You are on page 1of 12

^>>OWv~>0

nugV o

I M - ^ O ' .

(c&*) t f ^ : - Vf Wi/\ <X^ o ^ e i/ o iC v l^ s ^ O

A p n d ic e 3

CARTA DE JERONIMO MUOZ


A BARTHOLOMAEUS REISACHERUS
Transcripcin y traduccin

A p p e n d ix 3

LE T T E R FROM JERO N IM O M U O Z
TO BARTHOLOMEW REISAC H ER
Transcription and translation

Ex litteris H ieronim i M unocii Hispani ad Bartholomaeum


Reisacherum Viennesem 1
Mitto libellum de novo cometa emendatum, nam ob impor
tunam efflagitationem vix spatio 26 dierum compositus et editus
est. Cap 3. habemus: die 17 decembris cum esset. O (S ol) in
1
Oesterreichische N ation albiblio1
O esterreichische N ationalbibliothek, 10689, n. 41, fols. l r 6v. D oris
tkek, 10689, N o . 41, fols. lr-6v. D o ris
H f.llm a n en The n ew star..., p. 484,
H ellm an in The N e w S t a r . . . ,
nota 5, dio ya noticia de la existen
p. 484, n. 5, already noted the exiscia de esta carta. Para la transcrip
tence of this lettcr. U V are indebted
cin estam os en deuda con M ilauros
lo Milagros Crcel O rt and Arsenio
Pastor M o n te ro fo r the transcrip
Crcel O rt y Arsenio Pastor M on
tero y con Jorge B allester p o r la
tion and alsu lo Jorge Ballester for
reproducing the drawings. W e have
reproduccin de las figuras. H em os
'orm alizado el em pleo de mayscuregularized the use o f capital letters
and punctuation and have filled out
as y la puntuacin, y d esarrollad o
nhhrf>y'tfliin>K;
f
rl/ l ^ n n r c
as abreviatu ras. L as letras " u " v

6 gradu2 28 m. ^ (C apricornii),3 quo tempore erat hora 5 m.


58, (pro) 38 possuerunt 584; in aliis (capitibus) aliqua desideran
tur quae addi invenies.
Ego in ea semper fui sententia ut in rebus quae demostrari
possunt nulli (...) credendum, eque Ptolomeo, neque Regi Alphonso, neque Johanni Regiomontano quem nosci longe peritiorem Nicolao Cojernico et Erasmo Reinholdo.
(2r) Itaque, factam est ut in colligenda longitudine et latitu
dine cometae, non fuerim usus longitudinibus trium principa
lium stellarum tertiae magnitudinis Cassiopeae, neque etiam
longitudine 11 stellae cui proximus erat cometa; quia secundum
observationem meam factam anno 1570 completo, quo observavi
precedentem stellam in cornibus | (Arietis) progressam secun
dum longitudinem ab observatione Ptolomei usque ad dictum
annum, per 21p 37 53 , ex qua observatione, si Ptolomeus in
notandis longitudinibus non erravit, undecima stella Cassiopeae
erit in 6g 38' | (Tauri), et non, ut ex Prutenicis tabulis colle
gisti, in 6g 10 j (Tauri). Copernicus Ptolomeum sequitur, tan
tum differt quod longitudines non per signa divisit sed a precedenti stella (2v) in cornibus | (Arietis) per numeros usque
ad 360 longitudines earum distinxit. (Substantialiter) vero a
Ptolomeo non discrepat, ut collatione utriusque facta poteris
videre. Undecimam vero stellam, cum cometa lumine abundaret,
nunquam ego observavi,5 at ubi cometa minor ea Stella fuit, a
me visa est, sed radio non est observata quantum ab eo dis
taret. Itaque inter nos nullius momenti discrimen est quod
varietati instrumentorum et observationum ascribi potest. Longe
maius est inter nos et dominum Thadaeum ab Haik qui come
tam collocat in 6 g. 24 m. j (Tauri) et, ut tibi morem geram,

2 E n el m anuscrito p arece u n 1,
p ero debe tratarse de un e r r o r del
am anuense. V ase a rrib a , p. 44,
nota 61.
3 E n el m anuscrito hay un sig
no qu e hem os identificado con C a
p ric o rn io c om p aran d o el texto con
la in fo rm aci n qu e d a M u oz en el
L ib r o del n uevo Com eta, fol. 8V.
4 S o b re este dato, vase a rrib a ,
p. 44, nota 61.

5 Tachado: vidL

2 This appears to b e a 1 in the


ms., but m u s be a scribal error.
See above, p. 45, note 61.
3 In the m anuscript there is a
Sym bol which we have identified as
Capricorn by com paring the text
with the inform ation given by M u
oz in the L ib ro del nuevo Com eta,
fol. 8v.
4 Concerning
this
point,
see
above, p. 45, note 61.

5 Struck oul: vidi.

volui expendere ipsius observationem et demonstrationem quae


sane exactissima est.
Sequitur explicatio observationis et demonstrationis.
(3r) Sit 1 die Januarii anni 1573, hora 4 m. 30 Viennae Austriae,
cuius latitudo est 48 22, ut a Purbachio et Regiomontano ob
servatum est, maximam cometae altitudinem repertam 76 g
44 m, alteram vero minimam 20 g, quae simul collecta faciunt
96 44, cuius dimidium est poli Viennae altitudo 48g 22, quare
cometa proinde ut stella fixa perpetuae apparitionis carefyit
paralaxi. Substracta minima altitudine ex maxima, supersunt
56 44 cuius dimidium 28 22 est complementum declinationis
cometae, et declinatio eius erit 61 38. Deinde, tanquam verum
et calculo deprehensum, astruit cometam culminasse caelum
cum intersectione ipsa | (Arietis); quo concesso, ex 25 prob.
I I I I lib. de Triangulis Regiomontani (3v) concluditur latitudo
eius et verus locus.
Sit CAGK portio coluri solstitiorum, C polus Eclipticae, A
polus mundi, DK quadrans aequatoris ab equinoctio verno D,
DG quadrans eclipticae, B cometa culminans in cuadrato AD co
luris aequinoctiorum et meridiani, CBE quadrans meridiani
eclipticae determinans longitudinem. Angulus KAD rectus sphe-

97

ralis, nam ostendit quadrantem circuli maioris nempe DK, quare


et angulus BAC ei aequalis erit rectus; ergo in triangulo rectn
gulo BAC, datis duobus lateribus angulum rectum continenti
bus, per primam partem 25 probi, quarti libri, invenietur latus
obtensum angulo recto, nempe EB 36 p. 12 m. Nam si multipli
cantur sinus (4r) recti complementorum arcum AB et AC inter
sese, nempe 52 partes 47 m. 43 s., qui sinus est 61 g. 38, in sinum
55p 2' 15 arcus 66p 32, colliguntur 48 primae 25 partium
43' 12 22' , qui numerus si dividatur per totum sinum 60 (sci
licet), relinquit 48p. 25' 43" 12 ' 22 cuius arcus est 53p 48',
nempe BE latitudo cometae et complementum eius BC est
36p 12'.6
Protinus, sumo alium triangulum rectangulum BED, angulus
nempe E rectus est ex l.a propositione 4ti de Triangulis et 4.a
definitione (...), omnis nempe angulus qui sit ab arcu ducto a
polo propio alicuius circuli in ipsum circulum rectus est. Ergo
per secundam partem 25 propositionis quarti libri de Triangulis,
ex duobus lateribus uno proximo angulo recto altero vero ipsi
(4v) angulo recto opposito notis, invenietur latus DE longitudo
stellae 36* 27', nam sinus rectus 28E 22 complementi arcus DB
qui subtendit angulum rectum E est 28 partium 30' 24", qui duc
tus per totum sinum procreat 28 primas 30 partes 24', qui nu
merus si dividatur per 35 26' 11 sinus rect(i) arcus CB com
plementi arcus BE, provenient 48 partes 16' cuius arcus est 53p

6
N o te that M u o z uses sexage
6
O bs rve se qu e M u oz utiliza
sim al notation, not on ly fo r angles,
notacin sexagesim al tanto p a ra los
but also fo r chords and trigon om et n gu los com o p a ra las cuerdas y
ric functions. The operation w hch
funciones trigonom tricas. E l clcu
he perform s, as can be seen below ,
lo qu e realiza, com o puede verse,
is sim ply the application o f the rese reduce a a p lic a r la relacin del
lation of the cosine to the right
coseno al trin gu lo rectn gu lo A B C :
triangle A B C :
eos A B cos A C = cos B C
o, tal com o lo expresa M uoz:

cos A B

cos A C

cos B C

or, as expressed by M u o z :

sen (90 A B ) - sen (90 A C ) =


= sen (90 B C ) sen 90

sin (90 A B ) - sin (90 A C ) =


= sin (90 B C ) - sin 90

d on d e A B es el com p lem en tario de


la declin acin del "c o m e ta , 61 38',
y A C es la o b lic u id a d de la eclp
tica, 23 28'.

w here A B is the co m p lem en t o f the


declination o f the c o m e t 61 38'
and A C is the ob liq u ity o f the ecliptic, 23 28'.

98

33, 7 et complementum eius est 36 27' quantus est arcus DE


longitudini cometae.

Explicavi breviter demonstrationem D. Thadaei in qua non


est opus explicare quantus sit angulus ABC, nec quantus sit an
gulus BED, nam sine ipso demonstrari potest latitudo et longi
tudo cometae. (5r) Verum in calculo ex quo deprehendit come
tam culminasse caelum in principio ipso [ (Arietes), nisi ego
fallor, est error, nam l.a die januarii anni 73 hora 4 m 30 Vien
nae, | (S ol) ex Tabulis de | (conjunctione) et I 9 (opposi
tione) luminarium Purbachii invenitur fuisse in 21 46 (Capricornii), cuius recta ascensio iuncta cum 67& 30 pro 4 horas 30'
est 361g 1' | 1& 1, 10 et proinde cometa mediabat caelum cum
I er 7' fere | (Arietis), et secundum Stadium sectatorem Tabu
larum prutenicarum, mediabat caelum cum 16 m. | (Arietis);
sed verior calculus est Purbachii ut ex data altitudine aequatoris et altitudine meridiana solis, collecta eius declinatione et
(...) in tabulam declinationum (5v) inmissa, inveniri quotidie
potest. Constituamus ergo cometam caelum mediasse cum 1K 7'

7 The manuscript

7 E n el m an uscrito se lee 58 33.


8 A q u M u o z a p lic a la m ism a
relacin q u e en el caso an terio r:
sen (90 D B ). sen 90 =
sen (90 D E ), sen (90 B E )
que equivale a:
eos D E =

8 H e r e M u o z applies the sam e


relation as in the previous case:
=

sin (90 D B ) sin 90 =


sin (90 D E ) sin (90 B E )

which is equivaent to:


cos D B
----------------eos B E

don de D B es la declinacin del co


m eta y B E es la latitud h a lla d a an
teriorm ente, 53 48.
9 C on jun cin y oposicin.
10 E l tiem po de culm inacin de
la estrella nos d a la d iferen cia en
tre las ascensiones rectas sol-estre
lla. S a bie n d o la lon gitud del sol
(A. = 360 (270 + 21 46) ) y la
o b lic u id a d de la eclptica (e = 23
30) se calcula la ascensin recta del
sol, tga = tgA.cose, qu e re su lta ser
360 66 28 16". A 4 h. 30 co rre s
pon d en 67 30, con lo qu e resu lta
la ascensin recta de la estrella,
361 1 14, qu e es aproxim ad am en te
el resu ltad o qu e obtien e M u oz:

1 1.

reads 58 33.

eos D E

eos D B
----------------eos B E

w here D B is the deelination o f the


com et and B E is the latitude determ ined before, 53 48'.
* Conjunction and opposition.
10
The time of eulm ination of the
star gives us the difference betw een
the right ascensions o f the sun and
the star. K now ing the longitude o f
the Sun (X = 360 (270 + 21 46') )
and the oblicuity of the ecliptic
(e = 23 30) one calclales the right
ascensin of the Sun, tga tg\.cose,
which turns out to be 360 66
28 16". 67 30 corresponds to 4 h.
30', w hereby the right ascensin o f
the star is 361 1 14, which is approxim ately the result oblained by
M u oz: 1 T-

99

I (Arietis);

erit apparatus demonstrationis ad quarendam la ti


tudinem et longitudinem cometae talis: CAGK ut prius, KD et
GD ut prius, CBE ut prius, ABHF meridianus aequatoris cum
quo caelum mediabat cometa, DF ascensio recta cometae, DH
portio eclipticae et ascensioni rectae conveniens, FH declinatio
eius gradus eclipticae, FB declinatio cometae, BE eius latitudo,
EHD eius longitudo; posito hoc apparatu, angulus CAF non est
rectus sed obtusus, (6r) quia maior angulo recto CAD, quare
non poterit investigari per 25 problema predictum quantitas
arcus C B .11 Quare existimo ob hanc causam decrevisse in lucem
edere aliam exactiorem et copiosorem commentationem. Obse
cro itaque te, ut meo nomine dominum Thadaeum ab Haik salu
tes cohorterisque u t 12 ab incepto opere non desistat, memor

11 E n la Dialexis, pp. 86-89, H a g e


cius sigue con sid eran d o la ascen
sin recta d e la estrella d e 0.
Tycho, en el estudio qu e d ed ica en
su A stron om ia e Instauratae P ro gym nasm ata (ed . cit., pp. 314-325) a
la o b r a d e H ageciu s, se ala tam bin
el e rro r de este a u to r d e conside
r a r n u la la ascensin recta de la
"n o v a ". E l v a lo r de T ych o p a r a la
ascensin recta es d e 0 26.
12 T ach ado: deinceps.

100

11 In the Dialexis, pp. 86-89, H a ge


cius continues considering the right
ascensin o f the star as 0. Tycho,
in his study o f H a geciu s' work in
his A stronom iae In stauratae Progym n asm ata (ed. cit., pp. 314-325)
also points out the erro r o f this
author in considering the right as
censin o f the n ova as zero. Tyc h o s valu fo r the right ascensin
is 0 26.
12 Struck out: deinceps.

illius sententiae Salomonis: tu quodcumque potes facere, ins


tanter operare, quia tempus et occassio deest descendentibus ad
inferos. Ingenium enim eius et acrimonia vetuli ex unguibus leo
mihi nota est, nec minus te obsecro ut incoeptum de paralaxibus opus absolvat, hoc enim videtur ab antiquis ma(6v)thematicis aliqua ex parte tractatum, sed ad colophonem quod dici
solet non est perductum.
Ego multo plura reservavi mihi quae in libello evulgavi,
indignatus qui pro benefactis nedum gratiae actae sunt scilicet,
etiam iniuriis aspersus sum, a permultis theologis et philosophis
et aulicis Regis Philippi, quare decrevi X&ev pi(uaavxa, et ut
Horatius ait, nec bene divitibus contingunt gaudis solis, nec
vixit male qui natus moriensque fefellit. Nolo amplius irritare
crabrones, non amplius insummam ne quadrante quidem in
evulgandas operibus meis, quando nec Rex impulsor ad scri
bendum librum de cometa nec comes aliqua in re gratificati
sunt. (7r) Longe melius elocabo pecunias meas in posterum
quam hactenus feci in cudendis libris.
Hispania, ut ait Plinius, minime est astrorum observatrix,
nec sedulo dant operam mathematicis, scilicet solis artibus
quaestuariis. Imprudentis est imo prodigi velle in Hispania de
mathematicis quicquid edere, immensi sunt sumptus impressio
nis et libri non venduntur, de reliquo existima me tibi addictis
simum et talem qui numquam in officio victus fuerim, spera
namque certo me daturum operam ut nostra amicitia incremen
ta suspiciat potius quam languescat aut remittatur.
Vale
Hieronimus Munnos
Valentiae die 13 Aprilis
Anno 1574

101

De las cartas del espaol Jernimo Muoz a Bartolomaeus


Reisacherus de Viena.
Te envi el librito sobre el nuevo cometa (...) enmendado,
pues a causa de una inoportuna peticin fue compuesto y edi
tado en apenas el espacio de 26 das. En el captulo 3., (tene
mos) el 17 de diciembre, cuando el sol estaba en 6 grados 28 m.
de Capricornio, siendo la hora 5 m. 58, (por) 38 pusieron 58; en
otros captulos faltan algunas cosas que vers deben ser aa
didas.
Y o siempre fui de la opinin de que en las cosas que pueden
demostrarse no hay que dar (...) crdito a nadie, ni a Ptolomeo,
ni al rey Alfonso, ni a Juan Regiomontano, que para m i es mu
cho ms docto que Nicols Coprnico y Erasmo Reinhold.
( l v ) As pues, ocurre que al deducir la longitud y latitud del
cometa, no me he servido de las longitudes de las tres estrellas
principales de tercera magnitud de Casiopea, ni tampoco de la
longitud de la estrella 11 a la que estaba prximo el cometa;
puesto que, segn la observacin por m realizada cumplido el
ao 1570, en el que observ que la estrella precedente en los
cuernos de Aries haba avanzado en longitud, desde la observa
cin de Ptolomeo hasta dicho ao, 21 37' 53 , segn la cual
observacin, si Ptolomeo no se equivoc al consignar las longi
tudes, la estrella undcima de Casiopea estar en 6o 38' de

102

Tauro, y no, como dedujiste de las Tablas Prutnicas, en 6o 10'


de Tauro. Coprnico sigue a Ptolomeo; slo difiere de l en que
no divide las longitudes por signos, sino que las distingue con
nmeros, desde la estrella precedente (2r) en los cuernos de
Aries, hasta el 360. Pero sustancialmente no discrepa de Pto
lomeo, como podrs observar mediante una confrontacin de
ambos. Por otra parte, como el cometa resplandeca mucho no
pude observar a la estrella undcima, si bien, cuando el cometa
era menor que dicha estrella, pude verla, aunque en radio no
observ cunto distaba de l. Por esto, entre nosotros no tiene
ninguna importancia la diferencia que puede atribuirse a la va
riedad de los instrumentos y observaciones. Mucho mayor la
hay entre nosotros y el Sr. Tadeo ab Haik que coloca el cometa
en 6o 24' de Tauro, y, para complacerte, quise sopesar su obser
vacin y demostracin, que ciertamente es muy exacta.
Sigue la explicacin de la observacin y demostracin.
(2v) Sea el 1 de enero de 1573, hora 4 m. 30 de Viena, en
Austria, cuya latitud es 48 22', como observaron Peurbach y
Regiomontano; la mxima altitud del cometa hallada era 76 44
y la mnima 20 que sumadas dan 96 44', cuya mitad es la altura
del polo de Viena 48 22, por lo cual el cometa, como una es
trella fija de aparicin perpetua, carecer de paralaje. Restan
do la altura menor de la mayor, quedarn 56 44 cuya mitad
28 22 es el complemento de la declinacin del cometa, por lo
que sta ser 61 38. Despus aade, como algo verdadero y
obtenido por clculo, que el cometa culminaba en el cielo en
interseccin con el mismo Aries. Concedido lo cual, por el pro
blema 25 del IV libro de Triangulis de Regiomontano, (3r) se
deduce su latitud y su lugar verdadero.
Sea CAGK la porcin del coluro de los solsticios, C el polo
de la eclptica, A el polo del mundo, DK el cuadrante del ecua
dor desde el equinoccio de primavera D, DG el cuadrante de la
eclptica, B el cometa que culmina en el cuadrante AD del co
luro de los equinoccios y en el meridiano, CBE el cuadrante del
meridiano de la eclptica que determina la longitud. El ngulo
KAD es recto esfrico, pues comprende un cuadrante de crculo
mximo, o sea DK, por lo tanto, el ngulo BAC, igual a l, ser
recto; luego, en el tringulo rectngulo BAC, dados dos lados
que contienen un ngulo recto, por la primera parte del pro-

104

blema 25 del libro cuarto, se hallar el lado opuesto al ngulo


recto, o sea EB 36 12'. Pues si se multiplican los senos (3v) rec
tos de los complementos de los arcos AB y AC entre s, es de
cir 52 47' 43 , que corresponde al seno de 61 38, por el seno
55 2' 15 del arco 66 32', se obtienen 48 primeras de 25 par
tes 43' 12" 22 ', y si se divide este nmero por el seno entero,
(es decir) 60, resultar 48 p. 25' 43" 12 ' 22' ' cuyo arco es
53 48', o sea BE, latitud del cometa, y su complemento BC es
36 12'.
\
Siguiendo adelante, tomo otro tringulo rectngulo BED,
ya que el ngulo E es recto segn la 1.a proposicin del 4. de
Triangulis y la 4.a definicin (...), pues todo ngulo que resulta
del arco tendido desde el polo propio de algn crculo al mis
mo crculo es recto. Luego, por la segunda parte de la proposi
cin 25 del libro 4. de Triangulis, dados dos lados conocidos,
uno contrmino al ngulo recto y otro (4r) opuesto al mismo
ngulo, se hallar el lado DE, longitud de la estrella, 36 27',
pues el seno recto del complemento del arco DB 28 22' que
subtiende el ngulo recto E es de 28 p. 30' 24", el cual llevado
por todo el seno produce 28 primeras 30 partes 24'; si este n
mero se divide por 35 p. 26' 11", seno recto del arco CB com
plementario del arco BE, se obtienen 48 p. 16' cuyo arco es 53
33 y su complementario 36 27' cuanto es el arco DE, de la lon
gitud del cometa.
He explicado brevemente la demostracin del Sr. Tadeo, en
la que no hay necesidad de explicar cunto vale el ngulo ABC,
ni cunto el ngulo BDE, pues sin ello puede obtenerse la lati
tud y longitud del cometa. (4v) Pero en el clculo por el que
deduce que el cometa culmina en el cielo en el principio mismo
de Aries, si no me equivoco, hay un error, pues el da 1. de
enero del ao 73 a las 4 h. 30 m. de Viena, segn las tablas de
conjuncin y oposicin de los luminares de Peurbach, se ve que
el sol estaba en 21 46' de Capricornio, cuya ascensin recta
junto con 67 30' correspondientes a la hora 4, 30 m. es 361 1'
(o sea) I o l , y por lo tanto el cometa mediaba el cielo con I o 7,
poco ms o menos de Aries, y segn Stadium, seguidor de las
Tablas p ru tenicas, mediaba el cielo con 16 m. de Aries; pero es
ms acertado el clculo de Peurbach, como puede verse diaria
mente por la altura dada del ecuador y la altura meridiana del
sol, deducida su declinacin y (...) (5r) en la tabla de declina
ciones. Establezcamos, por lo tanto, que el cometa mediaba el

106

cielo con I o 7' de Aries; la disposicin de la demostracin para


buscar la latitud y longitud del cometa ser as: AGK como
antes, KD y GD como antes, CBED como antes, ABHF el meri
diano del ecuador con el que el cometa mediaba el cielo, DF la
ascensin recta del cometa, DH la parte de la eclptica corres
pondiente a la ascensin recta, FH la declinacin de su grado
de la eclptica, FB la declinacin del cometa, BE su latitud,
EHD su longitud; con esta disposicin, el ngulo CAF no es
recto sino obtuso, (5v) poique es mayor que el ngulo recto
CAD, por lo que no puede investigarse por el problema 25 ante
dicho la cantidad del arco CB. De donde deduzco que a causa
de esto determin dar a conocer otro comentario ms exacto
y detallado. Te suplico por ello que saludes en mi nombre al
Sr. Tadeo ab Haik y le exhortes a que no desista del trabajo
comenzado, teniendo presente aquella sentencia de Salomn: lo
que puedas hacer, hazlo sin desmayo, pues los que se van al
otro mundo no tienen tiempo ni ocasin; pues su ingenio y sa
gacidad de viejo, como por las uas al len, me son bien cono
cidos, y con no menor empeo te pido que termine la obra co
menzada sobre paralajes, pues parece que, en parte, fue tratado
por los ma(6r)temticos antiguos, pero, como suele decirse, no
llegaron al colofn.

Me he reservado otras muchas cosas, adems de las que he


divulgado en este librito, indignado porque a cambio de mis
realizaciones no slo no me han dado las gracias, sino que ade
ms he sido rociado de injurias por muchos telogos, filsofos
y palaciegos del rey Felipe, por lo que he decidido Xdf>etv puuaavxa
(ocultar lo experimentado) y, como dice Horacio, ni las alegras
son slo para los ricos, ni vivi mal quien en vida y en muerte
pas inadvertido. No quiero irritar ms a los abejorros, ni gas
tar siquiera un cuadrante en divulgar mis obras, siendo as que
ni el rey, instigador para que escribiera el libro acerca del co
meta, ni el acompaante se han sacrificado en cosa alguna. (6v)
En el futuro invertir mi dinero m ejor de lo que lo hice hasta
ahora imprimiendo libros.
Como dice Plinio, no es Espaa ni mucho menos observa
dora de astros, ni colaboran diligentemente con los matemti
cos, sino slo con las artes mercantiles. Es de imprudentes, ms
an, de prdigos querer editar en Espaa algo de matemticas.

108

pues los gastos de impresin son inmensos y los libros no se


venden; por lo dems, considrame tuyo afectsimo y como nun
ca me he ocupado de los beneficios materiales, confa en verdad
en que trabajar para que nuestra amistad se incremente en
lugar de languidecer y disminuir.
Vale.

Valencia 13 de Abril