You are on page 1of 16

Department of Education

Division of Bataan
District of Morong
MINANGA ELEMENTARY SCHOOL
MOCK NAT 2016: ITEM ANALYSIS
(Mean, MPS & Least Learned Skills)
LEARNING AREA:
SCHOOL YEAR:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

English
2015-2016

No of Examinees/Respondents: 30
Date: February 28, 2016

Least Learned Skills/Competencies


Use verbs in the simple present tense
Use reflexive pronouns
Note details in the selection
Use verb that agrees with indefinite pronoun
Use preposition / prepositional phrase
Determine cause and effect relationship in a given selection
Draw conclusion based on information given

8. Use verb that agrees with the noun in number


9. Get the main idea/theme of a selection
10. Use degrees of comparison of irregular adjectives

No. Cases = 30
Mean = 26.27
Proficiency Level = 65.67
Mean Percentage Score = 66.36

Prepared by:
RONNEL D. LACSON
Teacher I

Noted:

RONALD P. BANTUG
Head Teacher II

LD P. BANTUGAN
ad Teacher III

Department of Education
Division of Bataan
District of Morong
MINANGA ELEMENTARY SCHOOL
MOCK NAT 2016: ITEM ANALYSIS
(Mean, MPS & Least Learned Skills)
LEARNING AREA:
SCHOOL YEAR:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Math
2015-2016

No of Examinees/Respondents: 30
Date: February 28, 2016

Least Learned Skills/Competencies


Solve word problems involving body temperature
Solve word problems ionvolving measurement of surface area-triangle
Solve word problems involving measurement of solids-pyramid
Solve 1 to 3 step word problems involving addition and subtraction of decimals
Solve word problems with proportion
Solve word problems involving finding the percentage
Solve word problems involving finding the rate
Read and interpret data presented in a circle graph
Solve word problems involving finding the commission
Subtract dissimilar fractions
No. Cases = 30
Mean = 25.57
Proficiency Level = 63.92
Mean Percentage Score = 64.64

Prepared by:
RONNEL D. LACSON
Teacher I

Noted:

RONALD P. BANT
Head Teacher

LD P. BANTUGAN
ad Teacher III

Department of Education
Division of Bataan
District of Morong
MINANGA ELEMENTARY SCHOOL
MOCK NAT 2016: ITEM ANALYSIS
(Mean, MPS & Least Learned Skills)
LEARNING AREA:
SCHOOL YEAR:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Science
2015-2016

No of Examinees/Respondents: 30
Date: February 28, 2016

Least Learned Skills/Competencies


Identify the major parts of male reproductive system and
their functions
Classfify vertebrates into: mammals, birds, reptiles,
amphibians, or fishes
Describe characteristics of different kinds of plants
Describe characteristics that enable animals to survive in an
environment
Describe the distinctive characteristics of planets in the
solar system
Present through a diagram the feeding interrelationship
among living animals
Identify energy forms and their uses
Identify factors that affect the motion of an object
Describe characteristics of the earth's interior layers
Describe characteristics of stars and how group of stars are
useful to people
No. Cases = 30
Mean = 25
Proficiency Level = 62.50
Mean Percentage Score = 63.25
Prepared by:
RONNEL D. LACSON
Teacher I

Noted:

RONALD P. BANTU
Head Teacher

D P. BANTUGAN
d Teacher III

Department of Education
Division of Bataan
District of Morong
MINANGA ELEMENTARY SCHOOL
MOCK NAT 2016: ITEM ANALYSIS
(Mean, MPS & Least Learned Skills)
LEARNING AREA:
SCHOOL YEAR:

Filipino
2015-2016

No of Examinees/Respondents: 30
Date: February 28, 2016

Least Learned Skills/Competencies


1 Nagagamit sa pangungusap ang iba't-ibang uri ng pang-abay
2 Natutukoy sa pangungusap ang mga pang-abay/ sugnay na
3
4
5
6
7
8
9

pang-abay
Natutukoy ang uri ng pangungusap ayon sa gamit nito
Natutukoy ang payak, tambalan at hugnayang pangungusap
Natutukoy ang sanhi at bunga sa kwento
Nasusuri ang mga detalye na nagpapaliwanag sa pangunahing diwa
Nagagamit ang grapikong pantulong sa pag-unawa ng teksto
Nagagamit ang panipi at kuwit sa tuwirang sinabi ng tao
Naisasalin (transcode) nang pasulat ang mga impormasyong ipinahihiwatig

ng mga grapikong pantulong sa teksto

No. Cases = 30
Mean = 28.87
Proficiency Level = 72.17
Mean Percentage Score = 72.72
Prepared by:
RONNEL D. LACSON
Teacher I

Noted:

RONALD P. BANTU
Head Teacher

D P. BANTUGAN
ad Teacher III

Department of Education
Division of Bataan
District of Morong
MINANGA ELEMENTARY SCHOOL
MOCK NAT 2016: ITEM ANALYSIS
(Mean, MPS & Least Learned Skills)
LEARNING AREA:
SCHOOL YEAR:

1
2
3
4
5
6
7

HKS
2015-2016

No of Examinees/Respondents: 30
Date: February 28, 2016

Least Learned Skills/Competencies


Nailalarawan ang kinalalagyan at katangiang pisikal ng
Pilipinas
Natutukoy ang tungkulin ng mga ahensya ng pamahalaan
Naipaliliwanag ang kalagayan ng pamumuhay ng mga
Pilipino sa panahon ng Ikatlong Republika
Natutukoy ang pagkakaiba ang iba't-ibang Saligang Batas
na ipinatupas sa Pilipinas
Natutukoy ang tungkulin at karapatan ng mga mamamayang
Pilipino
Nakikilala ang mga palatandaan ng kaunlaran ng bansa
Naipaliliwanag ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan
para sa kabutihan ng bansa

No. Cases = 30
Mean = 25.90
Proficiency Level = 72.17
Mean Percentage Score = 72.72
Prepared by:
RONNEL D. LACSON
Teacher I

Noted:

RONALD P. BANT
Head Teacher

LD P. BANTUGAN
ad Teacher III

Department of Education
Division of Bataan
District of Morong
MINANGA ELEMENTARY SCHOOL
MOCK LAPG 2016: ITEM ANALYSIS
(Mean, MPS & Least Learned Skills)
LEARNING AREA:
SCHOOL YEAR:

English
2015-2016

No of Examinees/Respondents: 39
Date: February 28, 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Most Learned Skills/Competencies


Give the plural forms of regular nouns
Identify the possesive form of promouns
Identify the correct form of verbs that agrees with the subject
Give the comparative degree of comparison of adjectives
Give the superlative degree of comparison of adjectives
Use the correct preposition (in, on, and under)
Use the plural form of irregular nouns
Use descriptive words (adjectives)
Arrange events as they happened in the story

1
2
3
4
5

Least Learned Skills/Competencies


Give the main idea of a given selection
Infer traits of the characters in the selection
Give appropriate conclusion for a given selection
Tell the event that happens before a given situation
Give the superlative degree of comparison of adjectives
No. Cases = 39
Mean = 30.95
Proficiency Level = 68.77
Mean Percentage Score = 69.39
Prepared by:

Noted:
MA. VICTORIA I. MALIBIRAN
Master Teacher I

RONALD P. BANT
Head Teache

LD P. BANTUGAN
ad Teacher III

Department of Education
Division of Bataan
District of Morong
MINANGA ELEMENTARY SCHOOL
MOCK LAPG 2016: ITEM ANALYSIS
(Mean, MPS & Least Learned Skills)
LEARNING AREA:
SCHOOL YEAR:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7

Filipino
2015-2016

No of Examinees/Respondents: 39
Date: February 28, 2016

Most Learned Skills/Competencies


Natutukoy ang tunog o huni kaugnay ng tao, bagay, hayop at pook
Nagagamit ang wastong pang-angkop sa pangungusap
Nakikilala ang iba't-ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit
Natutukoy ang kasingkahulugan ng mga salita
Natutukoy ang kasalungat ng mga salita
Nagagamit nang wasto ang magagalang na katawagan
Natutukoy ang angkop na damdamin ng tauhan ayon sa pahayag
Nagagamit ang wastong bantas na angkop sa uri ng pangungusap
Natutukoy ang iba't ibang bahagi ng liham
Nagagamit ang wastong pang-abay
Least Learned Skills/Competencies
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa grap
Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento
Natutukoy ang paksang pangungusap sa kwento
Natutukoy ang mga detalyeng sumusuporta sa pangunahing
diwa ng kwentong binasa
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa kwentong binasa
Nakapabibigay ng hinuha tungkol sa maaaring
kalabasan ng kwento
Naibibigay ang angkop na wakas sa kwentong binasa
No. Cases = 39
Mean = 31.64
Proficiency Level = 70.31
Mean Percentage Score = 70.72

Prepared by:

Noted:
MA. VICTORIA I. MALIBIRAN
Master Teacher I

RONALD P. BANT
Head Teache

LD P. BANTUGAN
ad Teacher III

Department of Education
Division of Bataan
District of Morong
MINANGA ELEMENTARY SCHOOL
MOCK LAPG 2016: ITEM ANALYSIS
(Mean, MPS & Least Learned Skills)
LEARNING AREA:
SCHOOL YEAR:

Mother Tongue
2015-2016

No of Examinees/Respondents: 39
Date: February 28, 2016

1
2
3
4
5
6
7
8

Most Learned Skills/Competencies


Nakikilala ang iba't-ibang pangkalahatang sanggunian
Natutukoy ang mga bahagi ng aklat
Natutukoy o nasasabi ang mga pangngalan sa pangungusap
Nagagamit nang wasto ang mga bilang ng pangngalan (isahan o maramihan)
Natutukoy ang pangngalan kongkreto at di-kongketo
Nagagamit ang wastong panlaping idudugtong sa salita
Naibibigay ang kahulugan ng simuno at panaguri
Natutukoy ang wastong panghalip na angkop sa pangungusap

1
2
3
4
5
6

Least Learned Skills/Competencies


Natutukoy ang kaisipang diwa ng binasang talata
Natutukoy ang pangungusap na sumusuporta sa paksang diwa ng talata
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang seleksiyon
Nagagamit ang wastong pangatnig
Nasusuri ang mga detalyeng nakapaloob sa grap
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa grap

No. Cases = 39
Mean = 32
Proficiency Level = 71.11
Mean Percentage Score = 71.69

Prepared by:

Noted:
MA. VICTORIA I. MALIBIRAN
Master Teacher I

RONALD P. BANTU
Head Teacher

D P. BANTUGAN
d Teacher III