, .

' .

',.

..

TllnditllQllgan

DAI!M!I .... tdn/ D." .... "p' ... ~ '"fl.:''' ~15#."'N#,'-'" - . _. ~I~".".J'"

. _

; r.

'~., . ~ i

. _

..

. '

..

s.

~ N' ' ..i ....... K' -N'"

..~4..dI. ·r~d 'WH, "~ ••.....• -~l ~. . ..

RE· . ·K:· O···-;,D-··· 'D" 'AN·········· ..•.. U," JIAN-" " .,.'. ', ... ~

, _'. _' - " ':__'_' - , - • - '. - - - - I '

LENCANA, KERIS GANGSA

Perkara

TaTikh

,

" ,

r-""",,"'::L~ .J~":" 'J:, -",-,~,-,~~~, ~-~ UUI1 "-A_

I 'It' ....... "'k...,.__' ...t_, 't.....:L-'1... ... ::.... '1-.....1 ... ,-,

. ~" ,~IIIJDUU,'- \JalI ~-:ilW1II, LTdJUiIII

. . .

I 3.

,I ,

,I

, ,

,

I,

"

I

I . ,. , ."

ii i

........ ,

,,~& Ban1uan uilwg IdeWasa

... ,1'1' , .. ,- , "

f '9'" p- ·'~h1i,_, ~;; .... 1 ....... l ...... i' ... ::

il ~-'.' _ I. ~AlWQU ~U~ AdI'U

' ..

J. n V_ .... 1 _ _.__ ;: .... ',_, mya' . Jv. ~1iIl1~1. JIuiin 1 _"1.:-""

.. - . -, .

" Ka:Uopan l.~, pc.liswi3m1

I
I,
I,
,I
I, .~
II
, 1
"'I
.1
I ~ 'I I

,5.

'n......J"lh'rI'unm ~~ .. .£,IQU.. _ _ .' P,'rIiUI,J,.

6.

I 7 ..

S;""',P'III,,1''!!H'IrI b'''~'1'_'''' .... , ....

. '~~,~I, 1 .UA.U ~

I 8..

2

., ,.

Ii

,

I

I II

~ I

11,NAl\fA

BIODATA ,DIRE

Gambar

,

, '

..

II'

N' '0-" ~ ... - 'T' BERAN-' '. . "AK' -

~ - •. 1__ '._ .'; .. , '; r I .: _; •• - ':'." >",' __ ,', " ',_ '["_ ,". I

,I, " •.. ,",,-' '---.',' ." ....

SEKOLAH

,

• :,1 T:t\HUN

.1

'N< o· TELEFQ'-" " ",'-:- " ~,' . -,1II.T •

L~' 1 ,," -,. ~ - ',i ,~- ._' "-:_ -'.j '_ '.l.--')

__ -"-...:.- TARJKB, lAJlR!

. 'I! it

.' ..

'Dk, .l un, ,& U .

. ............ - .... _ ... _,.,J.-:., 1

• II!!

.' .,

SEKAWAN:

: .Ramah

Selro·lah

"

! •

NAMA 'BAPAJPENJAGA:

,j

~,

"

Hom

I'

,

" CITA.crrA.

NAMA~"-' , P'--:-:·El\nMP··~ . ", . IN' .',

" . - I -,-.:',:. " ,I~ '~. ,. ':' . ' __ .• - :'" I, '.'

__ • - - - - I

",

'. 1

• ••

,

I ,

I

Ii

.,'

I

,

'. ,

'I

"

,1'

1-

'I

j.

TANDATANGAN

... ' , "",, - " .. _ ' .

'.

1

a=

I Ii hI!

,rr ~,~ • I!II • iii. _.

'., JI

"II

"'I 'j,

,""

',.

"

. .

.'

,RE,KOD DIAN UJIAN

. .

LENCANA ](ERlS GANGSA

'\ J jl

'Nama: .&-.I.. _

Perkara

I -

I' P,ny",taa,,' (PII'ih dU'Q, lahqj,a)

L_ 1. Perkumahan manusla .. hai'wan ,dan tumbuhan ' .

Kumpuian; _ __,..._ _

, ..

Tarlkh

-_. -

TlJndllllmgan

Pemimplnl Penguj'

- Of·

- - --

:1 :2~ MerneU.hara binata.nrrl baiw'lUl

..

".3"._ :Memb,aca l;1uku caramemellhara bai'wB,n

iti r •

. ,4'1 . Pus:at. snmber .

5., ~.Mcmbuat, baran2 nermalnan

I

'1

! 8.. M,uzium 'niild di ramah

I -

I I

9·· 'M··jj"'''m-b,uk'·a·· .. ·sk'·.·· aun s~im.··'·.-' enan wana ."

.;!Ii . _.~J ' ' __ I I. _'. ,_. I _" _~VI.It, . ,_, __ ~"~'

,I:· ,Pukhldm'lItan:

I - .

I t. M'e,mbantu. ',ibu bap,. di. rUJll:ah

.. -

· .

- -

t: ,2. L,awatao.

1 I

,

.,

i l~' M·~laDorkan sesuatu nerlstiwa i'

' .. . ,

·

I

, ,

II ,·S·. " V'i. id . . :ft ..

I'dll.· mat m:asya:E'sl\.i1t

I 6. BuJeu Jog mi.nggu,an·

,! "

tel!ah 'lalus, ~:mDa ujian, yang: dipenmtuklam. la,slam Lencana ",IGem, Gangs'a,~, a4ft ,. ..... u ...... ,.!!~.~ .

. " ,. .:.. . Di· •. ·:· .'. lle"'-" c v--:~'~ __ ;::"""'" -.~.,J_. ..~

' ~:.,ii,., .• ~."'.' 1 ~,~ "' '.'..: lSam.pa~8Q. ~cana, ~I 1;) Uw.lgs;a plQU.41, , ,'~,;;, ,".,. 'I."'''~ .~, •• """"" "' ••• 'P., ••

, ' ..

S,...:Ii .... an ,. I tenm .s. -'a' t, ..... ift·ihl

_ 'tIN" 'I' -. . AilJiij,_.. ,II

,

. ,

, ,

. '

. . '

• iii." ".'". "." •• '111 '" jo., •• ·.;~ijII.1I.,.iltll " •• ,.- " _ •• ·" .. iiljll ••• _ , '" ".~!11" •• !Ii!!!!! i!!i.III iii ill Ii iii

,

(NalMa Pefniinp" :in:

- ,I _

)

Cop:

- t.

· ... ~.

1,. Meny:anY'E Lagu Kebangsaan "Negara Ku" dan memahami bagaimana . menghormarl lagu itu ketika dimainkan,

2 .. Mengenal Bendera Malaysia dan Bendera Negeri di mana pengakap itu berada,

. ~ '"

3~ Mengetahui Lambang Sejagat Pengakap dan Cogankata Pengakap Kanak, ... kanak,

4., Mengetahui Pengertian Rukunegara,

,S.Meng,~,aldanmengecam D.,Y.M.M. Seri Padukan Baginda Yang ,D1 Perman

" . ·'Agong"D'.Y~M,.'M. Raja Permaisari Agong dan.D':,Y~¥.,~ .. Sultan dan Sultan~

scrta'T.Y.T. Yang DiP,ertuaNegeri serta isteri bagi negeri di mana i:a berada,

. - , ,- - ~ .

6. Mtngulangi Persetiaan dan Undang ... undang Pengakap,

7. Mengulangl kefaharnan Hormat Pengakap, lsyarat Pengakap dan Salam Pengakap,

8~ Mengenal nama penuh Kuasa Peng,anjurl Gum Besar, Pemimpin dan Penolong Pemimpin Pengakap Kanak-kanak kumpulannya serta alamat mereka sekali,

. .

9' .. · Mengetahul serba ringkas sejarah perkembangan Kumpulan Pengakap Kanak

kanak di sekolahnya,

10. Mengetahui agama-agama di Malaysia serta temp at .. tem p at ibadat seperti Masjid, Surau, Gereja, KuU, Tokong dan ,lain-lain· di. kawasan sekitar tempat ·tm,ggalnya.

'1-1 "N···· ·'1 ~ b ·b d . ::1._", ,...

, '" ,l.,BJ_e·rl'c"a;at mengtkut ag,amamasmg-maslng.

4

• ..

-.

• ~I

Keslhatan Dan Keselamatan

I, Mengetahui kepentlngan kesihatan dan. kebersihan badan serta mengetahui bagaimana membersihkan gig], sebao .erlaku kebusukangigi, mengelakkan busuk gig,i; .m,lr,d~',at s'egera ':sekiranya, ,saki,t ,gigl" ba,gaimana mengerat kuku, memelihara ranlbut,tangan kaki dan, sistem pemafasan.

. ,

2, Mengetahui cara membersihkan bilik,mandi"dantandas. di rumab serta tempat pembuangan sampab;; mengaw,al .kebmiban lumber minuman dan, mencegah ,

,

'daripada berlakunya keraeunan ,makanan dan me,ng,atas~ya

3. Men.g'etahui betapa mustahaknya: memakai 'bsut: dan selipar di Nmah sesuai

..

d k" adam ' .. kas .

. - .. -:-- _~ I' , - .. ~ ',,' - ,', _-, '. '_ ;' "', '_,,_',:. :" ~.'. I' .-,! .~ _ ~- _', - "_'-'_-_",,': 1._' I .. '., ,'-_:- I

i ~eng,ane<,:" tempatserta cara m,eDJaga '" ut,

,I

4.. Meng:etahuY menyedarl bah!ay~y.a menelan ap,1 jua jenis pU, a:tau ·gq,I~""~la. yang

di.beri o'!eh ,orang Y,ID,g tidale dikeoali. ' ,

. '

, . S. Mengenali jenls p'e~]lakit ktilityang. berjan_gkit

, . ,

, ,

",'

",6. Meng-_,etahui baltav,ab""ermain malta p--isau cukur dan s'e'barang,,~,'· ,J"e::nis m~ata P .. , is au.

';J ~ .' " Ii F··' -

yan'g ta-'Ii. - (1' n-ga'tan:· ,'P'" en' ,:0' ... 1_p- ',,-_ .... ,' ... Kanak bole 'h memb ~,1t9 P--l~s-·a-u~'ll·"pa,·t' (Jac k

.' .'~··~arn. ,:, _,',.. -'OUlUl:' ~~C?d~L ~il~ I ... " .'. _u·nq. ,i~- 9:U_,: .,-

'. !t!.'... '. . , " .. ,- '. 1: .. , b .' ",.'. . •. _ . .,.., .- )" t~ ....

Knife) setelah mendapat ~e nenaran dad, Pemlmpinnya) ~ .

I'

. ,

,

M tahui b ... 't..: .. - ~ 'b 1 '" .'., dl' I bah 'I'

7~ engetamn '~WJ.aya bermain seearaag B'a~ yang 'meDg,an,~.unJP,'lloan tetupan

j' .. ,.. bu '. " "~:": '. b )'uh' dan:' .. 'b' , ... "

sepem m,ercun, mer,cunuatan senUJ.i4 menan~ '0: ,_:-:- _ '-. unga IpJ, •

~ !

&, Mengetahui: bagaimana mendapat'h~tuan peIto~o'Dg~an 'dad .o',rang dewasa, Jib

, , ' berlakn si~barang kemalangan; mendapatkan aIa.mat dan no'mbor teleiOi;11f3alai Polls, .' Balai bambi, dokro·~t dat1 Rumah: Sakit" tempat kerja Ib~ bapa, dan keiuarga rakali

. scbaya tinggal berh;amp,jran.

, , I'

5

.. ,.. .

~ • t, ,I' i i

'f! ~ • ,_

,

., to i .' it ....

~ .. F • !

- " .~,:. '_., : . ' : .. ~.~;: ". . . ." ,

Iii·

.

!ti ! .. ~ .

"'- ~

, ,\. '" ,,- '.

~ • • - '. • ~! ,I

.. i-

"

; ,

, .'

..

; .

" io ~ ~ "I

i , ;

-t 0; • II:, iI ! iii' I' I

9. Mengetahui peraturan berjalan dan menyeberang jalanraya, di tempat mennnggu bas" melintas jalan di Iampu Isyarat, berjalan melalui terowong - jlej antas dan, lintasan lain ... lain,

v ,

10. Mlengetahld sebab utama berlakunya kemalangan jalanraya bagi penunggang basikaldan cara mengawal keselamatan semasa naik dan, turu.n dari bas:" keretapl dan teksi,

. ,

K . "ka

eee ,~J_'p,an

t Mengetahui Latihan As as, Perbarisan seperti Masuk Baris, Senang Diri, -Reb atkan Piri" Ke J{an:an Lurus Pandang D'~p,an, KeluarBaris, Ke Kanan Pusing:" KiC Kiri ~sing dan 'Ber,surai, .

.

~ M:eng--tahlli kemah iran, asas bagi Permainan Pasukan, .,

,I 04- •

:(;a) 'Klemihl~, asas unmk bermam bola sepak seperti cara hantaran bola,

mengeleeek, menyepek biasa, menyepak leret rnenyepak lambang, menanduk, menjaga gol dan 'l:atihan bermain bola,

. (b)- Kemahiranasas untuk bermain bola jarlng'c- seperti hantaran p .... aras bahu,

, .' '

paras dada, paras pinggang, lantaran, jaringan got atas kepala dan

g,~.-:_l ...... _ 'k-:1'..! IIiiO'll\ (u\"w1i. _. _QAJ~

. ,

(~) Men,g,etabui latihan, asas untnk bermain bola tampar seperti pulrul 'mula cedok,

hantaran paras atas .kepala, 'hantaran cedok dan berlatih bermain bola tampar,

. . ,

4~ Men,getahui eara meraut sebatang kayu dengan menggunakan sebilahpisau kecil (Plsau lipat). .. Mengetahui cam mengasah pisau, membubuh ,minyak dan

membersihkannya setelah dig-unak:an~ ,

6

IDg~tan: Pengakep Kanak-kanak dilaiang membawa spa,· jua bentukpis,au"

I nl',ebdnkar), pisau Hp,at keclJ dengsn mendapat kebenaran terlebih dahulu dari

s~ Mengetahul kedudukan tempat-tempat awam di kawasan tempat tingg,alnya ,dan, dapat meD'Unj,ukkan, arab t1cmp:at-te,mpat itu kepada orang yangmemerlukan bantuan seperti :'Per~entiail, 13,M, Keretapi, ,:teksi,Balai Bomba, Hospital, Balm POr'!", P,ejabat Pos dlt

.

6;; Menunjukkan cara yang~ bowl memakai dan menjaga pakaian seragam pengakapnya

.dan meng:etabui peraturan memakai leneana dan, lain, .. lain seperti Lencaaa Keahlian, Lencana Malaysia.Lencana Wajib, Nombor Kumpulan, Nama Daerah dan Negeri.

, .

7.. M'=:ngetahui segala isy,arat peDgakap. ;'dan mengetahui arah 'temp at yang hendak

• ., I. .

diwju dengan menggunakan tanda'isyarat Suilt Pengakap seperti "ikut arab, min,

.

"jang .. an ikut arah Ini", "di sial ada air", "tunggu di sini" dan "saya S1l,~ah pulaag", .

• ,

. 8. Mengetahui cera mengikat tali kasut, Simpu] Buku SHa dan gunanya serta

. , ~

mengikat sebnah bun gkus an, '~

• ~ I

..

s '

PENYERTAAN

..

M··'t'l--l.. .. d (2··)' dari .....,,J,,_ .... ,.....: •. ,ill di 'L ah ~, · enJ8.wlAaD .. -U8 ..... , ... '.- ... p~ u.r..:uVltl'··; . .uaw'; .. 1m.

3~4J Manmuun 'piQ,kok 'bung,a pada pasu ataupada kotak -dl' dalam rumah dan di luar rumah, Kaj:i kesuburan pokok-pokokitu dan catatkan ' pieikemQ1angaunya dalaln 'buku Log. '.

I •••

3.42 " Mengetahul cam p,cnyuburan pokok seperti pembejaan, penyireman

dan lain-lam.

.

.'

3,.43 Membuat batas dan menanam pokok bunga yang,beran'ika, wama padanya dl halamen rumah sendiri dengan bimbingan dan baatuanibu bapa atauorang dewasa.

7 ._

.. '.

• ,'I

..

" .

~,

~ R Ii';; • • If'

3.4 .. 4 Membanm ibu bapa di rumab dan guru keceriaan di sekolah

memelihara pokok-pokok bunga dan keindahan sekitar ..

.

2, .M:enyimpan, seeker haiwan kesayangan seperti amab, kucing ,anjing" b~,run\g,

kuda dan lainlOlain dan mengetahui cara memeliharanya ..

~ • 'I

ATAU

321 Mengetahui bagaimana peladang memelihara binatang temakan seperti kamblng.lembu, kerbau, faedah yang didap~tidarinY'a; mengetahu] cam

" bagaimana Pengakap KaQ,ak, ... kanak dapatmenolong dalam hal '

pe .... : ··m· .- eliharaan :tu·,-· '

~ " .. ' .. '. __ DIUOII. ~I .II_.

3" Telah membaca seknrang .. kurangnya sebuah baku mengenai cara memelihara bin;atan,gl baiw,an kesayangan seperti arnab, anjing, dansebagainya; dan daper menerangkan cars, memellharanya kepada pemimpin pengakapnya, atau kepada ibubapa atau ternan sebayanya,

4~ Menj:adl abU perpustakaan sekolah/ perpustakaan awam tempatan; m!enunjukkan Pengakep .. Kanak-kanak telah membaca sekurang-kurangnya lima

~ • • I!

b· """'\.. bukn d d" itak . b'al"ik" .'" . ·~"""',ft' "k' . ad' . ~' . I'

Ui3l1' .... __ "_ dan dapat . mencentakanbens lSI. ,cen~ya_ep~~a pemlD1p,m,

, ,-

pengakspnya atau rakan sebayanya; mengetahui bagaimana cara menyampul

.

buku dan m:cngetah,ui cara membuka buku yang baru,

S., M'cn,getahu:i membuat satu barang permainan rekaan sendiri dari bahan terbuang sarna ada untuk kegunaan sendiri atau untuk dihadiahkan kepada rakan .:

sebaya knmpulan pengakap sekolahnya,

. - ,,'

6. 'Mcngambil bahagian dalam persembahan drama Iakonan dan tarian di sekolah,

7. Boleh berlakon dengan balk s,am babak pantoma menggambarkan satu 'peris,dwa

d b b '" .. b' '. ~ ·ta· b k ' ·

sama a a oersecrangan, r erpasangan atau t eramai-ramai, ceo:' yang, .. ·ler .·81t

dengan pendidikan moral, keharmonian, kesetiaan kepada .ibu, bapa, kiewa dan apa jua peristiwa y~g mewujudkan ikatankekeluargaan bagi insan Y,Bn,g

'b b di 'f"

•. _ -: '_., ,"' _:- -1'-'1 ' '.'

oeroua me 1.8,.

8

.

~ ..

i ~

,. ,

& Membuat Mini, Muzium, dinunab hesil kutipan hobinya seperti batu ... batuan, karangan hlu't yWlB 'Han dlwlUIW- I -,In, kopoda P'CDl ~mphm'yn,~

9. Membuka sebuah bukn akaun dan lain-lain akeun simpansn Wang, di Bank,

~ I

Perkhidmatan:

~ ~ .

I. Membantu ibu bapa di rumah setiap ban dengan menyempurnakan tugasnya

· d 1' ....... _ -

nu . lengan memuas~l.,'

, '.

2 Melalui kumpulsn en~ sekawannya dengan dik,etuai oleh p,e'mimpinnya, melawa ke rumahkanak-kanak yatim pl,atu, kanak-kanak C'3C8t aka} dan melawat ke rum_ah

penempatan warga tlla.' . ~ .

3. Menceritakan seeara Iism atau deagan perantaraan lakonan yang berisi tentang

'k .' dalam satuneri ... bua leb- '. idm . b· ... ·l:......: 1'.. d

eJ~yaan seseorang ua 'am satupenstrwa Ia membuat '~' :r- mat bakti kepa a

orang ramai dengan memheei 'lcepuasan kapadanya, .

4. Mene:rangkan secara ringku m'cDgap,a sekolahnya mengenakaa bukuman kerana membuang :s,arnp~, ~ merata temJ?at dan m.cngapa .pller.~turanundan,g,-undan~itu. diad·akan" .. Me,Dul'Uukkan, cara bagaimana pengakap kanak .. kanak dapat memainkan .

. peranan, 'melaksanakan peraturanitu dl sekolah, . .

~t,Menaw',arkL' khidmat kemasyarakatan di rumah ibadat sama ada seeara sekawan atau Pek,

6, :Me·oyediakan. sebuah Buku. Log, Perkhidmatan catatan mingguan dengan men,unjukkan segala khidmat sukarela yang telah dilalui ..

" .

.. ,!~

, .

9

'KESETIAAN' . . .-

I',"' ".",

...•...• ' . I.· .. ' ' .

_ ... -__: ,. • •. ", '. I

Menghonnati lagu

Melukis Be.ndera M,alaysia

I !

...

"

I'

'I

I'

.. i

"

,.. i

Lam nban ·,Ig.··.· 'P·en·"·g,-;'aka"· """'P,- Se ·':;-·d-'u'·-m"-,,l.a,·'

. - '.:' • ,I' • - ., .. : - _, '. - " . - . - I

. . . --' -',' '- - '_- ._

II ,I

I

11

':~I ';

... . '

. ,

"

..

..

. Bua.t ~ig ~ik !"

'" If !II 1I1.,'~.!II.!lI"'It·"iiiIi "'iI •• 'I.~ ... Ii " ... '.'I'I'!Ii!i,. ,t" >II.' II iii! it! 4! ~ ."'1' ,!I!'I.'~ ~iIi,~ .•.••• II 'P Ii ., .. iiI ... ' •• III! i' •••• ~ ., • ..,Iii Ii ... ,t,.,,, ,10. iIi·i !!iiil,."!!! Ii. _ .... il 'llii II' ~l',",1i IUllj ...... 'Ii ii II! Ii •• II'. "."'1111 II! ill iii., II! iii it t,,, ~" iii ".'lil '.it" .·1 Ii

..

~il"~~."~ •• ".'.~~~~'~~~.~~~i~~~~,.,,~~ij~,.~~~,~~~~~i~'~~i~it~~~~'i.i~~'~.~.~.~'~~'.~.~'i~'~li'.~t~~~~~.j~t~~~~~.+~~ •• ~.~~,.t~~~~~ •• ~t •• ~~.~.,~~~ •• ~,~ •• , ••• ,~~~~j.~~,.,I[I!~~t~

.'

12

·i!

. .

~ ,! ~

.'.1I1!l"~J.'"'' ." •.• !Ii,.tl.'l!!!ilII! .I!llulhll!Iiiiili!!l! "~II[I! Ii i!i!'~,M ~."I." •• "I!!i,.".". 'i .'H •• ',;'I!!Ii .• ",Ii!! ••• ~,j it ij·IiIi 11 ••• " q 11.1' '"., 11.' •. i!!! ~ !i.~ i It;i' ~ ,.!II !IjI.!I!I .• 'i---..Il; ••••• i.,. M' •••••

; ~ 'Ii

Tampalkan gambsr Parlimen

I,

:1'"

i'

13

..

Kesopanan dan .. Kesusllaan ...

. .

,

.'t'.I~t~~~.~~f'~.tll~.~ •• ~ •••••••••• ~.~~.~~.~4~~.~.~'~'~~I.'.~'t_~+t'~~~.+.~.~ •• ~ •.• ~ •.. '~ •• ~.'~ ..•.. ~ •. ~~.~ ... ~.I'.~~ •• t~ •••• ~.~~~~~ •••••• ~.~~li~~~~.~.~I.~'.~~1 ••••

..

..

. ,

••

14

I'. I

.,

... .

.,.

"

.'

,i'

" '.,

"!i!~ LlIlilil .. ,it.,. Itrj!.ri r. tI!· •• 1III ,jill! "i·iIi!ll iii ".,i- !!o[!" •• ,I".,. ~ ....... 'iI! ~·.~'iI !i-ili""~" " .•• ", .. ,litlll!l,!Ii! i!I! ~iI!'l! ~'i!II"'!II i!!i ijllI!II, •• '!ii Ii "'III'*,!I!" II. II!! iIi·1II iii ij 'II! !I! 1II"!ii 'iii ito oIi ".i!jj.i! .. i!i Ii'~ i,·il !I,. iii! it 4ii it ~~'!I!i 'I ••. it! 1''''1] i! II! !III!!!! !II' !!!I I!!! .,.;jIi ~ 1i'!!II" fi. III !i'~'. 1ii·1t'II!11! ;t'I'!!o •• ''1'' .,.@ I !l1I~ ,"t!,fj t ~

;,

Nama .Dly.M1vI Sri Paduka Ba.giada Yang diPertu8D Agong j;a1ah

, !II' ,~ - . ~

"

,"

'r

, ,

Nama DYMM Sri Pad'uka Ba,K41da.Raja. Permaisuri Agong wah

I, ~. ~ - . -

,0,.

. ,

'.

..

I'

"'! ~ ,I

.'

, ,I,

j .

. ,

I 'IIi!

If'

p

:'_,' ,:'

)U·sc'

I I I

1-- ---

fr·7:~:;\

J' "' ;'"'~''''"

" .

, .

","

1 ~

'I I

I

16

., I

... '

Ill!

[jOiJ1

.,

:2.

~ .

I!I!I,!I!'. @il ~1!t'!l"'ir!!'I!i! it!! I~ ~ ~ ~ ...• ,'j~,!t II ~~ ~'~I!I"1i •• '~"L"!ii!t! ill ilJI"';I!I!I!!I •• i""."'~;~!I iii~I!I!i.,tiitilJ~~t!IH".·"1! ~.t~" .'iI!i'Ill!II" •. !ii !Iii.~I!iI'i!i'ii o!iIli"IIi!ljhli!.~ .. ;t!i!I""!iii,ii!~!!iioIIljt"~,~,,, •• ," + •. ,,~ !I!,i!l.'~,.~i!ii'rjli!i! illip~;lii •• "I!!J.'i!li !lJ!iIi,,!lIl.lj 1i!!'!II'i! .,,1 ~'Ii! !l!;I~

- .,

3 ..

17

~ .

, r.

\.

~~,~~4:_"iJ ••.. ,.'·,.

..

j; ... 'rSdhlal~+ . .-.. PeJ1IQQ. 1~"VlI ~dsaudct~

·· ···0~~··~···~······ ·· ·· .. ···• .. ·····;;·~····;·~:·:;-~·n ········i 1····~··~·'(u·i=U·ti1 .. ··•·· .. ····;:;ru .

.. :.~~ ~.eo8~ p J.: .. .1 0. e. g~ Q t ..

,

.. ~~rug.i .. :: .... ! .. Q~ ... . :,f .... ~!§.~:h .. !:n~rni.!ik.! .. ~.k.~:b ......

...... ~~.~.... ..n me.f.)j~4i ~:~.b ... .:J~~.l«~

.""''''11''"0:.._ ".k' ,. :, ~, .. 4 n 0; U'_ n ~ ~ ~ ~ ~ n • ,. ' •• """ ~ ~., ~. : u ~ ••••••••• ~ ..

,

!Ii .'1"" I!!HJ~ f; ~!i ~i"M ".i!iiII!l!lii·!II •• "I'II!,.1Ii iii·!I!I'Ii!.'''.!II ~ ~!Iii'.!I!i iIj!'ii!i iii' ~ <II!. Iii! t"lI! 'Il' .... ~ ...... 'ill' ."!iI.t, II!' i!!I' ,~, tirt '!I"I!!@'Ii!!I.1i L!. "~I. ~'~ !!I"!!3lii~, iili"~, ~ ~ ~ .. oiI·,Ii;~' II!I' ~ Ii· ~ oi, ~ i ~ ii' Ii j !Ii Ii !II, i, II!' i' iii! 'i li,ijj iJ' [iI'!!i!!Ii 'iI· .'.' •• '!I iI!',~ I iii, •• "i'l!Ii. ~ "If. iii ... i II'II!;'I!!'"'' i!il ~L~" '!I!', '","!" ~ """"''1''.'' III'

, .

~j~~~~~.t,~~,.t~~6~~I.~~,~,~~t~~.t~~.~"~+ ••• ~~~~~~~~~'~~'~'~'~~~~~ •• '.4~,j~~~~ .•• ~t'I'~~~~~t.~~·t,t,t'~'~~'~,~~~~,~~~,~~;~,~~~~~j~~~~~~I~~'~~.~~~~~""~~ •• ~~.~.~.~.~,.~,~~~.,~.~ •• ~+.t,.,~.~.

I',.

18

, .

•• iii'. !!Ii iIii.iI.it iIi , •. iI!,..ii j- ••• I ••• , •• .,. iii ".1 !IIi •• II" ., iiI.,'" •• ' •• ill !Ii •• jll: •• a •. ilil •• '. III it'll ill ,I!! .ilili I!!!! •• "~'II! .• j, II ".~ "'iI'.,ii •••• ',.'I.,6Ii11ji~t iii III I' •••• li,.,. i .. _ •• '. iI; '., •••• 1Ii i!II q'.!IiI!iI! ••.• ' •.• '.' .'iI.,i, .•• Ii , '.'

... ".[.' ". iii •• III '. ill •• ,iIi" Ii !!!I •• til •• ,'.' ••• ".I!!!'!I!!Ii .<f iII!Il!!I! ".!ijI .. ~·.it!!IIl" •• r I!!i 11 "IIII'!II'.411 ,i ,'. iii .-I! i!I!I'iI! "' ". IlLiii,. i'lii! "LIii!IW!Lli" ill" I. "." •• ,~'!t!'Ii!. "","'".'. i .. iIj' - .. II!I til !iii'!!!! 11111 iIii · iI. ,,,,,I' •• , • .t II It •• ' iii

.

I'~ ! j.

.11IIi.1IJ!!. il., iii" ,'. 'liltillt! I ."'ilili ""'11.'.,'1 !iJ!i,II,.",.,.'I,1I1i,lj ,rljl!l!ltI., •• '"i1lli1ij"iII '.,.'11 .... II.i I "jli 'till.

f ' .

"

,t"'iii!iti'''!I!I'II! II! !fIl'. ti'l' .'. '!I'!I". t <fi!l III I." ill. ii'il ~ ~ 'i!ii ~ .. "!IIi'.'" "·1 ..... :." "ill! il!!!i !!Ii" !II! Hili Ijlil-. .. ~ ~ 'i! ill .. ',11" "I'.~"'~ I~ ,II,.'" .. III ill ill. !Il'. !l11!!!'!Ii! i .. fi.' it. "''' ... t .. It. Ii iill~'i! t. .'.'11 ... " iit!!l'''. iij'. j i; .""11 '" .'1'.'1 Iii" it'. 1' •• ' .... iii iii .... ". Iii. j; !I'[I •• '11". Ii ~.,~,

, .

.r

i ,~

8., ~ •. '~ .. :i".j .• ~ .. ~ c •. "".i .. ~._.~~'~ •.. '.j.~ - ....•.•.•• ~:X :~ .. ~~ .. .'.!IO ~.: ~.'.E.·~ .. ~.'.: " .. ' .....•. - ct.·.:- :; •.. \<a'~'1~., L.' .. , ~ .. ~," .. JYl.".~~' •. '~ .• '~.".'.".:'.;~~ .•.• -.: .•. ~ ..•... ~ "~~\r, - ~~.-.,+:~ _.~.::?'.J.~.: ~ '" f::.S; ...•. - .. t~L~9~~.~t., .. ~.'.~

'~'I.~ 'f n._ V'(j,..,.,~'~--.-wa",/1,.:?' I ~ . .-J.~./"W'T'l. ~~1"'"n,J~,.~

.'.'ii.~.:·_ . -.~I·' _' ....... ).. .i!i!.~."". i. '::·' iIi·~~~ ... ~ .. "'M .• ';;."' .. :.·.;~~~.i..J~,: .. ". -. ··~~.,.,A ... , .. ,~":!:::"~~ .. I •• '''.'ii;jj .. ~~·~,j"li'''''III'''iI;f'''.'' •• ''

" ~ '"~~n, .. ~· , _ o; ~ ' " ,Ii·iIi .' ~ ':',. .•• " ~ •• ~, ~~ .. " .. " '".~, "' t· _" ~ ~ "'iI iO+ ~ ".<; '."'''_ •• ii~ •• "'''''_.'_;; ., •• _ "

_iIio"~tiI .I~ ...

;tI i' ~ II ~ 'I!I!'

r"'- i!!itli il!oiIi·!lI.,., .. ,iI!.ii! ,*I.,,,'!!!i-,, II!! 111';11·.,,, .. '111.' ••••.• iIji·iiI ,iI! ,. ,-,r.I,li"n"liil!a.Illli1' •• '.'lili! iI!I".~ !I.II!'(II!lillJ' ", !!i''''~ ill ijl! it ~i!!i Ii! II! .... I!!I .. lIiI Iii •.•. IIJ!I.I!i!' ...... '!I,i!i'!I!!o ...... " ill! !IIi ;JI'I,.,.-;".,rl'~ !t.~'Iii'iil!i'!If" t,!I'.,!!!i'It: •• 'if '.'I!.nJ •. iII'. !III-II'l~'I!.II1!~!!::"'i!I!!'Iiil •• ' •••

• '!' ~

. ,

.it" .•• ~ ••. iii. !IiI!'!1 , •• ,.1_." .'!II iii, •• i!Ii •• 'I iii'. iii' it! .,ao.,., .• ' ••• ' ••. i!Ii!' I ' •••••• !I , .' •• 'I'J.',.,., t .·t,liII •• ".""I.iliill.~ iii. j iii ••••• it .'.,'!!I! Ii •• ' •••• !II," .·4' •• i,i'.· .. ' ' •• · ,iI;j.'.-.'.'.·.·jl ' ,ill

iI,ji •• " ''!.'~I '''I .. '';,I!!:'" .,i"."!II'. "' •• 11 •• " it ~ iii 'II'''' •• ·II'''''I'II~' ~lI'iI"'!iI!" .' ' " ¥ .'. ilirl!!' iI!·"",iI!!I!4I.'.1'.'" rIiI'~ " .. oiI!." 4! ~ Ii! '11"1' •• '.' •• 'illiI'ilLiI'i!!!i·",.Ii!ill ~ iii ".'.'I!! "·iIi;!l.iijr.·ij!i !ii!.,l!lrj,.'I!II'.'''1i ii,",'1I1 "Ii I!IIiii'., " ~ 1ii~'i.,"I~.,', •• ill

. . .

' ••• 1Ii.@ •. j;.' ••• tll"~ 1.11,.'."" iii. ,'!IIi .•• , jI!'ijllt .... ,,,'.iIIllll. ii'.!!!i' 111 •••• 111111·. iI" 1I~.iII'!I!!I" ',.,II;f ~.'f! J jet·, iii" iI!I!.ti! .. " .", I! •• it jilt!i'!!! 'i',i! iii Ii i iii • !ii .• , Iii Iii·.", .j .• til '!!II' !ilrij,. illlll!li"j •• :. ~'''.!I'iI!!I!Ii!!Ii ,,: ....... , •• " I!P-I'iliB !iiI.' ••••• iiI!, ••• rl!l, •• , ••. ".,. i!rt11Ii1111

, .

. ij "'.'. ti ...... ,. .• ' ... '.'; ~ .'II.'.'.!!!i iii !!iii ".I.· ... iIii'.,,,,, •• ,. iII"!1i!1' ••• " •• , .... ,~ !~· .. iIiI'.,!jlllIIII'. iI.IIJ!I·H_ ji'IIIIJ!!I! !III .• !III.., !Ii ., .... ~,..,!Ii .'Iit ••• ' .... ' ...... !ijo t ... 't .'. 1 .... ,.'.Ij'_ili·. i!I ~ ~"'!iilI!I!iI'''': P!!i"I!I'.'!p.J.~I. ~ II" .. Ii. ""'!II •• 'Biili! .'''!!I! ...... !II.'." iii 111.' .... ',,,.,,· ••

". .

19

OJ •

a

"

'.

\ :.

• , .

.. .

.

"

, ,

.. ,

, '

'9'

.'

..

.

.'. i i ii •• i,!Ii,II!i,".1I; iI ~ !iI!!iI, ••• t,lil! "" .,1 "11ji .ii·" Ii'. " ii ••• '. I,! •• II II!i Iii ~!I, it·., ill I. iii t iil'iII iii ~.," III iIIJ .. 'Iti Ii ".'!Ii!" Ii 'II! I' !iiI Iii iii ill I 'iii II,". II!!! ,,!IIi; .. "''' If" ii, !II 'li'li' .,'.'. ~ III II! Ii ,t., ,i ill, • 'I II! ,,·jll, Ii ill 'j!jj! ~ ill. iii Ii! ill !III III II! ,.'liIi ii· ill Ii! '",Iii ill it'. II' ".'. iii !II ~11!Ii iii ~ jill!! I. " !II" if "!iii , i iii i I

I ,! •

•••• ' •• '1 '.,IIl.,III!I_ iii '.1iI! ~,.,jllili •• 11." iii i •• ill ,*" Ojl. jI'!II III' ·','!iIi'1 ".'" II"" '" iIi:fll !!II "iII'~ ,ii'l! Ii! Iii'." .'II"I!", •• '1 " ·ill , i!' .' it!l!oji i' If' II!" I ,.j". 'tt~ flli',j _"'1. "" .. ~ ."I~!!jIi .'"'" ' •• , iii ."." •.• /., •• ,~ ' •• !II •••

'"' -

, ,

i!I! •• Ii.II,.d.'.ii!!!I~~'ijllI!!i! ~.p~lii it .,' •.••••• 111'.·>& •••• " •• '111 fi~ '. Ii iii I" •• '. 'I ~"'i!!'II!' ••• "'.""'!I "~I~liiI!.lt! , ,. r!lillilll!,. _'!!!I'II·riI!· I •. 'I! !Ij, II',"". "',,, .. ' iI "', •• """Ii~1!i "j.II.'.'.''''''.''''.'i!I'~'i!i'I!ji; ~.'ii. iII ••• Ii!"Iii"i!.'iiii,~, •• "jt'.!I!II!'iI"~I!i!'i! Ii!~~it

10.

j~.~ •• ~'~i.~.~.~~ •. 'i~.~ •• ~~~~~.'~~~.~.i~~.~.~~~.~.~~.~~~ .. ~~.~~.~j+~~~i~~~~~'~~t~~~I~+~'~"'~~*.i'~~~~.~ii~~t·,~~~~~~~~,.~~.~,~~~~ •• ~,~,~ •• ,~. __ .~~~~~~.~ •• ~t.I'1~~.~~' ••

. .

'.

"

'.'

. "

!!ilill II!!! Ii .,"",~ •••• _,It .'.'. !Ii Ii .".' ••••••• '.'&iJ II •• , .,!I· ... ,.'.· ••• II" ••• 1i! iI,l!, ." ••• : ..... , ..... ~ 4. t ~I~ •• '.iI! .",~t~.,j'IJ. ~Ij a •• ' •• "!~ ••• 'IJI i!!I •••• ' ........ ,.,~ ••• ~ IjIp.' ••.• ~. _.' •• 4! ...... I!!! .. ' ....... jI· ••• ii,,.,,iI'_ .,."'.' .......

"

I

r'·' ~ . .-r.

I ,';;1'

, " .

!

~ ~~~~~~--~----~--~~

.!J

. Sedunia

..... __ ..... _---------,.

2,1

l', .

"

,:

8:~ 'Mengens] Kuu,aPeng.anjur dan Pemimpin Kumpulan . . .'

S..JNama Guru Besar : ~ [_,fl'a_ ~I,..\nl~' r'oh,_ \0+ Ahl n--a,d . _

. -- - --- ----

Aiam.: M 2dS tl"p.I~c 8rw·v,. !:::~k. ~b~ .

. - - - - -- ,. _-_.

N'o.Te:l: (P)04 ~ 4'J'JQ,~q :a (R)-... .........;.....

8.2 Nama Pem:impin: to. 100dru \. \-z.r'( \ Jo Bah Rem.

A&unat . s!~ I~~. l~\:'u,. _

~-.:-

• . ',,' i

~ ~".

'9. SaJarab Ringkas,Perk!embangan, Kumpulan Pengakap Kanak .. 'Kanak di

sekoilib. kuYn ulon Pen .. ' a~,', SK kuol< Htllu ··hdaVl d.duoohkan

~ I ~ I

~--:av)dl'~.---.:s(~n- _I·_~·_~ ~ __ -~-0IV110 l~82 d01,_' IncmLeor'

~((n _ J~_~ __ ~' _"'~:_ ~h.J,_·P~k ~-N'oPen,da.~ --~,-~-~--,~,6C1-7~ .

~.~- ehYlOY_h~n -_ -~Uvh,-,u. to() '(,t)'-- d~·G1..sGt:Q'Kan ·,c:.~eh -~,

_G-t·.~'.~lr\rnad . RuS~ ~;~o-~dTa~ic_:a6 .kJmfJi

. r:et~'!ma;bero:mal :20 er~rY':l. · •.•. i . - ,

y v,

"tlC ~. ~:'l~x~~~n~fm~i~an' d~uVt\e;~rcll

\Z~I \ ,l?oW'lpUilan (n,akhfimon3ev-;to\ <A~ Tivl+1 ell P-e.V'tI{\8'kct'~ ,JaeratA d.on ne8erL

2.2

-

,i --

'""

I

I

,

I:

I I,

i

,I

"

'. ,

, ,I

. "

,23

.'

Kuil

. ,

I 'I

II I

Talco-'-,' __ng.

--

.' .

1 ', Se.mlod.hfjo(\~ 2,. IPua~

'.

4. 'IV\~~ Sed e \c.o. h, ,

s. ..B~ t ~~ \cora t}Cl~ ~~ k · . 6.

· ' 7-

.. ..

"

-.

,

KEs···· ·rrn'.~T' .·.I,j.~T • DAN KESELAMATAN

_-' --~~ ,~, _. K _ fi!iHi

,I. Kesihatan dan, kebenihan diri,.

j

t ;

"I.J '_ ... .J"'Iio..-:-

~)

-

- i - .

~-e.hd- .~-.-

-, ." .. - I' ,- ,

I. "" _ '_-: _',' _ ~~~ IA_

- -"l

, i

. .

--...:~

- ---

-

,"

h!' -#---:- --

• . .

"

....

- . -

---- - L<e __ d<a\~ ~

• I'

.. i I ~

, .... ,'

" ------------~------------~~--~-------------

.

2.,1 Cara-cara membersihkan bilik mandi dan tandas,

\

La~. '~I~,~~. __ §e"ie~ ... ~ mern~~'t· -I dU~ bes::::tr

. .

. '

.,

ct bu a·'~r ke ct \ ~

3.,

4 ..

5.

2 . .2 Pembuangan sampah

. - .

-SD'M'-·o.h_.s,o'~1::J. d\\do.~'m ruvn,Q,ih ',ddn

di rexS€ki +aran per-~u d\"saru clof') diba'Sihkon .

SCi.'!f\fq:Vl ~ew t dJ (g.~ntj _~_dct'~<2'Yl" .. ~. . £o;\'rI~1n a~u ·+eM;.s ke ~1?G7:t O€>Ynk3-Uaq:pD -i;vv1',·".~~~hJk -dJ ~~r.- "1--- r~ .. . .....

'2.3

.; -. .

,". I..

"1:~ L •

, , .

Iii!!' 'I

,I ~ ;,

, .,'" 2' \:>,ino. _4~ndoS atz:tU-kvneq t .re.lu~.t.t.Sa'1,<~m~h

, .'" ~ , "" ,... ., f-' .

_JQ().~ ~': .k'aw~w') ~vn~ ~\,=-. .

, .

Pas+\ ~"', ' ~ ~,(), ,$-UIfYI, ~ ~(r ' "Sev1-1,~'a S:G?t

3,. __ _...... __ ~ __"",...._. ~_

"'Ie(~,n ~ - :,

.

. '

'.

4 ~ ~ ~ ~ __ ~--~---

" "

, "

'24< ,;' " ;, Keraeu "o---a-"n-' m;' .... :tLJoa-n-'s .. n'

" ,- " 1- _I ;'" ,:. " "(:1.1\.,:.,, .,,'," "

" 'I

. ~ j - "i

t ~ i .

~ • ..r '; ~ i

·~elI'ac.un,a~ nt:1c:t~na,"" Idt~-etoc:(p\t:aV\ \<ecu~~~'y1 krfl:1J

- . --.

A". Jan 'Ion tna,~'1"'" MG\rco'V1,a~, ~b'n - I' 't08Q'k" ,

- - . - - - - . - - - - -. -_ -_ - -

S' .. 'CS~V4 ~s-c~ _- +av{ ~lt, ·--lu,··,(.t frr,~~~ t\,v"i '~ 1.--t«tgQn

- - -- - - - --

~ I IbdS'l(~ ft:;tIVl- ~Q_(\ geb~1 u~ ~a ~a."

27

-,

...

. . ,

.

'I 'I

. ,

'" lit

-, "

. , ,

, .

.

/'3,., . Kepcntlngan memakai kasur dan selipar, ,

, , J' I' . t t J_ ('9

,', ','_, _IKir9 "_~r'y_ m<;mCl~<a', ~,o'~u'_ "a, a'~ ~e\,r,-,o,rS'~91SO

'" ~ :~. 'oev: ",t:.1\""r, d.t·~ta,9 _~'_aV\,Ot:VJI ~ ~u 1 iO~~'_ s~as~ Ibe!""~in" ·

;' . '. \" u.1I'\.+U~ rt\c\i n~r"\.9 _ f,t:.o.(<:.( ~i fa ~ur0-!:1Q , ..".<:,~~ -tc~<:dalr'l

· '. t(e~ ,a,Cl.", , ~kC~~'ri ,.0."11, - ~\t-o,,,, ,llDc::l\IL<~'v10 "C:c::le'i:n,-,,

, ,C, ke=.r~wif' - ~t~,u +u'c~~d. ~rC1 ~ . ' --- --

I _.,- _ "-."- - - --.

'I •

,I 4., Bahaya menerima p,n dan gula-gula darlpada orang yang tidak dikenali,

0,' \- 0.'.' L..."", r 'I U· ,'.;'iI- ,.J' "t; t """" .. ~~ .. ~t!"'I, ,_, I' ..... u~' ,- '1, ~ U'- - , ... i ~ ,1'\1'\

" • ".-. '\. ~ '" r _. ... .. 1 ~.. - -. '-A ~ ~ ~, ~ lI'J -_ 1 "1 r ,- .' - I, - " -'" .' .. '.

· - -- -. - . - - - _. - --- --

· '. , ..... 1 ---'i':" t=- -. t

" "':l'Q~'V I _ __ _ _ IIiO;"lt '-, Q '.

ii,

, ,?n,du,ll19t

, ,

I __

.;11'

,-

< '

6. BahayaJ~~a~ ~n~otajaJJl' 'am seer-f; , UV)+\" ", Jsal..\d~~,,' Q

'- - _:_ - c,_. _ "C.._= -. _ _ _ - _ _. I' - -~- - '. . __ __ - - _ _ _ __ _ - - - __ _ __. .1

~~ Q?~ ~i n.A~, l<..i~ 4\fJ:~~er1 ~V\+u~_~. "" - ._.,. 'uG\n '--'-\rj-te,V1,i-LA ~;-e.-+i m'ehn[) , .' __ "YV\en--', ,-,-

,~ciA ~s00' --' ~--' ~,.\ r\ .'~ ',0& .-- -.- - -- - -~- , 1- -

- - - ~ -. - -

- -- -_-- - - -

7. Bahaya bermain bahan Ietupan,

.

. . -

- - -- -

_ .W\~(p~'"

, .

..

g-&iLL !£ P

29 '

,~

...

, .

" II 'S,ebab-~II~,ab" penunggan,g, basikal terlibat dalam kemalangan jalan ray •.

".. ~

'h1ernl~~

~__ _ ". ~ 'Ii . _, _ I I,

" ;

~----------------------~------~------~,,-. ------------~--~~~---

, ,

/'

.'

, '

~ ! I

.

/

!It '1<

;, , .

.. • I.

II iii I"

. .

" ~ ~ I Iii

11. Peti Pertolongan '. ~c:emas

6 ~Q~~V1la o.~ \

,~-~- -

7~, krl,ty1I" .... ' •.... ' I~~

_ - ---

g, "De-tfre \,

'. "

• I •

., I I I

'.," ' , '\ '

r ~ I I '_)l ~

'~ •

. .

. '

.!!!

..

"

KECE·-.·'. ·-KAP·'.~··· ... -.'.' ":AN". ".' .. '

'. ' .. '1 ,_',,' -', I'

•• " • J' J _

Asas Perbarisan

"

,er~'\~

.'

]

. 1111 /I,"" C' k' .. '. 1~1"\,..,.on H- " ~I

'1 V ,~~~~ ,'_ I~. '~J

Ol. ... ,_,. _.... .

QCl~M

.

,Ii ,!Ii _".! .'."1". ill. !IIi iI., •• iII.II!I!.,!it!l!. j •••• 'it<i!!i. ,,!II •••• '.' •. 11.' •• ' •• 1i!.1!i! oil iiiji ;jI., •• ' !!II •••• ,.II.,.II!.II 'IIII '.;j ., iII!IJ~'~' @I it~ ~ .'.".'.'1' !to.' , 'ifI! II! .'f ~iI! ,,!I 'iii , ;j iii !it iii ~!iii •• " .' •.•. !I ,llij'.'.'1I ill tIIi'.!I""~' •. " Ii iii, •••• II .. ,'.1' •• "" ,!,

·Seelia

Kedudukan sedia

. ,~

! i

" .

I,

... II} I \ I' I ~.

'r

.

"

" I,

I, I

,i

I

I ~

32

.........

I .... ~

Kedudukan senaag din

"

i

I

,

I

",

. ;

,·1

~J~ t -~

I

I

"

I

~ "

"

33

"1'1 .

..

~ I'

• to.

Kedadukan rehat din

• ,! I ," '1

"'M".'iI·.~ ••••.• ' •• , • .,... ~,Ii'IIJI!I •• '''''''t!'.''''!Iloj''I.IIII·!I'.'' '~"'i!!i .... I,iliiii •· .. 111 .. 'I'IIi ... !Ii""" Ii ...... I ...... !II. ,I III •• I!!i •••• ii'!I!'I!~ ." .. " ... '.'."." •• ""IIJ!!I •• II!!II!iI! ".",. +" ••• '.' ••• ,.II.loIlIl'iII. ,.!I,Ii.I.I!ii.," ...... 'III' .• ~i.ijii!l'Ii .... liII.·!I ... !III •• '.!Iiii

.iIjIllIII~",Iji, LII. "inj; iII<i,." ',ill .'II! iI,~I!nl,.I •.• jlo ••. jI,. ~'iI !Ii' III ;iII'iIIi ill •• ,41.j "'!I!!I"~ ill! iii" ,~ •. ;j 'ii,. >111. •• .t"~!i!!!'I!!'II' II! H ' .. '. 'IP" i~I""!!II._.' "''''~ '. 011 Ii • i oi II! "'."1 1i'!!Ii,,' ~ ... 'I''''!Ii'' !I,.,'·,II·i ·It ...... ,;j;!I ..... " .••• ;11".,.,.[ •• jI" .,.IIi- .• ' ...... - .• '!I!i',,'.,' •• ,,,.,.'''''111 '. ;11.

. . .

'.

~ 'I

~,

Kedudukan luruskan barisan ..

" ..

Rajah ke kanan pusing ~ --:--.--:- ..... -- t " .

I, ,

I ,I

i,

. ,

'. t

t

"

" ;,

. '.

'\

II \,

Ke Kid Pusing,

h iU· .1, ...... " fI""" ........." n' I· .F-.'-A 1, ~ t...,...It'

;

Ra- ah ke k~'~" _.' -

,~,~_ ,.. • c III plumg

, . -

·'J'iiI,.eiiI!nII!iI!!i,,,,,

.'

i I

.

!!f !it,_:

c '\

,r

'- iii i(Ii." II. ill,. _. 'j 1'." .. " i!!!" '1!i~.lh !f.!it'. !ii'.'Ii"i!! .'if "',.. ,Ii ,. i!I!"!I!'.'."'.'.'f'" i!li 4IJ.,.I."I'!!!I!til!!! ;;!!"",Ii it !Ii " J !i,!IIi!lii tI'!II ~ i! iii,,,., ~!i ii II '!II !II ~ iii ri ill iii! i '!!I"I ifll!!lli'lhill11!'.!Ii Ii ill! til,!!! !II II iI!i iIi'!liji t.." IIji It '!II" ~'II ."if " "'.', 'III!'.·If,!!IIJp'I'I!!''!!!I •• Ii !iii ."LI!'I!!IIIIII'1t 11I1t·"

Bersurai

36'

-.

2 _ Kemahiran asas pennainan berpasnkan.

Q._ - - 1, .,. .... ' '~a ~~:r II'

" ~~;;,.'"rr:l ' oi.'.,~ '"u t, •. f ••. l:,t", .• ~-." n." .. , ,', " ••• ' ,!I'U,!!i ••• " •••••• ii';'.'u ~~ ' .. ' ~ ~~"" rIO ••• 'i," ~.' •• ~ •• ~., .. ~ .',. '.'U ~ ' •••• \~ '

C,~.J:-:ap._ ~'S"lu \eel "I ~~' '"un~a \ 6 ,~fQ' ¥e.t(l,O'''' ...

.. ~ ...... ~.,~l~'.',r'.~~ I' .... "':~.... .. .. '-' .. ~" ........ _ .. n • .. ·r.·i.'~""· .. " .. "~'~'~' .... '~ .. !' ..... '~·' t" ..... ~ ......... ..- .'~ .. , •.•• ' .... w ..... ' ..... ~ .. ~: .. ,~~1,. .,"~ •• !I ' ...... j .r~ ... :. Ot,·,

~~'"-~J' ~ ,~" trv"'\1~', '~ -_ '~" -- ,av:H:::l~O~ - ;

· ... ~~T~D~;:\I~L~~i;:;;· .... '~t.::~·u.~~ ... : ,'" '· .. ·· ... aC~rm:n···: .. ·

.... ~. rj~~."J.,J~~ •• , ,j ,.Iji ot ••• ~, ~~' •• '.I1 ~,. .. , •• ,.I;;;!.. ..' 0"'::':',;;.1. "" •. " "'I!!J~. ~., ••••• , ,::::1., •• ~ ~ ~~~ h'.'!:.'.! ~~."t,,,.,. "",'","'''' n ~.,

~~~t~ •••••• ~ ••• ~~~ ••• i •• ~ •• 4~ •••• t~ ••• ~~~~~ ••• ~ ••••• ~ •• ~.f.~.fj~~ •• +~ ••••• 4.1 •••• i~.~ •• i ••• ~.~~~~~'I •••••• , •• ~ •••••• ~.ij •• ~ ••• * •• ~.~ •• ~.~~~~~ •••• ~ ••••••••• 1

, .. p.

Pu·\o! 4AI· q}oeGl-c.e.c!-ek PLJ~ ~'. IroUlC'l . @-Qgct

:b;:n\~',- .. --",>*

t"'

",

o

, ..

,37'

"_

o

Kemahiran asas permainan berpasukan;

."

~ ~ 'II!

ill Il!Ij',,!LIf'''I',.'.[jj II! !iii iii Iii !Ii! ijI'.'.'1!!i "!"'~l.!II' ~ II! " ••• 'iIi !t' ... iii iIIji ii!!!!'!I ••• 1IIi,. 11'4 " iii .,.,.11' .'.'. ~,I'iIi l1li". it !j 11 ~~'j iii !II III Ii '!I! ill! ill ... '@lrlli ..... it ' ••.• , .. ,_,~ .• ; III !Ii III,. 'Ii II!!! iI!llj oIIJI,oi;ot ... , iii, ~ .,.111 •• i!lIi!ll! 4,4 ...... ~., ••••• ii ........ " i!!I !I'.1P~1"~."'~I •• '.III!!' III

- Hi' '!

.

• ~~.~'.~ .. ~~~~~ ... j~~~~~.~.~I.~.&.~.~.~~.~.~I~~.~~~~ ... ~.'~I~~~ .... ~'.~f'.~~~I ... i ••• ~I •• ~ •••• ~ ••••••••• ~ •• ~ •• ~.~'.~i~.~~~ ....•.. , .... t.~ •• ~ •• ~~ ••• ~ •••• i

,-

1.1iI~1"!III •••• ,""'1"', •• "".'II.i!I!I,'-1141 •••.•• oiIl,pIi.', •• i "!!!Ii i!i.'.' !Ii.'. " •• ~ .. ' .... "'.!!I •• ,ii·1! !II •••• iI'ljj'II!I,., .. ;Ijj •• '!P' •• 'ilf.!IIi".'i if jiijl !!!! Ill ••• '. !I !!f." 1I.,., •• 'III!!iI." ... ~" ..... ~!i .'IiI.,1i ..... "".' ••.••••• '.'jj..,I,'.'.II.~.,.,;jljt ......

j i ~

.,.

..

, •• ' ,.' !i!i·.i!!I".'IJIIIii.'!Ii .•• II ••• iI!i· •• "'.,i!Io • .jI!I!!!P,iI.jii, •• ;jiili "'. t!!II'i!i •• '."!i +.!t.·1 ."''';i~.Ii! •• ., •. ~.'. ill!!iil , ' ', .' '.,' iI..'III1.".ii!~ ••• ~ ,.·* •••• · ••• ,.'.''' I.i! , •••••

, ii!'~~~;t;.,,;i ••

.. 4 .....• a ••• ~~~ ••• ~ •••••••••••••• ~ •• ~~~~~~ •• ~~~~ •• ~~.~~~~ ••• ~.~ ••• ~.t~.~~.~~.~.W •..• ~~~.~~~ .••. ~~.'.~.I.~.~ •• ~~~ .•••• ~,~ ••••• ~.~ .•.•. ~~ .. ~~.~.

- ,

•••• + •••• * •••• ~ •••• ~ •••• ~~~ ••• ~ ••• , •••• ~~.~~ •• ~ •••••• I •• ~t~~~~i~.~~ •• ~, ••••• ~.~~~i~.~ ... ~~.~.~ .... ~ .. ~ .... ~~.4 •••• ~ •• ~ •• ~~.~ ••••• ,~~~,~.t~.~~~.~ ~

II I !

"" .... iIJiI'!Ii II ".1,,1. if! !Ii"''' I. !iiI !!II "'!i 'Ii'til' ...... ~, il.""otji" '" iii '!Ii !Ii l'iiI'Ii"ii!i'. '" ~ iiil 'll!liIi'lil, JiI; iii iii iii Ii Iti "iii'''' II! • III! 'Ii, •• iii Ii i!II"Iio'litto ii, jjj". 01.,11'·. ill! iii iii III I! i!i i!jI'!ji!ll'ii!,iiI! iii tI,. i!i, •• II!II.ojI, ill. ~!II ii'''' iii iI! ' ... " iii iii! i;,,,, Ii! .,1Ii i!i!1'-!·IjII.l1 !iiI,.,.Jii.I .... ,Ijii' .. · ... " II! "L!!I' •• ,iIi·!ij·1IiIi iii ill .I~" iliL!!!I'.

. .

Ij ill iii! ill iIIl •• " II .. .t!I!~iII ill i_II iltiI, .... ,j;!Ii I •• It iii !ill iii 4i iii! "oj " Ifi; .1i!·i!l' lIifi,'i II .'·I1'·."ii 'ii! !I,'!i ill iii •• ti iii iii ,.1" ill'. !II" if! !II'" LiI! i!!'I~, ~.II!'" ill, ~ ..... I!;j .LiIi!!iIi iii iii !Ii! ill! 1,,. 'ii Iii j"JIj"iliJ i!Ii ill ~ !I""'''''!t ~-1-' Il'iIji<iJolj!l !li!'!iII41il!li !iiI!!!! 111.'''1 •• '' ~I "'1111'" .,_1', Iii "I!!!!'. _Ill iI!'~ i!I!,!IIi.

, !

,~,.~ •• _~~~~ •• ~~~t'.~~.·I •• ~ ••• , •••• ~.~~~tl.~I,'~~~~., •• ~~.~~A6~~ •• ~~~.ili~~~ •• ~~,~~~iI!~'I •••• ~ •• ,~~ •• ~~~~ •• 1.a.~~.~ ••• ~.~ ••• t •••• ~~ •••••• II'.~.~.~ ••. ,.

. .

3- 8-.··.

,

3. Mengekalkan kesegaran flZika),

..

Lukiskan rajah aktiviti memanjatteli,

"

• 'I' ..

3,9

Rajah merant kayu

1

Menja.,ga. plslu

. -.

il

il :1

1

Gara .. cara mengasah p.Is.Qu.

\ ~

\

\~

J 'i;j

..

i

t~

1

.j .\

\

.,

II"~

s.

I~ f

.,~~.~~ ••• ~, ••• ~.~,~,.,~j" ••• ~~~~.~~~.~~'~"~f.'~'~'~~~ •• ~~.~,.~,.~~, •• ,t;~".",~~~~~,~.~~~,~,,~.~~~.,.,~~~'~~~~I~~'t,~·,·~",~~,~~·t,~,~~,~'~~j.+~'j'~~~~~,~~,~~~I~'.'.4"~.~~,.~,.~~~~,.~~,,.,~I~~~ •• j~I.I ••• ~.'~.

Peta lakar ,tempat"'tem,patpenting sekitar kawasan tempat tinggalanda ..

, ,

:0····.- .. --_·;.--.···.·

II

I

-- - - - --

I

I

I

i
I
"
I
I,
I
I
,
I
I! u

, I

I'

#

-

41

".,'

_-

'.

'.

"

" 'F.

. "

...

t'.

, .

"

'.

!

Paladin:. S,cr,agampen.gakap

" .

.'

•• II" •• 'ii ".~ .' •• i'. i! ,.', .. · .. '.1. '" iI! ii iii 4!!'.'li " "i,;j", .,II!II j,,, t.i ,II ,I ill ,., I~I' Ia.,. ",. ,111111,1 liIiII ••• ill. ~ "." i'II!" III 1ljl1IiIi"." ,II! rl! ' iIi "'iii. 'III·." 11;1; iii. It til ill. Ii!! .,1'" .'~'" !!iI11I " 1I'ldi·joi". II,.,."IIIJ.",., III .'.1' .. " , ,ji!l~t~III,. iII;i!, .. It .. ill

,

1 •• ~I •• ~I ••• I~~l~ ••• t~.~*~ ••••••• ~.~.a~~a~.I ••••• lt,~~.~~~,~ ••• ,~ •••• ~.ji~ •• ~.~~~~~~ ••• ~~~,~.~.~~~~~A~.

"

'"

•• ,1; .'11 ii'''' ~ ~ II! .', I.'. Ii i! Ii l!!i'iI.' ii' it !Ii'. j iii iii .... , illf iI!I .. ,II, •• " ill ."'.!lI~ ."1""" .11<1'1 •• ,j. iI' ill •• 41' •• Ii· !Ii til , •• "11 '" iIIl,;!i! I. ill. j. 4~~ iii Ii'. if; " !iii"" ",iii ,I'. 0' '. tI'!I,., iii til 1Ii;!i! ~

, .

• I I Ii " ~

,1'1''', I'." '.I,.!!! I 'II !iii •• ' Ii !!i"~I'" IjjiJ ••• II .... ' •• ~"" i!'it~lll!!. ""I."'~!!ii'iI!Ii. !I.t!Ii!"t. iii1pili". '''~'i11111!! ." 1ii"",,'11" •• '. il.l!!! 'iIi!ll'!Ii, ~ "'''' oIi 'I .'!II ill! 'I' Ii Ii it i.;I; ... !I!lt.J.~

- - -,.. . • _ • ." ~",,! ~ I'

.".,

... 011

!! Ii

,_. ....... , .......... _ ~dlJ~t Pl!l11du ':I t'i!!,l,r p.: I 1 I:lJ~'

,_i.lf;'. ,Ii'i J' l~ -"_"",,_,_,_

'f ~I\~.oi~~·.uu: n~~,

~ ..

I .. !\,

.,

.'

-----, LJ"u, 1,'III'I'lJ, I n~" ~rJrtM _

hh., ...

:'~'''~ •. '''iIi.e .. '.iO.L~.- ~'.'.'.'U'.t , _ .• , IP~ iI!.lI!'iIi!~iI!,IIllil .. !fi~!!inll.ljlrll. ' •.. "Ii."".". ~" iOU _ ",.!t.." •. ~~' ~. ~"'.~' '. ~~~;,.~:Jth". I!lI •. ,_ •• '~~'~r .' d ~-··A~i!I!!IiI!iIII ..• ~.- .' •.. ill~'~''''.'ii'''IIi'',L.·.!Ii'' .. ~ •. '~.'.'t.''' ''''i •. : ,.-,' •• It,".'n',~.'j"i,~;;,.t'.;;;oIIj..,iO';~ ,

_ ~m,IG~na _M,a\,'c:l"~t~'_ & \anl ~cJ, Oo~'r_·ltainCifl '~'t,U

.. '~" .. 'It, t :~:j:. I I , "'" '" ~~ .••.•. 0, _ •• '. '.'.,' ~ ~ .••• '.' 1" · e~ ,.' ~. · .'.'"' ~ ' ' + '. ' •• U • • ~ ~~ .•• , ,~, ~ f" flo" ,u "',Ii"·.".".""" '.' ••• ~'" Ii ' ••• ,'1 !Ii ' 'u •• '''~''.

"

, ~

,.

'.'

I'

Cara memakai Lencana-Iencana Pengakap Kanak-kanak

Labelkan rajah, di bawah

Lengan baju

b lah '1;. .... _ ... - se le_ ' n kanan

. ,

Lengan baju

seb~,el~ahl:" ,Jdrj:..._' __ Wolrna

, Selca\f\Qtl, ~~-Icm

~' •••• ~ •••••••••• I~ •• ~.'I'I" •••••••• ~' •••• ' •• ' •••••• ''1' •• ~.'." •• I.~~~ •• ~.~~~~~~~t~~~~~.~~ ~ .. ' ~9.~~ .. ~ ~ .. ~ ,

.. t • I ~

6 ~ -1 z ~cGt0GI P-ev~cWna~ .

• , ••••••• , ••••••••••• "' ••• ,., ••••••• ~~ ••••••••••••••• I •••• ~ ••• *f.t~~.~t~t ••• f.~~~ •••••••••••••• ~.~ •••• ••••• ••••••••••••••••••

'F" "

Ram '. .. ahli 'p" aka' i\dak-' ' al'k' . k: .. , akai ·

at Juga I"" -1 ,~en,g~ ,.' sp yang tic .. ", mengamaisan peraturanmemakai pas uan

seragam yang betnl, misMnya: _ _ .-...1.l~_J ~'!.; ~f~ A'.~ L .. ~ II~

1 f\,t\~,~~., Il,~nq ~~.~,~ .','~r ~·IUirt;..Q' ""

• ..\~~,~,~,~"., ••••••••••••••••• ~ •••••••••• " ••• ~.~ •••• ~ ••••••••• ~ ••• ···~ ••• ~,.~ ••••••••••••••••••••••••• I

'.

i • ~: ... _

~ .. ii, 1i>.,;ji '!Ii " .. ' !Ii it. ,iii. II II!" it., ii 11 ,., ••• j "".,~ ;o ,I,. j, i 1- ••• "d- ,Ii,. ' •• Ii ., •••••• ' • .,,, Ii .,111: .' ' ' .,,11 '''E;l''.' II II! II II II! '.' ..

" k· ' , . '] - :, -- ~- '

I - _- _ I - - I I I - - I - , - I I [

_\ _ - - _ - ~ • I' - gU _ _ - _ ~ U "e - _ c:wn 8 -, Ii,

::r II ,.9ig .. '1' II ,.m.~" ~ _" ~., .,.,~;;." '!!I' .'. iI! I! II, 11., I, ~ ,.' "'!Ii'.'.'~ •• '. ~I! 10 '.' ••••• '.'!Ii"" ", ,.' .. ,.., ,.'.;;.,. Ii .".

3.

- .

• ~ ••••• , •••• t.I •••• ' •• I •••••••••• iI!~ ••• ~.~ •• ~ ••••••• _I ••• ~t~.~t.~~t ••• ~~~~ ••••• iI! •••••• ~ ~ •• ii~ •• ~~~ .

43

...

.,'

'~ .: , . '.: ,.,.:. ~~.,

"

,"

'"

..

I. • !

' III.iiil!i;Jji, ••• ·!I!' •• , .. , .. I.," i!IIl!I'Ii!!· •• '"J.'.'.,,,.' •• ' ·t- .. iI •• ., ...• ,,"i!JI •• " ••.•. 1Iii 1lii1'-;i''iI,jI; i!li j; .,.,.II!!!l'iiI;" ••• · '11'''· •• '. li!'I!i.,.i·.'i!!I!! I!!I!' t!I I · , •• '.,I ••• 'jI' •• I tI, Iii 111 .......• ""!IIi .,I! •• " Ii it "·".,111·

n

-.

,."

\ ku t 'Cl~ah t, Y) II .

••.•......... ~ ...........•... ~ ~ .. ~ ~ ~~ .. ~.

I

I

I

o

,

.

,

'I

I!!,r

_i'....!_ _

'k- .

··-.··e

,~a .~Iudc:ih '~ .. , ' e \,Q~'-.' .

." •• '.'.' ...... ,.Iii!i .~.~ •••• 11<_ .-, ••• ~ .. " •• '.,iIi' •• ' •... , ....

• '!I ._I ,ii . .

....... ~ ......•....•......••.....•..•. ~ ....•......... ~ ...

. , .

1-
n. ,..,
, I
~.,
~. I'

I,

II

D \ .g trH ald.a

'~

d'ir

T

.;.,..

44

~ ... ~~ .. ~ .. ~~~I' .. ~~~~~~'.~~~~~~~~~ .... ~~~.~&~~~~i •• ~~i4~~i~~~ ••• I ••••• ~'~.~.~~I.~.~.~'~~~~.~~ .. ~.~~i' ••• ~~~~~~t.~.~~.~~'~.i~~~~~~~.~~~~ .. ~~'~~.~.~~~~~~ ... ~ .... ~.~ .. . '

Lukis rajah cara membuat simpul buku sila ..

I -

(a)

... iiI It

(b)

.....

..

45

PENYERTAAN

~., J I. ,i! l' ka d···, "-- ", '~j • J /ct .. , ,0·., -

. A,rabsli:' lYJe,n;aan -: n aua IAioI" aanpaaa aatvm yang terdapat

'iii !t

. dl' bahagian Inli

I.,

M - 'nQm.r:!1 p..Q ...•. ~. ~.~~~g,' ~ : ; ~ ..

'~" . .",~:-.n a·c::lfu 'L9ea s'efY)c::tI,an ~ f\Ao5?'~ ~k:c::w) tcu~~'h

•• ~!!'~ •. "'.'~. '. t ~,.,., .';;",i;; 'il i II; ii,.,' I; •• " ~. io 1i ~,,,-;~.,,,~ • ",Ii !III.'"'' il... ;~'''.'!i!'' .. '.,' ',I,,, 1·.,.", "'~ ••• ,,,',', ••• ,' liIll,l;; ,., ~'"''''''111'''

~·~',a 'ke ck:l:\am,- ~,'-' ~a(); ·A~"k;H" ,~+U

... " .. " i;dl •• ,~,,, •• "'.'.!!I'~." -;-, ~." , .• ".'''.~ ••••• '!!! .'.,. ~ ., " .. " .. " 11.,"' " .;ii ~;~f.t I-.-.I;.~ I' i'.'t"I.'.'''. I"~ til. iii ill! !I'

'l~,~, DG~,Vr:~~~ !k-er~ 'Sf, dan c;JUr-Mia:'~

iii ~ .. ~~' •. 'Ii i AU •• ~ U iii " " • i! • ~u 'I, ii~:!!' 1011; ,io.~" '.11.· .. ,I', ~t U • i'~' .~G)., 'ill" ,;~;;.,,, u ~"II 01 .'", ~.~, ~. ~, ti, ",.' ... .". ~ U·" ~ .. 'u .. n .. ':t".;;;'~.,~' ~ ~ .. "., ,u-u.~ .. , iii' iii' ..01'

ke qa\a""" ~ .setn::Qafl, S i~vn Ctlr~ Il..lrl6l~

~,~ _Ii iii liil,j; .". ,ji". 111_" 'I iii! I j I.' !I '1,,11, i- 11:' i l. Iii .,'!!!' ijI i!!!i ji,liII' I. -, ~,- _~IIII'" i!" II t· .111'.".". ",i"j! .. !I 'I!'~ ,Ii '. ~ ill!t it iill ~ 'IIIIi '!!!II !II, •• tI! I ... iii f!!iIi. ii,., Ii • !II' ill., I.' •• iii " .'.' • .,ai •• '. ' ..... !. iii It!~. ~ .~~~. i!!! ,iii". 'Ii rIi

Se'~ngea

~ ,fl'I,~,f~. ,n~IAI +,j,IIi""'II.....n1f"" '~,rllj r,,~rJ ·'~-L~I' ~~,

..

•• '.~~.IiI •• ~t.+ •• ~ ••• ~~ •••• ~.~.~ ••••••••• _ •• ~ ••• ~ ••• ~ •• ~ •• ~.~~.~ •• ~ •••• ~ •• ~ ••••• + •• ~ ••• ,.,~I-*~.j •••• ,_ ••••••••••••••••

~. 1P'C! ~ \c: _ bu~~ D<:J-r', (,~ -1.1 5; , rc:r 'VY\ ~: ~_ 11101) ~I~"_ '. 'I • _. _

.. I' ,.. ' ..... 'I ",~, 't. ' .... , , ' ••• 't <I. !II. III III, • f '. ~ iii , .... ,1I8·_ • 4' I~ ,~.,~ .' II" ,." • of ':;'\'11 ill ~ II 'Ii. ",.' .'1' 0, 'I. OJ; ,~. ~ ...... "' II" - ~'4'''.' 01, ~ ~,II 11, "J' '.' • , .'. ~., I' ,I '. 1'1." .• '1'. ' .... ' •• ",. ,,'I • ,t

1~'\:G1 .. :,.~, ·f,U ,~~~'V11 'Sel1~a'D' ~, rrti~l,

,,"'10 10 .'I'''~·. ~,:J '~ ~. I'· ~ ill., •• 'I'~jo. , .. ~ ~ ~,~ '1'.· ••• ~.,!O ,., 9'1' ".""'!!'~".""'"'' ,!!"!!' ,,·10,., .. ,jof"" '!! i;,!, i.". j .• , .' •• ,' '!!." '!!".'iI~.·.-8~;::;;'~ii •• '.',., ••

...

"

.~~~ ••• ,~~.~ ~ ••• ~~~ •• ~.~~ ~~ ••• ~ •• ~;.~ •••••• ~~ j.~ ~.~ ~ ••••• *.if •••••••• ~ •••• ;~;~ •• ; •••••••••• I •• !! ••• ~ ••

I I' ~ ~ "

I

,.

~~.~+~~~.~~ ..... ~~!!.~~.~ .. ~a •• ~~~ •• ~~ •••• ~~ •• ~~~.~.~~ ...... ii~~~.~ •• ~~~ ••• ~ ••••• i~ ••• ~ •••• i~ ••••••• , ••••••••• , ••••••••••

. '

.~ ••••••• ~~.~ ~.~~~ ••• ~~ •• ~ ~~~.~ •••••• a •••• ~.~ ••• ~~i~.~.~~~~~I.~ ~ ~ i •• ~ •• a~ ••••••• ~~ •• ~~ •••••••• ~

'11'

46

..

J

. "

............. _ ....... _ .... £'iIiioI' "'~ •• i-':-'i·M .......... .:.,~.J.~ • ..,.-... 1......:........:.i!I ... _ ...... ~;lr

~ ~ ,I

'I! .l!!I!ililoii! .;jIj,.Ij"' •• !Ii.~"'~'.1Ii .~"'."L.L.""'.'. ,,~ .. il""!I!'.Ij'. i!l14I!1.' II·ii!".~. i!i'~H!!l •. "II!I!.,·.iiJ"I!o!ll!Ii!" iI •. ~,,'.ij'1! ' 'i , III'i' ' .. ' .. · iil!!Ii. ii!iflt!!!I! !I.;tIti ·il· iii """ ~"!P"'.'i!i • ,' .. ·.11i flll!f ••••• I!Lio'ii' •• ii>!ti,!I!!I ''''''''''ii

,., II

;iJ 4' •• "." ~ 'I'."'. II!!·<!I,II'. !ljlii!!l<!i;i!" "iI!l'iI' I!L .... ~'.i!I!~ ... ,., .... !f •. " ;~~,!II, .. "'1j!l •. !!l' .... ,' .• !i,.l~,.L ... @i.,IiL .. III ..... 1i 1!1I!~";.'iji"I·. i.lii ••• «-II!.,!PiI!!., .. .l.!L •• ,.iIi.~~"'~ ".'."I"~l"'W""i! •• ·'.ii'ii ' .... +.. "'.!liti! , .. jjI..,. iii'lIiili "'1!I!!li1li! i!!' • 'iii oi! tl~'I,j Iii!

~, .

..... ._ Hi'6,i .. ".I.t' 4r; '. 'to .~!i!""""'1IJ!!I •. , ,.~ ~"f}II!'-:4!"'~:ii 11!!'tl1'.'ilHI' !i!."''',!i!'I'''.ii~. oIjI , ~ •• '>!l!," L!II~~ •• !P!I1 .. ""!I!1I!I ii!!!1tII'L' oI!!' ,'!I!,ii!ii 'oIJ! ,Ijj:j.!!!, 'iI!'i ,i.,. "01 .,.;1, •• 'ii!' ••• , 'iI.,! i!. iI,~ .. 'ii1!!.,.,'.'li'li·!Ii iii'" i i'l!'"

' .

•••• ~~.,~~~:~~.~~.~~~ ••• ~~~~,.~~~~~~~.~.~ •••• r.~~~~ ••• ~~.~ •••••• ~t.~~ •• ~~~,.~.~ •• ~~,~.i •• ~.~.~.~~~¥~ ~ ~~ ~ .. ~~~ .. ~~~.~~.~~~~~'.~~ .. IIJ!!I

I'

\

I ~ r I ....

ij

. . . ,.

""\ II

Ifl • !

~ XI '~ s ~ I ~.. ~

" ,

, . ,t; -

., .

,I, •

PERkHID'MATAN

,], .M,embantu 'ibu bapa di, rumah,

~- - - -~

.. I' ~

' .

. Saya ,ibn bapa I penjaga kepada ".,~~,",.~~,""~.,, ... ,. .. ,.,.;;" .~ .. ~.~ .. "" ..... ~, .. ~ .. ~ .. '" ., .. n .... '""~., ...... ,.,., ..... ,." •• , .. ''' •• ,.I!''I.

:" '.. "m,en.g,es,abkan' bahawa saya telah berpuas hati terhadap ba:ntuan'~ pertolongan

y~g diberikan kepada kami.' .". ., '_

.. ,Ii! .,

.

' ..

.l. I

Tandatangan ibu bapa I peniaga

(N- ama '., - .. u ......

-- ..

)

4·8

...

"

.... '

"

.. ' ~I 'i

2. Laporan ringkas lawatan ke pusat kebaj.ikan. '~

Tarildl :, 'U;O"U'.'""~.'1 •• !I.;, ••••• ;o !I.''''.' ••• ' •• ·''~+''''' ••• ''''.' ' ".'.'" B'il. Peserta : .",.~,.~ .. ,~ .. "., .• ""~"",,", •. ,,., !O •• ,oran:g

,I

11111111;1.,,,, •••••••• ,. .. jL., .. ~~. ~.I! 1 •• ',I'difli,' I' I! ,,~ •• jil!ilJii .,.jli jlii!iI!L!I! "'ili!!" .... ~.,.ihIU!!.~,I!"1 ,Iii 1,11'1.",1 Ii ."L •• "'.I!i" Ii !Ii ,Ii. ,I jII iii· !I; .'ifli'l! 'Ii iI! ~'.'i!I.; ,., ..... '".' ... 'Ii ... ,* ........ ~._, ...... , •. ",,,

N- ama "'" Pemimp "m~ , yang ,,', m '.Q!.n'y·,p,rtai'-'··~·

'.' I . ~.l,U.I.Ij, .,' .. ,;,1.,..;&. '" ;~, '\.it ',1- ._ •

, ,

Laporan I catatan lawatan:

4,9

-. - ._ .. - - I .- - -. . I'

rnen,ci, "in re'k:,od berkernic:a:t- ,be11~or n",·el~,Ii(i : !"I

-- - - -- - - - - - -- ---- - - - -

. dun,\Q ~~card solp . +a4'l?2 loon'Wa0 k~a' i(,lJI~ . N ?an· rne~akuko(\ d6larn, rna~ kurn0~ t90 .ln~n ·

_ {3e\itO.~I tn UI~~ Jo'e~ ", ,t:1r. 'd,q_ (',~ ,f c:t .. ~\.'9' r:;FJ .

--- -- ,. __ ------- -

!I! • I I . ." , __..;;;a " ..... _~liI, J~~ _ ........

_I' . ,.', , _ .. , '~:I .. \ \aar- ~'ti)r C1ern', lah .'~v ai·, "OC

.... - - _', --:-- ~ - - - -, . - .',- - - C' --. - -- - - -.- , .

I~m ~. u, ramen'· \ilIa ~u: -: f S~ctlrnu deid' fa",~

£ci~J~ .L.ll,~~,~9 b~tu -naut1k~ . , .. C" .~~ • - , " __ , ,Ra.d..om~\arn t('~Bes \9Ca1.0 be\laU~my=!\ &A~nGt Pgr+O~la.~,; -P~lau .Lo~~WL

.. - r ___,_",_,_ ,

,I, . .

+,------- .............. ~- ... ---~--------

I i

. . ""

, I!,

-

.

. .

50

" ,1,

.

. '

. ,

.... "

hi. i

'.'

4~ Peraturan membuang sampah danmenjaga kebersihan di sekolah,

CI _....,! ,' ..... I . I ..... ~.. ! .. .....-1i- .. ,.,.J ... ~"~" t.-.r"'\ L::)~, ,_ .. , ~~f1, ' -~A:V"'V"\I· .. ' .J".,

~ _ .: -~., .·I~ "~,, "'~L' ,~f, . ~,f~.)j>' " _. 1'1 -,I

--- _ . -- -- _ . _ _ p_ - - .

-- - -. -

rYlelCet·+tt - ra -,--- _,~ .. _ _ _ _ . _ _ _ _

- " - -A;~('IL beM~t:':"- ~.. ··l:':'~.AI~'~ ~,rn'._' ~I" it' 1~_Ic~

. euu'r\:Jc;..>"o.-lL~ V "-W~., ,.._" , .n(jUIA • ., _

WQ.~'. ~-

- . - -j -. , ". -

..

. .

I, "

'.

. . .

.'

51

.5,. Khldm.at kem:as,yarakatan di rumah ibadat

-

=====Ji!iiiiI!_

-

. ,

Pengesahan' p,enjaga rumoh' ibadat

S -- (-:-_ -nO' c (li~ LI'",_- 'b'~ aha ·W··.· .'8'" Pengakap V'.o;;,~ ... l r; kanak

' aya me~,e~WJA.Wl ,41,1_ . ,_ ,', ._.:~_- _ .I.'.WJ~~_" ,_ ,',

,

'I!i! 'ijI'i!!i!ll 'iIIId""'iIi~!I'iIiI"'1IiI .' •• jI ~."'.\!I!!·!Ii"~.II. ~:Ii!!.,ijl~':'~.~ it .~Liii"JI'~ ~iJ::~"" ~ ii'~'i!I! ~" •• "'lil!ll";" .'i!i!!l'iIiIllj~.'''''!Ii if iiI!l'.'.'I1I1I!1 ill! ~ .'." .. ~ !IIi'I' ~'il it!~" ~'!lir.'~ .;~' tJ t!'tI!I' ,iii '!I!'tli".'i!"" !!'."'lI!ilj,i!!j:i·I'ILI!!'. Ii!l i!i' .... 'ilji,IIIL., .. iI!'lIj" j .'. ".'.'ij II"!!! !I_~" _ ill ~"I!I~II!I'~J ~ n

. - " ..

telab· meIakukan khidm,at kemasyarakatan di rumah ibadat ini pada ..... !O,' ... ",!! .. ~'.'I.II.'!ij·.,.Oi •• ~, ..... ,.

Di atas kerjasama tersebut d.iucaplamterim,a kaslh,

Yang benar,

. 'iii

)

Cop:

52

,}

iii

~I

i ... -a

.-.. .. '

,""

"

..

, .

Tandatangan Pr'emlmpln

,Je,,!is k,I,,;dmJat ya,ng diberlkan

Tempat

'I

Ta:r:ikh

Masa

1.,

1

I

2,.

i

4.

I

,I

5.

6.

53

"~.!I

. ; ~ .

·i! I ... ".j .. jI !! II II!!!

.ill! I

!I Ii

..

", ;

'~,

.' .,

-,

, '.

\

\~,

j II,

."

Oi"aku' - bah .. _. '" I " ,1_ '8wa

telah lulns. semua ujbm yang dipemntukan dalam Lencana Keris Gangsa pada

"

S k- .. ~; kasfh

·e __ mn, tenma •. ~_ ~.'.'.- - '"

N' p .....

"amaengujl,:

Catatanl .Kamen·:

iii i .

I! "

54

...... ~,.

a •• ' ;..,; •

:

..

Adalah disahkan butir-butir dan, )aporan di dalam buku .log ini betul dan d'periksaolebspy~

Tahniab'! Anda layak dianugerahkan Sijil dan Leneana Keris Gaog~a~'

, ..

," 'rr

(Nama;.

- .

)

. .

1

'.

I~ ,

~I

.r

I ,,"

'. ,

55

..

SAL" 'I"'1I..yAN··' . 'ITI' E' . NCAN' .'. 'KE'- RI' S- G' "A' N"'G"S-A

.... ~~·_II SI .. u, L';,_,- ."A ,',~": "'_~~I<";"'C_

".

I,

..

"

~,

,I I,

56

,-'" .!!r

"

,. ,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.