You are on page 1of 3

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp
Domein: OJW GS + Levensbeschouwing
*omcirkel wat van toepassing is

-

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie
bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

-

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
“overdenking van de groep”
Sta in je antwoorden aan terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie als
praktijk

B1. Leerdoelen stellen
3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

Welke keuze(s) heb je in dit
opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze keuze(s)
gemaakt?

Ik heb ervoor gekozen om in te
zoomen op de identiteit van de
Joden tijdens WOII en hoe de
identiteit door de nazi’s werd
afgenomen.

De leerlijn stond de afgelopen
tijd stil bij WOII, hier heb ik mij
bij aangesloten.

Zo heb ik de kinderen kaartjes
gegeven met voorbeelden waarop
de identiteit werd afgenomen.
Deze kaartjes moesten de
kinderen volgens de eigen mening
van erg naar minder erg leggen.

Dit heb ik gedaan om zo aan te
sluiten bij de volgende
kerndoelen:
kerndoel 37: De leerlingen leren
zich te gedragen vanuit respect
voor algemeen aanvaarde
waarden en normen. (integratie
en behoud van identiteit)
kerndoel 38: De leerlingen leren
hoofdzaken over geestelijke
stromingen die in de
Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol
spelen, en ze leren respectvol
om te gaan met seksualiteit en
met diversiteit binnen de
samenleving, waaronder
seksuele diversiteit. (vrijheid
van geloof)

De kinderen kijken de film ‘’The
Wave’’ om zo besef te krijgen hoe
makkelijk het is om de identiteit

Voor het begin van de film
vroeg ik of de kinderen denken
dat het mogelijk is om de

B3. Leeractiviteiten
begeleiden

van mensen te veranderen.

identiteit nu nog steeds te
veranderen is.

De kinderen werken samen in
twee groepen.

De kinderen kunnen zo
allemaal de eigen mening naar
voren laten komen en kunnen
zo discussiëren met elkaar
over de kaartjes. (coöperatieve
werkenvorm denken – delen –
uitwisselen.)

2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

Ik heb de groepjes willekeurig
gemaakt via het programma
Gynzy, dit omdat de kinderen
erg rustig zijn en volgens
Tuckman (Ontwikkeling in de
groep, 2014) zit deze groep
dus in de fase Performing. De
kinderen verstaan de kunst van
het samenwerken, dit omdat
alle kinderen goed met elkaar
samenwerken en er (bijna)
nooit onenigheid ontstaat. Zo
ontwikkelen de kinderen meer
flexibele vormen van
samenwerking om de
groepsdoelen te bereiken.

A3. Leiding geven aan het
groepsproces

Binnen de klas zijn verschillende
groepjes, echter kunnen wel alle
kinderen met elkaar
samenwerken. Daarom worden er
willekeurige groepjes gemaakt.

Nadat ik binnen de klas de
klimaatschaal had afgenomen,
werd al meteen duidelijk dat alle
kinderen goed met elkaar
kunnen opschieten.

De kinderen konden mij
voortdurend vragen stellen
wanneer ze deze hadden en ook
liep ik rondjes tussen de groepjes
door om waar nodig te helpen.

Omdat de kinderen niet erg veel
ondersteuning nodig hebben
wilde ik ze vrij laten werken,
wanneer er dan alsnog iets
onduidelijk is, kunnen ze dit
alsnog vragen.

3.13 feedback aan leerlingen

Na de les bespraken we wat ze
van de film vonden en welke
emoties het losmaakte bij de
kinderen.

Ik wilde zo reflecteren wat de
kinderen geleerd hadden van
de film en of de mening is
bijgesteld.

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen

De kinderen werken met de
cooperatieve werkvorm denken –

Dit omdat de kinderen zo vrijer
zijn qua werk en zo samen

1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

A4. Interactie aangaan met
de groep

delen – uitwisselen.
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.5 leeromgeving inrichten

kunnen discussiëren wat erg is
en wat minder erg.