You are on page 1of 28

rNying ma bka' ma shin tu rgyas pa'i dkar chag

skor tsho dang po/ snga 'gyur rtsa ba'i chos sde'i skor
glegs bam/ ka pa thi pa location
the rtsa ba'i chos sde is comprised of tantras, ritual manuals, and instructions on contemplation contents
dang po/ rgyu mtshan nyid theg pa
glegs bam/ ka pa location
o dang po/ dge zhing bkra shis pa'i rten 'byung gi skor
o dang po/ dge zhing bkra shis pa'i rten 'byung gi skor
bkra shis brgyad pa'i mchod chog bdud rtsi'i gter bum
'phags pa bkra shis brgyad pa'i tshigs su bcad pa
thub chog byin rlabs gter mdzod
ston pa'i bstod pa bcom ldan ma
'jam pa'i rdo rje la bstod pa rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu
tshig bdun gsol 'debs dang 'brel ba'i bla ma'i rnal 'byor byin rlabs char 'bebs
slob dpon chen po'i bstod pa sku gsum ma
mkhan chen bstod pa 'jam dpal ma
chos rgyal chen po'i bstod pa gangs can ma
thub dbang nye sras brgyad la phyag mchod bya tshul mdor bsdus phan bde'i snying po
thub dbang gnas brtan 'khor bcas la phyag mchod bya tshul mdor bsdus pa yid bzhin nor
bu'i snying po
gnas brtan phyag mchod dang 'brel bar cho ga mdor bsdus bya tshul
o

gnyis pa/ skyabs 'gro'i skor


skyabs 'gro yan lag drug pa mchan can
skyabs 'gro yan lag drug pa dang bdun cu pa'i chos kyi bdag po rnams la gsol 'debs
skyabs 'gro yan lag drug pa'i bklag thabs
skabs 'gro yan lag drug pa'i phyag yul dang skyabs gnas gsal 'debs
zag med kyi chos sde tshan nyer gcig gi bstod pa
smon lam nyi shu pa
dkon mchog rjes dran kyi bsdus don bstan don legs par bshad pa
skyabs 'gro yan lag drug pa bshad pa'i bskyud byang zin ma TI ka

gsum pa/ so sor thar pa'i skor


dge slong pa'i so sor thar pa'i mdo
so thar sdom brgyud kyi gsol 'debs
so thar sdom brgyud kyi gsol 'debs
khyim pa rjes su 'dzin pa so so thar pa'i sdom pa'i cho ga thar lam rab gsal
rab byung gi gzhi'i cho ga rin chen them skas
lo ming re'i mig
sdom 'bul
gzhi gsum cho ga

bzhi pa/ theg pa chen po'i skor


byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa
mdo bsdus pa
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po
byang chub sems bskyed kyi sdom pa'i brgyud 'debs
theg pa chen po dbu ma lugs kyi sems bskyed kyi cho ga rgyal sras lam bzang

gnyis pa/ 'bras bu rdo rje theg pa


glegs bam/ ka pa thi pa location
o dang po/ gsang sngags phyi'i rgyud skor
o glegs bam/ ka pa nga pa location
dang po/ bya ba'i rgyud
dang po/ pad+ma'i rigs
glegs bam/ ka pa location
bsnyung gnas cho ga
phyag 'tshal
'phags pa spyan ras gzigs la bstod pa smon lam du bya ba gzhan phan pad
dkar phreng ba
spyan ras gzigs dpal mo lugs kyi rjes gnang

gnyis pa/ de bzhin gshegs pa'i rigs


glegs bam/ kha pa ga pa location
b+ho d+hi sa+tas mdzad pa'i sman chog
sman bla'i rjes gnang gi brgyud 'debs ut+pa la phreng mdzes
sman chog yid bzhin dbang rgyal
bde gshegs brgyad sogs re re bzhin mchod pa 'bul ba'i 'gres byang
sman mchog ming bsgyur
sman bla'i mdo chog bsdus pa bdud rtsi'i bum bzang
sman chog 'gres byang
sman bla'i mdo chog gi snying po bsdus pa
sman bla mched bdun gyi rjes gnang don grub bsam 'phel
sman bla gtso 'khor gsum gyi sgom bzlas la brten nas bsnyen pa bya tshul
sman bla'i sgom bzlas bsdus pa
shes pas thams cad mthar phyin par grub pa'i mchod rten zhes bya ba'i
gzungs
mchod rten brgya rtsa brgyad btab pa'i cho ga
'od zer dri ma med pa rnam par dag pa'i 'od ces bya ba'i dkyil 'khor gyi cho
ga
'od zer dri med kyi dkyil 'khor gyi las rim chog bsgrigs su byas pa
'od zer dri med kyi gzungs chog
'od zer dri med kyi bzlas pa bya tshul
'od zer dri med kyi dkyil chog gi lhan thabs dbang chog dang bcas pa
'od zer dri med kyi dkyil chog gi kha skong dbang chog
gtsug tor dri med lha lnga'i cho ga khrigs chags
gtsug tor dri ma med pa'i gzungs dang 'brel bar sA ts+tsha gdab pa'i cho ga
mchod rten bzhengs pa nye bar mkho ba'i cho ga
mchod rten bskor ba'i tshigs su bcad pa dang gsal rgyal gyi tshigs su bcad
pa
mchod rten brgya rtsa brgyad gdab pa'i cho ga
dri med rnam gnyis kyi mchod rten bzhengs skabs nyer mkho'i zin bris
sgrub mchod kyus ma'i dkyil chog 'dzud dgos bklags grub gsal byed
khang brtsegs mchod rten bzhengs pa la nyer mkho
gdugs dkar mchog grub
gtsug tor gdugs dkar gyi cho ga
gtsug tor gdugs dkar mo snga 'gyur bi ma'i lugs kyi rig pa gtad pa'i cho ga

gsum pa/ rdo rje'i rigs

o
o

glegs bam/ ga pa nga pa location


rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs
rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi cho ga
rnam 'joms dkar po'i gzungs chog
rdo rje rnam par 'joms pa khro dkar gyi gzungs kyi cho ga dbang bskur
dang bcas pa
rdo rje rnam 'joms khro nag lha bco lnga'i sgrub thabs gzungs kyi cho ga
dang bcas pa
rdo rje rnam 'joms khro nag lha bco lnga'i dkyil 'khor du dbang bskur ba'i
cho ga
sgrol ma maN+Dal bzhi pa'i cho ga klu dbang dgongs rgyan
yum chen mo'i dbang bskur mdor bsdus
rje btsun ma gza' thams cad kyi yum rig pa chen mo'i dkyil 'kkhor du ras
bris la brten te sgrub mchod bya ba
gza' yum gyi dkyil 'khor mchod pa'i chog bsgrigs bde legs kun phan
rje btsun ma gza' thams cad kyi yum rig pa chen mo'i dkyil 'khor du dbang
bskur

gnyis pa/ spyod rgyud dang rnal 'byor rgyud


dkar chag tu/ mtshams 'dir/_spyod rgyud rnam snang mngon byang gi cho ga rje bla ma
ris med bstan pa'i rgyal mtshan gyis mdzad pa dang/_rnal 'byor rgyud las ngan song
sbyong rgyud kyi phrin chog kaHthog snga rabs pa'i phyag rgyun kun rig cho ga gnas 'go
bde chen rgya mtshos mdzad pa dpe ma rnyed/_rjes su dpe brnyed na 'dir 'dzud par 'os
so//zhes 'khod contents

gnyis pa/ nang rgyud bla na med pa'i skor


glegs bam/ nga pa thi pa location
dang po/ ma hA yo ga'i skor
tan tra sde bco brgyad
dang po/ rtsa ba sku gsung thugs yon tan phrin las kyi rgyud lnga
glegs bam/ nga pa location
dang po/ sku'i rgyud (sangs rgyas mnyam sbyor)kyi skor
rgyud sangs rgyas thams cad mnyam par sbyor ba
sangs rgyas mnyam sbyor gyi bla brgyud gsol 'debs
sangs rgyas mnyam sbyor gyi bla brgyud gsol 'debs
dpal sangs rgyas thams cad mnyam par sbyor ba'i rigs
bsdus pa'i sgrub thabs bde chen 'dod 'jo
sangs rgyas thams cad mnyam par sbyor ba'i dkyil 'khor gyi
cho ga kun tu bzang po'i zhal lung
dpal sangs rgyas mnyam sbyor gyi dkyil 'khor la brten pa'i
mchog gi sbyin sreg ye shes snang ba
dpal sangs rgyas thams cad mnyam par sbyor ba'i dbang gi
cho ga byin rlabs char 'bebs

gnyis pa/ gsung rgyud la sogs pa'i skor/


dkar chag tu/ gnyi pa gsung rgyud zla gsang thig le/_gsum pa thugs
rgyud gsang ba 'dus pa/_bzhi pa yon tan rgyud dpal mchog dang
po/_lnga pa phrin las rgyud kar+ma ma me rnams la chog khrigs
yod pa ma nges slar bzhugs na 'dir bzhag par zhu/ zhes 'khod/
contents

gnyis pa/ sgrub pa'i lag len ston pa'i rgyud sde lnga 'am rol pa'i rgyud sde
lnga
glegs bam/ nga pa na pa location
dang po/ sku gshin rje rol pa'i phrin chog skor ('jam dpal)
glegs bam/ nga pa location
'jam dpal mtshan brjod
'jam dpal mtshan brjod kyi bklags thabs ye shes grub ster
rgyud lugs 'jam dpal zhi ba'i skor
glegs bam/ nga pa location
'jam dpal zhi ba'i brgyud pa'i gsol 'debs
gsol smon
bgegs bskrad srung 'khor bsgom pa
rgyud 'jam dpal zhi ba'i sgrub thabs
bzlas dmigs (rgyud lugs)
'jam dpal gyi tshogs mchod
'jam dpal gyi bskang ba nor bu'i phreng ba
'gres byang
yang gsang tshe yi sgrub pa 'chi med rdo rje'i srog
grub
'jam dpal bstod pa byin rlabs gter chen
chos srung
'jam dpal dbyangs kyi sgrub thabs dang 'brel ba'i
smon lam byin rlabs sprin chen
'jam dpal ye shes sems dpa'i smin byed dbang gi rim
pa

'jam dpal drag po'i skor


glegs bam/ ca pa ja pa location
kha thun nag po'i skor
glegs bam/ ca pa location
'jam dpal kha thun gzhung pod
'jam dpal kha thun gyi dbang brgyud gsol
'debs
'jam dpal gshin rje kha thun nag po'i sgrub
thabs bklags pas don grub
gshin rje kha thun gyi dkyil 'khor gyi cho ga
kha thun dbang chu bka' ma : rgya gzhung
kha thun rdo rje'i dbang chu

gnubs lugs gshin rje ru mtshon dmar po'i skor


glegs bam/ cha pa location
'jam dpal gshed dmar gyi gzhung pod yongs
rdzogs bstan pa bsrung ba'i lcags ri chen po
'jam dpal dmar po'i dbang gi rim pa'i dkyil
'khor gyi cho ga
'jam dpal gshin rje gshed dmar po'i dbang gi
brgyud 'debs
gshin rje'i gshed dmar gyi las byang bdud
dpung mthar byed

'jam dpal gshin rje gshed dmar po'i dkyil


chog
'jam dpal gshin rje gshed dmar po'i phrin
dbang
gnubs lugs gshed dmar gyi rjes gnang nyung
gsal snying po
gnubs lugs gshin rje gshed dmar po'i rgyun
khyer

gnubs lugs 'jam dpal gshin rje gshed nag po gdong


drug skor
glegs bam/ ja pa location
gshin rje gdong drug gi brgyud 'debs
gshin rje gshed gdong drug nag po gsang
rdzogs thugs kyi sgrub pa'i las byang rdo
rje'i mtshon rnon
gshin rje gshed gdong drug pa gsang rdzogs
thugs kyi sgrub pa'i dkyil chog rdo rje rnam
par rol pa
gshin rje gshed gdong drug nag po gsang
rdzogs thugs kyi sgrub pa'i dbang chog rdo
rje'i chu rgyun

gnyis pa/ gsung rta mchog rol pa'i phrin las skor
glegs bam/ nya pa location
bder gshegs thugs dril gyi las byang gsal ba'i me long

gsum pa/ thugs he ru ka rol pa'i phrin las yang dag skor
glegs bam/ nya pa location
dpal he ru ka'i thugs kyi rgyud gal po
dpal yang dag he ru ka'i bla brgyud gsol 'debs
dpal yang dag gi sgrub thabs bde chen thig le
dpal yang dag gi dkyil 'khor gyi cho ga bdud rtsi'i nying
khu
dpal chen yang dag lha dgu'i dbang gi cho ga bde chen 'jug
ngogs
yang dag rgyun gyi rnal 'byor ru lu gsang ba'i dgongs pa
yang dag he ru ka tshom bu tshogs su sgrub pa'i pra khrid
lag len gsal bar bkod pa bde chen rol mtsho

bzhi pa/ yon tan bdud rtsi'i rol pa'i skor


glegs bam/ nya pa location
bdud rtsi sgron ma gsal ba
dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs gsang chen mchog gi
myur lam
dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabs gsang chen mchog gi
myur lam
bdud rtsi sman gyi sgrub pa mdor bsdus su bya tshul 'chi
med rtag pa'i bcud len
zhi ba bzhi bcu rtsa gnyis kyi sgos dzap

lnga pa/ phrin las phur pa rol pa'i skor


dang po/ phur pa rgyal po'i lugs skor
glegs bam/ ta pa/ na pa location
phur pa (rgyal po lugs) T003JR5329
'jigs med gling pa'i phur pa rgyud lugs skor

gnyis pa/ jo mo lugs rong zom phur pa'i skor


glegs bam/ tha pa location
phur pa (rong lugs) T00JR3557
rong zom lugs kyi phur pa'i gzhung pod bstan pa
rgya mtsho'i snying bcud
rong phur bla ma brgyud pa'i gsol 'debs
rong phur bla brgyud gsol 'debs kha skong/_ kaH
thog tu brgyud pa
phur pa rong lugs kyi las byang
phur pa rong lugs kyi dkyil 'khor
phur pa lang lab lugs kyi dbang chog
khro bcu dbang gi 'gres byang

gsum pa/ sna nam lugs rog phur


glegs bam/ da pa location
phur pa (rog lugs) T003JR4606
rog phur gyi gzhung pod phrin las rol pa'i bang
mdzod
dpal rdo rje phur pa'i TI ka nyi ma'i 'od zer
rog lugs kyi phur pa'i brgyud 'debs
rdo rje phur pa rog lugs kyi sgrub thabs las byang
dngos grub char 'bebs
rog phur stod las kyi sgrub khog bde chen bdud
rtsi'i bcud len
rog phur smad las kyi sgrub khog gdug can mthar
byed rdo rje 'bar ba'i 'khrul 'khor
rog phur gyi dbang chog bde chen mchog ster

bzhi pa/ phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu'i skor
glegs bam/ na pa location
rdo rje phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu
dpal rdo rje phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu'i
'grel pa snying po bsdus pa dpal chen dgyes pa'i
zhal lung
rdo rje phur pa'i bshad 'bum slob dpon rnam gsum
gyi dgongs pa slob dpon chen po pad+ma mkhar
chan bza' la gdams pa
mtsho rgyal snyan brgyud phur pa'i brgyud 'debs
mtsho rgyal snyan brgyud phur pa'i bdag bskyed
nyung ngur bsdus pa rig 'dzin lam gyi rnal 'byor
snyan brgyud phur pa'i smad las dug phur nag po
slob dpon rnam gsum gyi dgongs pa phur TIk 'bum
nag lugs kyi dbang chog lag len du bsdebs pa mtsho
rgyal zhal lung

gsum pa/ spyod pa'i yan lag tu 'gro ba'i rgyud sde lnga
dkar chag tu/ gsum pa spyod pa'i rgyud dang bzhi pa ma tshang ba kha
skong gi rgyud sde' gnyis kyi sgrub phrin gang bzhugs 'dir 'dzud dgos
kyang da lta dpe ma brnyed pas slad nas bzhag par mdzod cig ces 'khod
contents
relevant texts not obtained by compilers of the this bka' ma contents
bzhi pa/ ma tshang ba kha skong gi rgyud sde
dkar chag tu/ gsum pa spyod pa'i rgyud dang bzhi pa ma tshang ba kha
skong gi rgyud sde' gnyis kyi sgrub phrin gang bzhugs 'dir 'dzud dgos
kyang da lta dpe ma brnyed pas slad nas bzhag par mdzod cig ces 'khod
contents
relevant texts not obtained by compilers of the this bka' ma contents
lnga pa/ gnyis med kyi rgyud sde sgyu 'phrul drwa ba'i skor
glegs bam/ pa pa tsha pa location
rgyud thams cad kyi rgyal po dpal sgyu 'phrul rtsa ba'i rgyud gsang
ba snying po
snying po'i rgyud bklag thabs kyi man ngag zab don snang ba
gsang ba snying po sgyu 'phrul drwa ba rtsa ba'i rgyud 'chad thabs
kyi cho ga'i rim pa
rdor sems sgyu 'phrul drwa'i dbang gi brgyud 'debs kha skong bcas
dpal rdo rje sems dpa' sgyu 'phrul drwa ba zhi ba 'bring po'i sgrub
thabs ye shes char 'bebs
dpal rdo rje sems dpa' sgyu 'phrul drwa ba zhi ba 'bring po'i sgrub
thabs ye shes char 'bebs las bsnyen pa'i las byang nyung ngur dril
ba
sgyu 'phrul drwa ba'i bsnyen pa
sgyu 'phrul drwa ba zhi ba'i dkyil 'khor gyi cho ga rin chen phreng
ba
sgyu 'phrul drwa ba zhi ba 'bring po'i dbang gi cho ga dkyil 'khor
rgya mtshor 'jug pa'i gru chen
sgyu 'phrul zhi ba'i sbyin sreg bsnyen pa'i kha skong gi ched du
byas pa zla ba'i 'od zer
sangs rgyas gsang ba'i lugs kyi tshe sgrub skor
tshe dpag med lung lugs kyi brgyud 'debs
bcom ldan 'das tshe dpag tu med pa'i sgrub thabs 'chi med
mchog ster
tshe dpag med lung lugs kyi sgrub thabs mdor bsdus dbang
chog dang bcas pa.
ring 'tsho'i cho ga sgrub pa'i rnam par bzhag pa 'chi bdag
slu ba'i rtog pa'i don 'grel tshe dbang dga' ba 'khyil ba'i thig
le
sgyu 'phrul khro ba'i dbang gi brgyud 'debs
sgyu 'phrul drwa ba khro bo he ru ka'i dkyil 'khor bsdus pa'i sgrub
thabs bde chen char 'bebs
sgyu 'phrul drwa ba khro bo'i dkyil 'khor gyi cho ga rdo rje'i
phreng ba
sgyu 'phrul drwa ba khro bo' dbang gi cho ga khrag 'thung rdo rje'i
gad rgyangs

sgyu 'phrul drwa ba khro bo'i sgrub thabs bde chen char 'bebs kyi
snying po'i don bsdus
sgyu 'phrul drwa ba khro bo'i dkyil 'khor la brten pa'i zhi ba sbyin
sreg bsnyen pa'i kha skong gi ched du byas pa nyi ma'i 'od zer
khrag 'thung khro ba'i 'chams kyi brjed byang kun bzang rnam par
rtsen pa'i rol pa
mchod gar gyi brjed byang mchod sprin rnam par spro ba'i rol mo
dpal rdo rje sems dpa' sgyu 'phrul drwa ba'i grol byed lam gyi
snying po'i don khrid
sgyu 'phrul drwa ba'i gzhal med khang gi rnam par bzhag pa gsal
ba'i sgron me'i rtsa ba
sgyu 'phrul drwa ba'i gzhal med khang gi rnam par bzhag pa gsal
ba'i sgron me'i 'grel pa
sgyu 'phrul zhi khro phur gsum gyi skor
kaH thog pa dam pa bde gshegs kyi bka' srol sgyu 'phrul zhi khro
phur gsum du grags pa'i skor
glegs bam/ ba pa location
sngon 'gro yan lag brgyad pa'i dbu'o
sgyu 'phrul brgyud pa'i gsol 'debs bka' rgyud gser phreng
dpal gsang ba snying po'i brgyud 'debs ku mud phreng ba'i
don bsdus
zhi ba'i lhan thabs dbu'i gzigs phyogs
sgyu 'phrul zhi ba drwa chen gyi dbu'o
zhi ba'i bsnyen pa'i skabs dzab bzlas
gtang rag mchod bstod
sgyu 'phrul drwa ba zhi ba'i dkyil 'khor gyi cho ga 'od zer
brgya pa
kaH thog lugs kyi sgyu 'phrul zhi ba'i dbang chog grub
gnyis mchog ster
sgyu 'phrul khams lugs khrag 'thung dam pa rgyan gyi
sgrub thabs byin rlabs char 'bebs
lhan thabs mun sel sgron me
khrag thung dam pa rgyan gyi dbu'o
khro bo'i sems lnga
khro bo'i bsnyen dmigs
sgyu 'phrul drwa ba khro bo'i dkyil 'khor gyi cho ga mun
sel zla ba
sgyu 'phrul khro bo dam pa rgyan gyi dbang chog byin
rlabs myur ster
phur brgyud kyi gsol 'debs bsdus pa
phur pa lha nag brgyud pa'i gsol 'debs
dpal rdo rje gzhon nu'i dbu'i phyogs
gtang rag mchod bstod
phur pa'i gtor 'gugs
kaH dam pa rin po che'i bka' srol phur pa bka' ma lha nag gi
rgyun khyer
'kaH dam pa'i phur pa lha nag gi lhan thabs zur rgyan dngos
grub sgo 'byed
dam pa'i phur nag dkyil chog dngos grub dpal ster
tshogs 'dod yon lam khyer

rdo rje gzhon nu lha nag gi smin byed dbang bskur cho ga
dngos grub mchog sbyin
zhi khro phur gsum gyi 'grel pa skor
kaH thog pa mkhas grub ye shes rgyal mtshan gsung
glegs bam/ ma pa tsa pa location
sngon 'gro me tog phreng mdzes kyi 'grel pa'i dbu'o
sgyu 'phrul zhi ba'i sgom khog lam rim gsal ba'i sgron me'i
dbu phyogs
sgyu 'phrul khro bo'i las rim gsal bar byed pa gser gyi
phreng ba
bcom ldan 'das rdo rje phur pa lha nag gi dkyil 'khor mngon
rtogs 'grel nyi ma'i 'od zer
dpa' bo tshogs kyi rnam rol zhes bya ba'i Tik+ka 'dod don
lam khyer
dpal gsang ba'i snying po rdo rje sems dpa' sgyu 'phrul zhi ba'i
sgrub thabs rnam grol shing rta
dpal gsang ba'i snying po sgyu 'phrul khro bo'i sgrub thabs khrag
'thung mngon rdzogs
sgyu 'phrul khams lugs skor
glegs bam/ tsa pa location
dpal gsang ba snying po'i brgyud pa rin po cher gsol smon
ku mud phreng ba
bcom ldan 'das gsang ba snying po zhi ba 'bring po'i sgrub
thabs byin rlabs kyi snye ma
dpal gsang ba snying po'i dkyil 'khor cho ga rnam dag gser
phreng
sgyu 'phrul drwa ba chen po las zhi ba'i las byang 'bring po
dang 'brel ba'i rim gnyis kyi rnal 'byor gsal ba'i bsnyen yig
dngos grub rin po che'i za ma tog
sgyu 'phrul drwa ba las khro bo'i dkyil 'khor du bsnyen pa'i
tshul gyi lhan thabs rig 'dzin dga' ston

rnal 'byor spyi khrus mtshams med lnga sbyong gi skor


dam tshig thams cad kyi nyams chag skong ba'i
lung/_bshags pa thams cad kyi rgyud dri ma med pa'i rgyal
po
rnal 'byor gyi spyi khrus dong sprugs kyi brgyud 'debs
rnal 'byor gyi spyi khrus dong sprugs kyi brgyud 'debs kha
skong
na rag dong sprugs kyi cho ga 'khor ba kun sgrol
na rag dong sprugs kyi cho ga kun sgrol gyi zur 'debs lhan
thabs ngo mtshar rin chen phreng ba
na rag dong sprugs kyi dbang gi cho ga mtshams sbyor gyis
brgyan pa bde chen lam bzang
na rag dong sprugs kyi cho ga bde chen lam bzang
na rak dong sprugs las phyag gi bkol byang
na rak dong sprugs kyi sngon 'gro bla ma'i rnal 'byor
na rag dong sprugs phyag rgya gcig pa'i sgrub thabs zab
don nying khu
na rag dong sprugs phyag rgya gcig pa'i rgyun khyer yang
zab snying po

na rag dong sprugs phyag rgya gcig pa'i khrid yig zab lam
snang byed
na rag dong sprugs phyag rgya gcig pa'i zhi ba'i sbyin sreg
dong sprugs phyag rgya gcig pa'i zhi ba'i sbyin sreg snying
po dril ba
gshin po rjes su 'dzin pa'i cho ga thar pa'i myur lam
snga 'gyur bka' ma'i drag dmar 'o bran lugs kyi brgyud 'debs
drag dmar 'o bran lugs kyi sgrub thabs dngos grub char
'bebs
'o bran drag dmar gyi sgrub thabs dbang chog dang bcas pa

gnyis pa/ a nu yo ga'i skor


'dus pa'i mdo'i skor
dang po/ mdo dbang dbus lugs
dang po/ mdo dbang dbus lugs
glegs bam/ dza pa zha pa location
this section is comprised of three volumes (19-21), named OM, AH, hUM
contents
dgongs 'dus texts composed or inspired by smin grol gling lamas
'dus pa mdo'i dbang gi spyi don rgyud lung man ngag gi gnad gsal
byed sgron me
'dus pa mdo'i dbang gi brgyud 'debs
yang brgyud 'debs
tshogs chen 'dus pa'i sgrub thabs dngos grub char 'bebs
tshogs chen 'dus pa'i dkyil 'khor gyi cho ga dri med 'od kyi phreng
ba
'dus mdo'i rgyun khyer nyer bsdus
'dus pa mdo'i cho ga'i lhan thabs bstan pa rgya mtsho'i gru gzings
'dus pa mdo'i sgrub khog rin chen 'od kyi snang ba
mdo'i yan lag gi gkyil 'khor rnams kyi sgrub dkyil dngos grub 'dod
'jo
rtsa dkyil sgrub dbang gi las byang khol bton bklag chog tu bkod
pa
'dus pa'i mdo'i cho ga'i zur 'debs dpag bsam snye ma
rgyud lung la brten pa'i las bzhi'i sbyin sreg gi ngag 'don bklag
chog mar byas pa 'dod ster dbang gi rgyal po
'phros don sna tshogs
'dus pa chen po mdo'i dbang gi cho ga rdo rje'i them skas
dbang tho
bdus pa mdo'i dbang gi brgyud 'debs
'dus pa mdo'i rgyun khyer nyer bsdus dpag bsam snye ma
dpal ldan 'dus pa chen po mdo yi chu bo bzhi rdzogs kyi dbang
bskur ji ltar bya ba'i las tho de nyid la kun tu rab tu 'jug pa

gnyis pa/ mdo dbang zur lugs


glegs bam/ za pa ya pa location
rdo brag rig 'dzin pad+ma phrin las gsung contents
this section is comprised of three volumes (22-24), named OM, AH, hUM

'dus pa mdo'i dbang gi cho ga khrigs su byas pa dkyil 'khor rgya


mtsho'i 'jugs ngogs las glegs bam dang po
'dus pa mdo'i dbang gi cho ga khrigs su byas pa dkyil 'khor rgya
mtsho'i 'jugs ngogs las glegs bam gnyis pa
'dus pa mdo'i dbang gi cho ga khrigs su byas pa dkyil 'khor rgya
mtsho'i 'jugs ngogs las glegs bam gsum pa

gsum pa/ mdo dbang khams lugs


glegs bam/ ra pa sa pa location
dgongs 'dus writings from kaH thog monastery in khams; comprised of
four volumes (25-28), named e, waM, ma, ya
mdo dbang khams lugs sbrang rtsi'i chu rgyun gyi dpe tho
mdo sgyu sems gsum gyi dbang gi sa bcad
mdo sgyu sems gsum gyi dbang don sbrang rtsi'i chu rgyun gyi
rdzas tsak rim pa
'dus pa mdo'i gsol 'debs bdud rtsi'i rol pa
bla ma brgyud pa'i gsol 'debs tshig sdebs ma lag
mdo sgyu sems gsum gyi dbang don sbrang rtsi'i chu rgyun glegs
bam dang po
nyan thos kyi dbang gi them skas
rang sangs rgyas kyi dbang gi them skas
byang chub sems dpa'i dbang gi them skas
kri ya'i dbang gi them skas
yo ga'i dbang gu them skas
sgyu 'phrul zhi ba'i dbang gi cho ga
sgyu 'phrul khro ba'i dkyil 'khor las rim
sgyu 'phrul khro bo'i mngon rtogs
khro bo'i dbang gi cho ga
'dus pa mdo'i dbang gi cho ga
bdud rtsi bde ba chen po sgrub pa'i zhal byang dang zhi ba'i mdun
bskyed
sems sde bco brgyad kyi dbang gi cho ga
dngos grub blangs ba'i cho ga
mdo sgyu sems gsum gyi dbang don sbrang rtsi'i chu rgyun gyi
dbang sgrub lag len zur 'gebs nyung bsdus blo ldan dgyes pa'i rol
mtsho
gnubs chen sangs rgyas ye shes la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor lung
a nu yo ga'i rgyud don gsal ba
gnubs chen bla sgrub ngang sgom gyi khrid yig rgyud don gsal ba'i
me long
mdo tshogs chen 'dus pa'i bskyed rdzogs kyi rim pa ji ltar nyams su
len pa'i bsnyen yig legs bshad skya reng dang po'i snang ba

gsum pa/ a ti yo ga'i skor


dang po/ sems sde'i skor
dang po/ bka' brgyad rdzong 'phrang gi skor
rgya bod mkhas pa mi bzhi'i dgongs nyams gcig tu dril pa bka' brgyad
rdzong 'phrang du grags pa
glegs bam/ ha pa location
rdzong 'phrang gi dkar chag gsal ba'i sgron me

rdzong 'phrang srog gsum gyi chings kyi man ngag


man ngag rdzong 'phrang srog gsum gyi bla brgyud gsol 'debs
mkhas pa mi bzhi'i thugs bcud bka' brgyad bka' ma'i bskyed rim
gyi phrin las chog khrigs he ru ka'i dgongs pa'i rgyan
rdzong 'phrang las byang dngos grub rol pa'i dga' ston zhes bya ba'i
gsol 'debs
sgrub chen bka' brgyad rdzong 'phrang srog gsum gyi dngos grub
rol pa'i dga' ston
dbang bskur rdo rje'i phreng ba

gnyis pa/ sems sde dngos kyi skor


glegs bam/ a pa location
rdzogs pa chen po byang chub kyi sems kun byed rgyal po'i rgyud
rdzogs pa chen po sems sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa
rnams
rdzogs chen sems sde brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs kyi dga'
ston
rtsa ba'i rgyud kyi spyi don gsal bar byed pa'i khog don snang ba'i
'od zer
sems sde ma bu bco brgyad kyi dgongs pa ngo sprod pa'i thabs/_rig
pa rtsal gyi dbang bco brgyad
'gres byang

gnyis pa/ klong sde'i skor


rdo rje zam pa'i skor
rdo rje zam pa'i skor
rdzogs pa chen po klong sde'i rgyud lung gi rtsa ba gces par btus pa
klong sde rdo rje zam pa'i gzhung pod stod cha
klong sde rdo rje zam pa'i gzhung pod smad cha
rdzogs pa chen po klong sde rdo rje zam pa'i bla brgyud gsol 'debs
klong sde rdo rje zam pa'i byin rlabs kyi cho ga rgyas pa khrigs su
bkod pa
nyams len bzhi'i rnal 'byor dang he ru ka mngon rdzogs rgyal po'i
phrin las gsal bar bkod pa ye shes rgya mtsho
sgom tshul bla ma'i byin rlabs rgyas pa'i cho ga khrigs su bkod pa
ye shes chu rgyun

gsum pa/ man ngag sde'i skor


'od gsal rdzogs pa chen po man ngag sde'i gnad kyi bcud phur sangs rgyas
kyi 'das rjes gsum
rdzogs pa chen po rgyud bcu bdun gyi dbang chog rdzogs pa rang byung
gi rgyud kyi dgongs don ji bzhin chog bsgrigs zin bris su bkod pa
rdzogs pa chen po gsang ba snying thig ma bu'i bka' srol chu bo gnyis 'dus
kyi khrid yig dri med zhal lung
bar do'i chos bshad brjod bder spel ba
bi ma snying thig gi skor
bi ma snying thig gi skor
glegs bam/ gi pa ci pa location
rdzogs pa chen po gsang ba snying thig gi man ngag zab pa po ti
bzhi'i kha byang nyi mas brgyan pa

btags pas grol bar bstan pa bu gcig gi gsang 'grel


rdo rje 'chang gis gsungs pa mchod 'os rang bzhin gyi tshig dus
gnad nges pa
rdzogs pa chen po gsang ba snying thig gi man ngag rin po che
zangs yig can
rin po che rlung gi pra khrid
dung yig can rgyud kyi khong don bsdus pa sgron ma snang byed
g.yu yig can po ti smug chung gi skor snams
man ngag nges pa'i kha byang ming rnam par bkod pa
man ngag dum dum khrigs dum bu bdun cu rtsa bzhi pa
rdzogs pa chen po snying thig gi lo rgyus chen mo
sangs rgyas kyi 'das rjes gsum gyi rgyud
bla ma'i rim pa tshig don bcu pa
tshig don bcu gcig pa
bla ma rgyal ba zhang chen po'i rnam par thar pa
'khrul zhig seng ge rgyab pa'i rnam par thar pa
grub thob me long rdo rje'i rnam thar dri log ma
rig 'dzin chen po ku ma rA dza'i rnam thar lo rgyus dang bcas pa
kun mkhyen dri med 'od zer gyi rnam thar mthong ba don ldan
rin po che 'od gsal rang grol gyi rnam par thar pa
'khrul zhig sangs rgyas dbon po'i rnam thar nyid kyi mdzad pa nor
bu'i gsal byed
chos kyi rje mtshungs med grags pa rgya mtsho'i rnam thar me tog
gi phreng ba

zhar byung
kaH thog kun dga' 'bum gyi bka' srol bka' ma'i gcod skor
glegs bam/ chi pa location
kaH thog pa'i gcod kyi lo rgyus
bdud kyi gcod yul dgos 'dod kun 'byung rin po che mu tig gi phreng ba
(stod cha)
bdud kyi gcod yul dgos 'dod kun 'byung rin po che mu tig gi phreng ba
(smad cha)
gcod khrid gsal ba'i sgron me
lus sbyin gdan thog gcig ma dang mkha' 'gro'i sgrub thabs dngos grub
bang mdzod kyi gsal byed nor bu'i lde'u mig
mkha' 'gro sde lnga'i mngon rtogs las byung ba'i gnas dang yo byad byin
rlabs
zab mo gcod kyi slob brgyud kyi gsol 'debs bsdus pa
gcod kyi 'bum bskul byin rlabs bdud rtsi'i chu rgyun ma
khros ma nag mo'i dbang sdud
lcags khang bskul ba che ba
gcod kyi dbang sdud
li khri 'bum bskul
ma cig khros ma nag mo'i dur khrod bskul ba
zab don gcod kyi phung po mchod sbyin gdan thog gcig ma nyams su len
pa'i rim pa
gsol 'debs bsdus pa
khros ma 'bum bskul dang lha 'dre 'bum bskul
rje rin po che'i rtags bstod

DA ki 'bum bskul
gcod kyi bla brgyud gsol 'debs
zab mo bdud kyi gcod yul gyi skyabs sems tshogs bsags sngon gtor gyi
rim pa
byin dbang dngos grub char 'bebs
mkha' 'gro sde lnga'i las byang byin 'bebs sgo 'byed
bsnyen bstod
mkha' 'gro sde lnga'i mngon rtogs
mkha' 'gro'i tshogs mchod tshogs gnyis bdud rtsi'i chu rgyun
tshogs kyi bsgral mchod
tshogs kyi 'gres byang
tshogs bsgral bsdus pa
bstab pa'i 'gres byang
lhag ma byin gyi rlabs pa
mdzes ma 'bum bskul bsdus pa
lhag chog rgyas pa
gcod kyi chad tho
brtan ma bsdus pa
bskang ba
gcod zab don gyi lhan thabs sgrub thabs dngos grub sgo 'byed kyi mchod
'bul
bum sgrub
dbang bskur chos kyi sgo 'byed dang nam mkha' sgo 'byed bcas
dam pa rgya gar dang ma cig lab sgron yum chen mo rnams kyi gtor
dbang gi kha 'phang rnams
bla ma mkha' 'gro'i sgrub pa mkha' 'gro'i srog 'dren
zab mo gcod kyi tshogs mchod bsdus pa dngos grub kyi sa bon
zab mo gcod kyi bskyed bzlas dang phung po mchod sbyin tshogs mchod
bcas bdud rtsi'i char rgyun
gcod kyi me mchod gsal byed me'i pu tra
me bskul
zab don gcod kyi bsreg pa'i las mtha' dus mtha'i me chen dbu phyogs
ma cig gi bka' srung zangs ri'i btsan rgod spun gnyis kyi gtor chog

rgyud lung man ngag bcas kyi bka' srung rnams kyi skor
dang po/ rgyud mgon legs ldan gzhung pod
glegs bam/ ji pa location
mgon po legs ldan tshogs kyi bdag po T490
dpal mgon po nag po dur khrod ma mngon par rol pa mtshon cha
'khor lo'i rgyud
dur khrod mngon par rol pa mtshon cha 'khor lo'i sgrub thabs
dkyil 'khor bdun pa'i rim pa bzhugs pa'i dbu phyogs
ye shes lha'i bsnyen sgrub dang 'jig rten dregs pa'i bzhi rim las
sbyor rnams
dpal mgon po legs ldan ljang sngon drag po'i dbang chog drag po'i
rjes gnang dang bcas pa

gnyis pa/ kaH thog la bka' babs pa'i ma cig dpal ldan lha mo'i gzhung pod
glegs bam/ nyi pa location

'phags pa rdo rje nag mo dbang phyug ma zhes bya ba'i sngags
rgyud kyi rgyal po
dpal ldan lha mo'i gsol mchod phrin las kyi gzhung
dpal ldan lha mo'i spyan 'dren
dpal ldan lha mo'i mchod phrin chen mo don kun grub pa'i dbyangs
snyan
bskang ba
bdud mo srog gi gzer chung ma'i bsnyen sgrub las gsum gsal ba
dpal ldan lha mo srog gi gzer chung gi cho ga'i las 'grigs kyi rim pa
dpal ldan lha mo'i bskang mdos
dpal ldan lha mo'i bsad las dgra bgegs bsgral chog 'gres byang
dang bcas
dpal ldan lha mo'i thun dgra ba'i bsad las tshang ba
dpal ldan lha mo'i drag po thun gyi yig chung thog ma'i dmigs pa
mnan pa
so dbal gri'i ral ngag man lo'i 'khor ti'i ma ti'i ma te mo lha ldan
dpal gcig ma
dpal ldan lha mo'i sbyin sreg

gsum pa/ bka' srung phrin chog dang dbang gi skor


glegs bam/ ti pa location
mgon po legs ldan tshogs kyi bdag po'i skor
dpal ldan lha mo'i skor
dpal mgon legs ldan tshogs kyi bdag po mchod pa'i cho ga bdud las
rnam rgyal
rnam sras kyi gzigs phyogs
dam can 'gar bo'i dbu phyogs
mgon po tshogs kyi bdag po'i mngon rtogs drag sngags gsang ba
spu gri'i rgyud sogs
'khon lugs rnying ma gur mgon srog gi spu gri'i sgrub thabs dbang
bskur dang bcas bdud 'joms spu gri
dpal ldan phrin las kyi mgon po trak shad bka' gter lugs srol bzhi'i
sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gnam lcags spu gri
stag zhon gyi sgrub thabs dbang chog dang bcas
mgon po beng gi sgrub thabs dbang chog dang bcas pa
ye shes kyi ma mo e ka dzA Ti sde bdun nam sde lnga 'khor bcas
kyi sgrub thabs dbang chog dang bcas pa
re tI rang byung rgyal mo'i sgrub thabs dbang chog dang bcas pa
rnam sras ser chen sprin gseb ma'i sgrub thabs rjes gnang dang
bcas pa
rnam sras nang sgrub mdung dmar can rtsa sgrub rta sngon ma'i
sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa
rnam sras drag po rta sngon can gyi sgrub thabs dbang chog dang
bcas pa
rnam sras yang gsang phyag mtshan bzhi pa'i sgrub thabs rjes
gnang dang bcas pa
chos skyong rnams kyi srog gtad rjes gnang la bka' bsgo dgos pa'i
dper brjod bka' bgod dang bcas pa

bzhi pa/ mtha' rten nyer mkho'i chog phrin smon shis bcas kyi skor

skor tsho gnyis pa/ snga 'gyur bka' ma'i rgyab chos kyi skor
dang po/ lo rgyus rnam thar skor
glegs bam/ di pa phi pa location
the rnam thar lo rgyus section of this bka' ma is notable for its breadth; the other editions of the bka' ma
do not contain general histories of tibet or the rnying ma school, as this edition does contents
o ston pa bde bar gshegs pa'i mdzad pa rmad du byung ba bcu gnyis kyi tshul dad pa'i 'od stong
'dren pa'i skya rengs
o byang chub sems dpa' chen po nye ba'i sras brgyad kyi rtogs brjod nor bu'i phreng ba
o 'phags pa'i gnas brtan chen po bcu drug gi lo rgyus mdor bsdus
o d+harma shrI rang nyid kyi chos dang rjes su 'brel ba'i spyod pa las brtsams pa'i lo rgyus bden
gtam rna ba'i bdud rtsi
o snga 'gyur sdom rgyun mkhan brgyud kyi rnam thar nyung gsal sgron me
o snga 'gyur sdom rgyun mkhan brgyud kyi rnam thar nyung gsal sgron me'i kha skong nges shes
'dren pa'i pho nya
o snga 'gyur sdom rgyun mkhan brgyud kyi rnam thar kha skong mos gus 'dren pa'i shing rta
o slob dpon sangs rgyas gnyis pa pad+ma 'byung gnas kyi rnam par thar pa yid kyi mun sel
o sprul pa'i lo tsA bai ro tsa na'i rnam thar 'dra 'bags chen mo
o sangs rgyas ye shes rin po che'i lo rgyus gnubs kyi bka' shog chen mo
o bod kyi bla ma rnams kyi dgongs nyams kyi lo rgyus
o chos 'byung rin po che'i gter mdzod thub bstan pa gsal bar byed pa'i nyi 'od
o deb ther sngon po las gsang sngags snga 'gyur gyi skabs
o 'dus pa mdo dbang gi bla ma brgyud pa'i rnam thar ngo mtshar dad pa'i phreng ba

gnyis pa/ gzhung 'grel skor


o dang po/ mdo mtshan nyid theg pa
dang po/ skyabs 'gro'i skor
glegs bam/ bi pa location
skyabs 'gro yan lag drug pa'i rnam 'grel legs bshad gser gyi 'khor lo
skyabs 'gro'i lung sbyor zla ba'i phreng mdzes
skyabs 'gro yan lag drug pa'i lung sbyor sgron me'i phreng mdzes
skyabs 'gro yan lag drug pa'i spyi don
dkon mchog rjes dran gyi rnam par 'grel pa

gnyis pa/ so thar gyi dgongs 'grel skor


glegs bam/ bi pa location
dge bsnyen sdom 'grel
dge tshul gyi tshig le'ur byas pa'i mchan 'grel nor bu'i phreng ba
so thar mdo yi mchan 'grel nyung ngu nges legs them skas
tshul khrims mdo'i sa bcad

gsum pa/ theg pa chen po'i dgongs 'grel skor


glegs bam/ mi pa dzi pa/ u pa location
spyod 'jug 'grel pa 'jam dbyangs bla ma'i zhal lung bdud rtsi'i thig pa
dbu ma rgyan gyi tshig le 'ur byas pa
dbu ma rgyan gyi rnam bshad 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i zhal lung
byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i sgom rim rab gsal nyi ma
sher snying 'grel pa sngags su bkral pa
yon tan rin chen sdud pa'i 'grel pa rgyal ba'i yum gyi dgongs don la phyin ci ma
log par 'jug pa'i legs bshad sogs
sher phyin rgyan gyi spyi don sgom rim nyung ngu gzhung lugs legs bshad

nges shes rin po che'i sgron me


nges shes rin po che'i sgron me'i bsdus don pad+ma dkar po
nges shes rin po che'i sgron me'i tshig gi don gsal ba'i 'grel chung blo gros snang
ba'i sgo 'byed
nges shes rin po che'i sgron me'i 'grel chung zab don snang ba'i 'char sgo yid
dpyod tshig gi me long
legs par bshad pa man ngag gi bstan bcos zab mo sdom pa'i mdzod
nges don snying po'i gnad mdor bsdus pa rin po che'i sgron me
nges don snying po'i gnad mdor bsdus pa'i sa bcad
chos kyi sdom bzhi ston pa dri ma med pa'i gtam
sems dang ye shes brtag pa'i man ngag
bde gshegs snying po'i stong thun chen mo seng ge'i nga ro
nges don dbu ma chen po'i tshul rnam par nges pa'i gtam bde gshegs snying po'i
rgyan
rgyal bstan 'khor lo gsum dgongs pa gcig tu rtogs pa rton pa bzhi ldan gyi gtam
gzhan stong dbu ma chen po'i lta khrid rdo rje zla ba dri ma med pa'i 'od zer
gzhan stong khas len seng ge'i nga ro
theg mchog snying po'i don la dpyad pa dbyar rnga'i sgra gsang
theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi nges don gsal bar byed pa rin po
che'i sgron me

gnyis pa/ gsang sngags rdo rje theg pa


dang po/ phyi rgyud skor
glegs bam/ wi pa location
rdo rje rnam par 'joms pa zhes bya ba'i gzungs kyi rnam par bshad pa rdo rje sgron
me
rdo rje rnam par 'joms pa'i gzungs kyi mchan 'grel
bsam gtan phyi ma'i rgyud don rnam par bshad pa rig sngags 'dzin pa'i yid kyi
'dod 'jo
bya spyod kyi sngags bsgrub pa'i tshul gnad mdor bsdus

gnyis pa/ nang rgyud skor


dang po/ spyi'i skor
glegs bam/ wi pa hi pa location
rnying ma treatises on the theory and practice of path, including sdom gsum and
theg pa rim pa dgu contents
snga 'gyur theg pa rim dgu'i rnam gzhag mdor bsdus su brjod pa rin po
che'i them skas
snga 'gyur rnying lugs theg dgu'i lam khrid kyi sa bcad nyung ngu dam
pa'i zhal lung
rang bzhin rdzogs pa chen po'i lam gyi cha lag sdom pa gsum rnam par
nges pa
sdom pa gsum rnam par nges pa'i 'grel pa legs bshad ngo mtshar dpag
bsam gyi snye ma
rang bzhin rdzogs pa chen po'i lam gyi cha lag sdom gsum rnam par nges
pa'i 'grel pa rnam grol lam bzang
sdom gsum rnam par nges pa'i bstan bcos kyi 'bru 'grel blo gros gsar pa'i
yid kyi gdung sel legs bshad bdud rtsi'i za ma tog
sdom pa gsum gyi dris lan nyi 'od snang ba
yon tan rin po che'i mdzod dga' ba'i char

yon tan rin po che'i mdzod kyi rgya cher 'grel pa bden gnyis shing rta
yon tan rin po che'i mdzod kyi 'grel pa bden gnyis gsal byed zla ba'i sgron
me zhes bya ba'i smad cha
yon tan rin po che'i mdzod kyi 'grel pa zab don snang byed nyi ma'i 'od zer
yon tan rin po che'i mdzod kyi dka' gnad rdo rje'i rgya mdud 'grol byed
legs bshad gser gyi thur ma
chos kyi gter mdzod chen po kun 'dus rig pa'i sgron me
theg pa dgu'i spyi chings
theg dgu spyi chings gi 'grel bshad nyi ma'i 'od zer
theg pa chen po'i rnal 'byor la 'jug pa'i thabs bye brag tu 'byed pa
theg pa chen po'i rnal 'byor gyi tshul la 'jug pa'i man ngag gi 'grel pa rgyal
sras lam bzang
theg pa chen po'i tshul la 'jug pa

gnyis pa/ bye brag gi skor


dang po/ ma hA yo ga'i rgyud 'grel rnam bshad skor
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i don gsal bar
byed pa
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa rin
po che nyi zla 'bar ba'i sgron ma
mtshan brjod 'grel pa nyi zla 'bar ba'i sgron me'i lo rgyus khog
dbubs bsdus don
'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i 'grel pa mtshan don gsal bar byed
pa'i sgron me
mtshan yang dag par brjod pa'i 'grel pa rnam gsum bshad pa
dpal khrag 'thung chen po'i sgrub thabs yang dag grub pa zhes bya
ba'i gsang 'grel chen po
yang dag grub pa'i tshig 'grel mdor bsdus
yang dag grub pa'i rnam bshad gsang 'grel chen mo'i don bsdus rab
gsal
sangs rgyas thams cad mnyam par sbyor ba mkha' 'gro ma sgyu ma
bde ba'i mchog ces bya ba'i rgyud kyi dka' 'grel
dur khrod khu byug rol pa'i rgya cher bshad pa bdud rtsi thigs pa
rgyud gsang ba snying po'i 'grel bshad skor
rgyud gsang ba snying po'i 'grel bshad skor
gsang ba'i snying po'i 'grel pa spar khab
gsang ba'i snying po'i 'grel pa spar khab gyi mchan 'grel nyi
ma'i 'od zer
gsang ba snying po'i rgya cher 'grel pa
gsang ba snying po'i 'grel pa nyi ma'i snying po stod cha
gsang ba snying po'i 'grel pa nyi ma'i snying po smad cha
rgyud rgyal gsang ba snying po' grel pa dkon mchog 'grel
dpal gsang ba snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi
'grel pa phyogs bcu'i mun pa thams cad rnam par sel ba
dpal gsang ba snying po'i spyi don legs pa bshad pa'i snang
bas yid kyi mun pa thams cad sel ba
dpal gsang ba snying po'i rgyud kyi bsdus don ma rig pa
mun pa thams cad sel ba
gsang 'grel phyogs bcu'i mun sel gyi spyi don 'od gsal
snying po

dpal gsang ba snying po'i rgyud don gsal byed me long


dpal gsang ba snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud
khog dbub rin po che 'bar ba'i gur
sgyu 'phrul gsang snying gi 'grel pa rgyud don rnam nges
chos tshoms ngos gzung ba
gsang ba snying po'i rgyud kyi spyi don
dpal gsang ba snying po'i bsdus don 'od zer mtha' yas
gsang ba'i snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi
rgyud kyi 'grel bshad rgyud don gsal bar byed pa'i sgron me
yid bzhin nor bu (stod cha)
gsang ba'i snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi
rgyud kyi 'grel bshad rgyud don gsal bar byed pa'i sgron me
yid bzhin nor bu (smad cha)
dpal gsang ba'i snying po de kho nyid nges pa'i rgyud kyi
rgyal po sgyu 'phrul drwa ba spyi don gyi sgo nas gtan la
'bebs par byed pa'i legs bshad gsang bdag zhal lung (stod
cha)
dpal gsang ba'i snying po de kho nyid nges pa'i rgyud kyi
rgyal po sgyu 'phrul drwa ba spyi don gyi sgo nas gtan la
'bebs par byed pa'i legs bshad gsang bdag zhal lung (smad
cha)
dpal gsang ba'i snying po de kho nyid nges pa'i rgyud kyi
'grel pa gsang bdag dgongs rgyan
dpal gsang bdag dgongs rgyan gyi spyi don yan gyi bshad
pa'i zin bris bla ma'i man ngag rin chen phreng ba
dpal gsang ba snying po'i don mthong bas don rtogs
dpal ldan gsang ba snying po'i spyi don gyi bshad pa'i zin
bris bla ma'i man ngag don gsal snying po legs bshad rol
mtsho
gsang snying 'chad thabs
dpal gsang ba'i snying po'i rgyud kyi spyi don nyung ngu'i
ngag gis rnam par 'byed pa rin chen mdzod kyi lde mig
rtsa rgyud gsang ba snying po'i dka' gnas la dogs pa gcod
pa'i lung rig rdo rje'i rol rtsed
dpal gsal ba snying po'i spyi don gtan la 'bebs pa'i thal 'gyur
rig pa'i sgo 'byed
gsang sngags rdo rje theg pa'i tshul las snang ba lhar bsgrub
pa
sgyu 'phrul gyi dka' ba'i gnas snang ba lhar bsgrub pa dogs
pa gcod pa lung rig mu tig phreng mdzes
sgyu 'phrul gsang ba snying po'i dka' gnas bsdus don bla
ma'i zhal lung
gsang ba snying po'i gtan tshig rnams kyi zin tho
dpal ldan gsang ba snying po'i khog 'bub sa bcad kyi rim pa
nyung du 'khor 'das bar gyi lO tsa
sgyu 'phrul drwa ba rtsa ba'i rgyud kyi mchan 'grel nyi zla'i
snying po
dpal gsang pa'i snying po de kho na nyid nges ba'i rgyud
kyi 'grel pa zab don sgo brgya 'byed pa'i lde'u mig

sgyu 'phrul rgya gzhung man ngag phra mo drug bcu'i skor

rdo rje sems dpa' sgyu 'phrul drwa ba rgyud kyi 'grel bshad
dang sgrub thabs phra mo'i dkar chag gsal byed snang ba
gsang chen bka' ma'i bstan bcos rnams kyi dkar chag nor
bu'i do shal
gsang ba snying po'i 'grel chung biN+DA+r+tha
thabs kyi zhags pa pad+mo'i 'phreng ba'i 'grel pa
rdo rje sems dpa'i sgyu 'phrul drwa ba'i rgyud dpal gsang
ba'i snying po zhes bya ba'i spyan 'grel
khog gzhung gsal sgron
sgyu 'phrul drwa ba rin po che'i 'od snang
la shan lta ba'i sgron me
la shan lta ba'i sgron me'i bsdus don
la shan lta ba'i sgron me'i 'grel pa
g.yu'i thang ma skas dgu
mtshan nyid sgron ma
rnal 'byor chen po shes rab spyan 'byed kyi man ngag
thugs kyi sgo lcags
dkyil 'khor gyi chos don mdor bsdus pa
thig gi paN+DA+r+tha
sems bskyed kyi cho ga
bsre ba'i tho byang
sgyu 'phrul drwa ba rdo rje las kyi rim pa
sgyu 'phrul khro bo'i dbang sgrub rdo rje'i las kyi rim pa
dbang chog che ba'i dkyil 'khor tshan tho
dbang don nges 'byed
sgyu 'phrul drwa ba dbang gi gal po rtsa 'grel
dbang gi gal po
zhi khro'i gtor dbang
sgyu 'phrul drwa ba lhan cig skyes pa'i ye shes snang ba
sgyu 'phrul drwa ba thugs kyi thigs pa
bi ma la'i sgyu 'phrul 'jam thigs
gsang ba'i thigs pa'i man ngag
gsang ba'i thigs pa'i man ngag gi 'grel pa
dbang cig car du 'jug pa
bde ba chen po phyag rgya'i man ngag
rnam gsum bshags pa
dam tshig nyi shu rtsa brgyad pa dang rdo rje rgyal mo'i
bshags pa bcas
dpe chung rang gnas
lung bzhi'i rtsa ba tshig le'ur byas pa
gnas lung chen mo'i tho yig
gnas lung gi dkyil 'khor 'bri lugs
gnas lung gi man ngag bsdus pa gnas chog las 'phrang
man ngag gi rim pa mdor bsdus
gnas kyi lung phran bcu drug
sbyin sreg gal 'gags
sgyu 'phrul drwa ba'i sbyin sreg gi rim pa gtan tshigs gnyis
pa
sbyin sreg gi man ngag khong don dkrol ba nor bu lugs
gsang ba'i thig pa'i man ngag ro sreg gi las phreng

sku gdung las kyi phreng ba


bi ma la'i rab gnas
rab gnas kyi cho ga rnam par bsres pa gsum dang sbyar ba
gnas kyi gnas sel gzer bco brgyad
zhi khro las kyi gal phreng
man ngag rnam par bkod pa
rim pa drug pa
rim pa drug pa'i 'grel pa rin po che'i phreng bkod
sgyu 'phrul drwa ba'i man ngag rim gsum pa
in+d+ra b+hu ti'i rim pa gnyis pa
sgyu 'phrul me long 'od phreng
sgyu 'phrul drwa ba'i lam rnam pat bshad pa chung ngu
yo ga'i gzhung rgyud phyi nang las nges don mdor bsdus
sgyu 'phrul drwa ba'i lam de kho na nyid nges par bsdus pa
pad+ma'i lam rim gyi lo rgyus
gsangs sngags lam rim 'grel pa rin chen phreng ba
phyi chos mdo sngags thun mong gi lam rim rin chen
spungs pa
ma mo gsang ba las kyi thig le
zhi ba'i lha rgyud
zhi rgyud dang khro rgyud
zhi ba'i lha rgyud kyi 'grel pa
khro bo tog pa lha rgyud kyi 'grel pa
sgyu 'phrul rgyas pa'i sgrub thabs 'od kyi rim pa
sgyu 'phrul zhi ba 'bring po'i sgrub thabs rin chen drwa ba
zhi ba 'bring po'i sgrub thabs rin chen phreng ba
sgyu 'phrul drwa ba me long lta bu'i sgrub thabs
sgrub thabs rin chen drwa ba bsdus pa
dngos sgrub grub pa'i sgrub thabs
sgyu 'phrul khro bo bsdus pa'i sgrub thabs he ru ka'i gal
phreng
khro bo yang dag sgron ma
sgyu 'phrul khro bo bsdus pa'i sgrub thabs de nyid las snang
ba dam pa brgyan
sgyu 'phrul tshogs kyi 'khor lo thugs kyi sgrub pa
phyag rgya bsam gtan
spyod yul sbyong ba'i bsam gtan
rin chen drwa ba mngon rdzogs
man ngag gsal ba'i sgron me
gtor ma'i lung
cha gsum gyi sgom phreng
bstan pa'i snying po rig pa'i sgron me
lta ba'i rim pa bshad pa
'phrul gyi me long dgu skor
thugs kyi sgron ma
lta ba yang dag sgron ma
rnal 'byor spyod pa'i lugs nges pa'i don la ji bzhin sgom
thabs kyi sgron ma
rang gnas rgyal po'i 'grel pa

sgyu 'phrul skor


gsang sngags rdo rje theg pa'i man ngag lam gyi rim pa rin
po che rnam par bkod pa
rnal 'byor chen po'i rgyud sgyu 'phrul drwa ba'i man ngag
dpal lam gyi rim pa zhes bya ba'i dka' ba rnam par 'grel pa
lam mchog gsal ba'i sgron me
lam rim 'grel pa
rnal 'byor chen po'i rgyud kyi de kho na nyid snang ba'i
brgyan
sgyu 'phrul lam gyi rim pa'i 'grel pa mu tig phreng ba
sgyu 'phrul man ngag lam gyi rim pa'i 'grel bshad rin po
che'i chu dwangs
gsang sngags rdo rje theg pa'i man ngag lam gyi rim pa rin
po che rnam par bkod pa'i 'bru dka'i don bkrol gsal byed me
long
sgyu 'phrul drwa ba stong phrag brgya ba'i rgyud las bcud
bsdus man ngag lam rim don 'byed
lam rim zur mchan
sdem dgongs brgyad kyi lhan thabs
lam rim bsdus don
gsang sngags rdo rje theg pa'i man ngag lam gyi rim pa rin
po che rnam par bkod pa'i 'bru 'grel 'gro blo'i mun sel
sgyu 'phrul drwa ba'i lam rnam par bshad pa chung ngu'i
'bru 'grel bdud rtsi'i thigs pa
thugs kyi thigs pa'i man ngag
man ngag thugs kyi thigs pa'i 'grel bshad nyi ma'i 'od zer
thugs kyi thigs pa'i 'grel bshad rin chen sgron ma
bsdus don
man ngag lta ba'i phreng ba
man ngag lta phreng gi 'grel pa
man ngag lta ba'i phreng ba'i bshad pa rgyud don rin po che
snang byed
man ngag lta ba'i phreng ba'i tshig don gyi 'grel zin mdor
bsdus pa zab don pad tshal 'byed pa'i nyi 'od
slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas kyis mdzad pa'i
man ngag lta ba'i phreng ba'i mchan 'grel nor bu'i bang
mdzod
dam tshig gsal bkra
dam tshig gsal bkra'i 'grel rnal 'byor mig gi sgron ma
dam tshig gsal bkra'i bsdus don gsal byed me long
dam tshig rdo rje gsal bkra'i 'grel pa dag ldan gsal ba'i me
long
gsang ba sngags kyi dam tshig gi rim pa mdor bsdus pa
rdo rje'i dam tshig gi rnam bzhag go bder brjod pa spang
len gsal ba'i me long

gnyis pa/ lung a nu yo ga'i rgyab chos rgyud 'grel skor


zur ham shAkya 'byung gnas kyi mdo dbang skor
zur ham shAkya 'byung gnas kyi mdo dbang skor

byang chub sems kyi ljon shing


mdo phran khog dbub
kaH thog pa dam pa bde gshegs kyis mdzad pa'i skor
'dus pa mdo'i khog dbub legs bshad nyi ma'i snang ba
spyi mdo dgongs 'dus kyi bsdus don pad+ma dkar po'i
phreng ba
'dus pa mdo'i dka' 'grel rdo rje'i tha ram 'byed pa'i lde'u mig
'dus pa mdo'i sku bzhi'i gleng 'grel rgyud don gsal byed

spyi mdo dgongs 'dus kyi 'chad thabs zin bris nyung ngu rnam gsal
mdo dbang gi lag len zab mo
mdo khog rin chen sgron ma
a nu yo ga lung bdun gyi sgo nas 'chad tshul zung 'jug grub pa'i rna
rgyan
(e) dpal spyi mdo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa rnal 'byor nyi ma gsal
ba byed pa'i legs bshad gzi ldan 'char kha'i 'od snang
(waM) dpal spyi mdo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa rnal 'byor nyi ma
gsal ba byed pa'i legs bshad gzi ldan 'char kha'i 'od snang
(ma) dpal spyi mdo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa rnal 'byor nyi ma
gsal ba byed pa'i legs bshad gzi ldan 'char kha'i 'od snang
(ya) dpal spyi mdo dgongs pa 'dus pa'i 'grel pa rnal 'byor nyi ma
gsal ba byed pa'i legs bshad gzi ldan 'char kha'i 'od snang

'dus pa chen po mdo'i sgrub khrigs bzhin dbang byang lag


len
mdo yongs rdzogs kyi tsa ka li ni
'dus pa chen po mdo'i dbang chog rin chen phreng ba
mdo dbang rtsa ba'i dal don bzhi pa
mdo dbang gi zab pa'i dbang gsum
dkyil 'khor kyi skang grangs
sangs rgyas thams cad kyi dgongs pa 'dus pa'i mdo'i dka'
'grel mun pa'i go cha lde'u mig gsal byed rnal 'byor nyi ma
(stod cha)
sangs rgyas thams cad kyi dgongs pa 'dus pa'i mdo'i dka'
'grel mun pa'i go cha lde'u mig gsal byed rnal 'byor nyi ma
(smad cha)
s+thi ra ma ti'i skabs 'grel bye brag tu bshad pa
gsang ba'i don bsdus

gsum pa/ man ngag a ti yo ga'i rgyab chos rgyud 'grel skor
dang po/ man ngag sde gsum ka la gces pa'i dgongs 'grel skor
glegs bam/ the pa ne pa location
rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso
rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i 'grel pa shing rta
chen po (glegs bam dang po)
a 'dzom par ma'i yig 'bru chad lhag
rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i 'grel pa shing rta
chen po (glegs bam phyi ma)

rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i 'grel pa shing rta


chen po'i bsdus don gyi gnas rgya cher dbye pa pad+ma
dkar po'i phreng ba
rdzogs pa chen po sems nyid ngal gso'i gnas gsum dge ba
gsum gyi don khrid byang chub lam bzang
rdzogs pa chen po bsam gtan ngal gso
rdzogs pa chen po bsam gtan ngal gso'i bsdus don puN+Da
rI ka'i phreng ba
rdzogs pa chen po bsam gtan ngal gso'i 'grel pa shing rta
rnam par dag pa
rdzogs pa chen po bsam gtan ngal gso'i don khrid snying po
bcud bsdus
rdzogs pa chen po sgyu ma ngal gso
rdzogs pa chen po sgyu ma ngal gso'i bsdus don man+dA ra
ba'i phreng ba
sgyu ma ngal gso'i 'gril pa shing rta bzang po
sgyu ma ngal gso'i don khrid yid bzhin nor bu
ngal gso skor gsum gyi spyi don legs bshad rgya mtsho
ngal gso skor gsum gyi dkar chag pad+ma stong ldan
kun mkhyen dri med 'od zer gyi gsung thor bu las/ bar do'i
smon lam ngo sprod
gnyug sems 'od gsal gyi don rgyal ba rig 'dzin brgyud pa'i
lung bzhin brjod pa rdo rje snying po
gnyug sems 'od gsal gyi don la dpyad pa rdzogs pa chen po
gzhi lam 'bras bu'i shan 'byed blo gros snang ba
gnyug sems zur dpyad skor gyi gsung sgros thor bu rnams
phyogs gcig tu bsdus pa rdo rje rin po che'i phreng ba
rdzogs pa chen po'i lta sgom spyod pa'i gtam rtog ge'i
gnyen po
rdzogs pa chen po'i khyad par nyung ngu rnam gsal yid kyi
me long
rdzogs pa chen po'i gzhi lam 'bras bu'i gtam nyung bsdus
gnad kyi za ma tog
a ti yo ga spyi don drug gi sgo nal 'chad tshul gyi 'grel
bshad bdud rtsi'i snying po

gnyis pa/ rdzogs pa chen po sde gsum las bye brag so so'i dgongs
'grel skor
dang po/ sems sde'i dgongs 'grel skor
glegs bam/ pe pa tse pa location
rdzogs pa chen po rtsal chen sprug pa'i 'grel pa
rdzogs pa chen po khyung chen ldings pa'i 'grel pa
rdo rje sems dpa' nam mkha' che'i 'grel pa
klong yangs bde 'byams kyi 'grel pa
byang chu ba kyi sems sgom pa don drug pa'i 'grel
pa rin po che'i sgron me
rtse mo byung rgyal 'grel pa
man ngag srog gi 'khor lo'i 'grel pa
byang chub sems bde ba 'phra bkod kyi don 'grel
rdzogs pa chen po rig pa'i khu byug gi don 'grel

byang chub sems bsgom rdo la gser zhun gyi 'grel


pa
gsang ba bde ba'i 'grel pa
rin po che kun 'dus kyi 'grel pa
rdo rje gzong phugs kyi 'grel pa
ye shes nam makha'i rgyal po'i don 'grel
spyi gsang sngags lung gi 'grel pa gnyags dz+nyA
na ku mA ras mdzad pa
byang chub sems sgom rdo la gser zhun
byang chub sems bsgom rdo la gser zhun zhes bya
ba'i 'grel pa
byang chub sems bsgom pa rdo la gser zhun gyi
mchan 'grel de kho na nyid gsal ba'i sgron me
a ti rnal dgongs kyi gzhung
a ti'i sa bcad
rdzogs pa chen po bsam gtan nyams kyi sgron me
rdzogs pa chen po bsam gtan spyi 'grel
rdzogs pa chen po'i spyi chings
rdzogs chen lta spyod sgom pa dam tshig 'bras bu
dang bcas pa
rdzogs pa chen po sa gcig pa'i 'grel pa don gsal nyi
ma
rdzogs pa chen po'i gal gnad
mi nub pa'i rgyal mtshan rdo rje sems dpa' nam
mkha' che rtsa ba'i rgyud
byang chub kyi sems mi nub pa'i rgyal mtshan rdo
rje sems dpa' nam mkha' che'i 'grel bshad gsang
bdag dga' rab dpa' bo'i dgongs rgyan
rin po che gter gtad pa
rin po che gter gtad pa'i 'grel chung 'phrul gyi me
long gsal bar 'byed pa'i 'od kyi lde'u mig
sgom gyi gnad gsal bar phye ba bsam gtan mig
sgron
(oM) rdzogs pa chen po byang chub kyi sems kun
byed rgyal po'i 'grel pa kun bzang dgongs rgyan
(AH) rdzogs pa chen po byang chub kyi sems kun
byed rgyal po'i 'grel pa kun bzang dgongs rgyan
(hUM) rdzogs pa chen po byang chub kyi sems kun
byed rgyal po'i 'grel pa kun bzang dgongs rgyan
a ro ye shes 'byung gnas kyi snyan brgyud sprul sku
zhig po'i gsung sgros rta ston jo ye'i yig cha rta rin
chen dpal gyi phyag dpe las bshus pa'i dpe dkon
chos tshan so brgyad

gnyis pa/ klong sde'i dgongs 'grel skor


rdzogs pa chen po'i klong dgu'i skor sogs se'i
ban+de ye shes 'byung ldan gyi mchan btab pa
rnams phyogs gcig tu bkod pa
dbang gi klong
dkyil 'khor gyi klong
dam tshig gi klong

phrin las kyi klong


lta ba'i klong
dgongs pa'i klong
spyod pa'i klong
sa lam gyi klong
'bras bu'i klong
pra khrid nyams rim bzhi pa
byang chub sems kyi man ngag nges par
lung bstan pa
bdud rtsi chu rgyun che mchog rgyan gyi
'khor lo
rim pa gsum bsdus pa'i man ngag
dri med gsang ba'i sgron ma
gsang ba thugs kyi sgron ma
don bzhi lhag par gtan la dbab pa
byang chub kyi sems nyi ma'i 'od zer
rin po che rgyan
rin po che'i phreng ba
rin po che'i 'od
shes rab kyi spyan rnam par 'byed pa'i man
ngag
rdzogs chen klong dgu'i rgyud dang de'i man
ngag phyogs rtogs dang bcas pa'i 'og gi dri
ma srung byed kyi ldeb g.yog par khab
rgyud ye shes gsang ba
rgyud ye shes rdzogs pa
kun tu bzang po klong drug rgyud kyi 'grel pa

gsum pa/ man ngag sde'i dgongs 'grel skor


sgra thal 'gyur rtsa rgyud 'grel sgron ma snang byed
(glegs bam dang po)
sgra thal 'gyur rtsa rgyud 'grel sgron ma snang byed
(glegs bam gnyis pa)
rdzogs pa chen po mu tig phreng rgyud gsal byed
yi ge med pa'i rgyud kyi 'grel pa pad+ma kha 'byed
sgron ma 'bar ba'i don bsdus
gser gyi me tog mdzes pa rin po che sgron ma 'bar
ba'i rgyud don gsal bar byed pa mu tig phreng ba
brgyus pa
sku gdung 'bar ba'i rgyud kyi 'grel pa sgron ma
phreng ba bkod pa

gsum pa/ snga 'gyur rgyud dang sgrub sde rnams kyi grub mtha'i rnam bzhag dang rtsod bzlog sogs spyi
mkho skor
glegs bam/ ye pa se pa location
o zur chung shes rab grags pa'i zhal gdams brgyad cu pa'i mchan 'grel
o rog shes rab 'od kyi grub mtha' bstan pa'i sgron me
o 'dra mthun khyad 'phags ngang pa'i rgyal po
o sngags kyi spyi don tshangs dbyangs 'brug sgra
o bka' brgyad kyi spyi don rnam bshad dngos grub snying po

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

grub mtha' chen po bzhi'i rnam par gzhag pa mdo tsam phye ba nges don dgongs pa gsal byed
gsang sngags bla na med pa'i tan+t+ra'i don gyi rnam dbye gsal byed
snga 'gyur rgyud 'bum gyis mtshon pa'i mdo rgyud spyi'i 'chad thabs ud pa la'i phreng ba
gsang sngags snga 'gyur rnying ma pa'i bstan pa'i rnam gzhag mdo tsam brjod pa legs bshad
snang ba'i dga' ston
chos 'byung bstan pa'i sgron me rtsod bzlog seng ge'i nga ro
gsang sngags snga 'gyur la bod du rtsod pa snga phyir 'byung ba rnams kyi lan du brjod pa nges
pa don gyi 'brug sgra
rgyal ba'i dbang po karma pa mi bskyod rdo rjes gsang sngags rnying ma ba rnams la dri ba'i
chab shog gnang ba'i dris len lung dang rig pa'i 'brug sgra
rtsod bzlog gnam lcags 'brug brgya dgod pa'i nga ro
dris lan yang gsal sgron ma zhes btags pa gsang sngags rnying mar log rtog spel ba gzhom byed
rgyal po'i gsung bzhin legs par bshad pa lungagi rnga chen
brgal lan skya rengs dang po
sdom pa gsum gyi rab tu dbye ba'i bstan bcos chen pos snga 'gyur phyogs la rtsod pa spong ba
'dus ma byas kyi gan mdzod

bzhi pa/ rjes 'brel cho ga'i yan lag dang smon shis 'grel pa'i skor
glegs bam/ she pa location
o dbang bzhi'i rnam bshad rin chen phung po
o ma hA yo ga'i dbang thams cad kyi thog mthar 'gro ba'i rgyug byang lhan thabs
o bskyed rdzogs kyi spyi don thabs lam snying po
o bskyed rim gyi zin bris cho ga spyi 'gros ltar bkod pa man ngag kun btus
o bde bar gshegs pa'i sku gsung thugs kyi rten la rab tu gnas pa ji ltar bya ba'i gzhung gi bshad
sbyar
o sku gsung thugs kyi rten rab tu gnas pa'i cho ga rgyud dang man ngag gi don rab tu gsal bar byed
pa'i 'grel byed legs bshad rol mtsho
o dkyil 'khor spyi'i thig tshon gyi bya ba rab gsal kun dga'
o snga 'gyur bka' gter sgrub dkyil nyer mkho rnams kyi thig tshon rab gsal kun dga'i mdzes rgyan
o sbyin sreg gi las rim don gsal
o gangs ri'i khrod kyi klog pa nyan bshad pa rnams kyi snyan du bsrings pa thos bsam 'chi med
bdud rtsi
o smra sgo mtshon cha'i 'grel pa bla ma rong zom chos kyi bzang pos mdzad pa
o gu ru'i tshig bdun gsol 'debs kyi rnam bshad pad+ma dkar po
o rdo rje theg pa'i dkyil chog gang la'ang sbyar chog pa yan lag brgyad pa'i 'bru 'grel nyung ngur
bsdus pa
o rnying lugs bka' ma'i byin 'bebs kyi 'grel pa legs bshad sprin gyi rol mo
o sngon 'gro'i 'grel pa me tog phreng mdzes las ye shes sku mchog DIk+ka logs su phyung ba
o rgyud lung man ngag gi bshags pa'i tshig don cung zad bshad pa dri med shel gyi me long
o skong gi bshad pa mdor bsdus su byas pa
o gsang chen sngags kyi smon lam rdo rje'i rgya mdud kyi rnam par bshad pa zab gsang 'dud rtsi'i
rol mtsho
o smon lam rdo rje'i tshig gi rgya mdud kyi 'bru 'grel
o byang chub sbyod pa'i smon lam phan bde'i ljon pa'i TI ka rgyal ba'i gzhung lam
o byang chub sbyod pa'i smon lam phan bde'i ljon pa'i TI ka rgyal ba'i gzhung lam
o snga 'gyur bstan pa rgyas pa'i smon lam gyi 'grel pa phyogs las rnam par rgyal pa'i rgyal mtshan
o bkra shis kyi bshad pa skal bzang dgyes pa'i rol mo

dkar chag
o snga 'gyur bka' ma'i dkar chag yid bzhin rin po che'i mdzod khang
dang po/ ston pa sku gsum gyi rnam pas rgyu 'bras kyi theg pa

gnyis pa/ rgya gar 'phags pa'i yul du bka' bsdu rim par mdzad nas mdo sngags thun mong
gi bstan pa ji ltar byung tshul
gsum pa/ bye brag tu sng 'gyur mdo sgyu sems gsum gyi brgyud pa'i babs tshul
bzhi pa/ gangs can bod kyi ljongs 'dir thog mar bstan pa ji ltar byung tshul
lnga pa/ gsang chen rdo rje theg pa'i bstan pa gang la babs pa'i lo rgyus
drug pa/ snga 'gyur rnying ma'i chos sde da bzhugs gtso bo rnams kyi gdan rabs
bdun pa/ da lta dngos su bzhugs pa'i bka' ma'i chos sde rtsa gzhung sgrub phrin rgyab
chos bcas kyi bzhugs byang dkar chag tu bkod pa
brgya pa/ rten 'byung dge ba'i shis smon bcas kyi mtha' rgyan pa

mjug byang