You are on page 1of 3

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp
Domein:Rekenen/ wiskunde
*omcirkel wat van toepassing is

-

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie
bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

-

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
“overdenking van de groep”
Sta in je antwoorden aan terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie als
praktijk

B1. Leerdoelen stellen
3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

B3. Leeractiviteiten
begeleiden
2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

Welke keuze(s) heb je in dit
opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze keuze(s)
gemaakt?

Ik heb gekozen voor de volgende
lesdoelen:
 Taak 7 deel 1 beheersen.
 Actief deelnemen aan de
instructie.
 Werken met
stok/schaduwmodel.
 Verhoudingstabellen
gebruiken.
 Werken aan kerndoel 24:
De leerlingen leren
praktische en formele
rekenwiskundige
problemen op te lossen
en redeneringen helder
weer te geven. (Hierbij de
nadruk op ‘’problemen in
verband met
verhoudingen.’’

Ik heb gekozen om een les
vanuit de methode te maken, dit
omdat dit noodzakelijk was om
zo op het schema te blijven dat
mijn mentor voor de klas heeft
gemaakt. De les ging over
verhoudingen en valt dus
duidelijk binnen kerndoel 24: De
leerlingen leren praktische en
formele rekenwiskundige
problemen op te lossen en
redeneringen helder weer te
geven. (Hierbij de nadruk op
‘’problemen in verband met
verhoudingen.’’

De kinderen werken in deze les
zelfstandig en luisteren naar de
uitleg.

Er is minder ruis in het lokaal,
er hoeven geen duo's of
groepjes samengesteld te
worden en de leerkracht hoeft
de samenwerking niet te
corrigeren. Dit heeft toch gevolg
dat de sommen met volle

concentratie gemaakt kunnen
worden.

A3. Leiding geven aan het
groepsproces

Wel kunnen de kinderen vragen
stellen aan elkaar als ze het
antwoord echt niet weten,
wanneer ze er samen niet
uitkomen kunnen ze het aan mij of
mijn mentor vragen. Dit bevordert
zo de zelfredzaamheid en
samenwerking tussen de
kinderen.
Ik heb ervoor gekozen om de
kinderen in de standaard groepjes
te laten zitten.

1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

A4. Interactie aangaan met
de groep
3.13 feedback aan leerlingen

Ik heb de sommen kort en krachtig
uitgelegd aan de kinderen.
Hierdoor was de instructie kort en
bondig.
Na de les vroeg ik aan de
kinderen wat ze geleerd hadden
en wat ze nog steeds moeilijk
vonden.
Ik laat de kinderen vertellen hoe
ze gewerkt hebben en wat ze de
volgende keer graag anders
willen.

Dit verbetert het contact tussen
de kinderen en wanneer een
kind de som aan een ander
goed kan uitleggen, betekent dit
dat het kind de som goed snapt.

De klas kan goed werken in de
groepjes die gemaakt zijn, dus
was er geen enkele reden om
deze opeens te veranderen voor
deze les. Dit werd duidelijk in de
klimaatschaal die ik afgenomen
heb in de klas, hieruit werd
duidelijk dat de kinderen met
iedereen goed kan
samenwerken. Zo bleek dat
volgens Tuckman (Ontwikkeling
in de groep, 2014) deze groep
in de fase Performing zit. De
kinderen verstaan de kunst van
het samenwerken, dit omdat alle
kinderen goed met elkaar
samenwerken en er (bijna) nooit
onenigheid ontstaat. Zo
ontwikkelen de kinderen meer
flexibele vormen van
samenwerking om de
groepsdoelen te bereiken.
Dit omdat de kinderen deze
sommen al vaker hebben gehad
en dus weten wat er van ze
verwacht wordt.
Hieruit kan ik opmaken of de
volgende lesdoelen voor deze
les zijn behaald:
 Taak 7 deel 1
beheersen.
 Actief deelnemen aan
de instructie.
 Werken met

stok/schaduwmodel.
Verhoudingstabellen
gebruiken.
Ook kom ik er zo achter of de
kinderen liever op een andere
manier les willen.
Dit heb ik gedaan om zo de
rekensommen opnieuw op te
frissen, want deze sommen
hebben ze al ooit gehad. Het
was daarom puur zaak om de
manier van uitreken op te
frissen.

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.5 leeromgeving inrichten

Als werkvorm heb ik de
instructiewerkvorm gebruikt.