You are on page 1of 3

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp
Domein: Taal – KO
-

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie
bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

-

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
“overdenking van de groep”
Sta in je antwoorden aan terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie als
praktijk

B1. Leerdoelen stellen
3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

B3. Leeractiviteiten
begeleiden

Welke keuze(s) heb je in dit
opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze keuze(s)
gemaakt?

Ik heb gekozen om de kinderen
een combinatie les te geven, dit
om ervoor te zorgen dat de
kinderen een presentatie kunnen
maken en deze kunnen
presenteren.

De presentatie wordt gemaakt
om zo het stellen te
bevorderen. (Kerndoel 8: De
leerlingen leren informatie en
meningen te ordenen bij het
schrijven van een brief, een
verslag, een formulier of een
werkstuk. Zij besteden daarbij
aandacht aan zinsbouw,
correcte spelling, een leesbaar
handschrift, bladspiegel,
eventueel beeldende elementen
en kleur.)
Tijdens de presentatie worden
er verschillende liedjes getoond
(KVB model luisteren) en wordt
er getoond hoe er op deze
muziek gedanst wordt. (KVB
model bewegen) (Kerndoel 54
De leerlingen leren beelden,
muziek, taal, spel en beweging
te gebruiken,
om er gevoelens en ervaringen
mee uit te drukken en om er
mee te communiceren.)

Ik heb de kinderen in groepjes
van 4 laten werken.

Dit zodat de kinderen elkaar
kunnen helpen met de sterke

2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

eigenschappen die ieder kind
heeft. Zo kunnen ze elkaar
ondersteunen.
Ik heb de groepjes willekeurig
gemaakt via het programma
Gynzy, dit omdat de kinderen
erg rustig zijn en volgens
Tuckman (Ontwikkeling in de
groep, 2014) zit deze groep
dus in de fase Performing. De
kinderen verstaan de kunst van
het samenwerken, dit omdat
alle kinderen goed met elkaar
samenwerken en er (bijna)
nooit onenigheid ontstaat. Zo
ontwikkelen de kinderen meer
flexibele vormen van
samenwerking om de
groepsdoelen te bereiken.
Wanneer de kinderen vragen
hadden, moesten ze deze eerst
proberen om binnen het groepje
op te lossen. Wanneer ze er dan
nog niet uitkwamen konden ze het
aan mij vragen.

A3. Leiding geven aan het
groepsproces
1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

Binnen de klas zijn verschillende
groepjes, echter kunnen wel alle
kinderen met elkaar
samenwerken. Daarom worden er
willekeurige groepjes gemaakt.

Dit heb ik gedaan om zo de
samenwerking en de
zelfredzaamheid van de
kinderen en van de groepjes
extra te bevorderen.

Nadat ik binnen de klas de
klimaatschaal had afgenomen,
werd al meteen duidelijk dat alle
kinderen goed met elkaar
kunnen opschieten. Volgens
Tuckman (Ontwikkeling in de
groep, 2014) zit deze groep dus
in de fase Performing. De
kinderen verstaan de kunst van
het samenwerken, dit omdat
alle kinderen goed met elkaar
samenwerken en er (bijna)
nooit onenigheid ontstaat. Zo
ontwikkelen de kinderen meer
flexibele vormen van
samenwerking om de
groepsdoelen te bereiken. Er is

gelukkig nog geen sprake van
de vorm Adjourning, de
kinderen verwateren het contact
niet en ze willen juist helemaal
niet uit elkaar gaan na dit
schooljaar.

A4. Interactie aangaan met
de groep
3.13 feedback aan leerlingen

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen

Ik heb effectieve
leerkrachtcommunicatie gebruikt
om zo de opdracht kort en bondig
aan de kinderen uit te leggen.
Wanneer er vragen waren konden
ze na overleg binnen het groepje
het alsnog aan mij vragen.
Ik heb de kinderen na de les
gevraagd welke presentatie ze het
beste vonden en waarom. Ik heb
ook nog gevraagd wat ze nu
geleerd hebben en wat ze het
leukste van de les vonden.

Ik heb ervoor gekozen om de
kinderen in groepjes samen te
laten werken en zo dus een
coöperatieve werkvorm te
gebruiken.

Omdat de kinderen niet erg veel
ondersteuning nodig hebben
wilde ik ze vrij laten werken,
wanneer er dan alsnog iets
onduidelijk is, kunnen ze dit
alsnog vragen.
Dit heb ik gedaan om zo te
polsen of de lesdoelen behaald
zijn. Wanneer niet alle
lesdoelen gehaald zijn, kan ik
bij mijzelf reflecteren waar dat
fout is gegaan. Ook kan ik de
kinderen nog wat extra uitleg
geven over dat bepaald lesdoel
waardoor het hopelijk daarna
wel duidelijk is.
Omdat de kinderen erg rustig
zijn, heb ik het vertrouwen dat
de kinderen deze vrijheid van
de opdracht aankunnen zonder
erg veel sturing van mijn kant
uit.

4.5 leeromgeving inrichten
Ik heb alle materialen die nodig
waren al van tevoren klaargelegd
zodat de kinderen meteen aan de
slag kunnen.

Ik wilde dit zo doen om de
doorloop van de les niet te
doorbreken.