You are on page 1of 8

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model ‘van Gelder’
Student(e)
Sara van Duren
Klas
PEH15VA
Stageschool De Mijlpaal
Plaats
Nuenen
Vak- vormingsgebied: rekenen
Speelwerkthema / onderwerp: meten

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Anne
15-3-2016
Groep 1/2
16

Persoonlijk leerdoel:
 Ik wil orde houden tijdens de rekenles met groep 2, dit wil ik doen door de regels en afspraken voor de les op te stellen. En hier telkens op
terugkomen wanneer de leerlingen zich hier niet aan houden.
 Ook in de kring samen met groep 1 wil ik een ondersteunende rol hebben als leerkracht. Dit doe ik door de leerlingen op weg te helpen maar niet
alles voor te zeggen/doen.
 Ik wil de leerlingen duidelijkheid geven in de les. Door duidelijke inleiding, kern en slot te hebben in de les.
 Ik wil de tijd goed in de gaten houden door vaker op de klok te kijken.
Lesdoel(en):
Evaluatie van lesdoelen:
Deze les sluit aan bij kerndoel 33: de leerlingen leren meten en leren te Ik maak een blad met een tabel waarbij ze kunnen aangeven of zij groter, kleiner of
rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek,
even groot zijn als het voorwerp op de afbeelding.
oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
 De leerlingen leren in viertallen beter het begrip meten en
lengte.
 De leerlingen leren objecten met elkaar te vergelijken (zichzelf
en het plaatje)
 De leerlingen leren in viertallen samen te werken.

Beginsituatie:
Actuele beginsituatie
Er zitten 29 leerlingen in de groep. 9 meisjes en 20 jongens, dit zorgt ervoor dat de klas voornamelijk druk is.
Voorkennis
De leerlingen hebben vaker rekenles gehad. Ze leren deze periode meer over meten met behulp van het thema kleren. Er zit een meetlat in de klerenbak en er is een
meetlat tegen de muur waar kinderen vaak tegenstaan.
Werkvormen
Ik weet niet of de leerlingen met de hele klas samen een acitviteit hebben gedaan. Ook ben ik niet zeker of de leerlingen van groep 2 vaker in 4 groepjes zijn verdeeld.
Lesverloop
Tijd
5 min

Leerinhoud Didactische handelingen
Leeractiviteit
Leraar 
 leergedrag leerling(en)
Inleiding
 Ik laat twee leerlingen naar voren
 Twee leerlingen komen naar voren.
komen van verschillende lengtes.
 De andere leerlingen denken na over wat ze zien.
Ik vraag aan de leerlingen wat ze zien
 Hierna bekijken ze elkaar en kijken wie ertussen
tussen de twee
past.
leerlingen(lengteverschil)
Hierna laat ik de leerlingen zelf een kind
uitkiezen die ertussen hoort.
 Hierna ga ik erbij staan en laat ik de
leerlingen mij goed staan naast de
andere.
 Hierna laat ik de hele klas
samenwerken om op lengte te gaan
staan.

Materialen / Organisatie

20 min

Kern

3 min

slot

Persoonlijke reflectie

Ik maak 4 groepjes van 4 leerlingen uit
 De leerlingen luisteren naar mijn uitleg
groep 2.
 De leerlingen gaan bij hun groepje staan en maken
 Ik leg klassikaal uit aan de leerlingen
de opdracht die ze krijgen toegewezen.
wat de 2 opdrachten zijn:
1. Je vergelijkt jezelf met de foto’s
op het blad en onderstreept het
goede antwoord op het andere
blad.
2. Je maakt met de 4 blokjes een
huisje en de andere tegen jouw
rug moet hetzelfde maken.
 2 groepjes doen de blokken opdracht
en de andere 2 groepen doen de foto
opdracht. De 1e groep doet de eerste 6
foto’s de 2e groep doet 7 t/m 12 foto’s.
 Ik help de leerlingen als ze niet op weg
kunnen.
Ik vraag aan de leerlingen hoe de opdrachten
De leerlingen kijken terug naar hun opdrachten die ze
gingen en wat ze precies hebben geleerd.
hebben gedaan en geven antwoord.
Blokjes
Foto’s
Werkblad
Potloden

Wat wilde ik? Ik wil orde houden tijdens de rekenles met groep 2, dit wil ik doen door de regels en afspraken voor de les op te stellen. En
hier telkens op terugkomen wanneer de leerlingen zich hier niet aan houden. Ook in de kring samen met groep 1 wil ik een ondersteunende
rol hebben als leerkracht. Dit doe ik door de leerlingen op weg te helpen maar niet alles voor te zeggen/doen. Ik wil de leerlingen
duidelijkheid geven in de les. Door duidelijke inleiding, kern en slot te hebben in de les. Ik wil de tijd goed in de gaten houden door vaker op
de klok te kijken.
Wat deed ik? De kring ging erg rumoerig. De leerlingen van groep 1 wisten niet goed wat de opdracht was maar ze wisten in het begin wel
goed wat mijn bedoeling was met de lengte. Toen ik met groep 2 alleen bezig was was het erg chaotisch. Ik moest de leerlingen vaak tot
stilte wanen. En toen de leerlingen aan de gang mochten gaan begreep de meerderheid niet wat ze moesten doen. Ze begrepen niet goed
dat ze bij hun groepje moest blijven. Ik herhaalde “Blijf bij je groepje”.
Ik had te weinig tijd om de groepjes te wisselen zoals ik van plan was.
Wat kon beter? Ik moest beter orde houden waardoor de leerlingen de opdracht beter begrepen. Ik kon ook beter de leerlingen alvast in 4
groepjes verdelen en per groepje uitleggen. Ik moest de les beter inschatten waardoor ik de leerlingen meer kon laten doen en waardoor
de leerlingen de opdracht beter begrepen.
Ik kon niet goed controle houden over de groep omdat ik zelf mee moest doen met een opdracht doordat er een leerling ziek was waardoor
we er 1 tekort kwamen. Ook was de les te lang vergeleken met de tijd die ik had. De uitleg moest langer en de opdracht moest korter
waardoor de leerlingen het sneller zouden begrijpen.
Feedback verwerkt
De volgende keer moet ik ingrijpen wanneer ik in de gaten krijg dat de opdracht te moeilijk is voor de leerlingen. Zo kan ik op tijd de
opdracht nog aanpassen bijvoorbeeld maar 1 opdracht doen met de leerlingen zodat ik die beter kan uitleggen. Hierdoor zou ik nog tijd
hebben om te evalueren met de leerlingen. Hiernaast was het slimmer om ze in tweetallen te laten werken.
Feedback mentor (inclusief handtekening)
Datum:

OGP3
Format voor toelichting lesontwerp
Domein: Taal – Rekenen/ wiskunde – OJW– BVO*
*omcirkel wat van toepassing is

-

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

-

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de “overdenking van de groep”
Sta in je antwoorden aan terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie als praktijk

B1. Leerdoelen stellen
3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

Welke keuze(s) heb je in dit
opzicht gemaakt?
Wat ging goed?

Waarom heb je deze keuze(s)
gemaakt?
Wat mag beter?

Deze les sluit aan bij kerndoel 33:
de leerlingen leren meten en leren
te rekenen met eenheden en
maten, zoals bij tijd, geld, lengte,
omtrek, oppervlakte, inhoud,
gewicht, snelheid en temperatuur.
 De leerlingen leren in
viertallen beter het begrip
meten en lengte.
 De leerlingen leren
objecten met elkaar te
vergelijken (zichzelf en het
plaatje)
 De leerlingen leren in
viertallen samen te
werken.

We hebben in de lessen van
rekenen aanbod gekregen van
lessen over meten. Ik koos voor
het onderwerp ‘lengte’ omdat dit
aansluit op het thema van de
klas. Ze hebben kennis
gemaakt met een meetlint en
hebben wel eens zichzelf
opgemeten. De leerlingen zitten
echter nog onderaan in de
ijsbergmetafoor dus ze kunnen
nog niet specifiek metingen
aflezen en opschrijven. (Oonk,
et al., 2015)

B3. Leeractiviteiten
begeleiden
2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

A3. Leiding geven aan het
groepsproces
1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

A4. Interactie aangaan met
de groep

De lesactiviteit had ik goed
aangesloten op het niveau van de
leerlingen. Hierdoor kon ik ook
gemakkelijk de lesdoelen
formuleren.
Ik begon in een kring en zat in het
midden. Hierna stond ik samen
met de leerlingen en begeleidde
ze met de startactiviteit. Hierna
stond ik voor groep 2 om de
opdrachten uit te leggen.

De volgende keer kan ik beter
me focussen op één lesdoel.
Het was teveel voor 1 les.

Het uitleggen van de startactiviteit
ging geordend.

Ik moest de startactiviteit
eerder afkappen omdat het te
lastig was voor groep 1. De
uitleg bij groep 2 ging chaotisch
doordat ik 2 opdrachten moest
uitleggen ne de leerlingen het
lastig vonden om op te letten.
In het midden van de kring kon
ik iedereen goed in de gaten
houden en terugpakken op de
regels wanneer ze die
overtraden. Ik stond voor groep
2 in het midden van het lokaal.
Zo kon ik iedereen in de gaten
houden wanneer ze niet op
zouden letten.

Ik zat in de kring en zorgde ervoor
dat de leerlingen niet door elkaar
praatten en liet ze hun vinger
opsteken als ze iets wilden
zeggen. Hierna stond ik voor
groep 2 en liet ze zelfstandig de
opdrachten doen. Ik probeerde ze
te helpen vanaf mijn positie.
De startactiviteit begon goed. Ik
hielp de leerlingen om hun eigen
lengtes te vergelijken met die van
anderen. Bij groep 2 probeerde ik
de leerlingen te begeleidde.
Ik vraag aan het einde van de les
aan de leerlingen hoe ze de
opdrachten vonden en wat ze

Ik begon in de kring zodat heel
de groep mij goed kon zien.
Hierna stond ik tussen de
leerlingen zodat ik ze kon
helpen met de startactiviteit.

Ik moest een andere oplossing
zoeken voor als iemand ziek
was in plaats van zelf meedoen.
Zo kon ik andere leerlingen niet
meer helpen.
Ik koos hiervoor zodat de
leerlingen konden vertellen wat
te moeilijke opdrachten waren

3.13 feedback aan leerlingen

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.5 leeromgeving inrichten

hebben geleerd.

en wat leerzaam was aan deze
les.

Tijdens de startactiviteit ging ik
goed om met de leerlingen. Ik
probeerde ze te helpen wanneer
ze dingen niet begrepen. Ik
motiveerde ze door positieve
dingen te zeggen.
Ik koos ervoor om eerst een
kringactiviteit te doen. Hierna liet ik
groep 2 in 4 groepjes rondlopen.
In mijn lesvoorbereiding heb ik tijd
gemaakt om te reflecteren met de
leerlingen.
De leerlingen leren relaties te
leggen van lengteverschillen.
Hiernaast werken de leerlingen
samen in groepjes.

Het was beter geweest als ik
eerder stopte met mijn les zodat
ik kon evalueren met de
leerlingen.

De kinderen waren betrokken met
de les want ze wilden de
opdrachten graag uitvoeren.

Ik koos voor een kringactiviteit
omdat ik groep 1 en 2 beide
goed kan begeleiden vanuit
deze centrale plaats.
Reflectie, niveaus, sociale
context horen bij de
reconstructie didactiek. (Oonk,
et al., 2015)

Het waren soms te lastige
opdrachten waardoor ze
vastliepen. Het was slimmer
geweest als ik ze in tweetallen
liet rondlopen zodat ze beter
konden samenwerken. Helaas
had ik geen tijd om te
reflecteren met de leerlingen.

Bibliografie
Oonk, W., et al. 2015. Rekenen - wiskunde in de praktijk, Kerninzichten. Groningen/Houten : Noordhoff Uitgevers, 2015. 978-90-01-847005.