You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 6 kwietnia 2016 | Nr 7 (208)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

Miasto ma ambitny plan


rozwoju sieci drg

Wiosenne
MOTO porady

Miasto opracowao szczegowy plan remontw, przebudowy


i budowy nowych drg miejskich na lata 2016-2018.

REGION EKOLOGIA

Fot. Justyna Koniszewska

Fundusz oraz Izba Rzemielnicza


w Katowicach bd wsppracowa

W poprzednich dwch
kadencjach koncentrowalimy
si na udronieniu gwnych
cigw komunikacyjnych. (...)
Teraz chcielibymy przej do
sieci drg miejskich i udronienia oraz poprawy ich stanu
technicznego mwi zastpca prezydenta miasta, Dariusz
Szymczak. W tym celu, na pocztek dokonano oceny stanu
drg Wodzisawia lskiego,
co pozwolio na oszacowanie
wysokoci nakadu inwestycyjnego, wymaganego do podjcia
prac. Ocen przeprowadzono w
formie objazdu drg zrealizowanego przez Referat Zarzdu
Drg Miejskich i Transportu we
wrzeniu 2015 r. (ocena ta zostaa zaktualizowana o dziaania inwestycyjne i remontowe
zrealizowane do koca 2015
roku).
czne wymagane nakady
na doprowadzenie drg miejskich, do stanu co najmniej dostatecznego, wynosz 42 mln z
na 28,1 km drg (dla drg publicznych ok. 21,6 mln z oraz
20,4 mln z dla drg wewntrznych). Ze wzgldu na tak wysoki poziom wymaganych rodkw, realizacja planu nie jest
moliwa w krtkim okresie. Zaoono, e oszacowane potrzeby
nansowe planu w zakresie poprawy stanu technicznego zostan rozoone na okres 8-10
lat to oznacza konieczno
wydatkowania min. 5 mln z w
kadym roku planu. A kwota ta
nie uwzgldnia budowy nowych
drg.
Na remonty drg w poszczeglnych dzielnicach miasto planuje przeznaczy ok. 15
mln z po 5 mln na rok, przez
okres 3 lat. W drugim komponencie planu znajduj si tzw.
zadania o znaczeniu oglno-

Przedsibiorcy to jedna z najliczniejszych


grup benecjentw Funduszu.
Czytaj wicej str. 7

RYDUTOWY POLICJA

CHCIA ZABI SSIADA.


GROZI MU DOYWOCIE
Fot. KPP Wodzisaw lski

KATARZYNA KRENTUSZ

Potrzeba prawie 42 mln z, eby doprowadzi miejskie drogi do stanu co najmniej


dostatecznego. Na zdjciu Dariusz Szymczak, zastpca prezydenta miasta.
miejskim dla rozwoju gospodarczego miasta. Z zakresu
zada do realizacji w ramach
Planu wyczono ulice, w obrbie ktrych planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej.
Dobr zada w poszczeglnych dzielnicach wynika z
jednej strony ze stanu technicznego drg (...), z drugiej strony uwzgldnialimy znaczenie komunikacyjne, obcienie
poszczeglnych drg i ich znaczenie w sieci komunikacyjnej
wyjani Dariusz Szymczak.
Realizacja planu na proponowanym poziomie nansowym
bdzie oznacza ewentualn konieczno wyboru priorytetw
inwestycyjnych wraz z prawdopodobn koniecznoci zwikszenia dugu miasta. Zakada
si rwnie, e w latach 2017 i

2018 Rady Dzielnic zostan zachcone do przeznaczenia min.


75% budetw znajdujcych si
w ich dyspozycji na realizacj
zada przewidzianych w planie,
w wyniku czego zapewnione zostanie nansowanie programu
w wysokoci 1,5 mln z.
Na drugi komponent planu, czyli zadania o charakterze
oglnomiejskim, miasto planuje przeznaczy okoo 12 mln z.
Przeznaczone do realizacji zadania obejmuj rwnie
wspprac z powiatem wodzisawskim, w ramach ktrej
planowane s: przebudowa odcinkw ulicy Matuszczyka ssiadujcych z wiaduktem, budowa ekranw akustycznych

dla os. XXX-lecia i Dbrwki, przebudowa wjazdu na os.


XXX-lecia i do Parku Trzy
Wzgrza oraz budowa zatok
dla autobusw. Projekt ten zostaby zgoszony do tzw. schetynwek zamiennie z powiatem
wodzisawskim, ktry z kolei
zgosiby projekt przebudowy
ulic Grniczej i Kokoszyckiej.
W 15-milionowym pakiecie
czna dugo odcinkw przewidywanych do remontu to ok.
18 km, w pakiecie oglnomiejskim i zwizanym z rozwojem
gospodarczym 4,5 km oraz
nowy odcinek do strefy ok.
1,5 km. cznie przebudowane
lub wyremontowane zostan 22
km drg miejskich.

Szczegowy wykaz planowanych zada publikujemy na str. 2

Sd Rejonowy w Wodzisawiu lskim przychyli si


do wniosku prokuratora oraz ledczych i zadecydowa
o tymczasowym aresztowaniu sprawcy.
Brutalnie pobity, nieprzytomny
64-letni
mczyzna trafi do
szpitala z cikim urazem gowy.
25 marca, wieczorem,
oficer dyurny rydutowskiego komisariatu zosta
powiadomiony o pobiciu
mczyzny w okolicy ulic
Radoszowskiej i Barwnej.
Na miejsce natychmiast wysano patrol policji.
Przybyli funkcjonariusze znaleli nieprzytomnego i zakrwawionego 64-latka. wiadkowie zeznali, e
starszy rydutowianin zosta
dotkliwie pobity przez jednego ze swoich ssiadw 22-letniego rydutowianina.

Policjanci od razu zatrzymali pijanego 22-latka w jego


mieszkaniu. Jak ustalili ledczy, midzy nim a 64-latkiem
doszo do sprzeczki. W jej trakcie 22-latek zaatakowa mczyzn, kopa go, skaka po
jego gowie, a nastpnie zadawa uderzenia rozbit butelk.
Nieprzytomny rydutowianin,
z cikim urazem gowy, tra
do szpitala.
Decyzj sdu 22-letni mczyzna najblisze 3 miesice
spdzi w areszcie. Przedstawiono mu zarzut usiowania
zabjstwa. Grozi mu kara nawet doywotniego pozbawienia wolnoci.
KK

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

Plan rozwoju drg miejskich gdzie czekaj nas remonty?


Dziki penej inwentaryzacji drg i dokadnym zbadaniu ich stanu, miasto opracowao list zada,
ktrych realizacji podj ma si w tym roku i najbliszych kilku latach.
katarzyna krentusz

W tzw. Planie rozwoju sieci drg miejskich na lata


2016-2018, na licie drg
w poszczeglnych dzielnicach miasta znalazy si:
JedownikTurzyczkaKarkoszka: Chopina, Polna oraz
Sowiaska,
Nowe Miasto: boczna 26
Marca za przychodni, boczna 26 marca 27-31 (od pl.
Zwycistwa), eromskiego
1 cz od Jana Pawa II, Plac
Zwycistwa (bez parkingu),
Tysiclecia, Prusa, Orzeszkowej, Waryskiego, boczna
Wyszyskiego 25-37, 45-51,
Stare Miasto: Boczna, bocz-

na Skrzyszowska 2f (obok
Rybaczwki), Podgrna (od
Waowej do Maej), Wilcza,
Liliowa, Sasankowa, Waowa odc. od pl. Gladbeck do
nr 49, Daszyskiego (2 odcinek powyej AGRO), Kocielna, Szczliwa, Umiechu, Minorytw,
JedownikOsiedle: boczna
Pszowska 109-111, 112-114,
boczna Grnicza 16-18,
Osiedle XXX-lecia PRL-Piastw-Dbrwki: os. Piastw,
os. XXX-lecia, os. Dbrwki,
Leszka (od Radliskiej do
Mieszka) + rondo, Mieszka (od Leszka do Kokoszyckiej), Leszka garae (dojazd
do budynkw 15c-15f),

Radlin II: Owocowa (Dbrowskiego 22A), boczna


Ustronna, Radliskie Chaupki (odc. dolny), Gobia,
boczna Bojownikw, boczna
Chrobrego, Krupiskiego,
Bojownikw (przebudowa
skrzyowania z ul. Radlisk),
Kokoszyce: Sportowa, Parkowa, Marii Dbrowskiej,
Osadnicza,
Wilchwy: Brzozowa 1216 (+ dojazd do firmy Supra), boczna Teligi (WSH),
wierkowa, 1 Maja 32-39,
Jaboniowa, Poomska,
Zawada: Siarkowa, E.Platter 32-48, Rolnicza, Chemoskiego, boczna Mo-

dzieowej w kier. boiska


(273-277), Szybowa.
W ramach zada oglnomiejskich i na rzecz rozwoju gospodarczego planowane s z kolei:
budowa drogi do obsugi
strefy inwestycyjnej Olszyny
(2016, budowa w realizacji),
przebudowa ul. Matuszczyka na obu odcinkach ssiadujcych z wiaduktem (realizacja 2017); przebudowa
wjazdu na os. XXX-lecia i
do Rodzinnego Parku Rozrywki, ekrany akustyczne,
budowa zatok autobusowych,
osiedle Batory - udostp-

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Fot. PIXABAY

W zwizku z moliwoci wyboru, znaczna cz rodzicw zdecydowaa, e ich 6-letnie dzieci nie pjd jeszcze do szk. To oznacza, e w miecie wzronie nam liczba przedszkolakw.

Rozwizanie problemu 3-latkw byo dla miasta sporym wyzwaniem.


Tak niewielka ilo dzieci
6-letnich, ktre id do szk,
oznacza bdzie z kolei, e mog by placwki, gdzie od wrzenia przyszego roku nie zostanie utworzona klasa pierwsza:
- Trzeba jasno podkreli, e
ustawa mwi wprost, e klasy
pierwsze tworzymy tam, gdzie
jest 12 dzieci. My prosilimy dyZesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Katarzyna Krentusz
Iwona Cybulska, Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia grafiki i reklamy:
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Redakcje:
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

rektorw, eby tych dzieci zapisanych byo wicej - wyjania


prezydent, dodajc, e takie
rozwizanie jest konieczne na
wypadek sytuacji, w ktrej rodzic/rodzice zdecyduj si przenie dziecko do innej szkoy.
W razie koniecznoci, miasto
zapewni ma dzieciom bezpatny dojazd do innych szk.

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Martyna Terka-Cebula: 509 381 263


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

fil), boczna Marklowicka


(firma Alumast), boczna
Marklowicka (hala magazynowa, Efekt, Hefal, SKM,
tereny inwestycyjne do
sprzeday), boczna Pszowska (m.in. firma Matuszek).
W kolejnych latach, plan
rozwoju sieci drg bdzie weryfikowany i aktualizowany
stosownie do nowych uwarunkowa dotyczcych: potrzeb rzeczowych, zasobw
rodkw finansowych, moliwoci finansowania z innych
rde, zmiany harmonogramu realizacji zada oraz innych, majcych wpyw na sytuacj spoeczno-gospodarcz
w miecie, regionie i kraju.

WODZISAW LSKI KONKURS

W przedszkolach zabraknie
miejsc dla 3-latkw?
W Wodzisawiu lskim
zaledwie ok. 20% szeciolatkw od nowego roku szkolnego
pjdzie do klasy pierwszej szkoy podstawowej. Zdecydowana
wikszo dzieci pozosta ma w
oddziaach przedszkolnych. Dla
miasta oznacza to bardzo due
wyzwanie, szczeglnie w odniesieniu do grup dzieci 3-letnich,
ktrych rodzice s czynni zawodowo. Wodarze znaleli jednak
wyjcie awaryjne z tej trudnej
sytuacji.
Bdziemy otwiera dodatkowe oddziay dla dzieci
3-letnich i, jeeli wszystko si
ustabilizuje, to w Wodzisawiu
lskim miejsc dla 3-latkw
(wycznie tych, ktrych rodzice s czynni zawodowo - przyp.
red.), nie powinno zabrakn
- tumaczy prezydent miasta,
Mieczysaw Kieca. I dodaje oczywicie, nie oznacza to, e
bdzie to w przedszkolu, ktre
jest najbliej dla danego rodzica. Takiej moliwoci czasami
nie ma... Ale jestemy ju po
przegldzie naszych placwek
i zrobimy wszystko, aby dzieci
3-letnie miay swoje miejsce.
Co i tak jest bardzo duym wyzwaniem.

nienie kolejnych kwartaw


pod zabudow mieszkaniow,
budowa drogi do obsugi
strefy inwestycyjnej 1 Maja (2017-18, w opracowaniu
projekt budowlany); dojazd
do firm dziaajcych w strefie: Azis Mining, Instalator,
Linter, Mitko, Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, udostpnienie dalszych terenw
inwestycyjnych po rekultywacji terenw pokopalnianych,
poprawa stanu drg dojazdowych do firm: boczna
Grnicza (firma Termopro-

W sytuacji, gdy dzieci 6-letnie nie pjd do szkoy, w wielu placwkach owiatowych
utworzonych zostanie mniej
oddziaw. Wicej oddziaw
otworzy natomiast trzeba bdzie w placwkach przedszkolnych. Wodarze miasta podkrelaj, e nie jest to dla nich
atwe zadanie. Planowane jest
utworzenie ok. 5-6 dodatkowych oddziaw dla 3-latkw,
szczeglnie w tych miejscach,
w ktrych wystpuje najwiksze zagszczenie, m.in. na os.
XXX-lecia-Piastw-Dbrwki,
w Nowym Miecie czy w Zawadzie. Wiza si to bdzie, oczywicie, rwnie z dodatkowymi
nakadami finansowymi. Nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego, ktrzy byliby zagroeni utrat pracy, zostanie
z kolei zaproponowana praca
w placwkach przedszkolnych
(pod warunkiem posiadania przez nich odpowiednich
uprawnie).
kk

TRZY WZGRZA
W KONKURSIE
TOP INWESTYCJE
Celem organizowanego
ju po raz pity konkursu Top Inwestycje Komunalne jest wyrnienie
najlepszych inwestycji,
wskazanie ich skali oraz
prorozwojowego efektu
dla gospodarki, regionu i
mieszkacw.
Konkurs Top Inwestycje
Komunalne 2016 jest inicjatyw Grupy PTWP organizatora Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach
oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl. Celem plebiscytu jest wyrnienie najlepszych inwestycji komunalnych,
wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkacw.
W tym roku, do udziau w
konkursie wytypowano a 30
najlepszych inwestycji, z ktrych tzw. Top 10 Inwestycji
Komunalnych w Polsce wyoni Rada Konsultacyjna. Do
9 maja br. swoje gosy oddawa mog rwnie internauci,
dziki ktrym dana inwestycja
otrzyma moe take nagrod
specjaln.
Gwnymi kryteriami oceny w konkursie Top Inwestycje Komunalne s: efekt prorozwojowy inwestycji, skala
inwestycji w odniesieniu do
moliwoci finansowych jednostki samorzdu, walory estetyczne, funkcjonalno, nowatorstwo, wsppraca z lokaln
spoecznoci na etapie projektowania inwestycji, monta finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) oraz aktywne
gospodarowanie majtkiem.
Wrd
nominowanych
obiektw, znalaz si rwnie Rodzinny Park Rozrywki
Trzy Wzgrza - najwiksza
atrakcja Wodzisawia lskiego, caego powiatu wodzisawskiego oraz jego okolic. Wodzisawski park ulokowany jest w
cisym centrum miasta, pomidzy trzema najwikszymi
wodzisawskimi osiedlami, zamieszkiwanymi cznie przez

ok. 10 tysicy osb. W szerokiej ofercie rekreacyjnej parku


znale mona, poza standardowymi ciekami rowerowymi, cigami pieszo-jezdnymi
czy placami zabaw, rwnie
wiele innych atrakcji, takich
jak linarium osigajce wysoko niemal 13 metrw, kompleks boisk do gier, skatepark
z wydzielon lo dla obserwatorw oraz ze stref do zabawy
w chowanego, profesjonalna
strzelnica laserowa oraz ulokowany na przestrzeni ponad
dwch tysicy metrw kwadratowych moduowy labirynt.
Na terenie parku funkcjonuj
profesjonalne trasy rowerowe:
dirt jumping, pumptrack oraz
slopestyle, stoy do gry w szachy, boksy do grillowania oraz
miejsce, gdzie mona rozpali
ognisko. Mionicy czworonogw znajd na terenie Trzech
Wzgrz dwa wydzielone wybiegi dla zwierzt. Warto inwestycji wynosi w sumie 27,8
mln z (w tym dofinasowanie
unijne z RPO ponad 20 mln
oraz wkad wasny miasta).
Statuetki Top Inwestycji
Komunalnych zostan wrczone podczas gali towarzyszcej
Europejskiemu Kongresowi
Gospodarczemu w Katowicach
(European Economic Congress
EEC 18-20 maja 2016 r.).
W najwikszej imprezie biznesowej Europy Centralnej wemie udzia okoo 7 tys. goci
z krajw europejskich, Azji i
Afryki, reprezentantw biznesu, prezesw najwikszych
firm, decydentw, naukowcw
i praktykw, przedstawicieli
wiata polityki i samorzdw.
Jeli uwaacie, e Trzy
Wzgrza zasuguj na wyrnienie w konkursie, swoje gosy na park oddawa moecie
online, poprzez serwis portalsamorzadowy.pl. Link do gosowania znajdziecie na naszej
stronie gazetainformator.pl.
kk

WODZISAW LSKI SAMORZD

JESTE ZADOWOLONY Z
DZIAANIA MAGISTRATU?
Badanie stopnia satysfakcji klientw Urzdu
Miasta Wodzisawia lskiego ma na celu biece
uzyskiwanie informacji
na temat poziomu usug
wiadczonych przez jego
pracownikw.
Badanie stopnia satysfakcji klientw wodzisawskiego
magistratu przeprowadzone
zostanie w dniach od 1 kwietnia do 31 maja biecego roku.
Ma ono pozwoli na precyzyjne okrelenie jakoci funkcjonowania urzdu i przedsiwzicie odpowiednich krokw
w niwelowaniu jego sabych
punktw.
Badanie przeprowadzane
jest poprzez zebranie danych
w formie anonimowej ankiety, zgodnie z wzorem ustalonym przez prezydenta miasta
Wodzisawia lskiego.
W okresie przeprowadzania badania formularze ankiety dostpne s:
w formie papierowej w oglnodostpnych miejscach budynkw Urzdu Miasta Wodzisawia lskiego oraz w
poszczeglnych komrkach
organizacyjnych;
w formie elektronicznej na

stronie urzdu wodzislaw-slaski.pl.


Ankiety pobrane w formie
papierowej wrzucane s do
udostpnionych w urzdzie
wyranie oznaczonych urn.
Urny znajduj si w miejscach
oglnodostpnych we wszystkich budynkach urzdu, tj. w
budynkach:
przy ulicy Bogumiskiej 4,
przy ulicy Bogumiskiej 4a,
przy ulicy Bogumiskiej 4b,
przy ul. Ks. Pk. Wilhelma
Kubsza 2 (Urzd Stanu Cywilnego),
przy ul. Rzecznej 24 (Stra
Miejska Wodzisawia lskiego).
Ankiety wypenione poprzez stron internetow
zwracane s w formie elektronicznej.
Pracownicy urzdu nie
mog wypenia ankiety za
klienta oraz nie mog przyjmowa wypenionych ankiet.
Do 30 czerwca 2016 r. na
stronie internetowej urzdu
zostanie udostpniony raport
oraz wnioski kocowe z przeprowadzonego badania ankietowego.
kk

RADLIN EKOLOGIA

MIASTO RADLIN
PRZYZNA DOTACJE NA
KOMPOSTOWNIKI
Uchwa w sprawie dotacji
do zakupu kompostownikw radni w Radlinie podjli 22 marca.
Podczas sesji Rady Miasta, radni przyjli uchwa, na
podstawie ktrej miasto bdzie
udziela dofinansowania w
wysokoci 50% poniesionych
przez mieszkacw kosztw,
jednak jednorazowo nie wicej
ni 120 z.
Z dofinansowania bd
mogli skorzysta mieszkacy
Radlina, waciciele nieruchomoci pooonych w miecie
oraz - co wane - niezalegajcy
z podatkami i innymi opatami
na rzecz miasta.
Podjta uchwaa jest pierwszym krokiem. Kolejnym bdzie
powstanie regulaminu udzielania dotacji, ktrego spodzie-

wa si mona ju na przeomie
kwietnia i maja.
To do proste, ale i skuteczne narzdzie do popularyzacji kompostowania. Musimy
pamita, e wedug przepisw
ustawy o odpadach to ograniczanie powstawania nowych
odpadw powinno by priorytetem dziaa ekologicznych (art.
17 i 18 Ustawy o odpadach). Jeli nie oddajemy odpadw zielonych do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadw Komunalnych a zagospodarowujemy je
na wasne potrzeby w kompostowniku, dziaamy najbardziej
ekologicznie a przy tym - wpywamy na zmniejszanie kosztw caego systemu - wyjania
Urzd Miasta Radlina.
kk

GORZYCE EKOLOGIA

MIESZKACY WEZM
UDZIA W SPRZTANIU
SWOJEJ GMINY

Po raz kolejny, we wszystkich soectwach przeprowadzona zostanie akcja


Rodzinne, wiosenne porzdki w Gminie Gorzyce.
W ubiegym roku, mieszkacy, ktrzy wczyli si do
akcji we wszystkich soectwach
gminy Gorzyce, wsplnymi siami zebrali w sumie a 648

Wiadomoci 3

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

workw o pojemnoci 120 l, co


dao okoo 4 ton odpadw.
Tegoroczn akcj wielkiego
sprztania zaplanowano na 9
kwietnia, na godz. 9:30. Szczegy dot. zbirek w poszczeglnych punktach przedstawione
zostay na grafice.
kk

WODZISAW LSKI EDUKACJA

REGION

Miasto stawia na
kreatywne nauczanie

w skrcie

Wodzisaw lski jest drugim miastem w Polsce, po Wrocawiu,


ktre postawio na nauczanie kreatywne i nauk kreatywnoci.
Fot. PIXABAY

GazetaInformator.pl >>

katarzyna krentusz

Dziki projektowi Kraina


kreatywnoci, kraina przedsibiorczoci nowe spojrzenie na edukacj wodzisawscy
nauczyciele przechodz szkolenia trenerskie z zakresu kreatywnoci. W minionym roku
w szkoleniach udzia wzio 32
nauczycieli. Odby si rwnie
Festiwal Kreatywnoci, a jego
zwycizcy ju wkrtce wyjad
do Wrocawia na oglnopolskie
zmagania.
W tym roku, w kursie doskonalcym Liderzy kreatywnej edukacji udzia wemie a
56 nauczycieli przedszkoli i klas
1-3 szk podstawowych. Z myl o wdraaniu kreatywnych
metod nauczania przygotowany zostanie rwnie Niezbdnik Kreatywnego Nauczyciela,
zawierajcy materiay edukacyjne pozwalajce przeprowa-

SZCZEPIENIE PSW
NA TERENIE GMINY
KORNOWAC
W dniach od 18 do 22 kwietnia
przeprowadzona zostanie akcja
szczepienia psw przeciwko
wcieklinie w gminie Kornowac.
Harmonogram na stronie internetowej gminy.

Miasto ma nowe, bo kreatywne, spojrzenie na edukacj


najmodszych uczniw.
dzi pouczajc i niebanaln
lekcj.
A kreatywne lekcje w ycie wej maj ju od 1 wrzenia. Wanie wtedy zakada si

wprowadzenie innowacyjnych
zaj edukacyjnych w edukacji
przedszkolnej (obejmie ona 28
grup), jak i edukacji wczesnoszkolnej (w 28 klasach).

WODZISAW LSKI EKOLOGIA

wierkajcy Wodzisaw
w trosce o skrzydlatych przyjaci
Akcja wierkajcy Wodzisaw ma na celu rozbudzenie wiadomoci
ekologicznej mieszkacw miasta i zachcenie ich do wsplnej pracy
na rzecz ptakw.
Ptaki peni istotn rol w
naszym ekosystemie. Odpowiadaj za roznoszenie nasion
drzew i krzeww owocowych
oraz trawi nasiona niektrych
chwastw. Poywieniem dla
dzikich ptakw s z kolei m.in.
gryzonie i owady, siejce zniszczenia w uprawach rolnych.
Pozostawianie
zadrzewie
przy uprawach daje ptakom
moliwo osiedlania si w ich
okolicy i, w naturalny sposb,
kontrolowanie liczby gryzoni
czy owadw.
Na terenie wodzisawskich
Trzech Wzgrz i Balatonu, cho
nie brakuje krzeww i drzew,
brakuje... ptakw. Dlatego wodzisawski Urzd Miasta, wraz
ze stowarzyszeniem Razem
na Szybiku, organizuje akcj
wierkajcy Wodzisaw.
W ramach akcji ogoszony zostanie konkurs, ktrego laureaci otrzymaj jedn z
trzydziestu budek lgowych
ufundowanych przez stowarzyszenie Razem na Szybiku.
Rodziny, ktre zgosz ch
udziau w projekcie, mog
drog losowania otrzyma

MODZIE ZAPOBIEGA
POAROM
Du wiedz o dziaaniach przeciwpoarowych musieli wykaza
si uczestnicy gminnych eliminacji oglnopolskiego Turniej
Wiedzy Poarniczej pod hasem
Modzie zapobiega poarom.
Do konkursu przystpio 10
uczniw ze szk podstawowych
i 7 z gimnazjw. Eliminacje gminne odbyy si 1 kwietnia w Centrum Kultury w Tworkowie. Po
podsumowaniu punktw wytypowano czoowe miejsca. Najlepiej
poradzili sobie: Grzegorz Wojtek
ZSO Tworkw oraz Grzegorz
Jobczyk ZSO Tworkw.

jedn z budek do samodzielnego zoenia. Mog j rwnie


oznaczy tak, aby podczas spaceru wiadomo byo, e wanie
ta budka lgowa zostaa przez
nich zrobiona i to wanie w
niej odbywaj si lgi szpakw,
kosw czy sikorek... Monta
budek przeprowadzony zostanie z kolei przez pracownikw
MOSiRu.
Wodzisawskie budki rozlosowane zostan 4 czerwca,
a zamontowane - dopiero w
pierwszy weekend padziernika. Kada budka lgowa,
zanim zamieszkaj w niej ptaki, musi przej specyficznymi zapachami kory drzewnej,

lici, lasu, sowem zapachami


natury, aby skrzydlaci mieszkacy chcieli tam skada jaja.
Dlatego akurat jesienno-zimowe miesice bd doskonaym
czasem, aby nasze budki przygotoway si na przyjcie nowych lokatorw wiosn przyszego roku wyjania zastpca
prezydenta Barbara Chrobok.
Dziki akcji wierkajcy
Wodzisaw, mieszkacy miasta bd mieli take moliwo
podgldania ycia ptakw zamieszkaych w budkach. W jednej z nich miasto planuje bowiem zamontowanie kamery.
kk

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

QR CODE

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

W NDZY PRZYJTO LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH


UCZNIW
Celem programu jest wspieranie
uczniw osigajcych dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, wspieranie w rozwijaniu ich uzdolnie
i zainteresowa, ukierunkowanie
uczniw na rozwj kluczowych
kompetencji oraz wzmocnienie
zdolnoci uczniw do przyszego
zatrudnienia.
BUDOWA CHODNIKA
W RUDNIKU
Trwa budowa cznika na odcinku ulic: Gawliny-Szkolna.
Powierzchnia cieki zostanie
utwardzona kostk betonow. Inwestycja finansowana jest gwnie z budetu gminy wydzielony fundusz dla soectwa Rudnik
w kwocie ponad 30 tys. z.
W BRZENICY
GODAJOM PO NASZYMU
Kilkunastu uczniw szk podstawowych zgosio si do kolejnej
edycji konkursu gwarowego, ktry odby si w Brzenicy. Wystpy
artystyczne, testy oraz krtkie
scenki prezentowaa modzie
z kilku szk gminnych. Jak
zgodnie przyznaj uczniowie to
gwnie starsze pokolenie naszych rodzin dba o przekazywanie gwary. Przykadem tego by,
zwieczajcy brzenicki konkurs,
wykad Teresy Koloch na temat
tradycji kuchni lskiej.
WOLNE STANOWISKO
URZDNICZE
Burmistrz Krzanowic ogosi
nabr na wolne kierownicze stanowisko urzdnicze Kierownik Gminnego Orodka Pomocy
Spoecznej w Krzanowicach.
Wszystkie niezbdne dokumenty,
wymagania, zakres obowizkw,
warunki pracy oraz lista dokumentw, ktre naley zoy s
dostpne na stronie internetowej
gminy.
REMONT CHODNIKW
W KUNI RACIBORSKIEJ
W poowie marca zakoczy si
remont chodnikw w rejonie
skrzyowania ul. Moniuszki z
Rudzk 20 metrw oraz przy
ul. wierczewskiego 59 metrw
w Kuni Raciborskiej. Cakowity
koszt remontu to ponad 30 tys.
z. Wykonawc prac bya firma
Jerzy Bandurski, Firma Remontowo Budowlana.
REMONT SKWERU PRZY
ULICY KLASZTORNEJ I
ARKI BOKA
Pracami kieruje Zarzd Osiedla
Stara Kunia. Przewidziano
wicej zieleni, 3 miejsca parkingowe, dodatkowo nowe chodniki
i awki, a w przyszym roku pikne krzewy i rzeby.

4 Edukacja

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

RYDUTOWY SPORT

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Najlepsi w powiecie i rejonie

ODDALI 17 LITRW KRWI

Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisaw l.

Siatkarze z Liceum Oglnoksztaccego im. Noblistw Polskich w Rydutowach


nie tylko zwyciyli w XV Turnieju Piki Siatkowej Chopcw Szk Ponadgimnazjalnych, ale take - awansowali do wojewdzkiego etapu Licealiady Szkolnego
Zwizku Sportowego.
katarzyna krentusz

21 marca w hali sportowej MOSiR w Radlinie rozegrany zosta XV Turniej Piki


Siatkowej Chopcw Szk Ponadgimnazjalnych o Puchar
Starosty Wodzisawskiego i
Burmistrza Miasta Radlina.
W finale zmierzyy si cztery
reprezentacje: Zespou Szk
Zawodowych w Wodzisawiu
lskim, Zespou Szk Ponadgimnazjalnych im. Sejmu
lskiego w Radlinie, Liceum
Oglnoksztaccego im. Noblistw Polskich w Rydutowach
oraz Zespou Szk Technicznych w Wodzisawiu lskim.
Tegorocznym zwycizc
turnieju zostaa druyna LO
im. Noblistw Polskich w Rydutowach. W meczu finaowym, rydutowianie pokonali
druyn ZST z Wodzisawia
lskiego. Zesp z Rydutw zagra w skadzie: Szymon Orzo, Szymon Skupie,
Kamil Malec, Piotr Rutkowski, Piotr Dzierga, Dominik
Matczak, Daniel Chyczewski,
Tymoteusz wiecak, Krzysztof
Szczeponek, ukasz Lenczyk.
Trzecie miejsce w turnieju, po
wyrwnanej walce, zaja reprezentacja ZSZ z Wodzisawia lskiego, pokonawszy

Od 2004 roku Liceum


Oglnoksztacce im. 14
Puku Powstacw lskich w Wodzisawiu lskim regularnie wcza si
w akcje krwiodawstwa.
Pierwsza akcja krwiodawstwa w wodzisawskiej Jedynce miaa miejsce dwanacie lat
temu, 10 padziernika 2004 roku. Od tamtego czasu regularnie, dwa lub trzy razy w roku, w
szkole organizowane s zbirki
krwi.
W ostatniej akcji, organizowanej we wsppracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Raciborzu, udzia wzio 39


penoletnich uczniw, ktrzy
oddali w sumie 16,95 litra krwi.
Warto doda, e uczniowie szk ponadgimnazjalnych
rozumiej potrzeb niesienia
pomocy innym i regularnie
wczaj si w akcje oddawania krwi. Dowodem tego s
czoowe miejsca szk powiatu wodzisawskiego w Oglnopolskim Turnieju Szk Ponadgimnazjalnych w Honorowym
Krwiodawstwie - dodaje rzecznik Starostwa Powiatowego,
Wojciech Raczkowski.
kk

WODZISAW LSKI SPORT

W PFINAACH
MISTRZOSTW POLSKI

Zdjcie zawodnikw ZSP Nr 1 Rydutowy mwi samo za siebie


rado ze zwycistwa motywuje do dalszej walki.
gospodarzy turnieju ZSP im.
Sejmu lskiego w Radlinie.
Wszyscy finalici, z rk dyrektora ZSP w Radlinie Jarosawa Rudola, otrzymali pamitkowe puchary i dyplomy
ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Wodzisawiu
lskim oraz Rad Rodzicw
ZSP w Radlinie. Wrczono
rwnie indywidualne wyrnienia dla najlepszych zawodnikw poszczeglnych druyn,

w tym MVP turnieju, ktrym


zosta zawodnik zwyciskiej
druyny Piotr Rutkowski.
Co ciekawe, ju w dzie po
turnieju, siatkarze rydutowskiego liceum wzili udzia w
kolejnych zawodach. W trakcie trzeciego etapu rozgrywek siatkarskich w ramach
Licealiady Szkolnego Zwizku Sportowego pokonali 2:1
(25:23; 27:29; 18:16) najlepsz druyn z Jastrzbia

Zdroju: reprezentacj Zespou Szk im. Krla Jana III


Sobieskiego i dziki temu 7
kwietnia zagraj w wojewdzkim etapie Licealiady w ywcu.
Tym samym, licealici z
Rydutw zostali pierwsz reprezentacj szk ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
wodzisawskiego, ktrej udao
si awansowa do tego szczebla rozgrywek.

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Uczniowie ZSE gotowali z Robertem Sow


Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisaw l.

Znany i ceniony szef kuchni Robert Sowa odwiedzi Zesp Szk Ekonomicznych
w Wodzisawiu lskim, by przeprowadzi warsztaty kulinarne dla jego uczniw.
14 marca popularny szef
kuchni by gociem wodzisawskiego ZSE, gdzie przeprowadzi dla uczniw wyjtkowe warsztaty kulinarne. W
ich trakcie, modzie nie tylko
przygotowywaa oryginalne
dania (np. tatar z ososia podany na pumperniklu z emulsj z chrzanu wasabi, zup
hiszpask z kiebas chorizo,
warzywami i kolendr oraz
orientaln pier z kaczki na
makaronie ryowym z kapust
pak choi, sodkim sosem sojowym i praonymi ziarnami sezamu), ale miaa rwnie okazj, by porozmawia z gociem
i pozna liczne tajniki dobrej
kuchni. Uczniowie dowiedzieli
si take, jakie trendy kulinarne aktualnie panuj w gastronomii i na czym polega nowoczesna kuchnia regionalna w
dobie kuchni fusion.
Oprcz warsztatw, w
Ekonomiku odbyy si rwnie eliminacje do konkursu
Kulinarny Talent 2017, ktrego pomysodawc jest Robert Sowa. Zadaniem uczestnikw uczniw klas drugich
i trzecich technikum ywienia i usug gastronomicznych:
Pauliny Matloch, Klaudii Kiekowskiej, Tomasz Rzazonki,
Dominiki Rupik i Kacpra Lu-

<< GazetaInformator.pl

Robert Sowa (na zdjciu z lewej) okaza si szefem bardzo wymagajcym,


ale potraficym doceni starania potencjalnych przyszych kucharzy.
leczko byo przygotowanie
dwch porcji dania gwnego
z wykorzystaniem obowizkowych skadnikw, takich jak
caa kaczka, wtrbka drobiowa, topinambur, pomaracze
i zestaw przypraw. Na przygotowanie dania konkursowego
przewidziano jedn godzin.
Obowizkiem kadego uczest-

nika byo wyluzowanie kaczki,


a nastpnie przygotowanie
dania gwnego z wykorzystaniem dowolnie wybranego
przez siebie elementu.
Rywalizacj wygraa Klaudia Kiekowska, drugie miejsce zaj Kacper Luleczko, a
trzecie Paulina Matloch i
Tomasz Rzazonka. Wszyscy

uczestnicy zostali nagrodzeni, a zwyciczyni dodatkowo otrzymaa zaproszenie na


fina dziewitej edycji konkursu, podczas XXI Midzynarodowych Targw Gastronomicznych EuroGastro 2017
w Warszawie.
kk

MKS Zorza Wodzisaw, po


raz czwarty z rzdu, awansowaa do rozgrywek pfinaowych o Mistrzostwo
Polski.
Awans Zorzy po trudnym,
czterodniowym turnieju 1/4 Mistrzostw Polski kadetek w pice
siatkowej jest sporym osigniciem, poniewa wodzisawianki
bior udzia w rozgrywkach rocznikiem modszym i wikszo
rywalek gruje nad zawodniczkami ZORZY siatkarskim dowiadczeniem.
W pfinaach Mistrzostw
Polski, wodzisawskie zawodniczki trafiy do bardzo trudnej
grupy z zespoami:
LTS Legionovia Legionowo
R E K L A M A

mistrzynie woj. mazowieckiego, Mistrzynie Polski kadetek


z ubiegego sezonu, brzowe
medalistki Mistrzostw Polski
modziczek z ubiegego sezonu;
PSPS Chemik Police - wicemistrzynie woj. zachodniopomorskiego;
KS Paac Bydgoszcz - mistrzynie woj. kujawsko-pomorskiego, IV miejsce w Mistrzostwach
Polski modziczek w ubiegym
sezonie.
Wszystkie trzy druyny stanowi zaplecze zespow ekstarklasowych, zarwno Legionovia,
jak i Chemik, i Paac wystpuj w
Orlen Lidze.
kk

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

REGION GOSPODARKA

Zastpcza Rodzina 500+:


wsparcie na kade dziecko
Rodziny zastpcze, rodzinne domy dziecka oraz placwki
opiekuczo-wychowawcze typu rodzinnego rwnie mog
liczy na wsparcie w ramach programu Rodzina 500+.
katarzyna krentusz

W caym kraju ruszy


rzdowy program Rodzina
500+. W rodzinach zastpczych, w odrnieniu od rodzin biologicznych, dodatek
500 z przysuguje na kade
dziecko do ukoczenia przez
nie 18. roku ycia i niezalenie od dochodu. Aby otrzyma wsparcie, naley jednak
zoy wniosek (przy zoeniu wniosku przed 1 lipca, dodatek zostanie wypacony od

kwietnia). W powiecie wodzisawskim za ich nabr odpowiada Powiatowe Centrum


Pomocy Rodzinie w Wodzisawiu l.
Co wane, dodatek otrzymaj zarwno osoby otrzymujce wiadczenie na pokrycie kosztw utrzymania
dziecka na podstawie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej, jak rwnie osoby otrzymujce wiadczenia na zasadach z ustawy o
pomocy spoecznej. Prawo do

Doradcy Podatkowi
Niepenosprawnym
Do 28 kwietnia bezpatne konsultacje prowadz doradcy
podatkowi ze lskiego Oddziau Krajowej Izby Doradcw
Podatkowych.

kk

R E K L A M A

Elektroniczny wniosek programu


Rodzina 500+ w ZUS
Od poczatku kwietnia mona skada elektroniczne wnioski
do programu Rodzina 500+ za pomoc platformy PUE ZUS.

dodatku ustalane jest na okres


12 miesicy. Przyznaje si go
od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastpczej do dnia jej opuszczenia, nie wczeniej jednak ni
od miesica zoenia wniosku.
Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.
Wedug stanu na koniec
lutego, w powiecie wodzisawskim ponad 270 dzieci w 164
rodzinach zastpczych jest
uprawnionych do otrzymania
dodatku.

LSK POMOC SPOECZNA

Z bezpatnych konsultacji,
dotyczcych ulg przysugujcych
osobom niepenosprawnym i ich
rodzinom, skorzysta mona we
wtorki i czwartki, w godzinach
od 9:00 do 15:00.
Osoby niepenosprawne najczciej zainteresowane s takimi zagadnieniami, jak odliczenia
w ramach ulgi rehabilitacyjnej,
wydatki na leki, wydatki poniesione przez niepenosprawnych
rodzicw oraz kwestie dotyczce
dokumentw, jakie powinny zosta zoone urzdowi skarbowemu, eby mona byo skorzysta
z odlicze. Kadego roku, doradcy podatkowi udzielaj w ramach akcji kilkuset konsultacji.
Doradcy podatkowi dyury
prowadz pod numerem telefonu 513 152 218. Na yczenie osoby niepenosprawnej mog rwnie oddzwoni na wasny koszt.
Tegoroczna odsona jest
sidm edycj wsplnej akcji
Wydziau Zdrowia i Polityki Spoecznej Urzdu Marszakowskiego Woj. lskiego oraz Krajowej
Izby Doradcw Podatkowych
Oddzia lski. Wydarzenie
zostao objte patronatem Wojciecha Saugi marszaka woj.
lskiego.

Gospodarka 5

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

Fot. PIXABAY

GazetaInformator.pl >>

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o


pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci ZUS jest jedn z
instytucji, ktra umoliwia zoenie elektronicznego wniosku
o ustalenie prawa do wiadczenia wychowawczego tzw. wniosku Rodzina 500+. Wniosek
elektroniczny na Platformie
Usug Elektronicznych ZUS dostpny jest od 1 kwietnia.
Osoba, ktra posiada profil
na PUE ZUS - po zalogowaniu
bdzie miaa moliwo wypenienia i wysania wniosku
przez Internet. Dla tych, ktrzy
chc zoy wniosek o ustalenie
prawa do wiadczenia wychowawczego drog tradycyjn, w
sekcji Wzory dokumentw zamieszczony zostay wniosek do
wypenienia i wydruku. Osoba
ubiegajca si o wiadczenie
wychowawcze moe wypeni
i wydrukowa wniosek, a nastpnie samodzielnie zoy go
we waciwym urzdzie.
Naley pamita, e papierowe wnioski o ustalenie prawa

do wiadczenia wychowawczego powinny by przekazywane


do urzdw, ktre bd zajmowa si ustalaniem prawa do
wiadczenia wychowawczego tj.
do urzdw gminy, miasta albo
orodkw pomocy spoecznej.
Aby mc skorzysta z moliwoci wysania wniosku elektronicznego przez portal PUE
ZUS naley posiada konto na
Platformie Usug Elektronicznych. Jego zaoenie jest bardzo
proste i nie zabiera wiele czasu.
Pamita naley o odpowiednich zacznikach. Jeli powstan wtpliwoci, jakie dokumenty naley przygotowa naley
skontaktowa si z urzdem
miasta, gminy albo orodkiem
pomocy spoecznej. Po wysaniu wniosku przez PUE ZUS,
zostanie on przekazany do urzdu, ktry zajmie si t spraw.
Jeli chcesz np. poprawi dane
zawarte we wniosku, doczy
dodatkowe dokumenty lub wycofa wniosek, musisz uda si
do urzdu, ktry zosta wskazany przez Ciebie we wniosku.

Zakad Ubezpiecze Spoecznych nie rozpatruje wnioskw Rodzina 500+. ZUS


zapewnia jedynie moliwo
zoenia wniosku o ustalenie
prawa do wiadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) za
porednictwem portalu PUE.
Dlatego po wysaniu wniosku Rodzina 500+ przez PUE
ZUS, wszelk korespondencj, w tym decyzj, otrzymasz
od urzdu, ktry wskazae we
wniosku.
Wniosek Rodzina 500+
moesz take zoy: za porednictwem ePUAP, w serwisie
Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Spoecznej Emp@
tia, w serwisach bankowoci
internetowej wybranych bankw w Polsce. Wniosek Rodzina 500+ mona rwnie zoy poczt lub bezporednio w
urzdach wskazanych w Twojej
gminie lub miecie (urzdach
gminy, miasta albo orodkach
pomocy spoecznej).
dr

6 Gospodarka

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Raport: warunki prowadzenia rm


Zwizek Przedsibiorcw i Pracodawcw opublikowa raport dotyczcy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce. Jak prowadzio si rm w 2015 r.?

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

REKL AMY

GRATIS!

Drukarka fiskalna
w Polsce!
za
js
ie
n
m
aj
N
J
Temo HS E
Inteligentne urzdzenia skalne
Polski producent ELZAB pokazuje jak wspczesne urzdzenia
wspieraj dziaania reklamowe placwki.

Fot. PIXABAY

KUPUJC

Jednym z gwnych celw


ZPiP jest inicjacja i wspieranie
wszelkich dziaa zmierzajcych do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ogranicze dziaalnoci gospodarczej
przekraczajcych wymagania
UE (EU + 0) i tym samym wyrwnania szans konkurencyjnych pomidzy polskimi i europejskimi przedsibiorstwami.
Zwizek po raz szsty przygotowa raport dotyczcy warunkw prowadzenia dziaalnoci
w Polsce.
Autorzy raportu zwrcili uwag na podstawowe dane
dotyczce polskiej gospodarki
w 2015 r., z ktrych wynika, e
miaa si ona zaskakujco dobrze, co potwierdza wyszy ni
przewidywany wzrost PKB. Z
raportu wynika rwnie, e poprawia si kondycja nansowa
polskich przedsibiorcw oraz
zmniejszyo bezrobocie. Autorzy podkrelaj, e by moe
zbyt wolno, aczkolwiek systematycznie z roku na rok, polska gospodarka notuje pewien
progres.

Skoro jest tak dobrze, to


czemu jest tak le(...) - pyta
Prezes ZPP - Cezary Kazimierczak. Odpowied przedstawiaj autorzy raportu: Polska
pod wzgldem prawnego i instytucjonalnego otoczenia biznesu wci nadgania, niestety
nie zachodni Europ, ale mae, poradzieckie pastwa. Szkoda jest tym wiksza, e Polacy
autentycznie stanowi jeden z
bardziej przedsibiorczych narodw europejskich, o czym
wiadcz zarwno dane, jak i
wszelkie moliwe badania, ktre na ten temat przeprowadzono.
Z raportu wynika, i jednym z gwnych problemw
jest mierna jako systemu podatkowego. Jego poziom skomplikowania oraz niska pewno
prawa, wynikajca z czstych
zmian, nie sprzyjaj prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.
Autorzy raportu przedstawiaj zaskakujce fakty: Tylko w
2015 roku Ordynacja podatkowa zmienia si 11 razy, Ustawa o podatku dochodowym od

osb zycznych 27 razy, Ustawa


o podatku od osb prawnych 14
razy, Ustawa o podatku akcyzowym 7 razy, a Ustawa o podatku
od towarw i usug 6 razy.
Peen raport dotyczcy warunkw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce
dostpny jest na stronie internetowej zpp.net.pl. Oprcz
podstawowych danych dot.
gospodarki, czy te warunkw
dziaania rm w Polsce na tle
innych krajw wiata, przeanalizowano w nim rwnie otoczenie ekonomiczne, w ktrym
funkcjonuj polskie rmy, kluczowe uwarunkowania dziaalnoci przedsibiorstw w Polsce
oraz zestawiono pozycj Polski
w rankingach midzynarodowych.
Autorzy raportu podkrelaj ogromny potencja naszej gospodarki, ktry blokowany jest
fatalnej jakoci prawem, nieprzejrzystym systemem podatkowym oraz biurokratycznymi
ograniczeniami.
DR

Zdecyduj: tylko ZUS czy take OFE?


Na decyzj, czy chcemy ulokowa cz swojej skadki emerytalnej w Zakadzie
Ubezpiecze Spoecznych, czy w wybranym otwartym funduszu emerytalnym,
mamy czas od 1 kwietnia do koca lipca br. Nastpna taka okazja za 4 lata.

Proponowana przez ELZAB drukarka skalna Mera TE posiada unikatowe


rozwizania, ktre mona wykorzysta w kwiaciarniach, cukierniach, sklepach
monopolowych oraz innych placwkach, w ktrych jest potrzeba wywietlania
hasa promocyjnego, komunikatu, godziny lub daty imienin wraz z imieniem
solenizanta.
Wywietlacz Mery TE mona dowolnie obraca w kierunku klienta,
za wywietlana reklama moe posiada dowoln grak, tekst lub logo rmy.
Mera TE jest doceniana rwnie na rynku za niewielkie gabaryty, co pozwala
na instalacje na stanowiskach, w ktrych jest mao miejsca.

Drukarka fiskalna
Mera TE

owe
skada yczenia imiein

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Okno transferowe dla


uczestnikw II laru emerytalnego, chccych zoy deklaracj o przekazywaniu skadek do
otwartego funduszu emerytalnego lub ich ewidencjonowaniu
w caoci w Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych, rozpoczyna
si 1 kwietnia a koczy 31 lipca
tego roku. W tym czasie mona zmienia swoje deklaracje
sprzed dwch lat, z poprzedniego okna transferowego.
Stopa procentowa skadki
na ubezpieczenie emerytalne
wynosi 19,52% podstawy jej
wymiaru (czyli wynagrodzenia). To pienidze, ktre su
budowaniu przyszej emerytury. Ze skadki emerytalnej, poczwszy od 1 lutego 2014 r.:
2,92 % podstawy wymiaru
jest odprowadzane przez ZUS
do wybranego przez klienta
OFE,
4,38 % podstawy wymiaru
jest zapisywane przez ZUS na
specjalnym subkoncie.
W czasie trwania tegorocznego okna transferowego osoby ubezpieczone maj

moliwo, poprzez zoenie


owiadczenia, zmiany swojej
dotychczasowej decyzji. Poczwszy od roku 2016 (a take
w kolejnych oknach transferowych) obowizuje Owiadczenie o przekazywaniu skadki do
otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu
skadki na subkoncie prowadzonym przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Przy czym,
podejmujc decyzj o przekazywaniu skadki do OFE,
ubezpieczony dodatkowo moe okreli:
czy chce, aby jego skadka
bya przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego,
ktrego jest czonkiem;
czy te chciaby, aby jego
skadka bya przekazywana
do innego OFE albo chciaby
po raz pierwszy przystpi do
OFE w tym przypadku powinien zaznaczy pole przy
nazwie wybranego otwartego funduszu emerytalnego na
formularzu Owiadczenia.
W trakcie trwania okna
transferowego owiadczenia

bdzie mona skada osobicie w dowolnej jednostce


ZUS (niezalenie od miejsca
zamieszkania), za porednictwem poczty, drog elektroniczn - korzystajc z osobistego prolu na Platformie Usug
Elektronicznych oraz przy wykorzystaniu urzdomatw w
wybranych placwkach ZUS.
Trzeba pamita, e formularze wpywajce do ZUS przed
terminem, jak i po nim zgodnie z prawem bd uznawane
za nieskuteczne.
Decyzj o przekazywaniu
rodkw do OFE bd pozostawieniu caoci skadki emerytalnej w ZUS bdzie mona zmieni za 4 lata. Od 2020
roku, co 4 lata, a zatem w roku
2024, 2028 itd., zawsze pomidzy 1 kwietnia a 31 lipca, otwierane bdzie kolejne okno transferowe. W tym czasie wszyscy
zainteresowani bd mieli
szans dokona ponownego
wyboru czy tylko ZUS, czy
take OFE.
RDO: ZUS

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 7/2016


wodzisaw lski

GazetaInformator.pl 6 kwietnia 2016 nr 7 (208)

biznes

1 ForBS - Myl globalnie, dziaaj lokalnie


1 Forum Biznesowe przebiega bdzie pod hasem Myl
globalnie, dziaaj lokalnie.
Gwnym organizatorem ForBS
jest Izba Gospodarcza, strategicznie wspomagana przez
Urzd Miasta Wodzisawia lskiego. Powiat Wodzisawski
skupia w swoich granicach kilkaset firm, ktre prnie dziaaj
nie tylko na rynkach krajowych,
ale i midzynarodowych. Najwiksze przedsibiorstwa ju od
kilku lat szeroko wsppracuj
ze szkoami, m.in. doposaajc
je w specjalistyczne urzdzenia,
na ktrych uczniowie codziennie
praktykuj - wszystko po to, by
w przyszoci pozyska wykwalifikowane kadry do swoich firm.
Du rol w procesach integracyjnych midzy lokalnym
biznesem a rodowiskami samorzdowym i edukacyjnym
odgrywa Izba Gospodarcza w
Wodzisawiu lskim: - Od 4 lat
prowadzimy intensywne dziaania zwizane z integracj lokalnego rodowiska biznesowego

i samorzdowego. Podnosimy
rang szkolnictwa zawodowego przygotowujcego modzie
na rynek pracy. Prowadzimy
dziaania zmierzajce do opieki
nad inwestorem w kadej fazie
dziaania. Reagujemy na lokalne potrzeby w ramach spoecznej odpowiedzialnoci biznesu.
Budujemy edukacj dla rozwoju
lokalnej gospodarki opartej na
przemyle wysokich technologii. A jak to robimy tego wanie dowiecie si podczas Forum
- opowiada prezes IG, Krzysztof
Dybiec.
Organizatorzy ForBS maj
nadziej, e konferencja stanie
si wanym spotkaniem najbardziej aktywnych firm z regionu
nie tylko Wodzisawia lskiego, ale rwnie ssiednich miast
polskich i czeskich.
Na pierwsz konferencj zaproszenie przyjli specjalni gocie w osobach: prof. Jerzego
Buzka Posa do Parlamentu
Europejskiego, ktry opowie o
szansach i zagroeniach sektora

Fot. www.forbs.com.pl

15 kwietnia w hotelu Amadeus zorganizowane zostanie


ForBS - 1 Forum Biznesowe w Wodzisawiu l. Trwa rejestracja uczestnikw.

Misj ForBS jest wygenerowanie potrzeby uczestnictwa w Forum lokalnych


przedsibiorstw. Stworzenie
poczucia, e bycie uczestnikiem Forum nobilituje i okrela tosamo firm. Staje si
kolebk wiedzy i kontaktw.
Wszystkie dziaania zwizane
z organizacj ForBS odbywaj si pod okiem Rady Programowej.
Pierwsze Forum Biznesowe odbdzie si w Wodzisa-

wiu lskim, w Hotelu Amadeus, 15 kwietnia. Pocztek o


godzinie 12:00. Przedsibiorcy, ktrzy chc wzi udzia w
ForBS, powinni jak najszybciej zgosi swj akces poprzez specjalnie uruchomion stron internetow: www.
forbs.com.pl. Ilo miejsc
ograniczona, dlatego ju teraz warto si zarejestrowa.
kp

Partnerzy Strategiczni:

Najwaniejsze spotkanie aktywnych przedsibiorcw z


caego regionu odbywa si bdzie w Hotelu Amadeus.
MP oraz Grzegorza Turniaka
zaoyciela BNI w Polsce, ktry
zainspiruje do budowy strategii zwikszajcej zaangaowanie lokalnego biznesu. Ponadto
gos zabior: Wilhelm Mikoajczyk - Dyrektor Departamentu
Sprzeday w PKO Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
Mieczysaw Kieca Prezydent

Miasta Wodzisawia lskiego,


Krzysztof Dybiec Prezes Izby
Gospodarczej w Wodzisawiu
lskim, Andreas Glenz Prezes Prevac Sp. z o.o., Sebastian
Kowalski Dyrektor zarzdzajcy POL-EKO Aparatura, Eugeniusz Ogrodnik Doradca
Prezydenta Miasta Wodzisawia
lskiego ds. Owiaty.

Patronat medialny:

Partner medialny:

Zadanie jest wspfinansowane z budetu samorzdu Wojewdztwa lskiego.

R E K L A M A

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12,
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16,
tel. 32 440 89 88,, 512 333 812
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2,
tel. 77 482 67 47, 697 212 351
softib.pl
centrumkasfiskalnych.pl

PLUSY BIZNESU

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

DLA

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA

Poznaj najnowsze wiosenne trendy w wystroju wntrz!


Malowanie cian najszybszy oraz najtaszy sposb na to, by zupenie odmieni swoje mieszkanie!
Wybranie odpowiedniego
koloru cian z pewnoci wie si z wieloma dylematami.
Bitwa pomidzy chodnymi i
ciepymi oraz wyrazistymi i delikatnymi barwami toczy si
od wielu lat i powraca zawsze,
gdy decydujemy si na zmian kolorystyki danego wntrza.
Wiele osb z pewnoci przekonao si, e podjcie ostatecznej decyzji wcale nie jest
proste, a szeroki wybr farb i
odcieni dostpny w sklepach,
wcale nie uatwia tego zadania.
Dobr koloru cian powinien
by dopasowany nie tylko pod
wzgldem gustu danej osoby, ale rwnie komponowa
si z charakterem konkretnego wntrza. Naley rwnie
pamita o tym, e wystrj
wntrza nie tylko wskazuje na
temperament, gust, czy zainteresowania jego mieszkacw, ale rwnie ma ogromny
wpyw na ich samopoczucie
oraz aur w domu. Podstawow zasad w dobieraniu kolorystyki konkretnych pomieszcze jest wic uwzgldnienie
wszystkich tych czynnikw.
Wiele osb boi si wyrazistych
kolorw. Zazwyczaj na naszych
cianach panuj odcienie beu,
szaroci, czy bieli, a jedynie w
dodatkach okazujemy si by
bardziej odwani. A gdyby tak
odej od tego utartego ju szlaku i pozwoli sobie na odrobin wiosennego szalestwa?
Wyjdmy poza wasn, czsto

69,99,zudn, granic komfortu i bezpieczestwa. Takie ryzyko moe sprawi, e twoje wntrze bdzie stylowe i jedyne w swoim
rodzaju!
Tej wiosny na topie s odcienie farb, ktre swoj wyrazistoci nadaj niepowtarzalnego charakteru kademu
pomieszczeniu. Klasyka jest
czym, co waciwie zawsze zda
egzamin, natomiast barwy ywe, ktre wrcz tryskaj pozytywn energi, mog odmieni
wntrze nie do poznania, maksymalnie wydobywajc z niego
to, co najlepsze.
Krok w kierunku odej-

cia od utartych schematw i


wasnych ogranicze ku rozwizaniom odwanym i oryginalnym, pomoe wykona
Galeria Barw znajdujca si
przy ulicy Kociuszki w Raciborzu. Wyposaona jest bowiem
w jedyny w Polsce, innowacyjny, multimedialny st kolorw
marki nieka z aplikacj pozwalajc na dopasowanie koloru w odniesieniu do ksztatu
pomieszczenia, czy ustawienia
okien. Dziki temu, bez poniesienia ryzyka moliwe jest dokonanie wizualizacji, jak dane
kolory bd prezentowa si w
naszym wntrzu. Ponadto, apli-

R E K L A M A

rollupy reklamowe
ju od 140 z netto
*

kacja pozwala na pomalowanie


kadej ciany pomieszczenia
na inny kolor, aby sprawdzi,
ktre barwy najlepiej ze sob wspgraj. Nastpnie po
takiej wirtualnej prezentacji,
mona zobaczy konkretne
kolory na duych wzornikach,
pod rnego rodzaju wiatem,
gdy umieszczone na puszkach
prbki kolorw, nigdy nie bd
w stanie pokaza, jak dany odcie naprawd bdzie wyglda
na cianie. St multimedialny
marki nieka posiada szerokie spektrum zastosowania,
ktrych nie sposb opisa. To
trzeba po prostu zobaczy!

Galeria Barw Grud oferuje take rozwizanie dla pomieszcze, w ktrych przebywaj dzieci. atwozmywalna
farba ceramiczna Magnat Ceramic to prosty sposb na to,
by na naszych cianach nie widniay odcinite paluszki, czy
inne lady zostawiane przez pociechy. Obecnie farba dostpna
jest w specjalnej cenie promocyjnej za jedyne 69,99/2,5 L.
Oprcz tego, jako jedyna rma w miecie, Galeria
Grud dysponuje penym wyborem kolorw oraz rodzajw
farb marki nieka, nawet tych
trendy 2016.

PUH Jerzy Grud


Galeria Barw
ul. Kociuszki 6
47-400 Racibrz
Godz. otwarcia:
Pon. - pt.: 7:00-18:00
sob.: 8:00-14:00
Tel. 32 415 30 15
Kom. 696 455 148
hurtownia.grud@interia.pl
Artyku sponsorowany

RACIBRZ TURYSTYKA

BIURO PODROY SIESTA


TWJ PARTNER W UDANEJ PODRY

32 414 90 30, 533 355 277

*) O szczegy pytaj
Dziagrafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

Pocztek wiosny, pierwsze promienie soca...


to wszystko przypomina
nam, e najwysza pora
zaplanowa wakacje!
No wanie... sowo zaplanowa ma istotne znaczenie, gdy pomimo tego,
e zasuony wypoczynek
to jedno z najwaniejszych
wydarze w cigu caego
roku, nader czsto decyduje o nim przypadek, za rekomendacja lub zbyt pna
decyzja.
Najwaniejszym
elementem w procesie zakupu wczasw jest profesjonalny doradca turystyczny.
To od jego dowiadczenia,
wiedzy i chci zaspokojenia
naszych oczekiwa w znacznym stopniu zaley to, czy
nasze wakacje bd tym o
czym marzylimy, czy te

chwil, o ktrej bdziemy


chcieli jak najszybciej zapomnie.
Aby mc poleci dobry
towar... trzeba mie przede
wszystkim dobrze zaopatrzony sklep. W wypadku
biura podry jest to bezporedni dostp do bardzo
szerokiego wachlarza ofert:
wczasw, wycieczek, hoteli,
kwater etc. Biuro Podry
SIESTA, dziki wsppracy
z sieci Wakacyjny wiat
- moe zaproponowa w
jednym miejscu ofert ponad 40 rnych touroperatorw, wrd ktrych s zarwno wiodce marki takie
jak Neckermann, Itaka, Wezyr, Net Holiday, Grecos czy
Ecco Holiday. Dziki temu
nie trzeba chodzi od agencji do agencji i porwnywa
ronych ofert.

Egzotyka czy Chorwacja?


Nurkowanie na piknej greckiej
wyspie Zakynthos? Wycieczka objazdowa po Woszech? A
moe rodzinne wakacje w popularnej obecnie Czarnogrze
lub wczasy nad naszym ukochanym Batykiem? Nie ma problemu, SIESTA oferuje to wszystko przy jednym biurku!
Wychodzc
naprzeciw
oczekiwaniom swoich klientw, ktrzy czsto s zabiegami
lub pracuj do wieczora, Biuro
Podry SIESTA jako pierwszy
raciborski agent oferuje doradztwo indywidualne wraz z dojazdem do klienta - do jego biura
czy domu (usuga ta jest bezpatna i niezobowizujca do
zakupu).
Informacje udzielane s te
telefonicznie: 32 740 92 00 lub
784 693 125
Z nasz oferta mona si
te zapozna na stronie:
www.biurosiesta.pl
Biuro Podroy SIESTA
znajduje si w Raciborzu
na ul. Opawskiej 38 (galeria
Dukat, vis a vis E.Leclerc)
i jest czynne
od poniedziaku do pitku
w godz. 10:00 17:00,
w soboty 9:00 13:00.
Artyku sponsorowany

KUNIA RACIBORSKA SPORT

Otwarcie sezonu rajdowego 2016 w Kuni Raciborskiej


ARKADIUSZ PIECHOTA

Zapach spalin, kurz


spod k i gony ryk silnika na to wszystko
czekali kibice i zawodnicy w minion niedziel, 3
kwietnia. Odby si tradycyjny rajd ulicami Kuni Raciborskiej, otwierajcy sezon Amatorskich
Rajdw Samochodowych.
Rywalizacja toczya si na
dwch odcinkach specjalnych. 42 zaogi pokonyway je trzy razy. Organizatorzy - AMK lzak - nieco
zmienili tras od zeszorocznej, ale nawierzchnia
asfaltowa i betonowa z lunym podoem szutrowym
pozostaa bez zmian.
R E K L A M A

Fot. Arkadiusz Piechota

43 zaogi, na dwch odcinkach specjalnych, rywalizoway


w Amatorskim Rajdzie Samochodowym o Puchar Burmistrza Miasta Kunia Raciborska.

44 Wiadomoci
Motryzacja

Zoty rodek

6 kwietnia
2016, 2016,
nr 7 nr
(208)
6 kwietnia
7 (208)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Wymiana opon na letnie - to ju czas!


Bezpieczna jazda samochodem w duej mierze zaley od opon.
Aura panujca na zewntrz zaczyna sprzyja wymianie opon. W serwisach
pojawia si coraz wicej klientw, zwaszcza tych, ktrzy
maj wicej ni jeden samochd lub nie wyjedaj wczesnym rankiem.
Nic dziwnego, gdy to
wanie opony maj bardzo
duy wpyw na bezpieczestwo jazdy samochodem, a
najbardziej ich stan, a take
cinienie. Niejednakowe cinienie w oponach naszego
auta powoduje ciganie auta
w jednym kierunku, szybsze
zuycie opon oraz zwikszone zuycie paliwa. Kontrola
cinienia jest zatem bardzo
wana. Zauwayli to take
ustawodawcy. W ubiegym
roku w ycie wszed przepis mwicy o tym, e nowo
homologowane samochody
musz posiada system kontroli powietrza w koach, tzw.
T.P.M.S. Tego typu czujniki
oczywicie take musz by
serwisowane. W Raciborzu
serwisem czujnikw T.P.M.S.
zajmuje si Autoserwis Premio Madag. Dziaanie takiego systemu polega na komunikowaniu si za pomoc fal
radiowych specjalnych zaworw zamontowanych w koach z komputerem pokadowym samochodu.
- Zawory T.P.M.S. s wyR E K L A M A

Autoserwis PREMIO MADAG posiada urzdzenie, ktre pozwala na wykonanie aktywacji, sprawdzenie
prawidowego dziaania zaworu, a take w niektrych przypadkach do identykacji w komputerze samochodu.
Urzdzenia te s uniwersalne dla wszystkich marek samochodw i wszystkich typw zaworw.
posaone w czujniki cinienia,
temperatury, zasilanie bateryjne oraz odpowiedni ukad elektroniczny. W przypadku kiedy
stwierdzi si problemy z cinieniem w oponie, komputer sygnalizuje kierowcy, w ktrym
kole nastpi spadek - mwi ekspert Autoserwisu Premio Madag. Ma to oczywisty zwizek z
bezpieczstwem, a take z optymalizacj zuycia paliwa oraz
opon. Aby taki ukad dziaa prawidowo konieczna jest aktywacja zaworu przed zamontowaniem w samochodzie zostaje on
upiony, aby nie traci energii,
sprawdzenie poprawnoci dzia-

ania (wskaza wartoci cinienia, temperatury, stanu baterii)


oraz przeprowadzenie identykacji w komputerze pokadowym (komputer musi wiedzie,
e zawr umieszczono np. w
prawym tylnym kole). - Podczas
montau samochodu w fabryce
czynnoci te s wykonywane na
liniii produkcyjnej, natomiast w
stacjach serwisowych, np. podczas wymiany zaworu lub przestawienia k konieczne jest
specjalne oprzyrzdowanie do
komunikacji z zaworem oraz do
identykacji zaworu w komputerze - dodaje pracownik Autoserwisu.

Wrd wacicieli samochodw s osoby, ktre uwaaj, e


zmiana opon z zimowych na letnie to strata czasu i pienidzy.
Twierdz, e jeli opony zimowe radz sobie z lodem to gorcy asfalt take nie sprawi im
adnego problemu. Takie mylenie jest niebezpieczne. Trzeba wiedzie, e opony zimowe wytwarzane s z mikkiej
mieszanki, ktra jest znacznie
bardziej podatna na przebicie.
Opon zimow latem mona
zatem bardzo atwo uszkodzi.
Znacznie szybciej si ona zuywa. To sprawi, e po jednym
sezonie nie bd si nadaway

one do niczego. Bdziemy musieli kupi nowe. Jednak wymieniajc opony z zimowych
na letnie trzeba bra pod uwag
nie tylko wzgldy ekonomiczne.
Najwaniejsze jest tutaj bezpieczestwo. W oponach zimowych
mamy do czynienia z wysokim
bienikiem. Ten zaprojektowany zosta po to, aby wbija si w
nieg. Na twardej powierzchni
opona taka ma mniejszy kontakt
z podoem, a to sprawia, e droga hamowania wydua si. Samochd nie poradzi sobie take
na zakrtach. Gbszy bienik i
saby kontakt z podoem moe
doprowadzi do wypadku, gdy

pojazd nie bdzie mia odpowiedniej stabilnoci.


Na bezpieczestwie nie
mona oszczdza. - Sama
wymiana opon to jednak nie
wszystko. Opony musz by
take dobrej jakoci. Wymagaj kontroli - radzi nasz ekspert.
Wiosn serwisy przeywaj oblenie. Staraj si dopasowa
z ofert opon do moliwoci
nansowych kadego klienta.
MADAG oferuje najwikszy w
miecie wybr opon renomowanych marek Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Dbica, Continental, a dla klientw mniej
wymagajcych oferuje mark
Aeolus, ktra zapewnia przez
rok czasu wymian opony na
now w przypadku jej uszkodzenia. Zapraszamy do autoryzowanych serwisw oponiarskich ju teraz. Przygotuj si do
sezonu letniego i podruj bezpiecznie!
Autoserwis Premio Madag
ul. Rybnicka 61
tel. 32 415 25 98
Racibrz
ul. Opawska 155
tel. 32 307 30 20
Racibrz
www.madag.pl

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Motoryzacja

6
kwietnia
2016,
nr 7 (208)
6 kwietnia
2016,
nr 7 (208)

Zoty rodek 55
Wiadomoci

REGION MOTORYZACJA

Nowa Toyota Prius kolejnym milowym krokiem w rozwoju


popularnych samochodw hybrydowych
Samochd zadebiutuje w Polsce podczas Dni Otwartych 9-10 kwietnia. Zapraszamy do salonu w Rybniku, ul. Prosta 100.
W cigu premiery salon bdzie otwarty w sobot od 9:00 do 16:00, a w niedziel od 10:00 do 16:00.
Debiut Toyoty Prius
czwartej generacji to najwikszy przeom w rozwoju technologii hybrydowej od momentu
debiutu tego modelu w 1997
roku. Nowa odsona agowej
hybrydy Toyoty jest pierwszym modelem zbudowanym
na platformie Toyota New
Global Architecture (TNGA)
oraz korzystajcym z IV generacji napdu hybrydowego.
Dziki tym rozwizaniom auto
gwarantuje niespotykane dotd w modelu Prius wraenia
z jazdy, komfort podrowania
na poziomie aut segmentu D,
wprowadza hybrydy na nieosigalne dla innych poziomy
oszczdnoci oraz gwarantuje
ju w standardzie nowy wymiar bezpieczestwa.
Prius czwartej generacji
ustanawia nowe standardy
pod wzgldem zuycia paliwa, emisji spalin i wydajnoci.
Kady kolejny model Priusa
odnosi spektakularny sukces rynkowy, wprowadzajc
na rynek przeomowe technologie. Debiutujcy dzi Prius
czwartej generacji stanowi
najwikszy przeom w rozwoju napdu hybrydowego od
czasu pojawienia si pierwszej
generacji tego modelu w 1997
roku. Nowy Prius wyrnia si
najniszym na rynku zuyciem
paliwa tylko 3,3 l/100 km.
To a o 15% lepszy wynik ni
w poprzednim modelu. EmiR E K L A M A

sj spalin udao si obniy o


15%, osigajc wynik 76 g/km,
znacznie poniej europejskiej
normy 95 g/km, zaplanowanej na 2021 rok.
To efekt opracowanego
od podstaw nowego napdu
hybrydowego IV generacji.
Sprawno silnika benzynowego zostaa w nim podniesiona
do 40% (wynik nieosigalny
dla adnego osobowego auta seryjnego z konwencjonalnym napdem), zmniejszony
rozmiarami i wag silnik elektryczny dysponuje teraz wysz sprawnoci, przekadnia
napdowa generuje nisze
opory pracy, a akumulator
niklowo-wodorkowy, mimo
niszej masy wasnej i wymiarw, gwarantuje wiksz
gsto energii (lepsza wydajno, szybsze adowanie podczas pracy ukadu). W efekcie system elektryczny ukadu
napdowego dostarcza wicej
energii podczas przyspieszania
powodujc szybsz i pynniejsz reakcj na wcinicie pedau gazu, samochd jest bardzo
elastyczny gwarantujc atwe
wyprzedzanie, a jazda autostradowa bdzie dla nowego
napdu bardziej oszczdna ni
w poprzednich generacjach.
Bogate wyposaenie
Nowy Prius bdzie dostpny w 3 bogatych wersjach wyposaenia, ktre wyrniaj

TOYOTA KONSEK RYBNIK


Rybnik, ul. Prosta 100
44-203 Rybnik, tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl

agow hybryd Toyoty na tle


konkurencji w segmencie D.
Ceny nowej Toyoty Prius rozpoczynaj si od 119 900 z.
Ju podstawowa wersja
Active zawiera rozszerzony
pakiet systemw bezpieczestwa czynnego Toyota Safety Sense, obejmujcy ukad
wczesnego reagowania w razie
ryzyka zderzenia (PCS) z sys-

temem wykrywania pieszych


(PD), ukad ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcja? powrotu na zadany tor jazdy (LDA), ukad
rozpoznawania znakw drogowych (RSA), automatyczne
wiata drogowe (AHB), adaptacyjny tempomat (ACC) i
system monitorujcy zmczenie kierowcy (SWS). Na stan-

dardowe wyposaenie Priusa


w dziedzinie bezpieczestwa
skadaj si take wiata w
technologii Full LED (Bi-LED), system wspomagajcy
pokonywanie podjazdu (HAC)
i 7 poduszek powietrznych.
W podstawowej wersji nowy
Prius otrzymuje felgi aluminiowe i anten dachow typu
petwa rekina, automatyczn klimatyzacj dwustrefow,
system multimedialny Toyota
Touch 2 z 7 ekranem dotykowym, cznoci USB i kamer
cofania, elektrycznie sterowane podparcie ldwiowe fotela kierowcy, czujniki deszczu i
zmierzchu oraz system Inteligentny kluczyk.
Wersja Premium otrzymuje dodatkowo system monitorowania martwego pola
w lusterkach (BSM), system
ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyu pojazdu (RCTA),
otwieranie klapy baganika
bez uycia kluczyka, podgrzewane przednie fotele, skrzan kierownic, wewntrzne
lusterko elektrochromatyczne, stacj bezprzewodowego
adowania telefonu i kolorowy
wywietlacz projekcyjny na
przedniej szybie (HUD).
Dla najbardziej wymagajcych klientw Toyota przygotowaa wersj Prestige, rozszerzon o czujniki parkowania,
inteligentny system automatycznego parkowania (SIPA),

system nawigacji Toyota Touch 2 & Go Plus, system nagonienia JBL z dwoma dodatkowymi gonikami oraz
skrzane fotele.
Nowoczesne technologie
Prius pozostaje ambasadorem wiodcych technologii Toyoty, prezentujcym najnowsze rozwizania zapewniajce
wiksze bezpieczestwo, osigi i komfort.
Oparcie konstrukcji na
nowej platformie Toyota New
Global Architecture (TNGA)
sprzyja wikszej dynamice i
kulturze prowadzenia, zapewnia wysz sztywno nadwozia, a w konsekwencji wyszy
poziom bezpieczestwa biernego oraz wyguszenia kabiny pasaerskiej. Niej pooony rodek cikoci (-2,5 cm)
oraz zastosowanie wielowahaczowego zawieszenia tylnej osi
zapewniaj lepsz sterowno i
stabilno podczas jazdy.
Wszystkie te zmiany na
nowo okrelaj denicj samochodu hybrydowego zarwno pod wzgldem funkcjonalnoci, osigw, jak i wygldu.
Nowy Prius demonstruje kompletn palet osigni hybrydowej technologii Toyoty, ktre stopniowo wprowadzane
bd do kolejnych generacji
pozostaych hybrydowych modeli rmy.
Artyku sponsorowany

sport/rekreacja

Z regionu

racibrz turystyka

ADAPCIAK 2016... ruszyy zapisy na


kultowy obz ze sztuk i przygod!
ADAPCIAK to obz dla ludzi cenicych wartociowe warsztaty,
ciekawe przygody, twrczy wypoczynek i bliski kontakt z natur.
Jeli chcesz: spotka ciekawych ludzi, wzi udzia w oryginalnych warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych
instruktorw, pozna smak kaszubskiej natury, zawrze niecodzienne znajomoci i ciekawe
przyjanie, wkrci si w klimat
serialu Przystanek Alaska, pogra w kreatywne gry i zobaczy
dobre kino nie zastanawiaj si
dugo!
Adapciak to obz dla dzieci
i modziey w 3 grupach wiekowych: (913 lat, 14 -16 lat, 17-20
lat).
Termin tegorocznego obozu: 25 lipca - 7 sierpnia (pene
2 tygodnie). Wyjazd odbywa si
bezporednio z Raciborza.
W tegorocznym programie
zaj artystycznych znajd si
m.in.: warsztaty rytmiczno
bbniarskie, kabaretowe, radiowe i plastyczne (m.in.linoryt,
decoupage). Nie zabraknie te
gier planszowych i fantastycznych (LARP, RPG). Najmodsza grupa zakosztuje elementw
rycerstwa, warsztatw historycznych, szeroko rozumianych
zaj plastycznych oraz silnego
kontaktu z natur.
Zajcia to jednak nie wszystko. Poza nimi bdzie take czas
na: ambitne kino, tace, ogniska, prowadzenie wasnych audycji radiowych, wieczory z giR E K L A M A

tar przy kominku, spacery i


kpiele w jeziorze
Niezwyk atrakcj jest samo magiczne miejsce obozu:
ranczo kaszubskie Przystanek
Alaska w Glinie Wielkim: 40
hektarw wasnej przestrzeni,
lasy, pola, ki oraz wasne jezioro Kamieniczno tworz niezapomnian sceneri. pimy w
oryginalnych domkach traperskich z drewna i gliny, prowadzimy wasn domow kuchni,
zbieramy jagody i maliny, korzystamy z urokw czystej przyrody.
Koszt uczestnictwa (przejazd, zakwaterowanie, wyywienie, opieka instruktorw, wychowawcw i ratownika WOPR,
materiay do warsztatw) wy-

nosi 1450 z. Rodzestwo i stali


uczestnicy Adapciaka mog liczy na 80 z zniki.
Organizatorem obozu jest
raciborskie biuro Orinoko
Art & Travel.
Zapisy prowadzone s w Raciborskim Centrum Turystyki
na ul. Opawskiej 38 (galeria Dukat, vis a vis E.Leclerc) od poniedziaku do pitku w godz. 9:00
17:00, a w soboty 9:00 13:00.
Informacje udzielane s te
telefonicznie: 32 740 92 00 lub
502 557 238
Informacje szczegowe,
karty zgosze i wzory umw
znajduj si na stronie: www.
orinoko.pl
Artyku sponsorowany

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

powiat raciborski szpital

Z regionu

racibrz - szpital

Czy raciborskiemu szpitalowi grozi brak lekarzy? Ruszy remont sieci


pawe strzelczyk

W trakcie ostatniej konferencji prasowej w szpitalu


Elbieta Wielgos-Karpiska,
nowa wicedyrektor, wyjawia
i w pierwszych dniach swojego urzdowania na stanowisku musiaa radzi sobie z problemem niedoboru chirurgw
dziecicych. Kwesti t udao
si zaatwi, niemniej pozostaje pytanie - czy podobne pro-

blemy nie czekaj lecznicy w


przyszoci?
17 lekarzy zatrudnionych
w raciborskim szpitalu w tym
roku ukoczy 62 rok ycia. 10
z nich zgasza ch przejcia na
emerytur. Jak tumaczy dyrektor Ryszard Rudnik, jeli
chodzi o kadr, to najbardziej
rzuca si w oczy to, e stosunkowo nieliczna jest grupa porednia - najwicej jest lekarzy
albo modych, albo zaawanso-

wanych wiekowo.
- Nie ma jednak tragedii,
jeli chodzi o zatrudnienie.
Speniamy warunki kontraktowania, oddziay s w peni
obsadzone i funkcjonuj normalnie - zapewni radnych
powiatowych dyr. Rudnik.
Sytuacj stabilizuje system
szkolenia modych lekarzy,
tzw. rezydentw. Obecnie szpital dysponuje 35 takimi miejscami, z czego zapenione s

ciepowniczej

Fot. Starostwo Pwiatowe Racibrz

Ewentualnoci tak zaniepokoia si podczas posiedzenia komisji zdrowia


radna Teresa Frencel. W tym roku znaczna liczba lekarzy nabywa prawa emerytalne,
wikszo z nich zamierza z tego skorzysta.
23. - Cho nie ma gwarancji,
czy po zakoczeniu szkolenia
bd chcieli u nas zosta i pracowa, wikszo zgasza tak
ch - tumaczy dyrektor.
Dodatkowo lecznica korzysta niejako z kopotw innych i zatrudnia specjalistw
dostpnych na rynku. Tak byo np. po likwidacji oddziaw
w Wodzisawiu i Rydutowach,
skd kilku lekarzy przeszo do
Raciborza.

rydutowy - zdrowie

Energiczna pani Aniela


z Rydutw skoczya 102 lata!
Fot. UM Rydutowy

Cieszca si dobrym zdrowiem i kondycj fizyczn


pani Aniela Smoka jest
najstarsz mieszkank
miasta Rydutowy.
Pani Aniela, pomimo zaawansowanego wieku, wci
jest aktywna. Osobicie przekona si o tym Marcin Poomski Zastpca Burmistrza
Miasta Rydutowy, ktry odwiedzi jubilatk i zoy jej yczenia. Pani Aniela nie tylko
cieszy si dobrym zdrowiem,
ale i doskona pamici, dlatego te chtnie opowiada o
dawnym miecie Rydutowy.
Co wane, interesuje si rw-

Dziki Fundacji raciborski szpital wzbogaci


si o sprzt diagnostyczny.

Pani Aniela ma liczn rodzin. Czsto korzysta z komunikatorw internetowych do kontaktw z rodzin. Jubilatka chtnie
korzysta z nowoczesnych rozwiza.

nie aktualnymi wydarzeniami politycznymi. Chtnie dyskutuje o polityce i wie, jakiego


argumentu uy, aby z kadej
dyskusji wyj obronn rk.
Pani Aniela nie tylko wci
wypenia wiele obowizkw
domowych, ale take - dba
o kondycj fizyczn. Nie wyobraa sobie dnia bez rozcigania mini czy wykonywania
prostych wicze gimnastycznych. Potrafi zadba o siebie,
a od czasu do czasu, chtnie
wychodzi na spacer i zwiedza
najblisz okolic.
kk

Mikroskop
polaryzacyjny dla Laboratorium
Analitycznego.
Sprzt posuy do diagnostyki pynu stawowego
i osierdziowego, bada dotychczas niewykonywanych
w raciborskim szpitalu.
Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu przekazaa nieodpatnie
Szpitalowi Rejonowemu w
Raciborzu mikroskop polaryzacyjny typu OPTEK PO
1 przeznaczony dla Laboratorium Analitycznego.
Przekazanie mikroskopu miao miejsce 23 marca.
Mikroskop posuy do dia-

gnostyki pynu stawowego


i osierdziowego, bada dotychczas niewykonywanych
w raciborskim szpitalu.
Zakup zosta sfinansowany ze rodkw pozyskanych
przez Fundacj w ramach
przekazywania 1% podatku
dochodowego od osb fizycznych. Warto przekazanego sprztu to 3 690,00 z.
Od momentu powstania
Fundacja przekazaa nieodpatnie raciborskiej lecznicy
aparatur i sprzt medyczny
za kwot ponad 670 500,00
z.

ce, ale gorczka utrzymuje


si duej ni 48 godzin,
- jeli dziecko jest niespokojne, bardzo pobudzone lub
senne i apatyczne,
- jeli dziecko nie chce przyjmowa pynw,
- jeli wystpuj niepokojce
objawy: bl brzucha, wymioty, trudnoci w oddychaniu,
wiszczcy oddech, bl ucha,
trudnoci w poykaniu, wist
krtaniowy,
- jeli temperatura ciaa jest
wysza ni 40 stopni,
- jeli gorczka pojawia si
ponownie po duszej, ponad
jednodniowej przerwie,
- jeli gorczce towarzyszy
wysypka.

ZAPAMITAJ!
- gorczka nie jest chorob
tylko objawem, najczciej
towarzyszcym infekcji wirusowej lub bakteryjnej.
- aby stwierdzi czy dziecko
ma gorczk, konieczne jest
sprawdzenie temperatury za
pomoc termometru, nie wystarczy sprawdzi ciepoty
skry przez dotyk.
- zbkowanie prawie nigdy
nie powoduje wystpienia
gorczki powyej 38,5 stopnia.
- leki przeciwgorczkowe nie
lecz choroby bdcej przyczyn gorczki, a jedynie agodz jej objawy.
- jeli gorczka przekracza 40
stopni zgo si do lekarza.

jk

wodzisaw lski zdrowie

Gorczka dzieci
Porady specjalistw Novum-Med.
Lek. med. Iwona Ptasiski - pediatra NOVUM-MED
Gorczka to stan, kiedy
podstawowa temperatura ciaa
z rnych przyczyn ulega podwyszeniu. Najczstsz przyczyn takiego stanu jest infekcja, odczyn poszczepienny lub
przegrzanie. Temperatur ciaa mierzy si za pomoc termometru (nie na dotyk).
Prawidowa temperatura
ciaa to 36,8 stopni, powyej
37-38 stopni to stan podgorczkowy, natomiast temperatur
powyej 38,3 stopni okrela si
mianem gorczki.
Naley pamita, e infekcje bakteryjne wywouj gorczk do 38-38,5 stopni, a
infekcje wirusowe od 39-40
stopni. Pojawiajca si temperatura jest wanym objawem,
pozwalajcym na samym pocztku infekcji zrnicowa jej
przyczyn. W przypadku, gdy
mamy do czynienia z wirusem,
nie naley go leczy antybiotykiem. Natomiast w przypadku
infekcji bakteryjnej leczenie antybiotykiem jest konieczne.
POSTPOWANIE
Naley obniy nadmiern
temperatur ciaa. Obnienie
gorczki nie leczy choroby i nie
ma wpywu na czas jej trwania. Poprawia natomiast komfort dziecka w czasie choro-

by. Gorczka w pierwszej fazie


stanu zapalnego ma korzystne dziaanie, gdy aktywuje
ukad odpornociowy dziecka
do dziaania, dziaa natomiast
niekorzystnie na bakterie i wirusy, dlatego te nie powinno
si jej obnia za wszelk cen
i wszystkimi metodami. Naley
dy do obnienia jej do wartoci okoo 38 stopni.
SPOSOBY
OBNIANIA
GORCZKI
Paracetamol (czopki, syrop, tabletki) obnia gorczk i umierza bl, nie dziaa
jednak przeciwzapalnie. Podstawowe preparaty to: Paracetamol, Panadol, Apap, Calpol,
Efferalgan.
Ibuprofen (czopki, syrop, kapsuki, tabletki) dziaa przeciwgorczkowo, przeciwblowo i przeciwzapalnie,
wdroony do leczenia na pocztku infekcji, czsto zapobiega koniecznoci podania
antybiotyku. Obecne na rynku
dostpne s: Ibufen, Nurofen,
Ibum, Bufenik, Ibuprom oraz
preparat Nurofenu z Paracetamolem Kidofen Duo.
Paracetamol mona podawa nie czciej ni co 4-6
godzin (nie naley przekracza
5-6 dawek na dob), natomiast

Ibuprofen nie czciej ni co 6


godzin. Leki te mona podawa
oba na zamian, w dowolnym
odstpie czasowym midzy
Ibuprofenem, a Paracetamolem. Podanie rodka przeciwgorczkowego obnia temperatur ciaa o okoo 1-1,5 stopnia,
a dziaanie leku daje si zauway zwykle godzin po podaniu.
Metody ochadzania fizykalnego polegaj na kadzeniu
zimnych, wilgotnych kompresw na czoo, ydki, przedramiona, lub zastosowaniu kpieli ochadzajcej, ktra jest
bardzo skuteczn metod. Naley jednak pamita, e temperatura wody w wanience
powinna by tylko o 1 stopie
nisza ni temperatura ciaa
dziecka, ktra ustalona zostaa
przez pomiar.

Dziecko
gorczkujce
powinno mie zapewniony
spokj, powinno dostawa
wicej pynw do picia, powinno by ubrane w cienk,
bawenian odzie, aby miao
moliwo pocenia si i utraty ciepa z rozgrzanego ciaa.
Kiedy dziecko ley przykryte
grub kodr czy pierzyn,
jest wtedy tak zaizolowane,
e nie ma moliwoci oddawania ciepa do otoczenia a
temperatura nie spada mimo
podania lekw przeciwgorczkowych. Wane jest take, by nie zmusza dziecka do
jedzenia.
KIEDY DO LEKARZA?
- jeli dziecko ma mniej ni 3
miesice,
- jeli ma wicej ni 3 miesi-

KIEDY PILNIE LEKARZ


LUB POGOTOWIE?
- jeli stan dziecka szybko si
pogarsza, wystpuj zaburzenia przytomnoci lub kontaktu z otoczeniem,
- jeli gorczce towarzyszy
wysypka o charakterze wybroczyn lub wyleww krwawych,
- jeli wystpi drgawki gorczkowe silne, gwatowne
skurcze duych mini, niezalene od woli dziecka, ktrym czsto towarzyszy utrata
przytomnoci.

44-300 Wodzisaw lski


ul. Gaczyskiego 2
Tel. 32 440 77 51
32 440 77 52

Artyku sponsorowany

zdrowie

Z regionu

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

powiat raciborski sanepid

Salmonella i grulica ju nie tak grone


Po gwatownym skoku zatru salmonell (prawie czterokrotnie) oraz zakaenia
grulic (dwukrotnie) w 2014 roku, w ubiegym roku sytuacja wrcia do normy.
pawe strzelczyk

W 2014 roku Powiatowa


Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu odnotowaa na terenie powiatu 87
przypadkw zatrucia salmonell. By to ogromny skok
w porwnaniu z latami ubiegymi, kiedy to zanotowano
kolejno: 13 (w 2012) i 20 (w
2014). Tak spory wzrost tumaczono wprowadzeniem do
obrotu jaj niewiadomego pochodzenia. Diagnoza wydaje
si suszna, gdy w 2015 roku sytuacja wrcia do normy
R E K L A M A

sprzed skoku i odnotowano


jedynie 22 przypadki zatrucia.
2014 rok by rwnie
ewenementem jeli chodzi o

wzrost zachorowa na grulic. Zanotowano ponad 100


% wicej przypadkw tej
gronej choroby. Rwnie w
przypadku grulicy sytuacj

udao si opanowa. W 2015


roku sanepid zarejestrowa
13 zachorowa, co jest zblion liczb do lat 2012-2013. W
2014 roku byo ich 30.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

EK LOGIA
RACIBRZ EKOLOGIA

Fundusz oraz Izba Rzemielnicza w Katowicach bd wsppracowa

IWONA CYBULSKA

Spotkaniem z udziaem
dziennikarzy lskich mediw zainaugurowana zostaa wsppraca pomidzy
Wojewdzkim Funduszem
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Izb Rzemielnicz oraz Maej i redniej
Przedsibiorczoci w Katowicach.
Przedsibiorcy s bardzo liczn grup beneficjentw WFOiGW w Katowicach. W ostatnich
latach okoo 1/3 wypacanych rodkw Funduszu
to dofinansowanie zada

proekologicznych realizowanych przez przedsibiorcw, zarwno publicznych,


jak i prywatnych powiedzia Andrzej Pilot, prezes
Funduszu. Doda, e bardzo wane jest, aby z informacj o ofercie WFOiGW
w Katowicach dotrze take do czonkw Izby Rzemielniczej.
Na mocy porozumienia zawartego przez obie
instytucje powsta Punkt
Konsultacyjny WFOiGW
w Katowicach przy Izbie
Rzemielniczej, dziki ktremu czonkowie Izby bd
mogli uzyska informacje
dotyczce oferty Funduszu.

Fot. WFOiGW w Katowicach

Przedsibiorcy to jedna z najliczniejszych grup benecjentw WFOiGW w Katowicach.


Wsppraca pomidzy podmiotami, dziki porozumieniu, ma teraz by sprawniejsza.

Porozumienie midzy Wojewdzkim Funduszem Ochrony


rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Izb
Rzemielnicz oraz Maej i redniej Przedsibiorczoci w
Katowicach zostao zainaugurowane podczas spotkania
prasowego, ktre odbyo si pod koniec marca.

W serwisach internetowych
obu instytucji zamieszczane bd materiay pozwalajce na wymian dobrych
praktyk w zakresie realizacji biznesowych projektw proekologicznych oraz
umoliwiajce zapoznanie
si z aktualnie dofinansowywanymi ze rodkw
krajowych i zagranicznych
inicjatywami
sucymi
ochronie rodowiska w naszym regionie.
- Wsppraca z Funduszem to dodatkowa szansa
dla rozwoju maych i rednich przedsibiorstw powiedzia prof. Jan Klimek,
prezes Izby Rzemielniczej

oraz Maej i redniej Przedsibiorczoci. Prezes Klimek przypomnia, e Izba,


ktra powstaa w czerwcu
1922 roku na mocy dekretu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jest najwiksz
organizacj gospodarcz na
lsku, zrzeszajc ponad
8 tysicy przedsibiorcw
w 30 organizacjach terytorialnych i branowych. Izba
jest czonkiem Zwizku
Rzemiosa Polskiego i partnerem spoecznym w Wojewdzkiej Komisji Dialogu
Spoecznego. W organizacji
funkcjonuje 60 komisji egzaminacyjnych, w ktrych
zasiada okoo 400 osb.

4,5 mln z dla


Ochotniczych Stray Poarnych

Start kampanii APMY WOD


w Katowicach

rodki przekazane przez WFOiGW w Katowicach pozwol na zrealizowanie zakupu odpowiedniego sprztu i wyposaenia dla jednostek
OSP, m.in. 15 samochodw ratowniczo-ganiczych.

Fundacja ekologiczna ARKA zainaugurowaa kampani


APMY WOD. Happening rozpocz si
o godz. 12.00 22 marca na Rynku w Katowicach.

To ju trzeci rok z rzdu, w ktrym tak due rodki WFOiGW w Katowicach


przeznacza na zakupy sprztu i wyposaenia dla jednostek Ochotniczej Stray Poarnej.
W dniu 22 marca Rada
Nadzorcza WFOiGW w Katowicach zatwierdzia wniosek o udzieleniu promesy
donansowania Oddziaowi
Wojewdzkiemu Zwizku
Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej wojewdztwa lskiego
na kwot 4,5 mln z. Promesa ta zostanie przeksztacona w ostateczn decyzj
o donansowaniu zadania
pn. Zakup dla ochotniczych
stray poarnych wojewdztwa lskiego sprztu i wyposaenia poarniczego do
przeciwdziaania i usuwania
skutkw powodzi, katastrof

budowlanych, drogowych,
poarw lasw i innych zagroe rodowiska po udokumentowaniu przez OW
ZOSP RP woj. lskiego pozostaych rde nansowania.
Planowany koszt cakowity zadania to ponad 13,5
mln z, a rodki WFOiGW
w Katowicach maj stanowi ok. 33%. W ramach zadania przewidziano zakupy
w 2016 r. sprztu i wyposaenia dla jednostek Ochotniczej Stray Poarnej, w
tym m.in. 15 samochodw
ratowniczo-ganiczych. Zakupiony sprzt i wyposa-

enie pozwol na skuteczniejsz i bardziej efektywn


walk z zagroeniami, jakie
powstaj w trakcie klsk ywioowych, wypadkw czy
powanych awarii oraz likwidacj ich skutkw.
W latach 2011-2015
WFOiGW w Katowicach
przeznaczy cznie na donansowanie zakupw sprztu i wyposaenia dla straakw-ochotnikw kwot
prawie 17 mln z, co pozwolio na donansowanie m.in.
zakupu 91 samochodw ratowniczo-ganiczych.
IC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Fot. WFOiGW w Katowicach

KATOWICE - EKOLOGIA

Fot. WFOiGW w Katowicach

REGION - STRA POARNA

Happening na katowickim rynku to pocztek kampanii


apmy wod, ktr organizuje fundacja ARKA.
Kampania apmy Wod
jest realizowana pod patronatem Marszaka Wojewdztwa lskiego, Wojewody
lskiego, Dyrektora Dyrekcji Ochrony rodowiska, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasw Pastwowych. Akcj
donansowa Wojewdzki
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach.
Obserwowany dugoletni
proces ocieplania klimatu,
a zwaszcza ubiegoroczna
susza, sprawiaj, i musimy wzi odpowiedzialno
za ochron i poszanowanie
naszych zasobw wodnych.
Susza dotkna wszystkich.
Problem mieli zarwno in-

dywidualni odbiorcy jak i


przemys. Dlatego konieczne
jest dziaanie i wspdziaanie rnorodnych rodowisk
- poinformowa Wojciech
Owczarz z Fundacji Arka.
Doda, e Fundacja zamierza prowadzi regionaln
kampani edukacyjn, ktrej celem bdzie nakonienie
mieszkacw naszego wojewdztwa do gromadzenia
w miar moliwoci wody
deszczwki oraz poszanowania naszych zasobw wodnych.
- W ramach kampanii
zamierzamy promowa program maej retencji, nakania mieszkacw do zakadania instalacji gromadzenia

wody deszczwki oraz prowadzi szerok kampani


edukacyjn w placwkach
owiatowych, organizacjach
i instytucjach - powiedzia
Wojciech Owczarz.
Przedszkola i szkoy z
Wojewdztwa lskiego ju
mog zgasza si do Arki po
bezpatne materiay. Zgoszenia sobanska@fundacjaarka.pl
Organizatorzy zachcaj take do udziau w konkursach zaplanowanych w
kampanii. Wicej informacji mona uzyska na stronie
internetowej: www.lapmywode.pl
IC

8 Motoryzacja

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

WODZISAW LSKI MOTORYZACJA

KU PRZESTRODZE!

Oglnodostpny alkomat
w wodzisawskiej komendzie

RYDUTOWY POLICJA

Nierzadko kierowcy chc sprawdzi swj stan


trzewoci. Std zdecydowano o zakupie alkomatu.

WODZISAW LSKI KOMUNIKACJA

Czas na pierwszy etap


rewitalizacji dworca PKP
Fot. Justyna Koniszewska

Do pocztku kwietnia trwa przetarg na wykonanie dokumentacji niezbdnej do podjcia


kompleksowej rewitalizacji budynku dworca kolejowego w Wodzisawiu lskim.

W ramach zapowiadanej
rewitalizacji, planowany jest
generalny remont wraz z termomodernizacj caego budynku. Odrestaurowana ma
zosta dawna, ceglana elewacja dworca.
W piwnicach budynku
zlokalizowana zostanie cz
magazynowo-gospodarcza. W
czci parterowej znajd si
dwie klatki schodowe, winda,
miejsce pod usugi gastronomiczne, wietlica, korytarz, toalety, automaty biletowe, poR E K L A M A

czekalnia dla podrnych, kasa


biletowa lub punkt informacji
turystycznej, kiosk. Ponadto,
zgodnie z planami na stworzenie w tym miejscu kompleksowego centrum przesiadkowego, na parterze ma si znale
wypoyczalnia rowerw miejskich oraz przechowalnia rowerw prywatnych. Na pitrze
zaplanowano cz biurow
oraz sal konferencyjn.
Chtne na wykonanie
niezbdnej dokumentacji
firmy swoje oferty skada

mogy do 4 kwietnia. Zadaniem projektanta bdzie


przygotowanie co najmniej
jednej koncepcji przebudowy budynku dworca wraz z
opisem proponowanych rozwiza architektonicznych
i konstrukcyjnych. Wykonawca ma rwnie przedstawi wizualizacj, wirtualny
spacer po budynku i kosztorys inwestorski. Do zada
projektanta bdzie rwnie
naleao uzyskanie pozwole na budow oraz penie-

nie nadzoru autorskiego nad


realizacj inwestycji. Na realizacj zadania Urzd Miasta wyznaczy czas do 15 padziernika.
Wykonanie dokumentacji stanowi pierwszy krok do
penej rewitalizacji budynku
wodzisawskiego dworca kolejowego. Jej posiadanie pozwoli take na staranie si o
rodki zewntrzne na realizacj inwestycji.
kk

Biorcy udzia w wypadku samochd marki


Daewoo Tico zosta cakowicie zmiadony.
W wyniku zderzenia
trzech samochodw osobowych, do szpitala, z cikimi obraeniami ciaa,
trafi 63-letni rydutowianin. Powanych obrae
doznaa rwnie 56-letnia
kobieta i 48-letni mczyzna.
Wypadek mia miejsce w
sobot, 19 marca, ok. godz.
9.50, na ul. Raciborskiej w Rydutowach. Mieszkaniec Rybnika, jadcy samochodem marki
Ford Focus w kierunku Raciborza, z nieznanych przyczyn zjecha na przeciwlegy pas jezdni, gdzie zderzy si czoowo z
nadjedajcym z przeciwka
samochodem marki Daewoo
Tico. Nastpnie jadcy za tico

kierujcy samochodem marki


Renault Avantime uderzy w
ty focusa.
Kierujcy daewoo, 63-letni mieszkaniec Rydutw z
cikimi obraeniami ciaa zosta przetransportowany przez
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Sosnowcu. Powanych obrae ciaa doznaa
rwnie 56-letnia pasaerka tico oraz 48-letni kierowca forda.
Oboje zostali przewiezieni do
szpitala w Rybniku wyjania
wodzisawska policja.
Kierowcy forda oraz renault byli trzewi. Kierujcemu
daewoo zlecono pobranie krwi
do bada.
kk

MSZANA POLICJA

3 OSOBY RANNE
W ZDERZENIU 3 AUT
Fot. KPP Wodzisaw l.

Fot. KPP Wodzisaw

Nowoczesny
alkomat
przekazay i jako pierwsze
wyprboway dzisiaj wadze
miasta Wodzisawia lskiego. Urzdzenie AL-4000VLCD firmy SENTECH to najnowszy alkomat stacjonarny,
przeznaczony do uytkowania w miejscach publicznych.
Badanie na nim jest prost i
cakowicie bezpatn czynnoci.
Informacje o tym, jak
korzysta z urzdzenia, wywietlane s krok po kroku
na ekranie LCD. Do badania jako ustnik wykorzysty-

wane s somki do napojw.


Wynik wywietlany jest na
wywietlaczu LCD. Pomiaru dokonuje mikrokomputer. Alkomat posiada funkcj
automatycznej samokontroli
prawidowoci dziaania i zarazem informuje o potrzebie
kalibracji.
Dodatkowym
atutem
urzdzenia jest moliwo
wywietlania na 7-calowym
ekranie LCD zdj, filmw lub
komunikatw, ktre zostan
w przyszoci wykorzystywane do informowania kierujcych o planowanych akcjach
drogowych i innych inicjatywach profilaktycznych.

Fot. KPP Wodzisaw l.

GRONY WYPADEK
W RYDUTOWACH

Od teraz kady kierowca, ktry bdzie chcia sprawdzi swj stan trzewoci
przed wyruszeniem w drog, moe samodzielnie skorzysta z alkomatu dostpnego
w poczekalni wodzisawskiej komendy.
katarzyna krentusz

<< GazetaInformator.pl

Najmodsza z uczestnikw wypadku, 2-letnia pasaerka


audi, nie odniosa na szczcie powaniejszych obrae.
28-letni kierowca z Mszany, z niewyjanionych
przyczyn, zjecha na przeciwlegy pas jezdni i zderzy si z dwoma samochodami osobowymi. By
trzewy.
Wypadek mia miejsce ok.
godz. 16.00, na ul. Wodzisawskiej. - 28-letni mieszkaniec
Mszany, jadcy samochodem
marki Audi A4 w kierunku
Wodzisawia, z nieznanych
przyczyn zjecha na przeciwlegy pas jezdni, gdzie zderzy
si z nadjedajcym z przeciwka samochodem marki
Mazda 626, a nastpnie z samochodem marki Fiat Seicento. Samochody mazda i fiat
zostay zepchnite do rowu

relacjonuje przebieg zdarzenia


wodzisawska policja.
Ranne zostay 3 osoby.
Kierowca fiata, ze zamaniem
rzepki w nodze, trafi do wodzisawskiego szpitala. Kierujcy i pasaerka mazdy, z
oglnymi potuczeniami ciaa,
zostali przewiezieni do szpitala w Jastrzbiu-Zdroju. Rwnie 2-letni pasaerk audi
zabrano do szpitala w Rybniku, skd, po przeprowadzeniu
bada, zostaa zwolniona do
domu.
Wszyscy kierujcy byli
trzewi. Ustalane s szczegowe okolicznoci tego zdarzenia.
kk

Rozrywka 9

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

Dni Wodzisawia l. pod


hasem Letnia Scena ESKI

Kino Pegaz odpowiada na oczekiwania swoich najmodszych widzw

katarzyna krentusz

Po raz kolejny na Dniach


Miasta wodzisawianie bd
si bawi pod hasem Letniej
Sceny ESKI. Atrakcje zwizane z imprez odbywa si
bd m.in. na wodzisawskim

rynku i stadionie miejskim.


Obok wystpw najlepszych gwiazd polskiej sceny muzycznej, w programie
znajd si take animacje dla
dzieci, konkursy z nagrodami, wesoe miasteczko, turnieje, gry i zabawy, rwnie

Fot. WCK Wodzisaw l.

Od kwietnia, w kinie dziaajcym przy Wodzisawskim Centrum


Kultury, wprowadzony zosta nowy cykl filmowy KINO DZIECI.

Tegoroczne Dni Wodzisawia lskiego odbywa si bd


w dniach od 17 do 19 czerwca.
dla dorosych. Zgromadzona publiczno bdzie moga
skorzysta z bogatej oferty
gastronomicznej i handlowej.
Wydarzenie organizowane jest przez miasto Wodzisaw lski oraz agencj Promotor.

WODZISAW LSKI KULTURA

Teatr Szydo zachwyci


wodzisawsk publiczno

Pierwsza projekcja w ramach nowego cyklu odbya si


ju 3 kwietnia. Dla dzieci wywietlono jeden z najwikszych
przebojw kina dziecicego
ostatnich miesicy - flm animowany Baranek Shaun.
Kolejna filmowa propozycja
to film familijny Paddington,
urzekajca opowie o prze-

Zobacz ca fotorelacj

Fot. Justyna Koniszewska

Redka. W spektaklu wystpuj: Natalia Sikora, Aleksandra


Pajk, Przemysaw Koszowski,
Marta yszczarz, Paulina Bdowska, Sonia Wujka, Patrycja
Majdak, Radosaw Komenda,
Paulina Kaua, Karolina ydek,
Amadeusz Niemiec.
jk

kk

DOMINIKA SAWIK ZWYCICZYNI


FESTIWALU NIEZAPOMINAJKA
Scena Rydutowskiego
Centrum Kultury zamienia si w wehiku czasu
dla twrczoci Krzysztofa
Klenczona.
1 kwietnia, w murach rydutowskiego RCK-u, zaprezentowali si finalici eliminacji
VIII Festiwalu Piosenki Niezapominajka. Uczestnikami tegorocznej edycji byli Victoria
Zondlo, Karol Szymura, Monika
Syrus, Dominika Sawik, Karolina Marek, Aleksandra Korus,
Agata Konofa oraz Virginia
Chlebowska. Przybliali oni
twrczo Krzysztofa Klenczona
lidera Czerwonych Gitar i
Trzech Koron. Artysta by autorem takich hitw jak: Kwiaty we wosach, Nikt na wiecie
nie wie, Historia jednej znajomoci, Dziesi w skali Beauforta, Powiedz stary gdzie ty
by i wielu, wielu innych.
Modzi wokalici przedstawili utwory legendy polskiej
sceny rozrywkowej w bardzo
ciekawych aranacjach. Akompaniowali im Bartosz Gombica, Marek Ogonowski, Piotr
Tkaczyk, Czesaw Hibner oraz
Jakub Niemirski. Mimo wszystko rydutowski festiwal to nie
tylko przegld twrczoci artystw polskiej estrady, ktrzy ju
odeszli, ale take konkurs wokalny dla modziey i studentw
z terenu powiatu wodzisawskiego i ociennych.
Najlepsza okazaa si DoR E K L A M A

W spektaklu zaprezentowano innowacyjne technologie


sceniczne, ktre zadziwiy publiczno. Przedstawienie wyreyserowaa Dorota Krawczyk.
Za dwik odpowiada Sebastian
Zaleski, wiato Jerzy Bularz,
scenografi Aleksander Wilkus i Andrzej Grzesik, kostiumy
Jadwiga Plawna i Katarzyna

Warto podkreli, e to
ju czwarty zestaw filmowy,
pojawiajcy si regularnie na
ekranie wodzisawskiego kina, po wtorkowym Kinie Konesera, Kinie Weekendowym
i Cyklu Filmw Religijnych.

RYDUTOWY KONKURSY

Alicja w Krainie Czarw w wykonaniu teatru Szydo podbia serca publicznoci zgromadzonej w murach Wodzisawskiego Centrum Kultury.

19 marca aktorzy Teatru


Szydo przedstawili premierowo
swoj now sztuk Alicj w
Krainie Czarw. Artyci zabrali
przyby publiczno w magiczn,
pen przygd pogo za biaym
krlikiem. Gwna bohaterka,
jasnowosa dziewczyna wpada w
wir zwariowanych zdarze, ktre
okazuj si... tylko snem?

sympatycznym misiu, ktry


wprowadzi troch chaosu, ale i
magii w ycie pewnej brytyjskiej
rodziny. Na Paddingtona Kino Pegaz zaprasza 1 maja, w
niedziel, o godz. 15.00.
Bilety w cyklu KINO
DZIECI bd sprzedawane w
cenie 5 z (nie obowizuje karta
Tu Kupuj).

Zobacz sal szkoleniow

Fot. Justyna Koniszewska

GazetaInformator.pl >>

minika Sawik, ktra zachwycia jury interpretacj piosenki May mi. Z kolei nagrod
publicznoci otrzymaa Agata
Konofa. W przerwie festiwalu,
podczas ktrej jury obradowao, wystpi zesp DPSA. Grupa rozenergetyzowaa tumnie
przyby publiczno. Organi-

zatorem, tego penego muzyki


wydarzenia, byo Liceum Oglnoksztacce im. Noblistw
Polskich w Rydutowach wraz
z Starostwem Powiatowym w
Wodzisawiu l. oraz Urzdem
Miasta Rydutowy.
jk

10 Ogoszenia

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE

na kolorowym tle 14 z

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


MOTORYZACJA
Lakiernictwo pojazdowe, oferujemy solidne i tanie usugi lakiernicze. Tel. 791 182 806.
Sprzedam fabryczn lawet MAN
8.150F kabina 7 os. zarejestrowana jako pojazd specjalny (niskie
OC brak podatkw drogowych)
oryginalny najazd ISOLI 5.8x2.1m,
pena hydraulika. Wicej informacji pod nr tel. 608 186 164.

SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

Brygada z wieloletnim dowiadczeniem przyjmie zlecenia na


ocieplenia domw w Wodzisawiulskim i okolicach. Gwarantujemy najlepsze wykonanie,

NIERUCHOMOCI

SPRZEDAM

lokal uytkowy dwupoziomowy


(parter+piwnica)

powierzchnia 358 m2,

przy ul. okietka w Kdzierzynie-Kolu


na osiedlu Piasty.
Budynek ocieplony, z podjazdem dla samochodw dostawczych i osb niepenosprawnych, wewntrz winda towarowa. Dostpne
wszystkie media, monitoring, alarm, ogrzewanie, parking. W chwili obecnej w lokalu
dziaa apteka. OBIEKT POSIADA DUE MOLIWOCI ADAPTACYJNE.
PRACA

RNE

ATERIMA
MED

Fachowo i tanio. Wykafelkuj


ciany i podogi, poo panele,
wytapetuje, pomaluje, wykonuj wszelkie prace stolarskie:szafy na wymiar, kuchnie itd. Tel.
600 319 825 lub 664 956 380.

Opiekunki osb
starszych
w Niemczech
Tel. 32 506 55 87

>>PRACA<<
DORADCA
KLIENTA

Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie.
Wymagane:
wyksztacenie rednie/wysze,
komunikatywno, umiejtno rozmw i negocjacji,
znajomo zasad marketingu.
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu,
dowiadczenie w sprzeday,
prawo jazdy B.
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres:

biuro@raciborskiemedia.pl

TEL. 501 280 080

>>PRACA<<

REDAKTOR
DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw do
obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya
na adres:
biuro@raciborskiemedia.pl

Renault Master wraz z kierowc


do wynajcia - transport. Przeprowadzki, przewz rzeczy itp.
tanio. Renault Master o ad.
1400 kg, wymiary: 310 cm dg. ,
172 cm szerokoci , 192 cm wysokoci, stan techniczny b. dobry. Mam wszelkie zabezpieczenia do przewozu mebli (koce,
folie, maty, pasy do mocowania adunku), baganik dachowy, istnieje moliwo podpicia przyczepy o DMC 2000 kg.
Oferuj pomoc przy pakowaniu
i zaadunku. Cena od 1z/km.
Tel. 690 439 398.
Moj pasj jest wiza. Z chci
zrobi Ci pikny makija, oraz
fryzur dopasowan do Ciebie.
Makija dzienny: 40 z, makija
okolicznociowy: 60 z, fryzura:
50 z, makija okolicznociowy
plus fryzura: 90 z. Panna Moda: Makija + Fryzura oraz prba przed lubem 200 z. Tel. 531
969 488.

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA
DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

Koszenie traw, karczowanie,


cinki drzew SZYBKO. Wykaszanie wysokich traw, koszenie
nieuytkw, koszenie dziaek rekreacyjnych, karczowanie terenw, oczyszczanie terenw pod
budowy, wycinanie i pielgnacja drzew. Dysponujemy profesjonalnymi kosami spalinowymi
oraz pilarkami. Posiadamy niezbdne uprawnienia. Koszt jest
ustalany indywidualnie podczas bezpatnej wyceny! Koszenie trawnikw 0,25-0,13 gr/m2,
ceny uzalenione od wielkoci
koszonej powierzchni. Tel. 690
441 234.
Mam do odstpienia termin w
Domu Weselnym Contra w Wodzisawiu przy ul. Rogowskiej.
Termin to 15-16 Czerwca 2017
jest to pocztek dugiego weekendu. Sala na okoo 130 osb.
Cena do uzgodnienia telefonicznie 502 565 415.

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!

Izabela Kuczmierczyk

RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

Idealna na: kursy,


szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

suymy fachow porad, moliwo podjechania i zobaczenia


naszych prac na ywo. Tel. 579
184 609.

GazetaInformator.pl >>

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)


R E K L A M A

Zapowiedzi 11

WODZISAW LSKI WCK 15 KWIETNIA

WYSTP KABARETU SMILE


Wodzisawskie Centrum
Kultury zaprasza na wystp
KABARETU SMILE w programie "To Ci tumacz" 15
kwietnia o godz. 18:30. Bilety
w cenie: 50 z. Jedna z czoowych grup kabaretowych wraca do Wodzisawia lskiego z
jednym z najnowszych programw "To Ci tumacz". Ju
dzi zapraszamy na ten wyjtkowy wieczr peny dobrego
humoru. Artyci z tego kabaretu preferuj skecze obyczajowe, bazujce na humorze
sytuacyjnym oraz na charakterystycznych
postaciach.

Lubi bawi si form. Szukaj absurdw ycia codziennego i przenosz je na scen.


Uwielbiaj piewa, jeden z
nas nawet potra, dlatego te
ich siln stron jest piosenka
kabaretowa. Unikaj humoru politycznego, bo jak sami mwi "po co parodiowa
komedi". Kabaret to ich pasja. A publice, ktra ich wrcz
uwielbia... nie schodzi SMILE z twarzy. Drodzy Pastwo
przed Wami wystp Kabaretu
Smile. Skad: Andrzej Mierzejewski, Pawe Szwajgier, Micha Kincel.

PSZW MOK 16 KWIETNIA

kupbilecik.pl oraz biletynakabarety.pl. owcy.B to kabaret dziaajcy na profesjonalnej scenie od 12 lat. Swoj
dziaalno rozpocz z przytupem wygrywajc w cigu
pierwszych dwch lat niemal
wszystkie liczce si festiwale.

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

WYSTP KABARETU OWCY.B

W sobot, 16 kwietnia,
o godz. 20:00, w Miejskim
Orodku Kultury w Pszowie
wystpi kabaret owcy.B. Bilety, w cenie parter - 30 z, balkon - 35 z, dostpne s w sekretariacie MOK Pszw oraz
w sprzeday internetowej na

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

1 nagroda na Pace, Grand Prix


Mulatki, Grand Prix na Wyjciu z Cienia oraz Grand Prix
Przewaki. Oprcz tego owcy wygrali festiwal kabaretu
w Zielonej Grze i zdobya kilka koryt na rybnickim Ryjku.
Spektakl owcw to nie zwyczajny wystp. To wybuchowa mieszanka spontanicznoci i duej iloci improwizacji.
Wszystko to w oparach absurdu, ktrego nie powstydzi by
si Monty Python. Jako jedyni w swoich spektaklach graj
muzyk na ywo, w autorskich
kompozycjach. Jak zaznaczaj aden instrument nie pochodzi z kradziey.
Aktualnie kabaret wystpuje w skadzie Bartosz Gajda,
Bartosz Gra, Maciej Szczch,
Sawomir Szczch. Ich naj-

nowszy program z 2015 roku


nosi tytu Take tego i czy wszystkie zalety poprzednich programw. Kto raz by
na spektaklu owcw wie, e
ilo energii wydzielonej na
scenie wystarczy do zasilenia
maego miasteczka, a liczba
spalonych kalorii jest dla chopakw lepszym treningiem ni
Chodakowska.

Zobacz zapowiedzi

GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
6 KWIETNIA RCK RACIBRZ
6 kwietnia o godz. 8:30 w sali widowiskowej w Raciborskim
Centrum Kultury odbdzie si spektakl dla modziey.
7 KWIETNIA RCK RACIBRZ
7 kwietnia o godz. 9:30 w sali kameralnej w Raciborskim
Centrum Kultury odbdzie si Konkurs recytatorski dla
gimnazjalistw.
7 KWIETNIA MIPBP RACIBRZ
7 kwietnia o godz. 16:00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu odbdzie si uroczysto
ogoszenia wynikw konkursu i wrczenia nagrd
w oglnopolskim konkursie plastycznym Banie
braci Grimm.
7 KWIETNIA PRZEMKO RACIBRZ
7 kwietnia o godz. 18:00 w kinie Przemko w Raciborzu odbdzie si seans lmowy w ramach DKF PULS. Tym
razem zaprezentowany zostanie lm Powrt do Itaki. Pi
osb wspomina lata modoci, witujc powrt z emigracji
swojego przyjaciela, Amadeo. Bilety w cenie 5 z.
6 KWIETNIA MIPBP WODZISAW L.
6 kwietnia o godz. 11:00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisawiu lskim odbdzie si spotkanie z Pawem Kowalczykiem. Podczas spotkania
w bibliotece, podrnik i autor opowie o swojej publikacji Czerwone drogi Auroville. Przybliy m.in. wyzwania
codziennego ycia tamtejszych mieszkacw, ich sytuacj
gospodarcz i spoeczn.
8 KWIETNIA DK CHEMIK KDZIERZYN
8 kwietnia o godz. 18:00 w Galerii Sztuk Wszelakich w DK
Chemik zobaczymy prace Janusza Dyjaka. Artysty
amatora, ktry tworzy przez cae swoje ycie, nie jest zrzeszony w Klubie Plastykw Nieprofesjonalnych. To pierwsza
jego wystawa.
8 KWIETNIA MIPBP WODZISAW L.
8 kwietnia o godz. 17:30 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisawiu lskim odbdzie si spotkanie z Halin Soch, autork bloga Anielska Poczta oraz
ksiki Anielska Przysta.

8 KWIETNIA FENIKS RYDUTOWY


8 kwietnia o godz. 19:00 w Rydutowskim Centrum Kultury FENIKS odbdzie si Koncert Stanisawy Celiskiej z zespoem pod kierownictwem Macieja Muraszko.
Bilety 80 z.
9 KWIETNIA WCK WODZISAW L.
9 kwietnia o godz. 17:00 w Wodzisawskim Centrum Kultury odbdzie si koncert Kuby Blokesza i Piotra Machalicy. Cakowity dochd z koncertu zostanie przekazany na Wodzisawski Orodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci
i Modziey. Cegieki, w cenie 25 z, do nabycia w kasie
Wodzisawskiego Centrum Kultury i w siedzibie WORiT.
10 KWIETNIA TRZY WZGRZA WODZISAW
10 kwietnia o godz. 11:00 organizatorzy zapraszaj wszystkich mionikw kolarstwa grskiego na zawody Euroregion Silesia MTB. Tego rodzaju impreza odbdzie
si w Rodzinnym Parku Rozrywki Trzy Wzgrza po raz
pierwszy.
10 KWIETNIA WCK WODZISAW LSKI
10 kwietnia o godz. 17:00 w Wodzisawskim Centrum
Kultury odbdzie si spektakl taneczny Calineczka.
T wspania opowie zaprezentuj najmodsi tancerze
Teatru Taca Memento.
10 KWIETNIA WODZISAW LSKI
10 kwietnia odbdzie si tradycyjny ju Bieg Wielkanocny o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisaw lski.
Bieg gwny odbdzie si na dystansie 10 km. Zawody z
cyklu Monsun Korona lska Nordic Walking 4 Pory
Roku Wiosna na dystansie 5 km. Start biegu o godz.
11:00.
17 KWIETNIA WCK WODZISAW LSKI
Po raz kolejny tancerze z niemale caej poudniowej Polski stan na wodzisawskiej scenie. Zmierz si na taniec,
walczc o najwysze trofea i pierwsze miejsca w trzech
kategoriach: street dance, show dance i taniec towarzyski.
Do konfrontacji w ramach XV Gali Tanecznej MIX
2016 dojdzie ju 17 kwietnia w Wodzisawskim Centrum Kultury. Gala odbywa bdzie si w godz. od 9:00 do
19:00.

10 KWIETNIA RCK RACIBRZ


10 kwietnia o godz. 16:00 w sali widowiskowej w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si koncert witeczny
SKZR rdo.
14 KWIETNIA PRZEMKO RACIBRZ
14 kwietnia o godz. 18:00 w kinie Przemko w Raciborzu odbdzie si seans lmowy w ramach DKF PULS. Tym
razem zaprezentowany zostanie lm Powtrnie narodzony.
Samotna matka wraz z dorastajcym synem przyjeda do
Sarajewa, gdzie podczas koniktu boniackiego zgin jego
ojciec. Bilety w cenie 5 z.
15 KWIETNIA DK KOLE KDZIERZYN
Premiera niezwykego projektu akustycznego pt. Proste
historie odbdzie si 15 kwietnia o godz. 19:00 w DK Kole. Bilety w cenie 15 z. Pomys Prostych Historii naley do
Krzysztofa Bernarda. To on namwi Ann Jellinek i Piotra
Gabrysza do wsplnej pracy nad piosenkami z ich szuad.
15 KWIETNIA RCK RACIBRZ
15 kwietnia o godz. 18:00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si koncert naowy Raciborskiej Giedy
Talentw.
15 KWIETNIA BIBLIOTEKA KDZIERZYN
Gala naowa XXIII edycji konkursu Krajobrazy Sowa
odbdzie si 15 kwietnia o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Rynek 3. W programie: wrczenie nagrd,
promocja pokonkursowej ksiki, recital wokalny Doroty
lzak.
16 KWIETNIA RCK RACIBRZ
16 kwietnia o godz. 18:00 w sali kameralnej w Raciborskim
Centrum Kultury odbdzie si promocja ALMANACHU
PROWINCJONALNEGO nr 23. Gociem wieczoru bdzie
Anna Janko, wybitna poetka i pisarka, autorka ksiki pt.
Maa zagada. Wstp wolny.
17 KWIETNIA KUNIA RACIBORSKA
17 kwietnia o godz. 10:00 startuje I Kuniaski Pmaraton Leny. Trasa przebiega bdzie poarzyskiem jednego
z najwikszych poarw XX wieku w Europie i liczy 21 km
97,5 m.

12 Rozrywka

6 kwietnia 2016, nr 7 (208)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI KONCERTY

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Koncert W roli gwnej Zesp Downa

Zobacz ca fotorelacj

W ramach obchodw wiatowego Dnia Osb z Zespoem Downa odbya si niezwyka uroczysto.
22 marca w Wodzisawskim Centrum Kultury odbyo si wyjtkowe wydarzenie
edukacyjno-artystyczne pt. W
roli gwnej Zesp Downa.
W czasie koncertu przyblio-

na zostaa dziaalno wodzisawskiego Zespou Placwek


Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Odczytane zostay listy rodzicw dzieci z
zespoem Downa. Atmosfera
bya bardzo wzruszajca i podniosa, gdy rodzice dzielili si

troskami i radociami bycia


opiekunem dziecka z trisomi
23. pary chromosomw. Wiele
razy podkrelano, e ze swoj
sytuacj udao im si pogodzi
dziki wierze w Boga.
Specjalnie na okolicznoci
obchodw wiatowego Dnia

Osb z Zespoem Downa,


ktry przebiega pod hasem:
Moi przyjaciele, moja spoeczno korzyci z integracyjnego rodowiska dla dzisiejszych dzieci, jutrzejszych
dorosych nagrano teledysk,
w ktrym piewaj wycho-

wankowie placwki wraz ze


swoimi nauczycielami.
Obecnie w wodzisawskiej
placwce uczy si 42 podopiecznych ze stwierdzonym
zespoem Downa. Realizujc
misj Szkoy akceptacji i zrozumienia, placwka podejmu-

je si zadania uczenia lokalnej spoecznoci dostrzegania i


rozumienia potrzeb osb o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W koncercie wzili udzia
rodzice podopiecznych oraz zaproszeni gocie, midzy innymi
pose Krzysztof Sitarski.
Fot. Justyna Koniszewska

justyna koniszewska