You are on page 1of 1

UNITAT 14

AA
La història i el seu estudi. La prehistòria
Nom i llinatges: ...........................................................................................................................................
Curs: ....................................................................... Data: .......................................................................

1 Calcula per tal de respondre les preguntes següents.

a) En quina edat històrica et trobaries fa vuitanta dècades?

................................................................................................................................................

b) L’escriptura es va inventar aproximadament l’any 3000 abans de Crist.


Quants segles han passat des d’aquell moment?

................................................................................................................................................

c) Entre quins segles ubiques l’edat antiga?

................................................................................................................................................

1
2 Explica quins canvis es van produir en la forma de vida de les persones
del neolític gràcies al descobriment de la ramaderia i l’agricultura.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
© GRUPO ANAYA, S.A., Coneixement del medi 5è d’educació primària. Material fotocopiable autoritzat.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

1
3 Completa aquestes frases relacionades amb la prehistòria a Espanya.

a) Les restes humanes més antigues es van trobar a ............................................................ .

b) Les coves amb pintures rupestres del paleolític es concentren a .....................................

................................................................................................................................................

c) Les restes del neolític abunden en zones pròximes a .................................................... .

d) En el neolític es van construir dos tipus de monuments ..................................................:

Els ......................................................... i els ......................................................... .