You are on page 1of 2

UNITAT 14

AR
La història i el seu estudi. La prehistòria
Nom i llinatges: ...........................................................................................................................................
Curs: ....................................................................... Data: .......................................................................

1 Indica tres tipus de fonts històriques i un exemple de cada una.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

1
2 Digues amb quin fet comença cada una de les edats històriques.

A. Prehistòria 1. Invenció de l’escriptura

B. Edat antiga 2. Descobriment d’Amèrica

C. Edat mitjana 3. Aparició dels éssers humans

D. Edat moderna 4. Revolució Francesa

E. Edat contemporània 5. Caiguda de l’imperi romà


© GRUPO ANAYA, S.A., Coneixement del medi 5è d’educació primària. Material fotocopiable autoritzat.

1
3 Completa aquesta taula.

PALEOLÍTIC NEOLÍTIC

Nòmades o sedentaris?

Vivien en...

Es dedicaven a…

Sabien obtenir metalls?

Sabien fer teixits i ceràmica?

Què pintaven?
UNITAT 14
AR
La història i el seu estudi. La prehistòria
Nom i llinatges: ...........................................................................................................................................
Curs: ....................................................................... Data: .......................................................................

4 Expressa en anys els períodes de temps següents.

a) Dos segles i tres dècades.

................................................................................................................................................

b) Tres mil·lennis, un segle i dues dècades.

................................................................................................................................................

5 Completa els textos que acompanyen les imatges.

a) La fotografia mostra ...........................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

b) Es va realitzar en el període ............

.............................................................

© GRUPO ANAYA, S.A., Coneixement del medi 5è d’educació primària. Material fotocopiable autoritzat.

c) La fotografia mostra ...........................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

d) Es va realitzar en el període ..............

.............................................................