You are on page 1of 1

Szanowni Pastwo,

Zwracam si z wnioskiem w trybie informacji publicznej o odpowied na nastpujce pytania:


1) Czy Gmina Rabka- Zdrj zrezygnowaa z udziau w realizacji projektu LIFE w Maopolsce?
2) Jeli tak to w jakiej formie czy te na podstawie jakiego dokumentu nastpia rezygnacja z udziau w roli
partnera zintegrowanego LIFE? Prosz o przedstawienie treci tego dokumentu.
3) O ile moe wzrosn udzia finansowy partnerw w zwizku z wycofaniem si NFOiGW z dotowania
realizacji projektu LIFE w Maopolsce? Jaki wpyw na powysze ma deklaracja nowych 31 gmin na doczenie
do projektu przy rezygnacji 11 partnerw?
Prosz o odpowied na maila.
Mateusz Wjtowicz
Rdzawka
Tel.kom 788 748 802
http://matwojt.blog.pl/
https://www.facebook.com/matwojt
https://twitter.com/matwojt
ODPOWIED
Gmina Rabka-Zdrj, pismem z dnia 19 lutego 2016 r., oficjalnie zrezygnowaa z uczestnictwa w projekcie LIFE
pn.: Wdraanie Programu ochrony powietrza dla wojewdztwa maopolskiego Maopolska w zdrowej
atmosferze.
Rezygnacja nastpia w formie pisemnej. Pismo wpyno na dziennik podawczy Urzdu Marszakowskiego
Wojewdztwa Maopolskiego w dniu 25 lutego br.
Ze wzgldu na wycofanie si Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
z dofinansowania projektu LIFE, wkad wasny gminy beneficjenta projektu zwikszy si z ok. 40 tys. z na
ok. 240 tys. z w okresie trwania projektu (6 lat). W zwizku z powyszym utworzono cztery warianty
finansowe przystpienia do projektu. Wariant 1 stanowi podstawow i preferowan form akcesu,
pozostae 3 traktujemy jako dodatkowe:
1. zatrudnienie nowego pracownika na peen etat przewidywany maksymalny wkad wasny partnera
na 6 lat wynosiby ok. 240 tys. z
2. zatrudnienie nowego pracownika na p etatu przewidywany maksymalny wkad wasny partnera
na 6 lat wynosiby 150 tys. z
3. zatrudnienie dotychczasowego pracownika na peen etat (przesunicie pracownika) - przewidywany
maksymalny wkad wasny partnera na 6 lat stanowiby 6-letni koszt dotychczasowego pracownika
+ 2% tej kwoty
4. zatrudnienie dotychczasowego pracownika na p etatu - przewidywany maksymalny wkad wasny
partnera na 6 lat wynosiby 6-letni koszt dotychczasowego pracownika zatrudnionego na etatu + 2%
tej kwoty.
Dziki wprowadzonym nowym propozycjom finansowym do projektu przystpio wiele nowych gmin.
W rezultacie swj akces zgosio 59 gmin i 1 zwizek midzygminny. Ze wzgldu na nowe okolicznoci
zrewidowano rwnie tre wniosku aplikacyjnego. Nie uleg on duym modyfikacjom, jednym z wikszych
zmian stanowi wycofanie si z projektu Przedsibiorstwa ESCO, zmiana w zakresie zada Miasta Krakowa, oraz
brak przedsiwzicia zwizanego z modelowaniem jakoci powietrza dla Gminy Rabka Zdrj. W przypadku
otrzymania dofinansowania z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie projekt bdzie realizowany.