You are on page 1of 206

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

01-TØnh An Giang
Sè TT

Hä vµ tªn thÝ sinh


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

N¬i sinh

Nam

M«n thi

§iÓm

Gi¶i
Ba

Líp

Tr−êng (THPT)

1

TrÇn §øc

Thä

01.05.05

24/11/1998

Kinh

An Giang

Nam

Tin häc

17.87

2

TrÇn Minh

ChiÕn

01.05.02

28/05/1998

Kinh

An Giang

Nam

Tin häc

11.03 K.KhÝch

3

TrÇn Béi YÕn

Nhi

01.09.04

05/02/1998

Kinh

An Giang

TiÕng Anh 13.20 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Tho¹i Ngäc
HÇu

4

L©m Hång

Quang

01.09.05

21/01/1998

Kinh

An Giang

Nam

TiÕng Anh 13.55 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Tho¹i Ngäc
HÇu

Danh s¸ch nµy gåm 4 thÝ sinh

12 THPT chuyªn Tho¹i Ngäc
HÇu
12 THPT NguyÔn H÷u C¶nh

Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016
Côc tr−ëng

Mai V¨n Trinh

1

26/01/2016 03:25:23

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

02-TØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu
Hä vµ tªn thÝ sinh

Sè TT


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

N¬i sinh

Nam

M«n thi

§iÓm

Gi¶i
Ba

Líp

Tr−êng (THPT)

1

NguyÔn Quang

Th¾ng

02.01.07

01/09/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Nam

To¸n

23.00

2

NguyÔn Ph−íc

Th¨ng

02.01.06

15/08/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Nam

To¸n

20.00 K.KhÝch

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

3

NguyÔn B¸

Nguyªn

02.01.04

10/11/1999

Kinh

Tp Hå ChÝ Minh Nam

To¸n

19.50 K.KhÝch

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

4

Ph¹m ThÞ Hång

Nhung

02.01.05

18/04/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

To¸n

25.50

Ba

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

5

Hoµng H÷u Quèc

Huy

02.01.02

03/01/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Nam

To¸n

26.50

Ba

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

6

Lª Thµnh

Long

02.01.03

08/06/1998

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Nam

To¸n

31.00

Nh×

12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

7

§Æng Hoµng

Ph−¬ng

02.02.05

24/10/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Nam

VËt lÝ

19.10 K.KhÝch

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

8

§Æng ThÞ Thu

KhiÕt

02.02.04

02/11/1999

Kinh

Tp Hå ChÝ Minh

VËt lÝ

19.15 K.KhÝch

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

9

Lª Ngäc

Uyªn

02.02.06

23/06/1998

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

VËt lÝ

26.30

12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

10

Hå Xu©n Ngäc

Ch©u

02.02.02

01/04/1999

Kinh

Kh¸nh Hßa

Nam

VËt lÝ

18.75 K.KhÝch

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

11

TrÇn Th¸i B¶o

H©n

02.03.02

11/06/1998

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Ho¸ häc

21.50 K.KhÝch

12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

12

NguyÔn Thanh

V©n

02.03.06

30/09/1999

Kinh

Tp Hå ChÝ Minh

Ho¸ häc

24.90

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

13

§Æng §øc

Anh

02.03.01

30/05/1998

Kinh

Th¸i B×nh

Nam

Ho¸ häc

21.90 K.KhÝch

12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

14

Lª H÷u Hoµng

S¬n

02.03.05

17/08/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Nam

Ho¸ häc

22.25 K.KhÝch

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

15

NguyÔn ThiÖn

B×nh

02.04.01

26/07/1998

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Nam

Sinh häc

22.45 K.KhÝch

12 THPT Vòng Tµu

16

Hµ Quèc

Hïng

02.04.02

24/05/1998

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Nam

Sinh häc

29.70

Nh×

12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

17

TrÇn Ph¹m Minh

Kh«i

02.04.03

27/01/1998

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Nam

Sinh häc

26.85

Nh×

12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

18

Vò Bïi Kh¸nh

Linh

02.04.04

24/06/1998

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Sinh häc

24.50

Ba

12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

2

Nh×

Ba

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

26/01/2016 03:25:23

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

02-TØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu
Sè TT

Hä vµ tªn thÝ sinh


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

N¬i sinh

Nam

M«n thi

§iÓm

Gi¶i

Líp

Tr−êng (THPT)

19

§Æng S¬n

Tïng

02.04.07

08/08/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Nam

Sinh häc

22.20 K.KhÝch

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

20

NguyÔn Hµ Ph−¬ng

Vy

02.04.08

10/06/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Sinh häc

22.95 K.KhÝch

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

21

D−¬ng NguyÔn Th¸i

B¶o

02.05.01

09/09/1998

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Nam

Tin häc

13.95 K.KhÝch

12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

22

Hoµng §µo NhËt

¸nh

02.06.01

06/06/1999

Kinh

Hµ TÜnh

Ng÷ v¨n

16.00

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

23

§ç Cao Kú

Duyªn

02.06.02

10/11/1999

Kinh

Tp Hå ChÝ Minh

Ng÷ v¨n

12.50 K.KhÝch

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

24

NguyÔn ThÞ Kh¸nh

02.06.03

28/08/1998

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Ng÷ v¨n

12.50 K.KhÝch

12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

25

Lª ThÞ BÝch

Loan

02.06.05

02/09/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Ng÷ v¨n

13.00 K.KhÝch

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

26

Lª TrÇn Mü

Trang

02.06.06

01/03/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Ng÷ v¨n

13.50

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

27

Phan ThÞ Thanh

HuyÒn

02.08.05

02/09/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

§Þa lÝ

13.75 K.KhÝch

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

28

NguyÔn §øc

L©m

02.08.06

06/05/1998

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Nam

§Þa lÝ

14.00

Ba

12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

29

Ph¹m Minh

HiÒn

02.08.04

12/11/1998

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Nam

§Þa lÝ

14.00

Ba

12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

30

NguyÔn ThÞ Thïy

Dung

02.08.03

31/10/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

§Þa lÝ

14.50

Ba

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

31

TrÇn Hoµng Ph−¬ng

Uyªn

02.09.10

11/12/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

TiÕng Anh 13.90

Ba

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

32

Bïi Kh¸nh

Linh

02.09.04

27/10/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

TiÕng Anh 13.40 K.KhÝch

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

33

NguyÔn Ngäc Thïy

Ng©n

02.09.07

27/01/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

TiÕng Anh 14.45

Ba

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

34

Lª Quang

TrÝ

02.09.09

22/09/1999

Kinh

TiÕng Anh 16.25

Nh×

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

35

NguyÔn §×nh

Thi

02.09.08

03/11/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Nam

TiÕng Anh 14.25

Ba

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

36

NguyÔn Lª Ph−íc

Léc

02.09.06

05/12/1999

Kinh

Bµ RÞa - Vòng

Nam

TiÕng Anh 12.90 K.KhÝch

Tp Hå ChÝ Minh Nam

3

Nh×

Ba

11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n
26/01/2016 03:25:23

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

02-TØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu
Sè TT

Hä vµ tªn thÝ sinh


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

37

Ph¹m Minh

HiÕu

02.09.02

28/10/1998

Kinh

38

NguyÔn ThÕ Anh

Khoa

02.09.03

04/01/1998

Kinh

39

NguyÔn H÷u

Long

02.09.05

22/09/1998

Kinh

40

TrÇn Hïng

Anh

02.09.01

03/02/1998

Kinh

N¬i sinh

Nam

Tp Hå ChÝ Minh Nam

§iÓm

Gi¶i

Líp

Tr−êng (THPT)

TiÕng Anh 14.50

Ba

12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

Nam

TiÕng Anh 15.35

Nh×

12 THPT Vòng Tµu

Tp Hå ChÝ Minh Nam

TiÕng Anh 15.80

Nh×

12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

TiÕng Anh 14.60

Ba

12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n

Bµ RÞa - Vòng

Bµ RÞa - Vòng

Danh s¸ch nµy gåm 40 thÝ sinh

M«n thi

Nam

Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016
Côc tr−ëng

Mai V¨n Trinh

4

26/01/2016 03:25:23

06 30/11/1998 Kinh B¾c Giang Nam Ho¸ häc 19.50 K.02.00 Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 6 Th©n Quèc §¹t 03.01.30 K.07 29/12/1998 Kinh B¾c Giang Nam VËt lÝ 31.03.01 09/03/1999 Kinh B¾c Giang Nam To¸n 24.02.01 15/12/1999 Kinh B¾c Giang Nam VËt lÝ 22.03.04 05/10/1999 Kinh B¾c Giang Nam To¸n 18.00 Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 3 NguyÔn Thµnh L©m 03.03 14/02/1999 Kinh B¾c Giang N÷ VËt lÝ 21.04 25/07/1999 Kinh B¾c Giang Nam VËt lÝ 20.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 9 Bïi Huy Hoµng 03.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 18 NguyÔn ThÞ Oanh Oanh 03.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 15 §ç ThÞ Mü H¹nh 03.03 28/01/1999 Kinh B¾c Giang N÷ Ho¸ häc 20.70 Nh× 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 12 Vò Ngäc S¬n 03.06 06/10/1998 Kinh B¾c Giang Nam To¸n 22.35 Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 7 Ng« V¨n Giang 03.05 09/11/1998 Kinh B¾c Giang Nam Ho¸ häc 26.95 Nh× 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 13 NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 03.02 12/05/1999 Kinh B¾c Giang Nam VËt lÝ 19.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 03-TØnh B¾c Giang Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Th©n Minh Duy 03.02.02.20 NhÊt 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 14 TrÇn Minh §øc 03.03.00 K.08 29/04/1998 Kinh B¾c Giang N÷ Ho¸ häc 24.02.05 01/11/1998 Kinh B¾c Giang Nam VËt lÝ 31.03.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 10 NguyÔn Quang H−ng 03.03.03 06/11/1998 Kinh B¾c Giang N÷ To¸n 25.05 13/01/1998 Kinh B¾c Giang N÷ To¸n 19.55 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 17 NguyÔn ViÖt Long 03.01.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 8 Hoµng ThÞ H»ng 03.06 13/11/1998 Kinh B¾c Giang Nam VËt lÝ 30.20 Nh× 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 11 Nh− V¨n Huy 03.02.85 K.01.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 16 NguyÔn Huy Hoµng 03.01.02.25 K.15 K.01.02 10/07/1999 Kinh B¾c Giang Nam Ho¸ häc 20.35 K.08 28/11/1998 Kinh B¾c Giang N÷ VËt lÝ 34.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 5 Lª Trung Thµnh 03.50 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 5 Nh× Ba 26/01/2016 03:25:23 .00 Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 2 NguyÔn ThÞ HuyÒn 03.02.50 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 4 Th©n ThÞ Quúnh 03.

05.05 01/01/1999 Kinh B¾c Giang N÷ Sinh häc 24.10 07/08/1999 Tµy B¾c Giang N÷ Ho¸ häc 23.05.28 K.04.09 13/02/1999 Kinh B¾c Giang Nam Ho¸ häc 22.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 36 NguyÔn ThÞ H−¬ng 03.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 32 Hµ Minh HiÕu 03.03 18/02/1998 Kinh B¾c Giang Nam Tin häc 18.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 33 Hoµng Huy Hoµng 03.05.05.04.25 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 22 NguyÔn ThÞ H¶i 03.04 28/02/1999 Kinh B¾c Giang Nam Tin häc 13.05 14/03/1999 Kinh B¾c Giang N÷ Tin häc 13.50 Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 25 NguyÔn V¨n TÇn 03.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 23 Lª ThÞ Thu Hµ 03.00 K.04.01 05/07/1999 Kinh Lai Ch©u N÷ Tin häc 11.04.03.03.50 K.05.40 Nh× 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 24 Vò Anh Ph−¬ng 03.03 19/09/1999 Kinh B¾c Giang N÷ Ng÷ v¨n 15.01 19/10/1998 Kinh B¾c Giang N÷ Sinh häc 30.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 27 Ph¹m Lª Th¶o Chi 03.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 31 D−¬ng ThÞ ViÖt Hµ 03.07 12/10/1998 Kinh B¾c Giang Nam Tin häc 20.08 K.02 13/11/1999 Kinh B¾c Giang N÷ Sinh häc 22.00 K.00 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 6 Ba Nh× 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 26/01/2016 03:25:23 .02 23/03/1999 Kinh B¾c Giang N÷ Ng÷ v¨n 13.25 K.50 Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 26 Bïi C«ng TuyÒn 03.03.85 20 Hµ Thµnh ThuËn 03.07 29/11/1999 Kinh B¾c Giang Nam Ho¸ häc 22.07 25/10/1999 Kinh Th¸i B×nh Nam Sinh häc 23.06.02 09/12/1999 Kinh B¾c Giang Nam Tin häc 14.04.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 28 Lª B¸ C«ng 03.06 12/08/1998 Kinh B¾c Giang Nam Sinh häc 24.70 K.08 03/11/1999 Kinh B¾c Giang N÷ Tin häc 17.25 Nh× 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 34 NguyÔn Ph−¬ng Linh 03.05.50 Nh× 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 30 Tr−¬ng Ngäc Giang 03.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 21 TrÇn Thu Thñy 03.55 K.06.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 03-TØnh B¾c Giang Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 19 NguyÔn Trung NghÜa 03.05.05.07 Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 35 NguyÔn ThÞ Thu Hoµi 03.06 10/02/1998 Kinh B¾c Giang Nam Tin häc 13.53 Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 29 L−¬ng §øc TuÊn §¹t 03.

01 02/02/1999 Kinh B¾c Giang N÷ Ng÷ v¨n 14.00 Nh× 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 41 Lª Minh Ph−¬ng 03.08 25/04/1999 Kinh L©m §ång N÷ LÞch sö 17.07.06 20/11/1998 Kinh B¾c Giang N÷ LÞch sö 17.06.04 12/09/1998 Kinh B¾c Giang N÷ §Þa lÝ 13.08.00 Nh× 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 38 §oµn Hoµng DiÖu Linh 03.00 K.06.00 K.75 Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 51 NguyÔn Phan Th¶o Uyªn 03.06.75 K.07.05 06/09/1999 Kinh B¾c Giang N÷ §Þa lÝ 13.25 K.07.50 Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 45 NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh 03.04 26/11/1998 Kinh B¾c Giang N÷ LÞch sö 15.09 15/12/1998 Kinh B¾c Giang N÷ Ng÷ v¨n 18.06 20/03/1998 Kinh B¾c Giang N÷ Ng÷ v¨n 14.00 Nh× 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 40 NguyÔn B¶o Ngäc 03.50 Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 39 Th©n ThÞ NguyÖt Minh 03.50 Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 43 Ph¹m NguyÔn DiÖu Linh 03.10 21/08/1998 Kinh B¾c Giang N÷ Ng÷ v¨n 14.07.50 NhÊt 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 52 L−¬ng ThÞ Dung 03.25 Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 48 Ng« V¨n Minh 03.08.00 NhÊt 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 42 NguyÔn ThÞ Minh Trang 03.08 01/06/1999 Kinh B¾c Giang N÷ Ng÷ v¨n 15.05 17/10/1998 Kinh B¾c Giang N÷ Ng÷ v¨n 13.06.06.50 Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 44 NguyÔn ThÞ H¹nh 03.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 54 L−¬ng ThÞ Thoan 03.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 03-TØnh B¾c Giang Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 37 §Æng Hå V©n Linh 03.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 47 NguyÔn ThÞ H−¬ng 03.06.05 26/08/1999 Kinh B¾c Giang Nam LÞch sö 16.02 05/02/1998 Kinh B¾c Giang N÷ LÞch sö 14.01 08/01/1998 Kinh B¾c Giang N÷ LÞch sö 13.08.06.06.75 NhÊt 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 50 §µo Anh TuÊn 03.07.04 18/09/1999 Kinh B¾c Giang N÷ Ng÷ v¨n 15.07 05/02/1998 Kinh B¾c Giang Nam LÞch sö 14.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 46 §µo ThÞ HiÒn 03.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 53 NguyÔn ThÞ Nhµn 03.07.07 09/03/1999 Kinh B¾c Giang N÷ Ng÷ v¨n 15.50 K.75 Nh× 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 49 Ong ThÞ Th−¬ng 03.07.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 7 26/01/2016 03:25:23 .01 21/09/1998 Kinh B¾c Giang N÷ §Þa lÝ 13.

KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 56 NguyÔn ThÞ Quúnh Trang 03.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Giang 60 Th©n Träng NghÜa 03.20 Nh× 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 59 NguyÔn ThÞ Minh T©m 03.08.30 K.12.06 26/07/1999 Kinh B¾c Giang N÷ §Þa lÝ 13.02 25/12/1998 Kinh B¾c Giang Nam TiÕng Trung 15.08 15/09/1998 Kinh B¾c Giang N÷ §Þa lÝ 16.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 61 NguyÔn Thu YÕn Vi 03.08.04 09/10/1999 Kinh B¾c Giang N÷ TiÕng Ph¸p 14.12.09.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 03-TØnh B¾c Giang Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 55 NguyÔn HuyÒn Trang 03.11.75 K.05 29/07/1998 Kinh Liªng Bang N÷ TiÕng Trung 15.07 17/03/1998 Kinh B¾c Giang N÷ §Þa lÝ 13.95 12 THPT Chuyªn B¾c Giang Danh s¸ch nµy gåm 61 thÝ sinh Ba Hµ Néi.60 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 57 TrÇn ThÞ Trang 03.08.04 24/03/1998 Kinh B¾c Giang N÷ TiÕng Anh 15. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 8 26/01/2016 03:25:23 .75 K.00 Nh× 12 THPT Chuyªn B¾c Giang 58 Hoµng Ph−¬ng Linh 03.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 04-TØnh B¾c K¹n Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i 16.04 14/07/1998 Tµy Bv §a Khoa N÷ LÞch sö 2 TrÇn ThÞ Thanh Hµ 04.02 30/07/1998 Kinh Bv §a Khoa N÷ §Þa lÝ Danh s¸ch nµy gåm 2 thÝ sinh 12.07.50 Nh× 1 Hµ DiÖu Linh 04.08.KhÝch Líp Tr−êng (THPT) 12 Chuyªn B¾c K¹n 12 Chuyªn B¾c K¹n Hµ Néi.50 K. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 9 26/01/2016 03:25:23 .

KhÝch 12 THPT Chuyªn B¹c Liªu 4 §inh Ngäc Nhi 05.00 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¹c Liªu 3 Cao ThÞ Thñy Ng©n 05.06.25 K. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 10 26/01/2016 03:25:23 .01.06 05/01/1998 Kinh TØnh B¹c Liªu N÷ Ng÷ v¨n 12.50 K.06.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¹c Liªu 2 Lý Hoµng Thiªn 05.KhÝch 12 THPT Vâ V¨n KiÖt Danh s¸ch nµy gåm 5 thÝ sinh Hµ Néi.01 10/01/1998 Kinh TØnh B¹c Liªu Nam To¸n 18.05 20/08/1999 Kinh TØnh B¹c Liªu Nam To¸n 19.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 05-TØnh B¹c Liªu Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 TrÇn Minh Danh 05.50 K.01.05 08/02/1998 Kinh TØnh B¹c Liªu N÷ Ng÷ v¨n 13.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¹c Liªu 5 TrÇn ThÞ Mü Xuyªn 05.04.50 K.04 04/09/1998 Kinh TØnh B¹c Liªu N÷ Sinh häc 21.

01.02.05 Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 9 NguyÔn ThÞ V©n Anh 06.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 3 NguyÔn §øc Tu©n 06.KhÝch 11 Ba Nh× 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 26/01/2016 03:25:23 .03 07/05/1999 Kinh B¾c Ninh Nam To¸n 21.03.00 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 11 NguyÔn M¹nh §øc 06.02 29/06/1998 Kinh B¾c Ninh Nam Ho¸ häc 28.01 01/06/1999 Kinh B¾c Ninh Nam To¸n 20.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 06-TØnh B¾c Ninh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn Thanh HiÕu 06.03 10/04/1998 Kinh B¾c Ninh Nam VËt lÝ 27.05 04/10/1998 Kinh B¾c Ninh Nam Ho¸ häc 27.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 10 Ph¹m C«ng Anh 06.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 12 Ph¹m Träng Hßa 06.20 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 2 NguyÔn V¨n T©m 06.02.01 19/08/1999 Kinh B¾c Ninh N÷ Ho¸ häc 19.01.06 09/02/1999 Kinh B¾c Ninh Nam To¸n 21.03.45 Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 18 Cao Phan M¹nh 06.50 K.35 Nh× 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 7 NguyÔn §¾c Nam 06.02.03.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 15 NguyÔn Duy Th¸i 06.01 24/03/1998 Kinh B¾c Ninh N÷ Sinh häc 25.50 K.06 15/06/1999 Kinh B¾c Ninh Nam Ho¸ häc 20.01.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 16 Phan ThÞ Thu Trang 06.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 5 NguyÔn Thanh T©m Anh 06.01 25/05/1998 Kinh B¾c Ninh Nam VËt lÝ 27.03 16/08/1999 Kinh B¾c Ninh Nam Ho¸ häc 22.02.90 Nh× 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 6 TrÞnh Thµnh Lu©n 06.03.50 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 4 MÉn B¸ TuÊn 06.50 K.05 K.40 Nh× 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 14 NguyÔn §øc S¬n 06.03.04.01.20 Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 17 Ph¹m ThÞ KiÒu Khanh 06.04 19/01/1998 Kinh B¾c Ninh Nam VËt lÝ 27.03.03.65 Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 13 D−¬ng §¾c Ngäc Long 06.04.35 Nh× 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 8 NguyÔn Ph−¬ng Th¶o 06.07 03/08/1999 Kinh B¾c Ninh Nam Ho¸ häc 19.00 K.00 K.02 06/01/1999 Kinh B¾c Ninh Nam Sinh häc 23.03.40 K.08 16/05/1998 Kinh B¾c Ninh N÷ Ho¸ häc 23.05 19/07/1999 Kinh B¾c Ninh Nam To¸n 22.05 21/10/1999 Kinh B¾c Ninh N÷ VËt lÝ 25.04 18/06/1999 Kinh B¾c Ninh Nam Ho¸ häc 23.

05.03 23/06/1998 Kinh B¾c Ninh Nam Sinh häc 34.04 23/09/1998 Kinh B¾c Ninh N÷ LÞch sö 13.50 K.75 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 25 Hµ ThÞ Ngäc L−u Ly 06.15 NhÊt 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 20 NguyÔn ThÞ Thóy Nga 06.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 24 NguyÔn Lª Vò Long 06.04 04/08/1999 Kinh B¾c Ninh N÷ §Þa lÝ 14.05 21/07/1998 Kinh B¾c Giang N÷ Tin häc 14.05 17/08/1998 Kinh B¾c Ninh N÷ §Þa lÝ 15.06 13/04/1999 Kinh B¾c Ninh N÷ Ng÷ v¨n 12.70 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 26 NguyÔn ThÞ Trang 06.05 21/08/1998 Kinh B¾c Ninh N÷ Ng÷ v¨n 12.03 04/02/1998 Kinh B¾c Ninh N÷ LÞch sö 13.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 06-TØnh B¾c Ninh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19 NguyÔn §×nh Nam 06.05.02 16/03/1998 Kinh B¾c Ninh N÷ Ng÷ v¨n 13.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 28 NguyÔn ThÞ Ngäc Lan 06.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 34 Lª ThÞ Th¶o 06.07.06 21/08/1999 Kinh B¾c Giang N÷ Tin häc 12.08.15 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 27 NguyÔn ThÞ Lan Anh 06.06.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 33 §Æng ThÞ Thu Ph−¬ng 06.95 K.25 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 35 §µo ThÞ Tó Linh 06.06.00 Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 12 NhÊt 26/01/2016 03:25:23 .01 07/01/1999 Kinh B¾c Ninh N÷ Tin häc 12.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 32 NguyÔn ThÞ Lý 06.03 09/03/1998 Kinh B¾c Ninh N÷ Ng÷ v¨n 13.03 K.08.04.05.50 Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 30 TrÇn ThÞ Thïy Linh 06.50 Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 29 Ng« ThÞ Hoa Lª 06.04.06.00 K.06.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 22 NguyÔn ThÞ Ph−¬ng §«ng 06.70 Nh× 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 21 Bïi Minh Thanh 06.04 03/11/1999 Kinh B¾c Ninh N÷ Ng÷ v¨n 13.03 04/10/1999 Kinh B¾c Giang Nam Tin häc 11.05.KhÝch 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 23 NguyÔn Huy Kh«i 06.07.04 23/07/1998 Kinh B¾c Ninh Nam Tin häc 28.00 K.05.75 K.07.50 Ba 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh 36 §Æng BÝch Th¶o 06.04 11/11/1998 Kinh B¾c Ninh N÷ Sinh häc 30.05 30/10/1999 Kinh B¾c Ninh N÷ LÞch sö 14.50 K.75 K.06 21/09/1999 Kinh B¾c Ninh Nam Sinh häc 21.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 31 TrÇn Thu Th¶o 06.06.04.

KhÝch TiÕng Anh 15.09.60 K.09.06 10/11/1998 Kinh B¾c Ninh N÷ TiÕng Anh 14.04 10/09/1998 Kinh B¾c Ninh N÷ TiÕng Anh 12.01 02/05/1999 Kinh B¾c Ninh Nam 39 §ç ThÞ H¶i §−êng 06.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 41 §ç ThÞ BÝch Ph−îng 06.70 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 40 NguyÔn ThÞ Lan H−¬ng 06.08 09/10/1998 Kinh B¾c Ninh N÷ 38 Chu §øc Anh 06. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 13 26/01/2016 03:25:23 .08.15 Nh× Ba 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh 11 THPT Chuyªn B¾c Ninh Hµ Néi.05 28/02/1998 Kinh B¾c Ninh N÷ TiÕng Anh 13.35 12 THPT Chuyªn B¾c Ninh Danh s¸ch nµy gåm 41 thÝ sinh 13.09.09.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 06-TØnh B¾c Ninh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §Þa lÝ §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 37 NguyÔn ThÞ Thu Trang 06.

KhÝch 12 THPT Chuyªn BÕn Tre 15.KhÝch 11 THPT Chuyªn BÕn Tre Hµ Néi.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 07-TØnh BÕn Tre Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi 1 NguyÔn Xu©n Quang 07.01.00 11 THPT Chuyªn BÕn Tre Nh× 14.00 K.01 7 §oµn Hoµng H©n 8 NguyÔn Thanh 9 DiÖp §Ønh §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19.35 K.02 22/11/1999 ViÖt gèc BÕn Tre Nam Danh s¸ch nµy gåm 9 thÝ sinh Ba 11.05.07.25 Ba 12 THPT Chuyªn BÕn Tre 02/06/1998 Kinh BÕn Tre Nam Tin häc 07.03.03.75 K.04.02 12/10/1998 Kinh BÕn Tre Nam 3 Lª Tr× Thanh TuyÒn 07.09.KhÝch 11 THPT Chuyªn BÕn Tre Ho¸ häc 23.05 28/06/1998 6 NguyÔn D−¬ng Hoµng Duy 07.KhÝch 11 THPT Chuyªn BÕn Tre BÕn Tre N÷ Ho¸ häc 22.45 12 THPT Chuyªn BÕn Tre N÷ Ho¸ häc 18.03.KhÝch 12 THPT Chuyªn BÕn Tre TiÕng Anh 13.03 20/05/1999 Kinh 5 Hå V¨n NhËt Tr−êng 07.75 Ba 11 THPT Chuyªn BÕn Tre Kinh BÕn Tre Nam Sinh häc 26.15 K. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 14 26/01/2016 03:25:23 .03 10/11/1999 Kinh BÕn Tre N÷ Ng÷ v¨n Liªm 07.04 16/05/1999 Kinh BÕn Tre Nam To¸n 2 §Æng §¨ng Kh«i 07.03 15/09/1998 Kinh BÕn Tre Nam LÞch sö Khang 07.00 K.06.06 16/08/1999 Kinh BÕn Tre 4 NguyÔn ThÞ TuyÕt Ng©n 07.

09.09.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 17 L©m Quang NhËt 08.04 21/01/1999 Kinh B×nh §Þnh N÷ TiÕng Anh 14.09.05 01/08/1998 Kinh B×nh §Þnh N÷ Ng÷ v¨n 13.75 11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 18 Vâ NguyÔn Tù Thµnh 08.01.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 08-TØnh B×nh §Þnh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Ph¹m L−¬ng Hµo 08.KhÝch 7 Lª Th¸i Thanh Khuª 08.04.01.05.05 26/10/1998 Kinh B×nh §Þnh N÷ §Þa lÝ 13.00 11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 16 Phan Träng Nh©n 08.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 15 NguyÔn Ph−¬ng Nguyªn 08.63 Ba 12 THPT NguyÔn Tr©n 12 TrÇn ThÞ Mü LÖ 08.05.01.05 01/08/1998 Kinh B×nh §Þnh Nam To¸n 18.07 26/10/1999 Kinh B×nh §Þnh Nam TiÕng Anh 12.15 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 9 NguyÔn V¨n Duy 08.50 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 4 §Æng Hå Trung 08.00 K.50 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 3 TrÇn HiÖp Nguyªn 08.08.02.02 18/06/1998 Kinh B×nh §Þnh Nam Sinh häc 25.03 25/05/1998 Kinh B×nh §Þnh Nam Tin häc 14.05 20/09/1998 Kinh B×nh §Þnh Nam TiÕng Anh 12.04 20/11/1998 Kinh B×nh §Þnh Nam Tin häc 14.06 18/04/1999 Kinh B×nh §Þnh Nam TiÕng Anh 14.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 8 NguyÔn Minh Tin 08.01 02/06/1998 Kinh B×nh §Þnh Nam VËt lÝ 17.04 25/02/1998 Kinh B×nh §Þnh N÷ Ho¸ häc 27.02 29/04/1998 Kinh B×nh §Þnh Nam To¸n 22.90 K.00 K.KhÝch 6 L−u Quang Huy 08.06.09.03 04/02/1999 Kinh B×nh §Þnh N÷ TiÕng Anh 13.06 04/09/1998 Kinh B×nh §Þnh Nam Ho¸ häc 24.50 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 11 Lª Thanh Tin 08.03.60 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 10 NguyÔn ThÞnh TÝn 08.03.03 02/04/1999 Kinh B×nh §Þnh Nam Ho¸ häc 19.KhÝch 15 Ba Ba Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 0 THPT Lý Tù Träng 11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 26/01/2016 03:25:23 .07 08/11/1998 Kinh B×nh §Þnh Nam To¸n 22.75 K.00 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 2 Lª NhËt Hoµng 08.75 K.65 K.03 25/06/1998 Kinh B×nh §Þnh Nam To¸n 27.75 K.09.KhÝch 12 THPT Hoµi ¢n 14 Phan Gia Minh 08.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 13 NguyÔn ThÞ Hµ Ph−¬ng 08.01.50 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 5 NguyÔn Huúnh Dòng 08.03.

08 15/07/1998 D©n téc N¬i sinh Nam N÷ Kinh B×nh §Þnh N÷ Danh s¸ch nµy gåm 19 thÝ sinh M«n thi §iÓm TiÕng Anh 14.09.00 Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n Hµ Néi. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 16 26/01/2016 03:25:23 .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 08-TØnh B×nh §Þnh Sè TT 19 Hä vµ tªn thÝ sinh Bïi NguyÔn Ph−¬ng Th¶o Sè Ngµy sinh b¸o danh 08.

10 12 chuyªn Hïng V−¬ng 4 Vâ Hå Mü Phóc 09.KhÝch 12 chuyªn Hïng V−¬ng An Giang N÷ TP Hå ChÝ Minh Nam Danh s¸ch nµy gåm 9 thÝ sinh Ba Ba Hµ Néi.01 08/01/1998 Kinh B×nh D−¬ng Nam To¸n 19.03 12/07/1999 Kinh TP Hå ChÝ Minh N÷ TiÕng Anh 13.00 K.04 16/11/1998 Kinh Sinh häc 21.01 11/02/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ TiÕng Anh 13.01.06 07/09/1998 Kinh B×nh D−¬ng N÷ Ng÷ v¨n 12. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 17 26/01/2016 03:25:23 .04 05/05/1998 Kinh B×nh D−¬ng Nam Ho¸ häc 21.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 09-TØnh B×nh D−¬ng Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn Gia B¶o 09.04 10/02/1998 Kinh B×nh D−¬ng N÷ Ng÷ v¨n 13.KhÝch 12 chuyªn Hïng V−¬ng 8 NguyÔn ThÞ Tróc Quúnh 09.KhÝch 12 chuyªn Hïng V−¬ng 2 NguyÔn ThiÖn Quang 09.15 K.45 K.50 K.06.04.03.03.50 12 chuyªn Hïng V−¬ng 7 NguyÔn Hång YÕn 09.01 28/09/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam Ho¸ häc 23.02 21/02/1999 Kinh Tin häc 11.09.75 K.KhÝch 12 chuyªn Hïng V−¬ng 3 NguyÔn Vò Kh¸nh 09.50 K.06.KhÝch 11 chuyªn Hïng V−¬ng 9 Bïi ThÞ H−¬ng 09.05.15 K.09.KhÝch 11 chuyªn Hïng V−¬ng 6 Bïi ThÞ Thu Th¶o 09.KhÝch 12 chuyªn Hïng V−¬ng 5 Lý Thiªn ¢n 09.

02 02/11/1998 Kinh Thanh Hãa Nam To¸n 22.06 08/02/1998 Kinh B×nh Ph−íc N÷ Ho¸ häc 27.01.01.60 12 THPT chuyªn Quang Trung 11 §oµn Thanh HiÒn 10.05 20/02/1998 Kinh Hµ T©y Nam VËt lÝ 20.02 18/03/1998 Kinh B×nh Ph−íc Nam Ho¸ häc 27.02.02.85 K.01 08/11/1998 Kinh Thanh Hãa Nam To¸n 25.05 03/10/1999 Kinh B×nh Ph−íc Nam To¸n 21.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 8 Hoµng TuÊn Long 10.65 Nh× 12 THPT chuyªn Quang Trung 17 NguyÔn Ngäc HiÕu 10.02.20 Nh× 12 THPT chuyªn Quang Trung 14 NguyÔn Ngäc ThÕ 10.55 K.05 Nh× 12 THPT chuyªn B×nh Long 18 Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 26/01/2016 03:25:23 .00 Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 5 Ph¹m Träng NghÜa 10.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 10 NguyÔn §øc Anh 10.02.06 01/06/1998 Kinh B×nh Ph−íc Nam VËt lÝ 20.03.07 28/03/1998 Kinh B×nh Ph−íc Nam VËt lÝ 28.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 4 Tr−¬ng V¨n Ho»ng 10.01.60 K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 9 Ph¹m V¨n S¬n 10.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 10-TØnh B×nh Ph−íc Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 1 Bïi V¨n B×nh 10.04 27/08/1999 Kinh B×nh Ph−íc Nam VËt lÝ 19.02 04/07/1999 Kinh B×nh Ph−íc Nam VËt lÝ 21.50 K.03.10 16/02/1998 Kinh B×nh Ph−íc Nam Ho¸ häc 26.02.65 Nh× 12 THPT chuyªn Quang Trung 15 Lª TrÝ HiÕu 10.20 Nh× 12 THPT chuyªn Quang Trung 6 Hå Kh¸nh Linh 10.01 09/01/1998 Kinh B×nh Ph−íc Nam VËt lÝ 23.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 3 Lª Sü Quan 10.03.55 K.04 25/07/1998 Kinh B×nh Ph−íc Nam Ho¸ häc 27.03.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 7 NguyÔn Huy Long 10.00 Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 16 Lª Vò Phong D−¬ng 10.01.03.00 2 Bïi C«ng Minh 10.00 K.05 23/07/1998 Kinh B×nh Ph−íc Nam Ho¸ häc 28.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 12 NguyÔn §øc Huy 10.85 K.08 09/08/1998 Kinh Thanh Hãa Nam VËt lÝ 20.08 25/10/1998 Kinh B×nh Ph−íc Nam Ho¸ häc 27.03 22/08/1998 Kinh B×nh Ph−íc Nam Ho¸ häc 25.02.03.80 Nh× 12 THPT chuyªn Quang Trung 13 NguyÔn ThÞ YÕn Nhi 10.02.85 Nh× 12 THPT chuyªn Quang Trung 18 Vò V¨n Phó 10.03.04 27/03/1998 Kinh B×nh Ph−íc Nam To¸n 20.

50 Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 29 NguyÔn ThÞ My My 10.08 19/01/1999 Kinh Tp.90 Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 22 NguyÔn ThÞ Ngäc HiÖp 10.50 K.KhÝch 12 THPT chuyªn B×nh Long 34 NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 10.08 10/07/1998 Kinh B×nh Ph−íc N÷ Ng÷ v¨n 15.HuÕ N÷ Ng÷ v¨n 14.50 12 THPT chuyªn B×nh Long 35 Phan ThÞ H¹nh Nguyªn 10.00 Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 32 NguyÔn ThÞ Xu©n 10.06 08/09/1998 Kinh Qu¶ng TrÞ N÷ Ng÷ v¨n 14.05.15 K.01 15/12/1998 Kinh B×nh Ph−íc N÷ Ng÷ v¨n 13.04.03 09/10/1998 Kinh B×nh Ph−íc N÷ Ng÷ v¨n 13.25 12 THPT chuyªn Quang Trung 19 Ba Ba Ba 26/01/2016 03:25:23 .04 03/10/1999 Kinh B×nh D−¬ng N÷ Ng÷ v¨n 14.95 Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 24 NguyÔn ThÞ Nh− 10.06.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 26 Hå V¨n Long 10.07 12/01/1999 Kinh B×nh Ph−íc N÷ Ng÷ v¨n 13.KhÝch 12 THPT chuyªn B×nh Long 25 NguyÔn §×nh Minh HiÕu 10.04.05.02 06/06/1998 Kinh B×nh Ph−íc N÷ Sinh häc 27.01 10/10/1998 Kinh §¾k L¾k N÷ Sinh häc 30.06.06.04.07.KhÝch 12 THPT chuyªn B×nh Long 28 Hoµng ThÞ Thóy Vy 10.00 Nh× 12 THPT chuyªn Quang Trung 31 TrÇn D−¬ng Minh Tó 10.05.06.06 13/11/1999 Hoa B×nh D−¬ng N÷ Sinh häc 24.00 K.06 25/12/1997 Kinh B×nh Ph−íc Nam Tin häc 13.08 20/12/1998 Kinh B×nh Ph−íc N÷ LÞch sö 15.07.04 29/05/1999 Kinh B×nh Ph−íc N÷ LÞch sö 13.50 Ba 11 THPT chuyªn Quang Trung 33 Hoµng ThÞ Thanh Thóy 10.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 36 NguyÔn ThÞ Hång Th¾m 10.70 K.55 12 THPT chuyªn B×nh Long 27 Mai NguyÔn Anh Vò 10.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 20 NguyÔn ThÞ H¶o 10.06.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 10-TØnh B×nh Ph−íc Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19 TrÇn Lan NhËt 10.04 30/03/1999 Kinh B×nh Ph−íc N÷ Sinh häc 23.04.02 08/02/1998 Kinh TT.10 Nh× 12 THPT chuyªn Quang Trung 21 Ng« NguyÔn Thóy Vy 10. Hå ChÝ Minh N÷ Sinh häc 24.03 20/06/1998 Kinh NghÖ An Nam Tin häc 14.01 21/05/1998 Kinh B×nh Ph−íc Nam Tin häc 12.00 Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 30 NguyÔn Hoµng YÕn 10.06.05 K.04.25 K.05 10/07/1998 Kinh CÇn Th¬ N÷ Sinh häc 23.30 Nh× 12 THPT chuyªn Quang Trung 23 Lý Hoµng Oanh 10.06.04.

KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 45 NguyÔn ThÞ Ngäc H©n 10.75 K.45 Nh× 12 THPT chuyªn Quang Trung 51 Bïi LËp Sang 10.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 40 Hoµng ThÞ BÝch Ngäc 10.06 01/02/1999 Kinh B×nh Ph−íc N÷ LÞch sö 13.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 48 Chu ThÞ DÞu 10.35 K.08.09.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 42 §ç Thanh Thñy 10.08.09.00 K.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 47 Mai ThÞ Minh Hßa 10.15 Nh× 12 THPT chuyªn Quang Trung 50 NguyÔn V¨n NghÜa 10.75 K.09 25/12/1998 Kinh B×nh Ph−íc N÷ §Þa lÝ 14.00 12 THPT chuyªn Quang Trung 46 §Æng Thu HuyÒn 10.06 26/04/1998 Kinh B×nh Ph−íc N÷ TiÕng Anh 15.02 08/02/1998 Kinh B×nh Ph−íc N÷ §Þa lÝ 14.75 12 THPT chuyªn Quang Trung 41 NguyÔn ThÞ Mai Xu©n 10.01 14/03/1998 Kinh H¶i D−¬ng N÷ §Þa lÝ 13.07.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 49 §Æng ThÞ Kh¸nh Vy 10.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 39 Lª ThÞ Lan Anh 10.04 06/03/1999 Kinh §ång Nai N÷ §Þa lÝ 12.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 10-TØnh B×nh Ph−íc Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Nh× Líp Tr−êng (THPT) 37 Bïi Ph−¬ng Th¶o 10.08 18/05/1999 Kinh B×nh Ph−íc N÷ §Þa lÝ 12.03 08/12/1998 Kinh B×nh D−¬ng Nam TiÕng Anh 15.09.KhÝch 11 THPT chuyªn Quang Trung 12 THPT chuyªn Quang Trung 26/01/2016 03:25:23 .25 K.08.03 11/03/1999 Kinh B×nh Ph−íc N÷ §Þa lÝ 12.07.06 20/02/1998 Kinh B×nh Ph−íc N÷ §Þa lÝ 14.08.75 38 Bïi Minh Th¶o 10.07.08.07 13/05/1998 Kinh B×nh Ph−íc N÷ §Þa lÝ 12.08.08.07 08/07/1999 Kinh B×nh Ph−íc N÷ LÞch sö 15.10 05/11/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ §Þa lÝ 13.75 K.08.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 44 Ph¹m ThÞ ¸nh NguyÖt 10.50 K.05 24/06/1998 Kinh Kiªn Giang N÷ 20 Ba Ba Ba TiÕng Anh 13.50 K.08.00 12 THPT chuyªn Quang Trung 43 Ph¹m ThÞ Nh− Ngäc 10.01 13/08/1998 Kinh B×nh Ph−íc N÷ LÞch sö 13.50 K.

ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 21 26/01/2016 03:25:23 .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 10-TØnh B×nh Ph−íc Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 51 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi.

50 Ba 12 chuyªn TrÇn H−ng §¹o 6 TrÇn ThÞ HiÖp 11.02.50 Ba 12 chuyªn TrÇn H−ng §¹o 7 NguyÔn TÊn Léc 11.KhÝch 12 chuyªn TrÇn H−ng §¹o 5 TrÞnh Thñy Ng©n 11.04 23/03/2000 Kinh B×nh ThuËn Nam To¸n 26.KhÝch 11 chuyªn TrÇn H−ng §¹o Danh s¸ch nµy gåm 8 thÝ sinh Hµ Néi.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 11-TØnh B×nh ThuËn Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Huúnh B¸ch Khoa 11.01.KhÝch 12 chuyªn TrÇn H−ng §¹o 4 NguyÔn ThÞ Kim Ly 11.04 20/01/1998 Kinh B×nh ThuËn N÷ Ng÷ v¨n 13.10 Ba 12 chuyªn TrÇn H−ng §¹o 3 NguyÔn Ngäc Huy 11.06.50 K.05 12/05/1999 Kinh B×nh ThuËn N÷ §Þa lÝ 12.04.08.55 K.03.06.01 26/06/1998 Kinh B×nh ThuËn N÷ Ng÷ v¨n 13. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 22 26/01/2016 03:25:23 .50 K.KhÝch 12 chuyªn TrÇn H−ng §¹o 8 §Æng Lª Ngäc Th¶o 11.50 Ba 10 chuyªn TrÇn H−ng §¹o 2 NguyÔn B¶o Huy 11.02 11/05/1998 Kinh B×nh ThuËn Nam §Þa lÝ 13.03 14/01/1998 Kinh B×nh ThuËn Nam Ho¸ häc 21.55 K.08.04 18/05/1998 Kinh B×nh ThuËn N÷ Sinh häc 21.03 25/09/1998 Kinh B×nh ThuËn Nam VËt lÝ 24.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

12-TØnh Cµ Mau
Hä vµ tªn thÝ sinh

Sè TT


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

N¬i sinh

Nam

M«n thi

1

L©m Phïng Ph−íc

Vinh

12.01.05

10/06/1998

Kinh

Cµ Mau

Nam

To¸n

2

Lý An

12.03.04

29/12/1998

Kinh

Cµ Mau

Nam

3

NguyÔn Thanh

Nguyªn

12.03.06

13/02/1998

Kinh

Cµ Mau

4

NguyÔn V¨n

12.04.02

07/10/1998

Kinh

5

§ç Hoµng Anh

Duy

12.05.01

01/02/1998

6

L©m Duy

§ang

12.06.02

7

Nghiªm Ph−îng

Vy

8

D−¬ng Minh

9

§Æng Thanh

§iÓm

Gi¶i

Líp

Tr−êng (THPT)

19.50 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Phan Ngäc
HiÓn

Ho¸ häc

23.60

12 THPT chuyªn Phan Ngäc
HiÓn

Nam

Ho¸ häc

22.55 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Phan Ngäc
HiÓn

Cµ Mau

Nam

Sinh häc

23.70 K.KhÝch

11 THPT chuyªn Phan Ngäc
HiÓn

Kinh

Cµ Mau

Nam

Tin häc

12.50 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Phan Ngäc
HiÓn

16/08/1998

Kinh

Cµ Mau

Nam

Ng÷ v¨n

13.00 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Phan Ngäc
HiÓn

12.07.06

21/05/1998

Kinh

Cµ Mau

LÞch sö

13.25 K.KhÝch

12 THPT C¸i N−íc

T¨ng

12.07.03

03/04/1999

Kinh

Cµ Mau

Nam

LÞch sö

13.75 K.KhÝch

11 THPT Thíi B×nh

Phó

12.08.03

19/10/1998

Kinh

Cµ Mau

Nam

§Þa lÝ

12.50 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Phan Ngäc
HiÓn

23

Ba

26/01/2016 03:25:23

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

12-TØnh Cµ Mau
Sè TT

Hä vµ tªn thÝ sinh


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

Danh s¸ch nµy gåm 9 thÝ sinh

N¬i sinh

Nam

M«n thi

§iÓm

Gi¶i

Líp

Tr−êng (THPT)

Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016
Côc tr−ëng

Mai V¨n Trinh

24

26/01/2016 03:25:23

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

13-TP. CÇn Th¬
Hä vµ tªn thÝ sinh

Sè TT


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

N¬i sinh

Nam

M«n thi

1

Ph¹m V¨n

Th¾ng

13.02.06

21/09/1999

Kinh

CÇn Th¬

Nam

VËt lÝ

2

TrÇn TuyÕt

Anh

13.03.01

10/12/1998

Kinh

Kiªn Giang

3

Ph¹m §¾c

Phó

13.04.03

30/03/1998

Kinh

CÇn Th¬

4

D−¬ng TrÇn Thiªn

Phóc

13.04.04

28/09/1999

Kinh

5

Vâ Thµnh

Gi¸c

13.04.01

16/07/1998

6

NguyÔn Thanh NhËt

Hµo

13.04.02

7

L−¬ng ThÞ Minh

Trang

8

NguyÔn DiÖp Xu©n

9

Lª Song

§iÓm

Gi¶i

Líp

19.80 K.KhÝch

11

Ho¸ häc

22.80

Ba

12

Nam

Sinh häc

33.20

Nh×

12

CÇn Th¬

Nam

Sinh häc

26.10

Ba

11

Kinh

CÇn Th¬

Nam

Sinh häc

23.70 K.KhÝch

12

15/09/1999

Kinh

CÇn Th¬

Nam

Sinh häc

22.25 K.KhÝch

11

13.04.06

30/09/1998

Kinh

CÇn Th¬

Sinh häc

23.50 K.KhÝch

12

Quang

13.05.04

16/05/1999

Kinh

CÇn Th¬

Nam

Tin häc

16.15

11

Vi

13.06.06

20/04/1998

Kinh

CÇn Th¬

Ng÷ v¨n

Ba

13.00 K.KhÝch

12
12

10

NguyÔn Quèc Thôy Lan Anh

13.07.01

28/09/1998

Kinh

CÇn Th¬

LÞch sö

15.50

11

Ph¹m Kim

Thñy

13.07.05

01/05/1999

Kinh

CÇn Th¬

LÞch sö

14.00 K.KhÝch

11

12

Lª Huúnh Kh¸nh

Hßa

13.07.02

22/07/1998

Kinh

CÇn Th¬

Nam

LÞch sö

14.00 K.KhÝch

12

13

§inh Hoµng Tr−êng

Thanh

13.07.04

16/03/1999

Kinh

CÇn Th¬

Nam

LÞch sö

13.25 K.KhÝch

11

14

Vâ Hoµng

S¬n

13.08.05

05/02/1998

Kinh

CÇn Th¬

Nam

§Þa lÝ

12.75 K.KhÝch

12

15

Lª NguyÔn

Huynh

13.08.03

11/08/1998

Kinh

Kiªn Giang

Nam

§Þa lÝ

12.75 K.KhÝch

12

16

NguyÔn Lª B¶o

Tr©n

13.09.05

21/06/1998

Kinh

An Giang

TiÕng Anh 13.20 K.KhÝch

12

17

Bïi Phóc

HËu

13.09.03

19/11/1999

Kinh

CÇn Th¬

Nam

TiÕng Anh 14.60

11

18

§oµn Huúnh

Kim

13.09.04

10/06/1999

Kinh

CÇn Th¬

25

Ba

Ba

TiÕng Anh 12.90 K.KhÝch

Tr−êng (THPT)

11
26/01/2016 03:25:23

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

13-TP. CÇn Th¬
Sè TT

Hä vµ tªn thÝ sinh


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

N¬i sinh

Nam

CÇn Th¬

19

NguyÔn ThÞ Thanh

Vy

13.09.06

21/04/1998

Kinh

20

Chung Tö

Anh

13.09.01

09/07/1998

Kinh

21

Phan Minh

Anh

13.09.02

12/10/1998

Kinh

CÇn Th¬

22

Huúnh H÷u Thanh

Trµ

13.11.08

12/01/1998

Kinh

23

NguyÔn Ngäc

Kh¸nh

13.11.02

28/12/1999

24

Bµnh Ngäc Thôy

Th¶o

13.11.06

16/01/1998

TP. Hå ChÝ Minh Nam

M«n thi

§iÓm

TiÕng Anh 14.75

Gi¶i

Líp

Ba

12

TiÕng Anh 13.75 K.KhÝch

12

TiÕng Anh 12.70 K.KhÝch

12

CÇn Th¬

TiÕng Ph¸p 14.85 K.KhÝch

12

Kinh

CÇn Th¬

TiÕng Ph¸p 14.90 K.KhÝch

11

Kinh

CÇn Th¬

TiÕng Ph¸p 14.55 K.KhÝch

12

Danh s¸ch nµy gåm 24 thÝ sinh

Tr−êng (THPT)

Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016
Côc tr−ëng

Mai V¨n Trinh

26

26/01/2016 03:25:23

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

14-TØnh Cao B»ng
Hä vµ tªn thÝ sinh

Sè TT


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

N¬i sinh

Nam

M«n thi

§iÓm

Gi¶i

Líp

Tr−êng (THPT)

1

M· ThÞ Thanh

H»ng

14.06.02

28/10/1998

Tµy

Cao B»ng

Ng÷ v¨n

13.50

Ba

12 THPT Chuyªn

2

Lª ThÞ Kim

Ng©n

14.07.04

10/10/1998

tµy

Cao B»ng

LÞch sö

15.25

Ba

12 THPT Chuyªn

3

N«ng ThÞ Thu

14.07.01

16/12/1998

Tµy

Cao B»ng

LÞch sö

13.50 K.KhÝch

12 THPT Chuyªn

4

BÕ ThÞ

HuÖ

14.07.02

13/02/1999

Tµy

Cao B»ng

LÞch sö

13.25 K.KhÝch

11 THPT Chuyªn

5

TrÇn ThÞ DiÖu

Linh

14.07.03

30/06/1998

Tµy

Cao B»ng

LÞch sö

13.75 K.KhÝch

12 THPT Chuyªn

6

NguyÔn Kh¸nh

Toµn

14.07.05

06/03/1998

Tµy

Cao B»ng

Nam

LÞch sö

13.50 K.KhÝch

12 THPT Chuyªn

7

M· ThÞ Ph−¬ng

Anh

14.08.01

10/10/1998

Tµy

Cao B»ng

§Þa lÝ

15.00

12 THPT Chuyªn

8

NguyÔn ThÞ V©n

Kh¸nh

14.09.05

22/12/1998

Tµy

Cao B»ng

Danh s¸ch nµy gåm 8 thÝ sinh

Ba

TiÕng Anh 12.90 K.KhÝch

12 THPT Chuyªn

Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016
Côc tr−ëng

Mai V¨n Trinh

27

26/01/2016 03:25:23

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

15-TP. §µ N½ng
Hä vµ tªn thÝ sinh

Sè TT


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

N¬i sinh

Nam

M«n thi

§iÓm

Gi¶i

Líp

Tr−êng (THPT)

1

Lª Vò Nam

Anh

15.01.01

07/04/1998

Kinh

§µ N½ng

Nam

To¸n

19.00 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Lª Quý §«n

2

Lª Ph−íc

§Þnh

15.01.03

04/05/1999

Kinh

§µ N½ng

Nam

To¸n

32.00

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

3

Ph¹m NguyÔn ThiÖn

Huy

15.01.05

28/11/1998

Kinh

§µ N½ng

Nam

To¸n

18.50 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Lª Quý §«n

4

NguyÔn Minh

Qu©n

15.01.06

23/11/1999

Kinh

§µ N½ng

Nam

To¸n

20.00 K.KhÝch

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

5

NguyÔn H÷u Minh

Th«ng

15.01.07

18/12/1998

Kinh

Qu¶ng Nam

Nam

To¸n

27.50

12 THPT chuyªn Lª Quý §«n

6

Huúnh Ng« Nghi

TruyÒn

15.01.08

23/05/1998

Kinh

§µ N½ng

Nam

To¸n

20.50 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Lª Quý §«n

7

Lª H÷u

§øc

15.02.01

20/06/1999

Kinh

§µ N½ng

Nam

VËt lÝ

28.05

Nh×

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

8

NguyÔn Minh

H−ng

15.02.02

05/03/1999

Kinh

§µ N½ng

Nam

VËt lÝ

22.55

Ba

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

9

TrÇn Thanh

L©m

15.02.03

13/02/1999

Kinh

§µ N½ng

Nam

VËt lÝ

19.30 K.KhÝch

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

10

Vâ V¨n

Minh

15.02.04

11/12/1999

Kinh

§µ N½ng

Nam

VËt lÝ

22.80

Ba

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

11

TrÇn §øc

Th¸i

15.02.06

20/10/1998

Kinh

§µ N½ng

Nam

VËt lÝ

22.20

Ba

12 THPT chuyªn Lª Quý §«n

12

NguyÔn Thanh B¶o

TÝn

15.02.07

05/05/1999

Kinh

§µ N½ng

Nam

VËt lÝ

18.40 K.KhÝch

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

13

§ç Thµnh

Trung

15.02.08

05/04/1999

Kinh

§µ N½ng

Nam

VËt lÝ

23.85

Ba

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

14

Ph¹m Quèc

Hoµng

15.03.03

25/07/1999

Kinh

§µ N½ng

Nam

Ho¸ häc

26.35

Nh×

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

15

NguyÔn Thanh

Long

15.03.04

21/05/1998

Kinh

§µ N½ng

Nam

Ho¸ häc

18.90 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Lª Quý §«n

16

NguyÔn Hoµng

Nhi

15.03.05

07/09/1998

Kinh

§µ N½ng

Ho¸ häc

19.10 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Lª Quý §«n

17

§µo Xu©n Hoµn

ThiÖn

15.03.06

08/02/1998

Kinh

§µ N½ng

Nam

Ho¸ häc

24.75

Ba

12 THPT chuyªn Lª Quý §«n

18

Lª TrÇn Ngäc

V©n

15.03.07

21/02/1999

Kinh

§µ N½ng

Ho¸ häc

26.95

Nh×

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

28

NhÊt

Nh×

26/01/2016 03:25:23

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

15-TP. §µ N½ng
Hä vµ tªn thÝ sinh

Sè TT


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

N¬i sinh

Nam

M«n thi

§iÓm

Gi¶i

Líp

Tr−êng (THPT)

19

Hµ Xu©n Thuú

Anh

15.04.01

12/03/1999

Kinh

§µ N½ng

Sinh häc

24.85

Ba

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

20

Ph¹m Linh

Chi

15.04.02

26/01/1999

Kinh

§µ N½ng

Sinh häc

27.20

Nh×

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

21

TrÇn Ph¹m Ngäc

Giao

15.04.03

21/06/1999

Kinh

§µ N½ng

Sinh häc

21.80 K.KhÝch

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

22

NguyÔn Th«ng

HiÕu

15.04.04

17/04/1998

Kinh

§µ N½ng

Nam

Sinh häc

29.20

Nh×

12 THPT chuyªn Lª Quý §«n

23

NguyÔn Ngäc

Kim

15.04.05

02/07/1999

Kinh

Qu¶ng Nam

Sinh häc

25.95

Ba

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

24

L−u NguyÔn Ngäc

NguyÖt

15.04.06

22/03/1999

Kinh

§µ N½ng

Sinh häc

21.00 K.KhÝch

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

25

Tèng Xu©n

B¶o

15.05.01

23/01/1999

Kinh

§µ N½ng

Nam

Tin häc

13.60 K.KhÝch

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

26

§oµn NguyÔn Thµnh

L−¬ng

15.05.03

28/05/1998

Kinh

Qu¶ng Nam

Nam

Tin häc

15.80

Ba

12 THPT chuyªn Lª Quý §«n

27

§Æng ViÕt Kh«i

Nguyªn

15.05.04

28/09/1999

Kinh

§µ N½ng

Nam

Tin häc

16.73

Ba

11 THPT Phan Ch©u Trinh

28

TrÇn ChÝ

NguyÔn

15.05.05

07/03/1998

Kinh

§¨k L¨k

Nam

Tin häc

15.42

Ba

12 THPT chuyªn Lª Quý §«n

29

§Æng TÊn

Tµi

15.05.07

26/01/1999

Kinh

§µ N½ng

Nam

Tin häc

17.45

Ba

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

30

NguyÔn ThÞ Thu

Uyªn

15.05.08

09/03/1999

Kinh

§µ N½ng

Tin häc

13.35 K.KhÝch

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

31

Tr−¬ng V¨n

B¶o

15.06.01

17/11/1998

Kinh

§µ N½ng

Nam

Ng÷ v¨n

12.50 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Lª Quý §«n

32

Phan ThÞ Th¶o

H¹nh

15.06.03

10/02/1998

Kinh

§µ N½ng

Ng÷ v¨n

13.50

Ba

12 THPT chuyªn Lª Quý §«n

33

TrÞnh ThÞ

Liªn

15.06.04

09/02/1998

Kinh

§µ N½ng

Ng÷ v¨n

14.00

Ba

12 THPT chuyªn Lª Quý §«n

34

Mai Th¶o

Nhi

15.06.05

12/07/1998

Kinh

Qu¶ng Nam

Ng÷ v¨n

12.50 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Lª Quý §«n

35

NguyÔn ThÞ Thanh

Thanh

15.06.07

14/12/1999

Kinh

§µ N½ng

Ng÷ v¨n

13.00 K.KhÝch

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

36

Tr−¬ng Nh−

ý

15.06.08

04/09/1999

Hoa

§µ N½ng

Ng÷ v¨n

15.00

11 THPT chuyªn Lª Quý §«n

29

Nh×

26/01/2016 03:25:23

00 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 39 Vâ ThÞ Lµnh 15.08.09.03 05/12/1998 Kinh §µ N½ng N÷ TiÕng Anh 14.20 Nh× 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 47 Lª Hµ Lan Nhi 15.07.02 05/08/1999 Kinh §µ N½ng N÷ LÞch sö 13.03 04/01/1998 Kinh §µ N½ng N÷ §Þa lÝ 13.25 K.10 Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 45 Ng« V¨n Khoa 15.09.20 Ba 11 THPT chuyªn Lª Quý §«n 48 Lª NguyÔn Thôc Nhi 15.65 Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 30 26/01/2016 03:25:23 .09.04 10/10/1998 Kinh §µ N½ng N÷ §Þa lÝ 14.09.10 Nh× 11 THPT chuyªn Lª Quý §«n 46 §Æng HuÖ Miªn 15.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý §«n 40 TrÇn NguyÔn B¶o Ng©n 15.02 08/02/1999 Kinh Bµ RÞa .05 04/06/1998 Kinh Qu¶ng Nam N÷ LÞch sö 15.05 31/03/1998 Kinh §µ N½ng N÷ TiÕng Anh 16.09.06 17/08/1999 Kinh §µ N½ng N÷ TiÕng Anh 14.50 Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 42 Ph¹m NguyÔn Hoµng An 15.09.09.50 K.00 K.08 06/09/1998 Kinh §µ N½ng N÷ TiÕng Anh 14.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý §«n Ba Ph−¬ng 44 NguyÔn Thuþ H¹c CÇm 15.90 Nh× 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 43 NguyÔn Hoµng Anh 15.04 12/02/1999 Kinh §µ N½ng Nam TiÕng Anh 16.08. §µ N½ng Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 37 Lª ThÞ Ly Na 15.07.07 24/11/1998 Kinh §µ N½ng N÷ TiÕng Anh 14.09.Vòng N÷ §Þa lÝ 13.01 13/10/1998 Kinh §µ N½ng N÷ TiÕng Anh 14.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 41 NguyÔn Ngäc CÈm Ni 15.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 15-TP.08.00 Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 49 TrÇn Ph−¬ng Thanh 15.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý §«n 38 NguyÔn ThÞ DiÖu Th¶o 15.02 29/06/1999 Kinh Qu¶ng Nam N÷ TiÕng Anh 13.50 K.

§µ N½ng Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 49 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 15-TP. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 31 26/01/2016 03:25:23 .

04 28/01/1998 Kinh §¾k L¾k N÷ Sinh häc 27.05.00 K.02 30/03/1998 Kinh §¾k L¾k Nam Tin häc 19.50 K.01 02/01/1998 Kinh §¾k L¾k Nam Tin häc 13.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 2 NguyÔn C«ng Tó 16.06.07.48 K.02 20/08/1998 Kinh §¾k L¾k N÷ LÞch sö 17.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 10 D−¬ng ThÞ Kim Son 16.05.08.01 07/02/1998 Kinh §¾k L¾k Nam TiÕng Anh 12.30 K.06.55 Nh× 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 6 Hå Xu©n V−¬ng 16.01 04/06/1998 Kinh §¾k L¾k Nam VËt lÝ 25.75 K.50 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 4 Lª ThÞ Ngäc HuyÒn 16.06 23/10/1998 Kinh §¾k L¾k Nam Tin häc 16.06 19/06/1998 Kinh §¾k L¾k N÷ §Þa lÝ 12.08 02/11/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam VËt lÝ 19.08 20/01/1999 Kinh §¾k L¾k N÷ §Þa lÝ 13.09.00 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 5 Ph¹m ThÞ Ph−¬ng Thóy 16.05.04 21/02/1998 Kinh §¾k L¾k N÷ LÞch sö 14.06 16/02/1999 Kinh §¾k L¾k N÷ Ng÷ v¨n 13.03 28/01/1999 Kinh §¾k L¾k N÷ Ho¸ häc 19.48 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 7 Chu Träng Cao 16.50 Ba 11 THPT Phan §×nh Phïng 11 H' Lª Na Niª 16.03.02.02.07.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 14 Vâ ThÞ Minh Th−¬ng 16.05.95 K.42 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 9 TrÇn Thµnh Nh©n 16.07.03 07/10/1999 Kinh §¾k L¾k Nam To¸n 18.00 K.01.50 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 12 Phan ThÞ ¸nh Kim 16.50 K.00 Nh× 12 THPT NguyÔn TÊt Thµnh 13 TrÇn ThÞ Thu Thuú 16.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 3 Lª ThÕ C−êng 16.04 03/01/1998 Kinh §¾k L¾k Nam Tin häc 13.05 16/03/1998 Kinh §¾k L¾k N÷ LÞch sö 13.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 8 NguyÔn Thanh H¶i 16.04.00 12 THPT C− M'gar 17 NguyÔn Lª Th¶o V©n 16.08.07 03/08/1998 Kinh §¾k L¾k N÷ §Þa lÝ 14.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 16-TØnh §¾k L¾k Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn Thµnh Ph¸t 16.05 06/03/1998 £®ª §¾k L¾k N÷ Ng÷ v¨n 13.08.40 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 18 TrÇn Huy Hoµng 16.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 15 Bïi ThÞ Minh T©m 16.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 32 Nh× Nh× Ba 26/01/2016 03:25:23 .KhÝch 12 THPT Lª Hång Phong 16 Phan ThÞ LÖ Thanh 16.

65 K.09.KhÝch Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du Hµ Néi.05 01/07/1999 Kinh §¾k L¾k N÷ TiÕng Ph¸p 15.11.85 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du 23 Lª BÝch Thñy 16.11.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn Du Danh s¸ch nµy gåm 23 thÝ sinh TiÕng Anh 13.03 01/01/1999 Kinh §¾k L¾k N÷ TiÕng Ph¸p 14.02 13/11/1998 Kinh §¾k L¾k Nam TiÕng Ph¸p 14.06 07/01/1998 Kinh §¾k L¾k Nam 20 §Æng NguyÔn ThÞ Thôc Trinh 16.85 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 16-TØnh §¾k L¾k Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19 Vâ V¨n Ch¸nh Thiªn 16.11. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 33 26/01/2016 03:25:23 .11.55 K.04 27/10/1998 Kinh §¾k L¾k N÷ TiÕng Ph¸p 14.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn Du 22 §µo M¹nh Hïng 16.30 21 Vò Hoµng Gia Mü 16.

05 28/11/1998 Kinh §¨k L¨k N÷ Ng÷ v¨n 14.KhÝch 12 THPT Kr«ng N« 4 TrÇn ThÞ Hoa 17.02 27/06/1998 Kinh Th¸i B×nh N÷ Ng÷ v¨n 13.04.06.01 14/08/1998 Kinh Kon Tum N÷ Ng÷ v¨n 13.06.06.03 10/04/1999 Kinh §¨k L¨k N÷ Sinh häc 24.00 Nh× 12 THPT TrÇn H−ng §¹o 5 Vâ ThÞ Thªm 17.00 K.04 15/04/1998 Kinh §¨k L¨k N÷ LÞch sö Danh s¸ch nµy gåm 6 thÝ sinh 13.00 K.07.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn ChÝ Thanh 12 THPT Chuyªn NguyÔn ChÝ Thanh Hµ Néi.03 03/05/1998 Kinh §¨k L¨k N÷ Ng÷ v¨n 15.06.75 K. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 34 26/01/2016 03:25:23 .KhÝch 12 THPT Phan §×nh Phïng 3 NguyÔn ThÞ H»ng 17.00 Ba 12 THPT Kr«ng N« 6 Ph¹m ThÞ Thu H»ng 17.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 17-TØnh §¾k N«ng Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn ThÞ Kh¸nh Linh 17.55 2 Phan Thanh KiÒu H¶o 17.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 18-TØnh §iÖn Biªn Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn ThÕ Th¾ng 18.03.70 2 NguyÔn Anh TuÊn Minh 18.06.95 K.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n 5 §ç Xu©n Trung 18.95 K.02 14/03/1998 Kinh Lai Ch©u Nam Ho¸ häc 24.70 K.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n 9 NguyÔn TiÓu Long B×nh 18.04 08/11/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam VËt lÝ 23.05 08/12/1998 Kinh Lai Ch©u Nam VËt lÝ 22.04.05 03/03/1999 Kinh Lai Ch©u N÷ Ng÷ v¨n 13.04.02.50 K.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n 10 NguyÔn ThÞ Thu H»ng 18.50 K.30 K.02.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n 8 NguyÔn ThÞ Chi 18.02.50 11 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n 35 Ba 26/01/2016 03:25:23 .02 03/06/1998 Kinh Lai Ch©u Nam VËt lÝ 17.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n 3 Lª L−¬ng Tó 18.02 12/12/1998 Kinh Lai Ch©u N÷ Sinh häc 22.01 17/07/1998 Kinh Lai Ch©u Nam Sinh häc 21.45 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n 6 §ç Quang HiÕu 18.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n 4 §ç Thu Hµ 18.06.02.95 K.02.05 04/07/1998 Kinh Lai Ch©u N÷ Ho¸ häc 20.20 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n 7 NguyÔn ThÞ Ph−îng 18.06 15/03/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam VËt lÝ 19.01 03/06/1998 Kinh Lai Ch©u N÷ VËt lÝ 20.02 20/04/1998 Kinh Lai Ch©u N÷ Ng÷ v¨n 12.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n 11 Vi HuyÒn Lª 18.03.

50 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n Danh s¸ch nµy gåm 15 thÝ sinh Ba Hµ Néi.00 K.03 05/05/1998 Kinh Lai Ch©u Nam LÞch sö 13.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n 15 Lß ThÞ Th−¬ng 18. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 36 26/01/2016 03:25:23 .06.07.07.50 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n Tr−êng (THPT) 12 Lª Thïy D−¬ng 18.KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Quý §«n 14 TrÇn Duy L©m 18.07.01 22/09/1998 Kinh Lai Ch©u N÷ Ng÷ v¨n 13 §ç V¨n Linh 18.06 25/07/1998 Th¸i Lai Ch©u N÷ LÞch sö 14.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 18-TØnh §iÖn Biªn Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp 13.25 K.04 04/07/1999 Kinh Lai Ch©u Nam LÞch sö 14.

05 11/09/1998 Kinh §ång Nai Nam Ho¸ häc 27.01.90 K.15 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 5 L−¬ng Xu©n Th¸i 19.30 Ba 11 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 11 NguyÔn §øc Tµi 19.00 K.02 21/05/1998 Kinh §ång Nai Nam Ho¸ häc 19.02.03 24/06/1999 Kinh TPHCM Nam To¸n 21.KhÝch 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 4 Huúnh TÊn Hoµ 19.06 06/11/1998 Kinh §ång Nai Nam VËt lÝ 18.05 25/11/1998 Kinh TPHCM Nam To¸n 19.KhÝch 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 6 §ç Minh §øc 19.KhÝch 11 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 3 NguyÔn C«ng Phóc 19.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 19-TØnh §ång Nai Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn Phi HiÕu 19.01.07 14/07/1999 Kinh §ång Nai Nam Ho¸ häc 24.08 11/03/1998 Kinh §ång Nai Nam Ho¸ häc 27.00 K.03 07/08/1999 Kinh §ång Nai Nam Ho¸ häc 18.KhÝch 11 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 10 NguyÔn Ngäc TrÞnh Phong 19.06 25/01/1999 Kinh §ång Nai N÷ Ho¸ häc 20.95 K.65 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 9 NguyÔn ThÞ Hång Nhung 19.03.KhÝch 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 2 L−u Hoµng Huy 19.80 Nh× 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 37 Nh× 26/01/2016 03:25:23 .03.02.50 K.80 K.00 K.03.03.03.01 01/07/1999 Kinh §ång Nai Nam VËt lÝ 18.01 19/03/1998 Kinh §ång Nai Nam To¸n 21.03.KhÝch 11 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 8 §µo Ngäc Thanh Nam 19.01.KhÝch 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 7 NguyÔn Hoµng 19.

25 K.04.04.35 13 NguyÔn ThÞ Hång HuÕ 19.01 18/07/1998 Kinh §ång Nai Nam Tin häc 17.80 K.35 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 17 Phan Chu An Tiªn 19.04 24/12/1999 Kinh Ninh B×nh N÷ Tin häc 16.05.15 Ba 11 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 38 Ba Ba 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 26/01/2016 03:25:23 .05.75 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 15 NguyÔn TrÇn YÕn Nhi 19.KhÝch 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 16 NguyÔn Minh Ph−îng 19.02 24/03/1998 Kinh §ång Nai Nam Tin häc 15.65 Ba 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 20 TrÇn Anh Hµo 19.45 Ba 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 19 NguyÔn Kh¾c §øc 19.04.04.04.KhÝch 11 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 18 Qu¸ch TrÇn B×nh Yªn 19.04 04/10/1998 Kinh §ång Nai N÷ Sinh häc 24.07 30/06/1998 Kinh §ång Nai N÷ Sinh häc 25.03 31/01/1998 Kinh §ång Nai Nam Tin häc 24.01 09/02/1998 Kinh §ång Nai Nam Sinh häc 26.04.35 Nh× 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 22 Ph¹m ViÖt Nga 19.05.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 19-TØnh §ång Nai Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 12 §µo TiÕn §¹t 19.08 28/11/1999 Kinh §ång Nai N÷ Sinh häc 22.05.10 04/06/1998 Kinh §ång Nai N÷ Sinh häc 25.50 K.03 03/08/1999 Kinh §ång Nai N÷ Sinh häc 21.05 09/08/1998 Kinh §ång Nai N÷ Sinh häc 22.95 Ba 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 21 Hå Trung HiÕu 19.04.KhÝch 11 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 14 Cao ThÞ QuÕ H−¬ng 19.

70 K.88 Nh× 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 25 NguyÔn Thanh Tïng 19.25 Nh× 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 33 TrÇn H÷u Dông 19.05 Ba 11 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 27 NguyÔn §¾c Kim Phông 19.05 06/02/1998 Kinh §ång Nai N÷ Ng÷ v¨n 13.05 13/04/1999 Kinh §ång Nai Nam Tin häc 21.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 19-TØnh §ång Nai Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 23 NguyÔn B¸ Vinh Quang 19.06.57 Nh× 11 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 24 NguyÔn Ngäc Quang 19.KhÝch 11 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ 26/01/2016 03:25:23 .KhÝch 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 31 Vâ TÊn Huy 19.KhÝch 12 THPT Tam HiÖp 30 TrÇn ThÞ Hång Duyªn 19.07.06.25 K.09.KhÝch 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 29 D−¬ng TuÊn Anh 19.07.06 11/06/1998 Kinh §ång Nai Nam Tin häc 24.07.05.03 27/11/1999 Kinh §ång Nai N÷ Ng÷ v¨n 12.07.07 18/11/1999 Kinh §ång Nai Nam Tin häc 16.03 08/03/1999 Kinh §ång Nai N÷ 39 TiÕng Anh 12.KhÝch 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 32 NguyÔn ThÞ TuyÕt Nhi 19.09.01 27/02/1998 Kinh §ång Nai Nam LÞch sö 13.05.00 K.15 Nh× 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 34 NguyÔn ThÞ Quúnh Nh− 19.50 K.05.KhÝch 11 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 28 Phan ThÞ Thuú Trang 19.05 15/07/1998 Kinh §ång Nai N÷ LÞch sö 16.25 K.08 17/04/1999 Kinh §ång Nai Nam Tin häc 15.05.98 Ba 11 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 26 Lª Huúnh Long Vò 19.04 02/10/1998 Kinh §ång Nai Nam LÞch sö 14.02 22/03/1998 Kinh §ång Nai N÷ LÞch sö 13.25 K.01 05/11/1998 Kinh §ång Nai Nam TiÕng Anh 15.

85 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh Danh s¸ch nµy gåm 37 thÝ sinh Ba Hµ Néi.09.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 19-TØnh §ång Nai Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Vinh 35 Lª NguyÔn §oan Quúnh 19.KhÝch 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 37 §ç Mai HuyÒn Trang 19.04 22/03/1998 Kinh §ång Nai N÷ TiÕng Anh 13.HCM Nam TiÕng Anh 12.09.09. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 40 26/01/2016 03:25:23 .08 29/05/1998 Kinh TP.09 25/01/1998 Kinh TP.HCM N÷ TiÕng Anh 13.90 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn L−¬ng ThÕ Vinh 36 Ph¹m Quang TiÕn 19.25 K.

00 12 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu §¹t 41 Nh× Ba 12 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 26/01/2016 03:25:23 .80 12 THPT chuyªn NguyÔn §×nh ChiÓu 8 NguyÔn Kim XuyÕn 20.70 K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 12 Vâ Thµnh 20.07 01/06/1998 Kinh §ång Th¸p N÷ Sinh häc 25.70 Ba 12 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 5 §ç C«ng Thµnh 20.KhÝch 12 THPT LÊp Vß 1 6 NguyÔn Ph¹m Duy Anh 20.01.45 K.01 20/06/1998 Kinh §ång Th¸p Nam Sinh häc 21.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 11 NguyÔn Ph¹m Ph−¬ng Th¶o 20.04.04.KhÝch 12 THPT LÊp Vß 1 7 NguyÔn Quèc C−êng 20.53 K.03.05 03/02/1998 Kinh §ång Th¸p Nam Ho¸ häc 23.06 10/06/1998 Kinh §ång Th¸p Nam Sinh häc 23.06.00 K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn §×nh ChiÓu 9 Hoµng Th¶o My 20.50 2 Huúnh Trung TÝn 20.04 15/08/1998 Kinh §ång Th¸p N÷ Sinh häc 21.04.25 K.02 16/03/1998 Kinh §ång Th¸p N÷ Tin häc 11.01.50 K.06.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn §×nh ChiÓu 10 Vâ Hång Mü Duyªn 20.55 Ba 12 THPT chuyªn NguyÔn §×nh ChiÓu 4 NguyÔn ThÞ Th©u TiÒn 20.04.03 26/10/1998 Kinh CÇn Th¬ Nam Sinh häc 28.04.02 18/06/1998 Kinh §ång Th¸p Nam Ng÷ v¨n 14.50 K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn §×nh ChiÓu 3 NguyÔn ThÕ Thêi 20.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 20-TØnh §ång Th¸p Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn Kinh Lu©n 20.04.03 29/08/1998 Kinh VÜnh Long N÷ Ng÷ v¨n 12.06 19/02/1998 Kinh §ång Th¸p Nam To¸n 20.05.05 15/06/1998 Kinh §ång Th¸p Nam To¸n 22.08 23/01/1998 Kinh §ång Th¸p N÷ Sinh häc 23.

50 12 THPT LÊp Vß 2 19 L−u Ngäc Trinh 20.04 26/09/1998 Kinh §ång Th¸p N÷ Ng÷ v¨n 13.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn §×nh ChiÓu 14 D−¬ng ThÞ Lan Chi 20.00 12 THPT chuyªn NguyÔn Quang Diªu 17 TrÇn Minh Khoa 20.25 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 20-TØnh §ång Th¸p Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 13 L−u ThÞ CÈm Thu 20.06.08.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn §×nh ChiÓu 18 Tèng Quèc Khang 20.04 03/02/1998 Kinh §ång Th¸p Nam §Þa lÝ 13.50 K.09. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 42 26/01/2016 03:25:23 .KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn §×nh ChiÓu 15 §æ ThÞ Thóy Hoa 20.01 31/12/1998 Kinh §ång Th¸p N÷ Ng÷ v¨n 12.08.08.KhÝch 12 THPT Cao L·nh 1 16 Huúnh ThÞ TuyÕt Ng©n 20.06.07.50 K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn §×nh ChiÓu Hµ Néi.03 16/12/1998 Kinh §ång Th¸p Nam §Þa lÝ 14.05 10/07/1998 Kinh §ång Th¸p N÷ Danh s¸ch nµy gåm 19 thÝ sinh Ba Ba TiÕng Anh 13.00 K.02 02/01/1998 Kinh §ång Th¸p N÷ LÞch sö 13.00 K.05 08/08/1998 Kinh §ång Th¸p N÷ §Þa lÝ 14.

02.00 K.02 16/02/1998 Kinh Gia Lai N÷ §Þa lÝ 14.06.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 11 §Æng ThÞ Lª Thanh 21.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 21-TØnh Gia Lai Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn Quèc Vò Hoµng 21.01 19/02/1999 Kinh NghÖ An Nam Ho¸ häc 19.95 K.06.00 K.07.07.50 Ba 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 14 TrÞnh ThÞ HiÒn 21.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 10 Vò ThÞ Thanh H−¬ng 21.30 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 2 §inh NguyÔn Hoµng Kim 21.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 8 T¹ §Æng Mai Uyªn 21.02 16/03/1999 Kinh Gia Lai Nam Sinh häc 22.50 K.50 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 3 §inh Thµnh Nam 21.01 02/04/1999 Kinh Gia Lai Nam Sinh häc 26.01.05 04/11/1999 Kinh Gia Lai N÷ LÞch sö 13.06.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 5 §Æng Huy Hoµng 21.03 16/08/1999 Kinh Gia Lai Nam To¸n 23.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 12 NguyÔn Quang Phong 21.00 K.01.50 K.50 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 9 NguyÔn Hå DiÖu Th¶o 21.03 19/08/1998 Kinh Gia Lai Nam LÞch sö 13.04.04 16/09/1999 Kinh Gia Lai Nam To¸n 20.03 22/04/1998 Kinh Gia Lai N÷ Ng÷ v¨n 13.35 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 7 Vâ TrÇn Minh Kh¸nh 21.50 K.02 07/04/1998 Kinh Gia Lai N÷ LÞch sö 14.03.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 4 Phan V¨n Th¾ng 21.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 13 Phan ThÞ Tróc LiÔu 21.00 K.01 22/10/1999 Kinh Gia Lai Nam To¸n 18.08.00 Ba 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 43 Ba Ba 26/01/2016 03:25:23 .04 03/06/1998 Kinh Gia Lai Nam VËt lÝ 17.06 20/02/1998 Kinh Gia Lai N÷ Ng÷ v¨n 12.01.04.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 6 Hå Gia Huy 21.05 03/02/1998 Kinh Gia Lai N÷ Ng÷ v¨n 13.07.

ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 44 26/01/2016 03:25:23 .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 21-TØnh Gia Lai Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 14 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 22-TØnh Hµ Giang Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn ThÞ BÝch Duyªn 22.07.KhÝch 12 THPT Chuyªn 7 §Æng ThÞ HuyÒn 22.00 Ba 11 THPT Chuyªn 3 Lª ThÞ H−¬ng Quúnh 22.06.06.00 Nh× 12 THPT Chuyªn 2 N«ng Thóy H»ng 22.00 Ba 12 THPT Chuyªn 4 §ç HuyÒn Th−¬ng 22.03 24/07/1999 Tµy Hµ Giang N÷ Ng÷ v¨n 14.02 13/09/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ Ng÷ v¨n 15.25 K.08.03 24/08/1998 H¸n Hµ Giang N÷ §Þa lÝ 14.06 20/08/1999 Kinh Hµ Giang N÷ Ng÷ v¨n 13.06. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 45 26/01/2016 03:25:23 .05 12/02/1998 Kinh Hµ Giang N÷ Ng÷ v¨n 14.05 02/06/1998 Kinh Hµ Giang N÷ LÞch sö 13.07.04 04/01/1997 Kinh H¶i H−ng N÷ LÞch sö 16.50 12 THPT Chuyªn 6 TrÇn DiÖu Quúnh 22.06.00 K.00 12 PTDTNT cÊp II-III Yªn Minh Danh s¸ch nµy gåm 7 thÝ sinh Nh× Ba Hµ Néi.KhÝch 11 THPT Chuyªn 5 TrÇn ThÞ M¬ 22.

Hµ Nam Sinh häc 23.03.01 30/10/1999 Kinh Phñ Lý .Hµ Nam To¸n 18.Hµ Nam To¸n 18.50 K.07 26/04/1998 Kinh Thanh Liªm - Nam VËt lÝ 24.KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 13 Ph¹m ThÞ Thuú Dung 23.06 16/08/1998 Kinh Thanh Liªm - N÷ Ho¸ häc 25.KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 17 TrÇn Quang Thµnh 23.55 Ba 12 Chuyªn Biªn Hßa 9 Hoµng Minh T©n 23.KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 12 NguyÔn Quèc §¹t 23.Hµ Nam VËt lÝ 22.KhÝch 11 Chuyªn Biªn Hßa 4 §oµn V¨n TuÊn 23.08 27/07/1998 Kinh Phñ Lý .Hµ Nam Sinh häc 21.Hµ Nam Sinh häc 22.15 K.04.Hµ Nam VËt lÝ 23.01.85 K.00 K.80 Ba 12 Chuyªn Biªn Hßa 7 §inh ThÞ Thu H−êng 23.06 12/11/1999 Kinh Gia Lai Nam VËt lÝ 21.KhÝch 11 Chuyªn Biªn Hßa 10 NguyÔn ThÞ Hång Nhung 23.02 05/03/1998 Kinh B×nh Lôc .Hµ N÷ VËt lÝ 24.04.02.06 16/01/1998 Kinh B×nh Lôc .KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 18 Bïi Thµnh Trung 23.03.02.02.00 Ba 12 Chuyªn Biªn Hßa 14 NguyÔn TuÊn Anh 23.20 Ba 12 Chuyªn Biªn Hßa 5 NguyÔn Ph−¬ng Mai 23.05 02/10/1998 Kinh Lý Nh©n .65 K.01 08/03/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ Sinh häc 21.95 K.02.05 Ba 11 Chuyªn Biªn Hßa 15 NguyÔn Trung HiÕu 23.05 23/12/1998 Kinh Duy Tiªn .Hµ N÷ Ho¸ häc 23.03 26/08/1998 Kinh Lý Nh©n .60 K.03.02 18/06/1998 Kinh B×nh Lôc .Hµ Nam Ho¸ häc 21.00 K.02.KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 3 §oµn TuÊn Anh 23.01.04.50 2 NguyÔn §øc Huy 23.Hµ Nam To¸n 24.Hµ Nam Ho¸ häc 18.02 14/05/1998 Kinh Lý Nh©n .03 22/09/1999 Kinh B×nh Lôc .04 13/11/1998 Kinh Duy Tiªn .04 24/06/1998 Kinh Phñ Lý .55 Nh× 12 Chuyªn Biªn Hßa 6 TrÇn Xu©n B¸ch 23.03.60 Ba 12 Chuyªn Biªn Hßa 8 NguyÔn VÜnh Phó 23.01.04.02.95 Ba 12 Chuyªn Biªn Hßa 16 Ph¹m ThÞ V©n Anh 23.KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 46 Ba 11 Chuyªn Biªn Hßa 26/01/2016 03:25:23 .01 25/08/1999 Kinh Kim B¶ng .Hµ Nam Ho¸ häc 24.Hµ N÷ VËt lÝ 25.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 23-TØnh Hµ Nam Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 1 Ph¹m TiÕn Khoa 23.75 12 Chuyªn Biªn Hßa 11 TrÇn §«ng B¾c 23.03 10/09/1998 Kinh B×nh Lôc .03.

50 Ba 12 Chuyªn Biªn Hßa 27 Lª Ph−¬ng Dung 23.05 17/11/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ Ng÷ v¨n 13.02 10/01/1998 Kinh Phñ Lý .07.07.50 K.01 16/07/1998 Kinh Thanh Liªm - N÷ Ng÷ v¨n 13.00 Ba 11 Chuyªn Biªn Hßa 28 NguyÔn Ph−¬ng Mai 23.Hµ N÷ §Þa lÝ 14.06.18 K.KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 29 NguyÔn Hoµng H¶i 23.Hµ N÷ Ng÷ v¨n 14.06.07.KhÝch 11 Chuyªn Biªn Hßa 31 Ph¹m ThÞ Minh ¸nh 23.02 14/08/1999 Kinh Phñ Lý .Hµ Nam LÞch sö 14.50 12 Chuyªn Biªn Hßa 23 NguyÔn Minh HiÒn 23.Hµ N÷ LÞch sö 14.Hµ N÷ LÞch sö 14.08.KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 32 Vò ThÞ Thuý H»ng 23.03 19/07/1998 Kinh Kim B¶ng .01 06/11/1999 Kinh Duy Tiªn .06 14/07/1998 Kinh Phñ Lý .KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 33 Vò TrÇn Hoµng L©m 23.05 02/02/1998 Kinh Kim B¶ng .75 K.25 K.Hµ Nam LÞch sö 16.05.02 18/08/1998 Kinh Thanh Liªm - Nam Tin häc 15.00 11 Chuyªn Biªn Hßa 34 NguyÔn Thôc HiÒn 23.65 K.Hµ N÷ Ng÷ v¨n 15.Hµ Nam Tin häc 13.04 17/03/1998 Kinh Phñ Lý .Hµ Nam LÞch sö 16.Hµ N÷ Ng÷ v¨n 14.00 K.08.06.00 K.05.00 12 Chuyªn Biªn Hßa 30 øng Hoµng Anh 23.08 26/12/1998 Kinh B×nh Lôc .04 22/10/1998 Kinh Duy Tiªn .07.00 Nh× 12 Chuyªn Biªn Hßa 47 Nh× Nh× Nh× 12 Chuyªn Biªn Hßa 26/01/2016 03:25:23 .KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 21 Hoµng Lª Anh TuÊn 23.Hµ N÷ Ng÷ v¨n 12.25 K.KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 24 Hoµng Mai Ph−¬ng 23.06.07 28/09/1999 Kinh Phñ Lý .06.06 19/05/1998 Kinh Thanh Liªm - Nam Tin häc 11.00 Ba 12 Chuyªn Biªn Hßa 36 §ç ThÞ Quyªn 23.07.05.Hµ N÷ §Þa lÝ 16.KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 22 NguyÔn ThÞ BÝch Ngäc 23.KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 35 L©m ThÞ Ngäc Anh 23.06.03 09/02/1998 Kinh Thanh Liªm - N÷ Ng÷ v¨n 12.08 11/07/1998 Kinh Kim B¶ng .00 Ba 12 Chuyªn Biªn Hßa 26 Vò Ngäc Anh 23.07.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 23-TØnh Hµ Nam Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 19 Ph¹m V¨n HuÊn 23.07 24/10/1998 Kinh Phñ Lý .02 09/11/1998 Kinh Thanh Liªm - N÷ LÞch sö 13.53 20 Ph¹m V¨n Huy 23.06.KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 25 TrÇn ThÞ Ph−îng Linh 23.50 K.

KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 43 §inh V¨n Dòng 23.08.01 09/01/1998 Kinh Duy Tiªn .Hµ N÷ §Þa lÝ 14.KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 44 Nghiªm Thuý Nga 23.02 10/07/1998 Kinh Thanh Liªm - Nam TiÕng Nga 14.10.Hµ N÷ TiÕng Nga 15.08.Hµ N÷ §Þa lÝ 12.87 K.01 07/02/1998 Kinh Thanh Liªm - N÷ TiÕng Anh 13.00 Ba 12 Chuyªn Biªn Hßa 39 §µo ThÞ HiÒn 23.10.09.08.40 K.04 11/03/1998 Kinh Kim B¶ng .03 14/12/1998 Kinh Thanh Liªm - N÷ §Þa lÝ 16.Hµ N÷ TiÕng Nga 15.06 19/07/1998 Kinh Lý Nh©n .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 23-TØnh Hµ Nam Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 37 NguyÔn ThÞ BÝch 23.Hµ N÷ TiÕng Nga 14.Hµ N÷ §Þa lÝ 13.04 09/10/1998 Kinh Phñ Lý .KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 41 §Æng ThÕ Anh 23.10.05 30/11/1998 Kinh B×nh Lôc . ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 48 26/01/2016 03:25:23 .10.05 19/09/1998 Kinh Duy Tiªn .01 23/10/1998 Kinh Vô B¶n .Nam Nam §Þa lÝ 15.00 Nh× 12 Chuyªn Biªn Hßa 38 Tr−¬ng Mü Linh 23.00 K.75 K.50 K.08.42 K.08.KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 46 NguyÔn ThÞ DiÖp 23.25 12 Chuyªn Biªn Hßa 42 NguyÔn ThÞ Ngäc Anh 23.65 12 Chuyªn Biªn Hßa Danh s¸ch nµy gåm 46 thÝ sinh Ba Ba Hµ Néi.KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 45 Vò ThÞ BÝch Loan 23.KhÝch 12 Chuyªn Biªn Hßa 40 Vò ThÞ Hoµng H¹nh 23.

75 Ba 11 Chuyªn Hµ 49 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 26/01/2016 03:25:23 .01.00 2 KhuÊt Duy Hång 24.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 24-TP.20 Ba 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 13 Bïi Tó Hµ 24.50 K.50 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 8 NguyÔn Trung HiÕu 24.06 04/04/1998 Kinh Hµ T©y Nam To¸n 30.00 Ba 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 12 §inh Quang Minh 24.50 K.50 Nh× 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 7 L−¬ng Quèc Trung 24.03 08/12/1998 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 24.11 16/06/1998 Kinh Hµ T©y Nam To¸n 20.00 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 10 §inh Xu©n Tïng 24.02.50 Nh× 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 9 §inh Thµnh H−ng 24.07 26/03/2000 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 33.10 28/09/1998 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 29.05 07/09/1998 Kinh Hµ T©y Nam To¸n 21.01.02.09 30/06/1998 Kinh Hµ T©y Nam To¸n 27.01.04 10/02/1999 Kinh Hµ T©y Nam To¸n 30.00 NhÊt 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 6 Th¸i Huy Quang 24.KhÝch 12 S¬n T©y 3 NguyÔn §×nh TuÊn Anh 24.01. Hµ Néi Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 1 Lª B¸ Tr−êng Giang 24.01.10 21/12/1998 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 24.01.01.01.02 04/02/1998 Kinh Hµ T©y Nam To¸n 26.01 12/04/1998 Kinh Hµ T©y Nam To¸n 31.04 13/12/1999 Kinh Hµ Néi N÷ VËt lÝ 22.01.00 NhÊt 10 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 5 §µo Vò Quang 24.KhÝch 12 S¬n T©y 11 Vò TuÊn HiÒn 24.08 13/07/1998 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 33.01.50 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 4 Ph¹m Nam Kh¸nh 24.01.

02. Hµ Néi Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Néi-Amsterdam 14 Ph¹m Quang Minh 24.09 27/06/1998 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 23.75 Ba 12 Chu V¨n An 20 B¹ch Hoµng Hµ 24.15 08/04/1998 Kinh Hµ T©y Nam VËt lÝ 24.05 Ba 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 18 §oµn Cao Thanh Long 24.KhÝch 12 26 NguyÔn H÷u Long 24.95 Ba 12 24 NguyÔn Lª HiÕu 24.50 Ba 12 Chu V¨n An 19 TrÇn Nam Anh 24.02.02.02.05 10/03/1999 Kinh Hµ T©y Nam VËt lÝ 22.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 24-TP.02 01/11/1998 Tµy Hµ Néi Nam VËt lÝ 21.07 27/12/1998 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 22.02.02.60 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 15 TrÇn NhËt Quang 24.03 22/03/1998 Kinh Hµ T©y Nam VËt lÝ 21.KhÝch 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 21 §inh L©m B¶o 24.12 01/06/1998 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 23.13 19/04/1998 Kinh Nam §Þnh Nam VËt lÝ 20.14 11/04/1998 Kinh Phó Thä Nam VËt lÝ 32.75 12 Chu V¨n An 22 NguyÔn §¾c Hång 24.50 K.02.06 21/07/1998 Kinh Hµ T©y Nam VËt lÝ 19.70 K.11 15/03/1998 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 31.02.02.KhÝch 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 23 TrÇn H¶i Nam 24.40 Ba 12 Chu V¨n An 17 D−¬ng Minh Sang 24.20 Nh× 11 50 Ba Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 26/01/2016 03:25:23 .01 08/05/1998 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 24.45 K.05 Ba 11 Chuyªn NguyÔn HuÖ 25 Bïi Ngäc Ph−¬ng 24.07 03/05/1998 Kinh Hµ Néi Nam Ho¸ häc 26.02.50 Nh× 12 Chu V¨n An 27 Vò V©n Nga 24.02.30 NhÊt 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 16 Ph¹m Lª Huy 24.03.03.02.11 08/02/1999 Kinh Hµ Néi N÷ Ho¸ häc 31.

03.65 Nh× 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 35 Ph¹m §øc Minh 24.03.KhÝch 12 Chu V¨n An 29 Bïi §øc M¹nh 24.03.13 30/05/1999 Kinh Hµ Néi Nam Sinh häc 28.60 K.03.40 Nh× 11 Chuyªn NguyÔn HuÖ 51 Ba Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 26/01/2016 03:25:23 .09 12/05/1999 Kinh Hµ Néi Nam Ho¸ häc 33.KhÝch 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 31 NguyÔn Träng Vò 24.15 Nh× 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 40 NguyÔn Hµ Trung 24.11 28/05/1998 Kinh Hµ Néi Nam Sinh häc 35.03.KhÝch 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 32 NguyÔn V¨n C«ng 24.75 K.25 NhÊt 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 39 Phïng Anh Quèc 24.KhÝch 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 34 NguyÔn B»ng Thanh L©m 24.13 09/03/1998 Kinh Hµ Néi Nam Ho¸ häc 23.04 21/03/1999 Tµy Hµ T©y Nam Ho¸ häc 18.15 K.03.04.19 25/04/1999 Kinh Hµ T©y Nam Sinh häc 33.00 11 30 NguyÔn ThÞ §« Nan 24.10 12/07/1998 Kinh Hµ T©y N÷ Ho¸ häc 19.06 06/08/1999 Kinh Hµ Néi Nam Ho¸ häc 29.KhÝch 11 Chuyªn NguyÔn HuÖ 33 Ph¹m Trung Lª Khoa 24.04.25 NhÊt 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 36 NguyÔn Quang Tr−êng 24. Hµ Néi Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 28 Vò ThÞ Thu Trang 24.03.05 04/05/1999 Kinh Qu¶ng Ninh Nam Ho¸ häc 20.25 NhÊt 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 38 Ph¹m Lª Minh 24.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 24-TP.12 17/03/1998 Kinh Hµ Néi N÷ Ho¸ häc 22.15 15/06/1998 Kinh Hµ T©y Nam Ho¸ häc 22.10 K.03.08 12/10/1999 Kinh Hµ T©y Nam Ho¸ häc 25.00 Ba 37 Lª ThÞ Hång Hoa 24.05 18/12/1998 Kinh Hµ Néi N÷ Sinh häc 34.03.04.20 K.04.

18 08/09/1999 Kinh Hµ Néi Nam Sinh häc 34.03 08/08/1998 Kinh Hµ T©y Nam Sinh häc 30.20 NhÊt 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 47 TrÇn Minh An 24.50 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 49 Lª HiÕu Kiªn 24.50 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 52 Hµ TrÇn NhËt Linh 24.50 Ba 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 43 Lª Trung HiÕu 24.55 Nh× 11 42 Ph¹m Thanh Tó 24.04.95 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 53 NguyÔn Hµ Anh 24.04.04.KhÝch 11 Chuyªn NguyÔn HuÖ 44 Phïng ThÞ BÝch Ngäc 24.04.01 10/06/1998 Kinh Hµ Néi N÷ Sinh häc 30.04 09/11/1999 Kinh H−ng Yªn Nam Sinh häc 23.04. Hµ Néi Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 41 Phan §¨ng Kh¶i 24.04.12 26/02/1998 Kinh Hµ T©y N÷ Sinh häc 26.08 10/02/1999 Kinh Hµ Néi Nam Sinh häc 23.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 24-TP.04.07 26/02/1999 Kinh Hµ Néi Nam Sinh häc 26.04.04.04.14 10/07/1998 Kinh Hµ Néi N÷ Sinh häc 29.50 K.40 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 48 NguyÔn TiÕn Dòng 24.04.04.17 02/11/1999 Kinh Hµ Néi Nam Sinh häc 27.05 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 51 TrÇn B¶o S¬n 24.70 Nh× 12 S¬n T©y 45 NguyÔn Quang Th¸i 24.10 22/08/1998 Th¸i Hßa B×nh N÷ Sinh häc 27.15 06/01/1998 Kinh Th¸i Nguyªn Nam Sinh häc 31.90 Ba 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 50 NguyÔn Song Quúnh 24.65 Nh× 11 Chuyªn NguyÔn HuÖ 46 Lª Hïng TiÕn 24.20 27/05/1998 Kinh Hµ Néi N÷ Sinh häc 25.80 Nh× 12 Chuyªn Hµ 52 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 26/01/2016 03:25:23 .02 08/02/1998 Kinh Hµ T©y N÷ Sinh häc 29.04.

85 K.05 Ba 11 Chuyªn NguyÔn HuÖ 24.KhÝch 12 Chu V¨n An 67 NguyÔn ThÞ Th−¬ng HuyÒn 24.57 Ba 11 NguyÔn H÷u Hoµi Nam 24.65 Ba 12 Chu V¨n An Hoµng 24.KhÝch 11 Chuyªn NguyÔn HuÖ 63 NguyÔn Duy ChÝ Dòng 24.KhÝch 12 Tin häc 24.01 04/12/1998 Kinh Hµ Néi Nam 56 TrÇn Thñy Lùc 24.10 08/10/1999 Kinh 58 T«n ThiÖn VÜnh 24.KhÝch 12 Chu V¨n An 65 TrÇn Minh TuÊn 24.14 11/10/1999 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 13.05 13/12/1999 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 15.88 Ba 11 Chu V¨n An Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 16.06 21/06/1998 Kinh H¶i D−¬ng N÷ Ng÷ v¨n 15.80 K.06.11 60 Lª Anh Minh 61 Phïng Träng 62 22. Hµ Néi Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Néi-Amsterdam 54 NguyÔn H÷u Th¸i 24.03 04/05/2000 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 12.08 Ba 12 04/12/1999 Kinh Kontum Nam Tin häc 17.KhÝch 11 Hµ Néi Nam Tin häc 14.04.00 12 Chu V¨n An 53 Nh× Nh× Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 26/01/2016 03:25:23 .05.05.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 24-TP.05.04 06/09/1998 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 13.05.05.KhÝch 10 Chu V¨n An 64 NguyÔn Th¸i D−¬ng 24.00 K.40 K.15 26/07/1998 59 NguyÔn VÜnh ThÞnh 24.KhÝch 11 66 NguyÔn Hoµng Anh 24.09 29/06/1999 Kinh Hµ T©y Nam Tin häc 13.07 12/05/1999 Kinh Hµ Néi 57 Lª Minh NghÜa 24.05.05.05.16 26/03/1998 Kinh Hµ Néi Nam Sinh häc 55 Hoµng ViÖt C−êng 24.85 K.05.08 K.06.01 23/11/1998 Kinh Hµ Néi N÷ Ng÷ v¨n 13.05.05.40 K.08 30/11/1998 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 15.35 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ Nam Tin häc 13.

KhÝch 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 81 NguyÔn §øc M¹nh 24.00 Nh× 12 S¬n T©y 80 Hoµng H¶i Tó 24.08 21/02/1999 Kinh Hµ Néi N÷ Ng÷ v¨n 13.12 24/12/1999 Kinh Hµ Néi N÷ Ng÷ v¨n 13.15 20/06/1998 Kinh Hµ Néi N÷ Ng÷ v¨n 12.05 21/07/1998 Kinh Hµ Néi N÷ Ng÷ v¨n 13.50 K.06.00 NhÊt 12 Chu V¨n An 75 §µo Nguyªn Ph−¬ng 24.07.06.06.50 Ba 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 77 NguyÔn Mü Linh 24.06.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 24-TP.06.06.06.02 10/05/1999 Kinh Hµ Néi N÷ Ng÷ v¨n 14.07 22/03/1999 Kinh Hµ Néi N÷ Ng÷ v¨n 12. Hµ Néi Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 68 NguyÔn Thïy D−¬ng 24.06.50 12 Chu V¨n An 54 Nh× Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 26/01/2016 03:25:23 .11 24/10/1998 Kinh Hµ Néi N÷ Ng÷ v¨n 17.06.50 Ba 11 Chu V¨n An 76 §Æng Thanh H¶i 24.09 25/10/1999 Kinh Hµ T©y N÷ Ng÷ v¨n 13.50 Ba 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 78 Vò Hång NhËt Linh 24.50 Ba 11 Chuyªn NguyÔn HuÖ 71 NguyÔn Th¸i Anh 24.00 Nh× 12 Yªn Hßa 69 TrÞnh Nh− Ph−¬ng 24.00 Nh× 12 70 NguyÔn Thu Th¶o 24.03 17/12/1998 Kinh Hµ Néi N÷ Ng÷ v¨n 15.13 21/09/1998 Kinh Hµ Néi N÷ Ng÷ v¨n 15.06.04 20/05/1998 Kinh Hµ T©y N÷ Ng÷ v¨n 13.10 12/04/1998 Kinh Hµ T©y N÷ Ng÷ v¨n 15.KhÝch 11 74 Vò Linh Ng©n 24.00 Ba 11 72 §Æng H−¬ng Giang 24.06.12 21/07/1998 Kinh Hµ Néi Nam LÞch sö 16.50 Ba 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 73 §Æng Ph−¬ng Linh 24.06.14 07/07/1999 Kinh Hµ T©y N÷ Ng÷ v¨n 13.50 Ba 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 79 §ç H−¬ng Nga 24.50 K.06.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 24-TP.25 K.07.13 20/04/1998 Kinh Hµ Néi Nam LÞch sö 15.11 06/06/1999 Kinh Hµ Néi N÷ §Þa lÝ 16.07.14 10/02/1998 Kinh LB Nga Nam LÞch sö 16.50 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 96 NguyÔn Hoµng DiÖp 24.25 K.15 02/12/1998 Kinh Hµ Néi Nam LÞch sö 16.07.75 11 55 Ba Nh× Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam Chuyªn Hµ 26/01/2016 03:25:23 .08.25 K.07.07.25 Nh× 12 Chu V¨n An 91 NguyÔn Minh H¹nh 24.07.75 Nh× 11 Chu V¨n An 92 Bïi Mü H¹nh 24.02 19/08/1998 Kinh Hµ T©y N÷ LÞch sö 15.07.05 09/07/1998 Kinh Hµ T©y Nam LÞch sö 15.00 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 94 V−¬ng H¶i Anh 24.07.00 Nh× 12 S¬n T©y 84 Bïi Nguyªn §øc 24.10 14/06/1999 Kinh Hµ Néi N÷ LÞch sö 15.07.07.08 01/08/1998 Kinh Hµ Néi N÷ LÞch sö 16.07.06 11/09/1998 Kinh Hµ Néi Nam LÞch sö 14.KhÝch 12 88 TrÇn Hoµng Thµnh 24.25 K.07.11 11/03/1998 Kinh Hµ Néi Nam LÞch sö 13.50 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 93 Hµ Lª Thµnh Trung 24.50 Ba 11 Chu V¨n An 90 Lª Hoµng ViÖt 24.07 15/01/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam LÞch sö 14.KhÝch 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 97 TrÇn ThÞ Thu Trang 24.KhÝch 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 95 T−ëng V¨n C−êng 24.KhÝch 12 Chu V¨n An 85 NguyÔn Quang Anh 24.25 Ba 11 Chuyªn NguyÔn HuÖ 86 Lª Vi D©n 24.75 Nh× 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 89 NguyÔn ThÞ Lª HiÕu 24.75 Ba 12 Chu V¨n An 87 Lª Ngäc HiÓn 24.04 28/09/1998 Kinh Hµ Néi Nam LÞch sö 14.03 30/08/1998 Kinh Hµ T©y N÷ LÞch sö 16.01 09/01/1999 Kinh Hµ T©y Nam LÞch sö 15.07.07. Hµ Néi Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 82 NguyÔn ThÞ NhËt Anh 24.08.01 22/07/1998 Kinh Hµ T©y N÷ §Þa lÝ 13.00 Ba 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 83 NguyÔn V©n Anh 24.09 31/07/1999 Kinh Hµ Néi N÷ LÞch sö 15.

09.00 NhÊt 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 101 Lª Linh Hµ 24.08.00 Ba 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 105 Lª Hoµng Nam 24.08.50 K.08.05 29/10/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 15.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 24-TP.09 18/01/1999 Kinh Hµ Néi N÷ §Þa lÝ 16.10 05/01/1999 Kinh Hµ Néi N÷ §Þa lÝ 12.09.08.02 19/09/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ §Þa lÝ 14.08. Hµ Néi Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Néi-Amsterdam 98 Ph¹m Anh Tó 24.06 07/09/1998 Kinh Hµ T©y N÷ §Þa lÝ 14.25 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 99 Vò H¶i D−¬ng 24.05 08/08/1999 Kinh Hµ Néi N÷ §Þa lÝ 18.30 NhÊt 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 56 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 26/01/2016 03:25:23 .08.25 Ba 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 100 Lª NguyÔn Ph−¬ng Linh 24.14 11/11/1999 Kinh Hµ Néi Nam TiÕng Anh 16.09.65 NhÊt 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 107 Ph¹m TuÊn B¶o Ch©u 24.08.20 Nh× 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 108 Vò Hoµng Ph−¬ng 24.09.12 30/01/1998 Kinh Hµ Néi N÷ §Þa lÝ 16.03 08/07/1998 Kinh Hµ Néi N÷ §Þa lÝ 15.16 24/10/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 16.KhÝch 11 104 NguyÔn Ngäc Linh 24.20 Nh× 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 106 NguyÔn Minh H−¬ng 24.09 02/11/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 16.00 Ba 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 102 TrÞnh Trµ My 24.50 Nh× 11 Chu V¨n An 103 NguyÔn BÝch Ngäc 24.

06 03/02/1998 Kinh Hµ Néi Nam TiÕng Anh 15.02 19/10/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 15.95 NhÊt 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 110 §ç Hoµng Long 24.09.35 Nh× 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 116 NguyÔn Ph−¬ng Hµ 24. Hµ Néi Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 109 Bïi Minh §øc 24.09.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 24-TP.90 Nh× 11 57 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 26/01/2016 03:25:23 .09.70 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 117 L−u B¶o Phóc 24.65 Ba 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 113 TrÇn Minh Anh 24.09.09.07 29/12/1998 Kinh Hµ Néi Nam TiÕng Anh 16.09.09.19 09/06/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 15.50 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 114 NguyÔn Ph−¬ng Linh 24.09.08 07/12/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 15.11 24/04/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 14.15 20/11/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 14.35 Ba 12 Chu V¨n An 118 Vò Th¶o Ph−¬ng 24.15 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 112 NguyÔn Huy Th«ng 24.09.20 21/07/1998 Kinh Hµ Néi Nam TiÕng Anh 14.18 22/07/1999 Kinh Hµ Néi Nam TiÕng Anh 14.13 14/05/1998 Kinh Hµ Néi Nam TiÕng Anh 14.09.85 Nh× 11 119 §oµn Vò Nam 24.09.17 28/01/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 14.85 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 111 Ph¹m ViÖt Dòng 24.09.12 05/05/1998 Kinh Hµ Néi Nam TiÕng Anh 15.85 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 115 Lª Minh Trang 24.15 Ba 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 120 Vò Hoµng Trung 24.

09.KhÝch 11 Chuyªn Hµ 58 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 26/01/2016 03:25:23 .04 23/01/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Nga 16.11.10.01 11/10/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ TiÕng Nga 16.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 24-TP.75 NhÊt 12 Chu V¨n An 123 NguyÔn ThÞ V©n Kh¸nh 24.97 Ba 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 131 Lª Hµ Ly 24.03 07/06/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Ph¸p 14.10.55 Ba 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 135 Hoµng Ng©n Hµ 24.35 K.11.05 15/08/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Nga 16.10 04/04/1998 Kinh Hµ T©y N÷ TiÕng Anh 14.75 Nh× 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 127 C¸p Hµ Minh Anh 24.01 27/01/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 16.10.02 11/12/1998 Kinh Hµ T©y N÷ TiÕng Nga 15.10 Ba 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 124 NguyÔn H¶i YÕn 24.10.35 Nh× 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 132 KiÒu ThÞ Ngäc Linh 24.10.35 NhÊt 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 134 L−¬ng ThÞ Thu V©n 24.10.03 25/08/1998 Kinh Hµ T©y N÷ TiÕng Anh 13.59 Nh× 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 128 TrÇn V©n Anh 24. Hµ Néi Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 121 Lª B¶o Ch©u 24.10.07 14/09/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Nga 16.05 Ba 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 133 V−¬ng Thu Trang 24.51 Nh× 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 125 NguyÔn ThÞ Hång Hµ 24.03 05/11/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Nga 15.15 15/09/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Ph¸p 15.06 19/09/1998 Kinh Hµ T©y N÷ TiÕng Nga 16.09.27 Nh× 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 130 D−¬ng Minh Ch©u 24.12 09/10/1998 Kinh Hµ T©y N÷ TiÕng Nga 17.37 Nh× 12 126 NguyÔn H»ng Tiªn 24.11.KhÝch 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 122 §µo NguyÖt Anh 24.09.10 07/12/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Nga 16.10.10.13 03/06/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Ph¸p 17.82 Ba 12 129 Lª Thuú Linh 24.70 K.

KhÝch 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Ph¸p 15.06 21/05/1998 TiÕng Ph¸p 15.65 Ba 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 138 TrÇn Kh¸nh Linh 24.14 08/07/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Ph¸p 15.02 03/03/1999 Kinh 145 Vò Minh HiÒn 24.11.00 K.11.11.11.11 04/02/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Ph¸p 16.10 23/10/1998 Kinh Hµ T©y Nam 143 NguyÔn H−¬ng Giang 24.35 Ba 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 137 V−¬ng §an Linh 24.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 24-TP.11.55 Ba 11 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 142 Tr−¬ng ViÖt Toµn 24. Hµ Néi Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Néi-Amsterdam 136 Bµnh Ph−¬ng Uyªn 24.00 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 140 NguyÔn Thu Trang 24.01 30/04/1998 Kinh VÜnh Phóc 144 Ph¹m Linh Giang 24.05 K.06 26/04/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Ph¸p 15.11.KhÝch 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Trung 15.25 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam Hµ Néi N÷ TiÕng Ph¸p 14.KhÝch 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ 139 Vò Hoµng B¶o Th− 24.04 05/03/1998 146 §ång Minh HuyÒn 24.09 17/01/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Ph¸p 16.12.KhÝch 12 Chuyªn NguyÔn HuÖ N÷ TiÕng Ph¸p 15.90 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 59 Ba Ba 26/01/2016 03:25:23 .11.11.80 K.00 K.60 Nh× 12 Chuyªn Hµ Néi-Amsterdam 141 Vâ Thu Trang 24.12 23/10/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Ph¸p 15.11.11.07 23/02/1998 Kinh Phó Thä N÷ TiÕng Ph¸p 15.

ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 60 26/01/2016 03:25:23 .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 24-TP. Hµ Néi Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 146 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi.

60 K.02 08/09/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam VËt lÝ 27.20 K.02.07 18/09/1999 Kinh Hµ TÜnh Nam To¸n 23.01.06 06/03/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam Ho¸ häc 25.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 25-TØnh Hµ TÜnh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn V¨n ThÕ 25.45 K.65 K.09 24/04/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ VËt lÝ 18.03 16/03/1999 Kinh Hµ TÜnh Nam To¸n 27.02.25 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 17 NguyÔn V¨n Nam 25.02.00 Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 8 TrÇn §×nh Hïng 25.01.01.08 03/06/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam VËt lÝ 18.01 12/05/1999 Kinh Hµ TÜnh Nam To¸n 26.50 Ba 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 11 NguyÔn Ngäc Tr−êng An 25.50 Nh× 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 4 Vâ Duy Kh¸nh 25.06 29/10/1999 Kinh Hµ TÜnh Nam To¸n 24.50 Nh× 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 9 NguyÔn V¨n NghÜa 25.10 02/03/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam To¸n 23.KhÝch 12 THPT Lý Tù Träng 18 TrÇn Hoµng Vò 25.60 Nh× 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 14 NguyÔn Tïng D−¬ng 25.01 15/01/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam VËt lÝ 21.08 04/10/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam To¸n 27.20 Nh× 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 13 Hå Quang Anh 25.50 Ba 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 3 NguyÔn Nh− Hoµng 25.01.05 11/04/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam To¸n 28.00 Ba 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 10 NguyÔn Thanh Nh· 25.01.00 Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 2 Phan NhËt Duy 25.01.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 12 TrÇn §øc L−¬ng 25.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 15 NguyÔn ThÞ Linh 25.07 01/09/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam VËt lÝ 29.02.01.02.01.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 5 TrÇn §øc M¹nh 25.05 26/10/1999 Kinh Hµ TÜnh Nam VËt lÝ 21.02.06 07/02/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ VËt lÝ 18.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 16 Bïi Lª Anh Th¬ 25.03.01.02.90 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 61 Ba 26/01/2016 03:25:23 .09 26/02/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam To¸n 26.50 Nh× 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 6 Lª V¨n Tr−êng NhËt 25.04 25/08/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam To¸n 27.01.02 02/01/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam To¸n 27.50 Nh× 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 7 NguyÔn Duy TuÊn 25.

63 Ba 10 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 62 26/01/2016 03:25:23 .04 01/06/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ Sinh häc 21.07 22/03/1999 Kinh Hµ TÜnh Nam Sinh häc 26.03 09/10/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam Tin häc 17.05 01/01/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ Sinh häc 24.04.25 Ba 12 THPT CÈm Xuyªn 31 NguyÔn §×nh §¹i 25.04.04.95 Ba 12 THPT Kú Anh 30 NguyÔn ThÞ Trang 25.05.06 21/06/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ Sinh häc 25.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 25 Hoµng ThÞ Ngäc Lan 25.10 27/08/1998 Kinh §¾k L¾k N÷ Sinh häc 23.04 03/02/2000 Kinh Hµ TÜnh Nam Tin häc 15.05.80 Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 34 §ç NguyÔn ViÖt Anh 25.03.50 Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 33 NguyÔn ViÕt NhËt Hoµng 25.40 Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 36 Bïi §øc TuÊn Dòng 25.25 Ba 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 26 NguyÔn Hång Hµ 25.05 Nh× 12 THPT Hång LÜnh 21 Lª V¨n §øc 25.75 Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 24 NguyÔn ThÞ Lan H−¬ng 25.25 Ba 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 29 Lª ThÞ Mai Trinh 25.03 19/07/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ Sinh häc 25.05.04.25 Ba 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 28 §Æng V¨n Sang 25.08 27/11/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam Sinh häc 26.01 14/08/1999 Kinh Hµ TÜnh Nam Tin häc 11.04.04.04.05.50 Nh× 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 32 Bïi §×nh C−¬ng 25.70 Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 20 Phan Huy §øc 25.02 27/06/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam Tin häc 16.05.25 K.06 12/11/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam Tin häc 16.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 35 NguyÔn MËu Duy 25.02 01/04/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam Ho¸ häc 28.09 19/11/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ Sinh häc 24.50 Nh× 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 23 NguyÔn ThÞ Thu H»ng 25.60 K.04 18/09/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam Ho¸ häc 23.05 10/12/1999 Kinh Hµ TÜnh Nam Tin häc 21.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 22 Phan Ngäc Thä 25.25 Ba 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 27 NguyÔn ThÞ Hång Nhung 25.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 25-TØnh Hµ TÜnh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19 NguyÔn Quang S¸ng 25.02 01/06/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ Sinh häc 26.05.03.04.04.01 29/04/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam Sinh häc 32.04.

07.06.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 54 NguyÔn ThÞ Thñy 25.50 Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 40 NguyÔn Mai Th−¬ng 25.00 NhÊt 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 52 TrÇn ThÞ Lam 25.07.08.08.01 21/11/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ Ng÷ v¨n 14.07.05 03/03/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ Ng÷ v¨n 12.07 02/03/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ LÞch sö 15.02 13/06/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ Ng÷ v¨n 15.06.08.75 Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 49 NguyÔn Ph−¬ng Oanh 25.04 10/08/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ §Þa lÝ 14.08 20/03/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ LÞch sö 14.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 48 D−¬ng ThÞ Th¶o Anh 25.07.50 Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 43 Phan Phan Quúnh Nh− 25.75 Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 45 Phan ThÞ Th¶o HiÒn 25.07.09 22/01/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam LÞch sö 14.04 17/12/1998 Kinh L©m §ång N÷ LÞch sö 16.01 18/08/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ LÞch sö 14.25 Ba 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 50 Lª ThÞ Trµ My 25.07.06 11/05/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ Ng÷ v¨n 13.09 22/12/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ §Þa lÝ 18.75 K.06.02 29/08/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ LÞch sö 16.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 25-TØnh Hµ TÜnh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Nh× Líp Tr−êng (THPT) 37 Ph¹m ThÞ Linh Chi 25.00 Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 53 NguyÔn Thóy Nga 25.06.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 51 Lª ThÞ Thñy Tiªn 25.07.08 05/09/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ §Þa lÝ 13.50 K.07.00 K.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 39 NguyÔn ThÞ Anh 25.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 63 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 26/01/2016 03:25:23 .10 04/06/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ LÞch sö 15.08.50 Ba 12 THPT Lý ChÝnh Th¾ng 42 Lª ThÞ Thu Thñy 25.07.50 Nh× 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 46 TrÇn ThÞ Hµ 25.07 16/02/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ §Þa lÝ 13.50 K.50 Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 41 Ph¹m ThÞ Mai Linh 25.05 30/11/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ LÞch sö 13.00 38 NguyÔn Ngäc Thóy 25.06 31/12/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ LÞch sö 16.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 47 NguyÔn ThÞ Quúnh 25.03 16/03/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ Ng÷ v¨n 13.06.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 44 Ph¹m Th¸i S¬n 25.

KhÝch 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 57 Chu ThÞ Mai 25.08.11.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 58 Phan V¨n Hïng 25.85 Nh× 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 63 NguyÔn Hµ Linh 25.09.08.03 29/06/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ TiÕng Ph¸p 15.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 68 TrÞnh Hµ My 25.01 09/02/1998 Kinh §¨k L¨k N÷ TiÕng Anh 13.09.50 K.09.11.30 Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 64 Ba Ba 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 26/01/2016 03:25:23 .09 24/04/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ TiÕng Anh 13.05 Nh× 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 62 NguyÔn ThÞ Hång Miªn 25.02 26/11/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ TiÕng Anh 13.40 K.03 08/01/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ TiÕng Anh 15.09 01/07/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ TiÕng Ph¸p 16.50 K.08.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 25-TØnh Hµ TÜnh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 55 TrÇn ThÞ Mü Duyªn 25.90 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 67 NguyÔn ThÞ Quúnh Nh− 25.10 27/09/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ TiÕng Ph¸p 15.10 11/05/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam TiÕng Anh 15.50 K.01 10/02/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ §Þa lÝ 14.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 56 NguyÔn Hµ Trang 25.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 65 Hå ThÞ Minh Ph−¬ng 25.09.KhÝch 70 Ph¹m HuyÒn Trang 25.20 Nh× 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 72 NguyÔn ThÞ H»ng 25.KhÝch 12 THPT Lý ChÝnh Th¾ng 59 Lª ThÞ Dung 25.45 Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 71 Cï ThÞ Quúnh Trang 25.04 18/06/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ TiÕng Anh 13.07 24/03/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ TiÕng Anh 14.03 25/09/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam §Þa lÝ 13.10 30/03/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ §Þa lÝ 13.09.08 03/09/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ TiÕng Anh 13.09.45 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 69 NguyÔn NhËt Linh 25.08.60 Nh× 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 61 NguyÔn Trµ My 25.02 23/10/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ §Þa lÝ 13.06 04/04/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ §Þa lÝ 12.09.05 26/01/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ TiÕng Anh 14.75 K.11.75 K.10 K.06 27/11/1998 Kinh Hµ TÜnh N÷ TiÕng Anh 16.09.09.00 Ba 12 THPT Phan §×nh Phïng 60 NguyÔn V¨n Th¾ng 25.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 66 Vâ ThÞ Ph−¬ng Anh 25.08.09.60 Nh× 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 64 NguyÔn ThÞ V©n Anh 25.30 K.

KhÝch 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 76 NguyÔn ThÞ CÈm Nhung 25.11.04 22/12/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ TiÕng Ph¸p 14.08 14/10/1998 Kinh Hµ TÜnh Nam TiÕng Ph¸p 15.35 74 TrÇn V¨n §ång 25.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 77 NguyÔn ThÞ Kh¸nh HuyÒn 25.02 16/11/1999 Kinh Hµ TÜnh Nam TiÕng Ph¸p 15.06 12/06/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ TiÕng Ph¸p 15.07 11/04/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ TiÕng Ph¸p 14.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh Danh s¸ch nµy gåm 77 thÝ sinh Ba 12 THPT Chuyªn Hµ TÜnh Hµ Néi.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 25-TØnh Hµ TÜnh Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 73 Vâ Hoµng NhËt T©n 25.11.75 K. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 65 26/01/2016 03:25:23 .11.11.85 K.20 K.11.10 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hµ TÜnh 75 Hå Quúnh Mai 25.

05 K.04 26/06/1999 Kinh H¶i D−¬ng N÷ Ho¸ häc 22.09 01/12/1998 Kinh H¶i D−¬ng N÷ Ho¸ häc 23.00 Ba 11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 5 Tr−¬ng Minh Quang 26.KhÝch 66 Nh× Ba 11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 26/01/2016 03:25:23 .01.02.03.06 18/01/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam Ho¸ häc 26.03.01 12/10/1998 Kinh H¶i D−¬ng N÷ Ho¸ häc 25.01.65 Ba 12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 12 Mai Ph−¬ng Chi 26.03 09/06/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam VËt lÝ 18.01.02 18/04/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam VËt lÝ 20.08 10/10/1999 Kinh H¶i D−¬ng Nam To¸n 19.07 02/08/1998 Kinh TP Hµ Néi N÷ Ho¸ häc 25.04 11/09/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam To¸n 23.06 08/05/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam To¸n 27.02.01.65 K.50 Nh× 12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 4 NguyÔn TuÊn HiÖp 26.KhÝch 11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 7 NguyÔn TuÊn Anh 26.30 Ba 12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 16 Hoµng V¨n Th−êng 26.05 08/12/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam Ho¸ häc 27.50 K.03.05 K.01.07 02/11/1999 Kinh H¶i D−¬ng Nam To¸n 19.KhÝch 11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 11 NguyÔn ThÞ Ngäc BÝch 26.35 12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 8 NguyÔn V¨n §øc 26.03.02 17/08/1998 Kinh H¶i D−¬ng N÷ Ho¸ häc 30.50 Ba 12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 3 Vò Quang Minh 26.75 Nh× 12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 15 Tr−¬ng ThÞ Thanh Thñy 26.15 Nh× 12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 13 Hoµng Th¸i S¬n 26.00 Ba 12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 2 NguyÔn ViÖt Hoµng 26.08 20/07/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam Ho¸ häc 22.50 K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 10 Ph¹m Ngäc Lam Tr−êng 26.01.08 19/01/1999 Kinh H¶i D−¬ng Nam VËt lÝ 19.02.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 17 NguyÔn ThÞ Hång V©n 26.KhÝch 11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 6 §µo Minh Qu©n 26.03.03.02 21/06/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam To¸n 23.03 19/07/1999 Kinh H¶i D−¬ng Nam To¸n 22.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 26-TØnh H¶i D−¬ng Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Khæng TiÕn §¹t 26.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 9 Cao Trung HiÕu 26.10 K.03.03.01 28/08/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam VËt lÝ 27.90 12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 18 NguyÔn ThÞ H¹nh 26.95 Nh× 12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i 14 Ph¹m V¨n TÊn 26.50 K.02.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

26-TØnh H¶i D−¬ng
Hä vµ tªn thÝ sinh

Sè TT


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

N¬i sinh

Nam

M«n thi

§iÓm

Gi¶i

Líp

Tr−êng (THPT)

19

NguyÔn ThÞ

Cóc

26.04.01

30/07/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Sinh häc

25.10

Ba

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

20

§ç Trung

HiÕu

26.04.02

08/07/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

Sinh häc

26.10

Ba

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

21

Bïi ThÞ

MËn

26.04.05

01/06/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Sinh häc

26.20

Ba

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

22

NguyÔn Hoµng

Nam

26.04.06

07/07/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

Sinh häc

29.95

Nh×

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

23

Vò §×nh

T×nh

26.04.08

08/07/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

Sinh häc

22.00 K.KhÝch

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

24

Ph¹m §×nh

Tuyªn

26.04.09

18/07/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

Sinh häc

24.10

Ba

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

25

NguyÔn B¸

ViÖt

26.04.10

18/12/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

Sinh häc

26.75

Nh×

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

26

Lª ThÞ Ngäc

Kh¸nh

26.04.03

20/09/1999

Kinh

H¶i D−¬ng

Sinh häc

22.80 K.KhÝch

11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

27

Vò Duy

M¹nh

26.05.07

13/06/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

Tin häc

16.80

Ba

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

28

NguyÔn §øc

Träng

26.05.09

03/02/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

Tin häc

16.85

Ba

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

29

Lª Mai

An

26.05.01

03/04/1999

Kinh

H¶i D−¬ng

Tin häc

13.38 K.KhÝch

11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

30

NguyÔn M¹nh

C−êng

26.05.04

22/08/1999

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

Tin häc

12.55 K.KhÝch

11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

31

NguyÔn Huy

Hoµng

26.05.05

04/09/1999

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

Tin häc

18.60

11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

32

NguyÔn ThÞ Ngäc

Lan

26.05.06

25/08/1999

Kinh

H¶i D−¬ng

Tin häc

12.60 K.KhÝch

11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

33

NguyÔn Mai

Ph−¬ng

26.05.08

10/01/1999

Kinh

H¶i D−¬ng

Tin häc

13.50 K.KhÝch

11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

34

NguyÔn Ph−¬ng

Anh

26.06.02

11/10/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Ng÷ v¨n

13.00 K.KhÝch

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

35

NguyÔn ThÞ Minh

H¶i

26.06.04

12/05/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Ng÷ v¨n

14.50

Ba

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

36

Bïi ThÞ Thu

HuyÒn

26.06.05

31/12/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Ng÷ v¨n

15.00

Nh×

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

67

Nh×

26/01/2016 03:25:23

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

26-TØnh H¶i D−¬ng
Hä vµ tªn thÝ sinh

Sè TT


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

N¬i sinh

Nam

M«n thi

§iÓm

Gi¶i

Líp

Tr−êng (THPT)

37

Vò Ngäc Th¶o

Linh

26.06.07

09/02/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Ng÷ v¨n

13.50

Ba

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

38

TrÞnh ThÞ Linh

Chi

26.06.03

09/06/1999

Kinh

H¶i D−¬ng

Ng÷ v¨n

13.50

Ba

11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

39

Ph¹m Mai

H−¬ng

26.06.06

16/05/1999

Kinh

H¶i D−¬ng

Ng÷ v¨n

12.50 K.KhÝch

11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

40

Tiªu ThÞ Lan

Anh

26.07.01

18/02/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

LÞch sö

14.25 K.KhÝch

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

41

§Æng B¸ Minh

C«ng

26.07.02

22/04/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

LÞch sö

13.25 K.KhÝch

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

42

NguyÔn ThÞ

DÞu

26.07.03

04/09/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

LÞch sö

16.00

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

43

Lª Thu

26.07.04

09/09/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

LÞch sö

14.25 K.KhÝch

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

44

TrÇn Trung

HiÕu

26.07.05

05/11/1998

Kinh

TP Hµ Néi

Nam

LÞch sö

17.00

Nh×

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

45

NguyÔn

Hoµng

26.07.06

11/06/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

LÞch sö

14.50

Ba

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

46

Bïi H÷u

Th¾ng

26.07.08

10/02/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

LÞch sö

16.25

Nh×

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

47

Vò Thu

Trang

26.07.10

25/08/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

LÞch sö

16.00

Nh×

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

48

Hoµng Kim

Ng©n

26.07.07

28/11/1999

Kinh

H¶i D−¬ng

LÞch sö

15.75

Nh×

11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

49

§ç M¹nh

26.08.02

25/03/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

§Þa lÝ

14.25

Ba

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

50

NguyÔn ThÞ Thu

26.08.03

10/05/1998

Kinh

Long An

§Þa lÝ

14.50

Ba

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

51

§oµn ViÖt

26.08.01

28/09/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

§Þa lÝ

12.75 K.KhÝch

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

52

Ph¹m Vò Minh

HiÕu

26.08.05

04/04/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

§Þa lÝ

16.00

Nh×

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

53

§oµn ThÞ L©m

LuyÕn

26.08.08

24/06/1998

Kinh

H−ng Yªn

§Þa lÝ

16.00

Nh×

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

54

Hµ HuyÒn

Trang

26.08.10

07/01/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

§Þa lÝ

12.50 K.KhÝch

68

Nh×

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i
26/01/2016 03:25:23

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

26-TØnh H¶i D−¬ng
Hä vµ tªn thÝ sinh

Sè TT


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

N¬i sinh

Nam

M«n thi

§iÓm

Gi¶i

Líp

Tr−êng (THPT)

55

NguyÔn ThÞ Thanh

HiÒn

26.08.04

04/06/1999

Kinh

H¶i D−¬ng

§Þa lÝ

14.50

Ba

11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

56

Ph¹m Sü

Hoµng

26.08.06

05/03/1999

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

§Þa lÝ

14.50

Ba

11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

57

NguyÔn ThÞ Ph−¬ng

Linh

26.09.02

24/06/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

TiÕng Anh 12.85 K.KhÝch

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

58

Ph¹m Quúnh

Mai

26.09.03

17/12/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

TiÕng Anh 13.65 K.KhÝch

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

59

Lª ThÞ H−¬ng

Th¶o

26.09.06

02/07/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

TiÕng Anh 13.10 K.KhÝch

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

60

Vò Quúnh

Trang

26.09.08

04/09/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

TiÕng Anh 13.10 K.KhÝch

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

61

NguyÔn ThÞ Mai

H−¬ng

26.09.01

16/03/1999

Kinh

H¶i D−¬ng

TiÕng Anh 13.50 K.KhÝch

11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

62

§Æng ThÕ

S¬n

26.09.04

24/04/1999

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

TiÕng Anh 13.40 K.KhÝch

11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

63

TrÇn ThÞ

Quúnh

26.10.03

01/08/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

TiÕng Nga 15.25 K.KhÝch

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

64

Vò ThÞ

Thoa

26.10.06

16/11/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

TiÕng Nga 16.17

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

65

Bïi §øc Trung

HiÕu

26.11.01

24/07/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

Nam

TiÕng Ph¸p 14.80 K.KhÝch

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

66

NguyÔn Kh¸nh

HuyÒn

26.11.02

14/11/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

TiÕng Ph¸p 15.15 K.KhÝch

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

67

NguyÔn ThÞ QuÕ

L©m

26.11.04

10/02/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

TiÕng Ph¸p 16.40

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

68

NguyÔn Lª Ngäc

Liªm

26.11.05

05/08/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

TiÕng Ph¸p 14.70 K.KhÝch

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

69

NguyÔn H¶i

Linh

26.11.06

19/03/1998

Kinh

H¶i D−¬ng

TiÕng Ph¸p 16.05

12 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

70

Vò ThÞ DiÖu

Linh

26.11.07

19/04/1999

Kinh

Qu¶ng Ninh

TiÕng Ph¸p 14.85 K.KhÝch

69

Ba

Nh×

Nh×

11 THPT chuyªn NguyÔn Tr·i

26/01/2016 03:25:23

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

26-TØnh H¶i D−¬ng
Sè TT

Hä vµ tªn thÝ sinh


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

Danh s¸ch nµy gåm 70 thÝ sinh

N¬i sinh

Nam

M«n thi

§iÓm

Gi¶i

Líp

Tr−êng (THPT)

Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016
Côc tr−ëng

Mai V¨n Trinh

70

26/01/2016 03:25:23

01.01.02.50 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 5 NguyÔn Kh¸nh H−ng 27.02.50 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 8 D−¬ng Minh Trung 27.03.00 K.04 31/07/1998 Kinh H¶i Phßng Nam To¸n 23.02 01/06/1998 Kinh H¶i Phßng Nam To¸n 22.05 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 18 NguyÔn BÝch Ngäc 27.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 7 Vò Hång Qu©n 27.08 01/06/1998 Kinh H¶i Phßng Nam To¸n 19.01 27/07/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ Ho¸ häc 26.20 K.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 9 Bïi H¶i Trung 27.00 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 4 NguyÔn Huy Hoµng 27.50 K.05 22/04/1998 Kinh H¶i Phßng Nam VËt lÝ 32.03 27/06/1998 Kinh H¶i Phßng Nam Ho¸ häc 30.08 28/11/1999 Kinh H¶i Phßng Nam VËt lÝ 19.KhÝch 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 10 NguyÔn Hoµng ThuËn 27.10 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 14 Lª Ngäc §øc 27.00 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 6 NguyÔn Trung Kiªn 27.05 11/11/1998 Kinh H¶i Phßng Nam To¸n 28.04 20/09/1998 Kinh H¶i Phßng Nam VËt lÝ 19.06 12/09/1998 Kinh H¶i Phßng Nam To¸n 19.07 22/02/1998 Kinh H¶i Phßng Nam To¸n 26.02 02/07/1999 Kinh H¶i Phßng Nam VËt lÝ 19.KhÝch 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 15 Ph¹m Vò Hoµng Anh 27.02.01. H¶i Phßng Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 1 §ç TÊn Dòng 27.10 K.01.07 11/05/1998 Kinh H¶i Phßng Nam VËt lÝ 22.02.50 2 Hoµng HiÖp 27.25 K.01 09/06/1998 Kinh H¶i Phßng Nam VËt lÝ 23.01 11/11/1999 Kinh H¶i Phßng Nam To¸n 22.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 13 NguyÔn Ngäc Toµn 27.01.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 27-TP.80 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 71 Ba Ba 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 26/01/2016 03:25:23 .06 20/09/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ Ho¸ häc 28.02.03 29/10/1999 Kinh H¶i Phßng Nam To¸n 18.02.20 NhÊt 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 12 TrÇn Minh Quang 27.85 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 16 NguyÔn Hµ Anh 27.KhÝch 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 3 D−¬ng Minh HiÕu 27.90 Ba 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 11 Ng« §øc ThÞnh 27.01.40 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 17 TrÇn H¶i D−¬ng 27.06 02/08/1999 Kinh H¶i Phßng Nam VËt lÝ 22.01.02.03.50 K.03.01.

06 07/03/1999 Kinh H¶i Phßng N÷ Sinh häc 33.10 06/01/1998 Kinh H¶i Phßng Nam Ho¸ häc 26.35 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 20 Bïi Hoµng ViÖt 27.45 Nh× 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 31 TrÇn §¹t 27.03.KhÝch 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 24 Tr−¬ng ThÞ Kim L−¬ng 27.04.04 29/07/1999 Kinh H¶i Phßng Nam Ho¸ häc 21.04.04.03 14/12/1999 Kinh H¶i Phßng Nam Sinh häc 32.05.02 30/08/1999 Kinh H¶i Phßng Nam Ho¸ häc 28.28 Ba 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 34 Ph¹m Quang Anh 27.04.90 Nh× 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 23 L· Tïng L©m 27.25 Nh× 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 30 Hµ ViÖt H−ng 27. H¶i Phßng Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19 Lª Anh Ph−¬ng 27.02 21/05/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ Sinh häc 29.04 07/09/1998 Kinh H¶i Phßng Nam Tin häc 19.70 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 27 NguyÔn Ph−¬ng Th¶o 27.03 31/03/1999 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 17.95 Ba 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 33 NguyÔn Tïng Anh 27.05 K.04.04.08 03/12/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ Sinh häc 22.10 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 22 NguyÔn Xu©n B¸ch 27.03.45 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 21 Vò Huy NhËt Quang 27.KhÝch 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 25 NguyÔn Hµ Ch©u 27.07 25/10/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ Ho¸ häc 27.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 27-TP.65 Nh× 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 32 TrÇn §øc Anh 27.04.25 Ba 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 35 Mai Xu©n B¸ch 27.03.05.03.00 Nh× 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 29 NguyÔn HuyÒn H−¬ng 27.01 14/08/1999 Kinh H¶i Phßng Nam Sinh häc 25.04.05 09/06/1999 Kinh H¶i Phßng N÷ Ho¸ häc 19.03.05.04 20/01/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ Sinh häc 27.02 19/06/1999 Kinh H¶i Phßng Nam Tin häc 17.95 K.50 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 72 26/01/2016 03:25:23 .07 13/01/1999 Kinh H¶i Phßng N÷ Sinh häc 29.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 28 Bïi ThÞ Minh Khuª 27.50 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 26 NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn 27.03.00 K.01 17/11/1999 Kinh H¶i Phßng Nam Tin häc 18.05 14/11/1999 Kinh H¶i Phßng Nam Sinh häc 30.05.08 09/05/1998 Kinh H¶i Phßng Nam Ho¸ häc 28.80 Ba 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 36 NguyÔn Thµnh §¹t 27.

10 22/10/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ Ng÷ v¨n 14.00 Ba 12 THPT Ng« QuyÒn 44 Lª Linh Chi 27.50 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 45 NguyÔn Khoa DiÖu Linh 27.09 05/08/1999 Kinh H¶i Phßng Nam Tin häc 24.06.60 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 39 §ç Hoµng Kh¸nh 27.50 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 47 Ph¹m Thóy Nga 27.07 11/10/1999 Kinh H¶i Phßng Nam Tin häc 23.06.03 27/01/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ Ng÷ v¨n 13.07.05.06.00 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 53 NguyÔn Ph−¬ng Linh 27.04 20/04/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ Ng÷ v¨n 14.06.06 15/05/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ Ng÷ v¨n 14.08 02/07/1999 Kinh H¶i Phßng N÷ Tin häc 12.00 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 50 NguyÔn Hång Nhung 27.01 02/02/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ Ng÷ v¨n 14.05.07.02 27/01/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ Ng÷ v¨n 13.06.06.50 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 46 Ph¹m Kh¸nh Linh 27.25 K.KhÝch 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 73 26/01/2016 03:25:23 .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 27-TP.05.05.05.06.05 17/03/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ Ng÷ v¨n 13.50 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 48 Vò ThÞ BÝch Ngäc 27.50 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 49 M¹c Thanh Nhung 27.06.08 15/06/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ Ng÷ v¨n 13.25 Nh× 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 40 NguyÔn ThÞ Kh¸nh Linh 27.06.50 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 51 Ph¹m L−u Nh©n Ph−¬ng 27. H¶i Phßng Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 37 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 27.50 K.83 Ba 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 43 NguyÔn ThÞ Hµ Anh 27.06 03/02/1998 Kinh H¶i Phßng Nam Tin häc 19.30 Nh× 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 38 Lª Quèc H−íng 27.03 30/10/1999 Kinh H¶i Phßng N÷ LÞch sö 14.KhÝch 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 54 NguyÔn ThÞ Thanh Thñy 27.KhÝch 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 41 §µo Vò Hoµng Nam 27.05 07/05/1999 Kinh H¶i Phßng N÷ Tin häc 20.10 06/01/1999 Kinh H¶i Phßng Nam Tin häc 14.06 01/03/1999 Kinh H¶i Phßng N÷ LÞch sö 13.05.50 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 52 Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang 27.90 Nh× 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 42 Vò Trung NghÜa 27.07 07/10/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ Ng÷ v¨n 15.06.09 08/11/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ Ng÷ v¨n 13.40 K.

09.09 12/12/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Anh 14.25 K.KhÝch 12 THPT An D−¬ng 59 Bïi Thu H−¬ng 27.09.01 26/03/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Anh 14.35 NhÊt 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 66 Vò ThÞ BÝch Ngäc 27.50 Ba 12 THPT Lª Quý §«n 58 TrÞnh ThÞ Thu Trang 27.65 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 69 Ph¹m Hµ Thñy Linh 27.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 27-TP.KhÝch 65 Lª YÕn Linh 27.09.25 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 60 Ph¹m Thanh S−¬ng 27.03 06/02/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ §Þa lÝ 15.05 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 68 Ng« Ngäc Ph−¬ng 27.01 03/02/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ §Þa lÝ 13.40 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 72 Lª Minh Anh 27. H¶i Phßng Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 55 TrÞnh ThÞ Thanh HuyÒn 27.09.07.09.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 71 NguyÔn ThÞ Minh Hoµng 27.04 24/01/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Anh 12.00 Nh× 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 62 §ç BÝch Ph−îng 27.07 24/02/1999 Kinh H¶i Phßng N÷ §Þa lÝ 14.09.75 K.08.06 19/03/1999 Kinh H¶i Phßng N÷ §Þa lÝ 16.50 K.07.08 30/03/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ §Þa lÝ 12.09.07.00 Ba 11 THPT chuyªn TrÇn Phó 63 Lª C«ng Huy 27.08.04 13/07/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ LÞch sö 15.45 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 67 §oµn ThÞ Minh Chi 27.01 08/01/1998 Kinh H¶i Phßng Nam LÞch sö 16.07 29/09/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Anh 14.08.07 16/10/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ LÞch sö 13.08.50 K.25 K.25 Nh× 12 THPT B¹ch §»ng 57 Vò B¶o Ly 27.10 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 74 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 26/01/2016 03:25:23 .09.08 23/08/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Anh 15.06 21/07/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Anh 17.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 61 NguyÔn ThÞ Quúnh Ph−¬ng 27.08.02 02/12/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ LÞch sö 13.07.03 21/11/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Anh 14.08.02 21/06/1998 Kinh H¶i Phßng Nam §Þa lÝ 16.05 22/03/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Anh 14.80 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 70 Vò Thu H»ng 27.50 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 64 Ph¹m ThÞ Mü Duyªn 27.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 56 Hoµng ViÖt Giang 27.

KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 77 Vò ThÞ Hång Nhung 27.05 K.95 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 80 Vò Hoµng Ngäc Anh 27.03 17/08/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Nga 14.03 06/03/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Ph¸p 15.11.01 26/10/1998 Kinh H¶i Phßng Nam TiÕng Trung 16.65 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 83 Vò ThÞ Ngäc Kh¸nh 27.09 24/03/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Ph¸p 17.40 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 75 NguyÔn T−êng Vi 27.20 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 79 Vò Hµ Ph−¬ng Anh 27.02 07/06/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Anh 14.11.10.12.75 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 89 Lª ThÞ H»ng 27.11.60 K.10 NhÊt 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 87 Bïi ThÞ Minh Ngäc 27.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 84 Ng« TuÊn KiÖt 27.10 02/01/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Ph¸p 15.95 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 81 L−u ThÞ Thïy Chi 27.40 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 85 Ph¹m ThÞ H−¬ng Liªn 27.10.09.06 12/10/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Nga 16.11.90 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 86 NguyÔn Ph−¬ng Mai 27.26 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 76 NguyÔn ThÞ Thanh V©n 27.45 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 88 Lª Quang Anh 27.03 21/10/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Trung 15.08 27/09/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Ph¸p 15.05 26/07/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Nga 15.75 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 82 NguyÔn Thïy D−¬ng 27. H¶i Phßng Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 73 Khóc ThÞ Thu Trang 27.10 K.04 23/07/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Ph¸p 15.09.11.11.11.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 78 Tr−¬ng ThÞ V©n An 27.11.06 20/11/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Ph¸p 14.11.01 22/01/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Ph¸p 16.11.12.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 27-TP.07 04/12/1998 Kinh H¶i Phßng Nam TiÕng Ph¸p 16.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 90 NguyÔn Ngäc Kh¸nh HuyÒn 27.05 14/11/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Ph¸p 15.10 05/10/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Anh 15.12.02 26/08/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Trung 15.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 75 26/01/2016 03:25:23 .02 27/08/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Ph¸p 16.25 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 74 NguyÔn Ph−¬ng Anh 27.00 K.10.90 K.

08 11/09/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Trung 16.45 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 93 Vò Thu Ng©n 27.70 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 95 L−¬ng Thu Th¶o 27.15 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 92 NguyÔn ThÞ Trµ My 27.12.09 15/10/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Trung 15.30 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 96 Vò Thu Th¶o 27.12.12.83 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 94 NguyÔn ThÞ Hång Nhi 27.12.12.96 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn Phó 97 NguyÔn ThÞ Quúnh Tr©m 27.10 05/08/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Trung 16. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 76 26/01/2016 03:25:23 .07 31/01/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Trung 15.04 03/11/1998 Kinh H¶i Phßng Nam TiÕng Trung 16.12.12. H¶i Phßng Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 91 Bïi §øc L©m 27.30 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn Phó Danh s¸ch nµy gåm 97 thÝ sinh Hµ Néi.06 20/07/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Trung 15.05 18/10/1998 Kinh H¶i Phßng N÷ TiÕng Trung 16.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 27-TP.

01 24/11/1999 Kinh CÇn Th¬ N÷ Ng÷ v¨n 13.50 K.06 02/10/1998 Kinh Kiªn Giang N÷ Ng÷ v¨n 13.KhÝch 12 Chuyªn VÞ Thanh Danh s¸ch nµy gåm 3 thÝ sinh Hµ Néi.02 16/02/1998 Kinh CÇn Th¬ N÷ Ng÷ v¨n 12.06. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 77 26/01/2016 03:25:23 .06.KhÝch 11 Long Mü 2 Bïi Thanh Loan 28.00 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 28-TØnh HËu Giang Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Hå ThÞ Ph−¬ng Lam 28.00 K.06.KhÝch 12 Ch©u Thµnh A 3 §µo NguyÔn Nh− ý 28.

05 14/10/1998 M−êng Thanh S¬n.04 25/12/1998 Kinh ¦ng Hoµ.05 19/10/1998 Kinh BÖnh ViÖn tØnh N÷ Ho¸ häc 22.05 19/03/1998 Kinh BÖnh ViÖn N÷ To¸n 24.03. Hoµ Nam VËt lÝ 23.50 K.01.04 20/12/1998 Kinh Kú S¬n. Hoµ Nam Ho¸ häc 23. Nam VËt lÝ 21.06 07/09/1998 Kinh Ch−¬ng Mü.06 18/02/1998 Kinh BÖnh ViÖn N÷ Ho¸ häc 24.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 4 NguyÔn TuÊn Phong 29.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 11 TrÇn Th¶o Ngäc 29. Nam VËt lÝ 18. Hoµ N÷ Ho¸ häc 24.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 6 Bïi Thanh Tïng 29.15 K.03.03.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 8 §inh ThÞ Thu H−¬ng 29.01.85 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 78 Ba Ba 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 26/01/2016 03:25:23 .30 K.03 22/05/1998 Kinh Mai Ch©u.02 04/07/1998 Kinh Mai Ch©u.65 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 5 Cao Thanh S¬n 29.02.01 14/10/1998 Kinh BÖnh ViÖn.30 K.06 23/11/1998 Kinh BÖnh ViÖn tØnh Nam To¸n 19.03.02.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 29-TØnh Hoµ B×nh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn Thuú Trang 29.50 2 Kh−¬ng Anh Tó 29.80 K.70 K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 3 §ç Minh S¬n 29.25 Ba 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 9 Tr−¬ng Minh HiÕu 29.02. Nam Ho¸ häc 22.02. Hµ Nam VËt lÝ 18.80 Ba 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 10 NguyÔn Ngäc Ly 29.03.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 7 Th¸i Thµnh C«ng 29.

KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 20 NguyÔn Thïy Linh 29.00 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 79 Ba Ba 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 26/01/2016 03:25:23 .05.05.KhÝch 11 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 17 TrÇn ThÞ Ngäc Dung 29.KhÝch 11 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 14 Bïi Hång ChiÕn 29.04 08/05/1998 Kinh Kú S¬n. Nam Tin häc 12.33 K.07.KhÝch 11 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 15 TrÇn Vò Hoµng Linh 29.00 K.04.06 03/01/1999 Kinh BÖnh ViÖn L¹c Nam Sinh häc 22.05 01/01/1998 Kinh BÖnh ViÖn N÷ Ng÷ v¨n 12.06.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 29-TØnh Hoµ B×nh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 12 §µo ViÖt Hoµng 29.06. Hßa N÷ Ng÷ v¨n 14.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 16 NguyÔn TrÇn Minh 29.03 11/08/1998 Kinh BÖnh ViÖn L¹c Nam Sinh häc 25.50 Ba 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 19 NguyÔn B¹ch Thïy Linh 29.06.01 21/01/1999 Kinh BÖnh ViÖn N÷ Tin häc 11.10 13 NguyÔn Minh TuÊn 29.03 23/12/1998 Kinh Ch−¬ng Mü.05.06 15/08/1998 M−êng Kim B«i.75 K.03 01/01/1998 M−êng BÖnh ViÖn tØnh N÷ Ng÷ v¨n 13.75 K.00 Nh× 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 18 §inh NguyÖt H¹ 29.00 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 21 NguyÔn Thanh Th¶o 29.06.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 22 Bïi ThÞ B×nh TriÖu 29.50 K.04.13 K.04 13/07/1999 Kinh BÖnh ViÖn tØnh Nam Tin häc 14. Hßa N÷ LÞch sö 15.01 18/09/1998 Kinh BÖnh ViÖn tØnh N÷ Ng÷ v¨n 15.02 05/05/1998 M−êng BÖnh ViÖn tØnh N÷ Ng÷ v¨n 13.06.

50 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 29-TØnh Hoµ B×nh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 23 NguyÔn ThÞ Chung 29.00 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 29 TrÇn V¨n Kh¶i 29.07.02 21/04/1998 M−êng Kho¸i Ch©u.50 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 27 Bïi Thóy HiÒn 29. N÷ §Þa lÝ 13.20 Nh× 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 33 Ph¹m Ngäc Anh 29.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 26 NguyÔn Ch©u Anh 29.50 K.50 K.07.08.09.01 23/08/1998 Kinh L−¬ng S¬n.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 25 TrÇn Th−¬ng Th−¬ng 29.50 K.04 02/01/1998 Kinh BÖnh ViÖn tØnh Nam §Þa lÝ 12.06 10/09/1998 M−êng L−¬ng S¬n.89 Ba 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 80 Nh× Ba 26/01/2016 03:25:23 . N÷ §Þa lÝ 12. Gia N÷ §Þa lÝ 16.04 08/10/1998 Kinh Tr¹m X¸ Qu©n N÷ LÞch sö 13.03 17/08/1998 M−êng BÖnh ViÖn tØnh N÷ §Þa lÝ 14.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 30 Lª Duy Nam 29.10. N÷ LÞch sö 13.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 32 NguyÔn Thu Trang 29.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 28 TrÞnh Kh¸nh HuyÒn 29.08.08.05 03/06/1998 Kinh BÖnh ViÖn tØnh Nam §Þa lÝ 13.75 K.01 14/09/1998 Kinh Ch− P¶h.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 31 Vò ThÞ Th¬m 29.07.08.01 04/02/1998 Kinh BÖnh ViÖn N÷ TiÕng Nga 15.04 02/02/1998 M−êng BÖnh ViÖn tØnh N÷ TiÕng Anh 15.05 14/05/1998 Kinh BÖnh ViÖn tØnh N÷ LÞch sö 13.50 K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 24 NguyÔn ThÞ Thïy Trang 29.00 K.08.08.

08 K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô N÷ TiÕng Nga 16.49 K.11. Hßa N÷ Hoµng 29.63 K.04 31/12/1998 M−êng L¹c S¬n Hßa 36 Vò ThÞ Thu Ph−¬ng 29.10.12.12.10.12.03 21/10/1998 Kinh BÖnh ViÖn Nam 81 Ba Ba Ba TiÕng Trung 15.63 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô Ba 26/01/2016 03:25:23 .12.01 39 NguyÔn TÊt §¹t 40 §oµn Thu 41 T« §×nh M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) TiÕng Nga 14.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 29-TØnh Hoµ B×nh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ 34 TrÇn Xu©n §Þnh 29.02 19/12/1998 38 T©n ThÞ Ngäc Anh 29.60 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô Hßa 29.81 K.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô Kinh BÖnh ViÖn tØnh N÷ TiÕng Ph¸p 15.45 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 23/04/1998 Kinh BÖnh ViÖn tØnh N÷ TiÕng Trung 14.02 15/03/1998 Kinh BÖnh ViÖn Nam TiÕng Trung 15.04 22/05/1998 Kinh Yªn Thñy.06 06/09/1998 Kinh 37 NguyÔn ThÞ Lan Anh 29.12 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô Th¸i ThÞnh.02 10/11/1998 Kinh Hµ Nam Nam 35 Bïi T¨ng Th¸i HiÒn 29.10. Hßa N÷ TiÕng Nga 15.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô TiÕng Trung 15.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng V¨n Thô 29.

ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 82 26/01/2016 03:25:23 .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 29-TØnh Hoµ B×nh Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 41 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi.

08 10/02/1999 Kinh H−ng Yªn Nam To¸n 22.00 Nh× 11 THPT Chuyªn H−ng Yªn 6 TrÇn Huy Phan 30.03.60 Nh× 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 10 Ph¹m TuÊn Anh 30.00 Ba 11 THPT Chuyªn H−ng Yªn 9 §inh TuÊn Anh 30.30 K.03.00 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 3 TrÇn ThÞ Thu HuÖ 30.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 18 Chu Minh H¶i 30.05 09/04/1998 Kinh H−ng Yªn Nam Ho¸ häc 20.KhÝch 11 THPT Chuyªn H−ng Yªn 15 NguyÔn ThÞ Kim Dung 30.02 18/10/1998 Kinh H−ng Yªn Nam VËt lÝ 20.50 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 4 Chu Minh Huy 30.01.01.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 13 Bïi H÷u Th¾ng 30.01.02.15 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 83 Nh× 26/01/2016 03:25:23 .03 14/02/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ To¸n 26.90 K.45 K.04 24/01/1999 Kinh H−ng Yªn Nam To¸n 22.05 11/01/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam VËt lÝ 19.02.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 14 Lª ViÖt Anh 30.01.45 K.03 25/07/1998 Kinh H−ng Yªn Nam VËt lÝ 20.03.01.02.60 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 16 Bïi TiÕn §¹t 30.01 17/08/1998 Kinh H−ng Yªn Nam To¸n 21.50 Ba 11 THPT Chuyªn H−ng Yªn 5 Tr−¬ng Quang Kh¸nh 30.01.03.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 30-TØnh H−ng Yªn Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn M¹nh C−êng 30.45 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 12 Bïi ThÞ Thu Ngäc 30.05 25/06/1999 Kinh H−ng Yªn Nam To¸n 27.01 27/12/1999 Kinh H−ng Yªn Nam Ho¸ häc 21.02 15/02/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ Ho¸ häc 28.00 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 7 §µo C«ng Tó 30.80 K.04 08/04/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ VËt lÝ 19.01 29/01/1998 Kinh H−ng Yªn Nam VËt lÝ 26.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 17 TrÇn ViÖt §øc 30.04 26/08/1998 Kinh H−ng Yªn Nam Ho¸ häc 21.01.50 K.02 04/05/1998 Kinh H−ng Yªn Nam To¸n 22.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 2 TrÇn V¨n HiÖp 30.00 Ba 11 THPT Chuyªn H−ng Yªn 8 Lª ViÖt TuÊn 30.06 27/08/1998 Kinh H−ng Yªn Nam To¸n 24.02.07 27/07/1999 Kinh H−ng Yªn Nam To¸n 24.03.00 K.03 08/09/1998 Kinh H−ng Yªn Nam Ho¸ häc 20.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 11 NguyÔn Minh H−ng 30.02.01.

KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 29 TrÇn TuÊn §¹t 30.02 14/09/1999 Kinh H−ng Yªn Nam Tin häc 12.04 03/12/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam Tin häc 17.03.05.KhÝch 11 THPT Chuyªn H−ng Yªn 22 NguyÔn Ph−¬ng Nam 30.25 Nh× 11 THPT Chuyªn H−ng Yªn 34 TrÇn Thanh Tïng 30.70 K.70 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 28 Vò ThÞ Trang 30.03.03.04.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 20 NguyÔn Quang Huy 30.07 24/12/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ Ho¸ häc 21.15 K.05.60 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 25 T¹ Thóy HiÒn 30.55 11 THPT Chuyªn H−ng Yªn 30 Ph¹m §øc Duy 30.04.04.05 08/04/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ Sinh häc 24.06 30/09/1998 Kinh H−ng Yªn Nam Tin häc 20.04.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 30-TØnh H−ng Yªn Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19 TrÇn ThÞ Thóy H−êng 30.01 20/07/1998 Kinh H−ng Yªn Nam Tin häc 14.04 17/02/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ Sinh häc 22.03.35 K.60 K.00 K.06 05/05/1998 Kinh H−ng Yªn Nam Ho¸ häc 22.KhÝch 11 THPT Chuyªn H−ng Yªn 31 NguyÔn Cao Duy 30.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 27 Lª ThÞ Thñy 30.03 13/11/1999 Kinh H−ng Yªn Nam Tin häc 15.02 12/10/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ Sinh häc 25.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 36 D−¬ng §Æng Thanh HuyÒn 30.25 Nh× 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 35 §ç ThÞ Kh¸nh H¹ 30.95 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 33 TrÇn Minh HiÕu 30.75 K.06.55 K.05.05.02 21/01/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ Ng÷ v¨n 13.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 21 NguyÔn V¨n Kiªn 30.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 24 Ph¹m ThÞ Thïy Dung 30.04.05.09 06/09/1998 Kinh H−ng Yªn Nam Ho¸ häc 23.00 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 23 NguyÔn ThÞ Minh Anh 30.01 26/06/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ Sinh häc 23.KhÝch 11 THPT Chuyªn H−ng Yªn 26 Mai ThÞ Trµ My 30.05 02/03/1999 Kinh H−ng Yªn Nam Tin häc 19.06.05.50 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 84 Ba Ba Ba Ba Ba 26/01/2016 03:25:23 .65 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 32 NguyÔn Trung HiÕu 30.03 08/03/1999 Kinh H−ng Yªn N÷ Sinh häc 21.08 26/08/1999 Kinh H−ng Yªn Nam Ho¸ häc 21.01 12/08/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ Ng÷ v¨n 13.45 K.06 21/07/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ Sinh häc 21.20 K.04.

KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 40 NguyÔn Hång H¹nh 30.07 14/05/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ LÞch sö 14.75 Ba 11 THPT Chuyªn H−ng Yªn 42 NguyÔn ThÞ DiÖu Linh 30.03 11/02/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ §Þa lÝ 14.07.02 13/02/1999 Kinh H−ng Yªn Nam LÞch sö 14.08.03 25/03/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ TiÕng Anh 15.09.08.07.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 45 Vò ThÞ Hµ Trang 30.25 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 47 Lª Quèc Anh 30.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 43 An ThÞ Thu 30.25 K.07.08.06.05 10/06/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ Ng÷ v¨n 12.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 54 Do·n ThÞ Minh Hßa 30.07.08 23/05/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ LÞch sö 15.00 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 53 NguyÔn ThÞ H»ng 30.25 K.03 19/11/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ Ng÷ v¨n 13.05 21/04/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ LÞch sö 15.05 21/05/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ §Þa lÝ 14.50 K.04 05/03/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ Ng÷ v¨n 13.00 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 50 Ph¹m ThÞ Hoa 30.08.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 30-TØnh H−ng Yªn Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 37 TrÇn Hµ Linh 30.01 06/09/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ TiÕng Anh 13.06.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 38 TrÇn ThÞ Chi Linh 30.01 04/07/1998 Kinh H−ng Yªn Nam §Þa lÝ 16.50 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 49 §ç ThÞ Mü Duyªn 30.06.00 K.00 Nh× 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 48 TrÇn ThÞ V©n Anh 30.06 19/11/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ §Þa lÝ 14.06 25/10/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ LÞch sö 13.00 K.08.07.00 Nh× 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 51 NguyÔn Minh Ngäc 30.04 27/06/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ §Þa lÝ 16.KhÝch 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 39 L−¬ng ThÞ Thóy Nga 30.01 23/09/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ LÞch sö 15.09.04 28/08/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ LÞch sö 14.00 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 52 TrÇn ThÞ Thu V©n 30.75 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 46 T¹ Thu Uyªn 30.25 Ba 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 41 NguyÔn TrÇn TÊn HiÖp 30.00 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 44 TrÇn ThÞ Thu Thñy 30.07.40 12 THPT Chuyªn H−ng Yªn 85 Ba Nh× 26/01/2016 03:25:23 .07.08.75 K.02 17/01/1998 Kinh H−ng Yªn N÷ §Þa lÝ 14.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 30-TØnh H−ng Yªn Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 54 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 86 26/01/2016 03:25:23 .

50 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 8 TrÇn ThiÖn Dinh 31.00 K.01 19/01/1998 Kinh Kh¸nh Hßa Nam TiÕng Anh 12.04.05 29/01/1998 Kinh Kh¸nh Hßa Nam Tin häc 12.15 K.04 06/04/1998 Kinh Kh¸nh Hßa Nam Ho¸ häc 24.02 14/02/1998 Kinh Kh¸nh Hßa Nam Ho¸ häc 20.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 31-TØnh Kh¸nh Hoµ Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 TrÇn Hoµng ThÞnh 31.80 K.02 25/03/1998 Kinh Kh¸nh Hßa N÷ TiÕng Ph¸p 15.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 5 TrÇn Lª Hoµng HiÕu 31.02 23/08/1999 Kinh Kh¸nh Hßa Nam VËt lÝ 21.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 15 §Æng Anh Th− 31.60 K.11.05.09.02 25/07/1998 Kinh Kh¸nh Hßa N÷ TiÕng Anh 13.KhÝch 87 Ba Ba Ba Ba 11 THPT NguyÔn V¨n Trçi 12 THPT NguyÔn V¨n Trçi 26/01/2016 03:25:23 .KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 4 NguyÔn ViÖt ¸nh 31.75 18 Ma CÈm Mai Anh 31.01.09.15 K.20 K.09.75 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 6 NguyÔn C«ng Minh Huy 31.04 08/11/1999 Kinh Kh¸nh Hßa N÷ TiÕng Anh 12.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 14 NguyÔn Vò Thóy Quúnh 31.02 02/09/1999 Kinh Hµ TÜnh N÷ Sinh häc 21.01 05/03/1998 Kinh Kh¸nh Hßa Nam Sinh häc 21.05.01 13/12/1998 Kinh Kh¸nh Hßa Nam Tin häc 15.05 24/04/1999 Kinh §µ N½ng N÷ TiÕng Anh 13.11.04 24/09/1998 Kinh Kh¸nh Hßa N÷ LÞch sö 14.09.60 K.04 09/03/1999 Kinh Kh¸nh Hßa Nam To¸n 19.07 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 9 Vò V¨n TiÕn 31.20 K.10 K.02.07.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 16 Ph¹m NguyÔn Minh Th− 31.01 29/12/1998 Kinh B×nh §Þnh Nam Ho¸ häc 20.75 K.04.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 2 §ç Minh Hu©n 31.73 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 7 NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn 31.40 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 17 Hoµng Quúnh Anh 31.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 3 NguyÔn TÊn Anh 31.06 17/03/1999 Kinh Kh¸nh Hßa Nam Tin häc 11.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 13 TrÇn V©n Kh¸nh Linh 31.09.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 11 NguyÔn Ngäc Tr©n 31.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 10 TrÇn Anh TuÊn 31.65 K.05.03.03.50 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 12 NguyÔn Phó L©m 31.01 20/12/1999 Kinh Kh¸nh Hßa N÷ TiÕng Ph¸p 15.06 10/02/1998 Kinh Kh¸nh Hßa N÷ TiÕng Anh 13.03.

11. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 88 26/01/2016 03:25:23 .07 02/02/1998 Kinh Kh¸nh Hßa N÷ TiÕng Ph¸p 16.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 31-TØnh Kh¸nh Hoµ Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19 Lª Ph−¬ng Phi 31.11.06 14/11/1998 Kinh Kh¸nh Hßa N÷ TiÕng Ph¸p 15.05 Nh× 12 THPT NguyÔn V¨n Trçi Danh s¸ch nµy gåm 20 thÝ sinh Hµ Néi.30 Ba 12 THPT NguyÔn V¨n Trçi 20 NguyÔn Anh Th¶o Ph−¬ng 31.

02.00 K.KhÝch 12 THPT chuyªn Huúnh MÉn §¹t 25/03/1998 Kinh Kiªn Giang Nam Tin häc 16.00 Ba 11 THPT chuyªn Huúnh MÉn §¹t T« Kh¸nh T−êng 32.50 K.02 10/07/1999 Kinh 2 §inh Quang Vò 32.60 K.55 K. Hå ChÝ Minh Nam M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) To¸n 19.06.KhÝch 11 THPT chuyªn Huúnh MÉn §¹t Nam VËt lÝ 21.02 21/06/1998 Kinh 4 NguyÔn Minh HiÕu 32.KhÝch 12 THPT chuyªn Huúnh MÉn §¹t Kinh Kiªn Giang Nam Sinh häc 23.KhÝch 12 THPT chuyªn Huúnh MÉn §¹t Ng« ThÞ BÝch Chi 32.02 02/05/1998 5 Huúnh Ngäc §Ønh 32.01.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 32-TØnh Kiªn Giang Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh 1 §Æng ThÕ Hïng 32.04.01 03/04/1998 Kinh Kiªn Giang N÷ §Þa lÝ 13.KhÝch 12 THPT NguyÔn Hïng S¬n 89 26/01/2016 03:25:23 .06 13/05/1998 Kinh Kiªn Giang 3 NguyÔn B÷u Léc 32.05 24/01/1998 Hoa Kiªn Giang Nam Ng÷ v¨n 12.05.00 K.10 Ba 12 THPT chuyªn Huúnh MÉn §¹t B¶o 32.01 20/05/1999 Hoa Kiªn Giang Nam Ng÷ v¨n 14.10 K.05.06.KhÝch 12 THPT chuyªn Huúnh MÉn §¹t TiÒn Giang Nam Ho¸ häc 21.85 Ba 12 THPT chuyªn Huúnh MÉn §¹t 32.03.06 10/04/1998 Kinh Kiªn Giang Nam Tin häc 18.03 6 Lª Nhùt 7 Huúnh Gia 8 9 Nam N÷ TP.08.

ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 90 26/01/2016 03:25:23 .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 32-TØnh Kiªn Giang Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 9 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi.

00 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 2 Phan TrÇn Phóc B¶o 33.08.05.01 02/08/1998 Kinh Kon Tum N÷ Ng÷ v¨n 13.03.00 K.06.02 20/08/1998 Kinh Kon Tum Nam Tin häc 11.68 K.08.01 27/06/1998 Kinh Kon Tum Nam Ho¸ häc 23.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 5 Hµ ThÞ H−¬ng Giang 33.00 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 10 Lª Minh S¸ng 33.50 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 9 §ç HuyÒn Ph−¬ng 33.00 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 7 Lª Mai B¶o Linh 33.01.00 K.05 16/12/1998 Kinh §¨k L¨k N÷ Ng÷ v¨n 14.02 14/07/1998 Kinh Kon Tum N÷ Ng÷ v¨n 15.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 11 Lª Nguyªn HuyÒn Trang 33.06 08/05/1998 Kinh Kon Tum N÷ To¸n 22.03.06.05 29/09/1998 Kinh Kon Tum N÷ Ho¸ häc 25.06.03 19/09/1998 Kinh Kon Tum N÷ Ng÷ v¨n 13.90 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 4 §inh Thanh Tïng 33.08.25 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 91 Nh× Ba 26/01/2016 03:25:23 .02 08/02/1998 Kinh Kon Tum N÷ §Þa lÝ 14.70 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 3 Ph¹m Tr−¬ng B¶o Ngäc 33.06.03 25/11/1999 Kinh Kon Tum Nam §Þa lÝ 12.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 8 NguyÔn NhÞ Lan Nhi 33.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 6 Vâ ThÞ Hång H¹nh 33.75 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 33-TØnh Kon Tum Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Lª ThÞ Th¶o 33.04 10/12/1998 Kinh Kon Tum N÷ §Þa lÝ 14.

00 Ba 12 NguyÔn ThÞ Tè Uyªn 33.KhÝch Líp Tr−êng (THPT) 12 THPT Kon Tum 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh Hµ Néi.70 K.08.09.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 33-TØnh Kon Tum Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i §Þa lÝ 14. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 92 26/01/2016 03:25:23 .06 19/08/1998 Kinh Kon Tum N÷ 13 Ph¹m NguyÔn Ph−¬ng Nam 33.02 12/05/1998 Kinh Kon Tum Nam Danh s¸ch nµy gåm 13 thÝ sinh TiÕng Anh 13.

07.07.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 6 TriÖu ThÞ Thiªn Th− 34.75 K.50 K.04 21/06/1998 Kinh Lai Ch©u N÷ Ng÷ v¨n 12.06.03 04/04/1998 Kinh Lai Ch©u N÷ §Þa lÝ 13.07.50 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n §ç ThÞ Hång Ngäc 34.25 K.08. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 93 26/01/2016 03:25:23 .06.08.50 K.75 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 7 NguyÔn ThÞ Hång Nhung 34.07.50 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 5 NguyÔn Lan H−¬ng 34.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 9 NguyÔn ThÞ ViÖt Mü 34.04 06/01/1999 Kinh Phó Thä N÷ §Þa lÝ 13.04 06/09/1999 Kinh Phó Thä N÷ LÞch sö 14.03 28/05/1998 Kinh Lai Ch©u N÷ LÞch sö 13.00 2 Tèng Mü Linh 34.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 4 NguyÔn ThÞ HuyÒn 34.02 14/03/1998 Kinh Th¸i B×nh N÷ LÞch sö 15.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 3 NguyÔn HuyÒn Ngäc 34.02 20/08/1998 Hµ Nh× Lai Ch©u N÷ Ng÷ v¨n 12.06.50 K.75 Ba 11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 8 §ç ThÞ Nga 34.08.02 18/06/1998 Kinh Phó Thä N÷ §Þa lÝ 14.KhÝch 10 Danh s¸ch nµy gåm 10 thÝ sinh Ba Ba 12 THPT Chuyªn Lª Quý §«n 11 THPT Chuyªn Lª Quý §«n Hµ Néi.01 01/02/1998 Thæ Lai Ch©u N÷ Ng÷ v¨n 14.05 11/09/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ LÞch sö 14.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 34-TØnh Lai Ch©u Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 1 Vò Thïy Dung 34.

KhÝch 11 Chuyªn Th¨ng Long 2 §µo S¬n Trµ 35.01 27/02/1999 Kinh L©m §ång Nam Tin häc 14.50 11 Chuyªn Th¨ng Long 13 TrÇn ViÕt Dù 35.05 16/01/1998 Kinh §µ N½ng Nam To¸n 22.03.KhÝch 11 Chuyªn Th¨ng Long 17 Vò Hoµng V¨n 35.KhÝch 11 Chuyªn B¶o Léc 26/01/2016 03:25:23 .05.03 16/05/1999 Kinh L©m §ång Nam Ho¸ häc 19.75 11 Chuyªn Th¨ng Long 6 §inh Lª TuÊn Kh¶i 35.27 K.KhÝch 11 Chuyªn Th¨ng Long 10 NguyÔn §Æng Kim Ng©n 35.04 30/04/1999 Kinh VËt lÝ 22.65 K.04 30/11/2000 Kinh L©m §ång Nam Tin häc 15.04.04 17/10/1999 Kinh L©m §ång Nam Ho¸ häc 21.04 30/05/1998 Kinh L©m §ång N÷ Sinh häc 23.03 25/07/2000 Kinh L©m §ång Nam Tin häc 19.40 K.15 K.05 12/08/1999 Kinh Qu¶ng Nam Nam Ho¸ häc 20.22 Ba 10 Chuyªn Th¨ng Long 16 TrÇn NguyÔn Kh¸nh Ninh 35.85 K.03.00 Ba 12 Chuyªn Th¨ng Long 3 TrÇn Phan Quèc §¹t 35.05.02.50 K.05.01.02 08/12/1999 Kinh L©m §ång Nam To¸n 18.05.45 Nh× 12 Chuyªn B¶o Léc 4 NguyÔn Ch©u Giang 35.02.KhÝch 12 Chuyªn Th¨ng Long 11 TrÞnh Nam Ph−¬ng 35.45 K.50 K. Hå ChÝ Minh Nam 94 Ba Ba Ba 12.04.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 35-TØnh L©m §ång Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Hoµng L÷ §øc ChÝnh 35.KhÝch 11 Chuyªn Th¨ng Long 7 NguyÔn Phan An Khang 35.01.05 09/10/1999 Kinh L©m §ång Nam Tin häc 12.83 K.KhÝch 11 Chuyªn Th¨ng Long 8 Bïi Trung Kiªn 35.50 12 Chuyªn Th¨ng Long 18 Lª Ngäc DiÔm 35.KhÝch 11 Chuyªn Th¨ng Long 9 NguyÔn Vò Nh©n 35.02 17/02/1999 Kinh L©m §ång N÷ Ng÷ v¨n TP.05.01 22/12/1998 Kinh L©m §ång Nam VËt lÝ 25.06 11/11/1998 Kinh L©m §ång Nam Tin häc 16.02.02 24/08/1999 Kinh L©m §ång Nam Ho¸ häc 21.65 K.03.04.02 06/07/1998 Kinh L©m §ång N÷ VËt lÝ 20.KhÝch 12 Chuyªn Th¨ng Long 5 Ph¹m Lam Khª 35.25 K.06.02 11/11/1997 Kinh L©m §ång N÷ Sinh häc 22.06 10/01/1999 Kinh L©m §ång N÷ Sinh häc 25.03.55 Nh× 10 Chuyªn Th¨ng Long 15 D−¬ng Quèc H−ng 35.KhÝch 12 Chuyªn Th¨ng Long 12 NguyÔn H÷u H−¬ng Th¶o 35.KhÝch 11 Chuyªn B¶o Léc 14 TrÇn ChÝ Hµo 35.

70 K.03 27/10/1998 Kinh L©m §ång N÷ TiÕng Anh 15.04 28/04/1998 Kinh L©m §ång Nam TiÕng Ph¸p 16.KhÝch 11 Chuyªn Th¨ng Long 27 §ång M¹nh Kiªn 35.09.07.15 K.09.60 K.KhÝch 12 Chuyªn Th¨ng Long 23 TrÇn NguyÔn B¶o Ch©u 35.09.06 07/01/1998 Kinh L©m §ång N÷ Ng÷ v¨n 13.60 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 35-TØnh L©m §ång Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19 Vò ThÞ H¶i YÕn 35.07.KhÝch 12 Chuyªn Th¨ng Long 24 NguyÔn ThÞ Kh¸nh H¹ 35.05 03/11/1998 Kinh L©m §ång Nam LÞch sö 13.02 21/02/1998 Kinh L©m §ång N÷ TiÕng Anh 13.KhÝch 12 Chuyªn Th¨ng Long 30 Ph¹m Gia Lu©n 35.09.05 12 Chuyªn Th¨ng Long 95 Ba Nh× Ba Nh× 26/01/2016 03:25:23 .10 K.06 28/01/1998 Kinh L©m §ång N÷ LÞch sö 15.KhÝch 11 Chuyªn Th¨ng Long 29 L©m Ph−¬ng Khanh 35.11.06.11.KhÝch 12 Chuyªn Th¨ng Long 26 NguyÔn §×nh B¶o Huy 35.04 30/08/1998 Kinh L©m §ång N÷ TiÕng Anh 13.00 K.95 12 Chuyªn Th¨ng Long 25 Huúnh Mai H©n 35.01 17/02/1999 Kinh L©m §ång Nam TiÕng Ph¸p 15.KhÝch 12 Chuyªn B¶o Léc 20 Chu §×nh Quang Vinh 35.06 16/04/1998 Kinh Hµ Néi Nam TiÕng Anh 13.95 12 Chuyªn Th¨ng Long 28 Bïi NguyÔn Gia H−ng 35.11.01 03/07/1998 Kinh L©m §ång N÷ TiÕng Anh 13.02 31/07/1998 Kinh L©m §ång N÷ TiÕng Ph¸p 15.09.05 24/09/1999 Kinh L©m §ång Nam TiÕng Anh 12.KhÝch 12 Hermann Gmeiner 21 Phan ThÞ Kim Xu©n 35.00 K.09.25 12 §øc Träng 22 NguyÔn Ch©u B¶o 35.50 K.

ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 96 26/01/2016 03:25:23 .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 35-TØnh L©m §ång Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 30 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi.

50 Ba 12 THPT Chuyªn Chu V¨n An 9 Vi Ngäc L©m 36.00 K.04.06.03 23/01/1998 Nïng L¹ng S¬n N÷ Ho¸ häc 24.07.01 16/01/1998 Tµy L¹ng S¬n N÷ Ng÷ v¨n 14.06.KhÝch 12 THPT Chuyªn Chu V¨n An 4 Hoµng Tïng Chi 36.02.08.00 Ba 12 THPT Chuyªn Chu V¨n An 16 N«ng NguyÔn Minh Phong 36.05 24/03/1999 Tµy L¹ng S¬n N÷ LÞch sö 14.08.KhÝch 97 Ba 11 THPT Chuyªn Chu V¨n An 26/01/2016 03:25:23 .KhÝch 12 THPT Chuyªn Chu V¨n An 3 NguyÔn ViÖt C−êng 36.07.KhÝch 12 THPT Chi L¨ng 10 Lý Hoµng Hµ 36.25 Nh× 12 THPT Chuyªn Chu V¨n An 15 NguyÔn Quúnh Anh 36.06 16/12/1999 Tµy L¹ng S¬n N÷ §Þa lÝ 13.05 22/09/1998 Kinh L¹ng S¬n N÷ §Þa lÝ 16.06.KhÝch 11 THPT Chuyªn Chu V¨n An 2 §µo Huy H¶i 36.KhÝch 11 THPT Chuyªn Chu V¨n An 14 Ng« ThÞ Ph−¬ng Th¶o 36.07.04 07/11/1999 Tµy L¹ng S¬n Nam To¸n 20.00 K.04 30/05/1998 Nïng L¹ng S¬n Nam §Þa lÝ 16.03 12/02/1998 Nïng L¹ng S¬n Nam Ng÷ v¨n 13.02 03/11/1998 Kinh L¹ng S¬n Nam To¸n 20.00 K.00 Ba 12 THPT V¨n Quan 8 N«ng V¨n Hoµng 36.04 07/03/1998 Tµy L¹ng S¬n Nam Ng÷ v¨n 13.08.03 04/03/1998 Kinh Hßa B×nh Nam VËt lÝ 20.KhÝch 11 THPT Chuyªn Chu V¨n An 6 TrÇn Hïng Tr−êng 36.01 13/09/1998 Tµy L¹ng S¬n N÷ §Þa lÝ 15.10 K.00 Ba 12 THPT Chuyªn Chu V¨n An 18 Vy ThÞ Hång Th¶o 36.80 K.01.KhÝch 12 THPT Chuyªn Chu V¨n An 11 NguyÔn Lan H−¬ng 36.08.75 12 THPT Chuyªn Chu V¨n An 5 NguyÔn ThÞ Quúnh Anh 36.01 26/10/1998 Nïng L¹ng S¬n N÷ Ho¸ häc 19.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 36-TØnh L¹ng S¬n Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 N«ng Ngäc Qu©n 36.08.00 K.50 K.02 08/12/1998 Nïng L¹ng S¬n N÷ Ng÷ v¨n 12.03.02 18/09/1998 Kinh L¹ng S¬n N÷ §Þa lÝ 14.06.03 12/03/1999 Kinh Hµ Néi N÷ LÞch sö 14.05 05/05/1999 Kinh L¹ng S¬n Nam Sinh häc 21.04 09/12/1998 Nïng L¹ng S¬n N÷ LÞch sö 15.KhÝch 11 THPT Chuyªn Chu V¨n An 7 Hµ ThÞ Hång Chuyªn 36.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Chu V¨n An 17 §Æng Thïy Cóc 36.00 K.15 K.03.75 Ba 11 THPT Chuyªn Chu V¨n An 12 Ph¹m Thu Ph−¬ng 36.00 Ba 12 THPT Chuyªn Chu V¨n An 13 NguyÔn Tè Th−¬ng 36.01.

ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 98 26/01/2016 03:25:23 .KhÝch 12 THPT Chuyªn Chu V¨n An 22 Vy ThÞ ChuyÒn 36.02 09/11/1998 Nïng L¹ng S¬n N÷ TiÕng Trung 16.38 K.12.03 05/12/1998 Kinh L¹ng S¬n Nam 20 TriÖu ThÞ Ng©n H»ng 36.95 Ba Nh× 12 THPT Chuyªn Chu V¨n An Hµ Néi.KhÝch 12 THPT Chuyªn Chu V¨n An 21 Lª Minh Quang 36.35 12 THPT Chuyªn Chu V¨n An Danh s¸ch nµy gåm 22 thÝ sinh TiÕng Anh 13.12.80 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 36-TØnh L¹ng S¬n Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19 NguyÔn V¨n Linh 36.05 02/05/1998 Tµy L¹ng S¬n Nam TiÕng Trung 14.09.01 21/02/1988 Nïng L¹ng S¬n N÷ TiÕng Anh 13.09.

02.04 8 T¹ Thu Hoµi 9 §Æng ViÖt 10 Nam N÷ BÖnh ViÖn B¶o Nam M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) To¸n 19.02.03.65 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn 15 Lª §øc Anh 37.50 K.04.67 Ba 11 THPT Chuyªn 18 NguyÔn Tïng D−¬ng 37.KhÝch 11 THPT Chuyªn 12/02/1998 Kinh BÖnh ViÖn Nam VËt lÝ 18.01 28/10/1998 Kinh Lµo Cai N÷ Sinh häc 23.04.04 05/05/1999 Kinh Lµo Cai Nam Tin häc 16.01 31/10/1998 Kinh Lµo Cai Nam Tin häc 15.04.15 Ba 12 THPT Chuyªn 17 Ng« Minh Hoµng 37.55 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Th¸i B×nh Nam VËt lÝ 25.05.KhÝch 11 THPT Chuyªn 11 Phan Thóy Quúnh 37.05.05 07/03/1999 7 NguyÔn Ph−¬ng Nam 37.01 09/03/1999 Kinh BÖnh ViÖn ThÞ Nam Ho¸ häc 21.06 09/01/1999 Kinh Lµo Cai N÷ Sinh häc 21.03 26/09/1998 Kinh Lµo Cai N÷ Sinh häc 23.90 12 THPT Chuyªn Vò TiÕn Anh 37.KhÝch 12 THPT Chuyªn 37.88 Ba 12 THPT Chuyªn Lµo Cai 99 Nh× Nh× Ba 26/01/2016 03:25:23 .25 Ba 12 THPT Chuyªn 16 NguyÔn V¨n Nam 37.40 12 THPT Chuyªn Kinh Lµo Cai N÷ VËt lÝ 18.35 K.02.00 K.03.01.04 18/12/1998 Kinh Lµo Cai N÷ Sinh häc 24.KhÝch 12 THPT Chuyªn Nam VËt lÝ 21.35 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn C−êng 37.05.01 22/12/1999 Kinh 3 NguyÔn §¾c Thµnh 37.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn 14 Ph¹m Hoµi Th−¬ng 37.45 K.03 19/03/1998 Kinh Lµo Cai Nam Ho¸ häc 27.30 K.25 K.03.02 10/11/1999 Kinh 2 Ph¹m NhËt Huy 37.06 14/03/1998 Kinh 4 NguyÔn Ngäc H¶i 37.05.03 08/07/1998 Kinh H¶i D−¬ng 5 Hoµng Th¸i B¶o 37.KhÝch 12 THPT Chuyªn 13 §Æng Ngäc DiÖp 37.02 23/07/1998 Kinh 6 Tr−¬ng Sang Nhi 37.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 37-TØnh Lµo Cai Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh 1 TrÇn ViÖt Huy 37.02.KhÝch 11 THPT Chuyªn BÖnh ViÖn B¶o Nam To¸n 21.25 12 THPT Chuyªn 12 NguyÔn CÈm Linh 37.50 K.01.KhÝch 11 THPT Chuyªn Nam To¸n 20.01.04.02 21/06/1998 Kinh Phßng Kh¸m Nam Tin häc 14.05 12/04/1998 Kinh Tr¹m Y TÕ X· Nam Tin häc 15.05 10/09/1998 Kinh Phßng Kh¸m N÷ Ho¸ häc 21.

25 K.06 01/10/1999 Kinh Tr¹m Y TÕ .09.08.04 12/06/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam §Þa lÝ 15.KhÝch 11 THPT Chuyªn 32 N«ng ThÞ Hång Ngäc 37.07.04 18/04/1998 Kinh Lµo Cai N÷ LÞch sö 14.07.06.KhÝch 11 THPT Chuyªn 34 NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai 37.70 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn 100 Ba 12 THPT Chuyªn 26/01/2016 03:25:23 .06.02 16/12/1999 Kinh Lµo Cai Nam TiÕng Anh 12.06.50 Nh× 12 THPT Chuyªn 21 Lý T¶ MÈy 37.09.03 02/10/1998 Kinh Phßng Kh¸m N÷ §Þa lÝ 18.75 Nh× 11 THPT Chuyªn 25 Hoµng Ngäc ¸nh 37.03 15/02/1998 Dao Lµo Cai N÷ Ng÷ v¨n 14.01 02/09/1998 Kinh Lµo Cai N÷ LÞch sö 14.X· N÷ §Þa lÝ 12.00 K.06.07.08.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 37-TØnh Lµo Cai Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19 Lª ThÞ Nhung 37.08.00 Nh× 12 THPT Chuyªn 20 Ph¹m ThÞ Quúnh 37.60 35 NguyÔn Lª Hoµi Anh 37.KhÝch 11 THPT Chuyªn 33 Hoµng H¶i Anh 37.03 08/12/1999 Kinh Lµo Cai N÷ LÞch sö 14.05 25/03/1999 Kinh Lµo Cai N÷ LÞch sö 16.00 Ba 12 THPT Chuyªn 22 Vò Hoµng Quúnh Anh 37.08.07.07.00 NhÊt 12 THPT Chuyªn 29 Hµ Ngäc Hïng 37.08.01 02/08/1999 Kinh Yªn B¸i N÷ TiÕng Anh 13.02 24/06/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ §Þa lÝ 16.25 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn 36 NguyÔn NhËt §øc 37.04 23/08/1998 Kinh Lµo Cai N÷ Ng÷ v¨n 15.08.05 11/03/1998 Kinh Th¸i B×nh N÷ Ng÷ v¨n 15.KhÝch 12 THPT Chuyªn 28 NguyÔn DiÖu Anh 37.50 Ba 11 THPT Chuyªn 26 NguyÔn Mai Anh 37.50 K.00 Ba 11 THPT Chuyªn 23 NguyÔn Kh¸nh Duyªn 37.09.00 Ba 12 THPT Chuyªn 30 Lª TrÇn Ph−¬ng Anh 37.05 04/04/1999 Th¸i Lµo Cai N÷ §Þa lÝ 13.KhÝch 12 THPT Chuyªn 24 L−¬ng ThÞ Hiªn 37.75 Nh× 12 THPT Chuyªn 31 NguyÔn Thu Ph−¬ng 37.00 K.55 K.01 30/09/1999 Kinh Lµo Cai N÷ Ng÷ v¨n 14.06 17/12/1998 Kinh Phßng Kh¸m N÷ TiÕng Anh 14.02 22/12/1998 Kinh Tr¹m Y TÕ X· N÷ LÞch sö 13.50 Ba 12 THPT Chuyªn 27 Ph¹m Ph−¬ng Anh 37.01 27/04/1999 Kinh Lµo Cai N÷ §Þa lÝ 13.

63 12 THPT Chuyªn 40 NguyÔn ThÞ Hång 37.85 K.05 19/02/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ TiÕng Trung 15.38 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn 39 Lª ThÞ DiÖu Linh 37.12.KhÝch 12 THPT Chuyªn 41 NguyÔn ThÞ Thïy Anh 37.KhÝch 12 THPT Chuyªn 38 §µo ThÞ H−¬ng 37.46 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 37-TØnh Lµo Cai Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 37 NguyÔn Thóy H−êng 37.03 23/09/1998 Kinh Phßng Kh¸m N÷ TiÕng Trung 14.01 24/09/1998 Kinh Lµo Cai N÷ TiÕng Trung 14.KhÝch 12 THPT Chuyªn Danh s¸ch nµy gåm 41 thÝ sinh Ba Hµ Néi.09. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 101 26/01/2016 03:25:23 .04 21/12/1998 Kinh NghÖ An N÷ TiÕng Trung 14.05 16/04/1998 Kinh Lµo Cai N÷ TiÕng Anh 12.12.12.55 K.12.

06 13/12/1998 Kinh Long An Nam Sinh häc 23.55 K.09.20 K.09.KhÝch 11 THPT Chuyªn Long An 6 §ç Hoµng Mai Kh«i 38.KhÝch 12 THPT Chuyªn Long An 4 §oµn Quúnh H−¬ng 38.00 K.04.03 01/01/1998 Kinh Long An N÷ TiÕng Anh 13.45 12 THPT R¹ch KiÕn Danh s¸ch nµy gåm 7 thÝ sinh Ba Hµ Néi.09.09.20 K.01 05/06/1999 Kinh Long An Nam TiÕng Anh 13.KhÝch 12 THPT Chuyªn Long An 5 NguyÔn ThÕ Anh 38.KhÝch 11 THPT Chuyªn Long An 7 NguyÔn Vâ Lam S¬n 38.KhÝch 12 THPT HËu NghÜa 2 TrÇn Thµnh TÝn 38.06.KhÝch 12 THPT Chuyªn Long An 3 V¨n HuÖ MÉn 38.01 18/04/1998 Kinh §ång Th¸p N÷ Ng÷ v¨n 13. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 102 26/01/2016 03:25:23 .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 38-TØnh Long An Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn Gi¸p Ph−¬ng Duy 38. Hå ChÝ Minh N÷ TiÕng Anh 13.01.50 K.02 20/09/1998 Kinh Long An Nam To¸n 18.05 05/01/1998 Kinh Long An Nam TiÕng Anh 14.25 K.04 08/09/1999 Kinh TP.

02 18/07/1998 Kinh Nam §Þnh Nam To¸n 27.60 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 11 NguyÔn Nam Kh¸nh 39.50 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong Nh× 7 Vò §øc Tµi 39.01.60 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 103 T 26/01/2016 03:25:23 T .01.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 9 Ph¹m Xu©n §¹t 39.02.01.01 27/11/1999 Kinh Nam §Þnh Nam VËt lÝ 22.03 06/11/1998 Kinh Nam §Þnh Nam To¸n 19.01.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 4 TrÇn ThÞ Hµ 39.02.03 21/06/1998 Kinh Nam §Þnh Nam VËt lÝ 25.02 01/01/1998 Kinh Nam §Þnh Nam VËt lÝ 27.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 39-TØnh Nam §Þnh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Bïi TuÊn Anh 39.50 Ba 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 6 TrÇn ThÞ Nhµi 39.06 08/11/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ To¸n 31.65 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong NhÊt Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 10 Ph¹m Ngäc Hµ 39.01.02.01.01.50 K.00 8 §Æng ThÞ Hång V©n 39.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 2 NguyÔn Hïng C−êng 39.50 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 3 NguyÔn Hång §¨ng 39.50 K.05 29/08/1999 Kinh Nam §Þnh Nam To¸n 23.08 24/12/1997 Kinh Nam §Þnh N÷ To¸n 21.07 19/06/1998 Kinh Nam §Þnh Nam To¸n 37.01 09/01/1999 Kinh Nam §Þnh Nam To¸n 20.00 Nh× 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 5 Ph¹m Quang Huy 39.04 28/02/1999 Kinh Nam §Þnh N÷ To¸n 29.01.50 K.

95 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 19 NguyÔn §øc Dòng 39.02.06 17/01/1998 Kinh Nam §Þnh Nam VËt lÝ 31.06 06/12/1998 Kinh Nam §Þnh Nam Ho¸ häc 30.02 23/05/1998 Kinh Nam §Þnh Nam Ho¸ häc 22.08 05/01/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ VËt lÝ 29.85 NhÊt 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 16 TrÇn ThÞ Trang 39.03.02.01 20/02/1998 Kinh Hµ Nam Nam Ho¸ häc 23.50 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 21 Vò Trung Nam 39.02.70 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 104 26/01/2016 03:25:23 T .03.02.05 05/02/1999 Kinh Nam §Þnh Nam Ho¸ häc 27.04 01/01/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ Ho¸ häc 28.35 NhÊt 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 14 NguyÔn V¨n Qu©n 39.03.85 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 13 Ph¹m Ngäc Nam 39.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 39-TØnh Nam §Þnh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 12 Ph¹m Tïng L©m 39.05 28/05/1998 Kinh Nam §Þnh Nam VËt lÝ 37.02.05 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 15 §inh ThÞ H−¬ng Th¶o 39.10 Nh× 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 22 NguyÔn §øc Quúnh 39.85 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 20 Phan Thïy Linh 39.45 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 18 NguyÔn Ngäc Ch©u 39.03.04 21/09/1998 Kinh Nam §Þnh Nam VËt lÝ 24.07 17/12/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ VËt lÝ 39.02.03.65 Ba 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 17 §ç Thïy Trang 39.09 06/05/1999 Kinh Nam §Þnh N÷ VËt lÝ 24.

02 25/07/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ Sinh häc 23.04.04.04.01 06/04/1999 Kinh Nam §Þnh Nam Sinh häc 27.04.06 10/06/1998 Kinh Nam §Þnh Nam Sinh häc 24.00 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 31 TrÇn ThÞ Quúnh Trang 39.01 22/08/1999 Kinh Nam §Þnh Nam Tin häc 105 Ba 11.08 29/01/1999 Kinh Nam §Þnh Nam Sinh häc 25.03.07 05/01/1998 Kinh Nam §Þnh Nam Ho¸ häc 28.20 Nh× 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 26 Lª Th¶o Chi 39.50 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 33 §Æng Thµnh C«ng 39.04.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 32 TrÇn Thanh Tïng 39.00 K.15 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 28 Vò ThÞ Thanh H»ng 39.04.15 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 24 NguyÔn Thµnh Trung 39.75 K.70 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 29 Bïi ThÞ Thu HiÒn 39.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 26/01/2016 03:25:23 .KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 27 NguyÔn Thïy Chi 39.45 NhÊt 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 25 NguyÔn ThÕ Anh 39.25 K.04 17/01/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ Sinh häc 26.03 06/07/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ Sinh häc 31.04.08 25/02/1998 Kinh Nam §Þnh Nam Ho¸ häc 31.05.60 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 30 Mai Quèc H−ng 39.07 08/11/1999 Kinh Nam §Þnh N÷ Sinh häc 22.04.05 12/12/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ Sinh häc 25.03.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 39-TØnh Nam §Þnh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 23 NguyÔn Phi S¬n 39.

07.60 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 35 TrÇn Minh §øc 39.50 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 39 Hoµng Thu HuyÒn 39.01 25/07/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ Ng÷ v¨n 13.03 21/08/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ LÞch sö 14.00 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 42 TrÇn Quang Anh 39.06 20/06/1998 Kinh Nam §Þnh Nam Tin häc 15.01 22/09/1998 Kinh Nam §Þnh Nam LÞch sö 14.04 10/04/1998 Kinh Nam §Þnh Nam Tin häc 15.02 29/10/1998 Kinh Nam §Þnh Nam LÞch sö 13.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 44 Lª ThÞ BÝch H¹nh 39.06.06.40 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 37 L−u Quang Tïng 39.07 18/12/1998 Kinh Nam §Þnh Nam Tin häc 23.06.05.25 K.10 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 38 §ç ThÞ Hoa 39.05.06.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 41 TrÇn ThÞ Vang 39.05.07.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 106 Nh× 26/01/2016 03:25:23 .03 06/05/1998 Kinh Nam §Þnh Nam Tin häc 21.03 29/08/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ Ng÷ v¨n 12.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 39-TØnh Nam §Þnh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 34 NguyÔn TiÕn §¹t 39.98 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 36 §ç §×nh Ph¸t 39.02 29/01/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ Ng÷ v¨n 13.50 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 40 Ninh ThÞ Ph−¬ng 39.05.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 43 TrÇn Minh §øc 39.75 K.07.50 K.05 27/01/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ Ng÷ v¨n 15.

00 Ba 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 53 NguyÔn V¨n L·m 39.03 03/04/1999 Kinh Nam §Þnh Nam §Þa lÝ 14.25 K.00 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 107 Ba 26/01/2016 03:25:23 .04 16/07/1998 Kinh Nam §Þnh Nam LÞch sö 13.07.08.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 52 §Æng Huy Hïng 39.50 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 55 TrÇn ThÞ Hång Nhung 39.50 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 51 NguyÔn ThÞ B¾c 39.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 39-TØnh Nam §Þnh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 45 NguyÔn Hång Kh¶i 39.02 24/07/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ §Þa lÝ 16.75 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 49 TrÇn ThÞ BÝch Thñy 39.08.25 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 47 Vò ThÞ Ngoan 39.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 54 NguyÔn ThÞ Nga 39.07.08.06 01/02/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ LÞch sö 15.06 15/08/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ §Þa lÝ 14.07.50 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 50 D−¬ng NhËt Anh 39.25 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 48 §an Anh Tµi 39.05 12/09/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ LÞch sö 16.08 13/02/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ LÞch sö 15.07 24/11/1998 Kinh B×nh ThuËn Nam LÞch sö 16.07.04 04/01/1998 Kinh Nam §Þnh Nam §Þa lÝ 13.01 07/09/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ §Þa lÝ 14.08.08.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 46 NguyÔn ThÞ H−¬ng Ly 39.08.05 11/01/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ §Þa lÝ 13.07.

09.02 26/03/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ TiÕng Anh 13.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 39-TØnh Nam §Þnh Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 56 NguyÔn Kh¸nh Quúnh 39.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 58 NguyÔn Thu An 39.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 65 Ph¹m Hoµng Anh 39.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 64 TrÇn ThÞ Thu Trang 39.08.08 30/10/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ §Þa lÝ 16.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 61 Vò Kh¸nh Ngäc 39.07 05/08/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ TiÕng Anh 13.09.35 Ba 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 62 TrÇn Minh Ngäc 39.60 K.08.25 K.03 07/02/1999 Kinh Nam §Þnh N÷ TiÕng Anh 13.00 K.10.89 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 108 26/01/2016 03:25:23 .09.09.79 Nh× 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 66 NguyÔn Ngäc Thóy H»ng 39.10.09.25 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 59 Hoµng Mai Anh 39.05 11/07/1999 Kinh Nam §Þnh N÷ TiÕng Anh 14.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 57 NguyÔn ThÞ Quúnh 39.01 02/03/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ TiÕng Anh 14.04 24/10/1998 Kinh Nam §Þnh Nam TiÕng Anh 14.75 K.08 01/01/1999 Kinh Nam §Þnh N÷ TiÕng Anh 13.50 K.02 29/07/1999 Kinh Nam §Þnh Nam TiÕng Nga 16.09.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 60 NguyÔn DiÖu Loan 39.55 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 63 Hoµng Hång Trang 39.04 02/08/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ TiÕng Nga 15.09.07 29/09/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ §Þa lÝ 13.

10 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong Danh s¸ch nµy gåm 72 thÝ sinh Hµ Néi.11.11.02 27/10/1999 Kinh 70 NguyÔn ThÞ Thu Ph−¬ng 39.05 72 NguyÔn Anh TuÊn 39.95 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 18/05/1998 Kinh Nam §Þnh Nam TiÕng Ph¸p 16.60 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong Nam §Þnh N÷ TiÕng Ph¸p 16. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 109 26/01/2016 03:25:23 .06 M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) TiÕng Nga 15.38 K.40 Ba 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong 13/11/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ TiÕng Ph¸p 16.11.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 39-TØnh Nam §Þnh Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ 67 §inh NguyÔn M¹nh Quang 39.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Hång Phong N÷ TiÕng Ph¸p 15.10.25 Nh× 11 THPT Chuyªn Lª Hång Phong Kinh Nam §Þnh N÷ TiÕng Ph¸p 15.11.01 04/06/1998 Kinh Nam §Þnh 69 TrÇn Thanh HuyÒn 39.05 30/06/1998 Kinh Nam §Þnh Nam 68 NguyÔn Mai Anh 39.03 07/12/1999 71 TrÇn Ph−¬ng Trang 39.11.

01 30/01/1999 Kinh NghÖ An Nam To¸n 28.30 NhÊt 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 110 26/01/2016 03:25:23 .05 05/06/1998 Kinh NghÖ An Nam To¸n 32.00 NhÊt 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 2 NguyÔn Anh Tó 40.07 20/01/1998 Kinh NghÖ An Nam To¸n 28.50 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 10 Vâ H¶i ThiÖn 40.50 Ba 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 6 NguyÔn Minh TiÕn 40.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 40-TØnh NghÖ An Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Phan Duy Phóc 40.01.50 Nh× 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 8 Ng« ThÞ Trµ 40.02.01.02 27/04/1999 Kinh NghÖ An Nam To¸n 30.03 11/07/1999 Kinh NghÖ An Nam To¸n 25.01.09 16/08/1998 Kinh NghÖ An N÷ To¸n 27.00 Nh× 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 4 TrÇn Nguyªn L©n 40.06 20/02/1998 Kinh NghÖ An Nam To¸n 26.50 Ba 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 11 Mai Tïng D−¬ng 40.01.01.50 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 7 NguyÔn C¶nh Hoµng 40.02 26/05/1998 Kinh NghÖ An Nam VËt lÝ 36.01.10 07/12/1998 Kinh NghÖ An Nam To¸n 30.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 3 NguyÔn Hång Quèc Kh¸nh 40.01.00 Ba 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 5 NguyÔn Trung Phóc 40.01.50 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 9 NguyÔn Hµ Trang 40.04 26/04/1999 Kinh NghÖ An Nam To¸n 24.01.01.08 15/12/1998 Kinh NghÖ An N÷ To¸n 30.

01 19/06/1998 Kinh NghÖ An Nam VËt lÝ 27.03.02.02.02.00 Ba 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 16 NguyÔn ThÞ Trµ Giang 40.03 01/01/1999 Kinh NghÖ An Nam VËt lÝ 18.70 Nh× 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 18 Ph¹m Trung HiÕu 40.02 24/02/1998 Kinh NghÖ An Nam Ho¸ häc 31.05 04/09/1998 Kinh NghÖ An Nam VËt lÝ 26.90 NhÊt 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 22 Lª NguyÔn Thïy D−¬ng 40.KhÝch 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 21 Bïi L©m D−¬ng 40.90 Ba 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 20 Phan TiÕn §¹t 40.30 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 15 Phan TuÊn Linh 40.85 Ba 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 17 TrÇn H÷u B×nh Minh 40.60 K.70 NhÊt 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 14 Ng« Sü Dòng 40.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 40-TØnh NghÖ An Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 12 Cao Träng Duy Nh©n 40.05 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 111 26/01/2016 03:25:23 .09 09/03/1998 Kinh NghÖ An Nam VËt lÝ 31.02.07 08/05/1999 Kinh NghÖ An Nam VËt lÝ 22.03.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 19 §Æng Hoµng Long 40.10 08/09/1998 Kinh NghÖ An Nam VËt lÝ 32.06 23/03/1999 Kinh NghÖ An Nam VËt lÝ 25.02.02.30 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 13 NguyÔn §×nh Quang 40.08 04/04/1999 Kinh NghÖ An Nam VËt lÝ 28.03 14/09/1998 Kinh NghÖ An N÷ Ho¸ häc 29.04 06/06/1999 Kinh NghÖ An N÷ VËt lÝ 23.02.02.02.

04 18/04/1999 Kinh NghÖ An Nam Ho¸ häc 22.03.10 04/04/1999 Kinh NghÖ An Nam Ho¸ häc 31.07 29/03/1999 Kinh NghÖ An Nam Ho¸ häc 21.03.KhÝch 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 28 NguyÔn Träng Hµo 40.60 Ba 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 112 26/01/2016 03:25:23 .03.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 40-TØnh NghÖ An Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 23 Hoµng NghÜa TuyÕn 40.15 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 33 NguyÔn ThÕ Hoµnh 40.KhÝch 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 31 Hoµng ThÞ V©n Anh 40.45 Ba 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 26 Ph¹m Xu©n Th¾ng 40.85 K.09 31/07/1998 Kinh NghÖ An Nam Ho¸ häc 27.04 06/05/1998 Kinh NghÖ An Nam Sinh häc 25.15 Nh× 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 24 Th¸i Ngäc Anh 40.25 K.03.60 K.05 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 32 NguyÔn TÊt Hµo 40.03 12/02/1998 Kinh NghÖ An Nam Sinh häc 27.03.90 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 27 Phan Minh QuyÕt 40.04.04.90 K.03.03.01 22/11/1999 Kinh NghÖ An N÷ Ho¸ häc 24.KhÝch 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 30 NguyÔn Träng Thôc Quyªn 40.30 Ba 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 25 Ph¹m ThÞ Thanh T©m 40.03.KhÝch 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 29 TrÇn ThÞ Thanh H−¬ng 40.08 19/04/1998 Kinh NghÖ An N÷ Ho¸ häc 23.06 08/12/1999 Kinh NghÖ An N÷ Ho¸ häc 18.05 07/04/1998 Kinh NghÖ An N÷ Ho¸ häc 22.04.01 20/01/1998 Kinh NghÖ An N÷ Sinh häc 28.

95 K.07 30/01/1999 Kinh NghÖ An N÷ Sinh häc 26.08 15/10/1998 Kinh NghÖ An N÷ Sinh häc 24.06 20/10/1998 Kinh NghÖ An N÷ Sinh häc 28.05.63 K.04.50 Ba 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 41 NguyÔn V¨n M¹nh 40.45 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 35 Hoµng ThÞ Hoµi Thu 40.01 29/12/1997 Kinh NghÖ An N÷ Tin häc 17.20 K.04 08/07/1998 Kinh NghÖ An Nam Tin häc 14.05.08 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 44 Phan Huy Hoµng 40.04.04.07 07/04/1998 Kinh NghÖ An Nam Tin häc 13.05.09 10/01/1998 Kinh NghÖ An Nam Tin häc 11.KhÝch 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 42 Ngò Ph−¬ng Anh 40.KhÝch 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 39 NguyÔn ThÞ Linh Chi 40.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 40-TØnh NghÖ An Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 34 NguyÔn ThÞ Thanh Lam 40.KhÝch 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 38 Th¸i ThÞ Xu©n 40.04.75 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 43 D−¬ng Träng Quý 40.20 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 113 Ba 26/01/2016 03:25:23 .02 01/06/1999 Kinh NghÖ An N÷ Sinh häc 24.04.05.05 08/08/1999 Kinh NghÖ An Nam Sinh häc 21.15 Ba 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 36 NguyÔn ThÞ NhÞ Thanh 40.05 07/02/1998 Kinh NghÖ An Nam Tin häc 12.30 Ba 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 40 NguyÔn Duy §øc 40.95 Nh× 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 37 Cao TuÊn KiÖt 40.05.04.10 16/01/1999 Kinh NghÖ An N÷ Sinh häc 21.

50 Ba 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 51 TrÇn ThÞ DiÖn 40.07 07/09/1998 Kinh NghÖ An N÷ Ng÷ v¨n 12.07.06.50 K.01 15/01/1998 Kinh NghÖ An N÷ Ng÷ v¨n 13.25 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 114 26/01/2016 03:25:23 .07 01/01/1998 Kinh NghÖ An N÷ LÞch sö 16.09 15/09/1998 Kinh NghÖ An N÷ Ng÷ v¨n 13.10 31/05/1999 Kinh NghÖ An N÷ Ng÷ v¨n 13.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 46 Ph¹m ThÞ Quúnh Trang 40.06.05 04/07/1998 Kinh NghÖ An N÷ Ng÷ v¨n 12.KhÝch 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 48 Hå ThÞ Kh¸nh Linh 40.KhÝch 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 49 Phan Lª Thôc HiÒn 40.08 24/05/1998 Kinh NghÖ An N÷ LÞch sö 16.07.00 Ba 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 50 NguyÔn ThÞ CÈm Tó 40.07.06.06.06.06.50 K.50 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 55 NguyÔn ThÞ H−¬ng Quúnh 40.50 Ba 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 47 Phan ThÞ B×nh Minh 40.50 Ba 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 52 §Ëu VÜnh Ph−¬ng Uyªn 40.03 13/09/1999 Kinh NghÖ An N÷ Ng÷ v¨n 14.50 Ba 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 53 Hoµng D−¬ng H¶i Trang 40.75 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 54 Lª ThÞ HuyÒn Th−¬ng 40.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 40-TØnh NghÖ An Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 45 NguyÔn ThÞ DiÖu Khanh 40.08 24/08/1998 Kinh NghÖ An N÷ Ng÷ v¨n 13.09 12/02/1998 Kinh NghÖ An N÷ LÞch sö 16.06.06.04 14/01/1998 Kinh NghÖ An N÷ Ng÷ v¨n 15.

25 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 63 Cao ThÞ Minh HuyÒn 40.25 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 64 TrÇn ThÞ HuyÒn Trang 40.00 Nh× 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 60 §Ëu ThÞ Hµ Linh 40.04 24/03/1999 Kinh NghÖ An N÷ LÞch sö 15.KhÝch 115 NhÊt 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 26/01/2016 03:25:23 .07.50 NhÊt 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 59 Ngò ThÞ Hµ Trang 40.25 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 61 NguyÔn ThÞ Quúnh Nga 40.07.07.05 16/09/1998 Kinh NghÖ An N÷ LÞch sö 16.07.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 40-TØnh NghÖ An Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 56 Vò ThÞ Ng©n 40.08.04 11/11/1998 Kinh NghÖ An Nam §Þa lÝ 12.01 06/08/1998 Kinh NghÖ An N÷ LÞch sö 17.07.08.07.KhÝch 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 65 Hµ HuyÒn Trang 40.02 08/01/1998 Kinh NghÖ An N÷ LÞch sö 17.10 08/12/1999 Kinh NghÖ An N÷ LÞch sö 17.50 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 62 L« §øc M¹nh 40.25 Nh× 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 57 Lª ThÞ Trµ My 40.10 16/12/1999 Kinh NghÖ An N÷ §Þa lÝ 13.06 28/08/1999 Kinh NghÖ An N÷ LÞch sö 16.25 Ba 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 58 NguyÔn Phan HiÒn Anh 40.03 16/03/1998 Th¸i NghÖ An Nam LÞch sö 16.00 K.50 K.08.05 03/03/1998 Kinh NghÖ An N÷ §Þa lÝ 16.08.00 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 66 Cao M¹nh HuÊn 40.08 21/01/1998 Kinh NghÖ An N÷ §Þa lÝ 18.07.

08.03 04/10/1998 Kinh NghÖ An N÷ §Þa lÝ 14.60 Ba 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 74 Th¸i ThÞ Ph−¬ng Th¶o 40.07 18/05/1998 Kinh NghÖ An N÷ §Þa lÝ 13.08.09.08.09.75 Nh× 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 72 Hoµng ThÞ Minh HiÒn 40.09 23/03/1998 Kinh NghÖ An Nam TiÕng Anh 13.00 Nh× 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 71 Hå ThÞ Nhung 40.45 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 76 Phïng Quang Tïng 40.09 19/12/1998 Kinh NghÖ An N÷ §Þa lÝ 18.10 21/08/1999 Kinh NghÖ An N÷ TiÕng Anh 14.08 20/08/1998 Kinh NghÖ An N÷ TiÕng Anh 12.08.15 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 116 Ba Ba 26/01/2016 03:25:23 .06 12/03/1998 Kinh NghÖ An N÷ §Þa lÝ 16.02 27/12/1998 Kinh NghÖ An N÷ §Þa lÝ 12.08.KhÝch 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 69 Phan Lª Quúnh Trang 40.01 21/02/1999 Kinh NghÖ An N÷ §Þa lÝ 16.00 NhÊt 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 70 TrÇn ThÞ H¹nh DiÖp 40.09.65 K.09.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 40-TØnh NghÖ An Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 67 Vâ ThÞ Giang 40.09.KhÝch 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 77 NguyÔn L−u C¶nh Hµo 40.75 Ba 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 73 TrÇn Kh¸nh Vy 40.KhÝch 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 68 NguyÔn Quúnh Th¬ 40.08.50 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 75 Lª DiÖu Linh 40.65 K.04 25/09/1999 Kinh NghÖ An Nam TiÕng Anh 14.75 K.06 31/12/1998 Kinh NghÖ An N÷ TiÕng Anh 14.

KhÝch 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 85 NguyÔn Kim Ng©n 40.11.09.KhÝch 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 80 NguyÔn Ngäc HuyÒn 40.45 Ba 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 84 Ph¹m ThÞ Hång An 40.30 Ba 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 83 NguyÔn ThÞ V©n Anh 40.KhÝch 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 117 Ba 12 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 26/01/2016 03:25:23 .90 Ba 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 82 Vâ Giang Chi 40.55 K.07 01/01/1998 Kinh NghÖ An N÷ TiÕng Anh 13.04 07/09/1998 Kinh NghÖ An N÷ TiÕng Ph¸p 14.05 79 Ph¹m ThÞ Lª Na 40.09.09.11.03 30/04/1998 Kinh NghÖ An N÷ TiÕng Ph¸p 15.09.01 06/12/1998 Kinh NghÖ An N÷ TiÕng Anh 14.80 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 40-TØnh NghÖ An Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 78 Hå Phan Quúnh Anh 40.03 07/01/1999 Kinh NghÖ An N÷ TiÕng Anh 14.09.10 K.11.01 27/05/1999 Kinh NghÖ An N÷ TiÕng Ph¸p 14.02 12/03/1999 Kinh NghÖ An Nam TiÕng Anh 13.50 Nh× 11 THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u 81 Phan B¸ B¸ch 40.05 05/06/1999 Kinh NghÖ An N÷ TiÕng Anh 15.

ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 118 26/01/2016 03:25:23 .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 40-TØnh NghÖ An Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 85 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi.

02.01 24/08/1998 Kinh Nam §Þnh Nam Ho¸ häc 23.02 18/08/1998 Kinh Ninh B×nh Nam VËt lÝ 20.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 41-TØnh Ninh B×nh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 §Æng Ngäc Anh 41.01.KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 2 NguyÔn §øc Minh 41.KhÝch 119 Ba 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n 26/01/2016 03:25:23 .03.05 12/03/1999 Kinh Ninh B×nh Nam VËt lÝ 18.KhÝch 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 7 Hoµng Ngäc Th¸i 41.02.KhÝch 12 THPT NguyÔn HuÖ 9 Hoµng Minh T©n 41.KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 8 Vò V¨n HiÕu 41.02 23/07/1998 Kinh Ninh B×nh Nam To¸n 20.04 07/05/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ Ho¸ häc 22.05 05/08/1999 Kinh Ninh B×nh Nam To¸n 22.50 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 3 Hµ Quý Anh 41.01.KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 4 Ph¹m Quang Long 41.00 K.80 Ba 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 11 §Æng ThÞ Thanh HuyÒn 41.02.01 01/03/1998 Kinh Ninh B×nh Nam To¸n 19.75 K.06 22/03/1998 Kinh Ninh B×nh Nam VËt lÝ 17.00 K.KhÝch 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 10 Vò Xu©n B¸ch 41.02.90 K.01 16/01/1998 Kinh Ninh B×nh Nam VËt lÝ 28.01.03.04 09/08/1998 Kinh Ninh B×nh Nam VËt lÝ 25.80 Ba 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 12 §oµn Lª B¶o Ngäc 41.02.03.00 K.15 K.00 Ba 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 5 NguyÔn Tö Xu©n C«ng 41.02.95 Nh× 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 6 Ng« ViÖt Hïng 41.03 30/11/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ Ho¸ häc 23.95 K.03 09/07/1999 Kinh Ninh B×nh Nam VËt lÝ 19.

06 24/07/1999 Kinh Ninh B×nh Nam Tin häc 18.00 Nh× 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 21 Ph¹m Minh Khiªm 41.05.06 05/05/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ Sinh häc 23.KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 17 NguyÔn ThÞ Hoµi Ngäc 41.65 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n 120 Nh× Ba 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 26/01/2016 03:25:23 .45 14 §inh ThÞ N−¬ng 41.KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 15 NguyÔn Ngäc ¸nh 41.05 01/05/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ Tin häc 17.10 Ba 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 20 Lª Minh §øc 41.04.04.04.85 K.05 01/11/1999 Kinh Ninh B×nh N÷ Sinh häc 22.15 K.05.KhÝch 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 16 Bïi ThÞ B×nh 41.03 18/02/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ Sinh häc 23.95 K.05.04.KhÝch 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 23 NguyÔn Quúnh Anh 41.04 11/01/1998 Kinh Ninh B×nh Nam Tin häc 19.50 K.45 Ba 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 19 NguyÔn Ngäc Lan H−¬ng 41.15 K.05.02 01/01/1999 Kinh Thanh Hãa N÷ Tin häc 15.01 24/10/1999 Kinh Ninh B×nh N÷ Sinh häc 22.02 08/12/1998 Kinh Ninh B×nh Nam Sinh häc 24.05.45 Nh× 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 22 NguyÔn Ngäc Anh 41.01 24/10/1999 Kinh Ninh B×nh N÷ Tin häc 13.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 41-TØnh Ninh B×nh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Tôy 13 Ph¹m Kh¸nh Minh 41.KhÝch 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 18 Bïi Xu©n B¸ch 41.04.04 22/11/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ Sinh häc 27.04.

07.01 02/10/1999 Kinh Ninh B×nh N÷ LÞch sö 14.50 Ba 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 34 Ninh ThÞ Thïy Linh 41.00 Nh× 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 32 Ph¹m V¨n Phan 41.04 18/04/1999 Kinh Ninh B×nh N÷ LÞch sö 14.06.07.05 07/07/1999 Kinh Ninh B×nh Nam LÞch sö 15.07.07 18/08/1999 Kinh Ninh B×nh N÷ Tin häc 14.02 04/02/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ Ng÷ v¨n 13.04 20/01/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ Ng÷ v¨n 15.05.00 Nh× 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 29 Ph¹m ThÞ Lîi 41.KhÝch 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 25 Lª Quang §¹o 41.06.06.06.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 41-TØnh Ninh B×nh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Tôy 24 Ph¹m Kh¸nh Ly 41.05 26/11/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ Ng÷ v¨n 15.50 K.06.00 K.15 K.05.03 24/11/1998 Kinh Ninh B×nh Nam Tin häc 14.50 Ba 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 27 Ph¹m Thu Quúnh 41.50 Ba 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 33 NguyÔn ThÞ Hång Nhung 41.KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 26 Bïi ThÞ Lan Anh 41.00 Nh× 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 28 Vò ThÞ BÝch Ngäc 41.03 15/07/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ Ng÷ v¨n 12.06.01 11/06/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ Ng÷ v¨n 13.KhÝch 12 THPT Yªn Kh¸nh A 30 Ph¹m ThÞ Thu HiÒn 41.50 Ba 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 121 26/01/2016 03:25:23 .35 K.KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 31 NguyÔn Hµ Ph−¬ng 41.06 16/07/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ Ng÷ v¨n 15.

07.25 Ba 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 44 NguyÔn Ngäc Quang 41.02 11/09/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ §Þa lÝ 12.04 01/01/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ §Þa lÝ 14.15 Ba 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 45 NguyÔn ThÞ Thu H−¬ng 41.75 K.11.KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 40 Ph¹m ThÞ H−¬ng 41.09.06 02/01/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ §Þa lÝ 12.09.05 13/03/1999 Kinh Ninh B×nh N÷ §Þa lÝ 12.08.65 Nh× 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 42 §µm Th¶o Trang 41.03 06/10/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ TiÕng Anh 14.KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 38 §ç ThÞ Hång Lý 41.02 06/09/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ TiÕng Ph¸p 15.50 Ba 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 41 NguyÔn Hoµng Dòng 41.55 Ba 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 122 26/01/2016 03:25:23 .75 K.50 Nh× 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 37 §inh ThÞ Thu H»ng 41.04 21/09/1999 Kinh Ninh B×nh Nam TiÕng Anh 14.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 41-TØnh Ninh B×nh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 35 Hoµng H÷u TrÝ 41.50 K.06 01/02/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ LÞch sö 16.01 29/01/1998 Kinh Ninh B×nh Nam TiÕng Anh 15.08.08.09.75 Ba 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 43 Cï Hoµng Th¶o My 41.05 03/02/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ TiÕng Anh 14.08.07 30/05/1998 Kinh Ninh B×nh Nam LÞch sö 17.KhÝch 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 39 Hoµng Linh Trang 41.09.07.00 Nh× 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 36 §µm ThÞ Hoµi Th−¬ng 41.

KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 49 Hµ ThÞ Hång Nhung 41.25 Ba 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 48 NguyÔn ThÞ Anh 41.05 20/03/1999 Kinh Ninh B×nh N÷ TiÕng Ph¸p 16.11.11.04 16/09/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ TiÕng Ph¸p 15.03 05/05/1999 Kinh Nam §Þnh N÷ TiÕng Ph¸p 15.11.65 Ba 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 47 §µo Ph−¬ng Loan 41.11.50 Ba 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy Danh s¸ch nµy gåm 50 thÝ sinh Hµ Néi.06 30/01/1998 Kinh Phó Thä N÷ TiÕng Ph¸p 15.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 41-TØnh Ninh B×nh Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 46 TrÇn Ph−¬ng Th¶o 41.01 18/03/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ TiÕng Ph¸p 14. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 123 26/01/2016 03:25:23 .11.75 K.50 Nh× 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Tôy 50 Hoµng ThÞ Thanh Mai 41.

02 12/06/1998 Kinh Ninh ThuËn Nam VËt lÝ 19.00 K. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 124 26/01/2016 03:25:23 .25 K.06.KhÝch 12 Chuyªn Lª Quý §«n 3 NguyÔn ThÞ BÝch Duyªn 42.03.25 K.KhÝch 12 Chuyªn Lª Quý §«n Danh s¸ch nµy gåm 4 thÝ sinh Hµ Néi.01 12/02/1998 Kinh Ninh ThuËn N÷ LÞch sö 14.02.03 08/12/1998 Kinh Ninh ThuËn N÷ Ng÷ v¨n 13.07.15 K.KhÝch 12 Chuyªn Lª Quý §«n 2 Lª Xu©n Huy 42.02 18/12/1998 Kinh Ninh ThuËn Nam Ho¸ häc 21.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 42-TØnh Ninh ThuËn Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn Tr−êng ChÝ §¹i 42.KhÝch 12 Chuyªn Lª Quý §«n 4 Lª ThÞ An 42.

02.35 K.01.07 13/05/1998 Kinh Phó Thä Nam Ho¸ häc 24.02.06 11/09/1998 Kinh Phó Thä Nam To¸n 22.08 02/08/1998 Kinh Phó Thä Nam To¸n 21.06 21/04/1998 Kinh Phó Thä Nam VËt lÝ 24.10 25/04/1998 Kinh Phó Thä Nam Ho¸ häc 23.04 15/01/1998 Kinh Phó Thä Nam To¸n 27.01 26/10/1999 Kinh Phó Thä N÷ VËt lÝ 18.00 Ba 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 6 NguyÔn §øc ThuËn 43.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 7 Ph¹m Quý V−îng 43.40 Ba 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 14 Tèng Hoµng VÜnh An 43.50 Ba 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 3 Ph¹m Minh Hïng 43.02 09/07/1999 Kinh Phó Thä Nam VËt lÝ 27.35 Ba 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 16 NguyÔn Duy ThuËn 43.01.02.20 Nh× 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 11 Ng« NhËt Minh 43.95 Nh× 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 10 TrÇn Thanh H¶i 43.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 8 Ng« Hoµng Anh 43.03.02.00 Nh× 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 12 Hoµng Xu©n Thµnh 43.50 Ba 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 2 NguyÔn Thµnh §¹t 43.04 12/07/1998 Kinh Phó Thä N÷ Ho¸ häc 23.03.45 Ba 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 13 §µo M¹nh Anh TuÊn 43.95 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 125 Ba 26/01/2016 03:25:23 .05 21/10/1998 Kinh Phó Thä Nam To¸n 27.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 18 TrÇn §×nh ViÖt 43.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 9 NguyÔn V¨n Chøc 43.09 05/05/1998 Kinh Hµ T©y Nam Ho¸ häc 19.01.03 11/07/1998 Kinh Phó Thä Nam To¸n 23.05 17/12/1998 Kinh Phó Thä Nam VËt lÝ 24.03.00 K.02.04 11/04/1999 Kinh Phó Thä Nam VËt lÝ 27.03 17/11/1998 Kinh Phó Thä Nam VËt lÝ 27.01 26/02/1998 M−êng Phó Thä Nam Ho¸ häc 19.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 4 NguyÔn Quang Kh¶i 43.01.01.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 15 Cao TrÇn BÝch Ngäc 43.85 K.07 04/01/1999 Kinh Phó Thä Nam To¸n 20.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 43-TØnh Phó Thä Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn H¶i §¨ng 43.25 Ba 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 17 TrÇn Tïng 43.35 K.01.03.02.00 K.02 17/10/1999 Kinh Phó Thä Nam To¸n 23.50 Nh× 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 5 Høa Hµ Ph−¬ng 43.01.03.

01 06/05/1998 Kinh Phó Thä N÷ Ng÷ v¨n 14.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 43-TØnh Phó Thä Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 19 TrÇn Anh NhËt B×nh 43.05.06.06.40 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 27 NguyÔn §øc Th¾ng 43.03 05/01/1998 Kinh Phó Thä N÷ Ng÷ v¨n 12.08 12/03/1999 Kinh Phó Thä N÷ Ng÷ v¨n 15.05.05 13/02/1998 Kinh Phó Thä N÷ Ng÷ v¨n 14.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 26 Bïi Hång Ngäc 43.03 30/11/1998 Kinh Phó Thä Nam Tin häc 13.02 05/09/1998 Kinh Phó Thä Nam Tin häc 20.01 09/06/1998 Kinh Phó Thä N÷ Sinh häc 24.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 21 Chu Quúnh Hoa 43.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 30 NguyÔn Thu H¹nh 43.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 35 TrÇn ThÞ CÈm Tó 43.05 19/10/1999 Kinh VÜnh Phóc Nam Tin häc 14.01 18/03/1998 Kinh Phó Thä N÷ LÞch sö 16.07.05.08 16/04/1999 Kinh Phó Thä N÷ Sinh häc 22.04 18/10/1998 Kinh Phó Thä Nam Tin häc 17.00 Ba 12 THPT CÈm Khª 34 T¹ HuyÒn Trang 43.04.06.87 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 25 TrÇn Hoµng Long 43.06 17/02/1998 Kinh Phó Thä N÷ Ng÷ v¨n 14.04.00 Nh× 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 36 Lª Ph−¬ng Anh 43.02 08/06/1999 Kinh Phó Thä N÷ Ng÷ v¨n 15.04 19/09/1998 Kinh Phó Thä N÷ Ng÷ v¨n 15.50 K.05 12/04/1998 Kinh Phó Thä N÷ Sinh häc 26.83 K.00 K.06.50 Ba 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 33 NguyÔn ThÞ Ngäc Trang 43.02 07/02/1999 Kinh Phó Thä N÷ Sinh häc 22.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 32 Phïng Thanh Quúnh 43.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 126 Ba Nh× Ba Ba 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 26/01/2016 03:25:23 .07 20/05/1998 Kinh Ninh B×nh N÷ Ng÷ v¨n 15.06.05.00 Nh× 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 31 Lª DiÖu Linh 43.06.04 21/03/1999 Kinh Phó Thä N÷ Sinh häc 22.00 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 29 §Æng ThÞ Thanh H»ng 43.75 K.06.25 K.04.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 28 §µo ThÞ Thanh B×nh 43.25 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 24 Ph¹m Hoµng Dòng 43.06.04.04.00 20 NguyÔn Linh Chi 43.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 22 §inh Thóy HuyÒn 43.35 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 23 Qu¸ch ThÞ Hång V©n 43.

KhÝch 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 127 26/01/2016 03:25:23 .65 Ba 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 53 NguyÔn Quang Minh 43.06 11/10/1998 Kinh Phó Thä Nam §Þa lÝ 16.08.09.07.05 04/12/1998 Kinh Phó Thä N÷ LÞch sö 16.00 K.08.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 54 TrÇn QuyÕt 43.03 13/01/1998 Kinh Phó Thä N÷ §Þa lÝ 14.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 45 NguyÔn ThÞ Thóy H¹nh 43.07.KhÝch 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 50 §inh H÷u Thä 43.75 K.07.03 11/04/1999 Kinh Phó Thä N÷ TiÕng Anh 14.50 Ba 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 43 NguyÔn ThÞ H¶i YÕn 43.08.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 47 NguyÔn Thu Ph−¬ng 43.50 Ba 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 39 L−¬ng Thïy Linh 43.04 05/01/1999 Kinh Phó Thä N÷ LÞch sö 14.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 41 TrÇn Ph−¬ng Th¶o 43.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 49 NguyÔn V¨n Th¾ng 43.07.00 K.00 Ba 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 48 §µo Hång Qu©n 43.25 K.08 30/01/1999 Kinh Phó Thä N÷ LÞch sö 14.75 Ba 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 42 Lª KiÒu Trang 43.07.03 05/06/1998 Kinh Phó Thä N÷ LÞch sö 15.08.06 09/01/1998 Kinh Phó Thä N÷ LÞch sö 14.07.09.05 04/06/1998 Kinh Phó Thä N÷ §Þa lÝ 15.25 Nh× 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 51 T¹ Thu Hµ 43.08.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 40 L−u Hång Nhung 43.09.08.06 23/08/1998 Kinh Phó Thä Nam TiÕng Anh 13.07 10/10/1999 Kinh Phó Thä N÷ LÞch sö 14.30 K.04 16/03/1999 Kinh Phó Thä N÷ §Þa lÝ 12.35 K.09.07 02/04/1998 Kinh Phó Thä Nam §Þa lÝ 13.02 11/07/1998 Kinh Phó Thä N÷ LÞch sö 16.01 07/10/1998 Kinh Phó Thä N÷ TiÕng Anh 14.08.01 08/01/1998 Kinh Phó Thä N÷ §Þa lÝ 16.07.KhÝch 11 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 44 NguyÔn NhËt Hµ Anh 43.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 38 NguyÔn Thóy HiÒn 43.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 43-TØnh Phó Thä Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 37 NguyÔn Thu Hµ 43.70 Ba 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 52 NguyÔn Lª Thïy Linh 43.04 02/11/1998 Kinh Hµ Néi Nam TiÕng Anh 13.00 Ba 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng 46 NguyÔn BÝch Ngäc 43.08 23/09/1999 M−êng Phó Thä Nam §Þa lÝ 16.

40 Nh× Líp Tr−êng (THPT) 12 THPT Chuyªn Hïng V−¬ng Hµ Néi.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 43-TØnh Phó Thä Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT 55 Vò TrÝ Thøc Sè Ngµy sinh b¸o danh 43. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 128 26/01/2016 03:25:23 .09.07 01/03/1998 D©n téc N¬i sinh Nam N÷ Kinh Phó Thä Nam Danh s¸ch nµy gåm 55 thÝ sinh M«n thi §iÓm Gi¶i TiÕng Anh 15.

01.KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Ch¸nh 3 Phan Xu©n Thµnh L©m 44.02 28/03/1998 Kinh Phó Yªn Nam To¸n 21.03.06 07/11/1998 Kinh Phó Yªn Nam VËt lÝ 19.50 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Ch¸nh 6 Phan Anh TÝn 44.KhÝch 12 Phæ th«ng t− thôc Duy T©n 9 NguyÔn TrÇn N÷ V−¬ng 44.03 K.KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Ch¸nh 12 TrÇn Thanh Léc 44.02 29/03/1998 Kinh Phó Yªn Nam Ho¸ häc 20.03.03.00 K.01 26/11/1998 Kinh Phó Yªn Nam To¸n 20.01.01.03 07/10/1999 Kinh Phó Yªn Nam To¸n 24.KhÝch 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Ch¸nh 5 TrÇn Ngäc TÝn 44.50 K.04.95 K.02 23/04/1998 Kinh Phó Yªn N÷ Sinh häc 20.45 K.02.KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Ch¸nh 129 Ba Ba Nh× 26/01/2016 03:25:23 .01.05.55 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Ch¸nh 8 Lª Minh HiÕu 44.04.75 K.KhÝch 12 THPT TrÇn Quèc TuÊn 7 Tõ Nam Anh 44.06 28/04/1998 Kinh Phó Yªn N÷ Ho¸ häc 18.00 K.03 01/05/1998 Kinh Phó Yªn Nam Tin häc 11.01 20/12/1998 Kinh Phó Yªn Nam Ho¸ häc 30.01.00 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Ch¸nh 4 NguyÔn ThÞ Tróc Nh− 44.KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Ch¸nh 2 NguyÔn TrÇn HËu 44.03 21/06/1998 Kinh Phó Yªn Nam Sinh häc 22.06 22/01/1998 Kinh Phó Yªn Nam To¸n 23.KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Ch¸nh 11 Vâ Huúnh Hång L©m 44.KhÝch 12 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Ch¸nh 10 NguyÔn Hång Hµ 44.05 27/08/1999 Kinh Phó Yªn N÷ To¸n 18.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 44-TØnh Phó Yªn Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Lª B¶o §¹i 44.00 K.95 K.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 44-TØnh Phó Yªn Sè TT 13 Hä vµ tªn thÝ sinh TrÇn B¶o B¶o Sè Ngµy sinh b¸o danh 44.09.90 K.02 24/05/1999 D©n téc N¬i sinh Nam N÷ Kinh Phó Yªn N÷ Danh s¸ch nµy gåm 13 thÝ sinh M«n thi §iÓm Gi¶i TiÕng Anh 12. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 130 26/01/2016 03:25:23 .KhÝch Líp Tr−êng (THPT) 11 THPT chuyªn L−¬ng V¨n Ch¸nh Hµ Néi.

01.01.05 13/07/1999 Kinh TØnh Qu¶ng Nam To¸n 20.03 19/04/1997 Kinh Liªn Bang Nga Nam To¸n 20.01.15 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 11 §Æng Kh¸nh Ph−¬ng 45.KhÝch 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 10 Phan V¨n T©m 45.02.95 Ba 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 8 NguyÔn ThÕ Quúnh 45.KhÝch 11 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 6 Hoµng Thanh ViÖt 45.01.02.50 K.02 10/11/1999 Kinh TØnh Qu¶ng Nam VËt lÝ 29.02 10/01/1999 Kinh TØnh Qu¶ng Nam To¸n 24.04 25/04/1998 Kinh TØnh Qu¶ng Nam VËt lÝ 25.00 Ba 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 7 NguyÔn §øc TuÊn 45.50 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 5 Bïi V¨n TuÊn 45.01.04 26/06/1998 Kinh TØnh Qu¶ng Nam To¸n 28.05 K.01 02/02/1999 Kinh TØnh Qu¶ng Nam VËt lÝ 19.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 2 Bïi Quang Dòng 45.50 Ba 11 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 3 TrÇn Kh¸nh Linh 45.50 Ba 11 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 4 NguyÔn Minh Ngäc 45.02.02.KhÝch 131 Ba 11 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 26/01/2016 03:25:24 .06 10/10/1998 Kinh TØnh Qu¶ng Nam To¸n 24.06 23/08/1998 Kinh TØnh Qu¶ng Nam VËt lÝ 24.02.05 04/05/1998 Kinh TØnh Qu¶ng Nam VËt lÝ 19.01.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 45-TØnh Qu¶ng B×nh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Hå Anh TiÕn 45.65 Nh× 11 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 9 §Æng Anh TuÊn 45.15 K.01 18/09/1999 Kinh TØnh Qu¶ng Nam To¸n 26.

15 K.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 19 D−¬ng ThÞ Mü H¹nh 45.KhÝch 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 15 NguyÔn ThÞ LÖ H»ng 45.07.KhÝch 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 14 Phïng Tó Anh 45.04 27/12/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ Ho¸ häc 21.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 22 NguyÔn ThÞ Thanh Lam 45.00 Ba 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 20 Tr−¬ng ThÞ QuÕ §×nh 45.KhÝch 11 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 16 NguyÔn Lª ChÝ B¶o 45.50 NhÊt 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 21 Mai Thanh Long 45.KhÝch 132 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 26/01/2016 03:25:24 .06.02 20/01/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ Ng÷ v¨n 14.02 14/09/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ Sinh häc 23.03 05/05/1999 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ Sinh häc 21.00 K. Hå ChÝ Minh N÷ LÞch sö 14.KhÝch 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 18 Bïi Hång Duyªn 45.04.25 K.07.04.06 06/05/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ Ng÷ v¨n 12.03.06 23/08/1998 Kinh TØnh Qu¶ng Nam LÞch sö 17.80 13 Lª ThÞ Ph−¬ng Nguyªn 45.50 K.25 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 17 T¹ Ph−¬ng Thñy 45.30 K.01 20/12/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ Ho¸ häc 24.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 45-TØnh Qu¶ng B×nh Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 12 Lª ThÞ Thanh H¹nh 45.05 12/01/1998 Kinh TP.03.02 09/07/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ LÞch sö 17.05.06.06.02 02/10/1998 Kinh TØnh Qu¶ng Nam Tin häc 12.01 29/10/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ Ng÷ v¨n 15.07.

07.08.07.05 26/01/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ §Þa lÝ 12.09.KhÝch 33 TrÇn ThÞ Hång Nhung 45.08.06 27/06/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ §Þa lÝ 14.00 Ba Ba 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 26/01/2016 03:25:24 .50 Nh× 11 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 26 NguyÔn ThÞ Hoa Mai 45.00 Ba 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 25 NguyÔn ThÞ Kim Cóc 45.04 09/12/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ LÞch sö 16.07 15/11/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ LÞch sö 15.08.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 24 NguyÔn Kh¸nh HuyÒn 45.KhÝch 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 28 §Æng ThÞ Lª HuyÒn 45.00 Ba 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 27 §inh Ph−¬ng Th¶o 45.08.08.00 Ba 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 30 TrÇn Thóy H¹nh 45.00 K.50 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 32 Phïng ThÞ Trµ Chi 45.01 24/05/1999 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ LÞch sö 16.03 30/03/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ LÞch sö 15.08.07.01 14/08/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ §Þa lÝ 13.00 Ba 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 29 NguyÔn Thµnh §øc 45.75 K.03 26/07/1998 Kinh TØnh Qu¶ng Nam §Þa lÝ 14.08 13/03/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ §Þa lÝ 13.KhÝch 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p 31 Hoµng ThÞ ViÖt Hµ 45.03 05/07/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ 133 TiÕng Anh 14.50 K.04 05/11/1998 Kinh TØnh Qu¶ng N÷ §Þa lÝ 14.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 45-TØnh Qu¶ng B×nh Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 23 Vò Thanh HuyÒn 45.07.

30 K.01 01/11/1998 D©n téc N¬i sinh Nam N÷ Kinh TØnh Qu¶ng N÷ Danh s¸ch nµy gåm 34 thÝ sinh M«n thi §iÓm Gi¶i TiÕng Anh 13. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 134 26/01/2016 03:25:24 .09.KhÝch Líp Tr−êng (THPT) 12 THPT Chuyªn Vâ Nguyªn Gi¸p Hµ Néi.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 45-TØnh Qu¶ng B×nh Sè TT 34 Hä vµ tªn thÝ sinh Ph¹m ThÞ Ngäc Hµ Sè Ngµy sinh b¸o danh 45.

55 K.05 10/04/1999 Kinh Tam Kú. Qu¶ng Nam Ho¸ häc 29.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 46-TØnh Qu¶ng Nam Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i §µ N½ng Nam To¸n 24.03 10/07/1999 Kinh Héi An. Qu¶ng N÷ Sinh häc 24.70 K.05 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 6 Vâ Thêi Nay 46.10 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 135 Nh× 26/01/2016 03:25:24 . Nam Ho¸ häc 19.KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Th¸nh T«ng 7 TrÇn Hoµi T©y 46.00 K.05 02/11/1998 Kinh Tam Kú. N÷ Sinh häc 24.01.06 05/03/1998 Kinh Tam Kú.01 21/08/1998 Kinh §iÖn Bµn.04.01 20/11/1999 Kinh Tam Kú.30 12 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 8 §µo Quèc M¹nh 46. Qu¶ng Nam VËt lÝ 23.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 4 Ph¹m §¨ng D−¬ng NhËt 46.00 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Th¸nh T«ng Nh× 11 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn C«ng Th¶o 46. N÷ Ho¸ häc 21.25 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 5 NguyÔn V¨n Tµi 46. Qu¶ng Nam To¸n 20.03.02.85 K.04 24/02/1999 Kinh Th¨ng B×nh.01.03.50 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 11 TrÇn Lª QuÕ Tr©n 46.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Th¸nh T«ng 10 NguyÔn Huúnh Ngäc Th− 46.02. Qu¶ng Nam VËt lÝ 21.50 3 Tr−¬ng TrÇn TÊn Ph−íc 46.03.03 14/09/1998 Kinh Tam Kú.04 18/05/1998 Kinh 2 Tr−¬ng C«ng C−êng 46.04 01/01/1998 Kinh Tam Kú.KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 9 Lª Ngäc Ph−¬ng Anh 46. Qu¶ng Nam To¸n 29.04.01.04 17/02/1998 Kinh Th¨ng B×nh. Qu¶ng Nam VËt lÝ 23.02.

05.04 13/01/1998 Kinh Tam Kú. §µ N÷ LÞch sö 13.50 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 21 Huúnh ThÞ Tè Trinh 46.04.50 K.05 20/01/1998 Kinh Tam Kú.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 46-TØnh Qu¶ng Nam Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 12 Huúnh ThÞ H¹nh 46.04. N÷ Ng÷ v¨n 13.KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 13 TrÇn Böu H¹ 46.06.00 K.02 11/01/1998 Kinh Tp Hå ChÝ Minh N÷ Ng÷ v¨n 12. Qu¶ng N÷ Sinh häc 21.00 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Th¸nh T«ng 14 Vâ ThÞ My Ny 46.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 15 Tr−¬ng Quang TrÝ 46.06.KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 20 NguyÔn ThÞ Nhung 46.06 10/08/1999 Kinh Tam Kú.50 12 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 17 Vâ Phóc Thanh Th¶o 46. Qu¶ng Nam LÞch sö 13.01 28/10/1999 Kinh Thanh Khª. N÷ Ng÷ v¨n 13.KhÝch 136 Ba Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 26/01/2016 03:25:24 .95 K.50 K.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 16 NguyÔn ThÞ Th¶o Vy 46.02 01/01/1998 Kinh Duy Xuyªn.07. Qu¶ng Nam Tin häc 13. Qu¶ng N÷ Tin häc 10. N÷ LÞch sö 15.07. Nam Sinh häc 25.03 31/01/1999 Kinh Tam Kú.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Th¸nh T«ng 18 NguyÔn ThÞ Ph−¬ng TruyÒn 46.06 17/06/1998 Kinh Th¨ng B×nh.05 14/07/1999 Kinh §iÖn Bµn.05 26/06/1998 Kinh Tam Kú.75 K.03 26/01/1999 Kinh Nói Thµnh.50 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 22 Vâ §øc Th¾ng 46.95 K.33 K.05. Qu¶ng N÷ LÞch sö 14.06.KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Th¸nh T«ng 19 Tr−¬ng Thu Giang 46.07.07.

04 09/09/1999 Kinh Tam Kú.01 02/02/1998 Kinh Nói Thµnh.00 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 24 Mai ThÞ LÖ HuyÒn 46. Qu¶ng N÷ Danh s¸ch nµy gåm 28 thÝ sinh TiÕng Anh 13.06 03/09/1998 Kinh §iÖn Bµn.08. N÷ §Þa lÝ 14.50 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn Lª Th¸nh T«ng 28 Vâ Th¸i Kú Giang 46.02 22/10/1999 Kinh Tam Kú.KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm Hµ Néi.08.08.05 07/01/1999 Kinh Tam Kú.08.08.09.70 K.02 26/03/1998 Kinh Nói Thµnh.00 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 27 Tr−¬ng ThÞ Ngäc Trinh 46.25 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 26 Ng« ThÞ TiÕp 46. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 137 26/01/2016 03:25:24 .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 46-TØnh Qu¶ng Nam Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 23 Lª ThÞ H¹ Long 46. Qu¶ng N÷ §Þa lÝ 15. N÷ §Þa lÝ 14.25 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 25 §ç ThÞ ¸ Tiªn 46. N÷ §Þa lÝ 15. Qu¶ng N÷ §Þa lÝ 14.

06.00 K.01.03 26/05/1998 Kinh Qu¶ng Ng·i Nam VËt lÝ 18.70 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 47-TØnh Qu¶ng Ng·i Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 1 Lª Kha TrÝ 47.03 09/09/1999 Kinh Qu¶ng Ng·i Nam To¸n 18.04 27/04/1999 Kinh Qu¶ng Ng·i Nam Sinh häc 24.03 01/01/1999 Kinh Qu¶ng Ng·i Nam LÞch sö 14.01.09.04.01.05 K.04.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Khiªt 10 NguyÔn TrÇn Minh §øc 47.80 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Khiªt 8 Lª Anh Kh«i 47.05.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Khiªt 5 TrÇn Minh Thøc 47.03.06 13/12/1998 Kinh Qu¶ng Ng·i N÷ Ng÷ v¨n 13.03.05 11/07/1999 Kinh Qu¶ng Ng·i Nam Tin häc 12.50 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Khiªt 16 Huúnh V¨n Kh¶i 47.01 20/08/1999 Kinh Qu¶ng Ng·i Nam LÞch sö 14.00 2 §oµn Cao Kh¶ 47.04 21/09/1998 Kinh Qu¶ng Ng·i Nam Tin häc 12.05.05 23/12/1998 Kinh Qu¶ng Ng·i N÷ TiÕng Anh 13.25 K.25 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Khiªt 3 NguyÔn Lª Duy 47.50 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Khiªt 15 Lª ThÞ Nh− H¶o 47.01 06/08/1998 Kinh Qu¶ng Ng·i Nam To¸n 21.06.02 01/02/1998 Kinh Qu¶ng Ng·i Nam Sinh häc 29.06 16/01/1998 Kinh Qu¶ng Ng·i Nam To¸n 23.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Khiªt 4 NguyÔn §øc Th«ng 47.50 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Khiªt 14 Vâ NhËt Ph−¬ng Ninh 47.50 K.35 Ba 11 THPT Chuyªn Lª Khiªt 7 NguyÔn V¨n §«ng 47.10 12 THPT Chuyªn Lª Khiªt 11 Lª Hoµng Vò 47.02 06/07/1998 Kinh Qu¶ng Ng·i Nam Ho¸ häc 22.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Khiªt 12 NguyÔn V¨n Vinh 47.04.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Khiªt 17 NguyÔn V¨n ¢n 47.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Khiªt 13 NguyÔn ThÞ Thñy Tiªn 47.05 22/04/1998 Kinh Qu¶ng Ng·i N÷ Ng÷ v¨n 13.85 Ba 12 THPT Chuyªn Lª Khiªt 6 Vâ Ph¹m Nguyªn H−ng 47.KhÝch 11 THPT Chuyªn Lª Khiªt 18 Bïi ThÞ Minh Thïy 47.00 K.03 23/11/1998 Kinh Qu¶ng Ng·i N÷ Ng÷ v¨n 13.63 K.07.06 29/04/1998 Kinh Qu¶ng Ng·i Nam Ho¸ häc 23.05 17/05/1999 Kinh Qu¶ng Ng·i Nam Ho¸ häc 23.07.03.02.KhÝch 12 THPT Chuyªn Lª Khiªt 138 Nh× 12 THPT Chuyªn Lª Khiªt 26/01/2016 03:25:24 .52 K.03 13/05/1999 Kinh Qu¶ng Ng·i Nam Sinh häc 22.35 Ba 11 THPT Chuyªn Lª Khiªt 9 Vâ Träng Khanh 47.06.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 47-TØnh Qu¶ng Ng·i Sè TT 19 Hä vµ tªn thÝ sinh TrÇn §øc Hßa Sè Ngµy sinh b¸o danh 47. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 139 26/01/2016 03:25:24 .20 Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 11 THPT Chuyªn Lª Khiªt Hµ Néi.01 11/04/1999 D©n téc N¬i sinh Nam N÷ Kinh Qu¶ng Nam Nam Danh s¸ch nµy gåm 19 thÝ sinh M«n thi §iÓm TiÕng Anh 14.09.

01.00 Nh× 11 Chuyªn H¹ Long 3 §ç Gia Khiªm 48.03.07 22/01/1999 Kinh Qu¶ng Ninh Nam To¸n 21.05 03/12/1999 Kinh Qu¶ng Ninh Nam To¸n 24.45 K.03.50 K.07 06/06/1998 Kinh Qu¶ng Ninh Nam VËt lÝ 19.50 12 Chuyªn H¹ Long 12 NguyÔn An Ph−¬ng 48.02 24/08/1998 Kinh Qu¶ng Ninh Nam Sinh häc 34.04.50 Nh× 12 Chuyªn H¹ Long 140 Ba Nh× Ba Ba Ba 26/01/2016 03:25:24 .75 K.04.04 26/09/1998 Kinh Qu¶ng Ninh Nam To¸n 18.85 11 Chuyªn H¹ Long 10 Ph¹m Minh ChiÕn 48.02.KhÝch 12 Chuyªn H¹ Long 4 §oµn ThÞ HiÒn 48.02 22/05/1998 Kinh H¶i D−¬ng N÷ To¸n 23.50 12 Chuyªn H¹ Long 5 TrÇn §øc HiÕu 48.06 12/05/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ VËt lÝ 23.35 K.00 12 Chuyªn H¹ Long 15 TrÇn B¸ Long 48.01.05 15/04/1999 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ VËt lÝ 18.KhÝch 12 Chuyªn H¹ Long 16 NguyÔn Ngäc Minh H¶i 48.00 12 Chuyªn H¹ Long 8 Lª Quang Linh 48.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 48-TØnh Qu¶ng Ninh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 TrÞnh Minh NhËt 48.03 15/11/1999 Kinh Qu¶ng Ninh Nam VËt lÝ 20.06 07/08/1999 Kinh Qu¶ng Ninh Nam To¸n 27.02.01.KhÝch 11 Chuyªn H¹ Long 6 Lª Quang Th¾ng 48.15 NhÊt 12 Chuyªn H¹ Long 17 NguyÔn ThÞ Thïy Trang 48.KhÝch 11 Chuyªn H¹ Long 7 Ph¹m Ngäc ¸nh 48.02.95 Nh× 12 Chuyªn H¹ Long 18 Ph¹m V¨n TiÖp 48.01.20 K.02 18/03/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ VËt lÝ 26.08 03/02/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ Sinh häc 28.01 18/01/1999 Kinh Qu¶ng Ninh Nam VËt lÝ 23.03 13/08/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam Ho¸ häc 23.00 K.01.06 16/12/1998 Kinh Qu¶ng Ninh Nam Ho¸ häc 18.KhÝch 11 Chuyªn H¹ Long 14 Vò V¨n C−êng 48.50 K.02.04.KhÝch 11 Chuyªn H¹ Long 11 NguyÔn ThÞ Lan 48.KhÝch 12 Chuyªn H¹ Long 9 §ç Hoµng An 48.KhÝch 12 Chuyªn H¹ Long 13 NguyÔn Vò Ng©n Hµ 48.08 10/03/1998 Kinh Qu¶ng Ninh Nam VËt lÝ 21.02.00 K.02.02.01.07 09/04/1998 Kinh Qu¶ng Ninh Nam Sinh häc 33.00 Ba 11 Chuyªn H¹ Long 2 TrÇn L−u Th¸i Phong 48.03 17/09/1999 Kinh Qu¶ng Ninh Nam To¸n 18.

06.06.25 K.04.08 10/04/1998 Kinh Qu¶ng Ninh Nam Tin häc 13.07.01 28/02/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ LÞch sö 13.05 16/08/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ Sinh häc 31.07 12/05/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ Ng÷ v¨n 13.05.00 Nh× 12 Chuyªn H¹ Long 30 Bïi V©n Quúnh 48.08 18/12/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ LÞch sö 14.05 18/10/1998 Kinh Qu¶ng Ninh Nam Tin häc 20.00 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 48-TØnh Qu¶ng Ninh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19 NguyÔn Thóy Nga 48.97 Nh× 11 Chuyªn H¹ Long 23 NguyÔn Duy Long 48.06.07.00 K.65 11 Chuyªn H¹ Long 25 Ph¹m Thanh Tïng 48.05.25 Nh× 12 Chuyªn H¹ Long 141 Ba 26/01/2016 03:25:24 .07 24/08/1998 Kinh Qu¶ng Ninh Nam LÞch sö 15.07.05.75 Nh× 12 Chuyªn H¹ Long 31 TrÇn Minh H−¬ng 48.06 17/03/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ Ng÷ v¨n 15.05.50 Ba 12 Chuyªn H¹ Long 36 Mai Ph−¬ng Linh 48.06 20/07/1999 Kinh Qu¶ng Ninh Nam Tin häc 16.75 Ba 12 Chuyªn H¹ Long 35 NguyÔn V¨n S¬n 48.05.70 Nh× 12 Chuyªn H¹ Long 20 Vi Thµnh §¹t 48.08.09 09/12/1999 Kinh Qu¶ng Ninh Nam Tin häc 14.30 K.23 K.05 Ba 12 Chuyªn H¹ Long 21 NguyÔn Hoµng §øc 48.03 14/08/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ LÞch sö 13.04 07/03/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh N÷ Ng÷ v¨n 13.07.04 16/06/1999 Kinh Qu¶ng Ninh Nam Tin häc 19.35 Nh× 12 Chuyªn H¹ Long 22 D−¬ng M¹nh §øc 48.07.KhÝch 12 Chuyªn H¹ Long 28 NguyÔn Vò Hoµi Ph−¬ng 48.25 K.KhÝch 12 Chuyªn H¹ Long 34 NguyÔn Kim Hång 48.KhÝch 12 Chuyªn H¹ Long 33 Lª ThÞ ¸nh 48.KhÝch 11 Chuyªn H¹ Long 26 §ç Hoµng ViÖt 48.02 05/11/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ LÞch sö 14.05.05.KhÝch 12 Chuyªn H¹ Long 29 NguyÔn Vò Anh Ph−¬ng 48.05 K.75 K.07.03 25/11/1998 Tµy Qu¶ng Ninh Nam Tin häc 18.KhÝch 12 Chuyªn H¹ Long 32 Bïi Hoµng YÕn 48.KhÝch 11 Chuyªn H¹ Long 27 TrÇn Mü Linh 48.06 08/04/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ LÞch sö 15.10 06/06/1999 Kinh Qu¶ng Ninh Nam Tin häc 11.07 28/08/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ §Þa lÝ 16.KhÝch 12 Chuyªn H¹ Long 24 NguyÔn Thanh §øc 48.

20 K.50 Nh× 11 Chuyªn H¹ Long 40 Vò §øc HiÒn 48.09.KhÝch 12 Chuyªn H¹ Long 39 Hoµng V©n Anh 48.50 K.KhÝch 11 Chuyªn H¹ Long 45 Bïi Thu Hµ 48.10 28/02/1998 Kinh Qu¶ng Ninh Nam §Þa lÝ 12.85 Nh× 12 Chuyªn H¹ Long 48 §ç ThÞ Ngäc Thóy 48.01 04/06/1999 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ TiÕng Anh 12.04 18/10/1999 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ TiÕng Anh 14.08 06/09/1999 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ TiÕng Anh 13.08.KhÝch 142 11 Hßn Gai 26/01/2016 03:25:24 .05 14/10/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ TiÕng Anh 12.75 Ba 11 Chuyªn H¹ Long 41 NguyÔn ThÞ V©n Anh 48.09.09.KhÝch 11 Chuyªn H¹ Long 51 Bïi ThÞ H¶i Anh 48.11.07 05/10/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ TiÕng Anh 14.09.01 11/02/1999 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ TiÕng Ph¸p 15.85 K.09.08 23/09/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ §Þa lÝ 16.03 29/08/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ TiÕng Anh 14.09 10/02/1999 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ §Þa lÝ 12.09.10 K.KhÝch 11 Chuyªn H¹ Long 49 NguyÔn Tr−¬ng Anh 48.KhÝch 11 Chuyªn H¹ Long 44 NguyÔn Thóy Quúnh 48.09.65 12 Chuyªn H¹ Long Ba 12 Chuyªn H¹ Long Ph−¬ng 50 L−u Lan Ph−¬ng 48.KhÝch 12 Chuyªn H¹ Long 53 T¹ Mai An 48.08.06 26/04/1999 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ TiÕng Anh 12.KhÝch 11 Hoµng Quèc ViÖt 52 §Æng Thu Ph−¬ng 48.08.09.50 Ba 12 Chuyªn H¹ Long 42 Vò ThÞ Th¶o Ph−¬ng 48.01 21/02/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ §Þa lÝ 14.02 16/02/1998 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ TiÕng Anh 14.50 Ba 11 Chuyªn H¹ Long 47 Vò ThÞ Mai Ph−¬ng 48.05 08/11/1999 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ §Þa lÝ 14.08.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 48-TØnh Qu¶ng Ninh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 37 NguyÔn H¶i An 48.50 K.70 K.00 Nh× 12 Chuyªn H¹ Long 43 Bïi Mai Linh 48.08.75 K.08.03 10/04/1998 Tµy Cao B»ng N÷ §Þa lÝ 14.06 28/09/1999 Kinh H¶i D−¬ng N÷ §Þa lÝ 12.60 K.08.02 26/01/1999 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ §Þa lÝ 16.75 38 Hµ Anh TuÊn 48.08.20 Ba 12 Chuyªn H¹ Long 46 Bïi H−¬ng Mai 48.

33 K. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 143 26/01/2016 03:25:24 .KhÝch Líp Tr−êng (THPT) 12 Chuyªn H¹ Long Hµ Néi.12.02 17/05/1998 D©n téc N¬i sinh Nam N÷ Kinh Qu¶ng Ninh N÷ Danh s¸ch nµy gåm 54 thÝ sinh M«n thi §iÓm Gi¶i TiÕng Trung 15.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 48-TØnh Qu¶ng Ninh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT 54 Lª ThÞ Hßa Sè Ngµy sinh b¸o danh 48.

KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 3 Hoµng Ngäc TiÕn 49.05 K.00 K.03.20 Nh× 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 7 NguyÔn ThÞ Th¾m 49.60 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 144 Ba 26/01/2016 03:25:24 .10 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 49-TØnh Qu¶ng TrÞ Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Tr−¬ng NhÊt Nguyªn 49.01 07/08/1999 Kinh Qu¶ng TrÞ N÷ §Þa lÝ 12.09.03 25/10/1998 Kinh Qu¶ng TrÞ N÷ Sinh häc 24.45 K.03 22/03/1998 Kinh Qu¶ng TrÞ N÷ TiÕng Anh 14.06.03 06/02/1999 Kinh Qu¶ng TrÞ Nam Ho¸ häc 20.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý §«n 6 Hoµng Kim NghÞ 49.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý §«n 11 TrÇn §×nh Qu©n 49.08.80 K.00 K.04 10/04/1998 Kinh Qu¶ng TrÞ Nam Ho¸ häc 31.01 24/05/1998 Kinh Qu¶ng TrÞ N÷ TiÕng Anh 13.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 4 Hoµng ThÞ Ngäc Duyªn 49.65 K.KhÝch 12 THPT Lao B¶o 12 TrÇn L©m Chi 49.06 25/07/1998 Kinh Qu¶ng TrÞ Nam VËt lÝ 19.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 5 NguyÔn V¨n Hoµng 49.09.60 K.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 2 NguyÔn V¨n QuyÕt 49.05 05/09/1998 Kinh Qu¶ng TrÞ Nam §Þa lÝ 13.01.01 27/04/1998 Kinh Qu¶ng TrÞ N÷ Ng÷ v¨n 12.05 01/04/1998 Kinh Qu¶ng TrÞ Nam VËt lÝ 19.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 13 §Æng Quúnh Giao 49.03.02.04.09.03.08.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Quý §«n 14 Mai ThÞ Thïy Linh 49.06.75 K.00 K.02 01/12/1999 Kinh Qu¶ng TrÞ N÷ TiÕng Anh 13.50 K.02.04 25/07/1998 Kinh Qu¶ng TrÞ N÷ Ng÷ v¨n 13.25 Ba 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 8 Hå ThÞ H¶i Ch©u 49.06 02/04/1998 Kinh Qu¶ng TrÞ Nam To¸n 18.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 10 NguyÔn Hoµng Thóy An 49.01 10/05/1998 Kinh Qu¶ng TrÞ N÷ Ho¸ häc 22.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Quý §«n 9 TrÞnh ThÞ Hµn NguyÖt 49.

ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 145 26/01/2016 03:25:24 .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 49-TØnh Qu¶ng TrÞ Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 14 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi.

05.KhÝch 12 THPT TrÇn V¨n B¶y 8 Huúnh H÷u Tû 50.01 27/07/1999 Kinh CÇn Th¬ Nam Tin häc 20.50 K.07.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn ThÞ Minh Khai 26/01/2016 03:25:24 .02.04 27/09/1998 Kinh Sãc Tr¨ng N÷ LÞch sö 14.KhÝch 11 THPT §oµn V¨n Tè 9 TrÇn Th¶o Nh− 50.80 12 THPT Chuyªn NguyÔn ThÞ Minh Khai 6 L©m V¨n Thanh 50.50 12 THPT Chuyªn NguyÔn ThÞ Minh Khai M¹c Bïi Thiªn Th¶o 50.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 50-TØnh Sãc Tr¨ng Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Kh−¬ng Thµnh Gia HiÕu 50.05.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn ThÞ Minh Khai 5 NguyÔn Minh Nhùt 50.KhÝch 12 THPT DTNT Huúnh C−¬ng 7 Lý B¶o TuyÒn 50.02 06/02/1998 Khmer Sãc Tr¨ng Nam Ng÷ v¨n 13.65 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn ThÞ Minh Khai 3 Ph¹m Hoµng NhËt Anh 50.04 27/04/1998 Kinh Sãc Tr¨ng N÷ Tin häc 14.03 24/09/1998 Kinh Sãc Tr¨ng N÷ 10 146 Ba Ba TiÕng Anh 12.60 K.06.05.06 11/07/1998 Kinh Sãc Tr¨ng Nam Tin häc 11.65 K.04 20/09/1998 Khmer Sãc Tr¨ng N÷ Ng÷ v¨n 12.03 28/08/1998 Kinh Sãc Tr¨ng Nam Tin häc 15.40 Nh× 11 THPT Chuyªn NguyÔn ThÞ Minh Khai 4 NguyÔn TrÇn Quèc Toµn 50.05.00 K.50 K.09.06 19/02/1999 Kinh CÇn Th¬ Nam Ng÷ v¨n 12.06.01 22/12/1998 Kinh Sãc Tr¨ng Nam VËt lÝ 22.10 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn ThÞ Minh Khai 2 Hoµng Thiªn N÷ 50.06.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 50-TØnh Sãc Tr¨ng Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 10 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 147 26/01/2016 03:25:24 .

25 K. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 148 26/01/2016 03:25:24 .50 K.S¬n Nam VËt lÝ 18.KhÝch 12 THPT Chuyªn 2 §Æng H¶i My 51.06.KhÝch 12 THPT Chuyªn 9 Hoµng ThÞ Thanh T×nh 51.06.06 14/01/1998 Kinh Méc Ch©u - N÷ Ng÷ v¨n 13.KhÝch 11 THPT Chuyªn 5 TrÇn Th¶o Anh 51.01 03/09/1998 Kinh Mai S¬n .25 Ba 12 THPT Chuyªn 8 Cµ ThÞ Hµ My 51.KhÝch 12 THPT Chuyªn Danh s¸ch nµy gåm 9 thÝ sinh Ba Hµ Néi.06.50 12 THPT Th¶o Nguyªn 4 Ph¹m Ngäc Th¶o YÕn 51.08.S¬n N÷ §Þa lÝ 13.03 22/04/1998 Kinh ThÞ X· S¬n La N÷ §Þa lÝ 14.08 25/09/1999 Kinh ThÞ X· S¬n La N÷ Ng÷ v¨n 12.08.KhÝch 12 THPT Chuyªn 3 Phan ThÞ HuyÒn Trang 51.25 K.02.S¬n N÷ Ng÷ v¨n 15.00 K.04 08/08/1998 Th¸i ThÞ X· S¬n La N÷ §Þa lÝ 13.04 01/12/1998 Kinh S«ng M· .06.00 K.08.08.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 51-TØnh S¬n La Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn TiÕn Dòng 51.00 Nh× 11 THPT Chuyªn 6 Hoµng ThÞ H»ng 51.06 10/10/1998 Kinh Mai S¬n .01 26/07/1998 Kinh ThÞ X· S¬n La N÷ §Þa lÝ 14.01 17/10/1999 Kinh M−êng La .S¬n N÷ Ng÷ v¨n 13.25 Ba 12 THPT Chuyªn 7 NguyÔn ThÞ Kh¸nh Linh 51.

06.04 03/07/1997 Kinh T©y Ninh N÷ §Þa lÝ 10 149 Ba 11 THPT chuyªn Hoµng Lª Kha 13.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng Lª Kha 3 Phan Quèc Kh¸nh 52.06.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng Lª Kha 7 TrÇn V−¬ng Giao Quúnh 52.01 15/03/1998 Kinh T©y Ninh Nam Ng÷ v¨n 13.00 2 Bïi Ngäc Anh Huy 52.50 K.04 22/03/1998 Kinh T©y Ninh N÷ LÞch sö Ph¹m Huúnh Nh− 52.03 18/04/1998 Kinh T©y Ninh N÷ Ng÷ v¨n 13.06.04 24/01/1999 Kinh T©y Ninh N÷ Ng÷ v¨n 12.50 Ba 12 THPT chuyªn Hoµng Lª Kha 5 Th¸i ThÞ CÈm V©n 52.95 K.00 K.50 K.25 12 THPT chuyªn Hoµng Lª Kha Nh× 26/01/2016 03:25:24 .02.05 06/07/1998 Kinh T©y Ninh Nam Ho¸ häc 23.01.07.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 52-TØnh T©y Ninh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 1 Lª Thµnh §¹t 52.01 23/06/1998 Kinh Tp.50 K.03.05 14/09/1998 Kinh T©y Ninh N÷ Ng÷ v¨n 12.02 14/10/1998 Kinh T©y Ninh Nam VËt lÝ 17.75 Ba 12 THPT chuyªn Hoµng Lª Kha 4 Hoµng §¹i D−¬ng 52.50 12 THPT NguyÔn Th¸i B×nh 9 NguyÔn TrÇn Ph−¬ng Tr©m 52.03 11/09/1999 Kinh T©y Ninh Nam To¸n 22.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng Lª Kha 16.KhÝch 12 THPT chuyªn Hoµng Lª Kha 6 Qu¸ch Nh− Ngäc 52.08.04.KhÝch 11 THPT chuyªn Hoµng Lª Kha 8 Lª Thanh B×nh 52.06. Hå ChÝ Minh Nam Sinh häc 24.

ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 150 26/01/2016 03:25:24 .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 52-TØnh T©y Ninh Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 10 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi.

TB 151 N÷ N÷ Ba 26/01/2016 03:25:24 .06 14/10/1998 Kinh §«ng H−ng. TB Nam To¸n 33.30 K. TB Nam To¸n 24. TB Nam Ho¸ häc 20.01. TB §«ng H−ng.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh Ho¸ häc 26. TB Nam To¸n 18.03 22/10/1998 Kinh Thµnh phè.03.00 Nh× 12 Chuyªn Th¸i B×nh 6 §µo Anh TuÊn 53.08 10/06/1998 Kinh TiÒn H¶i.00 NhÊt 12 Chuyªn Th¸i B×nh 5 TrÇn Duy Hoµng 53.45 K. TB Nam To¸n 27. TB Nam VËt lÝ 22.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 19/01/1998 Kinh Quúnh Phô.05 12 Chuyªn Th¸i B×nh 12 NguyÔn Thµnh An 53.03.04 16/03/1998 Kinh §«ng H−ng. TB Nam Ho¸ häc 20.02 03/08/1998 Kinh H−ng Hµ.05 26/06/1998 Kinh 14 D−¬ng V¨n Dòng 53.02 04/11/1998 16 Vò §×nh Hoµng 53.06 30/03/1998 Kinh §«ng H−ng.05 12/07/1998 Kinh §«ng H−ng.03.00 K. TB Nam Ho¸ häc 23.10 K.25 Nh× 12 Chuyªn Th¸i B×nh 7 T« Quang Huy 53.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 53-TØnh Th¸i B×nh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Ph¹m Thµnh Nam 53. TB Nam VËt lÝ 22.07 17/11/1998 Kinh Vò Th−.02.25 Ba 11 Chuyªn Th¸i B×nh Kinh Thµnh phè.01 19/07/1999 Kinh Vò Th−. TB Nam Ba Ho¸ häc 20.90 K.01.03.80 K.05 02/10/1998 Kinh Quúnh Phô.01. TB Nam VËt lÝ 20.35 Nh× 12 Chuyªn Th¸i B×nh §«ng H−ng.00 Ba 12 Chuyªn Th¸i B×nh 2 NguyÔn V¨n Huy 53.04.04 17 Ph¹m §øc TuÖ 18 L−u Thïy Anh TiÒn H¶i.01 06/04/1998 Kinh Sinh häc 22.00 K.06 24/01/1998 Kinh Nam To¸n 27.00 Nh× 12 Chuyªn Th¸i B×nh 3 NguyÔn Thµnh Chung 53.02.03.02 15/06/1998 Kinh Vò Th−. TB Nam VËt lÝ 28.02.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 8 Bïi Duy Quang 53.02.02. TB Nam VËt lÝ 26.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh Vò Th−. TB Th¸i Thôy.03. TB N÷ VËt lÝ 20.75 Nh× 11 Chuyªn Th¸i B×nh 10 NguyÔn ThÞ Hång Minh 53.01.03 01/04/1999 Kinh 15 NguyÔn Quang Anh 53.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 11 Lª §øc Dòng 53. TB Nam Ho¸ häc 23.01 13/10/1998 Kinh 13 T¹ ThÞ Thanh Thñy 53.75 Ba 12 Chuyªn Th¸i B×nh 9 §ç TiÕn Dòng 53.02.05 12 Chuyªn Th¸i B×nh 53.01.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 4 Cao Minh HiÕu 53.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 53.

05.04 22/12/1998 Kinh Vò Th−.04.02 10/06/1998 Kinh Vò Th−.50 12 Chuyªn Th¸i B×nh 32 NguyÔn ThÞ Minh Hµ 53.75 K.02 15/09/1998 Kinh KiÕn X−¬ng.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 22 TrÇn Hoµi Thu 53.06.50 Nh× 12 Chuyªn Th¸i B×nh 36 NguyÔn §oµn Thanh Th¶o 53.00 K.08 06/04/1998 Kinh Vò Th−.75 12 Chuyªn Th¸i B×nh 30 NguyÔn ThÞ Ph−¬ng Th¶o 53. TB Nam Tin häc 12. TB N÷ Sinh häc 22. TB §Þa lÝ 16. TB N÷ LÞch sö 13. TB N÷ Sinh häc 23.75 K.05 29/10/1998 Kinh Thµnh phè.07.08.50 Ba 12 Chuyªn Th¸i B×nh 27 NguyÔn ThÞ Thïy Linh 53.05 18/01/1999 Kinh Th¸i Thôy.03 18/05/1998 Kinh Thµnh phè.04.07.04.05 Ba D©n téc N¬i sinh Líp Tr−êng (THPT) 19 NguyÔn Thµnh Nh©n 53. TB Nam §Þa lÝ 16.09 26/03/1998 Kinh Th¸i Thôy.00 Nh× 12 Chuyªn Th¸i B×nh 28 Ph¹m ThÞ H−¬ng 53.08. TB Nam Sinh häc 24. TB Nam LÞch sö 15.08 14/09/1998 Kinh Thµnh phè.95 K.00 Nh× 12 Chuyªn Th¸i B×nh 152 N÷ Nh× Ba Ba Ba 12 Chuyªn Th¸i B×nh 26/01/2016 03:25:24 .05 12 Chuyªn Th¸i B×nh 23 TrÇn Ph−¬ng Th¶o 53.04. TB Nam §Þa lÝ 16.01 15/08/1998 Kinh Thµnh phè.04 30/04/1998 Kinh 20 Phan ThÞ V©n Anh 53.KhÝch 11 Chuyªn Th¸i B×nh 26 Hµ ThÞ Thanh Xu©n 53. TB N÷ LÞch sö 14.06 22/05/1998 Kinh Thµnh phè.07. TB N÷ Ng÷ v¨n 13.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 33 Tèng ThÞ Kh¸nh Linh 53.07. TB N÷ LÞch sö 14.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 53-TØnh Th¸i B×nh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i §«ng H−ng. TB N÷ Sinh häc 28.07.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 24 §Æng Xu©n V−¬ng 53.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 29 Ph¹m ThÞ Ph−¬ng Th¶o 53.60 K. TB N÷ LÞch sö 13.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 21 Hµ Ph−¬ng Mai 53.08 24/02/1998 Kinh Thµnh phè.28 12 Chuyªn Th¸i B×nh 25 TrÇn Huy Hoµng 53.25 K.02 11/04/1998 Kinh Quúnh Phô. TB N÷ Sinh häc 22.00 Nh× 12 Chuyªn Th¸i B×nh 35 Hoµng Minh HiÕu 53.05. TB N÷ LÞch sö 14.03 08/03/1998 Kinh Vò Th−.25 K.04 17/10/1998 Kinh Vò Th−.08 10/08/1998 Kinh TiÒn H¶i.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 31 Chu Tr−êng Giang 53.06.07 02/12/1998 Kinh Vò Th−.20 K.04. TB Nam Tin häc 15.08. TB N÷ Ng÷ v¨n 15.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 34 Th¸i B¶o Anh 53.07.

KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 41 Ph¹m Hµ Linh 53.05 06/08/1998 Kinh Vò Th−.00 Nh× 12 Chuyªn Th¸i B×nh 42 Hoµng Thïy Linh 53.07 22/04/1998 Kinh Thµnh phè.06 15/10/1998 Kinh Thµnh phè.90 Ba 12 Chuyªn Th¸i B×nh 43 Ph¹m Tïng L©m 53.50 K.03 13/07/1998 Kinh Thµnh phè.00 K.08.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 40 Phan V¨n Nam 53.08.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 12 Chuyªn Th¸i B×nh Hµ Néi.50 K. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 153 26/01/2016 03:25:24 . TB N÷ §Þa lÝ 15.25 38 §ç M¹nh Quang 53.04 10/04/1998 Kinh LB Nga N÷ TiÕng Anh 13.04 22/12/1998 Kinh Vò Th−.03 26/05/1998 Kinh Thµnh phè.08.09.09. TB Nam §Þa lÝ 13. TB N÷ §Þa lÝ 12. TB Nam §Þa lÝ 13.08.80 K. TB N÷ §Þa lÝ 17.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 53-TØnh Th¸i B×nh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 37 Bïi ThÞ Minh NguyÖt 53. TB Nam Danh s¸ch nµy gåm 43 thÝ sinh TiÕng Anh 13.08.KhÝch 12 Chuyªn Th¸i B×nh 39 TrÇn ThÞ Mü Linh 53.

KhÝch 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 3 vò thµnh duy 54.06.02 04/12/1999 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ Ng÷ v¨n 12.KhÝch 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 10 §oµn Thñy Tiªn 54.KhÝch 11 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 2 TrÇn Ng©n Hoa 54.05.23 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 13 Ph¹m Sü HiÕu 54.00 Ba 11 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 16 Vò Ngäc Anh 54.04 09/10/1998 Kinh Hµ T©y N÷ Ng÷ v¨n 15.85 K.06.03.45 Ba 11 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 15 NguyÔn H¶i Anh 54.06 03/05/1998 Kinh H−ng Yªn Nam Ho¸ häc 22.KhÝch 11 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 12 Ph¹m Minh HiÕu 54.01 11/06/1999 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ Ng÷ v¨n 14.06.02.10 26/06/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ Sinh häc 25.04.13 K.06 30/10/1999 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ To¸n 19.04 07/02/1998 Kinh Th¸i Nguyªn Nam Tin häc 10.05 23/09/1998 Kinh Th¸i Nguyªn Nam Sinh häc 25.KhÝch 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 14 Ph¹m Trung Kiªn 54.00 Ba 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 18 NguyÔn ThÞ Thïy Linh 54.05.KhÝch 11 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 8 NguyÔn B×nh D−¬ng 54.KhÝch 11 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 7 Lª Hµ Quèc Dòng 54.50 K.03 09/02/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ Ng÷ v¨n 14.50 K.15 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 54-TØnh Th¸i Nguyªn Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Ng« Thu Th¶o 54.KhÝch 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 5 Lª Ngäc Lan TuyÕt 54.05.07 29/10/1998 Nïng Th¸i Nguyªn N÷ Ho¸ häc 24.65 K.01.04.35 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 4 Hå Kh¸nh Toµn 54.03.85 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 6 D−¬ng V¨n Dòng 54.07 06/07/1998 Kinh Th¸i Nguyªn Nam Sinh häc 20.03.95 K.98 K.06.00 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 17 NguyÔn ThÞ Linh 54.60 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 9 L−¬ng Minh Kh¸nh 54.04 22/06/1999 Kinh Th¸i Nguyªn Nam Sinh häc 22.03 25/06/1999 Kinh Th¸i Nguyªn Nam Sinh häc 21.04.05 11/09/1999 Kinh Th¸i Nguyªn Nam Tin häc 14.04.01 06/03/1999 Kinh Th¸i Nguyªn Nam Tin häc 14.04.03 01/07/1998 Tµy Th¸i Nguyªn N÷ VËt lÝ 20.01 09/04/1998 Kinh H−ng Yªn Nam Ho¸ häc 23.05.95 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 11 Bïi Tó Linh Giang 54.50 Nh× 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 154 Ba Ba Ba Ba Ba 26/01/2016 03:25:24 .03 08/02/1998 Kinh Th¸i Nguyªn Nam Tin häc 15.

01 25/01/1999 Tµy Th¸i Nguyªn N÷ LÞch sö 14.75 Nh× 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 26 Lª Anh Ph−¬ng 54.75 Nh× 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 28 §ång Thu Trang 54.50 K.07.03 26/04/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ LÞch sö 14.KhÝch 11 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 34 T« ThÞ Nhung 54.08.07.05 21/05/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ §Þa lÝ 14.06.03 06/06/1999 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ §Þa lÝ 13.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 54-TØnh Th¸i Nguyªn Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 19 NguyÔn ThÞ Thïy Trang 54.07.07.07.00 K.08 12/11/1999 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ Ng÷ v¨n 13.09 03/09/1999 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ LÞch sö 13.00 K.01 27/12/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ §Þa lÝ 15.25 Ba 11 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 35 NguyÔn Hµ Ph−¬ng 54.08.25 Nh× 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 27 Hoµng Kim Thanh 54.07.75 Ba 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 36 Vò ThÞ Thu Uyªn 54.75 Ba 11 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 23 NguyÔn Ngäc Kh¸nh 54.75 K.75 Nh× 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 29 nguyÔn Thu trang 54.50 20 Ph¹m HuyÒn Trang 54.00 Nh× 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 31 Lª Hoµng Hµ 54.50 Ba 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 24 NguyÔn Mai Linh 54.08.06.05 05/10/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ LÞch sö 15.07.07 05/11/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ LÞch sö 16.KhÝch 11 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 22 nguyÔn h−¬ng giang 54.KhÝch 155 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 26/01/2016 03:25:24 .02 25/03/1999 Kinh B¾c Giang N÷ §Þa lÝ 14.00 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 25 Ph¹m TrÇn Hµ Linh 54.25 Ba 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 32 Th©n ThÞ Mai 54.75 Ba 11 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 33 Ph¹m Thu Ng©n 54.08.06.06 25/10/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ LÞch sö 16.08.08.06 21/03/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ §Þa lÝ 13.KhÝch 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 21 Ph¹m ThÞ Hång Trµ 54.07.08 28/08/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ LÞch sö 16.02 12/03/1998 Kinh Th¸i Nguyªn Nam LÞch sö 15.00 K.04 23/03/1999 S¸n d×u Th¸i Nguyªn N÷ §Þa lÝ 15.10 27/11/1998 Kinh Th¸i Nguyªn Nam LÞch sö 17.07.06 30/01/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ Ng÷ v¨n 13.KhÝch 11 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 30 TrÇn L©m T−êng 54.07 15/08/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ Ng÷ v¨n 13.

KhÝch 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 51 TrÇn Trung HiÕu 54.70 Ba 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 49 Phïng ThÞ DiÖp Nam 54.KhÝch 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 44 NguyÔn ThÞ Hång 54.02 13/04/1998 Kinh Th¸i Nguyªn Nam TiÕng Anh 13.45 11 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn Ba Nh× Nh× Ba 26/01/2016 03:25:24 .05 06/09/1998 Kinh Th¸i Nguyªn Nam TiÕng Nga 17.39 K.07 24/10/1998 Tµy Th¸i Nguyªn N÷ TiÕng Anh 13.03 20/06/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ TiÕng Ph¸p 15.12.KhÝch 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 53 Ph¹m DiÖu Linh 54.25 Nh× 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 38 Hoµng Anh Vò 54.50 K.11.10.11.09.08 19/09/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ TiÕng Nga 15.10.50 K.11.05 19/05/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ TiÕng Trung 14.08.12.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 54-TØnh Th¸i Nguyªn Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 37 TrÇn Thµnh Vinh 54.10.12.08 24/08/1998 Tµy Th¸i Nguyªn Nam §Þa lÝ 14.KhÝch 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 45 NguyÔn ViÖt Hïng 54.KhÝch 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn TiÕng Anh 14.53 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 52 NguyÔn ThÞ Lan H−¬ng 54.75 K.20 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 46 NguyÔn Nh− Quúnh 54.05 18/11/1999 Kinh Th¸i Nguyªn Nam 42 NguyÔn ThÞ Hång Ph−¬ng 54.10.18 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 156 TiÕng Anh 13.KhÝch 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 47 Ma Thu Hoµi 54.03 03/11/1998 Tµy Th¸i Nguyªn N÷ 41 Lª Hång §¨ng 54.85 Ba 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 40 Hoµng Linh Chi 54.06 15/08/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ TiÕng Trung 16.07 11/12/1998 Kinh Th¸i Nguyªn Nam §Þa lÝ 16.KhÝch 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 43 §Æng Thïy Dung 54.08.05 Nh× 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 50 L−¬ng B¶o Ph−¬ng 54.11.12.04 01/08/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ TiÕng Trung 15.09.02 19/02/1998 Kinh Th¸i Nguyªn Nam TiÕng Trung 16.04 30/10/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ TiÕng Nga 14.30 Ba 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 48 §ç Thïy H−¬ng 54.09.00 K.02 20/10/1998 Tµy Th¸i Nguyªn N÷ TiÕng Ph¸p 15.03 K.40 K.03 31/01/1998 Nïng Th¸i Nguyªn N÷ TiÕng Nga 15.00 Ba 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 39 TrÇn ViÖt Anh 54.09.KhÝch 12 THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn 54 Vò ThÞ Kim Ng©n 54.49 K.04 07/03/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ TiÕng Ph¸p 16.05 16/02/1998 Kinh Th¸i Nguyªn N÷ TiÕng Ph¸p 14.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 54-TØnh Th¸i Nguyªn Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 54 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 157 26/01/2016 03:25:24 .

01.04 06/11/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam VËt lÝ 29.70 12 HËu Léc 3 158 Ba 26/01/2016 03:25:24 .01 24/08/1999 Kinh Thanh Ho¸ N÷ To¸n 25.01.02.01.KhÝch 12 Chuyªn Lam S¬n 17 Lª T¨ng Tr−êng 55.01.50 Nh× 12 Chuyªn Lam S¬n 8 NguyÔn NhËt T©n 55.01.05 09/01/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam To¸n 28.01.00 Nh× 12 Chuyªn Lam S¬n 9 Lª C«ng Thµnh 55.50 Nh× 12 Chuyªn Lam S¬n 11 §ç Duy Kh¸nh 55.60 Nh× 11 Chuyªn Lam S¬n 14 Lª ViÕt Quý 55.02.02.00 NhÊt 11 Chuyªn Lam S¬n 4 Lª Kh¶ H¶i 55.03 01/10/1999 Kinh Thanh Ho¸ Nam To¸n 33.15 K.02.60 Nh× 12 Chuyªn Lam S¬n 13 NguyÔn §×nh Minh 55.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 55-TØnh Thanh Ho¸ Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Lª Thóy DiÖu 55.02.01.06 14/02/1999 Kinh Thanh Ho¸ Nam To¸n 25.05 18/02/1999 Kinh Thanh Ho¸ Nam VËt lÝ 26.07 15/01/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam To¸n 29.00 Ba 11 Chuyªn Lam S¬n 7 NguyÔn TiÕn Tµi 55.35 Nh× 12 Chuyªn Lam S¬n 12 NguyÔn §Æng S¬n Lam 55.00 Nh× 12 Chuyªn Lam S¬n 6 NguyÔn §×nh L−¬ng 55.40 Ba 12 Chuyªn Lam S¬n 15 Vò Hång TiÕn 55.01.00 Nh× 12 Chuyªn Lam S¬n 3 Lª Quang Dòng 55.01.02 15/03/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam To¸n 31.04 03/05/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam To¸n 32.00 Nh× 12 Chuyªn Lam S¬n 10 NguyÔn Ngäc Vinh 55.07 10/10/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam VËt lÝ 26.10 16/06/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam To¸n 31.02.01.55 Nh× 12 Chuyªn Lam S¬n 16 Tr−¬ng C«ng Tr×nh 55.02.50 Ba 11 Chuyªn Lam S¬n 2 Hoµng Anh Dòng 55.50 K.06 23/01/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam VËt lÝ 23.09 29/01/1999 Kinh Thanh Ho¸ Nam VËt lÝ 18.08 04/08/1998 M−êng Thanh Ho¸ Nam VËt lÝ 21.09 02/05/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam To¸n 29.08 17/08/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam To¸n 29.KhÝch 11 Chuyªn Lam S¬n 18 Lª Duy HiÕu 55.02.02 16/01/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam VËt lÝ 21.03 30/09/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam VËt lÝ 25.50 NhÊt 12 Chuyªn Lam S¬n 5 Lª ViÖt Hoµng 55.

03.00 Ba 12 Chuyªn Lam S¬n 35 Ng« Minh Hoµng 55.03.04 03/04/1999 Kinh Thanh Ho¸ Nam Sinh häc 32.08 17/11/1999 Kinh Thanh Ho¸ Nam Ho¸ häc 21.02 02/07/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam Tin häc 12.03.06 02/05/1998 Kinh Thanh Ho¸ N÷ Ho¸ häc 23.05.05 21/08/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam Ho¸ häc 20.04 08/11/1999 Kinh Thanh Ho¸ Nam Tin häc 18.03 30/01/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam Sinh häc 35.75 NhÊt 12 Chuyªn Lam S¬n 23 D−¬ng V¨n HiÕu 55.04.KhÝch 12 Chuyªn Lam S¬n 28 TrÇn NguyÔn Linh Chi 55.02.33 K.01 07/01/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam VËt lÝ 19.05.04.04.03.KhÝch 11 Chuyªn Lam S¬n 27 NguyÔn TiÕn Anh 55.65 NhÊt 12 Chuyªn Lam S¬n 30 D−¬ng TiÕn Quang Huy 55.45 Ba 12 Chuyªn Lam S¬n 24 TrÞnh TÊn Phóc 55.KhÝch 12 Chuyªn Lam S¬n 36 Hoµng B¶o Long 55.04.60 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 55-TØnh Thanh Ho¸ Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19 NguyÔn V¨n D−¬ng 55.04.75 Nh× 12 Chuyªn Lam S¬n 34 Mai V¨n Tïng 55.01 07/09/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam Sinh häc 23.25 K.04.07 25/02/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam Sinh häc 28.10 01/01/2000 Kinh Thanh Ho¸ Nam VËt lÝ 26.65 Nh× 11 Chuyªn Lam S¬n 29 NguyÔn §¾c HiÕu 55.40 K.65 Nh× 11 Chuyªn Lam S¬n 31 Lª ThÞ Thïy Linh 55.03.15 Nh× 11 Chuyªn Lam S¬n 33 NguyÔn QuyÕt Th¾ng 55.06 17/02/1999 Kinh Thanh Ho¸ Nam Sinh häc 27.60 11 Chuyªn Lam S¬n 159 Nh× Ba Nh× 26/01/2016 03:25:24 .30 11 N«ng Cèng 3 21 NguyÔn ThÞ V©n Anh 55.KhÝch 11 Chuyªn Lam S¬n 22 NguyÔn Kh¸nh Duy 55.02 12/05/1999 Kinh Thanh Ho¸ N÷ Ho¸ häc 21.80 K.KhÝch 12 Hµ Trung 20 Lª V¨n V−¬ng 55.04.08 12/09/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam Sinh häc 26.02 28/05/1999 Kinh Thanh Ho¸ N÷ Sinh häc 33.45 Nh× 11 Chuyªn Lam S¬n 32 NguyÔn TuÊn S¬n 55.00 K.03.04 27/11/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam Ho¸ häc 24.KhÝch 12 Chuyªn Lam S¬n 25 NguyÔn ThÞ Thu Trang 55.04.02.05 17/05/1999 Kinh Thanh Ho¸ N÷ Sinh häc 29.95 12 Chuyªn Lam S¬n 26 Lª Thµnh Vinh 55.03 20/06/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam Ho¸ häc 34.

KhÝch 12 Chuyªn Lam S¬n 42 Lª ThÞ HiÒn 55.00 K.05.00 K.05 14/12/1999 Kinh Thanh Ho¸ Nam §Þa lÝ 13.50 K.06.06.03 23/10/1998 Kinh Thanh Ho¸ N÷ Ng÷ v¨n 14.01 07/10/1998 Kinh Thanh Ho¸ N÷ LÞch sö 14.08.06.04 23/07/1998 Kinh Thanh Ho¸ N÷ Ng÷ v¨n 13.50 K.50 Ba 12 Chuyªn Lam S¬n 48 NguyÔn Hoµng Tïng 55.25 K.08 23/11/1999 Kinh Thanh Ho¸ Nam LÞch sö 13.08.50 Ba 11 Chuyªn Lam S¬n 44 §Æng ThÞ Ngäc ¸nh 55.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 55-TØnh Thanh Ho¸ Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 37 Chu Träng Nh©n 55.08 16/09/1999 Kinh Thanh Ho¸ N÷ Ng÷ v¨n 13.07 10/10/1999 Kinh Thanh Ho¸ N÷ §Þa lÝ 14.03 28/08/1998 Kinh Thanh Ho¸ N÷ LÞch sö 15.KhÝch 12 Chuyªn Lam S¬n 43 NguyÔn HuyÒn Trang 55.08.00 K.KhÝch 11 Chuyªn Lam S¬n 51 Vâ ThÞ Xu©n Hång 55.90 Nh× 12 Chuyªn Lam S¬n 38 NguyÔn Thanh Tïng 55.04 20/01/1998 Kinh Thanh Ho¸ N÷ LÞch sö 14.01 10/06/1998 Kinh Thanh Ho¸ N÷ Ng÷ v¨n 13.00 Ba 12 Chuyªn Lam S¬n 41 Lª ThÞ Cóc 55.50 Ba 12 Chuyªn Lam S¬n 40 TrÞnh ThÞ Th¸i B¶o 55.07.07 11/10/1998 Kinh Thanh Ho¸ N÷ LÞch sö 14.50 12 §µo Duy Tõ 50 NguyÔn ThÞ Ngäc Hång 55.08.50 Ba 12 Chuyªn Lam S¬n 45 Hoµng ThÞ Hång 55.06 29/11/1999 Kinh Thanh Ho¸ N÷ §Þa lÝ 13.KhÝch 12 Chuyªn Lam S¬n 52 §µo §øc Linh 55.75 Ba 12 Chuyªn Lam S¬n 47 TrÇn ThÞ Th−¬ng 55.07.06.07.07.04 17/10/1997 Kinh §¾k L¾k N÷ §Þa lÝ 12.05 12/02/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam Tin häc 23.05 27/11/1998 Kinh Thanh Ho¸ N÷ LÞch sö 14.KhÝch 11 Chuyªn Lam S¬n 54 Th¸i ThÞ Xu©n Thu 55.08.KhÝch 11 Chuyªn Lam S¬n 49 Léc ThÞ Kh¸nh Linh 55.07.00 Ba 12 Chuyªn Lam S¬n 46 Hoµng ThÞ H−¬ng 55.10 Ba 12 Chuyªn Lam S¬n 39 Lª ThÞ Giang Anh 55.05.03 09/09/1999 Kinh Thanh Ho¸ N÷ §Þa lÝ 13.06.25 K.07.00 11 Chuyªn Lam S¬n 160 Ba Ba 26/01/2016 03:25:24 .KhÝch 11 Chuyªn Lam S¬n 53 Lª HuyÒn Thu 55.08 10/12/1998 Kinh Thanh Ho¸ Nam Tin häc 17.06 10/02/1998 Kinh Thanh Ho¸ N÷ Ng÷ v¨n 13.

10.10.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 55-TØnh Thanh Ho¸ Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i §Þa lÝ 18.08.08 04/09/1998 Kinh Thanh Ho¸ N÷ 56 §ç Ph−¬ng Chi 55.KhÝch 12 Chuyªn Lam S¬n 57 NguyÔn ThÞ Kh¸nh Ly 55.05 31/01/1998 Kinh Thanh Ho¸ N÷ TiÕng Nga 14.42 12 §«ng S¬n 1 Danh s¸ch nµy gåm 58 thÝ sinh NhÊt 12 Chuyªn Lam S¬n Hµ Néi.09.52 K.00 NhÊt Líp Tr−êng (THPT) 55 T¹ ThÞ HiÒn Trang 55.80 K.02 14/04/1997 Kinh Thanh Ho¸ N÷ TiÕng Nga 18.KhÝch 12 Chuyªn Lam S¬n 58 NguyÔn Thuú D−¬ng 55.03 20/06/1998 Kinh Thanh Ho¸ N÷ TiÕng Anh 12. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 161 26/01/2016 03:25:24 .

03.00 K.03.05 05/01/1998 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam VËt lÝ 27.00 K.09 01/06/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam To¸n 19.KhÝch 12 THPT chuyªn Quèc Häc 3 Vâ Thµnh §¹t 56.01.07 17/04/1998 Kinh Nam Ho¸ häc 26.50 K.03.75 Nh× 12 THPT chuyªn Quèc Häc 14 Lª NguyÔn Anh Hµo 56.00 K.03 30/10/1999 Kinh Nam To¸n 18.KhÝch 11 THPT chuyªn Quèc Häc 9 Phan NhËt T©n 56.25 Nh× 12 THPT chuyªn Quèc Häc 6 Hå Quèc Trung 56.KhÝch 11 THPT chuyªn Quèc Häc 11 NguyÔn H¶i Vü 56.00 K.01.50 Ba 11 THPT chuyªn Quèc Häc 17 Cao H÷u Minh 56.06 02/10/1999 Kinh Qu¶ng B×nh Nam VËt lÝ 20.10 23/02/1998 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam To¸n 21.03.04 12/03/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam Ho¸ häc 25.07 04/11/1998 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam To¸n 20.00 K.01 12/09/1998 Kinh Ho¸ häc 23.30 Ba 12 THPT chuyªn Quèc Häc 13 NguyÔn Quèc Chung 56.02.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 56-TØnh Thõa Thiªn .03.03.04 16/02/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam VËt lÝ 23.01.00 11 THPT chuyªn Quèc Häc 10 Hå TrÇn Quèc TuÊn 56.03 13/01/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam VËt lÝ 19.03 27/10/1998 Kinh Nam Ho¸ häc 26.08 03/07/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam Ho¸ häc 24.01 08/10/1998 Kinh Nam VËt lÝ 30.02.75 Ba 11 THPT chuyªn Quèc Häc 8 Lª Nh− Quang 56.02.06 23/01/1998 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam Ho¸ häc 22.20 K.KhÝch 11 THPT chuyªn Quèc Häc 5 Bïi C«ng Anh 56.KhÝch 12 THPT chuyªn Quèc Häc 2 Lª ViÕt Minh Th«ng 56.02.01.80 Ba 12 THPT chuyªn Quèc Häc 15 TrÇn ViÕt KiÖt 56.KhÝch Qu¶ng B×nh Qu¶ng TrÞ Thõa Thiªn HuÕ Nam Qu¶ng TrÞ Qu¶ng B×nh 162 Ba 11 THPT chuyªn Quèc Häc 26/01/2016 03:25:24 .55 Nh× 11 THPT chuyªn Quèc Häc 12 NguyÔn H÷u B¶o 56.05 Nh× 12 THPT chuyªn Quèc Häc 7 §oµn Quang B¶o Phóc 56.02.02 23/01/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam VËt lÝ 23.02.KhÝch 11 THPT chuyªn Quèc Häc 4 Vâ B¸ Minh Th¾ng 56.HuÕ Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn Hå Minh Ph−íc 56.70 Nh× 12 THPT chuyªn Quèc Häc 16 NguyÔn Quèc C−êng 56.10 24/05/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam Ho¸ häc 20.55 Ba 11 THPT chuyªn Quèc Häc 18 Phan Vò ThiÖn Quang 56.02.07 08/03/1999 Kinh Qu¶ng TrÞ Nam VËt lÝ 25.03.

01 07/03/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam Sinh häc 26.07.35 Ba 12 THPT chuyªn Quèc Häc 10 THPT chuyªn Quèc Häc 26/01/2016 03:25:24 .06 08/11/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam Tin häc 18.01 10/08/1999 Kinh Qu¶ng B×nh N÷ §Þa lÝ 14.00 K.55 20 Vâ ThÞ Hång Ngäc 56.55 Nh× 12 THPT chuyªn Quèc Häc 28 NguyÔn Hy Hoµi L©m 56.HuÕ Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 19 NguyÔn Phi Hïng 56.04.08.03 22/10/1998 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam Sinh häc 24.48 Nh× 11 THPT chuyªn Quèc Häc 30 Ng« ThÞ Mü H¶o 56.04.45 Nh× 11 THPT chuyªn Quèc Häc 27 TrÇn Quèc C−êng 56.04.KhÝch 11 THPT chuyªn Quèc Häc 36 Phïng TrÇn Hång NhËt 56.95 K.04.01 07/10/1998 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam Tin häc 23.04.03 01/06/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam Tin häc 28.04 10/11/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam Sinh häc 27.04.04.05.07 19/09/1998 Kinh Thõa Thiªn HuÕ N÷ LÞch sö 15.05.08.02 09/03/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam Sinh häc 24.05 NhÊt 11 THPT chuyªn Quèc Häc 29 Hå NguyÔn H¶i TuÊn 56.07 03/11/2000 Kinh Thõa Thiªn HuÕ N÷ 163 TiÕng Anh 14.KhÝch 12 THPT chuyªn Quèc Häc 21 Vâ ThÞ Minh NguyÖt 56.KhÝch 12 THPT chuyªn Quèc Häc 22 NguyÔn Hoµng Minh HiÕu 56.07 25/02/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ N÷ Sinh häc 23.06 08/06/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ N÷ §Þa lÝ 12.KhÝch 11 THPT chuyªn Quèc Häc 35 TrÇn ThÞ Minh T©m 56.50 K.08.95 Ba 11 THPT chuyªn Quèc Häc 26 NguyÔn §¨ng Kh¸nh Linh 56.01 07/09/1998 Kinh §ång Nai N÷ LÞch sö 14.80 K.75 K.04.KhÝch 12 THPT chuyªn Quèc Häc 31 Vâ ThÞ Minh Th− 56.09 31/12/1998 Kinh Thõa Thiªn HuÕ N÷ Sinh häc 22.02 28/01/1998 Kinh Thõa Thiªn HuÕ N÷ §Þa lÝ 16.20 Ba 11 THPT chuyªn Quèc Häc 23 Ph¹m Nguyªn Tuyªn Hoµng 56.08.40 Nh× 11 THPT chuyªn Quèc Häc 25 Tr−¬ng TrÇn Giao Linh 56.06 23/01/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ N÷ Sinh häc 26.07.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 56-TØnh Thõa Thiªn .09.00 Ba 11 THPT chuyªn Quèc Häc 34 Ph¹m Thiªn Hµ 56.04 23/05/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ N÷ §Þa lÝ 12.75 Nh× 12 THPT chuyªn Quèc Häc 32 Ng« ThÞ Kim Chi 56.25 Nh× 12 THPT chuyªn Quèc Häc 33 NguyÔn ThÞ B¶o 56.05.20 Ba 11 THPT chuyªn Quèc Häc 24 Tr−¬ng §«ng H−ng 56.10 25/04/1998 Kinh Thõa Thiªn HuÕ N÷ Sinh häc 23.

KhÝch 12 THPT chuyªn Quèc Häc Thõa Thiªn HuÕ Nam TiÕng Anh 13.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 56-TØnh Thõa Thiªn .11.09.02 41 Lª §×nh Quý Tr©n 42 TrÇn NguyÔn Kh¸nh 43 NguyÔn ThÞ C¸t M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) TiÕng Anh 12.KhÝch 11 THPT chuyªn Quèc Häc Kinh Thõa Thiªn HuÕ Nam TiÕng Anh 15.09 23/05/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ N÷ TiÕng Anh 12.06 10/12/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ N÷ TiÕng Anh 14.09.09. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 164 26/01/2016 03:25:24 .KhÝch 11 THPT chuyªn Quèc Häc Ngäc 56.01 28/06/1998 Kinh Thõa Thiªn HuÕ 38 NguyÔn ViÖt Anh Tµi 56.09.65 K.45 Ba 11 THPT chuyªn Quèc Häc T−êng 56.HuÕ Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ N÷ 37 NguyÔn Kh¸nh Chi 56.75 K.04 29/04/2000 40 NguyÔn ThÞ Thïy D−¬ng 56.45 K.75 K.35 10 THPT chuyªn Quèc Häc 05/04/1998 Kinh Thõa Thiªn HuÕ N÷ TiÕng Anh 13.05 13/07/1999 Kinh Thõa Thiªn HuÕ N÷ TiÕng Ph¸p 15.09.30 Ba 11 THPT chuyªn Quèc Häc Danh s¸ch nµy gåm 43 thÝ sinh Nh× Hµ Néi.KhÝch 12 THPT chuyªn Quèc Häc 56.08 24/02/1999 Kinh 39 Ph¹m Nh− Huy 56.09.

KhÝch 12 THPT Chuyªn 4 ng« thiÖn t©m 57.KhÝch 10 TP.KhÝch 12 THPT §èc Binh KiÒu 5 nguyÔn thÞ hång ngäc 57.07.02.01.1998 Kinh TiÒn Giang Nam Tin häc 12.09.05.01.01. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 165 26/01/2016 03:25:24 .1998 Kinh TiÒn Giang N÷ TiÕng Ph¸p 14.02 03.1998 Kinh TiÒn Giang Nam LÞch sö 15.01 29.50 K.KhÝch trÇn diÔm h−¬ng 57.07.1998 Kinh 2 NGUYÔN MINH TH¤NG 57. Hå ChÝ Minh Nam Danh s¸ch nµy gåm 10 thÝ sinh 12 THPT Chuyªn 12 THPT Chuyªn 12 THPT NguyÔn §×nh ChiÓu Hµ Néi.1999 Kinh TiÒn Giang N÷ TiÕng Anh 14.10.01.04 27.06.1998 Kinh TiÒn Giang N÷ Ng÷ v¨n 13.35 Ba 11 THPT Chuyªn 9 lý nguyÔn hßa hiÖp 57.04 25.02 13.98 K.KhÝch 12 THPT Chuyªn 3 ®oµn minh qu©n 57.00 Ba Líp Tr−êng (THPT) 1 TRÇN MINH hiÓn 57.01.73 K.50 Ba 12 THPT Chî G¹o 7 lª trÇn quang khang 57.00 Ba 12 THPT Gß C«ng §«ng 8 trÞnh gia h©n 57.01.1998 Kinh TiÒn Giang Nam TiÕng Anh 13.03.09.02 19.1998 Kinh TiÒn Giang Nam Ho¸ häc 19.04 01.05.03 29.42 Ba 10 THPT Chuyªn 6 vâ thÞ diÖu thu 57.02 27.2000 Kinh TiÒn Giang N÷ Tin häc 14.07.01.80 K.03 28.11.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 57-TØnh TiÒn Giang Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i To¸n 25.01.15 K.1998 Kinh TiÒn Giang Nam To¸n 21.

KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Hång Phong 8 Hµ Thanh Sang 58.01.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Hång Phong 10 NguyÔn Qu¸ch H−ng 58.KhÝch 12 THPT Gia §Þnh 7 §inh C«ng Kh¸nh 58.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 58-TP.08 06/09/1999 Kinh §ång Nai Nam VËt lÝ 19.01.01.03.50 K.60 12 THPT chuyªn Lª Hång Phong 9 NguyÔn Minh ThiÖn 58.02.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Hång Phong 3 Bïi M¹nh Khang 58.01.03.01 06/05/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam To¸n 20.02.01.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Hång Phong 2 NguyÔn Do·n Hoµng L©m 58.50 K.03.75 K.07 14/09/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam VËt lÝ 22.02 11/05/1999 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam To¸n 19.03 13/09/1999 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam Ho¸ häc 24.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Hång Phong 4 Vâ Thµnh §¹t 58.04 03/05/1998 Kinh B×nh §Þnh Nam Ho¸ häc 28.50 K.50 K.50 K.02.90 Nh× 12 THPT chuyªn Lª Hång Phong 11 Lª Hoµi Phong 58.04 27/02/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam To¸n 19.35 K.04 06/07/1998 Hoa TP Hå ChÝ Minh Nam VËt lÝ 21.03 21/08/1999 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam To¸n 19.KhÝch 12 THPT chuyªn TrÇn §¹i NghÜa 5 §Æng Vò Quang ThÞnh 58.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Hång Phong 6 L©m C−¬ng §¹t 58.50 Nh× 12 THPT chuyªn Lª Hång Phong 12 Vò TuÊn Huy 58.08 28/10/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam Ho¸ häc 29.05 07/10/1999 Kinh Nam VËt lÝ 21.06 06/10/1999 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam To¸n 20.15 Ba 11 THPT chuyªn Lª Hång §ång Nai 166 Ba 26/01/2016 03:25:24 .02. Hå ChÝ Minh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 §Æng Nh× 58.00 K.

06 20/11/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam Sinh häc 32.70 Nh× 12 THPT chuyªn Lª Hång Phong 21 TrÇn Hoµng Anh 58.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Hång Phong 14 NguyÔn §øc Duy 58. Hå ChÝ Minh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Phong 13 Hå Ph−íc Léc 58.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Hång Phong 22 Ung NhËt Minh T©m 58.03.KhÝch 12 THPT Gia §Þnh 17 §ç Khiªm 58.04.01 11/09/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam Ho¸ häc 21.03.00 K.04.65 Nh× 12 THPT chuyªn Lª Hång Phong 20 TrÇn HuÖ Anh 58.03 16/09/1998 Kinh Hµ Néi N÷ Sinh häc 29.30 K.20 K.45 K.80 K.04.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Hång Phong 23 Hå Hoµng Thanh Tïng 58.02 26/11/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam Ho¸ häc 22.04.02 31/01/1999 Kinh TP Hå ChÝ Minh N÷ Sinh häc 22.90 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn §¹i NghÜa 19 NguyÔn Ph−¬ng Nguyªn 58.10 13/12/1999 Kinh Sinh häc 22.55 Nh× 12 THPT chuyªn TrÇn §¹i NghÜa 18 NguyÔn Hoµng TuÊn 58.03.05 16/12/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam Ho¸ häc 26.25 K.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Hång Phong §ång Nai TP Hå ChÝ Minh Nam 167 26/01/2016 03:25:24 .KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Hång Phong 16 Phan Nguyªn Nam Dòng 58.KhÝch 12 THPT NguyÔn Th−îng HiÒn 15 L−¬ng Kû Linh 58.06 10/06/1999 Kinh Nam Ho¸ häc 22.03.05 K.08 28/11/1998 Kinh §µ N½ng N÷ Sinh häc 21.10 15/07/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam Ho¸ häc 23.07 21/10/1999 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam Ho¸ häc 19.03.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 58-TP.03.04.

01 16/10/1999 Kinh Phó Yªn Nam Sinh häc 22.80 Nh× 11 THPT chuyªn Lª Hång Phong 35 §inh Ph¹m Thanh Thïy 58.05.07 31/01/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh N÷ Sinh häc 27.KhÝch 34 NguyÔn Thµnh Nam 58.08 07/09/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh TiÕng Anh 14.02 27/03/1999 Kinh §¨k L¨k Nam Tin häc 15.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Hång Phong 27 Ph¹m Minh §øc 58.00 K.07.03 30/10/1998 Hoa TP Hå ChÝ Minh Nam Tin häc 12.KhÝch 12 THPT chuyªn Lª Hång Phong 29 NguyÔn C«ng Ch¸nh 58.75 Ba 11 THPT chuyªn Lª Hång Phong 33 §Æng ThÞ Thanh Thñy 58.00 Nh× 12 THPT chuyªn Lª Hång Phong 31 NguyÔn Hång Vy 58.05 15/08/1998 Kinh An Giang Nam Ng÷ v¨n 16.04 27/08/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam Tin häc 18.02 23/11/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh LÞch sö 14.04.05 25/09/1999 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam TiÕng Anh 15.09.05 23/09/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh N÷ LÞch sö 15.30 Ba 11 THPT NguyÔn H÷u TiÕn 30 L©m Hoµng Phóc 58.65 12 THPT chuyªn Lª Hång Phong 28 L−u §øc TuÊn 58.63 K.03 29/06/1999 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam LÞch sö 14.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 58-TP.09.04.07.45 K. Hå ChÝ Minh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Nh× Líp Tr−êng (THPT) 24 Phan NguyÔn Nh− Quúnh 58.08 14/04/1998 Kinh TP Hå ChÝ Minh Nam Tin häc 11.50 Ba 12 THPT chuyªn TrÇn §¹i NghÜa 168 N÷ N÷ Nh× 12 THPT chuyªn Lª Hång Phong 12 THPT chuyªn Lª Hång Phong 26/01/2016 03:25:24 .75 Nh× 12 THPT Gia §Þnh 32 NguyÔn Huúnh Thanh TuÊn 58.07.20 25 Huúnh B¶o An 58.10 K.05.05.KhÝch 11 THPT chuyªn Lª Hång Phong 26 L−u NghiÖp Chinh 58.05.06.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

58-TP. Hå ChÝ Minh
Sè TT

Hä vµ tªn thÝ sinh


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

N¬i sinh

Nam

M«n thi

§iÓm

Gi¶i

TiÕng Anh 16.45

NhÊt

12 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

Líp

Tr−êng (THPT)

36

NguyÔn ThÞ Thanh

Thanh

58.09.07

19/11/1998

Kinh

TP Hå ChÝ Minh

37

Ph¹m TiÕn

Dòng

58.09.02

24/02/1999

Kinh

TP Hå ChÝ Minh Nam

TiÕng Anh 15.50

Nh×

11 THPT chuyªn TrÇn §¹i
NghÜa

38

Lª Hoµng Minh

Qu©n

58.09.06

27/06/1998

Kinh

TP Hå ChÝ Minh Nam

TiÕng Anh 15.40

Nh×

12 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

39

§ç Ph−íc

TiÕn

58.09.09

09/08/1998

Kinh

TP Hå ChÝ Minh Nam

TiÕng Anh 15.45

Nh×

12 THPT Gia §Þnh

40

Qu¸ch NguyÔn Minh

Anh

58.09.01

01/02/2000

Kinh

TP Hå ChÝ Minh

TiÕng Anh 15.70

Nh×

10 THPT chuyªn TrÇn §¹i
NghÜa

41

NguyÔn Hµ NhËt

Lam

58.09.04

21/11/1999

Kinh

NghÖ An

TiÕng Anh 15.60

Nh×

11 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

42

TrÇn Anh

KiÖt

58.09.03

03/08/1998

Kinh

TiÕng Anh 14.05

Ba

12 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

43

TrÇn Xu©n Mü

Uyªn

58.09.10

14/08/1998

Kinh

§µ N½ng

TiÕng Anh 15.20

Nh×

12 THPT chuyªn TrÇn §¹i
NghÜa

44

Phan Hoµng

58.11.03

20/02/1998

Kinh

TP Hå ChÝ Minh

TiÕng Ph¸p 16.90

Nh×

12 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

45

Th¸i Ngäc Th¶o

My

58.11.02

31/10/1997

Kinh

TP Hå ChÝ Minh

TiÕng Ph¸p 15.25

Ba

12 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

46

Vò Quúnh

Thuyªn

58.11.08

18/09/1998

Kinh

TP Hå ChÝ Minh

TiÕng Ph¸p 15.45

Ba

12 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

47

Ph¹m Ngäc Ph−¬ng

Anh

58.11.01

14/06/1998

Kinh

TP Hå ChÝ Minh

TiÕng Ph¸p 15.25

Ba

12 THPT chuyªn Lª Hång

TP Hå ChÝ Minh Nam

169

26/01/2016 03:25:24

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

58-TP. Hå ChÝ Minh
Hä vµ tªn thÝ sinh

Sè TT


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

N¬i sinh

Nam

M«n thi

§iÓm

Gi¶i

Líp

Tr−êng (THPT)

Phong
48

Mai HiÒn

Th¶o

58.11.07

29/04/1999

Kinh

TP Hå ChÝ Minh

TiÕng Ph¸p 15.65

49

TrÇn Lª Minh

Ngäc

58.11.04

12/01/1998

Kinh

TP Hå ChÝ Minh

TiÕng Ph¸p 14.65 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

50

L−u Ngäc

H©n

58.12.02

18/03/1999

Hoa

TP Hå ChÝ Minh

TiÕng Trung 18.00

NhÊt

11 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

51

L©m Ph−íc

Nguyªn

58.12.05

21/02/1998

Hoa

TP Hå ChÝ Minh Nam

TiÕng Trung 16.33

Nh×

12 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

52

Lý HiÒn

TÝn

58.12.08

14/11/1998

Hoa

TP Hå ChÝ Minh Nam

TiÕng Trung 16.28

Nh×

11 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

53

Tr−¬ng Gia

MÉn

58.12.04

02/03/1998

Hoa

TP Hå ChÝ Minh

TiÕng Trung 14.93 K.KhÝch

12 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

54

Lý TriÖu Liªn

H−¬ng

58.12.03

21/06/1999

Hoa

TP Hå ChÝ Minh

TiÕng Trung 16.20

Ba

11 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

55

Lý QuÕ

ThuyÒn

58.12.07

04/09/1999

Hoa

TP Hå ChÝ Minh

TiÕng Trung 15.71

Ba

11 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

56

Huúnh Chiªu

DÜnh

58.12.01

01/01/1998

Hoa

TP Hå ChÝ Minh

TiÕng Trung 17.51

Nh×

12 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

57

L÷ Nguyªn

Ph¸t

58.12.06

05/11/1998

Hoa

TP Hå ChÝ Minh Nam

170

Ba

TiÕng Trung 14.88 K.KhÝch

11 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

12 THPT chuyªn Lª Hång
Phong

26/01/2016 03:25:24

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

58-TP. Hå ChÝ Minh
Sè TT

Hä vµ tªn thÝ sinh


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

Danh s¸ch nµy gåm 57 thÝ sinh

N¬i sinh

Nam

M«n thi

§iÓm

Gi¶i

Líp

Tr−êng (THPT)

Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016
Côc tr−ëng

Mai V¨n Trinh

171

26/01/2016 03:25:24

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i

Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh

trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT
N¨m 2016

ChÊt l−îng gi¸o dôc

59-TØnh Trµ Vinh
Hä vµ tªn thÝ sinh

Sè TT


Ngµy sinh
b¸o danh

D©n téc

N¬i sinh

Nam

M«n thi

1

Ph¹m TÊn

Kha

59.01.01

28/05/1998

Kinh

TØnh Trµ Vinh

Nam

To¸n

2

L−¬ng ThÞ H−¬ng

Quúnh

59.06.04

20/09/1998

Kinh

TØnh Trµ Vinh

3

Cao ThÞ Thanh

Xu©n

59.06.06

05/12/1998

Kinh

TØnh Trµ Vinh

4

Lª Ngäc

H©n

59.06.02

15/11/1998

Kinh

TØnh Trµ Vinh

Danh s¸ch nµy gåm 4 thÝ sinh

§iÓm

Gi¶i

Líp

Tr−êng (THPT)

19.50 K.KhÝch

12 THPT Chuyªn NguyÔn ThiÖn
Thµnh

Ng÷ v¨n

13.50

Ba

12 THPT Chuyªn NguyÔn ThiÖn
Thµnh

Ng÷ v¨n

13.50

Ba

12 THPT Chuyªn NguyÔn ThiÖn
Thµnh

Ng÷ v¨n

13.50

Ba

12 THPT Chuyªn NguyÔn ThiÖn
Thµnh

Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016
Côc tr−ëng

Mai V¨n Trinh

172

26/01/2016 03:25:24

03 08/11/1998 Kinh Tuyªn Quang Nam 7 NguyÔn Anh TuÊn 60.25 Nh× 12 THPT Chuyªn 17 NguyÔn B»ng V©n 60.KhÝch 12 THPT Chuyªn 4 Ph¹m TiÕn C«ng 60.02.05 22/04/1998 Kinh Tuyªn Quang Nam To¸n 27.50 K.01 22/03/1998 Kinh 9 §Æng Vò HuyÒn Th− 60.02 31/08/1998 Kinh Tuyªn Quang Nam VËt lÝ 22.01.07.06.95 K.05 03/08/1998 Kinh Tuyªn Quang N−? LÞch sö 17.06 02/09/1999 Kinh Tuyªn Quang N÷ Sinh häc 6 Bïi Quèc Th¾ng 60.04 28/09/1998 Kinh Tuyªn Quang N÷ §Þa lÝ 16.05.05.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 60-TØnh Tuyªn Quang Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Nh× Líp Tr−êng (THPT) 1 Ph¹m L©m Tïng 60.01.KhÝch 12 THPT Chuyªn Tuyªn Quang N÷ Ng÷ v¨n 13.04.KhÝch 11 THPT Chuyªn Tin häc 17.05 29/11/1998 Cao Lan Tuyªn Quang N÷ §Þa lÝ 14.KhÝch 12 THPT Chuyªn 3 Hå Ngäc Thñy 60.00 Nh× 12 THPT Chuyªn 18 Hoµng Thïy Trang 60.07.07.04 07/08/1998 Kinh Tuyªn Quang N÷ LÞch sö 17.07.01 20/02/1998 Cao Lan Tuyªn Quang N÷ §Þa lÝ 15.06 11/08/1998 10 Ph¹m Thóy HiÒn 60.08.75 Nh× 12 THPT Chuyªn 60.08.07.55 12 THPT Chuyªn Nam Tin häc 11.00 Ba 12 THPT Chuyªn 173 Ba 26/01/2016 03:25:24 .08.06 01/08/1998 Kinh Tuyªn Quang N÷ VËt lÝ 20.06.02 08/10/1998 Kinh Tuyªn Quang Nam To¸n 19.02.25 Nh× 12 THPT Chuyªn TrÇn Thïy Trang 60.06 05/08/1998 Kinh Tuyªn Quang N÷ §Þa lÝ 16.70 12 THPT Chuyªn 5 NguyÔn Kim Tuyªn 60.KhÝch 12 THPT Chuyªn Kinh Tuyªn Quang N÷ Ng÷ v¨n 13.KhÝch 12 THPT Chuyªn 22/04/1998 Kinh Tuyªn Quang N÷ LÞch sö 16.40 K.06 17/09/1998 Kinh Tuyªn Quang N÷ LÞch sö 17.25 Ba 12 THPT Chuyªn 16 Vò Ph−¬ng Th¶o 60.03 02/09/1998 Kinh Tuyªn Quang N÷ LÞch sö 14.00 K.50 NhÊt 12 THPT Chuyªn 14 NguyÔn ThÞ Th−¬ng 60.00 K.50 NhÊt 12 THPT Chuyªn 15 §µm ThÞ V©n Anh 60.08.02 11 Bïi Kh¸nh HuyÒn 12 Phan Thu 13 Ba 12 THPT Chuyªn 22.45 K.75 Ba 12 THPT Chuyªn Th¶o 60.00 2 NguyÔn Hµ Duy 60.05 23/10/1998 Kinh Tuyªn Quang 8 Vò Quúnh DiÖp 60.

50 K.03 08/02/1999 Kinh Tuyªn Quang N÷ §Þa lÝ 12. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 174 26/01/2016 03:25:24 .KhÝch 11 THPT Chuyªn 20 V−¬ng Ngäc Mai Linh 60.KhÝch 11 THPT Chuyªn Danh s¸ch nµy gåm 20 thÝ sinh Hµ Néi.02 11/04/1999 Kinh Tuyªn Quang N÷ §Þa lÝ 13.08.50 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 60-TØnh Tuyªn Quang Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19 Bïi Thïy Linh 60.08.

1999 Kinh VÜnh Long Nam TiÕng Anh 15.00 K.KhÝch 12 THPT chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 4 L£ HOµNG NAM 61.00 Ba 12 THCS-THPT Hßa B×nh 7 NGUYÔN CAO PHONG 61.05.07.04.75 K.01.10.09.03 21.08.07.00 K.KhÝch 11 THPT chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 2 TRÇN CAO NHIÖM 61.03.11.02 02.70 Nh× 11 THPT chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm Danh s¸ch nµy gåm 7 thÝ sinh Ba Hµ Néi.50 12 THPT chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 3 HOµNG ANH THI 61.04 26.KhÝch 12 THCS-THPT Hßa B×nh 6 §OµN MINH LU¢N 61.1998 Kinh VÜnh Long N÷ §Þa lÝ 12.1999 Kinh VÜnh Long Nam To¸n 18.01.05 18.1998 Kinh VÜnh Long Nam §Þa lÝ 14.05 13.25 K.1999 Kinh VÜnh Long Nam LÞch sö 14.06 24.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 61-TØnh VÜnh Long Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 TRÇN NGUYÔN TUÊN Vü 61.1998 Kinh VÜnh Long Nam Tin häc 12.KhÝch 11 THCS-THPT Long Phó 5 PHAN THÞ KIÒU LINH 61.08. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 175 26/01/2016 03:25:24 .12.1998 Kinh VÜnh Long Nam To¸n 22.03 03.05.

35 K.50 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc 8 NguyÔn M¹nh D©n 62.07 17/08/1999 Kinh VÜnh Phóc Nam To¸n 31.06 24/01/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ To¸n 24.06 07/03/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ VËt lÝ 22.01 23/03/1999 Kinh VÜnh Phóc Nam To¸n 23.02 29/06/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam To¸n 21.50 K.20 Nh× 12 Chuyªn VÜnh Phóc 9 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 62.KhÝch 11 Chuyªn VÜnh Phóc 17 TrÇn Qu¶ng H¶i 62.02.02.02.02 01/12/1999 Kinh VÜnh Phóc N÷ Ho¸ häc 20.07 13/11/1999 Kinh VÜnh Phóc Nam VËt lÝ 21.03.01.02.KhÝch 12 Chuyªn VÜnh Phóc 3 NguyÔn Tr−êng Giang 62.04 27/11/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam VËt lÝ 23.00 Nh× 11 Chuyªn VÜnh Phóc 7 NguyÔn Quèc Trung 62.03.01.50 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc 15 L−¬ng ThÞ Quúnh Anh 62.01.03 02/11/1999 Kinh VÜnh Phóc N÷ VËt lÝ 18.20 12 Chuyªn VÜnh Phóc 11 NguyÔn ThÞ BÝch Ngäc 62.KhÝch 11 Chuyªn VÜnh Phóc 10 Phïng V¨n L−îng 62.30 12 Chuyªn VÜnh Phóc 13 Lª V¨n Quúnh 62.02 03/03/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam VËt lÝ 27.04 02/09/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam To¸n 26.00 K.KhÝch 11 Chuyªn VÜnh Phóc 4 NguyÔn ViÖt Hoµng 62.01.02.KhÝch 12 Chuyªn VÜnh Phóc 12 Ng« ThÞ Nhung 62.10 Nh× 11 Chuyªn VÜnh Phóc 16 §ç ThÞ Ngäc ¸nh 62.06 13/02/1999 Kinh VÜnh Phóc N÷ Ho¸ häc 23.05 16/11/1999 Kinh VÜnh Phóc Nam Ho¸ häc 25.01.03.50 K.70 K.03 01/05/1999 Kinh VÜnh Phóc Nam To¸n 21.02.00 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc 6 §ç V¨n QuyÕt 62.08 24/02/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam To¸n 26.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 62-TØnh VÜnh Phóc Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn Kh¾c ViÖt Anh 62.03.KhÝch 11 Chuyªn VÜnh Phóc 14 Vò §øc Th¾ng 62.09 05/03/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam VËt lÝ 22.00 2 Bïi TiÕn Dòng 62.65 Ba 11 Chuyªn VÜnh Phóc 176 Ba Ba 11 Chuyªn VÜnh Phóc 26/01/2016 03:25:24 .05 16/06/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ VËt lÝ 21.00 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc 5 NguyÔn Hång Ngäc 62.85 Ba 11 Chuyªn VÜnh Phóc 18 NguyÔn ThÞ Thu H»ng 62.02.35 K.01.01 15/04/1999 Kinh VÜnh Phóc N÷ Ho¸ häc 29.01.

90 Ba 11 Chuyªn VÜnh Phóc 24 NguyÔn ThÞ Kh¸nh H¹ 62.08 12/07/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam Ho¸ häc 26.25 K.10 05/04/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ Ho¸ häc 21.80 Nh× 12 Chuyªn VÜnh Phóc 21 Hµ ThÞ Thu Quúnh 62.57 12 Chuyªn VÜnh Phóc 36 Ng« ViÖt Toµn 62.05.20 Nh× 12 Chuyªn VÜnh Phóc 25 Bïi ThÞ HiÒn 62.KhÝch 11 Chuyªn VÜnh Phóc 35 NguyÔn ViÖt Th¾ng 62.04.09 05/11/1999 Kinh VÜnh Phóc N÷ Sinh häc 21.KhÝch 12 Chuyªn VÜnh Phóc 23 Chu ThÞ Thu An 62.04.03 20/07/1997 Kinh VÜnh Phóc N÷ Sinh häc 28.04.75 Nh× 12 Chuyªn VÜnh Phóc 33 KiÒu Quèc §¹t 62.50 K.06 20/10/1999 Kinh VÜnh Phóc Nam Sinh häc 22.01 22/10/1999 Kinh VÜnh Phóc N÷ Sinh häc 23.75 Nh× 12 Chuyªn VÜnh Phóc 34 NguyÔn H¶i Huy 62.45 12 Chuyªn VÜnh Phóc 30 NguyÔn ThÞ Trang 62.KhÝch 177 Nh× Nh× 12 Chuyªn VÜnh Phóc 26/01/2016 03:25:24 .04.03.04.03.02 27/02/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ Sinh häc 28.05.KhÝch 11 Chuyªn VÜnh Phóc 29 NguyÔn ThÞ Sen 62.23 K.08 25/11/1999 Kinh VÜnh Phóc N÷ Sinh häc 24.01 21/12/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam Tin häc 22.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 62-TØnh VÜnh Phóc Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19 TrÇn Minh HiÕu 62.90 K.04 17/02/1999 Kinh VÜnh Phóc N÷ Sinh häc 25.00 Ba 11 Chuyªn VÜnh Phóc 27 Vò V¨n L©m 62.08 04/01/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam Tin häc 11.04.07 19/11/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam Tin häc 24.09 28/10/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ Ho¸ häc 24.07 24/03/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ Sinh häc 28.85 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc 20 TrÇn V¨n HiÕu 62.04.10 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc 22 NguyÔn ThÞ Thóy 62.85 Nh× 12 Chuyªn VÜnh Phóc 28 NguyÔn TiÕn Phóc 62.03.02 28/12/1999 Kinh VÜnh Phóc Nam Tin häc 11.95 K.04.00 Nh× 12 Chuyªn VÜnh Phóc 26 §ç ThÞ Thanh HuyÒn 62.10 15/02/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ Sinh häc 28.03.04.07 06/04/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam Ho¸ häc 25.KhÝch 11 Chuyªn VÜnh Phóc 31 NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang 62.05.20 Ba 11 Chuyªn VÜnh Phóc 32 NguyÔn ThÞ H¶i YÕn 62.05.05 11/09/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam Sinh häc 27.04.

KhÝch 12 Chuyªn VÜnh Phóc 45 Phïng V¨n Quang 62.06 25/09/1999 Kinh VÜnh Phóc N÷ §Þa lÝ 15.04 28/10/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ §Þa lÝ 14.07.08 10/03/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ LÞch sö 13.09 27/09/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam LÞch sö 14.02 20/08/1999 Kinh VÜnh Phóc N÷ §Þa lÝ 16.07.01 24/08/1999 Kinh VÜnh Phóc N÷ LÞch sö 14.75 K.08.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 62-TØnh VÜnh Phóc Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 37 NguyÔn ThÞ H»ng 62.00 Ba 11 Chuyªn VÜnh Phóc 53 L¹i Th¶o Linh 62.50 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc 38 NguyÔn ThÞ Hång H¹nh 62.08.07.07.00 Nh× 12 Chuyªn VÜnh Phóc 44 NguyÔn ThÞ Nga 62.08.08.01 27/02/1999 Kinh VÜnh Phóc Nam §Þa lÝ 16.07.25 K.25 Nh× 12 Chuyªn VÜnh Phóc 47 Bïi §øc Duy 62.KhÝch 11 Chuyªn VÜnh Phóc 42 Ph¹m Ph−¬ng Linh 62.07 18/02/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ §Þa lÝ 16.75 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc 46 NguyÔn ThÞ Thªu 62.06.03 07/03/1999 Kinh VÜnh Phóc Nam §Þa lÝ 14.50 K.25 Nh× 12 Chuyªn VÜnh Phóc 52 NguyÔn ThÞ H−¬ng 62.00 Nh× 11 Chuyªn VÜnh Phóc 48 NguyÔn B¶o Hµ 62.02 10/03/1999 Kinh VÜnh Phóc Nam LÞch sö 13.00 Nh× 11 Chuyªn VÜnh Phóc 49 NguyÔn ViÖt Hµ 62.07.00 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc 178 26/01/2016 03:25:24 .08.08.07.00 Nh× 12 Chuyªn VÜnh Phóc 54 NguyÔn ThÞ BÝch Loan 62.06 25/02/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ LÞch sö 16.50 Ba 11 Chuyªn VÜnh Phóc 40 TrÇn TiÕn Anh 62.03 02/10/1999 Kinh VÜnh Phóc N÷ LÞch sö 13.08.06.01 23/08/1999 Kinh VÜnh Phóc N÷ Ng÷ v¨n 13.08.50 Ba 11 Chuyªn VÜnh Phóc 39 D−¬ng ThÞ V©n Anh 62.10 13/05/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ LÞch sö 16.05 10/08/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ §Þa lÝ 16.KhÝch 11 Chuyªn VÜnh Phóc 41 NguyÔn ThÞ Hång H¹nh 62.08 20/04/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ §Þa lÝ 14.02 07/03/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ Ng÷ v¨n 13.07 09/10/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ LÞch sö 16.07.25 Nh× 12 Chuyªn VÜnh Phóc 43 NguyÔn ThÞ Loan 62.50 Ba 11 Chuyªn VÜnh Phóc 50 Phan ThÞ H»ng 62.25 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc 51 Lª ThÞ HuÖ 62.

08.15 Nh× 12 Chuyªn VÜnh Phóc 61 L−¬ng Gia H©n 62.10 30/11/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam §Þa lÝ 15.00 NhÊt 12 Chuyªn VÜnh Phóc 56 NguyÔn Quang Tr−êng 62.40 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc Danh s¸ch nµy gåm 61 thÝ sinh Hµ Néi.08.09.03 26/12/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ TiÕng Ph¸p 15.50 K.00 Ba 12 Chuyªn VÜnh Phóc 57 Cao ThÞ Thanh H»ng 62.08 21/11/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ TiÕng Anh 15. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 179 26/01/2016 03:25:24 .09.04 16/11/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam TiÕng Anh 16.09 13/02/1998 Kinh VÜnh Phóc Nam §Þa lÝ 18.65 NhÊt 12 Chuyªn VÜnh Phóc 60 NguyÔn Lan Nhi 62.09.KhÝch 12 Chuyªn VÜnh Phóc 59 TrÇn Duy Kiªn 62.02 02/05/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ TiÕng Anh 13.25 Nh× 12 Chuyªn VÜnh Phóc 58 Vò ThÞ Hång H¹nh 62.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 62-TØnh VÜnh Phóc Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 55 Hoµng Vò Lùc 62.09.11.03 25/02/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ TiÕng Anh 15.

04 14/02/1998 Kinh Yªn B¸i Nam Ho¸ häc 26.01.05.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 6 NguyÔn Ngäc Thôy 63.65 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 5 Lª Thanh Tïng 63.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 8 Hoµng §×nh ThiÖp 63.00 K.03.35 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 63-TØnh Yªn B¸i Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Ba Líp Tr−êng (THPT) 1 Vò Hång Qu©n 63.03.03 18/05/1998 Kinh Yªn B¸i Nam Ho¸ häc 23.85 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 11 TrÇn Anh Tó 63.50 2 NguyÔn Xu©n Tr−êng 63.05 12/02/1998 Kinh Yªn B¸i Nam Ho¸ häc 24.KhÝch 180 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 26/01/2016 03:25:24 .06 12/07/1998 Kinh Yªn B¸i Nam Tin häc 14.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 3 §ç ViÕt ChÝnh 63.02.25 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 4 Ph¹m C«ng Chung 63.06 19/04/1998 Kinh Yªn B¸i Nam VËt lÝ 18.06 12/04/1998 Kinh Yªn B¸i Nam To¸n 20.65 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 10 NguyÔn M¹nh Thiªn 63.03.05.35 K.03.01.02.40 K.10 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 7 NguyÔn Hµ Thu H−¬ng 63.05 04/03/1998 Kinh Yªn B¸i Nam Tin häc 16.01 24/05/1998 Kinh Yªn B¸i Nam VËt lÝ 24.02 07/11/1999 Kinh Yªn B¸i N÷ Ho¸ häc 19.04 17/12/1998 Kinh Yªn B¸i Nam To¸n 23.25 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 9 NguyÔn M¹nh Th¾ng 63.02 21/05/1998 Kinh Yªn B¸i Nam VËt lÝ 22.02.

75 Ba 12 PTDTNT THPT tØnh 23 NguyÔn ThÞ HuÖ 63.02 04/03/1998 Kinh Yªn B¸i N÷ §Þa lÝ 16.04 16/03/1998 Kinh Yªn B¸i N÷ Ng÷ v¨n 13.06 30/07/1998 Kinh Yªn B¸i N÷ Ng÷ v¨n 12.06.05 10/01/1999 Kinh Yªn B×nh .07.08.25 Nh× 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 24 §inh Ph−¬ng Th¶o 63.Yªn N÷ LÞch sö 14.08.00 K.KhÝch 11 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 17 NguyÔn Linh V©n 63.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 15 §µo ThÞ Thïy Linh 63.07.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 63-TØnh Yªn B¸i Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 12 Vò ThÞ Thanh L©m 63.50 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 22 NguyÔn V¨n H−ng 63.02 22/02/1998 Kinh Yªn B¸i N÷ Tin häc 18.50 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 19 TrÇn ThÞ Hoa 63.50 K.KhÝch 12 THPT NguyÔn HuÖ 16 L−¬ng DiÖu Thu 63.06.01 27/08/1998 Kinh Yªn B¸i N÷ LÞch sö 15.75 Ba 12 PTDTNT THPT tØnh 20 Ph¹m Minh §øc 63.05 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 13 Hoµng ThÞ Thu Th¶o 63.00 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt 181 26/01/2016 03:25:24 .05 30/11/1998 Nïng Lôc Yªn .80 Ba 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 14 Ph¹m ThÞ Ph−¬ng Th¶o 63.04 13/02/1998 Nïng Yªn B¸i N÷ Tin häc 15.02 10/09/1998 Kinh TrÊn Yªn .03 13/08/1998 Kinh Yªn B¸i Nam LÞch sö 15.00 Ba 12 THPT NguyÔn HuÖ 21 Hoµng Thóy Ng©n 63.07.Yªn N÷ Ng÷ v¨n 12.06 08/11/1998 Tµy Yªn B¸i N÷ LÞch sö 14.06 22/04/1998 Kinh Yªn B¸i N÷ §Þa lÝ 14.03 17/11/1998 Tµy TrÊn Yªn .Yªn Nam §Þa lÝ 14.05.KhÝch 12 THPT Chuyªn NguyÔn TÊt Thµnh 18 D−¬ng Ngäc Anh 63.Yªn N÷ Ng÷ v¨n 13.50 K.08.07.05.00 K.06.06.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 63-TØnh Yªn B¸i Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Thµnh Danh s¸ch nµy gåm 24 thÝ sinh Hµ Néi. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 182 26/01/2016 03:25:24 .

50 Nh× 11 Chuyªn KHTN .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 65-§¹i häc QG Hµ Néi Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Hoµng Trung Dòng 65.70 Nh× 12 Chuyªn KHTN .50 Nh× 12 Chuyªn KHTN .§HQG Hµ Néi 8 TrÇn Minh TiÕn 65.§HQG Hµ Néi 6 Phan Minh NghÜa 65.02 12/08/1998 Kinh Phó Thä Nam VËt lÝ 21.01.00 Ba 12 Chuyªn KHTN .§HQG Hµ Néi 7 T¹ Hµ Nguyªn 65.01.01.KhÝch 12 Chuyªn KHTN .00 Ba 12 Chuyªn KHTN .§HQG Hµ Néi 4 TrÇn Minh Khoa 65.01.00 K.50 Ba 11 Chuyªn KHTN .§HQG Hµ Néi 2 TrÇn Quang Huy 65.02.50 Ba 11 Chuyªn KHTN .§HQG Hµ Néi 3 NguyÔn Thä Khang 65.50 Ba 11 Chuyªn KHTN .50 NhÊt 12 Chuyªn KHTN .02 07/01/1998 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 25.§HQG Hµ Néi 5 Hoµng §øc Kiªn 65.09 12/10/1999 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 23.§HQG Hµ Néi 11 TrÇn §øc Anh 65.§HQG Hµ Néi 9 TrÞnh Huy Vò 65.§HQG Hµ Néi 26/01/2016 03:25:24 .10 15/08/1998 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 23.01.07 24/02/1998 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 32.01.01.06 17/07/1998 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 28.§HQG Hµ Néi 10 Nghiªm Vò NhËt Anh 65.01 16/09/1998 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 30.50 K.01.03 20/11/1998 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 18.04 15/06/1999 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 30.01 18/06/1999 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 24.KhÝch 183 12 Chuyªn KHTN .05 28/06/1999 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 25.02.01.

02.02.03 16/07/1999 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 30.00 Ba 11 Chuyªn KHTN .02.35 Nh× 11 Chuyªn KHTN .KhÝch 11 Chuyªn KHTN .02.01 26/09/1999 Kinh Hµ Néi Nam Ho¸ häc 19.§HQG Hµ Néi 15 NguyÔn Trung Kiªn 65.02.00 Nh× 11 Chuyªn KHTN .05 05/11/1998 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 33.04 07/04/1999 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 27.40 Nh× 11 Chuyªn KHTN .55 NhÊt 12 Chuyªn KHTN .§HQG Hµ Néi 14 Hµ Anh §øc 65.15 NhÊt 11 Chuyªn KHTN .90 Nh× 11 Chuyªn KHTN .05 K.10 16/05/1998 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 26.§HQG Hµ Néi 21 NguyÔn Vò Hµ Anh 65.02 25/06/1999 Kinh TP Hå ChÝ Minh N÷ Ho¸ häc 28.02.03 26/02/1999 Kinh Hµ Néi Nam Ho¸ häc 34.03.§HQG Hµ Néi 19 NguyÔn Duy V¨n 65.20 Nh× 11 Chuyªn KHTN .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 65-§¹i häc QG Hµ Néi Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 12 T¹ B¸ Dòng 65.95 Nh× 12 Chuyªn KHTN .§HQG Hµ Néi 20 NguyÔn Quang An 65.§HQG Hµ Néi 184 26/01/2016 03:25:24 .§HQG Hµ Néi 22 NguyÔn M¹nh C−êng 65.03.06 05/12/1999 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 24.07 25/04/1999 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 26.02.03.08 22/03/1999 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 22.§HQG Hµ Néi 13 §µm TruyÒn §øc 65.§HQG Hµ Néi 17 Vò Hoµng Long 65.02.§HQG Hµ Néi 16 TrÇn §øc L−¬ng 65.09 03/10/1999 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 26.65 Ba 11 Chuyªn KHTN .§HQG Hµ Néi 18 Ng« VÜnh Khang 65.

03.01 25/01/1998 Kinh H¶i D−¬ng N÷ Sinh häc 33.§HQG Hµ Néi 31 TrÇn §¨ng Kh¸nh 65.08 14/09/1999 Kinh Hµ Néi Nam Ho¸ häc 18.04 14/10/1999 Kinh Hµ Néi Nam Ho¸ häc 32.75 Nh× 11 Chuyªn KHTN .03.00 NhÊt 11 Chuyªn KHTN .02 26/09/1999 Kinh Hµ Néi Nam Sinh häc 26.03.04.45 Nh× 12 Chuyªn KHTN .04.10 25/02/1999 Kinh Hµ Néi Nam Ho¸ häc 32.03.45 Ba 11 Chuyªn KHTN .§HQG Hµ Néi 26 NguyÔn C¶nh H−ng 65.§HQG Hµ Néi 33 Tr−¬ng Hoµng Nam 65.09 22/07/1999 Kinh H¶i Phßng N÷ Ho¸ häc 25.§HQG Hµ Néi 25 §inh Quang HiÕu 65.45 Nh× 11 Chuyªn KHTN .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 65-§¹i häc QG Hµ Néi Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 23 Ng« Träng §¹t 65.§HQG Hµ Néi 27 Hoµng DiÖu Linh 65.05 09/02/1999 Kinh Hµ Néi N÷ Sinh häc 28.04.80 Nh× 11 Chuyªn KHTN .03.KhÝch 11 Chuyªn KHTN .03.04.05 14/07/1999 Kinh Hµ Néi Nam Ho¸ häc 28.03 18/12/1999 Kinh Hµ Néi Nam Sinh häc 26.§HQG Hµ Néi 32 Lª Hµ My 65.§HQG Hµ Néi 30 NguyÔn ViÖt Dòng 65.§HQG Hµ Néi 29 Vò ThÞ Chinh 65.06 11/12/1999 Kinh Hµ Néi Nam Ho¸ häc 33.50 Nh× 11 Chuyªn KHTN .§HQG Hµ Néi 24 Nghiªm Xu©n §øc 65.06 19/08/1999 Kinh Hµ Néi Nam Sinh häc 24.90 NhÊt 11 Chuyªn KHTN .§HQG Hµ Néi 185 26/01/2016 03:25:24 .§HQG Hµ Néi 28 Ph¹m H÷u VÜnh 65.04.85 K.30 NhÊt 11 Chuyªn KHTN .70 Ba 11 Chuyªn KHTN .

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 65-§¹i häc QG Hµ Néi Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 34 Hoµng Hång Nhung 65.05.04.08 26/03/1999 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 28.05.§HQG Hµ Néi 186 26/01/2016 03:25:24 .06 01/12/1999 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 11.90 Ba 11 Chuyªn KHTN .50 Nh× 11 Chuyªn KHTN .01 26/09/1998 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 21.00 Ba 12 Chuyªn KHTN .§HQG Hµ Néi 39 NguyÔn §øc Duy 65.04.15 Nh× 12 Chuyªn KHTN .07 15/01/1999 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 16.25 Nh× 11 Chuyªn KHTN .§HQG Hµ Néi 35 §Æng Ngäc Vò Phan 65.§HQG Hµ Néi 43 NguyÔn §inh Quang Minh 65.§HQG Hµ Néi 42 Lª Quèc Minh 65.10 08/01/1999 Kinh NghÖ An Nam Sinh häc 34.08 02/06/1999 Kinh Hµ Néi Nam Sinh häc 31.05.05.07 06/12/1999 Kinh Hµ Néi N÷ Sinh häc 27.04.§HQG Hµ Néi 44 Ph¹m Cao Nguyªn 65.§HQG Hµ Néi 36 NguyÔn Thanh Thñy 65.KhÝch 11 Chuyªn KHTN .§HQG Hµ Néi 41 NguyÔn Anh Khoa 65.05 27/09/1999 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 15.§HQG Hµ Néi 38 Ph¹m Tïng D−¬ng 65.80 NhÊt 11 Chuyªn KHTN .05.20 NhÊt 11 Chuyªn KHTN .05.10 Nh× 11 Chuyªn KHTN .78 K.§HQG Hµ Néi 37 §Æng Ph−íc Trung 65.05.02 21/11/1999 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 19.04 07/08/1998 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 18.§HQG Hµ Néi 40 §Æng Minh HiÕu 65.45 Ba 11 Chuyªn KHTN .00 Ba 11 Chuyªn KHTN .04.09 16/12/1999 Kinh Qu¶ng Ninh N÷ Sinh häc 24.

09.05 52 Phan Lª Kh¸nh Linh 53 NguyÔn DiÖu 54 55 Nh× TiÕng Anh 13.09.09.70 Ba 11 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi Linh 65.10 22/05/1999 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 20.07 29/06/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 14.§HQG Hµ Néi 47 Ph¹m NguyÔn Quúnh Anh 65.03 27/04/1998 Kinh Hµ T©y N÷ 48 NguyÔn Phan Anh 65.05.01 25/08/1999 51 TrÇn Thóy H»ng 65.50 K.70 Ba 11 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi §µo Ph−¬ng Linh 65.KhÝch 11 Chuyªn KHTN .02 14/12/1998 Kinh Hµ Néi 49 Ph¹m Quèc Phi Anh 65.09.60 Ba 11 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi 12/10/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 15.09.40 Ba 11 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 14.09.04 09/04/1999 Kinh 50 Ng« Ph−¬ng Anh 65.09.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 65-§¹i häc QG Hµ Néi Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 45 Ph¹m Vò TuÊn Phong 65.06 19/06/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 14.00 11 Chuyªn KHTN .70 K.65 Nh× 12 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi Hµ Néi Nam TiÕng Anh 14.09 16/12/1999 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 12.§HQG Hµ Néi 46 V−¬ng H¶i Thanh 65.09 12/06/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 14.09.05.KhÝch 12 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi Nam TiÕng Anh 15.90 Nh× 12 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi 187 26/01/2016 03:25:24 .09.05 Nh× 12 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi 65.08 23/08/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 14.40 Ba 12 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi NguyÔn Anh Th− 65.

KhÝch 11 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi 65 NguyÔn Minh Hoµng Ph−¬ng 65.10.77 Ba 11 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi Hµ Néi N÷ TiÕng Nga 16.11.11.11.03 22/10/1998 60 Tr−¬ng Thôy Anh 65.KhÝch 12 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi 30/08/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Ph¸p 15.11.95 11 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi 65.60 K.04 05/11/1998 Kinh 59 NguyÔn Kh¸nh Linh 65.06 10/04/1999 Kinh Hµ Néi Nam TiÕng Ph¸p 14.78 K.85 K.11.09 12/01/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Ph¸p 14.05 28/10/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Ph¸p 14.KhÝch 11 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi Phan Lª Minh Hµ 65.KhÝch 11 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi 66 Ph¹m H−¬ng Trµ 65.10 26/11/1998 Kinh Hµ Néi Nam 57 Vò ThÞ Trang Anh 65.09.65 K.02 61 Chu Thïy Dung 62 TrÇn Duy 63 M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) TiÕng Anh 13.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 65-§¹i häc QG Hµ Néi Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ 56 NguyÔn Phi ViÖt 65.15 11 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi 188 Nh× Nh× Nh× 26/01/2016 03:25:24 .26 K.11.18 Ba 12 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Nga 15.10.KhÝch 11 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi Dòng 65.11.95 K.01 19/02/1998 Kinh Ucraina 58 NguyÔn Ph¹m NhËt Linh 65.07 25/01/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Ph¸p 16.KhÝch 12 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi N÷ TiÕng Nga 15.10 16/09/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Ph¸p 16.08 09/04/1999 Kinh Hµ T©y N÷ TiÕng Ph¸p 14.75 11 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi 64 TrÇn Hoµng Minh Ngäc 65.10.

06 14/11/1999 D©n téc N¬i sinh Nam N÷ Kinh Hµ Néi N÷ Danh s¸ch nµy gåm 67 thÝ sinh M«n thi §iÓm Gi¶i TiÕng Trung 15.KhÝch Líp Tr−êng (THPT) 11 Chuyªn Ngo¹i Ng÷ §HQG Hµ Néi Hµ Néi. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 189 26/01/2016 03:25:24 .00 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 65-§¹i häc QG Hµ Néi Sè TT 67 Hä vµ tªn thÝ sinh §ç Ph−¬ng HuyÒn Sè Ngµy sinh b¸o danh 65.12.

10 09/02/1998 Kinh Kh¸nh Hßa Nam To¸n 18.09 01/04/1998 Kinh Nam To¸n 23. Hå ChÝ Minh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Nh× Líp Tr−êng (THPT) 1 Vò Hïng 66.§HQG TPHCM 10 NguyÔn Vâ Thanh ThiÖn 66.00 Ba 12 Tr−êng PTNK .§HQG TPHCM Nam §Þnh B×nh §Þnh TiÒn Giang 190 12 Tr−êng PTNK .01.04 19/05/1998 Kinh Phó Yªn Nam To¸n 30.§HQG TPHCM 11 Hoµng TuÊn Kh«i 66.Hå ChÝ Minh Nam To¸n 22.01.05 25/06/1999 Kinh TP.08 19/06/1999 Kinh TP.02.85 Nh× 12 Tr−êng PTNK .§HQG TPHCM 7 NguyÔn §øc Duy 66.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 66-§¹i häc QG TP.Hå ChÝ Minh Nam To¸n 25.50 Ba 11 Tr−êng PTNK .07 28/10/1999 Kinh TP.04 09/04/1998 Kinh TP.KhÝch 12 Tr−êng PTNK .02 01/01/1999 Kinh Nam To¸n 21.§HQG TPHCM 5 Hoµng §×nh HiÕu 66.00 2 Vâ HiÓn Th«ng 66.Hå ChÝ Minh Nam To¸n 25.01.01.§HQG TPHCM 3 Ph¹m NguyÔn M¹nh 66.01.KhÝch 11 Tr−êng PTNK .01.03 18/11/1998 Kinh Nam To¸n 23.01.00 K.§HQG TPHCM 8 NguyÔn Kh¾c Duy 66.01.00 K.06 28/11/1998 Kinh TP.§HQG TPHCM 4 NguyÔn Phan Quèc Khang 66.00 Ba 11 Tr−êng PTNK .01.01 09/01/1998 Kinh TP.50 Ba 12 Tr−êng PTNK .50 Ba 12 Tr−êng PTNK .Hå ChÝ Minh Nam To¸n 24.§HQG TPHCM 26/01/2016 03:25:24 .Hå ChÝ Minh Nam VËt lÝ 27.§HQG TPHCM 6 Huúnh Ph¹m Minh Nguyªn 66.50 Nh× 11 Tr−êng PTNK .00 Ba 12 Tr−êng PTNK .01.§HQG TPHCM 9 §oµn Minh Kh«i 66.Hå ChÝ Minh Nam To¸n 31.

§HQG TPHCM 19 Lª Thµnh ThiÖn 66.40 K.Hå ChÝ Minh Nam Ho¸ häc 25. Hå ChÝ Minh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i VËt lÝ 31.§HQG TPHCM 26/01/2016 03:25:24 .§HQG TPHCM Kinh TP.03.KhÝch 191 12 Tr−êng PTNK .07 18/04/1998 Kinh 14 TrÇn TuÊn Thanh 66.02.02.03 28/11/1999 Kinh TP.Hå ChÝ Minh Nam VËt lÝ 25.65 Nh× 11 Tr−êng PTNK .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 66-§¹i häc QG TP.§HQG TPHCM 18 NguyÔn TrÇn TuÊn Kh¶i 66.06 28/01/1998 TP.25 Nh× 12 Tr−êng PTNK .§HQG TPHCM Nam VËt lÝ 25.KhÝch 11 Tr−êng PTNK .KhÝch 11 Tr−êng PTNK .Hå ChÝ Minh Nam VËt lÝ 29.03.02.60 15 Ng« TÊn Hu©n 66.03.08 23/02/1999 Hoa TP.09 10/02/1999 Kinh TP.§HQG TPHCM 16 V−¬ng Th¸i ¢n 66.02.§HQG TPHCM 17 NguyÔn Th¸i Vinh 66.02.§HQG TPHCM Ba 11 Tr−êng PTNK .02.Hå ChÝ Minh Nam VËt lÝ 20.08 26/01/1998 Kinh 21 Vò Lª ThÕ Anh 66.06 01/11/1998 Kinh 13 NguyÔn Minh Qu©n 66.KhÝch 11 Tr−êng PTNK .Hå ChÝ Minh Nam VËt lÝ 20.15 Ba 12 Tr−êng PTNK .Hå ChÝ Minh Nam Ho¸ häc 22.02 13/09/1999 Kinh TP.10 05/11/1999 Kinh TP.50 Nh× 12 Tr−êng PTNK .80 Ba 12 Tr−êng PTNK .§HQG TPHCM 20 Tr−¬ng TÊn Sang 66.02.95 K.Hå ChÝ Minh Nam §µ N½ng B¹c Liªu Nam Ho¸ häc 25.02.01 21/06/1998 Hoa TP.20 K.§HQG TPHCM Kinh TP.Hå ChÝ Minh Nam VËt lÝ 24.Hå ChÝ Minh Nam VËt lÝ 20.10 K.80 Ba 12 Tr−êng PTNK .§HQG TPHCM Líp Tr−êng (THPT) 12 NguyÔn Lª Qu©n 66.01 03/06/1998 22 Ph¹m Gia KiÖt 66.

§HQG TPHCM 32 §Æng Hµo Hïng 66.Hå ChÝ Minh Nam Sinh häc 22.§HQG TPHCM 24 NguyÔn §øc Thµnh 66.03.Hå ChÝ Minh Nam Ho¸ häc 24.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 66-§¹i häc QG TP.§HQG TPHCM 192 N÷ Ba 26/01/2016 03:25:24 .KhÝch 11 Tr−êng PTNK .03.04 12/07/1998 Kinh TP.95 K.Hå ChÝ Minh Nam Sinh häc 23.§HQG TPHCM 33 TrÇn V©n H¹c 66.25 Ba 11 Tr−êng PTNK .04.02 04/11/1999 Kinh TP.KhÝch 11 Tr−êng PTNK .03.03.03 15/08/1999 Kinh §ång Nai Nam Ho¸ häc 21.03.10 14/02/1998 Kinh Qu¶ng Ng·i Nam Ho¸ häc 23.95 11 Tr−êng PTNK .Hå ChÝ Minh Sinh häc 21.03.KhÝch 11 Tr−êng PTNK .KhÝch 11 Tr−êng PTNK .§HQG TPHCM 30 Hoµng TuÊn Khoa 66.05 28/08/1999 Kinh TP.04 22/01/1999 Hoa TP.09 16/08/1998 Kinh Hµ T©y Nam Ho¸ häc 26.06 18/09/1999 Kinh TP.§HQG TPHCM 28 Tr−¬ng An §øc 66.04.75 Ba 11 Tr−êng PTNK .§HQG TPHCM 25 §µo Trung HiÕu 66.04.07 01/06/1999 Kinh TP.00 K.00 K.Hå ChÝ Minh Nam Ho¸ häc 24.03.§HQG TPHCM 26 §µm Quang Ph−íc 66.Hå ChÝ Minh Nam Ho¸ häc 20.04.Hå ChÝ Minh Nam Ho¸ häc 22.§HQG TPHCM 27 TrÇn Quèc Huy 66.45 Ba 12 Tr−êng PTNK .25 K.05 30/10/1999 Kinh TP.Hå ChÝ Minh Nam Sinh häc 22.§HQG TPHCM 31 NguyÔn TrÇn §¨ng Quang 66. Hå ChÝ Minh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 23 NguyÔn H÷u Th¾ng 66.KhÝch 12 Tr−êng PTNK .KhÝch 11 Tr−êng PTNK .08 06/08/1999 Kinh TP.05 K.15 Ba 12 Tr−êng PTNK .40 K.§HQG TPHCM 29 Lý B¸ HiÖp 66.

Hå ChÝ Minh Nam Tin häc 18.48 Nh× 12 Tr−êng PTNK .10 02/07/1998 Kinh TP.Hå ChÝ Minh Nam Tin häc 22.85 Nh× 12 Tr−êng PTNK .05 03/03/1998 Kinh TP.80 K.40 Ba 12 Tr−êng PTNK .05.§HQG TPHCM 42 TrÇn ThÞ Thanh Xu©n 66.05.§HQG TPHCM 37 Phan Minh Hoµng 66.Hå ChÝ Minh Nam TiÕng Anh 16.§HQG TPHCM 39 Chung NguyÔn Huy Hoµng 66.KhÝch 12 Tr−êng PTNK .07 06/03/1998 Kinh TP.01 13/02/1998 Kinh TP.10 24/03/1999 Kinh Cµ Mau Nam Tin häc 11.05 09/06/1999 Kinh TP.09.03 26/05/1999 Kinh TP.04 10/02/1998 Kinh TP.85 K.05.§HQG TPHCM 38 §oµn §¾c Nguyªn 66.KhÝch 11 Tr−êng PTNK .§HQG TPHCM 193 26/01/2016 03:25:24 .Hå ChÝ Minh Nam Tin häc 16.05.05.§HQG TPHCM 44 §Æng Nam H−ng 66.§HQG TPHCM 35 Ph¹m ViÖt An 66.05 26/06/1999 Kinh TP.15 Nh× 12 Tr−êng PTNK .Hå ChÝ Minh Nam Tin häc 16.06. Hå ChÝ Minh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 34 Ph¹m Quang Huy 66.§HQG TPHCM 36 TrÞnh H÷u §øc 66.50 Ba 12 Tr−êng PTNK .04 22/07/1998 Kinh TP.Hå ChÝ Minh Nam Tin häc 12.Hå ChÝ Minh Nam TiÕng Anh 15.Hå ChÝ Minh Nam Tin häc 14.05.40 Nh× 11 Tr−êng PTNK .Hå ChÝ Minh N÷ Ng÷ v¨n 13.§HQG TPHCM 43 Lª Hång §øc 66.§HQG TPHCM 40 NguyÔn Quang Thøc 66.Hå ChÝ Minh N÷ Ng÷ v¨n 15.§HQG TPHCM 41 Tr−¬ng Huúnh H¹ 66.05.43 Ba 11 Tr−êng PTNK .00 Nh× 11 Tr−êng PTNK .95 Ba 11 Tr−êng PTNK .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 66-§¹i häc QG TP.09.06.08 21/01/1999 Kinh TP.

§HQG TPHCM 51 NguyÔn Kh¸nh Vy 66.50 Nh× 12 Tr−êng PTNK .70 Nh× 12 Tr−êng PTNK .§HQG TPHCM 194 26/01/2016 03:25:24 .§HQG TPHCM 52 NguyÔn Hµ Tó Anh 66.Hå ChÝ Minh Nam TiÕng Anh 15.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 66-§¹i häc QG TP.Hå ChÝ Minh N÷ TiÕng Anh 15.Hå ChÝ Minh N÷ TiÕng Anh 15.09 11/11/1998 Kinh TP.09.Hå ChÝ Minh N÷ TiÕng Anh 15.09.§HQG TPHCM 47 Ph¹m Minh TriÕt 66.09.§HQG TPHCM 50 Ng« Hoµng NhiÖm 66.09.50 Nh× 11 Tr−êng PTNK .95 Nh× 12 Tr−êng PTNK .09.09.Hå ChÝ Minh N÷ TiÕng Anh 15.§HQG TPHCM 49 Vâ DiÖp Thïy §an 66.§HQG TPHCM 48 Bïi V©n Anh 66.08 17/03/1998 Kinh TP.60 Nh× 12 Tr−êng PTNK .15 Nh× 11 Tr−êng PTNK .90 Nh× 11 Tr−êng PTNK .Hå ChÝ Minh Nam TiÕng Anh 15.07 19/01/1998 Kinh HuÕ Nam TiÕng Anh 15.02 20/01/1999 Kinh TP.03 29/12/1998 Kinh TP.09.06 18/02/1998 Kinh 46 NguyÔn Minh TriÕt 66.§HQG TPHCM Líp Tr−êng (THPT) 45 Bïi Hoµng ChÝ Nh©n 66.80 Nh× 12 Tr−êng PTNK .09.01 02/03/1999 Kinh TP.10 19/07/1999 Kinh TP. Hå ChÝ Minh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ §ång Nai M«n thi §iÓm Gi¶i Nam TiÕng Anh 15.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 66-§¹i häc QG TP. Hå ChÝ Minh Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 52 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 195 26/01/2016 03:25:24 .

02.03.03 07/06/1998 Kinh Qu¶ng Ninh Nam To¸n 28.06 28/02/1999 Kinh Hµ Néi Nam Ho¸ häc 29.01.20 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 12 Hµ Ph−¬ng Th¶o 67.08 27/07/1999 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 25.95 Nh× 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 13 NguyÔn Hoµng Tr−êng Giang 67.01 03/11/1999 Kinh Hµ T©y Nam VËt lÝ 25.05 24/10/1999 Kinh Qu¶ng Ninh Nam To¸n 19.KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 8 Ph¹m Ngäc Kh¸nh 67.04 21/02/1998 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 18.03 31/05/1999 Kinh Hµ Néi Nam Ho¸ häc 25.00 K.02 29/11/1998 Kinh Th¸i B×nh N÷ Ho¸ häc 21.50 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 4 T¹ Kh¸nh Hµ 67.08 17/06/1999 Kinh Hµ Néi Nam VËt lÝ 24.50 Nh× 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 7 Vò §øc V¨n 67.03.00 Nh× 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 196 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 26/01/2016 03:25:24 .01.KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 9 Nghiªm ThÞ H¶i 67.50 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 6 Giang Trung HiÕu 67.08 09/07/1998 Kinh Hµ T©y N÷ Ho¸ häc 26.03.03.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 3 TrÇn Quèc Nam 67.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 67-Tr−êng §H S− ph¹m Hµ Néi Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Nh× Líp Tr−êng (THPT) 1 NguyÔn Do·n Thanh Tïng 67.01.02.40 Nh× 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 18 NguyÔn H÷u M¹nh 67.40 Nh× 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 17 Hoµng Th¶o Ng©n 67.01.50 Nh× 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 16 Ph¹m Th¸i Hßa 67.05 K.07 19/12/1998 Kinh Hµ Néi N÷ Ho¸ häc 29.50 K.01.01.02.05 31/05/1998 Kinh Ninh B×nh Nam Ho¸ häc 29.09 22/04/1998 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 27.03.01.00 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 5 Hoµng Anh Qu©n 67.00 2 NguyÔn ViÕt Hoµng 67.KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 10 NguyÔn §øc Th¾ng 67.03.10 05/01/1999 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 21.45 K.03 29/10/1999 Kinh B¾c Ninh N÷ VËt lÝ 19.01.07 16/06/1998 Kinh NghÖ An Nam To¸n 23.01 06/02/1999 Kinh Hµ T©y Nam Ho¸ häc 28.60 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 14 Phan Thôc Anh 67.80 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 11 NguyÔn B×nh An 67.02 31/01/1999 Kinh Hµ Néi Nam To¸n 22.00 K.03.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 15 NguyÔn TiÕn Anh 67.

KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 31 NguyÔn NhËt Minh 67.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 23 NguyÔn Quang Kh¶i 67.05.05.06.50 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 197 Ba 26/01/2016 03:25:24 .05.04 11/02/1999 Kinh Hµ Néi Nam Sinh häc 26.04 21/01/1999 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 21.45 K.50 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 36 D−¬ng Hoa Lª 67.04 10/06/1998 Kinh Hµ Néi N÷ Ng÷ v¨n 13.85 K.07 14/05/1999 Kinh Hµ T©y Nam Sinh häc 22.25 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 20 V−¬ng Phóc §¹i 67.40 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 29 Lª TuÊn Minh 67.08 12/04/1998 Kinh H¶i Phßng Nam Sinh häc 21.75 Nh× 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 21 T¹ Quang Hµo 67.75 K.40 Nh× 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 30 Lª TuÊn Minh 67.06 13/02/1998 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 20.05.04.07 01/09/1999 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 13.04.02 09/11/1998 Kinh Hµ Néi N÷ Ng÷ v¨n 17.10 30/05/1999 Kinh Hµ T©y Nam Tin häc 19.25 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 24 NguyÔn Huy Anh 67.05.10 18/09/1998 Kinh Hµ Néi Nam Sinh häc 25.05 04/01/1999 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 16.90 Nh× 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 28 Bïi §øc Léc 67.08 06/09/1999 Kinh Ninh B×nh Nam Tin häc 17.01 14/09/1999 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 11.04.06.KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 25 Vò ThÞ Thiªn Anh 67.05.00 NhÊt 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 35 NguyÔn ThÞ Hoµi Ph−¬ng 67.04.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 67-Tr−êng §H S− ph¹m Hµ Néi Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 19 §ç Minh ¢n 67.KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 22 Mai §øc HiÕu 67.06.06.01 04/08/1998 Kinh VÜnh Phóc N÷ Ng÷ v¨n 13.02 31/03/1999 Kinh H¶i D−¬ng N÷ Tin häc 11.04.00 K.75 K.60 Nh× 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 33 NguyÔn Hoµng Ngäc Hµ 67.15 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 27 Ph¹m Ngäc HiÕu 67.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 34 TrÇn NguyÔn Ng©n H¹nh 67.06 09/08/1999 Kinh Hµ Néi Nam Sinh häc 28.03 01/06/1999 Kinh Ninh B×nh N÷ Ng÷ v¨n 14.05.05.05.10 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 32 Lª Quang TuÊn 67.78 K.03 10/08/1998 Kinh Hµ Néi Nam Tin häc 18.KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 26 Lª Huy §øc 67.

08.05 02/07/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 14.05 15/12/1998 Kinh Hµ Néi N÷ §Þa lÝ 14.10 07/03/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 13.08 20/12/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 13.09.09.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 40 NguyÔn Thñy Tiªn 67.09.00 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 41 Cao Ngäc Nam Ph−¬ng 67.08.50 K.80 K.90 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 42 NguyÔn V©n Th¶o 67.00 38 NguyÔn ViÖt Ph−¬ng Anh 67.50 K.90 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 50 TrÞnh Hoµng Trang Linh 67.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 67-Tr−êng §H S− ph¹m Hµ Néi Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Nh× Líp Tr−êng (THPT) 37 Mai Thanh Thñy 67.09.08.09.90 Nh× 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 45 Thµnh H÷u Hµ Anh 67.09.01 18/08/1999 Kinh Hµ Néi N÷ §Þa lÝ 13.60 Nh× 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 43 NguyÔn C«ng Anh 67.04 24/07/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 15.01 25/08/1998 Kinh H¶i D−¬ng Nam TiÕng Anh 14.09.KhÝch 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 39 Lª H−¬ng Giang 67.09.02 23/07/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 15.06 25/12/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 13.KhÝch 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 49 NguyÔn Thu V©n 67.75 Ba 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 47 Ng« §Æng Ng©n Hµ 67.75 Nh× 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 48 Tèng Ph−¬ng Linh 67.09 26/03/1998 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 15.03 17/08/1998 Kinh Hµ Néi N÷ §Þa lÝ 13.09.90 K.08.KhÝch 198 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 26/01/2016 03:25:24 .60 Ba 12 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 44 Giang H¶i Ch©u 67.04 16/06/1998 Kinh Nam §Þnh N÷ §Þa lÝ 16.20 Nh× 11 Tr−êng THPT Chuyªn §HSP 46 NguyÔn Kh¸nh Linh 67.07 04/11/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 12.09.03 15/12/1999 Kinh Hµ Néi N÷ TiÕng Anh 14.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 67-Tr−êng §H S− ph¹m Hµ Néi Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 50 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 199 26/01/2016 03:25:24 .

Th¸i N÷ Sinh häc 23.01. NghÖ Nam Sinh häc 22.50 K.04 22/01/1999 Kinh TP Vinh.02.03 26/06/1998 Kinh TP Vinh.05. Hµ N÷ To¸n 21.03 11/06/1998 Kinh TP Vinh.KhÝch Tr−êng (THPT) 12 26/01/2016 03:25:24 .01.15 Ba 12 9 NguyÔn H÷u Hoµng H¶i 68.KhÝch 11 13 NguyÔn TiÕn ThÞnh 68.03. NghÖ Nam Ho¸ häc 19.01.30 K.25 Ba 12 15 Hå Kh¸nh Vò 68.90 Ba 11 17 Lª ThÞ Trang 68.00 2 Phan B¸ Hoµng 68.95 Ba 12 18 NguyÔn Minh T©m 68.07 24/02/1999 Kinh Nghi Xu©n.01 03/01/1998 Kinh TP Vinh. NghÖ Nam Ho¸ häc 22. Nam To¸n 27.09.01.01.KhÝch 11 4 Phan Nguyªn Kh«i 68.20 K.KhÝch 12 10 Hoµng ThÞ Mai H»ng 68.00 Ba 11 5 TrÇn Quang Huy 68.04 04/01/1998 Kinh TP Vinh. Hµ Nam 200 TiÕng Anh 13. NghÖ N÷ TiÕng Anh 13.09.04 19/12/1998 Kinh Nghi Léc.50 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 68-Tr−êng §H Vinh Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Nh× 11 1 Lª Ngäc Tr−êng Giang 68.01.05 04/07/1998 Kinh TP Vinh.KhÝch 11 3 Hoµng NhËt Minh 68. NghÖ Nam To¸n 25.06 12/01/1999 Kinh Nghi Xu©n.35 Nh× 12 16 Hoµng H−¬ng Giang 68.KhÝch 11 7 §Æng L©m San 68.80 K.09. NghÖ Nam VËt lÝ 22.04.03 25/08/1998 Kinh Nghi Xu©n.00 K.04 24/11/1999 Kinh TiÕn H¶i. NghÖ Nam To¸n 18. Hµ Nam To¸n 27.75 K.01 20/08/1999 Kinh Thanh Ch−¬ng.05 26/03/1999 Kinh Nghi Léc.70 K.05 08/02/1999 Kinh TP Vinh.05 26/10/1998 Kinh TP Vinh.05.35 K.06 22/12/1998 Kinh TP Hµ Néi Nam Tin häc 19.04. NghÖ N÷ Ho¸ häc 18. Hµ Nam To¸n 20. NghÖ N÷ TiÕng Anh 13.03.KhÝch 12 11 Lª §×nh §øc 68.01.03.02 12/02/1999 Kinh Nghi Xu©n.50 Ba 12 6 Qu¸ch ThÞ Ph−¬ng Th¶o 68.KhÝch 12 12 NguyÔn ThÞ Th¶o 68.02 24/10/1999 Kinh TP Vinh.50 Nh× 11 8 Vâ S¬n Tïng 68. NghÖ Nam Tin häc 15. NghÖ Nam To¸n 24.KhÝch 11 14 TrÇn NguyÔn Trung §« 68.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 68-Tr−êng §H Vinh Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp 19 NguyÔn H÷u ViÖt §øc 68. NghÖ Nam TiÕng Anh 12.KhÝch 12 Danh s¸ch nµy gåm 21 thÝ sinh Tr−êng (THPT) Hµ Néi. NghÖ Nam TiÕng Anh 13.06 13/09/1998 Kinh TP Vinh.09.85 K.01 05/07/1999 Kinh TP Vinh.09.KhÝch 11 21 NguyÔn Duy Tïng 68.KhÝch 11 20 TrÇn NguyÔn Thu Trang 68.65 K.05 15/03/1999 Kinh TP Vinh.30 K. NghÖ N÷ TiÕng Anh 13. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 201 26/01/2016 03:25:24 .09.

00 Nh× 12 10 Loan Hång Nhung 69.05 17/05/1998 Dao Lµo Cai N÷ §Þa lÝ 14.06 09/12/1998 Dao Yªn B¸i N÷ §Þa lÝ 14.04 13/04/1998 Tµy L¹ng S¬n N÷ §Þa lÝ 15.50 Ba 11 13 D−¬ng Th¸i B¶o 69.07.00 K.04 10/06/1998 GiÊy Hµ Giang N÷ LÞch sö 17.KhÝch 11 6 Hoµng KiÒu Nh− 69.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 69-Tr−êng PT Vïng cao ViÖt B¾c Hä vµ tªn thÝ sinh Sè TT Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp 1 N«ng ThÞ Thïy §iÓm 69.65 K.03 19/07/1999 M−êng Phó Thä N÷ Ng÷ v¨n 13.KhÝch 11 8 L−êng ThÞ XuyÕn 69.03 13/08/1998 Dao Lµo Cai N÷ LÞch sö 17.06 18/07/1999 Cao Lan Th¸i Nguyªn N÷ Sinh häc 21.04 28/03/1998 Tµy B¾c K¹n N÷ Sinh häc 25.07.95 Ba 12 3 Hoµng ThÞ LiÔu 69.04.08.00 Ba 12 15 Lý ThÞ TuyÕt 69.04.50 Ba 12 9 §Æng ThÞ Thñy 69.40 K.04.04.01 19/05/1998 Nïng Th¸i Nguyªn N÷ Sinh häc 24.00 Ba 12 16 §Æng Thu Th¶o 69.00 Nh× 12 12 Sïng ThÞ Xu©n 69.06.06.KhÝch 12 7 TrÇn ThÞ Ph−¬ng Th¶o 69.08.07.02 02/06/1998 M−êng Phó Thä N÷ Ng÷ v¨n 12.01 11/04/1998 Dao Th¸i Nguyªn N÷ §Þa lÝ 16.02 14/02/1999 Tµy B¾c K¹n N÷ Sinh häc 21.01 21/12/1998 Tµy Qu¶ng Ninh N÷ LÞch sö 16.05 06/01/1998 Tµy B¾c K¹n N÷ Ng÷ v¨n 13.00 Nh× 12 14 Hoµng ThÞ Méng Ngäc 69.KhÝch 11 5 Hoµng ThÞ Thu BiÓu 69.25 Nh× 12 11 LÖnh Kim TuyÕn 69.08.04.KhÝch 12 4 L−¬ng ThÞ PhÊn 69.50 K.08.70 K.05 19/04/1998 Nïng Th¸i Nguyªn N÷ Sinh häc 22.50 Ba 12 202 Tr−êng (THPT) 26/01/2016 03:25:24 .85 Ba 12 2 Høa ThÞ Kim Anh 69.06 13/08/1999 M«ng S¬n La N÷ LÞch sö 14.07.06.

ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 203 26/01/2016 03:25:24 .Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 69-Tr−êng PT Vïng cao ViÖt B¾c Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 16 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi.

10 07/10/1999 Kinh Tp.KhÝch 11 Trung häc Thùc hµnh §HSPTPHCM 8 §Æng KiÒu Giang 70.04 24/05/1999 Kinh Tp. HCM Nam TiÕng Anh 13.01.07 07/07/1998 Kinh Tp.02 02/03/1998 Hoa TP.09.09 22/05/1999 Kinh Tp.30 11 Trung häc Thùc hµnh §HSPTPHCM 7 NguyÔn Hoµng NhËt Ph−¬ng 70.09. HCM N÷ TiÕng Anh 12. HCM Nam TiÕng Anh 13.02 08/06/1999 Kinh L©m §ång Nam TiÕng Anh 14.09.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 70-Tr−êng §H S− ph¹m TP. HCM Nam 2 Huúnh B¶o Th¹ch 70.KhÝch 11 Trung häc Thùc hµnh §HSPTPHCM 5 Qu¸ch ThÞ Xu©n Trang 70.06 02/01/1998 Kinh Tp.25 K. HCM N÷ TiÕng Anh 13. HCM N÷ TiÕng Anh 13.60 K.KhÝch 11 Trung häc Thùc hµnh §HSPTPHCM 6 §ç Nguyªn H¹o 70.KhÝch 11 Trung häc Thùc hµnh §HSPTPHCM 204 21. HCM N÷ TiÕng Anh 14.09.95 Ba 12 Trung häc Thùc hµnh §HSPTPHCM 3 §ç Thanh T©m 70. Hå ChÝ Minh Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi To¸n §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 1 Nghiªm D−¬ng Lu©n 70.09.01 30/04/1999 Kinh Tp.09.KhÝch Ba 12 Trung häc Thùc hµnh §HSPTPHCM 26/01/2016 03:25:24 .09.05 Ba 12 Trung häc Thùc hµnh §HSPTPHCM 4 Bïi H−¬ng T−êng Vy 70.00 K.80 K.25 K.

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 70-Tr−êng §H S− ph¹m TP. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 205 26/01/2016 03:25:24 . Hå ChÝ Minh Sè TT Hä vµ tªn thÝ sinh Sè Ngµy sinh b¸o danh D©n téc Danh s¸ch nµy gåm 8 thÝ sinh N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) Hµ Néi.

01 12/01/1999 D©n téc N¬i sinh Nam N÷ M«n thi §iÓm Kinh An Giang Nam Sinh häc 22. ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2016 Côc tr−ëng Mai V¨n Trinh 206 26/01/2016 03:25:24 .KhÝch Danh s¸ch nµy gåm 1 thÝ sinh Gi¶i Líp Tr−êng (THPT) 11 THPT n¨ng khiÕu §¹i häc T©n T¹o Hµ Néi. §H T©n T¹o Sè TT 1 Hä vµ tªn thÝ sinh §Æng §¨ng Khoa Sè Ngµy sinh b¸o danh 72.15 K.Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Danh s¸ch thÝ sinh ®o¹t gi¶i Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia líp 12 THPT N¨m 2016 ChÊt l−îng gi¸o dôc 72-Tr−êng THPT n¨ng khiÕu.04.