http://studyarab.blogspot.

com/

..-.א>.א.א.. ..-.א>.א.א.. ..-.א>.א.א.. ..-.א>.א.א.. ...و·..و..s........,.א ...و·..و..s........,.א ...و·..و..s........,.א ...و·..و..s........,.א
Tanda-tanda bagi… Isim
1. Antara tanda isim ialah berbaris bawah. Setiap perkataan berbaris bawah sama ada
- dengan huruf jar (seperti dalam Jadual 1)
- berbaris bawah dengan idhafah (seperti dalam Jadual 2)
- atau berbaris bawah dengan Huruf Qasam (seperti dalam jadual 3).

§ Berbaris bawah dengan Huruf Jar
Jadual 1:baris bawah dengan Huruf Jar
Tanda: Huruf Jar Contoh
- ﻦﻣ ﻦﻣ ﺪﲪﺃ ﺀﺎﺟ ﻴﺒﻟﺍ  ﺖ
- ﱃﺇ ﱃﺇ ﺪﻳﺯ ﺐﻫﺫ ﺳﺭﺪﳌﺍ  ﺔ
- ﻦﻋ ﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﻰﻣﺭ ﻦﻋ ﻢﻬﺴﻟﺍ ﻮﻘﻟﺍ ﹺ ﺱ
- ﻰﻠﻋ ﻰﻠﻋ ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﺲﻠﺟ ﺳﺮﻜﻟﺍ ﹺ ﻲ
- ﰲ  ﺕﺃﺮﻗ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﺐﻨﻳﺯ ﰲ ﺼﻔﻟﺍ ﹺ ﻞ
-  ﺭ  ﺏ  ﺭ  ﺏ ﺮﻛ ﹴ ﱘ  ﻪ ﺘﻴﻘﻟ
- ﺀﺎﺒﻟﺍ ﻥﺁﺮﻘﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ ﻼﺗ ﺑﺪﺘﻟﺎﺑ ﹺ ﺮ
- ﻑﺎﻜﻟﺍ ﺔﻃﺮﺸﻟﺍ ﺳﻷﺎﻛ  ﺪ
- ﻡﻼﻟﺍ ﺔﻳﺪﻫ ﻩﺬﻫ ﺸﺋﺎﻌﻟ  ﺔ

………….
http://studyarab.blogspot.com/


§ Berbaris bawah dengan idhafah
Antara tanda isim ialah idhafah. Idhafah ialah gabungan dua perkataan isim berlainan
maksud yang disatukan, lalu membentuk sebuah perkataan yang membawa maksud baru. Ianya
adalah gabungan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ia juga banyak digunakan dalam bahasa Melayu.
Contohnya :
Perkataan pertama kapal dan perkataan kedua terbang :
Kapal+terbang = kapal terbang
Baju+melayu = baju Melayu
Kapal dikenali sebagai mudhaf, manakala terbang ialah mudhaf ilaih.Berikut adalah
contoh di dalam bahasa Arab pula;
 ﺪﹾ ﻠﹺ ﺟ +  ﺮ ﻤ ﻧ (Kulit + limau) = ﹺ ﺮ ﻤ ﻨﻟﺍ  ﺪﹾ ﻠﹺ ﺟ (kulit limau)
Mudhaf ilaih Mudhaf
ﻟﺍ ﹺ ﺮ ﻤ ﻨ  ﺪﹾ ﻠﹺ ﺟ

Dalam Bahasa Arab terdapat beberapa syarat mudhaf ilaih. Antaranya
Mudhaf hendaklah tiada alif lam
 ﺪﹾ ﻠﹺ ﺟ
Mudhaf ilaih hendaklah makrifah (ada alif lam)
ﻟﺍ ﹺ ﺮ ﻤ ﻨ
Mudhaf ilaih mestilah majrur (berbaris bawah)
 ﻤ ﻨﻟﺍ ﹺ ﺮ

Asalnya ( ﺮ ﻤ ﻧ) berbaris hadapan . Kerana setiap isim yang tidak didahului apa2 huruf;
samada huruf jar, huruf nasab atau huruf jazam adalah marfu’ (berbaris depan.)
Syarat bagi mudhaf ilaih mestilah berbaris bawah, justeru ia mestilah dibaris dengan
jar, dan didahului oleh alif lam. Berikut adalah contoh-contoh mudhaf dan mudhaf ilaih :


http://studyarab.blogspot.com/


Jadual 2: baris bawah dengan idhafah
ﺔﻠﺜﻣﻷﺍ ﻪﻴﻟﺇ ﻑﺎﻀﻣ ﻑﺎﻀﻣ
 ﺏﺍ ﻮﺒﻟﺍ ﺢﺘﻓ ﺭﺎﻴﺴﻟﺍ  ﺏﺎﺑ  ﺓ ﱄ ﹸ ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ  ﺏﺎﺒﻟﺍ
ﺍﺬﻫ ﺎﺘﺳﻷﺍ  ﺖﻴﺑ  ﺫ ﹸ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ  ﺖﻴﺒﻟﺍ
 ﻉﺎﺒﻳ  ﻋ ﹶ ﻠ  ﻢ ﻃﻮﻟﺍ ﹺ ﻦ ﻥﺎﻛﺪﻟﺍ ﰲ  ﻦﻃﻮﻟﺍ  ﻢﻠﻌﻟﺍ

Faedah.
Hendaklah kita ketahui, bahawa setiap perkataan selepas zorof adalah mudhaf ilaih
yang hukumnya berbaris bawah. Zorof adalah terbahagi 2 iaitu zorof makan (nama tempat)
seperti ( ﻕ ﻮﻓ) dan ( ﻡﺎﻣﺃ) serta zorof zaman (nama waktu) seperti (ﹰ ﺍﺪﻏ). Tetapi yang kerap menjadi
mudhaf ialah zorof makan. Misalnya ;
 ﻡﺎﻣﺃ  ﺪﻳﺯ ﻡﺎﻗ  ﺼﻔﻟﺍ ﹺ ﻞ
 ﻕ ﻮﹶ ﻓ  ﺭﻮﻴﹸ ﻄﻟﺍ ﺮ ﺠﺸﻟﺍ  ﺓ
………….

§ Antara tanda isim ialah berbaris bawah dengan Huruf Qasam iaitu و / ب / ت
Huruf ini adalah huruf yang sering digandingkan dengan Ismul Jalalah (Allah),
yang membawa erti sumpah. Contohnya -او ِ ﺇ ن ٌ---- َ ب'-´'ا Ertinya; aku bersumpah
dengan nama Allah, sesungguhnya kitab ini amat bermanfaat.
http://studyarab.blogspot.com/Jadual 3: baris bawah dengan Huruf Qasam
ﻪﻟﺎﺜﻣ ﻢﺴﻘﻟﺍ ﻑﻭﺮﺣ
 ﺪﻴﻔﻣ  ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻥﺇ ِ ﷲﺍﻭ ﻭ
ِ ﷲﺎﺗ ﹲ ﱂﺎﻋ ﹶ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ ﻥﺇ ﺕ
ِ ﷲﺎﺑ  ﻱﺮﻘﺒﻋ ﹰ ﺎﻜﻟﺎﻣ ﻥﺇ ﺏ
………….
2. Antara tanda isim ialah bertanwin. Contohnya amat banyak seperti;
ٌ.=ر / ٌ---ر / ٌ¸'=


Jadual 4: tanda isim ialah tanwin
ﺭﻭﺮﳎ (Baris Bawah) ﺏﻮﺼﻨﻣ (Baris Atas) (Baris Hadapan) ﻉﻮﻓﺮﻣ
 ﺸﻣ  ﻴ  ﺖ ﻊﻣ ﻳﺯ  ﺪ ﱃﺇ  ﻪ ﺘﻴﺑ  ﻳﺃﺭ  ﺖ ﻳﺯ ﹰ ﺍﺪ ﰲ  ﻪ ﺘﻴﺑ ﺐﻫﺫ ﻳﺯ ﺪ  ﺘﻴﺑ ﱃﺇ  ﻪ
ﻊﻣ ﺐﻨﻳﺯ  ﺖﺴﻠﺟ ﺒﻟﺎﻃ  ﺔ ﰲ  ﻥﺎﺘﺴﺒﻟﺍ  ﺕﺮﻈﻧ ﺔﺒﻟﺎﻃ ﺮﻫﺯ ﹰ ﺓ  ﻥﺎﺘﺴﺒﻟﺍ ﰲ  ﺖﺴﻠﺟ ﺒﻟﺎﻃ ﹲﺔ ﻥﺎﺘﺴﺒﻟﺍ ﰲ
ﺱﺭﺩ ﺪﻳﺮﻣ ﻟﺍ ﻊﻣ ﻡﻮﻠﻌ ﻳﺯ  ﺪ ﺱﺭﺩ ﳌﺍ  ﺪﻳﺮ ﻣﻮﻠﻋ ﹰ ﺎ ﹰ ﺍﲑﺜﻛ ﺱﺭﺩ ﻳﺮﻣ ﺪ  ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ

………….
3. Antara tanda isim ialah kemasukan alif dan lam pada sesebuah perkataan.
Ini adalah contoh jadual 4 yang telah ditambah dengan alif dan lam.http://studyarab.blogspot.com/Jadual 5: tanda isim ialah kemasukan alif lam
ﺭﻭﺮﳎ (Baris Bawah) ﺏﻮﺼﻨﻣ (Baris Atas) (Baris Hadapan) ﻉﻮﻓﺮﻣ
 ﻪ ﺘﻴﺑ ﱃﺇ ﹺ ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﻊﻣ ﺖﻴﺸﻣ  ﻪ ﺘﻴﺑ ﰲ  ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﺖﻳﺃﺭ  ﻪ ﺘﻴﺑ ﱃﺇ  ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﺐﻫﺫ
ﻊﻣ ﺐﻨﻳﺯ  ﺖﺴﻠﺟ  ﺔﺒﻟﺎﻄﻟﺍ ﰲ
 ﻥﺎﺘﺴﺒﻟﺍ
ﰲ ﹶ ﺓﺮﻫﺰﻟﺍ ﺔﺒﻟﺎﻃ  ﺕﺮﻈﻧ
ﹺ ﻞﺼﻔﻟﺍ
 ﻥﺎﺘﺴﺒﻟﺍ ﰲ ﹸ ﺔﺒﻟﺎﻄﻟﺍ  ﺖﺴﻠﺟ
 ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ ﻊﻣ ﻡﺎﻌﻄﻟﺍ ﺪﻳﺮﳌﺍ ﻞﻛﺃ  ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ  ﺪﻳﺮﳌﺍ ﺱﺭﺩ  ﻡﻮﻠﻌﻟﺍ  ﺪﻳﺮﳌﺍ ﺱﺭﺩ

………….


4. Antara tanda isim ialah kemasukan Huruf al Nida’ (kata seru) sebelum sesuatu
perkataan.
Contohnya :
ﻚﻳﻮﺑﺃ  ﻊﻃﺃ ﹰ ﺍﺪﻳﺯ ﺎﻳ
ﺍﻮ ﻋ ﻭ ﺍﻮ ﻌ ﲰﺍ  ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺎﻬﻳﺃ ﺎﻳ
ﱯﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺍﻮﱡ ﻠ ﺻ ﹶ ﻥﻮﻨﻣﺆﳌﺍ ﺎﻬﻳﺍ ﺎﻳ
Maka kesemua (ﹰ ﺍﺪﻳﺯ) ( ﺱﺎﻨﻟﺍ) dan (ﹶ ﻥﻮﻨﻣﺆﳌﺍ) adalah isim kerana didahului oleh huruf-huruf
nida’ ini. Apapun, kita akan mempelajari hukum huruf nida’ dalam perbahasan lebih terperinci
di kemudian hari In Sya Allah.http://studyarab.blogspot.com/
Ringkasan.
Tanda isim ada 4 iaitu
§ Huruf Jar
§ Kemasukan alif dan lam
§ Tanwin
§ Huruf Nida’

ﲑﺼﳌﺍ ﻪﺒﻟﺇﻭ ﺎﻨﻠﻛﻮﺗ ﷲﺍ ﻰﻠﻋﻭ
ﻢﻠﺳﻭ ﻪﺒﺤﺻﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋﻭ ﺪﻤﳏ ﺎﻧﺪﻴﺳ ﻪﻘﻠﺧ ﲑﺧ ﻰﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻﻭ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful