Pod dysz umieci drugie naczynie.

u Ustawi dwign przecznika dyszy, tak


aby wskazywaa piank mleczn lub
mleko .

u Ustawi dwign przecznika dyszy, tak


aby wskazywaa piank mleczn lub
mleko .

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu STEAM.

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu STEAM.

u Wcisn pokrto przecznika.


HEATING
Po podgrzaniu na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.

u Wcisn pokrto przecznika.


HEATING.
Po podgrzaniu na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.

u Ustawi pokrto w pozycji .


STEAM. Dysza i rurka s myte.

u Ustawi pokrto w pozycji .


STEAM. Dysza i rurka s czyszczone.

u Gdy do naczynia zacznie spywa czysta


woda, ustawi pokrto w pozycji .

Czyszczenie przystawki Professional


Cappuccino Frother

u Gdy tylko naczynie z rozpuszczonym


rodkiem Auto-Cappuccino Cleaner bdzie
puste, przekrci pokrto w kierunku
zgodnym z ruchem wskazwek zegara
i ustawi w pozycji .

W celu zapewnienia optymalnej pracy przystawki


Professional Cappuccino Frother, naley czyci j
codziennie po przygotowaniu mleka.

u Dokadnie wypuka naczynie, po czym


napeni je 250 ml czystej wody i umieci
w nim koniec rurki.

UWAGA
W przypadku uycia niewaciwego rodka
czyszczcego ekspres moe ulec uszkodzeniu i/lub
w wodzie mog pojawi si pozostaoci detergentu.

u Oprni naczynie stojce pod dysz, po


czym ponownie je tam umieci.

u Naley uywa wycznie oryginalnych


rodkw czyszczcych firmy JURA.

u Przekrca pokrto przecznika do


momentu wywietlenia komunikatu STEAM.
u Wcisn pokrto przecznika.
HEATING.
Po podgrzaniu na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.

Ekspres do kawy ENA nie posiada opcji


powiadamiania o koniecznoci czyszczenia
przystawki Professional Cappuccino Frother.

u Ustawi pokrto w pozycji .


STEAM. Dysza i rurka s pukane wie
wod.

rodek Auto-Cappuccino Cleaner firmy JURA


jest dostpny u naszych lokalnych
przedstawicieli.

u Gdy tylko naczynie z wod bdzie puste,


przekrci pokrto w kierunku zgodnym
z ruchem wskazwek zegara i ustawi
w pozycji .

u Wyj koniec rurki z kartonika z mlekiem


lub z pojemnika na mleko.
u Do pojemnika wla 250 ml wieej wody
i doda jedn nakrtk (maks. 15 ml)
rodka Auto-Cappuccino Cleaner.
u Umieci koniec rurki w naczyniu.
26

ENA 3
momentu wywietlenia komunikatu STEAM.

Demonta i mycie przystawki


Professional Cappuccino Frother

u Wcisn pokrto przecznika.


HEATING
Po podgrzaniu na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.

u Ostronie odczy przystawk Professional


Cappuccino Frother od systemu zczy
Connector System.

u Ustawi pokrto w pozycji .


STEAM. Dysza i rurka s myte.

u Zdemontowa przystawk i rozoy j na


czci.

u Gdy do naczynia zacznie spywa czysta


woda, ustawi pokrto w pozycji .

Czyszczenie przystawki Easy Cappuccino


Frother
W celu zapewnienia optymalnej pracy przystawki
Easy Cappuccino Frother, naley czyci j
codziennie po przygotowaniu mleka.
UWAGA
W przypadku uycia niewaciwego rodka
czyszczcego ekspres moe ulec uszkodzeniu i/lub
w wodzie mog pojawi si pozostaoci detergentu.
u Naley uywa wycznie oryginalnych
rodkw czyszczcych firmy JURA.

u Dokadnie umy wszystkie czci biec


wod.
u Zoy przystawk Professional Cappuccino
Frother i ponownie podczy j do systemu
zczy Connector System.

Mycie przystawki Easy Cappuccino


Frother
W celu zapewnienia optymalnej pracy przystawki
Easy Cappuccino Frother, po uyciu jej do mleka
naley kadorazowo wypuka j wod.
i

Ekspres do kawy ENA nie posiada opcji


powiadamiania o koniecznoci mycia
przystawki Easy Cappuccino Frother.
u Wyj koniec rurki z kartonika z mlekiem
lub z pojemnika na mleko.
u Napeni naczynie wie wod i umieci
w nim koniec rurki.

Ekspres do kawy ENA nie posiada opcji


powiadamiania o koniecznoci czyszczenia
przystawki Easy Cappuccino Frother.
rodek Auto-Cappuccino Cleaner firmy JURA
jest dostpny u naszych lokalnych
przedstawicieli.
u Wyj koniec rurki z kartonika z mlekiem
lub z pojemnika na mleko.
u Do pojemnika wla 250 ml wieej wody
i doda jedn nakrtk (maks. 15 ml)
rodka Auto-Cappuccino Cleaner.
u Umieci koniec rurki w naczyniu.
u Pod dysz umieci drugie naczynie.

u Pod dysz umieci drugie naczynie.

u Przekrca pokrto przecznika do


27

ENA 3
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu STEAM.
u Wcisn pokrto przecznika.
HEATING
Po podgrzaniu na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.

u Zoy przystawk Easy Cappuccino


Frother i ponownie podczy j do systemu
zczy Connector System.

Demonta i mycie dwustopniowej dyszy


spieniajcej

u Ustawi pokrto w pozycji .


STEAM. Dysza i rurka s czyszczone.

W celu zapewnienia optymalnej pracy dwustopniowej


dyszy spieniajcej naley czyci j regularnie po
kadym podgrzaniu lub spienieniu mleka.

u Gdy tylko naczynie z rozpuszczonym


rodkiem Auto-Cappuccino Cleaner bdzie
puste, przekrci pokrto w kierunku
zgodnym z ruchem wskazwek zegara
i ustawi w pozycji .

UWAGA
Istnieje niebezpieczestwo poparzenia w wyniku
dotknicia gorcej dyszy lub zcza.

u Dokadnie wypuka naczynie, po czym


napeni je 250 ml czystej wody i umieci
w nim koniec rurki.
u Oprni naczynie stojce pod dysz, po
czym ponownie je tam umieci.
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu STEAM.

u Przed rozpoczciem czyszczenia naley


poczeka, a dysza ostygnie.
u Ostronie odczy dysz od systemu
zczy Connector System.
u Odkrci dysz, wykorzystujc do tego
otwr w yce do odmierzania kawy
mielonej.

u Wcisn pokrto przecznika.


HEATING
Po podgrzaniu na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Ustawi pokrto w pozycji .
STEAM. Dysza i rurka s pukane wie
wod.
u Gdy tylko naczynie z wod bdzie puste,
przekrci pokrto w kierunku zgodnym
z ruchem wskazwek zegara i ustawi
w pozycji .

Demonta i mycie przystawki Easy


Cappuccino Frother
u Ostronie odczy przystawk Easy
Cappuccino Frother od systemu zczy
Connector System.

u Dokadnie umy wszystkie trzy czci dyszy


pod biec wod.
u Zoy dysz i ponownie podczy j do
systemu zczy Connector System.

u Zdemontowa dysz i rozoy j na czci.

u Dokadnie umy wszystkie czci dyszy


biec wod.
28

ENA 3
Usuwanie substancji obcych
Nawet w przypadku uywania ziaren kawy najwyszej
jakoci moe zdarzy si, e znajd si w nich
substancje obce, ktre mog zablokowa mynek.
OSTRZEENIE
W trakcie pracy mynka istnieje niebezpieczestwo
odniesienia obrae palcw.
u Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnoci
zwizanych z konserwacj mynka naley
wyczy ekspres przy pomocy przycisku
ON/OFF.
u Wyj wtyczk z gniazda.
u Zdj pokryw pojemnika na ziarna.
u Usun ziarna przy pomocy odkurzacza.
u Zluzowa rub mocujc oson palcw,
po czym zdj oson.

Czyszczenie pojemnika na ziarna


Ziarna kawy mog by powleczone cienk warstw
oleju, ktry przylega do cianek pojemnika.
Wspomniane pozostaoci mog negatywnie wpywa
na jako kawy. Z tego powodu naley co jaki czas
czyci pojemnik na ziarna.
u Wyczy ekspres przyciskiem ON/OFF.
u Wyj wtyczk z gniazda.
u Zdj pokryw pojemnika na ziarna.
u Usun ziarna przy pomocy odkurzacza.
u Wyczyci pojemnik za pomoc suchej,
mikkiej ciereczki.
u Wsypa wiee ziarna kawy do pojemnika
na ziarna, po czym zamkn pokryw
pojemnika.

Usuwanie kamienia z pojemnika na wod


W pojemniku na wod moe osadza si kamie. Aby
zapewni prawidowe dziaanie ekspresu, naley co
jaki czas odkamienia pojemnik na wod.
u Wyj pojemnik na wod.
u Usun filtr CLARIS plus, jeeli jest
uywany.
u Usun kamie przy uyciu agodnego
odkamieniacza dostpnego na rynku
(zgodnie z zaleceniami producenta).
u Dokadnie wypuka pojemnik na wod.

u Odkurzaczem usun pozostae ziarna.


u Woy klucz do mynka.

u Woy ponownie filtr CLARIS plus (jeeli


jest uywany).
u Napeni pojemnik czyst, zimn wod
i umieci go z powrotem w ekspresie.

u Przekrca klucz w kierunku przeciwnym


do ruchu wskazwek zegara do momentu
uwolnienia zablokowanych substancji.
u Usun substancje obce.
u Ponownie zaoy oson palcw
w pojemniku na ziarna i mocno j
przykrci.
u Wsypa wiee ziarna kawy do pojemnika
na ziarna, po czym zamkn pokryw
pojemnika.
29

ENA 3

5
Filtr CLARIS plus woda
do przygotowania doskonaej
kawy

litra wody. Woda moe zmieni barw, ale nie jest to


szkodliwe dla zdrowia.

Stosowanie filtra CLARIS plus zawsze zapewnia


wieo filtrowan, wspaniale smakujc wod do
przygotowania kawy lub innych napojw.
Zaprojektowany specjalnie do ekspresw firmy JURA
filtr ma obojtne pH, a umieszcza si go bezporednio
w pojemniku na wod.
W przeciwiestwie do innych systemw filtrowania
wody przeznaczonych do uytku domowego, CLARIS
plus dziaa zgodnie z profesjonaln zasad up-flow
(przepyw wody w kierunku do gry). W praktyce
oznacza to, e tylko ilo wody potrzebna do
przygotowania okrelonego napoju jest pobierana
i filtrowana bezporednio przed uyciem.
Nigdy wicej odkamieniania
Uywajc filtra CLARIS plus regularnie mona
unikn czasochonnej czynnoci staego
odkamieniania ekspresu. Okres trwaoci uytkowej
urzdzenia bdzie dziki temu duszy. Zaleca si
uywanie filtra CLARIS plus w przypadkach, gdy
twardo wody przekracza 10 dH. Twardo wody
mona zmierzy przed pierwszym uyciem ekspresu
za pomoc paska testowego Aquadur,
dostarczanego wraz z urzdzeniem.
atwo obsugi
Instalacja filtra CLARIS plus jest bardzo prosta.
Czynno t opisano w Rozdziale 1 Przygotowanie
urzdzenia do pracy i pierwsze uycie Aktywowanie
i uywanie filtra.
Oszczdny w uyciu
Po przefiltrowaniu 50 litrw wody lub najpniej po
dwch miesicach filtr przestaje dziaa i wymaga
wymiany. Ekspres automatycznie powiadomi
o koniecznoci wymiany filtra. Proces ten zosta
szczegowo opisany w Rozdziale 4 Konserwacja
Wymiana filtra po zasygnalizowaniu takiej
koniecznoci.
Zuyte filtry mona zwraca do naszego
przedstawiciela.
Konserwacja i przechowywanie
Filtr CLARIS plus naley wyjmowa z pojemnika na
wod tylko w razie duszej nieobecnoci lub jeeli
planuje si wyczyci lub odkamieni pojemnik przy
pomocy dostpnego na rynku standardowego
produktu.
W przypadku planowania duszego wyjazdu (np. na
wakacje), zalecamy wykonanie nastpujcych
czynnoci: wyj filtr z pojemnika na wod, umieci
go w szklance zawierajcej ok. 2 cm wody i woy do
lodwki.
Przed ponownym uyciem ekspresu radzimy go
wypuka, przepuszczajc przez urzdzenie okoo p
30

ENA 3

Komunikaty na wywietlaczu

Komunikat
FILL WATER TANK

Przyczyna/rezultat
Pojemnik na wod jest pusty. Nie
mona przygotowa kawy,
gorcej wody ani pary.

EMPTY GROUNDS

Pojemnik na fusy jest peny. Nie


mona zaparzy kawy, ale mona
przygotowa gorc wod lub
par.
Tacka ociekowa nie zostaa
woona lub jest woona
nieprawidowo. Nie mona
zaparzy kawy ani przygotowa
gorcej wody lub pary.
Pojemnik na ziarna jest pusty. Nie
mona zaparzy kawy, ale mona
przygotowa gorc wod lub
par.

TRAY MISSING

FILL BEANS

CLEAN

Ekspres sygnalizuje konieczno


czyszczenia.

DE-SCALE

Ekspres sygnalizuje konieczno


odkamienienia.

FILTER

Po przefiltrowaniu 50 litrw wody


filtr CLARIS plus przestaje
dziaa.

NOT ENOUGH
PRE-GROUND

W pojemniku na kaw mielon


znajduje si za mao kawy.
Ekspres ENA przerywa prac.

TOO HOT

Urzdzenie jest zbyt gorce, aby


uruchomi program konserwacji.

Dziaanie
Napeni pojemnik wod (patrz
Rozdzia 1 Przygotowanie
urzdzenia do pracy i pierwsze
uycie Napenianie pojemnika
na wod).
Oprnia pojemnik na fusy oraz
tack ociekow.
Woy tack ociekow.

Napeni pojemnik ziarnami (patrz


Rozdzia 1 Przygotowanie
urzdzenia do pracy i pierwsze
uycie Napenianie pojemnika
na ziarna).
Wyczyci ekspres (patrz
Rozdzia 4 Konserwacja
Czyszczenie ekspresu po
zasygnalizowaniu takiej
koniecznoci).
Odkamieni ekspres (patrz
Rozdzia 4 Konserwacja
Odkamienianie ekspresu po
zasygnalizowaniu takiej
koniecznoci).
Wymieni filtr CLARIS plus (patrz
Rozdzia 4 Konserwacja
Wymiana filtra po
zasygnalizowaniu takiej
koniecznoci).
Nastpnym razem, przygotowujc
kaw naley wsypa wicej kawy
mielonej (patrz Rozdzia 2
Przygotowywanie kawy Kawa
mielona).
Odczeka kilka minut, a
urzdzenie ostygnie lub
przygotowa kaw albo gorc
wod.

31

ENA 3

Usuwanie prostych problemw

Problem

Przyczyna/rezultat

Bardzo gony haas


dochodzcy z mynka.

Substancje obce w mynku.

Za mao pianki po
spienieniu mleka.

Dysza jest albo le


ustawiona, albo
zabrudzona.

Dziaanie

Kawa z dozownika kapie,


nie leci.

Kawa (lub kawa mielona)


zostaa zmielona zbyt
drobno i zatyka sitko.

Nie mona ustawi


twardoci wody.

Filtr CLARIS plus zosta


aktywowany.

Pomimo napenienia
pojemnika na ziarna na
wywietlaczu pojawia si
komunikat FILL BEANS.
Chocia pojemnik na wod
jest peny, na wywietlaczu
pojawia si komunikat FILL
WATER TANK.

Mynek nie jest jeszcze do


koca napeniony ziarnami.

Pywak w pojemniku na
wod jest zablokowany.

Na wywietlaczu pojawia
si komunikat ERROR 2.

Jeeli urzdzenie byo


przez duszy czas
wystawione na dziaanie
niskiej temperatury, ze
wzgldw bezpieczestwa
funkcja nagrzewania
zostaa dezaktywowana.
-

Na wywietlaczu pojawiaj
si inne komunikaty o
bdzie (ERROR).

Usun obce substancje (patrz


Rozdzia 4 Konserwacja Usuwanie
substancji obcych).
Skorygowa ustawienie dyszy (patrz
Rozdzia 2 Przygotowywanie napoju
Cappuccino).
Wymy dysz (patrz
Rozdzia 4 Konserwacja - Mycie
dyszy).
Ustawi odpowiedni grubo
mielenia kawy lub uy kawy mielonej
o wikszej granulacji (patrz Rozdzia 1
Przygotowanie urzdzenia do pracy
i pierwsze uycie Regulacja
gruboci mielenia kawy).
Dezaktywowa filtr CLARIS plus
w trybie programowania.
Przygotowa dowoln kaw.

Usun kamie z pojemnika na wod


(patrz Rozdzia 4 Konserwacja
Usuwanie kamienia z pojemnika na
wod).
Poczeka, a urzdzenie osignie
temperatur pokojow.

Wyczy ekspres przyciskiem


ON/OFF. Skontaktowa si z Dziaem
Obsugi Klienta w kraju uytkownika.
Informacje kontaktowe znajduj si na
stronie internetowej firmy JURA pod
adresem www.jura.com.

Jeeli nie udao si rozwiza problemu, naley


skontaktowa si z Dziaem Obsugi Klienta w
kraju uytkownika. Dane kontaktowe znajduj
si na stronie internetowej firmy JURA pod
adresem www.jura.com.
32

ENA 3

8
Transport i utylizacja
w sposb neutralny dla
rodowiska
Transport/oprnienie systemu
Prosz zachowa opakowanie ekspresu do kawy
ENA. Suy ono do zabezpieczenia ekspresu
podczas transportu.
Aby zabezpieczy ekspres przed uszkodzeniem
w wyniku dziaania niskich temperatur w czasie
transportu, system naley oprni.
Warunek wstpny: na wywietlaczu pojawia si
komunikat READY.
u Przekrca pokrto przecznika do
momentu wywietlenia komunikatu
STEAM.
u Wcisn pokrto przecznika.
HEATING
Po podgrzaniu na wywietlaczu pojawia
si komunikat READY.
u Ustawi pokrto w pozycji .
STEAM. Z dyszy wydobywa si gorca
para.
u Wyj pojemnik na wod i oprni go.
Do momentu oprnienia systemu
z dyszy bdzie wydobywa si para.
CLOSE TAP
u Wyczy ekspres przyciskiem ON/OFF.
u Ustawi pokrto w pozycji
i

Dane techniczne
i

Napicie i prd rni si dla


poszczeglnych testw bezpieczestwa.
Przed podczeniem urzdzenia prosz
zapozna si z tabliczk znamionow.

Tabliczka znamionowa znajduje si na spodzie


ekspresu. Informacje znajdujce si na tabliczce
maj nastpujce znaczenie:
gV AC = napicie prdu przemiennego
w woltach
gW = moc znamionowa w watach
Produkt spenia wymogi wszystkich
obowizujcych dyrektyw Unii Europejskiej.
Produkt spenia wymogi Dekretu w sprawie
urzdze elektrycznych niskiego napicia
oraz Dekretu w sprawie kompatybilnoci
elektromagnetycznej (VEMV), wydanego
przez ESTI (Swiss Federal Inspectorate for
Heavy Current Installations).
Produkt spenia wymogi wszystkich
obowizujcych dyrektyw UL (Underwriters
Laboratories Inc.).
Produkt spenia wymogi wszystkich
obowizujcych dyrektyw SAA (Standards
Association of Australia).
Produkt spenia wymogi wszystkich
obowizujcych dyrektyw CCC (China
Compulsory Certification).

Nastpnym razem, gdy ekspresu bdzie


uywany, konieczne bdzie ponowne
napenienie systemu (patrz Rozdzia 1
Przygotowanie urzdzenia do pracy
i pierwsze uytkowanie Pierwsze
uycie).

Utylizacja
Stare urzdzenia naley usuwa w sposb
neutralny dla rodowiska.

Stare ekspresy skadaj si z cennych materiaw,


ktre mona podda recyklingowi i ktre naley
odzyska. Dlatego te prosimy o usuwanie starych
urzdze poprzez lokalne systemy zbirki
odpadw.

33

ENA 3
Napicie
zasilania

230 V AC, 50 Hz

Indeks

120 V AC, 60 Hz
220-240 V AC
50 Hz

A
Automatyczne wyczenie ekspresu 22
B
Bezpieczestwo
Dla wasnego bezpieczestwa 10
C
Cappuccino
Za pomoc dwustopniowej dyszy
spieniajcej 19
Za pomoc przystawki Easy Cappuccino
Frother 19
Za pomoc przystawki Professional
Cappuccino Frother 19
Czyszczenie
Ekspresu 25
Przystawki Easy Cappuccino Frother 29
Przystawki Professional Cappuccino
Frother 28
D
Dane kontaktowe 36
Dane techniczne 35
Demonta i mycie
Dwustopniowej dyszy spieniajcej 30
Przystawki Easy Cappuccino Frother 30
Przystawki Professional Cappuccino
Frother 29
Dozownik kawy o regulowanej wysokoci 8
Dozownik kawy
O regulowanej wysokoci 8
Dwustopniowa dysza spieniajca 8, 9
Demonta i mycie 30
Dysza wody gorcej 9
E
Ekspres
Czyszczenie 25
Odkamienianie 26
Pukanie 24
Wczanie 15
Wyczanie 16
F
Filtr CLARIS plus
Woda do przygotowania doskonaej kawy
32
Filtr
Aktywowanie i uywanie filtra 14
Wymiana 24
G
Gorca woda 21
I
Ilo wody
Ustawienie domylne 18
Internet
Pomoc dla uytkownika (Knowledge
Builder) 11
Strona internetowa firmy JURA 11
K
Kawa
Kawa mielona 17
Za dotkniciem jednego przycisku 17
Konserwacja 24
Czyszczenie ekspresu 25

220 V AC, 50 Hz

Moc
znamionowa
Test
bezpieczestwa
Pobr mocy w
trybie
ECONOMY Pobr mocy w
trybie
ECONOMY
Cinienie
pompy
Pojemno
pojemnika na
wod
Pojemno
zbiornika kawy
ziarnistej
Pojemno
pojemnika na
fusy
Dugo kabla
zasilania
Ciar
Wymiary (szer.
x wys. x g.)

10
@

1450 W

ok. 13,5 W/h


ok. 8 W/h
statyczne, maksymalnie 15 bar
1,1 l
125 g
ok. 10 porcji
ok. 1,1 m
ok. 9,3 kg
23,8 x 36 x 44,5 cm

Dane kontaktowe
Dane kontaktowe znajduj si na stronie
internetowej firmy JURA pod adresem
www.jura.com.

34

ENA 3
Czyszczenie pojemnika na ziarna 31
Odkamienianie ekspresu 26
Odkamienianie pojemnika na wod 31
Pukanie ekspresu 24
Usuwanie substancji obcych 31
Wskazwki 24
M
Mechanizm mynka 9
Mynek
Regulacja gruboci mielenia 15
Usuwanie substancji obcych 31
Mycie
Przystawki Easy Cappuccino Frother 29
Przystawki Professional Cappuccino
Frother 27
Pukanie ekspresu 24
O
Objanienie symboli 7
Odkamienianie
Ekspresu 26
Pastylki odkamieniajace firmy JURA 26
Pojemnika na wod 31
P
Pierwsze uycie 12
Pierwsze uycie 13
Podgrzewanie mleka
Za pomoc dwustopniowej dyszy
spieniajcej 21
Za pomoc przystawki Professional
Cappuccino Frother 20
Pojemnik na fusy 8
Pojemnik na kaw mielon 8
Pojemnik na wod 8
Napenianie 12
Odkamienianie 31
Pojemnik na ziarna
Czyszczenie 31
Napenianie 13
Pokrywa 9
Pojemnika na kaw ziarnist 8
Pomoc dla Uytkownika (Knowledge Builder) 11
Pka na filianki 8
Przecznik umoliwiajcy przygotowanie gorcej
wody lub pary 8
Przycisk P 9
Przygotowanie ekspresu do pracy 12
Przygotowanie napoju
Kawa 17
Kawa mielona 17
Przygotowanie urzdzenia do pracy i pierwsze
uytkowanie
Przygotowanie
Gorca woda 21
Przystawka Easy Cappuccino Frother 9
Czyszczenie 29
Demonta i mycie 30
Mycie 29
Przystawka Professional Cappuccino Frother 9
Czyszczenie 28
Demonta i mycie 29
Mycie 27
S
Standardowe wyposaenie 12
Substancje obce, usuwanie 31

System zczy Connector System 8, 11


System, oprnianie 35
T
Tabliczka znamionowa 10, 35
Tacka ociekowa 8
Transport 35
Trjkolorowy wywietlacz tekstowy 12
Tryb programowania
Automatyczne wyczenie ekspresu 22
Twardo wody
Ustalanie i regulowanie 14
U
Ustawianie
Jednostki objtoci wody 23
Jzyk 23
Mynek 15
Tryb oszczdzania energii 22
Ustawienia
Domylne, w trybie programowania 21
Jednorazowe, przed i w trakcie
przygotowywania napoju 18
Usuwanie prostych problemw 34
Utylizacja
Utylizacja w sposb neutralny dla
rodowiska 35
Uytkowanie, waciwe 10
W
Wskazwka skaniajca do podjcia dziaania
Opis symboli 7
Wskazwki baristy 16
Wyczenie ekspresu
Automatyczne 22
Wywietlacz 9
Komunikaty 33

35

ENA 3
Dyrektywy
Urzdzenie spenia wymogi nastpujcych
dyrektyw Unii Europejskiej:
gDyrektywa 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r.
dotyczca urzdze elektrycznych niskiego
napicia, zmieniona dyrektyw 93/68/EWG.
gDyrektywa 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r.
dotyczca kompatybilnoci
elektromagnetycznej, zmieniona dyrektyw
92/31/EWG.
Zmiany techniczne
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian
technicznych.
Ilustracje wykorzystane w Instrukcji obsugi
ekspresu do kawy ENA 3 przedstawiaj model
Blossom White. Pastwa ekspres ENA moe
zawiera niewielkie zmiany.
Informacje zwrotne
Pastwa opinia jest dla nas bardzo wana! Aby si
z nami skontaktowa, prosimy skorzysta z cza
znajdujcego si na stronie www.jura.com.

Instrukcja obsugi zawiera informacje chronione


prawem autorskim. Bez wyranej pisemnej zgody
JURA Elektroapparate AG nie wolno kopiowa ani
tumaczy niniejszej Instrukcji obsugi na aden
jzyk obcy.
JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
www.jura.com

36

Autoryzowane serwisy JURA w Polsce


W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy serwisowej prosz kontaktowa si z
filiami Strauss Cafe Poland Sp. z o. o. w poszczeglnych miastach:
Filia Gdynia
Ul. Hutnicza 24
81-036 Gdynia
tel. 58-781 74 65, 663 09 70
e-mail: gdynia@strauss-group.pl

Filia Krakw
ul. J. Conrada 63
31-357 Krakw
tel. 12-637 72 62, 636 79 34
e-mail: krakow@strauss-group.pl

Filia Pozna
Ul. Poznaska 50, Swadzim
62-080 Tarnowo Podgrne
tel. 61-816 68 15, 8166 821
e-mail: poznan@strauss-group.pl

Filia Szczecin
ul. ukasiskiego 110
71-215 Szczecin
tel. 91-485 81 20, 485 90 26
e-mail: szczecin@strauss-group.pl

Filia Wrocaw
Ul. Rogowska 127
54-440 Wrocaw
tel. 71-352 07 16, 357 11 51
e-mail: wrocaw@strauss-group.pl

Filia Warszawa
ul. Robotnicza 21
02-261 Warszawa
tel. 22-868 38 75, 868 47 15
e-mail: warszawa@strauss-group.pl

Filia Katowice
Ul. Owocowa 10 b-c
40-159 Katowice
tel. 32-2587 148, 258 73 97
e-mail: katowice@strauss-group.pl

Filia d
ul. kowa 11
90-562 d
tel. 42-632 24 46, 636 17 77
e-mail: lodz@strauss-group.pl