You are on page 1of 3

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp
Domein:BVO
*omcirkel wat van toepassing is

-

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie
bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

-

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
“overdenking van de groep”
Sta in je antwoorden aan terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie als
praktijk

B1. Leerdoelen stellen
3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

B3. Leeractiviteiten
begeleiden
2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

Welke keuze(s) heb je in dit
opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze keuze(s)
gemaakt?

Ik heb gekozen om aan de
volgende lesdoelen te werken:
 De kinderen kunnen
benoemen wat de blauwe
periode van Picasso
precies inhield.
 De kinderen kunnen een
schilderij maken uit de
blauwe periode.
 De kinderen zijn bezig met
kerndoel 54: De leerlingen
leren beelden, muziek,
taal, spel en beweging te
gebruiken, om er
gevoelens en ervaringen
mee uit te drukken en om
er mee te communiceren.

Ik heb dit gekozen omdat ik
samen met mijn mentor
besproken heb over welke
kunstenaar ik het het beste kon
hebben. Hierbij zijn wij tot de
conclusie gekomen dat de
kinderen nog niet heel veel
kunstenaars kennen, daarom
beginnen we bij een erg
beroemde (Picasso).

De kinderen werken in deze les
zelfstandig aan het werk en bij
eventuele vragen konden ze deze
aan elkaar stellen.

Dit omdat de kinderen elkaar
zo kunnen helpen met de
kleuren mengen. Dit verbetert
het onderlinge contact tussen
de leerlingen en dit is indirect
weer goed voor het
groepsklimaat. Het
groepsklimaat in deze klas is
erg goed.

A3. Leiding geven aan het
groepsproces

Wel kunnen de kinderen vragen
stellen als ze het antwoord echt
niet weten, wanneer ze er samen
niet uitkomen kunnen ze het aan
mij of mijn mentor vragen.
Ik heb ervoor gekozen om de
kinderen in de standaard groepjes
te laten zitten.

1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

A4. Interactie aangaan met
de groep
3.13 feedback aan leerlingen

Dit verbetert het contact tussen
de kinderen en wanneer een
kind de som aan een ander
goed kan uitleggen, betekent dit
dat het kind de som goed snapt.
De klas kan goed werken in de
groepjes die gemaakt zijn, dus
was er geen enkele reden om
deze opeens te veranderen
voor deze les. Dit werd duidelijk
in de klimaatschaal die ik
afgenomen heb in de klas,
hieruit werd duidelijk dat de
kinderen met iedereen goed
kan samenwerken. Zo bleek dat
volgens Tuckman (Ontwikkeling
in de groep, 2014) deze groep
in de fase Performing zit. De
kinderen verstaan de kunst van
het samenwerken, dit omdat
alle kinderen goed met elkaar
samenwerken en er (bijna)
nooit onenigheid ontstaat. Zo
ontwikkelen de kinderen meer
flexibele vormen van
samenwerking om de
groepsdoelen te bereiken.

Ik heb ook effectieve
leerkrachtcommunicatie gebruikt,
dit zodat de kinderen goed weten
wat er wel en niet mag in de les. Ik
geef dus duidelijk mijn grenzen
aan.

Hierdoor weten de kinderen
waar ze aan toe zijn, ik merk
dat de kinderen dit fijn vinden.
Hierdoor is er een erg fijne
sfeer binnen de klas, waardoor
de kinderen precies mijn
grenzen weten.

Na de les vroeg ik aan de kinderen
wat ze geleerd hadden en wat ze
van de opdracht vonden.
Ik laat de kinderen vertellen hoe
ze gewerkt hebben, wat ze
concreet geleerd hebben en wat
ze de volgende keer graag anders
willen.

Hieruit kan ik opmaken of de
volgende lesdoelen zijn
behaald:
 De kinderen kunnen
benoemen wat de
blauwe periode van
Picasso precies inhield.
 De kinderen kunnen

een schilderij maken uit
de blauwe periode.

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.5 leeromgeving inrichten

Ik heb de instructie werkvorm
gebruikt, waarbij ik van tevoren
een korte en duidelijke instructie
over de opdracht heb gegeven.

En ik vraag of de kinderen
graag op een andere manier
lessen willen hebben.
Dit heb ik gedaan om aan mijn
persoonlijk leerdoel ‘’Ik kan een
eenvoudige en korte instructie
geven.’’ te werken.