You are on page 1of 8

Algemene voorwaarden,

privacy policy doDivvy.com


Deze algemene voorwaarden betreffen het gebruik en van de website en
webapplicatie op adres https://doDivvy.com, https://app.doDivvy.com en andere
sub-domeinen van doDivvy.com, voor zowel consumenten als bedrijven.
Met het bezoek en gebruik van de http://doDivvy.com , https://app.doDivvy.com en
andere sub-domeinen van doDivvy.com gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Versie 20 April 2016

Definities en
introductie

1.1
doDivvy
de dienstverlening geleverd via de website https://doDivvy.com,
https://app.doDivvy.com en andere sub-domeinen van doDivvy.com.
doDivvy is een dienst van JPFN Holding BV, KvK nummer 56496117.
Bezoekadres: Herengracht 182, 1016 BR, Amsterdam.
Vestigingsadres: Hemonystraat 34-B, 1074 BR, Amsterdam.
E-mail: info@doDivvy.com
1.2
doDivvy website
de website en als onderdeel daarvan webapplicatie op https://doDivvy.com ,
https://app.doDivvy.com en andere sub-domeinen van doDivvy.com.
1.3
Advertentie
Een door een derde gedefinieerde advertentie welke kan maar niet
noodzakelijkerwijs hoeft te omvatten bedrijfsinformatie, promotionele (kortings-),
hyperlinks naar websites of anderen multimedia en/of promotionele (kortings-)
acties. Advertenties kunnen mogelijk bestaan uit tekst, afbeeldingen, video en/of
hyperlinks.
1.4
Advertentie overzicht
De verzameling van advertenties zoals getoond aan een bezoeker bij een bezoek
aan de doDivvy website of een door doDivvy gecreerde website.
1.5
Advertentie hyperlink
Een weblink welke verwijst naar een Advertentie, een serie van advertenties of een
webpagina gecreerd door doDivvy met meerdere Advertenties en/of andere door
doDivvy of derden gecreerde content.
1.6
Bezoeker
Iedere natuurlijke of rechtspersoon welke gebruik maakt van de website en/of
webapplicaties van doDivvy en/of de door de doDivvy applicatie gecreerde

Advertentie hyperlinks en de eventuele websites in beheer van doDivvy naar


welke de hyperlinks linken.
1.7
Publiceerder
Iedere natuurlijke of rechtspersoon welke gebruik maakt van de website en/of
webapplicatie om informatie en of een of meerdere Advertentie te publiceren en/of
actief te promoten middels de mogelijkheden welke de webapplicatie biedt.
1.8
Publiceren
Het als Publiceerder publiceren (te weten openbaar maken) van informatie via de
doDivvy webapplicatie, bijvoorbeeld door het publiceren van advertenties.
1.9
Inlogfaciliteit
De door de webapplicatie geboden faciliteiten voor een Bezoeker en een
Publiceerder om een gebruikersaccount te maken door middel van e-mail en
wachtwoord, of optioneel met behulp van zogenaamde identity providers zoals
maar niet beperkt tot Facebook login, Google login.
1.10 doDivvy Promotiemateriaal
Grafisch en textueel materiaal met model promotie uitingen van een de doDivvy
website en/of een specifieke advertentie, al dan niet met gebruik van grafisch
materiaal en teksten uit de advertentie.
1.11 Promoten
Het als Publiceerder promoten van een Advertentie en/of het doDivvy platform door
middel van doDivvy Promotiemateriaal.
1.12 doDivvy Publicatie Algoritme
De berekening op basis waarvan bepaald wordt welke Advertenties aan een
bezoeker getoond worden.

Gebruik en
eigenschappen

2.1
Gebruiksdoel
doDivvy stelt de doDivvy website ter beschikking aan Bezoekers en Adverteerders
om Advertenties te raadplegen, zoeken, Publiceren en Promoten, al dan niet
ingesloten in e-mail berichten verstuurd door derde partijen zoals Publiceerders.
2.2
Werking van het platform
Het doDivvy platform brengt Advertenties van Publiceerders onder de aandacht van
Bezoekers van de doDivvy websites of ingesloten in e-mails van derde partijen.
Welke advertenties getoond worden aan de bezoeker is afhankelijk van het doDivvy
Publicatie Algoritme op basis van gebruik gegevens van de Bezoeker, eventueel
aanwezig profiel van de Bezoeker, de algemene Bezoekers gegevens van de
doDivvy website, de mate waarin Adverteerders de doDivvy Advertentie hyperlink
promoten onder het algehele publiek en eventuele aankoop van additionele
(promotie-) modules via de doDivvy website.
2.3
Toegestane content
Het is Publiceerder niet toegestaan content te publiceren welke illegaal of
aanstootgevend is. Tevens is niet toegestaan content welke naar oordeel van de
Directie van doDivvy de werking of het aanzien van de doDivvy website en doDivvy
hindert, beperkt of op enigerlei in een slecht daglicht plaatst.
Bij overtreding hiervan naar de mening van de Directie van doDivvy kan doDivvy de
content zonder opgaaf van reden en zonder notificatie ten alle tijden wissen.
2.4
Aansprakelijkheid
doDivvy zal zich altijd een redelijke inspanning verrichten om te zorgen dat de
doDivvy Website zonder technische storingen functioneert. Desondanks kunnen met
name onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling van de doDivvy
Website of website storingen veroorzaken dat de gebruiksmogelijkheden beperkt zijn
en/of tijdelijk onderbroken worden. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij
dataverlies ontstaan. doDivvy kan de beschikbaarheid van de doDivvy Website of
het uitblijven van technische storingen of dataverlies niet garanderen. doDivvy
aanvaardt geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor enige schade
ontstaan bij een Bezoeker of Publiceerder door het uitblijven van beschikbaarheid
van de doDivvy Website, het ontstaan van technische storingen of dataverlies.

2.5
Kosten
Behalve als anders aangegeven is gebruik van het platform gratis. Specifiek voor
Publiceerders is het mogelijk additionele dienstverlening in te kopen door middel van
het expliciet aangaan van een additionele overeenkomst hiervoor.
2.6
Intellectueel eigendom
doDivvy behoudt zich het gebruik van alle aan haar toebehorende intellectuele
eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Hieronder zijn begrepen alle auteurs- en
andere rechten, gepubliceerde inhouden, informatie, fotos, videos en de inhoud van
databases. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden
en/of een anderszins gebruik van enig aan doDivvy toebehorend intellectueel
eigendomsrecht is niet toegestaan, tenzij er voorafgaande schriftelijke toestemming
van doDivvy is verkregen. Een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van
doDivvy zal, indien dit door doDivvy noodzakelijk wordt geacht, worden voorgelegd
aan de bevoegde rechtelijke instanties.
2.7
Privacy
Bij het aanmaken van een persoonlijk gebruikersprofiel voert een Bezoeker of
Publiceerder persoonlijke gegevens in. Hiernaast verkrijgt doDivvy door het gebruik
van de website door Bezoeker of Publiceerder additionele gegevens. Bezoeker en
Publiceerder geven doDivvy toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken
om:
2.7.1 haar dienstverlening uit te oefenen;
2.7.2 haar dienstverlening verder te optimaliseren;
2.7.3 gebruikersinformatie of serviceberichten te sturen;
2.7.4 het inloggen via de website van doDivvy en andere doDivvy
gerelateerde platforms mogelijk te maken;
Mocht u de door u verstrekte toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens
op enig moment willen herroepen, stuurt u een email aan info@doDivvvy.com Het is
voor u hierdoor niet langer mogelijk gebruik te maken van de inlogfunctionaliteit op
de doDivvy website en de overige functionaliteit waarvoor inloggen benodigd is.
2.8
Acceptatie privacy- en cookiebeleid
Door acceptatie van deze algemene voorwaarden, verklaart de Bezoeker en
Publiceerder eveneens akkoord te zijn met het door doDivvy gehanteerde privacyen cookiebeleid.
2.9
Wijzigingen voorwaarden
Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. De actuele
algemene voorwaarden zijn beschikbaar via www.doDivvy.com. Mocht u het met de

gewijzigde algemene voorwaarden oneens zijn, kunt geen gebruik meer maken van
de doDivvy website.
2.10 Wijzigingen functionaliteit
doDivvy behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de
doDivvy Website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.
2.11 Rechtsgeldigheid
Mochten afzonderlijke bepalingen van de algemene voorwaarden ten dele ongeldig
zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden
niet.
2.12 Vragen, opmerkingen of klachten
Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de door doDivvy
aangeboden diensten, is doDivvy altijd bereikbaar per email onder
info@doDivvy.com of via het postadres van doDivvy.
2.13 Toepasselijk recht
Op de onder deze algemene voorwaarden aangegane overeenkomst is, tenzij
dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven, Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze algemene
voorwaarden tussen doDivvy en Bezoekers of Publiceerders, zullen voor zover niet
anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan de bevoegde
rechter te Amsterdam.

Disclaimer

3.1
Scope
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
De eigenaar: de eigenaar van de website;
Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
De content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het volgende is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt: door de pagina te
gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch,
de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke
onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website
gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken
inbreuk op intellectuele rechten zoals deze zijn vastgelegd in de algemene
voorwaarden.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op
publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Door het gebruik van de website van doDivvy gaat u automatisch akkoord met deze
algemene voorwaarden van JPFN Holding B.V..

Privacy Policy

4.1
Verzameling van informatie
We verzamelen persoonlijk identificeerbare gegevens, onder meer door de gebruiker
zelf ingevoerde gegevens. Wij zullen deze informatie alleen gebruiken voor de
bedrijfsdoelstellingen van doDivvy en JPFN Holding B.V..
4.2
Cookies
Deze site gebruikt zogenaamde Cookies, waarmee we het gebruik van de website
monitoren en onze dienstverlening aan individuele gebruikers aanbieden. Door
gebruik van de website gaat u akkoord met gebruik van deze Cookies.
Geaggregeerde en geanomiseerde Cookie en Tracking informatie zullen wij
mogelijk delen met derden.
4.3
Verspreiding van informatie
We kunnen informatie delen met overheidsinstellingen en andere bedrijven die ons
bijstaan in fraude preventie of fraude onderzoek. Dit mogen we doen indien dit 1)
toegestaan is bij wet, 2) als we onszelf of onze gebruikers willen beschermen tegen
fraude of 3) als we al plaatsgevonden fraude onderzoeken.
4.4
Vragen en Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen per e-mail: info@doDivvy.com of per post:
JPFN Holding B.V., Hemonystraat 34-B, 1074 BR, Nederland.