You are on page 1of 5

-Ç-C-¢√®Ωç 4 -ÅéÓd-•®Ω’ 2009 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

G. Satyanarayanamurthy, a silver heart. There was a self-possessed A. a) They wrote that


Kakinada young lady connected with these acces- it was time they
sories, and Mr. Pitcher was there to had thought
Q. Be forms Åçõ‰ îËûª-©†’ ûÁLÊ°
construe her. about settling
°æüΔ-™‰Ø√? Spoken English
A. éπü¿’-©’-ûª’†o Velvet, ostritch tips éπ°æ¤p (roof/ that matter.
No.5 ™ -ûÁ-L°œ-† be forms 3
canopy) éÀçü¿ äûª’hí¬ Â°jéÀ ü¿’Ny- -Ö-†o •çí¬®Ω’ b) The students
sets-
´®Ωgç- Vûª’h, sealskin Ææç*, °ü¿l-°ü¿l °æ‹Ææ-©- said that they
1. Am, is are, was, were.
wished that they
2. Shall be, should be... üΔ®ΩçûÓ, ¢ÁçúÕ-™«çöÀ £æ«%ü¿-ߪ’çûÓ Ø˩°j†
had brought their
3. Have been, should have been... Öçúøôç, Ç broker í∫´’-Eç-î√úø’, Éçûª-´·-êu-¢Á’i† guitars. vote of thanks: Meetings *´®Ω ´çü¿†
üËE-éÀç-ü¿èπ◊ ´≤ƒhßÁ÷ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.- Å-™«Íí Be' °®Ω’-í∫’-ûª’†o äAh-úÕ™ °j ´-Ææ’h-´¤©’ éπL-T- Ö†o
Q. Please clarify whether the following
Ææ´’®Ωpù
forms ûÁ-LÊ°-C -îË-ûª-©-Ø√, Æœn-ûª’-©-Ø√ ? -O-öÀ
ߪ·´A Åéπ\úø ÖçC. Mr. Pitcher Ç¢Á’†’ °æJ-Q- sentence is correct or not. each other: äéπJØÌ-éπ®Ω’/ äéπ-J-éÌ-éπ®Ω’
Lç-îËç-ü¿’-èπ◊ -Å-éπ\-úø’-Ø√oúø’– Ñ translation paras each and other:
í∫’-Jç-* -N-´-Jç-îªí∫-©®Ω’. He walks as though he is slightly lame. Å™«ç-öÀN, Éûª-®Ω-¢Á’i-†N
A. 'Be' forms Åçõ‰ Action words (îËûª-©†’ ûÁLÊ°
Ææçü¿®Ωs¥ç ûÁ-L-ߪ’ü¿’ 鬕öÀd Ñ translation °æ‹Jhí¬ each and everyone: v°æA-¢√®Ω÷.
A. He walks as though he was/ were slightly
°æüΔ©’) 鬴¤. O’®Ω’ ®√Æœ† 3 sets of 'be' forms ÆæJ-é¬-éπ-§Ú-´îª’a. Å®Ωnç ´÷vûªç Ææ÷n©çí¬ ÉC.
lame. Q. ÅÂÆç-HxéÀ Ææç•ç-Cμç* §∂Úx®˝ Múø®˝ Åçõ‰ àN’öÀ?
Spoken English No.5 ™ ûÁL°œ† 'A' éÀçü¿Íé Q. Please translate the following sentences A. ÅCμ-é¬®Ω °æé¬~ -EéÀ îÁçC-†-¢√È®j, -ÅÂÆç-Hx 鬮Ωu-véπ-´÷©
A. Sudhakar, Peddamallareddy
´≤ƒh®·. Åçõ‰ O’®Ω’ ®√Æœ† 3 sets 'be' forms into telugu explaining how the adverbs 'luck- E®Ωy-£æ«ù ¶«üμ¿uûª éπ©-¢√®Ω’.
Éçéπ üËEûÓ éπ©-°æ-èπ◊çú≈ ¢√úÕûË Öçúø-ö«Eo ´÷vûª¢Ë’ Q. Please clarify whether the following ily' and 'honestly' function in them. Q. Enquiry ûª®√yûª about ÅØË °æü¿ç ûª°æp-èπ◊çú≈
ûÁ©’°æ¤-û√®·. sentence belongs to the simple or complex a) Luckily, he escaped unhurt. ´Ææ’hçüΔ?
I will be there tomorrow - Ééπ\úø will be, be sentence. He escaped unhurt luckily. A. ´Ææ’hçC.
form (Öçúø-ö«Eo ûÁ-LÊ° verb) = ؈’ Í®°æéπ\-úø Ramu wants the ruling party to dismiss two b) Honestly, he did not get the money. Q. Notional Increment Åçõ‰ àN’öÀ?
Öçö«†’ (Öçúøôç). ministers. He did not get the money honestly. A. ܣ慴÷vûª-¢Á’i† °ç°æ¤ – @ûª ¶μºû√u©’ °çîË-
ô°æ¤púø’, v°æÆæ’hûª ´‚©-¢Ë-ûª†ç (Basic pay) O’ü¿
ÉîËa °ç°æ¤ – Ñ ¢Á·û√hEo ¶μºû√u©’ (allowances)

I will be ther e tomor r ow


™„éÀ\ç-îËç-ü¿’Íé ¢√-úø-û√®Ω’.
Q. Fee - Fees ûËú≈ àN’öÀ?
A. Éçûªèπ◊´·çü¿’ î√™«-≤ƒ®Ω’x N´-Jçî√ç– Fee -
®Ω’Ææ’´· – ÉC countable, 鬕öÀd D-EéÀ plural-
I will be going there tomorrow = Í®°æ¤ ؈-éπ\-úÕéÀ A. a) Åü¿%-≠d-´æ -¨»ûª÷h í¬ßª’-¢Ë’ç ûªí∫-©-èπ◊çú≈ ûª°œpç- fees = ®Ω’Ææ’-´·©’. fee ´·çü¿’ á°æ¤púø÷, 'a'
(Action - (Verb will be + -èπ◊-Ø√oúø’. This is the translation. As ¢√ú≈L. The doctor charges a fee to treat
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 567
¢Á∞¡Ÿ-ûª’Ø√o†’ îËûª)
you yourself say 'luckily' in both the you.
going - will be + .....ing)
sentences function as adverbs modi- Q. Cassorole
They will go there = ¢√∞¡}-éπ\-úÕéÀ ¢Á-∞¡-û√®Ω’ (verb- Å®Ωnç àN’öÀ?
A. 'Ramu wants the ruling fying the verb, 'escaped' A. Correct spelling - casserole =
will go - action word)
1) ™ûª’í¬ ÖçúË
party to dismiss two minis- b) This sentence is another way of saying, §ƒvûª™ vü¿´ç™ ¢Á’Lxí¬ ÖúÕ-éÀçîË ´÷çÆæç ™«çöÀ
She is a singer (verb - is - 'be' form -
'To tell you honestly/ Honestly speaking'
ters' - This is a simple sen-
ǣ慮Ωç 2) Å™« ÖúÕ-éÀç-îËç-ü¿’èπ◊ ´‚ûª Ö†o ™ûÁj†
M.SURESAN
Ç¢Á’ -í¬--ߪ’E (í¬ ÖçC– É™« ûÁ©’-í∫’™ ņç
tence. 'Wants' is the only
(Eïç îÁ§ƒp-©çõ‰) Åûª-úÕé¬ úø•’s- ®√-™‰ü¿’. §ƒvûª.
ņ’-éÓç-úÕ). She sings (Ç¢Á’ §ƒúø’-ûª’çC – Here 'honestly' modifies 'to tell/ Q. Carry off Åçõ‰ ÖüΔ-£æ«-®Ω-ùûÓ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
sings – action). verb in the sentence. A sentence having
speaking'. A. Carry (something) off = àüÁjØ√ Èí©’-éÓ-´-úøç.
She has been a teacher for the past two only one verb is always a simple sentence.
He did not get the money honestly = He carried off the I prize.
years (verb - has been - 'be' form - To dismiss two ministers' is a phrase,
Q. Hosieries
Ç¢Á’ Åûª-úÕé¬ úø•’s Eñ«--ߪ’-Bí¬ ®√-™‰-ü¿’/ ¢Á÷Ææç ´©x
teacher because it is a group of words without a Å®Ωn-¢Ë’-N’öÀ?
È®çúË-∞¡Ÿxí¬ í¬ ÖçC.)
verb.
´*açC. Here 'honestly', modifies 'get' A. Ñ ´÷ô áèπ◊\-´í¬ °ü¿l °ü¿l •ôd© ü¿’é¬-ù«™x,
She has taught/ has been teaching for the socks, stockings (¢Á÷é¬∞¡x üΔé¬ ´îËa socks),
To dismiss (like to go, to come, to sing, to K. Krishnakanth, Aswaraopet
past two years (verb - has taught) (has + •F†’x, underwear Ţ˒t N¶μ«-í¬-EéÀ ¢√-úø-û√®Ω’.
pp)/ has been teaching (has been + ing) - eat, etc), is only an INFINITIVE and not a Q. Please tell me which is the correct sentence
in the following? why? Q. Power point presentation Åçõ‰ àN’öÀ?
action word = Teach verb:
A. àü¿-®·Ø√ N≠æ-ߪ÷Eo computer, slides ûÓ
È®çúË-∞¡Ÿxí¬ Ç¢Á’ îË≤ÚhçC 1. From today I shall speak in English only.
(Action - [Remember 1) To + I st Regular Doing
îËûª)
Word to go, to come; 2) '........... ing' form 2. From today I shall speak only in English. N´Jç-îª-ú≈-EéÀ à®√pô’ îËÊÆ Ææ¶μº – Cinema
ÅFo É™« Å®Ωnç îËÆæ’èπ◊çõ‰ ´’ç*C– Åçûªéπç-õ‰ A. Screen ™«çöÀ ûÁ®Ω-O’ü¿í¬F, ûÁ©xöÀ íÓúø-O’ü¿í¬F
´·êuç, ¢√öÀE O’ Ææç¶μ«-≠æ-ù™ ¢√úøôç. (going, coming, singing, etc) and 3) Past È®çúø’ ¢√é¬u-©èπ◊ Å®Ωnç äéπõ‰. É¢√-Rd †’ç* ؈’
°æúË-N-üμ¿çí¬ ¶Ô´’t©’, N´-®√©’ èπÿJa ûªßª÷®Ω’
Participles (gone, taken, eaten, etc.,) are ÉçTx-≠ˇ™ØË ´÷ö«x-úø’û√ ÅE.
´’Sx ûÁ©’°æ¤-ûª’Ø√oç – í∫’®Ω’hç--éÓçúÕ – Íé-´-©ç 'be' îËÆœ† v°æü¿-®Ωz†, N´-®Ωù.
not verbs. A.V. Subbarao, Onipenta
forms †’ ¢√úÕûË ´÷vûª¢Ë’ 'Öçúøôç.— 'be' form Q. Kudos Åçõ‰ Å®Ωnç àN’öÀ?
ûÓ ÉçÍé-üÁj-Ø√ ('....ing' form/ Past participle) Be form + ...ing form - (am going, is going,
Q. Vowels Åçõ‰ a,e,i,o,u éπüΔ. ÉN ™‰èπ◊çú≈ A. ¢Á’°æ¤p†’ ûÁL-Ê°-´÷ô – Kudos to Indian space
îËJÊÆh ÅC, action word (îËûª-©†’ ûÁ-LÊ° verb are coming, etc), Be form + Past participle scientists for finding water on the moon =
N’T-L† 21 Åéπ~-®√©’ consonants ûÓØË °æüΔ©’
(are taken, is seen, etc) are verbs.]
Å´¤-ûª’çC) ®√´¤ Åçö«®Ω’. sky, spy, why, fly, try Ñ °æüΔ©’ îªçvü¿’-úÕ Ö°æ-J-ûª©ç O’ü¿ F®Ω’ ÖE-éÀE éπ†’-í̆o
So the sentence, 'Ramu wants..... two min- ¶μ«®Ω-Bߪ’ ¨»ÆæY-Vc-©èπ◊ ÅGμ-†ç-ü¿-†©’ (¢Á’°æ¤p, íı®Ω´ç)
Padma, Ongole
´î√a®· éπüΔ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
isters', has only one clause and so it is a
A. Vowels, Consonants - ÉN ¨¡¶«l-™‰-é¬E, Åéπ~-®√©’ G.Venugopal, Karimnagar
Q. éÀçC Ê°®√-© -Å®Ωnç ûÁ©’-í∫’™ -N-´-J-ç-îªí∫-©®Ω’. SIMPLE SENTENCE.
Q. I rent a large old furnished house.
鬴¤. ¨¡¶«l-©†’ ûÁL-Ê°ç-ü¿’èπ◊ ´’†ç ¢√úË í∫’®Ω’h©’
He who has been denied the spectacle of J.V. Jayaprakash, Proddatur Åéπ~-®√©’. sky, why, etc., ™«çöÀ ´÷ô™x y, I rent an old large furnished house.
busy Manhattan broker during a rush of consonant í∫’Í®h Å®·-†-°æp-öÀéÀ, Ñ ¨¡¶«l™ x 'ai' (â) Which sentence is the correct?
business is handicapped for the profession Q. Please turn the following sentences Å-ØË vowel †’ Ææ÷*-Ææ’hçC. A. I rent an old, large, furnished house.
of anthropology. The poet sings of the expressing a condition 'if'
Q. Awesome Åçõ‰ Å®Ωnç àN’öÀ? Q. Jame's back is worse than his bite.
crowded hour of glorious life. a) As it was raining heavily, we decided
A. Awesome = Ææçv¶μº-´ ÷-¨¡a-®√u-©†’ éπL-TçîË; A. James' (Jame's bark (back
é¬ü¿’) é¬ü¿’) is
A. ¶«í¬ ®ΩDlí¬ ÖçúË Manhattan (New York ™ äéπ against going out.
Åçü¿-¢Á’i†, Çéπ-®Ω{-ùÃ-ߪ’-¢Á’i†. worse than his bite = james ´-Fo -´öÀd
¶μ«í∫ç) ™ éπ~ùç BJé𠙉èπ◊çú≈ ÖçúË ü¿∞«K (busy b) They asked him to leave the dining-room
Q. éÀçC °æüΔ© Å®√n©’ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. ¶„CJç°æ¤™‰. Åçûª v°æ´÷-ü¿-®Ω-¢Á’i† ¢√úËç-é¬úø’. (¢√úÕ
broker) ü¿%¨»uEo îª÷úø-™‰-éπ-§Ú-´-úøç Anthropology because he was not wearing a shirt.
Cutlet, agenda, much more, just do, just like ¶„C-Jç-°æ¤-©èπ◊ ´’†ç ¶μºßª’-°æ-úø-éπ\-Í®xü¿’)
A. a) If it had not been raining, we would not
îªü¿-´ôç °æ‹®Ωh-®·-†ô’x é¬ü¿’. (Åçõ‰ Ñ ü¿∞«K that, vote of thanks, each other, each and Gurram Shankar, Kasavapatnam
ü¿%¨¡uç ´÷†-´¤© °æ¤ô’d °æ‹®Óy-ûªh-®√©’, Ø√í∫-J-éπû√ have decided against going out other( each and every-
Q.
Ñ È®çúø÷ äéπ-õ‰Ø√?)
°æJ-ù«-´÷©’ ûÁLÊ° Anthropology ™ äéπ ´·êu- b) If he had been wearing a shirt, they one.
ÉçC-®√-í¬çDμ îÁ°œp† Ñ éÌõ‰-≠æ-Ø˛èπ◊ Å®√nEo
would not have asked him to leave the
ûÁ©’°æí∫©®Ω’.
A. Cutlet:
¢Á’i† Å稡ç. ÅC îª÷úø-™‰éπ§Ú®·-†-°æ¤púø’, Ç ´·êu- ´÷çÆæ°æ¤ ´·éπ\©’ (*†o *†o ¢√öÀûÓ) "Education is a liberating force, and in our
¢Á’i† Å稻Eo éÓ™p-®·-†õ‰x ÅE, ®Ωîª-®·ûª ¶μ«´ç) room.
îËÊÆ °∂æ©-£æ…®Ωç age it is also a democratising force, cuttings
Q. In the midst of this growing and important Q. Please turn the following sentences into across the barriers of cast and class
agenda: Ææ¶μº©÷/ Ææ´ ÷-¢Ë-¨»™x îªJaç-î √-Lq†
stress the broker became suddenly aware indirect speech. smoothing out inequalities imposed by birth
of a high-rolled fringe of golden hair under a
Å稡ç/ §ƒKd v°æù«-R-éπ™ ¶μ«í∫ç. and other circumstances."
a) They wrote "it is time we thought about
much more: î√-™« áèπ◊\´ (ÉçéÌéπ üΔE-éπçõ‰)
nodding canopy of velvet and ostrich tips an settling this matter." A. Nü¿u äéπ N¢Á÷-îª-Ø√-¨¡éÀh. ´’† ®ÓV™x ÅC èπ◊©-
imitation sealskin sack and a string of beads just do: ´·çü¿’ îÁ®·u.
b) "We wish we had brought our guitars." ´’ûª ´®√_©éπB-ûªçí¬ ÅÆæ-´÷-†-ûª©†’ ûÌ©-TçîË
as large as nuts, ending near the floor with said the students. just like that: Å-ü¿-™«Íí/ Åü¿çûË/ üΔE™«Íí v°æñ«≤ƒy´÷u-EéÀ üÓ£æ«-ü¿-°æ-úË- ¨¡éÀh èπÿú≈.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm


-Ç-C-¢√®Ωç 11 -ÅéÓd-•®Ω’ 2009 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

ROL Sarma, Nellore Q. What are your strengths and weak- Q. What do you think
Q. ≤ƒ°∂ˇd-¢Ë®˝ ÖüÓu-í¬© éÓÆæç îËÊÆ nesses? (O’ •™«©÷, •©-£‘«-†-ûª©’) will be your job
profile?
Éçô-®Ω÷yu™x ≤ƒüμΔ-®Ω-ùçí¬ éÀçC A. Strengths are: 1) My willingness to work
(O’®Ω’ îËߪ’-¶ßË’
v°æ¨¡o©’ Åúø’-í∫’-ûª’ç-ö«-®ΩE NØ√o†’. hard and the determination to succeed. 2) I
ÖüÓuí∫ Ææy¶μ«-´- Ææy-®Ω÷-
ü¿ßª’-îËÆœ -O-öÀéÀ ᙫ Ææ´÷-üμΔ†ç have the willingness to learn too, and §ƒ-™„™« Öçö«-ߪ’-†’-
always look for opportunities to improve my
îÁ§ƒp™ ûÁ©’-°æí∫-©®Ω’. ÉN áçü¿-JéÓ
Ö°æ-ßÁ÷-í∫-°æ-úø-û√-ߪ’E Ø√ ÖüËl¨¡ç. èπ◊ç-ô’-Ø√o®Ω’?)
knowledge. 3) I can make friends easily and A. I think it's going to
1. Tell me about yourself. be responsible and
that helps to interact with others. 4) I have a
A. Tell me about yourself. Ñ v°æ¨¡oèπ◊ ï¢√-G-îËaç- highly demanding, but at the same time Shaheen nisar, Anantapur
zeal for life and wish to see the best of it.
ü¿’èπ◊ ´·çü¿Í® ¶«í¬ plan îËÆæ’éÓ-¢√L. éÀçC highly rewarding as well. It is going to be a Q. derive,
éÀçC °æüΔ-©èπ◊ Å®√n-©†’ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
véπ´’ç™ îÁ§Òpa: (Å®·ûË É™«çöÀ Ææ´÷-üμΔ-Ø√©’ •™«©’: 1) éπ≠d-°æ æ-úËç-ü¿’èπ◊ ÆæçÆœ-ü¿l¥ûª, Nïߪ’ç ≤ƒCμç- test of what I have so far learnt. I think it will addition to, subject to, liable to, criteria,
îÁÊ°pç-ü¿’èπ◊, ´’ç* communication skills be a job that will give me job satisfaction. I
î√-©ØË E¨¡aߪ’ç. 2) ØË®Ω’a-èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊ Ææ’´·-êûª, Ø√ round up
will have a good pay. It will help me to lead
Å´-Ææ®Ωç) Nñ«c-Ø√Eo °ç§Òç-Cç--èπ◊ØË Å´-é¬-¨»-©èπ◊ îª÷úøôç.
a respectable life. A. Derive = äéπüΔE†’ç* ÉçéÌéπüΔEo §Òçü¿-úøç.
1. ´’† -Ê°®Ω÷, Ü®Ω’: I am Sarma from Nellore, 3) Éûª-®Ω’© ÊÆo£æ«ç §Òçü¿-í∫-LÍí Ææy¶μ«´ç, ûªüΔy®√ Ghee is derived from butter = ¢Á†o †’ç*
PS Nellore Dt; AP. ´÷†´ Ææç•ç--üμΔ-©-†’ °ç-éÓ-´-úøç. 4) @Nûªç ¶«üμ¿u-ûªûÓ èπÿúÕ Ø√ ¨¡-èπ◊h-©èπ◊ Ææ¢√-©’í¬ ÖçúË
ÖüÓuí∫ç ņ’-èπ◊ç-ô’Ø√o†’. Å®·ûË Øˆ’ üΔE-´©x ØÁ®·u B≤ƒh®Ω’ (Bߪ’-•-úø’-ûª’çC)
2. (a) O’ family background, parentage, and îªéπ\í¬ Å†’-¶μº-Nç-î√-©ØË éÓJéπ. Duryodhana derived happiness by troubling
siblings
î√™« °∂æL-û√-©†’ §ÒçüË-Cí¬ Öçô’ç-ü¿-†’-èπ◊ç-ô’Ø√o,
(ûÓ•’--ô’d-´¤©’): My weaknesses: 1) I trust others too easily Éçûª-´-®Ωèπ◊ ؈’ ûÁ©’-Ææ’-èπ◊†o üΔEéÀ Ææ¢√-©’í¬ the Pandavas = §ƒçúø-´¤-©èπ◊ éπ≥ƒd©’ éπL-Tç*
Ours is an agricultural/ business family/ and too much, and that often lands me in ü¿’®Óu-üμ¿-†’úø’ ÆæçûÓ≠æç §ÒçüΔúø’.
Öçô’ç-ü¿-†’-èπ◊ç-ô’Ø√o. Ø√èπ◊ Ñ ÖüÓu-í∫ç -´©x ÆæÈ®j†
family of employees - My father is Mr Some Hindi words are derived from Arabic
trouble. 2) I get angry easily but as easily for- éπ%≠œ îËÊÆ Å´-鬨¡ç ´*a, Ø√èπ◊ °æE- N-≠æ-ߪ’ç™
(Name) and he is a farmer/ businessman/ and Persian =
get it. 3) I think I am a little careless with Ææçûª%-°œh-éπ-®Ωçí¬ Öçô’ç-ü¿-†’-èπ◊ç-ô’Ø√o. @ûªç- èπÿú≈ éÌEo £œ«çD ´÷ô©’, Å®ΩHs,
employee, etc; and my mother is Mrs (The Telugu
money but am trying to set myself right. ¶«í∫’ç-ô’çC. Åçü¿’-´©x íı®Ω-´Fߪ’¢Á’i† @Nûªç °æJ{-ߪ’Ø˛ ¶μ«≠æ© †’ç* ´î√a®·.
(Name), employed/ home maker etc. word is derived from the Persian,
®ÓV ®Ó--ñ ¸,
í∫úø-°æ-í∫-©-†-†’-èπ◊ç-ô’Ø√o.
through Hindi)

What motivates you?


Addition = èπÿúÕéπ, îËJéπ.
In addition to =
Åçü¿’èπ◊ ûÓúø’í¬, ÅçûË-é¬-èπ◊çú≈.
Subject to = (E•ç-üμ¿-†-©èπ◊) ™•úÕ.
Subject to rules, you will be allowed to play
=
b) Your position among your siblings: I am
éÌEo E•ç-üμ¿-†-©èπ◊ ™•úÕ †’¢√y-úËç-ü¿’èπ◊
the eldest/ youngest / the second, etc of
í∫´’-Eç-îªçúÕ – Ééπ\úø É*a† Ææ´÷-üμΔ-Ø√©’ ņ’´’A≤ƒh®Ω’.
Liable to = Péπ~èπ◊/ Ωuèπ◊ ¶«üμ¿’u-©ßË’u Å´-鬨¡ç.
the two/ three children in the family.
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 568
†´‚-Ø√©’ ´÷vûª¢Ë’. O’ NüΔu-®Ω|-ûª©÷, O’®Ω’
Your siblings' occupation, etc.
§Òçü¿-¶ßË’ ÖüÓu-í¬©†’ •öÀd N´-®√-©†’ ´÷®Ω’a- You are liable to prosecution if you trespass

3. a) Your educational qualifications - start-


éÓçúÕ. Ééπ\úø ¢Ë’ç MBA Qualification Ö†o-¢√- = -O’®Ω’ £æ«ü¿’l-O’-JûË Péπ~èπ◊/ Ωuèπ◊ ¶«üμ¿’u-©ßË’u
ing from your highest qualification - uni-
Ø√ •©-£‘«-†-ûª©’: 1) Éûª-®Ω’©†’ JéÀ ÆæÈ®jç-Cí¬ ®√¨»ç. -O’ NüΔu-®Ω|ûªèπ◊ ûªT-†-ô’xí¬ Å´-鬨¡ç ÖçC.
Ææ’©-¶μºçí¬ ´’K áèπ◊\-´í¬ †´’t- O’®Ω’ ´÷®Ω’a-éÓçúÕ ÅçûËé¬èπ◊çú≈ É™«çöÀ v°æ¨¡o©’ Criteria = v°æ´÷-ù«©’. What are the criteria
versity/ college, year of getting the
qualification, your specialisation etc
úøç, üΔE-´©x *èπ◊\™x °æúøôç. áü¿’-®Ó\-¢√-Lq† interviews èπ◊ ¢Á∞Ïx ´·çü¿’ î√™« for deciding the goodness of a person = äéπ
M.SURESAN
2) Ø√èπ◊ ûªy®Ωí¬ éÓ°æç ´Ææ’hçD, practice Å´-Ææ®Ωç. Åçü¿’-éπE practice îËߪ’çúÕ. ´uéÀh ´’ç*ûªØ√Eo E®Ωg-®·ç-îËç-ü¿’èπ◊ v°æ´÷-ù«-™‰-N’öÀ?
b) Your schooling, if there is the time for Åçûª ûªy®Ω-í¬†÷ ûªT_-§Ú-ûª’çC. 3) úø•’s N≠æ-ߪ’ç™ (üËEo•öÀd äéπJ ´’ç*ûª†ç E®Ωg-®·≤ƒhç). Singular
you to talk of it. Ø√èπ◊ ñ«ví∫ûªh ûªèπ◊\-´-†’-èπ◊çö«, Ñ N≠æ-ߪ’ç™ ††’o Omkar K, Visakhapatnam. - Criterion
4. Your present job/ occupation, if any. (´’†ç ؈’ ¢Á’®Ω’í∫’°æ®Ω-èπ◊ØË v°æߪ’ûªoç îËÆæ’hØ√o. Q. Could you kindly clarify the following? Round up = ´’†’-≠æfl-©†’/ ïçûª’-´¤-©†’ àüÁjØ√
É°æ¤púËç îËÆæ’h-†oD, à´’Ø√o îËÆæ’hçõ‰) Q. What motivates you? 1. Princes Princess
(®√èπ◊-´÷-®Ω’úø’), (®√èπ◊-´÷È®h) ÖüËl-¨¡çûÓ äéπ-îÓô îË®Ωa-úøç, ´·êuçí¬ ØË®Ω-Ææ’n-©’í¬
É-O Tell me about yourself ņo-°æ¤púø’ O’J-´y- (Fèπ◊ vÊ°®Ωù àC?) ©èπ◊ •£æ›-´-îª-Ø√©’ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. ¶μ«Nç-îË-¢√-∞¡x†’ Åü¿’-°æ¤-™éÀ BÆæ’éÓ-´-úøç.
´-©-Æœ† N´-®√©’. °j† ûÁL°œ† véπ´’ç †´‚Ø√ A. My desire to be somebody in life. I have a A. Princes Åçõ‰ ®√èπ◊-´÷-®Ω’©’, ®√èπ◊-´÷-®Ω’úø’ é¬ü¿’. Q. éÀçC ûÁ©’í∫’ °æüΔ© Å®√n-©†’ ÉçTx-≠ˇ™  N´-Jç-îª-
´÷vûª¢Ë’. Ææçü¿-®√s¥Eo•öÀd Ç véπ´÷Eo ´÷®Ω’a-éÓ-´îª’a few role models too. My uncle is in an emi- ®√èπ◊-´÷-®Ω’úø’ = Prince (Singular) í∫-©®Ω’. §ƒ*°æôd-úøç ™‰üΔ •÷V°æôdúøç, éÓ°œ≠œd.
é¬F ûÁL-§ƒ-Lq† N´-®√--L-N. nent managerial position, and I want to fol- ®√èπ◊-´÷-®Ω’©’ = Princes (Plural) A. be mossy = §ƒ*•ôd-úøç; •÷V°æôdúøç = cob-
Q. What are your career objectives? low in his footsteps. I want to contribute Princess = ®√èπ◊-´÷È®h (Singular) web; A cob webbed room = •÷V°æöÀd-† -í∫C.
(O’ ÖüÓuí∫ ¢√u°æ-鬩 N≠æ-ߪ’ç™ O’Í®ç ≤ƒCμç-î√- something to society. Princesses = ®√èπ◊-´÷-È®h©’ (Plural) éÓ°œ≠œe = po-faced
©-†’-èπ◊ç-ô’-Ø√o®Ω’?) @N-ûªç™ -Å-ûª-úø’/ -Ç-¢Á’ °∂晫Ø√ ÅE Éûª-®Ω’©’ ÅØË Q. -´u-Gμ-îª-Jç-îª-úøç -Å-ØË -Å®Ωnç-ûÓ dating - Åç-ô’- Q. †÷uÆˇ-Ê°-°æ®˝™  îªC-N† éÀçC ¢√éπuç Å®√nEo
A. DEéÀ Ææ´÷-üμΔ†ç O’È®ç--èπ◊ØË career †’ •öÀd éπüΔ ÆœnAéÀ ®√´-úøç. Ø√èπ◊ éÌçûª-´’çC Çü¿®Ωz ´uèπ◊h-©’- Ø√o®Ω’. Dating Åçõ‰ Å®Ωnç àN’ö ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. ûÁ©’-í∫’™ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
Öçô’çC. Ø√o®Ω’. ´÷ ´÷´’ߪ’u ´’ç* ߪ÷ï-´÷†u ≤ƒn®·™ A. Dating Åçõ‰ ´uGμ-îª-Jç--îª-úøç- é¬ü¿’; äéπ-JûÓ vÊ°´’ Patients with complex blocks in blood ves-
O’èπ◊ à profession èπ◊ Ææç•ç-Cμç-*† NüΔu-®Ω|ûª ÖØ√o®Ω’. -Ç-ߪ’-† Åúø’-í∫’-ñ«-úø™x †úø-¢√-©E Ø√ sels with no other option but to undergo open
-´u-´-£æ…®Ωç Öçúøôç.
Öçõ‰, Ç profession ™ ®√ùÀç-îª-úøç (occupying/ ÖüËl¨¡ç. Ææ´÷-ñ«-EéÀ àü¿-®·Ø√ ÊÆ´ îËߪ÷-©-ØËC Ø√ heart surgery can now be treated with
Angioplasty.
´uGμ-îª-Jç-îª-úøç = N¢√-Ê£«-ûª®Ω Ææç•çüμ¿ç Öçúøôç;
rising to the top position in the profession) is éÓJéπ.
Q. What are your achievement?
áèπ◊\´ ´’çCûÓ ™„jçTéπ Ææç•çüμ¿ç Öçúøôç = A. Open- heart surgery (í∫’çúÁ†’ ûÁJ* îËÊÆ
my objective
adultery.
(üμËuߪ’ç) ÅE îÁ§Òpa.
Éçé¬ ÉC èπÿú≈ îÁ°æp-úøç ´·êuç. Enriching (FNçûª-´-®Ωèπ◊ àç ≤ƒCμç-î√´¤?) operation) éÀ v°æû√u-´÷oߪ’ç ™‰èπ◊†o ®Óí∫’©èπ◊
A. Éçü¿’èπ◊ Ææ´÷-üμΔ-†çí¬ îªü¿’-´¤™  O’ Nï-ߪ÷©÷,
´uGμ-îª-Jç-îª-úøç = Commit adultery
my knowledge through my association with É°æ¤p-úø’ -Çç->-ßÁ÷-§ƒxÆ‘d-ûÓ -*éÀ-ûªq -îË-ߪ’-´-a.
Adulterer = ´uGμ-î√J; Adulteress = ´uGμ-î√-JùÀ. Q. ؈’ ÅûªúÕ-E Å-úÕ-í¬-†E îÁ°æ¤p. DEéÀ ÉçTx-≠ˇ™ 
an esteemed company/ organization like îªü¿’-´¤™, Éûª®Ω N≠æ-ߪ÷™x O’®Ω’ §ÒçC† •£æ›-
Q. Tempo Åçõ‰ Å®Ωnç àN’öÀ? ÆæÈ®j† expression ÖçüΔ?
yours and gaining valuable experience. ´’ûª’©÷ °æ¤®Ω-≤ƒ\-®√-© í∫’-Jç-* -N-´-Jç-îªç-úÕ. ÖüÓu-
A. Tempo = äéπ -°æE ï®Ω’-í∫’-ûª’-†o-°æ¤púø’ ÖçúË Ü°æ¤. A. Convey my enquires to him.
Q. Where do you see yourself in five years? í∫Ææ’h-©-®·ûË, Ç ÖüÓu-í∫ç™ àç î˨»®Ó Ê°®Ì\-†çúÕ.
Q. Why are you interested in our organiza- The campaign has acquired tempo = Ç Q. News Channel moving on
™ Åçô÷ ûª®√yûª
(†’´¤y ´îËa -Å®·-üË-∞¡x-™ -á-™« (-à ≤ƒn®·-™)
Öçö«-†-†’-éÌç-ô’-Ø√o´¤?) tion? Öü¿u´’ç Ü°æç-ü¿’-éÌçC. £«ú˛-™„j-Ø˛q-™éÀ ¢ÁRx-§Ú--û√®Ω’. DE Å®Ωnç àN’öÀ?
A. Yours is organization of great international Q. Truth, purity and unselfishness wherever A. ûª®√yûª N≠æߪ’ç.
A. I hope I will get this job. If I do, I will do my
repute with its presence in a number of these are present, there is no power below Q. £æ…®·í¬ ≤ƒ-T-§Ú-ûª ’ç-ü¿-† ’èπ◊-†o -Ø√-´ -äéπ-¢Áj°æ¤
best to be of use to the company and gain a
countries. I think it a matter of pride to be or above the sun to crush the person there -ä®Ωí∫-úøç -v§ƒ®Ωç-¶μº-¢Á’iç-C.
knowledge of my work and valuable experi-
associated with an organization of the type. I off. A. The smooth sailing ship began to tack/ tilt.
ence. I hope it will help me to rise to some
DE Å®Ωnç àN’öÀ?
can learn a lot from you and widen my career A. Q. °æüΔ-EéÀ *´®Ω ´îËaive, able OöÀéÀ ûËú≈ àN’öÀ?
good position in this company. In the coming Ææûªuç, °æJ-¨¡Ÿ-ü¿l¥ûª, E≤ƒy-®Ωnûª Ö†oçûª´®Ωèπ◊/ ÉC Ö†o
opportunities. The working conditions in your ÖüΔ: effective & effectable. îÁߪ’u-í∫-©, Å´y-í∫©
five years, I see myself as a very useful and ´uéÀhE Ñ N¨¡yç™ (Ææ÷®Ω’uúÕ éÀçü¿/ Ææ÷®Ω’uúÕ Â°jØ√
organization are very attractive, and the pay = below or above the sun) ਡéÃh Åù-*- ¢Ë-ߪ’- ÅØË Å®Ωnç™ ´Ææ’hçC éπüΔ. DE í∫’Jç* N´-Jç-îª-
competent middle level executive in the
is quite good. Your company can provide me í∫-©®Ω’.
organization. ™‰ü¿’.
A. effectable ÅØË ´÷ô ™‰ü¿’. àüÁjØ√ ´÷ôèπ◊ -able
a good job relevant to my qualifications. Q. é¬uö¸, ¶«uö¸, ®√uö¸, §∂ƒuØ˛-©™ '-- u — áçü¿’èπ◊?
Ø√éà ÖüÓuí∫ç ´Ææ’hç-ü¿ØË ÇP-Ææ’h-Ø√o†’. ´ÊÆh éπç°- îËJÊÆh 'ûªT†—/ éπL-T† ÅØË Å®Ωnç ´Ææ’hçC.
A. Ñ °æüΔ-©™ a °æ-LÍé ¨¡¶«lEo -ûÁ-LÊ° ÆæÈ®j† Åéπ~®Ωç
Åçûª-®√b-Bߪ’ ë«uAûÓ î√™« ü˨»™x Ö†o ÆæçÆæn
FéÀ Ö°æ-ßÁ÷-í∫-°æ-úË™« ÖçúËç-ü¿’èπ◊ v°æߪ’-Ao-≤ƒh†’. Ñ O’C. O’ ÆæçÆæn-™«çöÀ-üΔ-E-ûÓ Å†’-•çüμ¿ç Ø√èπ◊ í∫®Ωy- walkable distance - †úø´í∫πL-T† ü¿÷®Ωç
salable = Å´’t-ü¿-T†
ÖüÓu-í¬-EéÀ Ææç•ç-Cμç-*† ÅEo N≠æ-ߪ÷©÷ ûÁ©’-Ææ’- ûÁ©’-í∫’™ ™‰éπ-§Ú-´-úøç-´©x.
é¬-®Ωùç. O’-†’ç* ؈’ î√™« ØË®Ω’a-éÓ-í∫-©†’. O’ Q. Standard spoken C.D.'s †’ suggest îËߪ’çúÕ.
èπ◊E, N©’-¢Áj† ņ’-¶μº´ç Ææ秃-Cç--èπ◊ç-ö«-†’. ´îËa éπç°-F-™ éπ%≠œéÀ ûªí∫_ -°∂æ-Lûªç, °æE- ¢√-û√-´-®Ωùç î√™« '-ive' à °æüΔ-E-ÈéjØ√ îËJÊÆh, Ç Ææy-¶μ«´çí∫© ÅØË
-Å®·-üË∞¡x™ Ñ company ™ØË ´’ç* ÆœnA §Òçü¿- Vocabulary éÓÆæç èπÿú≈ Ææ÷-*ç-îªí∫-©®Ω’. Å®Ωnç ´Ææ’hçC.
¶«í∫’ç-ô’çC Çéπ-®Ω{-ùÃ-ߪ’çí¬. @ûªç èπÿú≈ ¶«í∫’-
í∫-©-†-†’-èπ◊ç-ô’-Ø√o†’. ´îËa -Å®·üË-∞¡x™ Ñ compa- A. UEFL (University of English and Foreign effective = effect (v°æ¶μ«´ç) + ive (éπ©) =
çô’çC. Ø√ NüΔu-®Ω|-ûª-©èπ◊ ûªT† ÖüÓuí∫ç O’
ny ™ØË, -ߪ÷ï-´÷†u E®Ωy-£æ«-ù«-Cμ-é¬-J-†-´¤-û√†’. éπç°F™ Ø√èπ◊ ®√í∫-©ü¿’. Languages), Hyderabad ¢√JN îª÷úøçúÕ. v°æ¶μ«-´ç-í∫π©.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm


-≤Ú-´’-¢√®Ωç 19 -ÅéÓd-•®Ω’ 2009 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Y. Gayathri, Asifabad Villagization: îÁü¿’-®Ω’-´’-ü¿’-®Ω’í¬ áèπ◊\´ ví¬´÷™x Q. Please reply forth-


Q. éÀçC ¢√é¬u-©†’ ÉçTx-≠ˇ™ ûÁ©’-°æ- with.
Ö†o v°æï-©†’, äÍé ví¬´’ç™ îË®Ωaúøç – •©-´ç-
í∫-©®Ω’. ûªçí¬, ¢√®Ω’ A®Ω’-í∫’-¶«ô’ üμÓ®ΩùÀ éπ©-¢√-®ΩE ņ’-´÷- A. Correct. Å®·ûË
Ñ ®ÓV î√™« Öéπ\-§Ú-ûªí¬ ÖçC, EÊÆh – Å™« äÍé ví¬´÷-EéÀ îËJa ¢√J O’ü¿ E°∂æ÷ forthwith ÅØËC
¢√û√-´-®Ωùç î√™« ¢ËúÕí¬ ÖçC. °çîªúøç. §ƒçúÕûªuç. üΔE •-
A. Today (The day) is very sultry. Animatronics: ´’®Ω ´’†’-≠æfl©’, ´’®Ω ïçûª’-´¤©’
ü¿’©’ immediately
The weather is hot. (Robots) ûªßª÷®Ω’îËÊÆ NüμΔ-©†’ îªJaçîË á©-é¬Z-Eé˙q
Åçõ‰ ¶«í∫’ç-ô’çC.
Q. Do not make castle
Q. ®√†’ ®√†’ á´Jo †´÷t™ ûÁL-ߪ’úøç ™‰ü¿’. N¶μ«í∫ç – ´·êuçí¬ ÉN áèπ◊\´ Hollywood ÆœE- in the air. K. Omkar, Visakhapatnam
A. Its becoming difficult to know who to believe. ´÷™x ¢√úø-û√®Ω’.
A. Do not build (make castles in the air
Q. Q. Delhi
Ø√èπ◊ éÓ°æç ´*aç-ü¿çõ‰ ûª®√yûª àN’ îË≤ƒh-†-†oC Butterfly ballot: ´’üμ¿u™ ´’úÕ* ÖçúÕ, ´’úøûª
•ü¿’©’) †’ ᙫ °æ©-é¬L.
= (castle =
í¬L-¢Ë’-úø©’ éπöÔdü¿’l. ÂÆjE-èπ◊-©’çúË Â°ü¿l-
Ø√Íé ûÁL-ߪ’ü¿’. ü¿í∫_®Ω áEo-éπ© Ŷμºu-®Ω’n© Ê°®Ω÷, N´-®√©’ ÖçúË bal- éÓô) A. úμÕMx, úμÁLx, úÁL| – É™« °æ©’-èπ◊-ûª’ç-ö«®Ω’.
A. Once I lose my temper, I myself don’t know lot paper. Ñ °æü¿l¥-A™ ´’†èπ◊ †*a† ŶμºuJn Ê°®Ω’ Q. If clause ™«í¬ when clause èπ◊ v°æûËu-éπ-ûË-¢Á’iØ√
Q. Henceforth I work hard to get distinction.
what I will do. ®√ߪ’úøç üΔy®√ ´’†ç ãô’ ¢Ë≤ƒhç. °æ‹Jh Åéπ~-®√- ÖçüΔ? When ¢√úË-ô-°æ¤púø’ àßË’ clauses ™
A. Correct. Henceforth
Å®·ûË §ƒçúÕûªuç. üΔE
Q. Ææuûª Ö†o ü˨»-™xØË ÉC ≤ƒ-üμ¿uç. É°æ¤púø’ ÉC àßË’ tense ©’ Öçú≈™ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
from now on
††o-úÕ-T ™«¶μºç ™‰ü¿’. ¢ËÍ® á´-J-ØÁjØ√ ÅúÕT îª÷úø’.
A. No use asking me. Ask some one else. §ƒûª •-úÕ-§Ú-®·çC Electronic voting system •ü¿’©’, (É°æpöÀ †’ç*), ņúøç,
Ææ£æ«-ïçí¬ Öçô’çC. A. When clause, conditional clause í¬ ¢√úÕûË,
Q. ¢√úø-éπçûÓ.
Raju, Darisi Åçü¿’-™E verb, future tense ™ Öçúøü¿’.
Ç°∂‘-Ææ’™ Ø√èπ◊ î√™« °æE ÖçC, ÂÆ©´¤ °ôdúøç
O©’ é¬ü¿’. Roscharch Test - ÉC ã ´uéÀh ´’†-Ææhûªyç ûÁ©’-
Q. When ( = If) you pay them money, (when you
A. I’m too busy at office to apply for leave. Ææ’-èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊ îËÊÆ °æKéπ~. Éçü¿’™ ã é¬Tûªç O’ü¿ éÀçC Ê°®√-ví¬°∂ˇ, ¢√é¬u©†’ -N-´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
Æœ®√ (Ink) ’x-û√®Ω’. Ç Æœ®√ ´’®Ωéπ ´’†èπ◊ à Çé¬- You may be cajoled into imagining that your will pay ņç) you will get the books.
Q. î√™« -¶«í∫’ç-C.
own special trade or your own industry will be N’í∫û√ Ææçü¿-®√s¥™x, Å®√n-Eo-•öÀd à tenses Å®·Ø√
A. It’s very good.
®Ωçí¬ éπE-°œ-≤ÚhçüÓ üΔEo•öÀd ´’† ´’†-Ææhûªyç E®√l¥-
J≤ƒh®Ω’. Roscharch Ö-î√a-®Ωù – ®Ó≥ƒÆˇ encouraged by a protective tariff, but it stands ¢√úÌa.
Q. éÌûªh Ç°∂‘-Ææ®˝ î√™« éπ*a-ûª-¢Á’i†¢√®Ω’. to reason that such legislation must in the long
Glonets: í∫%£æ«Ù-°æ-éπ-®Ω-ù«©÷, Ç£æ…®Ω °æüΔ-®√n©÷, Q. Bar cum Restaurant Åçö«®Ω’. DE™ cum
A. The new Officer is very strict/ He/ She run keep away wealth from the country, dimin-
means business/ He (or she) is a no non- ®Ω≤ƒ-ߪ’-Ø√© Å´’t-鬩÷, é̆’-íÓ∞¡}, áí∫’-´’A, ish the value of our imports and lower the gen-
Åçõ‰ àN’öÀ?
sense person. Cí∫’´’ûª’-©èπ◊ éπLpçîË ´ÆæA. eral conditions of life on this is and. A. cum = and
Q. ´’†ç ¢Á∞«lç, ´’†ç ¢Á∞«l´÷? Ñ È®çúø’ ¢√é¬u-©èπ◊

I don’t know what to believe


let's go ÅØË Åçö«®√? ûËú≈ Öçõ‰ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’.
A. üΔüΔ°æ¤ ÅçûË. Å®·ûË...
´’†ç ¢Á∞«lç = we shall go (then);
´’†ç -¢Á-∞«l´÷? = shall we go? ÅE èπÿú≈
Q. ¢√û√-´-®Ωùç î√™« ¢ËúÕí¬ ÖçC. äéπ ´®Ω{ç °æúÕûË Å†-´îª’a.
A.
Q. ÉçTx-≠ˇ™  double consonant †’ á°æ¤púø÷ ÂÆZÆˇ
ÆæyüËQ ´®Ωh-é¬Fo °æJ-v¨¡-´’-©-†÷ -v§Úûªq-£œ«çîË
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 569
¶«í∫’ç-úø’. Ææ’ç鬩 (°æ†’o©) °æü¿l¥A ´©x F ´%Ah
A. The weather is so hot. If only it rains! îËߪ’-èπÿ-úøüΔ? N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
¢√u§ƒ-®√-©èπ◊ Éûª®Ω ü˨»© †’ç* §Úöà A. Double consonant †’, stress îËߪ’-èπÿ-úø-ü¿-E-é¬ü¿’,
Q. éÀçC °æüΔ-©èπ◊ ûÁ©’-í∫’™ Å®√n©’, Öî√a-®Ωù
N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. Economic refugee, Food ter- ™‰èπ◊çú≈ ®Ωéπ~ù éπ©’-í∫’-ûª’ç-ü¿E Fèπ◊ †’´¤y single consonant í¬ØË pronounce îËߪ÷L.
Inforpreneur: †îªa-ñ„-°æ¤p-éÓ-´îª’a (†’´¤y †´’t-´îª’a), é¬F
rorist, Green mail, Agridisarmament,
(ÉØ˛-§∂Ú-v°-Ø√®˝)
Alphaman, Zombie food, Watch poodle,
= (¢√®√h °ævA-éπ©÷, TV Å™« ®Ωéπ~ù éπLpçîË îªö«d© ´©x, ûª®√yûª G. Ashok, Godhur
Channels™«) Ææ´÷-î √®Ωç ÊÆéπ- M.SURESAN
Villagization, Animatronics, Butterfly ballot, Q. What is the difference among these words.
ûª®√yûª ´’† ü˨»-EéÀ Ææç°æü¿ ü¿÷®Ω-´’-´¤-
Rorschach test, Glonets, Inforpreneur,
Jç* Internet, website üΔy®√ ûª’çD, ´’† @´† v°æ´÷-ù«-©÷ üÁ•s- Excellent, outstanding, amazing, nice, mar-
Infotainment, Knowbot, Techie, Armageddon,
v°æ≤ƒ®Ωç îËÊÆ Ææ´÷-î√®Ω ¢√u§ƒ-®Ω’©’ – Å®·ûË úø•’s Aç-ö«®·. vellous, terrific, brilliant, miracle, superb,
Grandiloquent
îÁLxç-îË-¢√-JÍé Ææ´÷-î√®Ωç §ÒçüË ≤˘éπ®Ωuç Öçô’çC. Q. As you value your life or your reason keep magnificent, fantastic, wonderful, delicate.
Blogs (web Ææ´÷-î √®Ω °ævA-éπ©’ †úÕ-Ê°-¢√®Ω’ èπÿú≈
A. Economic refugee = away from the moor.
ÇJnéπ ¨¡®Ω-ù«-®Ω’n©’. ÆæyüË- Inforpreneurs) Ñ Ææ´÷-î √®Ω ¢√u§ƒ®Ωç, CD ©’, A Amazing, Marvellous, Miraculous (Miracle
.
¨¡ç™ ÆæÈ®j† @´-ØÓ-§ƒCμ Å´-é¬-¨»©’ §Òçü¿™‰éπ ¢Á’®Ω’- Audios üΔy®√ èπÿú≈ îË≤ƒh®Ω’. ´·êuçí¬ ¢√u§ƒ-®Ω- A. F v§ƒùç N©’-¢Ájç-ü¿F, -F Ç™-îªØ√ Ææ®ΩR ÆæÈ®jç-ü¿ØË Wonderful =
é¬ü¿’), Ǩ¡a®Ωuç, Cví∫s¥´’ éπL-Tç-îËçûª
Èíj† Ö§ƒCμ Å´-é¬-¨»© éÓÆæç NüË-¨»-©èπ◊ ´©-Ææ-¢ÁRx †´’téπç Fèπ◊çC éπ†’éπ, Ç ûª’°æp©÷ ü¿’•s©÷ íÌ°æpí¬ Ö†o.
Åéπ\úø Æœn®Ω-°æ-úË-¢√∞¡Ÿx. Å®·ûË O∞¡x†’ Economic Ææ’h-©èπ◊ 鬴-©-Æœ† ¢√ùÀïu Ææ´÷-î√®Ωç Éçü¿’™ áèπ◊\-
refugees ÅØË •ü¿’©’ é¬Ææh íı®Ω-´-v°æ-ü¿çí¬ É°æ¤púø’
´í¬ Öçô’çC. EçúÕ-´¤†o v°æü˨¡ç ñLéÀ ¢Á∞¡xèπ◊. Excellent, outstanding, terrific, superb, fan-
(Inforpreneur = information + entrepre- Q. It depends on what you think worth telling. tastic = great/ of very good quality
Economic migrants Åçô’-Ø√o®Ω’. (Refugee =
¨¡®Ω-ù«Jn) ¢Á’®Ω’-Èíj† @´† v°æ´÷-ù«© éÓÆæç Nü˨»™x neur (¢√u§ƒJ) A. Åü¿çû√ †’´¤y îÁ°æpûªTçüË ÅE ņ’-èπ◊ØË üΔEO’ü¿ Magnificent = Very attractive and impres-
Æœn®Ω-°æ-úø’-ûª’†o ¶μ«®Ω-B-ߪ·-©ç-ü¿®Ω÷, Economic Infotainment = (Information + entertain- ÇüμΔ-®Ω-°æúÕ Öçô’çC. (Åü¿çû√ †’´¤y àC sive (íÌ°æp-¶μ«´ç éπL-Tç-îËçûª Åéπ-®Ω{-ù-éπ©)
migrants. ment) -
Delicate = Ææ’Eo-ûª-¢Á’i† (Not very robust or
-öÃ-O™x NØÓü¿ç éπL-TçîË Nüμ¿çí¬ Ææ´÷- îÁ°æp-ûªTçC, àC-é¬ü¿’ ņ’-èπ◊ØË üΔEo•öÀd
Food terrorists = Ç£æ…®Ω °æüΔ-®√n-©†’ °ü¿l-°ü¿l î√®Ωç ÅçCç-îªúøç. Öçô’çC.) strong)
food factories Knowbot = computer ©™ search engines
ûªßª÷-®Ω’-îËÊÆ -¶μ«-K -¢Á·-ûªhç A†’ Q. Whip that cracked in the air which was filled Nice = Attractive/ Beautiful
-•ç-ú≈-®√-©†’ v°æ´÷-ü¿-éπ-®Ω-¢Á’i† bacteria, ®Ω≤ƒ-ߪ’-Ø√- (Ææ´÷-î√®Ω ÅØËy-≠æù« ߪ’çvû√©’ – Google, no longer with the talking of mynah birds
search engines èπ◊ ÖüΔ-£æ«-®Ωù) †’ automate Q. What is the difference between: Curriculum
©ûÓ ®Ω£æ«-Ææuçí¬ N≠æ-v§ƒßª’ç îËÊÆ Bv´-¢√-ü¿’©’ – à and the barks of pet dogs, but with roars of
(Ææyߪ’çí¬ °æE-îË-Ææ’-èπ◊ØË Nüμ¿çí¬) îËÊÆ ≤˘éπ®Ωuç. - Syllabus, Hard - Rigid, Serious - Severe,
ü˨¡ç-°j-ØÁjØ√ éπéπ~ B®Ω’a-èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊. tigers and gibbering of apes.
Techie = Technologist èπ◊ short form = After - later.
Green mail = äéπ éπç°-F-™ E ¢√ö«-©†’ Ç éπç°-
A. This is only a part of a sentence not a sen-
FßË’ éÌØËô’x îËÊÆç-ü¿’èπ◊, Ç éπç°F ¢√ö«-©Fo äéπ ≤ƒçÍé-Aéπ E°æ¤-ù’©’. A. Curriculum = The subjects a student studies
Armageddon = (The Bible ™) ´’ç*éà îÁúø’éà tence. ¢Á’iØ√ °æèπ~◊© °æ©’-èπ◊-©’, °ç°æ¤úø’ èπ◊éπ\© in a school/ college/ course
¢√ö«-üΔ-®Ω’úø’/ éÌçûª-´’çC ¢√ö«-üΔ®Ω’x/ ´’®Ó ¢Á·®Ω’-í∫’-∞¡xèπ◊ •ü¿’©’, °æ¤©’© í¬çvúÕç-°æ¤-©ûÓ éÓûª’©
éπç°F, Ç éπç°-F™ -î√-™« ¢√ö«©’ éÌE Ç éπç°- ´’üμ¿u ߪ·ü¿l¥ç. 2 v°æ°æç-î√Eo Ø√¨¡†ç îËߪ’-í∫© Syllabus = The list of topics, books, etc a
FE ¢Á·ûªhç éÌØË-≤ƒh-´’E ¶„C-Jç-îªúøç (§Ú©açúÕ – ߪ·ü¿l¥ç. éÀ-îªéÀ-ûÓ EçúÕ-§Ú-®·† Ç îÓô éÌ®Ωú≈ ®ΩóR- student studies in a subject.
blackmail) Grandiloquent = ´’† §ƒçúÕûªuç -v°æ-ü¿-Jzç-îËç-ü¿’èπ◊ °œç°æ¤... (¢√éπuç °æ‹Jh-é¬-™‰ü¿’)
Hard = Not easily broken/ bent/ strong.
Agri disarmament: ÆæyüË-¨¡ç™ ´u´-≤ƒßª’ Öûªp- °ü¿l-°ü¿l ´÷ô©’ (Å´-Ææ®Ωç ™‰èπ◊Ø√o) ¢√úøôç, Ö°æ- Q. What ever gave you the idea?
Ø√u-≤ƒ™x, ®Ωîª-†™x. A grandiloquent speech = Rigid = Not easily broken/ bent/ strong.
ûª’h© üμ¿®Ω©’, Nü˨»™x ¢√öÀéπçõ‰ áèπ◊\´ êK-ü¿’í¬ A. ÅÆæ©’ üËE-´©x éπ-L-TçC Fé¬ -Ç™?
§ƒçúÕûªuçûÓ Â°ü¿l °ü¿l ´÷ô-©ûÓ EçúÕ ÖçúË Ö°æ- but, 'rigid' is more used in the sense of a
Q. Which could not possibly be any animal
Ö†o-°æp-öÀéÃ, Ç ü˨¡ç †’ç* Cí∫’-´’A îËÆæ’-éÓ-éπ-
Ø√uÆæç. person being strict about rules, and behav-
known to science.
§Ú´úøç/ ÆæyüËQ Öûªp-ûª’h-©ØË NE-ßÁ÷-Tç-îªúøç.
Alphaman: Åûªuçûª •©ç/ v§ƒ´·êuç/ ™„jçTéπ Q. Cí∫’´ ¢√é¬u©’ éπÈ®éÓd é¬üÓ ûÁ©’-°æ¤ûª÷ ûÁ©’-í∫’™ iour.
A. ¨»ÆæY Nñ«c-Ø√-EéÀ (Science) •£æ›¨» ûÁLÆœ ÖçúøE
°æöÀ´’ Ö†o °æ¤®Ω’-≠æflúø’/ ´’í∫ ïçûª’´¤– ´’†’-≠æfl©/ Å®√n©’ N´-Jç-îªçúÕ. Serious = éÓ°æçí¬, Bv´çí¬
He don’t say anything. ïçûª’´¤... (The English sentence is not
ïçûª’-´¤© •%çü¿ç™ Severe =
complete)
Bv´-¢Á’i†.
Zombie food: Ö•sÆæç ™«çöÀ ï•’s-©†÷, Ü• A. He don’t say - He doesn’t say
After = later, Å®·ûË, ¢√öÀ- ¢√-úøéπç™ ûËú≈.
ûªÊ°p éπüΔ?
(™«´¤) ¨¡K®Ωç, E®√-Ææ-éπhûª, Å´-í¬-£æ«† ¨¡éÀhE ûªT_çîË, éπüΔ ÅØ√-LqçC? Q. I don’t know what to believe.
After their marriage they left for the US =
éÌ´¤y (fat)ûÓ èπÿúÕ† ǣ慮Ωç – ´·êuçí¬ éÌ´¤y Q. The roof of the house éπÈ®é¬d ™‰üΔ house’s roof A. àç †´÷t™/ àC †´÷t™ -ûÁ-L-ߪ’-úøç ™‰ü¿’. °∞Îkx-† -ûª-®√yûª ¢√∞¡Ÿx ߪ·.-áÆˇ. ¢ÁR}-§Ú-ߪ÷®Ω’. -
Q. It would have put him on his guard.
ÅCμ-éπ-¨»ûªç ÖçúË Ç£æ…®Ωç. éπÈ®é¬d?
Watch poodle: DEo í∫’Jç* Åçûªí¬ ûÁLߪ’ü¿’ – A. ÅîË-ûª-Ø√-©èπ◊ (v§ƒùç-™‰E-¢√-öÀéÀ) apostrophe and They got married and later they left for the
A. US =
Poodle Åçõ‰ ´÷vûªç äéπ ñ«A èπ◊éπ\ – DE O’ü¿ s (‘s) ¢√úøç. The roof of the house ÅØË
ÅC ÅûªEo ñ«ví∫ûªh°æúË™« îËÆœ ÖçúÌa. ¢√∞¡Ÿx °Rx îËÆæ’-èπ◊-Ø√o®Ω’. Ç ûª®√yûª
°JÍí ü¿ôd-¢Á’i† ¶Ôa†’ à Çé¬-®Ωç™ 鬢√-©çõ‰ Ç Åçö«ç. Å™«Íí, table’s legs ņç, legs of the Q. You bear him no good will. Å¢Á’-J-é¬èπ◊ ¢ÁRx-§Ú-ߪ÷®Ω’.
Çé¬-®Ωç™ éπAh-Jç* °ç-èπ◊ç-ö«®Ω’. table Åçö«ç. A. Åûª-úøçõ‰ Fèπ◊ ÅGμ-´÷†ç ™‰ü¿’.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm


-Ç-C-¢√®Ωç 25 -ÅéÓd-•®Ω’ 2009 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

D. Rojasri, Mogalturu If he had been alive, he would have been Q. Located - Situat-
happy to see this = ed
Q. éÀçC ¢√é¬u©†’ ûÁ©’-í∫’™ ûÁ©’-°æ Åûªúø’ •AéÀ Öçúø’çõ‰
A. Located = Situ-
-í∫-©®Ω’. (îªE-§Ú-ߪ÷úø’), Åûªúø’ ÆæçûÓ-≠æçí¬ ÖçúË-¢√úË
What you are is god's gift to (é¬F Ç Å´-鬨¡ç ™‰ü¿’) ated. äéπ v°æü˨¡ç
you. Would have + PP - e.g.: Would have done, Ö†o-îÓô’.
What you become is your gift would have gone, would have taken etc.
The company is
to god. He would have done the job = Åûª-ú≈-°æE located/ situated
A. †’-¢Áy-™« -ÖØ√o-´-ØËC Fèπ◊ üË´¤-úÕ-*a† 鬆’éπ/ ´®Ωç. îËÆæ’ç-úË-¢√úË, é¬F îËߪ’-™‰ü¿’. in Chennai.
He would have gone = Sentence -Å®Ωnç– NREGS °æü∑¿éπç Å´’-©-´¤-ûª’†o
Q. Take - Take away
†’´¤y (@N-ûªç™) à´’-´¤-û√-´-ØËC †’´¤y üË´¤úÕéÀîËa Åûªúø’ ¢Á∞¡Ÿxç-úË-¢√úË,
鬆’éπ. é¬F ¢Á∞¡x-™‰ü¿’. A. Take = BÆæ’-éÓ-´úøç, Take away = BÆæ’Èé-∞¡xúøç B®Ω’ ûÁ©’-Ææ’-èπ◊E, Ç¢Á’ -C-ví∫s¥-´’ îÁçCçC; Ç¢Á’
Q. Stand up to be seen Cví∫s¥´’ îÁçCç-ü¿E îÁ°æpúøç, Ç¢Á’ Cví∫s¥´’†’
Ramulu, Sangareddy He took my book = Ø√ °æ¤Ææhéπç Åûªúø’
Speak up to be heard ûªèπ◊\´ îËÆœ îÁ°æp-úø¢Ë’.
Shut up to be appreciated Q. éÀçC ¢√é¬u-©†’ ÉçTx-≠ˇ™ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. BÆæ’-èπ◊-Ø√oúø’. To put it mildly he is the worst actor = Åûªúø’
He took away my book = Åûªúø’ Ø√ °æ¤Ææhéπç
A. (üμÁj®ΩuçûÓ/ N¨»y-ÆæçûÓ) -E-©’-îÌ-E Åçü¿-Jéà éπ†•--úø’ †’´¤y §∂ÚØ˛™ á´-JûÓ ´÷ö«x-úø’-ûª’-Ø√o´¤? îÁûªh †ô’-úøE îÁ°æpúøç èπÿú≈ ÅûªúÕ îÁûªh †ô-††’
A. Who are you talking to (over/ on phone)?
BÆæ’-Èé-Rx-§Ú-ߪ÷úø’. ûªèπ◊\´í¬ îÁ°æp-úø¢Ë’.
Åçü¿-Jéà N†-•-úË™« ´÷ö«xúø’. Q. On time - In time
Q. †’´¤y á´-JûÓ éπLÆœ £j«ü¿-®√-¶«-ü˛™ Öçô’-Ø√o´¤? Q. He dwelt at length on the uniqueness of
Å´-Ææ-®Ω-¢Á’i-†çûË ´÷ö«xúÕ Åçü¿J ¢Á’°æ¤p §Òçü¿’. the welfare programmes.
A. In time =
A. Who do you live with in Hyderabad?
ÉC ´’ç* ´éπh©’ (speakers) 鬢√-©E éÓ®Ω’-èπ◊ØË E®Ωg-®·ç-*† Ææ´’-ߪ’ç-™Ê°.
The hall was made ready in time for the A. To dwell at length on something = äéπ
¢√JéÀ, Three golden principles/ rules of public Q. àN’ Açõ‰ éπúø’-°æ¤™ gas form Å´¤-ûª’çC. (at length)
speaking. conference = N≠æ-ߪ÷Eo í∫’Jç* î√™«-ÊÆ°æ¤
A. What kind of food forms gas?
Ææ´÷-¢Ë¨¡ç ïJ-Ííç-ü¿’èπ◊ E®Ωg-®·ç-*†
´÷ö«x-úøôç/ îªJaç-îªúøç.
Q. Its, it's Ñ È®çúÕç-öÀE àßË’ Ææçü¿-®√s¥™x ᙫ Q.
Ææ´’-ߪ’ç-™Ê° Ç £æ…™¸†’ Æœü¿l¥çî˨»®Ω’.
†’´¤y Å¢Á’-J-鬙 á°æpöÀ †’ç* Öçô’-Ø√o´¤? Uniqueness = (äéπ- ûª-®Ω-í∫-AéÀ îÁçC† ¢√öÀ™ x)
On time = E®Ωg-®·ç-*† Ææ´’-ߪ÷-EéÀ éπ*a-ûªçí¬.
A. Since when How long
¢√ú≈™ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. (á°æpöÀ†’ç*)/ (áçûª àÈéj-éπ-¢Á’i†/ Å™«çöÀ íÌ°æpC -ÉçÍéç-™‰E (üΔEéÀ
A. Its = It is - It's all right = It is all right. 鬩çí¬)have you been in the US? The train was on time = võ„®·Ø˛ ÆæJí¬_ Ææ´’- v°æûËuéπ-ûª ÖçC)
It's = Of it/ belonging to it =
Q. †’´¤y á°æp-öÀ-†’ç* ßÁ÷í¬ îËÆæ’h-Ø√o´¤? Q. Some people recognised a potential cash
üΔE; üΔEéÀ Ææç•ç- ߪ÷-EéÀ ´*açC.
He was on time for the meeting = cow in the form of the rapics that would turn
Cμç-*†. A. Since When/ How long have you been
The peacock and it’s plumes = ØÁ´’M, üΔE gay individuals in to heterosexuals.
practising Yoga? Ææ´÷-¢Ë¨¡ç Ææ´’-ߪ÷-EéÀ ÆæJí¬_ ´î√aúø’.
A. Potential =
È®éπ\©÷. ´·çü¿’ ´·çü¿’ ≤ƒüμ¿u-°æúË.
A thinks that B is his potential rival =

He would have been her e


B ´·çü¿’ ´·çü¿’ ûª†èπ◊ §ÚöÃ-üΔ®Ω’úÕí¬ áC-ÍíC
≤ƒüμ¿u¢Ë’ ÅE A (B
ņ’-èπ◊ç-ô’-Ø√oúø’. ûª†èπ◊
´·çü¿’ ´·çü¿’ §ÚöÃ-üΔ-®Ω’-úÕí¬ ûªßª÷-®ΩßË’ Å´-
鬨¡ç Öçü¿E A ņ’-èπ◊ç-ô’-Ø√oúø’.)
Therapeutics (The rapics é¬ü¿’) = ¢Ájü¿u
Q. °æçúøí∫ Ææçü¿-®Ωs¥çí¬ •çüμ¿’-´¤© ®√éπûÓ É©’x Åçû√ Q. A day CL - One day CL
A. A day C.L/ One day CL-
NüμΔ†ç.
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 570
Ææçü¿-úÕí¬ ÖçC. DEo ÉçTx-≠ˇ™ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. Ééπ\úø O’ ¶μ«´ç Homosexuals = ÆæyLçí∫ Ææç°æ-®Ω’\©’ – ´·êuçí¬
A. The house is buzzing with guests that have CL Casual leave
Åçõ‰ Å®·ûË, a day's
arrived for the festival. CL, One day's CL ÅØ√L. CL èπ◊ Éûª®Ω °æ¤®Ω’-≠æfl© °æôx (Æ‘Y© °æôx é¬èπ◊çú≈) ™„jçT-éπçí¬
(sexual í¬) Çéπ-J{-ûª’©ßË’u¢√∞¡Ÿx.
Q.
S. Satyanarayanamurty, Kakinada
†’´¤y à é¬xÆæ’™ îªü¿’-´¤ v§ƒ´·êuç É*a, ®ÓV© Ææçêuèπ◊ Åçûª Heterosexuals (X Homosexuals) = ÆæyLç-Íí-
-ûª’-Ø√o´¤? v§ƒ´·êuç É´y-èπ◊çú≈, conversational í¬
Q. Will †’ indirect ™ îÁ°œp-†-°æ¤púø’ would ¢√úøû√ç. Å®·ûË, a day's CL ÅØÌa. Leave letter ûª®Ω Ææç°æ-®Ω’\©’ (Æ‘Y©°æôx Çéπ-J{-ûª’-©ßË’u °æ¤®Ω’-≠æfl©’/
A. Which class are you/
-´’®√-u-ü¿í¬ -´÷-ö«-x-úË Ææç-ü¿®√s¥-™x– Would you take M.SURESAN °æ¤®Ω’-≠æfl© °æôx Çéπ-J{-ûª’©ßË’u Æ‘Y©’)
Which class are you in/ ®√ÊÆ-ô-°æ¤púø’ èπÿú≈, a day's CL ÅØÌa. Cash Cow = ™«¶μº-≤ƒ-öÀí¬ ÖçúË ¢√u§ƒ®Ωç.
coffee; Would you given me one ticket Å®·ûË Official language ™ Ææçêu
Which class are you studying? Sentence -Å®Ωnç= ÆæyLçí∫ Ææç°æ-®Ω’\-©†’ ´÷´‚©’
-Åç-ö«ç.
Q. Æœ´÷x üËEéÀ v°æÆœCl¥? ´·êuç 鬕öÀd, One day's CL Åçö«ç. °æ¤®Ω’-≠æfl©’í¬ ´÷Í®a ¢Áj-ü¿uNüμΔ†ç ´’ç* ™«¶μº-≤ƒöÀ
í∫-ûªç-™ -îËÆœ-† °æ-†’-©èπ◊, -Å-©-¢√-ôxèπ◊ èπÿ-ú≈ -¢√-úø-û√ç. Employees are allowed one day's CL
I would walk early in the morning during my A. What is Shimla famous for? ¢√u§ƒ®Ωç ÅE éÌçûª-´’çC í∫’Jhç-î√®Ω’.
a month =
Q. China has been leaving "Tell-tale signs
ÖüÓuí∫’©èπ◊ ØÁ©èπ◊ äéπ-®ÓV ÂÆ©´¤èπ◊
college days. Q. à text book †’ç* E†’o v°æ¨¡o-©-úø-í¬L?
behind".
(´÷vûª¢Ë’) Å´-鬨¡ç ÖçC.
-äéπ\ -¢√éπuç-™ -ØÌéÀ\-îÁ°æp-ú≈-EéÀ– I do not know. A. Which book do you want me/ him/ her/ the
teacher to ask you questions from? S.Swathi, M.Pudi A. Tell-tale signs = ïJ-T-†-ô’-´çöÀ Ææç°∂æ’-ô-†-©-†’,
I would not know -Åç-ö«ç.
Present -™ í¬--F, future -™ í¬-F I wish she Q. éÀçC °æüΔ© ´’üμ¿u ûËú≈©’ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. Q. éÀçC ¢√é¬u-©†’ ûÁ©’-í∫’™ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. àüÁjØ√ (®Ω£æ«Ææuç) Öçü¿E ûÁLÊ° Ææp≠æd-¢Á’i† í∫’®Ω’h©’.
Many - Several The errors of police has drawn flak from Sentence -Å®Ωnç = îÁjØ√-¢√∞¡Ÿx ûª´’ Ωu-©èπ◊
would be quite -Å-E -¢√-úø-û√ç. -É-N é¬èπ◊ç-ú≈
-ÉçÍé-¢Á’i-Ø√ -Öç-ö«-ߪ÷? -ûÁ-©’-°æ-í∫-©®Ω’. A. Many = a large number = áèπ◊\´ Ææçêu™ various quarters as a knee-jerk reaction and Ææç•çCμç-*-† í∫’®Ω’h-©†’/ dž-¢√-∞¡x†’ ´CL
Many people attended the meeting. a cosmetic approach towards improving, ¢Á∞¡Ÿûª’Ø√o®Ω’ éÌçûª-é¬-©çí¬.
-Ñ would have been -Å-ØË verb confusion í¬ poking in Bihar. Q. Both questioned his impartiality in a no-
-Öç-C. Would have been -Åç-õ‰– -Öç-úË-C, Å®·ûË many E áèπ◊\-´í¬ not ûÓ (áèπ◊\´ holds barred attack on the CEO.
A. O’ ¢√é¬u™x ´’ç* phrasal verbs ÖØ√o®·.
A. No holds barred =
-Öç-úË-¢√-úø’ -Å-E -ûÁ-©’Ææ’. -D-E-E éÀç-C -N-üμ¿çí¬ -Å®Ωnç Ææçêu™ ™‰ü¿’/ é¬ü¿’ ÅE îÁ°æp-ú≈-EéÀ) ¢√úøû√ç. £æ«ü¿÷l Åü¿’°æ‹ ™‰E
Many students don't know this = î√™«-´’çC
´·çü¿’ ¢√öÀE ûÁ©’-Ææ’-èπ◊çüΔç.
Sentence -Å®Ωnç = CEO O’ü¿ £æ«ü¿÷l Åü¿’°æ¤™‰E
îËÆæ’éÓ-´-î√a?–
Would - é¬-©ç í∫’-Jç-*; have - éπ-L-T -Öç-úø-ôç; NüΔu-®Ω’n-©-éÀC ûÁL-ߪ’ü¿’. The errors of police have drawn flak (has
drawn
üΔúÕ™ Éü¿l®Ω÷ -Ç-ߪ’-† E-≥ƒp-éÀ~-éπ-ûª†’ v°æPoç-î√®Ω’.
been - -Öç-úø-ôç; Would have - éπ-L-T -Öç-úø-ôç? áèπ◊\´ Ææçêu™ (not ™‰èπ◊çú≈) ÅØËç-ü¿’èπ◊, é¬ü¿’) (E-≥ƒp-éÀ~-éπ-ûª-°æôx ÆæçüË-£æ…©’ N´-Jç-î√®Ω’)
Would have + P.P. í∫’Jç* -N-´-Jç-îªí∫-©®Ω’. a number/ a large number of Åçö«ç. Draw flak = ÉC ÆæJ-é¬ü¿’, ÆæÈ®j† phrase, to
take flak = J.V. Jayaprakash, Proddatur
A. O’®Ω’ 'would' Ö°æ-ßÁ÷-í¬-©Fo correct í¬ ®√¨»®Ω’. Several = Åçûª áèπ◊\-´-é¬E Ææçêu™ = not N´’-®Ωzèπ◊ í∫’®Ω-´úøç.
Å¢Ë-é¬-èπ◊çú≈ would †’ B®ΩE éÓJ-éπ-©èπ◊ èπÿú≈ many, but more than a few = éÌEoöÀéπçõ‰ Various quarters = NNüμ¿ ´®√_© †’ç* Q. Please clarify which question tag is appro-
priate to the sentence given below.
¢√úøû√ç. áèπ◊\´, î√™«-¢√öÀéπçõ‰ ûªèπ◊\´ Ææçêu™. Knee - jerk reaction = ÆæÈ®j† Ç™-îª-†-™‰E
I would (= wish) my brother were/ was You needn't spend money, do you? or
Several students failed in the subject = Ææpçü¿†/ ÅÆæç-éπ-Lp-ûªçí¬ îËÊÆ Ææpçü¿† need you?
here
Cosmetic approach = °j°j ¢Á’®Ω’í¬_/ Ê°®Ω’èπ◊
´÷ ņo/ ûª´·t-úÕ-éπ\-úø’çõ‰ áçûª ¶«í∫’ç-úËC! Ç Æ涄èb π◊d™ (éÌçûªéπçõ‰) áèπ◊\-´-´’çC, î√™«-
You needn't stay long, need you?
I would that that car were/ was mine = ´’çCéπçõ‰ ûªèπ◊\-´-´’çC NüΔu-®Ω’n-©’ ûª§ƒp®Ω’.
A. A good question. In the sentence, "You
´÷vûªçí¬ (°æ‹Jhí¬, °∂æL-û√-Eo-îËa-Cí¬, Ææ´’-Ææuèπ◊
Ç é¬®Ω’ Ø√üÁjûË áçûª ¶«í∫’ç-úø’! Q. Grant - Sanction. -O-öÀ -ûË-ú≈ -ûÁ-©’°æí∫-©®Ω’. °æJ-≥ƒ\-®Ωçí¬ é¬E) ¢ÁjêJ/ NüμΔ†ç. need not (needn't) spend money, do you?",
Would have been èπÿ 1) would 2) have A. Grant = É´yúøç, Sanction = Ç¢Á÷-Cç-îªúøç/
3) been - OöÀ™ x äéÓ\-üΔE Å®√n-EéÃ, ¢√úø-é¬-EéÃ
-Ç Sentence -Å®Ωnç = §ÚM-Ææ’© §Ò®Ω§ƒô’x NNüμ¿ 'need' is a main verb and not a helping verb.
ņ’-´’-Aç-îªúøç/ ´’çW®Ω’îËߪ’úøç. ´®√_© N´’-®Ωzèπ◊ í∫’®Ω-ߪ÷u®·. ÅN, §ÚMÆˇ ´u´-Ææn†’ But in the sentence, “You needn't stay
à Ææç•çüμ¿ç ™‰ü¿’. He granted me permission to leave = ¢Á’®Ω’-í∫’-°æ-®Ω-îªúøç °æôx, àüÓ -Ø√-´’-´÷-vûªçí¬ Å°æp-öÀ- long”, 'need' is a helping verb. In a question
Would have been = ÖçúË-üË- é¬F ™‰ü¿’/ ¢Á∞Ïxç-ü¿’èπ◊ Ø√éπûªúø’ ņ’-´’A Éî√aúø’. tag, only the helping verb is used. So for the
éπ-°æ¤púø’ ÅØ√-™-*-ûªçí¬ ÆæpçCç-*†-N-üμ¿çí¬ Öçü¿E.
ÖçúË-¢√úË é¬F ™‰úø’. The officer sanctioned me a months' leave = Q. She was shocked, to put it rather mildly to sentence, “You needn't spend money”, the
He would have been here if I had invited correct question tag is, 'do you?', whereas
Ç°∂‘-Ææ®˝ Ø√èπ◊ ØÁ© ÂÆ©´¤ ´’çW®Ω’ î˨»úø’. learn the truth about implementation of
him = for the sentence, “You needn't stay long”,
The Government has sanctioned Rs. 10
؈ûªúÕE Ç£æ…y-Eç* Öçõ‰ (í∫ûªç™– NREGS programme.
ÅûªúÕE Ç£æ…y-EçîË Ææçü¿®Ωs¥ç í∫ûªç – É°æ¤pú≈ v°æ¨¡o- the correct question tag is, 'need you?'
crore for the project = Ç v§ƒñ„-èπ◊dèπ◊ v°æ¶μº’ûªyç A. To put it rather mildly = àüÁjØ√ N≠æ-ߪ÷Eo
™‰ü¿’) Åûªúø’ Ééπ\úø ÖçúË-¢√úË (é¬F ™‰úø’ – ÉC °æCéÓôx ®Ω÷§ƒ-ߪ’©’ ´’çW®Ω’îËÆœçC.
èπÿú≈ í∫ûªç) ûªèπ◊\´îËÆœ îÁ°æpúøç.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm


-Ç-C-¢√®Ωç 1 -†-´ç-•®Ω’ 2009 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Narmada: Hi Sourabha, how goes life? How is Sourabha: That certainly was so, but in the
your new job? present job keeps me on the go all
(†’´¤y éπ≠d-°æ æúÕ °æE-
(ᙫ ÖØ√o´¤? F éÌûªh ÖüÓuí∫ç ᙫ the time. That's too hard to bear, îËÊÆ ®Ωéπ¢Ë’. Åçü¿’
ÖçC?) you know. éπE -ûªy®Ω-™-ØË ûª°æpéπ
Sourabha: OK. Can't complain. I can't say I (Åü¿çûË Å†’éÓ. é¬E Ñ ÖüÓuí∫ç ÅÆæ©’ °jéÀ ®√í∫-©´¤.
am very happy either though. BJÍé ™‰èπ◊çú≈ îË≤ÚhçC. ÅC ¶μºJç-îªúøç ÂÆ©¢˛)
(¶«üμ¿™‰ç ™‰´¤. Å®·Ø√ ´’K Åçûª éπ≠dçæ í¬ ÖçC) Ñ≤ƒJ English ™
ÆæçûÓ-≠æçí¬†÷ ™‰†-†’éÓ) Narmada: What's keeping you so busy? ûª®Ω NE-°œçîË éÌEo
Narmada: I thought your present job is better Idioms - 鬮√u-©-ߪ÷™x
(Åçûª BJé𠙉èπ◊çú≈ áçü¿’-èπ◊ç-öçC?) There's no talking to him now. His daughter's
than the former one. Sourabha: The company is pulling out all idioms
marriage is keeping him on toes.
°æE-¶μ«-®√-EéÀ Ææç•ç-Cμç-*† îª÷üΔlç.
stops to complete project on hand Look at the following expressions from the
b) With the elections round the corners, the can-
(F §ƒûª ÖüÓu-í¬-E-éπçõ‰ É°æpöÀ ÖüÓuí∫ç
by the end of the next month. So dialogue above.
didates have their hands full/ are on their toes
´’ç*-ü¿-†’-èπ◊Ø√o)
Sourabha: It certainly is, but the trouble is I've we are all rushed through all the 1) I have my hands full all the time
=
my hands full all the time. No time time. I hope to get a bit of rest the 2) It was a dead-end job
áEo-éπ©’ ü¿í∫_-®Ω-°æ-úø-ôçûÓ Å¶μºu-®Ω’n-©ç-ü¿®Ω’ ÅÆæq©’
to relax at office even for a minute. month after the next. 3) My present job keeps me on toes all the time.
BJ-éπ-™‰-èπ◊çú≈ ÖØ√o®Ω’.
(ÅçûË Å†’éÓ, é¬F *éπ\çû√ éπ~ùç (´÷ éπç°F É°æ¤púø’ E®Ωy-£œ«-Ææ’h†o 4) The company is pulling out all stops to com- (Round the corner = (Ææç°∂æ’-ô†) ÆæO’-°œç-îªúøç)
BJ-éπ-™‰ü¿’. é¬Ææh Nv¨»çAéÀ èπÿú≈ v§ƒñ„èπ◊d-†’ ´îËa ØÁ™«-ê-®Ω’-™í¬ °æ‹Jh-îË-ÊÆç- plete the project. 2) A dead-end job = áü¿’í∫÷ ¶Ôü¿’í∫÷ ™‰E
Æ洒ߪ’ç ™‰ü¿’ -Ç°∂‘Ææ’-™) ü¿’èπ◊ ¨¡ûª-N-üμΔ™« v°æߪ’-Ao-≤ÚhçC. Åçü¿’- 1) To have somebody's hands full = to be ÖüÓuí∫ç (-v°æ-¢Á÷-≠æ-Ø˛/ @ûªç N≠æ-ߪ’ç™)
Narmada: If I were you, I'd do this job rather éπE ´’´’t-©oç-ü¿Ko ûÌçü¿-®Ω-°-úø’-ûª’-Ø√o®Ω’. very busy = éπ~ùç/ ÅÆæ©’ BJ-éπ-™‰-èπ◊çú≈ Öçúøôç a) Unfortunately a teacher's job in a private
than the old one. It was certainly a ´îËa-ØÁ© ûª®√yûË Ø√èπ◊ é¬Ææh Nv¨»çA =3) to keep some one on toes. school is a dead-end job = w°j¢Ëö¸ Ææ÷\™x
dead-end job, wasn't it? üÌ®Ω’èπ◊-ûª’ç-ü¿-†’-èπ◊ç-ô’-Ø√o†’) a) There's no talking to him now. He has öÃ˝ ÖüÓuí∫ç áü¿’-í∫÷-¶Ô-ü¿’-í∫÷-™‰E ÖüÓuí∫ç
(ØËØË F¢ÁjûË, F §ƒûª ÖüÓu-í¬-E-éπØ√o ÉüË Narmada: You are the hardworking type. You his hands full with his daughter's marriage b) With such qualifications why is he still in that
îË≤ƒh. F §ƒûª ÖüÓuí∫ç àç ¶μºN-≠æuûª’h will soon rise to the top. Wish you = ÅûªúÕûÓ É°æ¤púËç ´÷ö«x-úø™‰ç. ¢√∞¡x´÷t®· dead-end job?= Å™«çöÀ NüΔu-®Ω|-ûª-©’çúÕ, Å™«çöÀ
™‰EC éπüΔ?) all luck. Bye. °RxûÓ éπ~ùç BJé𠙉èπ◊çú≈ ÖØ√oúø’. = áü¿’-í∫÷-¶Ô-ü¿’-í∫÷-™‰E ÖüÓu-í∫ç™ áçü¿’-èπ◊ç-ô’-Ø√oúø’?
4) Pull out all stops = N¨¡y-v°æ-ߪ’ûªoç îËߪ’úøç/

I have my hands full all the time


¨¡ûª-N-üμΔ™« v°æߪ’-Aoç-îªúøç.
The centre is pulling out all stops to end
Naxalism = †éπq-L-ñ«-Eo Åçûªç-ñ‰-ÊÆç-ü¿’èπ◊ Íéçvü¿ç
¨¡ûª-N-üμΔ™« v°æߪ’-Ao-≤ÚhçC.
G.G.Rao, Visakhapatnam 2) v°æ´·-êçí¬ éπE-°œç-îªúøç/ v°æ´·ê §ƒvûª Q. I watched out for spectral hitchhikers.
Q. éÀçC ¢√é¬u-©èπ◊ Å®√nEo ÖüΔ-£æ«-®Ω-ù- ´£œ«çîªúøç. A. Spectral = ¶μº÷ûª-vÊ°-û√-©èπ◊ Ææç•ç-Cμç-*† (¶μº÷ûª-
-Ççí∫x-¶μ«-≠æ-ù 571 His best talents come to the fore when
©ûÓ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. vÊ°û√™«x É°æ¤púø’ éπ†-°æúÕ ´’Sx Åü¿%-¨¡u-´’ßË’u)
State of the Art.. technology etc. there is trouble = Ææ´’-Ææu©÷/ ¶«üμ¿©÷ Ö†o- Hitchhikers = Éûª-®Ω’© é¬®Ω’x, -™«-K-©’ ™«çöÀ ¢√öÀ™ x
A. State-of-the art= Åûªuçûª Çüμ¿’-Eéπ Q. Rhetoric E ÖüΔ-£æ«-®Ω- °æ¤p-úø™«x ÅûªúÕ v°æA¶μº v°æ´·-êçí¬ éπE-°œ-Ææ’hçC. Ö*-ûªçí¬ v°æߪ÷ùç îËÆœ °æ®Ωu-öÀç-îË-¢√∞¡Ÿx. O∞¡Ÿx é¬L-
(latest/ most modern) °æü¿l¥-ûª’©/ †-úø-éπ† °æ®Ωu-ô† v§ƒ®Ωç-Gμç* áéπ\-úÁjØ√, é¬®Ω’x, -™«-K-©’
Srinu, Darsi
ùûÓ N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’.
A. Rhetoric = v¨ûª-©†÷,
≤ƒçÍé-Aéπ °æJ-ñ«c†ç/ °æJ-éπ-®√© ¢√úøéπç– éπE-°œÊÆh, Åéπ\úø ®Óúø’f-°æéπ\ E©’-E -v°∂‘í¬ -L°∂ˇd
Å™«çöÀ °æü¿l¥-ûª’-©ûÓ ûªßª÷-È®jç-üË-ü¿-®·Ø√, state-of- §ƒ®∏Ω-èπ◊-©†÷ v°æ¶μ«-Nûªç Q. éÀçC ¢√é¬u©†’ ûÁ©’-í∫’™ ûÁ©’-°æ-í∫-©®Ω’. §ÒçC, ü¿÷®Ω-v§ƒç-û√--™x °æ®Ωu-öÀ-≤ƒh®Ω’.
the art. îËߪ’-í∫© °æü¿-ñ«-©çûÓ But times have changed but commoners are E®√t-†’-≠æuçí¬ Ö†o ®Óúø’f °æéπ\† Ñ hitchhikers
The newspaper ‘X’ uses the state-of-the art îËÊÆ v°æÆæç-í¬©÷, ®Ωîª- now making no bone about their disrespect Ö†o-ô’dçúÕ v°æûªu-éπ~¢Á’i -L°∂ˇdèπ◊ îË®·-î√ÊÆh ¢√∞¡Ÿx à
printing technology = -Ç °ævAéπ Åûªuçûª Çüμ¿’-Eé𠆩÷; ®√ï-éÃ-ߪ’-Ø√-ߪ’- for the politicians. vÊ°ûªç/ ¶μº÷ûªç/ ü¿ßª’uç-í¬ØÓ éπE-°œ-≤ƒh®Ω’ éπüΔ?
´·vü¿ù °æü¿l¥-ûª’-©†’ ¢√úø’-ûª’çC/ Åûªuçûª Çüμ¿’-Eéπ èπ◊©÷, ´÷N-≠ˇdx-™«çöÀ M.SURESAN A. Ñ v°æ¨¡o™x ´’ç* Ö°æ-ßÁ÷-í∫-éπ-®Ω-¢Á’i† idioms and Åçü¿’-éπE ¢√∞¡x†’ Spectral (ü¿ßª÷u-™«xçöÀ) hitch-
≤ƒçÍé-Aéπ °æJ-ñ«c-†çûÓ ûªßª÷-È®j† ´·vü¿ù« ≤˘éπ-®√uEo ¢√∞¡⁄x ûª´’èπ◊ ņ’-èπÿ-©- phrasal verbs ÖØ√o®·. ¢√öÀE ûÁ©’-Ææ’-èπ◊çüΔç. hikers Åçô’-Ø√o®Ω’. ¢√éπuç Å®Ωnç – Ö†o-ô’dçúÕ
¢√úø’-ûª’çC. ¢Á’i†, v°æûªu-®Ω’n-©èπ◊ v°æA-èπÿ-©-¢Á’i† ¶μ«¢√-©†’ È®îªa-íÌ-õ‰dç- Make no bones = ¶«£æ…-ôçí¬ ´’†-Ææ’™ Ö†oC v°æûªu-éπ~-´’ßË’u ü¿ßª÷u-™«xçöÀ hitchhikers á´-®ΩØ√o
Q. As he was very strong èπ◊ very strong as he ü¿’èπ◊ îËÊÆ Ö°æ-Ø√u-≤ƒ©÷, ®Ωîª-†©÷ Éçü¿’èπ◊ ÖüΔ-£æ«- •ßª’-ôèπ◊ E®Ìt-£æ«-´÷-ôçí¬ îÁÊ°p-ߪ’úøç. éπE-°œ-≤ƒh-Í®¢Á÷ ÅE îª÷¨»†’.
was èπ◊ ¶μ«¢√-®√n™ x ûËú≈ àN’öÀ? Sentence Å®Ωnç = ®√ï-éÃ-ߪ’-¢√-ü¿’-©-°æôx
®Ω-ù©’. Å®·ûË É™«çöÀ v°æÆæç-í¬©÷, ®Ωîª-†™x Åçûª Q. It is a miracle I am not possessed.
A. As he was strong = Åûªúø’ •©-´ç-ûª’-úø-´-úøç-´©x v§ƒ´·êuç ÖçúË Å稻™‰ç Öçúø´¤. ûª´’Íé´÷vûªç íı®Ω-´ç-™‰E N≠æߪ’ç, ≤ƒ´÷†u v°æï©’ A. Be possessed = ü¿ßª’uç °æôdúøç, Miracle =
As he was strong, he was able to carry such Q. Soulful rendition ¶«£æ…-ôç-í¬ØË îÁÊ°p-Ææ’h-Ø√o®Ω’.
a load =
Åü¿’s¥ûªç.
Åûªúø’ •©-´ç-ûª’-úø-´-úøç-´©x Åçûª •®Ω’´¤ A. Soulful Rendition = ¶μ«¢ÓüËy-í∫çûÓ v¨ûª-©èπ◊ Q. The people blamed her for trying to gain
strong as he was, he was Sentence Å®Ωnç = Ø√èπ◊ ü¿ßª’uç °æôd-éπ-§Ú-´úøç
¢Á÷ߪ’-í∫-L-í¬úø’ = £æ«ûª’h-èπ◊-§ÚßË’ ÆæçUûªç §ƒúøôç. mileage out of this heinous incident.
able to carry such a load = A. Éçü¿’™ idiom - gain mileage - àüÁjØ√ Ææç°∂æ’-ô- Åü¿’s¥ûª¢Á’i† N≠æ-ߪ’¢Ë’.
Q. Essential èπ◊, quintessential èπ◊ ûËú≈ àN’öÀ?
Åûªúø’ •©-´ç-ûª’-úø-´-
úøçûÓ Åçûª •®Ω’´¤ ¢Á÷ߪ’-í∫-L-í¬úø’. È®çúø÷ üΔüΔ°æ¤ ††’/ °æJ-Æœn-AE ¢√úø’-èπ◊E Ê°®Ω÷, v§ƒ´·êuç §ÒçüËç- Q. Pakistan took an 'U' turn.
OöÀE à Ææçü¿-®Ωs¥ç™ ¢√ú≈L? -
äéπõ‰. A. Take a U turn (an U turn é¬ü¿’) = üΔÈ®ç-•-úÕ-
A. Essential = üËE-ÈéjØ√ ÅA ´·êu-¢Á’i†. extremely
ü¿’èπ◊ v°æߪ’-Aoç-îªúøç.
Q. He is an excellent actor èπ◊ He is an actor par Every TV Channel finds in disasters like §Úûª÷ ¢Á†éÀ\ ´’∞¡xúøç. Ñ ¢√éπuç Å®Ωnç = §ƒéÀ-≤ƒnØ˛
important - Water is essential for life.
excellence èπ◊ ûËú≈ àN’öÀ? floods a chance to gain mileage = ´®Ω-ü¿-™«xçöÀ ´÷ô ´÷Í®a-ÆœçC/ Ê°xô’ °∂œ®√-®·ç-*çC. (´·ç-ü¿-†o-
Quintessential = being a per-
A. He is an excellent actor = Åûªúø’ î√™« íÌ°æp
Çü¿-®Ωz-´ç-ûª-¢Á’i†. N°æ-ûª’h-©-°æ¤púø’ öÃ-O -îμ√-ØÁ-™¸q ÅFo Ê°®Ω’ Ææ秃-Cç-- ´÷-ô†’ é¬ü¿ç-öçC.)
fect example of something.
†ô’úø’ èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊, v§ƒ´·êuç §ÒçüËç-ü¿’èπÿ v°æߪ’-Ao- Q. They are protesting against derogatory
He is an actor par excellence = Åûªúø’ Sachin is the quintessential batsman =
cartoon.
Ææ*Ø˛ Ææ’hçö«®·. -
.
Çü¿-®Ωz-´ç-ûª’-úÁj† ¶«u--ö¸q-´’-Ø˛ Sentence Å®Ωnç = Ñ ÅØÁj-Aéπ/ £‘«†-¢Á’i† Ææç°∂æ’-ô-
†ô’-©ç-ü¿-J™ Öûªh´’ †ô’úø’ A. Ç éÀçîª-°æ-JîË (derogatory) 鬮Ω÷d-Ø˛ °æôx ¢√∞¡Ÿx
Excellent = íÌ°æp Q. Surface and come to fore èπ◊ ûËú≈ àN’öÀ? †ûÓ Ê°®Ω’ Ææ秃-Cç--èπ◊-ØËç-ü¿’èπ◊ Ç¢Á’ v°æߪ’-Ao-≤Úhç- ûª´’ E®Ω-Ææ-††’ ûÁ©’-°æ¤-ûª’-Ø√o®Ω’.
Par excellence = Ç ûª®Ω-í∫-A™ ÅEoöÀéπçõ‰/ A. To surface = éÌçûª-é¬-©çí¬ Åñ«c-ûªçí¬/ Åü¿%-¨¡uçí¬
Q. He has locked horns with his rival.
ü¿E v°æï-™«-¢Á’†’ ûª°æ¤p-•-ö«d®Ω’.
Ö†o ´uèπ◊h©÷/ ´Ææ’h-´¤©÷ v°æûªu-éπ~-´’-´úøç/ Ææp≠ædçí¬ Heinous = ÅØÁj-A-éπ-¢Á’i†/ £‘«†-¢Á’i†
A. To lock horns =
Åçü¿-J-éπçõ‰ äéπ-JûÓ N¢√ü¿ç °ô’d-éÓ-´úøç.
Q. Mind blowing - Mind boggling ûËú≈ àN’öÀ? •ßª’-ôèπ◊ éπE-°œç-îªúøç. Q. He saved the day.
Sentence Å®Ωnç = Åûªúø’ ûª† v°æûªu-JnûÓ N¢√ü¿ç
A. Mind blowing Cví¬s¥çA, Cví∫s¥´’, Ææçv¶μº-´÷-¨¡a-®√u©’ a) He had disappeared a year ago and sur- A. To save the day = Ç°æü¿ †’ç* í∫õ„d-éÀ\çîªúøç/
éπL-TçîË/ N*-vûª-¢Á’i† - faced in Srikalahasti a week ago = àú≈-C- O©’-é¬E Ææ´’-ߪ’ç™ ´’ç* °∂æL-û√Eo ûÁ*a-°-ôdúøç. °ô’d-èπ◊-Ø√oúø’.
Q. They have no love lost for each other.
Sachin's record in batting is mind blowing! éÀç-ü¿ô Åü¿%-¨¡u-¢Á’i† Åûªúø’ ¢√®Ωç véÀûªç Xé¬-∞¡- Sentence Å®Ωnç = Åûªúø’ Ç°æü¿ †’ç*
£æ«-Æœh™ v°æûªu-éπ~-´’-ߪ÷uúø’. í∫õ„déÀ\çî√úø’. A. To have no love lost = Éü¿lJ ´’üμ¿u vÊ°´’/
¶«u-öÀçí˚-™  Ææ*Ø˛ Jé¬®Ω’f Eïçí¬ Cví∫s¥´’
éπL-Tç-îËüË/ Ææçv¶μº-´÷-¨¡a-®√u-©†’ éπL-Tç-îËüË. b) At the meeting of the party the differences Dhoni saved the day for India by his very fast ÊÆo£æ«ç ™‰éπ-§Ú-´úøç.
Mind-boggling = (´·êuçí¬ ã Ææ´’Ææu) Å®Ωn-´’-´- between the two groups surfaced = Ç §ƒKd century = ûª† ¢Á’®Ω’°æ¤ ÂÆç-îª-K-ûÓ üμÓE ¶μ«®Ω-û˝†’ Sentence Å®Ωnç = ¢√J-ü¿lJ ´’üμ¿u vÊ°´’/ ÊÆo£æ«ç
†çûª/ Ü£œ«ç--éÓ-™‰-†çûª éπ≠d-¢æ Á’i†/ ÆæçéÀx-≠d¢æ Á’i†, Ææ´÷-¢Ë-¨¡ç™ È®çúø’ ´®√_© ´’üμ¿u N¶μ‰-üΔ©’ í∫õ„d-éÀ\ç-î√úø’/ ãôN’ †’ç* 鬧ƒ-ú≈úø’. à癉ü¿’. (No love lost between Samatha and
Cví∫s¥-´’†’ éπL-TçîË.- •ßª’-ô-°æ-ú≈f®·/ ûÁ®Ω-°jéÀ ´î√a®·. Q. Corden off Mamatha)
LTTE Prabhakaran's capability to carry on Come to the fore = 1) v°æ´·êç 鬴úøç/ A. Cordon off (an area) = §ÚM-Æˇ©÷, ÂÆjE-èπ◊©÷ Q. His opinion is a figment of imagination.
attacks on Srilanka was mind boggling = v§ƒ´·êuç §Òçü¿úøç. (To become prominent)/ ¢Á÷£æ«Jç*/ ´©-ߪ’çí¬ à®ΩpúÕ v°æï-©†’ äéπ v°æüË-¨¡ç- A. ÅûªúÕ ÅGμv§ƒßª’ç, ÅûªúÕ Ü£æ« éπLpç-*çC.
X©çéπ O’CéÀ üΔúÕ-îË-ߪ’-í∫© á-™¸-öÃ-öÃ-Ñ v°æ¶μ«-éπ-®ΩØ˛ v§ƒüμΔ†uç §Òçü¿úøç. ™éÀ v°æ¢Ë-Pç-îª-èπ◊çú≈ îËߪ’úøç. Figment = ´’†ç Ü£œ«ç--èπ◊ØË¢Ë, Eïç-é¬-EN.
≤ƒ´’®Ωn uç Ü£œ«çéÓ™‰-†çûª/ Å®Ωnç-é¬E N≠æߪ’ç. The question of Telangana has come to the The Police cordoned off the site of the bomb (ü¿ßª÷u©÷, ¶μº÷û√©÷, É´Fo figments of our
explosion = imagination).
fore once again =
È®çúÕç-öÀéà ûÁ©’-í∫’™ ÆæÈ®j† Å®Ωl¥ç, 'C´’t-A-J-Ííçûª— ûÁ©ç-í¬ù Ææ´’Ææu ´’Sx ¶«ç-•’ Ê°L† Ææn™«Eo §ÚM-Ææ’©’
íÌ°æpC/ Cví∫s¥´’ éπL-TçîË N≠æߪ’ç. v§ƒ´·êuç §ÒçCçC. ô’d-´·öÀd, á´®Ω÷ Åéπ\-úÕéÀ v°æ¢Ë-Pç-îª-èπ◊çú≈ î˨»®Ω’.

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm