You are on page 1of 9

FORM 6

got« 6

[See rules 13(1) and 26] / [13 (1) k‰W« 26MtJ éÂfis¥ gh®¡fΫ ]

Application for inclusion of name in electoral roll / th¡fhs® g£oaèš bga® nr®¥gj‰fhd é©z¥g«

To / bgWe®
The Electoral Registration Officer / th¡fhs® gÂÎ mÂfhç,

SPACE FOR PASTING ONE
RECENT PASSPORT SIZE
PHOTOGRAPH
(3.5 CM X 3.5 CM) SHOWING
FRONTAL VIEW OF FULL
FACE WITHIN THIS BOX

…………………………………Assembly Constituency / r£l¥nguit¤ bjhFÂ.
Sir/ Iah,

I request that my name be included in the electoral roll for the above Constituency.
Particulars in support of my claim for inclusion in the electoral roll are given below.
nk‰F¿¥Ã£l bjhF¡fhd th¡fhs® g£oaèš vdJ bgaiu¢ nr®¤J¡ bfhŸS«go
nf£L¡ bfhŸ»nw‹. Ïj‰fhd étu§fŸ ÑnH bfhL¡f¥g£LŸsd:
I. Applicant’s details /
I. é©z¥gjhuç‹ étu§fŸ
Name in English /
bga® M§»y¤Âš

Kf¤Â‹ KGikahd K‹òw¤
njh‰w¤ij¡ fh£L»‹w,
fl΢ Ó£L msΟs (3.5br.Û
X 3.5 br.Û) rÛg¤Âa òif¥gl«
x‹¿id f£l¤Â‰FŸ
x£Ltj‰fhd Ïl«

** Surname (if any)/
** FL«g¥bga® (VnjDäU¥Ã‹)

** Name / **bga®

Name in Tamil / bga® jäêš

Age as on 1st January
................. # rdtç 1M« njÂa‹W taJ

Years:
M©LfŸ:

Date of birth, if known
Day /ehŸ:
Ãwªj nj (bjçªÂUªjhš):
Village/ Town / »uhk« / efu«:
Place of birth
Ãwªj Ïl«
District / kht£l«:

Months / khj§fŸ:

Month / khj«:

Sex (male/female/third
gender) ghèd«
(M©/bg©/_‹wh«
ghèd«):
Year /M©L:

State / khãy«:

* Father’s/ Mother’s / Husband’s
** Surname (if any)/
** Name / ** bga®
/Guru (In the case of third gender)
**FL«g¥bga® (VnjDäU¥Ã‹)
Name in English
jf¥gdhç‹/ jhahç‹/
fztç‹/ FUé‹ (_‹wh«
ghèd¤jtU¡F)
bga® M§»y¤Âš
* Father’s/ Mother’s / Husband’s
Guru (In the case of third gender)
Name in Tamil * jf¥gdhç‹/
jhahç‹/fztç‹ / FUé‹
(_‹wh« ghèd¤jtU¡F)
bga® jäêš
Particulars of place of present ordinary residence (Full address):
II.
rhjhuzkhf FoæUªJ tU« Ïl¤Â‹ étu§fŸ (KGikahd Kftç):
House/ Door number Å£L / fjÎ v© New òÂa:

Old giHa:

Flat Name / Building Name mL¡Fkho FoæU¥Ã‹ / f£ol¤Â‹ bga®:
Street/ Area/Locality/Mohalla/Road bjU / gFÂ / Ïl« / rhiy:
Town/ Village efu« / »uhk«:

Post Office mŠrš mYtyf«:
Tehsil/ Taluka/Mandal/ Thana / t£l« / k©ly«:
#
*

Pin Code / mŠrš F¿p£L
v©:

District / kht£l«:

Please give the year i.e. 2007, 2008, etc. # rçahd tUl¤ij¡ F¿¥ÃlΫ (mjhtJ 2007 , 2008 Kjèait)
Strike out the inappropriate alternative / bghU¤jk‰witfis mo¤J élΫ

** Name in English and Tamil will enable the entry of name to be made correctly in Electors Photo Identity Card (EPIC)
** th¡fhs® òif¥gl milahs m£ilæš bga® rçahf Ïl« bgWtj‰F VJthf bgaiu¤ jäêY« M§»y¤ÂY«
vGjΫ.

.III. month........................ khãy¤Â‹ ........ Note – Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true. khj«.......... Place / Ïl«: Date / ehŸ: Please give your mobile number / E-mail I................. Details of member(s) of applicant’s family already included in the current electoral roll of the Constituency Ϫj bjhFÂæ‹ j‰nghija th¡fhs® g£oaèš K‹dnu Ïl« bg‰WŸs é©z¥gjhuç‹ FL«g¤Âdç‹ étu§fŸ Name/ bga® Relationship with applicant é©z¥g jhuUl‹ cwÎ Kiw Part number of the roll of the Constituency bjhF¡fhd th¡fhs® g£oaèš ml§»ÍŸs ghf¤Â‹ v© Serial number in that Part ghf¤Âš tçir v© Elector’s Photo Identity Card Number th¡fhs® òif¥gl milahs m£il v© 1.(date......... Signature or thumb impression of the applicant é©z¥gjhuç‹ ifbah¥g«/ if bgUéuš milahs« Mobile No...... is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act. * Strike out the inappropriate alternative.............. Email Id............ F¿¥ò: vtuhtJ bghŒahd mšyJ bghŒahdbj‹W jh« m¿ªJŸs mšyJ e«ò»w mšyJ c©ikahdbj‹W e«ghj m¿¡ifia mšyJ cWÂbkhêia bfhL¤jhš mt® 1950M« M©o‹ k¡fŸ ÃuÂã¤Jt¢ r£l¤Â‹ (1950‹ 43) 31tJ Ãçé‹Ñœ j©o¡f¥gl¤j¡ftuhth®........ (iv) *My name has not already been included in the electoral roll for this or any other assembly constituency........ Date of issue / tH§f¥g£l ehŸ............................... IV... I request that the same may be deleted from that electoral roll IV...... m¥goahæ‹ mªj th¡fhs® g£oaèèUªJ v‹Dila bgaiu Ú¡»éL«go nf£L¡bfhŸ»nw‹.... 2... (ii) I am ordinarily resident at the address given in para II above since……....... (iii) ntW vªj bjhF¡fhd th¡fhs® g£oaèY« v‹ bgaiu¢ nr®¤J¡ bfhŸS«go eh‹ é©z¥Ã¡féšiy. (iv)*Ϫj r£lk‹w¤ bjhF mšyJ ntbwªj r£lk‹w¤ bjhF¡fhd th¡fhs® g£oaèY« v‹ bga® V‰bfdnt nr®¡f¥gléšiy mšyJ *. bjhF¡fhd th¡fhs® g£oaèš eh‹ K‹ò rhjhuzkhf FoæUªJtªj Ñœ¡f©l Kftçæš v‹Dila bga® nr®¡f¥g£oU¡fyh«... * bghU¤jk‰witfis mo¤J élΫ .............D (Optional) c§fŸ ifngÁ/ ä‹dŠrš Kftç F¿¥Ãl nt©L« (éU¥g¤Â‰F£g£lJ).... Full Address (Earlier Place of ordinary residence) Electors Photo Identity Card number (if already issued) th¡fhs® òif¥gl milahs m£il K‹ò rhjhuzkhf FoæUªj Ïl¤Â‹ KG Kftç : (tH§»æUªjhš) v©. Or *My name may have been included in the electoral roll for_________________ Constituency in ____________State in which I was ordinarily resident earlier at the address mentioned below and if so... Declaration I hereby declare that to the best of my knowledge and belief: - (i) I am a citizen of India.... year) (iii) I have not applied for the inclusion of my name in the electoral roll for any other constituency......... tUl«) ÏUªJ eh‹ rhjhuzkhf FoæUªJ tU»nw‹.............. 1950 (43 of 1950)... cWÂbkhê eh‹ äf e‹whf m¿ªjtifæY« k‰W« e«ò»w tifæY« Ñœ¡f©lthW cW TW»nw‹:(i) eh‹ xU ϪÂa¡ Fokf‹/Ÿ (ii) nkny F¿¥Ã£LŸs g¤Â II Kftçæš ______________š (ehŸ.

/Selvi……………………………. has been registered at Serial No…. ã®zæ¡f¥g£l mYty®.Ïš gÂÎ brŒa¥g£LŸsJ....... v‹w fhuz¤Â‰fhf ãuhfç¡f¥g£LŸsJ......…………………………………....... F¿¥òfŸ nk‰gh®it mYty®)-fë‹ (This page should be thick enough so that it does not get mutilated/damaged in postal transit) / (jghèš mD¥ò«nghJ »êahkèU¡f Ï¥g¡f« fdkhd jhëš ÏU¡f nt©L«) Intimation of action taken (Section-II of the page is to be filled by Electoral Registration Officer of the constituency and to be posted to the applicant on the address as given by the applicant in Section-I) elto¡if vL¡f¥g£l étu« (bjhFÂæ‹ th¡fhs® gÂÎ mÂfhçahš ÃçÎ-II ãu¥g¥g£L..Ï‹ bga®... …………………………………... (M) …………………………………. (b) rejected for the reason…………………………………………………………… (m) V‰f¥g£L.. ………………for inclusion of name in the electoral roll in Form 6 has been accepted*/rejected*..………………………………….......………………………… ** To be filled in by the applicant/é©z¥gjhuuhš ãu¥g¥glnt©L«.. District / kht£l«: -------------------------------------------------. * Strike out the inappropriate alternative / * bghU¤jk‰witfis mo¤J élΫ Remarks of Field Level Officers (e.............…………………………………..... Designated Officer.bgaiu th¡fhs® g£oaèš nr®¥gj‰fhd got« 6š é©z¥g« V‰W¡bfhŸs¥g£lJ* / ãuhfç¡f¥g£lJ* V‰W¡bfhŸs¥gLjY¡fhd [é 18*/20*/ 26(4) -‹ Ñœ] mšyJ ãuhfç¡f¥gLjY¡fhd (éÂfŸ 17*/20*/26(4) £ -‹ Ñœ) fhuz§fŸ: Place / Ïl«: Date / ehŸ: Signature of Electoral Registration Officer th¡fhs® gÂÎ mÂfhçæ‹ ifbah¥g« (Seal of the Electoral Registration Officer) (th¡fhs® gÂÎ mÂfhçæ‹ K¤Âiu) £ During continuous updating after final publication of electoral roll / £ th¡fhs® g£oaš ÏW btëp£o‰F¥ Ëd® eilbgW« bjhl®ÂU¤j¤Â‹ nghJ.............. Detailed reasons: for *acceptance [under or in pursuance of rule 18*/20*/26(4)*] £ or* rejection [under or in pursuance of rule 17/20*/26(4)*]£: ÂU/ÂUkÂ/bršé .. Date / ehŸ: Electoral Registration Officer / th¡fhs® gÂÎ mÂfhç...... Date/ ehŸ: ……………..../Selvi ÂU/ ÂUkÂ/bršé ** …………………………………..... …………………………………........ Ïš tçir v©............ Flat Name / Building Name / mL¡Fkho FoæU¥Ã‹/f£ol¤Â‹ bga®: Tehsil/Taluka/Mandal/Thana / t£l«/k©ly«: ** To be filled in by the applicant / é©z¥gjhuuhš ãu¥g¥glnt©L«.. ÃçÎ-I-Ïš é©z¥gjhuuhš bfhL¡f¥g£l Kftç¡F mD¥g¥glnt©L«) --------------------------------------------------First fold/ Kjš ko¥ò------------------------------------------------------------------------- Section-I /ÃçÎ-I ** The application in Form 6 of Thiru/Tmt.../Selvi...Details of action taken (To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency)/ nkš elto¡if vL¡f¥g£l étu§fŸ (bjhFÂæ‹ th¡fhs® gÂÎ mÂfhçahš ó®¤Â brŒa¥gl nt©oaJ) The application of Thiru/Tmt... Supervisory Officer) / fs mYty® (th¡F¢ rhto ãiy mYty®. ** Address/Kftç…………………………………. (Address) /(Kftç) ………………………………………………………………………… ……………………… Receipt for application / got« bg‰W¡ bfh©lj‰F x¥òif Received the application in Form 6 of ** Thiru/Tmt..... ........………………………… ......... Town /Village / efu«/»uhk«: Pin Code / mŠrš F¿p£L v©.. Signature of the officer receiving the application on behalf of the Electoral Registration Officer/ th¡fhs® gÂÎ mÂfhç rh®Ãš got« bg‰W¡ bfh©l mÂfhçæ‹ ifbah¥g« (Address) / (Kftç) ………………………./Selvi **ÂU/ ÂUkÂ/bršé ………………………………… æ‹ got« 6-Ïš më¡f¥g£l é©z¥gkhdJ ** (Full address) House/Door number / (KG Kftç) Å£L/fjÎ v© : Street/Area/Locality/Mohalla/Road / bjU/gFÂ/Ïl«/rhiy: Post Office / mŠrš mYtyf«: Postage Stamp to be affixed by the Electoral Registration Authority at the time of dispatch mD¥òifæ‹ nghJ th¡fhs® gÂÎ mYtyf¤jhš jghš éšiy x£l¥gl nt©L«.……………………………………ÏläUªJ got« 6 bg‰W¡ bfhŸs¥g£lJ...………………………… r£lk‹w¤ bjhFÂæ‹ th¡fhs® g£oaèš ghf« v© ……………..…………………………………... ÂU/ ÂUkÂ/ bršé …………………………………………………….....g BLO..in Part No…………of Assembly Constituency.Second Fold / Ïu©lh« ko¥ò------------------------------------------------Section-II ÃçÎ-II has been— (a) accepted and the name of Thiru/Tmt..……............

.

Age and Date of Birth A. Due publicity is given about the above period when the revision programme is announced. or PAN card . In case you do not have a surname. The full name should be written in the first box and surname should be written in the second box.1995 is eligible to get enrolled as an elector and thus can file Form-6. Honorific appellations like Thiru. The age of the applicant should be 18 years or more on 1st day of January of the year with reference to which the electoral roll is being revised. The application can also be filed online on the website of Chief Electoral Officer of the State concerned.2014 as qualifying date. if none of the above document is available and neither of the parents is alive. or Marksheet of class 8 if it contains date of birth . a person completing 18 years of age on 1. . a declaration in prescribed format given in Annexure-I (enclosed with the guidelines) made by either of the parents of the applicant (or by guru in case of an elector in transsexaual category) can be given. Pandit etc. An Indian citizen who has attained age of 18 years or more on the first day of January of the year with reference to which the electoral roll is being revised. the applicant can attach a certificate of his age given by a surpanch of the concerned Gram Panchayat or by a member of the concerned Municipal Corporation / Municipal Committee.GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM-6 General Instructions Who can file Form-6 A. / Recognized) last attended by the applicant or any other recognized educational institution. Please mention your name in English and official language of the State both. Name The name as it should appear in the electoral roll and Electors Photo Identity Card (EPIC) should be furnished. a documentary proof of Date of Birth should be attached. Khan. Person shifting his / her place of ordinary residence outside the constituency in which he / she is already registered. or Driving License . Selvi. the application can be filed at the designated locations where the draft electoral roll is displayed (mostly polling station locations) as well as the offices of the Electoral Registration Officer and Assistant Electoral Registration Officer of the constituency. Where to file Form-6 A. The application is to be filed within the specific period provided for filing of claims and objections. if possible 3. B. B. the application can be filed only with the Electoral Registration Officer or can be filed online.2014 (i. Begum. During non-revision period. Birth certificate issued by Municipal Authorities or district office of the Registrar of Births & Deaths or Baptism certificate. 2. or Aadhar Letter issued by UIDAI In case none of the above document is available. should not be mentioned. or Birth certificate from the school (Govt. application must be filed in duplicate. During revision period. Caste should not be mentioned except where the caste name is used as part of the elector’s name or a surname. a person born on or before 1. If the age of applicant is between 18 and 21 years.1. For example. for revision being conducted with reference to 01. Only one copy of the application is to be filed during the revision programme.01. During the revision of electoral roll. How to Fill the Form-6 1. just write the given name. the applicant will have to be present himself for verification before Booth Level Officer/Assistant Electoral Registration Officer / Electoral Registration Officer. or Marksheet of class 5 if it contains date of birth .e.1. or Indian Passport . In those cases where parental declaration is given as proof of age. it can be filed after draft publication of electoral roll of the constituency. he should give a copy of the marksheet of class 10. A copy of any one of the following documents can be attached as a proof of Date of Birth:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) B. The name of the constituency should be mentioned in the blank space given for the purpose. or If a person is class 10 or more pass. Fill up the Date of Birth in figures in the space provided in dd/mm/yyyy. When Form-6 can be filed The application can be filed throughout the year. if it contains date of birth as a proof of date of birth . When revision programme is not going on. The application should be addressed to the Electoral Registration Officer of the constituency in which you seek registration.Thirumathi. Further.

g. the Booth Level Officer will visit the address given in Form 6 at night to ascertain that the homeless person actually sleeps at the place which is given as his address in Form 6.D. If the Booth Level Officer is able to verify that the homeless person actually sleeps at that place. In case of married female applicant. either in the name of the applicant or that of his / her immediate relation like parents etc. in the space provided. name of Husband is to be mentioned. no documentary proof of place of residence shall be necessary. Please also give your full name and address in the acknowledgement and intimation portions. Please fill up all the required details in application. should not to be mentioned. Details of family members already included in the Electoral Roll Please fill up name and other particulars of immediate family members i. Name of any relative other than the above. Please indicate date from which you are residing in the given address. 1st January. Relation’s Name In case of unmarried female applicant. who does not possess any of the documents mentioned above. Place of Ordinary Residence A. or Latest rent agreement . Booth Level Officer must visit for more than one night for such verification. The applicants may indicate their sex as ‘Third Gender’ where they do not want to be described as ‘Male / Female’. C. or Driving License . B. If your name is already included in the electoral roll of any other constituency. Place of Birth Please mention name of place like Village / Town. If you already have been issued with an EPIC (Electors Photo Identity Card) please mention the card number (printed on the front side) and date of issue (printed on the back side) of the card in the space provided. of the year with the reference to which electoral roll is being revised. 9.e. or Latest Water / Telephone / Electricity / Gas Connection Bill for that address. B. Fill up the full and complete postal address including PIN code where you are ordinarily residing and want to get registered. In cases where the applicant is more than 21 years and physically appears to be so to Booth Level Officer / Assistant Electoral Registration Officer / Electoral Registration Officer. Strike out the inapplicable options in the column.C. District. Miscellaneous A. in hostel or mess managed by the educational institution or elsewhere will have the option to get himself / herself registered as elector at his / her native place with his / her parents or at the address of hostel / mess where he / she resident or the time being for pursuing his / her studies. You can check your EPIC number at the website of the Chief Electoral Officer of the State. as the same. 10. or Passport .. may be used by the Electoral Registration Officer for further communication with you whenever required. or Ration Card . declaration of age by him / her will be taken as proof of age and no documents proof will be insisted on. In case of a student residing at the place of study. or Any post / letter / mail delivered through Indian Postal Department in the applicant’s name at the address of ordinary residence. mention the month and year from which you are residing at that place B. 7. Sex Write your sex in full in the space provided e. Father / Mother / Brother / Sister / Spouse residing at the same address included in the current electoral roll of the constituency. please write legibly the complete previous address with PIN code. if given.e. C. ‘Male / Female’. C. Declaration A. If you are not able to recall the exact date. The course pursued by the said students should be recognized by Central / State Governments / Boards……. in the Form. . 4. name of Father / Mother is to be mentioned. Please give your mobile number and E-mail I. The age should be indicated in years and completed months as on the qualifying date i. or Income Tax Return filed or Assessment Order . Incomplete application form will be liable to be rejected. 8. which is optional. In case of homeless persons. A copy of any of the following documents should be attached as a proof of ordinary residence:(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Bank / Kisan / Post Office current Pass Book . 5. . State 6.

é©z¥g¤Â‹ xnu xU ÃuÂia k£Lnk jh¡fš brŒa nt©L«. mšyJ (ii) é©z¥gjhu® filÁahf¥ gæ‹w (muR/m§Ñfç¡f¥g£l) gŸëahš mšyJ ntW VjhtJ m§Ñfç¡f¥g£l fšé ãWtd¤jhš tH§f¥g£l Ãw¥ò¢ rh‹¿jœ (iii) xU eg® g¤jh« tF¥ò mšyJ mj‰F nkš nj®¢Á bg‰wtuhæUªjhš. mšyJ (vi) ϪÂa fl΢ӣL (vii) tUkhd tç ãuªju¡ fz¡F v© m£il (viii) X£Le® cçk« (ix) ϪÂa jå¤Jt milahs mÂfhu mik¥Ãdhš tH§f¥g£l ‘Mjh®’ foj« M.1995 m‹nwh mj‰F mj‰F K‹ngh Ãwªjt®) th¡fhsuhf gÂÎ bgw¤jFÂahdt®. bršé. ÂU¤j¥gâ eilbgW« fhy¤Âš é©z¥g¤ij tiuÎ th¡fhs® g£oaš gh®it¡F it¡f¥gL« ã®zæ¡f¥g£l mikél§fëš (bgU«ghY« th¡F¢rhto mikél§fŸ) k‰W« th¡fhs® gÂÎ mÂfhç k‰W« cjé th¡fhs® gÂÎ mÂfhç mYtyf§fëY« jh¡fš brŒayh«. M§»y¤ÂY« jäêY« c§fŸ bgaiu vGj nt©L«. th¡fhs® g£oaš ÂU¤j¥gâ eilbgwhj. ÂU¤j¥gâ eilbgwhj fhy§fëš é©z¥g¤ij ÏUÃuÂfshf jh¡fš brŒa nt©L«. th¡fhs® g£oaš ÂU¤j« eilbgW« M©o‹ rdtç Kjš nj m‹W 18 taJ ãiwtilªJ / 18 ta‰F nk‰g£l ϪÂa Fo kf‹/Ÿ. th¡fhs® g£oaš ÂU¤j¥gâ m¿é¡f¥g£l Ëò nk‰F¿¥Ã£l fhymsit¥g‰¿ cça mséš és«gu« brŒa¥gL«. bg‰nwhçš xUtuhš (_‹wh« ghèd¤jtU¡F FU) Ïiz¥ò 1š cŸs tiuaW¡f¥g£l got¤Âš (Ïiz¡f¥g£LŸsJ) më¡f¥gL« cWÂbkhê (bg‰nwhç‹ cWÂbkhêna taJ¢ rh‹whf më¡f¥gL« ne®Îfëš. got« 6–I v§nf jh¡fš brŒtJ 1. Ãwªj njÂia mj‰bfd fhèahf él¥g£LŸs Ïl¤Âš ãu¥gΫ (njÂ/khj«/tUl«). Ãwªj nj¡fhd rh‹whf ËtUtdt‰WŸ VnjD« x‹¿‹ efiy Ïiz¡f nt©L«: (i) efuh£Á mik¥òfshš mšyJ kht£l Ãw¥ò Ïw¥ò gÂths® mYtyf¤jhš tH§f¥g£l Ãw¥ò¢ rh‹¿jœ mšyJ Phd°ehd rh‹¿jœ . 2. .01. 01. khãy jiyik¤ nj®jš mÂfhçæ‹ tiyjs¤ÂY« é©z¥Ã¡fyh« 2. mšyJ (v) Iªjh« tF¥ò¢ rh‹¿jœ (mš Ãwªj nj F¿¥Ãl¥g£oUªjhš) . bjhFÂæ‹ th¡fhs® g£oaè‹ tiuÎ btëp£o‰F¥ ÃwF é©z¥g¤ij¤ jh¡fš brŒayh«. vL¤J¡fh£lhf. nk‰f©l Mtz§fŸ vJ« ÏšyhÂUªjhš. vdnt mt® got« 6-I jh¡fš brŒayh«. bjhl®òila »uhk gŠrha¤J jiyt® mšyJ khefuh£Á/efuh£Á FG cW¥Ãduhš më¡f¥g£l taJ F¿¤j rh‹¿jiH é©z¥gjhu® më¡f nt©L«. th¡fhs® g£oaš ÂU¤j« brŒa¥gL« M©o‹ rdtç Kjš njÂa‹W é©z¥gjhu® 18 taJ ãiwtilªJ mšyJ mj‰F nk‰g£L ÏU¡f nt©L«.got« 6–I ãu¥òtj‰fhd têfh£o¡F¿¥òfŸ got« 6–I ah® jh¡fš brŒayh« bghJthd m¿ÎiufŸ 1. 3. th¡fhsUila bgaç‹ gFÂahfnth FL«g¥bgaç‹ gFÂahfnth Ïšyhjg£r¤Âš rhÂæ‹ bgaiu¡ F¿¥Ãl¡TlhJ. g©o£ ngh‹wit F¿¥Ãl¥gl¡TlhJ. c§fS¡F FL«g¥bga® Ïšyhé£lhš bgaiu k£L« vGj nt©L«. M©L KGtJ« got¤ij jh¡fš brŒayh«.01. ngf«. jh‹ K‹ò gÂÎ brŒÂU¡F« bjhF¡F btëna jdJ rhjhuz ÏU¥Ãl¤ij kh‰¿ ÏU¡F« eg®. KG¥bgaiu Kjš f£l¤ÂY« FL«g¥bgaiu Ïu©lhtJ f£l¤ÂY« vGj nt©L«. nkY« nk‰f©l Mtz§fŸ VJ« Ïšiy våš mšyJ bg‰nwhçš ÏUtU« Ïšiy våš. fÎut milbkhêfshd ÂU. xU eg® g¤jh« tF¥ò tiu go¤ÂuhjtuhŒ ÏU¡F« g£r¤Âš. ÂUkÂ.2014-I jF v‰gL¤J« ehsf bfh©L eilbgW« th¡fhs® g£oaš ÂU¤j¤Âš 01. bgaiu¢ nr®¥gj‰fhd é©z¥g¤ij M©L KGtJ« (ÂU¤j¥ gâfŸ eilbgwhj fhy« c£gl) jh¡fš brŒayh«.01. taJ k‰W« Ãwªj nj m. Ãwªj nj¡F¢ rh‹whf g¤jh« tF¥Ã‹ kÂ¥bg© rh‹¿jê‹ efiy (mš Ãwªj nj F¿¥Ãl¥g£oUªjhš) rk®¥Ã¡fΫ. 18 Kjš 21 tiuæyhd taJila é©z¥gjhu®fŸ taJ F¿¤j Mtz¢ rh‹iw Ïiz¡f nt©L«. bga®: th¡fhs® g£oaèY« th¡fhs® òif¥gl milahs m£ilæY« tunt©oago bga® ãu¥g¥gl nt©L«. nfhç¡iffis¤ jh¡fš brŒtj‰bfd tiuaW¡f¥g£l fhyf£l¤Âš é©z¥g¤ij¤ jh¡fš brŒa nt©L«. th¡F¢ rhto ãiy mYty®/ th¡fhs® gÂÎ mÂfhç/ cjé th¡fhs® gÂÎ mÂfhç K‹åiyæš é©z¥gjhu® rçgh®¥Ã‰fhf tunt©L«) . 2. th¡fhs® g£oaš ÂU¤j« eilbgW«nghJ. 3. M©o‹ k‰w fhy§fëš é©z¥g¤ij th¡fhs® gÂÎ mÂfhçæl« k£Lnk më¡fyh«: mšyJ tiyjs¤Âš é©z¥Ã¡fyh«.2015 m‹W 18 taJ ãiwtilÍ« xU eg® (mjthJ 01. mšyJ (iv) v£lh« tF¥ò¢ rh‹¿jœ (mš Ãwªj nj F¿¥Ãl¥g£oUªjhš) . Ú§fŸ gÂÎ brŒa¡nfhU« bjhFÂæ‹ th¡fhs® gÂÎ mÂfhç¡F é©z¥g¤ij Kftçælnt©L«. fhèahf cŸs Ïl¤Âš bjhFÂæ‹ bga® ãu¥g¥gl nt©L«. got« 6 v¥nghJ më¡f¥glyh« 1. fh‹. got« 6-I v¥go ãu¥òtJ 1. 2.

bfhL¤JŸs Kftçæš é©z¥gjhuç‹ bgaU¡F tªJ nr®ªj jghš Jiwæ‹ jghšfŸ B. Åošyhj mªj eg® c©ikænyna mªj Ïl¤ij cw§Ftj‰F¥ ga‹gL¤J»whuh v‹W f©l¿th®. cwédç‹ bga® ÂUkzkhfhj bg© é©z¥gjhuuhf ÏUªjhš jªij/jhæ‹ bgaiu¡ F¿¥Ãl nt©L«. tUkhd tç éÂ¥ò Miz. mšyJ V. mšyJ C.Ï. m›él¤Âš mªj eg® tÁ¥gj‰fhd Mtz¢ rh‹W VJ« njit¥glhJ. ghèd« c§fSila ghèd¤ij mj‰bfd xJ¡f¥g£l Ïl¤Âš F¿¥ÃlΫ (v. khãy«) jaÎ brŒJ F¿¥ÃlΫ.) M©/bg©. jiyik¢ nj®jš mÂfhçæ‹ tiyjs¤ÂèUªJ m¿ayh«. bghUªjhjt‰iw mo¤J élΫ. rÛg¤Âa thlif x¥gªj« mšyJ v. nk‰brh‹d khzt®fŸ bjhlU»‹w fšéahdJ k¤Âa / khãy muRfshš mšyJ cça r£l§fë‹ Ñœ tiuaW¡f¥g£LŸs FGk§fshš / gšfiy¡fHf§fshš / ãf® ãiy¥gšfiy¡fHf§fshš m§Ñfç¡f¥g£l ghl¥ Ãçthf ÏU¡f nt©L«. th¡fhs® g£oaš ÂU¤j« nk‰nfhŸs¥gL« M©o‹ #dtç x‹wh« nj m‹WŸs go taij M©LfŸ k‰W« khj§ffëš F¿¥Ãl nt©L«. III. mšyJ M. k‰W« Ϥjifa ghl¥ÃçÎ Xuh©L fhy msé‰F¡ Fiwahj fhy tiuaiwia¡ bfh©oU¡f nt©L«. cW bkhê I. II. X£Le® cçk« mšyJ c. é©z¥gjhuç‹ bgaçnyh mšyJ mtuJ bg‰nwh® ngh‹w beU§»a cwéd® bgaçnyh cŸs FoÚ®/bjhiyngÁ/ä‹rhu«/rikaš vçthÍ Ïiz¥ò ngh‹wt‰¿‹ rÛg¤Âa uÓJ. III. fl΢ӣL mšyJ <. njh‰w¤Âš m›thW bjçgtuhÍ« ÏU¡F« ne®Îfëš th¡F¢rhto ãiy mYty® / cjé th¡fhs® gÂÎ mÂfhç / th¡fhs® gÂÎ mÂfhç M»nah® é©z¥gjhu® jkJ taJ F¿¤J më¡F« cW bkhêia V‰fyh« Mtz¢rh‹W VJ« nfhu¥glhJ. bfhL¤JŸs Kftçæš jh§fŸ vªj¤ njÂæèUªJ tÁ¤J tU»Ö®fŸ v‹W jaÎ brŒJ F¿¥ÃlΫ. fšé f‰gj‰fhf btëna khzt® Ïšy§fëY« / ciwél§fëY« / yh£#]fëY« mšyJ Vida Ãw Ïl§fëY« j§F»‹w ne®éš. njit¥gL«nghJ é©z¥gjhuUl‹ bjhl®ò bfhŸtj‰F Ït‰iw th¡fhs® gÂÎ mÂfhç ga‹gL¤jyh«. Åošyhj mªj eg® c©ikænyna mªj Ïl¤Âšjh‹ cw§F»wh® v‹W th¡F¢ rhto ãiy mYtyuhš f©l¿a Koªjhš. khzt® j‹Dila éU¥g¤Â‹ngçš mtUila brhªj Cçš mšyJ fšé ãWtd¤jhš ãUt»¡f¥gL« khzt® Ïšy§fë‹ / fh¥gf§fë‹ mšyJ fšéæ‹bghU£L j‰fhèfkhf mt® j§» ÏU¡F« ahbjhU Ïl§fëš cŸs tÁ¥Ãl§fë‹ Kftçæš th¡fhsuhf gÂÎ brŒJ bfhŸsyh«. rçahd nj bjçahé£lhš khj¤ijÍ« tUl¤ijÍ« F¿¥ÃlΫ. t§»/»rh‹/mŠrš mYtyf el¥ò¡ fz¡F¡ ifnaL. 5. rhjhuz tÁ¥Ãl« A. KGikahf ãu¥g¥glhj é©z¥g§fŸ ãuhfç¡f¥glyh«. xU é©z¥gjhu® 21 taJ¡F nk‰g£ltuhÍ«. rçgh®¥Ã‰fhf x‹W¡F nk‰g£l ÏuÎ¥ bghGJfëš th¡F¢ rhto ãiy mYty® bršy nt©L«. 6. got« 6-Ïš bfhL¡f¥g£LŸs Kftç¡F th¡F¢ rhto ãiy mYty® ÏuÎ¥bghGš br‹W. kht£l«. XU khzt® j‹Dila Ïšy¤ijé£L. c§fSila ifngÁ v© k‰W« ä‹dŠrš Kftçia¥ got¤Âš F¿¥ÃlΫ (éU¥g¤Â‰F£g£lJ). c§fSila KG¥ bgaiuÍ« KftçiaÍ« “x¥òif” k‰W« “elto¡if vL¡f¥g£l étu«” gFÂfëš F¿¥ÃlΫ. r«gªj¥g£l bjhFÂia¢ rh®ªj gÂÎ mÂfhç¡F Kftçæ£L 6-« got¤Âš mD¥g¥gL« é©z¥g¤Jl‹. 8. ÅL Ïšyhj eg®fis¥ bghW¤jtiuæš. C.fh. . Ú§fŸ bgaiu¥ gÂÎ brŒa¡ nfhU»‹w c§fsJ rhjhuz tÁ¥Ãl¤Â‹ KG Kftçia mŠryf¡ F¿p£L v©Ql‹ mj‰bfd fhèahf él¥g£LŸs Ïl¤Âš F¿¥Ãl nt©L«. 10. 7. Ãw cwéd®fis F¿¥Ãl¡ TlhJ. é©z¥gjhuç‹ czÎ¥bghUŸ g§Ñ£L m£il mšyJ Ï. é©z¥g¤Âš nfhu¥g£LŸs mid¤J étu§fisÍ« jaÎ brŒJ ãu¥gΫ. gštif I. mt®fŸ gæY« fšé ãiya¤Â‹ jiyik MÁça® / Kjšt® / Ïa¡Fe® / gÂths® / fšé ãWtd jiyt® . ÂUkzkhd bg© é©z¥gjhuuhf ÏUªjhš fztç‹ bgaiu¡ F¿¥Ãl nt©L«. Ãwªj Ïl« Ãwªj Ïl¤ij¤ (»uhk«/efu«. 4. j§fSila bga® K‹ng ntbwhU bjhFÂæ‹ th¡fhs® g£oaèš nr®¡f¥g£oUªjhš KGikahd giHa Kftçia mŠryf¡ F¿p£L v©Ql‹ jaÎ brŒJ bjëthf vGjΫ. c§fS¡F th¡fhs® òif¥gl milahs m£il tH§f¥g£oUªjhš mj‹ v© (K‹òw¤Âš m¢Ál¥g£LŸsJ) k‰W« tH§f¥g£l ehis (Ëòw¤Âš m¢Ál¥g£LŸsJ) F¿¥ÃlΫ. II. M©/bg© vd F¿¥Ãl éU«ghj é©z¥gjhu® _‹wh« ghèd« vd F¿¥Ãl nt©L«. m. 9. th¡fhs® g£oaèš V‰fdnt nr®¡f¥g£LŸs cwéd®fë‹ étu§fŸ bjhFÂæ‹ j‰nghija th¡fhs® g£oaèš nr®¡f¥g£LŸs beU§»a cwΟs FL«g cW¥Ãd®fë‹ (jhŒ/jªij/rnfhju®/rnfhjç/fzt®/kidé) bga® k‰W« Ãw étu§fis jaÎ brŒJ ãu¥g nt©L«.Ïl« ÏUªJ (Ïiz¥ò 2š cŸsthW) c©ik¢ rh‹¿jœ (Bonafide Certificate) x‹iwÍ« Ïiz¤J mD¥g nt©L«. rhjhuz tÁ¥Ãl¤Â‰fhd rh‹whf¥ ËtUtdt‰WŸ x‹iw Ïiz¡f nt©L«.