Bijzondere

cursiste neemt
afscheid

Week 14 donderdag 7 april 2016

» pagina 3

.nl

Nan van Schendel
sluit hoofdstuk
Gouda af
» pagina 3

Handtherapie
Nederland
Fysiotherapie en ergotherapie
voor al uw hand-, pols- en armklachten

Westhaven 36 - Gouda - Telefoon 0182 - 55 12 55
Zoutmansweg 12 - Reeuwijk - Telefoon 0182 - 39 42 00

Jan van Beaumontstraat 2
2805 RR Gouda
Voor afspraken: 030 - 254 70 90
www.handtherapie.nl

www.dupreemakelaars.nl

Lees verder op pagina 2!

GOUDPRIJS: € 37,- PER GRAM
24 KARAATS GOUD

v0WWOstMLIOkWMZs
vEMZTQRSLQ[KZee\MVvMQTQO
v)TRIIZMMV 
vMZ\ZW]wLILZes
vZWVLMZIN[XZIIk
vVZQRJTQRvMVLMtIxI\Qe
v,QZMK\KWVtIK\OMTL

P!! !
LETExtZO
IPWOM

RzeV
QVZ]QTXZQ QVkMT. 
_
QVWVzM

VERGELIJKEN LOONT!

HOOGSTE INKOOP

OUD GOUD EN ZILVER
Trouwringen 35 tot 50% korting!
Maak snel een afspraak!

Volg ons op
Damar Juwelier

9VbVg_jlZa^Zg™@dgiZ<gdZcZcYVVa.™'-%&?E<djYV™IZa/ (&%&-'*&,'(*

Nu ook in

Gouda

PASFOTO’S
4 wettelijke norm + 2 ‘leuke’

€9,95
Pasfoto’s digitaal verkrijgbaar

Lange Groenendaal 33
08.30 - 18.15 open

advertorial

In Gouda is ‘van alles aan de hand’:
Opening vestiging Handtherapie Nederland

Samenwerking
Maar er is nog meer. Niet alleen ergo- en fysiotherapeuten werken
nauw met elkaar samen, zij hebben ook korte lijnen met diverse
specialisten om patiënten zo nodig door te verwijzen of samen
te beoordelen. Er is een speciaal samenwerkingsverband met de
specialisten van Xpert Clinic, een landelijk dekkende keten van
behandelcentra voor hand- en polschirurgie. Maar ook met artsen
In Gouda opent deze maand een vestiging van Handthera-

voor mensen met letsel of andersoortige problemen. Van Huis:

uit de lokale ziekenhuizen en huisartsen is de samenwerking uit-

pie Nederland, de inmiddels twaalfde in rij. Handtherapie

“Eén van mijn eerste handpatiënten was een man met ernstig

stekend. Rob van Huis: “Artsen komen ook bij ons op de locaties

Nederland is een keten van specialistische handencentra

letsel. Hij kwam dagelijks voor fysiotherapie bij mij, maar moest

om spreekuren te doen, ook in Gouda. Al die samenwerking en

voor de behandeling van hand, pols en arm. “Gespecialise-

daarnaast ook nog twee keer per week naar de ergotherapeut

uitwisseling van kennis en expertise leidt tot betere resultaten in

erde therapie is van groot belang en leidt tot betere behan-

in het ziekenhuis. En als er aanpassingen gemaakt moesten

kortere behandeltijd.”

delresultaten”. In het nieuwe centrum vinden patiënten alle

worden aan zijn spalk, moest hij ook nog eens zoveel keer

expertise onder één dak.

per maand naar een revalidatielocatie. Dat was enorm belas-

Geen wachtlijst en direct toegankelijk

tend voor hem en verre van efficiënt”. Er waren nog veel meer

Die multidisciplinaire aanpak onderscheidt de centra van

De hand, pols en arm zijn de meest complexe onderdelen van

mensen zoals deze patiënt. Er bestond destijds namelijk nog

Handtherapie Nederland van andere praktijken. Omdat het

het bewegend lichaam. Vandaar dat gespecialiseerde behan-

geen plek waar patiënten makkelijk terecht konden voor alle ex-

eerstelijns zorg in de buurt van de patiënt betreft, is die zorg

deling voor problemen in dit gebied absoluut noodzakelijk is om

pertise onder één dak. Ziekenhuizen en revalidatiecentra ken-

laagdrempelig: patiënten hoeven niet te worden doorverwezen

goed te herstellen. Dat zegt fysiotherapeut, handtherapeut en

nen lange wachttijden en niet iedereen kan daar terecht. En bij

door een arts. Er zijn geen wachttijden of wachtlijsten en ook

oprichter van Handtherapie Nederland Rob van Huis. “Op een

‘gewone’ fysiotherapeuten kunnen patiënten vaak niet terecht

geen selectiecriteria zoals bij revalidatiecentra en ziekenhuizen.

diameter van centimeters zitten allerlei structuren: bloedvaten,

vanwege de complexiteit van het probleem. Handtherapeuten

Van Huis: “Daar moet altijd een revalidatiearts nog bepalen of de

zenuwen, pezen, botten, gewrichten, spieren… Die moeten

daarentegen zijn daar speciaal voor opgeleid en behandelen

patiënt voldoet aan de behandelcriteria. Bij ons kun je zonder-

allemaal ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Ze moeten

mensen met uiteenlopende letsels en aandoeningen van de

meer terecht en wij kunnen het aanbod op de vraag afstemmen.

in absolute balans met elkaar zijn, anders werkt het niet. Als je

hand, pols en arm.

Zo nodig zijn er in het weekend ook therapeuten aanwezig.”

bijvoorbeeld je hand niet meer kunt gebruiken zoals je gewend

Handtherapie Nederland heeft voor de vergoeding van deze

bent, dan heeft dat grote consequenties voor alles wat je in je

Alles onder één dak

gespecialiseerde fysio- en ergotherapie contracten met alle

leven doet.”

Door de specialistische focus kan Handtherapie Nederland

zorgverzekeraars in Nederland. De behandeling wordt binnen

completere en betere kwaliteit van zorg leveren dan niet gespe-

de polisvoorwaarden van de patiënt volledig vergoed. Inmiddels

Gegrepen

cialiseerde therapeuten. Patiënten kunnen er zonder doorver-

zijn de centra van Handtherapie Nederland door verschillende

15 jaar timmert Rob van Huis, geboren Gouwenaar en voorma-

wijzing, maar natuurlijk ook na verwijzing van hun arts terecht

verzekeraars erkend als ‘PlusPraktijk’ of ‘TopZorgCentrum’, het-

lig centrale verdediger van voetbalclub Gouda, al aan de weg

voor allerhande problemen: klachten van gewrichtsslijtage of

geen betekent dat zij voldoen aan de hoogste kwaliteitscriteria

met zijn centra. De afgelopen jaren opende hij vestigingen in

gewrichtsreuma, pijnklachten aan spieren, kneuzingen en ver-

die door verzekeraars worden gesteld.

Utrecht, Hilversum, Rotterdam, Velp, Enschede, Zeist, Amster-

stuikingen van pols- en handgewrichten, pijn en stijfheid na

dam, Breda, Amersfoort, Almere en Houten. Ook in Gouda gaat

breuken, zenuwbeklemmingen zoals Carpaal Tunnel Syndroom

nu een vestiging open. Hij begon ooit als regulier fysiothera-

of zenuwbeklemming rond de elleboog, overige elleboog- en

peut, voordat hij, zoals hij het zelf zegt, ‘gegrepen’ werd door

schouderproblemen, peesontstekingen en andere overbelas-

de hand, pols en arm. Vanwege de complexiteit van de lichaam-

tingsklachten. Ook na operatieve ingrepen aan de hand, pols of

sdelen dus, maar ook vanwege het tekort aan echt goede zorg

arm wordt door de behandelend arts vaak de hulp ingeroepen van
een gespecialiseerde therapeut van één van de handencentra.
Bij Handtherapie Nederland vinden patiënten twee disciplines
onder één dak: zowel fysiotherapeuten als ergotherapeuten.
Dat is een groot voordeel, want zij kijken ieder vanuit hun eigen expertise naar het probleem. De fysiotherapeut beoordeelt
en behandelt voornamelijk pijn, stijfheid en krachtvermindering

Afspraken

en de ergotherapeut houdt zich bezig met de gevolgen die het

Patiënten kunnen bij Handtherapie Nederland terecht met of

probleem heeft voor het dagelijks leven. Ook de aanpassingen

zonder verwijzing van de (huis)arts. Afspraken kunnen worden

en hulpmiddelen zoals spalken en braces maken de ergothe-

gemaakt via het centrale telefoonnummer 030-2547090. Ook kan

rapeuten zelf. Patiënten hoeven dus niet naar verschillende lo-

er digitaal worden aangemeld voor behandeling via het afspra-

caties voor de diverse onderdelen van hun behandeling.

kenformulier op de website www.handtherapie.nl.

www.handtherapie.nl

Behandelcentrum
voor hand, pols en arm

Handtherapie Nederland
Jan van Beaumontstraat 2
2805 RR Gouda

3

WEEK VAN GOUDA

Nan van Schendel vertrekt
bij Bibliotheek Gouda

Marktman Piet
overleden

Marktkoopman Piet Verhagen, de
groente- en fruitboer van Gouda,
overleed op zaterdag 26 maart op
84-jarige leeftijd. Hij was bekend
onder de Gouwenaars. De collega’s
van GoudaTV spraken hem regelmatig: “Wat Piet kenmerkte is
dat hij het heerlijk vond om te
babbelen. Bovendien verwende
hij de reporters met een stuk fruit”,
aldus reporter Cheryl Mauer. De
marktondernemers gaan Piet ontzettend missen. Ze herinneren
Piet aan zijn enthousiasme en
gedrevenheid: “Hij stond altijd
positief in het leven.”
De directeur van Bibliotheek
Gouda / De Chocoladefabriek,
Nan van Schendel, vertrekt per
1 augustus naar Bibliotheek Den
Bosch. Na vijftien jaar neemt ze
afscheid om daar de directiefunctie te bekleden: “Het is een
stad met veel culturele voorzieningen en historisch erfgoed.
In dat opzicht is het een uitdaging
om daar te gaan werken.”

In vijftien jaar heeft zij veel
betekend voor Gouda. Het afgelopen jaar behaalde zij de titel
‘Beste Bibliotheek van Nederland’. Onder haar leiding ver-

huisde bibliotheek Gouda naar
Klein Amerika, trok de bieb meer
bezoekers en is de Chocoladefabriek een begrip geworden.

met het publiek en de medewerkers die met hart en ziel eraan
werken.”
Bezuinigingen

We wisten er
vernieuwend
uit te komen
“Dat zijn grote wapenfeiten waar
ik ontzettend trots op ben. Je
bedenkt dit niet vooraf. Je doet
het omdat je veel contact hebt

De bibliotheek kreeg een enorme
klap te verwerken, toen de
gemeente in 2011 een bezuiniging
oplegde van ruim vijfenveertig
procent. Van Schendel was daar
fel op tegen, maar wist met een
plan er vernieuwend uit te komen.
“Wij hebben er goed aan gedaan
om bij elkaar te zitten en onszelf
opnieuw uit te vinden tegen het
licht van de 21ste eeuw. Dat je
dat moet doen voordat je met de

bezuinigingen aan de slag gaat.
Het sluiten van de bibliotheken
in verschillende wijken was wel
echt het dieptepunt.” Ze zou die
bibliotheken weer openen als er
voldoende geld was.
Terugblik

Ze gaat de Gouwenaar het meest
missen, maar ook de Goudse
politiek. “Hier heb je ontzettend
veel culturele instellingen, goed
basisonderwijs en veel mogelijkheden om samen te werken. Dat
maakt dat ik zo lang ben gebleven
en ervan heb kunnen genieten.”

Bijzondere cursiste neemt afscheid bij Kunstpuntgouda
Na bijna dertig jaar les te hebben
gehad bij eerst De Werkschuit en
nu Kunstpuntgouda, neemt Riet
Rommens (87) afscheid. Directeur van Kunstpuntgouda, Hugo
van den Hoek Ostende, reikte
haar een bos bloemen en een
presentje uit op haar laatste dag.

Riet Rommens werd in de bloemetjes gezet.

“Ik heb altijd met veel plezier
en gezelligheid hier gezeten”,
aldus Riet. Ze neemt afscheid met
haar laatste les beeldhouwen. “Ik
ga vooral de lessen beeldhouwen

missen. Dat is toch mijn grootste
passie.” Haar mede-cursisten
beschrijven haar als creatief en
een positieve schakel in de groep.
De mooiste herinnering van Riet
was het 25-jarig jubileum van
Kunstpuntgouda. “Dat is iets wat
me nog altijd bij zal blijven, dat
vond ik erg bijzonder.” Riet blijft
zeker niet weg. Ze zal nog wel
eens langsgaan bij haar medecursisten: “Ze zullen mij hier niet
wegkrijgen.”

Vertrouwd gezicht Groenhovenbad gaat met pensioen
Na 24 jaar trouwe dienst bij het
Groenhovenbad neemt Jan van
den Heuvel begin deze zomer afscheid. Hij werd onlangs 65 jaar
en gaat over enkele maanden met
pensioen. Volgens Jan’s collega’s
is hij een vertrouwd gezicht,
zeker voor de wat oudere gasten.

“Ik ga het contact met de kinderen en de ouders ontzettend
missen. Dat vond ik namelijk erg

fijn en leuk”, zegt Jan. Kinderen
vonden het erg leuk om bij hem
zwemlessen te volgen. Op de
vrijdagochtend geeft hij zwemles
aan gehandicapten. Jan van den
Heuvel maakt er een feestje van.
“Vijf minuten voor het einde van
een zwemles zet hij Frans Bauer
op. Dan weten de mensen dat de
les bijna eindigt”, vertellen zijn
collega’s. “Dat is echt Jan zijn
ding, want dan gaat hij swingend

langs het bad. Hij is dan helemaal
in zijn element. Daarom zal het
zeker een gemis worden zonder
Jan.” Hij kiest er wel bewust voor
om nu te stoppen: “Je moet ooit
met pensioen gaan. Binnenkort
maar eens zien hoe ik dat ga
volhouden, maar stilzitten doe ik
niet hoor!” Op donderdag 7 juli
werkt Jan voor het laatst in het
Groenhovenbad.

Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur Gouda Actueel! op GoudaFM.nl (99Mhz)

Jan van den Heuvel

Eerste plaats bij
NK RoboCup Junior
Gijs van Geloven en Wessel van
Vlaardingen (beiden elf jaar)
behaalden op zondag 3 april de
eerste plaats op het NK RoboCupJunior in Eindhoven. In
het Evoluon wist hun robot
‘Mr. Ficton’ de finish van de
klasse ‘Junior Rescue’ sneller te
behalen. Op het EK eindigden de
jongens als tweede. Als winnaars
op het NK hebben zij zich geplaatst voor het WK RoboCup
voor junioren (30 juni tot 4 juli)
in Leipzig, Duitsland. Daarvoor moeten de jongens nog
veel regelen: “Er zijn nog veel
hobbels te nemen, want onze tijd
moet met zeven seconden naar
beneden.”

Inschrijven voor
JAVD Gouda
Voor de 57ste jeugdavondvierdaagse (24 tot en met 27 mei)
kan maandag 11 april worden
ingeschreven, tussen 19.00 en
20.00 uur in de Nessepolderstraat
26 in Gouda. Startgeld bedraagt
vijf euro per persoon. Deelname
staat open voor jongeren van
vier tot en met twaalf jaar, ingedeeld in buurt-, school-, sport- en
scoutinggroepen. De organisatie
wil benadrukken dat individuele
groepen die deelnemen geen
begeleiding meer krijgen. Op
24 mei bestaat tussen 17.00 en
18.15 uur nog gelegenheid tot inschrijven in een bouwkeet op het
achterste gedeelte van parkeerterrein Klein Amerika. Dan bedraagt het startgeld zeven euro.
Meer informatie is te vinden op
www.jeugdavondvierdaagse.nl.

Elke vrijdag om 19.15 uur De Week van Gouda op GoudaTV.nl (kanaal63)

5

WEEK VAN GOUDA

Samenwerking bij ontdektuin Bijenkorf

Schooltuinseizoen
basisscholieren

Gouda-Noord heeft er een
prachtig stukje natuur bij gekregen: de ontdektuin van de
RK-basisschool de Bijenkorf.
Heel bijzonder aan dit project is
de samenwerking tussen zoveel
verschillende partijen.

Basisscholen in de regio MiddenHolland beginnen deze week met
schooltuinieren.
Omgevingsdienst
Midden-Holland
en
Brede School Gouda bieden de
benodigdheden en lessen aan,
uitgevoerd door EcoKids Nederland. Het doel is dat elke leerling,
in de regio en in de basisschoolperiode, minstens één seizoen
heeft getuinierd. Dit voorjaar
kunnen zeker achthonderd leerlingen bij de schooltuinen terecht.
Er zijn schooltuinen in de wijken
Goverwelle, Gouda Noord en
Korte Akkeren. In Kort Haarlem
staat ook een schooltuinlocatie
bij het vorig jaar geopende Zorgcentrum de Hanepraij. Elk schooljaar gaan basisschoolkinderen
naar de schooltuin. Met het
nieuwe project ‘Kas in de klas’
kunnen basisschoolleerlingen dit
jaar het groeiproces van zaden
beleven.

De kinderen
zorgen voor
het dagelijkse
onderhoud

Alle 325 leerlingen van de Bijenkorf hebben een ontwerptekening
gemaakt. Vervolgens heeft de leerlingenraad een keuze gemaakt
van de elementen die de kinderen
graag in de tuin willen hebben.
Een ouder, Jostie Meijers, die een
hoveniersachtergrond heeft, heeft
dit uitgewerkt tot een uitvoerbaar
plan en zij heeft ook de uitvoering
begeleid, samen met conciërge
Cees van den Knaap. Op 4 april
is de tuin officieel geopend met
het planten van een berkenboom
door leerlinge Aurélie Yavuz, die
tevens loco-kinderburgemeester
is, samen met wethouder Hilde

De tuin werd geopend met het planten van een boom.

Niezen. Het stenen plein is verdwenen. Op die plek vind je nu
een spannende tuin met allerlei
extra’s. Door de tuin lopen verschillende paadjes, bedekt met
houtsnippers. Jantje Beton heeft
bijgedragen in een solide waterpomp. De aanleg van de tuin is
uitgevoerd door een team van de

afdeling Groen en Schoon van
het SW-bedrijf Promen. Bij de
afwerking is Promen bijgestaan
door de leerlingen, die per klas
een taak kregen. Het planten gaat
de komende maanden nog door,
want er komen nog allerlei eetbare planten en kruiden. Promen
blijft het groot onderhoud van

de tuin uitvoeren. De kinderen
zorgen voor het dagelijkse onderhoud en het oogsten van de rijpe
vruchten. En tenslotte zullen de
omwonenden de tuin tijdens de
schoolvakanties verzorgen en de
plantjes water geven. De tuin is
voor de buurt buiten de lestijden
ook vrij toegankelijk.

‘Gouda Bouwt’ bij Huttenbouwdorp Noorderhout
Het jaarlijkse zomerevenement
Huttenbouwdorp
Noorderhout
komt dit jaar met een extra
jongerenprogramma
‘Gouda
Bouwt’. Ervaren coaches uit
Gouda en Rotterdam gaan
kinderen, jeugd en jongeren
begeleiden
met
praktische
trainingen, coaching, sportactiviteiten, optredens en excursies.

Het is voor de Noorderhout kinderen, voor trainees, scholieren,

jongeren uit de wijk, maar ook
voor kinderen en jongeren die een
steuntje in de rug nodig hebben.
“Met het succes en de groei hebben
we bewust gekozen voor meer
professionele
ondersteuning”,
aldus de organisatie. Nieuw dit
jaar is dat oudere kinderen in hun
eigen, speciale bouw-slaap-hutten
overnachten. Voor de kleintjes
komt er een programma met een
eigen houtkasteel. Ook is de openlucht bioscoop weer terug op de

natuurspeelplaats Noorderhout.
Onder meer Sportpuntgouda
speelt een ondersteunende rol
in het bedenken en organiseren
van sportactiviteiten. “Kinderen
die een begeleidende rol willen
in de aanloop naar het Huttenbouwdorp kunnen traineeships
krijgen”, zegt Jaco Hodzelmans
van Sportpuntgouda. De organi-

satie van Huttenbouwdorp is blij
met nieuwe bedrijvensponsoren:
“Zij maken een nieuwe inschrijfen betaalmodule en een eigen
elektra aansluiting met duurzame
stroom mogelijk.” Meer informatie is te vinden op de nieuwe
website www.huttenbouwdorpnoorderhout.nl. De voorinschrijving start binnenkort.

Stadsdichter neemt
afscheid
Ruud Broekhuizen neemt op
vrijdag 8 april afscheid als stadsdichter van Gouda. Dat doet hij
op eigen wijze in het theater
van Cultuurhuis Garenspinnerij
met het theaterprogramma ‘De
Tweede Adem’. Het is een programma met dans, gedichten,
muziek, video en zang. Na afloop
wordt het eerste exemplaar, de
gelijknamige
gedichtenbundel,
uitgereikt met daarin de gedichten
van Broekhuizen van de afgelopen twee jaar als stadsdichter van
Gouda. De bijeenkomst begint
om 21.00 uur. Reserveren voor
deze avond kan via reserveren.
detweedeadem@gmail.com.

Even een dag géén zuivel? Er zijn prima alternatieven!

Kringloopwinkel Fluwelensingel geopend

Sojade Naturel Yoghurt
100% plantaardig,99% soja (biologische teelt in
Frankrijk, uiteraard gmo-vrij) zonder toegevoegde
suikers of maiszetmeel.
400 g
van 2,09

Dé biologische
specialist
van de regio.

1 79

Provamel Soya Kwark
Rijk aan proteïnen en zonder toegevoegde suikers.
Ook geschikt voor kwarktaart.
400g
nieuw in het assortiment

Aan de Fluwelensingel 85a-86, waar eerder al een kringloopwinkel was
gevestigd, heeft Stichting Kringloop Gouda zaterdag 2 april een tweede
locatie in de stad geopend. De andere locatie bevindt zich in de Joubertstraat.
De nieuwe winkel heeft een grote oppervlakte en er is ruim parkeergelegenheid voor de deur. De Stichting draait op vrijwilligers en de opbrengst is
bestemd voor Stichting Kinderarmoede.

NatuurwinkelGouda

Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur Gouda Actueel! op GoudaFM.nl (99Mhz)

Natuurwinkel Gouda
Lange Groenendaal 99
2801 LS Gouda
0182 - 513 260
www.natuurwinkel.nl

2 49
Openingstijden
Ma t/m wo: 08.30 - 18.00
Do-vr:
08.30 - 19.00
Za:
08.30 - 18.00
Zo:
gesloten

Deze actie is geldig tot en met 9 april 2016 en zolang
de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Net even
anders

Elke vrijdag om 19.15 uur De Week van Gouda op GoudaTV.nl (kanaal63)

6
Een Lekker stukje vlees eet je van Slagerij van Dorp

Drankenservice Gouda

de goedkoopste en beste slager in uw regio!!

Superactie!
Super malse

Vers, vriendelijk en Eerlijk vlees
Beste varkensvlees van NL

Kilo
98

paarden kogelbiefstukken

14

Runderkogelbiefstuk
Supermals
500 gram

Speklappen
met zwoerd
ook aan stuk

8.50

Kilo

Let op! 3 Kilo

Lekker mals en
heerlijk gekruid
Kilo

Kilo

Let op! 3 Kilo

9.98

Let op! 100 gram

1,29

vanaf 250 gram aan het stuk

Kilo
98

Kersverse malse Hollandse kipfilet

of kersverse kipdijenvlees zonder been

5

Spareribs

Heerlijke voorjaarskwaliteit
Vers Hollands lamsvlees

Kilo 5.98
Let op! 2 kilo

24,98
Hollands lamsboutjes kilo 19,98
Lamskoteletjes kilo

1100

9st. gem. rundersteaks, 9st gem. karbonades,
9st. speklapjes, 9st kipfiletsteaks, 9st.
verse kipsaté, 9 stuks verse shaslicks.

5.98

54 stuks

3.98 | Let op! 3 kilo 9.98

59,98

bestel tijdig!

Kaas van het mes

Kilo

Old Waddinxveen Kilo

3.98 | Let op! 3 kilo 9.98

7.98
4.98
Jonge romige komijnenkaas kilo 7.98
Large eitjes 10 stuks 1.59 20 stuks 3,Goudse jong belegen kilo

9.98

Kiplevers

3.33

Vleeswarenpakket Uit eigen grill

Verse grillkip

Gegr. rosbief, rozemarijn ham en frikandeau
samen ± 300 gram 4.98

3.98

Superactie!

BBQ-pakket Van Dorp

Van ons heerlijke weidevlees
Runder riblappen, sucadelappen,

9st. shasliks, 9st. saté’s, 9st. hawaiispiesen,
9st. hamburgers, 9st. bbqworstjes, 9st.
juniorspiesen

Rundercarpaccio

Kilo

5x 100 gram

9.98

Runder ossenhaas van de dikbil

34.98

Superactie!
kilo

Vers voor u gedraaid

Rundergehakt of
half om half gehakt

VAN DORP

2 Kilo

10.-

Kipwings

15

2,49

Luxe vleespakket

Kipkluifjes

898

9.99
     100 cl
14.99

Voor een heerlijke bbq

Malse Hollandse kip

2 kilo

20.99

1.29

Superactie!

Kilo

10.-

ossenworst, kookworst, leverworst,
boerenmetworst, grillworst naturel en kaas

Let op! 4 + 4 GRATIS

Kilo

16.99

   100 cl

diverse stukjes worst

Lenteburgers, cordon bleu, houthakker
steakjes, schnitzels, tartaartjes, baconburgers,
katenhaasjes en kiphaasjes.

3.98

10.-

Voor een gezellig avondje

Lekker makkelijk

Kipdrumsticks
Kilo
| Let op! 3 kilo

Bij mix korting op de goedkoopste wijn.

Fricandeau, kiprollade, Zeeuws spek, gegr.
achterham, gegr. rozemarijn ham, yorkham,
grillworst en diverse andere soorten!

met boeren grillham, yorkham of rozemarijn
ham
Speciaal voor
100 gram
uw asperges

Kilo

*exclusief mousserende wijnen en versterkte wijnen.

Vers gesneden vleeswaren

Heerlijke Asperges

2.49

10.-

Alle wijnen 6 halen 5 betalen

Kilo 3.98

Hamlappen

7.98

Verse kippenpoten
Kilo
| Let op! 3 kilo

10.-

Voor een goed advies en persoonlijke service bent u bij úw
topSlijter Drankenservice Gouda aan het juiste adres!

www.uwtopslijter.nl

Kilo 3.98

Fricandeau

Kiprollade

7.98

Verse lange
varkenshaas

Let op! 3 Kilo

5.98

6.98 LET OP! 2 kilo 10.-

heerlijk gekruid

10.-

Kilo 3.98

Speklappen
Kilo
zonder zwoerd Let op! 2 Kilo

Versgemaakt kipshoarma heerlijk gekruid

Varkensfilet
rollade

8.-

3.98

Halskarbonade Kilo
ook aan stuk
Let op! 3 Kilo

kilo

T 0182-580499

4.98

Verse worst
Kilo
heerlijk gekruid Let op! 2 Kilo

Kwaliteit van Dorp (Weidevlees)
Onbeslist uw biefstukspecialist

Superactie!

Willem en Marialaan 22
Gouda

54 stuks

Kilo
98

3

44.98

bestel tijdig!

Wist u dat het vanaf Den Haag en
Zoetermeer naar Waddinxveen
slechts 15 minuutjes rijden is?

3 Kilo

10.-

Slagerijen

list!

Brederolaan 11 Waddinxveen Uw Gourmet-specia
Tel. 0182 - 63 61 79 • Pin aanwezig • Gratis parkeren.

Let op! Vaste lage prijzen!
Deze reclames zijn iedere week geldig!

HOPPE

GRANT’S

Jonge Vieux en
jenever

Blended Scotch
Whisky

Geniet,
maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol
wk 07-08
Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Zet-Aanbiedingen
en/of drukfouten
geldigvoorbehouden
t/m 30-04-2016
Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

Vanaf nu elke dinsdag en VRIJDAG van
08.00 tot 13.00 uur geopend in Bloemendaal
!

VERS VAN HET MES

VERS VAN HE

T MES!

ZEEVISHANDEL van Doornik

Spakenburg

stuk
r
e
p
0
0
,
bek € 3 ,50
r
e
k
k
e
L
7
Grote
3 voor €
g € 7,00 us
n
i
l
e
b
b
i
sa
Pond k
+ gratis

ng
i
d
e
i
b
n
a
et A
k
k
a
P
e
t
s
Va
eling
b
b
i
k
d
n
,50
2
1
+ Po

n
e
u
k
n
k
0
e
14,0
kerb

2 lek
maal €
r
o
n
:
s
!
u
sa
VERS VAN HET MES
+ gratis
€ 5,00 k
n
e
g
n
i
r
3 Ha
er stu
€ 1,75 p

Vanaf nu elke dinsdag en VRIJDAG van
08.00 tot 13.00 uur geopend in Bloemendaal

7
TE BELA
EN

GB
G

N
GE
N

GEM
E

GEMEENTE & POLITIEK

G OUD A

Grote rol voor sociale teams
Financieel is dit jaar niet slecht
begonnen volgens de berichten.
Betere loonstrookjes, een bescheiden economische groei en
de beurzen gaan weer goed. Dat
moet doorsijpelen naar Gouda.
GroenLinks wil zien dat we in
de zorg en welzijn daarvan mee
profiteren. Gouwenaren met
fysieke, psychische, sociale en/of
financiële moeilijkheden mogen
zorg, ondersteuning en voorzieningen ontvangen die passend
zijn om aan de samenleving te
kunnen blijven meedoen. Sinds
vorig jaar is er veel veranderd
in de dienstverlening. Volgende

» Krant van Gouda 31 maart 2016

Vraag van SP aan Groen Links:
Wij zijn met deze raad nu twee
jaar onderweg, de afgelopen
tijd zijn we meerdere keren
geconfronteerd met bewoners

week wordt in de gemeenteraad
over de Transformatie Agenda
besloten. Dat is een duur woord
voor meer veranderen.

waar een kind met autisme en
een dementerende oma wonen.
In Gouda zijn veel gezinnen die
complexe problemen hebben.
Als er voor hen één gemeentelijk toegang is dan is dat sneller,
makkelijker en goedkoper. Wij
zien daarin voor de Sociale Teams
een grote rol weggelegd om voor
deze gezinnen op veel terreinen
veel te kunnen betekenen. Transformeren in de zorg is goed
zolang het met zorg gebeurt.

Wij hebben daarbij extra aandacht
voor mantelzorgers waarvan er
naar schatting 5.000 tot 10.000
in Gouda zijn. Als u voor een

ziek kind of voor uw bejaarde
moeder dingen doet, dan bent u
een mantelzorg(st)er. Wanneer
de zorg voor uw naaste zwaar
is, willen wij dat u bijvoorbeeld
hulp krijgt als trainingen, respijtzorg (incidentele vervanging) of
een vrijstelling van de sollicitatieplicht bij een uitkeringssituatie.
Verder heeft GroenLinks vorig
jaar het college opgedragen om
diverse regels en uitvoering te
combineren zodat mensen met
veel verschillende hulpvragen
makkelijker zijn te helpen. Denk
dan aan een familie met een
bijstanduitkering en schulden

die zich tot de raadsleden richten
omdat ze zich niet gehoord
voelen door de wethouders. Grote
wijzigingen in de leefomgeving
zonder dat men invloed kan uitoefenen op het project. Op welke
manier kunnen we dit beter doen
volgens Groen Links?

Antwoord Groen Links:
Het komt helaas altijd voor dat
bewoners zich niet gehoord voelen.
Wethouders zijn gebonden aan
de kaders die de raad stelt, dus
als dat niet goed loopt is het juist
goed dat bewoners naar de raad
stappen. Gelukkig heeft dit college

laten zien bereid te zijn het gesprek
aan te gaan en naar bewoners te
luisteren. Daarbij is het vaak wel
onmogelijk om iedereen tevreden
te stellen. Politiek is nou eenmaal
keuzes maken.

Extra mankracht voor
mantelzorgers

#politiekspreekt
Praat mee via twitter!

» vraag aan SGP
Er is een flinke parkeerdruk in Gouda. Hoe kijkt
de SGP aan tegen het
uitbreiden van de vergunningsgebieden, om
zo met extra parkeerinkomsten het parkeren
te verbeteren?

Rommy
de Leeuw
Groen Links

Referendum Oekraïne
In Nederland werd op woensdag
6 april een raadgevend referendum gehouden. Mensen konden
stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese
Unie (EU) en Oekraïne. In de overeenkomst hebben de EU en haar
lidstaten afspraken gemaakt met
Oekraïne over politieke en economische samenwerking en vooral
over handel.

Landelijk moet minstens dertig
procent van de kiesgerechtigden een stem uitbrengen. Alleen
dan is het referendum geldig. In
Gouda ligt het aantal stemgerechtigden op 53.277. Die konden
terecht in 32 stemlokalen, voor
het eerst een stembureau in het
Groene Hart Ziekenhuis.

zaal Herpstraat
(Herpstraat
3) lag omstreeks 17.15 uur het
opkomstpercentage rond de 15,6
procent. Dat zijn 405 van de 2582
kandidaten die voor dit stembureau waren opgeroepen. In de
Pauluskerk zijn tot 17.45 uur
580 kiezers (31,9 procent) komen
stemmen. In totaal waren hier
1815 mensen opgeroepen. Om
18.00 uur lag het totaal aantal
kiezers op 378 bij het Huis van
de Stad. Bij het ter perse gaan
van deze krant was de definitieve uitslag nog niet bekend.
Kijk voor de definitieve uitslag op
www.dekrantvangouda.nl.

Opkomstpercentage middag

Rond 12.00 uur lag het opkomstpercentage in Gouda rond de 9,4
procent. Aan het begin van de
avond meldde het Verkiezingsbureau van de gemeente Gouda
de volgende cijfers: Bij gym-

Ook in het Huis van de Stad konden
mensen hun stem uitbrengen.

Column
Beatrijs Lubbers

Een Gouwedialoog om over na te denken
Als kind van vijf begreep ik helemaal niet dat mijn beste vriendinnetje van de kleuterschool en ik
niet naar dezelfde lagere school
mochten. Zij moest naar de school
met de bijbel: dramatisch einde
van mijn eerste langdurige vriendschap. En een paar jaar later werd
mij de weg naar school versperd
door de latere minister Eelco
Brinkman die mij met een grote
stok belaagde: hij trok ten strijde
tegen kinderen van de openbare
school. Aan die ervaringen moest
ik denken bij de Gouwedialoog
over normen en waarden. Gastspreker Gerrit van Roekel hield
een gepassioneerd betoog tegen
cultuurrelativisme: in zijn ogen
de oorzaak van de segregatie in
onze maatschappij. Het bracht
me in verwarring. Mij is altijd

voorgehouden dat de vrijheid van
onderwijs een verworvenheid is
en dat ben ik gaan geloven. Maar
is het dat wel vanuit pluralistisch
perspectief? Mijn eigen ervaringen
spreken het tegen.

Gesprek
aangaan om
scheidslijnen
te overbruggen
Is het in het belang van Marokkaanse kinderen in Gouda om
naar de islamitische school te
gaan? En alleen maar te spelen
en om te gaan met andere Marokkaanse kinderen? Zo bevorder je

scheidslijnen tussen bevolkingsgroepen met alle ellende vandien. Kun je daar de dialoog over
aangaan? In de pauze heb ik de
stoute schoenen aangetrokken en
iets gedaan wat ik daarvoor nooit
gedurfd zou hebben. Ik vroeg een
Marokkaanse man of het wel in
het belang van de kinderen is als
ouders hen naar een islamitische
school sturen. En tegen al mijn
verwachtingen en vooroordelen
in, kregen we er zo een-op-een
een leuk gesprek over, terwijl zijn
kinderen nog wel op de Islamitische school zitten. Ik ben om.
Weg met die oude vanzelfsprekendheden en eerlijk rechtstreeks
het gesprek aangaan hoe we
scheidslijnen kunnen overbruggen. Vanuit een geloof in universele waarden.

ELLAHAARWERK
haarwerken en pruiken

Groene Hart Ziekenhuis
5e verdieping (route 66)
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

06 - 12 627 030
0182 - 50 55 18

Ambachtweg 12
2841 LZ Moordrecht

info@ellahaarwerk.nl
www.ellahaarwerk.nl

Vertrouwd en dichtbij

-

Erkend leverancier van uw zorgverzekeraar

Belastingaangifte?
Uw vertrouwde belastingadviseur
Regentesseplantsoen 47, Gouda • (0182) 58 70 70 • www.vdsprong.nl

8

VRIJDAG 08 APRIL 09.00 - 17.00 UUR
ZATERDAG 09 APRIL 10.00 - 16.00 UUR

Bij badkamer
incl. installatie
keuze uit*:

Goodiebag
met voordeel

cheques
www.tuinverzorgingdemolen.nl

€500 gratis accessoires
Gratis Villeroy & Boch toilet
zonder spoelrand
€500 korting op
Primabad badmeubel
Gratis Sunshower

*Ga voor het complete programma en voorwaarden naar:

www.sanidrome.nl/huisman
Nieuwe Gouwe Oostzijde 11a
2801 SB Gouda
(0182) 51 20 32

Voorjaarskriebels?
Maak dan nu een afspraak via:
info@tuinverzorgindemolen.nl
of bel: 0182-502692

Jeroen Zeegers

info@onderhoudsbedrijfzeegers.nl
06 - 15 20 39 90 www.onderhoudsbedrijfzeegers.nl

i e d e r e k l u s i n e n o m u w h u i s ...
TE HUUR

Ligplaatsen
Jachthaven
Elfhoeven
Elke havenplaats heeft een
zijsteiger en voor elektrische boten
is er een aansluiting.
Boxmaten:
Type 1: 235 cm x 700 cm
Type 2: 265 cm x 700 cm

Voor info exploitatiemaatschappij Elfhoeven B.V. • E-mail: info@elfhoevenbv.nl • Mobiel: 06- 200 377 66

Badkamer Inspiratie Dagen
Sanidrõme Huisman houdt vrijdag 8 en
zaterdag 9 april voor de vierde keer Badkamer Inspiratie Dagen in de showroom,
Nieuwe Gouwe Oostzijde 11a in Gouda.

Als specialist in het adviseren, ontwerpen,
leveren en installeren van badkamers, tegelwerken, installatiewerken en duurzame
energieoplossingen presenteert Sanidrõme
Huisman in haar showroom complete
badkameropstellingen en een uitgebreid
assortiment sanitair en tegels. Belangstellenden kunnen in de showroom vrijblijvend
inspiratie opdoen, producten testen en zich
laten informeren over wat Sanidrõme Huisman allemaal in huis heeft. Via de website
www.sanidrome.nl/huisman kunnen geïnteresseerden zich vooraf aanmelden
voor een gratis ontwerpsessie tijdens de
inspiratiedagen. Samen met de Sanidrõme
badkameradviseur wordt dan een eerste
o
ontwerp van de nieuwe badkamer of toilet-

ruimte gemaakt. Tijdens de Badkamer
Inspiratie Dagen is de showroom als volgt
geopend: vrijdag 8 april van 09.00 tot 17.00
uur en zaterdag 9 april van 10.00 tot 16.00
uur. Ga voor het complete programma en
speciale acties naar www.sanidrome.nl/
huisman. Bezoekers van de inspiratiedagen
ontvangen een leuke goodiebag.

In de showroom zijn complete badkameropstellingen te vinden.

JJonge starters blij met Park Triangel

Uitslag 31-3:
Vossenburchk
ade

» Wil je weten waar dit pand zich bevindt in Gouda?
Ga dan naar www.dekrantvangouda.nl

Column

actief maar de ectoparasieten (vlooien
en vooral teken) worden met het stijgen
van de buitentemperatuur steeds actiever.
Daarom is het goed hier iets tegen te doen
en bieden wij vijftien procent korting op
alle antiparasitaire middelen in de maand
april. Er zijn tal van mogelijkheden in
overleg met onze assistentes te bedenken
die passend zijn voor uw dier.
Zorg voor diergezelschap

Dankbare reparatie
Woezel, een jonge kat, was aangereden.
Hij kwam kreupel binnen en was erg zielig.
Bij onderzoek bleek de voorpoot (ellepijp
en spaakbeen) gebroken en een legpuzzel
bleef over. In overleg met de eigenaar en
de bij ons opererende specialist chirurgie werd besloten de stukjes aan elkaar te
schroeven. Met een plaatje en zes kleine
schroefjes werd een oefenstabiel onderpootje gemaakt waar hij goed mee uit de
voeten kon. Twee weken met een licht
spalkje en daarna zonder spalk. Tot nu toe
gaat het erg goed met hem en de verwachting is dat hij met schroeven en al gewoon
weer naar buiten kan. Indien nodig, bij
pijn of ongemak, zijn de metaalwaren te
verwijderen.
Maandactie april

De maand april is de maand van de lente.
Bloemen en planten komen uit en ook
de parasieten worden weer meer actief.
De endoparasieten (wormen) zijn altijd

Bewoners van verzorgingshuizen of zelfstandig wonende senioren zijn vaak op
leeftijd en minder mobiel maar hebben
veel behoefte aan gezelschap van hun dier.
Helaas lukt het niet altijd even goed zelf
voor een dier te zorgen. In veel verzorgingshuizen zijn dieren gelukkig toegestaan en alle hulp om dieren te verzorgen
en uit te laten is dan ook welkom. Laat
weten als u of uw naaste hulp nodig heeft
en als u hulp kunt of wilt bieden, informeer bij een zorginstelling. Vrijwilligers
zijn erg belangrijk om ouderen te ondersteunen in de verzorging van hun huisdier,
kunt u iets doen? Vraag ernaar!

Annebelle en Andries
Andries Krijgsman (23) en Annebelle Ramp
(21) zijn de trotse eigenaren van een huis
in De Rietkraag. Na vijf jaar verkering en
serieuze trouwplannen vonden ze het tijd
om hun ouderlijk huis te verlaten en de stap
te zetten naar samenwonen. Via de buurvrouw van Annebelle, die makelaar is voor
Park Triangel, werden ze op de nieuwbouwwijk gewezen.

“Het leek ons gelijk erg leuk. Toen we op
een woonfestival gingen kijken, waren we
eigenlijk meteen verkocht. Met een makelaar konden we binnenkijken in type
Roerdomp 48 van project De Rietkraag.
Dit is het kleinste type koopwoning, maar
voor ons groot genoeg. We zijn starters en
dit huis paste mooi in ons budget. Met
120 m² woonoppervlak is dit huis al groter
dan veel andere woningen hier in Waddinxveen. Er zijn twee zeer ruime slaapkamers
op de verdieping en op de zolder zouden
we er nog twee kunnen maken in de toekomst.” Andries en Annebelle vielen voor
De Rietkraag door de ruime opzet en de
architectuur. “Daarnaast spreekt de kwaliteit van de huizen me aan”, aldus Andries,
“allemaal hebben ze mooie houten
kozijnen. Ook zijn deze huizen erg energiezuinig en je hebt lange tijd geen omkijken
naar het onderhoud.” Annebelle en Andries
waren niet als enige zo enthousiast. In een
mum van tijd waren alle twintig woningen verkocht. “Deze nieuwbouw maakt
het voor jonge, startende mensen mogelijk
om een eengezinswoning te kopen”, aldus

BPD Ontwikkeling B.V. “In Parkzoom, de
tweede buurt in Park Triangel, verkopen
wij binnenkort nog 64 woningen van het
type Roerdomp 48. En met KoopStart krijgt
men een starterskorting van tien procent
op de waarde van het huis. Hiermee wordt
het kopen van een nieuwbouw eengezinswoning sneller mogelijk.”

TE HUUR
4 KAMER APPARTEMENT
Terug gebracht naar 3 kamers
plus een bovenverdieping (zolder)
en kelderbox gelegen aan de:

WILLEM DE
ZWIJGERSINGEL 144
te GOUDA
Huurbedrag incl.
Administratiekosten €700.Inclusief servicekosten
Exclusief gas/licht/water
Brieven voor aanmelding met
uw n.a.w. gegevens sturen naar:
Dominique Codee-Bras,
Postbus 109, 2740 AC Waddinxveen

VOLOP ECHTE WIJNVATEN
HOLLANDSE
AARDBEIEN
GROTE
DOOS
½ KG

VERSE
HOLLANDSE
SPINAZIE
1 KG

&
Vers!!

ELSTAR,
JONAGOLD
EN GOUDREINETTE
5 KG

!

FRUITBOMEN
€ 0.99
HT!! € 1.95
GROTE PARTIJ
APPELSIENTJE

GRATIS PAK
STROOPWAFELS BIJ
AANKOOP
VAN 1 KG
KAAS NAAR
KEUZE

EN
N

€ 3.95

4 voor

PETUNIAMIX
IN HANGPOT
NU…

1.5L PAK
DIV.
SOORTEN

€ 10.00
€ 0.99

€ 3.95

EXTRA VOLOP
BELEGENGERANIUMS,
FUCHSIA`S,
BACOPA`S SP.
KAAS MARGRIETEN

AARDBEIENPLANTEN
PER TRAY
8 ST.

1 kg
€ 2.99

CAPIPOTTEN
VOOR
SPEKPRIJZEN!
DIV. SOORTEN VANAF

HELE BAK 12
ST.

€ €5.95
12.95

€ 19.95

Meer aanbiedingen? www.spekvoordeel.nl

6
deweg 116
enhuizen (naast A12)

efoon: 0180 - 631511

Bredeweg 114 - 116

Bredeweg 114 - 116
Zevenhuizen
Zevenhuizen
(Naast A12)
(Naast A12)T 0180 - 63 15 11
T 0180 - 63 15 11

Geldig2015
t/m 12 april 2016
Geldig t/m 17 februari

VAN DER SPEK

or meer aanbiedingen:
015

ww.tvdspek.nl

Groente fruit en tuin

TUINONTWERP,
AANLEG EN
ONDERHOUD
PARTICULIERE TUINEN,
DAKTERRASSEN EN
BEDRIJFSTUINEN

W. WWW.ERNSTBAAS.NL
T. 0182-634742

EXCLUSIEVE MERKEN
TUINMEUBELEN:
O.A.

ROYAL BOTANIA, TUUCI,
UMBROSA, SEBIOS,
DESIGN 2 CHILL EN ATELIER
VIERKANT

BEZOEK ONZE
INSPIRATIERUIMTE
EN LAAT U INSPIREREN OP
HOOGWAARDIG
TUINMEUBEL GEBIED

INSPIRATIERUIMTE GEOPEND:
WOENSDAG T/M ZATERDAG

10:00 – 16:00
ANDERE TIJDEN OP AFSPRAAK

HENEGOUWERWEG 113
TE WADDINXVEEN

W. WWW.ERNSTBAASTUININRICHTING.NL
T. 0182-634742

12

WORD VRACHTAUTOCHAUFFEUR!!
ATTENTIE ATTENTIE
Woensdag 20 april
2016 begint de
nieuwe cursus voor
het vrachtautorijbewijs
inclusief code 95
Te weten:

)PPHTMBHJOHTQFSDFOUBHF
VPPSNFFSJOGPSNBUJF

t%FDVSTVTXPSEUJOBWPOEFOHFHFWFO

Ook voor de nascholing, Code 95!

UFMFGPPO  

NPCJFM
 

0SBOKFMBBO 
&3WBEEJOYWFFO

Tevens verzorgen wij de theorie- en praktijkopleidingen voor:
t3JKCFXJKT$WSBDIUBVUP
t3JKCFXJKT&CJK$ WSBDIUBVUPNFUBBOIBOHXBHFO
t3JKCFXJKT&CJK# QFSTPOFOBVUPNFUBBOIBOHXBHFO

Bij Wout van Galen
voor elk wat wils!
Van
€ 3.500,tot
€ 7.000,-

Wout van Galen Keukens in Gouda levert de
SIMA Keukens Huiscollectie . Bij ons is een keuken
kopen een feest, geen circus. Wij nemen de tijd
voor een goed advies. In onze showroom vindt u een
ruime keuze voor elk budget. En bovenal kunt u rekenen
op perfecte service en topkwaliteit voor een eerlijke,
scherpe prijs. Kom bij ons langs en ervaar onze
totaal vernieuwde showroom.

Van
€ 7.000,tot
€ 9.000,-

BEL SNEL! VOL=VOL!

Van
€ 9.000,tot
€ 15.000,-

Bij ons krijgt
u altijd een
eerlijke en
scherpe
prijs.

Vanaf
€ 15.000,Nieuw in ons assortiment:

SIMA Keukens
Huiscollectie!

Een prachtige nieuwe lijn met
zeer betaalbare topkwaliteit keukens.

3"".t VJ GOUD"tt WWW.WOUTVANGALEN.NL

13

Carewash is 7 dagen
per week open

Tielweg 1, Gouda
www.carewash.nl

Kouwe Hoek 1,
Waddinxveen

2+1

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 19.00 uur. Zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

SLANK DE ZOMER IN!
verlies 6-9kg in maand
Plaatselijk afslanken zonder eigen inspanning
POWERSLIM - SPORTVASTEN - BIOHCG -COACHING

Geldig op alle sloggi’s
De goedkoopste is gratis
Geldig tot en met 10 april 2016

| Zolang de voorraad strekt.

Body Management

cwˆŠMB]…‹zw©jDFGNHCKHOOFF
www.caminadabeenmode.nl
Caminada Beenmode

Industrieterrein Zoutman
Fokkerstraat 11 unit 9
2811EN Reeuwijk
Tel: 0182 - 809939
Winkelcentrum Parade
Drafbaan 18
2632GB Nootdorp
Tel: 015 - 3100874

www.bodymanagement.nl

14

Genieten van kunst, rond­
kijken in heel veel ateliers van
kunstenaars en de allernieuw­
ste kunstwerken bekijken in
verschillende galeries. Dat
zijn de ingrediënten van Open
Atelier Gouda. In het weekend
van zaterdag  9 en zondag  
10 april, beide dagen van
12.00 tot 18.00 uur. Dit is het
culturele kunstevenement van
Gouda voor jong en oud.
Bezoekers zijn van harte uitgenodigd door
alle deelnemers aan Open Atelier Gouda
om kennis te maken met het actuele
kunstaanbod. Meer dan 110 kunstenaars
en gastexposanten ontvangen bezoekers
graag in hun ateliers, galeries en expositieruimten in Gouda. Men maakt kennis met
hun uiteenlopende stijlen en technieken.
De meer dan zestig locaties van Open

Atelier Gouda zijn herkenbaar aan de
geelblauwe vlaggen aan de gevel. Met
behulp van de plattegrond kan men de
eigen wandelroute volgen. Alle locaties
zijn goed te belopen. Meer informatie en
een gratis plattegrond is te verkrijgen in
het Informatiecentrum in het historische
pand van Galerie Montulet, aan de Hoge
Gouwe 115.
De route naar Galerie Montulet wanneer
men komt met het openbaar vervoer;
loop vanaf station Gouda, uitgang centrum rechtdoor en loop over de Kleiweg.
Loop dan via de Vrouwensteeg richting
de Turfmarkt, loop deze uit en steek de
Gouwe over via de DirkCrabeth-brug bij
het Amsterdams Verlaat, sla hierna linksaf
op de Hoge Gouwe en vervolg de route tot
Galerie Montulet waar het infopunt zich
bevindt. Met de auto: Parkeren kan aan
de rand van de oude binnenstad bij Klein
Amerika, Schouwburgplein, Vossenburchkade, Nieuwe Marktpassage en Bolwerk.

15

Expositie en Open Atelier
bij De Hollandsche Maagd

Galerie de Hollandsche Maagd doet op
9 en 10 april mee met Open Atelier
Gouda. Tot en met 16 april presenteert
de galerie de kunstenaarsvrienden Sjaak
Kaashoek en Wouter Berns.

De kunstschilders volgden hun opleiding
aan de Hogeschool voor de Kunsten in
Kampen. Met ieder een geheel eigen stijl
en verhaal, werken zij op doek en linnen.
Frans Gort brengt met zijn bronzen
vogels, koeien, schapen en lammetjes
het voorjaar in de galerie. Sjaak Kaashoek

licht tijdens Open Atelier van 12.00 tot
17.00 uur in de galerie zijn schilderijen
(met zijn schetsboeken) zelf verder toe.
Anita Gaasbeek laat in haar atelier achter
de galerie recente schetsen en schilderijen
zien. Ook geeft zij meer informatie over
nieuwe schildercursussen en workshops.
De galerie ligt aan de Oosthaven 28 in
Gouda. Meer informatie is te vinden op:
www.dehollandschemaagd.nl.

DE HOLLANDSCHE MAAGD |OOSTHAVEN 28 GOUDA

Kunstvoorwerpen bij
Wereldwinkel Gouda

Open Atelier Gouda organiseert op 9 en
10 april een kunstroute door de binnenstad van Gouda. Tijdens de route vertonen
110 kunstenaars hun werk op zestig locatie. Wereldwinkel Gouda heeft ook kunstvoorwerpen in de winkel staan en stelt dat
op zondag 10 april tentoon van 12.00 tot
16.00 uur.

“Wij hebben onder meer dieren, schalen
en vazen gemaakt van honderd procent
gerecycled glas uit Swaziland en Mexico”,
laat de Wereldwinkel weten. Gonnie Rond

is de gastexposant. Ze exposeert haar schilderijen met de toepassing van de techniek
‘encaustic art’. Dat is een eeuwenoude
techniek waarbij gebruik wordt gemaakt
van bijenwas en hars, waar pigment aan
wordt toegevoegd. Door het gebruik van
een warmtebron wordt de was op het
doek aangebracht. De kunstenares zal op
10 april uitleg geven over deze werkwijze
en hoe zij het toepast. Iedereen is welkom
om in de Wereldwinkel te komen kijken.
Daar is ook informatie over de kunstroute
te vinden.

Verjaardagsfeest?

Geboortefeest?

Bedrijfsfeest? Vergadering?
SCHILDERIJEN: Sjaak Kaashoek, Wouter Berns BEELDEN, SIERADEN EN MEER: Frans Gort e.a.
9-10 apr 12-18u OPEN ATELIER: Sjaak Kaashoek & Anita Gaasbeek www.dehollandschemaagd.nl

Communie?
Feestje?

Uniek glaswerk uit
Mexico en Swaziland
tijdens de Open Atelier dagen.
Zondag geopend van
12.00 tot 16.00

BBQ?

Trouwen?

Afscheidsbijeenkomst?

Zoveel jaar getrouwd?

Wereldwinkel Gouda, Lange Groenendaal 38, 0182-525260, www.wereldwinkelgouda.nl

TE KOOP RUIME UNIT IN ZILVERMIJN OP GOUWEPARK
Grote Esch 830,
unit 96, 2e verdieping

Informeer naar de
all-inclusive arrangementen.

Volop gratis
parkeergelegenheid!

Bereikbaar door autolift. Opslagruimte ca. 10 x 3,20 meter
Inhoud: 140 m3, vrije hoogte 3.60 meter!
Geschikt als opslag, stalling of bedrijfsruimte/werkplaats. Electrisch bedienbare roldeur,
electra en wateraansluiting. Gelegen direct naast de A12, nabij Gouwe Aquaduct.

info: info@coxpiano.nl of 0182-524 528 • Prijs in overleg

0182 513 213 • www.le-patapouf.nl

Dit is slechts een
kleine greep uit ons
assortiment.
Tevens andere
merken tegen de
laagste prijzen!

Wij mengen alles op uw
gewenste kleur op onze
originele De Vos en Sikkens
mengmachines.
Tevens uw leverancier
voor:
• muurverf
• beits
• vloerlak
• betonverf
• diverse merken behang
• alle verf toebehoren
• glasweefselbehang
• etc, etc

De Vos: Grondverf
Een goed vullende
grondverf op terpetine
basis.
Vaste lage prijs
€ 26,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Primer plus:
Grondverf
Elders: € 41,10 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 28,00 per liter

De beste verf tegen de

laagste prijs.

De Vos: Systeemverf
Gesiliconiseerde
schakelverf voor lange
duurzaamheid.
Vaste lage prijs
€ 32,50 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

De Vos: Extra duurzame hoogglanslak
Gesiliconiseerde
hoogglanslak voor
minimaal 7 jaar
duurzaamheid.
Vaste lage prijs
€ 39,50 per liter
IN UW KLEUR GEMENGD

AZ plus: Hoogglans
aflak
Elders: € 54,00 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

De Vos: WPM Multiprimer
Watergedragen Primer
voor op hout,metaal en
kunststof
Vaste lage prijs
€ 26,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

XD: Hoog- of halfglans
aflak voor buiten
Elders: € 66,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 45,00 per liter

Sikkens SB Plus aflak
Elders: € 65,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 45,00 per liter
!

MER DAN SB

30% DUURZA

EPS plus: Halfglans
grond en aflak
Elders: € 47,00 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

IN UW KLEUR GEMENGD

Finura Satin: Slijtvaste
zijdeglans aflak
Elders: € 59,15 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

BL Rezisto Hoogglans:
Watergedragen aflak
Elders: € 68,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

BL Satura: Watergedragen zijdeglans aflak
Elders: € 68,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Cetol TGL: Buitenbeits
zijdeglans
Elders: € 58,55 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 32,50 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Sikkens Finura High
Gloss aflak
Elders: € 64,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

IN UW KLEUR GEMENGD

BL Primer: Watergedragen grondverf
Elders: € 49,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 32,50 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

IN UW KLEUR GEMENGD

Sikkens Satura Plus
Zijdeglans aflak
Elders: € 58,70 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

BL Rezisto Satin:
Watergedragen aflak
Elders: € 68,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Sikkens Cetol TGX:
buitenbeits hoogglans
Elders: € 65,95 per liter
Bij ons: Vaste lage prijs
€ 35,00 per liter

IN UW KLEUR GEMENGD

Renovlies: Rol 25 meter € 35,00
Ook per meter verkrijgbaar.
Glasweefsel voorgesausd
In diverse soorten verkrijgbaar
Rol 25 meter € 42,50
Ook per meter verkrijgbaar.

KIJK VOOR ONZE VASTE LAGE PRIJZEN OP WWW.VERFHUISBODEGRAVEN.NL
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 13.00 uur - 19.00 uur Zaterdag 9.00 uur - 13.00 uur
Van Tolstraat 39 Bodegraven M 06-46 32 68 75

Designed by: Kopkracht

IN UW KLEUR GEMENGD

17

ONDERNEMEN IN GOUDA

Gifts en gezelligheid bij Prezzies by Mir
Prezzies by Mir is een gloednieuwe winkel
aan de Nieuwehaven 1 (aan het eind van de
Kleiwegstraat). Hier zijn cadeau- en woonartikelen te vinden die net even anders
zijn. Helemaal anders is de bar achterin de
winkel, waar klanten koffie kunnen drinken
of voor een koffie-to-go terecht kunnen.

Op de brede stellingen van steigerhout
zijn de kleurrijke spaarpotten van Pomme
Pidou te vinden, het serviesgoed van
het Deense merk Krasilnikoff, heerlijk
geurende kaarspotten van Victoria with
love in verschillende maten en kleuren en
nog veel meer. Miriam Abee verkoopt hier
ook plakfolie met uiteenlopende designs
(van steigerhout tot panterprint). Bijzonder
is verder dat hier alle maten uitgefreesde
letters verkrijgbaar zijn. Die laatste artikelen
herinneren nog aan haar vorige bedrijf,
Abee Reclameproducties. Ze heeft 28 jaar
in het familiebedrijf gewerkt, totdat ze een
burn out kreeg. Na een herstelperiode van
bijna twee jaar, was ze weer toe aan een
eigen winkel. “Ik miste de klanten. Ik vind
het gezellig om hen te ontvangen.” Vandaar

Bij 12GO Biking merken ze de toenemende
populariteit van het sportieve fietsen. “We
merken nu nog het effect van Le Tour de
France, met de proloog in Utrecht en een
prachtige etappe door de Nederlandse
polders”, aldus Jeroen Moes, verkoopadviseur bij 12GO Biking. Ook onder
vrouwen wordt de sport steeds populairder aldus Jeroen. “Er is inmiddels een
groot assortiment damesracefietsen en
-mountainbikes, met aangepaste geometrie
en mooie kleurstelling. Een vrouw aan
kop van een toerpeloton is allang geen uitzondering meer. Naast dat fietsen leuk is,
is het ook gezond. Een uurtje op zondagochtend of een toertocht van een hele dag,
door te bewegen in het zonnetje verbetert

Tim van Dasselaar
Financieel Planner

Financieel wijzer

Miriam Abee deelt komende week cadeautjes uit.

ook de koffiehoek in haar winkel. Deze
maand is de zaak opengegaan. Binnenkort wordt behalve de winkel ook de
naastgelegen tuin in gebruik genomen als
verkoopruimte voor buitenaccessoires als
kussentjes met bijpassende tafelkleedjes en
tafellopers. Kijk voor meer informatie op de

facebookpagina van Prezzies by Mir of op
de site prezziesbymir.nl die binnenkort in
de lucht zal zijn. Alle klanten die de komende week iets kopen in deze nieuwe winkel,
krijgen een cadeautje mee (zolang de voorraad strekt).

12GO Biking trapt het fietsseizoen af
Met de komst van het lenteweer is het
fietsseizoen weer aangebroken. Bij fietsenwinkel 12GO Biking in Moordrecht wordt
het seizoen 9 april feestelijk geopend
tijdens het Bike Event.

Column

je conditie en je lichaam maakt allemaal
belangrijke vitaminen aan. Ook op een
elektrisch ondersteunde fiets heb je deze
voordelen. Niet zo gek dus dat steeds meer
mensen kiezen voor een e-bike.” Tijdens
het Bike Event zijn alle grote fietsmerken
aanwezig met testfietsen en stands. Er is de
mogelijkheid om te testrijden op meer dan
honderd modellen. Jeroen kijkt nu al uit

naar deze dag: “Of je nu mee wilt doen aan
de mountainbike clinic, komt testrijden op
een fiets, of gewoon lekker rond wilt neuzen
tussen de mooie spullen, tijdens het Bike
Event kan het allemaal.” Het Bike Event
vindt plaats op 9 april tussen 9.00 en 16.00
uur bij 12GO Biking, Grote Esch 1005 in
Moordrecht. Kijk voor meer informatie op
www.12gobiking.nl/bike-event.

Feestelijke opening middeneiland rotonde

We weten inmiddels dat voor financieel
advies betaald moet worden. Dit nodigt
consumenten uit om zelf meer aan de
slag te gaan. Het is net als je je kamer laat
behangen. Als je zelf het oude behang
eraf haalt en de muur schoonmaakt, dan
betaal je minder aan de schilder.
Ik vind dat wel mooi om te zien. Laat
iedereen maar zelf aan de slag gaan om
meer inzicht te krijgen in financiële
zaken. Heb je daarna nog hulp nodig?
Dan merk je vanzelf of de financiële adviseur er meer van af weet dan jijzelf.
Om eerlijk te zijn, vind ik het ook leuk
om te merken, dat mensen info van internet halen, naar Kassa kijken enz.
Daarom krijgt u van mij nog een paar
tips om dit nog beter te doen. Banken,
verzekeraars en pensioenfondsen hebben
vaker dan voorheen eigen belteams. Daar
waar vroeger iedereen werd verwezen
naar financiële adviseurs, geven zij tegenwoordig zelf iets wat mogelijk als ‘advies’
kan worden gezien. En natuurlijk ‘gratis’,
dat dan weer wel. Het ligt ook voor de
hand dat consumenten hier gebruik van
maken. Ik doe dat ook, als ik iets bijzonders wil weten over een bepaalde zaak.
Als ik bel voor informatie, dan gebruik ik
die informatie om daarna een persoonlijk
advies voor te bereiden voor een klant.
Dat wat deze instellingen u vertellen, is
meestal een gekleurd verhaal in hun eigen
straatje. En zeker niet bedoeld om er voor
u het beste uit te halen. Daarom is het wel
handig om u dat te realiseren.
Dit zijn de tips: Stel verdiepende vragen,
schrijf op met wie u hebt besproken, maak
een gespreksnotitie, laat het hen even op
papier zetten, mail zelf de conclusie van
uw gesprek aan hen
Om deze manier wordt
u
nog
sterker in uw onderhandeling als het om
uw financiële zaken gaat.
Tim van Dasselaar
www.timvandasselaar.nl
info@timvandasselaar.nl

Verkeerscollege
Innoverend in verkeersonderwijs

Voor een vaste prijs
uw motorrijbewijs

Het middeneiland van de rotonde Goudsepoort en de Henegouwerweg (N452 en N207) is dinsdag 5 april feestelijk geopend. De opening werd verricht door Kees de Jong, wethouder van de
gemeente Waddinxveen en hovenier Ernst Baas. De gemeente heeft het beheer van deze rotonde
overgenomen van de provincie Zuid-Holland. Hovenier Ernst Baas ‘adopteert’ de rotonde van de
gemeente en heeft een mooi ontwerp gemaakt voor het middeneiland. Begin maart is het eiland
ingericht. Ernst Baas neemt het onderhoud op zich.

Column

Incl. onbeperkt lessen en praktijkexamens.

voor

Henri
Kannegieter

€1599.00

voor info:
www.vkspitstop.nl
0182 - 785 865

Specsavers Gouda

Contactlenzen
Afgelopen maanden hebben we gezien
dat steeds meer nieuwe contactlensdragers onze winkel weten te vinden.

Geen wonder, we hebben in ons team,
behalve enthousiaste, gediplomeerde en
professionele medewerkers, die klanten
adviseren op het gebied van brillen, ook
een gediplomeerde contactlensspecialist en
een optometrist, die een uitstekend advies
kunnen geven over de mogelijkheden op
het gebied van enkelvoudige en varifocale
contactlenzen. Ook een keertje, vrijblijvend
en gratis, contactlenzen proberen? Maak
een afspraak en laat u voorlichten over
de mogelijkheden. Lenzen kunnen tegen-

tel. (085) 800 00 48
www.DenQcoaching.nl
woordig heel makkelijk besteld worden via
onze site, waarna ze thuis bezorgd worden.
Een afspraak maakt men in de winkel, telefonisch of via onze site: www.specsavers.nl.
Van maandag 18 tot en met zaterdag
30 april organiseren wij in onze winkel de
zogenaamde contactlensweken. Laat u in
die periode uw ogen meten en sluit u naar
aanleiding daarvan een contactlensabonnement af, dan ontvangt u daarbij maar liefst
zes maanden gratis contactlensvloeistof.

je t t
k un ch
er k re
m je e
k t, s t
el ijd n
W r ij o
k
b
oo jd
lti
á

bij De Garage
houd je geld over
voor leuke dingen
l
e
s
s
i
w
n
e
l
e
i
W
r
o
o
v
,
5
van €3

,
5
2

+ velg)
d
n
a
b
:
t
te se
comple
n
e
l
e
s
s
(Wi

30%g

n
i
t
r
o
k
banden

Offerte = Factuur
bij De Garage

mer
o
z
e
l
l
a
op
rken!
e
m
e
l
l
van a

Hanzeweg 1, Gouda
088 - 02 07 700
www.degarage.nu

19

Laat in de maand april uw
auto controleren op hagelschade
en parkeerdeukjes.
Dan zullen wij de auto ook direct gratis voor u wassen!

Autoschadehuis Gouda • Groningenweg 5 • 2803 PV GOUDA • Tel. 088 - 088 0380 • www.autoschadehuis.nl
Vermeulen B.V

Belastinghulp nodig?

LoodgietersInstallatie- en
Dakbedekkingsbedrijf

Eén goede aangifte verdient
zichzelf dubbel en dwars terug

- aangifte alleenstaande 40 euro
- aangifte met partner 50 euro

R.C.T. IJsveld
gecertificeerd belastingkundige
Becon geregistreerd

Zie voor meer informatie:
Tel. (06) 549 570 10

www.ijsveldbelastinghulp.nl

Gas, water en riolering
Gas- en centrale verwarming
(medisch) sanitair
Lood- en zinkwerk
Dakbedekking
Onderhoud gasapparatuur
Johan den Haenstraat 9 - Gouda
Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393

Te koop / te huur

Bedrijfs units

Luister jij al
GoudaFM online?

GoudaFM.nl

v.a. 19 m2

Kijk op

WWW.DESTELLING.info
De prijs maakt het verschil

OPEN DAG
NIEUW UITVAARTCENTRUM IN GOUDA

Na de feestelijke opening in september 2015
nodigen wij u nu uit voor een Open Dag!
Kom langs op zaterdag 23 april 2016
tussen 10.00 en 15.00 uur aan de Emmastraat 49
(voormalig centrum ’t Anker)
voor een kijkje in dit sfeervolle uitvaartcentrum
met bijzondere 24 uurs toegankelijke rouwkamers.
Voor meer informatie zie onze advertentie
van volgende week in deze krant
of kijk op www.cvu.nl/over-cvu/nieuws-activiteiten
of bel 0182 612 613.

i zi n o zoek naar een

Tandartsassistente
voor 2 -28 uur er week

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met werkervaring als stoelassistente.
es ik e over goede ommuni a eve vaardig eden ik e snel in orma e
o en en e vertrouwd met om uters en goed georganiseerd
tuur dan e

met mo va e naar tpbuchman@gmail.com

Tel 0182-517602 / Krugerlaan 90 2806 EL Gouda
WWW.CVU.NL

20

Herdacht
worden
zoals u
bent

Jouw tennisvereniging
in 2016

Word nu lid7 fantastische gravelbanen met verlichting en twee minibaantjes
voor de jeugd.
Modern en gezellig ingericht clubgebouw en recent verfraaid terras.
Voor leden tot 23 jaar is er de mogelijkheid om samen met leden van
De Sluipers (Reeuwijk) en Botesa (Bodegraven) op elkaars parken te
trainen.
Voor de jeugd tot 11 jaar zeer aantrekkelijke contributieopbouw.
Ook mogelijk:
- Alleen weekendlidmaatschap
- Speciaal zomerlidmaatschap
Een duurzame vereniging die een groot deel van de benodigde
elektriciteit met eigen zonnepalen produceert.

Op 10 april en 8 mei van 20:00 – 22:00 uur en op 12 juni van 14:00 – 16:00 uur
(tennisattributen zijn beschikbaar) is er de mogelijkheid om gratis te tennissen of

Geen mens is
hetzelfde. Dat beseffen
wij als geen ander.
Daarom gaan wij uiterst
secuur om met al uw
wensen. Zo geven we
de gewenste kleur aan
uw uitvaart en wordt u
herdacht zoals u bent.

Voor informatie
0800 - 288 22 55

kennis te maken met de tennissport.
Ga naar onze website www.gltcadastra.nl en meld je aan met de code AA50c
in het veldje opmerkingen of stuur een mail naar ledenadministratie@

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

CVU Uitvaartzorg:
Gouda e.o.

24 uur per dag bereikbaar

gltcadastra.nl o.v.v. nieuw lid.
onderdeel van

onderdeel van

Tennis is een uitdagende sport voor jong en oud

WWW.CVU.NL

Waddinxveens golftoernooi voor het goede doel
Op woensdag 20 april wordt het eerste 'Juwelier
Spruytenburg Waddinxveen Golf Open' gehouden. Dit golftoernooi op Golfbaan Bentwoud is
bedoeld voor (ex) inwoners van Waddinxveen
en hun vrienden alsook voor ondernemers,
medewerkers en relaties van de in Waddinxveen
gevestigde bedrijven. De opbrengst is bestemd
voor de Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen.
Initiatiefnemers van het 'Waddinxveen Golf
Open' zijn Harry Cuvelier van Spruytenburg
Juwelier en Arie Pieter van Dijk van ap-art.net.

Samen met Cleo Prudon van Golfbaan Bentwoud
hebben zij een leuk toernooi georganiseerd
waarmee de beste spelers uit diverse categorieën
een prijs winnen. De grootste winnaar van deze
dag is volgens de organisatie de Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen.
Deze stichting streeft ernaar om in het najaar
van 2016 een hospice in Waddinxveen te openen. Hier kunnen mensen met een korte levensverwachting die niet thuis kunnen blijven in een
huiselijke omgeving tot het laatst op hun eigen

manier leven. Omdat de huidige subsidieregeling slechts een fractie van alle kosten dekt, is de
stichting afhankelijk van allerlei bijdragen van
particulieren en bedrijven.
Meer informatie over het 'Juwelier Spruytenburg
Waddinxveen Golf Open' en de Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen is te vinden op de volgende website: golftoernooi.waddinxveen.net.

HET JUWELIER SPRUYTENBURG
WADDINXVEEN GOLF OPEN 2016
GOLFBAAN BENTWOUD - WOENSDAG 20 APRIL

mede mogelijk gemaakt door:

GOLF VOOR DE
STICHTING VRIENDEN HOSPICE WADDINXVE
EN!

Ontvangst:
Start:
Toernooi:
Deelname:

vanaf 13.00 uur
14.00 uur
9-holes
individueel of
bedrijf (4 spelers + PR-uitingen)

Alleen met baanpermissie.

Prijzen:

toernooiwinnaar
beste bedrijf
winnaar hcp 54-28 en hcp 27-0

Voor meer informatie en inschrijving:
http://golftoernooi.waddinxveen.net

organisatie:

21
Coiffures Den Edel, Achter de Vismarkt 28
Gouda telt minstens veertig
kapperszaken. Grote en kleine
salons, bijzondere en meer
gewone zaken. Elke zaak heeft
zijn eigen verhaal. De Krant
van Gouda gaat regelmatig
naar de kapper. In de rubriek
Mijn Kapper, laten we de
lezer meekijken.
Kapper/eigenaar: Claudia den Edel
Aantal stoelen: 3
Aantal kappers: 4
Prijs m/v: € 19,50
Voor: Al bijna 80 jaar een begrip
in Gouda. “Wij knippen heren en
kinderen en ook de dames weten
ons steeds meer te vinden. Iedereen
is dus bij ons van harte welkom, van
jong tot oud.“
Specialiteit: Kwaliteit leveren is voor
Claudia het allerbelangrijkste en dat
staat bij Coiffures Den Edel hoog in
het vaandel. Door de jaren heen zijn
er bij Coiffures Den Edel heel wat
stijlen de revue gepasseerd. “Ons
allround team wordt regelmatig
bijgeschoold om onze klanten de
laatste trends en stijlen te bieden.”
Klanten kunnen bij Den Edel ook terecht voor baardknippen en scheren.
Sfeer: De gezellige, verzorgde
uitstraling is het eerste dat opvalt bij
binnenkomst in de zaak. Je komt er
tot rust met een kopje koffie, krantje
en een gezellig praatje. Speciaal voor
de kleintjes is er een knipauto met
licht en geluid. En natuurlijk het
snoepje van Den Edel.
Wat vind je mooi van dit vak?:
“Het contact met de klanten. We
willen iets afleveren waar de klant
van kan zeggen: hier ben ik blij mee.
Ik zie mezelf als een haarkunstenaar
die kapsels als het ware boetseert. Ik
kreeg het kappersvak met de paplepel
ingegoten. Ik zelf zit 34 jaar in het
vak, waarvan al 22 jaar zelfstandig
Achter de Vismarkt, maar de zaak
bestaat al bijna tachtig jaar. In 1938
gestart door opa
Nolbertus, later
overgegaan naar
mijn vader Wim
den Edel. Ik ben
de derde generatie.
We hebben een leuk
en gezellig team met
vaste kappers:
Nancy, Saskia,
Nancy en
Claudia.”

Claudia Den Edel

Inloopavond woensdag 13 april vanaf 19.30 tot 22.30 uur
Gratis en vrijblijvend een intake gesprek en uitleg over onze unieke methode. Karin v.d Vlier
komt een lezing geven over gezonde voeding en zij is tevens de leverancier van de bio kuur.

10 redenen waarom u
kiest voor mijn methode:
• Gezond samengesteld programma
• U hoeft niet apart te koken
• De voedingsmiddelen hoeven niet te worden afgemeten
• Geen crashdieet
• Geen huidoverschot
• Spieren blijven beschermd
• Veranderd eetgedrag
• Er wordt alle tijd voor u genomen
• Prettige aangename sfeer

Zeer snel en opzienbarend resultaat!

K-bio kuur

In 21 dagen gezond en fit
afvallen!

Elma Verduijn | Lange Groenendaal 112a | 2801 LV Gouda | Tel. 06 469 604 43
www.voedingscoachvoorgewichtsbeheersing.nl

23

SPORT IN GOUDA

SV DONK

GC&FC OLYMPIA

V.V. ONA

JODAN BOYS

SV GOUDA

Hoofdtrainer: Edwin Erwich
Klasse: Zondagselectie 3e klasse C

Trainer: Tom Rietberg
Klasse: Eerste Klasse Zondag

Trainer: Theo van Eck
Klasse: 4e klasse B

Trainer: Willem Dekker
Klasse: 4e klasse Zaterdag

Trainer: Dennis van den IJsel
Klasse: Hoofdklasse B

Speelronde 25, terugblik:
Ik kijk met een prima gevoel terug
op afgelopen zondag.  We speelden
goed voetbal en zijn geen moment
in gevaar gekomen. We hadden
wel meer kunnen scoren, maar al
met al was het een terechte overwinning.  Aankomende zondag
spelen we uit bij HOV/DJSCR, een
club waar het al een tijdje rommelt
in het bestuur en de selectie. Ik verwacht een moeilijke tegenstander. 
We moeten gewoon van onze eigen
kracht uitgaan, dan zijn wij op ons
sterkst. We gaan er vol voor en de
drie punten hopen we weer mee te
nemen naar Gouda.

Speelronde 25, terugblik:
Er leek geen vuiltje aan de lucht
afgelopen zondag. We kwamen op
voorsprong thuis tegen Poortugaal.
In de eerste helft waren wij ook de
bovenliggende partij. In de tweede
helft kwam Poortugaal door een
fout van ons op 1-1. Dit was voor
ons een dreun, want  kort hierna
kwamen we ook op een 1-2 achterstand. Aankomende zondag spelen
we uit tegen VOC. Ik verwacht een
gelijkwaardige tegenstander. VOC
is een van de beter voetballende
ploegen bij ons in de competitie.
Voor ons staat er niks meer op het
spel. Voor ons zijn de komende
vier wedstrijden een mooi affiche
om een mooi seizoen af te sluiten.

Speelronde 25, terugblik:
Ik kijk met een goed gevoel terug op
zondag. In de eerste helft stonden
we na 35 minuten al met 4-0 voor.
In de tweede helft was het wedstrijdbeeld hetzelfde. Uiteindelijk
wordt het 8-0, maar het had net
zo goed het dubbele kunnen zijn.
Daarin missen we wat scherpte,
maar al met al ben ik tevreden met
de overwinning.  Aankomende
zondag spelen we uit bij SVV. Ik
verwacht een geduchte tegenstander. We spelen ook de mogelijke
kampioenswedstrijd, dus ik ben
benieuwd hoe de spelers daarmee omgaan. We gaan er alles aan
doen om de titel zondag al binnen
te slepen.

Speelronde 25, terugblik:
Ik kijk met een teleurgesteld
gevoel terug op afgelopen zaterdag. We moesten winnen willen
we meedoen om een plek bij de
nacompetitie. Helaas verliezen we
door een terechte strafschop  die
wordt toegekend aan Siveo’60. We
maakten het onszelf te vaak erg
moeilijk, wat dus ook resulteert
in een 0-1 verlies. Aankomende
zaterdag spelen we uit tegen Sportief. We moeten winnen. We gaan
er met goede moed naar toe en
gaan er ook alles aan doen om te
winnen. We moeten voorin meer
afdwingen, dan zie ik het wel goed
komen.

Speelronde 25, terugblik:
Ik kijk met een teleurgesteld gevoel
terug op zaterdag. We moesten
winnen  willen we nog meedoen
bovenin. We spelen 1-1 tegen
Sportlust. Kansen die we kregen,
benutten we niet. We kunnen al
een tijdje niet ons niveau halen.
Aankomende zaterdag spelen we
thuis tegen Spijkenisse. We moeten
winnen, anders spelen we voor spek
en bonen de laatste wedstrijden.
Ondanks deze mindere periode
draaien we een topseizoen; voor
aanvang had ik verwacht dat we
tegen degradatie moesten strijden.
Toch hebben we met deze groep
iets moois neer kunnen zetten.

Zondag 10 april:

Zondag 10 april:

Zaterdag 9 april:

Sportief - SV Gouda ZA: 14.30 uur.

Zaterdag 9 april:

Zondag 10 april:
HOV/DJSCR  - SV DONK: 14.00
uur.

VOC - Olympia: 14.00 uur.

SVV - ONA: 14.00 uur.

Verantwoord afvallen in 21 dagen
Elma Verduijn heeft al tien jaar ervaring
met het begeleiden van mensen met gewichtsproblemen. In 2006 heeft zij een
eerste studio opgezet in Bleskensgraaf.

“Daar heb ik door mijn persoonlijke
aanpak heel goede resultaten weten te
behalen. Nog belangrijker, mensen hebben
die kunnen behouden en blijven op het gewenste gewicht. Sinds een paar maanden
woon ik in Gouda en heb ontdekt dat mijn
methode hier nog niet
bekend is. Ik start vanaf de
Lange Groenendaal 112a en
werk heel persoonlijk, bij
mij thuis aan de keukentafel, met K-bio. Dat is
een voedingssupplement,
waarbij men kan blijven
genieten van eten door
gezond te kiezen.” Elma
Verduijn werkt op afspraak
en is zeven dagen per week
beschikbaar. Als openingsaanbieding geldt een gratis
eerste consult. Men betaalt

alleen de K-bio kuur. Woensdag 13 april is
er een inloopavond aan de Lange Groenendaal 112a, van 19.30 tot 22.30 uur. Op het
programma staat daarbij ook een lezing van
de leverancier van het voedingssupplement.
Verder is dit een kans om te bekijken of de
methode van Elma Verduijn aanspreekt.
Voor meer informatie: zie www.voedingscoachvoorgewichtsbeheersing.nl en de
advertentie op pagina 22 van deze krant.

Elma Verduijn toont de K-bio kuur.

Vrije Nesse 24
2411 GP BODEGRAVEN
Tel. (0172) 611 799

Harmke
Kroeze

Homeopathie bij
depressiviteit
“Ik voel me omhuld door een grote
donkere wolk.” Dat hoor ik mensen in
mijn praktijk soms zeggen. Natuurlijk
kan je een periode somber en verdrietig
zijn als een normale reactie op een trieste
gebeurtenis. Maar als het je overkomt dat
de donkere wolk niet meer weggaat, kan er
sprake zijn van een depressie. De belangrijkste klachten zijn: somberheid, verlies
van plezier en interesse, besluiteloosheid,
concentratieproblemen, schuldgevoel en
gedachten aan de dood. Vaak komen er
klachten bij als angst en paniek, slaapproblemen, verminderde eetlust, vermoeidheid en vage pijnklachten. Dus als
iemand vertelt dat hij/zij al een poos in
deze donkere wolk zit, ben ik alert: een
depressie is iets om serieus te nemen.

Depressiviteit bepaalt je leven enorm. Als
homeopaat heb ik ruime mogelijkheden
om je te helpen bij een depressie, om de
wolk te laten optrekken. Er zijn homeopathische medicijnen die speciaal daar
voor bedoeld zijn. Misschien gebruik je al
antidepressiva en wil je kijken of je daarin
kunt minderen. Natuurlijk doe je dat in
overleg met je voorschrijvend behandelaar. Als we homeopathie inzetten, zie ik in
mijn praktijk vaak dat het lukt om de antidepressiva sterk te minderen of ook zonder
antidepressiva een gelukkig leven te leiden.
Homeopathie kan je helpen om je levensvreugde weer te voelen en in je kracht te
komen. Dit alles op een milde maar doeltreffende manier. Ik ben nu twintig jaar aan
het werk als homeopaat en heb de donkere
wolk bij depressieve mensen zien optrekken. Dat is prachtig om mee te maken. Je
bent van harte welkom in mijn praktijk!
Heb je interesse om een keer een afspraak
te maken of wil je meer informatie? Neem
gerust contact op.
Harmke Kroeze Homeopathie.
Tel. 06-38334436, email: htkroeze@gmail.com
www.kroeze-homeopathie.nl

Healing Rooms Gouda

U kunt vrijblijvend
een afspraak maken.
Bodegraven Mondzorg
is benieuwd wat ze voor
u kunnen betekenen.

Column

Jodan Boys - Spijkenisse: 14.30
uur.

Vrijblijvend advies
Mondhygiëne behandelingen
Volledige gebitsprotheses
Repara es opv llen
Klikgebit

Een team uit verschillende kerken stelt
(gratis) tijd beschikbaar voor gesprek en gebed.
Wij willen je helpen. Wat het punt ook is.
Hoe werken we?
* onze inspiratiebron is de vroege
joods/christelijke kerk
* we willen altijd in de liefde blijven
* je mag altijd terugkomen

Open donderdagavond van 19:00-21:00 uur
(behalve tijdens schoolvakanties).

Meer info:
www.healingroomsgouda.nl

24

Kunstenaars in Gouda
Gouda is rijk aan kunstenaars. Wie zijn ze, wat maken
ze en waarom juist dat? De Krant van Gouda gaat elke
maand bij een kunstenaar langs. We laten de kunstwerken zien en praten over zijn of haar passie. Vandaag zijn
we te gast bij Wim Janssen Gouda, die vooral vanuit zijn
eigen gevoel en eigen initiatief schildert.

Wim Janssen (66)

W

im Janssen volgde zijn opleiding aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Vorming in Den Haag. Daar kreeg
hij onder meer les van Co Westerink, Hermanus Berserik,
De Koning, Jiacometti en Auke de Vries. Wim geeft de voorkeur aan
schilderen en tekenen. Daar ligt zijn passie. Het centrale thema van zijn
werk is verwording. Hij houdt zich niet zozeer bezig met de volmaaktheid der dingen, maar wel met wat er na de volmaaktheid met ze
gebeurt, vooral in de natuur en met de mens.
Na jarenlang les te hebben gegeven op het Groene Hart Lyceum in
Alphen aan den Rijn, waar Jan van Lokhorst zijn vakcollega was, werkt
hij nu zelfstandig in Gouda. In zijn atelier maakt Wim schilderijen
waarin de natuur en dieren een terugkomend thema zijn.

Parelkwal:
Gemaakt met olieverf op linnen. Hier is gebruik gemaakt van de glacistechniek; dit is een oude schildertechniek voor olieverf waarbij laag over laag zeer
diepe en glansrijke schilderijen kunnen worden gemaakt. Het thema dat Wim
hier gebruikt is Ecomare en dan vooral van kwallen, die gracieus door het
water zweven en een mix van vorm en transparantie tonen. Van afstand is het
een enge kwal, maar als je dichterbij komt dan word je door kleine details het
schilderij ingezogen.

Pompoen 1:

Schreeuwuil:
Het raadselachtige van uilen
trekt Wim al heel lang, al eeuwen
omgeven met legendes. Onhoorbare
vliegers met een dodelijke effectiviteit. De manier waarop de uil zich
in de omgeving camoufleert als het
ware, dat wil Wim naar voren laten
komen in het werk. Door het gebruik
van een grafiet op papier komt de
camouflage van de vleugels van de
uil mooi in beeld. De nadruk ligt op
de kop van de uil, deze moet angst
inboezemen.

Dit werk komt voort uit één van de thema’s
die Wim hanteert: verwording. Gemaakt met
olieverf op linnen. De pompoen is aan het
verworden, hierdoor loopt hij leeg en
verandert de vorm. Hij wordt opener en de
kleuren veranderen. Gesloten vormen als
pompoenen worden voor Wim pas
interessant als ze na verloop van tijd
openbarsten en leeglopen. Als bladeren
verdrogen en er gaten in vallen, worden
vormen en restvormen een mooie combinatie.
Natuur wordt voelbaar als de tijd zijn
werk heeft gedaan.

de beste zorg is uit voorzorg

Wil jij ‘t ook weten?

“Mijn vader overleed toen ik 11 was, in 1965 was dat. Hij overleed aan een hartinfarct wat hij vermoedelijk nu overleefd
zou hebben. Ik heb mezelf twee keer laten onderzoeken bij
Prescan. Als er iets gevonden wordt dan wil ik de tijd hebben
om daar nog iets aan te doen.”

LEON DE WINTER

TOTAL BODY SCAN - Waar bestaat dit onderzoek uit?
Het onderzoeksprogramma bevat MRI-scans van:

Een uitgebreid hartonderzoek:schedel/hersenen
halsslagaders
bovenbuik (lever, milt, nieren, alvleesklier, galblaas)
onderbuik / bekken (blaas, aorta, prostaat (man),
baarmoeder / eierstokken (vrouw))
lendenwervel, bekken en heupgewrichten
(overzichtsscan)

ECG rust/inspanning
echo hart
longfunctietest
consult met een van onze cardiologen

Voor vrouwen 50+ is het onderzoeks programma € 75,- extra i.v.m. een
aanvullend botdichtheidsonderzoek.

ZKN staat voor Zelfstandige
Klinieken Nederland.
Dit certificaat houdt in dat onze
medische zorg van hoge kwaliteit is,
persoonlijk én korte
wachttijden kent.

Kijk voor onze onderzoeksprogramma’s op prescan.nl of bel 074 255 9 255.
Bovenstaande Total Body Scan kost € 1.065 (exclusief € 55,- intakekosten)

HORLOGES O.A.: Ebel | Certin
DAniel Wellington | G-Shock
MelAno | Quoins | Mi Mone

Koningin Wilhel
T 0182 61 20 77

HORLOGES O.A.: Ebel | CertinA | Tissot | seiko | PulsAr
DAniel Wellington | G-Shock | KYBOE! SiERADEN O.A.: R&
MelAno | Quoins | Mi MonedA | SkAgen | BuddhA to Bud

Koningin Wilhelminaplein 43 | Waddinxve
T 0182 61 20 77 | www.spruytenburgjuwel

HORLOGES O.A.: Ebel | CertinA | Tissot | seiko | PulsAr | MichAel Kors
DAniel Wellington | G-Shock | KYBOE! SiERADEN O.A.: R&C | TrollbeAds
MelAno | Quoins | Mi MonedA | SkAgen | BuddhA to BuddhA | Ti Sento
Koningin Wilhelminaplein 43 | Waddinxveen
T 0182 61 20 77 | www.spruytenburgjuwelier.nl
THE WAVE REIMAGINED.
UNDENIABLY EBEL.

JUWELIER SPRUYTENBURG
KW PLEIN 43, WADDINXVEEN
TEL:0182-612077

WWW.SPRUYTENBURGJUWELIER.NL
Spruytenburg_Waddinxveen_263x390mm_1216198_M0.indd 1

30.03.16 10:26

27

AGENDA

Benefietconcert in Sint Jan
Het Gouds Symfonie Orkest geeft op zaterdag 16 april om 20.00 uur een benefietconcert in de Sint-Janskerk, Achter de Kerk
16. De opbrengst komt geheel ten goede
aan het Inloophuis Domino, dat strijdt
tegen de eenzaamheid in Gouda.

Bij Inloophuis Domino aan de Oosthaven
staat vijf dagen per week een huiskamer
open voor iedereen die behoefte heeft
aan contact. Driemaal per week kunnen
bezoekers tegen een kleine vergoeding een
warme maaltijd krijgen. Het programma van
het concert bestaat uit werken van Ludwig
van Beethoven (1770-1827): de ouverture
‘Prometheus’, het concert voor viool en
orkest en de symfonie nr. 5. De solopartij
in het vioolconcert wordt gespeeld door
Annebeth Webb, violiste in het Koninklijk
Concertgebouworkest. Het orkest staat
onder leiding van de vaste dirigent Aad van

Annebeth Webb

Agenda

van Gouda

Vrijdag 8 april
Toneelgroep Podium speelt Richard nr. 3
in Agnietenkapel, 20.30 uur
Workshop ‘Maak een Loesje-slogan’,
Museum Gouda, 14.00-16.00 uur
Cesar Zuiderwijk, Drummoires in het
Evertshuis. Voorstelling 20.30 uur,
workshop 19.00 uur

Zaterdag 9 april
Toneelgroep Podium speelt Richard nr. 3
in Agnietenkapel, 20.30 uur
Voorstellingen productiegroepen Jeugdtheaterhuis in Garenspinnerij
Open ochtend Plaswijckschool, thema:
lezen is plezier. 9.30-12.00 uur
Restauratie en taxatiedag bij Boekhandel
Smit, 10.00-15.00 uur
Bluesband ‘De Straight Up Hogs’ in
Gouda Studio’s, 21.30 uur

der Velde. Toegangskaarten kosten 17,50
euro aan de kerk en vijftien euro in de voorverkoop, via www.inloophuisdomino.nl en

de Goudse boekhandels. Voor meer informatie zie www.gouds-symfonie-orkest.nl.

Zondag 10 april
Toneelgroep Podium speelt Richard nr. 3
in Agnietenkapel, 14.30 uur
Voorstellingen productiegroepen Jeugdtheaterhuis in Garenspinnerij

Open dag Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’
Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ organiseert op zaterdag 9 april van 11.00 tot
15.00 uur een open dag. Aan de ’s-Gravenbroekse plas in Reeuwijk kan iedereen die
interesse heeft in de roei- en zeilsport,
deze dag kennismaken met deze diverse
vereniging. Er wordt informatie gegeven
over de verschillende opleidingen. Zowel
voor beginnende als de gevorderde roeier
en zeiler is instructie te volgen. Daarnaast
wordt informatie gegeven over de verschillende activiteiten die georganiseerd worden
voor het watersporten op recreatief niveau
of in wedstrijdverband. Er zijn aparte jeugd
en volwassenenopleidingen en -activiteiten.
Wie zin heeft, kan in een roei- of zeilboot
stappen. Er zijn boten met begeleiding beschikbaar zodat iedereen een gevoel kan

Bezoekers mogen meevaren op de open dag.

krijgen bij het roeien of zeilen en enthousiast kan worden. Voor meer informatie zie:
roeienzeil.nl.

Toneelkomedie
Chakra’s & Chardonnay
De
voorstelling ‘Chakra’s &
C h a rd o n n ay ’
h
is een komisch
n
gevecht tussen
n
spiritualiteit en
et
ijdelheid.
Het
o
grote yoga-ego
e
van Yan, die
el
als
spiritueel
rmaster wil doorbreken, doet geen goed aan zijn relatie
met sterdocente en compagnon Chana.
Yan’s zucht naar macht en geld drijven de
twee uit elkaar en wanneer Chana haar
eigen yogaschool begint, ontbrandt er een
felle strijd. En hoe zit het met de loyaliteit
van yoga-vriendinnen Merel, Neel en
Carina? Gaan zij voor de ‘Verlichting’ of
liever voor de Chardonnay? ‘Chakra’s &
Chardonnay’ is een hilarische toneel-

komedie over yoga, super foods en menselijke tekortkomingen in de zoektocht naar
rust, wijsheid en een lenige geest. In regie
van Bruun Kuijt ziet men Chris Tates,
Ellen Pieters, Marie-Louise Stheins e.a. De
voorstelling is dinsdag 12 april om 20.00
uur te zien. Kaarten reserveren kan via
www.goudseschouwburg.nl.

Het Zandkasteel
zondag 1 mei | www.goudseschouwburg.nl

Colofon

@dekrantvangouda

Uitgever, tevens redactie-adres
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E redactie@dekrantvangouda.nl
Advertentieverkoop
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl

Verspreiding wekelijkse oplage
De Krant van Gouda; huis-aan-huis in Gouda,
Haastrecht, Reeuwijk en op verspreidingspunten
in Gouderak (1x), Stolwijk (2x) en Gouda (5).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten
T (015) 36 94 070
E suzanne@moersteeverspreiding.nl

Voorstelling: 100 jaar
Garenspinnerij
Het pand waarin het Cultuurhuis is gevestigd, is in 1916 gebouwd. Daarom staat de
jaarlijkse productie op zaterdag 23 april in
het teken van honderd jaar Garenspinnerij. Het wordt een bijzondere voorstelling
waarbij het gebouw de hoofdrol speelt. Het
wordt gebruikt als instrument (akoestisch,
als klankkast) en als decor. De jaarlijkse
productie komt tot stand door samenwerking van docenten en leerlingen van verschillende afdelingen en disciplines. Het
resultaat is theatraal, poëtisch, ontroerend,
humoristisch, ietwat chaotisch en vervreemdend. Kortom: een happening. Rob van
Schijndel (docent zeefdrukken) heeft een
speciaal werk gemaakt voor deze gelegenheid. Ook stadsdichter Ruud Broekhuizen
is dit jaar betrokken bij de voorstelling. De
aanvang is om 19.30 uur, de entree is gratis en reserveren is niet nodig. Cultuurhuis
Garenspinnerij is gevestigd aan Turfsingel
34. Zie: www.kunstpuntgouda.nl.

Toelichting bij Erasmusraam in Museum
Gouda: Joep Brands over het verloden
van glas-in-lood. 12.00-16.30 uur

Maandag 11 april
Lezing van Dr Wim Wattel : ‘Wij zijn meer
dan ons brein’, St. Joostkapel, 20.00 uur

Dinsdag 12 maart
Lezing Groei en Bloei: Zomerbollen,
maandenlang plezier bij Driestar
Educatief, 19.30 uur

Woensdag 13 maart
FESInloop bij GHZ: 10.00-12.00 uur
Start Beweegclub: tien wandelingen op
tien woensdagen, start 19.30 uur

Kijk voor het uitgebreide
fm nll
agendabericht op www.goudafm.nl
Wilt u elke vrijdag de agenda en het nieuws
in uw mailbox ontvangen?
Ga dan naar goudafm.nl en meld u aan
voor de nieuwsbrief.

De boekenplank van Verkaaik
Ons lichaam vertoont nog altijd sporen
van de oertijd. Waarom worden we
bijvoorbeeld niet geboren met een soort
schoenen aan onze voeten? En wat is het
nut van onze blindedarm of kleine teen?
Ook ons brein is voor een belangrijk deel
nog net zo geprogrammeerd als dat van
onze prehistorische voorouders. Maar de
omgeving is ingrijpend veranderd. Hierdoor ontstaat ‘mismatch’. Zo puilen onze
supermarkten uit van calorierijk voedsel
vol suikers en vet. Onze smaakvoorkeur
naar vet en zoet stamt uit ons biologische
verleden, toen het vergaren van calorieën
een overlevingsmechanisme was voor
slechte tijden. Tegenwoordig zijn er geen
slechte tijden meer, en daarom is obesitas
inmiddels gezondheidsvijand nummer
één. Mismatch verklaart waarom er zoveel
mensen rondlopen met rugklachten, harten vaatziektes, diabetes en overgewicht,
depressies en burn-out. Maar ook in ons
liefdesleven, de opvoeding van kinderen,
politiek, werk, het geloof en milieu komt
mismatch veelvuldig voor zonder dat we
ons ervan bewust zijn. In dit fascinerende
boek laten Ronald Giphart en Mark van
Vugt zien hoe inzicht in mismatch ons

kan helpen een gezonder en gelukkiger
leven te leiden en een betere samenleving
te creëren. Dit is een boek dat je vol verbazing naar je eigen lichaam en geest laat
kijken. En dat bij kan dragen aan een
sterke verbetering van je leven, omdat je
beter begrijpt wat je drijfveren zijn. Ronald
Giphart (1965) schreef bestsellers, maar is
ook al jaren vaste columnist van het populairwetenschappelijke blad KIJK. Mark van
Vugt (1967) is professor in de Evolutionaire Psychologie aan de VU en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford.

R

Middenwillens wordt een kindvriendelijke woonwijk aan
de rand van Gouda. Aan de Goudse Hout en vlakbij
de Reeuwijkse Plassen wordt Middenwillens een wijk met
allure. In de tweede fase komen 55 ruime woningen in

Start verkoop
MAANDAG 18 APRIL A.S.
18.30 - 20.30 UUR
VIAVESTA, KLEIN AMERIKA 15 TE GOUDA

jarendertig stijl met fraaie details.

Wonen in de sfeer van de jaren 30
16 rij- en hoekwoningen
met erker

17 XL rij- en hoekwoningen
met erker of garage

18 halfVrijstaande villa’s
met garage

4 bungalows
multifunctioneel

Makelaar:

Meer informatie en inschrijven:

T 0182 511 283

www.middenwillens.com

Ontwikkelaar: