You are on page 1of 34

TR¸t

t1
cot
dam
tran
vach
tuong
cau thang
lanh to
hop kt
can ho

can so 1
14
1

1833.74
130.98

2_11

can so 2
1873.8
133.84

12_13
330.72
852.72
190.8
797.54
611.61
997.5
194.62
863.05
194.62
1003.2
573.42
988.34
190.8

t.ky thuat

230
728
1046
462
1286
85
138

210
728
1046
422
592
85
120
84.25

3975

3287.25

2572
1286

168.49
84.245
1184
592

can so 3
1889.8
134.99

14-t15

nhu t
66.14 12,13
170.54
38.16
159.51
122.32
199.5
38.92
172.61
38.92
200.64
114.68
197.67
38.16

can so 4

t2-t11
210
728
1046
422
788.24
85
120
799.63
4198.87

28.39
16.38
16.38
14.85
56.33
106.8
32.76
7.64
14.2
7.64
56.26
14.85
32.76

14-t15

210 nt
728
1046
422
788.3
85
120
799.63
4198.93

1599.25
799.625

can so 5

1889.8
134.99

ap mai

12-t13

1873.8
133.84

mai

can so 6
1833.8
130.99

can so 7
1833.8
130.99

l¸t

02-t11
12-t13

t1

èp

804.84
1265.64
653.22
510.71
148.2
2082.78
2082.78
528.77
309.73
649.8
1265.64
-1097.6
-460.8
-691.2
-76.8

160.97
253.13
130.64
102.14
29.64
416.56
416.56
105.75
61.95
129.96
253.13
-219.52
-92.16
-138.24
-15.36

28.39
52.2
14.2
65.74
65.74
14.2
52.2
493.11
-15.36
-10.56
-11.52

15764.65

3152.92

1153.58

1576.465
788.2325

788.23

576.79

nÒn
1065.82
1065.82
1061.62
1061.62
992.32
992.32
1083.6
1083.6
1069.6
1069.6
940.8
940.8
914.7
182.94
182.94

vÖ sinh
8.77
8.77
9.37
9.37
5.82
5.82
8.77
8.77
9.37
9.37
5.82
5.82

9.03
9.03
4.35
4.35
4.35
4.35
9.03
9.03
4.35
4.35
4.35
4.35

979.15

95.84

70.92

600*600
400*400
300*300
1135.4
1628.5
51.7

54.13

ban c«ng

76.13
76.13
75.83
75.83
70.88
70.88
77.4
77.4
76.4
76.4
67.2
67.2
91.47

2815.6

vª sinh

1050

1145.91

54.13
55.5
55.5
41.2
41.2
49
49
47.8
47.8
41.5
41.5
2-t15
vª sinh

1234
-197.12
534.8
784
-98.56
2604
1596
-295.68
1811.04
9022.48

563.905

80.6
658.86
2635.44

2641.64

TRÇn th¹ch cao
hanh lang
can ho

91.47
2.37
3.11
3.11
2.37
2.37
3.04
3.04
2.37
113.25

S¬n

3572.18
12382.05
17789.05
7181.9
1411.34
2046.3
-9174.6
-1211.41
-366.48

223.2613
773.8781
1111.816
448.8688
88.20875
127.8938
-573.4125
-75.71313
-22.905

138 483.707.064.054.229.060.664 92.148 6.568 26.471 27.956 5.240 23.994 52.259.331 2.918 46.317.282 16.275.064 10.036 32.410.841 58.329 13.342 19.432 36.985 1.074 72.148 3.2417385 .8678 30.856 243.459 72.nc c«ng céng nc sinh hoat 2.

99 can so 10 can so 11 can so 12 1889.99 .8 133.3 can so 8 1873.8 130.84 can so 9 1889.ap 210 500 25.5 100 576.8 133.84 1833.8 0 0 0 1412.8 134.8 134.99 1873.

.

.

.

4 1451. bÓ phèt c«ng tr×nh CT2 Tr¸t ngoµi nhµ Tr¸t trong nhµ L¸t nÒn èp khu vÖ sinh + èp ch©n têng + bÕp èp ®¸ mÆt tiÒn thang m¸y èp ®¸ mÆt tiÒn tßa nhµ èp vµ l¸t bËc cÇu thang TrÇn th¹ch cao S¬n ngoµi nhµ S¬n trong nhµ 12 L¾p ®Æt èng.32 1627.c«ng ty cæ phÇn xd sè 3 .3 47198.00 121013.91 21215.532 1238.06 36914.25 11503.4 TÇng 38 toµn nhµ 02 . vµ phô kiÖn cÊp vµ tho¸t níc sinh ho¹t vµ níc ma 13 L¾p ®Æt thiÕt bÞ níc trong nhµ §¬n vÞ Khèi lîng tÝnh toµn nhµ M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 02 12954. bÓ níc.vinaconex 3 ban qu¶n lý dù ¸n 304 TT d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Néi dung c«ng viÖc thi c«ng phÇn hoµn thiÖn khèi nhµ 17 tÇng -ct2 Chèng nãng m¸i.53 140124.

14 L¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ phô kiÖn cÊp vµ tho¸t níc khu c«ng céng toµn nhµ 02 TÇng TÇng 40 40 toµn nhµ 02 toµn nhµ 02 19 C«ng t¸c l¾p ®Æt lan can ban c«ng m 2.113.20 20 C«ng t¸c l¾p ®Æt lan can cÇu thang bé m 511. cöa chèng ch¸y.76 toµn nhµ toµn nhµ 02 02 bé 06 24 C«ng t¸c l¾p ®Æt truyÒn h×nh c¸p toµn nhµ 02 25 C«ng t¸c l¾p ®Æt internet toµn nhµ 02 26 C«ng t¸c l¾p ®Æt phñ sãng toµn nhµ 02 27 C«ng t¸c l¾p ®Æt tr¹m biÕn ¸p. m¸y ph¸t ®iÖn toµn nhµ 01 15 L¾p ®Æt L¾p ®Æt 16 thiÕt bÞ L¾p ®Æt 17 nhµ 18 L¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ phô kiÖn ®iÖn PhÇn ®ôc vµ ®Æt èng thiÕt bÞ vµ phô kiÖn ®iÖn PhÇn luån d©y vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ phô kiÖn hÖ thèng b¸o vµ ch÷a ch¸y toµn thiÕt bÞ vµ phô kiÖn hÖ thèng th«ng giã 21 C«ng t¸c l¾p ®Æt cöa gç 22 C«ng t¸c l¾p ®Æt cöa nh«m kÝnh. vµ v¸ch kÝnh 23 C«ng t¸c l¾p ®Æt thang m¸y 28 .

.

tõ liªm .kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng tßa nhµ ct2 C«ng tr×nh: hai khèi nhµ nhµ ë chung c 17 tÇng -cT2 §Þa ®iÓm x©y dùng: x· trung v¨n .hµ néi Ngµy thi c«ng 01/08/2013 .®Õn ngµy 31/03/2014 thi c«ng phÇn hoµn thiÖn th¸ng 8 1-15 16-31 th¸ng 9 1-15 16-30 th¸ng 10 1-15 16-31 th¸ng 11 1-15 16-30 .

.

.

ct2 th¸ng 12 1-15 16-31 th¸ng 1/2014 th¸ng 2/2014 th¸ng 3/2014 1-15 6-15 1-15 16-27 16-28 16-31 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 1451.91 21215.vinaconex 3 ban qu¶n lý dù ¸n 304 C«ng tr×nh: hai khèi nhµ nhµ ë chung c 17 tÇng -cT2 §Þa ®iÓm x©y dùng: x· trung v¨n .32 1627. vµ phô kiÖn cÊp vµ tho¸t níc sinh ho¹t vµ níc ma 15 L¾p ®Æt L¾p ®Æt 16 thiÕt bÞ L¾p ®Æt 17 nhµ 18 L¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ phô kiÖn ®iÖn PhÇn ®ôc vµ ®Æt èng thiÕt bÞ vµ phô kiÖn ®iÖn PhÇn luån d©y vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ phô kiÖn hÖ thèng b¸o vµ ch÷a ch¸y toµn thiÕt bÞ vµ phô kiÖn hÖ thèng th«ng giã 21 C«ng t¸c l¾p ®Æt cöa gç 22 C«ng t¸c l¾p ®Æt cöa nh«m kÝnh. vµ v¸ch kÝnh 23 C«ng t¸c l¾p ®Æt thang m¸y 29 VÖ sinh c«ng trêng tæng gi¸m ®èc duyÖt th¸ng 9 1-15 16-30 ban x©y dùng th¸ng 10 1-15 16-31 th¸ng 11 1-15 16-30 th¸ng 12 1-15 ban qu¶n lý dù ¸n 16-31 th¸ng 1/2014 th¸ng 2/2014 th¸ng 3/2014 1-15 6-15 1-15 16-27 ngêi lËp 16-28 16-31 . bÓ phèt c«ng tr×nh CT2 X©y chia t¸ch c¨n hé Tr¸t ngoµi nhµ Tr¸t trong nhµ L¸t nÒn èp khu vÖ sinh + èp ch©n têng + bÕp èp ®¸ mÆt tiÒn thang m¸y èp ®¸ mÆt tiÒn tßa nhµ èp vµ l¸t bËc cÇu thang TrÇn th¹ch cao S¬n ngoµi nhµ S¬n trong nhµ 13 L¾p ®Æt èng. cöa chèng ch¸y.tæng tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng tßa nhµ ct2 c«ng ty cæ phÇn xd sè 3 .25 11503.tõ liªm .113.20 20 C«ng t¸c l¾p ®Æt lan can cÇu thang bé m 511.00 121013. bÓ níc.76 toµn nhµ toµn nhµ 02 02 bé 06 24 C«ng t¸c l¾p ®Æt truyÒn h×nh c¸p toµn nhµ 02 25 C«ng t¸c l¾p ®Æt internet toµn nhµ 02 26 C«ng t¸c l¾p ®Æt phñ sãng toµn nhµ 02 27 C«ng t¸c l¾p ®Æt tr¹m biÕn ¸p.06 36914. m¸y ph¸t ®iÖn toµn nhµ 01 28 L¾p ®Æt thiÕt bÞ chèng sÐt toµn nhµ hÖ thèng 02 ngêi 5 TT d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Néi dung c«ng viÖc thi c«ng phÇn hoµn thiÖn khèi nhµ 17 tÇng -ct2 Chèng nãng m¸i.532 1238.®Õn ngµy 31/03/2014 thi c«ng phÇn hoµn thiÖn §¬n vÞ tÝnh Khèi lîng toµn nhµ m3 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 02 2407 12954.53 140124.4 TÇng 38 13 L¾p ®Æt thiÕt bÞ níc trong nhµ toµn nhµ 02 14 L¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ phô kiÖn cÊp vµ tho¸t níc khu c«ng céng toµn nhµ 02 TÇng 40 TÇng 40 toµn nhµ 02 toµn nhµ 02 19 C«ng t¸c l¾p ®Æt lan can ban c«ng m 2.3 47198.hµ néi Ngµy thi c«ng 01/09/2013 .

.

.

.

hµ néi H¹ng môc: phÇn hoµn thiÖn Giai ®o¹n thi c«ng: 01/10/2013 . cöa chèng 14 ch¸y. cöa gç th¸ng 10/2013 1-15 16-31 th¸ng 11/2013 1-15 16-30 th¸ng 12/2013 1-15 16-31 th¸ng 1/2014 1-15 16-27 th¸ng 2/2014 6-15 16-28 th¸ng 3/2014 1-15 16-31 10 Thi c«ng èp l¸t toµn nhµ 11 TrÇn th¹ch cao 12 S¬n trong nhµ 13 C«ng t¸c l¾p ®Æt lan can ban c«ng + cÇu thang C«ng t¸c l¾p ®Æt cöa.tõ liªm . v¸ch nh«m kÝnh.17 tÇng . l¾p ®Æt hÖ thèng®iÖn 8 S¬n ngoµi nhµ 9 C«ng t¸c l¾p ®Æt khu«n.®Õn ngµy 31/03/2014 TT Néi dung c«ng viÖc 1 Thi c«ng hoµn thiÖn m¸i 2 X©y chia t¸ch c¨n hé 3 Tr¸t ngoµi nhµ 4 Tr¸t trong nhµ 5 Thi c«ng hÖ thèng chèng sÐt 6 Thi c«ng. m¸y ph¸t ®iÖn 17 Thi c«ng hÖ thèng PCCC 18 Thi c«ng hÖ thèng th«ng giã 19 Thi c«ng hÖ thèng truyÒn h×nh c¸p 20 Thi c«ng hÖ thèng ®iÖn nhÑ 21 Thi c«ng hÖ thèng thu r¸c 22 VÖ sinh c«ng nghiÖp C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 .khu nhµ ë trung v¨n . l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp tho¸t níc 7 Thi c«ng.tæng c«ng ty xnk&XD ViÖt Nam -Vinaconex C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 3 . cöa nhùa 15 C«ng t¸c l¾p ®Æt thang m¸y 16 C«ng t¸c l¾p ®Æt tr¹m biÕn ¸p.vinaconex 3 tæng tiÕn ®é thi c«ng C«ng tr×nh: hai khèi nhµ nhµ ë chung c cT2 .