Tohei Koichi: Ki a mindennapi eletben

Page 1 of 11

Tohei Koichi: Ki a mindennapi életben
Fordította: Koncz Tibor
(részletek)

...
4. Fejezet: A ki alapelvei
Keleten a ki szót már régóta sokféle értelemben használták olyan dolgok kifejezésére, amelyek az egyetemes világ ki-jébôl származtak, valamint mindennapi dolgok kifejezésére. Az emberek nagy része azonban nem veszi észre, hogy milyen óriási mértékben kapcsolódik egymáshoz a mindennapi dolgok ki-je, és az egyetemes világ ki-je.

1. A KI alaptermészete
Az érzékszerveinkkel érzékelni tudjuk annak a világnak a színeit és formáit, amelyben élünk. De vajon milyen az igazi természete a világnak? Minden, aminek van valamilyen formája, az valahonnan ered. Például a Nap most lángol, de kellett hogy legyen ennek a tûznek valamilyen kezdete. Kellett lennie egy tûznek azelôtt, mielôtt ez a tûz keletkezett. Ha mindennek megkeressük az eredetét, el fogunk jutni egy olyan pontig, amikor még semmi sem létezett. De ha más oldalról nézzük a dolgokat, akkor beláthatjuk, hogy a semmi nem tud életet adni valaminek. A Zen a mu kifejezést használja erre, ami a semmit jelenti, azonban nem egy abszolút semmit, hanem egy olyan állapotot, amikor semmi nem létezik, de mégis jelen van valami. A matematika alapja az 1-es szám. A Föld egy. A kavics egy. Ha ezt a felére csökkentjük, ami marad, az is egy. Ha ezt végtelen sokszor a felére csökkentjük, akkor sem kapunk soha nullát. Ha van egy, annak a fele mindig létezik. A ki az, ami összegyûjti a végtelen kis darabkákat. Ily módon tehát az egyetemes világ ki-jébôl született a Nap, a csillagok, a Föld, a növények, az állatok, az emberi test és az elme. A ki-bôl, vagyis az egyetemes világ lényegébôl keletkezett a mozgás és a nyugalom, az összetartás és a széthúzás, a megfeszítés és az ellazítás, és még nagyon sok kölcsönös hatás, ami tulajdonképpen létrehozta a világ mai formáját. A ki-nek nincs kezdete és vége. Az igazi értéke se nem csökken, se nem nô. Egyek vagyunk az egyetemes világgal, és életünk része a világegyetem életének. A ki már a világ kezdete elôtt létezett és a létezése azon a biztos tényen alapul, hogy a születés, a növekedés, a halál és az elbomlás állandóan folytatódik. A keresztény egyház a világ lényegét Istennek nevezi, és a világ mûködését az Isteni Gondviselésnek. Más szavakkal, Isten létezik a világban, és az Isteni Gondviselés egy soha véget nem érô folyamat. A Ki Társaságban megkülönböztetjük azt a ki-t amit mindennap használunk az egyetemes ki-tôl, ami a világ igazi lényege. Az egyetemes világ mûködését a világ szabályainak tekintjük. Életünk a ki-bôl született, s egy napon oda is kell visszatérnie. Ha testi szemünkkel nézzük életünket, úgy tûnik, hogy az halálunkkor megszûnik; de ha ezt szellemi nézôpontból vizsgáljuk, semmi sem

http://kihon.aikido.org.hu/readings/tohei-ki.html

2010.05.03.

Tohei Koichi: Ki a mindennapi eletben

Page 2 of 11

tûnik el. Ezelôtt is léteztünk, és ezután is fogunk létezni. Ha valamit lelki szemünkkel vizsgálunk, az azt jelenti, hogy a dolog igazi lényegének a nézôpontjából vizsgáljuk azt. A világegyetem igazi lényegének a nézôpontjából nézve megállapíthatjuk, hogy mi, az egész világ, az emberiség egyetlen anyaméhbôl eredünk a fákkal, a fûvel, a felhôkkel, a köddel együtt. Lehet-e akkor okunk a harcra vagy a gyûlöletre? Ha a világ lényegének a nézôpontjából vizsgáljuk a kérdést, akkor méginkább meg fogjuk érteni a szeretetnek és minden dolog védelmének a szellemét és a harc ellen való tiltakozást. A mi életünk csupán annyi, amennyi vizet ki tudunk merni a tengerbôl és azt a kezünkben tudjuk tartani. Ezt mi "Én"-nek nevezzük. Úgy, ahogy a kezünkben tartott vizet a mi vizünknek. Másrészt, a víz szemszögébôl ez csak a nagy tenger egy része. Bár, ha kinyitjuk a kezünket, a víz visszafolyik a tengerbe, azonban ami a kezünkben maradt, az ugyanúgy része a tengernek. Ha nem engedjük, hogy a víz folyjon, megposhad. Az életünk az egyetemes ki része, amely be van zárva a hús-vér testünkbe. Bár mi azt mondjuk, ez az "Én", szellemi nézôpontból viszont ez az egyetemes világ ki-je. A ki be van ugyan zárva egy külsô burokba, azonban összemosódik a világegyetem ki-jével és ennek tevékeny részét képezi. Amikor lélegzünk, a ki-t lélegezzük be egész testünkkel. Amikor a saját ki-nk és a világegyetem ki-jének az összekapcsolódása teljes, akkor egészségesek vagyunk. Amikor ezt a folyamatot valami gátolja, akkor kedvetlenek leszünk, amikor pedig ez megáll, akkor meghalunk. A ki gyakorlatokban a ki kibocsátását gyakoroljuk, mert ezáltal a világegyetem ki-je be tud lépni a testünkbe, és így növeli a két fajta ki egységét. Ha megállítjuk a ki áramlását, új ki nem tud belépni a testünkbe, és az áramlás legyengül. Ezért a gyakorlásnál a ki kibocsátását hangsúlyozzuk, aminek a célja nemcsak a harci technikák fejlesztése, hanem a saját ki-nk és a világegyetem ki-je egyesítésének az elôsegítése is. Ez egy rendkívül hatékony mód az ember életerejének maximalizálására. Századokig a japánok azt mondták: meghalni annyi, mint hazamenni. De szilárd hit nélkül lehetetlen elfogadni ezt az álláspontot. Egyek vagyunk az egyetemes világ ki-jével, és a halállal csak visszatérünk ehhez a ki-hez. Minden erônket használnunk kellene amíg élünk, de a halál után is. Ez az elpusztíthatatlan hit nagyon lényeges a sikerhez.

2. Pozitív és negatív ki
Az univerzum lényegébôl adódóan (ami nem más, mint a ki) mialatt az univerzum elérte a mai állapotát nagyon sok ellentmondásos folyamat történt. Ezek a folyamatok ma is folytatódnak és még hosszú ideig folytatódni is fognak. Keleten ezt a kételvûséget a yin és yang elméletével magyarázzák. A yin jelöli az árnyékot, a yang a világosságot. Ahol a világosság jelen van, szükségszerû az árnyék jelenléte is, ahol van élet ott kell lennie halálnak is, ahol van magas, ott van alacsony és ahol erôs, ott gyenge. Az egyetemes világ egy egység, és ennek a megnyilvánulása ez a kételvûség. Az elektromos szerkezetek híres feltalálója Thomas A. Edison azt állította, hogy a világ elektromosságból épül fel, és a plusz és a mínusz ellentétébôl alakult ki. A napfény és a születés pozitív elem, az árnyék és az összeomlás negatív. Kibocsátani a ki-t pozitív folyamat, míg beszívni azt negatív. A saját ki-nk a világ ki-jének egy része, a testünk pedig a saját ki-nk megvédésére szolgáló burok. Az elme az, amit ettôl a világtól kaptunk és amivel meg kell védenünk és fel kell nevelnünk ezt a külsô burkot és amivel ellenôrizzük és elôsegítjük a világegyetem ki-jének és a saját ki-nknek a folyamatos cserélôdését. Összehasonlíthatjuk az elektromosság létrehozásának a folyamatát a ki áramlásának a folyamatával. Az elektromosság lényege az, hogy a generátorban áram fejlôdik, amellyel számtalan gépet aktivizálunk. A világ ki-vel van feltöltve, amelyet agyunk -- mint valami elektromos generátor

http://kihon.aikido.org.hu/readings/tohei-ki.html

2010.05.03.

Tohei Koichi: Ki a mindennapi eletben

Page 3 of 11

-- átalakít, létrehozva az elmét, ami a saját ki-nkké válik, azzá a ki-vé, amely testünket mozgatja. Ha valakinek az elméje beteg, nem lesz képes arra, hogy testi egészségét megvédje, vagy arra, hogy az egyetemes és a saját ki-jének cserélôdését megvalósítsa. Aki csiszolni szeretné technikáit, annak elôször az elméjét kell csiszolnia. Ha már a kezdés sem tiszta, akkor a befejezés sem lesz az. Egy rossz szív csak a teljes ürességhez vezet. Ezek az utalások azt mutatják, hogy a világegyetem ki-je jóra és rosszra egyaránt felhasználható. Ha létezik pozitív ki, akkor létezik negatív ki is. Az egyénnek kell kiválasztania, hogy melyiket fogja használni. Ha fényben akar járni és tevékenyen akar élni, akkor a pozitív ki-t kell fejlesztenie. Pozitívan kell használnia elméjét és pozitív magatartásformát kell követnie. Ha a sötétben akar járni, akkor használja negatívan az elméjét. Az, hogy milyen magatartásformát veszünk fel, rajtunk múlik. Bár mindenki boldog és tevékeny életet szeretne élni, azok az emberek, akik negatívan használják az elméjüket, nem reménykedhetnek pozitív életben. A pozitív élet a pozitív magatartáson múlik. Kezdd el a pozitív ki-t használni, és sikeres leszel. Ha hirtelen lehûl az idô, és azt gondolod magadban: "Ilyen idôben könnyû megfázni" -- a ki-d egy pillanat alatt negatív lesz, és valóban megfázol. Az a személy, aki azt mondja, hogy: "Mi az a megfázás? Engem nem érdekel.", az olyan gyorsan megszabadul a megfázástól amilyen gyorsan elkapta. Ha úgy közelítesz egy munkához, hogy: "Nem hiszem, hogy túl jól fog menni," akkor az nem is fog jól menni. Ha viszont minden erôdet és hitedet beleveted, akkor jól fog menni. Sok ember pozitív hozzáállással közelít a dolgokhoz, de aztán jön egy negatív hullám, amely legyôzi ôket. A ki gyakorlatokban mindig arra törekszünk, hogy növeljük a saját ki-nket, hogy könnyebbé tegyük a pozitív magatartásforma fenntartását. Ha néha egy negatív állapotba kerülünk, és valaki azt mondja nekünk, hogy: "Hé, emlékezz a ki-d növelésére", akkor rögtön át fogunk tudni térni pozitív ki-re. A szülôfalumban minden új év elsô három napján összehívom a Ki Szervezet tagjait, és együtt elmegyünk egy közeli folyóhoz edzeni. A hômérséklet ott kinn mínusz 8, mínusz 9 fok körül van, a hóborította hegyekbôl folyó víz jéghideg. Ha beledugod az ujjadat a vízbe, úgy érzed, mintha megfagyna a hús a kezeden. Amikor keleten felragyog a nap, felvesszük a fürdôruhánkat, elvégzünk néhány könnyû bemelegítô mozdulatot és a vezetôt követve körülbelül derékig bemerülünk a vízbe. Egy kört alakítunk ki a vezetô körül, és amikor ô elkiáltja magát, hogy: "Le!", akkor lemerülünk egészen a vállunkig. Azután a vezetô azt mondja: "Ordítsatok!". Ekkor mindenki úgy ordít ahogy csak bír. Körülbelül három perc múlva kiemelkedünk a vízbôl. Néha ezt a gyakorlatot kétszer, háromszor is végigcsináljuk, amíg a vezetô azt nem mondja: "Kifelé!", és akkor mindenki kimegy a partra. Ezután megszárítkozunk, felvesszük az edzôruhánkat, és különbözô légzôgyakorlatokat végzünk. Így kezdjük mi az egész éves edzést. Néha egyesek amiatt aggódnak, hogy esetleg megfázhatnak. Erre én mindig azzal válaszolok: "Ha meg akarsz fázni, fázzál meg. Ha nem akarsz, akkor ne tedd." Természetesen, ha azok, akik bemennek a hideg folyóba nem fáznak meg, akkor nem is lesznek betegek. A lényeg az, hogy "karbantartsd" azt az egy pontot, amit majd késôbb megmagyarázok, és hogy növeld a ki-det. Egyszer egy férfi, aki még nem gyakorolta a ki fejlesztését, megkért, hogy részt vehessen ezeken a gyakorlatokon. Bár az a szokásom, hogy visszautasítom az ilyen fajta kéréseket, azonban ez a férfi olyan kitartó volt, hogy elkezdtem tanítani neki, hogyan tartsa karban az alhasi pontját, és hogyan növelje a ki-jét. Így azt feleltem neki, hogy csatlakozhat hozzánk. Amíg a vízben volt és arra koncentrált amit mondtam neki, minden rendben ment. Azután, amikor kijött a vízbôl, túl magabiztos lett és elveszítette a pontot. Amikor ez megtörtént, úgy elkezdett remegni, mint a nyárfalevél. A többi tanuló teljesen nyugodtan állta ôt körbe, még csak nem is voltak libabôrösek és

http://kihon.aikido.org.hu/readings/tohei-ki.html

2010.05.03.

Tohei Koichi: Ki a mindennapi eletben

Page 4 of 11

nevettek ezen a reszketô emberen. Rögtön segítettem neki visszaszereznie az alhasi pontját, így a remegése elmúlt. Az a személy aki kitartóan edzi magát, nem veszti el ezt a pontot, bár ô maga ezt nem tudatosan végzi. Ez nemcsak egy olyan gyakorlat, amivel azt a képességünket fejlesztjük, hogy ellenálljunk a hidegnek. Elôször is ez egy jó teszt arra, hogy a tested segítségével kipróbáld mennyire erôs az az állapot, amikor az alhasi pontra koncentrálsz, és amikor kiterjeszted a ki-det. Másodszor, ezt a gyakorlatot az év legelején végezzük, így egész évben jó kondícióban leszünk, feltöltôdve ki-vel. Harmadszor pedig, amikor belépünk a vízbe, lemossuk magunkról mindazokat a rossz gondolatokat és a múlt év rossz tapasztalatait, amik bennünk voltak, és felfrissülünk, mint egy újjá született csecsemô. A vízben való megmártózás abban is segít, hogy erôs, pozitív hozzáállást fejlesszünk ki magunkban, amivel ki tudjuk védeni az elkövetkezô év rossz pillanatait. Amikor lehûl az idô, azon gondolkozunk, hogyan is mártózhattunk meg a jeges folyóban télen. Ha fel vagyunk öltözve, a hideg idô nem zavar bennünket. Ha mégis megfáznánk, akkor egy pozitív hozzáállás segít minket abban, hogy a lehetô leggyorsabban kigyógyuljunk belôle. Mind a pozitív, mind a negatív gondolkodásmód gyakorlatilag mindenre kihat. Például egy személy látja, hogy néhány barátja együtt beszélget. A pozitív hozzáállású ember semmi különösre nem fog gondolni. A negatív gondolkodású személy azon fog elmélkedni, hogy vajon nem mondanak-e valami rosszat róla. Miután egyre többet gondolkodik ez a személy ilyen dolgokon, a negatív hozzáállása egyre negatívabbá válik. Egyes emberek negatívan, mások pedig pozitívan értelmezik ugyanazokat a szavakat. Ráadásul ugyanaz a szó különbözôképpen hangzik ugyanannak az embernek attól függôen, hogy ki-je pozitív vagy negatív akkor, amikor hallja a szót. Ha egy barátod bolondnak mond téged, nem fog zavarni, ha jó hangulatban vagy, hiszen a barátod mondta ezt. De ha ugyanezt teszi akkor, amikor rosszkedvû vagy, valószínûleg azzal fogod gyanúsítani -- indokolatlanul --, hogy barátsága csak színlelt, és hogy tényleg bolondnak tart téged. Mindig emlékezz arra, hogy a pozitív növeli a pozitívat, a negatív pedig a negatívat. Hogyha negatív a hangulatod, negatívan fogsz gondolkodni, negatívan cselekszel és mindent negatívvá fogsz változtatni magad körül. Mivel a negatív a negatívat növeli, ha egy dolog rosszul indul, minden rossz lesz a késôbbiekben. Ha veszekszel a feleségeddel mielôtt elindulsz reggel otthonról, rossz lesz az egész napod. Engedj csak egy mogorva embert egy 4-5 fôs társaságba, akik vidáman beszélgetnek, mindenki rögtön el fog hallgatni és komorrá válik, mivel annak az egy személynek a negatív energiája elég erôs ahhoz, hogy maga körül mindent negatívvá tegyen. Ha egy teljesen boldog család egy tagja negatív, az egész család negatívvá válik. Ezzel szemben, ha a ki-d pozitív, akkor gondolataid, cselekedeteid és körülötted minden pozitív lesz. A boldogság egy nevetô kapun jön be, mivel a pozitív a pozitívat vonzza. Egy erôsen pozitív természetû ember teljesen fel tud villanyozni egy 4-5 fôs társaságot, mert az erôs pozitív hozzáállása képes az egész környezetét pozitívvá változtatni. Egy bátor tábornoknak nincs gyáva katonája, hiszen az erôs pozitív energiája bátorságot önt az embereibe. Ezzel szemben egy gyáva tábornok átragasztja gyávaságát még a bátor embereire is. Ha fontosnak tartjuk, hogy nemcsak mi, hanem az egész világ és az egész társadalom sokkal derûsebb, virágzóbb legyen, akkor nekünk személyesen kell fejlesztenünk saját pozitív tulajdonságainkat, és ezekkel meg kell próbálnunk mindent pozitívvá változtatni magunk körül. Ha egy ügynök, amikor elindul a körútjára, eldönti, hogy nem fog eladni semmit egy adott helyen, akkor azt nagyon rosszul teszi. Nem tudja pontosan, hogy el fog-e adni valamit vagy sem, de azzal a negatív hozzáállással, hogy nem fog üzletet kötni, a negatívat átviszi a vásárlóira is. Megfelelô pozitív gondolkodásra lenne szüksége ahhoz, hogy vásárlói pozitívan reagáljanak. Ha mégsem tudott üzletet kötni azon az útján, érje be annyival, hogy azt mondja magának: ezúttal nem tudott eladni semmit. Ha felcseréli ezt egy pozitív gondolkodásra és úgy megy el a következô vevôjéhez, minden bizonnyal eredményes lesz az útja.

http://kihon.aikido.org.hu/readings/tohei-ki.html

2010.05.03.

Tohei Koichi: Ki a mindennapi eletben

Page 5 of 11

Egy beteg személy általában negatív. Egy ilyen negatív személy hajlamos arra, hogy odamenjen egy másik negatív emberhez és azt mondja: "Ön is beteg? Én ebben és ebben a betegségben szenvedek. Rossz betegnek lenni, ugye?" Ezzel csak még negatívabb lesz. Minél negatívabb valaki, annál több pozitívat kellene keresnie egy erôs és egészséges embernél. A kórházakban a legtöbb ember negatív. Még egy egészséges ember is negatívvá válhat a tudta nélkül, ha sokáig tartózkodik ilyen környezetben. A negatív hatások általában erôsebbek a beteg embereknél. Amikor a betegségük egy kicsit rosszabbodik, negatív ki-t birtokolva azon gondolkodnak, hogy meg is halhatnak. Vagy ha például valaki meghal a szomszéd szobában, a többiek úgy érzik, hogy rájuk is ez a sors vár. Ilyen körülmények között meg kell próbálni növelni a pozitív ki-t. Az élet ás a halál a sors kezében van. Amikor valaki meghal, akkor meg kell halnia, de amíg valaki él, addig élnie kell. Amíg valaki életben van, addig nem hal meg. Amíg élsz, addig mindig csak az életen gondolkodj. Amit tenned kell az, hogy érezd a pontot és segítsd elô a saját ki-d és az univerzális ki összekapcsolódását azáltal, hogy növeled a saját ki-det. Természetesen az életerô, ami eredetileg is a tied, aktivizálódni fog. Az a látogató, aki elmegy egy beteg emberhez és valami olyat mond, hogy: "Ez és ez az ember ebben a betegségben halt meg, tudod? Vigyázz magadra!" az körülbelül annyit használ, mintha egy olyan ember lábát rángatná meg, aki a nyakánál fogva fel van akasztva. Az igazán kedves dolog, amit mondanod kell beteg ismerôsödnek az, hogy: "Ettôl még nem kell elcsüggedned, fel a fejjel!" Ha a munkahelyeden a fônököd vagy a tanárod rendre utasít, kétféleképpen foghatod fel azt, pozitívan és negatívan. Meg kell értened, hogy kijavítottak, mert valamit rosszul csináltál. Ha a jó szándék vezérel és elhatározod, hogy nem ismételed meg a hibát, a leszidás szégyene teljesen elenyészik. Ha késôbb a fônököd vagy a tanárod leszid, a pozitív ki-det kell használnod és megfelelôképpen kell értelmezned a dorgálást. Nem szabad, hogy szellemileg megrendítsen a dolog; semmi szükség arra, hogy lehangolt légy. Az az ember, aki leszidott, látja hogy milyen jól értelmezted azt, és anélkül, hogy tudná, ki-je pozitívvá válik. Nem lesz már mérges, és ha ezentúl tízszer adódik alkalma arra, hogy rendre utasítson, akkor csak kétszer, háromszor fog rád szólni. Viszont ha bosszús és haragos leszel, amikor valaki megró, ha nyafogsz és úgy érzed, hogy mindjárt könnyekben törsz ki, a negatív hozzáállásod átterjed a megrovó emberre, aki még mérgesebb lesz, mint volt és még jobban meg fog róni, mint ahogy szerette volna. Ha valaki rendre utasít valamiért, amit nem tettél meg, az az ô hibája és nem a tied. Ne hagyd, hogy az ilyesmi kihozzon a sodrodból. Saját magad fogod felismerni a helyzetet, hogy mikor mondd el a véleményed és mikor maradj csendben és hagyd, hogy a dolog elmúljon. Ha úgy döntesz, hogy csendben hallgatod végig hogyan zajlik le a dolog, akkor nagyon erôs pozitív ki-re van szükséged. Akármit követsz is el, ha leszidnak, tartsd meg a pozitív ki-det és ne hátrálj meg a másik ember elôl. Mivel mi mindig gyakoroljuk a ki növelését a Ki Társaságban, a terem mindig pozitív ki-vel van feltöltve. Ha valaki nem érzi jól magát vagy túl beteg ahhoz, hogy részt vegyen a gyakorláson, a saját negatív ki-jét kicserélheti pozitívra csupán azáltal, hogy bejön az edzôterembe, figyel, és beszívja a bôséges pozitív ki-t. Aki nem vesz részt a gyakorláson, az edzôprogramon, és akinek negatív a ki-je, rájön hogy különösen nehéz átalakítani azt pozitívra, de ezt véghez tudja vinni, ha nagyon sok ember pozitív ki-je segíti ebben. Amikor végzel a napi munkáddal és fáradtan hazafelé mész, állj meg az edzôteremnél és gyakorolj egy kicsit. Az egész tested el fog lazulni, a ki-d újra pozitív lesz, és újra jól fogod magad érezni. Amikor hazamész, mélyen fogsz tudni aludni, és másnap felébredve pozitív hozzáállással fogsz a munkád elé nézni. Másrészt viszont, ha hazamész és a kimerültségedrôl panaszkodsz, még az alvás sem fog segíteni a talpra állásban. A következô nap még mindig fáradtan fogsz ébredni.

http://kihon.aikido.org.hu/readings/tohei-ki.html

2010.05.03.

Tohei Koichi: Ki a mindennapi eletben

Page 6 of 11

Ha valami kellemetlen dolog történik velünk, ahelyett hogy hazavinnénk azt magunkkal, menjünk be az edzôterembe és negatív ki-nket alakítsuk át pozitívra. Így az otthonunk mindig kellemes és ragyogó hely lesz. Azok az emberek, akik túl messze laknak az edzôteremtôl, az alhasi pontra irányítsák a figyelmüket és törekedjenek a pozitív ki-jük megôrzésére. Amikor a dolgok jól mennek, bárki könnyen pozitív állapotban tudja magát tartani, de meg kell tanulnunk negatív energiánkat pozitívvá változtatni akkor is, ha a körülmények kedvezôtlenek. Mivel a pozitív vonzza a pozitívat, a pozitív hozzáállás pozitív sorshoz vezet. A saját ki-nk szoros kapcsolatban áll a világegyetem ki-jével. Ha annyi ki-t bocsátunk ki magunkból, amennyit csak tudunk, akkor ezt a kapcsolatot erôsíteni tudjuk. Annyi ki-t bocsáthatunk ki, amennyit akarunk, mivel ezek a "készletek" kimeríthetetlenek. Ha már egyszer sikerült pozitív ki-re szert tennünk, nem lehetünk ezzel elégedettek, és nem szabad itt megállnunk. Az, hogy valami nagyszerût vagy valami szörnyût teszünk az életünk során, attól függ, hogy a pozitív vagy a negatív utat választjuk-e. Kéz a kézben, mindannyian valami csodálatosat kell tennünk az élet eme felbecsülhetetlen ajándékával, amelyet az univerzumtól kaptunk. Ha egymás után kigyújtjuk saját lámpáinkat, akkor meg tudjuk világítani az egész világot.

...
1. KI légzôgyakorlat 1
1. Térdelj le egyenes háttal úgy, hogy nagylábujjaidat keresztezd és a térdeid között legyen két ökölnyi távolság. Helyezd mindkét kezedet a combjaidra. (Megjegyzés: Amikor elôször kezdesz ily módon térdelni, valószínû hogy a lábaid elfáradnak, de gyakorlással hozzá fogsz szokni ehhez a pozícióhoz a derekad pedig nagyon megerôsödik. Azonban aki egyáltalán nem bír így térdelni, az üljön le egy székre, bár a térdelô helyzet sokkal jobb ennél.) Tartsd egyenesen a felsô testedet, tested súlyát pedig koncentráld a Pontodba. Lazítsd el a vállaidat és légy nyugodt. (26.a ábra). A szemedet tartsd csukva a gyakorlat kezdetétôl egészen a végéig. 2. A szádat formáld úgy, mintha a "ha" hangot adná ki. Egy halk hang kibocsátásával lassan és hosszan fújd ki a levegôt. Megállás nélkül préselj ki annyi levegôt magadból, amennyit csak bírsz a 26.b ábrán látható nyíl irányába. Azért jó ha egy halk hangot adsz ki, mert így meg tudod állapítani, hogy félúton elakad-e a lélegzeted vagy sem, illetve azt, hogy nyugodtan lélegzel-e ki vagy sem. A hangnak hosszúnak és tisztának kell lennie. Ez a kilégzés általában 30 mp-ig tart, de mivel a kezdôk számára ez kissé nehéz, ezért elegendô a 20 mp is. A gyakorlással egyre hosszabb ideig fogsz tudni kilélegezni. 3. Amikor úgy érzed, hogy már elég levegôt fújtál ki, akkor a felsô testedet kissé elôredöntve fújd ki még a maradékot is. Amikor úgy érzed, hogy minden levegôt kifújtál magadból, általában van még egy kis levegô amit kifújhatsz. Ahhoz, hogy ne maradjon a tüdôdben több levegô, a kilégzés végén préseld ki magadból az összest. Ekkor a lélegzet áramlása a 26.c ábrán látható nyíl irányába történik. A teljes kilégzés során nem szabad elvesztened az alhasi pontodat, mert ha ezt teszed, nehéz lesz a belégzés a következô lépésben.

http://kihon.aikido.org.hu/readings/tohei-ki.html

2010.05.03.

Tohei Koichi: Ki a mindennapi eletben

Page 7 of 11

26.a ábra

26.b ábra

26.c ábra

4. Ha megtörtént a teljes kilégzés, várj egy-két másodpercet, zárd össze a szádat és egy halk hang kibocsátásával kezd meg a belégzést, megôrizve az egyenes tartásodat. Ha a levegôt a mellkasodba irányítod, nem fogsz tudni teljesen belélegezni. Mindig a 26.d ábrán látható nyíl irányába kell belélegezned. A belégzés a kezdetétôl a végéig körülbelül 25 mp-ig tart. Amikor már úgy érzed hogy teleszívtad a tüdôdet, szívj még be egy utolsó adag levegôt. 5. Amikor a 26.d ábrán levô nyíl irányába lélegzel be, húzd ki magad. Majd térj vissza az eredeti pozícióba és súlypontodat helyezd az alhasi pontba (26.e ábra). Ha nem használod a Pontodat, túl nehéz lesz 10 mp-ig bent tartani a levegôt. Így a következô kilégzés már nem fog simán menni. Ha fenntartod a Pontodat, teljesen el fogsz tudni lazulni. Így képes leszel arra, hogy akár 30 mp-ig is benntartsd a levegôt. 6. Koncentráld lélegzetedet az alhasi pontra és 10 mp múlva lassan húzd ki magad, nyisd ki a szádat és lassan kezd el a kilégzést.

26.d ábra

26.e ábra

Ismételd meg többször ezt a gyakorlatot. Bár a be- és a kilégzés folyamata több mint egy percet vesz igénybe, a kezdôk 40 mp-ig végezzenek egy ciklust. Egyesek azt mondják, hogy belégzés során a teljes lélegzetnek csak a 7/8-át kell beszívni, mások azonban azt állítják, hogy a belégzés után egy kis levegôt ki kell engedni majd a többit bent tartani. Mindkét álláspont figyelmen kívül hagyja az alhasi pontot. Mindkettô mögött az áll, hogy a teljes belégzés túl kellemetlen. Tulajdonképpen meg kell tanulnunk a fájdalommentes módszert, amikor teljesen belélegzünk és az összes belélegzett levegôt az alhasi pontba koncentráljuk. Ha légzésünk megáll a folyamat során vagy kényelmetlenné válik, az világosan jelzi, hogy elveszítettük a Pontunkat. A Pont használata lehetôvé teszi a hosszú, nyugodt, egyenletes légzést. A hang kibocsátása a legjobb módszer a kezdôk számára arra, hogy amikor egyedül gyakorolnak rögtön észrevegyék, ha hibásan lélegeznek. Amikor ezt a gyakorlatot végzed emlékezz arra, hogy ez nem csak egy egyszerû ki- és belégzés. Teljes szellemi koncentrációval kell végezned ezt. Úgy kell kilélegezni, mintha a kibocsátott levegô a mennybe szállna, és úgy belélegezni, hogy a beszívott levegôt a hasba irányítsuk. Más szavakkal, amikor kilélegzel érezd hogy a levegô nem áll meg elôtted, hanem egészen a mennyekig száll. Mi ezt ki o dashite haku-nak nevezzük, aminek a jelentése: kilégzés a ki kiterjesztésével. Ennél a légzési módszernél, bár légzésünk nyugodt, azért van ereje. Belégzésnél teljesen be kell szívnunk az univerzum ki-jét és az alhasi pontba kell azt

http://kihon.aikido.org.hu/readings/tohei-ki.html

2010.05.03.

Tohei Koichi: Ki a mindennapi eletben

Page 8 of 11

koncentrálnunk. Más szavakkal, azt kell éreznünk, mintha az univerzumot az alhasunkba szívnánk be. Amikor teljesen kilélegzünk mindent az univerzum kezébe adunk. Amikor teljes belégzést végzünk, éreznünk kell, hogy egyek vagyunk a világegyetemmel. Elôször lehet, hogy kényelmetlenül fogod magad érezni, légzésed egyenetlen lesz vagy félúton megszakad, de ha 10-20 percig gyakorlod ezt a módszert megnyugszol és légzésed kényelmessé válik. Állandó gyakorlással eléred azt a szintet, ahol légzésed hosszú és nyugodt lesz és egészen kényelmessé válik, bármikor kezdesz is neki. Akkor majd megfeledkezel a testedrôl és belépsz egy olyan világba, ahol nem létezik más, csak a légzés. Úgy fogod érezni, hogy ez maga az univerzum, nem pedig te magad aki végzed a légzést. Végül pedig az univerzum részeként fogod magad elfogadni. A légzés hatását nem egyik napról a másikra fogod érezni; sok gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy beléphess ebbe a világba. Amikor eljutottál oda, hogy helyesen tudsz lélegezni térdelô helyzetben, akkor képes leszel arra, hogy gyakorold azt bárhol, bármikor, akár állva, akár székben ülve, sétálva vagy fekve. Ha séta közben gyakorolsz nyugtasd meg az elmédet az alhasi pontra koncentrálva és így lazán sétálj. Ne zavard meg az alhasi pont nyugalmát. Ha némileg lerövidíted a be- és a kilégzés idôtartamát, és megnyújtod a Pont fenntartásának az idejét, nagyon kényelmes lesz a gyakorlás. Ez egy különösen hatásos módszer az elméd megnyugtatására séta közben. A fekvés közbeni légzés gyakorlásához feküdj a hátadra és nyújtsd ki a lábaidat. Mivel elég nehéz fekvô helyzetben a belélegzett levegôt a fejed hátsó részébe irányítani, ezért csak annyit lélegezz be, amennyit erôlködés nélkül tudsz, és koncentráld azt az alhasi pontodba. Ebben az esetben szintén rövidítsd le a be- és a kilégzés idôtartamát és növeld azt az idôt amíg a levegôt a Pontban tartod. Ez a módszer nagyon hasznos akkor, amikor beteg vagy. Gyakorolhatod a légzést vezetés közben vagy akkor, amikor vársz valakit. Ha társaságban vagy és zavaró lenne ha kinyitnád a szádat és hangokat adnál ki légzés közben, akkor kövesd a szokásos sémát csak az orrodon keresztül lélegezz be és ki. 10 perc gyakorlással 10 percnyi erôre teszel szert, egy órai gyakorlással pedig egy órányi erôre. Akármilyen rövid a gyakorlási idô, ha ezt mindig kihasználod, akkor óriási erôre tehetsz szert. Azonban ne felejtsd el, hogy az állandó gyakorlás könnyen oda vezethet, hogy tulajdonképpen nem gyakorolsz. Amit könnyen megszerezhetünk, azt ugyanolyan könnyen el is veszíthetjük. A legjobb ha közvetlenül minden lefekvés elôtt és felkelés után 15 percet gyakorolsz. Biztosan észre fogod venni erôd növekedését, és egészségesebb leszel ha 15 percnyi alvást feláldozol 15 percnyi légzôgyakorlat kedvéért. Egyébként, ha valamilyen munka vagy tanulás kifárasztott, meglátod, hogy sokkal jobban fogod magad érezni, ha egy pihenés céljából végzett séta helyett 15-20 percig légzésgyakorlatot végzel. Ha valaki felbosszant és képtelen vagy bármilyen jó gondolattal elôállni, végezd a légzôgyakorlatot körülbelül két órán át úgy, ahogy azt tanítottam, és észre fogod venni, hogy elméd felfrissül és bátorság árasztja el a testedet. Néha serkentôleg hat a hasonló gondolkodású emberekre az, hogyha összegyûlnek és együtt gyakorolják a légzést. Egy határozatlan természetû személy lehet, hogy félúton abbahagyja a gyakorlatot, viszont ha egy csoportban van, amely magával húzza ôt, eredményesen be fogja tudni fejezni a légzésgyakorlatot. Ha csoportban gyakorolunk természetesen szükséges, hogy kiválasszunk egy vezetôt, aki utasításokat ad, amiket mindenkinek követnie kell. A vezetô használhat valamilyen fából készült tárgyakat zaj keltésére. Amikor összeüti ôket, mindenki együtt kilélegzik. Amikor másodjára üti össze ôket, mindenki együtt belélegzik. Még egy ütés és mindenki újra kilélegzik. Kb. 1 órán át kell így folytatni a gyakorlást. Ne kapkodj levegôért két összeütés között. Ha kényelmetlen is ez, bírd ki végig, és kövesd a vezetô utasításait. Ha az elôbb leírtak szerint lélegzel, el fogod sajátítani a helyes légzést, ellenkezô esetben viszont nem. Ha kényelmetlenné válik a légzés mert valami hiba csúszott be a gyakorlat során, meg kell keresned a hibát, ahelyett, hogy csalnál. Annak

http://kihon.aikido.org.hu/readings/tohei-ki.html

2010.05.03.

Tohei Koichi: Ki a mindennapi eletben

Page 9 of 11

ellenére, hogy a vezetô sokáig, folyamatosan tud lélegezni, nem szabad saját magát tekintenie az irányadónak. Kontrollálja légzését azáltal, hogy rövidebbé és erôteljesebbé teszi azt, és így az új csoporttagok is lépést tudnak tartani vele. Az emberek képesek evés nélkül élni egy ideig, ám ha a légzés csak egy pillanatra is megáll, akkor mindennek vége. Bár teljesen tudattalanul lélegzünk, akár helyes a légzésünk akár nem, az mindig nagy hatással van a szellemre és a testre egyaránt. Az egészséges ember hosszú, mély lélegzeteket vesz, a beteg ember rövideket és gyengéket. A szellemileg stabil személy nyugodtan és egyenletesen, míg az ideges ember hirtelen és rendszertelenül veszi a levegôt. A megfelelô légzéssel elô tudjuk segíteni a szellemi stabilitásunkat, és meg tudjuk ôrizni az egészségünket. Testünkben a táplálékot az emésztô szervek veszik fel, majd lebontják és elégetik azt, hogy biztosítsák a szükséges energiát az élethez. Az oxigén rendkívül szükséges ehhez a folyamathoz. Ha a test sejtjei tele vannak oxigénnel, az étel átalakítása energiává sokkal hatékonyabb. E folyamat során melléktermékek is keletkeznek, mint például a széndioxid. Ezeket a szennyezô anyagokat rögtön el kell távolítani. A külsô légzés során, amit a tüdôk végeznek, beszívjuk a külsô környezet levegôjét és kilélegezzük a tüdôben levô széndioxidot. A belsô légzés az a folyamat, amikor a tüdô léghólyagocskáit borító hajszálerek felveszik és továbbítják az oxigént a nagyobb véredényekbe, majd onnan a test többi sejtjeibe. Ennek a fordított folyamata az, amikor a sejtekben termelôdött széndioxid beáramlik a hajszálerekbe, onnan a nagyobb vérerekbe, majd a tüdô léghólyagocskáit borító hajszálerekbe, és innen távozik kilégzéskor. A belsô légzés az, ami fontos. Az orvosi jelentésekbôl kitûnik, hogy a mai betegségek 80%-a idegi eredetû. Nagyon sok ember ideges, haragszik, bosszankodik és a teste feszült. Így a hajszálerek összeszûkülnek és megakadályozzák a vér szabad áramlását. A széndioxidnak a sejtek szintjén történô cseréje a vér áramlásától függ, ezért a belsô légzés nem lesz megfelelô. Az eredmény az, hogy életerônk lecsökken, vitalitásunk elhagy minket, ami által gyengék és fogékonyak leszünk a betegségekre és a rendellenességekre. Mint ahogy jobb megelôzni a tüzet mint eloltani, jobb aktivizálni az életerôt, mint gyógyítani a betegséget. A ki légzési módszer az életerô aktivizálására való. A mély lélegzés, a teljes ellazulás és a Pont használata során a hajszálerek kitágulnak és az oxigén a test minden részéhez eljut. A táplálék teljesen le lesz bontva és megnô az életerô. A máj-, a vese-, és a szívbetegségek, a cukorbaj és a magas vérnyomás mind könnyen gyógyítható az életerô növelésével. A ki légzésmódszer az élet igazi elixírje. Ha minden nap fordítunk valamennyi idôt a légzôgyakorlatokra, nem biztos, hogy látható eredményt fogunk elérni, de ha szorgalmasan tovább folytatjuk a gyakorlást, ki fogunk fejleszteni egy láthatatlan, de erôteljes rejtett energiaáramlást. Idôvel eljuthatunk arra a szintre, ahol mindig képesek leszünk belépni a test és a szellem egységének birodalmába, ahol képesek leszünk a hatalmas erô és az egészség megszerzésére. Nagyon sok ember látja a magas fát, de kevesen látják a gyökerét is. Egy fa csak akkor tud magasra nôni, ha gyökerei szilárdan kapaszkodnak. Az ilyen dolgok, mint a légzésmódszerek, a fejlôdés gyökerét adják. Használd ki azt az erôt, amit a többi ember elfecsérel vagy sajnál a gyakorlásra fordítani, végezd a gyakorlatokat és hihetetlen magasságokat fogsz tudni elérni.

...
Függelék A gyakorlókra vonatkozó 13 szabály
1. A ki edzés feltárja számunkra az univerzummal való egységhez vezetô utat. Az elme és a test irányítása, valamint magával a természettel való eggyé válás a ki edzés legfôbb célja. 2. Ahogy a természet szereti és védi az összes teremtményét, és segíti ezek növekedését és fejlôdését, úgy kell nekünk is ôszintén, megkülönböztetés és részrehajlás nélkül tanítanunk

http://kihon.aikido.org.hu/readings/tohei-ki.html

2010.05.03.

Tohei Koichi: Ki a mindennapi eletben

Page 10 of 11

minden tanítványt. 3. Nincs viszálykodás az univerzum abszolút igazságát tekintve, csak a relatív igazság birodalmában. Mások küzdelemben történô legyôzése csak relatív gyôzelmet hoz. A küzdelem nélküli gyôzelem az abszolút gyôzelem. Ha csak egy relatív gyôzelmet aratunk, az elôbbutóbb elkerülhetetlen vereséghez vezet. Miközben edzed magad, tanuld meg azt is, hogyan kerülheted el a harcot. Hogyha úgy tanuljuk az ellenfelünk megdobását, hogy élvezzük azt, de ugyanúgy élvezzük, ha minket megdobnak, és ha segítjük egymást a helyes technika elsajátításában, akkor nagyon gyorsan fogunk fejlôdni. 4. Ne kritizáld a többi harcmûvészetet. A hegy nem neveti ki a folyót, amiért az alatta folyik, és a folyó sem gúnyolja ki a hegyet, amiért az nem tud mozogni. Mindenkinek megvannak a maga sajátosságai, és mindenki megtalálja a maga helyét az életben. Ha rosszat mondasz másokról, az biztos, hogy vissza fog ütni. 5. Minden harcmûvészet udvariassággal kezdôdik és végzôdik, ami nemcsak a formában jelenik meg, hanem a szívben és a lélekben is. Tiszteld a tanítódat, és mindig légy hálás elsôsorban az alapítónak, aki megmutatja neked az utat. Aki ezt figyelmen kívül hagyja, ne lepôdjön meg, ha a tanítványai nem veszik ôt komolyan. 6. Óvakodj az önteltségtôl. Az önteltség nemcsak meggátolja a fejlôdésedet, hanem visszafejlôdéshez is vezet. A természet határtalan, a törvényei szilárdak. Mi okozza az önteltséget? A felszínes gondolkodás és egy olcsó kiegyezés az eszményeiddel. 7. Ôrizd meg az elméd nyugalmát, amit azzal szerzel meg, hogy az univerzumot a test részévé teszed az alhasi pontra való koncentrálással. Tudnod kell, hogy a szûk látókörûség szégyenletes. Ne vitatkozz másokkal csak azért, hogy a saját nézeteidet megvédd. Ami helyes, az helyes, ami pedig helytelen, az helytelen. Nyugalommal bíráld el, mi a jó, és mi nem. Ha meg vagy gyôzôdve arról, hogy tévedsz, akkor bátran javítsd ki a tévedésedet. Ha egy tôled többet tudó emberrel találkozol, örömmel fogadd el a tanítását. Ha bárki téved, nyugodtan mondd meg neki az igazságot, és magyarázd el neki a dolgot. 8. Még egy hüvelyknyi féregnek is van egy fél hüvelyknyi szelleme. Mindenki tiszteli a saját egóját. Ezért ne bánts meg senkit, és ne sértsd meg senkinek sem az önérzetét. Tiszteld a másik embert, és ô is tisztelni fog téged. Ha nem veszed ôt komolyan, akkor ô sem fog téged komolyan venni. Tiszteld a személyiségét, hallgasd meg a nézeteit, és ô boldogan fog követni téged. 9. Ne gurulj méregbe. Ha méregbe gurulsz, akkor ez azt jelenti, hogy már nem figyelsz többé az alhasi pontodra. A düh szégyellni való dolog a ki edzésben. Ne légy dühös a saját hibád miatt. Csak akkor legyél dühös, ha a természet, vagy az országod jogai kerülnek veszélybe. Koncentrálj az alhasi pontba, és légy dühös az egész testedben. Tudd meg, hogy aki könnyen dühbe jön, az elveszti a bátorságát a fontos pillanatokban. 10. Ne sajnáld az erôfeszítést a tanításra. Te is úgy haladsz elôre, ahogy a tanítványaid. Ne légy türelmetlen, amikor tanítasz. Senki sem tud elsô látásra tökéletesen elsajátítani valamit. A kitartás a fontos a tanításban, valamint a türelem, a kedvesség, és az, hogy a tanítvány helyébe tudd magad képzelni. 11. Ne légy dölyfös oktató. A tanítvány olyan mértékben tanul, amilyen mértékben követi a tanítóját. A ki edzés sajátossága, hogy a tanító is fejlôdik mialatt tanít. A tanításhoz egy kölcsönös tisztelettel teli atmoszféra szükséges a tanító és a tanítvány között. Ha egy dölyfös embert látsz, akkor egy felszínes gondolkodású emberrel állsz szemben. 12. Gyakorlás alatt ne mutogasd az erôdet ok nélkül, mert ellenállást idézel elô azokban, akik néznek téged. Ne vitatkozz az erôrôl, csak a helyes utat tanítsd. A szavak önmagukban nem tudnak mindent megmagyarázni. Olykor jobban taníthatsz úgy, hogyha te szenveded el a dobásokat. Ne állítsd meg a tanítványt félúton, amikor egy dobást hajt végre, és ne állítsd meg a ki-jét, mielôtt még befejezné a mozdulatot, mert ezáltal rossz szokásokat fogsz belé nevelni. 13. Bármit is teszel, tedd azt meggyôzôdésbôl. Az univerzum alapelvét alaposan tanulmányozzuk és gyakoroljuk, az univerzum pedig védelmez bennünket. Ne legyenek kétségeink, és ne féljünk semmitôl. Az igazi meggyôzôdés abból a hitbôl ered, hogy egyek vagyunk az univerzummal. Mernünk kell Konfuciusszal együtt azt vallani, hogy "Ha tiszta lelkiismeretem van, akkor szembe merek nézni egy tízezer emberbôl álló ellenséggel."

http://kihon.aikido.org.hu/readings/tohei-ki.html

2010.05.03.

Tohei Koichi: Ki a mindennapi eletben

Page 11 of 11

Hungarian Translation: Copyright © 1994, Tibor Koncz. Olvasnivaló

http://kihon.aikido.org.hu/readings/tohei-ki.html

2010.05.03.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful