You are on page 1of 4

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp
Domein: Taal spelling
-

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie
bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

-

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
“overdenking van de groep”
Sta in je antwoorden aan terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie als
praktijk

B1. Leerdoelen stellen
3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

Welke keuze(s) heb je in dit opzicht
gemaakt?

Waarom heb je deze
keuze(s) gemaakt?

Ik heb in deze les voor de volgende
lesdoelen gekozen:
 De kinderen kunnen samen een
goedlopend verhaal maken,
waarbij de spelling correct is.
 De kinderen weten wat de
begrippen: voltooid deelwoord,
tegenwoordige tijd, verleden tijd,
koppelwoord, hele werkwoord,
enkelvoud, meervoud en
persoonsvorm betekenen.
 De kinderen werken aan
kerndoel 11: De leerlingen leren
een aantal taalkundige principes
en regels. Zij kunnen in een zin
het onderwerp, het
werkwoordelijk gezegde en
delen van dat gezegde
onderscheiden. De leerlingen
kennen:
- regels voor het
spellen van
werkwoorden;
- regels voor het
spellen van andere
woorden dan
werkwoorden;
- regels voor het
gebruik van
leestekens.

Ik heb deze keuze gemaakt
omdat ik merkte tijdens het
zelfstandig werken, dat er
nog veel onnodige en
schoonheidsfoutjes werden
gemaakt bij de
basisbegrippen van
spelling. Daarom heb ik
deze les in elkaar gezet.

B3. Leeractiviteiten
begeleiden
2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

Ik heb de hele klas gezamenlijk laten
samenwerken om tot het verhaal te
komen, hierdoor wordt de
samenwerking binnen de klas en de
band binnen de klas erg bevorderd,
want de gehele klas moet samenwerken
met elkaar om tot een goede afloop van
het verhaal te komen. Ook moet er goed
worden samengewerkt om aan de eisen
te voldoen die aan het verhaal werden
gesteld.

Wanneer de kinderen vragen hebben,
moeten ze dit eerst binnen de klas
oplossen. Ik laat de kinderen helemaal
vrij in het oplossen van het probleem,
want ik weet zeker dat de kinderen het
met 17 man kunnen oplossen.

A3. Leiding geven aan
het groepsproces
1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

Binnen de klas zijn verschillende
groepjes, echter kunnen wel alle
kinderen met elkaar samenwerken.
Daarom wordt de groep niet opgesplitst,
maar moeten ze allemaal samenwerken.

Volgens Tuckman
(Ontwikkeling in de groep,
2014) zit deze groep in de
fase Performing. De
kinderen verstaan de kunst
van het samenwerken, dit
omdat alle kinderen goed
met elkaar samenwerken
en er (bijna) nooit
onenigheid ontstaat. Zo
ontwikkelen de kinderen
meer flexibele vormen van
samenwerking om de
groepsdoelen te bereiken.
Daarom was het voor mij
erg geschikt om de klas in
zijn geheel samen te laten
werken. Ik wil hiermee ook
voorkomen dat de kinderen
in de fase Adjourning
komen, want hierbij
verwatert het contact
langzaam tussen de
kinderen en groeien ze uit
elkaar.
Dit doe ik om zo de
zelfredzaamheid van de
klas te bevorderen, ze
moeten zelf tot het
antwoord van de eigen
vragen komen.

Nadat ik binnen de klas de
klimaatschaal had
afgenomen, werd al meteen
duidelijk dat alle kinderen
goed met elkaar kunnen
opschieten. Volgens
Tuckman (Ontwikkeling in
de groep, 2014) zit deze
groep dus in de fase
Performing. De kinderen
verstaan de kunst van het
samenwerken, dit omdat
alle kinderen goed met

elkaar samenwerken en er
(bijna) nooit onenigheid
ontstaat. Zo ontwikkelen de
kinderen meer flexibele
vormen van samenwerking
om de groepsdoelen te
bereiken.
Ik heb effectieve leerkrachtcommunicatie
gebruikt om zo de opdracht kort en
bondig aan de kinderen uit te leggen.
Wanneer er vragen waren konden ze na
overleg binnen het groepje het alsnog
aan mij vragen.

A4. Interactie aangaan
met de groep
3.13 feedback aan
leerlingen

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen

Na de les evalueren we of het verhaal
goed is verlopen en waar eventueel de
fouten zijn gemaakt. Deze bespreken we
gezamenlijk om tot het goede antwoord
te komen.

Ik heb ervoor gekozen om met de
kinderen de coöperatieve werkvorm
rotonde te gebruiken, hierbij maken we
gezamenlijk een verhaal waarbij elk kind
een zin mag noemen.

4.5 leeromgeving inrichten
Ik heb alle materialen die nodig zijn al
van tevoren klaarstaan zodat de
kinderen meteen aan de slag kunnen.

Omdat de kinderen niet erg
veel ondersteuning nodig
hebben wilde ik ze vrij laten
werken, wanneer er dan
alsnog iets onduidelijk is,
kunnen ze dit alsnog
vragen.
Dit deed ik om zo erachter
te komen of mijn lesdoelen
 De kinderen kunnen
samen een
goedlopend verhaal
maken, waarbij de
spelling correct is.
 De kinderen weten
wat de begrippen:
voltooid deelwoord,
tegenwoordige tijd,
verleden tijd,
koppelwoord, hele
werkwoord,
enkelvoud,
meervoud en
persoonsvorm
betekenen.
Ook daadwerkelijk behaald
gingen worden.
Omdat de kinderen erg
rustig zijn, heb ik het
vertrouwen dat de kinderen
deze vrijheid van de
opdracht aankunnen zonder
erg veel sturing van mijn
kant uit.
Ik wil dit zo doen om de
doorloop van de les niet te
doorbreken. Ook is er niet
enorm veel tijd, omdat het
en strak schema is.