You are on page 1of 5

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model ‘van Gelder’
Student(e)
Remco Peeters
Klas
PEH15VC
Stageschool De Schatkist
Plaats
Budel
Vak- vormingsgebied: Geschiedenis + Levensbeschouwing
Speelwerkthema / onderwerp: Identiteit Joden WOII

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Persoonlijk leerdoel:

Ik praat op een niveau waarbij heel de klas mij duidelijk kan verstaan.

Ik zorg ervoor dat ik beeldvormers gebruik tijdens de les.

Martijn Jaspers
8-3-2016
8
17

Lesdoel(en):
De leerlingen kennen/kunnen aan het einde van de les:
 Kunnen benoemen welke maatregelen nazi Duitsland heeft
genomen om de joden te isoleren.
 Er wordt gewerkt aan kerndoel 37: De leerlingen leren zich
te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde
waarden en normen. (integratie en behoud van identiteit)
maar ook kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over
geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren
respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit
binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.
(vrijheid van geloof)
 Benoemen welke maatregelen er in de film ‘’The Wave’’
worden gebruikt om een goede werk-houding en
gemeenschapsgevoel binnen een groep te krijgen.
 Een levensbeschouwelijk gesprek houden, waarbij er wordt
ingeleefd in personages uit de geschiedenis.

Evaluatie van lesdoelen:

De verschillende maatregelen met de kinderen bespreken en te vragen welke zij
het ergst vinden.
De kinderen een kijkvraag mee te geven voordat de film begint.

Beginsituatie:
Kennen en Kunnen:
De kinderen hebben het afgelopen tijd over de tweede wereldoorlog gehad en weten zo al erg veel van het onderwerp af. Ze hebben het al eerder over de
Jodenvervolging gehad en zullen zo ook verschillende maatregelen herkennen. Ik weet niet of sommige kinderen de film ‘’The Wave’’ al hebben gezien.
Betrokkenheid:
De betrokkenheid zal bij de meeste kinderen goed zijn. De klas is altijd erg rustig, dus ik verwacht dat dit nu weer zo zal zijn. De kinderen zullen het waarschijnlijk erg
leuk vinden om een film te kijken. Doordat ik de kinderen een kijkvraag meegeef zal de betrokkenheid hoog blijven.
Actualiteit:
De kinderen zijn net terug van de middagpauze waarbij ze allemaal naar huis zijn gegaan, dus ik verwacht dat de kinderen wel drukker zijn dan aan het begin van de
dag. Verder is er eerder vandaag al een voorlichting geweest waarbij de kinderen moesten luisteren.
Lesverloop

Tijd
0 – 15

15 - 25

Leerinhoud Didactische handelingen
Leraar 
Opening
De les begint met een inleiding waarbij ik de
kinderen vraag wat identiteit betekend. Hierbij
zullen er verschillende antwoorden komen.

Neerleggen
kaartjes

Leeractiviteit
 leergedrag leerling(en)
De kinderen beantwoorden de vraag en bespreken
klassikaal wat identiteit is.

Ik vraag de kinderen of het vanzelfsprekend is
dat je je eigen identiteit kan tonen. Hierbij doel
ik naar de Jodenvervolging tijdens WOII. De
bedoeling hiervan is dat de kinderen gaan
nadenken over het leven van de joden in WOII.
Zo komt er een levensbeschouwelijk gesprek
over identiteit.

De kinderen denken na en beantwoorden mijn vraag, ze
geven antwoord waarom de Joden geen eigen identiteit
konden hebben tijdens WOII. Hierbij denken ze goed na
over de hoe de Joden in deze tijd hebben geleefd, hoe ze dit
zelf zouden vinden en wat ze zouden doen in deze situaties.

Ik vertel de kinderen dat ik verschillende
kaartjes heb meegenomen waarbij de identiteit
van de Joden steeds beperkter werd. De
kinderen moeten deze kaartjes in 2 groepjes
van erg naar minder erg leggen.

De kinderen krijgen de kaartjes en moeten hierbij
overleggen in welke volgorde ze deze leggen. Dit doen zij in
twee groepen (coöperatieve werkvorm).

Nadat de groepjes de kaartjes in volgorde
hebben gelegd gaan we de top 3 bespreken. Ik
vraag de kinderen hierbij wat ze zo erg vinden
aan deze maatregelen en waarom ze deze in
de top 3 hebben staan.

De kinderen bespreken met elkaar welke keuzes ze maken
en leggen dit later klassikaal uit.

Materialen / Organisatie
Stem

Kaartjes Jodenvervolging

25 - 30

Voorbesprek Ik vraag de kinderen of het anno 2016 nog
ing film.
steeds mogelijk is dat er een hele groep (of
land) achter één iemand aan kan lopen en dat
dit tot gevolg heeft dat de identiteit van
verschillende groepen kan worden
weggenomen.

30 - 135

Kijken film

135 - 145

Bespreken
kijkvragen

De kinderen beantwoorden deze vraag.

Ik geef de kinderen voordat de film begint twee
kijkvragen mee:
 Welke aanpak in de film komt overeen
met de aanpak die Adolf Hitler
gebruikte.
 Welke maatregelen worden gebruikt om
om een goede werk-houding en
gemeenschapsgevoel binnen een
groep te krijgen. (één team, één taak)
Ik zet de film ‘’The Wave’’ op die we samen
gaan bekijken.
Ik vraag de kinderen wat ze hebben geantwoord
op de kijkvragen en deze bespreken we
klassikaal.

Tijdens het kijken van de film beantwoorden de kinderen
deze twee vragen.

Op het einde vraag ik de kinderen wat ze van
de film vonden en wat ze ervan opgestoken
hebben. (evaluatie)

De kinderen beantwoorden mijn vragen.

Feedback mentor (inclusief handtekening)
Datum:

De kinderen kijken de film ‘’The Wave’’, tijdens het kijken
beantwoorden ze de kijkvragen.
De kinderen laten zien wat ze hebben geantwoord op de
kijkvragen en lichten dit toe.

Stem

Film ‘’The Wave’’
Antwoorden kijkvragen.

Persoonlijke reflectie