Emekli Ora,mir,al Ozden Ornek'in birkac sayfasl yaYlm!

l,andlglnda - biiyiik tartlsma

ratan gunlii'kleri

,

Editorden

Alper ,Glj'RMIOS

agor,mu5@'n'oHa'ile(gisi.co.m ... tr

(eyab~m ~o,ylle'~ Biz, 'Ozden Irlrnekiin 1i957'tde henuz bilr askeri lise o,g!rlends~yken tutm!ayal ba~llla'Vlp emekll oilidugu ,g.Une kadar sfirdJiirdul.g!u ve biilrka~ bilin .sayfa tutan gUnll[Uilkllerinden sadece "kamusal' nilieillliilk~i olanlanm 'VaYlmhyorLJz. Hepliilmlizin havanrn etkileveeek kararlar dllabilll,etJeik bir mevkide :~ijrev ic~· ra eden biir Iinsalnilin diU~:UI1(Je~'eri 'Ie ka.ralr:~afl ~l'ka,musallt'd~r~ on~arlll yaYlm~.a.mlak da g3lzetedlerin ihalklcldlilif. Tekrar !Bdlijyorum: G,JUnUikleridekio,zel" nJtell~kn hli~b~r biillgiye hebenmiz-

TUrk basrnrun ·tatslll k'llii$elerinden 'biilrll de ~~E~e ge!~irrdik"ti.r .... Ama biz, eski Deniz IKuweUeir1il Komutanl. Oramiral Ozden IOlrnek~hl (2003~2005) :gi(jnh]Ik.~erini ~le'[I"e ge~i'rdigimizin iddia etmevecegiz, 'f'~Ele gedrdik, ulasnk" habe'lrdng~inde olan nedir? Bazl: haber .. ler ashnda "ele :g,e~iiilr'iill,emieye~e~ kadar zordur .. .Ama bii!lfliill',eri su 'veya bu nedenle, su '\feya bu amada sozu edilen dosyayllll' haberi :SO'ZU ,ed:illen yaynll orgaJOi~na ill.etIr. Bu ki'$iil!ljlerJ, yay~mllalnmastru li:s~tedik~e:rli kimi enformlasyonu hangi y,3,Vl1n orgamna iletecekleri konusunda son derece titiz davrarurlar, ~UnkU ilettikleri habery,alYllml~anmayabilllir (ama. bo,ylte.ce' konu da 'fa~ edillmi~ olur) 'Va da 1(alrlPl~.tdair,ak y,ayliml~anlir; ikisi~ de onlar a~III'·· smdan '~stlen meyen :sonu~~.a.r do,gu fur .. Ipek!i" "ele gedrilemevecek' dosya.l,ar bu donemde neden hep Nokta"ya ull,a~llyor? t~Andlll~~I' da goz onunde tutuldugundia son derece hakh bir soru ..... Sabsh gazetesi genel yaYlln y(}netmlen~ Fat~h Aillta:vh~ Nolkta'run '"Alnd~,~'~ kap,aglyl.ai ~'Ylmla:ndl!gjll gu!n kall,eme' alldlg~ 'ya~ls~nda~ G,enellku r1m]ay kayna klla n na da.ya narak $oyie yaz .. m~'$tl: ~~And~'I~'ln INlokia derglisi, gibi hicbir gruha ba.gh olmavan, ba .. gllmSJIl, isll.am(~ veY,d, ulusal kimlligi Ion pliana t~;lkjmayall1 bir d~rg;ily~e kamluoyu na duyu rulim:',(lSII dial Geine~ kurm!ay!f111n ~ ncele-

d· .... ··~ b '. b·- I-k·· 'II~ n

Ig~J r • tt$.a no 1'I...·rfI.. .

:SQ!zUnO ettiig,IIm tOrden haberler, I.~te bu satlda,rdatanllmllta- . . Si!lJii kapa,k haberimizle bas ba~a blralkmiada,n orn~e' bir nokta-

nan tO~den yaYUl or.B~.n~alFlly~a kamuoyuna duvurullu:rsa, etki- y,a dH,b,tinizj ~ekmekistlivoruml:: IHabf'lriiilml:j:zin ana HDVdes]ni'

leri 'tok_dalha! gUl;~1(j1 olur, Hlaber kaynakll:arU'"Hn bu biilgjiden . t:~l(it:ederi iCIsa:nk~:t d3·rbes~ btUUrlmUlniun i,tiine verl,le:stiri:lmi'~,

. mahrurn o!ldugu hie; ku~kusuz diU~Unij:h~'mez. -;; ~ ~~--- '~e'rQ~: '::' un5utr~alrda,n su bar~I~lklar'~ ta$!livanll,an sal~~n lai~la.may~n:.

_ A~a 10 :ka:ynakli:u~, bu tUrden yaylln organllalrlllnill secmenin bilr '~Insarr itiilnden ge1ditli top'lumiu nas311 inkalr edebmir?:IJ'~, RAta.. .

maiiyetljinin oldugunu da bUirler: Haberin do,g,lrullluguna ~!~n,a ~ "" tlijlrk'u blir idol halline geti~mli~i:l"; ,it.As,ker:in kan~,mas,1 '¥Ione(.- : ... :.",:;_ ..... ,..,_

okmmazsa, o.habe-r.yaYIII!mlanmaz, I~ii{~~~,a. da 0 kaynaglln :m1eye dohCUr vc "O:st kahve slolyll,erse}l-.allt '~Y' is1tlelmeliid~r., ... u

habler~e·nne- itibar.edilmez, ... ~~~~ -.. "() bQIIUm~~ifit, ,Orn,elk"in '~A$agldaik.Her emeklive a'ynl~aG1iglm~u

slfallla'rda bende TSK y,al~ntillmda.n kalan ballil iz~lteli. BU1niliar tenkidler olarak vorumll~.alnabilillil( di'ye' :sundugu bHU.imden al-

dlk IOralmirall1 Ornelk O'rctda .9lk lone'mU :~~er soylUyor.

Kapak habe'rilm'i:zle Ii],gil'ii olarak ~u so:ru da sOlrullla.biill·ir: GUn .. Ujk, neticede !kij~iisel fbiif' ~evdir, bunlan 'yaytllml,ayalrak '"ozel hayaf1'lln silnllrJ,a'innJll ihlal ennis oll~uyor rnusunuz?

de ver vermedik

Ozden Ornek, 27 Mav~si ~ '~oy~le degerlendi riyorr ,iEllnlllll!a,n nda: qi~htHalli duydugum anda; bende b~r '~o:k letfldsi yalplmlll·~I .. Dlkemizde bir liihtirl!a.11 olabUeoegine linanalm,a,mll~lm~ Sorunl!a.nmtZl 'Guney Am,erikallll,l!ar gihii zorla degU tartll~lr3,k l~oze(legIIlm;ize i,lnan~yordum'l\ Hele (umhurba~kan~iv'e'IBa'~b;ailkan~ln tutuklan .. malar~, beni buz gibi '¥alPmi~l. D,ahal 11'7' y,al?'llndaydlml ama de.m,o·kr,a,shl~n her :1eyi halll!edeb~lre(,e\g,ine inannusnm .. Dvle egitlilllliyord u k"

Ornek1i 0 noktadan narbe 'gir'isi,mcisi bir olr,alml~ral haline ge~ tiren si(ilredi QOk iyi degerlendirrnek, ozellide 27IMay,~s~1 birr daha diuSU nmek gerekivor,

.*** -

Nokta 2.0071

,Ar~".~~., I~ ""'~I·'.I"",

- ---- - - - -

-- -- - - -

Bu hafta "Ge,~mj$. gunler gecmemis gr(jlndelmliel'~n forrnatmda esasl II bir deg,i .. ~ilkrik ya.:plmaya karar verdim vie sayfalan kapak haberimizi okuma kll~avulu gibi duzenledim, lBunun iki nedeni var: Olncelikle, neredevse 50 sayfaya yaYllllan dosva-

Okurlara not ...

rmzm tamarmrn okumava vakit bularna'y,acalk okurlanrmz i~in bir "meselenin 0201" ve figonUm1uze dersler" bolllmUlniiniyi ol,,(lcag.llnll dn~HlndlUim .. lkind olarak da bu elli sayf3'y.a "bile . slllgdlram.adlg.'lmll alma bence cok onemli olan bir 'ilkii noktaYlli

oizellillkll,e vurgulamak istedim .. llmanrn, buradan, "okuru kendi ba~~I~na, b~lra:1k11 rsamz 'va davuku 'a gider Via zurna.,cl'Y,31; hesabiy- 1£1 sizin okumalanrna ba.~tan manipule etmek gJibii bir kasnrn oldug,u sonucunu

r~kl'''li''r··m- azsm tz

I~III i,'~i_ 1_ Q!L..)" •. !I'!E Iii

"Giinliik"leri okuduktan sonra glinumuzd,eki kitlesel eylemlerin "sivil"ligineinanmak cok zor

Eski Deniz Kuvvetleri Komutam 021den Ornek'in gUnliikleri sadece sonucsuz kalmi$ darbe giri$imlerini anlatnuvor bize. Bunlarm neden sonucsuz kaldlgmm ternelgerekcelerlni ve buradan okarnlan dersin niteligini dikkate ald.glmlzda konu giiniimiize baglamveriyor.

Ozellikl.e de "bUyOk, kitiesel" gosteri haznhklanna .•.

M~lllli.'Y'et gazetesi ~o~e y.3za.n Hasan Cemal'in 14 Mart 2007 tariih'li y,azllsln~n ba~lll:gl ~oyleydi: "Sankiz Operasvonu, derin komplol"

Ayn~ bashk, Cemal'in 23 IM,ayll's .2006 tarihli )!'azls,nln da ba~,lllg~ydl. Cemal, 2006,ldaki' 0 Va. :Z~Slnll, DUnya Eknnornl Forumu'nun Ortadogu toplannsnu izlledigi; MI!sllrlln Sarm EI ,$eyh ken .. tinden vaznusn, ~!Unk{j 0 gun~elrde TUrkiye

Da nll'$tay sa lid II ns,IY'ia ca II ka la nlilyordu v,e 0 SI rada Cernal'le birlikte bulunan kimi .AK Parti'li:Iier onun kulagma "Turkiye'de psikolojik savas idn dogm1ey,e basildi" dive flli'Sll~d,a:ml~tardl. Cemal'i n 0 vazrsmdan;

'~Bu sohbetler snasmda, Erdogan"~ n <:ankay,a yoll~'Ull1lu kesmekva da Erdoga~rlln (umlhur .. ba~kanllillg. sedminde tek se~i'd olmasmi {jn~,e .. mek idn ne gibi dU~enllemEder' akla gelebilir sorusu tartt~~illu'ken Ikulaglma iki SQ1:llcUk f[s.I~--danrmsn: Sankiz Operasvonul"

Hasan Cemal'i, y.akl,a'~,lk Ibir 'Y~~ sonra 3'vnli ba~~lk~1 bir baska y,azlll y:azm,aya sevlk eden g,e~ lisme isege~;Ug,im~z 113 Mlart"ta Star gazetesinde y,aY~lmlanan- manset haber olmustu:

"Sta r gazetesinde d un .~ mil TayY,a:t ~'n i II~ '8in~ bir yaz~sl vardill., [ddiaya gore, ·eski Deniz Kuvvetleri komutam ,emlekllil oramiralOzden ,(J,rnekrin gOnlUgU11 Denizdlersitesi 'i1id III nil ta$.I:'

4· No kta 2001

-- --- - - - -- - --------------------- - -

- -- - ----- - ---

.kaybett~g,~lmiz, vie gozden dOi$.tU,gUmuz;. halkm gUveninii kavbettigirniz kesin olrnakla beraber gerekli davr.an~~1 sergilemivor ve hala hUIkO~ met j i e iyi g,e~i n rnevc gay ret red ivor, Bell ki de hafit anlarnda yapttg,l okrslar da daruskh dovU:~" Sanki bizi askida tutrnak ve yumu~-a.tma.k glbi bir misvonu var,

Kara Kuweti,eri IK. sonunda i~!in basma ka ..

I,acagll m bilivor. Bill nedenle cok d ikkatl Iii vie her oiaYI takip edivor, Yap,t;llglli her hareketin duyullmasll'nlll vie a n,ayasa II kurumlarm 'Ya~n~z, olrnadig intibanu verrnek istivor, Cok durust ve :gnv,enH~r insan, JANiGIK,K tam bir sahin. 'Genkulr. hakkmda biir kanaate sahip olrnus vie 10 kanaat kendisinde bi r saplann haline gel .. rnis .. Genkur, me yap'arsa yaps'lln~lf.ip'he ile kar .. ~thyor., Ona gore Genkur, bizi oya.lhY0Ir. Kendi .. me gore hesaplan da olabilir, H:~lV,a(1 hence hala ortah:g:1 tartivor.Ama guveniiir biri, Hepimiz avm sekilde birbirimize guvenerek hare~et ediyoruz. Herkesin anialm,adl:g,1 'V,ey'(l suphelend~':gli birkac konusunlar,

• Hukumetin adami nl!li?

• Dind Imr?

• Bizi ova hyorr :m u?' (., .. )

Erzurum'a giderken ucakta Kara Kuwetllle~ ri KOlmutan~mna "eg1er komutan bii:zimle aynll fikirde olmazsa onu da ararruza alarak besimiz birden istita edelim, Etmek isternezse zorianz" dedim, Bu fikir onun ~ok hosuna gittii. Aynca "Umanrn :ir~ bu noktava gelmez, lOaha once atacagmuz adnnlar da var, Gen-, kur'da brifing verier-elk durumu basma aoklarnak, Cumhurbaskam'na durrumu ileterek hukurnetln tarahndan ikaz edilmesini sagIJ.amak, Genkur .. Bsk, taranndan h(jkUlml~te

. mektupla uvanda bulunmak g,ibj 'v,apacalkll,a" nnuz var" dedirn, Erzurum'da da avm konusmalar cerevan etti,

ucakla Di;yar'bakllr"a giderken IKara Kuvv'etleri komutaru ille artik c;ok 'Ya rnil!,a~ml!?tlllk., 8anat. "Bu sene ge~e:n sene ,g,~bI ollma'Y,(lcak dernistirn "'Ie nitekirn de loy-Ie oluvor, Havao (bir jJince.ki ,H'ava Kuwetleri ,f(omut~u1'1 Cumhur As .. paruk-,N'oktl)) ve Denizci (bir ijn[(:!k~~ Deni:

Kuvvetleri Kom'uta.rl'l Btilent Alpkaya -Nokts) . gecen VIII gidlip Hilmi Pa~a''y.ab~l seni destekliyoruz dediler, Bir kere dahi otUIrUIP' btl konu-

Ilan aramrzda konusmadik, Bu sene rahat ra:-

hat ararruzda konusuvoruz ve en gililzelli' artik gUIIUyoruz. ~u gezinin bo,ylle o~.acagllinl hi,~ du~O n rnemisti m IH il~ yorgu nil u k h issetmjvoru m ve arnk cok mutluvurn" dedi. .

Kar.al Kuw'etlleri lKomutanl ilave olarak "Ben g:ec;enYII~ da ylll.~ basmda bu Viii ki ozel ca-

1111$rn.aya benzer bi r mektup y,tlZIIPI verdirn, ~ok tedirgin oldu ve bir rnuddet bana Ika~,I' tavlIr' takmdi" dedi ... Diy,a:rbaKllr'a indik. Anka~al IHle ko nustu m se han rl ~ kla nn isted ~giuml.ilz gi bi girt .. , t~gliir1i' ,ogrendiinl. IBu arada rektorlerden de ilk tepki geld L

van tasannm Anayasam'ya uygunillugu Ikonusundial "dddi endiseleri bulun1dugunumm sOlyle<..' di, Ba~bug" lilhUya(11 n cok uzerinde olan imam h,at~p liselerinin (i Hill) S3lyll:s~nllln daha da arnrrlmak istenrnesini de ,an~I,alya,mad~klll,3in m helirterek r"IM,ezunlan n ne o~dugunu takdirinize

su na nz" ded i,

(.. ~ .)

I~ara KUvvretl,er~ Komlutan~c'!'nl aradirn .0 da beni aravacakrms, (iok memnunduZortavarak da olsa Genikur"',a ist:edi,gimli,z a.~ik~lm~rYI

- ..~.

'y,a pt II rim I st ~ Ik:. . -' . : ~

, -, -k'" - - -

,. 1'- .. ' .. _. .'. I'-'

113 IE r.lm ,200,3,

. -

IO'l1leml~i bir konu da iHL ille igili olarak ya..:-

. '. . ,

prlan sent ?mr'~ klamavdr. 1~~Gelne~kulrmay 'II ki nd .:.

B:a~kanl Orgeneral llker lBa~bug~, imam bail!p .. rnezu n la r ma un ivers iteve gi' riskola yltg,~ sagl,(l:"

/

•' kapa"- Ik-',··.·

I ' •.... ,". , .....

- . "1 '.' .. _ "

- - - -- - --- - ---

- - - ---

"Genelkurmay Baskaru'mn dinci b,ir goru~(j destekledigine karar verdik"

,25 Ek'ii'm 2004

16,:30 da once Ha:v,a IKuwetllle'r~ IK., vesonra da !Kar,a IKuvvetlll'ed Komutanlin.a gliittim,. lbrahim bana '~olk derti~iydi. Ark.ada~,lm senlnle pay:~,a~mla'k 'isted'igi,[ml bazl ~ey~,er' var dedi. Bir gOn on(je'ga,zeteli'erde [Kayseri Orduevi'nde tnrbanh olarak ~~er:~ alman bazi k~~ilerin ve valinin r-esi'lm'lle'ri vardl. IBununi~'in ,Gene-IUkurIma.y IBa~lka,n I 'n I :gor-meye gitm~~. "Bu ~:ok dddi bir konu, ben garnizon komutam olan turn .. generaf Ankara'va ta.yin etrnevl dl[]~nlnuyo .. rum" demis, Esasmda ol;ay tam ,anl!a'mll~ylla va .. linin bir t;ezg~ht TUrbClnh~lan bir anda i(;en so .. kUP' sonra da reslmlerini c;ektirlm,i~ 've' gazetelere dag:ttlmJ$, .. Sonradan tOrbanh'II,ar ukarnlrmssa da bir i1~e yairamaml~,. 'Gene'I,!kurma.y' B,(1I'$lka.nl bu konuda ,nA.mla bu Qlk riddi bir ~I:~~ bir krsim haik buna Ikar~ill tepki :gost,ef"'ebi:ilJiL Onun 'i~iln bunu valpa'm'aYI:~ Sonra generale yaz'I'k olur" dems, Fllirt'lnal dev-:a,mla "Glenera~'e bir sey' olmavacaksadece bu"aya tavi,n edecegii' demesine ra,g,men Ika[ibulll,etrm[le'mi$, ve "O zaman senin de istlfa etmen gerekir" demis, Fu111,na da "Hemen ~,iimdji istlfa ediyo:rUllm 've

bu ikonu~!m!a:mll:zl da derhal bir basm toplannSI[ yapa ra Ik a~ll,kllllyoru m" demis, G,enell ku rm.ay Baskanlill ,olay dddi,y-e binince ma'vna ederek kivrrrnava ba~,I'alm[~! arna bizim Flrtl:na blr kere ~'~'I[eden c;~km,I:S vie' bu tehdit onun cok ,agnna[ glitmi~ ... Kend'irsiniiteselU ettim ve her turUjl deste,g~min ondan yanal oilidugunu '5Jo'~iiedi,lm.

B'erabelr[e Kara Kuvvetl,er1i lKomuta nhg,ll na gittik, JANGENK da geldi. Dlaha, biz. y:en'i i',~e!ri :g~rlmi,'stik :ki 'G,enelkurlma'v Ha'$lkan[~ 'ltalra Kuv-, vetleri ~.om,utanli'!IrU aradi ve ABD,·'nin liste,gi

(j~erlijne hiJlkUilmetin Irak'a aiS,~er gonderm,e'k .. ten vazge:<;tii(g'i ni, ve bu rnevzuda bi raz sonra 'Genelr,a~ jonesun kendisini a,raiv,a,caglnlll 'v'e kendisine ne saylemek gerlek1~:gj'n'~ sormus, Az scnra da beni ,arad~ig,llna, dai[r haber g,eldt Ben de I~,endis,i'ni aradm, Bizim hep beraber oldu .. , giumuzun haberini a,lmll['~~ Ses~ cok hozuktu H,erha~de bizi m ondan habersiz topianmarmz onu cok rahatsrz e'tlmii:~tL B,a,na da ,ayn~ sOlruyu

d ~. Ih' . .. -b' t,,_. Ik" te bit c;I"

:SOIr__U~ He'pl~m[~z,e'men I' Ir J-d,C; I,onus II ei~''''

tik vie Ayta,t p.a,$a'''y,a verdik, 0 da bunlan he .. men kend~sine bii~d~il1di. Sonra k,endi aJr:aiml~Z" da konu~,m,aya ba~lladllk. Bu topll',a,ntllYI' ben ta, ...

II et .'$tJ _, O~-~'_ -. . li

'i " I' ~ '. ',-" ,,~, . ~ I

ep '.' ,ml,' lim., '. nem I

ban !konu la r kon u$tUJk. lbrahim istifa o IIavn1 [II a,'~,IIIkIa,v~nrca ikl:ZII,(a, kl¥,a .. ' met koptu, K,all3 IKuv .. vetleri Komutanll[ Orge-' ne ra III Ayt,ac; Yailima n 90k

'I bo.zUlllldu vie kendisine a,i,t ben:reri, bir oiaVI an .. Iatn, [Elkim ay'11baS,lnda 'Harp Okullan a,tlh$1 ~~,iln ,.yapl,1 3(a.k konu~!mada

: hep i' m i'z mlesaj:~,ar \I'er'" mley"e' karaf '~er.m'i:$.t~lk.

. G.e'nellliku Ir'maiy' :S,a:~,ka[n I

. .a~~h~,tdin b~'r :g,Un lonce

Kara Kuw:etlilieri Kornutam'mn konusma metn~n i' istem i~~ 10 da ben :s~ze btl rnetn j verernem dern is. GIB ,(6enelku'tma)l B$k~ ,", No.idal peki ben kuwet kornuta n la nn I n meti n II eri nl kon ... trol edemevecek ml~y'iiml demis, '0 da haY[I,r edernezsiniz, dive cevap vermis. Bununuzerine hepimiz a,rtllk, Ibu 'G,ene~ku.rlmlay Ba.~,lkanll iI,e islerin ylurUv'emeyece:gin,e~ Ik!endi'sinlin baska menfaatlcr pesinde ollduguna~ k!or'ka!k v.ehUlkOmet yanh'sl o~lldu,guna;~ dlilstan cumhuny'etl~,i goz(jk[mlelk:l~e' beraber il~eriiden diljn,d bir gtiru$UI d,estelkJled~gin,le karar v,erdilk., Bunun uzenne ben de sunlan soyledim:

..' AB,'~nin ilerleme raporu bizim :i~:in bfJyUk bir sans oldu, IB,ana kahrsa AB, intihar etti, Arnk bundan boy~e biziJ almak istediklerine zor ikna edeceklerdi, B!;~i~m bundan sonra ya:pmarmz gereken ,. B'nin bizi istemedigine dair olan Ik.onunun uzerine giderek her tarafta bunu 'y,ayg~nll,a~,t~rma.mlz. Boyle'lllliklle' huk!u[metin

- .

eline :ge~[mi'$ olan AB kOZlJ~[U elinden alarak

on Ian ~,~ siY,d'sete dondiOrel1e,k bizden korkar hale getirmemiz lazim, Bunu Yla[p',aJ'rken de daima sert iGM;[~lkll,2I:mala,rdan Ikat,:'lnlma[mallt'll ve onlara gerekirse her '~eyli ya,p',alblir·~ece;gimiz linti .. · ba.[U11 Ye-r:melliyiilz" dedi'm. Talb'ii bu arrada en ,t\nelmH konu Kllbn-s v,e 'maha,Ui Sfir;~[ml~ler,. [KI[br,I['51'[I! istedigimiz~ekilde C;o,z'ulm[sUz olar,a!k bl-' r,a'kmahY~l ve bu a~r,ada, Klbns mluha:~ef;et'iniln

..

~- --

-- - - - -

- ------ --- - - - --- - -------- ----- ----- __

sedmi kaza n mas m da IQI n III erne I iyiz. BOy-' Ieee Al8'ye ilkinld bill' darbe vur,abilece:,giz. IMahaUlii sedmler idn muhakkak bir alternatif cephe yaJ3tll.llllm:al'S!llna ~ah~,mah ViE bu adarnlann Ankara ve lstanbul'u da ka .. zanrnalanm onllemerll~'~iiz" dedim, Ne ya .. pacaksak bir an once ya.plml,am~z Ilazilim geld:iigline inamvoruz, Onumuzde daha

va kit old ugu ;i~i n bugO n konu~,tu kla n m 111.1 donU~te y,azlh olarak IKara, Kuwetleri'IKornutaru'na vere(Je:giz ve kendimize arnk bir cahsma progranu 'y,aiP'aca.glz.

'1,5 Kas11lm ,2003,

Sabahleyiin ",Ail],~ied A.ctiion" NATO' tatbikabnll izlemek uzere AYa.laga,~'v,a gittim, Ak~lmlki yorgu n II ugu ma Iraglm1en sa ba h Ileyin d i n<; bi rvazi'Vette k2dkabil11dim. ,HOS~Mllde dig,er kornutanliar' ile b'llJIIIILI~.tuk. Genelkurmay Baskarn, Kara Kuw,et~e~ri komutam, JANGIEINKIK oradaydilar, Beni nese Ue lkalr~'I:I~,adllll!,aJr. Kara Kuwetlleri ~orn uta nJll "sana anlatacaklanm var, bugun bana biraz zaman ,aYII(-' dedi. (. .. ) Y:atbi'katln bitiminden sonra Kara Kuvv.etleri' Komutanll ile Harbive Orduevi'ne ginik., Ka,ra Kuwetled IKomutaru anlatmaya basladr

- Pazartesi ganu alll~~llm~:~ ~ekli~lde kendisine haftahk bilgivermek uzere aradnn, Sesi biraz tuhafti ve buruktu, Ben anlamamazhktan ge ... lerek kendlsine anlatrnava basladtm, Bitirince o bu sefer konusrnava basladi,

.. Cuma aksarrn sizleri ,ar.adlg,~mlda hepi nlzi benden habersiz olarak senin orada toplanm~~, birr dururnda buldum. Benden habersiz toplanmaruza da UziUldOml..

, ,I

~ Bizler muhtelit zamanlarda I~ay icmek

sohbet etmek idn toplll,an~yoruz. BUI ~llk de,g,il~. lBugUne kadar ka,l, Ike Ire: toplandik, BUI sefer de istek Ozden'den geldi ve' son gelismeleri, Kllb .. , ns, ABgeU~,lme raporunu hep beraber deger .. lendirelirn istedi. lB~z de bunun usttme tcplan .. · drk Bunda ben bir yanh~ taraf g!ormLlyofunl. Eger size kalr~! biir hareket j'c;li nde ,olldtu.gum,uzu zannediyorsanlz y,anlll~'Vlorsunul., ,Zira boy~e b'~r i$' h'erhaldie resmi dairellerde o!I'mlaIL. Onun it;in die end il$en izi a nlll,dlimadll'm .

.. Yine de bana, haber 'vers-eydinlz ben de g,el,'irdilm vey'a· niiy1e bu kOfuillarll beni,m,ille p1ay'I:a~mlilyorsunul" BUlli!an 'Solyllerkren s,esini 'yu k .. se11ltlmeye ba~~ad·t iBeniml huyulmu ~olk i'yi bill,· dH~ti: i~'in be'!n- de ,~esi'miyiulkseitmey'e ba~t~rdll nil

vie .

~, O~m,an ~:i;ze soy~eyeceklleriml 'v~r. ~12 k:i~i t~Onba$1 bil,e oll,amaya[ak:~a:~1 g,eneJ~1 yapillyorla(' dive bir .gaz~tede hatif!r yaYln!llan~lllg~nda Im,ahkem,e'v~ ve'riyor v:e s'iz buna katll!lllmlllyof~' sunuz~. Herkes biilJe a,caba. Genell!kurmay Ba$ka, ..

bizle bu konulan pavlasrnak isternivorsunuz, seklindendir. Size soyille:mlek istemezdim ama gecen VIII size len fazla desteg,i k;~ mverd i .. '~{jryll!,e- bii,ir d:lil~,Ui n Q n,

_, Tabil Ikii 'sen verdin ve sana cok mUte~ekkiidllm, ..

~, ,0 ha:llde nasllli~ olu r da iboylle b~rlr '~eyi bizim harlkklmlzda dU~Unebi I i'lr5~ n iz

'Son S1oll,er~ soyllemem~n g,ayes'~ geoen yd eg1er ben ona kar$llll~e ... tin Dogan ile birlikte o[saydl~ml onu Iparam,lpan;a edeceklerdi,

Ama ben ovl~e' yap'lm,adlm. K\onu'~!ma,mIIIIZ, bundan sonra tatsz bir ~ek~'llde sona erdi, 11 Kaslm :gunO Ik,endisi yUl'rt d,I~lna giHi. Hen de i 111~erl',e :g:ittiilml (1111 Ba~,ka n). Ya Pit II ,gl m IZ 'O'~ell' <;aillll~:~mldlnin ne o~ldu,gunu sordum, Bana:

.. Brilz de bir grup kurduk Komutan sizinkileri okudu, 'GlrUlIP bizim 'Ve sizin oneri'llrer'~n.ilzJi birlestirerek bliir (lIned han dayacak vie bu nu sizlere :gondelrece:giz. Son ra bu korn1uvu Askeri ~ura·'ya :gletjren~k tartistp herkesin fikrini alacag,~z. Bilahare de sonucu Cumhurbaskaru'na ,golU:recegiz, sonra da IBa~balk.anll buraly:a daviet. ederek kendisi ile bu konuvu goru:~le(e:,giz .. Binlml plamrmz bu sekilde, Yani sonuda bir nev'i '''Mluhtlr.aU olacak

-, ~ I ker sana. ayn h rken sOiyled im Sa hsi mien .. , faatl eri n sa. kl n IU I ke menfaatle ri n'~ n on li ne geemesin, Te,k'rlaraynl ,~eyi soyU.llyoruml. Ya;p'" mazsm ama vine: de unutma,

HII AKP partisinden mi yoik .. ,

sa, TSK~den, de,gil mi di:ye soruvor, IGev,ap vermekte g,U~Ujk ,tekiyoruz. INleden bizimle bera-

b ~ d hk .. d1lO' 0,

er srz I: e mankemeve verme ,IU1UZ.,

,- Glenerk1urmay B:a'~lkarn~'nln :0 kadar bir gi .. zemi olsun, Ben si~~er'in de yalni kuwet kornu .. tanlarmm da vermesini tasvip ,etml,edi~,m,., lB,ir gazetede kl(J~(j(lulk bir ko~ede ver alan bir haber sirndi bayudo, tasvip eden var etmeven var,

- Bunu nasil S1oyleirs,j'niz., Zaten halk uzerinde it~ban,mlll.l g;iittik.~za:Ylfhyor., 'Siz ka~kmllS ne .. lier soyUiyorsunuz. au yailkl~tllrrmayj~ TSK~da kim kabullenebili r ki. Sizin bizimle oilllm'dima n liZ, bizteri rok rUzdU,. JDrig,er bir konu siz'sizlerl,e konusmak istivorum benimletoplarun" divorsunuz ama bugnne kadalr hil~bi~r St'eyiJ bizle pavlasmaduuz. Biz yaVlnrill,adlglllnlz bildlrilerl gazetelerden o,grlend.ik._ Bizdielti ~ntibanl,z siz

,. .

.,... ~

N!okt.a, .2007 11

.k"~n~1r CIfrJCU'

- - - -- - -_ -

- --- - -- - -- --- - - --

BOlyll,e(e Gene~kurmaiylln plaru ilk dela belli oluvordu Bu plan uzerinde Kalr,a IKlUwet~eri Kornutarn ile tarnsnk. Ziilr,a ban konularm a'~lga 1~lkmasll g,erekli;yordu. Onlar blze I~,h~,ml,a sonuclanru verince bizim bu Ikonu uzerinde ~a~I~:~mamil ve konunun hafiflentmesini onlernemiz gerekiyordu Diger bir konu ~ura"da bu oneri,~ lief ta rtl~1111 rken Basba kanl o~ma.m,a~ Ilyd II. Zillral bu sekle gidilirse ollay no rma III biir ~uir,a tarnsmaana, donecek, kendlsi hie konu~lmay,acalk buna mukahil bizleri konusturarak aynen Cetin 100-' gan'l~n durumuna dU~eo~kfik. Buna en:ge~, ollunlmaliliydL Her kafadan bir ses ~~kmasllll~ (lfl-' Iemekicin de ~ulr.a oncesi bir topllant~ ya,pllIiIl,ar,ak herkes aynll hizaya getirilmelivdi, On:c-eden n3Jbiz yoklandl!g,11 idn hkhir catlak ses ~llkacaglrllll zannetmivorduk, Hatta kara IKuweUerii KomlU" tarn, Yasar (B',{jylikan·.lt~ 01 susds). Ordu Komu .. tan/-Nokia) He de gijlrU~1mu~., Ben de' btl konu-

yu I~ok rnerak edilyorrdum,. Zi!ra Ya~lr ileride G (Genelkurmay Ba1$karu-· N(JIkta) 0 I,abi lecekti,

~ Arna 0 da kendinden bekl!lendli,gi ~eklii~lde "OnOl .. ' mnzde U'li "Se,~enelk var, Ya bu illld;dar:a hi,,~ sesi ..

rnizi '~llkarma,ya(agl,z., Ya da sopazoru ih~' istedi .. giml'ilzi yapt1Irra(,dlg11i' dernis. IKend~s'inden ben de bunu beklerdim Almi3 gene de onun duru .. , munu talkdir edip mlUmkUn oldugu kadar kend'~sin'i korumarruz laam, Hiker il~in de ayn~1 ~evi konustuk, Her ikimiz de llker'in zafivetinin 01 .. , dllJlgunu ve '~imdliden 'ikball h'e:vecanlna dOi~tU.gU ~eklinde' o~dlLt. t:)ok ,p,iJ.sif davraniyor ve durumlu

18 Nlokl!a 2007

" "

ldare etmeve ~llllli~,lyordu. Bence de 'Gene~llkur~' may Baska m Aguistos 2004 'e kadar d uru mlU idare edip I<a,!ra Kuwetllelr'ii tcomlutarn veJAN, .. , 'GENKK"'un gitlmlles~ni bekleye(elkv,e ondan sonra da uzerirnizde 't31Im· bir hak~iimi'vet lkurrlm,d'Y,d, ~a,h~caktl. O]ge:r uzerinde konustugumuz bir konu da eg,er B~ba.kaln kendisinesoyilllfvec'eklerirnizi hii~ nazan itibara almazsa neelacaku 0' zaman daha ~Ullra, toplannsnda blU li(: i~!in de karan ,ahnlm,alhydill .. Z~r;a bundan sonraki '~ur,a toplarms AgUistos 2.004 aYlllndaydllli. Bu arada Kara KUwf'tlierii Komlutanl bana

,-, ~enerliin {fruyguf -,Naida) ban sivlr'i fikiiirieri var_ 0 bizden biraz falrklh bu konulara yak~'a~,I" yot .. Alma onunfii ki rleri nii' benilms,em,rek $jlmd i lik mumkun de\gil .. (o~k dikkatli ol,ma.hYllz1 gereksiz vere t~rm,andl,llracak ha.reketlerden ka'~lllrnlmah aml,o, ,az derecede de re,aksiynn :8,ostermleimel i-

.

YIZ.,

.. :Kablillyoruml. IBen Jlandalrlm,a Gene~ kJomu~ tarn Orgeneral ~ner Il!lI'uygurmunfi kirlerinin ne oldugunun basmdan beri fark~indaYII,m .. Am~~.(1[" rmz mUlmllkUn o~dug,u kadar beraberce harek,et etmek Bu nedenle Ine'Y,iJ,piIIP edip Genelkurm,ay lBa'$kan rm kendi 'yanrl,m IUl, eekmel iyii:z. .. Hatta hence 'bu balta, top,l uca ona gidell rnve

aoklamada bUl~IUln2dlllm,., Ya:ptl,gl'mllz her ~ev'inl

ona desek vermek i:('in oldugunu a rna Ikendi's:i bizimdle,-beraber ollm!ak 'istem'fzse bizliilm buna devam!ede:(eg,irniz~ ve bu olaylar a leyhim,i,ie' li:~ .. Iliemi,eye dev,a,ml ,eder. ve' 0' bi2}di,en ayrt~lllr:~1 ci .za ..

man da uOi'z TSK"1IrUHl im,ajull koruvamadik 0 neden Ie hep beraber siz de dahil istifa ediyo .. ruz" diiye'irek aynhnz.

,_ Bu i~le,rlii bu YIIIII sizler lle kcnusmak ~olk iyi;; ger;en YIIIII ben ~olk ya I nlllZdt~ m. IBUIlent (b.ir iJnceki Deniz Kuwet~er:i ,Ko,m1utanIB,u,lent Alpl,kaya,Nokia) kendisine gidiip ben sizi desteklliiyorum onlar ile beraber deglililliilm ve siz dogru ya p~yor~, sunuz devince biz Sener ile valmz lka,ldllilk. Onlar HI,3¥aolYI (bi, jj,ucek; Hava' ,Kuwf,t'eri Kom'utan" tumnur Aspa',ruk -Nokta) da ya nlanna ala ra k blr ,g,rupl oldular .. Buna ir:a,gmen I~etin"e k.alr~,11 ona elimden gelen deste,gi verdim .. Aml,3i BUlent bize bir YI~ kaybettliilrdi..'Onu biz terti ettirdik arna ben 01 adalm,~n bOlyle' billr tiilP' oldUl:8unu tahmin etm iyordu m,

,_. TabU biilli~ly'Orsunuz 0' bunlan ni'v;e yalPltL Sadece U~Uncu y'lla uzalmatk i;s.t~yordu .. IBUInuni~in de IGenellkurmia,y lBa$kanl1nln onaiy~na lihtiY3CI 'V,ttrrdl. IBUI yuzden ona y~rranrmalk ii,~iiln ulke men .. faatiini dly,c.1.kll:aln ,a~tllna naldr lB,i.z dl$3lrdan geeen 'Y'I~ olay~:a,n boyll:le g,olrUyorduk.

.. .. Ben bunu aln ,ay 'Ol'nl(f' 'lark ettim 'Ve ~ene~l ..

.~ kurmav Bask~,nl!I'na giderek ag)lrh:g,llmt~' koydum. . B,ulentf'i uzatmalk gibi bilr niye'tini,z oldu,gunu

'. :SleZ:~yo:ruml~, boylllie ;y,aIP',allrsan~z rok y,a,nhl~,Y31Iparsll'.. mz, ustelik ben bunu ta,svlip ,etmli:yorum dedi'm,. ... ;Ag!ll:rlJg,llllm II koyunca bana ra,g!men bunu 'va p'a~,

~ . ~

madl~: lBu .sene "de ben ,allrtl'k giideGegJml ,alml,ttl

-onun kendi adCJimlannl terti lettjrijlP' istedigii: yer~ I~e'rle g~tinTles~ ne e'rng:e,llolacag:11 m~

---- -- -- -.-,.

- - -

-' - - -- - - -- --- -_ - -

- Biizden her tur/lul destek Beiraber II~stell,erli yapa1hm. B'i,z Flrtlna da dahil her tOdn desteglii verdik bile dedirn,

.~ G.enelkurlmay Baskam'mn esasmda baska amadan var. Kendi'niii TSK"ne ye:niliklll,er getirmek ve ,~g a~mak mis,yonuY'la yUkOmlUl saYII'" . yor.

._. Benim kanaatirn de aynl. Kendisinin uy~ gulamalarmdan anl.ad~g!llm kadan ile TSKini

IMISIB"ye bag~ayaJ'(a.k ve kuwet kOlmutalnlhldannl Ogleden sonra 14:001da 'Gene~kurimay Ba~-

da kendisine da,nl~mangibi y,ardlml(11 o~,aJ,ak kam iba~kalnhgllnda: toplanarak IM,GlKmda Ikonu ..

alacak KOI~'ulecek vetum lkuw;eUere emir Je - :~ulilacak konulan g()zden s:e~irdiik,. Gene,lkur:..

ren birr komutan halinegelmek li:stilyor. Bir ~o!~ _/ m!3Y BaJ'~kan~ kendine ba:ZJ~ konusm'alar banrla ..

:~eYli birlestirmesi, bunun ba,zlliput;lar~ gibi ,gelilli- mll:$., Biizlii dinlemedi bile so,y~ediiilkieriimli,zj de

VOL Ka:fasllnda M(j~ter'ek~I'ik. ad II altmda yatan Ika,al,e bil~e alm;adt IBill~ha'S$a KKK ne derse hep

bu fikirter o'~dugUinu zannedivorum dedim ..

- Bana ragmen KKlnli' klu~'i.Ht·eml'ez .. A.rna senin ha,kh oldugun deg,erll'endirmell,ler var, Daha karargsha gellr gelmez ,ad11.i mlu~avire IGene~·~· IkurlmaY'··lln IMS:S-na ba:g,ll.anml,as~,n~n hukuki ve

fiji UI iii sonu,I~~.an ne OI,3lbUiirr dilye bir iinreil,em,e yap'tlrdll ..

1119 IKaslm 2003

ters jamt verdi.Anlla~,IiII'maz bir tutum kersinde. K;onu~,mla,lannda hep hukumeti savunuvor ve :siiiziin doglfU dedigin'iJ.z her konunun tersini

~ '~erlii SUI rluyo r .. IEgfr bi r sivri Ikon UI O'~ ursa ve savuna m!3:y,tjJfCllk d uru rnda iseBu n lUI sen sayle'" di,¥or. Bu rada n 1~llllktl ktaln son rajAN:G'ENI KK bizi davet etti ve onun odasma ginik .. lbrahirn 'yurt d~~,I.nda oldugu idn ~oplantlda 'voktu. Dururnu degerlend i Irdi'ilk . .Ayn I mevzu I.ar.~ tekra r kon u~tu k

. vee MGIK'da.lhi~. konusmama karan ,al~d·~k: .. Bu

a rada JANGIEN KK bize yi ne bj:r sU rU i rtica i II ,e i 1- gUll resirn ve takiilP' netlcesi ya.pdan tesbitlerihtliva. eden y.azd.ar da.glttl. Eyllu~ basmdan berl birlirken miktar inamlmaz hadmde, HI.a'II,a irtica y,aygl'n de,gHdir divebilmek li,~in lnsarun alilillinda Ib,a~k,afikiirller olmasi Illazll,m ..

"Bizi takip ettirdigini de zannediyoruz"

..

22, Kas'lml ,20103

KKKthglnda topilla,lnd~,k., N,e yapaca:glmlzln prograrmm yapt'lk. 11 AJra.hlk gUinU bizlere yani kuwet komutanlanna bir talkd'j:iml y,ap',I,llacak. Bu takdimi muteakip 3 'Kasl~m, gunu :Sura Uy,e'lie:riine bir takdirn yapillacak ve sonra konu Ba~bakaln"'a ve Cu m h u rba~lkanll m na i le'ti II,eoek_ :~u rd. topla nn-

SI nda a maonuz Agustos 2,004 ay~ na kadar olacak surede bu hukumet bi'lldigini~ okumava de .. · vam ederse komuta heyeti nln, baJkun da dluyacagll bir muhtea vermesi ~eklilnd,e bir 'v,etki ,drnak, A~m IKara Kuwetleri KomUitanll~nl.n verdigi aksam yemeglne Ik.atilldllk~ 'O,gJen valpt'lgll'ml,l topiannda arnk hepimiz bui$,j,n bu IGene'~lkurmay lBa$ikanl He glitm,eyecegini:, bu adamm kendi menfaatllerini iUlke yalran onunde tuttu.gunu: korkak ve ihBlkUmete varanma lpe$:inde, o~dlJguna. da.ir fi;lkirrr bilrll.i.girne v:an:hk. Bi~ii ta,ki;p ettirdig.ii .. l1i de zannediiyofUl.

1 Ar,ahk .2003

Bu,gUn (j',gleden .sonra IGenelll .. , ku rmay' Baskam b~zeverd~g,i miz ozcl t;aJlli'~'ml,aya cevalp, ola ra k bir takdirn yap'2iI'cakllardl .. Oigleden sonra Genlku r'a :R.ilttikv·e takdiiml~ dinledik, Takdlm henim tahmil'" nimden daha de'tayih hanrlanmll~.tll. Onem I i konu lar va rd I. 'Biz ko m uta nlar o!ll,alrn'k taviiz vermes blr tutum kerisi ne gi r'eGektiilk. Tskdirni durdurarak sorular ile arnk Alkhm'II'2Jda hep uyutuiuyor muvduk endisesi vafdt 1111 .• ba'$-

kan (GeneJkurmay ikinri Ba1:ka',n'/ ,Orgenera.llikef Ba$bug -NoktaJ guven'i'lecek bir :gener,all degjl~dt Kendi ya rann ~ ullke "y;aJlran UI:zerilnde' tUltuyOlrdu. Ve' bi:ze kes:in loev.ap,iI3J verm·~yolrdu ..

G;ene~lku rma.y Ba~kan I da.hil~ h,e'p~~ 1m iz bu hUkU m,et'in lesasalm,a(~n II n di-· n,j bir dllevle't lesa's~' :getirlm,ek olldugunda hemltikilf oll.lm.IU~ ve bug.une ik.ada,r ollan eylemlll,erinin ,3Ina;yalsaya ayklllrll 've hatta onu degi$tilrm,lek uzere 'p11Ialn- 1~,alndlgUlll a.ma, gorunUirde de'mokra'Sil-

. . ......II~ _.. ... .. 'I··II,,~ . ·..iIi·· t, d' •

nUl: vel~lu~g,1I ozgur\ u!\.~lerIUI,en 'lI,ay':,all:an~

dllgU1111. tes.bit ettik. (.".) IBir ,31r:a la'j;klik tan~llmlli Uzeriinde tat~~tlilk. AKP He bii-· zi ml :~.ajkn Ik. ,alnll,aY1I'~~1 mlillZOa fa rk vard I,. Vie bUtUn IUlyufma,(a da bUlr,adan kaynaikJanlyo:rdu. Son oiallra,k hepimliize :soz ·v;erdiL Kar,al Kuweneri KOlmllJ,t,alnll uBe:1n ~ok r.a hatsl:llllm ·Vte. de'viet ,eillden gJidi,y0r.. IBir an ,onc'e·bir s,llklyonetim.

, li:,~eris!ine gli:lrlUmeillr' dedi. Bana SOIZ ve,rdjigli;nd,e "Made't11:ki helPiilmi.z bu .

h U ku rneti n a,naY,(I,5aya,dly'kI::n ha reket: ·etti::gi ne em j'niil~ 0 halde 3S. madde :gen:~glince ,anayasay~ da korumak bizirn gOlrevim:iz.dir~ Eg,er bir ey~elml pla.nlll yalPll~acaksa bu plamn ne maksatla yalPddlgll;nln bi .. Hnm,es;i tazilim. Bu nedenle burada bir karar vermemiz g\erlekJi:yor" dedim .. Genelkurm,ay 8,a~kanll banal donerek "Her ikiniz de a~lIk'Ca, konusmadlnlliz ama 50Y'leimek: istedil:g,in~iz ~ev olamaz ve bize

cok zemin Ikaybettiriilr'_ Yalpa.cagillmiz baska ~ey~ ter vair' dedi .. Ben de,u'DogJru soyluyolrsunuz 0

til ff' , k . d·I'· ..... 0' d b II .. ·,... d

.e.a· uz. ,etlme ..• Iste! III,glm:llz ~ey ,ena~K.d, I a

~eyl!er ollabillir .. _. ,ese~la bu hlUkUlmete bir alltie,rnatjif' yalr.atm:ak .g:ibi. Alma lonun bii~,e Ika,rannln verilmes.i g:e'relkir Id eyleml plll,aniiona ,golfe' hal]~,rIlanls~n.tt

Bu ,oneri:lml'i kabul,etlmedi. 10 zamla" bO?Ulna akulltll.y·a kUn:~ik: 'oekfigi'ml'izi anladlml .. Nliye:tleriii ga,li'ba bize' b;~r ~eylery,aIP'"lyor .gozfiku.p bi'zler'j oyaI11am,ak1I .. Benden :sonra Or.g .. '}ene.r vie :FIII,rtlna 'konu:~tula.r v@' aynl ~f.adele!f'·i kuUl,(I,nddar. IKalf,tllr .. 111111~k :g.o5te·rmli~tik. Genelkurm'aJY IBa~'karul"nl~11ll Ir,3- ha.tslz o~dugunu ya~Unden okuvo:rduk .. IBize ya.~ I[.nlaln ta:kdilmin sadece' durum ·tesbiti,ni (ulmhUlrba~lkan I ve Ba~bakan ~Ae(ep Tayyilpi iErdo~ .g:aln"·a talkdim, ,edecek~erirni ,at~kl'a,dll"1Ir., B'enim kalnaat~'m y"ine de bu toplant~ 'y,erine mesalj ve:rm,isti. Ki mls,e 'G1enelkurmay Ba~kanll"'lndan bi'r k,aJk~~.m,al talebiilnde bUllunm,adl a.m'(J ihe'rlk.es, ii~.in giHig;i yer'e Ikada:r ,gitmeye karalr,l,1 oilldugulmuzu {o dal) .go'irdu. Hufidan 'sonral hi.,zlere 'yak~a'~llmllann~.n dahal de;gi~ik ,o~acag,ull tahmili;n ediyorum ..

Nokia 2007 11 ....

I: "a' .. pa-'I.--. 'k· ..

~-I' .. _-- ~

-

- ----

- ---~ -

Ozkok: Muhtrra yok!

3, Arahk 2.00,3,

Genikur.., H~k.,liIglnda VAS (yl(jlksek Askerl '~ur.a) Hanrhk TopJant~s~ ( .. ,,,) 'Once Genelku rrnav bize Paza rtesi gu n (j va pnkla n ta kd 'j rn iii n-~~~ ~:S~~' ya ptrlar ve Gene;rkru rmavBaska nil sonra en kidernsizden baslarnak uzere tum katilanlara S:Ol verdi, SOl. alanlann ifade ettikleri konular :511- ras Hie ve ozet olarak a~agniadll r.

Faruk (o,lmert:

AKP verel sedmleri kazarnrsa arnacma ulasabilmek irin banva daha tazla taviz verebilir, dolaYllsl1 ile haklanmta da kavbedebi liriz,

Yener Kar,a,lhalnogllu:

Pozitil ey~,em kin neredeyiz?

Acaba gee; mi kahyorut? lcraatlanm n izlenerek sonuclanna gore karar vereceksek, gee kalablliriz Onlar nasil tam demokrasivi kullan II'Yorlarsa biz de onlara tarn demokrasi i"lle' mukabele etlmlelJ'viz. Yan~ azmhk olarak ic;o,gunillugol hukmedemevecekl eri n i an latmal ~'yIZ",

OrhanYoiney::

AIKP'fnin iktidar olmasma r,aglmen muktedir ollalmadl,g,1 halka :g,oste;r'ill'm,eUdi:r., BUylonde evlernler vaprlmahdir. Zaman :ge9tik~e lk:alr~lrn Izda ki kit II e bUyU rnektedi r, Bill n lar kadrolastikca genisliyorlar. Dolayrst ile zaman lehimize l~ah~lm:I,yor-, lBu nedenle ileride bir evlern vapmava gidersek.alacagrrmz tedbirler cok sanc.1l1iI olabilir. Eylemilledimiz Arahlk 2004 donemine kalmamahdtr. 10 tarihlerde AS" AKP-nin isteklerini yapacak, bu ise bizirn aleyhimizf olacaknr. Bu nedenle eskalasvonu hlilandll.lrma,hYllz. Halka ban ~eyilleri aukra an .. latmalraz, Yazariar ve onernii k:iii~Her Hie temasa geterek 'iE"ger demokrasivi koru ma k istiversa rnz biz siz,i n leviz" d ive mesa] verrnern iz ila.z~I'ml. Yarg,~ bitmistir.rargdan medet umrna .. mahY'I!z.AmltJ yalrglYl1 eski ralYllna oturtrnak idn destek vermeliviz, Do,gall mutefiklerimiz, ii nj' . versiteler 'V:e' sendikalardir. Bt~ kurumlar biz .. lerden isaret beklemektedirler. Halktan uzak .. Ilia'~m'I~lz" halka daha cok 'V,a!klla:~:malill ve ~effaf o:~malllY'lz,. AKP"lnn, h.assas taraflanndan bilri de mliUetv,ekni dokunullm,a~hgld~r .. IBu konuyu i,~,'1 em elm iz gerekl id i Ir. Sl~y,aset.e bu laSlmayaca.k $Ieki idle d ernellCll~er,e uye o IlltI ill II ml i, ,BIO'yill e~ i Ikl,e Ikendimi'zi dlaha i;yi tarll'llt~ r ve fikjrh~rj:lm~zi etra.fa daha iy'~ y,ayab;il~ir~l. Muhala:h'!t parti.siilnin UZ,f'-'

2:0 N okita 20017 "

trine daha cok g~tmleIHyiz. Bir :gUn mudahale etmek . zorunda kahrsak sizde hesap vereeek:s~niz",m,esajll m onlara verelim, Bizi hafil'Je ahyor~ar,.

$0. krU ISa rllll:~'llk::

Bizirn cok fazla zamarurmz kalmadr, OnI3-' nn kraatlannm demokrasi nle onllenim,esj mlrU,ml:IkUn deS,H .. A~ternatif lanm. Kamuoyunun bizden beldentisi var, <:o~gun~ugun hakkrnl gaspediyorlar. IlErbakan karan onlan rahatlatrrusnr, (BugUn 'V,arglltay Erbakan'rn sahtecilikten Ylerillmi~ olan iiklj buuik Y'IIIII,a yakln hapis cezasnn onadt)

Fethli Tunce,l,:

Takdimde belirtilen hassas taraflanndan hil~biriniristismar edemeyiz, ,Alt1ernatif olarak kalrsd,anna. bir 'S~yasi alternatil ~11!ka:ra,lmaVIIz.., Basmm desb:gliin~ alamaviz. Eylleml planuu hir an lonce tesbit ederek icraata ge~mlelli·viz.

F'e'ali TUllrlk,er'i:

IDe'Vl,eti n bfirtu n IlU gUI teh I ikeded i r, Bu takd i,mi sedmdensonra Basbakan'a anlatmanm bir yar.an yok. lDo,g,u ve IGuneydogu AnadoIlu'~da boUli[lUuk hiz kazanrmstu. Ollk,e:miz suratle bo,IIOnm"ey'f gitmektedir, Simdiden tedbir ,allinmal~dllr" lB<Jsll,n~. TOsiIAD'~ serm:iaye sah:i1plll,eif~n:ii topill,ay~p bu i'lktidarnn ya,ptlllkilfannil an~atah,m. Onll.an taJaf~lmllza ''ielkmlleyle ~alh~ahm,. Eyllelm pll,anull~a, '~iOlk, zOlr~uk;~ar ille kar~da~alcalglIZ. Top~Ulm~ .ilktidarllt11 'yaptlklann.a ,pemibe gozUlkh~lr ii: ~e b~ll(lma ktard I r. Yerel se~jlm Ilerden

· lalnoe"Ba,:~bakainJ'a, bu ~'s,~eril~ hOly~e g'iflm'evec:e-

,gi'ni an Illata II i m, 11111. B\a:~,ka'l11 ,:

Table kOltU ama umutsuz olmavagerek yok. Malrt aYlndaki sedmler onemli, Stratejimizln buyulk kisrm ven:~~, sedmlerden once yaprlmah. Aksi halde lii$imiz zorlasacakur, Ey-' lem plamrmzm tek :Z;QI:dugu acaba toplurn bu I~onuyu ne kadar bii~iyor? lEn onernli nokta bu. ,A1caba ne kadar insan bu durumun bu kadar vahim oldugunun farklnda:? Durum tesbiti n ~ kalmluoyu na y,a nsitma IIIYlll. Hla l:kl n destegini almakszm bir eylem plam vaprnak onlemrlli deg,iil., (Soru:: Dururn tesbitini kamuoyuna nasrl yansl:tacd),gllz . .) l(e$litlli kisiler ile g,o-, rU?Uyoruz., Ama adamlanmm [V~ :se,~m,ell~y~.z. 2B '~Hbat konjonkt,i]rUfarkllll'Vdt H,£I,Ik: daha hazrr degU.

Olktallr Atallm"ao':

KotU bir table bedbin olmamak Ilazllm.

Dogu '~J'e 'GUn,eydogu Anadolu'da borrUi(U~l[lk ve Ii rtka i,~ ke beraberce hareket ledli'yo:rlar,. Hizla bolunme noktasma g,~dJyoruz. Bu iIItl~ .. dar gOve:nlii',gilmiize ve an,ayasamlza blr tehdit .. tir .. Bertara.f etmek ldn herse yapl~lmakta.dllr~ ka m uOylu nu In kaza ri II mas gerekir, MledY,3: patronlan onemli, Bu kii$iililer birebir konusularak tarafmnza kazanlllll,malhdlllr~at-. Eyleml pllan~nl sli!raJtle' g:eIH~tirerelk k:ra!,ata kOYlmahYlz.,

Hlur$it: 'Toll,o,n::

Bu, iltidar :ne ol~d ugu n U orfaya koyd Ui_ A.n-, ,calk takiiyyey,e ba~Ulruyor . .Alrkaslnda ABID~ AlB. var'~ Bun~ar O',l1ado,gu·yu 1l'915~'teyapukla.r111 g:i-,

'" 1

1

---- --- - - --- -- - - --~- --- ---- - --- ----- --- --- - ----- -- -- - -

-- - - - - - --

ru beiirtmek biir zafivetir, lBu cumleler lkaY'llt~ lardan okanlmahdtr. Cumhurbaskarn ile rnusterek hareket sart, Parlarnento Curnhurbaskam tarafmdan feshedillmleillidiilr. Yeniden anavasa yap'lllimah ve bu anayasa,y,a kendini koruvacak her tUrlO imkan konulrnahdrr. Bu hukumetle olmaz, Hukuki sartlar rnusaittir, Gereken yapl!~llmal'~dl~r., (umhurba~kan~~'nlln yetk i leri va rd ~ r,

OZJd,en 'Olrn,e,!k:

Takdimde yaplilan durum tesbiti dlll'$~ndal ben de biir durum tesbiti ya,ptlm., lBur,ada bulunan herkes avm fikirde, Bubence en onemli konuydu, TSK zaman i'llle zernin ka.ybetrnektedir, Bu i fad ey:i halk destegi anlanunda soyil:uyorum. iikind, tezkereden sonra ve bHhassa Ag.ustos 2004 aYlndakli MGK vasasnm ~Ilkmlasrndanl sonra halkm TSK-ne Ik,ar~1 olan inano zaY'ljili,dj,ml'l$tlr. lhrnh islam dive bir ~Iey TUlrkil'ye kin mevzubahis de,g,Hdir. Biz hal~I'nll'n ~og,un~ug,U Mlushlma.n olan bilr toplu .. rnuz ve idare tararruz da curnhurivettir .. Sa-

bi sekillendirrnek istiiyorll,ar. Bu hukumetten onceHkl1 i tehdlt boIIU(U~Uk", scnrairticadi r. Irtica bu nlan n devlet yapiisil kersindeki kinin itadesidir, Se\imden, once ikaz etrnezsek 10nUrnuze a~aml,ay,a(aglmllz bir engel C;II kacaknr. Halik bize S11rtUl11 .;:evli;rm,ez. Bu~(jkUmet ulusal onurumuz ile oyna:ma:fktadtr~Onu:r IkUII(1 bir durumdaviz. 0 niter ya~]~ml~za zarar verilmek .. tedlr, Bu iktidann ahernatif var rna Su. anda yolk g~bi' :g,i5rUnOlyor. Mluha~liefet'e bu konu an .. lattlmahdir. Q<unya karnuovuna aoklanan ko ... nular onurumuzu knmaktadrr, (piek cok ,O!F.'nek verebiliriz, Bir ornek dil konusunda 'ya~a,.-, nanlardir.) Hyum paketi altmda hazulananlar sadece bollunmelmlizlii I~olll.ayla~tllra(akt~r.

'~,eln:er Eruyg,'ur:,

Soylenecelk~er sO'Y'~endi. Sadece bir-iki konuilave etmek istiyorum. Her sey elden giidli:"lor. Orrne:gin Emniyet tcskilan jandarrna 'Be 'y,an~llyor ve onu kotU.'Iieyelrelk 'yU1kselllm,eye ,~ah~ ~lyor~Ay'ncai WID, sayf:asll,a~mlls,I"ai'r ve lBa:~ba ... kan'i destekliverlar.

Y,CI$,ar Biiyiikanlt:

Ortava kana n strate jl i nl In baa gerekli parametre'erin ilavesi ih~' gozden gedrilmesi uygundur. Vahiiim bir table, [eopolitik aodan ABD ve AB

u I kern ize 'Ortadogu da ven 'ii birr rot h~C;lmleye cahsmakta-

dll r. Yeni model bir Turkiye

ya rat m ava l~allll~,lma'kt3d II rla r. B,a~bakan Recep Tavviip Er-, dog,an I' ABD'ne :gittig'~nde FetuUah GUIlen ile bulustular. Ak Ismi bilinerek ve kasrth olarak Bediuzzarnan'm yazlllarmdan ahnrmsnr. ABO" AlB ve Turlk~ye'~'Y~ rnanipule et .. mektedir, Direnmenin ba~ .. lad 11,8,1 ye rd e eko I1fO m i bi r si .. lah olarak kuHanllllmlaktadl~r. PoziiltH' davran Im"dlhlYIIZ. A.caba, zaman'! mill ge9[i1' Bence get; .. til. D,ead nne se,~i;imll:elrdliir. lEy .. Ileml pllanllnda tedbir'lleril Slr,a .. lalmak 'kolay ama uygulll,alna~ biili:r o"mailid Ilrll!ar.! IKamluoyu destegii~in ,en olnem:Ji'i k,tdd~, ...

ra~ ibasllfl yaYllfldIIJ,. Bunu kulllanmlalllYlz.

:ibrahiilm Fn11Ina,:' Ey~em, 1P,llanllnln amla(~ anayasayll 'kolru'm?iktIL Tak dimJde TSKt'nln eyl'e'm p,lllanl'" nil tek ba:~llna yapamay.acagll'-

1k11.n!m~,amIIIZ gereken en onernli konu bundan sonra ateyhirnizde "dinsizler" propagandasinrn 'Ya!J]~llm!aSldlllr. IB'oylle' bir tuturn He kar~llla, .. , snsak su raile ve kararh bir ~ekIllde cevap ver .. meliviz. Eger elimizde INATO tatbikatlannda oldugu gibi ikaz indikatorlerini giJisteren bir 1I.'~lk levharmz olsavdi simdi hepsiJ lkillrlm:11z,1 013:-' cakn. As,keriln sOivlled:i,gi yap!~II!r ama bunun nedeni valirdu" Zira askerin elinde silalu vardtr ve btl silah askere bazi manevra yetenekleri verir, Silahnmz bizirn caydllncllhg,llmlzdllL Bu nedenle "ben silahnrn IkuUanlmaya<cagll,mIU diye aoklamalar yapmalm"aIilYlz .. AKP'niin attllg,~ her adrma aynl siddette ama tOk kararh olarak cevap verlm,elliiyiiz. Ben bunlann bolunecegine inalnlml~v,orulmlvle bundan sonraki sedmi de kazanacaklardir. 0' zaman ge,~ olacaktrr, Holl.u(uIIUk vie lbu,gUnkU vaharneti, bu durum tesbitinde butun siddetl H,e vurgulanma,lhdllr.

Ayla~ Ya:lm,anl:

So'yllene(,ekfl,er so,y~,end'L Kendilmi sudu hiis-

sediyorum (Gene~kurmaY' Baskaru bu soz uzefine "neden kendini y,allnill. sorurnlu hissedivorsun" diyf' sor .. du), Yalnill. kendim degiilll~ siz de benim kadar scrumlusunuz Su .. rada ki dirg,er alrkada~,lan n 50- rumlulugu bizden sonra gelir, Zamam bosuna ge~'~rd:iik., Benim oneri m hemen ve gedkmesiz evlem p~,aln~na baslamak Se~im.'den ·(j,nce rnuhtira v:er,ml,eHyi.l.

G,e1n'ellkulrm'a'y' Ba'$lk:anl:

T,eSlekkuJr ederim, herkesin aynl fi:klirde' olmas guzel, Ben yiilzde sekseni ile aynlll fikirdeyi'lm. Arna ik.a,tllrmad!lglllm noktaliar var. A,~'lk konu~tugunUiz ~~'in hepinize tle~,'ekk(j r ederi m, M! uhtna vermeve niiiyetim yok. BUI hukUlmle't gitmelidir .. Demokratik 'YOIlllaJdan bu isi halledecegiz. Y,apabiie(Jegi:ml!iz bir ,ook :~eyin oldug;unar da in,an'I'yorulm ..

IBu 'toIP,iantll bence ta,r,ihiii biIrr topl~a.ntllydiL lBirr yddn Uk del,a y,a,pllhyordu. Genellkurm,ay B:a$'~ kan~~nij[ onunla ,a,ynl fikjJrde oll~ madllgl[lm,~lllm,esa,jll vleriild~,. 0 da k,endinin yalnlz lkaldl~g~lnlll anla~ dL G,orUntUye ragmllen diren .. mekte devalm ediilyor. Almaartl k: ~o'k g,e~., Zj~:ra yasa,~ ol!a,rak bo;yll:e bir top,ll,antIY1il:plmakla kendisii

d'e gerll! dOlnemey,ecek bi:,r yo II lal :g,irdlil.

.

Nokrta 2,00721

kapak·······l ..... ·

I... " _

_ -" ".

---- -- - --

I

Evlern Plaruna ad konuluvor: 'SA'IKIZ

16 Arahk 2003

janda rma IGenel1 Kom utatnlll Orgen,e'ra.11 ~ener Eruygu r"unilstegi U~eriilne Jandar,ma sosya,11 tesslerine g~ttik. Kaira IKuw,etll,ed Komutam "Ie jIA,N!'~ 'GBNKIK (alr~lmlbagl(jinlku toplanudan sonra ,~ok rahatsz clmuslar ve bu arada Kuran kurslan ile ~llgil! yijnet'me~~lk dluzeitm,esi yay~nll~anllinca heplmiz de rahatsll.l, old u k Bi i hassa bu ha;fta bU1~e kom isyonu nda (TB'MMPla'n-B'iitre Ko.m'isyonu .~. Nolda)1 bir AKP Im,inetveldll;il tekkelerin a~llmaSllnill ~steyi'n(e hepi m jz cok Iraihatsill. olduk T opland ~ k.

,AY::: V\yta" Ya'/m,an .. Nokta)

Ben bu isten Qok rahats,lz oldumve kendi'me g,olre ~oVk~ bir plan vapnm Aralllilk avmda bunlann [umhurba~kanll"nun Ba~ba.ikaln IRe<Jep' Tayyip, Erdoga.n ile gOlrO~me:II'erilni bek~'e:vi.p eger ocalk.aYIII ii~~ nd e biir hareket 01 mazsa istifa ed eueg.iilm.. Hep,ii:miz buna itiraz ettik,

'$E:: ($ener fruygur .. N,·okta)

Buna gerek yok, lKabuI1etm'iyoruz. Dahayapacagllm~z. ~DI< ~ey var.,

A~t'ln baa rahats~zlillklan vardll., Kendini rahat .. latmadan takmndan kurtulalm!ay,acaidll. lBu ne .. denle de Pazar gUnu tum or'lsn kahv,a:l'tlya da .. vet etmisti, Bun,(J, neden or'lardsn biriinin verimiil~, o~dlu,gu bir l'Jf:va Pit II " Hepim iz AYli11 n istiifa etmesini kabuletmedik Ve' kendimize :g,ore bilf' ,ey~,elml plaru 'Va I]mlava kallr<l r verdik ..

.. , Once bas!llnll"e'h:!' :gie\~lrimeye ,~ajllll$aca:ktilk. Bu nedenle ben MO'~~: davetedeoektim,

- Sonra rektt)'r:ller' liill,e temas edlip ,ogren(Ued sokag"a dokecektik

- Sendikalar ilc aynll sekilde hsreket edt ..

- e·· II'r:If· k

C.~'IIJ •.

- Sokaklara ,all~:~; ast~ rara IkU llc.

~ Demekler ~~lle temas edip IO~F1lJ1:an da hluku~ met ,ltlleyhi'n,e t~'iik edeoekti k

- B,tUUn lbLl,ol~a.y~anyulrt ~IPlndia yalpa(tdd~k Yukarldaki~~ler SI\:RliKlZ oialra:k amlacakn .. ,AYrIIleal bana ALABA.N DA. isi m II~ bir IP:fioje' 'Verdil~,er .. Bien de onuln haa r.1iI:g~1nI11 'ya.pa!caktillmi ..

bugun 'Gene~lk!Ulrimlay IBlaska,n~ lle goru~mU$ ve mesleki knnu~ardan sonra ullus,d konulan kon u~mu~,~a r. AY~lllln so,ylll,edi ilder,ji ozetle:

1 ~ !Rahat 01 un, Bi~I,e,r gayet iyi a n ia~!llyonJz vie blr bUtUnUz Siziiin de bize katllllm,an~z lllilzim. Ge'"{-en'Sleine\4 hatulll,arsa.rnz ne kadsr iy~ bir ~,onulml·-· da o:lldugumlu~u ,anlll,CI.r5llnlz. Bu ,a~lmj y:e.mek yi'ye()egj:zistersen~l8e!I' i n S~l die biziml e bera .1" o.~un .. Bizler arada bir toplamp ulusal rneseleleri tar1~I~!m:a kta ya~r,3.r ,~[jyo ruz

2 . Bu adalmliann y,a,ptl kla n alrtl~lk talnl~~nmlal bi~r '~e:k~llde m,eyd.andit

121 AraiJlk ,200,3,

AI~ml gJfl1J bumuz ii~l,e bi ~alfava :g·elldik V€!' son bir ha:ftadilr o~!an geliismlle~er~ , den ge~I~lidilk, .. AY

n !Noikita 2007

----

_--- ~ --~

. - _,____,;, - ~

- - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - -- - - - - -

- - - --

3. Ordu kornutanlannm teipk~silflii :gordiinUz., Herkes daha fazla etiki nol rna m Illl[ ii;·$lliyolr.,

4., Ger,ekilrse' bunlara sedmlerden d:nce bir Imluhtfra verelim,

( ... )

Son Ira helPillml iz SARI K~Z ka psa mil ndaya,ptll klannun anlatnk IBe'n de lstanbul'da M,D' Ue yapt~glm, konu~maYI ve gazetedlerin bu Ikonuya ne kadar onem verrneleri gerektiigi' konusunda kendisine 'verdi,:s!ilml rnesaji, IRahmli, Ko~: iill~e olan gorU:~lmem izi n o,ze;til nil ~ Orhan Karaibu11luea A.D (AydIn Dog[an) il,e elan goru$memlzi; anlattnn ve 1,8, Arahk gOnU M'D ne' gOlrUsm~ya,pm,ava karar verdik

2[9 Ar,alilk ,2003[

GeneJlkurmlay Ba'~kan I'~ m n rnusa it oldugunun haberini ahnca kendisine hafta.l~k haber verrnek il~in teleton ettim Benim verdii[gi'm b~il~gilerde[n sonra bana kendi'sine[ ,gonderdi,gimlz raper ile ill:gili' ItJazl serzenislerde bUI~undu~ "Ben bur raporun 'ik.~ nokl,asil ha.ri\. her 'seyi ile hem] filkiiflilml .. Bu no!kttdar sunlardir.. ..... ,Almlla beni esas uzen konuraporun dordUnOz tarafmdan imzalanarak gonderilmesi v-e' Iboly~'ece biir muhnra sekline donU~jme,si. Sen allJdllse~im :5alhibi billr insansm ve bu gi,bi o~aylaJa engel olman gerekir, D81ha lon~e de' benden haberSi,l dordUnUz toplandrruz, Aca,ba 'Sen komutan

olsan vie senin komutanlarm boyll~e ya.psa ne dersin' dedlii~ B'en de kendiisine "Bizim hi<; birr degli~i'ik fikrlimli,z. yok sadece size fiiilldrle'rimi.zi

jandarma Genelll Komultan'llligJI :istihbarait 'Ba~, .. , aktarmak istedik ve bunun il~in de' bir haftachr

kalnl general y[al)itlk~ian fa:3,Uvetll:erill:e ilgili olarak gere 3 .. 4 saat uyuy,311r.ak t;:alh~lk~ tOm Kllbns. ko-

sadece bana o~eill ibjr biri~iing verdiler .. .AKP huku- nusunda uzman olanlar ni,e .konu~tulk ve 0 ka-

metine karS,I~ hu hukurneti demokratik kurallar glldl~ IOly:lle, haz~rjl:,adlllk:. Amaormz sadece sizevar-

ieerisinde zaY'lflatm~alk i~'in ne~'~,r yap'llllmas'll gere- . dnn etmek ve siz Hal'~bakalnR!.e[ep Jayyilp E.r .. ~

kivorsa hepsl dlU~.un'U~mu$ vie uly,g,ulama[ya ,g[e~,... ,dosan :~'Ie' g[o"rij~'$lmeden 'once bu raporu hanr-:

mli$!I"er. HaYlran'hlk'!a dinledim, jl(~:ndjler,j'ne Ibirka~ lamakn. Ra~poru size nas] takdim ,edece,g[imli'z

konuda gor'U'~~eri~mli:sory;ll,edjjn. AhnarCdrk"tedbii,riler aranuzda sorun oldu .. Bu sekilde takdim et-

icersinde afi~ asmaktan gazetelerde rilanillar ver- .~. m!,ey,e karat 'Verd~lk.,H' dedim, "Sen a,kll selim sa, ..

mev~ kadar d~gi~,en b~r~ok hal tarzlan va'fdL Bu hiilbisin., Onillann bunu 'v,apm,alll,2Ilnn,Gt, izin ver ..

~.ah~m[aya, U(um.huriyet pilatfO'r[milll~" isminiver- .. ' 'memen gerekir, Egler bir sOly'leyecegiii!Olliz valr~-··

'mli~lle'r. bana soyll,eyin'~[ dedi' ve' konusmamm tamam-

ladlk. Anla~;li~,an G,enelkurmay Ba:~ka.nl rahatsz oll!lm,u~,tu,.

Bi:zli' Kara KuvV'etl,erli KOlmut,anl1 arad II. Ge ... , nelkurmay Baskaru onu da ararms ve aynll; ko .. nulan una: da anllatlmlill'$,. [yak I(llU~lm,u~; ve GeneJ.kurlmay Baskam raporun deg,j,~tlilrillerek im .. zasz g,onderlil11mesjni istemis, Aynca raporun son krsmmda ver alan ve Hava IKlIwetler'i Kom,utan I ta Irafl nda n eklenen b~ r c:Ulmll~e:niJn de [~llkanllmlaslnl talep etmis, Bunun uzerine 0 da ikagltll,alr~ toplavrp yeniden g,ond,eri'lriz demis, Berni" :g:ondelrdiglilm'iz raporun bendeki Ikop'y[a~ 'S'll nIl isternek idn ,ara.m~~., Ben de peki dedim, lBend,en once Hla'v[a KuweUerii KOlmutanl-nl ararms, ondan raporu istevince Ha:va Kuwet .. len tGolm utan I ta.VI r k:0Ylm us, Bana Hava Kuvv;et'ller'~ Komutam'm yUlmlU~ltlma,ml .sQlyl,edi".,

AIk~am Bava Kuvvetleri IKomutanr ~ile bu 'konuyu evde k:onlU~,tuk ve $orunu Ikend!is~ne izah ettim, Hava kuwetleri tGomut'aru I~:olk Ozij'~mljj~.u ve g,U'veniidni 'y~iJti,irmi~tiL B'ence de hallklll,ydl,., IHep heraber ,a,~dll:~~IP1I,i kar,a.rl.ar anrak hep beraberd.leg:i~tilrHeb:iI'irdiL Sonra a~dll:g,ll'~IZ hir karardan geti adirn atarsak sonra ba~lllltl1~Za Hike' haller gelecekti, Bunla.r,8i cok uZIOIII- . milu$1.il. kend isi ne bu nu ya,pm,Hzsa ka ra Kuv .. vetilierii KomiIUta.nlr"'n~in Genen,urm'ay Ba:~lkanl ile kavga etmesi gerekir 0 da bizimsirndi iste .. ·mledi;:gimi,z bilr konu _,tJiV'f izah ettim,

01"

ka-ak··I-

- p,.,'--,

--- -------- ---- - - ---------- -----

I -------- ---- --- -- --

"Ja arm, bir i til

20C O····' ... ak ,2'.',1110'1.4

' __ '._' . - '-Cl, ',' I'- I'll· '_ ,.'

10

- -' .

. . '.

I(:es I

' ..

Hava :Kuwet:h~ri Komutanhgl~ndai y[a,IP~lacak kuwet ,komutanl~,aln toplantisma kattld 11m. MGIK on toplla.nt~sll Per .. sernbe gililnU y'eri'ne 'vann,(j ahndll,gll' i~iln bir koordinasvon liihtiya(~ dogmlu~tu.

(. .. ,) K.onU$midalr snasmdajandarrna GenelllKolmlutanl daima bir lhtilal [o.zll:,e .. mi i\,ers.inde, blr an once bu i,~i y.ap,a .. 1IIIm seklinde konu~uyordu .. HugUn de defalarca tekrar etti, en niihayet davana madnn ve ba kll n biz sizle boy~e konusmadik, ilP'lanlamaYI .23 Orak'tan sonra yapabile(e,g,imiz~ birka,~ kez tekrar ettim, Onun idn hi~bir ha:zuhglmlz vok arna ba,~layacagll dedim ve agzll kapandi.

'1 $ub,at 2004

.Ayta,'~ Pasalar'a zivarete g,ittikve h emen konu U lke meseleleri ne[ dondu. Berna. "seninle ozel Ikonu~,lmalml,z lazrm. Ben Sener ile lbrahim'in dav-

·r[anll~[II[ann~ tasvip etmivorum, Cok if .. rata ka~~yor~ar. 'Ge<;en gun gelen MiT~ten habere gore, Senkal '~kil haber verdi; bir'indsiJ,GKK'nll n bUt.Un hare .. ketleri bllinivor ve YG1sa disma ,~d(Ug.li degerlendiriliver. ~k.indsi lse IGene~~ ku rmav Baskarn il,e Ikuwet komutanlan aras a'~llk ve bu sorun herkes tarahndan ve kesinlikle bilinivor. Bu nedenle artrk kendirnize bir 'QekidUzen verip lill~eY'i bir macerava :gotU rm ek verine deva m II vie ka rarh bir tutum sergilernevi ama aC;11k konu~lmaYII tercih ederim, zannederirn sen de benirn gibi dU~(jnOiyorsun'" dedi.

3, 'Subat, 2004,

Kara Kuw,etieri' K.Q.mlu~[alnll lle beraber once Do:gu Alktu~,ga,·nln ,alile:sine hem bayram,lhlkl, hem de ba~sag,h~1 idn ,g,ittik. 'Sonrra geri dlo,ndrUg,uImlOzde onlalrln ,evinde ,~ok ilzf',~ biir konu~mla yaptlk. Ben delileUemleye giitig,im zalman heps:i Ja.ndarma Gene~ KOmutanhgll,inda, top~an~n~~~[ar ve Jandarma Genel Komlutan~ Orgeneral $Jener' Eruygur on~alra bana Sarllill gliJInU 'takdim ,ed'~!llen haz.lrhklarll g,o,:stermlli~, Vf 'vapl~an ust dtilz,eydeki

. ba,z~ yonetid Ileri n Ikon u~mla;lla n na aiiit seskaYII,tla.f nnl di!n[lletm:i'~. ~Bunianlf1lQogu AIKP'~ye dan~~im:an ..

. .

hk vapan klj.~,ih:~rlmli~ ve Klbns sorununu na:sd halilletmiey'i du~ulndiuld,erin~ vie bu konuda neler va Pit I kla n n I a nlatn kl[l1:n kaYIUa rlmllll'~.

Takdirnin sonunda Hava Kuwetlleriii Komuta-

- - -

nil ve jandarma Ge:nel Komul:anl hemen 110 Mart ta iihti'la~ 'ya'pahlm di'iiye' ba[stll,rmlaY[3 baslaiml:II~j.af'" Karr:a, KlJweti,e:r'iJ ~omutanl onll,3irl $imdi,-, lik frenlemsve bunun i,tin dsha zamamn u'Y''' gun 01 mad'll:g~~n I beklernemizi sahkvermis, la ndarma GenellKomlutanll1 benimle :g,o'rusec,e,g'~niil soyillen1lil~ ve da,gll~lmrl~lar.

KalY,CI Kuw:etler'~ Komlltatll bu konudan cok rahatsz olmus, Bana, sen ne dll(j[~un(jyo[rsun" de>.. di. Ben de dlU~IUIfl(:eleriilm'i an~,alttl!ml., uBii!lr iiht~la:1 ,i~in .zemliinin halzllr' o,lilml,asl geir,ekir, yan~ hallk ih .. til,ali i:steim,eHdlir. 12. Ey,ll,uPde oldugu gibi 'fJrdu nii.ye duruv,or~[ ne- zaiman mUdahaJe edeoek g,~b:i! ba~hlkll.ar baslnda yer ,aill,mahdlr. ik'indsi ,onceklii iihtil,a,jU,e[rde oilimiayan .b,(1ZI o,ze'IU,ikller'j bUgJthl 'yaS'~YOfUZ. IEIk!onom,iimiz ~olk bozulk 'VIe tal Imla. men d~-

.'

al - ~,a

e"

~abag,llmlllllll., ~,er disandan kredlalamazsak ekoJJ1omi:lmiz ~{jkebU'i'lr Vie ha I k buyUk 'S11:lklntlll ya~ar. Bunun nasl~ .so .. rrumiulug,unu [all'maya haztr degiliz.

B~r dli,:g'er konu dar ABO' bundlan once[lId darbelere destek vermesine rag:men bug,lin AKP[ty;e destek verivor, IOnllann ist:e'rmedi:gi bir darbe veva hu~ Ikumet~ idame etmek ,(ok zordur, 'tani AB'lD'Vf' ra,gmerll bu i$~e'ml oll:lmaz. Dig~'r biilr konu T5K j(:eriiisindeki b'iirlik sa,g,~anml~ mllld~lr? Ege'r bii.r a'ylllinm 'var-

~sa sonumuz tam birfelaket olacaknr.

Bu neden ler 'i Ie da rbey,e henlUlz, ha:zl r olmadlllg~lllml.z:1 soy:ll,edirnl" Ama bu ,bil~, zim evlemiimize- engel olmamahdir. Biz Klillbins, olavlanrutakip e'tmieinyiz., Bizim en kuw,etli' ,olldugumluz konu IKllbns konusudur, IHunll'ar ,egler bu konuda aok verirlerve IMIGK kararlan

d ISl,ndla Ib~r hareket ta rlll uygu la maya kal~rl,alrsa [0 zaman 'GeneU,uirmay - Baskanrna gidip, biz bu konuvu tas .. vip et1mi'yuruz ve sommlulugu uzerirnize ,tdaml,aYlllJ, bu nedenle de bir basm biil,di'risi' ha~~d,adlk,[ ya bizle hera ..

ber bu a,1~1. Iml,aYIII y.ap,anz y.ahut da

biz bu a~lk~,amlaYII ve turn dU~Un(Jelle .. ri mizi a I~I klla,VII'pi stita ederiz, d i'y;erek on u n hareket tarlrzl n logrlen i riz, E,g,er bize kall~hilrsa bu a~llk~aJm!a.yw hep bera-

ber.joksa 'Yaln~z ba$'llmllllla va!p!a!rllz.

Ba:na gore bunun etkisi darbeden daha etkili olacaknr, Genelkurmay B[a~ka,nl' dial bu hareketten sonra valruz kalacak ve ~st,ifu edeeektir, dedI~im",

Kara Kuw1etlerlii ~omutallnll bu ,golrlusOlme ka- , nld t. Esa'Sien 0 da, Iboyl',e dlu$Ondulg,U nUl bana :soyledL Onun endisesi Senerve JH,av,a IKuwetleri Komlu'ta m' 1"11 n, biz, on la If He ayn Iii: kirde 01 mazsak blzleri su~layacalkll,ClJn ve bizim onlara einge:11 oldugumuzu her talr:afa 'Y,2Iyacak olmalandir .. landarma G.enel KomlUltanl Orgeln,erall~ Sener Eruyguri'un am,30lKalira Kuwede'riii'Komutanl o~malk. lB[u nedlen'lIe ,de Ya:~rliin kuyusunu kal ... ma.lkta oilldu,gunu anlattl.·Jandarma Gieneil Komlutanl bana kallllr5a biiilraz haksllz ve haJis. dalv:-, kI,nlryord u. Kalra f(urw,etl,e'riil Komut,a.nll! b.ana Jan~ da.rm!a IGene,lllGolmlutanl nln b:ilr' senaryo d!a,hillinde've hUlkume'l dOz,ey'inde' ~,~mjdii,den ~f'~ebbUse ;ger;rigini ve ama[(~nlln "'a~Ir'ln elkarte edi~lmesini

van bir web saytasmda yaYllmlanmlaya ba$~am'll~. Bunagore, Ankara'da bir tarihte Erdogan~ln ~ankily,ayo~unun kesilmesini ongorel1 bir eylem plam haarIlanm~~,. Ad II: 1101 da Sankiz Operasyonu adl verilmis .. '. Ernekli oramiral Ozden Or .. nek, btl ,gUindIU,gUn kendisine ail olmadig~:n I soyll[jlyo;r.Ota:h~ I i r ~ ,Almaii nternette ul!alsa.b~~d·~gi'lm, kadaruu o ku yu Inca, dognJ~ SL!J ilgimi ~e:kt~. Elde hi~biir malzeme ol~ mada n 0 kada r ayn ntrl ~ bl r senarvo na- 511 yaz'IliabUllir sorusu da kalann kurcaladr, 0vLizden bir Y'I~ o'ncleki, Sankiz OIPf'-' rasvonu ba$hikhlyaz~mlll bir kez daha ozetlemek istcdim Samvorum bu konu i[I:g,in~ olmaya devarnedecek .. l'

"D,ogrud,an darbe"yii blrla,k "sokak eyl'e"mle'rii"n,e b,l.k!

Eski Deniz Kuw'etlreri IKolm~utalnl Oz~ den ()rnek":iin" oneei nternetteard mdan gazetelerde birka sayf:as~vaYllmllana,n :g,UnIUkll:erinin tUlm.U1 INolkta~nln allr~~viinde arnk Ornek'in 1iIB.S7~d:e henUz bjr deniz lisesi (5glre'ndsli,yken buyilk bh"titliz][ ikle

tU"tlmay,a ba~'~ad ~g,~gUn I a k~'er:~ nii n Agustos 20103,

- .A,gustos 2005. arasmdaki komutanhk donemi bo,IIOmll:er~nden se9ik~er~lmizi, kapak habenmizde okuyabii ~ i rsln iz,

'Ben buradaJ,glQinlluk.~erden kendli payima ~:lkard.llglllmli' glUn~lm~lle dogtuda,na~akah bir sonucu sizinle paylla~mak ist~yolrum,,,

Bence, gerek ~~Sanlki~', gerekse de bu giilri~~ .. ' min akim kalmasi netieesinde '"Sank:Ii"llrli en sa h in generafijandarma 'G,enelkomuta nlll Sener Eruygur tarafmdan .. obur komutanlan da by-pass. ederek .. planlanan ~'AY~:~!I!:gIJ~' turDndlen

dogrudan darbegirii~iiml~er:il gOnU!lm'Oz. i':tin bir secenek degU a rn k .. Bana bu 'Sa IPitalmay'll vapnran ~ey,"d,a,rbe vapahm nu; yaplmaya~,~m mitt ta rnsmas n ~ n ~lfVd,pmaya II rn'la sonuda nmasi degi~:; bugUn ilyap,m,ayahml" den~1r~yann yapll~ hr sonucta Ben asrl ~-~darbeyap'mayahlm'~ son tJiCU n lUI n gerekcesi in e daya na rak bugU n dogrudan bir darbe t,eh[liik!e5i'v~e ka~[~1 kar~ly,a olmad ~,g~ m IIZII st}yl uy'oru 1m .•

'Emiekii Deniz Kuw,et:~'eri Komutanll O.zden 'Ornek, gOn I Dllderi nde,. darbeden kend :il ~elri ni .aSII [I, 'V,azge~~ r'en~eyinJ' liKa ra .Ku. ler~ i<:om ut~l~ nil Orgener,a~1 .Aytall~ Y.al[mlalnl'lln TUllr'ki,ye~d[ek~ bi'r~ l[ik~eF~ dola~tfktan sonra ulia~til,g,1 sonu~ oldu:gu-, nu ~u satll rlll'd ria an [1,at11Iyor:

f·JTUm olrdul[an dolll,3$,lmll$ vie tUm orill~ Ikor rlnbesiindek~ subaylar ;~~e' :gOlral$mlrul~ .. A~d~g,~ ;in~' tiba ~oy~e: lHerkes d UHJl1mda n :rahatslz ve :g,id'i"~ii begen mliyoL Ama hil~. Iki m:s!~ bu g~id i~Lil n bi IF da,rbe Ue: dOzelltii'IIJmiesinuiiste,mlilyor", SiviiUe'tin '. buge'rekl i tepiki [Ilerigoisterm~,elerii In i ve b~zi,m onl[ara destek verm,ernli.zi ist~yorlla:r. lBu Itok onemUydL Z~ra, art~k otUifUP t,ekr,araynr~,~vzLJII.an kOnU$lmaya g,en~:k 'yok1u. jlandar~m:a G:e~ .. ne~ Komlutanl, bUI habere: sevil n Imeyeoek1:i'~ .. tu~na g:er~ek buyd u. Kalra Kuwetlleri ~omuta nl" d.fg.erllelriine ben ·bu b~ljg~yiver~rim, dedi;u

HaYIIF" "~s,iyaset:e' mIUdi,a,lha,lle,H'dien valzg:e~ililmli~, d,egii II

Bu (Umh:~leri okuyup da S!lnlrSll b~r iiyimser" Hge kapll!llmak da dogru de:g,iL Aytac; 'Va~lman'!llln bu degerlendilrm:esii sonurunda komutanlar Hsiiyasele mUdahaille etrneme' giiilbii billW sonuca v,umlillyorlar~ haYlllr~, sadece i~,in 'yont:emin~ die .. gi]tirlmek gerektigi hususunda fii[~ir bir~igin:e

va nyor~la[.,

o yonlem ne ml~? Bunu, 3 M:art: 2.004'te ,An .. kanlSanayi Oda.$~I"'nln (ASO)sa[lonunda. ya.p,dan ve uulusalcl-siiyas;i" bi~r gos.~,elriiye donU~en ~~lfnUII[,afetin :ka.lldln~imaS:IIFu;n YlllldonUm{r~' topl~antlsllna iliskln olarak .. ~_.1 Orne'k1in notl1annda ""tler 'vaZII ~dll,glilina ba kalrak a~ll ~d.a;maya, '~cd~~ II rn:

- uATO,I'da yapllaln panele l:Urnl kuwet komu-

tanlan le$l~ olalr.alk. kaltll~dlk.

Gene'~!bJ rlmlay B,a'~ka n II ii~5'V'f(:~te oilidugu ~,t;i~n~ Hava IKuwet~er~ liGomlutanlll ise dun ~ehiit olan pllotlarm cenaze torf~n~ne Konya.'~ya glittigi ,~~,in hu panele katl'llaml,adll~ar., Bn paneli ,eli alnndan biz te~,viilk ettik ~o~kuhJ ve tatmin €di'd bir

. tnp~anl~ o'ldu. Salona :g,ilrdli:~ilmiiil :ZCllm,fJlln kanlan~,ar bi,z~eri allkl$ill,addar v'e ICumhuriYf'tin kJo,ruvu [UI I~,an 'F d i 'Ie sl~o,gcl, n ,Glltm!iy,a basl,adl, ~,allr. H

AIO~da,ki topl!a,n'tl~:n ~ na:~d,~ ndan orfaiYlaJ I~I k.an kimli geIU~,mleler de $olyle 'yo'Jumll'a,nllyor (i,UnIUk .. le'r~de: "~IKi~brlls Iko,nu:s.u n,f' ~~8~i[li yap~[I'anlgp:steJ;L BugUn ogJend![elrjln K'llzll~ay~da y[l:pt~g~1 YOlK .a1~lley~ hindekiii ,gost:erll, he'psi ha~knll yav!a~ya\la'~ u:yan~ maya b.a,s~,adl~,gl nllfn der~,1 i~· Bu ha reketlll,~r yUkU b~Z:ii.m O:~eri mliiizd'e:n a,~alr,a;~ biz~ m' yasa~1 dil~~nde ve dem~'k'r,a's,i sllnirlar~ ic;:inde kit~m,amIIZ~ s~la, .. · ya.cakken iO lbun~' ,a:nla~ml!llyor ve~~jd.rak ~de~iii-

yor.~l "If '." .•

GOI niIUkl[er:"iin 161 ,A.r,alllllilk 2003 boUJlm jj:n-dle okuyaca:gllnll ~u :satu:lla,r da bu·at;'lldan bi[lgt~eriii(;i: m.ahiyetle:

n( ... .) K.e·ndi,mlizego,re bir' leyh~m'"1Pil;;an~Y'aIP'" maya.·kara!rve'rdi'k .. On(Je basllHl1 elle g,e,~irlmeye

,~[Il~:~(n:a,ktd(. IOu' nedenlle ben IMO'~III davet ede[,ektiilm. Sonra relkitil,rl'erilile temas ed:iip log:ren,dl~eri soka:ga do kecekt I k Send ikalar i ~,Ie ,ayru $e~ lki Ide hal r'eket edecektik Soka klll,a:ra (d~l$ a stna .. [akillilk. Dernekler ilile temas ed:ilp, onla n da h.UI'" knmet ,a[lleyhiilne te~vliilkede(,ekt,iik. BUtUiln bu olay~,a:r~yu rt ca;P':11 nda yapacatdJllk .. Yulka,irilida kl ~er SAIR~IKIZ olarak arulacakn .. Ayr~,ra bana AILA.~' IBAND.A islrnli bir proie venJiill!,er .. Ben de onun han rl il!,gl n~1 'Y:alpl,alca[kt.~m,,,~

SARI k.IIIZI'11n birk~!I'; dlY lic;inde ",gost:elr.i organizasyonu"nda:n darbe p'~,a"r1U1na, na:s1Iil[ evrUdi:gJni kapak ha.ber;ilmli~llh~ okursunuz. ... Ben s!iz,~ bu noktadan ba~~,1 ~llkta a n[~atlm,aya I~al!·~$tl!.gll'ml meseleye, rG!Uni~Olk[leri okuduktan :sonra.gunUlmlul~ deki kl~Uese~ Ey~eml,lle.rin '!'sivill!I.II,igliine ~ na nml,aik eok ,Eor)' tU rmek ii:s;ti:y'Oru ml ,. '. ~

Dedi':g,~m gibi, benim ,anai~ilim $u: IOogru .. dan bir darbetehl~[k,esi'i",~nld',e de',gi~::iz ,bugun~,

- -

fa kat '14-115 NI isa n'da ki~ Anlllt:tabi r'e 'yU IrUyOs da-

hj:~~ ,ollrgUtlenen kitlesel 5ivU hareketlerin tu~· muyle~Csivir~~ o~dugunu dU~.unmek de sa:Ullllk ol~,aG-a!ktll! r. SOly~l,e diy:eb,i I i riz S~v.aISJele m Hd'alh a [Ille ~::5ivi~~'~ gU der kullll~,anlllill a rak 'v,e' bOiyllle'lJe :gorUnU r ~ de' me~ruiv,et ,alan~i~~·nde ,ka,~llnar,alk gelr~e'k~es, .. t~rite(e'[ktir ,OnumU~dle..ki donemde ..

Ta m bu no[ktada.~ bu ~~80,(!llelr'i n en Ion saflilalnndal" esll<ijl,anda,rma IGene'l KOlmutan~IJ' ~ilmd i kJ A:.tatU rk~U IDOI~U n~e' lD'e'rne:gJ IBa'~lka,n I ~ner Eruygu r~u n bu~ und Ugu nu h~till rJ~tma,k.

yelrii nde o~ (J'(alktl F'. •

Su yazllYll1 'Olden 1()rne[k~i,nJ' ~leneF 'E~ruy,gUl r bakk~ndaki n·~hai de,gelr~en:dli{mle'siyle ibilli,re ...

n~ .

~~Ja:ndaifml,al 'Gene~ K.omUltan~ SOIZ!U !k~de b~r oraya,get~.ripl" bu i~,~ii ne .zam,any,apaca ~~, di',· yard u. B,aze'irI sri] rlfviii uzatma n ~ n en iYii IOo,zJjlm! yolu ol[dugunu sBv;~eyin(e: suratlll as~hyo:mUl., B:a,i1a._kall~1 adarm'ln niy,et~ Ulkey,allran de,gi~, k:endi"ara:rII .. , Bu ,i:$ bii:ran once' o~su~n da nas~i

I' 1"1 •

o,llursa O[llsun" 0 d[,a me\tkl~l~niii korusutl.;lj,

Nlokta 20075

_.o.........-= __

----- - - - - -- ----- - ---- -- ---

I

- - - -

ve bu konuda bir baskunn hukumet tarahndan Genelk:urmay Baskam'navapilmasun sagllamak oldugunu drU~IUnUYOL Kend'is:ine '~ener'in bu konuda faa'l.iyette bulunduguna dair bazi billgi,~ Ilerin gelldig,ilni S!oyledi,. f'Ya~r ile i:ll:gi1Iiii b:iir de,g,i~ birkac senaryo etrafta do~a~lj'voL Benirn hepsinden haberiim var" dedi, Ben de eger Yasar ii'~in yap,abillece,ilim biiir ~ey olursa benim de habe~ rim olsun, dedim, Stk SIlk bunlan benirn biiiilime .. mi istediii,giini bana tekrarladi,

Bu bilgiler ~ok ozel billl,g;j,il:,er olrnalarmdan dolayt benimle I]ayl,asmaslna I~ok rnutesekkir oldugumu kendisine defalarca $,o,yledim. Zannedivorurn 0 da buna biraz mecbur kalrrnsn, .lira ben yolkken y,a,ptlllkll,a.ln gorU:~,lmede dig,er iklsi onu birazfazlaca s,~lkll's,tll'rmll~la.rdll.

konusrnarruza darbe konusu ile devarn ,et-, tlk, Ben eget bir darbe yaplillacaksar bunun 2004 Arailkttan once va'PI'II'~ma'maslllfll ve AIB'!'n'~n vere(,egi cevaba go,re AIKP1nlin zaten ko~eye S'II'kl$d,ca .. , g,lnl ve ozaman halkm desteg,i~nl'~ de alabile(egi~ mizi soyllediim. Benden bu konuda Hava Kuv-, vetleri Ko,mutanlll ve JGKKinln bu amadanndan onlan vazgedrmemi ve ,~:ocuk'9J olan bu ii:s,telk .. lerini bir rnarmk esasma oturtarak haya~ yerine

kl d· II' b" h .1' .. ' . '.' . ,',.

gerce ere davah bir l areket tarnm secmemm

so'yl'edL Ben de lcJend~styl!e hemlikir oldugumu ve elirnden geleni yapacagllml sOi~l~edim. Kara Kuw,etlleri KOlmutanl~ kiil:~ilik olarak ,~'ok dOrUst ve d[j~undO,g:(jnu al~llk~ sbylley,en sinsi hesaplan olmavan bir kisi Bu nedenle onun soy'ledigii her [0 m~eye itimadun sonsuz 'Ie' ,3lrtlniiyet aramam gereksiz, Yak~a$lk U~ saat konu~tulk. Ama :jlyi kii. konustukzira bu konulan ben kendi degerlendlrmelerirne gore tahrnin ,ed~ivor we r.ae hatsz oluvordum .. Zannediyorum her ikhniz de rahatla m ~~ti k

5 '~ub,at 200'4

A~am eve gidinc·e ktya:mret lkojptUi. Kara Kuwe[~elr:il KomUltan~ lstanbul'agitmisti ve' PaB zar a ksa m I doneeekti. T;e~efon la beni arradl ve gizli hattan :goIrUI~lm,elk istedi, Ah~~llld~:gl ~elkHdie telefon 3:nzasll nedeni ile aok tell'efondan ,g,oru~,mek zorunda kaldnn .. ",AnnanEUl mektubu gelrnis ve i~eris~ndeki, konul~ar tamarnen bi:Zlimr soylilledikilerimi'zin dll~~nd31 olavlan kapsivor, Onur IOy.mlen He listanbul'lda gorU~.Uk ve bana bunlan a n:I!.att II ,. Ben karargaha emir verdim, S.i~ ze birer kopya getirecekler, Ben llker'i aradim, bana hala drli~OndOkll,erjnii ve hareketlerini Denktas'a g,oln~' ,ayarllayacaklla.nnll sJoy~:ed'ii,. Senden ricam hernen duruma madahale etmen" dedi. Bu nun Uller~nr,e' ben de' hemen Hava IKuV'~ vetleri Komutaru'rn aradsn ve ev'e' davet ettim [andarma Genell Ko:mutarnl bir b.aglantls'll oldugunu ve gelerneveeegini so,yledi. Hava lK.uwe1~e-

r:i Komrutan~ 19::30Ida geldi ve konustuk

Once darbe olabilir Imri konusunu a~llk.

Amaom Sener yoikken onunll!a teke tek konu~d'''' rak f ki r~elr:i1 mr'i ona soyllemeidli;. NI it:ekii rn da rile konusundaki. fikirlerimi ona naklettim ve zannediyolrulm benimle aynl fikirde oldu .. O~kenin ekonomik zorllugu, ABD"nriin dig;er darbelerden farkh olarak Ibu kez hukUrnet tarahm tuttugu .. n u ~ ha II k~ n henuz d estek ve:rmed ~g:~ in 'i ve desteg,in yahut: zeminln olusmast ge:relktigini kisaca

II S b·.... II" 'II" •

an atnm ~··oOlraugun ge I~en ol,ay 11'~ln ne y,a.~.

lPabileo~g~mizii konusnrk, B,ir hal tarn olarak

IGeneUCUrm,(I,y Ba~kanllina giderek halka bir bas'~n a~llkll,allm,aS!11 yalru[lai(agl~ru. isterse kendisinin de ,gelleblille[egini't istemezse beim bu a~dlda!m,a .. y~ yap,GI.rak TSK'in~n Klbns konlusundakii: dU$rUln .. relerinin me oldugunu ,a'~lklla'Ylp, istifa etmerniz gerektiig,ini so,y~edim,. iH.arva. Kuwe't:~eri Komlutan'll baska bi r serenek tavsiye eUiKI bns'ta herkesi n Annan Pllanl3111,eyhinde 'Sokll8at dokerek ,gOste'lrri' .. lerin y.a[p~.lllmasln~ sa,gJalma ve ,anavatallndi.an da bu hareketlere destek vererek hiikrUflmret aleyhi .. , ne oiayl,ar (:lllkarma!k. IBunlan tarnsnktan so!,ra ertesi sabah bullu~mak uzere a,vn~dl~ .: ", ~./: .

N' ,I..,.., 2C n O· 7' "')11:: .. OKIl,j3, . ... ,£.:J

.kapak

-- ---- - ----- - - --- -~ - - -- - --_ - - ---

- -- - -

"Bu i~ sonunda olacak galil 1'n i~i olma s ru isteiyorum ama ... "

16 $ubat ,2004,

Sabah dogruca jandarma IGenel1 komutan'hgma gittirn ve nrada UI~(jmUl bulustuk, Du rumu tekrar g,Q,zde:n g~(:irdik. jandarma Genel lKomuta.n1 hala darbe 'yap,aihm d:iye inat ediyordu, Nle dU~,Und(jg'umU bana sordu, Dun a ksa m H ava !Kuw'leUerli KOmILJtanl~'llnaa n Iatnklanrru a.ynl, sekilde ona da anlatnrn, u'~ok aculsunuz" dedim. ~,Ikna de,gH ama durdurulmasi zarnan ,CI,IIJdI ve sabahtoplanmarrnzm esas gaYlesil Klbns konusunda. neler y,alIP'llabH'ece,g,i konusunda seeenekleri gozden gedrrnek Ancak biz, bu konuvu bI~lr,allkfp darbe yap,dicak mmz yoksa 'yapmayacak mlillylz konusuna glilr~ dik. [andarrna Genel Kornutaru OrgeneralSe .. ner Eruygu rm UI i kna etrnek old ukca gUf;. Hi! r netke alamayacagnm bi'lldli,gim halde vine die onu ikna etm'eyi denedim. Pek ikna oilldu,gunu s,oy~eylemlem. Dli'lkka,t ettim IH,1'\f"a IKuwetllerli' . lKomutan~ hi,~ bi'lr' k!onU$m'aiya, kan~mllyo,r' ve lkonUl~m,aill.arda benlli y,allnl.l blr,akllyordu ..

,25 ~uba't 2004

of

nulardan konustuk Amanm onlann bizlere ba kl$ a~.~ 121 fill nil g,ormlek ve log,r'enimiektiii~ IN iit!ekim 'Genellkurlmay Ba~slka,nl·ndan Ulm,iinerlilnli kesmlslerve bir bahane ile uzakla~tlllrllllmla:Sllnl ~stiyolrlar,. lKomut.a katma itimanan tamarn ,aiml(1I,Agus.tos 2004 avmdan sonra ne olacak diyorlalr. IKend,is.ine sakm ola Iki bi'r ya,rnh~,hllkla, kornuta kanmn haberi ohnadan baska hir hareketin idne gliilrmlemelerini~, bunun TSiK i,~iln bir felaket ola(a:8.~ni~ a'~'llkll,adlm,.

28 $ubalt 2004

l4::00"te kuvv,e't Ikom utanlan He blzi 1m, evde toplandik, ,A1ma(I,rnIIZ Kibns meselesini dege:r .. , lend iilrmlek ve Denktas'ta n aldl.gll.Jmll'z bircok o,~el vegizli mektuplan deg,eriiendli'lrmlekb. (." ... )1 HUkumlete kair~1 Ibir tepki olarak da hem KI:b~ ns'ta hem de ,ana'v,atanda gost,eriilliere ve uillusal platformda toplannlara 3 Mart'tan itibaren ba:~III,anaca,kb ..

(. ,. ,.)

~kiiind konu olarak yine aynn m ese I If', b.z bur adamlan darbe ile ,all,a~a,gll edelirn konursuydu. Senerve Havao bu konuda I~Ok. bastmyorlar. :Sene'r'~ i n adeta akllllnd.an t;1 kml~yor! :i.kii:· kell~imle .. de' biir Ibunu soyUiyor~ H,avaol da keza r, e, lE,ger .Kllibnsl'llvermleik istemivorsak en SOlin limli: .. tirniz 91 INiisan .2004 .. Bu tariiihten sonra hukll .. met tarallara taahhut vereceglinden geriiye donO:$ sa n5~ sadece refe-r:a nd u rn ol,acalllc., R,e,f,e'randumun hangi sartlar ,altlndayapl~a,cagnu he .. pimiz tahmin ediyoruz, BfJlt:Uin ser gUf;1lelr~ evet dedirtrnek illf;iirn keselerin ,agzlnl a\(lcaik've soz .. Iller verilecek sonucta cahil ha,llik I 'ever diiy,e(ek-, Nle' ya,pacaksak 191 Nli'san'da,n onee yaplma,ml~l, gerekecek

Bu nedenle ya m m lila TO mig. Cal n Te'IIiI,e'r1'i de alarak gerekli Ipillanlalya lba'~lallmaya kalr:a:r verdilk,. S.U i~ sonunda oi,3,ca!1k ,galliba. Ben bu isin olmasm is,t!e,miyorum ama benim oyurmm pekf b'~ritilban lolmaya(aktL Arna onlara hi~ ,deg~'~S1e bu isin K~bns tabanma oturtularak hakl'!11 olacag~lmlz bir dava, ed,inebilliriz dedim ve o'lIaYll1 marttan nisana kayd~l.rttlml, ..

J\,k$ailm OUlmllhurrba~kanl~nllln ye'm"eg~ne g~t, ... tlik. AtatOrk'ljn ya,~d~:gl ylerde ye'mek Ylemek beni' ~ok: hey.acan,l,eJlndlll,rd I., ~on'U~m,a:~a'r 'SII·ras~nda Cumhurrb3'$kanll'lInlllln da sank'i ili 1m Ii di niii Ikaybetmiekte oldu:guna daii'r iiintiiilb,a uyandl. B'itZ!11 me'salj:II,Q] r da v,erili~d'i. IOlrnegjj:n (lu ml hu rba~-

kam '''~lBuraYI mahsus sedirn k~ nereve gelece:gini,zi gorUm. Ar,anilima burava ,gelmeyi bekle .. yenrl~eir var (Genelkulrmay Baskam'mima ede .. n~kr' dedi. Tabii hemen ba~lm~z, one dU~til. Ama herlkes bu lafl duyunc.a tereddutsuz ona ballktl .. ~,i't Kara Kuwetleri' Komutanl1nln kulll,aJgllna e,g;iililerrelk uS'iz de g,idiince ne olacak" deyii,-

'.

vermis,

( ..... )

(UI[mhUlrb2t~ka.n~ genelde herhangi b~tr askeri harekete ka~,ldlllr. Buonun i'lt~:n eok do,gaJdlr. Zira kendiisii bir hukukru Hem de Anavasa Ma,h~emesii lBa,:~ka,nhg,lly,aipml~ bir kisi, Her zalm,an bu kimli'g:~ ile bizleri frenlemeve c;ah:~lllrrh., IBu aksam ilk defa Ikendisini f,arkh bir tutum i~i'ndel gOlrdulml, Adeta UI~e'nin bu adamlardan kurtulmasnnn zor ollduguna ka .. rar vermis ,gibri~ydrL IBu nedenle, bir'ydl sonra da bUlr,a~,atrda. neler olur bilinmez, diiYle bir SO'l. sarletti .. ~k gOzell1 bir vemek ve gece :g,er;irdik. Ne$ei~'i bir geceydt.

29 :~u,bat. 21004

i ~I:gj'n~· bi r top~lantl yalptrll k ja nda rma'm n B,eytepe~deld tesisierinde kuwet komutanlan 've eski Mecl is, 'B,a:~kanlll IOlmer ~:zgiii bi~;r a ra'ya geldi~lk. Olr,aya gJitm,eden once Kara Kuw;etleri komutaru beni telefonla <1llra'y,arr,ak ~oplla:nt~lya giilt-,

..

- - - - - -

- - - - - - --

rneden once bir 'SUre benirnle ,gorICI$mlek istedig,iinli so,y:l,edi'i. 'G!iiniml_ DUn ya,p,llan toplanndan cok rahatsiz oldugu nu ~ener'~ ~ n baska i~ler pesinde oldugunu, ibr,ahl'iim"'in ise safr~, ne' . is,ted'iilini bilmez halde oldugunu anlatn, BH .. lhasa Sener'in, Ya$a.r111In ,onUn.ri.i kesmek idn hUkumet dahil her tur'UJ ,angajlmana gilrdig,in'j ve utamlarak senarvolar pe~indle oldu:gLJU1IiU; sadece hukurnet liille: degill dig;er bazlyoUatdan da avm te$ebbUsunO devam ettird'ig!ini anlattt Ben de kendisine h.afta icersinde can Teller'in bana :geldig:inde Ya~ar lle HgiH ban rnenf blHg~l,er verdig:~ni ve hatta YalSlJlr Pa.sa'I'y,a, gnvenrnevin efendim dedigini hatnlatnm, Bunun uzerine (an Tener lie' temasa :ge~meyece,gli"mli" onum muhtemeien Sener'in adarm olldug,Unu ,so,yll,edilm. IKendiisi;n"e onlann dedi:gi giibi; darbenin oillamay,acaglllnlll, bu ir~in komuta iindd ioerisinde billie bir avdan fazllaaldlglnl anlattim. Burada da len kritik konunun Gel- nellkurlma,Y' Ba$lkan~ oldugunu, ondan habersiz nasil birlik kaydlrd,acagllllrn, nasil tertlp ahnacagnn bilrnivorum dedim. Kendi kanaatim otarak boyle bir hareket ilile i~~gni ini's~y,ati:fln daima elimizde olmasi ge:rektlig,ini ve ~gerekirse ben kanlrmyorum d'iyecegimi anlattim .. Hemfikir olduk, Bundan sonn~ u~ konu .. ya dli kkat etmemiz lazim dedim .. IBilri Genell~ kurmav Baskam, d'ig,e'ri harekat planlamast

ve U~rUncUs(j de bizim iki ld~i nasil ova~ay,a(a .. , ,glmllz konusu,

Konu~malardan sonra Beyltepe"y,f' 'gittik.

Herkes toplandr, Am,t)Clmllz.3 M,art gunu yapill" lacak olan 'f'Ulusal hareket" toplarmsma

M HIIP~den bol destek sag!almaktili. ,Am,a konu darheyisedmden onClf mi sonra nn yap,alrlimlCl

dond{l. (Jlmler i~,zgi gaiyet tabii blr ~evyapacaksarnz hemen ya,plln; sedmden sonra:ya kahrsaruz buis olmaz, kar}ln[~da d:iger partileri de bu la bi:lllilfSi niz, bur adamlar sed rnden kuwet ,", l'enm,!E~ o,larak ~llka,cakJI,ar, ,(lm!a,i~elrik.i senelerde kendUeri'ni Ylpr,atacalklar~ bu nedenle 0 zaman hi~bir partl siziJ destekiemez, arna basa kim gelirse gelsin ullke'y'j de 'parlcaianmalkt,an kurtararnaz, dedi. 'tGend'is'j aiynl~ laflan 4 Kasfml 2.002 gunU de Kara, Kuwetleri Komutanl~'lna

soy:lelmi~~ iil~'~n zaman gel~ik~e ne kadar kar .. , Imla:~,lk hale .gelld.gin'i anlatn. Ben bill fikrin bu kadar auk bilir :siilviiilillilile konu~ullmasl:ndl,an c;:ok rahatsz oldum .. IOlay~ da bur,aya, getiren hep Sener ve ibr,aihi'lm. Hlalbuki bizim evde ve dun bir karar aldik IOste'llik de' k~lml$,eye' sOiylle:meyecektik, An lad Ili,gll m kadan iiillt~, onlar da ikisi beraber billraraya gellp 'Ironu$uyolrlar . Zira okarken jbr:ahli'm'lin Sener'e bundan sonra ne zam,an top':I"anbVlli ayadlayalhm dedi8,'iln'j duydum.

"ani ill Ie varan I

1 Mart 2004

Sabah br'i'fingin~ takihen !Hlalva I(IlJw'etleriii Komutanlll beni aradi, Mlaksadla~lllktll. Agzilimil ar,ayacaktt Kendisine ne dlO~unUyorsam aynen so,yll,'edi'm. "Dun geeeden eok rahatSill oldurn, Vefdig,ilm~z karan niiy,e tartl~'~'Yoruz, ilkind olarak da bu kadar g,izH tuta.hlm dedi!g~m;ilz konllYu neden bil!f s'iv~Ue p,ayla~lvoruz~, Agz~ Sllkl ollalbiHlr ama b~!llmles'iI gerekmez, Bu adarnm hayatl silyaset . Sana 0 zaman al~alma teklr,a~ra bu[l,u~ah'm" ben neyap',acag~mlllzl ,anll,a,madlimj dedi ",'en de digerlerijne hsberver, ben ,g,eUlr~m;, dedim, A~am

1,9':30'da Hava Kuwetleri Komutanhgl"nllrl·IGtHlba~'~ tessle- . rinde bulustuk, Kata Kuwetler~ Kom,utanf ile ben biraz gergiindik. lira aynr mevzulan yenid:en Ikonu~ro,a.k istemiil"

'Vordulk. Bu sefi .i konu~,mla,lllarda bi;razsert dalvra!ndllml .. '~UnkO jandarma Gene~ lK!omluianll :so~u 'ikide bir ora'ya ,ge~ tilripl:., bu i~,i ne :zalman yalpacagll" diVOrdu. Bazen slulr,eyi uzatlmanln en iy:~ ~o'IUmyolu oldugunu soylleyilnce suratt aSllh'yordu. Hana. ka~,saada,.m:lln nilyeti rUU~e y,ar,alrl de~illkendi yaran. Bu i'~, biran once olsun da na51111 olursa olsun, 0' da mevkli:il1~ korusun,

'3·' 1M' ·rt" 20· '04

.. -." iJ_:.' ,II:

Hliilaifetiiin lkaldlllrdllm-aSII ve T!e,vhlid:-i Iedrsat kanununun yUirUduge giiriis,i'nl~n Y'llldonOmU toplannsr ... ~ ATO-da y,d,p1tllaln panele tOm kuwet komut,anl.an e~H oI,a1f3'k katllll,dlllk.,

kapak

.

.

.

--- ----- ---- -- -- - --_ -- --- --

,

--- - - --- --

Genelkurmay Baskarn isv,ec;tte 011 .. d lIgu i~i n" Hava Kuwetll,er,i IKo~n uta n I ise dunsehit olan pilotlann cenaze torenine Konya,mya :gilttig,i 'iit;iin bu panele katl,II;,almadllar,. BlJ paneli el a~ ..

til nd an biz tesvi k etli k" ~o~lku II uve tatmin edid bir toplann oldu Salona ,g~rdigimil zaman kanlanlar bizleri

,a'l 'k1~liadl; liar ve lfeu m hu riy,eti n Koru'Yu:cull,anu diye slogan atmavabasladilar,

113 IM,art ,2004

(jJg~'I~de sonra kara Kuw,etleri IKo~ mutant beni ,~,rad'll ve konusahm, de .. , di, 1IS:30"'da onlann evine gittirn, ;;ok slllk~ntillhydi. Once ewelce kararlasttrd~,g~mlliz gibi yapmlll~, oldugu g,eiil hak .. , kmda bilgi verdi.

Turn ordulan do'l'd'$ml'~, ve tam or

ile kor rutbesindeki subayl:arr ile gOlrU~m.[]~. AII,dllgll ilnti;'ba, '10y'le': IH,erlkJe'5, durumdan rahatsz 'v'egiidlli~,i begenmivor, Ama hi~ kimse bu giidiii$ijin bir darbe ile dO~elltilmles:in:i i's.t,emli,yor. Siivillerin bu gerekli tepkileri gostermelerini ve blzim onlara destek vermem izi istivorlar, Bu cok onernIliydi. Zira, arnk oturup tekr,(llr aynl~ mevzulan kon usrnava gerek voktu [andanna Gene!1 ~omutarn bu habere :sle'Vin~lleye(eJrdj;" ama gercek buydu. kara KuweUeri Kornutam, di,ger~erine ben bLJ billlgi'y;i, veririrn, dedi.

(. " ,,)

[D~ger bir konu d:a G.eneilllk:urmay S.a~kan!~1 IKara Kuwet~er'j Korn uta: nil ile goru~urken '~tHlilafetin kaldmlmasi ile ilgili torenilierie nidn g,ittli-

n iz, ba na iilsv'e~"'e sorabil il rd'i niz" delmi§. Bu adamla bizim avrn dU~i(jncede olmarmz mumkUI1 degil. Hailibuklil o~ayl:ar ondan sonra ne ,g,U" zel gelistl. IKllbns konusu ile iii gi !II iii yapdan go.ste-

rio Bu,gUn oglrenl[ilel~~n Klzllay~dar yaptll:glll YOK

- -

aleyhlindeki' gosteri, heps!il ha.lllkilin 'y,av,al~' yava'~

uyanmlaya ba~l~ad~,g,1 n I n d,e'lli.~'i~ B,u hareketler yiUkiU bizim uzerirnizden alarak bizim vasa II diUl'" zende ve demokrasi smrlan i,~i:nde kalrnarmn sa,gI3yaG~kklen 10 bunu ,anlaml~yo,rve idrak ede ..

.

Imlyor.

C .~)

Son konu Klbns. konusu .iidL Kara Kuvvetle:r~ KiomlUtan~ da benden sonra ,alyn bir yazil Vaz .. ImllS ve 0 da ,aynl istekleri bellirtm~~. ~i mdi IG,enelkurrnav Ba:1ka.nbig,II"'n'l:n b;i;ir a'~]k~alma 'yap31(aglnl beklUyoruz .. Alma. bu aoklamanm bi:zlilm bekl~,ed igi m iz bir ,a'~llkla,ma o~ m,ay'acag~ na y,av,ar~ 'Yava,~, inanmava ba:~ladlim. Kara Kuwetleril Komutam'na i!~Ege,r Klbn:s idn i~11ler bek~edi:gi'mi:z gibil ginnezse ben bunu pavlla~n1alml ve a,ynh .. nm. lleride admuzm bu ekiifbliln i'siilmilieriyl',e bera ber anJllllllmaS:1 n II ist,emliyoru m, 'ta pa bi~lecegj~ min azalmlis,iinil yap,tl,glm'a inanlyoruml" dedim,

o zaten kararlill" aynlllmaY'1 kafaya Ikoym,us. IBu .ada'mla bera .. ber gednmekve onun fikirle .. rini paylla~mak mumkun degiL Bize bel ki kac;tl nlliZ diiyebi II i rler ama bu nu da so"y~emleYf:. ki rnsenin ha'kkll yok. Yapacag,lmllz 'yegane hall, tarZ.I! oll!,alralk: darbe ka III d lit onu da biz ya prnak iste-

15 Malrt, 2004

Sabah bir ara beni jandarma IGene~ Kom utan II a rad i. "'Genellkurm,ay lBa~kan!l: her ~e"" y'i bilivor, Biraz once beni aradill,. Hemen Illgle'ytn biraraya gelrnerniz :11,azlmltJ' dedi, K,endii: .. ,

sine neleri bildigini; sordum jandarma tesislerinde Orner lzgi ile ye'mekve~ digim'i:iil bili:yor. Hemen hernen heir~evi biliyor, dedi ..

16 1M ,aIrt: ,2:004

Genel'lku rmav IBa~ka nlllll'nlil ,g,ormleye gitti m,

( .... ) 'So nIf,al oturduk ve bana TSKida boIIUf1mIU~ bir g,oruntUi oll'dlugunu ve baZll1 davranll:s!lann "ok k!otU degerlendirmelere ned en oldugunu anlam, lBil~ml ya,pltlglmlz bazi girisimler 've billlha:s .. , sa jandarma Genel Komutam'nm girisimleri .. , nin he-men bepsinden haberi vardt, jandarma Genrel~ Komutaru m nedense hedef olarak alm,l~tll. u:BUturm bel'geier efimde, Ibuniliallni devletin ,alr~i,v~erine ge~life[eg,ilm", bu tarihi bi:r g,or,evdir. ~e'nerm~f1 yap,tlk~ia,n vetkisini ,a~,m,alktllr., lG,endii te .. siisi'elrliinde eski IMlecUs Ba'~lkanl vie rekterler He

de' g,orU~!m,e y,apl:mll~,. Bunlan l1as:lllllvall]alr!~ dedi.

(. ", .)

IKarargaha do,nUnce :!Kaira Kuw'e'neri' Kornu .. , tam'm ar.adillm v;e dogru ona :g~ni~Jml.Mant~ ¥clplml~1. lKonu~malanm~zl ,alnlllat1t~,ml .. Anlattllklanlm onUi ,ok ratlaUattt r( •• ",). Bu arada Slene'if'~iiln Iken-

. . ,

dis~ni aradl,glnl ve Gene~!kUlrlm,ay IBa~kanll"nlln

onu hlrpa.ladllll8J~nl"l'e biz. bu iSi hep beraber 'Vapt~lk:, 0 halde he:rlkes beniim, yaptll'lkll,anmlll' {jst~ lenm'e!lliii" dledigini arnlattlL lB'eln de ik!erldisine" sal~lm,allllllk. onu n iiisited ig!i h'fJp, da.rbe yalII)ma k~, ba~lka bildigii billr ~ey yok dedimL .. Ha;V,3 Kuwet .. ~eiri Komluta.nr illl,e ik~:Sllni dUlrdurlmaya. kiu,31lr' 'V'f'r-' dik" Ka.ra, IKtJwetlleri KJomutanl biir ara ~Sene:r:"i' gormrU$ vie ~Iener ona ne haber di'y,e so:runca~, menfii demlli~: ve biiir al1da ,~'ener'in yilzu aSllml~ Ib'~i)kai b~r $ey Ikonu~im.amll~'~ar.

'17 Malrt 2004,

Bi,z ~omlutan lar erkendlen tOllmen komiUltanll~ nil'll odasn~da bulu~Uik:. Hlerkesil1 YUl!U Ibi'r ka .. n~tL ,A,ma~ bundan sonlra ne yap',a[a,glm~za ka~ rar verlmelktL ErkengJtmllemizi Kalra Kuwetlll,eri I~omut.anll 'istedi; Once Karia, Kuwetleri KOimu~

..

- ----

-------- --- - - ------ --

tarn ordulara ya.p,tII,g,11 zivaretle Hgili kisaca bilgi verdi, Maalesef herkes, durum kUtul ama darbe ile dUzeltrlllmesi ii~hl i,~ ve dll:~ ortarn musait degi~~ dediler, Buna gore birr degerllendirmle yap .. marmz gerekivor, dedl. Hepirniz f,iikrj'mlijzlisoy,lledik, lnaml maz arna ~ener hala buis olsen dliiye ~lrp~nlyordu. Bence Gene:llkurlmay Baska-

nil ~ nda n nefret ettigi vie iKara, Kuw ri KomlU" tarn olmak istedi'g'i ic;ihn :sapl~,alnt~ haline geimlll:?-' fi, Sener soz ,alldlgl snada IG,enelkurmaY' lBa~karn'run her sevden haberi oldugunu ve kendisine ol~ell olarak cevaplandmlmak uzere biir y,azi yazd ~,gl n 1111 bu nu kendsi n i n kabu ~ ed1em,eye.oe,gini soyh:d~~ 'yazllan ya:zll -Y(l'Yllnlllalnan biilr de'i~gini!n personel tarafmdan okunmasi hakkmdavdr, Ben de' kendisine dedirn ki "Ben size ararrnzda

hainler oldugunu, bi.itllin hareketlerinizin takip ediiill!dil:flini" uyarmll~tlilm. !Bunda sizin Ikabaha:tillnliiz. 'y,o' 'k' mu 7'"' C evap veremedi N' le-y' se b e.' 11 sonunda

'. . II,. .' .. ,_". __ ,:,._ 1_·: ._.'~. ~-' C 1.'_."_.' .. ', .... "._

topla mak ZOIFU nda ka lid im, ,uAn II ad ~gll m kadan, i'~e busartlar alnnda bir :~ey yapllalm'az; mlUcadelevevasal hudutiar idnde devarn edecegiz, anlasmanuz bu mLJ, dedirn, Kimlse iti.rarz etmedi. Sener hemen SOl aldi, tamarn ama biz arnk 'Gene~ ku rlm,ay Ba$:kan I i ~e' kon u~mlay,al ~ rn, :g:u I .. meyelirn, dedi'. Ha'I,aJ nerede, Gene'lkurmay Ba~, .. karu'na kalr~I'sallP,llla.ntlslll var,

24 IN'isan 2,004

Bugun IKllbnslt'2l! referandum ya.p'lihyor. Sonu~ .. lar aksam 1 S,:OO'lden irtiba.r~en ahnrnava ba~!~,a,ndill.

Gece yansil sonudan, TUllrktalrafl'% 65 evet ve Rum taraf %,7S hayu,,; Blolyil1ece Kllbns'1t.a hj',~biir

d -'. . k~· k II .. d .. ' I· 1-'·' - 'k .. '-k

e,g~'~,~~ I .•. 0'1 rna J arna Ru m ar AB - ne gireoec A_-

sam j.andarlml,QJ Genell Komutanl'~n~n evinde vem lege glittiik. IG,enelllku Ir:m!,ay B2t,~kan II gitti kten son .. , ra ararnzda konestuk, Anlladilg,lllmllkadan ile Jan .. , darma Genelli ~o:mlutanll ite Hav,(i, Kuvvetleri IKomutarn hala bOluklar. ,Aml.a~lan i'lllaki' darhe va .. pahmve AKP1lni uzaklasn rail II rn. Yaipalllll,ml da, Kara Kuw,etl,er.i ~omutan~ lollmiazsa nasl ,o.llullr" bunu dU~Unen yok'. Hlava Kuw'etlleri Komutanl' nil fena ibozdu m I' zira vatammsadece 0 seviyor ve anal destek veiriil~lm.i'vormu? pozlannda .. Ustehk ne soy .. ~,edi,gInii Ikendijisiil die afl~am!lyor. '~e'neir hala darbeye Uimliid~ni ba,g)llalnll~; durumda Banan~lfl)k erken Qozfildu!lc- daha direnrnelivdik' demez mi .. ··

BASI N LA. TEMAStAR "Daha .ne bekliyorsunuz"

'10 Ek.i,lm .2003

r()gJeden sonra Aydll n lO,oga n g:e'ldii. l~endi5ine gazeted olarak mevcut dlulzene destek vermemesini, bu isin 'So .. nuna gelmekte oidugUlmluzu anlattim .. Kendis:i de gunah ~Ika!rlmaya gelImli~., Uzerine atl,lan pislikler ill'e ilgisi ollm,ad~g:llnll ve Oumhurba~kan'llnin Mled~stin ,a,C;IIIIII$rnda yanh$ hedel go!Sterdiiigini, k,endis;i:nii'n Imledya tekeli yaratlma,d~gllnll ve dairna durrust temiz bir gazete patronu oldugU'lfliu slo,y:~,edL

5 Alr,3.li I k ,200,3

Ak$alm ustU (ulmlhuri-yet gazet1e.s!inden B,aUJay 1~fi'ka',~1 Temsilcisi' Musta.faB:albay - N:okta) aradi. "Basbakan ,(I,

II d - . '" d d'" B d

zor anlarvasatrmssrruz ·.o,gnJ rnu I' e··.III. _,en .·e

"'haYII.r' dedirn (Balbai~, Askeri>uta'~daki tal1l~malara gbnderme ya'pl,Iyor -Nokta).

8 A,rallk 2:003

Tay~.an Billgle-Illille AydIn Dogan 'iw;in Ikonu~t:um ve kendiisine "B:iZim artlk medyadan destege~ ihtiya(~mllz var. iHep bi:ze" size :gl(.i!\t:eniilyolfUZ1 dilyor~ 'Sunuz almami,edya bile gere:k;llii: ,deste,gii veirm,i-yor. Olayl!an hUkUme~er 'kar~1 knnanm31Ian.lazllml., Tes .. Ili'mliiY'et bizii de i;,~, yapalm!,az dUlrUimasokar. M,edy'a ha~kll uy,andillirmak ,~o:rundadllr. Aks'ii ha.llde deste ..

:gim'il~i Ikaybederiz Halik nell!er dondU,gUrlU :en-

m,e~idir., Bu da ancak len ,etkn~ o~,a:rak 'm,edva kal1ah iille dla(aktllr" dedim. Aydlln 8ey1e i.II'fte(eg,inii ve hatta ger,ekillrse kendisi, i~e be-raber yemek yeImemiizii tavsi.Y1e etitiL

1:8, Aralhk 2003

Ai~am yeme,ge Mlust.afa IOzkanv,e esi 'ille K.ara KuweUeJri KOimlutanl ve iHVKK gelldile;r., MIOI bize g,ellmeden IOlnce Su~evma;n Demirel'e u:gram:ll~ ve biire ondan ba.l.l: m,esa.j~aJ getilrnli$,ti., I' 1-101 ii~e Ikonu$tugulmuz konu~,a,nn Qzeti ~oylevdi.

BaSIn i~e arramllZll1 naslll dU'lelltebiilliriz, diiye I~o" nU~lIIk~ IKlendliisi' bu i~iin ,lor o,ldu,gunlU~ heiP,s'ln~n kenrd~ tklr~ illii'~,kieri: neden:i Ure' hUkulm,e-tlegDbelk~ ten bagh o'ldukl.anntlll v'e ko.l,ay kolav hukUmet . aleyhine bj'r 'yazl¥aza,ma,ya,cak~a,nnll- heps.i'niln devlete borcunutn bullundu:gunu anl,attl. Bilha:S5a ,Aydin Do,gan Uzer~nde dur,a,la:k, en boyUk m,edya Ipatronu o!lm!aJsII ned'fni i~e aralmi~.ll n(ll511111 duze:l[te .. b~ I"ficeg!i.lmliz k!onu5u n ualra~:~,rd ~ k: I<ollay lollamlaya,Cd kt:1 am.a M'D bize' ttl m mledva patFionllar~nai:~iin I~otlijye gittli:gini 'Ve tedbir ~:dln,mazsa ~ok :ge~ ol,CI-

ca,g~ konusunu anlatarak onlan 'iiknaY,d i~alll~[alg) 111 s:oylledii.,

251 Alrralhk 2003

Tuncay ~j.zkan (Ozkan bu,gun' Kana/Turk 'TV ka',na'/I'nl,n sa .. hibrj -,Holda) da hat IOlnCle 'Show' TVlde gorev va.p~y'Ordu., Ancak bur hukumet kendi ,aleyhi'nde ya,Vln yapan tum Id~li'll'eri ya of,~ d u kll an ,g,aze1:'ell'erden ~I ka ,rtt I va da tv~illlelrdlen uzaklasnrdi, Kemal 'tavuz general de ayru durum .. da Ben de kendilerine yaJdllllml edebil rnek i~in Me) i le konU!~, ..

lUI m. Tu ncay tJzkanJ, IM'U'fit GUrtuna'nm (Eski i'sta'nbul B'iJyak~

$ehir B'e/erliye .Ba$kanll AK ,Parti"ll ~Nokta) lstanbul lV':si'ni satin alrnak istlyor vie AKIP~nin yerel seti:mlle'rde lstanburdan I~II'karacagl adaY,ail ka,r~lhk. ,AII!ii M!ufiit 'GIr(i!irtuna'ln1n bir .. lesik (ie!phl~nin adaY~1 olarak goste,rii;~mesrni koor .. dine edivor, ~imdlil~k ANAP ve nVIP' iil'e anlasrna saglam:I~.

" Olcak 201[)4

Tunca'v IOzkan"llnziY3IretrL .. [8lenden OYAK~llln kurulacalk~irkete hissedar oilimasllni ve' bov1ece BA:$IBAKAN IRECEP TAWip IERDO,GAN·,f) kar~,1 b~r ~e,i~t IkOtiUlmla saglam,aYll, istlediL iBenl deJl ~endlisine el'i'mden :g,ellle'n i yapalcag~lml, ded~lml. lB:ana. k,end i ha:zlrllad'llg,~ Ir'TUr:k MedvaslH' ~·~If' iilgi"~i' Ibir kitap 've'rdi. i~inde her f,ullrUj ili~.ki' ve' Irezailleti bullabiiiilfsiniJ.l; dedlii. Medya destegi olm,adJ,an IUllusal'olll1anln BI\$-

. BAlKAN IRECIEIP TAYYliip E!RD'OGAN ve partisi' ile ba ..

Nokta .2007 291

kapak

- - - - - - --

- - -- - - - - - ------

~ l~illklml,aSil mlUlmllkOn de,gn" Bu nedenle TOllnun desteklenmesi gerekir, Bende uya nd II rd Ilg,11 'iintillba dUrust ve 'y!~nla;yacalk bir kii~~,., Billg,illi bir gorUntu~ :sil var. Hiif; degHse lmes~eglini iyi billdligi intiba~ uyandt.

10 Ocak ,2004

Ak~a'm, ja nda rrna'n lin An ntepe'deki tesislerine gittirn .. jlandarml,a IGene~ IKomutaJrlI ile beraber Aydin qogan He yemek Vliye(elktik. Aydin Do .. , gao"'ln yan~nda Mehmet Ali YI~maz ve Fikret BHa tMilll~et IGa23etesi Ankara Temlsi/cisi eNokta) vard ~., Beraber ohnanuzm almlaCl1 .AB"'a baa Iml1esajjll',ar vermekti, 'On(elik~e basmm satnrms bir ha~e geldlig.'il'nii de:gerlendirdiigjnli.zi, kendisinin bu konu .. daki gorli~UnUn ne old'ugunu. lkind olalra11k bu

-h -11,,·· 'k l..,"" id I'd-

. [h~.umeb!~ar~illlllep'llml~z.ln aynl gem II ,e O(ugu-

nu ve gemi batarsa hep beraher bata.cll,glmlzll'.

'II hi . 'I k di b ·dl' d

,A leYI JlmlllZe va,zlyazanl',ar,a~en - II gruounoa c es-

tek vermemesini 'soyiey,ecek ve onlann da son ,g,iQJn~erdeki oika.vlar hakklndaki goru~~lerini a:ll,ar .. caku Nitekim konu~,m~all;anlmlliz bu merkezrle de-, vam etti, Kendisi bize medvanm ekonornik dururnunu izah etti Ona g,orrf~' medvanm kendisi har'i;~ butOn patronlan mali yij.nden hU!kUimlete muhtac hale getiirli]mi~tL Bu nedenie h!U'kU,mele kar~I' okmalan mumkun de,giill:di Ka,~'I'~lkanll,arul havan sondUlrrU:!I'ecekti. Nitekirn bazi 'yaiza,r~alr hUIkO'm'e'talleyhine y,a2JdI kca rte'nin (R:ecep Tawip Eirtogan '·,N:O'kta) ~.hs'i :mludahalelerli: Ilile' kendlii~,elrlj' i~ten~lkarillmlll~llia:rdL Tuncav (likan, Sedel

Ka bas, tell e-'

vilzyonlardarki: banprogramlar gibi. Bu arada

Tu nca:y I()rzka n·'Ic;!O:k sevdligi n i, ama kendisil nesu sU"Gdarda hi~ ibilr ~ey yapamaya,cagllnl 5'Oyled~. Y,e,- mek bitti,gj'nde' ben sizin imesajillnlzl: tdd~lml,. dedi, [Bilz de' kendsine 'R~~dalml~ olarak bazi sllk~lntd,a,nnlZ_ln ollabilftte,gini ,anilillyorul. ,Am,a, bazen hu!kumet lehinde de' VtJzma.malk kal~!~ talrafa dlestek vermektir" dedilk.

'1 s Oca,k .2004

Sabah kaltklnca eviterk etmeden oln~e g~'l!fteil"elr'e baldilim. EG,E O~du K. O,~g~ Hrur~it lo~on dUlnyalPtllg~ bir !kay zi'vareti' sllra's,lnda UiKlbns'ta ver~kurtuP(u olanllalr 'vatan haiinidlilr-' anlla,mllnda. birsOl 'sovlemii~ vie bu~unl~U llUtUn gazeteler bu haber Ue do-

luydu. Ta biJi' gereek v;atanl hsi ni elan kendiillerilni ABI"ne satmllj~, w'e onllarda,n maddi m'enfa.atsaglayan Ik!~f'yazarlan Hu r~it haklk~nda 'veryanslln ediiYio:rlanilL .Aral!annda 'fweice kan 'k~lrmIIZIII komUnist oiliup '~imdi Ibe~ v,akit nama:z killdl~;.glln~

ilma edenle'r, dedesii biln~elr(e' Turk evl,a .. d~n~' Iceph€111eirde kllirdiliran vatan hainle .. Iriiini,n torUiftu ol,anll,ar, her ~e~il ha'VV,i),nat bah,,,]~~ ya~yGun v:ard L

2" IOlcat ,2100'4

lLl :001 ,- 14:30. ,- IE. IDI~i~'eri B,akanJll (o$kun KlllrCa-lniln liiivalr~etL .. ,14::45 - 115::15 ~ M. AI'i KI'~lall":nlll ,ziivan~tj ... ,. Heir ilki z~ya,retc;i de (urn h u riilyet,il ve TSK"ni dest1e.ldeyen yazarlar,. K'llirca '7'6 va~u,da~ 0 kadar dUY8tdu hale

:ge'lm'il:$,.ki, Ibenim yanllmlda ollaylan 've son duru·mlu an~.atlllirken ilki kez ,ag~adl..Yeni b~r Anayasa ha,zll~~a~

d' ·b· k .." I

Imll'~l, on la.ln ,~.I'fOply,a getlr,mi~~, ill ..

:3 0 No Ida .200'7

dim, KI~!II[l11111 da efendi bir insan .. Herikisi de bana "zaman ge~i'volrr ve her gU n daha kotlUlv,egi'd i-, voruz, Ne yalpa,caJksan ~z ya p~ n ~ yoksa, ge,~ ollar.al(' mesahm verdiill'er ..

'10 'M.art 2004,

Bugun sabah gazetelerl ,aJdll,gl'mlllJda ,~ok 'ill,-

g:i n~· bi r haberle ka r~,llai~llk. (Hliirriyet gaZ!etesl~nde' yaYlmlana-n ve' .a.ynl .Yll ({Yllt,n ha'b,e:rtllodu,liine ls)Ilk .gl:Jriilen ,llSosyetik fi$,le,me"' man$e,ti -No,kta). Ka.ral Kuwetleril Komi uta n ~ ~gl t:a rafllndan yayilin lanan b~lr:er evrak Ule bir~ok kli~i f~~lenm,ek. rUzer'e kavm:alkarmlhkllardan bHgii listeniiyo:rdu. IDogal1 olara,k bu ha.ber liinan~llllma:z bj~r etki yap'tlll ve ortahgl kalrl$tllllrdil .. Bo;yl1e bir bomba habere hii,~ i:htivarCll-' Imlll 'yolktu,. '$imdiii herkes tekrar TSK'ne yUik~ene .. oekti, Bence haber billin~li olarak y:az~I~lmlll~1I. [Ha .. ber1ii yava~ ve dog!l'lu okuvan her'lkjlml olursa ollsun burnm b:ir sal~m,aih.k oll,dugulnUVf haberde iddia edillld~gi g'i b~ blr '5011'lUn olalmlavaca:8JI;n~. gOllfe{lektL N'iite'kirn haberi alra~l~rdlgllm zaman :gordUlm Jkiii IGenelkurmay [B,a,~!kanhg~ ve Kara Kurw,etferi Ko .. Imlutanl~,g!1 iile' ilgis,i vok~ IKara. kuw,etl~e;ri KOlmu .. tanh8J11 Y,III[lhkvaYI~nlllandln haber toplama plan~n~ L Ordu y,a gonderlml~~' .. P~an 0 arada Ordu Kom utan~lllnln haberi olmadan bu hale .getirHlmli:~. lktidara 'yar:anmalk. isteyenl HlU rriy,et g,a21etesi; sahib~AVdlln Dogran ve [Erltulg,lrull, IOzk6k de- hi~ d' unme .. den bu haberi ya.ylniamlll~:~ardi. Basin uzerindeki ba.slQl devam edli'\flolr. IGeneU~Ullrlmlay [Bra~kanlhgl ce .. 'vabl ise ,ayn biir alem, Aynl gun yaIPliana',II!kla-, mada haber doglrUl~an:m'~~, ve ineelerne bal~llat'lllldl~ ,atlklanml~tl,. Bu ne demekti .. IKlimse bir ~ey anl~a,mad II., IBu halftai,~ersiinde helP sirvilll,arkada~'II,a .. rim i~e beraber oldugulm ~~in bana Ir,alhat:hk~a neler hissetti.kl,er~lnl~ ,alnlatllyu~~,iLudlL Herkes son dereIce raihats1lzdl' ve Kara Kuw;et~:elriI Komutanl*nll'

sud uyorlard ~,.

15, Ma,rt 2004

Tiuncay O~k:a,n yanl~nda yeni kurlma.kta. nldu-, :gU TV iistasyonu (Ka'nal TUrk' - No/daJ yonetiii,cis:i ol;acark lK:etr~m fa,n He beraber' gelldi. ~k oturm1ad liar,. IBana QIYAIK,11 n Irekilla,m tleminat~ 'v.eri p veremeYlecegiinJi '50rdu. [Esas bu nu logn~n m'fye g,ellmi$llller., Ba.na, gDn~ deh~e·tllii bi.rr i'stihbalr,al bilgjs'i valr. 'Y,azdl,gl Ikita:bill vre:rd~., (~A. ve Kiilrt~er. 'OYAIK"~ln n!~kl,almi~iJn te~m,lnat bell:gesi, n iii velr1emleyecegi, nil :soyl1edi m.

,8 IHaziiran 20104

IErol [MUilelrdlm~,eF nlezal~et iiy,a.reti i~li!n ge~lmli~.

Hana IOlnielmll'~ bilr kJo:nuyu ha~ililrillan~., JDruln TRT!de anla. dUde 'ya'ylln p~o.g)ram,~ Ue yapltllgl ,ara~! rlm,3- nUl sonu~lannl soyi ed Iii., Hginr.;. IBu konuda doktoIra yapmll~,. iddia,S!II, yapll,(lln plrogralml~'n anayasal day,anagl 'vok.Yalkllnda be~ ~isan dl$~nda Y(lIVlnlll ¥dlplll~,a.n topl'llumll,arda.n bliilri" egeir bu pro,g!ramll~n anayasaYd, aykllrl oldlugu ,ek~inde bilr Imurarnatta bulliunursa 'iptalll,ediiHr., i.,~: hukuJdal tam!amll!ana~

- ,

- - -- - -

,

- -- - - ---------- - -- -- ------- - - -- - ------------------

Imad~,gl ii,~iin bir ~'iikAyete AilHlMI bakacakn r ve ondan sonra dafelaket gelebilir, ya 26 fisanda ya.yln yaplhr ya da Ibu y,aYlnlara son verilir, dedi,

2,1 Temmuz 2004

(an Atakh geldi, Ge11meden on .. , ce ne istey,ebiUece,gini dU~Und{jm. Bir eok konu cU3SIInda patronun askerlik konusu ,oll,a.biilleGegi akhma ge~dL I~end isi ill'e daha once h~l~ kalr~'llal~,madllllmlalma STAIR televizyonunda, billlha,ssa te~ev:izyon kana ... hina eli konu nca-ya kada r, eesa retll ~llkl,'~~,alrl iililetan~yordum. Ama ben bu ~'lkl:~,la n daha zivade patronu UZOln1la1r' He UgWi olarak degerllendi .. rivordum, IBu hukume't Uzan aile-

s,iniiln caruna ot tlkad~ ve onlann ihays:ily,etle'rini bes parahk etti, Daha da uSitUne gidiyorl'ar~ 'Son

--

olarak da Ayd~n Dogan grubunun orta¥ar ~llllkar-

d · 111.. nl I ,.

_ :~gll as~en ~ "" mese e~i'I var..

Cern IUzan daha tinGe blu!tti n Jt(luwel komu-

ta n II a: In nda n ra ndevu isternisti a rna hicbirimiz kabul etrnemistik Atakh'run nive :g,eldiigilli bilrnernekle bereber, askerlikle 'f:igilli olarak ge!ldi:~liinJi tahmin edivordurn, Nitekim bana kendi durumunu uzun uzun anlatnktan sonra sadede gelerek askerlik sorununu acn. Kendilerinin hakh olduk~,annl ama yar.gllnln korku ile birr karar veremedigini Vie Alr,il,hk avmda Uzan'm askere almacagl n I soyl,ed i. AYlrll[a mah keme baslasa ellerinde ~endiiller:~n'iJ terni-

I ze ~Iikal~acak belgeler olldugtJnur il!ave eni. Klendrisi ne "Bu dava'ila n n

ku wet kom utan II III k Ilia n ile i Ilgjisiyolknrr, Muhata.p IMSB"'dllr. Konuyu blze sormazlar b~'le';' d,edliillml." Ben sa-

deee sizin bilrnenizidn anl'abyo" rum, dedi, Hak.11 o~ldug,U verler var, Adamlarm mlailianna el konma ~ek:li tam bflr zo rba ,II III k

.,. ..

. . · 1$ DUNYASI.. . .

"Adamlarm tuzu kuru"

'11 Aralblk. 200,3

Rah ml~ Bey bana nezaket 2iya,.reti ne geldiL kjonu~m!almjIZ 51 rasmda ben de ana bugOrn i,tinde bul.UJndugu'mluz durumu anlllttlmi .. HUkumetin turtumlilJ IKlbns, meselesive nereye giiftiigi gibi konul'arda,. iKend·isine "Hepimiz a:ynl :gemideyizi B,atarsaik hep beraber bataIcagIZ., Bunru kimse unutrnamah HIOkUm!et de' un utmama II" bizler de; i~ adalmll~,an da .. Onu n 'i ~~ n esas d estegi~ m lzo lan halllki arvd m I ata ca It sekilde, halkm gercekleri gDrebil~eceg,i sekilde hareket etmlel i'yiizN· d,edillml. Pek hosll,an na ,g,:illrnedi ama ge'[r'~lelf bu. Bana~ durum ,ldJtIU)tf gid iyor alma ha:la, daha 0 kadar kotlu deg.lit dedi, Bien de usdirdiull yUze kadar ibiJ skalada nerede oldugUlmlu~u degerlendirivorsunuz" dedim B,alr'i.a, 35-40~ dive (e~p' verdi ler Ben de bun un uzerine I~be~lki 191.5'111f' y,alk~lnllQ de-

dim, iHa.Ylriel ettiler .. Adlaml~I,allnn tuzu kuru Onlara :golJe ekonomi dUlzelmleJk1Je., Arna bu .. nun sadece buyUk ~jirket'II,er' ldn o~dugunu

gal rm Uryolrl,a r, lav.alh ha,lk Ihalia I~eki'vor. Hafk yok!lluk, 'ic;'~nde ne yapaca.gln~ biil,lmliiryolr.. Ennasyon dU~Uyor. Zlilr.a: halkm harcayaca,gll: pa·ras~ yu!k. IBunl~,aF!ll onlara hep anlattl11lwt

310. Ha:zil~a,n 2,004

Sinan .Aygon,l AlO" Ba~~nll., Senede ii~,i kez gelerek bizlere biill':g]i v;edyor. Velrdig!i biilgliill,er

- daha :ziy,ade ekonomideki ge:llii'~lmeler '\f,e baa

sosval o la··b -- ka rc;::111i:"1 nd a n e d·IIii(:llr~ln· d u"'!g7"',u'"" G- e

;S," I '.' ~'V'II.ar, :.' flU! IIIIII : 'e , .. :, IU-tli.ll .. _ . '~I ',. .I., .. ~'

nellikle hUikU,mleti tenlkit ediyor. Bu seter de. ,ekonolm~de'ki IkotU giidj;~,i anl~,atll,. [~sJz:llI~,gin ,g:i,derek artrnakta oldugunuve bunun sonunun f,el,aimte dOglfur giHigin~t hukUim,etin iIZII,edigii teslimi'V,et~i lPollli~tikalaJ nledenliyle 'yat~nlml yapdam!ad'll,g,~nl" bunun da li~~izUg,in I~U1m!aSI"· na neden o~du:gunu belirtti. lDig"er bilr ii~lg!in~

,al~llk~lamaSI, da BEP Im:i I,~etveki n eri ii:ilie i ~~gi I iVdi'., Onlann yap,ti~gllna, Imukalbele olarak ~endiisi .. nin o~g!Utlledig~ bir :gurup, ile ,emekl~,i yarbalV Korkut Eken I ln hapishaneden l~i kl~, g,O nnnde biiyU1k. bir bjren yapaca!k~lalrmlll~$ .. Bunurn iil,~in de yUzller(je insa n II, toplu¥orl~uml~. F.~ikir almak ve d~ger Id~'ililerin neler dU$UndrO:g,iinru lanl~,am,ak bak]lml~ndan 'yararh "gpru~meydt

Nokia, 2007 311

kapa-k,'

-' ,

- - -- - -

-- - -- - - - - - -- - - - -

OZDEN ORNEK'TEN TSK ELE$TiRiLERi I ORDU-MiLLET iLi$KiSi "lnsan icinden gleldigi toplumu nasrl inkar edebllir?'

- -

TSK kersinde modava uvgun olarak Deniz Kuvvefllerii"nde de bu iliskiler ,gU nah saYlllilyordu. Terti senesi nde c;"ekii:gi m S~ k!1 ntiYI cok ;iyi hat~[f'llyorum, benl defalarca siv'i1Uer il~e ~lli$ki:de olrnamam Ir~~n uyarmll~'llardiL tofmanda ya:~aylp, orduevlerinde eg,h~~nen ve OYPA"'~ardan alll:$ve~ rli'~ vapan bir toplum nas~1 sivUler i lie iliski kurabilir ki, Subaylann sivil arkadaslan o~~m,ad~gl gilbj; sivi~lleirin de subaylardan hilhassa ust rutheli subay,l!ardan arkadaslan voktu. Co(ukllugUl~ rnuzda h e'ir ma ha 111,ede bi r subay ailesi ya$Glr ve hepirniz on-' larairnrenerek ve ozenerek bakardi Ik. B,el,e o zaman III ,a r ma .. kam arabalan verine atlann kulll.anilldllgil hatrrlamrsa, blzler idn i~ine giden subaiyll,an sevretrnek a.yn bir zevk olurdu. Sonralan nedense vukanda ~i:zdi:gilm tablonun ilr;ersine gliir'ivefidik~

Zaman gerinee, 1990~hYlnann basmda ilhl~kill.eri n boy~e gide:mley,e(e,gi' ve s:effaf olunmast ilhtliya,(ll ortava t;11,kll nfa., T5K ker .. , sinde biir ~effafhk modas 'y,ayfllmlay.a baslad II. SivliUer lillie i Ii~kil,erin bence ilki' .aYrII beyutu var. Birincisi, TSIK: sivilleri naal gplrUI~ vor, lklndsi, si.viUerin TSK"ni tanllly.abihnle:si i~jn silahh kuvvetlerin sivil topluma ne kada r ,a:~~ k 011 d uglu~

Akredite basin konusu IGe'nellkurm,ay' 'Ha~'kanhg~ tarahndan 'kat edildi, o.errinle .. ' . mesine dU~Unmeden g~o!rUllelbili!,r ki, bu tutum tum vasalara veen sonunda da Ana .. y.asamy,a bile aylku~dn. Birincisinin sonucudur, Sii'V'IHIe baJk~:s, aurruz degli'$mledik~e' tutumlanrrnzdaki degi$"m,e aldatrnacadan baska bir ~ey olamaz,

AKP iktidarda iken onlar ile g,olrU~mlek gunahtir. IHle:men Atat[j(k~Ulu:ge kaJ~~ oll~ makla sudarnrsnuz . Ama kimse 'Size If>pe'kt biz bu insanlar ille aykllrll fikirdeviz ama

nasil birbirirnizle divalog kur,acagltz, nasil birbirimizi kendi 'inandllkll"anmlzal ikna edeeegiz" sorusu na ceva pvermez.

S ivii ~ I if r i n y u irt sevgi s!ii ,e ksi kti r. CO,gu nh.J klla onlar vatanlanrn ve rnilletlerini dusunmedensahsivararlan li~in harelkiet ederler, Onlar tembeidirler, ~alll,~ml.a:z ve bedava o~l,arak !plara k.azanm,aya ballkarllar. su nedenle TSK~daki herkes look '~ah~llrve fedakar olduklan i',(i1n her '~eyle II~ay~kt~l,rlar. Bu dal~(jnceh:~r ite ne.rey,e vanlabilir.

Yaklin zamana kadar biil II il mse I yonden bile sivil uznanlara danl~llllmlazdll, .. Sa.nkij: 1'700'1~IUi ¥,lllllairda y,a~lyorlmu~ giibi' tepki' verirdik, IHer ~eyin rClncU:s,u TS!KI"dlr. 1B:u fikiirlr 0 Ika.dar v;ay,glln~di~mll,~ ve sivliUelrie guvlen 10 kadar aza~m~~tn· kil, 1SK sonunda kendi 'yIUiks:e.k lisans ,e;gi'timi 'yapr.an enstitnlerini kurdu ve iht~y.aClI olan her ~f'yi' o21e~ sekial(' veyar devletin digler kesimlerinden teimlin e~e(ekk~~n ken-

,),

d,lisi her ~eye sahip olmava basladr, Bu nere ..

ye kadar gidlebHlir kl,

E,g,er arkadasmz devlet memuru degH-, se 'va hir sirkette l~ah~I'Vor v1ey,a bir '~~'" ficaret sahibi kimsedir, i,~te 0 zarnan yandlnil; size hem en s.IU~IIIU ve rnentaat salgllll~ yorsunuz gOlU ~h~ bakacaklardtr, Sivii;Uer ile her temas muhakkak hir varar k;alr'~lhg:lnd,a yalplilimialktad~.r., Bu genel kanld~r.

Bu Ikon uda I,ll klmlllS, em i rler mevcuttur ~ Karargaha, sivililielriii bl rakm rnesleginden emekli olmus amiralleri blle davet edemezdiniz, Hala, etrnevin diye de emirler mevcuttur, Bloy~,e dO:~,One'n bliir kuwet komutam acaba ne da~OInOVor olabilir ki. iMesa~ saatlerindcn sonra ~nsaniliann sera, best 'Yct$aidl'g,lnl vie egler' nivetleri kot:u ise bu Ik:lii~ne:rj n bu saatlerdensonra her ~,eyi ya!pabiieceg,ini acaba bilmivor mIU., Bu 'tip' davraruslar ve dO:~unr(eillelr kapla~l~ bir top-

Ii UI rn 'j('i ne kendi n i ka pata n, i~eV'resli nde n etkilenmeven vie kendisini cevresme ka .. patmll~ insanlara o:zgludUr. lnsan idnden ,gleldi:g,i toplu mu nasrlinkar edebilir,

3-.2 Nokta. 2007

--

---- - -- ---- -- --

OlDEN OR_EK' •. 1 IS " Atatu rk' .~

30 ,A,HUlst[OS[ ,200'4

M,es,~,ek hay,atllmlda son kez uniform:a ile katlillaca:glim, 301 AgUistos torenlerine i~tira::k ettim, Saiba[h 08::00Iden gere y[anslndl kadar dur dinlenmesi olmavan bir toren zindri Y[aIP'~ m uda ve a n'laYI~,I[n"llzd:,a, duzeltme;mllz gereken cok konu var. En basta AtatUrk~u bir ido:l! haline getirmisiz. K.endisi bile "benig,o,rm,'ek (j,nem~i d,egii[11 benli,m fikirlerimi

anlarnak onemlidir" demisken biz her verde AtatlOrk'1lfj hev ke I I' reslm, poster olarak anmlaYll1 sanki onu anlamak ile es tUltuyoruz, iBulboyl;e devam edemez, Bir taraftan isialmiyerjn ,gUnUn sartlanm kair~lllamadll::gl-' m ve reform gec;irlm"esi :geJle' '. inden bahsederken, sa nki ,A,tatu rkt;ull uk ilelebet va_~aya(akmlll~ gibii davramp illk,eierJiini tarnsrnaya dahl a~ml'yoruz. Tabi 0 zarnan bu ilkeler bir 'yo II g:ilsterki olmaktan oteye, dogma haline :g:e[Uyolr'. Sag ,o~sa'vdl herhalde len fazla kendisl bu durumu tenkit ederdi. ,ikinci,

• I-ATA •. RK,. iDE LO i, TORENLER hali __ e ge Jrmisiz'

bir konu da bu toplurnu Kar,a .Kuvetlerinin etkisinde i kurtarmak laZI m. Devletin her kesi m -nde[ kend i du~'Un(el,eriii hakim olsun, herkes ~endH'eri gibi dlu~unup IkiendHer,i gib. ha reket etsin Irsti' orlar, Harbive ,U~II ile yatlp, Harbj, e Ma:r$.~ ile kalkl OIr~aIIi

29 Ek:iml [2[004,

Bu:g,LinkU tOlren~le:ril' ~oy'le sahahtan aksarna kadar 'Y,a~adlm. lHepsi onuncu yd kln planlanandan Iarkh degHdi. '0 zaman devlJ'etin gOcunUn mesaiim her I~o~eye' dagltm'ak vie

hi rl i k beraherl i'lkc ,gosteri:s:i va pmak bi Iri nd iallma~l. Ara;d,an seneler 8e(.tii, .. Am,al~ be~kii ayn~ ama ya:plh:~ ~ekll;hllf:n ~1Ik farkh olmasi gerekir, d~'V[e dU~UndiUlm. B,ir trit)Unde saat .. leree ~otur,af,ak gecenleri seyretm,ek: p'ek bir fikJr verlmiyolr~ iQst[eli,k de bir ba~~bo.zukl'uga

sahit oluvorsunuz, Bir sOru simark ve _ urnursamaz gen~ on1unuzde'n g,e~jyor. N,e kadar ve nasl bir mesa] ve:rildigi ~UlpheH,. Bu konuda biraz cahsmanuz gerekli, Saatlerce konu~[malar,~ k0C31 koca adamlann s~ ... _ raya girip el sikrnalan, arnk ,m,odaslge~mli~, j(utla rna 1,21 r;

Nokt.a 2[J07' 3,3

--

- --- ---- ---- -~- --

OZ,'DENI OIRN EK"TEN TSK, ELE$TiRiLERi I ORDU-HUKUMET

"Askerin kansmasi yonetmeye dondu"

Devlet~n karar sured uzun sure IGene~lkurlm,ay Ba~,kanhg!ll~ndan etkilendi, I,~ vie dll~' olavlara £lit kararlar ahnmadan once Genen(urlmay~a sormak adet halini allmll~,tl" HljjkU:m~ette olanlar Q,zgUr oi~,ar,alk karar vere .. , ;miyoriard,II .. Bu nedenle de verilen bir kallrar halk arasmda be,g,enlil II rnezse cevap ikol,aydl:: ".Asker o,y~'e iste .. di", Bu a111$,lkanhk ihtllallerin b~r scnucuvdu .. Ask'er~n kansmasi, fikir bevan etrnesi gereken omayflar lei bette yard II ama bu kansrna bir I~e~it. Y1olniet,mey,f' dlonul'~'" ImUstU. Bununit;in deo'.ze'lllli'lkllie dll~~, po~l~tiikada resur adimlar anlanuvordu ..

-- - - --- ------ - - ------ --- - ... -- - - -- -- --. I

SIYASET(llER .

" k henu . . ,,,,

I . _ _ .. _ _ . . _

Bir sev vapacaksamz nernen yapm

23, E· :'y'II'u~"'11 2.'.01013

I,·· -".1-/_,_

Sabah Adalet Bakam Cemll Cii,oek ziyar,eti,-

- - - -- - .. ,-

megeldi, IOU n kendisi nin ge~eJ(eg. n~ ve me

vapmam gere~iktl~:f~Uni~ KarOl Kuwetleri KomlJ~' taru veJANGK O,'arJdarma G,enell(o.m,utanl -, Nokta) i ~e gOlr'fjI~(jI,gO mde bana~'gels,i nler arnazlvarete gitmivorut' dediler. IB~na boylle bir tutum cok ters geldl, lnsan harbin, sonun .. da dahi oturup dusrnarn ile konll~uyolr ve bir ,anta~ma:ya varml,(l;ya ~a:I.t~~yor .. BIz. boyle vapara k ney,i: ispat letrneye ca Ii 11~lllyoruz,.

( .... J

116:00~da I~i~ll,eri BaJkanl (Abdt.ilkadfrA,ksu -NtJ'idaj ziy,an:!te ge:lrdlL Kendisi esasmda K(h1- (u ve AIKp'i ni~n ku rucularmdsn saYII:II,G1!n b:i,r ba .. kan, Kendlls.ii ile uzun sU'F,'e' sohbet e'lUliiik. :~ra:klil asker rneselesini sordurn. Bu sefer sorun yok~ dedl. v« bsna ~ ~ k 'sef,erj nde'k.iya nii!I~litlndt!ez-, kere ile olan h'~kayesin~ a.nlath. Sonlr:a Kuz:ey

II rak'ta Barza,nlil ve Ta~aba nJ~llle olan ~llm~lki leri anlatti, iGe'nd~sj KUirt ami, hi,~ de IK'Lh1~Ulllu!k lehine ~a:III'~f1 bir adarngibi konu$,muynIL

21 Kasll'ml .20U31

Yavll.lz Kay,r,al:~~ mahsus d1av'et ettlm, zira

34 Nlokla 2007

bundan oncf,1ri gel~is.in~de O'YP'~njn herzarna n em riimlil~e halZillir oldugu nu soy~,emlj~~ ti, Bien de bundan o,"[ekl~ gUn topluca al .. d~gll m11lZ kaJ,ar ,gere,gince kendis~rne DYP'nj'n :5e(i:m~erden once' bir m~t~ng: t(2',1"tipleyerek Klbnsikonuslinu desteklernesini istedim "Peki" dedi ve ,gjttw~

2,4,·30 Kasllml 200.3

Yavuz KaYlr,aJ'll,ClJlfad ~ Vie DiVP,1 nl~ n K~ bns :se(i If in I erl~nden bir ha ftalonce' Mllers ~ n'de bir mitlng y,aIPlaca,g,ln~ so'ylled~'. B:ekl,ey~iP' gore[Jegi:L

2.5, Aralilk 20103,

KLiwiet komutsnlan ile beraber topla .. narak lonu"r (lynl.en ~h:~ ·IKI~br~s konusund,(), :go'iru:~,me yap~~k. lBig,erlerinde ·old'u.gu glilb~ onun da :go.rO~II,eriin~ 'sio,rgUl~,adillk .. Kat~ bir tuturnlan var. Kend~s~ ilc K~bns konusun .. dan daha cok son SiY,d:si durumlu vebu noktadan oteye neler yapd,ab~ Ilecegi'n~ go~' , rU~t[Hk. Bi~e CHIP'niiln bir lV kanalill~ vaSllltas~ ile sesli:n.i duyunn.aya ba~!Ia.yal(agll:nll've bu

...

ge.·.··"··· .... · ... ·."",

.

I

.

- .-.".

_..

I

AI '.' GOrntOI·-'. "'. •.. _ •. '., .

per, " '.' .'

If' , I '~ ,~ . .

- - -

- --_ --- - -

Nokta'nm kapak haberi bu halta, 2004 idnde, onemli (n~ude '~'~llbrls h,assas~yeti"nd,en neIma~anm!ay,a ~a~lsan (bu blr yorum de:gil., siz de okuyacaikslnil'z)ikiii darbe te~ebbusUnU bUtun a'~lkilill~I'y'll,a ortava kO'luyot "Klbns hassasiveti'nin, Sankllz. i~'in objektif bir zemin oll;alr,aik de .. , :g:elrllendirildig;il aok, falkat gii!ri~im~:n Rsfilbje:ktiilf kosulu'na i'lli:~lkin bilgiler kapak haberimizde olrtUk olarak yer ,alldll:g,~ i:~~n:, onu burada ben dikkatinize sunmak li'st~yorlLJm.

SUbfektif kosulun, 20013 AgustosllJ"'ndan on .. cegorevde builluna,n deniz kuwetle'r,i komuta .. nrnm (,Oralmiral BUlent AI~p!lkaya) degi~,m,esi 01-,

. .

du:gu ,anlaSlllyor., (UnkO bu kornutan, "dind"

(evet gUnUJJkler'de s~k sik kar~da~a,ca,ksnllz, ay-, nen boyll,e) 'Glenellkurmay B:d'skanl Hilmi I()Z:kolmLin "dumen suyunda"gitm,lektedir. ()zden Ornek'in Deniz Kuw,eneri Komlutan~III,:g!ll~na ge~e .. (Ieg~nin neredeyse ikesinllestigli gunie'rde ,(henuz

Donanma KOlmutanl~'dl,lr) Kalr,3 Kuwet~erli Ko~

ml uta, nlil Ayta.l~ ¥,almlan'tI1n 'Ornf'k~',e soy~edii:g:~ sOz~ ler, komuta kademesindeki degji$n~di,gi;n n1mu .. dahale'de ne kadar o,nemli O'ldu:gUlnu glolster .. , meve yetliyor.. I~)zden IQ'rnek"i,n ,gunillugunden (9 .. 115 IHlaZJjir,aln 2003,)1:'

~12. Hazi ran sa bah Ileyi n (.i'. ,.)1 G,enefkUrrml3iY Baskaru, Kalr,3 kuw,etl,leri KomIUitan~, Deniz Kuvvetleri Ko,mutanlll ve jandarma (ilenel KOlmutal'''' Inlllll'nl ka r~dad nn, B'e'raber old ug,ulm uz :sOlre(e' Sener Pasa (,~enlelr IEruy,gurt .Ji,an da rima. IGene,1 Ko~ mutam ,-Nlolkta) devam,l~ olarsk ,Genelkurmay Ha~ka,n'~'!'inlln za'Vlf karakterti bir ki$"~ o~dugunu" huk.umetin bur tuturnlarma ka~1 daha sert tavir koymlas~ gerekti,gjni ve bunu 01 'yaplm.adillg!l: takdsde bizirn ona 'ya.ptlrm,almllz ,ger'eicti,gini soylll,edL Ayta~ Pasa da (Ka!~a Kuw,eUeri iKo'mutam .. Nokta) a.yn~ fUdrdle ve he:pI benim flillk.rimli lo',grenm,'fye '(4b~llar., Fntma Pasa'nm dial (IHav,a

IKuwetlerj t<o:m!utanl -N:oktai) ,aynl f'iiki'irde' olfdugunu 'Sr()yl,edililer. 'Genellkurlm,d:Y IBa'$ikanlr"'na ne 'soyiierll'erse yap'bramadlk~lanlru ve onun birazok hUlkullmet 'Y,(Jnllls,1 oldugunUi ifade ettiler, 50- nunda Ayta~ IPa~I'I'$en Anlkaral'ya, gel de ondan sonra bi r davr3ln ~:$ tesbilt edeoegit ded L H'

Sa Irll k!I'Z. '"siilreci" ba~,hry,or. '. I'

:~u sanrbr, IOIr:amirall'Ornek"i'n Deniz Kiuvvetleri K.omutan II,gll ,gon~'viinii devrailimasl nda n. IUe; gUn sonra kaleme ahnmll~::

u5albahleyiln IKara Kuvvetleri' I(jomutalnll'~nl zi'yairele :giHiilm,. Bu .zi'varn~te Hav:a K." K. ve ja ndarImaGlene,1 :K:. da katlllllldl,. G'enelde bundan sonra me gi bi hareket etm,e'mii,z hakkmda kon u~tulk.

{ .. , .. ) Anl'?l~dia!n bundan sonra ·ba.hriye ii~,le'rlii'ne daha azzaman a:VI~np sival$~ ge'I,~ml,e~efir'i 'tak[IP'

etmek lonJ'ndaYII'z. n' .

'SUrle~j) iste bo,y'le" 20'03 EyU:Uul~nUn hemen basmda ba~ladl.. lD,arbe :g!iri~,imi bundansonlra iilgjinl'~' bir sey'ir i'zliyor., Ba"s'~,angn;ta, Kara, Deniz, Hava'Ve D'eniz komutanlan birlik vie beraberlik idnde gOI.fuU1yor. IGene dej tl.biilrl~:irk.'~' duygUisunun ,z!~'n/iede"oldUigu ,gUnll,erde dahi: "daha biilrUk" i~'inde olan iki komutamn ~eneir' IEruV8!urv,e lbrahim Flrt~na o~dugu anla~'~!llliyor. Aytai~ Yalm1an 'vie O.zden IOrne.k·'in lilki rd kill Iii bir tutum i~inde ka,ld I kill a! rill n I vie ay'lar idnde gidere'k. bu fikirden kesin bir bi~~imde uzaklla$tl,g'lnll gOf'U'yoruz.

- - - - ----

" . '

I

- -- ---------- --

konudaki haznilll:klla.nn sonudanmak uzere 01 .. dugunu anlatn,

1·4· $ubal: .2004

lOUin aksam [andarma Gene~ Komutan~ bana kara 'Kuwe't~e:r~ KOlmutanll,'intn Sah gUnLi Onur Oym,en "~~e toplann yapaca:gllnllve g;ellime,-· mi istedi, Ben de ge·II'emle)'ecegimlisoy:I'edim~ Arna eve donunce Kara Kuwet~eiril lKomluta,n~ benl telefonlaaradll 'v'-e imluhakkakge'II!lmem gerektiginianlannca ben de "peki" dedlm Sah

gUnu ,oglleyin komutanlar toplannsi nedeni ~Ie veri lecek yeimege kanl ml,aJYI P oraya g~de(]~g~ m.

1:7 '~Ullbait 20104

OQ1den ogrendii,g,im~z. bir it:ade bizi baya:81 ~a'~lllrttll,. AB[]~nin A:KIP:~yi desteklemek uzere

TU Irk basil nil n ~ 'Yonlll,endiirlme!k uzere 200m i Ilyon dolara yakul bir y,at~rlm yapt~g~na dair baa bilg!~III,er va.rlmlll~. B,u ABDi'niiin oyunu nasil oynadlgllnil" bir ~·~aretiydi. '00 lI:lle yapt~igtm~l diger konuIllallr He: ilgili sobbet de.~ok i~giilnr;tL IMleihm,et Agata~$birHgi tekUf edlil~lmi~ ama ,0 "Ben tariil~atlar' ile iii:~bi rl:i:g:i I~a,re,llefli ni anyoru rn" diy'e'r'e k bu n UI ka btu II etm,1emli'$;. ~Ki~ bns son ras

ndeme ,g,eiel(!ek elan IEG[E" $orUn~;allrll, ile Hgi-· ~:ii de' fikri nil allld~lk. B,ljzle' diogru n nBu adam .. ~',alr IE~G:Pde del Y~'rlm¥ hazlr~:a.r ve planlanm bu yrJtl1 haritasma ,go:re klUrmus!~arj dedi, Gene~lkurm,a:y Bla~lkan~l~nltenl~dd ,eHi·ve arnk kimsenin oroudan bir'ley bek:lem,edigiini ve ordunun bir ~ey y,3Ipa;G3gln~1 da sanmadiklanm, ayn[aGlenelkurlrl1l,ay ,Bi$kanl1nlln adeta parti nl n bi r ada m I: gibi hareket ,ettiglin i n "Ok. y,ay,g,~n bir Ikan,a.a;t oll~dugUllnu: belirtti, Dikkatimi cekenve be:n!~ dehsete dU~Oren diger bir konu da 00 :gij:bi: bi r ki'~,i nliin hallal :g,en;ekleri n fa rlkll n da ola,m~alm,a:s~lydl ~.. Hal~'dl "~~~i, 111,er ve ta, lebelerden medet umu!yolrdu. Kendhi~ne ball sendikalar ~Ie k:onfeder,a!syonlar~n nas:IIJ~ sauldllk~annll.anllattlm~. 'ogrelnldll,er ~Ile Ugilili ol13rnk. rektorlerin a.nl.altllk~·annl, ve o,grendh:~rin nasilanlve madded ollldukl'dlnnl'J arnk e~~d,i$j

gi bi 'S. ,_kla ra dU~,m'leye\(,e:kllerin i izah etti mi.

An~ad~:g,~m kad(u'ly~a CHlpl de ne ya.pa[3\glntl ve ne ·ya,plllllm,dlsll g,en:~ktigiln,i bi~m~yordu~ Btf~'ndeld izlenim kimle k:onu~tluysak bug,une

• Sozii ed i len T olga,

I~" I d " "

i:~. ,~-"" >" !"".". " " " -I , "" i-'. - ," i ?

I~ Toga Candar mi.

kadar ki mseni n bi r da:rbeyi' arar veya ister o~ .. mad,ll,g,lnl:, rdUml~

29 SUbJilt 2004

KonIIJ$m.aliardan sonra B,evteiPe~'Ye gittik Heir~e'SmJ]~,andt Almacllm.llz3 Mart ,gUnU V,dp~'" lacak ol~,an ~~UltuSa:J hareket'topiannsma

1M H]J'~dlen bo~ destek sag;[almlakt~ .. AlmldJ konu darbe i. sedmden once mlil sonra rm 'yapa!lmltl dandu., Omer li(g~ f~gayet tab:ili bir '~ey yapacaJk:samz hernenvapm" dedi,

,27' Arah!k zo

GUJndUz OHAL gazilerinin TSK. lR:ehabi ill ita'syon, Mlterkfzi~'nrde ,a~ml~, olduklan seJgii'ye· katrldik. Duygu ve ho.zUn dolu birr gun gec;;~rd:~k. Ser:g,iy,i gezdikten sonra gaiz,illelr sinema salonunda bir "ko:n::ser verdiler. FevkabJdl,~' g,Uzlel1 bir konserdi, lnsanlarm istf:1rler:sf'n,eie:r b3$arabij~le[e'ide:rini glor-· duk. IB·ilra:ra E~e btUgesinden tUlrktHer ~.hnlyolrdu. 'Sa_hnede;,TRT~den sal vle.turlkUi'lle~ii·_.illle Tolga isimli lbiir sanatkarga:lill,e~e ref,'a,i(:a!t ,edi'yordu., :~a,natkann 'sesi ~;ynl Hasan Muducan'!lrn (12" Eylal darbesi.5ilta51·,n'da TRT'nin yayt1J:'idtgl ka'hla'm'o'nltk UJrkUler:iyle fJnlenf,n' tu.rkfi"rti -No.ktaj' sesi gibiVdl. lalnda;rma G:enl~11 Komutanl o r,l,enelral $ene~r Elruygur hemien ku~aglj'm,a. reg:ildli ve bu sanat:kann,adr~s~nlli 2dah:m", lanm o'lla:bil!'iLr,

dedi GUze!l! bir e~!prilydi. ~.

.. , " .

.kqpak

I ---

- ------------ - - -

YOK .. REKTORLER

,

"Arnk sizin de biraz sesinizln (:Ik, iaSI laznn'

'7' Kasllm 1,00\3

lstanbul Oniivers~te'S~Rebio'r'Li Kemlal Alemdatrog~!u ile :golru~,me.,. ,. Y'O'K Ba~kanll Kern"al GIUrU.z ile birlikte bu 'tutu(uve' dind iktidara kaJ~~ tam bir Ikurtullu~ sav,a:$rllvler:~'y,orl,ar. Ada'ml~ainn bUlUn de'rd;~ iki IK,e',m'lal~i hallet ... mek Kend'isi '~lle bu mevzulan konustuk. [Bana ~~/uttlk sizin de biraz sesinizm I~~kmasl' lanrn ~ok yallntlz 'kall'llyuruzU dedi, IKendi:sine IUIOI'Y:~e diegn. S,izller sesimizi ~u;amal hale geti ri lid i k. J\~sak bir fu rllu, acmasalk bir tu:rhl

A 1111 ali s'izl'ere el altmdan her tUril:U

I deste,gi verj'yorlJz., Sll,kdmladanv'f cekintned,en devam edin, g,erekt:~,g~n~ de arkaln'llzda biz~ eri n 'o~ld rugu In U

da i rna hat~ rl~,av~ n S,iz lazim 'Qlldugumuzda sizlerinyam mzda oll~(aglll:t~ dedim .. ~k~miziiln de hemfikir o~dug,u konu bu iktidannyava~l 'Vava,~ Ullkevi dini yonet~mlle' tes .. limetmekte o~du,gu iidL Her 'gUn bilryeni dinsellesti rme te~:ebbU50 ile kar~lll;a~,llyonJll_ TUrban bir tu:rhj gundemdeninrniyor, $im-· di de kamu ylolnetiml~ndlle' reform tasans

IMlffhsle. ,getj~rilltdI. BaSUl adeta ~tkUd3nn '00- r,aiZanll olmus, Demokrat o~lj,abilm'ek vel ov~e gazu kebi ~ rnek itii n u Ilkesini adeta satl$d, ~I:~ karlm~:~, bir 5Utr(lsatlltml~~ adi, husiz ko~e'

'yazan bu tasan lehinde yazllar yazJlyor ..

Hlallbuki bu tasan baskanhk sistemlne ge,~:i~f IU I keyi fled eral sisteme goture(e~k ve

lUi n ite1f devlet kal may,aca k ve'idan:~ni n bUtUnfu:sO bozulacak H~r surO }fe'f'e'll h~,rs!z tureveeek . ,asd bu tas.arll,Y]I: 'Gdkl~lat~ar i:nallnlllf .. mast :Z:OL

36 IN okta 2,007

'11 9 Ka:S,tllm ,200C3

K~iral~gaha dondugulmde lGocGllel i On~ve:rsilesi Rlektor[j~nU beni bekli,er Ibll..ddum,.5, AI~,a'" hit gU nO: YOlK. IBal~kanl sit2!tiitmi 'ya:pI111i.u:aJc B,u neden le acaba ben de aday 'Cl,,~sam rm d~;ye' glelml i:~,tj. Kendl~s,i ne di,g~'r ko m u tan la r 'i le bu konuyu Jkonu~tugumu ve bu ,a~mada yeter~i' destegiia~m,ayalGl"g~1 ic;'~n ,aday olm,amasl~nl tel:kin ettim arna bu arada bir gel~~~m!e o[llur~ sa baYir,a m h~:ftas!~ i:,~ nOlle lkendiirsinia raya,[a- .. g:ll mil sQ,yled'i::ml.

ciIo I

25 E'klim 2004

A~am BiUk:ent ml[jjzl~k salonunda veri len baado konserine gii1tHk. lGonsen:~ Anta"ra~d"a bulunan tum n::ktorhe:r v,'e (umhurbal~kantl' da katil11ldt JlAN.lGE . ,KI~ ile ClJmhurba~kanl~na gide'rek tUtrbaln konusunda y,a,ptl~g,~ uygulla~ rna neden~y~f' Ikendis~ni dlesb~'k~edik vie herkesin de kendisine destek vle'lfldik]eri'n,~ so\dle: .. diii~k. 29 Ekim resepsivonu i't;~n verilen daveti .. yelerd'f AIKP'llile'r' essiz ~al;rddllglll i~~n lk~'yamet kopmlu$ vie [ulmhulrba~~lkaltnil"nJl bUtOn galJetedlertenkit etmisti, :RJelkt,fj'r~eJr deVtJIK taISlU:II~ simn halu"lanm,as~ konusunda k,endi aralarllnda, ~.eli$lkiye' dO,$:mu~~er v€' Kocaeli Oni\/. Ilektoirli bana ne yaplmaJa n gen~frt~g,in i sordu.Ben de uIHlflkUmlet~ley,aiptlgl'ntl ye:ya y,al~' par giib~: :goro~du, nU:.t_ iJl:l,a:~~r:nlla ~gplantllll!:an'na devam ,edti!n~~~dedili,tni~ J;ok hi .. anna giitti. Hepsini bir ,gilA Y1em1eg,e davet ettirn

------ -- - -- - --- -

- - - -- -- - -- ---

- -- - -,---,----

--

OlDEN ORNEK'TEN TSK ELE$TiRiLERi I AST-OST, DisiPliN

. "Ust kahve soylerse, alt <;ay istemelidir"

- _._,.- - ._.- -- --- -- - -- . ---- - -

Kuwetl!er daha si[~~ siteminde anlasarna .. m 1~I'arken hedele d!oglru ~ lerlemek 'VIe' 111~y,(I!ktl:ta ,gore terf etmekeok zordu Siid I ssteminde objelkt~f b~,r okme ,ol~mad~gll i~lin :si[I~'II~n,~:z UstliJl-' nUzUlf] sizi nas!I'11 dlegerl,endii;reGegiine ,bag~~yd~. lB,oylle bir dururnda subay da do,Aa~ olam yaIPllyo:r~, olmas gereken sekilde bir vol tutmak verine ustunUn hosuna gidecck bir yollu ken-

disine se~liyordu,., Egerge'rlQ _ sov~elmel( us-

tun hosuna g~tmleye[ekse gelrl~elk dii,llJ, USlun hosuna giden so,y~eni'volrdu. Osb~ y,a.ranm,£llk ~~;;in takip ed~llecek yo,l!un onerni yoktu.,

Genera II rUtbes'~nd,ekli insanlar b21h'~fl,erini yapatrken bile daha kidemli g,enersdiller~n bahcelerine bak~,yor vie onlarmkinden daha :gfJilZte'1 bir baheeleri olmamasma till,en g06teriyod,ar~ dr Zira Ost mahcep ed,ii~,e,mel vleya l<u~Uk dUr ~Ui rOi ,I: em ezd Ii' .

Bu du~Unce taj:r.zlly~a~,ok hanram oldu B,iir gOn bir albavm evine g~tlmli!~.tik~ bana nlle~ ,~ger~ .si niz d ~ye sord u. Ben de· "su Iii (;1f[,egi, m" de .. dim.A~bay :~.a~lllrdi., yu~kundlU!" bir :~eyler soylel- rnek isted i a rna so,yllevemled L Daya namadsn ve kendilsi ne sord urn: '"::l'h~ o~dur Cevap c;ok

,illl'gi n~;ti:: Bizdeadettir, ust ne ~~erse biz kendisine lore bi r a ~t derecesi nden itmeyel cal ~~'llrll.z; ust ka h vie '~~e'lrse' biz (:aY i:"e riz, 'eger t;ay ii(f!'r~, se b~l,al~ll:k ta,y~,erjz~, 'S!ilmldi~ :s,iz su dey~ nee ben ne d~y:e .. l()egi1lmj :$a.~lIrdllml dljyie (levOJIPI ve,rdli

AVnl1 '~eklillde bi r gun b~r' ka.r:aci a Ilbay~ 11 lo,~e~ al~abas~~ il~f' otobanda .gl~d~yordUlkve JUz'f'If1im izde olldIIlJII~~ Ja,zla da sO rat vard I., Bi rden frene hem de son II na kadar bas ..

til. Tabii biz ne o~dugumu~u an lamam ~~tl k,~ ani(] mUl bostu, acaba arabaya billr :~ey ml oldu diYlf du~UnUr .. ken kendisi hernen (e'vd:b~

d" iI"~'Sa-d" ~~ . b 1 ... - veri [:: -'> ',Sa t'-.~ aria a 11!1..0-

~111 ulanll n slj vii II' a.r:abaI5,!.~ onu gecem e.~d ~ m .l~

Bu arada sizin kaza yalp" ma n IZ onem II i ,degji~:di' r .. 'V,eter ki kom utarni~lnl arabas :ge~i~mesin.

SUlibayl!,(l n n y,eti~i ri I rneleri ak,a(h~:,ml~lk olarak 'Y,eterlliydL BH'~mS!el~ ylfjlndenye1erl~ bii~gi He don~atll,lllm,ll~ ollalrak yeti~~r~~liyorlardL ,Anl[ak manev~yapil baikllm:~ndan ayn~ yargllya ulasrra lk koia!y d,e:gildi. Harp oku IIU ta lebesine Ol,g" reti lien temel d,eger~er ~ok tuitu(uydu. Anayasa geregi bel, !"if biir :sUn~de 31p.111 mIGiSJI! ge'r,ek,fn vatan igorev ye~Erli egit!me f~lrsat vermemekteydi, '[)is!ip~~n :$eldi IO~Un(d, de,getillendirme~er de $ekl~g,orUnUm~erini koruyordu,. Topek vu-, ran, esas duru~u uY,gun ol'an~ ~o,k baAJlran~ her ~eve bas ustune diyen ,malkbUJJ kabull edliliver, I'yi 'Qo(uk ~lm,ajll bu va:sll,flla.r .ii~e .(er~eve'~e .. , niyordu.

Karalrgah ~~dll'~:mia~.annda s.ubaivlann dav", rarnslan cok ib~liln,tt~r. Gell,e~de :subaylalnml:11z

i,yi yie~i~tiFii~mekl!edii:r~ Bir- kurumda mo-

dern, gUnJclel1 y,on,tt,ilm! veya ¥,o,neti'm ,arac;II,an denen ~onlU~a,r 90ik onceden TS!K [bLinvesiru!' tanllt~IIIIIP~ kull,li,anl~lmay!a bQI~~,tU11[, .Anca,k: bu kada.r li'yii 'yetli~mlell,erjn,e lrag:nllen subayll,arl~ lku~ Ifumun yonet~ml~ne katk~l,aln i~ok-a:ldilit ,~kJ se-, n~~~~ kOlmuta~U'k sUrelrnd.e bir be'l'kj ii'ki 'Sub€l" Y'lln bii'r ylen~~~k ,ijneris,iy~e ge'~d~:g;ini gOrdUlml.

, Ayru $Ie'klll!de lkurm1ay baskanhgJI'm do,nemlle:rilmde benim hemle;n ,ait~mdaik~ dla~re ba~:ka-:·

rU11 ba$kan~ara yetkj~eJFI devretmek i!~~11 Is~ailr etmeme ragnllen bir turiu onlara buvetkiler devredemedlm. Kimse file: y.etki almak lii:s,dylolr~ du ne de' sorumluluk Gun~ulk hayaUann:1 S!II'~ radan bir mernur gibi onlerine gelirse onu yap,mak ~ek~jnde g,e\~irlm'ek jstivor~.alrd'l. Ara$-" nrma yelniillik, yarat~OIillllk", boy,l!e kavramlann i~.endil i;gi nden uygu~a n masi mbekiemek bo$1.1 naydili.

Asi makamlardan gelen yanll~ biir oner~ v·eval blr j~h~'im aynen olldu:g;u g~bi komutarun online okar, sonra aynl '~eki~de' i~!em,e konursaune yapahmr komutan go,rdliJ ama bj,r emir vermedi" ~e,kj~nde b~r s,~gUlllmater:-, cih edilirdi. IKim:se kend~ in~sivatii:tini kuUamp da btl 'yanh~'t~r~ dUzelt~hne~idilr demez

Komutan olan kendini .AU,ah sanillyor.

Herkes kom uta n ~ I'lk ya palmllyor. IGer~'e'kten komutan olmak ~~~n bir"~-ok kriterleri ~a~ll~ lamamz gerekili., Bu .kJ,~terle';r~n ~ogullda O,lveri iistiyor. KJomultan:hk makamma oturan .. , larm b:Dlyf]lk bir ~ogun~ugu, daha enesl gUnu orava gelinoeye' kad,alr va~adll!~dann!vf' ka,r~111 ~·£}~Ug,11 yanllllli~~ I k~.an J ~,Ii:ka'yet etti'giii davf,Cl!nlll:~,lla n u nutallrak kendisi de bu 'va n~I~I~,hk du .. zenilnfl1l bir lParl~aSII 1la.~linegf'l~iyor Vie i!f,Ben kOlmutanllm; i:s,ted,ig:iml:iy,;ap'31Inml '\lie persone. .. lljm de istedlilkh~rli,m~ yap.m:ak zorundadJ,r' tldumlu ~It;ers.ine ,g,irivolr.

Ozden 'Drnekmin gonU..ikll'erinde, tiAYI~~"gIJj'ndialn sade\oe biir para,grafla so,z edii ~ ~'Vo r (14 Elki m 2004) ::.

~tIFenejrbah~em'Y~e Ayta~. IPa:~atll!,ara (I(ara' ,I(uwer/,eri ,f(,o,mufanl' B Noktaj gittlil!rn.Daha ~o!k 0 ,kDnu:,tu,. m~e'ner Oa'nda'fm'a GeneI' Komuta'n'I'~ NrJkta) bizden habersiz darbe pllanlll hallrla.tm,~'~. Ad~ da "'Ay ~'~,II;glll'., O,allrbede kimin ,ba'~kan

o laca gil belli de,gn. IHI~iPI:iilm~~e daivlralnl$lar~mllza :g,ore b~r kod adll 'v,erm~~,. H,aV,3CII (Ha''¢al(uwf'.tJ'eri' ,'CO,mlJ,tan'" ,Ib'f,ah',im .F1,rtl.na .. No,Kta) ona destek Yerdigii i~in 0 anlamda, bizler ise salina IkalfSllt anlamda, bana da belli dleg~111 anlamda kodlill,aJlrvierlmi~. Bu plan GB,"l1in fGene:lkurm:ay ,Ba~kanllgl ~Nokta) elinde olldlugJu ;g,ibi li~!~,e'r~ndel1 blri tarafllldallnSjllldllln~d~glll il~'in IMlilr ve

hUlku metin de' el i nde Varmli$,. I~lki nd bir pla nda I~se sen le ben gos.terli:11 m ~y~'

d . . L . , "

OfUZ:~ sa, ece navao var.:

Yani 2004 Yllhnda, koniuta. kademesinin her delasmda bliilr:az daha fazla bOII~O nd U:gO u,gi'rlii~,~lm le ka r~,11 Ikarslly,a kai~ ml~$,lz:

II IGenelkurmay IBa$kanl~nln hi~,~billr za,mdlnka:tlljllmad~glll" ba,~lang~'~a do,rt :kuwet komut,31nlnUl idnde ol!duguJ, sonraki ,av~,alma kara ve deniz kuwetleri kOlmluta.ni,(1 n nil n _dll'~,I:n.a ~lllkmlay!a: ~a,11 ~~t~gl 'tj5a.nk~r' kod ,adi IIII darbegi rj:~,im·~,.

rIM Ja!ndalr,ml,iai Genel iKomuta,nl~ Sener Eruygur1un 'Iek. basma hazlr[adll.gl~ sma ,otle'kII tOt; kuwet ~omlutanlnl da i~,in kine kaitmI3:ya, ~alllllj~.tllg!1 ~~AYIII:~I,glll'j! dl,ar,be' g,i rj$,iimli.

• Sener Eruygur'l'un 'yanllllidl sadece Hava IKuwet~elri IKomutanl ~birahim IFII;rtjlna'~YI illlialra,k yaplm,a',~ plan~adig~ darbe,

Ded igiilm i,l gi: ibll' Jt~,AVIII~,I,jj,ln d!alrbesi~ IOlirnle~:i n ,gunllU k lerin i n sad ece bi r yerl~ndej, ,aynntlSll.Z oll,tnalk,ge~i¥or., F:akat 0 darbenin ,aY'l"llntlh IPow,er-pohlt s:unumdlan da N'Okta'ya ul,oj'~ml~~ bullunuYOII:. IB,undcrull 'sonrakisa:yfalarda bu sunu mlan ntUmU nu okuya,bi I iirsiin ~L

Okurnamza yardlmcll: ol,abl~Ur dU$Uncesi;y!i,e'J bu sunumarda belirtilen ked adlanmn :ge'rl~ekte Ik~ml~e'n~ Vecyal hangll klluum~lara te,kabi.H eHli,g~ne dair tahminlerirnizi bHg~niize sunuyorUiz .. ~

IOeal,k' TSK

S~ IUyU ,Mille,t kamu,(J'y,u

Yetim Gen,f!Jlkurm~y Ba'~kan'I'

Ge,'m'j Aslanl Ba~ba,ka:n'

Ta'yfa Mille',w,ekilleri

¥o;riik ICum'h'urba,n','

En ,BlJytikler Kuwet komutsnlsn

(+) ve (,'lerDarb',f!ri ya da'ka,f$1 ~Ikd'n Ost d.'iizey s'uba,ylar

Kaplan Kata Kuwe:tle'ri' ,Kolmlultafll.1

leopsr jan'd'a,rm'ij Genlel Kom',uta'fU

pengu',e.n Dena Kuwetle,ri Komutem

~a'h,;n ,Ha''V3 Kuvvetlen /Gom'luta'n"

It;a-dl:r YlJ'ks'e:k AS.keri Sl1.ral

Sal:onITBIMM'

Kalsa ,B'tj,tc:e~ M'aliyel

Ksbve 8'orsa

A,yn,i)' ~rJ',lis

..

Gtiz/'(J'/(' ,M,IT

Sl.rtla.nA,B',D

r;iy~',n A,B'

.Kalan','//{ ,D,'ogan M1edra

Ca' .r.I' O·'·'lk".nz' '1-: ,0-. e .. "u.,'·le'('

,.)', ." ,,~,' . /' 'U',~,~ r ! '

A,b'ide Ya,~Qr B'ilyiika,nlt

.kapak -

-

Ii.

, i

- - ----- - -- -- -----

- -

- ~ - - -------- ---

-- -

Y AP'ILACAKLAR i

---- - ---

----- ----

MiU'HTEMiEL TEPKILER

1- _

-- - ----

Y;ETIM'iN IST'iRAHATE CE:KILMESI

- -- -

- I

i YAP'ILACAKLAR i

,

I __ __ _

r MUIHTEMEL TEPKiLE,R

,

-- - - ---

----

TEP'KILE,RE, TE,D'SliR:LE:R

- -- --

~II .. kt '20f1l7' ''''1 lI'ilO,,(I .. ' . 'UII of I

·lkapak

- ----

- --- ------- .. ----------- ------

AZAMI SAYIDA TAY·FA'N,I;N~GEMI- --. A,SLAN.I'NI T'ERK ETMESI

-- ----

, 'YAP:liLAIC:A,KLA'R

- - -

: 'MU:HTEMEL TEP'KI!LE:R

-- --

- ---

y,ORO'K'ON EvlNDE KAL:M:AS:I

,

I

iii

; YAPI:(J\'CA:KLAR

i

- --- ~-

-- - - -

, MU!H;TEMEL 'TE,PKll:ER

- - -

----- --

TEPKI:LERE, TEDBIIRLE,R :

- - --

- -

IN .·II ... ~ 2·007'A.:l1 ... Ofi,lI,aJ ,I,. ". "it;;,

.kapakl

-

I --- ---

- ----

f4 INok~a 2001

uSa.nkliJ·II.n bundan sonr,asln~ gUo .. ~tikller'den okursunuz ....

AVI'~I:gllIlIlI

. .. k ·

uSankll.i'ln;. Ya~man ve Orne .·.'Iln

kesin tavnmn ardmdan tUmllfU'vllle Ir,af~ tan indirilmesini izleven gtmlerde, bu darbe girisirninin en aktif unsuru olarak one okan Sener Erruygulrtun tek basna bir darbe planlamasma gjttigi ,anla$,llhyor. Ozden Ornek'iiln gUnUjlk~e~ rinde, nAYt~li.gl"ndan sadece bir paragrafla Sal. edilivor (14 Ekirn 2004):

'Fenerbahceve Ayta~: Pasa'lara (0 tarihte emekli K.ara lKuwetll'eri Komlutam .. Nokta) gittim, Daha ~ok 0 konustu, "Sener (landarma Genel KOI~

m uta n II .. N o kta) bizden ha bersiz da rbe plaru haizil rl[atmli~. Ad II' da UAy 111~II"g(. Darbede kimln baskan olacagll belli d'egi[l. Hepimize davranll:~,lanmlllza gore bi r kod ad ~ vermis, Havao (Hava, Kuwetlleri komutam lbrahirn [Fllrtlna -Nokta) ona destek verdigi :ii~;iin .0 anlamda, bizler ise sana Ikar~llt anlamda, bana da belli d:eg:il,anl[,almda kod .. ~a r verm is .. '~

Kapak haberirnizln sayfalannda u.AYI ~,llgl.nn'l n "power-poi nti~ su ru mu n u

(tekrar edivorum, bLJ bolum IGUnlukler'de yok) butun aYlnntllll.anyla ,okuyabii I irsiniz,

Buvukarut ve Basbug kin "uzak duruvorlar" yorumu ...

GeneUcurmay Ba$lkan~1 Yal~r BOryU1kan!ft '\',e Kalra: Kuwetleri KOlmutanll1 [lilker' IBa~bu8J

Sankiz" ve u:AY:II~:llgl" gunlerinde 51[,as'ly'la 8,~ .. rind OrdlU 'Komutanhgl' ve Genelikurmay'

ii[ k~lnd 8'ia~ka n 1111~:gl :golJrevl eri n ~ 'y,UrIHIUyo rl~alrd I., Ozden lOr ek'in gUnlUklerindeJ) bu iiki ko .. m uta n, h u!kO mete Ika.r~1 'VilIl(1UtUI~I,e(ek opel;asyona ka.~,1 usogllk durrnalda" sutlanl:yor. Bu deaerllendirmlenlin loleki' kuwet kornutanll,dlrrli talr,aflnda,n da ,pay~la:~llIJIldlgllj a,nllllaIS,I:I~'" vor, 6(jyuka,nlt~la 1'IgiiU dege:rlelldliii,rme' daha cok :genell[[Kuirm.ay ba~kanll olma arzusu'na daya.ndl~nl~·lrken~, Ba'~bug ile ~[I:gili de,geiF·leln .. dirme, onun zarnann Genelkurlmi.l¥ Ba~kal-' nl HHml~ Ozlkok·unfikirilelrinii [payla~·mals,lna bag~ia,nllyor. Da hafazla'S'~na; uzun haberillm izde rastllayabileGegiiniz bu degefilendi'Flmleh:!'lrden

b" 'ka··· ·'k

nr •... ,~ orne .. ':

11 Aralllk20U',3.: ~Aklhlm'lzda ibelP' uyutulluyor muydUlk ,endi;~,esi valrdl. [It baskan gtiveniiill,ece,k blr gene'rai, degi:ll!diil,. k.endil yaralnnl iUl'ke ytuan uzerinde tutuyordu .. Ve bize kesin cevalp,llar vermiyordu."

6 0:-· I.·· [k·· 2014···· .• "O~·~'lil· den . .. .. 'III B-:-· k· "".c.'-Idc~:~ _ ... ca_ ... " .1 _.,& e en sonlra . . - I~ c.,ge I~.

14 Ocak gUnuy,apacag!lllmlz toplannidn e"8u'," dumde bulunmak alma(lnda;ydl~ OJ·k sinsi bir

adam oldugunu degerlif~ndiriyorum.lalmlamen Genelllkurm~aiY BaJ~kan~: olmak amaona ki .. I i;tlenlmli~ .. n

1[] Ocak 2.004: n[I[L 8}k .. Ulkejr rBa:)bu,g jil~er'ide Genel!ku rlmay Ba~1kan I olacagnn d iy,e 'Gene,lkurm,ay Bai~,karnllrl'ln her :s'iJy:I[,edi,g'iini 'ya[plryor ve risk ta$,I'y,an hie bi~:r oJaya kan~,mrtyor .. (. ~.) Genelkurm,ay B:ds,kan I devreden '~lll:km liS vie I~ lker'siz hate .. Iket etmemektedi r.. Ya~ar B,UyO:kan It se bunda n sonraki IGenen<.Ulrmay B·(J$kanl olli(1,(3,gl il~iln ken .. dini korumaya al~mlrl$ Y1e hi,bir konuda ,akii( 01- ImUYOlr 'V:e' fjifkr~ni de a~lk';;a: 'Soyl[eln1ij,VOIr . .'D

"Kirrmz kitap": Hem askerler varultrms bizi, hem de siviller ...

IOllden Ornek'in gUn~uklelr'inde benim kin en f;arplli(1 bolum-

I d blri dl "k kitao' d"

,er- en bm .. fl' "IJmlIZI _·Jta,p',; l-

ye bi linen MI i III i Guven Ilil k Si'y,aset Bellges'ii'!'ne (MGSB) ni~lIdrl bollUml oldu Anladnn kl, "Kllirmlizi kitap" o kadar da esrarengiz bir ~ey de:grlldir ve onu bizim oylle' algilarnarmzr, btl algrdan kendill,·erine kimi yara,rl,ar hasat eden askerler ve sivi[Uer i stem ekt,ed i r ..

An II ataYII:!m ...

Gun~UIkI[er'tde" MI;~tll~i IGUvenln( Siy,aset B'e~gesi;"nii kionu edliinen ik·i bOlhllm v.ar. Bunllardan bi.rinde Ozde'n ()Irnek,. bellgen ~ n Y'enii;III,ecegigun lerde kOln u nu n ko·mut.al kadem1esinde na's!I[11 talrt:II~~[ld!~,gln~an~atllyor (18. D[alk 200S)::

UM[ i [I [I i GIOv,en I ~ k S~y,ase't 'Bellgesi i 11,e' iii[~:g,i I i o[la~ak !Ba~bal~anhk taJaflndan 'v,e b1i,mt Re[e[p Tayyip Elrdo,gan tar,afllindan 1~lmzai~alnaraik :go,nderUen :gorO'~ler hakkllndatop~anlb y,aIPt~1k. ()nce Genellkulrmay l8,a~kanrll g,(j:rU~le"dnil ,2u;.~kla,dL N iitekimo da konuyu bi:ziiilm :g.~b~ ,al-· gllaml~ ve' 'AskJeri :tes,irsiiz ha[I,le getirlme hare .. katf' o[lar.ak n;ilte~endirdi. 7' sayfahk imet'ilnde

itiii1r,aiZ. edliilecek belki 70 konu V,31t .sonr,3 K.ar:a kuw'etlerii Komutanl gorrUlsUnU ,3(]kI1adt. 0 da iii .. , ritz edilecek noktal[ttr'l b~r' bir dHe getirdi. SOlrJiU~ olarak ~G'id'in Rlec1ep lay ..

yip Erdog.an ile oorO~Un ve bu konudan cok rahatsz o~dug,umulu s,toyle .. Ylin'" dedi,"

IGUrnUlk:llerr'd!eki konu'y,a ii.~ i~lkiin i k;~nci bOI[lirU Imde'~, IG,e n. [Kur. 2., B,a'$ka n ~ i UKe,r [Ba~bUB,IUln dUizen'ledig,i bas,ln topI'Iantls11lnda ~fa~e' ,e'ttigi goru$i~er akta!nh:yor (bunla.lr' .zaten gaze'lel,erde de ver almll$tlt) .. lBa~!bu,g. [bur.ada, b~ll.genin kend iiill[elri~Y'le bilr' HI,g,'i:siniln I~I mlad Ig.llrrlll,l•

. b{~U.i:nUyle· Halkan[II,alr [Ku Irul~ullnu i,ligUlendii:,rdigj'-· I n i:- a rlllllatlYo r!

·:·~iBu"bellg~ sank~ IBakalrnd,a.r KuruJu"nun. d~-

. ·'~llllri ~I,a ba:~ kal ye:rjll,elrde. hazi rlana n b i r' be!l[g,e' .. ~;a,~it fe'vka~ad~~¥,anh$' birr husus. B,aka.n[ll,ar . KuruIUl'belges~" Baka,rd,¢1,r KuruhJI doikUml,anlll.,

( ~) Baslndan biz: de okudug,umuz. kadany[la

AJi~alesef"lbru "IMI II 11111 iii G:Ov,enlllilk Si¥as~t B,e[lg,es'i

..

..

riiI. Ii

OlclYll1 ~io[k ,~rp,t.llnhyor. Sanki MliUlli Gdvenlik Siyaset be[~:g:esi~ 'TUrk Si~ahrh 'Ku.wetleri tarafmdan hazutanan ve sunUl[~,a:n bir bellge ki, biraz ,ewe.:!1 ifade enim, ,Millll[lli G,!u'VenHIk S~yaset Hieig,es~ ha:z~rla.nd~[ktan sonra Mi:[II~'~ G,uven~ik KUln.du· ndla gortiSUI[Uyor. 'Goril1:s,meYli muteaIk:ip [Ba:kalnlll,ar KUlrulu~na g·id~'Yor.. IBakalnlar Kurulu' ndalgO'dj~U lilIyor. EgerBa.kan la r Ku .. rulu kalbull eder, tals,vip ederse liilm,zahyorlaJ" - [ulmhurba:~,k.anll'~,m,~za. sunuryorl,ar ve bel.ge olu:~uyor., Ollu~ulml bu Siilmdii bu olusum bo,y'[I,eylken, oiaYI ba:~lka me(rr.alll,arra salPtl rmak helrhallde dO.grur de,gn .. '"

Hen bu liiki me1tinden ~u sonu.(u C;1[kalrt:IYorum: Be'H[iil ki~ -iIGSB1'nin haznl[animasil ask1er .. ~Ie'rilr'l! do,grudan mudalhill' oll[du8:U bi'r sUre~:.". F,dlkat ge'ne' beUi klr" son IkaraJl1 Bali<aJlllal- kuIrul u ve:rm,ekted~lr.. .AmaJ, sa,gl ani bi r· s'iiviil·-siy.a s,i .; r'':!I1 ~!I~y .. ·Ie-sc:-·a··. h·l· ·11-'111, ItilrI1m-'I·"';:II 'II .. OCIU I uy~"'lI

.,IJaUI\';',,", ' .. 1 -114 V_I u ""'1" IUIl~fI!

Sonu~: Asker!lledn ka'mlUoyuna" "cbunun _ - biz~lmle biirr U!giis.i yokJ' [Bakanlalr Kurulliu~nun

.i~iH deml,eleri, ge'lr'Qegiin tumunU ¥,(1insltml¥lor. 'Ot'eyandanJ siivi'lli siyalset~iler de "oynayaca .. gll'lml ,a m,Qj v'eri m dar'~ diiyein yenii ge[1 i' mll[er 18:i bi.~ iilrade ,eksi'lk~ i kil,erii'lfl i ltmagd u.r" U oynaya Irak kapaltlmay,~ ~,all[I~~~vorlar.

,N 0 kta . .20'07 7

- - -- -

I

- - - - -- - - -

- -- -

! 2. !O;ST KAD'EMENIN $E,KIL,LENOIRILM,ESi:

, I

- - - - I

Nokma 2.0074,5

kapak-

,

.

- ~- - - - - -- - -

I

: 3. ZAMAN OIYAGRAMI

I __ __ _ _ __ _

- - ----

4,. GErLi~,'E'CEK OLA YLAR

- - - -- - --

-- - - -- - -- - -

- --- ---

'4. GELI$'TIRrl:lE-CEK OLAY:LAR-- - ---.----

-- - - - - - - - - - - - - --- - - --

'SA D'EfTER,~ :J ' OLU I' ,LU

SEYRINI:I DEVA,,' i IRiLMES:1

- - "' -

I~ _ DI" 'TEP LEIRIIN , KIIL~LE:iND RlL, E,sl

!kapak

-- - - - - -- --

- - - -

--- - - - - - --

YApllLACAKLAR

- -_ --

-- --- -

I MUHTE,M:EL TEPKliL:EiR i

-_ ----- --

I T'EP'KILERE TEDBIRLE,R

---- -_ -

- - - - --

,'S!IIRTLANI TEP'KlLERiiN'IIN KONTROl AL,TIIND'A T:UTU'L!MAS,I

--- --

- - -

YAPfILAC,AKLAR

I _ _ __

- ---- -- ----

!MiUH:TEME,L TE'P'KliLER

- --- -

--------

'TEP'KILERE TEO'B,IRLER

48 Nokta. 200.7

- - - -- ---- -- ---- - - ------ --- ----- - - --

~

~ ---- - -- - -- - --- -----

-

'C:I!YAN! T'EIPIKIILERiIN:IN' KONTROL A,LT,INiD'A TUTU:LMAS,:I

- - -- - - - - - - - - - -

-- - - - -

: VAPILACAKLAR

- -- - --

- - - - - -- - - --

! M!'U'HTE,ME,L TEP'KliLER

i

---------

- - - - - - - -- - --

T:EP'KliLERE 'TED,B,IRLER

! --

; I:IC TE:pKiLERIN' KO'NT,R,'Ol ALTIN!DA T'U'TULMASI

,

TEPiKILERE TEDBI,RL:ER i

-- - --- - ----

.Ikcpakl

- --- - - -- --------

- - - --

MAHZUI RLARI

..

!$!O Nokta 200i7

- -- - - - - - - - ---

- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - ---- - - -- - - - - -

-- --

Al TERNA'TiF HAL TARZI- 1

- - ----

-- - - ---

ALTERNATiF HAL 'TARZI - 2:

---------- ---

-

• k."'ap-" .... -: ak·.-: c

',_.., _. , ... - .

-- -~

-- -- -- -- --

-

KIRILMA NO'KTALARI

--- -

--- --

KIRILMA NilOKTALARI

-

. ,52, Nokta 2007

----- -- -- -- ---- ----- - -- ------

,

- - - -

- -

, ,

KIRILMA NOKT ALARI

- --- --- ---- --_

- - - - ~ - - -" -

... (.) AGIRLIK MERKEZI\;,:;.· .

- Iii -. _ : ~ • _

- -

.lNotma 2007 .53

kapak'C

......... I

-

- --- --

~ - -

--

K'ULLANILA'CA,K A'RGOMANLAIR

~ -_--

--

GEMi ASlANINA KAR~I

I 26-27 oeAK 2004

,01...g12 iMART 2004

-

-_ TUN'C,Ell J"BLG.K.,U~I

- --

~-- -- - ------

,0>DI6 §UBAT 2,004

- -

0&.019 iMART 21004

BATMAN J .. BLGJ(~iLEGI '

I

- ~ - - 1

---- --

':2

! I

r. 2 i

- "". I

f. 2~3'D:MART 2nD4

- I - _

,. .

._ .

: I

I 2 1

i I

--

1,9-201 N[SAN: 20CM

- - -

! 2 I

! -- -- -- ,

--- - -

TOKA T J"B:L~G,~:K.ll'~IOI

- -_ --- --

- . 2. I

.: .... ., = . .:\-._,

-- -

_ KO:NYA J'"BLG .. K .. LiIGI

.I"" ., - ~. ..;_... • _ '. '"_".. • _ _ "', • __ :_____:-_ •

. 54 IMokta 2007

- - - - - - -- --

- - - - -

1.11,11., DE-K-' -:CET'-:.N' I I~_"-,I,'

G!E- I, AS~:liJ'NIN EKJ:8:INiIN !DAGllrIlLMAS:1

., ,A, nR- ,0:, I

~I.··

IsOTO'NiLOiGOliNOIN ,U RA:"DAN SOl '~RADA 'I,DANI,ESII

VOROK,JO:N HARE1ICETIN YANIINDA 'YER ALMAS Ii

'I!KON'Q'MIK GOS~'~IRG:ELERIN O'L,U:MLU SE,VRINIIN DEVAM 'EITIRilIL ' ES,II

I:Q, 'VE, DIS TE,p'Kil:ERINI 8EKiLLJE,ND~Rlt~, "Esil

kapak-c····

1.',:--, ....

- ",'-'-- \_:_

-- --- - ----

I

-- --- ---

56 Nokta 2:007

-,

- - - -

- -- -- ---- ------- - - - ---- - -- - -- - -----

Noklta .2007 57'

kapak

- - -

- - __ I

Ho,IIe:r ,Me:rkezi injo@',Rokta,dergiJi.,Gom.,'f

2003 ,Agustos',u ilf' 2005A8ustos~u erssmda Deniz Kuwet/,f',i Komutanl ola'rak,gorev ya'pan tizden (jrl1'ek;, gOfe'vi devratdlktan O'r ,gun sont» (2' EyIO/,200'3A yt.llardltb,uyOk hir titizlikle s-a'yfala'nnl' doldurd'ugu giinl,ugune'$U'

sstutsn yazdi': .

'5a.ba'hleyin Ka'ta Kuwetlieri Komutem'm .zi¥2J'ff,te gi;Uim", su ziyan~tf' Ha'fa' K. K. ve Jandstms Gene'l K~ ds ka'tlldl,. Genel/:de bunden sO'nra ne gibi h,areke't' etmemiz hskkmd« konU$tuk., .Ben kend#erine ozel biT f;a.ll~m,a yap,ara'k bit dtmun a'n'aJizi ve tmeriier .hazlrla~ mstm tmerdim: Kabu/,e:ttiler. A,n/a$,lan bundan sonra bah'.fiye' i~,letin'e daha sz zsman symp siyasl" geli~mele'ri ta'kipetmek zonmd» ylZ~ 11

Ornek";n' ,ylizlerce'sa',yfa'ya- yaYllan ,iki YI'III.k gunl.ukleri ,ataslnda' $oyle bi' ,dula$m,ak da'hi bunun gerr;ek/:en bo'yJ:e old~g,unu goster~y:o.r., rum,uyle te'kn_ik-askeri kOll'u/an konu$m,ak tuere bir ,araya' ge'/en Ost' ,diize'y kom'u.ta.n,/an-n' .n.as# b.irden bite "dsme yapaltm'ml,~, yapma .. ,yahm' mil' ,tartl~,mas.lna sarii'kte,ndigini oasyup de .tedirgfn O',I.ma'fflak ,mOmk,un deliil.,

A$aglda~ Gu,nUik'te' liJzel r~aI15ma~, m'uhtl.ra, eytem pilant 'Vie nihaye't dsrbe t'SARI'I('IZ', dive an,'ansiya'si c:all'$malann ,a~gl yukafl' bir Ylla yay#an ,bir d{JklJm',linO' bu/'acakslnlz, SO;ZJ (jz-

d-e·'n- .x,'n'f:c,k';:'"

.:... I . IU_ ;'" _ I _. ,,1',., iiI iii

(Not . .im'i:a veyazlm'da ssdeo: hart hali,'a'fl ,diJzeltil.'mi~~ cum'l'e',bozukluklanna' d'okunu/m'a'ffl,,?tlr. A,ynl $ey ~e~~eve i~inde' sun ulan di-, ,ger bi:J/,(.imler lr;in de' geye~/'idi' -Nolda).,

1:.2 Nokta2U01

• 4

,4 EyIIUI2,003

IGunum ziyaret ve br'ifin:g,le g,e:~iL IOnelml~I'i :li'y,aret,~'ilm Kara. Kuw'etlerii tGOlmlutanll1 'Org. Aytac;: Yallman~d •. Denk vekafadar.~endi'sinil 1993 y~hndan beri tamvorum lllkenin dluru .. mu ve ne yap'abiii,iece:gii':mliz konusunda konus .. tuk, Du~un(el farikhh,g~lml'z yok. Havret ettl .. gim" bu adamm kornuta kademesnde sanki btHucu olarak tanl~t~lmaslydlll,. IGa,yet ul,l,a~,~lcl ve m.ant'llk1hl dU~ulnen ve rnedeni bir insan .. 14:30~da Genellkulr:may' Baskam tarahndan Hava iKuwetlled K. '\l,e IMGIK Genre,!1 Sekreteri ile beraber Cumhurbaskam'na takdirn edildik, Cumhurbaskarn, bizh:~lre ,~ok g,uvenenl, blzlerden destek bekleven bir insan, ,AKP"'nJn yap,tlgl' eylemlere kar~11 bizden destek anvor, R,:iiz: bu destegi ona vermek mrecbur'iY.fI'indrey'iz., Aksi halde devletin ust krsmmda bOII~Unlme g,o'JrUntusU, Ibu adamlara te~vik, olabllir.

5; Ey'liU ,200,31

jandarma IGenel Komutanl 'ziiyaretime'gei-, di vie malum meseleden konustuk,

12' E II '~'''III 20- 0- 3-

_,' I ,V ,UI_ ,~.··I ~I~)

Sa', -. -b' ,~ h II· " '. G· .. , c elk ,-" 18··', ···'k ' I··· -b' " .. '

. · .. ··..iI, . ey,~n,ene .urm,a.yal~!I,anl ._,a,n,a -

haYlllrh olsun ziiVd:retine ,eeldi.. KiendisiyJe 1£I,tlllk olarak sohbet ettik. 1 ~haml~ Pa,~I~lnlllln 0:1 a,y II ile beraber iMGKJ, Tersane, 2B subat glibi o~aylliaJlnn da ,ay," I Lama nda ya'YI na :ge~i rilild i:gi'in i ve bunun bir 'Y1lP,ra,tlmllGlI k,alml!pany,asil. 'oldugunu ken-

E'lm,ekli IDenllz KuvveI1te,tnl' Ko'mutalJ:( Ozdlen O'rn,ek (so,l:da),.

disine anlattim 'V'f '~28 Subat idn bir i'~illem vapacak Imlillslnlr di'ye sordum. (Nolaa~nln notu: ,M,etinde ktsea '''28 ,~ub,a"" diye' sljz 'fdil:en~e~ Va"talnga'ze,.tesl:nde' 9 Ey,U#l003 'te ba'J/ayan

28' $ubat konuluyazi dizisL ,. ,. D'izide, 'Cevik B:i,'i'n.~, ha.re'kete',g~mreyi sa"vsakl'ad,glru du-

.. -d' .'. ,",,'.. . .. 6·· . ~','.. I:) k- ,.

5u-n. ugu za,m,an',fJ , .. enf~IA.;u,rm,ay D;a,~·.··a'n.lls ...

ffl,a'iI' Hakkl Kd',a'day'~nln ,yak4S1n.a' ya,PI$lpl he,s,aIPI 50rd.ugu ,anla,fll,'y.o.rdu.) uH'ir;lb'~r ~'e'y du~UnmUyorum" bizimle deg,iII' yani kurumla birr li!H~,kii'5'~ yok a rna sa hls,~,a r ilile ii Ilgi:si dogru., iEsaSll1 nda

. -

bircok ,~ilrkin olal'Y da oldu Ben s·aihjdlim. VA,S

to p Iia ntlls,1 nda (Je\li Ilk J8,i1 r Gen elliku rmav Ba,~ka. .. nl~'lrun Uz,erilne YlurUdu ve bazi Ikii~ill',elr salon .. dan c;d{maya davet ettiDI dedi. '~(Yin,e de kurumumuzu za'v~'fiatan bir yaYfln tarn, bence bir a,(:I,lfdla,may,a de,ger~J' dedim,

....

22, E:y111UII ,20031

(", .. ) 114:00·le Genlkur' I~Genel/ku.rm,ay' -,N:okta)' karargahtnagittlm. (.., .. )r Bu takdlmln bltiminden sonra 1 ekim medis a;~IIIII~I~n,a lege',r TBM;M Ba·~kanlll· kapida bizl,~rli turbanh 'Vie le~U olairalk kar~,II,!llarsa :g,ilme:m,~ karan d,llldllk:. Sonra bizler (klo'mlut,a~~!lar)1 jandarma IGrene'l komu- . talnl'l~gII11Inlal g,eit:iip, cok ozel olarak konustuk, ~u lea ra Irl Gil In al d :11 k: .

• AIKP hukumetini vazgedrrnek idn neler - 'y,apl hlllClSI ~onusundaya p~ 111,(lln ha21 rhklar bu haiiii;a G,en'elku:rlma.y Baskaru'na takdim edileleek.

'. lnrelemeslkin kendisine flirsa:t verilecek

-- - - - - ----_ --

- -- -- - - -- -

've sonra onun nivetleri ve g:orru~,Oisoiru~acak", .' IEger bizle aynll fiH~drde veva vakm ise yo~ II U rn uza deva m edece,girz.

.' Eg:er bir islem yapll'llmaslnll kabul etmezse kendisine '~Y,a sen ~,eldl yahut da biz ,~,ek~liynruz '~~di'yef]egi'z.,

- .

Kisaca planmuz bu. Bu ko,nuyu ve plam

ta rtl~t~ Ik. Ka,r,a :Kuweti~eir~ Kom, uta n I 'il kide bi r ne kadar rahatsrz oldugunu belirtip bir seyler ya~ pili I mali d'iyor.., lKendi:sinin YOK konusunda attig~ a d 'II mi II an bay,a;g,1 'ben ~ rnsems, IBe'll ki de hU-, kumetin attllgl banadimlann reaksivon goreceg:jini bellrtmek baknmndan jy[ oldu: ama, imam vine' de billdi::g,~nii okuyacag1li i,~j:n Y'etki olmadllg,~ surece veya hukUm.et korkutu~m,adlk .. ca yap,~la(ak Ihil~bir evlem hukurneti karanndan vazgedrmevecektir, INey-se bu aradaFirtrna, (Ha'IIa l<uw:etle,ri Komutsm ibra'him FlltJ'.n.a'

.• A- I" .... k II~A Ih di h b b - -I

""Not\(a, avaga 'CJJ IriIod ve " a'y, ~ nepueraner ,el

sikrsahm dedi ve dOlrdlilrnlluz e'~·lllelriiimli;zli list uste koyu p e'l~ S~ kll~tlll'k[ ISa na cok kom i Ik g,e~di.

Orltalhkta :SfzdigJm kadan ile JAIN'GIENlIK rOan-' da.rma Gene" Komutsn Sener .Eruygur -Nolda) kll'~klrt:II,OI rol oynuyor6 iUlaki bir sevler yap,,~imla-' Ihd III r, dliyor., Ge~len YIII~ neler oldugunUi biz bilImiJy,oruz. N,e olldugUilnu sordum, IKara, KIU'wet~,eri Kom:uta,n~ Olrg:enerallll.Ayta,'~ Yalml,alltl cevap vermedl alma. hep :g:e~en 'YII biz bunu gorduk, bu adam korkak bir ~!ey 'v,aplam,a·z. Hukumet ~Ie' ,ayn~ dfj~Un(ede'" farkh bir dusOn«jesi' olamaz dey~p dUlruyoril,at BrU Siraillairda milletin ihti'y,a(111 olan bi~r '~ey de baim aranuzda dogacalk blr ge'r:g'ini[ik olabilir mi'? (ok dikkatll davranm.a,I'IIIYIZ, he Ie ararmzda kopukluk oilmiisil yerj:ne IGenkUlr"lu da kazanarak ne yapacaksak ·ya~p,mallliYllz. Bana bu:g,rUn bUr,3Jya, H,e~li~'~'~m.iz bile

bii r tezga h g~~ bi gel di, 2,6, IE'yliill, ,20031

Sabahtan ,o'gleye kadar olzell' ~alllll'$maYI yaptim, GU:zel hazuianrms, BaZ'l1 eksk noktalar varrdl~:~ onlan not ettim ve o"g,le·yemegii' idn Kalr,dI Kuvv,e,Uerii ~omlutanlhg,ll~na g,litti m, ozel ~:IIII'~!ma uzerinde konu~ulk. IHeip"imiz ayn!llfikirdeyiz. lBu ~alllll~lmaUjrnl ordu komutanlan ve bizlerin fii;lkir .. lerini yansltllyor. Btl ~allllll:~ma Ka.ra Kuw,etlli,eri' K!omutanl tarahnd~ln 'Grenkur. IB~km,a 'VeriUeceik ve onu n rea!ksi,yonu beklenecek, ~11~nla bi raz muhtlraYll1 andmyor am,dl Kara IKuwetieri Komutaru'na onu yumu~italralk. 'V'erml,esinii :soyil'edUt Eger IGen ku It HSk. onay'~,amalzsa problem, .0 zaman ba$layacak. Va 0 :gider ya da biz gideriz Alma lnkeni'ngidi~,i ,~ok kotlu've bi:rlii,erilnin buna dur dernesi lanm, Aks,i halde krsasurede lran'a done(e:g,iz.

Genelkurmay Baskaru adarnla In seriatu

I-d""" •

o uguna 1_ anrmvormus

3'D Ey:IUII ,200,3

IKa ra Kuw'etI eri Kom utan 1'1' ru a rad ~ m j ozel ~ah'$maYII sahibine vermisti, lDort: noktada itiraz olmustu .. Adamllann seriat devilletini, kur .. makistedigine inannuvormus ... Dlig,er gerekceleri de onemli alma en lonemlli:sii budur. Y,a-

. -

ni esastan ararruzda fark var. Tedbirler ile g!e-

nelde hemfikir olmus .. Ben de Kara IKuwetlerri Komuta n III' n 2IJ "bu ,~a!III~!ma'VI kendisine verrnek dahl onemlivdi. Bence liYli y,(l,ptllnlz,. Hernfikir ol ma k y,eya 01 ma ma k on un bi Ile(~eg~ '~.ey" Eg·er boy~e devam ederse istifam camadadn ve he .. mien verlr vegiderim. Dunya u rnururnda de.... ·lln d d"

g,1 , 'f'llm.

. (, ,)

"14:00 .. 17:001 ,arasrnda kes,ilntis:iz' konuklar geldi .. Birind konugum (e) IOlr., :lEd,ip l8,a$er·dii. IKend'ts~ He son durum nedir 'Ve n'e~I'elr ya·lPdabililir konusunda. $!ohbet ,fttiJk. On un gOlrU~,U

. de benliimki g,ib! ,a,dam~.ar ilile d!iaiog kurulma ..

SII gerekfig'il·~lek:Hnde. Diaillo.g ku~ul,m,azsa ihu-' 5umet. do,ga(aik V'e~ iinan~IIkI.,a,nm~zli onllalr:a iinandli:ra!mayacaglmlz :gibL F,a~ Ik keml'iklle~e(e'k ve h~,~bijr' zalm,ar~ kaybolmaya,cak.

'7' Eldm20'0,3

AIk~alm iHL'I~er Ureillg,Hi yasa"ta'SGllrrs,II'BUl ~ mec.l~'Se' $,evk edUeo:!~g,~ne dai:r bjr duyurnl g,eJ~ di. (Gf'nelkurma,y·Ba~kan.1 ve' ,kom'uta'nka.r bfr

yurt ,gezis.indt;.,di'r -,Noktaj'. H,i) be:r her la,man:ki gi!bi' JANGrIENIK1,e g:e~mli~t'i., ISu, hUIkUmif'ti:n ne Ikadar lkallrallrh o~:arak (umhuriy,et Vf Laiikli:g,e' Ika~,~: hareke't. etl~gi'ni g,oisterlm.lektleydi., t.~in tUl" hafl v,arpa:bi'h:ce,g,iml,i.l eylle'lm v,ealab~lece,gii,miz t.edbi'ri,er c;ok a~dll. Ye'ml,e'kte konuyu GeriellIku rmay 'Ba~lka 101 ~ nal altrm"aya: ka ra:lr v'er(Jl~ k..

(. '. ,,)'

Bu alrada. i:ml3lm hatillplh:~r ilile H:S,i~il t2lSillnnin M;e[ins~te' komi:svona g,elldi':g,ine da:iir halb,er gel-,

d~". Yernekte Gene'l~kurlmay Ba'$kalrUI"n~n bir ya-' mnda ben diger yall1lllnda Kara, IKUlwetleri Komutam Orgeneral .Ayta.~ Yalman oturuvordu Hem en Ikon uyu ~ H l lle i lI;gU i yasayal geti rd i m .. Bunun k.a,lbu~ edilemez bir tesebbus oilidugu-' nu kendisine .s0Ylledi',m., Hatta ileride bu bizim harp okuna,nna iHL mezunu log.r,en(lil ka-

b I t' .. 1t..'·I- d I' b·' 'II'" dl di -

u e memue nne nenen 0 !,2f mrue im, Ba-

na "Beni ~ignelmedlen, beniim U,zelriilmden :gle,.rneden bunu ukaramazlar, arna sizler de konuyu abarnvorsu nuz .. itiraz etmek iy~ ama bir oneFi haznlarnarmz Vie di~,ger meslek okullanmn Unilvlersitey,e'g!i risleri i,tlii n onilleri'nii nka mamarrnz lanm" dedi, Son"a bana kendisinin ka,f,ars'~nda:ld ~ozUmu ,anlatt~. "'(iiHIl~~,'e'ir nO'jrmal Ilisey,e' ek ob.lrak din dersll:eri' okuyor.. Bu ne .. denille on:llar~n Universitey,e girm,esi norma,~ ,(limi(Ji bu kada,r' i:HIIL.~'ve gere!k 'yok onun,i~i:n ge .. , "ektig,ii kadannl bu~alGlp, gerlil ka.lanlanlnl norm,allllli~seye: dijnO~tUlr,elimH' ded~~ !B'en die Iku~,alk .. ' Il,alrllm,a 'iinanal,mayalfa!lk onu dilnt,edii:m. Diilnli diil:~,Un(eller iiile yletil,~tiirnmi:~~ bir ollaYl1 :sebep 50.,nu~ nii~kisii 'ye.ri'ne YU(jf' yalrtl:ta,run :nleden o~~, masl Ule' ar,~]k~ayan bir kafa,ya,'plllslnl~n na,sd bi;r bi'lIliim'5:'elllog,n=~n~m g,orle,ceg~nij ,anll,am,sk, ~or. Daha dogrusu OIni:vlersi_eni'n 'yobazlai~im,as'llanlamina gellecelk olan bu ,adlmlll arf;III'k'l.amak rnlUmldJn degill. Di~g!er' ya.ndan da A:ytai~ Pal:~a. dla a,ynlli ~:eki~de onu s,llkl~ltlrmay,a deva,m etti., Alk$am olldukta, tedirgii'n o,ll~u 'Ie ~sulrat~ ,i]sllIdl. Yemek bitiktien sonra aynlldlll:k::y,e' ya,ttlllk."

Nokta 200113

.kapak

- -

Hepimiz ~ilph,eleniyoruz:

Genelkurmay Baskaru dinci mi?

114'NQkta. ZOO]

" -

1811Ek,iml,201031

Sabah Ufuk beni erkenden kaldl~r"·' dr, (IGomuta'nlafl,n gezisi ,devarm e,diyor '-Naida). Kara IKuw'et~erj' IKomlutanl~ bizl,'erle 07':35"te gOlrU:~lm,ek istivorm u~" Top~,and Ilk. K,onlJ iiHlil vasa tasanst,

Dun alk~am knmutan Hre'va.ptl:8,lgij ... rusmeden ~Dk rahatsrz olmus, !Kolmu .. , tan nna ,a11ldlr,maz bir t,a'v~r '~~e (Iev,ap ver:m,~~., Ben de kendisine bana soyle .. dllkll'er'inii ,an~latt~m. 'Sa~,~rdl 'kal~dt Kararg,ahll,an'm'I,:za bu konuda ayn ,(I,yn I~all~'rna ya.pt~rmaya kararverdik, Sonunda (uma gUnil! bu t;ah'~:mla~lan bjlrle~tiJip' sec;enekU hlr olneri He Genen(Urlmav~al gondermeve ka rar verdi k,. M u him

olan bundan 'sonraSI ne olacak, IGre:-, nellkurlmay Bal~lkanl y,arl:dllldanmi'llzl kabul ederse 'Soruln yak. Etmezs;e ne Y3-' ,. paca~gll,z. K.a hva It:II'ya otu 'rduk., Ko m utan YOlrgun g:ozuk:uyordu. Sebebini sorduk, "Dun gece uyuyalmadll(g!nlll ve iHLy,asaslndan t1edirg'iin o'ild-, . mu" :so,ylltedi., Bu so,zl'er diu n gece 0 nun huzurunu ka(;llrdlg)mlll g,osteriyolrdu.c Bilhassa kahvaltl snasmda !Hur$it pa .. ~a ,uGazete,'llelrde 'jIHt. ilile iII,g'ilj: haberleri gorduJnuz mu" di'V,er,ek bi lerek ve

pl,anh bir '~ekHde konuyu .aQti~ ve G,e~ ne~kurma.y Ba,~kanl·nl konusturmava ba$ladl~ .. Her taraftan slkll,~tl~rlm,alya basIladlllk.,

IKallhva~ltlldaln sonra hemen karagalu aradim vie tallrnatverdirn. D~lg,erta .. ranan da Kocaeli On~v,. RJekto'rUnU: aradnn vie ana da 'rlekU)llriI,e'(' olarak bu i$,i hernen \fer sert bir $e'ki Ide protesto etmelerini, a.rkalanndla oldugurnuzu so'v'~edim"i' Sonra once H,lIlv,a ~gitlim iK., KOlrg. Nurii So II a kogjlu!mnu " soma Landsoutheast Org. Orhan Y,o,'ney ve IGOr ney D,eni,z Saha K .. Kora, LUtfU Sancar'i ziyalret ettik TUm g'iitti:g,imli:z komutanlair' Ibo~:gelerindelki irtira dururnu ~Ire 'il .. , g,iH b~ilg,ii verdi,l~er~ Aralmlzdald duru m '~o,yl!e:: H:i!~ b~r'imliz Genkur'un cesur bir ki$i o~dug,unu zannetmivoruz. .A 'KIP' hulkUm,et:ine kar~,~ zaman kazanmak il~j,n bizi oyaladlgrfu zannediyoruz Gf'-' 1~len 'yd biz voktuk alma olanlann an'latilg,lna ,golre HUk[j!rnet~n ,attllglll her anaya:sa kaJ:~lllt~ harekete YUlmU$atIIICI bir bahane bulmus, GleJdii,g~mden beri benlm go.zil;em,liim die avm, HUkUm,et ileadeta :g:izliii Ibir ,a,nla,~,mlas,~ 'V.arlml:~1 gibfdavrarnlyor. Hla,lllk nazannda zemin,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful