· ratC(f'ir"lU~

~ I

Jft b~r Wint>L(4)t!U1 6praq,I

· t.i!1lbt etner fiirl3en 2t.u~lcgultS'

· ~ugcfang\\1(tf5.. Jtttn ~it :LCtali 1t4£ l'n{) tin "rebig \)om rt(9

ten (J5laubeu/ trtftt!tl ~ur\~ pbtlQ"atr(bum )Uiticum.

:ttHu'ratfu pObUu;~(l1t (tartt, . _ .flm "fafL )l~lolitf more \'If Itebupryt£..

~~~~ ~~r---~

PRVE SLOVENSKE KNJIGE ~

SLOVENSKI REFORMACIJSKI TISKI V IZVIRNIKIH IN V PONATISIH

OB 450. OBLETNICI PRVE SLOVENSKE KNJIGE

PRVE SLOVENSKE KNJIGE ~

SLOVENSKl REFORMACIJSKI TISKI V IZVIRNIKlH IN V PONATISIH

OB 450. OBLETNICI PRVE SLOVENSKE KNJIGE

RAZSTAVO JE OMOGOCILO MINISTRSTVO ZA KULTURO REpUBLIKE SLOVENIJE

Posebej se zahvaljujemo Avstrijski nacionalni knjiznici na Dunaju za izposojo dragocenih unikatov prvih dveh slovenskih knjig, ki sta na nasi razstavi prvic na ogled v Sloveniji.

~

Unser besonderer Dank gilt der Osterreichischen Nationalbibliothek Wien (Herrn Dir. Dr. Hans Marte) for die zeitweilige Uberlassung del' wertvollen Unikate der ersten zwei slowenischen Bucher.

Diese konnen in unserer Ausstellung zum ersten Mal in Slowenien besichtigt werden.

GENERALNI SPONZOR

Jtv\ARAND

Napredna ralunalnifka hifa

Narodna in univerzitetna knjiznica v Ljubljani

PRVE SLOVENSKE KNJIGE ~

SLOVENSKI REFORMACIJSKI TISKI V IZVIRNIKIH IN V PONATISIH

OB 450. OBLETNICI PRVE SLOVENSKE KNJIGE

FIRST SLOVENIAN BOOKS SLOVENIAN REFORMATION PRINTS IN THEIR ORIGINAL FORM AND IN REPRINTS

RAZSTAVNI KATALOG

Galerija Cankarjevega doma

23. november 2000 - 2. januar 2001

- ,

"lIt bcr "'WlJlblf\'ptml Sp~aq," , f4t1lbf'tt~er fiirt3tn 2\.u~.l(8ung tligtf4tUf"Wt£fj .. Jttm bte x..,ttafl ,: 114€ ~t;tt> etn ~rc'b(g ~om re,'P

"It Q)L4tJbcn/gtftcltl bUJ\1) pbtlQpatt(bu'm )Uiticum,

,~"u'r4tfu Pt)buu~btttt (t4tCf :·fim ~faf~ ;l)LOlitf mere \1f

't1el>u,,,t4 -

;t..

PRVI SLOVENSKI KNJIGI -

- ALI MAGICNA MOC PISANE BESEDE

Praznovanje 450. obletnice nastanka prvih dveh slovenskih knjig ima za Slovenee simbolni pomen: to je obenem praznovanje dejanja, ki je ornogocilo utemeljitev slovenskega naroda.

To dejanje ni vojaska zmaga, ni razglasitev lastne drzave, ampak objava dveh knjig, Abecednika in Katekizma. To je magicna moe pisane besede pri konstituiranju slovenskega naroda. Prvi slovenski knjigi nas torej neizbrisno utemeljujeta za Slovenee. Preprosto dejstvo, za katerim stoji clovek, ki je nedvomno genialna osebnost. Primoz Trubar je usmeril tok slovenske zgodovine v smeri samozavedanja, da smo Slovenei. Zato sta Abeeednik in Katekizem knjigi, ki sta postali temelj za vzpostavitev narodne idenritete Sloveneev.

Ali bi Slovenei kot narod obstajali tudi brez Prirnoza Trubarja?

Skozi zgodovino slovenskega naroda se dosezki na kulturnern, predvsem literarnem podrocju, svojevrstno prepletajo s krepitvijo naeionalne zavesti in z dejanji, ki so pripeljali do soeialno historicne uresnicirve in politicne osamosvojitve slovenskega naroda.

Pripravo in tiskanje prvih slovenskih knjig je spodbudila reformaeija, ki je v tis tern casu radikalno posegla v zgodovino Evrope. Iz sprva zgolj verskega gibanja je prerasla v druzbeni, gospodarski, politicni in kulturni proees ter s prevrednotenjem zivljenjskih in kulturnih dobrin za vedno spremenila duhovno in soeialno podobo Evrope.Imela je daljnosezne poslediee tudi za majhne narode, se posebej za Slovenee, saj je ornogocila prvi razmah slovenske knjizevnosti. SIovenei zal nismo ustvarili besedil v slovenskem jeziku v casu renesancnega kulturnega razeveta, zato smo nadoknadili zamujeno z neverjetno bogato bero knjig v casu reformaeije. V petdesetih letih 16. stol. je izslo nad 60 slovenskih knjig.

Med pomembnimi osebnostmi tega casa moramo poleg Primoza Trubarja omeniti vsaj se Adama Bohorica, ki je napisal prvo slovensko slovnieo (1584 leta), eno prvih slovnie zivega jezika, ter Jurija Dalmatina, ki je v slovenski jezik prevedel eelotno besedilo Biblije. Slovenei smo tako 1584 leta dobili prevod Biblije prej kot nekateri drugi evropski narodi. S prvimi knjigami je povezan tudi zacetek slovenskega solstva in splosnega izobrazevanja, Slovenscina se je iz dornacih knjig povzpela tudi v Megiserjev vecjezicni slovar in v sestjezicno Hutterjevo Biblijo.

Protireformaeija je ta razmah slovenske knjizevnosti usodno prekinila. V naslednjih 150. letih ni bila objavljena nobena slovenska knjiga. Slovenei smo tako ostali skoraj se dye stoletji brez lastne drzave in brez svoje javno objavljene besede. Ni cudno torej, da nas zgodovinopisje in jezikoslovje vse do 20. stol. sploh ne omenja kot 'Slovence'. Presenetljivo je, da se je v taksnih pogojih slovenski narod ne sarno ohranil, ampak tudi krepil in razvijal ter ob koneu 2. tisocletja uresnicil svoj eilj: samostojno drzavo.

Velicastna obletniea tiskanja prvih slovenskih knjig pa sovpada v letu 2000 tudi z 200. obletnieo rojstva najvecjega slovenskega pesnika Franeeta Preserna. Po skoraj dvestoletnem molku se je narnrec konee 18. stol. zacela razvijati slovenska posvetna poezija, ki je dosegla svoj prvi umetniski vrh sredi 19. stol. pray s Poezijami (1846) Franeeta Preserna, Objavljene so bile v casu, ko so Siovenei oznanili svoj narodnopoliricni program zdruzitve vseh slovenskih dezel in zahtevali narodno avtonomijo.

Ali nista ti dye obletniei zgovoren in najlepsi uvod v praznovanje 10. obletniee slovenske drzavnosti?

Vilenka Jakac-Bizjak

THE FIRST Two SLOVENIAN PRINTED BOOKS - - OR THE MAGIC POWER OF WRITTEN WORD

For Slovenians, the celebration of 450th anniversary of the publication of the first two Slovenian books has a symbolic meaning: it is also the celebration of the event which enabled the formation of Slovenian nation.

This event is not a military victory, it is not the declaration of their own state, but a publication of two books, Abecednik (The Alphabet Book) and Katekizem (Catechism). This is the magic power of the written word in the formation of Sloven ian nation. It is therefore the first two Slovenian books which indelibly define the nation as Slovenians. A simple fact behind which stands a man who is undoubtedly a genius. Primoz Trubar directed the course of Sloven ian history towards our awareness of being Slovenian. This is why Abecednik and Katekizem are the books which became the foundation of the establishment of the national identity of Slovenians.

Would Slovenians still exist as a nation without Primoz Trubar?

Throughout the history of Slovenian nation, the achievements in the cultural, especially literary field are characteristically interwoven with the strengthening of national conscience and with deeds which brought about the social-historical realisation and the political emancipation of Slovenian nation.

The preparation and printing of the first Slovenian books was encouraged by the Reformation, which radically interfered with the history of Europe at the time. From originally religious movement, it was transformed to the social, economic, political and cultural process whose revaluation of existential and cultural goods changed the spiritual and social image of Europe forever. Its consequences were far-reaching also for small nations, especially for Slovenians, for it enabled the first swing of Slovenian literature. Unfortunately, Slovenians had not created any texts in our language during the cultural flowering of the Renaissance, but had made up for it with an incredibly rich book production during the Reformation. More than 60 Slovenian books were printed within fifty years.

Besides Primoz Trubar, the most important persons of the time were Adam Bohoric, who wrote the first Slovenian grammar, one of the first grammars of a living language (in 1584), and Jurij Dalmatin, who translated the complete Bible into Slovenian. In 1584, Slovenes thus got the translation of Bible earlier than some other nations of Europe. The first books are connected with the beginning of Slovenian schools and general education, too. From local books, Slovenian found its way into Megiser's multilingual dictionary and the Hutter's Bible in six languages, too.

The Counter-Reformation fatally interrupted this flowering of Slovenian literature. During the following 150 years, no Slovenian book was published. Thus Slovenians remained without their country and their published word for almost two more centuries. Therefore it is not surprising that they are mentioned as 'Slovenians' in history and linguistics no sooner than in the 20th century. It is astonishing that Slovenian nation not only survived in such circumstances, but also strengthened and developed and finally attained its goal at the end of the zo" century: its own state.

The magnificent anniversary of the first Slovenian printed books in 2000 also coincides with the 200th anniversary of birth of the greatest Sloven ian poet, France Prelheren. After the nearly two centuries of silence, the secular Slovenian poetry began developing, and reached its peak in mid-to" century with Poezije (Poems, 1846) by France Prelheren. The collection was published in the period when Slovenians declared their nationalpolitical programme of the union of all Slovenian regions, and demanded their national autonomy.

Are these two anniversaries not a meaningful and most beautiful opening of the celebration of the tenth anniversary of Slovenia's independence?

Vilenka Jakac-Bizjak

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.