PROIECT DE LECȚIE

Şcoala cu clasele I-VII nr.22, Timişoara Disciplina: Religie Propunător: Dema Sergiu - Petru Clasa: a IV-a Data : 17 mai 2010 Unitatea de învăţare: Noul Testament Subiectul lecţiei: „Înălțarea la cer a Mântuitorului” Tipul lecţiei: Mixtă Scopul lecţiei : • însuşirea unor noi cunoştinţe despre Înălțarea la cer a Mântuitorui; • îndrumarea elevilor spre cinstirea eroilor și a martirilor; Obiective operașionale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: O1 - să precizeze când, de unde și în ce fel S-a Înălțat Mântuitorul la cer; O2 - să precizeze care au fost îndemnurile Mântuitorului înainte de înălțare și să explice înțelesul lor; O3 - să precizeze pe Cine a promis Mântuitorul că va trimite pe Pământ; O4 - să expună modul în care sunt sărbătoriți eroii și martirii neamului de către Biserică; Strategia didactică: 1.Metode şi procedee : explicaţia, conversaţia, lectura explicativă, audiţia, exerciţiul, descoperirea didactică, problematizarea, . 2. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală şi activitate pe grupe. 3. Mijloace de învăţământ: Manualul; Biblia; fişă de lucru; caiet special, planșă reprezentând Înălțarea Domnului. Resurse: 1. Oficiale : • Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a IV-a ; • Planificarea calendaristică orientativă; • Proiectarea unităţii de învăţare. 2. Temporale : • număr de lecţii :1 • durata :50'

1

3. Bibliografice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice, Editura „Polirom", Iaşi, 1998. Plămădeală, Antonie, Cuvinte la zile mari. Sibiu, 1989. Catehism Ortodox Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei. Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000. Caiet auxiliar de Religie. Religie. Cultul ortodox – manual pentru clasa a IV-a ; Camelia Muha, Elena Mocanu, Maria Orzetic, Ed. Sfânta Mina, Iași, 2006

2

Ob. op.

Dozare

Secvenţele lecţiei

Conţinutul ştiinţific al lecţiei

Strategia didactică Forme de Mijloace Metode organizare C G I

Observaţii

Momentul organizatoric

2

• • • •

Salutul, Rugăciunea: Tatăl nostru notarea absențelor, pregătirea pentru începerea lecției

Verificarea cunoştinţelor

10

Pregătirea elevilor pentru receptarea noilor cunoştinţe

2

Se verifica lecţia Arătările după Înviere: • Cui S-a arătat Mântuitorul mai întâi? • De ce S-a arătat Mântuitorul mai multor oameni după Învierea Sa? • După câte zile de la Înviere S-a arătat apostolilor Săi? • Cine a fost ucenicul care nu a crezut că Iisus Hristos a înviat? • Ce înseamnă faptul că mântuitorul a mâncat împreună cu apostolii la Marea Tiberiadei? • După Înviere Iisus Hristos s-a arătat diferitelor persoane pentru ca lumea să creadă și pentru a împlini Scriptura. • Credeți că lumea a rămas fără

Conversația

Manual

C

Conversația

C

3

Dumnezeu dacă Iisus S-a înălțat? Anunțarea titlului lecţiei Comunicare a noilor cunoştinţe 2 Se anunţă şi se scrie titlul lecţiei pe tablă : Înălțarea la cer a Mântuitorului • 10 O1 O2 O2 O3 O1 O4 Se lecturează informațiile oferite în manual despre Înălțarea Mântuitorului. După Înviere a mai rămas 40 de zile și S-a arătat mai multor oameni. Înainte Înainte de a se Înălța lasă câteva îndemnuri apostolilor. Prin îndemnul mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiul și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte vam poruncit vouă, Iisus cere apostolilor ca aeceștia să vestească în toată lumea cuvântul Său. Totodată face referire la Sfânta Treime Lumea va primi o altă persoană a Sfintei Treimi și anume pe Sfântul Duh Iisus S-a Înălțat la cer pe Muntele Măslinilor. În această zi se sărbătorește eroii și martirii neamului Biserica oficează slujbe închinate acestora, iar la monumentele închinate lor se depun coroane de flori. Se citesc și se explică în paralel cu lecturarea textului cuvintele explicate la Dicționar 4 Explicația Lectura Tabla Manual C I

• •

Explicația Explicația

Sf. Scriptură

C C

Manual

Explicația

Manual

I

• • • • •

Explicația

Manual

C

Explicația

Manual

C

Se prezintă o planșă în care este reprezentată Înălțarea Domnului și se explică această reprezentare Care au fost îndemnurile Mântuitorului pentru apostoli? Ce a poruncit Mântuitorul prin aceste îndemnuri? Când S-a înălțat Mântitorul la cer? De unde S-a înălțat la cer? Cum S-a realizat Înălțarea? În ce zi se sărbătorește Înălțarea? Pe cine a făgăduit Mântuitorul că va trimite în locul Său? Ce obiceiuri se întâlnesc în această zia Înălțării? Cum se salută creștinii ? Pe cine mai sărbătorim în această zi? Cum îi cinstește Biserica pe eroii și martirii neamului? Elevii copiază în caiete Învățătura

Explicația

Planșă

C

O2

• •

Conversația

I

Fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor

15

O1

O3

• • • • • • • • • •

Conversația C

I

Conversația

I

O4

Conversația Fișă de lucru C Lucru individual Planșă de

I

pentru suflet, apoi o memorează, câțiva dintre aceștia fiind ascultați de către profesor
Elevii primesc fiecare câte o fișă de lucru care va conține o frază incompletă. Pentru a o completa ei vor găsi cuvintele potrivite într-un careu cu litere anexat frazei. 5

I I

Pentru a nu se face gălăgie cei care au reușit să completeze spațiile punctate ale fișei de lucru vor colora imaginea cu Iisus Hristos înălțându-Se, alăturată frazei.

colorat

Asocierea si generalizarea

5

Apreciera activităţii elevilor

Se propune elevilor să participe la Sfânta Liturghie din ziua Înălțării și să se roage pentru eroii și martirii neamului. • Elevii sunt îndrumați să cinstească cum se cuvine eroii și martirii, căci ei au fost cei care și-au dat viața pentru ca noi să avem acum viața pe care o avem și pentru ca noi să ne păstrăm credința. • Sunt îndrumați spre a face fapte bune, placute lui Dumnezeu pentru ca și sufletele lor să se înalțe la cer precum a făcut Mântuitorul Se fac aprecieri generale privind implicarea elevilor in predarea noilor cunoştinţe. Se notează elevii care au participat la lecţie. Se anunţă tema pentru acasă. „Alcătuiţi propoziții cu următoarele cuvinte: Înălțare, patruzeci de zile, Muntele Măslinilor, apostoli, Duhul Sfânt, Mântuitorul Iisus Hristos Rugăciunea: Doamne, Doamne, Ceresc Tată … Salutul. 6

Explicația

C

Conversația

C

Precizarea temei Încheierea activităţii 1

Conversația

C

C Î Q X Y M M P O

R N F Q Z A Â A R

E V D W Y R N T T

Ș I Z K E T T R O

T E C E R I U U D

I R P G O R I Z O

N E F K I I T E X

Ă Y D Z I I O C Ă

Î N Ă L Ț Ă R I I

R A J O I C U B X

A P O S T O L I I

Biserica _ _ _ _ _ _ _ _ sărbătorește Ziua _ _ _ _ _ _ _ _ _ Domnului la _ _ _ _ _ _ _ _ _ de zile după _ _ _ _ _ _ _. În ziua Înălțării Sale, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a mers cu _ _ _ _ _ _ _ _ _ pe Muntele Măslinilor. Aici S-a ridicat la _ _ _ și un nor L-a luat din fața apostolilor. În această zi Biserica _ _ _ _ _ _ _ _ îi cinstește pe _ _ _ _ _ și pe _ _ _ _ _ _ _ _ neamului. Această sărbatoare este întotdeauna în zi de _ _ _ .
7

8

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful