You are on page 1of 3

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp
Domein: Taal – Rekenen/ wiskunde – OJW– BVO*
*omcirkel wat van toepassing is

-

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie
bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

-

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
“overdenking van de groep”
Sta in je antwoorden aan terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie als
praktijk

B1. Leerdoelen stellen
3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

Welke keuze(s) heb je in dit
opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze keuze(s)
gemaakt?

Ik heb gekozen voor de volgende
doelen:
Productdoel:

Ik heb voor deze productdoelen
gekozen omdat ze aansluiten
bij een aantal aspecten van het
KVB model. Zo heeft de juiste
toon, tempo en ritme betrekking
op klank en vorm. Ook gaan de
kinderen gedurende de les
beseffen dat het woord ‘hele’
wordt verlengt omdat de
betekenis van een hele lange
nek dan beter overkomt. Op dit
moment zijn ze bezig met de
betekenis van de tekst. Ook
luisteren de kinderen eerst naar
het lied, maken ze geluid door
te trommelen na hele lange
nek, bewegen ze doormiddel
van een lange nek uit te
beelden en lezen ze de tekst.
Ik heb bij het stellen van mijn
productdoelen gekeken naar
kerndoel 54 en gebruik
gemaakt van de leerlijn
betekenisvolle onderwerpen en
thema’s. Hierin staat voor groep
3: •muzikale verkenning van
onderwerpen uit de ruimere
omgeving van de kinderen.
Onderwerpen uit groep 1 en 2


Aan het einde van de les
zingen de kinderen het eerste
couplet van het lied ‘giraf’ van
buiten, op de juiste toon, in het
juiste tempo en ritme.

Tijdens het zingen spelen
groepjes korte intermezzi waarin
situaties uit het lied verklankt
worden. Verklankingen moeten
herkenbaar zijn, associaties met
de werkelijkheid oproepen ( denk
aan heeeeele lange nek).

Procesdoelen:

De kinderen werken aan
hun samenwerkingsvaardigheden
met betrekking op omgang met
klasgenootjes. Dit doen zij door de
regels toe te passen.

De kinderen werken aan
een band met hun klasgenootjes
door elkaar te helpen gedurende
coöperatieve werkvormen.

komen soms weer aan de orde
op een hoger niveau.
Nieuwe onderwerpen zijn
bijvoorbeeld: onze wijk of in het
dorp, de fanfare, heksen en
tovenaars, fantasie, dieren, op
reis met de trein, avonturen,
drummen.
Deze onderwerpen worden
zingend, spelend, bewegend,
noterend en luisterend verkend.
B3. Leeractiviteiten
begeleiden
2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

A3. Leiding geven aan het
groepsproces
1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

A4. Interactie aangaan met
de groep

Gedurende de activiteit heb ik
eerst het lied voor gezongen,
vervolgens hebben de kinderen
onder mijn begeleiding samen
met mij het lied gezongen en
daarna hebben de kinderen onder
mijn begeleiding het lied alleen
gezongen. Ik heb de kinderen in
groepjes laten zingen door de
kleding en het geslacht erbij te
betrekken. Bijvoorbeeld, alle
jongens zingen het lied of alle
kinderen met iets roods in hun
kleren.

Ik heb de leerlingen dusdanig
gestuurd dat ze in het groepje
samen konden overleggen over
het onderwerp en uit hun
comfortzone kunnen stappen met
het groepje.

Ik heb de groep samen met mij
laten zingen op bepaalde
momenten.

3.13 feedback aan leerlingen

B2 Leeractiviteiten

Bij het ontwerpen van de

ik heb de kinderen het lied in
delen laten zingen omdat het
anders teveel was om in een
keer te kunnen. Ik heb hiervoor
de weggeef techniek gebruikt.
Steeds moesten de kinderen
meer zelf gaan invullen. Verder
leer ik ze het lied aan zoals wij
dat aangereikt kregen in de
muziekles. Door de beginnoot
samen te zingen, een keer het
lied voor te zingen en
vervolgens het lied samen te
zingen. Ik heb ervoor gekozen
om de groep in delen te laten
zingen omdat de kinderen zo
de mogelijkheid kregen naar
elkaar te luisteren. Ze beseffen
zich wat heel gek klinkt en wat
niet en passen hun eigen
handelen aan.
ik heb de kinderen in het
groepje samen laten bewegen
en zingen. Dit is voor sommige
een beetje apart en je moet dus
uit je comfortzone komen. Dit
heb ik expres gedaan om de
band te versterken. Ik kon dit
goed overzien doordat ze apart
zaten van de groep.
dit heb ik gedaan omdat het
veel is voor een groep om in
een keer het hele lied te kunnen
zingen. Ik lied ze stukje voor
stukje het lied zingen en vulde
de overige delen in.
ik heb ervoor gekozen om

ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.5 leeromgeving inrichten

leeractiviteit heb ik ervoor gekozen
een kleiner groepje leerlingen
apart te nemen. In dit groepje heb
ik twee sterke leerlingen, twee
zwakkere leerlingen en drie
gemiddelde leerlingen genomen.
Bij het samenstellen van mijn
groepje heb ik erop gelet dat er
een aantal leerlingen in zaten die
elkaar aangegeven hadden als
een minder leuk persoon om mee
te werken in het sociogram. Ik heb
de groep apart genomen en heb
mijn leeractiviteit in gang gezet.

kleinere groepjes te maken
omdat ik in tijdnood kwam met
mijn opdracht in verband met
een misverstand. Door een
kleiner groepje te nemen kon ik
gedurende de gewone lessen
mijn lesactiviteiten uitvoeren en
toch op tijd mijn werk doen. Ik
heb ervoor gekozen om zowel
sterke als zwakkere en
gemiddelde leerlingen in een
groepje te zetten zodat de
kennis verdeeld is zoals in een
normale groep. Hiermee
probeer ik het leerrendement
vergelijkbaar te houden met dat
van een normale groep
leerlingen. Ook heb ik erop
gelet dat er een aantal
leerlingen in de groep zaten die
elkaar negatief aangaven in het
sociogram. Dit heb ik gedaan
om de sfeer in de groep te
beteren. Ik probeer namelijk te
bereiken dat de leerlingen in dit
groepje beter met elkaar om
zullen gaan aan het eind van de
lessen waardoor de sfeer in de
groep verbeterd zal zijn. De
verantwoording van de vorming
van de groepjes heb ik
gebaseerd op het sociogram
dat ik afgenomen heb. Ik koos
leerlingen die niet graag met
elkaar samen werken omdat ik
juist deze banden wil
versterken. Door ze samen te
laten zingen stappen ze uit hun
comfortzone en probeer ik een
betere groepssfeer te creëren